Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ezq. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIEME. COMMUNICATION"

Transkrypt

1 MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubiriskiego 416, PL Warszawa ZAWADOMEME. COMMUNCATON E20-67R EX4 dotyczqce:1/ concerning: Ezq +PPR9WL GW+NTFD ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL EYTENDED W 4PPRA//+L WTHDtu4WN PRODAEruON DEFTNTF typu wyposaieniado zasilania gazem cieklym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67 EKG ONZ. af a type of LPG equipment pursuant ta Regulation No. 67. Nr homologacji: Approval No.: Nr rozszerzenia: 4 Extension No.: Elementy w)?osurzenia do zasilania LPG: l/ LPG equipment considered: Zbiornik typu BT 220 lqcznie z zestawem osprzgtu podl4czonego do niego - jak podano w Dodatku do niniejszego zawiadomienia. Container of a type BT 220 including the conjiguration of accessories Jitted to the container, as lsid down in appendix to this communication. W Wst<aznit<-peziemu le+elindieeer WaaeiS*enie*y zawor Ue pr ssure+e+iefd vi e Zdatfti stere\\'any zawor robeery remately eefttrolkd s Zawer wi tefi#*eyjny (wietezft#+ lngaeee#series= ffi M+Mitxg ntektryearc ztqeze?flsitffii U6-

2 E20-67R-0rc4r7Ex4 Pempap*iwa Wp imienia Zar#e+ deinajryy Ww Za*er++we+ny Nofi+etarn+ahe Naeeisnieniewy zawer Uezpie ntere+e'bee*e i,+g przeule+eid i Flexiblel#se gaasbnyrdetn*pdi+va ncnetefilth+gat+it i$rasz *+agisirewa F+el-rail Urzqdu eni {fl+rdn$qee az lffigan* gas+xingpiee jqeaileetrente eentrel unll Zespffi *Pef*santt Nazwa handlowa lub marka Trade name or mark Nazwa i adres wytw6rcy ManuJacturer's name and address ATRAMA TARTARN AUTO ATRAMA Akcine Bendrove / Join-Stock Company Raundonvario pl.l KAUNAS, Lithuania Nazwa i adres przedstawiciela wytw6rcy (o ile wystqpuje) nie dofyczy f applicable, name and address of manufacturer's representative N/A Data przedstawienia do homologacji: Submitted for approval on : Plac6wka techniczna odpowiedzia\nazaprzeprowadzanie WYDZAL TRANSPORTU badan homologacyjnych: POLTECHNK Sf,.lSKff.l Technical sernice responsible for conducting approval tesls: Data sprawo zdaruawydanego przez tq plac6wke: fi)7 Date af report issued by that service: Numer sprawozdania wydanego przez tq placowkq: NB-68/RT 2nA07D Number of report issued by that service: -2/6-

3 E20-67R EX4 10 1t l2 l3 Homologacja: Approval: ffirozszefizon#eofn{ffr+ gran+ffisedtextended'4+'ithdracft Pow6d (Powody) rozszetzeria homologacji (o ile wystepujq): nowy ospupt zbiornika Reasan(s) of extension (if applicable): new container aceessories MiejscowoSc: Place: Data: Date: Podpis: Signature: PL ffi.$gg Wafiessqra tsf r t4 Dokumenty zal4czone do wystqpienia o homologacje lub jej rozszerzerie sqdostepne na z4danie The documents tiled with application or extension of approval can be obtained upon request Opis techniczny wraz z rysunkami Te chnical de s cription and drawings Sprawozdanie z badan nr: NB-68/RT n Test report No. r/ Niepohzebne skreflic Strike out what does not apply -316-

4 Dodatek 1 (tylko zbiomiki) Appendix 1 (containers only) E20-67R-01M17EX4 l. Charakterystyki zbiornikdvr ze zbiomika podstawowego (zestaw 00) Container characteristics from the parent container (configuration 00) (a) Nazwa handlowa lub marka: Trade name or mark: ATRAMA TARTARM AUTO (b) Ksztah: Shape: (c) Material: Material: (d) Otwory: Openings: (e) GruboSd Scianki: Wall thiclqtess fl Srednica specjalny toroidalny special, toroidal St3sp lub/or St2sp jeden otw6r pod osprzpt zespolony one openingfor accessories of the container 3,0 mm mm (zbiorniki cylindryczne): nie dotycry Diameter (cylindrical container): N/A (g/ WysokoS6 (specjalny ksztah zbiornika): 220 mm Height (special container shape): (h) Powierzchnia zewnqtrzna: ,00 cm2 External surface: (i) Zestaw osprzqtu podlqczonego do zbiornika: patrz Tabela Configuration of accessories fitted to container: see table l. l n,va. Dorycry tem Tabela Table a Zawor ograniczaj4cy napelnienie do 80 % 80 oer cent slon valve b Wskaznik poziomu Level indicstor l.{adcisnieniowy zaw6r bezpieczeristwa (zaw6r upustowy) Pressure relief valve (discharge valve) d Zdalnie sterowany zawdr roboczy z zaworem ograniczaj4cym wyplyw Remotelv controlled service valvewith excess valve Pompa paliwa Fuel pump f Zawbr wielofunkcyjny (wielozaw6r) Multi-valve Gazoszczelnaobudowa w opcji Gas-tieht housins in ontion g b w opcji Gaslisht housins h Elektryczne zlqcze zasilania (pompa/organ steruj4cy) P ow er sunplv bushing (pump/actuators) Zaw6r zwrotny Non return valve J Nadci5nieniowe urzqdzenie bezpieczefstwa Pressure relief device Typ Tvoe CEODEUX Nr homologacji Approval No. E2 67R ATRAMA E20 67R ATRAMA 2 E20 6?R-0t 0369 Nr rozszerzenia Extension No. -4/6-

5 2. Wykaz rodziny zbiornik6w List otthe container family: E20-67R EX4 Tabela L. p. Typ Srednica / WysokoSd PojemnoSd Powierzchnia Zestaw osprzqtu [kodyj l/ No. Type Diameter/Height Capacity ze\&'nqtrma C o nfi gur at i on of ac cess or ies lmml tll External surface [codes] / lcm2l 0r BT ,00 oo. 01, 02, 03, 04, 05, 06, Wykaz mo2liwych zestaw6w osprzqtu podl4czonego do zbiornika: Lists of the possible confi4urations of accesories fitted to the container: Lp CzESi zestawu Typ Nr homologacji Nr rozszerzenia No Accessories Type Approval No. Extension No. 2 Zawor zespolony mullivalve b opcja Cas-tisht housinp c Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tisht housins d Zawor zespolony' multivalve Cazoszczelnaobudowa opcja Gas-tisht hottsing f opcja Gas-tipht housins (J Zaw6r zespolony multivalve h Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tight hctusing opcja Gas+isht hottsins in option J k Zaw6r zespolony mttltivalve Gaslisht hottsins Gas+isht housinq Zawor zespolony mttltivalve opcja opcja m opcja Gas-tight housing, n GazoszczeTnaobudowa opcja Gas-tisht housinp o Zaw6r zespolony muhhtalve p opcja Gas-tisht housins S Gas+isht housing Zaw6r zespolony multival:ve opcja t opcja Gas-tisht housinl u opcja Gaslisht housins. CEODEUX E2 67R ATRAMA E20 67R TOMASETTO- ACHLLE AT.02 E8 67R ,5,8,15, l8 ATRAMA E20 67R ATRAMA R LOVATO MV 305 E4 67R ATRAMA R BRC EUROPA El3 67R ATRAMA E20 67R TARTARN AUTO T.04 E8 67R ATRAMA E20 67R EMER s.r.l E3 67R ATRAMA R OMB SALER B1 ATRAMA ATRAMA El3 67R E20 67R-0r0368 E20 67R-0r0369 Tabe a3 Zestaw osprzqru lkodyl l/ Configaration of accessories [codesl l/ 00 0l

6 Lp No CzgSi zestawu Accessories v Zawbr zespolony multivalve w Gazoszczelnaobudowa opcja Gas-tipht housins in ontion x opcja Gan-tioht housins ATRAMA 1 El367R0 0l R EX4 Zestaw osprzftu [kodyl 1/ Configuration of accessories lcodesl l/ 07 Uwaga: (Remark:) Zbiomiki BT 220 produkowane sqw wersji N (z kr6icem wewnqtrmym) oraz OU (z kr66cem zewnqtrznym) Containers BT 220 are manufactured in version N (with inside inlet) and OU (with outside inlet) -6/6-

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION. +PPROWL Cfu,INTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED /,,,,,,,,,,,,,,1 P P RA WI L R E F AS E D.

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION. +PPROWL Cfu,INTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL EXTENDED /,,,,,,,,,,,,,,1 P P RA WI L R E F AS E D. l MNSTER TRANSPORTU MNSTER OF TRANSPORT ul. Chalubifskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWADOMENE COMMUNCATON E20-67R-010681EX2 dotyczqce: i concerning: Ezo +PPROWL Cfu,NTED ROZSZERZENA HOMOLOGACJ APPROVAL

Bardziej szczegółowo

Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN

Fzo. MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ 4PPREVIL WTTHDfu+WN MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 Warszawa E20-67R-010416EX5 dotyczqce: t/ concerning: Fzo TI ZAWIADOMIENIE COMMUNICATIO]{ +PPREW4L G%,+NTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-090EX dotyczajce: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&INTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0470EX6.doc dotyczace: [/ concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010900EXl.doc dotycza^ce: concerning: UDZ1ELENTA HOMOLOGACJI APPROVAL GR.4NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0 67R-0400EX4.doc dotyczajce: ' concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL G&4NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotyczace:17 concerning: UDZEELENIA HQMOLQGACJI APPROVAL GMNTED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0 67R-0405EX4.doc dotycza_ce: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION dotyczace: ]/ UDZIELENL\I concerning: APPROVAL GMNTED, ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubihskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E2067R-0931EXl.doc dotycza^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chatobinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa E20-67R-010563EX2.doc dotyczace: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010559EX2.doc dotyczaee: concerning: UDZffiLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010560EX2.doc dotyczace: concerning: UDZEELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-010403EX4.doc dotyczajce: ' concerning: UDZIELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubiiiskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010556EX2.doc dotyezaee:l/ concerning: UDZBBLENIA HOMOLQGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMffiNffi COMMUNICA TION E0 67R-0764EX1 dotyczace: v concerning: UDZIELEMA HOMOLOGACJI APPROVAL G&1NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION E0 67R-0599EX6.doc dotyczace: l/ concerning: UDZIELEMA HOMOLQGACJI APPROVAL G&iNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chafobinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010564EX2.doc dotyczqee:l/ concerning: UDZEELENIA HOMQLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ui. Chahibinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010926.doc dotyczqce:ll concerning: UDZBELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chaiubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010441EX6.doc dotyczqee:l/ concerning: UDZCBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GR.WTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0 67R-0475EX7.doc dotycza_ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GMNTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chatobinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010457EX6.doc dotyczajse: u concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-01067EX3.doc dotyczqce:l/ concerning: UDZEBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010588EX3.doc dotyczajce: concerning: UDZELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E20-67R-010558EX2.doc dotycza_ce:ll concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND MARITIME ECONOMY ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotyczace: 17 UDZIELENL\I

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa E0-67R-010591EX3.doc dotyczaj^e: concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICA TION UDZIELENIA HQMOLOGACJI APPROVAL G&1NTED

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-010455EX5.doc dotyczace: concerning: UDZBELENIA HQMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

G14L LPG toroidal tank

G14L LPG toroidal tank G14L LPG toroidal tank Product Description 4-hole version of the unique STAKO patented design of the full (centre-filled) toroidal tank. The valve plate enhances the functionality of the tank compared

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATTOA{ +PPRAVLL GMWED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL LYTENDED

ZAWIADOMIENIE COMMUNICATTOA{ +PPRAVLL GMWED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI APPROVAL LYTENDED MINISTER TRANSPORTU MINISTER OF TRANSPORT ul. Chalubirfrskiego 416, PL-00-928 arszawa E20-67R-010413EX4 l/ dotycz4ce: concerning: F2o I / ZAIADOMIENIE COMMUNICATTOA{ +PPRAVLL GMED ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTRY OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTRY OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTRY OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-928 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION dotycz^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED typu urza_dzenia

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Dane montaŝu Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu znak BSE_OCTAVIA_01/2008 Homologacja R115 E20 #115 00 00031 Wytwórca pojazdu Skoda Holding a.s. Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Octavia Typ silnika BSE Objętość skokowa 1595 cm 3 Moc maksymalna

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania W SAMOCHODZIE BMW Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0032 Wytwórca pojazdu BMW Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu Typ a Objętość skokowa 2494 cm 3 Moc maksymalna 141 kw Moc na cylinder 23,5 kw Poziom

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chalubinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMON 1C A TION E0-67R-010630EX3.doc dotyczajce:l/ concerning: UDZEBLENIA HOMOLOGACJI APPROVAL

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ill. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION E0-67R-01068EX3.doc dotycza^ce: concerning: UDZIELENIA HOMOLOGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW FCPK a SUPERIOR DIE SET CORPORATION COMPANY FCPK Bytów Sp. z o.o. ul. Lêborska 26, 77-100 Bytów, Poland tel. +48-59-822-9700, fax +48-59-822-9701 www.fcpk.pl OPRAWY I CZÊŒCI ZNORMALIZOWANE DO T OCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji

Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji Wykaz urządzeń dopuszczonych do montażu na świadectwie homologacji nr PL*0037*00/G. Lp. Wyszczególnienie Producent Typ Nr homologacji F.H.U. PALACAR KR wersje KR-1 i KR-2 E20 67R 01 00912 KRW 3 E20 67R

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu

Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu Zał. Nr 1 Wykaz elementów dopuszczonych do montażu na dzień 28.08.2013 Nazwa LP Nazwa elementu Typ Nr Homologacji Producenta LPG - REDUKTORY / REGULATORY CIŚNIENIA / PAROWNIKI 1 DAMEX SCORPION E20 67R

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 2W/5W. IMPRESSIVE ILLUMINATION AREA THANKS TO THE ONLY FITTING WITH 2W/5W POWER LED LIGHT SOURCE. Pojedyńcza oprawa

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Bia³y. Niebieski. Br¹zowy I 0 II. Prze³¹cznik trybu pracy. Sygnalizacja rezerwy (Czerwona dioda) Bezpiecznik max. 5A

Bia³y. Niebieski. Br¹zowy I 0 II. Prze³¹cznik trybu pracy. Sygnalizacja rezerwy (Czerwona dioda) Bezpiecznik max. 5A Regulacja czasu otwarcia zaworu gazowego Zawór benzynowy I - jazda na benzynie 0 - dopalenie siê paliwa z gaÿnika przy przejœciu na gaz II - jazda na gazie Czujnik rezerwy 324 GAZ Sygnalizacja otwarcia

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062

Bureau Veritas S.A. is a Notified Body under the number 0062 CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA SYSTEMU JAKOŚCI CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL BUREAU VERITAS S.A., działając w ramach przyznanej notyfikacji (jednostka notyfikowana numer 0062), zaświadcza, że system

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31985142.aspx External tender id 161047-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R

WIELOZAWÓR Prod. Nr hom. TOMASETTO ACHILLE TOMASETTO AT.02 E8 67R REDUKTOR / PAROWNIK nr.hom. AC Spółka Akcyjna R01 E8 67R 01 4619 ZAVOLI ZETA E13 67R 01 0276 BORMECH Sp. z o.o. BOR 1 E8 67R 01 4909 H&L Propan s.r.o. MAGIC III E20 67R 01 0896 LOVATO RG92 E4 67R 01 92006

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik

Wall In. Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik Wall In Design: Tomek Rygalik, Studio Rygalik 3 4 System WALL IN umożliwia tworzenie dowolnych aranżacji w open space ach. Ścianki wykończone elastyczną tkaniną wyznaczają przestrzeń, w której można przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT

URZAD DOZORU TECHNICZNEGO UDT-CERT URZAD DOZORU TECHNICZNEGO Manufacturer: Code/Testing Standard: Date of welding: Type ofjoint and weld: Grupa(y) materialu(ów) podstawowego(ych) i podgrupa(y): Parent Material Thickness (mm): Weld MetalThickness

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Protective and safety clothing

Protective and safety clothing Protective and safety clothing Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41690262.aspx External tender id 364826-2013 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162

Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 Przykładowe błędy w Umowie ADR w wersji opublikowanej w języku polskim w załączniku do Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162 1. Tłumaczenie polskie Umowy ADR zawiera fragmenty angielskiego tekstu autentycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d

Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. 0,2-1Mbit yes yes yes n/d NOVUS IP CAMERAS CLASSIC CAMERAS Compatible cameras for NVR-5000 series Main Stream Sub stream Support Firmware ver. Resolution Bitrate FPS GOP Resolution Bitrate FPS GOP Audio Motion detection NVIP 5000

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH

WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01 Wyd. 03 Egz. nr. WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH Str./Na str. 1 / 6 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA OBSŁUGOWA Nr SPS/2/CM-01

Bardziej szczegółowo

Hotel, restaurant and retail trade services

Hotel, restaurant and retail trade services Hotel, restaurant and retail trade services Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31984923.aspx External tender id 123125-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER

ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY MINIMALIST DESIGN HIDING MAXIMUM POWER ONTEC A MINIMALISTYCZNA FORMA KRYJE MAKSIMUM MOCY Kubistyczna forma oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z modernistyczną architekturą nowoczesnych przestrzeni biurowych. Zaprojektowana z najwyższą

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa

MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL Warszawa MINISTER INFRASTRUKTURY MINISTER OF INFRASTRUCTURE ul. Chahibinskiego 4/6, PL-00-98 Warszawa EG-67R-010591EX3.doc dotyezace: \i concerning: ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION UDZIELENIA HOMOLQGACJI APPROVAL GRANTED

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510

WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH. Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 WYPRODUKOWANO WE WŁOSZECH Gas pressure regulator Reduktor ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 Gas pressure regulator Reduktory ciśnienia gazu FG/FGB 100/110-200/210-300/310-500/510 The

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material figura / figure przyłącza / ends kształt / form 277 gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZWROTNY CHECK VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 2014-04-07 Sopot data i miejsce wystawienia Date and place of confirmation issue 311862 L.dz. Confirmation No. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Design: Tomasz Augustyniak

Design: Tomasz Augustyniak KOKO KOKO - system siedzisk recepcyjnych o nowoczesnej linii stylistycznej. Głównym założeniem projektu było stworzenie wygodnego, funkcjonalnego systemu siedzisk, które z łatwością można dostosować do

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM

September / Wrzesień Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM September / Wrzesień 2013 Introducing the New KM Series hot water pressure cleaners Nowe myjki ciśnieniowe gorącowodne z serii KM Low pressure detergent suction with adjustment of the quantity from an

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

(327 x 112 x h290cm) (327 x 112 x h290cm)

(327 x 112 x h290cm) (327 x 112 x h290cm) PLAYGROUND PLAC ZABAW (327 x 112 x h290cm) (327 x 112 x h290cm) 00980_02012015 00980_02012015 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUKCJA MONTAŻU fungoo.eu WARNINGS! OSTRZEŻENIA! Only for home use. Tylko do użytku

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r.

O b w i e s z c z e n i e. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. O b w i e s z c z e n i e Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. Na podstawie art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo