Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267886"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK 4600 MFP OPTION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK 4600 MFP OPTION (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi LEXMARK 4600 MFP OPTION Podręcznik użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION Instrukcje obsługi LEXMARK 4600 MFP OPTION Instrukcje użytkowania LEXMARK 4600 MFP OPTION Instrukcja użytkowania LEXMARK 4600 MFP OPTION Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

2 Skrót instrukcji: All rights reserved. are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility. Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. PCL is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company. The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies: Albertus Antique Olive Apple-Chancery Arial The Monotype Corporation plc Monsieur Marcel OLIVE Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation Apple Computer, Inc. Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries Nebiolo Apple Computer, Inc. The Monotype Corporation plc Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries Jonathan Hoefler Type Foundry ITC Lubalin Graph ITC Mona Lisa ITC Zapf Chancery Joanna International Typeface Corporation International Typeface Corporation International Typeface Corporation The Monotype Corporation plc CG Times Chicago Clarendon Eurostile Geneva GillSans Helvetica Hoefler ITC Avant Garde Gothic ITC Bookman Marigold Monaco New York Oxford Palatino Stempel Garamond Taffy Times New Roman Arthur Baker Apple Computer, Inc. Apple Computer, Inc. Arthur Baker Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries Agfa Corporation The Monotype Corporation plc International Typeface Corporation International Typeface Corporation Univers Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries All other trademarks are the property of their respective owners Lexmark International, Inc. All rights reserved. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense. 2 Spis treci Rozdzial 1: Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Informacje o panelu operacyjnym drukarki wielofunkcyjnej.. 5 Strona glówna... 8 Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD.

3 . 11 Przykladowy ekran nr Informacje dotyczce przycisków dotykowych wywietlanych na ekranie LCD.. 13 Przykladowy ekran nr Informacje dotyczce przycisków dotykowych wywietlanych na ekranie LCD Inne przyciski dotykowe na wywietlaczu LCD.

4 . 17 Funkcje Menu Mapa menu...

5 .. 19 Menu papieru Domylne ródlo Rozmiar/typ papieru

6 .. 20 Konfiguracja podajnika uniwersalnego Popraw druk kopert Zastp rozmiar.

7 24 Gramatura papieru Ladowanie papieru Typy niestandardowe..

8 Nazwy niestandardowe.. 27 Niestandardowe nazwy odbiorników.. 27 Konfiguracja uniwersalna...

9 . 27 Ustawienia odbiornika Raporty Sie/Porty.

10 TCP/IP IPv Ustawienia serwera .

11 . 37 Bezprzewodowy Sie standardowa lub Sie <x> Standardowy port USB lub USB <x>.. 41 Standardowy port równolegly lub Równolegly <x>...

12 .. 43 Szeregowy <x> NetWare AppleTalk...

13 . 49 LexLink Spis treci Ustawienia Ustawienia ogólne...

14 .. 50 Ustawienia kopiowania Ustawienia faksu.. 65 Ustawienia ...

15 .. 76 Ustawienia FTP Ustawienia skanowania do napdu USB Ustawienia druku...

16 Bezpieczestwo Ustaw dat i godzin Strony pomocy

17 . 112 Zarzdzaj skrótami Rozdzial 2: Interpretacja komunikatów drukarki wielofunkcyjnej 116 Komunikaty stanu. 116 Komunikaty stanu faksu...

18 Komunikaty o anulowaniu zada Komunikaty o haslach i numerach PIN Komunikaty na przyciskach podczas kopiowania, wysylania poczty , faksowania, transmisji FTP i skanowania

19 Komunikaty o potrzebie interwencji uytkownika Komunikaty o wylczonych funkcjach Indeks....m menu, gdy drukarka wielofunkcyjna jest w stanie Gotowa, nacinicie przycisku spowoduje anulowanie wszystkich nieprzeslanych zmian i powrót drukarki wielofunkcyjnej do ekranu glównego. Powoduje zainicjowanie biecego zadania okrelonego na panelu operacyjnym. Nacinicie przycisku z poziomu ekranu glównego spowoduje zainicjowanie zadania kopiowania z zastosowaniem ustawie domylnych. Nacinicie przycisku podczas procesu skanowania nie powoduje adnego dzialania. Powoduje zatrzymanie procesu drukowania lub skanowania. Podczas procesu skanowania skaner zakoczy skanowanie biecej strony i zatrzyma si, co oznacza, e w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) moe si wci znajdowa papier. W przypadku zadania drukowania, przed jego zatrzymaniem jest oczyszczana cieka podawania nonika wydruku. Podczas tego procesu na panelu o Umoliwia wyszukiwanie elementów podanych poniej i wywietlenie wyników wyszukiwania na ekranie: Nazwy uytkowników dla wstrzymanych lub poufnych zada drukowania Nazwy wstrzymanych zda drukowania, z wylczeniem zada poufnych Nazwy profili Pojemnik lub nazwy zada zakladek Pojemnik lub nazwy zada USB tylko dla obslugiwanych rozszerze Umoliwia otwarcie ekranu zawierajcego wszystkie pojemniki wstrzymanych zada. Wstrzymane zadania Zablok. urz. Przycisk ten pojawia si na ekranie, gdy drukarka wielofunkcyjna jest odblokowana, a PIN blokowania urzdzenia nie ma wartoci zerowej lub nie jest pusty. Aby zablokowa drukark wielofunkcyjn: 1 Dotknij przycisku Zablok. urz., aby otworzy ekran wprowadzania PIN. 2 Wprowad prawidlowy PIN, aby zablokowa panel operacyjny; blokowane s zarówno przyciski znajdujce si na panelu operacyjnym, jak i przyciski dotykowe na ekranie. Po zablokowaniu panelu operacyjnego ekran wprowadzania PIN zostaje wyczyszczony, a przycisk Zablok. urz. zostaje zastpiony przyciskiem Odblok. urz. Uwaga: Jeli zostanie wprowadzony nieprawidlowy kod PIN, pojawi si komunikat Nieprawidlowy PIN. Pojawi si okienko z przyciskiem Kontynuuj. Dotknij przycisku Kontynuuj. Zostanie przywrócony ekran glówny z wywietlonym przyciskiem Zablok. urz. Informacje o panelu operacyjnym drukarki wielofunkcyjnej 9 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Przycisk Nazwa przycisku Odblok. urz. Funkcja Przycisk ten pojawia si na ekranie, gdy drukarka wielofunkcyjna jest zablokowana. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

20 Gdy jest on wywietlany, nie mona korzysta z przycisków na panelu operacyjnym oraz skrótów. Nie mona równie rozpocz procesu kopiowania z ustawieniami domylnymi. Aby odblokowa drukark wielofunkcyjn: 1 Dotknij przycisku Odblok. urz., aby otworzy ekran wprowadzania numeru PIN. 2 Wprowad prawidlowy PIN, aby odblokowa klawiatur numeryczn (09) i przycisk cofnicia na panelu operacyjnym. Uwaga: Jeli zostanie wprowadzony nieprawidlowy kod PIN, pojawi si komunikat Nieprawidlowy PIN. Pojawi si okienko z przyciskiem Kontynuuj. Dotknij przycisku Kontynuuj. Zostanie przywrócony ekran glówny z wywietlonym przyciskiem Odblok. urz. Umoliwia otwarcie ekranu anulowania zada. Na ekranie anulowania zada s wywietlane dowolne z poniszych elementów pogrupowane w trzech kategoriach (Drukowanie, Faks i Sie): zadanie drukowania zadanie kopiowania faks profil FTP wysylanie poczty Kada z kategorii zawiera osobn list zada zgrupowanych w kolumnie wlaciwej dla danej kategorii. W kadej kolumnie s wywietlane maksymalnie trzy zadania na danym ekranie. Zadania wywietlane s w postaci przycisków. Jeli w danej kolumnie znajduj si wicej ni trzy zadania, na dole kolumny pojawia si przycisk strzalki w dól. Kadorazowe dotknicie przycisku strzalki w dól umoliwia dostp do kolejnego zadania. Jeli istniej wicej ni trzy zadania, po wywietleniu czwartego zadania na górze kolumny pojawia si przycisk strzalki w gór. Aby zapozna si z ilustracjami dotyczcymi przycisków strzalek w gór i w dól, patrz Informacje dotyczce przycisków dotykowych wywietlanych na ekranie LCD na str. 15. Instrukcje dotyczce anulowania zada mona znale w Podrczniku uytkownika. Anuluj zadania Anuluj zadania Informacje o panelu operacyjnym drukarki wielofunkcyjnej 10 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD W sekcji tej zawarto informacje dotyczce przemieszczania si po niektórych ekranach. Wybrano jedynie kilka ekranów, na podstawie których zostanie przedstawiony sposób korzystania z przycisków dotykowych. Przykladowy ekran nr 1 Ekran dotykowy jest wywietlany w postaci przedstawionej poniej, gdy drukarka wielofunkcyjna (wyposaona w ekran dotykowy) jest drukark monochromatyczn. Kopiuj z Letter (8,5 x 11 cali) Pionowo 1-stronny na 1-stronny Kopiuj do Letter (8,5 x 11 cali) Zwykly papier Zawarto Tekst Skala Auto (100%) Zdjcie Intensywno Tekst/Zdjcie Dupleks Obraz wydrukowany Skanuj z podajnika ADF Skanuj z plyty skanera Wró Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 11 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Ekran dotykowy jest wywietlany w postaci przedstawionej poniej, gdy drukarka wielofunkcyjna (wyposaona w ekran dotykowy) jest drukark kolorow. Kopiuj z Letter (8,5 x 11 cali) Dupleks Kopiuj do Letter (8,5 x 11 cali) Zwykly papier 1-stronny na 1-stronny 1-stronny na 2-stronny 2-stronny na 1-stronny 2-stronny na 2-stronny Skala Auto (100%) Sortuj Intensywno Wlcz Wylcz Kopiuj Liczba kopii:1 Wró Opcje Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 12 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Informacje dotyczce przycisków dotykowych wywietlanych na ekranie LCD Przycisk Nazwa przycisku Wybierz Funkcja lub opis Dotknij przycisku wyboru, aby wywietli inny ekran z dodatkowymi elementami. Na pierwszym ekranie jest wywietlane domylne ustawienie uytkownika. Po dotkniciu przycisku wyboru i wywietleniu nastpnego ekranu, dotknicie innego elementu wywietlanego na ekranie zmienia domylne ustawienie uytkownika. Dotknij przycisku zmniejszania wartoci, aby zmienia wartoci malejco. Zmniejszanie wartoci Zwikszanie wartoci Dotknij przycisku zwikszania wartoci, aby zmienia wartoci rosnco. Strzalka w lewo Dotknij przycisku strzalki w lewo, aby przewija list w lewo w celu: Uzyskania mniejszej wartoci (wskazanej na ilustracji). Zobaczenia calego pola tekstowego po lewej stronie. Strzalka w prawo Dotknij przycisku strzalki w prawo, aby przewija list w prawo w celu: Uzyskania wikszej wartoci (wskazanej na ilustracji). Zobaczenia calego pola tekstowego po prawej stronie. Skanuj z podajnika ADF Skanuj z podajnika ADF Na szarym pasku nawigacyjnym te dwa przyciski sygnalizuj, e s Skanuj z plyty skanera dostpne dwa typy skanowania. Mona wybra pomidzy skanowaniem z podajnika ADF, a skanowaniem z plyty skanera. Wylij Zielony przycisk sygnalizuje, e mona dokona wyboru. Jeli zostanie dotknita inna warto w obrbie danego elementu menu, musi ona zosta zapisana, aby stala si domylnym ustawieniem uytkownika. Aby zapisa t warto jako nowe domylne ustawienie uytkownika, dotknij przycisku Wylij. Skanuj z plyty skanera Wylij Informacje na temat zmiany domylnych ustawie uytkownika, patrz str. 19. Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 13 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Przycisk Nazwa przycisku Wró Funkcja lub opis Gdy przycisk Wró ma ksztalt taki, jak wskazano obok, jedyn moliwoci przemieszczenia si jest powrót do poprzedniego ekranu. Jeli na pasku nawigacyjnym zostanie wybrana jakakolwiek inna opcja, ten ekran zostanie zamknity. Na przyklad na ekranie Przykladowy ekran nr 1 okrelono wszystkie opcje dotyczce skanowania. Naley dotkn jednego z zielonych przycisków. Oprócz nich dostpny jest tylko przycisk Wró. Dotknij przycisku Wró, aby powróci do poprzedniego ekranu. Wszystkie ustawienia zadania skanowania wprowadzone na Przykladowym ekranie nr 1 zostan utracone. Gdy przycisk Wró ma ksztalt taki, jak wskazano obok, moliwe jest przemieszczanie si zarówno wstecz, jak i do przodu z poziomu danego ekranu. Przycisk Wró nie jest wic jedyn dostpn opcj. Wró Wró Wró Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 14 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Przykladowy ekran nr 2 Nieznany rozmiar papieru. Kopiuj z: Letter (8,5 x 11 cali) Legal (8,5 x 14 cali) Executive (7,25 x 10,5 cala) Folio (8, 5 x 13 cali) Statement (5,5 x 8,5 cala) A4 (210 x 297 mm) Anuluj zadanie Kontynuuj Informacje dotyczce przycisków dotykowych wywietlanych na ekranie LCD Przycisk Nazwa przycisku Przycisk strzalki w dól Funkcja lub opis Dotknij przycisku strzalki w dól, aby przej do elementu znajdujcego si niej na licie (np. na licie elementów menu lub wartoci). Przycisk strzalki w dól nie pojawia si na ekranie w przypadku krótkich list. Pojawia si on wylcznie w przypadku, gdy dana lista nie mieci si w caloci na jednym ekranie. Na ostatnim ekranie listy przycisk strzalki w dól staje si szary, co sygnalizuje, e nie jest on dostpny, poniewa osignito koniec listy. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

21 Dotknij przycisku strzalki w gór, aby przej do elementu znajdujcego si wyej na licie (np. na licie elementów menu lub wartoci). Gdy na pierwszym ekranie jest wywietlona dluga lista, przycisk strzalki w gór jest szary, co sygnalizuje, e nie jest on dostpny. Na kolejnym ekranie (prezentujcym dalsz cz listy) przycisk strzalki w gór staje si niebieski, co sygnalizuje, e jest on dostpny. Tak wyglda niezaznaczony przycisk opcji. Przycisk strzalki w gór Niezaznaczony przycisk opcji Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 15 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Przycisk Nazwa przycisku Zaznaczony przycisk opcji Funkcja lub opis Tak wyglda zaznaczony przycisk opcji. Dotknicie przycisku opcji powoduje zaznaczenie go. Przycisk opcji zmienia kolor, co sygnalizuje, e zostal zaznaczony. Na ekranie Przykladowy ekran nr 2 jedynym wybranym rozmiarem papieru jest rozmiar Letter. Patrz sekcja Anuluj zadania na str. 10. Anuluj zadanie Anuluj zadanie Kontynuuj Kontynuuj Po wybraniu elementu menu lub wartoci na danym ekranie naley dotkn przycisku Kontynuuj, jeli musz zosta wprowadzone dodatkowe zmiany opcji zadania z poziomu ekranu wyjciowego. Po dotkniciu przycisku Kontynuuj zostaje wywietlony ekran wyjciowy. Na przyklad po dotkniciu przycisku Kopia na ekranie glównym pojawia si ekran kopiowania podobny do ekranu Przykladowy ekran nr 1 na str. 11. Poniszy przyklad ilustruje dzialanie przycisku Kontynuuj. 1 Dotknij przycisku wyboru obok pola Kopiuj do. Pojawi si nowy ekran. 2 Dotknij przycisku Podajnik uniwersalny. Pojawi si nowy ekran. 3 Dotknij przycisku Legal. Pojawi si nowy ekran. 4 Dotknij przycisku Dalej. Pojawi si nowy ekran. 5 Dotknij przycisku Zwykly papier, aby okreli wymagany typ nonika wydruku. 6 Dotknij przycisku Kontynuuj. Zostanie wywietlony ponownie ekran kopiowania, na którym bdzie mona zmieni inne ustawienia poza Kopiuj do. Inne dostpne ustawienia na ekranie kopiowania to: Dupleks, Skala, Intensywno, Sortuj oraz Liczba kopii. Dotknij przycisku Kontynuuj, aby powróci do ekranu wyjciowego i wprowadzi inne zmiany ustawie kopiowania przed dotkniciem przycisku Kopiuj i rozpoczciem zadania. Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 16 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Inne przyciski dotykowe na wywietlaczu LCD Przycisk Nazwa przycisku Niestandardowy Funkcja lub opis Umoliwia utworzenie niestandardowego przycisku, stosownie do potrzeb uytkownika. Anuluj Anuluj Umoliwia anulowanie dzialania lub wybranej opcji oraz zamknicie aktualnego ekranu i powrót do poprzedniego ekranu. Wybierz Wybór menu. Pojawi si ekran zawierajcy elementy menu. Naley wybra element menu. Pojawi si ekran wywietlajcy wartoci. Umoliwia okrelenie, e dane zadanie zostalo zakoczone. Na przyklad podczas skanowania dokumentu mona wskaza, e zostala zeskanowana ostatnia strona dokumentu i moe si rozpocz zadanie drukowania. Gotowe Gotowe Wró Wró Umoliwia powrót do poprzedniego ekranu bez zapisywania ustawie okrelonych na aktualnym ekranie. Uwaga: Przycisk Wró pojawia si na wszystkich ekranach menu z wyjtkiem ekranu glównego. Strona glówna Powrót do ekranu glównego. Uwaga: Przycisk Strona glówna pojawia si na wszystkich ekranach menu z wyjtkiem ekranu glównego. Dalsze informacje mona znale w sekcji Strona glówna na str. 8. Umoliwia okrelenie aktywnego odbiornika jako odbiornika pocztkowego (pierwszego odbiornika, do którego maj trafi wydruki) w zestawie polczonych odbiorników. Uwaga: Przycisk ten pojawia si tylko wtedy, gdy drukarka wielofunkcyjna nie wykonuje adnych operacji. Zresetuj aktywny odbiornik Zresetuj aktywny odbiornik Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 17 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Przycisk Nazwa przycisku Przycisk wyszarzony Funkcja lub opis Przycisk jest wywietlany w postaci rozjanionej (podobnie jak umieszczony na nim napis). Oznacza to, e przycisk taki jest niedostpny na danym ekranie. Byl on najprawdopodobniej dostpny na poprzednim ekranie, ale dokonane tam zmiany ustawie spowodowaly, e stal si on niedostpny na biecym ekranie. Przyklad mona znale na str Dotknij tego przycisku, aby wykona przypisane do niego dzialanie. Przyklad mona znale na str Przycisk szary Funkcje Funkcja Menu Ustawienia Ustawienia kopiowania Liczba kopii Nazwa funkcji Wiersz lokalizacyjny menu Opis Na górze kadego menu znajduje si wiersz informacyjny. Pelni on funkcj lokalizatora. Pozwala na ustalenie dokladnego poloenie w obrbie grupy menu. Dotknicie dowolnego z podkrelonych slów spowoduje przejcie do danego menu lub elementu menu. Element Liczba kopii nie jest podkrelony, poniewa jest to aktualnie wywietlany ekran. Jeli funkcja ta zostanie uyta na ekranie Liczba kopii przed wprowadzeniem i zapisaniem zmian ustawie, dokonany wybór nie jest zapisywany i nie staje si on domylnym ustawieniem uytkownika. Gdy zostaje wygenerowany komunikat o potrzebie interwencji (co jednoczenie koczy dzialanie danej funkcji, np. procesu kopiowania lub faksowania), nad przyciskiem danej funkcji na ekranie glównym pojawia si migajcy czerwony wykrzyknik. Oznacza to, e pojawil si komunikat o potrzebie interwencji. Komunikat o potrzebie interwencji Korzystanie z przycisków dotykowych na wywietlaczu LCD 18 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Menu Ustawienia fabryczne to ustawienia funkcji obowizujce przy pierwszym uruchomieniu drukarki wielofunkcyjnej. Maj one zastosowanie do momentu, gdy zostan zmienione. Ustawienia fabryczne mona przywróci, wybierajc warto Przywró w elemencie menu Ustawienia fabryczne. Wybrane i zapisane wartoci lub ustawienia drukarki wielofunkcyjnej s zachowywane w pamici urzdzenia. Po zapisaniu ustawienia te pozostaj wlczone do momentu zapisania nowych ustawie lub przywrócenia ustawie fabrycznych. Te ustawienia s nazywane domylnymi ustawieniami uytkownika, poniewa to uytkownik dokonuje ich wyboru i zapisuje je. Uwaga: Ustawienia faksowania, skanowania, wysylania poczty i kopiowania oraz ustawienia drukowania okrelone z poziomu uywanej aplikacji mog zastpowa domylne ustawienia uytkownika. Mapa menu Ponisza mapa menu przedstawia informacje dotyczce menu i elementów menu dostpnych z poziomu panelu operacyjnego. Aby uzyska wicej informacji, wybierz dane menu lub element menu. Informacje na temat wartoci i ustawie danego elementu menu mona znale w czci opisujcej poszczególne elementy (bezporednio po sekcji mapa menu). W strukturze menu moe wystpowa dodatkowy poziom, tak wic skladaj si na ni: menu, element menu, element menu (pod którym moe wystpowa kilka kolejnych elementów menu) oraz wartoci. Kliknij dowolne z wymienionych poniej menu lub elementów menu, aby uzyska wicej informacji: Menu papieru Domylne ródlo Rozmiar/typ papieru Konfiguracja podajnika uniwersalnego Popraw druk kopert Zastp rozmiar Tekstura papieru Gramatura papieru Ladowanie papieru Typy niestandardowe Nazwy niestandardowe Niestandardowe nazwy odbiorników Konfiguracja uniwersalna Ustawienia odbiornika Raporty Raporty Strona ustawie menu Statystyki urzdzenia Strona konfiguracji sieci Strona ust. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

22 bezprzew. Lista skrótów Dziennik zada faksowania Dziennik wywola faksu Skróty Skróty faksu Skróty FTP Lista profili Strona konfiguracji sieci NetWare Drukuj czcionki Drukuj katalog Zarzdzaj skrótami Zarzdzaj skrótami faksu Zarzdzaj skrótami Zarzdzaj skrótami FTP Skróty zarzdz. profilami Sie/Porty TCP/IP IPv6 Ustawienia serwera Bezprzewodowy Sie standardowa Sie <x> Standardowy port USB USB <x> Standardowy port równolegly Równolegly <x> Szeregowy <x> NetWare AppleTalk LexLink Ustawienia Ustawienia ogólne Ustawienia kopiowania Ustawienia faksu Ustawienia Ustawienia FTP Ustawienia druku Bezpieczestwo Ustaw dat i godzin Strony pomocy Drukuj wszystko Informacje Kopiowanie Faksowanie FTP Bldy druku Uwaga: Ustawienie fabryczne jest sygnalizowane gwiazdk (*) obok wartoci podanych w poniszych tabelach. Menu 19 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Menu papieru Menu papieru pozwala na okrelenie ustawie dotyczcych noników wydruku. Domylne ródlo Ten element menu pozwala na ustawienie domylnego ródla noników wydruku. Element menu Domylne ródlo Zastosowanie Okrela domylne ródlo noników wydruku. Wartoci i opis Zasobnik <x> Podajnik uniwersalny Podajnik kopert Papier rcznie Koperty rcznie Jeli do dwóch ródel zostal zaladowany nonik wydruku tego samego typu i o takim samym rozmiarze (a elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru s prawidlowo ustawione), ródla te zostan automatycznie polczone. Po oprónieniu jednego ze ródel noników, nonik wydruku bdzie automatycznie pobierany z nastpnego polczonego ródla. Zasobnik 1 jest domylnym ustawieniem fabrycznym. Symbol x oznacza numer zasobnika, np. Zasobnik 1 dla zasobnika standardowego i Zasobnik 2 dla opcjonalnego zasobnika. Uwaga: Warto Podajnik uniwersalny jest wywietlana tylko w przypadku, gdy w elemencie Konfiguracja podajnika uniwersalnego wybrano warto Kaseta. Wicej informacji mona znale w sekcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego. Rozmiar/typ papieru Uwaga: W przypadku tego elementu menu s wywietlane wylcznie zainstalowane ródla noników wydruku. Te elementy menu s uywane do okrelania rozmiaru i typu noników wydruku zaladowanych do ródla, np. do zasobnika, podajnika uniwersalnego lub szczeliny podajnika rcznego. Ustawianie rozmiaru i typu papieru to proces dwuetapowy. W pierwszym elemencie menu pozycja Rozmiar bdzie pogrubiona. Po wybraniu rozmiaru nonika wydruku ekran zmieni si i pozycja Typ bdzie pogrubiona. Mona wtedy dokona wyboru typu nonika wydruku. Element menu Rozmiar zasob. <x> Zastosowanie Okrela domylny rozmiar nonika dla poszczególnych ródel papieru. Wywietlane s wylcznie zainstalowane ródla. Uwaga: W przypadku zasobników z funkcj automatycznego wykrywania rozmiaru papieru wywietlana jest tylko warto wykryta przez sprzt. Wartoci i opis A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Jeli do dwóch ródel zostal zaladowany nonik wydruku tego samego typu i o takim samym rozmiarze (a elementy menu Rozmiar papieru i Typ papieru s prawidlowo ustawione), ródla te zostan automatycznie polczone. Po oprónieniu jednego ze ródel noników, nonik wydruku bdzie automatycznie pobierany z nastpnego polczonego ródla. Wicej informacji mona znale w sekcji Typ zasob. <x>. Menu papieru 20 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Element menu Typ zasob. <x> Zastosowanie Okrela typ noników wydruku ladowanych do poszczególnych ródel. Uwaga: Jeli dostpna jest nazwa zdefiniowana przez uytkownika, bdzie ona wywietlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x>. Jeli co najmniej dwa typy niestandardowe maj takie same nazwy, na licie Typ papieru nazwa ta pojawi si tylko jeden raz. Wartoci i opis Zwykly papier Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Papier dokumentowy Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfr z zakresu 16) A4 (poza USA)* A5 JIS B5 Letter (USA)* Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 Koperta DL Koperta B5 Koperta C5 Inna koperta Zwykly papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Papier dokumentowy Koperta Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfr z zakresu 16) Ten element menu sluy do: optymalizowania jakoci wydruku dla okrelonego nonika wydruku, wybierania ródel nonika w aplikacji przez wybór typu nonika, automatycznego lczenia ródel nonika. ródla zawierajce noniki wydruku tego samego typu i o takim samym rozmiarze s automatycznie lczone przez drukark wielofunkcyjn, jeli dla ustawie Rozmiar papieru i Typ papieru wybrano prawidlowe wartoci. Rozmiar zasob. uniw. Okrela rozmiar nonika wydruku zaladowanego do podajnika uniwersalnego. Podajnik uniwersalny jest wywietlany na panelu operacyjnym tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kaseta. Uwaga: Wicej informacji mona znale w sekcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego. Typ podajn. uniwers. Okrela typ nonika wydruku zaladowanego do podajnika uniwersalnego. Uwaga: Jeli dostpna jest nazwa zdefiniowana przez uytkownika, bdzie ona wywietlana zamiast opcji Typ niestandardowy <x>. Jeli co najmniej dwa typy niestandardowe maj takie same nazwy, na licie wartoci opcji Typ papieru nazwa ta pojawi si tylko jeden raz. Podajnik uniwersalny jest wywietlany na panelu operacyjnym tylko wtedy, gdy opcja Konfiguracja podajnika uniwersalnego jest ustawiona jako Kaseta. Typ niestandardowy 6 jest domylnym ustawieniem fabrycznym opcji Typy niestandardowe. Uwaga: Wicej informacji mona znale w sekcji Konfiguracja podajnika uniwersalnego. Menu papieru 21 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Element menu Rozmiar pod. kopert Zastosowanie Okrela rozmiar kopert zaladowanych do podajnika kopert. Ten element menu pojawia si tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny podajnik kopert. Wartoci i opis Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10* (USA) Koperta DL* (poza USA) Koperta C5 Koperta B5 Inna koperta Koperta Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfr z zakresu 16) Uwaga: Jeli dostpna jest nazwa zdefiniowana przez uytkownika, bdzie ona wywietlana w miejsce opcji Typ niestandardowy <x>. Jeli co najmniej dwa typy niestandardowe maj takie same nazwy, na licie wartoci opcji Typ pod. kopert nazwa ta pojawi si tylko jeden raz. Typ pod. kopert Okrela typ kopert zaladowanych do podajnika kopert. Ten element menu pojawia si tylko wtedy, gdy zainstalowano opcjonalny podajnik kopert. Rozmiar papieru podawanego rcznie Okrela rozmiar nonika wydruku ladowanego rcznie. A4* (poza USA) A5 JIS B5 Letter* (USA) Legal Executive Folio Statement Uniwersalny Zwykly papier* Karty Folie Etykiety Etykiety winylowe Papier dokumentowy Papier firmowy Formularze Papier kolorowy Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfr z zakresu 16) Koperta 7 3/4 Koperta 9 Koperta 10 (USA)* Koperta DL (poza USA)* Koperta B5 Koperta C5 Inna koperta Koperta* Typ niestandardowy <x> (gdzie x oznacza cyfr z zakresu 16) Typ papieru podawanego rcznie Okrela typ nonika wydruku ladowanego rcznie. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

23 Rozmiar kopert podawanych rcznie Okrela rozmiar kopert ladowanych rcznie. Typ kopert podawanych rcznie Okrela typ kopert ladowanych rcznie. Menu papieru 22 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Konfiguracja podajnika uniwersalnego Ten element menu sluy do konfigurowania podajnika uniwersalnego jako kolejnego ródla noników lub podajnika rcznego. Jeli podajnik uniwersalny zostanie polczony z innym zasobnikiem, drukarka wielofunkcyjna moe pobiera noniki wydruku z podajnika uniwersalnego przed rozpoczciem pobierania z innego zasobnika. Element menu Konfiguracja podajnika uniwersalnego Zastosowanie Okrela, w jakich przypadkach drukarka wielofunkcyjna ma pobiera nonik wydruku zaladowany do podajnika uniwersalnego. Wartoci i opis Kaseta* Drukarka wielofunkcyjna traktuje podajnik uniwersalny jak kady inny zasobnik. Jeli zadanie drukowania wymaga rozmiaru i typu nonika, jaki znajduje si tylko w podajniku uniwersalnym, drukarka wielofunkcyjna pobiera noniki wydruku na potrzeby tego zadania z podajnika uniwersalnego. Drukarka wielofunkcyjna traktuje podajnik uniwersalny jak podajnik rczny, a na wywietlaczu pojawia si komunikat Zaladuj rcznie, gdy do podajnika naley wloy pojedynczy arkusz nonika wydruku. Drukarka wielofunkcyjna pobiera noniki wydruku z podajnika uniwersalnego do momentu jego oprónienia, bez wzgldu na wybrane dla danego zadania ródlo lub rozmiar nonika. Rczny Pierwszy Popraw druk kopert Uyj tego ustawienia, aby wylczy opcjonalne urzdzenie dopasowujce koperty podczas drukowania kopert. To urzdzenie wydatnie redukuje marszczenie si i zginanie niektórych kopert. Uwaga: Podczas drukowania kopert mog powstawa pcherzyki powietrza pomidzy warstwami koperty. Gdy pcherzyk powietrza dociera do koca koperty, podczas procesu wtapiania tworzy si tam zmarszczenie lub zagicie. Aby temu zapobiec, regularnie zwalniany jest nacisk na rolk nagrzewnicy. Proces ten okrela si mianem dopasowywania kopert. Element menu Zastosowanie Wartoci i opis Wlcz* Wylcz Ten element menu jest wywietlany, jeli zainstalowano opcjonalne urzdzenie dopasowujce koperty. Wylczenie funkcji Popraw druk kopert nie pozwala nagrzewnicy na zwalnianie nacisku podczas procesu wtapiania. Popraw druk kopert Wylcza opcjonalne urzdzenie dopasowujce koperty. Menu papieru 23 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Zastp rozmiar Ten element menu jest wykorzystywany do okrelenia, czy drukarka wielofunkcyjna moe uy innego rozmiaru nonika wydruku, jeli dany rozmiar nie jest aktualnie zaladowany do adnego zasobnika drukarki wielofunkcyjnej. Na przyklad, gdy element Zastp rozmiar ustawiono na warto Letter/A4, a w drukarce wielofunkcyjnej znajduje si jedynie papier w formacie Letter, w momencie wystpienia dania druku na papierze w formacie A4, drukarka zastpuje ten format formatem Letter i drukuje zadanie, nie wywietlajc komunikatu z daniem wymiany papieru. Element menu Zastp rozmiar Zastosowanie Drukarka wielofunkcyjna korzysta z okrelonego w tej opcji rozmiaru nonika wydruku, jeli dany rozmiar nie jest zaladowany. Wartoci i opis Wylcz Drukarka wielofunkcyjna wywietla monit z prob o zaladowanie danego rozmiaru papieru. Nie jest dozwolone zastpowanie rozmiaru papieru. Drukarka drukuje zadania o rozmiarze A5 na papierze o rozmiarze Statement, jeli zaladowany jest tylko ten drugi rozmiar, oraz drukuje zadania o rozmiarze Statement na papierze o rozmiarze A5, jeli zaladowany jest tylko rozmiar A5. Drukarka drukuje zadania o rozmiarze A4 na papierze o rozmiarze Letter, jeli zaladowany jest tylko ten drugi rozmiar oraz drukuje zadania o rozmiarze Letter na papierze o rozmiarze A4, jeli zaladowany jest tylko rozmiar A4. Zastpuje zarówno noniki formatu Letter/A4, jak i Statement/A5, co oznacza, e s dopuszczalne wszystkie dostpne zastpienia. Statement/A5 Letter/A4 Cala lista* Tekstura papieru Te elementy menu slu do okrelania tekstury nonika wydruku dla kadego zdefiniowanego typu nonika wydruku. Umoliwia to drukarce wielofunkcyjnej zoptymalizowanie jakoci wydruku dla okrelonego nonika wydruku. Element menu Tekstura zwykla Tekstura folii Blyszczca tekstura Tekstura etykiet Tekstura pap. dok. Tekstura kopert Tekstura pap. firm. Tekstura formularzy Tekstura pap. kolor. Zastosowanie Okrela tekstur nonika wydruku zaladowanego do okrelonego ródla. Wartoci i opis Gladka Normalna* Gruboziarnista Uwaga: Domylnym ustawieniem tekstury papieru dokumentowego jest Gruboziarnista. Menu papieru 24 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Element menu Tekstura etykiet winyl. Zastosowanie Okrela tekstur etykiet winylowych zaladowanych do okrelonego ródla. Okrela tekstur kart zaladowanych do okrelonego ródla. Wartoci i opis Gladka Normalna* Gruboziarnista Gladka Normalna* Gruboziarnista Gladka Normalna* Gruboziarnista Wywietlane, jeli okrelone ródlo obsluguje etykiety winylowe. Tekstura kart Wywietlane, jeli okrelone ródlo obsluguje karty. Tekstura niestand. <x> Okrela tekstur niestandardowego nonika wydruku zaladowanego do okrelonego ródla. (Symbol x oznacza cyfr z zakresu 16). Wywietlane, jeli okrelone ródlo obsluguje niestandardowy typ nonika. Gramatura papieru Te elementy menu slu do okrelania gramatury papieru dla kadego zdefiniowanego typu nonika wydruku. Umoliwia to drukarce wielofunkcyjnej zoptymalizowanie jakoci wydruku dla danej gramatury nonika wydruku. Element menu Gram. - papier zwykly Gramatura - karty Gramatura - folie Gramatura etykiety Gramatura pap. dok. Gramatura koperty Gramatura pap. firm. Gramatura formularzy Gram. - pap. kolor. Gramat. etykiet winyl. Okrela wzgldn gramatur etykiet winylowych zaladowanych do okrelonego ródla. Okrela wzgldn gramatur papieru niestandardowego zaladowanego do okrelonego ródla. (Symbol x oznacza cyfr z zakresu 16). Lekki Normalny* Ciki Lekki Normalny* Ciki Wywietlane, jeli etykiety winylowe s obslugiwane. Zastosowanie Okrela wzgldn gramatur nonika wydruku zaladowanego do okrelonego ródla i zapewnia prawidlowe przyleganie toneru do drukowanych arkuszy. Wartoci i opis Lekki Normalny* Ciki Uwaga: Wywietlane, jeli okrelone ródlo obsluguje karty. Gramatura niestand. <x> Wywietlane, jeli okrelone ródlo obsluguje niestandardowy typ nonika. Menu papieru 25 Korzystanie z menu drukarki wielofunkcyjnej Ladowanie papieru Te elementy menu slu do okrelania kierunku ladowania dla kadego typu nonika wydruku. Po zaladowaniu nonika wydruku z nadrukiem do ródla, do drukarki wielofunkcyjnej moe zosta przekazana informacja o zaladowaniu nonika wydruku do drukowania dwustronnego (dupleks). Za pomoc oprogramowania mona nastpnie wybra drukowanie jednostronne (simpleks) dla danego zadania. Po wybraniu drukowania jednostronnego drukarka wielofunkcyjna automatycznie wstawia puste strony, aby prawidlowo wykona zadanie druku jednostronnego. Opcja Ladowanie papieru jest wywietlana na panelu operacyjnym wylcznie po zainstalowaniu modulu dupleksu. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK 4600 MFP OPTION

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006

4600 MFP Option. Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644. www.lexmark.com. kwiecień 2006 4600 MFP Option Podręcznik użytkownika skanera do drukarek z serii T640, T642 i T644 kwiecień 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc.,

Bardziej szczegółowo

Drukarka wielofunkcyjna X642e

Drukarka wielofunkcyjna X642e Drukarka wielofunkcyjna X642e Podręcznik użytkownika Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. 2006

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005

X644e, X646e. Podręcznik użytkownika. www.lexmark.com. październik 2005 X644e, X646e Podręcznik użytkownika październik 2005 www.lexmark.com Lexmark i logo Lexmark z symbolem diamentu są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578

Twoja instrukcja użytkownika KYOCERA KM-2560 http://pl.yourpdfguides.com/dref/567578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KYOCERA KM-2560. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KYOCERA KM-2560 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586973 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://pl.yourpdfguides.com/dref/587889 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 6180MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/3685181 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 6180MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla XEROX PHASER 6180MFP

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo