OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny k 5,8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny k 5,8"

Transkrypt

1 1 Góra Przemienienia nr 6 (498) 10 lutego 2013r. OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny k 5,8 z niedzielnej Ewangelii Rafael Santi, Cudowny po³ów ryb, 1515 r., tempera na papierze, Victoria and Albert Museum, Londyn Mk 4, 26

2 2 Zbierzcie pozosta³e u³omki... Ró ne obrz¹dki, jedno misterium (KKK ) Kolejne rozwa anie katechizmowe dotyczy bogactwa liturgii Koœcio³a i zarazem jej jednoœci. Ta liturgia jest z jednej strony bardzo ró norodna, ale z drugiej strony wszystko w liturgii skupia siê na misterium zbawczym Chrystusa. Od pierwszej wspólnoty chrzeœcijañskiej w Jerozolimie a do koñca œwiata celebrowane bêdzie w niej zawsze dzie³o Zbawienia, którego dokona³ nasz Pan Jezus Chrystus (KKK 1200) Nie wszyscy z nas maj¹ poczucie prawdziwej jednoœci Koœcio³a, tak e w tym wzglêdzie. Zdarza siê, e w czasie rozmowy ze ró nymi ludÿmi poja- wia siê nastêpuj¹ce spostrze enie: W czasie mszy i liturgii papieskiej w telewizji s³yszeliœmy tê sam¹ ewangeliê, co i w naszym koœciele. Owszem odpowiadam. Nie tylko w czasie mszy œwiêtej w Watykanie lub w miejscu papieskich pielgrzymek, ale w ka dym miejscu na ziemi, gdzie sprawowana jest w danym dniu Msza œwiêta, odczytana jest ta sama Ewangelia, nawet wiêcej, te same czytania i psalmy, te same modlitwy z czêœci sta³ych, niezmiennych. Dlaczego? Otó dlatego, e Koœció³ na ca³ym œwiecie jest jednoœci¹, mimo wszelkich ró nic geograficznych, kulturowych, czasowych sprawuje siê wszêdzie na ca³ym œwiecie, a do koñca czasów to samo Misterium Paschalne, ta sama Ofiara Zbawienia Jezusa Chrystusa. W powy szym stwierdzeniu nale y jednak zwróciæ uwagê na pewne wyj¹tki. Ta sama liturgia s³owa i taki sam formularz mszy œwiêtej obejmuje przede wszystkim najwa niejszy obrz¹dek, zwany ³aciñskim. To w³aœnie tego obrz¹dku u ywa, do niego nale y, najwiêksza grupa katolików na œwiecie i w Polsce. S¹ jednak tak e inne obrz¹dki, czyli tradycje liturgiczne, które uformowa³y siê na przestrze- W NUMERZE Andrea di Buonaiuto, ódÿ œw. Piotra, ok r., fresk w kaplicy Hiszpañskiej koœcio³a Santa Maria Novella we Florencji Zbierzcie pozosta³e u³omki...2 Rok Pañski Og³oszenia parafialne...7 Intencje mszalne...8

3 ni dziejów Koœcio³a, ze wzglêdu na ró norodne czynniki kulturowe czy historyczne. Te obrz¹dki mog¹ u ywaæ innych form liturgicznych, zgodnych z w³asn¹ Tradycj¹, ale tak e te formy musz¹ byæ zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹. Katechizm wyraÿnie zaznacza, e wszystkie tradycyjne obrz¹dki s¹ równe w godnoœci i we wszystkich prawach. Do takich obrz¹dków nale ¹ nastêpuj¹ce: bizantyjski, aleksandryjski, koptyjski, syryjski, ormiañski, maronicki i chalcedoñski (KKK 1203). Warto wiedzieæ, e najczêœciej u ywany przez wiernych obrz¹dek ³aciñski ma tak e pewne lokalne formy i odga³êzienia (ryty). S¹ to ryt ambrozjañski (diecezja Mediolanu), mozarabski (w okolicach Toledo i Salamanki w Hiszpanii), galijski (p³d. Francja, diec. lioñska) oraz obrz¹dki pewnych zakonów. Dla przyk³adu: tzw. obrz¹dek ambrozjañski u ywany jest w najwiêkszej ludnoœciowo diecezji œwiata, a mianowicie mediolañskiej. Forma mszy œwiêtej pochodzi z IV wieku od œw. Ambro ego i jest nieco inna ni rzymska, ale jest tak samo wa na i tak samo owocnie sprawowana. W tym obrz¹dku (rycie) stosowany jest tak e nieco inny kalendarz liturgiczny (adwent ma 6 tygodni, Wielki Post nie zaczyna siê w Œrodê Popielcow¹, ale w niedzielê). Czêœci mszy œwiêtej s¹ tak e nieco inne, np. znak pokoju nastêpuje zaraz po modlitwie powszechnej, nie ma œpiewu Baranku Bo y, ale wszystkie celebracje prowadz¹ do najwa niejszego punktu, czyli konsekracji chleba i wina, jako uobecnienie prawdziwej Ofiary Jezusa Chrystusa. Na terenie Polski i Podkarpacia funkcjonuje w koœciele greckokatolickim obrz¹dek bizantyjski, który ma ca³kowicie inn¹ od ³aciñskiej formê. W tym obrz¹dku funkcjonuje a 13 ró nych rytów; w Polsce u ywany jest przede wszystkim ryt ukraiñsko bizantyjski, a w jednej wspólnocie ryt s³owiañsko bizantyjski. Jêzykiem liturgicznym w tym obrz¹dku jest martwy (nieu ywany w mowie potocznej) jêzyk cerkiewnos³owiañski, który jest niezrozumia³y w pe³ni nawet przez uczestników nabo eñstw. Czy katolicy mog¹ uczestniczyæ w takich liturgiach? Uczestniczenie w liturgiach innych obrz¹dków i rytów jest jak najbardziej dozwolone z racji ich ³¹cznoœci z Rzymem - liturgia tych obrz¹dków jest tak samo wa - na i wartoœciowa jak i rzymskokatolicka. Poniewa jednak trudno jest nam zrozumieæ s³owa i symbole z innych rytów i jêzyków zalecana jest obecnoœæ na Eucharystii we w³asnym obrz¹dku. Mo emy na koniec zapytaæ: 3 co jest kryterium, wed³ug którego mo emy oceniæ, czy dana celebracja liturgiczna jest zgodna z nasz¹ wiar¹? Otó tym kryterium jest wiernoœæ tradycji apostolskiej, czyli zgodnoœæ z nauk¹ Koœcio³a, której pocz¹tkiem jest nauczanie uczniów Chrystusa. Œwiêty depozyt wiary zosta³ powierzony Koœcio³owi, a wyrazem troski o ten depozyt jest Nauczycielski Urz¹d Koœcio³a. Pamiêtaj¹c o s³owach Chrystusa: Kto was s³ucha, Mnie s³ucha ( k 10,16) papie w ³¹cznoœci z biskupami og³asza dogmaty wiary i wyznacza normy liturgiczne, a wierni powinni staraæ siê przyjmowaæ je z wiar¹ (por. KKK 87). Na tym polega wiernoœæ Tradycji Koœcio³a wynikaj¹ca z wiary w obecnoœæ Chrystusa w Koœciele a do zakoñczenia œwiata. Jeœli tej wiary nam zabraknie, zaczniemy podwa aæ i krytykowaæ wszystko w Koœciele i z tej gêstwiny pytañ nie damy rady siê wydostaæ. Tymczasem wiara w Koœció³ œwiêty, Jego m¹droœæ i nieomylnoœæ (mimo ludzkiego, grzesznego pierwiastka), mo e nam zagwarantowaæ, e prawdy wiary, które wyznajemy i obrzêdy, które sprawujemy, s¹ prawdziwe, owocne i konieczne dla naszego zbawienia. Ks. Tomasz Grzywna Teksty mszy œwiêtych do osobistych refleksji Poniedzia³ek: Rdz 1,1-19; Ps 104, ; Mt 4,23; Mk 6,53-56 Wtorek: Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13 Œroda: Jl 2,12-18; Ps 51, ; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6, Czwartek: Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; k 4,18; k 10,1-9 Pi¹tek: Iz 58,1-9; Ps 51, ; Am 5,14; Mt 9,14-15 Sobota: Iz 58,9b-14; Ps 86,1-6; Ez 33,11; k 5,27-32 Niedziela: Pwt 26, 4-10; Ps 91; Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; k 4, 1-13

4 4 ROK PAÑSKI Najwa niejsze wydarzenia w dekanacie 6 sierpnia: Odpust parafialny w sanockiej farze. 15 sierpnia: Odpust w Trepczy. 26 sierpnia: Nowosielce Gniewosz, parafia pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, wprowadzenie w urz¹d nowego proboszcza, ks. Henryka Dobosza; Sanok, parafia pw. Chrystusa Króla wprowadzenie w urz¹d nowego proboszcza, ks. Andrzeja Szko³ê. Wprowadzenia w ycie parafialne tych e ksiê y podczas Mszy œwiêtych dokona³ ks. dziekan Andrzej Skiba. 26 sierpnia: Sanok, parafia Podwy - o. Andrzej Deptuch szenia Krzy a 70 lecie kap³añstwa o. Andrzeja Deptucha, miejscowego franciszkanina. Kazanie wyg³osi³ ks. Andrzej Skiba. 8 wrzeœnia: Sanok D¹brówka, odpust parafialny, w którym uczestniczy³ ks. Tomasz Grzywna oraz ks. S³awomir Nowak. Mszy œwiêtej przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ o. Zbigniew Kubit, franciszkanin, proboszcz i gwardian sanockiej parafii i klasztoru. 14 wrzeœnia: Odpusty parafialne w Bukowsku i w Sanoku, w parafii Ojców Franciszkanów. Udzia³ w nich wziêli nasi ksiê a wikariusze Odpust parafialny w Nowotañcu, w którym wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. Byli ksiê a z nastêpuj¹cych parafii: Bukowsko, Dudyñce, Nowosielce, Pielnia, Pisarowce, Sanok - Ojcowie Franciszkanie, Sanok Chrystusa Króla, Sanok - Przemienienia Pañskiego Odpust w Dudyñcach, gdzie nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. dziekan Andrzej Skiba. Na G³ównym Cmentarzu dy ur pe³nili ksiê a z parafii Chrystusa Króla. Mszy œwiêtej koncelebrowanej przewodniczy³ ks. pra- ³at Feliks Kwaœny, emerytowany proboszcz wspomnianej parafii. On te wyg³osi³ kazanie i poprowadzi³ procesjê. Na Cmentarzu Po³udniowym Mszê œw. odprawi³, kazanie wyg³osi³ i procesjê poprowadzi³ ks. Andrzej Szko³a, proboszcz parafii Chrystusa Króla. W przysz³ym roku dy ur pe³niæ bêdzie nasza parafia. 6 listopada: Sanok, parafia Przemienienia Pañskiego kongregacja dekanalna. 7 listopada: Sanok, parafia Chrystusa Króla Msza œwiêta pogrzebowa za duszê œp. Tadeusza Zajdla, ojca trzech kap³anów z udzia³em ks. abpa Józefa Michalika, ks. bpa Mariana Rojka i ks. bpa Jana Niemca oraz rzesz¹ kap³anów i wiernych. 19 listopada: Sanok, parafia Chrystusa Króla, kongregacja rejonowa z udzia³em ks. abpa Józefa Michalika i ks. bpa Adama Szala. 25 listopada: Odpust w parafii Chrystusa Króla. Mszy œwiêtej koncelebrowanej przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks. dr Marek Was¹g, z Polañczyka. Nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. Proboszcz. Z ksiê y proboszczów brakowa³o: ks. Micha³a B³aszkiewicza i ks. Marka Cecu³y, który jest po operacji rêki. 6 grudnia: Nowotaniec odpust parafialny. Nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. S³awomir Nowak. 17 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach Bukowsko, Nowosielce, Pielnia. 18 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach Dudyñce, Mrzyg³ód, Pisarowce. 19 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach Nowotaniec, Sanok D¹brówka, Trepcza. 20 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafii Chrystusa Króla w Sanoku. 21 i 22 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach: Sanok Przemienienia Pañskiego i Sanok Podwy szenia Krzy a. 6. Najwa niejsze wydarzenia poza dekanatem, w których brali udzia³ nasi ksiê a 7 stycznia: Sanok, parafia NSPJ Msza œwiêta z udzia³em ks. abpa Mieczys³awa Mokrzyckiego ze Lwowa, który przekaza³ tamtejszej parafii relikwie b³. Jana Paw³a II. W tych e uroczystoœciach udzia³ w koncelebrowanej Mszy œwiêtej udzia³ wziêli ksiê a: Andrzej Legowicz, kapelan Ksiêdza Arcybiskupa, Piotr Buk, Eugeniusz Dryniak, Roman Guzek, Andrzej Socha, Tomasz Rucha³a, Ireneusz Drewniak, Bartosz Rakoczy i Andrzej Skiba. Wszyscy, którzy byli w koœciele otrzymali pami¹tkowe obrazki z napisem: Pami¹tka uczczenia relikwii b³. Jana Paw³a II w parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, a na odwrocie s³owa Jana Paw³a II: Szuka³em was, a teraz wy przyszliœcie do mnie i za to wam dziêkujê 2 kwietnia 2005 r. 13 stycznia: Rzeszów, Dom Kultury Bia³a, ks. Grzegorz Socha, wraz z delegacj¹ m³odzie y II LO w Sanoku, bra³ udzia³ w Konkursie Piosenki Filmowej i Aktorskiej W Meloniku ; 14 stycznia: Kañczuga ks. Andrzej

5 Skiba wzi¹³ udzia³ w spotkaniu prezesów Parafialnych Oddzia³ów Akcji Katolickiej i ich duchowych opiekunów. Uroczystoœciom przewodniczy³ ks. abp Józef Michalik. 14 stycznia: Haczów wizytacja parafialna ks. archiprezbitera Kazimierza Kaczora ks. Andrzej Skiba, archiprezbiter. 26 stycznia: añcut Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy M³odzie- y, w którym uczestniczy³ ks. Grzegorz Socha. 9 lutego: Rzeszów, katedra spotkanie popielgrzyrmkowe do Ziemi Œwiêtej, w którym wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. 23 lutego: Czaszyn Msza œwiêta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Andrzeja Skiby, z okazji wprowadzenia relikwii b³. Jana Paw³a II. Koncelebrowali ksiê a: Marek Figura, miejscowy proboszcz, ks. Krzysztof Mijal, proboszcz parafii œw. Wojciecha i MB Czêstochowskiej w Kroœnie oraz ks. Andrzej Kuzio, tamtejszy rodak, proboszcz parafii Iwla. Kazanie g³ówny celebrans. 25 lutego: Niebieszczany - Dekanalny Turniej Pi³ki No nej zorganizowany przez ks. Adama Mazurka; 7 marca: Ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach nawiedzenia Krzy a w swojej rodzinnej parafii, w Grodzisku Dolnym. 10 marca: Turniej ministrancki w Brzozowie w którym wziêli udzia³ ministranci naszej parafii ze swoim opiekunem, ks. Adamem Mazurkiem. 13 marca: Wizytacja dziekana dekanatu Sanok II, ks. Eugeniusza Dryniaka, w Nowym Zagórzu, dziekana dekanatu Brzozów, ks. Franciszka Gocha oraz dziekana dekanatu Grabownica, ks. Stanis³awa Jachowicza, jakiej dokona³ archiprezbiter, ks. Andrzej Skiba. 14 marca: Przemyœl, koœció³ Ojców Karmelitów prelekcja ks. Andrzeja Skiby na temat: Degradacja cz³owieka przez opêtanie. 15 marca: Wizytacja dziekana dekanatu Rzeped, ks. Jana Krupiñskiego, w Tarnawie Górnej ks. archiprezbiter Andrzej Skiba. 15 marca: Ksiê a S³awomir Nowak i Mariusz WoŸniczyszyn, wraz z m³odzie ¹ szkó³ œrednich wziêli udzia³ w Konkursie teologicznym w Przemyœlu, w seminarium. 16 marca: Wizytacja dziekana dekanatu Jaæmierz, ks. Józefa Ni nika, w Strachocinie ks. archiprezbiter Andrzej Skiba. 16 marca: Ks. Adam Mazurek wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach nawiedzenia Krzy a w swojej rodzinnej parafii, w Przeworsku farze marca: Ks. Grzegorz Socha w Zboiskach, wzi¹³ udzia³ w konwiwencji za³o eniowej kandydatów do neokatechumenatu. 19 marca: WSD Przemyœl Msza œwiêta z okazji imienin ks. abpa J. Michalika, w której wziêli udzia³ profesorowie seminarium, kapitu³a, pracownicy kurialni oraz dziekani archidiecezji, a wœród nich ks. Andrzej Skiba. 24 marca: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w spotkaniu neoprezbiterów jakie pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala odby³o siê w Strachocinie. Tam wyg³osi³ dla nich konferencjê na temat Unii Apostolskiej Kap³anów i egzorcyzmów. 30 marca 1 kwietnia: Ks. Grzegorz Socha wraz z m³odzie ¹ parafii wzi¹³ udzia³ w Spotkaniu M³odych Archidiecezji Przemyskiej, jakie odbywa³o siê w añcucie. 2 kwietnia: Sanok, koœció³ NSPJ Msza œwiêta koncelebrowana przez wszystkich proboszczów miasta (poza parafi¹ D¹brówka) z okazji siódmej rocznicy œmierci Jana Paw³a II. Mszy œwiêtej przewodniczy³ ks. pra³at Feliks Kwaœny, a kazanie wyg³osi³ ks. Antoni Michno. Nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. Andrzej Skiba kwietnia: Koszalin Olimpiada Teologii Katolickiej pod has³em Koœció³ naszym domem. W tej e Olimpiadzie wzi¹³ udzia³ ks. Adam Mazurek, który pojecha³ tam ze swoim uczniem Przemys³awem Golonk¹, z parafii Pielnia. 19 kwietnia: Przemyœl, Wy sze Seminarium Duchowne ks. Andrzej Skiba mia³ wyk³ady dla diakonów na temat: Pos³uga kap³ana egzorcysty. 28 kwietnia: Czaszyn ks. Andrzej Skiba wraz z ks. dziekanem Janem Krupiñskim i ks. Markiem Figur¹, tamtejszym proboszczem, przewodniczy³ uroczystej Mszy œwiêtej podczas której wyg³osi³ kazanie z okazji otwarcia I Rajdu Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ AK, trasa Las. 3 maja: Weso³a Peregrynacja Krzy- a z udzia³em ks. bpa Mariana Rojka. O godzinie Msza œwiêta z udzia- ³em ksiê y rodaków, z kazaniem 5 ks. Andrzeja Skiby. W tym dniu przypada tak e 550 rocznica powstania parafii Weso³a. 9 maja: Na plebanii parafii NSPJ w Sanoku, spotkanie ksiê y czterech parafii: Feliksa Kwaœnego, Zbigniewa Kubita, Piotra Buka i Andrzeja Skiby, w sprawie procesji Bo ego Cia³a. 11 maja: Ks. Andrzej Skiba odwiedzi³ dyrekcjê Zak³adu Karnego w Nowym upkowie. 13 maja: Grabownica Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w nabo eñstwie fatimskim, któremu przewodniczy³ ks. bp Marian Rojek. 19 maja: Strachocina z okazji dorocznego spotkania Akcji Katolickiej ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ we Mszy œwiêtej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. 20 maja: Strachocina œwiêcenia diakonatu piêciu alumnów naszego seminarium, których udzieli³ ks. abp J. Michalik. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. 20 maja: Brzozów Spotkanie Brzozowskiej Kapitu³y Kolegiackiej, w którym udzia³ wziêli ksiê a naszej parafii: Adam Sudo³ i Andrzej Skiba. 22 maja: Lublin seminarium: 75. rocznica powstania Unii Apostolskiej Kap³anów Najœwiêtszego Serca Jezusowego, z udzia³em ks. abpa Stanis³awa Budzika. Obowi¹zki parafialne przeszkodzi³y mi, abym jako dyrektor UAK w naszej archidiecezji móg³ skorzystaæ z tego zaproszenia (ks. A. Skiba). 27 maja: Kroœcienko Wy ne Jubileusz 100.lecia Konsekracji Koœcio³a Parafialnego p.w. Œw. Marcina, w którym wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba, by³y wikariusz i ks. S³awomir Nowak, tamtejszy rodak, pracuj¹cy w naszej parafii. Ze wzglêdu na wiek, na seniorat przechodzi dotychczasowy proboszcz, ks. pra³at Jan Szpunar. 27 maja: Zagórz, sesja popularno naukowa pod has³em: Szlak Kurierów Beskidzkich ZWZ AK. Zaproszenie otrzyma³ ks. Andrzej Skiba, ale ze wzglêdu na inne uroczystoœci koœcielne w tym dniu wypadaj¹ce, nie móg³ skorzystaæ z tego zaproszenia. 27 maja: Sanok, parafia NSPJ prymicje ks. Tomasza Szajny. 28 maja: Przeworsk ks. Andrzej Skiba i ks. Adam Mazurek wziêli udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z nadaniem tamtejszej bazylice tytu³u Sanktuarium Grobu Bo ego. Ze wzglêdu na

6 6 wiek, na seniorat przechodzi dotychczasowy proboszcz, ks. pra³at dr Stanis³aw Sza³ankiewicz. 7 czerwca: Sanok, koœció³ NSPJ: Msza œwiêta koncelebrowana z okazji Uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo e Cia³o) przez kap³anów Miasta pod przewodnictwem o. Zbigniewa Kubita, franciszkanina, z kazaniem ks. Tomasza Rucha³y. Procesja do koœcio³a Ojców Franciszkanów. 8 czerwca: Parafia D³ugie odpust ku czci œw. Jadwigi Królowej po³¹czony z 40-leciem kap³añstwa ks. pra³ata Stanis³awa Orzechowskiego, w którym udzia³ wziêli ksiê a: Adam Mazurek i Andrzej Skiba czerwca: Italia ks. Adam Mazurek wraz z ministrantami by³ na wycieczce zwiedzaj¹c wiele miast, koœcio- ³ów, miejsc wartych zobaczenia. Byli z nim rodzice niektórych ministrantów. 16 czerwca: Miejsce Piastowe, ksiê a Michalici Jubileusz 100 rocznicy œmierci b³. Bronis³awa Markiewicza. W tym e sympozjum wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. Uroczystoœci zakoñczy³y siê w dniu nastêpnym. 18 czerwca: Cmolas, diecezja rzeszowska Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji 550.lecia Sanktuarium Przemienienia Pañskiego. Ze wzglêdu na 40. rocznicê œwiêceñ kap³añskich, ks. Andrzej Skiba nie móg³ skorzystaæ z zaproszenia czerwca: Zjazd kole eñski w Myczkowcach z udzia³em ks. Andrzeja Skiby, który podczas Mszy œwiêtej wyg³osi³ kazanie. 20 czerwca: Jaros³aw: ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ w pogrzebie ks. W³adys³awa Janeczki, który zmar³ w drodze do rodzinnej parafii na z³oty jubileusz. 26 czerwca: Brzozów, kapliczka, gdzie mieœci³o siê Leœne Seminarium w czasie II wojny œwiatowej: Msza œwiêta koncelebrowana przez siedemnastu kap³anów pod przewodnictwem ks. dra Piotra Kandefera z WSD z Przemyœla, z kazaniem ks. Andrzeja Skiby. Wœród ksiê y, którzy swoj¹ formacjê zdobywali w tym e leœnym Seminarium by³ tylko ks. pra³at Adam Sudo³ oraz ks. pra³at dr Stanis³aw Zarych, który by³ tu pó³tora roku, gdy w Przemyœlu zaczê³o ju funkcjonowaæ normalne Seminarium. 1 lipca: Weso³a. Ks. Proboszcz wzi¹³ udzia³ we Mszy œwiêtej, któr¹ celebrowa³ ks. Tadeusz Dañko, tamtejszy rodak, pracuj¹cy w diecezji legnickiej, z okazji 50 rocznicy œwiêceñ kap³añskich. 1 lipca: Przemyœl, Wy sze Seminarium Duchowne, rekolekcje kap³añskie, w których z naszej parafii udzia³ wziêli ksiê a: Mariusz WoŸniczyszyn, Adam Mazurek i Andrzej Skiba. 30 lipca: Miejsce Piastowe w pielgrzymce trzeÿwoœciowej zorganizowanej przez Rodzinê Radia Maryja wzi¹³ udzia³ ks. Tomasz Grzywna. 2 sierpnia: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w dorocznym zjeÿdzie kole eñskim jaki odby³ siê w Tarnowcu, gdzie ka dego roku ksiê a rocznika œwiêceñ 1972 sprawuj¹ Mszê œwiêt¹ w intencji zmar³ych kolegów, w tym ks. Franciszka Bogunia, który w tej parafii by³ proboszczem w latach wrzeœnia: Besko Powiatowo Gminne do ynki. Mszy œwiêtej przewodniczy³ ks. Andrzej Skiba, a kazanie wyg³osi³ ks. Andrzej Gil, miejscowy proboszcz. 8 wrzeœnia: Krzywcza, dekanat Dubiecki odpust parafialny, podczas którego ks. Andrzej Skiba odprawi³ Mszê œwiêt¹ koncelebrowan¹ i wyg³osi³ kazanie. Proboszczem tej parafii jest ks. Janusz Wilusz, który w naszej parafii przez piêæ lat pe³ni³ obowi¹zki wikariusza. 11 wrzeœnia: Ustrzyki Dolne, posiedzenie Kapitu³y Brzozowskiej, w której udzia³ wziêli ksiê a pra³aci: Józef Bieniek, gospodarz, Zygmunt Trojnar, Stanis³aw Guzik, Kazimierz Piotrowski, Micha³ Moskwa, Marian Wolicki, Tadeusz Bratkowski, Jan Kutyna, Andrzej Skiba. 30 wrzeœnia: Kraczkowa, ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ we Mszy œwiêtej o spokój duszy œp. ks. Jacka Ruszla, który zgin¹³ roku, bêd¹c wikariuszem w Jedliczu. 9 paÿdziernika: Grabownica: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w peregrynacji Krzy a papieskiego. 11 paÿdziernika: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w uroczystym rozstrzygniêciu konkursu pt. Spacerkiem po Galicyjskim Rynku, jakie mia³o miejsce w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego (skansenie). 13 paÿdziernika: Strachocina ks. Andrzej Skiba na spotkaniu ksiê y neoprezbiterów wyg³osi³ prelekcjê na temat zadañ i celów Unii Apostolskiej Kap³anów oraz jako egzorcysta wskaza³ zagro enia dnia dzisiejszego dla wspó³czesnej m³odzie y. 19 paÿdziernika: Miejsce Piastowe ks. A. Skiba w kaplicy Sióstr Michalitek odprawi³ Mszê œwiêt¹ i wyg³osi³ prelekcjê na temat Roku Wiary oraz wspó³czesnych zagro eñ ycia duchowego. 28 paÿdziernika: Jaros³aw, kolegiata ks. Andrzej Skiba podczas Mszy œwiêtej wyg³osi³ kazanie na temat: aby wszyscy stanowili jedno serce Narodu, w oparciu o rozwa ania S³ugi Bo ej Anny Jenke. Wzi¹³ tak e udzia³ w sympozjum jej poœwiêconym. Z Sanoka uczestniczy³a 4-osobowa delegacja nauczycieli oraz ks. Jacek Michno z Policealnej Szko³y Medycznej im. Anny Jenke listopada: Jasna Góra, Czêstochowa: Jubileusz 150-lecia Unii Apostolskiej Kap³anów, z udzia³em nuncjusza apostolskiego w Polsce, ks. abpa Celestino Migliore oraz naszego arcybiskupa Józefa Michalika. W tym e spotkaniu wzi¹³ udzia³ dyrektor UAK naszej Archidiecezji ks. Andrzej Skiba wraz z ks. dziekanem z Grabownicy, Stanis³awem Jachowiczem oraz z ks. Kazimierzem Kaczorem z Haczowa listopada: Miejsce Piastowe. Sympozjum Markiewicza wizja cz³owieka szczêœliwego, w którym wzi¹³ udzia³ i wyk³ad nt. Powo³anie i wiara drog¹ do szczêœcia, wyg³osi³ ks. Andrzej Skiba. Ponadto byli ksiê a: Adam Mazurek i Jacek Michno. 25 listopada: Korczowa - Budzyñ odpust Chrystusa Króla, w którym wzi¹³ udzia³ i kazanie wyg³osi³ ks. Tomasz Grzywna. 2-5 oraz 8-9 grudnia: Jaros³aw, parafia Chrystusa Króla ks. proboszcz Andrzej Skiba prowadzi³ rekolekcje przed peregrynacj¹ Krzy a papieskiego i relikwii b³. Jana Paw³a II. 6 grudnia: Grabownica: odpust parafialny pod przewodnictwem ks. bpa Jana Niemca, z udzia³em ks. Andrzeja Skiby, który wzi¹³ udzia³ w koncelebrze wraz z miejscowym ks. dziekanem, Stanis³awem Jachowiczem. G³ównym celebransem by³ wspomniany Ksi¹dz Biskup. 27 grudnia: Lesko, U Szelców ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ w Koncercie Kolêd, w którym uczestniczy³y i nasze Zespo³y: Chór SONO- RES i SOUL. (C.d.n.)

