OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny k 5,8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny k 5,8"

Transkrypt

1 1 Góra Przemienienia nr 6 (498) 10 lutego 2013r. OdejdŸ ode mnie, Panie, bo jestem cz³owiek grzeszny k 5,8 z niedzielnej Ewangelii Rafael Santi, Cudowny po³ów ryb, 1515 r., tempera na papierze, Victoria and Albert Museum, Londyn Mk 4, 26

2 2 Zbierzcie pozosta³e u³omki... Ró ne obrz¹dki, jedno misterium (KKK ) Kolejne rozwa anie katechizmowe dotyczy bogactwa liturgii Koœcio³a i zarazem jej jednoœci. Ta liturgia jest z jednej strony bardzo ró norodna, ale z drugiej strony wszystko w liturgii skupia siê na misterium zbawczym Chrystusa. Od pierwszej wspólnoty chrzeœcijañskiej w Jerozolimie a do koñca œwiata celebrowane bêdzie w niej zawsze dzie³o Zbawienia, którego dokona³ nasz Pan Jezus Chrystus (KKK 1200) Nie wszyscy z nas maj¹ poczucie prawdziwej jednoœci Koœcio³a, tak e w tym wzglêdzie. Zdarza siê, e w czasie rozmowy ze ró nymi ludÿmi poja- wia siê nastêpuj¹ce spostrze enie: W czasie mszy i liturgii papieskiej w telewizji s³yszeliœmy tê sam¹ ewangeliê, co i w naszym koœciele. Owszem odpowiadam. Nie tylko w czasie mszy œwiêtej w Watykanie lub w miejscu papieskich pielgrzymek, ale w ka dym miejscu na ziemi, gdzie sprawowana jest w danym dniu Msza œwiêta, odczytana jest ta sama Ewangelia, nawet wiêcej, te same czytania i psalmy, te same modlitwy z czêœci sta³ych, niezmiennych. Dlaczego? Otó dlatego, e Koœció³ na ca³ym œwiecie jest jednoœci¹, mimo wszelkich ró nic geograficznych, kulturowych, czasowych sprawuje siê wszêdzie na ca³ym œwiecie, a do koñca czasów to samo Misterium Paschalne, ta sama Ofiara Zbawienia Jezusa Chrystusa. W powy szym stwierdzeniu nale y jednak zwróciæ uwagê na pewne wyj¹tki. Ta sama liturgia s³owa i taki sam formularz mszy œwiêtej obejmuje przede wszystkim najwa niejszy obrz¹dek, zwany ³aciñskim. To w³aœnie tego obrz¹dku u ywa, do niego nale y, najwiêksza grupa katolików na œwiecie i w Polsce. S¹ jednak tak e inne obrz¹dki, czyli tradycje liturgiczne, które uformowa³y siê na przestrze- W NUMERZE Andrea di Buonaiuto, ódÿ œw. Piotra, ok r., fresk w kaplicy Hiszpañskiej koœcio³a Santa Maria Novella we Florencji Zbierzcie pozosta³e u³omki...2 Rok Pañski Og³oszenia parafialne...7 Intencje mszalne...8

3 ni dziejów Koœcio³a, ze wzglêdu na ró norodne czynniki kulturowe czy historyczne. Te obrz¹dki mog¹ u ywaæ innych form liturgicznych, zgodnych z w³asn¹ Tradycj¹, ale tak e te formy musz¹ byæ zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹. Katechizm wyraÿnie zaznacza, e wszystkie tradycyjne obrz¹dki s¹ równe w godnoœci i we wszystkich prawach. Do takich obrz¹dków nale ¹ nastêpuj¹ce: bizantyjski, aleksandryjski, koptyjski, syryjski, ormiañski, maronicki i chalcedoñski (KKK 1203). Warto wiedzieæ, e najczêœciej u ywany przez wiernych obrz¹dek ³aciñski ma tak e pewne lokalne formy i odga³êzienia (ryty). S¹ to ryt ambrozjañski (diecezja Mediolanu), mozarabski (w okolicach Toledo i Salamanki w Hiszpanii), galijski (p³d. Francja, diec. lioñska) oraz obrz¹dki pewnych zakonów. Dla przyk³adu: tzw. obrz¹dek ambrozjañski u ywany jest w najwiêkszej ludnoœciowo diecezji œwiata, a mianowicie mediolañskiej. Forma mszy œwiêtej pochodzi z IV wieku od œw. Ambro ego i jest nieco inna ni rzymska, ale jest tak samo wa na i tak samo owocnie sprawowana. W tym obrz¹dku (rycie) stosowany jest tak e nieco inny kalendarz liturgiczny (adwent ma 6 tygodni, Wielki Post nie zaczyna siê w Œrodê Popielcow¹, ale w niedzielê). Czêœci mszy œwiêtej s¹ tak e nieco inne, np. znak pokoju nastêpuje zaraz po modlitwie powszechnej, nie ma œpiewu Baranku Bo y, ale wszystkie celebracje prowadz¹ do najwa niejszego punktu, czyli konsekracji chleba i wina, jako uobecnienie prawdziwej Ofiary Jezusa Chrystusa. Na terenie Polski i Podkarpacia funkcjonuje w koœciele greckokatolickim obrz¹dek bizantyjski, który ma ca³kowicie inn¹ od ³aciñskiej formê. W tym obrz¹dku funkcjonuje a 13 ró nych rytów; w Polsce u ywany jest przede wszystkim ryt ukraiñsko bizantyjski, a w jednej wspólnocie ryt s³owiañsko bizantyjski. Jêzykiem liturgicznym w tym obrz¹dku jest martwy (nieu ywany w mowie potocznej) jêzyk cerkiewnos³owiañski, który jest niezrozumia³y w pe³ni nawet przez uczestników nabo eñstw. Czy katolicy mog¹ uczestniczyæ w takich liturgiach? Uczestniczenie w liturgiach innych obrz¹dków i rytów jest jak najbardziej dozwolone z racji ich ³¹cznoœci z Rzymem - liturgia tych obrz¹dków jest tak samo wa - na i wartoœciowa jak i rzymskokatolicka. Poniewa jednak trudno jest nam zrozumieæ s³owa i symbole z innych rytów i jêzyków zalecana jest obecnoœæ na Eucharystii we w³asnym obrz¹dku. Mo emy na koniec zapytaæ: 3 co jest kryterium, wed³ug którego mo emy oceniæ, czy dana celebracja liturgiczna jest zgodna z nasz¹ wiar¹? Otó tym kryterium jest wiernoœæ tradycji apostolskiej, czyli zgodnoœæ z nauk¹ Koœcio³a, której pocz¹tkiem jest nauczanie uczniów Chrystusa. Œwiêty depozyt wiary zosta³ powierzony Koœcio³owi, a wyrazem troski o ten depozyt jest Nauczycielski Urz¹d Koœcio³a. Pamiêtaj¹c o s³owach Chrystusa: Kto was s³ucha, Mnie s³ucha ( k 10,16) papie w ³¹cznoœci z biskupami og³asza dogmaty wiary i wyznacza normy liturgiczne, a wierni powinni staraæ siê przyjmowaæ je z wiar¹ (por. KKK 87). Na tym polega wiernoœæ Tradycji Koœcio³a wynikaj¹ca z wiary w obecnoœæ Chrystusa w Koœciele a do zakoñczenia œwiata. Jeœli tej wiary nam zabraknie, zaczniemy podwa aæ i krytykowaæ wszystko w Koœciele i z tej gêstwiny pytañ nie damy rady siê wydostaæ. Tymczasem wiara w Koœció³ œwiêty, Jego m¹droœæ i nieomylnoœæ (mimo ludzkiego, grzesznego pierwiastka), mo e nam zagwarantowaæ, e prawdy wiary, które wyznajemy i obrzêdy, które sprawujemy, s¹ prawdziwe, owocne i konieczne dla naszego zbawienia. Ks. Tomasz Grzywna Teksty mszy œwiêtych do osobistych refleksji Poniedzia³ek: Rdz 1,1-19; Ps 104, ; Mt 4,23; Mk 6,53-56 Wtorek: Rdz 1,20-2,4a; Ps 8,4-9; Ps 111,7b.8a; Mk 7,1-13 Œroda: Jl 2,12-18; Ps 51, ; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6, Czwartek: Dz 13,46-49; Ps 117,1-2; k 4,18; k 10,1-9 Pi¹tek: Iz 58,1-9; Ps 51, ; Am 5,14; Mt 9,14-15 Sobota: Iz 58,9b-14; Ps 86,1-6; Ez 33,11; k 5,27-32 Niedziela: Pwt 26, 4-10; Ps 91; Rz 10, 8-13; Mt 4, 4b; k 4, 1-13

4 4 ROK PAÑSKI Najwa niejsze wydarzenia w dekanacie 6 sierpnia: Odpust parafialny w sanockiej farze. 15 sierpnia: Odpust w Trepczy. 26 sierpnia: Nowosielce Gniewosz, parafia pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, wprowadzenie w urz¹d nowego proboszcza, ks. Henryka Dobosza; Sanok, parafia pw. Chrystusa Króla wprowadzenie w urz¹d nowego proboszcza, ks. Andrzeja Szko³ê. Wprowadzenia w ycie parafialne tych e ksiê y podczas Mszy œwiêtych dokona³ ks. dziekan Andrzej Skiba. 26 sierpnia: Sanok, parafia Podwy - o. Andrzej Deptuch szenia Krzy a 70 lecie kap³añstwa o. Andrzeja Deptucha, miejscowego franciszkanina. Kazanie wyg³osi³ ks. Andrzej Skiba. 8 wrzeœnia: Sanok D¹brówka, odpust parafialny, w którym uczestniczy³ ks. Tomasz Grzywna oraz ks. S³awomir Nowak. Mszy œwiêtej przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ o. Zbigniew Kubit, franciszkanin, proboszcz i gwardian sanockiej parafii i klasztoru. 14 wrzeœnia: Odpusty parafialne w Bukowsku i w Sanoku, w parafii Ojców Franciszkanów. Udzia³ w nich wziêli nasi ksiê a wikariusze Odpust parafialny w Nowotañcu, w którym wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. Byli ksiê a z nastêpuj¹cych parafii: Bukowsko, Dudyñce, Nowosielce, Pielnia, Pisarowce, Sanok - Ojcowie Franciszkanie, Sanok Chrystusa Króla, Sanok - Przemienienia Pañskiego Odpust w Dudyñcach, gdzie nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. dziekan Andrzej Skiba. Na G³ównym Cmentarzu dy ur pe³nili ksiê a z parafii Chrystusa Króla. Mszy œwiêtej koncelebrowanej przewodniczy³ ks. pra- ³at Feliks Kwaœny, emerytowany proboszcz wspomnianej parafii. On te wyg³osi³ kazanie i poprowadzi³ procesjê. Na Cmentarzu Po³udniowym Mszê œw. odprawi³, kazanie wyg³osi³ i procesjê poprowadzi³ ks. Andrzej Szko³a, proboszcz parafii Chrystusa Króla. W przysz³ym roku dy ur pe³niæ bêdzie nasza parafia. 6 listopada: Sanok, parafia Przemienienia Pañskiego kongregacja dekanalna. 7 listopada: Sanok, parafia Chrystusa Króla Msza œwiêta pogrzebowa za duszê œp. Tadeusza Zajdla, ojca trzech kap³anów z udzia³em ks. abpa Józefa Michalika, ks. bpa Mariana Rojka i ks. bpa Jana Niemca oraz rzesz¹ kap³anów i wiernych. 19 listopada: Sanok, parafia Chrystusa Króla, kongregacja rejonowa z udzia³em ks. abpa Józefa Michalika i ks. bpa Adama Szala. 25 listopada: Odpust w parafii Chrystusa Króla. Mszy œwiêtej koncelebrowanej przewodniczy³ i kazanie wyg³osi³ ks. dr Marek Was¹g, z Polañczyka. Nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. Proboszcz. Z ksiê y proboszczów brakowa³o: ks. Micha³a B³aszkiewicza i ks. Marka Cecu³y, który jest po operacji rêki. 6 grudnia: Nowotaniec odpust parafialny. Nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. S³awomir Nowak. 17 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach Bukowsko, Nowosielce, Pielnia. 18 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach Dudyñce, Mrzyg³ód, Pisarowce. 19 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach Nowotaniec, Sanok D¹brówka, Trepcza. 20 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafii Chrystusa Króla w Sanoku. 21 i 22 grudnia: SpowiedŸ adwentowa w parafiach: Sanok Przemienienia Pañskiego i Sanok Podwy szenia Krzy a. 6. Najwa niejsze wydarzenia poza dekanatem, w których brali udzia³ nasi ksiê a 7 stycznia: Sanok, parafia NSPJ Msza œwiêta z udzia³em ks. abpa Mieczys³awa Mokrzyckiego ze Lwowa, który przekaza³ tamtejszej parafii relikwie b³. Jana Paw³a II. W tych e uroczystoœciach udzia³ w koncelebrowanej Mszy œwiêtej udzia³ wziêli ksiê a: Andrzej Legowicz, kapelan Ksiêdza Arcybiskupa, Piotr Buk, Eugeniusz Dryniak, Roman Guzek, Andrzej Socha, Tomasz Rucha³a, Ireneusz Drewniak, Bartosz Rakoczy i Andrzej Skiba. Wszyscy, którzy byli w koœciele otrzymali pami¹tkowe obrazki z napisem: Pami¹tka uczczenia relikwii b³. Jana Paw³a II w parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Sanoku, a na odwrocie s³owa Jana Paw³a II: Szuka³em was, a teraz wy przyszliœcie do mnie i za to wam dziêkujê 2 kwietnia 2005 r. 13 stycznia: Rzeszów, Dom Kultury Bia³a, ks. Grzegorz Socha, wraz z delegacj¹ m³odzie y II LO w Sanoku, bra³ udzia³ w Konkursie Piosenki Filmowej i Aktorskiej W Meloniku ; 14 stycznia: Kañczuga ks. Andrzej

5 Skiba wzi¹³ udzia³ w spotkaniu prezesów Parafialnych Oddzia³ów Akcji Katolickiej i ich duchowych opiekunów. Uroczystoœciom przewodniczy³ ks. abp Józef Michalik. 14 stycznia: Haczów wizytacja parafialna ks. archiprezbitera Kazimierza Kaczora ks. Andrzej Skiba, archiprezbiter. 26 stycznia: añcut Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy M³odzie- y, w którym uczestniczy³ ks. Grzegorz Socha. 9 lutego: Rzeszów, katedra spotkanie popielgrzyrmkowe do Ziemi Œwiêtej, w którym wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. 23 lutego: Czaszyn Msza œwiêta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Andrzeja Skiby, z okazji wprowadzenia relikwii b³. Jana Paw³a II. Koncelebrowali ksiê a: Marek Figura, miejscowy proboszcz, ks. Krzysztof Mijal, proboszcz parafii œw. Wojciecha i MB Czêstochowskiej w Kroœnie oraz ks. Andrzej Kuzio, tamtejszy rodak, proboszcz parafii Iwla. Kazanie g³ówny celebrans. 25 lutego: Niebieszczany - Dekanalny Turniej Pi³ki No nej zorganizowany przez ks. Adama Mazurka; 7 marca: Ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach nawiedzenia Krzy a w swojej rodzinnej parafii, w Grodzisku Dolnym. 10 marca: Turniej ministrancki w Brzozowie w którym wziêli udzia³ ministranci naszej parafii ze swoim opiekunem, ks. Adamem Mazurkiem. 13 marca: Wizytacja dziekana dekanatu Sanok II, ks. Eugeniusza Dryniaka, w Nowym Zagórzu, dziekana dekanatu Brzozów, ks. Franciszka Gocha oraz dziekana dekanatu Grabownica, ks. Stanis³awa Jachowicza, jakiej dokona³ archiprezbiter, ks. Andrzej Skiba. 14 marca: Przemyœl, koœció³ Ojców Karmelitów prelekcja ks. Andrzeja Skiby na temat: Degradacja cz³owieka przez opêtanie. 15 marca: Wizytacja dziekana dekanatu Rzeped, ks. Jana Krupiñskiego, w Tarnawie Górnej ks. archiprezbiter Andrzej Skiba. 15 marca: Ksiê a S³awomir Nowak i Mariusz WoŸniczyszyn, wraz z m³odzie ¹ szkó³ œrednich wziêli udzia³ w Konkursie teologicznym w Przemyœlu, w seminarium. 16 marca: Wizytacja dziekana dekanatu Jaæmierz, ks. Józefa Ni nika, w Strachocinie ks. archiprezbiter Andrzej Skiba. 16 marca: Ks. Adam Mazurek wzi¹³ udzia³ w uroczystoœciach nawiedzenia Krzy a w swojej rodzinnej parafii, w Przeworsku farze marca: Ks. Grzegorz Socha w Zboiskach, wzi¹³ udzia³ w konwiwencji za³o eniowej kandydatów do neokatechumenatu. 19 marca: WSD Przemyœl Msza œwiêta z okazji imienin ks. abpa J. Michalika, w której wziêli udzia³ profesorowie seminarium, kapitu³a, pracownicy kurialni oraz dziekani archidiecezji, a wœród nich ks. Andrzej Skiba. 24 marca: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w spotkaniu neoprezbiterów jakie pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala odby³o siê w Strachocinie. Tam wyg³osi³ dla nich konferencjê na temat Unii Apostolskiej Kap³anów i egzorcyzmów. 30 marca 1 kwietnia: Ks. Grzegorz Socha wraz z m³odzie ¹ parafii wzi¹³ udzia³ w Spotkaniu M³odych Archidiecezji Przemyskiej, jakie odbywa³o siê w añcucie. 2 kwietnia: Sanok, koœció³ NSPJ Msza œwiêta koncelebrowana przez wszystkich proboszczów miasta (poza parafi¹ D¹brówka) z okazji siódmej rocznicy œmierci Jana Paw³a II. Mszy œwiêtej przewodniczy³ ks. pra³at Feliks Kwaœny, a kazanie wyg³osi³ ks. Antoni Michno. Nasz¹ parafiê reprezentowa³ ks. Andrzej Skiba kwietnia: Koszalin Olimpiada Teologii Katolickiej pod has³em Koœció³ naszym domem. W tej e Olimpiadzie wzi¹³ udzia³ ks. Adam Mazurek, który pojecha³ tam ze swoim uczniem Przemys³awem Golonk¹, z parafii Pielnia. 19 kwietnia: Przemyœl, Wy sze Seminarium Duchowne ks. Andrzej Skiba mia³ wyk³ady dla diakonów na temat: Pos³uga kap³ana egzorcysty. 28 kwietnia: Czaszyn ks. Andrzej Skiba wraz z ks. dziekanem Janem Krupiñskim i ks. Markiem Figur¹, tamtejszym proboszczem, przewodniczy³ uroczystej Mszy œwiêtej podczas której wyg³osi³ kazanie z okazji otwarcia I Rajdu Szlakiem Kurierów Beskidzkich ZWZ AK, trasa Las. 3 maja: Weso³a Peregrynacja Krzy- a z udzia³em ks. bpa Mariana Rojka. O godzinie Msza œwiêta z udzia- ³em ksiê y rodaków, z kazaniem 5 ks. Andrzeja Skiby. W tym dniu przypada tak e 550 rocznica powstania parafii Weso³a. 9 maja: Na plebanii parafii NSPJ w Sanoku, spotkanie ksiê y czterech parafii: Feliksa Kwaœnego, Zbigniewa Kubita, Piotra Buka i Andrzeja Skiby, w sprawie procesji Bo ego Cia³a. 11 maja: Ks. Andrzej Skiba odwiedzi³ dyrekcjê Zak³adu Karnego w Nowym upkowie. 13 maja: Grabownica Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w nabo eñstwie fatimskim, któremu przewodniczy³ ks. bp Marian Rojek. 19 maja: Strachocina z okazji dorocznego spotkania Akcji Katolickiej ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ we Mszy œwiêtej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. 20 maja: Strachocina œwiêcenia diakonatu piêciu alumnów naszego seminarium, których udzieli³ ks. abp J. Michalik. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. 20 maja: Brzozów Spotkanie Brzozowskiej Kapitu³y Kolegiackiej, w którym udzia³ wziêli ksiê a naszej parafii: Adam Sudo³ i Andrzej Skiba. 22 maja: Lublin seminarium: 75. rocznica powstania Unii Apostolskiej Kap³anów Najœwiêtszego Serca Jezusowego, z udzia³em ks. abpa Stanis³awa Budzika. Obowi¹zki parafialne przeszkodzi³y mi, abym jako dyrektor UAK w naszej archidiecezji móg³ skorzystaæ z tego zaproszenia (ks. A. Skiba). 27 maja: Kroœcienko Wy ne Jubileusz 100.lecia Konsekracji Koœcio³a Parafialnego p.w. Œw. Marcina, w którym wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba, by³y wikariusz i ks. S³awomir Nowak, tamtejszy rodak, pracuj¹cy w naszej parafii. Ze wzglêdu na wiek, na seniorat przechodzi dotychczasowy proboszcz, ks. pra³at Jan Szpunar. 27 maja: Zagórz, sesja popularno naukowa pod has³em: Szlak Kurierów Beskidzkich ZWZ AK. Zaproszenie otrzyma³ ks. Andrzej Skiba, ale ze wzglêdu na inne uroczystoœci koœcielne w tym dniu wypadaj¹ce, nie móg³ skorzystaæ z tego zaproszenia. 27 maja: Sanok, parafia NSPJ prymicje ks. Tomasza Szajny. 28 maja: Przeworsk ks. Andrzej Skiba i ks. Adam Mazurek wziêli udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z nadaniem tamtejszej bazylice tytu³u Sanktuarium Grobu Bo ego. Ze wzglêdu na

6 6 wiek, na seniorat przechodzi dotychczasowy proboszcz, ks. pra³at dr Stanis³aw Sza³ankiewicz. 7 czerwca: Sanok, koœció³ NSPJ: Msza œwiêta koncelebrowana z okazji Uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa (Bo e Cia³o) przez kap³anów Miasta pod przewodnictwem o. Zbigniewa Kubita, franciszkanina, z kazaniem ks. Tomasza Rucha³y. Procesja do koœcio³a Ojców Franciszkanów. 8 czerwca: Parafia D³ugie odpust ku czci œw. Jadwigi Królowej po³¹czony z 40-leciem kap³añstwa ks. pra³ata Stanis³awa Orzechowskiego, w którym udzia³ wziêli ksiê a: Adam Mazurek i Andrzej Skiba czerwca: Italia ks. Adam Mazurek wraz z ministrantami by³ na wycieczce zwiedzaj¹c wiele miast, koœcio- ³ów, miejsc wartych zobaczenia. Byli z nim rodzice niektórych ministrantów. 16 czerwca: Miejsce Piastowe, ksiê a Michalici Jubileusz 100 rocznicy œmierci b³. Bronis³awa Markiewicza. W tym e sympozjum wzi¹³ udzia³ ks. Andrzej Skiba. Uroczystoœci zakoñczy³y siê w dniu nastêpnym. 18 czerwca: Cmolas, diecezja rzeszowska Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji 550.lecia Sanktuarium Przemienienia Pañskiego. Ze wzglêdu na 40. rocznicê œwiêceñ kap³añskich, ks. Andrzej Skiba nie móg³ skorzystaæ z zaproszenia czerwca: Zjazd kole eñski w Myczkowcach z udzia³em ks. Andrzeja Skiby, który podczas Mszy œwiêtej wyg³osi³ kazanie. 20 czerwca: Jaros³aw: ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ w pogrzebie ks. W³adys³awa Janeczki, który zmar³ w drodze do rodzinnej parafii na z³oty jubileusz. 26 czerwca: Brzozów, kapliczka, gdzie mieœci³o siê Leœne Seminarium w czasie II wojny œwiatowej: Msza œwiêta koncelebrowana przez siedemnastu kap³anów pod przewodnictwem ks. dra Piotra Kandefera z WSD z Przemyœla, z kazaniem ks. Andrzeja Skiby. Wœród ksiê y, którzy swoj¹ formacjê zdobywali w tym e leœnym Seminarium by³ tylko ks. pra³at Adam Sudo³ oraz ks. pra³at dr Stanis³aw Zarych, który by³ tu pó³tora roku, gdy w Przemyœlu zaczê³o ju funkcjonowaæ normalne Seminarium. 1 lipca: Weso³a. Ks. Proboszcz wzi¹³ udzia³ we Mszy œwiêtej, któr¹ celebrowa³ ks. Tadeusz Dañko, tamtejszy rodak, pracuj¹cy w diecezji legnickiej, z okazji 50 rocznicy œwiêceñ kap³añskich. 1 lipca: Przemyœl, Wy sze Seminarium Duchowne, rekolekcje kap³añskie, w których z naszej parafii udzia³ wziêli ksiê a: Mariusz WoŸniczyszyn, Adam Mazurek i Andrzej Skiba. 30 lipca: Miejsce Piastowe w pielgrzymce trzeÿwoœciowej zorganizowanej przez Rodzinê Radia Maryja wzi¹³ udzia³ ks. Tomasz Grzywna. 2 sierpnia: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w dorocznym zjeÿdzie kole eñskim jaki odby³ siê w Tarnowcu, gdzie ka dego roku ksiê a rocznika œwiêceñ 1972 sprawuj¹ Mszê œwiêt¹ w intencji zmar³ych kolegów, w tym ks. Franciszka Bogunia, który w tej parafii by³ proboszczem w latach wrzeœnia: Besko Powiatowo Gminne do ynki. Mszy œwiêtej przewodniczy³ ks. Andrzej Skiba, a kazanie wyg³osi³ ks. Andrzej Gil, miejscowy proboszcz. 8 wrzeœnia: Krzywcza, dekanat Dubiecki odpust parafialny, podczas którego ks. Andrzej Skiba odprawi³ Mszê œwiêt¹ koncelebrowan¹ i wyg³osi³ kazanie. Proboszczem tej parafii jest ks. Janusz Wilusz, który w naszej parafii przez piêæ lat pe³ni³ obowi¹zki wikariusza. 11 wrzeœnia: Ustrzyki Dolne, posiedzenie Kapitu³y Brzozowskiej, w której udzia³ wziêli ksiê a pra³aci: Józef Bieniek, gospodarz, Zygmunt Trojnar, Stanis³aw Guzik, Kazimierz Piotrowski, Micha³ Moskwa, Marian Wolicki, Tadeusz Bratkowski, Jan Kutyna, Andrzej Skiba. 30 wrzeœnia: Kraczkowa, ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ we Mszy œwiêtej o spokój duszy œp. ks. Jacka Ruszla, który zgin¹³ roku, bêd¹c wikariuszem w Jedliczu. 9 paÿdziernika: Grabownica: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w peregrynacji Krzy a papieskiego. 11 paÿdziernika: Ks. Andrzej Skiba wzi¹³ udzia³ w uroczystym rozstrzygniêciu konkursu pt. Spacerkiem po Galicyjskim Rynku, jakie mia³o miejsce w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego (skansenie). 13 paÿdziernika: Strachocina ks. Andrzej Skiba na spotkaniu ksiê y neoprezbiterów wyg³osi³ prelekcjê na temat zadañ i celów Unii Apostolskiej Kap³anów oraz jako egzorcysta wskaza³ zagro enia dnia dzisiejszego dla wspó³czesnej m³odzie y. 19 paÿdziernika: Miejsce Piastowe ks. A. Skiba w kaplicy Sióstr Michalitek odprawi³ Mszê œwiêt¹ i wyg³osi³ prelekcjê na temat Roku Wiary oraz wspó³czesnych zagro eñ ycia duchowego. 28 paÿdziernika: Jaros³aw, kolegiata ks. Andrzej Skiba podczas Mszy œwiêtej wyg³osi³ kazanie na temat: aby wszyscy stanowili jedno serce Narodu, w oparciu o rozwa ania S³ugi Bo ej Anny Jenke. Wzi¹³ tak e udzia³ w sympozjum jej poœwiêconym. Z Sanoka uczestniczy³a 4-osobowa delegacja nauczycieli oraz ks. Jacek Michno z Policealnej Szko³y Medycznej im. Anny Jenke listopada: Jasna Góra, Czêstochowa: Jubileusz 150-lecia Unii Apostolskiej Kap³anów, z udzia³em nuncjusza apostolskiego w Polsce, ks. abpa Celestino Migliore oraz naszego arcybiskupa Józefa Michalika. W tym e spotkaniu wzi¹³ udzia³ dyrektor UAK naszej Archidiecezji ks. Andrzej Skiba wraz z ks. dziekanem z Grabownicy, Stanis³awem Jachowiczem oraz z ks. Kazimierzem Kaczorem z Haczowa listopada: Miejsce Piastowe. Sympozjum Markiewicza wizja cz³owieka szczêœliwego, w którym wzi¹³ udzia³ i wyk³ad nt. Powo³anie i wiara drog¹ do szczêœcia, wyg³osi³ ks. Andrzej Skiba. Ponadto byli ksiê a: Adam Mazurek i Jacek Michno. 25 listopada: Korczowa - Budzyñ odpust Chrystusa Króla, w którym wzi¹³ udzia³ i kazanie wyg³osi³ ks. Tomasz Grzywna. 2-5 oraz 8-9 grudnia: Jaros³aw, parafia Chrystusa Króla ks. proboszcz Andrzej Skiba prowadzi³ rekolekcje przed peregrynacj¹ Krzy a papieskiego i relikwii b³. Jana Paw³a II. 6 grudnia: Grabownica: odpust parafialny pod przewodnictwem ks. bpa Jana Niemca, z udzia³em ks. Andrzeja Skiby, który wzi¹³ udzia³ w koncelebrze wraz z miejscowym ks. dziekanem, Stanis³awem Jachowiczem. G³ównym celebransem by³ wspomniany Ksi¹dz Biskup. 27 grudnia: Lesko, U Szelców ks. Tomasz Grzywna wzi¹³ udzia³ w Koncercie Kolêd, w którym uczestniczy³y i nasze Zespo³y: Chór SONO- RES i SOUL. (C.d.n.)

7 5 Niedziela zwyk³a r. Og³oszenia duszpasterskie Dziœ rozpoczyna siê Tydzieñ TrzeŸwoœci. Wiemy, jak wielkim zniewoleniem jest nadu ywanie alkoholu. Wkrótce rozpoczyna siê czas Wielkiego Postu. Prze yjmy ten czas w trzeÿwoœci, abstynencji, dla dobra swoich najbli szych czy zachêty do trwania w trzeÿwoœci dla ludzi uzale nionych. Zachêcamy wszystkich, którzy maj¹ problemy z w³asn¹ trzeÿwoœci¹, aby podpisywali zobowi¹zania do ycia w trzeÿwoœci. Zachêcamy równie wszystkich, którzy chcieliby pomóc innym w wyjœciu z na³ogu, do modlitwy w ich intencji i prze ywania Wielkiego Postu w trzeÿwoœci. Zachêcamy do podpisania Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka. Sami twórzmy atmosferê trzeÿwoœci. Sami wiemy jak bolesnym problemem dla naszego miasta jest pijañstwo, ile jest punktów sprzeda y alkoholu, co nie s³u y trzeÿwoœci spo³eczeñstwa. 2. Jutro, w poniedzia³ek, we wspomnienie NMP z Lourdes przypada Œwiatowy Dzieñ Chorego. Jest to dzieñ modlitwy w intencji chorych, a zarazem szczególna okazja do okazania im chrzeœcijañskiej mi³oœci. W tym dniu z racji trwaj¹cego Roku Wiary, w Archidiecezji Przemyskiej w ka dym koœciele i kaplicy wierni mog¹ zyskaæ odpust zupe³ny, dany przez mi³osierdzie Bo e, od kary doczesnej za swoje grzechy, który bêd¹ mogli ofiarowaæ równie za dusze wiernych zmar³ych. Odpustu tego mog¹ dost¹piæ ci, którzy s¹ prawdziwie skruszeni, czyli nale ycie oczyszczeni w sakramencie pokuty i szczerze pragn¹ byæ wolni od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu. Aby zyskaæ odpust wierni maj¹ byæ posileni Komuni¹ œwiêt¹ i pomodliæ siê wed³ug intencji Ojca Œwiêtego oraz wzi¹æ udzia³ w uroczystej celebracji Eucharystii lub liturgii Godzin, w której odmówi¹ Wyznanie Wiary. Dla nas jest to zachêta, aby byæ na miarê swoich mo liwoœci i dobrej woli mi³osiernym Samarytaninem, który niesie pomoc bliÿniemu w myœl s³ów Pana Jezusa: IdŸ, i ty czyñ podobnie! ( k 10,37). Msza œwiêta dla chorych o godz Pó³ godziny wczeœniej bêdziemy spowiadaæ. 3. W tym tygodniu przypada ŒRODA POPIELCOWA. Wraz z tym dniem rozpoczyna siê czas WIELKIE- GO POSTU, w którym przez modlitwê, pokutne uczynki i czynn¹ mi³oœæ bliÿniego przygotowujemy siê do Œwi¹t Wielkanocnych. Okres Wielkie- go Postu ma charakter chrzcielny i pokutny, dlatego w tym czasie modlimy siê za tych, którzy bêd¹ ochrzczeni i za nas samych, którzy zostaliœmy obdarowani ³ask¹ Chrztu œwiêtego. Dziêkujemy za ³askê wiary. W duchu wiary i pobo noœci starajmy siê podejmowaæ dobrowolne umartwienia. W Œrodê Popielcow¹ Msze œwiête po³¹czone z posypaniem g³ów popio³em, celebrowaæ bêdziemy w nastêpuj¹cych godzinach: do po³udnia jak w ka d¹ niedzielê z tym, e nie bêdzie Mszy œwiêtej o godzinie 12:30, a po po³udniu o godzinie 17:00 i 18:30. Zachêcamy do pielêgnowania zwyczaju zabierania poœwiêconego popio- ³u do domów, aby posypaæ g³owy tych domowników, którzy nie mog¹ przyjœæ na liturgiê popielcow¹. Po Mszy œwiêtej o godzinie 11:00 rozpocznie siê adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, która trwaæ bêdzie do godziny 17:00. Zachêcamy i zapraszamy do trwania przed Najœwiêtszym Sakramentem, aby uwielbiaæ Boga, adorowaæ, dziêkowaæ Mu za otrzymane ³aski, upraszaæ dla siebie ³askê dobrego prze ycia Wielkiego Postu oraz przepraszaæ za grzechy. Nowennê do Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy rozpoczniemy o godzinie 16: W Stró ach Mszê œwiêt¹ w Œrodê Popielcow¹ odprawimy o godzinie 16:00, zaœ w P³owcach o godzinie 17: W Œrodê Popielcow¹ obowi¹zuje post œcis³y. Wstrzymanie siê od pokarmów miêsnych obowi¹zuje wszystkich, którzy ukoñczyli 14 rok ycia. Post iloœciowy, czyli jeden posi³ek do syta w ci¹gu dnia, obowi¹zuje wszystkich wiernych, którzy ukoñczyli 18 rok ycia, a nie rozpoczêli szeœædziesi¹tego. Zachêcamy rodziców, aby dzieci, które nie s¹ jeszcze zobowi¹zane do zachowywania tego postu, by³y wychowywane równie w tym duchu. 6. W okresie Wielkiego Postu prosimy gor¹co, aby nie zaniedbywaæ troski o chorych czy wiernych w starszym wieku, którzy nie mog¹ uczêszczaæ na Msze œwiête i korzystaæ w koœciele z sakramentów œwiêtych. Doœwiadczenie nam mówi, e wielu odchodzi z tego œwiata nie pojednawszy siê z Panem Bogiem. Zapraszaj¹c kap³ana pomó my im wyspowiadaæ siê, przyj¹æ sakrament Chorych oraz Komuniê œwiêt¹. Prosimy, aby nie zaniedbywaæ spraw duchowych, spowiedzi i Komunii œwiêtej. Apelujemy równie, aby w czasie liturgii Mszy œwiêtej pogrzebowej rodzina zmar³ego przystêpowa³a do Komunii œwiêtej, gdy jest to przejaw wiary i duchowego wsparcia dla zmar³ego cz³owieka. Bywa, e czêœciej przystêpuj¹ obcy, ani eli najbli si z rodziny. 7. W okresie Wielkiego Postu, w ka - dy pi¹tek, o godzinie 8:00, odprawiaæ bêdziemy Drogê krzy ow¹ dla starszych Parafian. O godzinie 17:15 rozpoczynaæ bêdziemy takie nabo eñstwo dla dzieci i wszystkich chêtnych, szczególnie rodziców dzieci szkolnych. 8. W Stró ach i P³owcach nabo eñstwo Drogi krzy owej w ka dy pi¹tek bêdzie odprawiane o godzinie 17:00. Parafian tam mieszkaj¹cych prosimy o przeprowadzenie tego nabo eñstwa we w³asnym zakresie. 9. Od przysz³ej niedzieli nabo eñstwo Gorzkich alów odprawiaæ bêdziemy o godzinie 17:00, zaœ Stró ach i P³owcach, Gorzkie ale bêd¹ odœpiewane bezpoœrednio po Mszy œwiêtej. Na tych nabo eñstwach zbieraæ bêdziemy ofiary na kwiaty do Bo ego Grobu. Serdecznie zapraszamy na te rzewne, wielkopostne nabo eñstwa, aby jak najg³êbiej wnikaæ w tajemnice naszego zbawienia. Za udzia³ w nabo- eñstwie Drogi krzy owej i Gorzkich alach, mo na zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami Informujemy, e po 2 Niedzieli Wielkiego Postu, czyli od 25 lutego, w ka - dy poniedzia³ek, wtorek i œrodê, po Mszy œwiêtej wieczornej, przeprowadzaæ bêdziemy cykl katechez przygotowuj¹cych do zawarcia sakramentalnego zwi¹zku ma³ eñskiego. Bardzo prosimy, aby ta informacja dotar³a do wszystkich ludzi m³odych. Potwierdzenia udzia³u w katechezach przedma³- eñskich wymaga siê przy spisywaniu protoko³u przedœlubnego. Informacja o tych katechezach jest tak e przekazana do innych parafii naszego miasta. Takie nauki s¹ równie g³oszone w ka dym oœrodku akademickim dla wszystkich studentów, pod warunkiem, e siê tym zainteresuj¹. Prosimy, aby te wymogi Prawa koœcielnego traktowaæ powa nie, bo przecie tu chodzi o sakramentalny zwi¹zek ma³ eñski, który nale y potraktowaæ dojrzale i odpowiedzialnie. 11. Uprzejmie informujemy, e po dary z Caritasu mog¹ zg³aszaæ siê tylko nasi Parafianie, gdy ka da parafia ma mo - liwoœæ sprowadzenia darów z Przemyœla. Prosimy przynosiæ ze sob¹ zaœwiadczenie o dochodach nie przekraczaj¹cych najni szej œredniej.

8 8 Poniedzia³ek Anna Wojciechowska 7.30 o zdrowie i b³. Bo e dla Romana Mariusz (greg.) 2. + Maria i Antoni Jêdrzejowscy Wtorek Maria Skrabalak 1 r. œm o zdrowie i b³. Bo e dla Katarzyny, Karoliny i Danieli Mariusz (greg.) Œroda Œroda Popielcowa ks. Adam Sudo³ od Rodziny Radia Maryja Marian 15 r. œm. i ++ jego rodzice Stanis³aw Siwak od Ró y MB Fatimskiej Marek Ogrodnik Mariusz (greg.) P³owce int. Intencje w tygodniu od 11 do r Micha³, Jan, Helena, Józef Jasiñscy Antoni Hnat 4 r. œm Mariusz (greg.) Sobota Antoni Dêbiñski int. od kolegów Aleksandra i W³adys³awa z Rzeszowa 7.30 o szczêœliwe rozwi¹zanie dla Ani oraz o zdrowie i b³. Bo e dla dziecka Mariusz (greg.) Niedziela za parafian ks. Adam (greg.) ks. Adam Sudo³ Józefa (f) Goc 29 r. œm Mariusz (greg.) Stefania int. od personelu Oddzia³u Dzieciêcego Stanis³aw P³owce: int. Czwartek ks. Adam Sudo³ 3 miesi¹c po œmierci 7.30 o zdrowie i b³. Bo e dla W³adys³awa, Janiny i W³adys³awa Mariusz (greg.) Pi¹tek Redaguje zespó³: ks. Andrzej Skiba, ks. Tomasz Grzywna. Redaktor techniczny: Stanis³aw Rocha. Adres redakcji: ul. Grzegorza 5, Sanok; www. fara. sanok. pl oraz www. esanok. pl/ kamery_sanok Zród³a zdjêæ: zdjêcia w³asne i internet. Wydawca: Parafia Przemienienia Pañskiego w Sanoku Tel: Druk:

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R.

STRUMIEÑ O MARYJO WITAM CIÊ PRAWDY DOBRA PIÊKNA MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. MIESIÊCZNIK PARAFII PW. ŒW. BARBARY W STRUMIENIU NR 5 (123) MAJ 2007 R. STRUMIEÑ PRAWDY DOBRA PIÊKNA O MARYJO WITAM CIÊ godzinie. Wymawiaj¹c ostatnie s³owa, Matka Bo a roz³o y³a rêce, przekazuj¹c nam œwiat³o,

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE

Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 Nr () Str. 1 NR () (ROK XVIII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU GRUDZIEÑ R. NIEPOKALANA MARYJA ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE Tak o pp. Franciszku i jego umi³owaniu Maryi pisze jego rodzona

Bardziej szczegółowo

* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 *

* Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 * * Parafia Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny * Z³oty Stok * nr 7 * lipiec 2010 * PIKNIK RODZINNY 27 czerwca 2010 na Skwerze Jana Paw³a II odby³ siê Piknik Rodzinny Powitanie wakacji. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony

ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Gazetka Parafii p.w. Matki Bo ej Nieustaj¹cej Pomocy Wieliczka - Krzyszkowice ROK 4 WRZESIEÑ 2006 Nr 9/36 ŒWIECI ANIO OWIE - ich œwiat nadprzyrodzony Jak ka dego roku w m-cu wrzeœniu pragnê powróciæ do

Bardziej szczegółowo

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ IV SYNOD ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2003 1 Zdjêcia na ok³adce i wewn¹trz numeru: Ryszard Rzepecki ISBN 83-87802-69-7 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ.

KURIER ALLELUJA! DWUTYGODNIK. BÓG ZWYCIĘZCA! Ju od œwitu, od zarania Dzwoni¹ dzwony Zmartwychwstania, G³osz¹c wznios³¹ b³og¹ wieœæ. Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski 7-23 kwietnia 2009 NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Vox Domini SPIS TREŒCI: «Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie,

Vox Domini SPIS TREŒCI: «Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, «Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, 3/2005 nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7) Vox Domini G OS PANA Pismo ewangelizacyjne nr 3 (102) 2005 ISSN 1232-7492 http://www.voxdomini.com.pl e-mail: biuro@voxdomini.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie za 2010 rok Sprawozdanie za 2010 rok Temat roku: Bądźmy świadkami miłości. Postać roku (od czerwca 2009 do czerwca 2010): św. Jan Vianney (od czerwca 2010 do czerwca 2011) Rok Św. Jakuba. Tytułem wprowadzenia: Zadziwienie,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK 15 stycznia 2008 nr 1 (53) NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho

Zgromadzenie. Naj wi tsze Serce Jezusa. celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko. ks. Jan Socho Zgromadzenie celebruje liturgi ks. Helmut Jan Sobeczko Naj wi tsze Serce Jezusa - ród o wi to ci kap anów ks. Jan Socho 6CZERWIEC 20 / (752) / ROK LXV / CENA 4,50 Z / ISSN 1231-7543 CZERWIEC 20 TEMAT MIESI

Bardziej szczegółowo

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ?

Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny sprawy gminy Bohaterski czyn Alana Czy ryzykowa³byœ swoim yciem, aby czyjeœ ocaliæ? Niewielu zna odpowiedÿ na to pytanie, trudno bowiem powiedzieæ,

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI

APOSTO TRZEèWOÂCI. Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci. ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI APOSTO TRZEèWOÂCI Vademecum duszpasterstwa trzeêwoêci ZESPÓ APOSTOLSTWA TRZEèWOÂCI przy Konferencji Episkopatu Polski 2005 Opracowa Zespó : ks. Jan Gomó ka, ks. Zbigniew Kaniecki (red. odp.), O. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo

ROWERAMI PO EUROPIE 1

ROWERAMI PO EUROPIE 1 ROWERAMI PO EUROPIE 1 2 Ks. Krzysztof Bielawny ROWERAMI PO EUROPIE Olsztyn 2008 3 Za zgod¹ Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmiñskiej L.dz. 170/08 Olsztyn, dnia 30. 01. 2008 r. Korekta Ewa Semenowicz

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 Egzemplarz bezp³atny ISSN 1509-5665 Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego nr 35 W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA: GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRÊBOSZOWIE

WYDAWCA: GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRÊBOSZOWIE GAZETA GRÊBOSZOWSKA ISSN 1507-6792 WYDAWCA: GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W GRÊBOSZOWIE NR 58 ROK XV CZERWIEC 2012 r. KWARTALNIK CENA 4 Z ODS ONIÊTO TABLICÊ KU CZCI ZAMORDOWANYCH W LESIE BUCZYNA

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

STARY SĄCZ NR 143/144 LIPIEC SIERPIEŃ 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

STARY SĄCZ NR 143/144 LIPIEC SIERPIEŃ 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo