Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION"

Transkrypt

1 MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL Warszawa ZAWADOMEME. COMMUNCATON E20-67R EX4 dotyczqce:1/ concerning: Ezq +PPR9WL GW+NTFD ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL EYTENDED W 4PPRA//+L WTHDtu4WN PRODAEruON DEFTNTF typu wyposaieniado zasilania gazem cieklym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 EKG ONZ. af a type of LPG equipment pursuant ta Regulation No. 67. Nr homologacji: Approval No.: Nr rozszerzenia: 4 Extension No.: Elementy w)?osurzenia do zasilania LPG: l/ LPG equipment considered: Zbiornik typu BT 220 lqcznie z zestawem osprzgtu podl4czonego do niego - jak podano w Dodatku do niniejszego zawiadomienia. Container of a type BT 220 including the conjiguration of accessories Jitted to the container, as lsid down in appendix to this communication. W Wst<aznit<-peziemu le+elindieeer WaaeiS*enie*y zawor Ue pr ssure+e+iefd vi e Zdatfti stere\\'any zawor robeery remately eefttrolkd s Zawer wi tefi#*eyjny (wietezft#+ lngaeee#series= ffi M+Mitxg ntektryearc ztqeze?flsitffii U6-

2 E20-67R-0rc4r7Ex4 Pempap*iwa Wp imienia Zar#e+ deinajryy Ww Za*er++we+ny Nofi+etarn+ahe Naeeisnieniewy zawer Uezpie ntere+e'bee*e i,+g przeule+eid i Flexiblel#se gaasbnyrdetn*pdi+va ncnetefilth+gat+it i$rasz *+agisirewa F+el-rail Urzqdu eni {fl+rdn$qee az lffigan* gas+xingpiee jqeaileetrente eentrel unll Zespffi *Pef*santt Nazwa handlowa lub marka Trade name or mark Nazwa i adres wytw6rcy ManuJacturer's name and address ATRAMA TARTARN AUTO ATRAMA Akcine Bendrove / Join-Stock Company Raundonvario pl.l KAUNAS, Lithuania Nazwa i adres przedstawiciela wytw6rcy (o ile wystqpuje) nie dofyczy f applicable, name and address of manufacturer's representative N/A Data przedstawienia do homologacji: Submitted for approval on : Plac6wka techniczna odpowiedzia\nazaprzeprowadzanie WYDZAL TRANSPORTU badan homologacyjnych: POLTECHNK Sf,.lSKff.l Technical sernice responsible for conducting approval tesls: Data sprawo zdaruawydanego przez tq plac6wke: fi)7 Date af report issued by that service: Numer sprawozdania wydanego przez tq placowkq: NB-68/RT 2nA07D Number of report issued by that service: -2/6-

3 E20-67R EX4 10 1t l2 l3 Homologacja: Approval: ffirozszefizon#eofn{ffr+ gran+ffisedtextended'4+'ithdracft Pow6d (Powody) rozszetzeria homologacji (o ile wystepujq): nowy ospupt zbiornika Reasan(s) of extension (if applicable): new container aceessories MiejscowoSc: Place: Data: Date: Podpis: Signature: PL ffi.$gg Wafiessqra tsf r t4 Dokumenty zal4czone do wystqpienia o homologacje lub jej rozszerzerie sqdostepne na z4danie The documents tiled with application or extension of approval can be obtained upon request Opis techniczny wraz z rysunkami Te chnical de s cription and drawings Sprawozdanie z badan nr: NB-68/RT n Test report No. r/ Niepohzebne skreflic Strike out what does not apply -316-

4 Dodatek 1 (tylko zbiomiki) Appendix 1 (containers only) E20-67R-01M17EX4 l. Charakterystyki zbiornikdvr ze zbiomika podstawowego (zestaw 00) Container characteristics from the parent container (configuration 00) (a) Nazwa handlowa lub marka: Trade name or mark: ATRAMA TARTARM AUTO (b) Ksztah: Shape: (c) Material: Material: (d) Otwory: Openings: (e) GruboSd Scianki: Wall thiclqtess fl Srednica specjalny toroidalny special, toroidal St3sp lub/or St2sp jeden otw6r pod osprzpt zespolony one openingfor accessories of the container 3,0 mm mm (zbiorniki cylindryczne): nie dotycry Diameter (cylindrical container): N/A (g/ WysokoS6 (specjalny ksztah zbiornika): 220 mm Height (special container shape): (h) Powierzchnia zewnqtrzna: ,00 cm2 External surface: (i) Zestaw osprzqtu podlqczonego do zbiornika: patrz Tabela Configuration of accessories fitted to container: see table l. l n,va. Dorycry tem Tabela Table a Zawor ograniczaj4cy napelnienie do 80 % 80 oer cent slon valve b Wskaznik poziomu Level indicstor l.{adcisnieniowy zaw6r bezpieczeristwa (zaw6r upustowy) Pressure relief valve (discharge valve) d Zdalnie sterowany zawdr roboczy z zaworem ograniczaj4cym wyplyw Remotelv controlled service valvewith excess valve Pompa paliwa Fuel pump f Zawbr wielofunkcyjny (wielozaw6r) Multi-valve Gazoszczelnaobudowa w opcji Gas-tieht housins in ontion g b w opcji Gaslisht housins h Elektryczne zlqcze zasilania (pompa/organ steruj4cy) P ow er sunplv bushing (pump/actuators) Zaw6r zwrotny Non return valve J Nadci5nieniowe urzqdzenie bezpieczefstwa Pressure relief device Typ Tvoe CEODEUX Nr homologacji Approval No. E2 67R ATRAMA E20 67R ATRAMA 2 E20 6?R-0t 0369 Nr rozszerzenia Extension No. -4/6-

5 2. Wykaz rodziny zbiornik6w List otthe container family: E20-67R EX4 Tabela L. p. Typ Srednica / WysokoSd PojemnoSd Powierzchnia Zestaw osprzqtu [kodyj l/ No. Type Diameter/Height Capacity ze\&'nqtrma C o nfi gur at i on of ac cess or ies lmml tll External surface [codes] / lcm2l 0r BT ,00 oo. 01, 02, 03, 04, 05, 06, Wykaz mo2liwych zestaw6w osprzqtu podl4czonego do zbiornika: Lists of the possible confi4urations of accesories fitted to the container: Lp CzESi zestawu Typ Nr homologacji Nr rozszerzenia No Accessories Type Approval No. Extension No. 2 Zawor zespolony mullivalve b opcja Cas-tisht housinp c Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tisht housins d Zawor zespolony' multivalve Cazoszczelnaobudowa opcja Gas-tisht hottsing f opcja Gas-tipht housins (J Zaw6r zespolony multivalve h Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tight hctusing opcja Gas+isht hottsins in option J k Zaw6r zespolony mttltivalve Gaslisht hottsins Gas+isht housinq Zawor zespolony mttltivalve opcja opcja m opcja Gas-tight housing, n GazoszczeTnaobudowa opcja Gas-tisht housinp o Zaw6r zespolony muhhtalve p opcja Gas-tisht housins S Gas+isht housing Zaw6r zespolony multival:ve opcja t opcja Gas-tisht housinl u opcja Gaslisht housins. CEODEUX E2 67R ATRAMA E20 67R TOMASETTO- ACHLLE AT.02 E8 67R ,5,8,15, l8 ATRAMA E20 67R ATRAMA R LOVATO MV 305 E4 67R ATRAMA R BRC EUROPA El3 67R ATRAMA E20 67R TARTARN AUTO T.04 E8 67R ATRAMA E20 67R EMER s.r.l E3 67R ATRAMA R OMB SALER B1 ATRAMA ATRAMA El3 67R E20 67R-0r0368 E20 67R-0r0369 Tabe a3 Zestaw osprzqru lkodyl l/ Configaration of accessories [codesl l/ 00 0l

6 Lp No CzgSi zestawu Accessories v Zawbr zespolony multivalve w Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tipht housins in ontion x opcja Gan-tioht housins ATRAMA 1 El367R0 0l R EX4 Zestaw osprzftu [kodyl 1/ Configuration of accessories lcodesl l/ 07 Uwaga: (Remark:) Zbiomiki BT 220 produkowane sqw wersji N (z kr6icem wewnqtrmym) oraz OU (z kr66cem zewnqtrznym) Containers BT 220 are manufactured in version N (with inside inlet) and OU (with outside inlet) -6/6-

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw

R410A SCROLL 03.10 --- CONDENSING UNITS AND REVERSIBLE AIRCOOLED CONDENSING UNITS WITH AXIAL FANS AND SCROLL COMPRESSORS FROM 50 kw TO 188 kw Seria / Series MHA/K 1 60 Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 0.10 --- Katalog / Catalogue CLB.7 R10A agregaty skraplające CHŁODZONE POWIETRZEM w wersji chłodzącej ORAZ pompy ciepła z wentylatorami

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP)

Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for Intensive Programmes (IP) Lifelong Learning Programme Erasmus Application Form 2013 for (IP) PLEASE NOTE THAT THE TABLES REFERRED TO CERTAIN FIELDS OF THIS FORM CAN BE FOUND IN THE ANNEX ON THE WEBSITE: www.erasmus.org.pl 1. SUBMISSION

Bardziej szczegółowo

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY ARRIS Product Integrity Technical Construction File DECLARATION OF CONFORMITY Issued Date: July 18,2003 Issued By: ARRIS International 3871 Lakefield Drive, Suite 300 Suwanee, GA 30024 770-622-8400 Declaration

Bardziej szczegółowo

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY (SEM) Strona: Strona: 2 13 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). System

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract )

UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT. (dalej: Umowa / hereinafter: the Contract ) UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM / USER CONTRACT KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ACCOUNT IN POST-PAID MODE KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / ACCOUNT IN PRE-PAID MODE Numer identyfikacyjny klienta / Customer

Bardziej szczegółowo

OS3020. Instrukcja obsługi dla instalacji osmozy odwrotnej. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.04

OS3020. Instrukcja obsługi dla instalacji osmozy odwrotnej. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.04 OS3020 Instrukcja obsługi dla instalacji osmozy odwrotnej Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.04 Spis treści Opis ogólny......... 1 Krok PRODUKCJA krok GOTOWOŚĆ Krok PŁUKANIE Krok PŁUKANIE W CZASIE

Bardziej szczegółowo

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 57T19. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 57T19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski

DSR 15B. Operating instructions. Instrukcja obsługi. EN English. PL Polski DSR 15B EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 5 Product Data, 6 Installation, 7-8 Description of the appliance, 9 Refined

Bardziej szczegółowo

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V

R407C ŚRUBOWE. AIRCOOLED LIQUID CHILLERS AND HEAT PUMPS WITH AXIAL FANS AND SCREW COMPRESSORS FROM 170 kw TO 1500 kw. Seria / Series CHA 702-V 5602-V Seria / Series CHA 702-V 5602-V Wydanie / Issue Zastępuje / Supersedes 03.07 04.06 Katalog / Catalogue CB 56.5 R407C AGREGATY WODY ODOWEJ CHŁODZONE OWIETRZEM WERSJA CHŁODZĄCA I OMA CIEŁA Z WENTYATORAMI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS DUO 500

Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS DUO 500 Instrukcja obsługi termobindownicy OPUS DUO 500 Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 Polski, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Assistance EN Installation

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem wystawy / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the exhibition commencement Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone ZG OSZENIE UDZI U Z POŒREDNITWEM TRGÓW KIELE/ PPLITION FORM VI TRGI KIELE ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER FOR EXHIITION RE ZMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki

Instrukcja obsługi niszczarki Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Instrukcja obsługi niszczarki VS 1202 CD Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment

D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment D5.2 Midterm report from development and upgrading of research equipment Work Package Number: WP 5 Work Package Title: Capacity building through acquisition, development and upgrading of research equipment

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie / Management. niestacjonarnej / 2. the following form of studies (mark the. full-time. part-time appropriate):

Zarządzanie / Management. niestacjonarnej / 2. the following form of studies (mark the. full-time. part-time appropriate): (zdjęcie) (photo) Podanie o przyjęcie na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym w roku ak. 2013/2014 / Application for admission to second cycle studies in the winter semester of 2013/2014 Imię i

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-5DN7000C-1P

User s manual NVIP-5DN7000C-1P User s manual NVIP-5DN7000C-1P NVIP-5DN7000C-1P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS AAP-23(2009) AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS 1 AAP-23(2009) NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS Listing terms of significance

Bardziej szczegółowo

AGROTRAVEL 10-12.04.2015

AGROTRAVEL 10-12.04.2015 Pe³na nazwa firmy Full ompany Name Ulica Street Telefon Phone GROTRVEL 10-1.04.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLITION FORM ZMÓWIENIE POWIERZHNI WYSTWIENNIZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN

PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE BUTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I REGULACYJNE UTTERFLY AND CONTROL CHECK VALVES PL / EN PROFIL PRODUCENTA Firma ARMATURY Group a.s. jest wiodącym czeskim producentem i dystrybutorem armatury przemysłowej, osprzętu

Bardziej szczegółowo

www.certools.pl Spis treści Contents -1- Certools

www.certools.pl Spis treści Contents -1- Certools LPG CNG FILTERS 2015 Filtry LPG i CNG do: wózków widłowych, kamperów, butli propan-butan, kompresorów i pojazdów off-road. LPG & CNG filters for: Fork-lift Trucks, campers, propane cylinders, compressors

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 71/P PUBLICATION NO. 71/P BADANIA NIENISZCZĄCE ODLEWÓW STALOWYCH STOSOWANYCH NA ELEMENTY KADŁUBA

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 71/P PUBLICATION NO. 71/P BADANIA NIENISZCZĄCE ODLEWÓW STALOWYCH STOSOWANYCH NA ELEMENTY KADŁUBA PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 71/P PUBLICATION NO. 71/P BADANIA NIENISZCZĄCE ODLEWÓW STALOWYCH STOSOWANYCH NA ELEMENTY KADŁUBA NON-DESTRUCTIVE TESTING OF HULL MARINE STEEL CASTINGS 2006 Publikacje P (Przepisowe)

Bardziej szczegółowo

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement

Termin zg³oszenia up³ywa w 30 dniu przed rozpoczêciem targów / Deadline for submitting applications is 30 days prior to the fair s commencement Pe³na nazwa firmy Full Company Name Ulica Street Telefon Phone PLSTPOL 6-9.05.015 Prezes Zarz¹du, Dyrektor General Manager ZG OSZENIE UDZI U / PPLICTION FORM ZMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTWIENNICZEJ / ORDER

Bardziej szczegółowo

typ modelu: IS60VEX Kod handlowy: 30637

typ modelu: IS60VEX Kod handlowy: 30637 typ modelu: IS60VEX Kod handlowy: 30637 Informacje Główne Przewodnik Dokumentacji Technicznej ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name:

WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY/ INTERDISCIPLINARY FACULTY Studia / Nr..: - - Miejsce urodzenia Place of birth: Imię ojca Father s name: Załącznik nr. 1 / Attachment no. 1 PODANIE DO REKTORA APPLICATION FORM Proszę o przyjęcie mnie na studia: licencjackie,/magisterskie*, w systemie: stacjonarnym/ niestacjonarnym * I apply to be admitted

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements

INSTRUKCJA NR 11-29 INSTRUCTION 11-29. Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements STRONA/PAGE: 1 Dotyczy: Wymagania dla Dostawców PWK / PWK Supplier Requirements NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ PRATT AND WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. NIE WOLNO POSIADAĆ, ROBIĆ UŻYTKU, KOPIOWAĆ ANI UDOSTĘPNIAĆ

Bardziej szczegółowo