7 5 Niedziela zwyk³a r. Og³oszenia duszpasterskie Dziœ rozpoczyna siê Tydzieñ TrzeŸwoœci. Wiemy, jak wielkim zniewoleniem jest nadu ywanie alkoholu. Wkrótce rozpoczyna siê czas Wielkiego Postu. Prze yjmy ten czas w trzeÿwoœci, abstynencji, dla dobra swoich najbli szych czy zachêty do trwania w trzeÿwoœci dla ludzi uzale nionych. Zachêcamy wszystkich, którzy maj¹ problemy z w³asn¹ trzeÿwoœci¹, aby podpisywali zobowi¹zania do ycia w trzeÿwoœci. Zachêcamy równie wszystkich, którzy chcieliby pomóc innym w wyjœciu z na³ogu, do modlitwy w ich intencji i prze ywania Wielkiego Postu w trzeÿwoœci. Zachêcamy do podpisania Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka. Sami twórzmy atmosferê trzeÿwoœci. Sami wiemy jak bolesnym problemem dla naszego miasta jest pijañstwo, ile jest punktów sprzeda y alkoholu, co nie s³u y trzeÿwoœci spo³eczeñstwa. 2. Jutro, w poniedzia³ek, we wspomnienie NMP z Lourdes przypada Œwiatowy Dzieñ Chorego. Jest to dzieñ modlitwy w intencji chorych, a zarazem szczególna okazja do okazania im chrzeœcijañskiej mi³oœci. W tym dniu z racji trwaj¹cego Roku Wiary, w Archidiecezji Przemyskiej w ka dym koœciele i kaplicy wierni mog¹ zyskaæ odpust zupe³ny, dany przez mi³osierdzie Bo e, od kary doczesnej za swoje grzechy, który bêd¹ mogli ofiarowaæ równie za dusze wiernych zmar³ych. Odpustu tego mog¹ dost¹piæ ci, którzy s¹ prawdziwie skruszeni, czyli nale ycie oczyszczeni w sakramencie pokuty i szczerze pragn¹ byæ wolni od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu. Aby zyskaæ odpust wierni maj¹ byæ posileni Komuni¹ œwiêt¹ i pomodliæ siê wed³ug intencji Ojca Œwiêtego oraz wzi¹æ udzia³ w uroczystej celebracji Eucharystii lub liturgii Godzin, w której odmówi¹ Wyznanie Wiary. Dla nas jest to zachêta, aby byæ na miarê swoich mo liwoœci i dobrej woli mi³osiernym Samarytaninem, który niesie pomoc bliÿniemu w myœl s³ów Pana Jezusa: IdŸ, i ty czyñ podobnie! ( k 10,37). Msza œwiêta dla chorych o godz Pó³ godziny wczeœniej bêdziemy spowiadaæ. 3. W tym tygodniu przypada ŒRODA POPIELCOWA. Wraz z tym dniem rozpoczyna siê czas WIELKIE- GO POSTU, w którym przez modlitwê, pokutne uczynki i czynn¹ mi³oœæ bliÿniego przygotowujemy siê do Œwi¹t Wielkanocnych. Okres Wielkie- go Postu ma charakter chrzcielny i pokutny, dlatego w tym czasie modlimy siê za tych, którzy bêd¹ ochrzczeni i za nas samych, którzy zostaliœmy obdarowani ³ask¹ Chrztu œwiêtego. Dziêkujemy za ³askê wiary. W duchu wiary i pobo noœci starajmy siê podejmowaæ dobrowolne umartwienia. W Œrodê Popielcow¹ Msze œwiête po³¹czone z posypaniem g³ów popio³em, celebrowaæ bêdziemy w nastêpuj¹cych godzinach: do po³udnia jak w ka d¹ niedzielê z tym, e nie bêdzie Mszy œwiêtej o godzinie 12:30, a po po³udniu o godzinie 17:00 i 18:30. Zachêcamy do pielêgnowania zwyczaju zabierania poœwiêconego popio- ³u do domów, aby posypaæ g³owy tych domowników, którzy nie mog¹ przyjœæ na liturgiê popielcow¹. Po Mszy œwiêtej o godzinie 11:00 rozpocznie siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, która trwaæ bêdzie do godziny 17:00. Zachêcamy i zapraszamy do trwania przed Najœwiêtszym Sakramentem, aby uwielbiaæ Boga, adorowaæ, dziêkowaæ Mu za otrzymane ³aski, upraszaæ dla siebie ³askê dobrego prze ycia Wielkiego Postu oraz przepraszaæ za grzechy. Nowennê do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy rozpoczniemy o godzinie 16: W Stró ach Mszê œwiêt¹ w Œrodê Popielcow¹ odprawimy o godzinie 16:00, zaœ w P³owcach o godzinie 17: W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje post œcis³y. Wstrzymanie siê od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli 14 rok ycia. Post iloœciowy, czyli jeden posi³ek do syta w ci¹gu dnia, obowi¹zuje wszystkich wiernych, którzy ukoñczyli 18 rok ycia, a nie rozpoczêli szeœædziesi¹tego. Zachêcamy rodziców, aby dzieci, które nie s¹ jeszcze zobowi¹zane do zachowywania tego postu, by³y wychowywane równie w tym duchu. 6. W okresie Wielkiego Postu prosimy gor¹co, aby nie zaniedbywaæ troski o chorych czy wiernych w starszym wieku, którzy nie mog¹ uczêszczaæ na Msze œwiête i korzystaæ w koœciele z sakramentów œwiêtych. Doœwiadczenie nam mówi, e wielu odchodzi z tego œwiata nie pojednawszy siê z Panem Bogiem. Zapraszaj¹c kap³ana pomó my im wyspowiadaæ siê, przyj¹æ sakrament Chorych oraz Komuniê œwiêt¹. Prosimy, aby nie zaniedbywaæ spraw duchowych, spowiedzi i Komunii œwiêtej. Apelujemy równie, aby w czasie liturgii Mszy œwiêtej pogrzebowej rodzina zmar³ego przystêpowa³a do Komunii œwiêtej, gdy jest to przejaw wiary i duchowego wsparcia dla zmar³ego cz³owieka. Bywa, e czêœciej przystêpuj¹ obcy, ani eli najbli si z rodziny. 7. W okresie Wielkiego Postu, w ka - dy pi¹tek, o godzinie 8:00, odprawiaæ bêdziemy Drogê krzy ow¹ dla starszych Parafian. O godzinie 17:15 rozpoczynaæ bêdziemy takie nabo eñstwo dla dzieci i wszystkich chêtnych, szczególnie rodziców dzieci szkolnych. 8. W Stró ach i P³owcach nabo eñstwo Drogi krzy owej w ka dy pi¹tek bêdzie odprawiane o godzinie 17:00. Parafian tam mieszkaj¹cych prosimy o przeprowadzenie tego nabo eñstwa we w³asnym zakresie. 9. Od przysz³ej niedzieli nabo eñstwo Gorzkich alów odprawiaæ bêdziemy o godzinie 17:00, zaœ Stró ach i P³owcach, Gorzkie ale bêd¹ odœpiewane bezpoœrednio po Mszy œwiêtej. Na tych nabo eñstwach zbieraæ bêdziemy ofiary na kwiaty do Bo ego Grobu. Serdecznie zapraszamy na te rzewne, wielkopostne nabo eñstwa, aby jak najg³êbiej wnikaæ w tajemnice naszego zbawienia. Za udzia³ w nabo- eñstwie Drogi krzy owej i Gorzkich alach, mo na zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami Informujemy, e po 2 Niedzieli Wielkiego Postu, czyli od 25 lutego, w ka - dy poniedzia³ek, wtorek i œrodê, po Mszy œwiêtej wieczornej, przeprowadzaæ bêdziemy cykl katechez przygotowuj¹cych do zawarcia sakramentalnego zwi¹zku ma³ eñskiego. Bardzo prosimy, aby ta informacja dotar³a do wszystkich ludzi m³odych. Potwierdzenia udzia³u w katechezach przedma³- eñskich wymaga siê przy spisywaniu protoko³u przedœlubnego. Informacja o tych katechezach jest tak e przekazana do innych parafii naszego miasta. Takie nauki s¹ równie g³oszone w ka dym oœrodku akademickim dla wszystkich studentów, pod warunkiem, e siê tym zainteresuj¹. Prosimy, aby te wymogi Prawa koœcielnego traktowaæ powa nie, bo przecie tu chodzi o sakramentalny zwi¹zek ma³ eñski, który nale y potraktowaæ dojrzale i odpowiedzialnie. 11. Uprzejmie informujemy, e po dary z Caritasu mog¹ zg³aszaæ siê tylko nasi Parafianie, gdy ka da parafia ma mo - liwoœæ sprowadzenia darów z Przemyœla. Prosimy przynosiæ ze sob¹ zaœwiadczenie o dochodach nie przekraczaj¹cych najni szej œredniej.

8 8 Poniedzia³ek Anna Wojciechowska 7.30 o zdrowie i b³. Bo e dla Romana Mariusz (greg.) 2. + Maria i Antoni Jêdrzejowscy Wtorek Maria Skrabalak 1 r. œm o zdrowie i b³. Bo e dla Katarzyny, Karoliny i Danieli Mariusz (greg.) Œroda Œroda Popielcowa ks. Adam Sudo³ od Rodziny Radia Maryja Marian 15 r. œm. i ++ jego rodzice Stanis³aw Siwak od Ró y MB Fatimskiej Marek Ogrodnik Mariusz (greg.) P³owce int. Intencje w tygodniu od 11 do r Micha³, Jan, Helena, Józef Jasiñscy Antoni Hnat 4 r. œm Mariusz (greg.) Sobota Antoni Dêbiñski int. od kolegów Aleksandra i W³adys³awa z Rzeszowa 7.30 o szczêœliwe rozwi¹zanie dla Ani oraz o zdrowie i b³. Bo e dla dziecka Mariusz (greg.) Niedziela za parafian ks. Adam (greg.) ks. Adam Sudo³ Józefa (f) Goc 29 r. œm Mariusz (greg.) Stefania int. od personelu Oddzia³u Dzieciêcego Stanis³aw P³owce: int. Czwartek ks. Adam Sudo³ 3 miesi¹c po œmierci 7.30 o zdrowie i b³. Bo e dla W³adys³awa, Janiny i W³adys³awa Mariusz (greg.) Pi¹tek Redaguje zespó³: ks. Andrzej Skiba, ks. Tomasz Grzywna. Redaktor techniczny: Stanis³aw Rocha. Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, Sanok; www. fara. sanok. pl oraz www. esanok. pl/ kamery_sanok Zród³a zdjêæ: zdjêcia w³asne i internet. Wydawca: Parafia Przemienienia Pañskiego w Sanoku Tel: Druk:

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW KAPŁANÓW W PARAFII ŚW. JÓZEFA W TCZEWIE (2015/2016) KS. PRAŁAT ANTONI DUNAJSKI PROBOSZCZ dyżur: w piątek, dzień wolny: środa Kierowanie całością prac duszpasterskich i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

ROK 2012 Luty 9-10 lipca

ROK 2012 Luty 9-10 lipca ROK 2012 Luty Zwolnienie z powierzonych obowiązków w parafii mianowanego proboszcza, przebywającego na urlopie zdrowotnym, pismem z dnia 20 marca 2012 roku. Obowiązki administratora parafii, pełni ks.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017. Luty 2017 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2016/2017 Luty 2017 r. 06.02.2017 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 06.02.2017 poniedziałek Rada Pedagogiczna godz.

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49

TRIDUUM PASCHALNE Nowa Pascha. Szczyt liturgii i dziejów... 49 SPIS TREŒÆI S³owo wstêpne................................ 7 1. Jaœnieje szczyt Roku liturgicznego Pascha.. 7 2. Co oznacza termin Pascha?............... 10 3. Misterium Paschalne obejmuje wszystko....

Bardziej szczegółowo

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY

KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY KS. PROF. DR HAB. INFUŁAT WŁADYSLAW BOCHNAK HONOROWY OBYWATEL LEGNICY Ks. prof. dr hab. Władysław Bochnak urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń k. Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Eucharystia. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni:

Eucharystia. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni: Eucharystia Autor: Administrator 11.04.2008. Zmieniony 25.05.2016. Hasła do zdjęć z I Komunii św. z dnia 21/22 maja 2016 r. dla poszczególnych dni: sobota: k2016.05.21 niedziela godz. 10.30: k2016.05.22g1030

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Dla pierwszych chrześcijan Duch Święty nie był abstrakcją ale Osobą, która obdarza nowym życiem, siłą, odwagą i entuzjazmem. I tak naprawdę nic się nie zmieniło. Bóg udziela nam dzisiaj obiecanego Ducha,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia

Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia Archidiecezjalne Bramy Miłosierdzia Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Wierni, którzy nawiedzą Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w uroczystość tytularną, 22 października, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach ku czci Patrona Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie w sobotę, 22 października. We wszystkie dni odpustowe

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

Biała Służba. www.sdm.zhp.pl. Więcławice Stare gmina Michałowice. 23 lipca - 1 sierpnia. na Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016

Biała Służba. www.sdm.zhp.pl. Więcławice Stare gmina Michałowice. 23 lipca - 1 sierpnia. na Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 Biała Służba to harcerski alert o długiej tradycji towarzyszący papieskim pielgrzymkom do naszego kraju. Tym razem Biała Służba to nie tylko pomoc podczas papieskiej wizyty, ale nasz wkład i uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 1 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji na działalność edukacyjno- wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji. Za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Ocenia się wiedzę

Bardziej szczegółowo

25 Niedziela zwykła ( 20.09.2015 ) Rocznica poświęcenia naszych kościołów Dzień Środków Społecznego Przekazu

25 Niedziela zwykła ( 20.09.2015 ) Rocznica poświęcenia naszych kościołów Dzień Środków Społecznego Przekazu 1663r. Sierakowice 1673r. 1663r. 25 Niedziela zwykła ( 20.09.2015 ) Rocznica poświęcenia naszych kościołów Dzień Środków Społecznego Przekazu Goszyce 1932r. 7.30 Sierakowice 9.30 Goszyce 11.00 budowniczych

Bardziej szczegółowo

Okazja do spowiedzi św. była w dni powszednie przed mszą św. oraz w Pierwszy Piątek Miesiąca.

Okazja do spowiedzi św. była w dni powszednie przed mszą św. oraz w Pierwszy Piątek Miesiąca. Sprawozdanie z życia parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dębnie n. Wartą za rok 2016 1. Życie duszpasterskie: Na podstawie przeprowadzonych liczeń udział wiernych w niedzielnych praktykach religijnych wyniósł:

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A

K R Y T E R I A O C E N I A N I A K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie III klasy szko³y podstawowej do programu nr AZ-1-01/1 i podrêcznika nr AZ-13-01/1-5 Jezusowa wspólnota serc pod redakcj¹ ks. Stanis³awa abendowicza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014

II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 II OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KARAWANINGOWA JASNA GÓRA 12-13.04.2014 Część A dla załogi Program spotkania: SOBOTA 10.00-13.30 zlot załóg na parkingu przy Jasnej Górze sektory D,E,F 14.00 Msza św. i powitanie

Bardziej szczegółowo

4. W Wielką Środę spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Mirosława. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo.

4. W Wielką Środę spotkanie kandydatów do bierzmowania z grupy ks. Mirosława. Rozpoczęcie udziałem we Mszy św. o godz. 18,oo. Ogłoszenia Parafialne Niedziela Palmowa B 29 marca 2014 roku. 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowarozpoczyna Wielki Tydzień. Odnowieni łaskami przeżytych Rekolekcji wspominamy dziś uroczysty wjazd Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE INTENCJE MSZALNE 27.03. - 2.04.2016 NIEDZIELA, 27.03. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 6 00 1) W intencji żyjących i ++ Parafian 2) Za ++ rodziców: Janinę i Ignacego 3) Za + mamę Janinę DYŻEWSKĄ

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

LUTY-MARZEC 2015 NR 2 (114), ROK XVI

LUTY-MARZEC 2015 NR 2 (114), ROK XVI Grzechy główne s. 6 w n u m e r z e : Droga krzyżowa s. 16 LUTY-MARZEC 2015 NR 2 (114), ROK XVI To nie gwoździe CIĘ przybiły... I Niedziela Wielkiego Postu, 22 lutego: I czytanie: Rdz 9, 8-15; II czytanie:

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii

Parafia pw. Dobrego Pasterza w Lublinie Podstawowe daty z historii parafii 1973 - Zlecenie Księżom Sercanom katechizacji w dzielnicy Czechów przez Księdza Biskupa Ordynariusza Bolesława Pylaka. 1977-01.09 Rozpoczęcie przez Księży Sercanów katechizacji dzieci w ośrodku katechetycznym

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.

Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18. Spotkania w Wielkim Poście 2017 Wielki Poście bielanki uczestniczą w pelerynkach podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej w piątek o g. 17.30 i Gorzkich Żalach w niedzielę o g. 18.30 3.III Pierwszy piątek miesiąca

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska).

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska). Witam, w załączeniu przesyłam materiały dokumentujące historię życia i śmierci oficera w sutannie (mieszkańca Wolbromia), z prośbą o rozpropagowanie, za co z góry dziękuję. Z poważaniem Kazimierz Pogłódek

Bardziej szczegółowo

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Dekret Wykonawczy do Dekretu Penitencjarii Apostolskiej na Rok Wiary o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego Ojciec Święty Benedykt XVI Listem Apostolskim Porta fidei", ogłosił 11 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku

Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt. Papież Franciszek w oczach dzieci Organizator: Maciej Konieczny, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA w Turku Honorowy Patronat: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Madonno, Mamusiu moja

Madonno, Mamusiu moja nr 3 (7) kwiecień maj 2015 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Madonno, Mamusiu moja św. Ojciec Pio Wtorek 21 kwietnia 2015 Dwunaste spotkanie formacyjno-organizacyjne Grupy Modlitwy Ojca

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 140. ROCZNICY OBJAWIEŃ GIETRZWAŁDZKICH I 50-LECIA KORONACJI OBRAZU MB GIETRZWAŁDZKIEJ 2017 R. W nowym roku najważniejszym wydarzeniam dla Kościoła na Warmii będzie 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznica Koronacji Jej Obrazu. Będzie to także rok 300. rocznicy Koronacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt)

Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Regulamin Sprawności okolicznościowej 100-lecia 22. Szczepu Watra im. hm. Kazimierza Skorupki (projekt) Sprawność zuchowa Watrzyk 1. Wzięła/ął udział w zbiórce z okazji 100-lecia Szczepu. 2. Zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY

STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY STATUT Studenckiego Koła Naukowego EMERGENCY MEDICAL STUDENTS SOCIETY przy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00

KATEDRA BYDGOSKA. poniedziałek 9 30 12 00 poniedziałek 9 30 12 00 4 lipca Niepokalanego Poczęcia NMP 11 lipca Opatrzności Bożej 18 lipca Przemienienia Pańskiego 25 lipca Opatrzności Bożej 1 sierpnia Niepokalanego Poczęcia NMP 8 sierpnia Opatrzności

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka.

ROK 2012. 14.01. Koncert kolęd wykonał w kościele chór Volantes soni Politechniki Poznańskiej pod dyrekcją Pawła Łuczaka. ROK 2012 14.01. Wizytę na plebanii złożył ks. bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa, który jest kolegą ks. Proboszcza ze studiów w Rzymie. Ksiądz Biskup wpisał się do Księgi Gości. 03.01. W ramach IV Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

================================================

================================================ Barbara Jańczuk Święta i uroczystości październikowe.1 Moja modlitwa różańcowa......2 Rok Eucharystii..3 Wydarzenia z życia świętych......5 Pośmiejmy się....6 ================================================

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PIOzytywni - aktualności

PIOzytywni - aktualności PIOzytywni - aktualności Autor: Arkadiusz Jurkowski 15.10.2012. Zmieniony 04.06.2016. O nas Jesteśmy wspólnotą młodych ludzi: zarówno studentów jak i pracujących, młodych małżeństw jak i osób jeszcze stanu

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014.

OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. OKRES WIELKANOCNY 19.05.2014-25.05.2014. PONIEDZIAŁEK 19.05.2014 8.00 intencja CR KS. REKTOR za Stanisława Rogozik (greg 19) o błogosławieństwo dla brata Janka z okazji urodzin SPOWIEDŹ 19.30 Nabożeństwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ

POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV VI szkoły podstawowej Opracował: Krzysztof Żurawiecki ZASADY OCENIANIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. post powania z osobami bezdomnymi wymagaj cymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

PROCEDURA. post powania z osobami bezdomnymi wymagaj cymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim U W A G A Informuj si, e z dniem 1 listopada 2009 r. w Wojewódzkim Centrum Zarz dzania Kryzysowego w Rzeszowie funkcjonuje bezp atna infolinia o numerze: 0 800 105 410 Bezdomni lub potrzebuj cy pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo