Nr 20/766 Rok XVI 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 20/766 Rok XVI 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO"

Transkrypt

1 Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN Nr 20/766 Rok XVI 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO JAN PAWEŁ II O WNIEBOWSTĄPIENIU S. 4 I 5 WERNISAŻ MALARSTWA S. 9 APEL HARCERSKI S. 10 ZAGADKA DLA DZIECI S. 11 Ewangelia: Łk 24, Tak jest napisane: «Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy». Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.

2 2 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 20/766 Z DRUGIEJ STRONY To były czasy, gdy wiarę wypijało się wraz z mlekiem matki i dochowywało się jej będąc życzliwie prowadzonym i wspieranym: przez szkołę, Kościół i władzę nienaruszoną aż do ostatnich dni. Dzisiaj jest inaczej. Nieraz trzeba ją z dziesięć razy odzyskiwać na nowo, jeśli na końcu nie chce się zostać z pustymi rękami i pustym sercem. BEZ POŻEGNANIA P rzynajmniej niektóre gwiazdy show-biznesu potrzebują mocnego odejścia, żeby je zapamiętano, żeby mogły stać się legendą. Odejście Jezusa do nieba jest tak opisane jakby chodziło o wyjście do pracy, na chwilę... Żadnego pożegnania pod publiczkę, żadnego ostatecznego adieu! czy halo wyciskającego łzy. Wprawdzie mówi się, że Jezus wstępuje do Boga, w sferę tego, co niewidzialne dla ludzkich oczu, ale tak, jakby ani o krok się nie oddalił. Nie ma żadnej mowy o pożegnaniu a jedynie, że On nadal żyje, jest tu i że uczniowie Jezusa mają być świadkami tej Jego egzystencji aż na krańcach ziemi. Wiadomości Fary Św. Barbary Tygodnik Rzymskokatolickiej Parafii św. Barbary w Chorzowie. Adres redakcji: ul. 3 Maja 18, Chorzów, tel , fax Redakcja: ks. Zygmunt Błaszczok (red. naczelny), ks. Piotr Larysz (sekretarz redakcji), ks. Jacek Jadasz, ks. Krzysztof Kajdan, Marta Stankała. Stale współpracują: Edward Kawka, Helena Krais, Irena Książek. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Kolportaż: Młodzież z Ruchu Światło-Życie. Konto Parafii św. Barbary w Chorzowie: ING Bank Śląski , Skład i druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, ul. Szymały 11, Ruda Śląska, tel Nakład: 400 egz.

3 NA DOBRY POCZĄTEK Nr 20/766 Wiadomości Fary Św. Barbary 3 ŁOWCA DUSZ Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka, w szlacheckiej rodzinie herbu Leliwa, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. W Wilnie, gdzie zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, oraz studiował teologię i filozofię, wstąpił w 1611 r. do Towarzystwa Jezusowego. Na kapłana został wyświęcony w 1622 r., a profesję zakonną złożył dopiero po ośmiu latach i został przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku na Białorusi. W tym czasie pracował jako spowiednik i kaznodzieja, duszpasterz więzienny oraz w przytułkach w Nieświeżu i przy kościele św. Kazimierza w Wilnie. Jako misjonarz Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma Świętego i dogmatyki. W 1642 r. wyjechał do Pińska, gdzie gorliwie pracował nad pojednaniem prawosławnych z Kościołem rzymskokatolickim. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia. Nawrócił wielu prawosławnych. Za gorliwość, z którą pracował nadano mu przydomek łowca dusz duszochwat. Jego działalność wzbudziła wielki sprzeciw zarówno wśród prawosławnych, jak i wśród Kozaków, wrogo nastawionych do jezuitów, a w szczególności do Polaków. W maju 1657 r. grupa kozaków napadła na Janów Poleski i dokonała rzezi katolików i żydów. Odszukali oni także o. Andrzeja i w okrutny sposób przywlekli do Janowa. Na rynku bestialsko zamordowali jezuitę, poddając go najokrutniejszym torturom. Kult męczennika zaczął się szybko szerzyć, liczne cuda działy się za przyczyną Andrzeja Boboli. Jego ciało zostało odnalezione nietknięte rozkładem i ze wszystkimi oznakami tortur po ukazaniu się o. Andrzeja Cyprianowi Godebskiemu, rektorowi kolegium jezuickiego. W 1808 r. relikwie męczennika przewieziono do Połocka, gdzie pozostały do 1922 r. 16 maja 2002 r. Św. Andrzej ogłoszony został czwartym patronem Polski, a jego święto patronalne przypada 16 maja. Irena Książek, na podstawie źródeł internetowych Słowo Boże na każdy dzień Niedziela 16 V Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Łk 24,46-53 Poniedziałek 17 V Dz 19,1-8 Ps 68,2-7 J 16,29-33 Wtorek 18 V Dz 20,17-27 Ps 68, J 17,1-11a Środa 19 V Dz 20,28-38 Ps 68, J 17,11b-19 Czwartek 20 V Dz 22,30;23,6-11 Ps 16, J 17,20-26 Piątek 21 V Dz 25,13-21 Ps 103, J 21,15-19 Sobota 22 V Dz 28, Ps 11,4-5.7 J 21,20-25

4 4 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 20/766 NAUCZANIE JANA PAWŁA II CHWAŁA TRÓJCY ŚWIĘTEJ WE WNIEBOWSTĄPIENIU Obchodzimy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przypomnijmy sobie słowa, które skierował do wiernych papież Jan Paweł II w tę Uroczystość 10 lat temu. 1. Tajemnica Paschy Chrystusa ogarnia historię ludzkości, ale zarazem ją przekracza. Ludzka myśl i język mogą w jakiejś mierze ująć i przekazywać tę tajemnicę, ale nie zdołają jej wyczerpać. Dlatego Nowy Testament, chociaż mówi o «zmartwychwstaniu», czego świadectwem jest pierwotne Credo, które św. Paweł osobiście przejął i przekazuje w Pierwszym Liście do Koryntian (por. 15, 3-5), posługuje się także innym sformułowaniem, aby określić sens Paschy. Zwłaszcza u św. Jana i św. Pawła jest ona przedstawiana jako wywyższenie i uwielbienie Ukrzyżowanego. Tak więc dla czwartego ewangelisty krzyż Chrystusa jest już królewskim tronem, który stoi na ziemi, ale dosięga nieba. Chrystus zasiada na nim jako Zbawca i Pan historii. Istotnie, w Ewangelii św. Jana Jezus woła: «A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie» (12, 32; por. 3, 14; 8, 28). W hymnie wkomponowanym w List do Filipian św. Paweł opisuje najpierw głębokie uniżenie, jakiego zaznał Syn Boży przez śmierć krzyżową, a z kolei opiewa Paschę słowami: «Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca» (Flp 2, 9-11). 2. W tym samym świetle należy rozumieć wniebowstąpienie Chrystusa, którego opis św. Łukasz umieszcza jako zwieńczenie swojej Ewangelii i jako początek swego drugiego dzieła, czyli Dziejów Apostolskich. Jest to ostatnie ukazanie się Jezusa, które «kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok i niebo» (KKK, 659). Niebo jest najbardziej wyrazistym znakiem Bożej transcendencji. Jest to kosmiczna przestrzeń, wznosząca się ponad ziemskim widnokręgiem, w którego obrębie toczy się życie ludzi. Chrystus, przemierzywszy drogi historii i wszedłszy nawet w mroki śmierci, która wyznacza kres naszej skończonej natury i jest zapłatą za grzech (por. Rz 6, 23), powraca do chwały, którą odwiecznie (por. J 17, 5) dzieli z Ojcem i z Duchem Świętym. Prowadzi też z sobą odkupioną ludzkość. List do Efezjan stwierdza bowiem, że «Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, (...) razem z Chrystusem przywrócił do życia (...) i razem posadził na wyżynach niebieskich» (2, 4-6). Dotyczy to przede wszystkim Matki Jezusa, Maryi, której wniebowzięcie jest zapowiedzią naszego wstąpienia do chwały. 3. Wpatrujemy się w oblicze uwielbionego Chrystusa, wstępującego do nieba, aby kontemplować obecność całej Trójcy Świętej. W sztuce chrześcijańskiej wielokrotnie pojawia się motyw tzw. Trinitas in cruce, przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego, nad którym pochyla się Ojciec, jak gdyby chciał Go przygarnąć, między nimi zaś wzlatuje gołębica, symbol Ducha Świętego (tak na przykład przedstawia Trójcę Świętą Masaccio w kościele Santa Maria Novella we Florencji). W ten sposób krzyż jest symbolem jednoczącym, łączącym człowieczeństwo z bóstwem, śmierć z życiem, cierpienie z chwałą.

5 NAUCZANIE JANA PAWŁA II Nr 20/766 Wiadomości Fary Św. Barbary 5 Analogicznie też można dostrzec obecność trzech Boskich Osób w scenie wniebowstąpienia. Na ostatnich stronicach swej Ewangelii św. Łukasz ukazuje Zmartwychwstałego, który jako kapłan Nowego Przymierza błogosławi swoich uczniów i wznosi się ponad ziemię, aby zostać wprowadzonym do chwały niebios (por. Łk 24, 50-52), najpierw jednak ewangelista przypomina Jego mowę pożegnalną do uczniów. Wyłania się z niej przede wszystkim zamysł zbawienia powzięty przez Ojca: już wcześniej zapowiedział On w Pismach śmierć i zmartwychwstanie Syna, które staną się źródłem przebaczenia i wyzwolenia (por. Łk 24, 45-47). 4. Jednakże w tych samych słowach Zmartwychwstałego pojawia się też Duch Święty, którego obecność będzie źródłem mocy i apostolskiego świadectwa: «Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka» (Łk 24, 49). Podczas gdy w Ewangelii św. Jana Pocieszyciel zostaje obiecany przez Chrystusa, dla św. Łukasza dar Ducha zawiera się także w obietnicy danej przez samego Ojca. Cała Trójca Święta jest zatem obecna w chwili, gdy rozpoczyna się epoka Kościoła. Św. Łukasz potwierdza to także w drugim opisie wniebowstąpienia Chrystusa, umieszczonym w Dziejach Apostolskich. Jezus wzywa tam apostołów, aby «wyczekiwali spełnienia się obietnicy Ojca», tej mianowicie, że w bliskim już dniu Pięćdziesiątnicy zostaną «ochrzczeni Duchem Świętym» (por. Dz 1, 4-5). 5. Wniebowstąpienie jest zatem epifanią trynitarną, wskazującą cel, ku któremu skierowana jest historia indywidualna i powszechna. Chociaż nasze śmiertelne ciało przechodzi etap rozkładu w proch ziemi, całe nasze odkupione «ja» zwrócone jest ku górze i ku Bogu, idąc za Chrystusem jako za przewodnikiem. Umocnieni tą radosną pewnością, zwracamy się ku tajemnicy Boga Ojca, Syna i Ducha, objawionej w chwalebnym krzyżu Zmartwychwstałego, słowami modlitwy uwielbienia, jaką zanosiła bł. Elżbieta Fresk Święta Trójca Masaccia, ok. od Trójcy Świętej: 1425, kościół Santa Maria Novella we «O Boże mój, o Trójco, którą wielbię, po- Florencji. móż mi zapomnieć całkowicie o sobie samej, abym mogła odpocząć w Tobie, w bezruchu i ukojeniu, jak gdyby moja dusza była już w wieczności. (...) Zaprowadź pokój w mojej duszy! Uczyń z niej Twoje niebo, Twój wybrany przybytek i miejsce Twojego odpoczynku. (...) O, moja Trójco, moje wszystko, moja Szczęśliwości, nieskończona Samotności, Bezmiarze, w którym się zatracam! Zawierzam się Tobie (...), oczekując, że w Twoim blasku będę mogła kontemplować otchłań Twojej wielkości» (Akt uwielbienia Trójcy Świętej, 21 listopada 1904 r.). Jan Paweł II Audiencja generalna 24 maja 2000

6 6 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 20/766 INTENCJE Sobota r. Dzień powszedni Za Irenę Wiechę w 1. rocznicę śmierci Niedziela r. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 7.00 Kaplica św. Jadwigi Za Joachima Kamińskiego oraz z rodzin Kamiński i Płaszczymąka o spokój dusz 7.00 Za Jadwigę Miozgę 9.00 Za rodziców Józefę i Stanisława Chabików Za Edeltraudę Korus od lokatorów z ul. Krakusa 12 oraz lokatorów Za Dariusza Balsama od chrzestnego z rodziną Za Urszulę Malich w 1. rocznicę śmierci Poniedziałek r. Dzień powszedni 7.00 Kaplica św. Jadwigi Za Jadwigę Miozgę 7.00 O szybką beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II 7.00 Za ks. prob. Norberta Sklarka od parafian Za rodziców Hildegardę i Alfonsa Boldów oraz braci Józefa i Jana Wtorek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 7.00 Za Jadwigę Miozgę 7.00 Za Andrzeja Niewiadomskiego Za Genowefę, Annę i Władysława Niesytów, Jadwigę, Edwarda i Zbigniewa Kleszczów, Jana Pukowca, Marię Skoczkę oraz ks. Waldemara Cybla Środa r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Za Adama Krzysia w 38.rocznicę śmierci 7.00 Za ks. Edwarda Delocha od parafian 7.00 Za Jadwigę Miozgę Za Wiesławę Cieślę w rocznicę urodzin Czwartek r. Dzień powszedni 6.00 Kaplica św. Jadwigi Za Jadwigę Miozgę 7.00 Za róże różańcowe W intencji dzieci I komunijnych w 1. rocznicę przystąpienia do Stołu Pańskiego Adoracja Najświętszego Sakramentu Za braci Henryka i Jerzego Muców oraz + bratową Annę

7 MSZALNE Piątek r. Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika 6.00 Kaplica św. Jadwigi Intencja zamawiana w szpitalu 6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 7.00 Do ukrzyżowanego Pana Jezusa w intencji czcicieli 7.00 Za Jadwigę Miozgę Za Karola i Katarzynę Gryzików Sobota r. Dzień powszedni 7.00 Kaplica św. Jadwigi Za Jadwigę Miozgę 6.30 Godzinki do Niepokalanego Serca Maryi 7.00 Za ks. Wojciecha Ludwika od parafian Ślub Rzymski Sebastian Proba Joanna Dygoń Za Łucję Blaut w rocznicę urodzin Nr 20/766 Wiadomości Fary Św. Barbary Za Ernę Baron w 1. rocznicę śmierci, jej męża Wiktora oraz rodziców z obu stron Za rodziców Dorotę i Wincentego Pastuszków w 20. rocznicę śmierci Za rodziców Helenę i Jana Sienkiewiczów, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron Nabożeństwo Majowe Za Bernarda Adamusa w rocznicę urodzin Zredagowała: Helena Krais Informujemy, że intencja Mszy św. pozostanie wolna, jeżeli nie zostanie potwierdzona wraz z uiszczeniem ofiary najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem Mszy św. Niedziela r. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 7.00 Kaplica św. Jadwigi Do Ducha św. o uświęcenie kapłanów i matek naszej parafii 7.00 Za Jadwigę Miozgę

8 8 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 20/766 OGŁOSZENIA 16 maja 2010 r. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO WPROWADZENIE DO LITURGII Dzisiaj w sposób uroczysty obchodzimy Wniebowstąpienie Pana. Jezus uniżył się aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, dlatego Bóg wywyższył Go przez zmartwychwstanie. Wniebowstąpienie jest uczestnictwem w pełni chwały. My, ludzie, nie mamy na tej ziemi trwałego mieszkania, nasza ojczyzna jest w górze! KOLEKTA Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się w nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje... ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Łukasik Arkadiusz, s. Janusza, zam. Chorzów, ul. 3 Maja Hadasz Sandra, c. Marka, zam. Chorzów, ul. Graniczna Kamiński Arkadiusz, zam. Chorzów, ul. Barska Radke Justyna, zam. Jordanów, ul. Kopernika Damian Drężek, s. Kazimierza i Ireny, zam. Chorzów, ul. Wileńska Weronika Gać, c. Stanisława i Reginy, zam. Chorzów, ul. Wileńska Gros Dariusz, s. Piotra, zam. Chorzów, ul. 3 Maja Wysota Aneta, c. Stanisława, zam. Katowice, ul. Józefowska Wilk Mariusz, s. Zdzisława, zam. Sędowice Chmiel Karolina, c. Zbigniewa, zam. Chorzów, ul. Słowackiego Goryczka Marcin, s. Piotra, zam. Gliwice, ul. Lotników Leśniewska Magdalena, c. Jerzego, zam. Chorzów, ul. 3 Maja Pacoń Rafał, s. Andrzeja i Ireny, zam. Chorzów, ul. 3 Maja Błaut Alicja, c. Tadeusza i Barbary, zam. Ruda Śląska, ul. Fiołków LITURGIA TYGODNIA We wtorek wspomnienie dowolne św. Jana I, papieża i męczennika W czwartek wspomnienie dowolne św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera W piątek wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika W sobotę wspomnienie dowolne św. Rity z Cascia, zakonnicy, wspomnienie dowolne świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy W niedzielę UROCZYSTOŚĆ ZE- SŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

9 DUSZPASTERSKIE KOŚCIÓŁ Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trwa nowenna przed tą uroczystością. PARAFIA Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Przez cały maj zapraszamy na Nabożeństwa Majowe, codziennie o godz W czwartek o godz zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. szkolną. Również w czwartek, o godz Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Nabożeństwo Majowe. W sobotę, o godz odprawimy Godzinki do Niepokalanego Serca Maryi. Nr 20/766 Wiadomości Fary Św. Barbary 9 Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji na organizację letnich grup wakacyjno-rekolekcyjnych dzieci i młodzieży. Zachęcamy do czytania prasy religijnej, w tym najnowszego wydania Gościa Niedzielnego, w którym polecamy m.in. specjalny dodatek Kościół po wietnamsku, a także artykuł poświęcony pladze coraz częstszych rozwodów. W sprzedaży także Mały Gość Niedzielny, do którego została dołączona płyta z najbardziej znanymi utworami Fryderyka Chopina. 18 maja o godz. 17, w Szkole Podstawowej nr 1 w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 41, odbędzie się spotkanie dla mieszkańców naszego miasta, dotyczące bezpieczeństwa. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionej niedzieli. W ubiegłą niedzielę w naszej parafii odbył się wernisaż malarstwa pana Fryderyka Parwickiego. Spotkanie odbyło się w salkach na naszym probostwie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przygotowanie.

10 10 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 20/766 APEL HARCERSKI 16 DZIEŃ MIESIĄCA MODLITWA ZA JANA PAWŁA II Harcerze w naszej parafii modlą się tego dnia w int. beatyfikacji papieża. Sami poznają jego nauczanie i modlą się wspólnie Apelem Jasnogórskim. Apel zaczyna się o godz Dziękujemy parafianom, którzy modlą się razem z nami. CZUWAJ!

11 STRONA DLA DZIECI Nr 20/766 Wiadomości Fary Św. Barbary 11 WYKREŚLANKA Odnajdź hasło, wypisując kolejno wierszami, od górnego do dolnego, wszystkie litery z szarych pól. T Ś L G W K A W N T C G F D L M R F R S E I M Z N O C E K Z D F B J B O O M A R B W G O L L T U D L A R A G P W I J U F T S H N L I O E T S A C W J U A A A V S J T S E B V X Z Ć F D L O E F A R R U I O S O V W I N K T U N P A F R U O B B D M L N B J D E G J Y R S Z K L T U K V N S I E T Hasło brzmi: _ Przygotowała: Irena Książek

12 12 Wiadomości Fary Św. Barbary Nr 20/766 PIEŚNI WEJŚCIE 581 Chwalcie Pana wszyscy, wy z niebieskich gór * Wojska niezliczone, wy anielski chór. * Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc, * Chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc. Wy najwyższe nieba i wy, zdroje wód, * Co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. * Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, * A stanęło wszystko na rozkazy te. PSALM RESPONSORYJNY Pan wśród radości wstępuje do nieba. OFIAROWANIE 186 Pan Jezus w niebo wstepuje, * Niech się lud wierny raduje, * Wesoło Bogu śpiewajmy, * Na cześć Jego zawołajmy: * Alleluja, Alleluja! Chóry niebian Go witają, *Cześć i chwałę Mu oddają; * Wielce cieszą się anieli, * Kiedy Chrystusa ujrzeli, * Alleluja... Chrystus Pan wstąpił dnia tego * Do Królestwa niebieskiego, * Równy w Bóstwie Ojcu swemu, * Usiadł po prawicy Jemu, * Alleluja... KOMUNIA ŚW. 257 Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba; * Choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. * Cichy, bez chwały, daje nam się cały. * Padnijmy na kolana, uczcijmy niebios Pana * Z miłością, z czułością wiernych sług. Jezus przychodzi, troski nam osłodzi; * Więc bieżmy, więc spieszmy do Jego stóp; * On nas z ołtarza łaską swą obdarza. * Padnijmy na kolana... DZIĘKCZYNIENIE 234 Jezusowi cześć i chwała za miłości cud, * Niech Mu śpiewa ziemia cała, niech Go wielbi lud. * Alleluja, Alleluja, niech Go wielbi lud, * Alleluja, Alleluja, za miłości cud. On nam wskazał nieomylną drogę, * On za owce swoje życie dał, * On przez krzyż zwyciężył śmierci trwogę, * Nam nadzieję zmartwychwstania dał. * Jezusowi cześć i chwała... On prowadzi nas do nowej ziemi, * Gdzie nie będzie cierpień ani łez, * Choć krzyżową drogą z Nim idziemy, * Wiedzie tam, gdzie wieczne szczęście jest. * Jezusowi cześć i chwała... ZAKOŃCZENIE 238 Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi * Prosi, byś był światłem, * Byś na drodze do Królestwa wzmacniał serca Twoim Ciałem. * Zostań, zostań wśród nas, o Panie! Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą. * Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną. * Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną, * Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją. * Lud Twój... Twoja krew niechaj jest napojem mocy, * Kieruje zapał kroków w Twoje ślady. * Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości, * Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość. * Lud Twój...

Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Wiadomości Fary Św. Barbary ISSN 1426-3610 Nr 12/706 Rok XV 22 marca 2009 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU PARĘ SŁÓW O LITURGII CZĘŚĆ DRUGA s. 5 ŚWIADECTWO O ALKOHOLIZMIE s. 10 Ewangelia: J 3,14 21 A jak

Bardziej szczegółowo

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r

fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r. fot.: 12.05.2013r Pierwsza Komunia Święta Blachownia 12 maja 2013r. VII Niedziela Wielkanocna była niezwykle uroczystym dniem dla 11-u uczniów I-go etapu edukacyjnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Blachowni.

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O EUCHARYSTII 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez

Bardziej szczegółowo

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła MODLITEWNIK ANIELSKI PEREGRYNACJA FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z SANKTUARIUM W MONTE SANT ANGELO Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła Komisja peregrynacyjna: ks. Adam Żurad CSMA, ks. Tadeusz Musz

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE...

Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Styczeń 2011 r. Nr (71) 198 BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Miesięcznik parafii Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. Nr (71) 198 Styczeń 2011 r. BÓG PRZYSZEDŁ DO CIEBIE... Ogłoszenia 1. W dni świąteczne zapraszam wszystkich na Msze Święte do naszej parafialnej świątyni.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają

ptaki jakby ucichły, ale pielgrzymi nadal licznie przybywają SŁOWO ZASTĘPCY DYREKTORA KRAJOWEGO Zakopane-Olcza, 2012 r. Droga Wspólnoto Stowarzyszenia Cudownego Medalika! Kiedy piszę te słowa, jestem w Częstochowie, w gościnnym domu sióstr miłosierdzia. Za oknami

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA

VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA VADEMECUM LITURGICZNE KAPELANA Opracowanie: ks. płk dr Zbigniew Kępa by Wydawnictwo BIBLOS, Tarnów 2007 ISBN 978-83-733254-0-1 Konsultacja: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

LITURGIA SŁOWA KOMENTARZ. Zesłanie Ducha Świętego. PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1-11 SEKWENCJA. PSALM RESPONSORYJNY Ps 104,1.24.29-31.34

LITURGIA SŁOWA KOMENTARZ. Zesłanie Ducha Świętego. PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1-11 SEKWENCJA. PSALM RESPONSORYJNY Ps 104,1.24.29-31.34 Nr 170 / 27 maja 2012 ISSN 2080-0010 Zesłanie Ducha Świętego PIERWSZE CZYTANIE Dz 2,1-11 Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

O częstej Komunii świętej

O częstej Komunii świętej O częstej Komunii świętej ksiądz Józef Hube CR O CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ Wstępem opatrzył ksiądz Janusz Mieczkowski A L L E L U J A Kraków 2007 SUPERIORUM PERMISSU: Polska Prowincja Zmartwychwstańców L.dz.

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXIII NR 7-8 (270-271) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2012

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXIII NR 7-8 (270-271) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2012 SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu ROK XXIII NR 7-8 (270-271) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2012 Wydarzenie ewangelizacyjne Back Home Występ Grupy Ewangelizacyjnej Claret

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Numer 51 (544) POKŁON TRZECH KRÓLI. Tyg odnik Parafialny

Numer 51 (544) POKŁON TRZECH KRÓLI. Tyg odnik Parafialny Tyg odnik Parafialny Numer 51 (544) 19 grudnia 2010 r. Parafia Św. Józefa Siedlce Opłata dobrowolna Święty Józefie, Patronie naszej Parafii, Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. POKŁON TRZECH KRÓLI

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu

Gazeta parafialna. W numerze. Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu NUMER 7/2013 Gazeta parafialna Biuletyn Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Radomiu Błogosławieni Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobcy Wam

Bardziej szczegółowo

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała

SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014. Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. Procesja Bożego Ciała ZBĄSKIE SANKTUARIUM PISMO PARAFII ZBĄSZYŃSKIEJ NUMER 8 (98) ROK IX LIPIEC/SIERPIEŃ 2014 Poznając piękno świata, odkrywamy piękno Boga. W numerze: Procesja Bożego Ciała Proroctwa Spotkanie młodych - Lednica

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II

Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II Etap wojewódzki Olimpiady myśli Jana Pawła II I. Obowiązuje materiał z I etapu ( przemówienia Jana Pawła II do młodzieży polskiej) II. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Myślę, że nic bardziej, jak właśnie wizytacja kanoniczna, nie mobilizuje i integruje wspólnoty parafialnej między sobą oraz z jej duszpasterzami. Jest to bowiem ogromny

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta 4 V 2008

I Komunia Święta 4 V 2008 SERECEM KOCHAM JEZUSA SERECEM KOCHAM JEZUSA I Komunia Święta 4 V 2008 W dniu Pierwszej Komunii Świętej W dniu Pierwszej Komunii świętej chciałbym wszystkim dzieciom powiedzieć tak: Nie będę zachwycał się

Bardziej szczegółowo

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy 3 KOTWICA Nr 4 (38) lipiec/sierpień 2008 Wydawca: Cisi Pracownicy Krzyża ul. Ks. Prałata L. Novarese 2, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

Nasz Patron. Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie Luty 2012 Nr 27

Nasz Patron. Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie Luty 2012 Nr 27 Nasz Patron Pismo Parafii pw. św. Józefa w Kicinie Luty 2012 Nr 27 W tym numerze szczególnie polecamy: Rok liturgiczny s. 3 Wyniki skanowania kościoła s. 11 Historia kicińskich Misteriów Wcielenia s. 12

Bardziej szczegółowo