UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO"

Transkrypt

1 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (odtąd Licencja lub Umowa ) zostaje zawarta między firmą Uniblue Systems Ltd (C32567), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na Malcie, z siedzibą pod adresem Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europa (odtąd Uniblue ) i użytkownikiem końcowym (odtąd Użytkownik ). 1. Zgoda Instalacja Oprogramowania Uniblue oraz zaznaczenie pola wyboru Akceptuję warunki Umowy Licencyjnej oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy jako jej strona, oraz stanowi oświadczenie, że użytkownik ma prawo zawrzeć niniejszą Umowę. Firma Uniblue zaleca zachowanie egzemplarza niniejszej Umowy Licencyjnej. W przypadku braku zgody na wszystkie warunki niniejszej Umowy należy kliknąć przycisk Anuluj i odstąpić od instalacji Oprogramowania Uniblue. 2. Przyznanie Licencji Zgodnie z warunkami niniejszej Licencji firma Uniblue udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, bezpłatnej licencji bez prawa udzielania dalszych licencji, uprawniającej do instalowania do wyłącznie prywatnego użytkowania trzech (3) kopii Oprogramowania Uniblue oraz powiązanych materiałów pisemnych ( Dokumentacja ). Dowolne użycie większej liczby kopii Oprogramowania Uniblue od tej, na którą udzielona zostaje licencja, jest zabronione. Licencja na Oprogramowanie Uniblue nie może być dzielona poprzez wykorzystanie oprogramowania Uniblue na zmianę na różnych komputerach. Ograniczenia niniejsze mają zastosowanie nawet w przypadku otrzymania Oprogramowania Uniblue na kilku nośnikach (np. gdy zostało ono pobrane w wersji elektronicznej i nabyte na płycie CD). Do celów niniejszej Umowy Kopia obejmuje oryginalną instalację oprogramowania Uniblue. Użytkownik nie może zezwalać osobom trzecim na sporządzanie lub uzyskiwanie kopii Oprogramowania Uniblue oraz musi takie działania osób trzecich udaremniać. 3. Ograniczenia Licencji Jeśli warunki niniejszej Umowy wyraźnie nie stanowią inaczej, Użytkownik nie może (i) kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować lub w inny sposób uzyskiwać kodu źródłowego lub danych wewnętrznych Oprogramowania Uniblue lub jego dowolnej części; (ii) usuwać ani w dowolny inny sposób ukrywać informacji na temat własności lub znaków towarowych w Oprogramowaniu Uniblue; (iii) udzielać dalszych licencji, sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przekazywać, cedować, prezentować, udostępniać na swoim serwerze, przekazywać podmiotom zewnętrznym, ujawniać, rozprowadzać lub wykorzystywać Oprogramowania Uniblue w inny sposób w celach komercyjnych; (iv) obchodzić zabezpieczenia numerem seryjnym lub innym mechanizmem, który zastosowała firma Uniblue w celu ochrony Oprogramowania Uniblue przed nielicencjonowanym użyciem, kopiowaniem lub dystrybucją; (v) umieszczać ani udostępniać w inny sposób w Internecie lub w innej ogólnie dostępnej formie Oprogramowania Uniblue lub dowolnej jego części, w tym numeru seryjnego; (vi) eksportować lub reeksportować Oprogramowania Uniblue lub dowolnych powiązanych informacji lub technologii w sposób naruszający prawa eksportowe Stanów Zjednoczonych, Wspólnoty Europejskiej lub dowolne inne obowiązujące prawa i przepisy lub (vii) wykorzystywać Oprogramowania Uniblue w dowolny sposób, który stanowiłby naruszenie dowolnego obowiązującego prawa. 4. Licencjonowane kopie i sieci

2 Równoczesne przechowywanie, utrzymywanie lub używanie Oprogramowania Uniblue jest zabronione. Użytkownik zgadza się stosować mechanizmy zabezpieczające w celu uniemożliwienia równoczesnego użycia. 5. Aktywacja i inne środki technologiczne Na żądanie Oprogramowania Uniblue należy wykonać jego aktywację, polegającą na wprowadzeniu numeru seryjnego. Oprogramowanie Uniblue może zawierać inne środki technologiczne, włącznie z ro zwią za n ia mi wymu sza ją cymi p e wn e za ch o wa n ia Użyt ko wn ika, za p o b ie g a ją ce nielicencjonowanemu lub nielegalnemu użyciu. Użytkownik zgadza się na stosowanie takich środków przez firmę Uniblue, gdy z uzasadnionych przyczyn firma Uniblue uzna to za niezbędne. 6. Ochrona własności intelektualnej Oprogramowanie Uniblue jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami ochrony własności intelektualnej, zarówno krajowymi, jak i na mocy zapisów umów międzynarodowych. Niniejsza Umowa Licencyjna nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Oprogramowania Uniblue lub Oprogramowania innych firm, nie zostaje ponadto udzielona Użytkownikowi żadna licencja, prawo lub udział dotyczące żadnego znaku towarowego, nazwy handlowej lub znaku usługowego firmy Uniblue ani żadnej innej firmy. Firma Uniblue ma i zachowuje całość praw, tytułów i udziałów dotyczących Oprogramowania Uniblue, wszystkich Kopii lub części Oprogramowania Uniblue oraz dowolnych dzieł pochodnych stworzonych na podstawie tego Oprogramowania. 7. Ograniczona gwarancja Oprogramowanie Uniblue zostaje udostępnione Użytkownikowi na mocy niniejszej Licencji w stanie, w jakim jest, bez gwarancji lub zapewnień żadnego rodzaju. Oprogramowanie Uniblue zostaje udostępnione jako oprogramowanie do zastosowań ogólnych, nieprzeznaczone do żadnego konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Uniblue nie zapewnia ani nie gwarantuje tego, że Oprogramowanie Uniblue spełni wymagania Użytkownika lub pozbawione będzie błędów lub defektów ani że dowolne defekty działania lub funkcjonalności Oprogramowania Uniblue będą usuwane. Ponadto firma Uniblue jednoznacznie wyłącza wszelkie gwarancje lub warunki, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane, a w tym, między innymi, dorozumiane gwarancje pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własności intelektualnej. Okres obowiązywanie wszystkich dorozumianych gwarancji, które nie mogą zostać wyłączone, zostaje ograniczony do dłuższego z dwóch okresów: trzydziestu (30) dni lub najkrótszego dopuszczalnego prawem okresu. Użycie Oprogramowania Uniblue odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika; Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie decyzje i działania podjęte na podstawie wskazań Oprogramowania Uniblue, niezależnie od rodzaju zaleceń wydawanych przez Oprogramowanie. Firma Uniblue nie składa żadnych zapewnień dotyczących Oprogramowania firm zewnętrznych, do którego Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Oprogramowania Uniblue lub które może być jego częścią. 8. Ograniczenie odpowiedzialności W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRAWEM ZAKRESIE, W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH ANI NIE OPIERAJĄC SIĘ NA ŻADNYCH PODSTAWACH/ZASADACH PRAWNYCH, FIRMA UNIBLUE I JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, UMOWNEJ ANI ŻADNEJ INNEJ W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEGOKOLWIEK BENEFICJENTA NIEBĘDĄCEGO STRONĄ NINIEJSZEJ UMOWY ZA DOWOLNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, UBOCZNE, PODLEGAJĄCE WYPŁACIE NAWIĄZKI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ LUB WTÓRNE SZKODY (A W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOWOLNE POGORSZENIE LUB NIEMOŻNOŚĆ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, AWARIE

3 LUB NIEPOPRAWNE DZIAŁANIE KOMPUTERA ORAZ ZA DOWOLNE INNE STRATY PIENIĘŻNE LUB INNE), WYNIKŁE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA UNIBLUE, DOSTARCZENIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ, LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYMIENIONYMI OKOLICZNOŚCIAMI, LUB ZWIĄZANE W DO WO LNY I NNY S P O S Ó B Z J AKI MKO LWI E K AS P E KTE M DZI AŁANI A TE G O OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU WINY, DELIKTU (Z ZANIEDBANIEM WŁĄCZNIE), ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ, NARUSZENIA UMOWY LUB NARUSZENIA GWARANCJI, I NAWET W PRZYPADKU GDY FIRMA UNIBLUE LUB J EJ DOSTAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, UMOWNA LUB INNA FIRMY UNIBLUE LUB JEJ DOSTAWCÓW NIE PRZEKROCZY KWOTY STU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (100 USD). UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPŁATA LICENCYJNA UWZGLĘDNIA TEN PODZIAŁ RYZYKA ORAZ ŻE OGRANICZENIE ZAWARTE W NINIEJSZEJ SEKCJI JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM UMOWY MIĘDZY STRONAMI. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności, w związku z tym powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku pewnych użytkowników. 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć i zwolnić firmę Uniblue z odpowiedzialności za wszelkie bez wyjątku roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, grzywny, kary, koszty i wydatki (włącznie z kosztami obsługi prawnej) wynikłe z wykorzystania przez Użytkownika Oprogramowania Uniblue lub z nim związane. Zobowiązania użytkownika wynikające z tej sekcji Umowy pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. 10. Prywatność Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie przez firmę Uniblue informacji przesyłanych przez Oprogramowanie Uniblue w celu doskonalenia jej produktów i usług. Wszystkie informacje osobowe dotyczące Użytkownika, które może posiadać firma Uniblue (np. w związku z usługami pomocy technicznej świadczonymi Użytkownikowi), będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą w danym czasie Polityką prywatności firmy Uniblue. Polityka prywatności firmy Uniblue jest zawsze dostępna pod adresem: 11. Oprogramowanie innych firm Wraz z Oprogramowaniem Uniblue może zostać udostępnione oprogramowanie innych firm ( Oprogramowanie innych firm ). W każdym bez wyjątku przypadku udostępnienia Oprogramowania innych firm mogą być wymagane odpowiednie powiadomienia i/lub może ono podlegać innym warunkom licencyjnym. Takie wymagane powiadomienia i warunki licencyjne dotyczące Oprogramowania innych firm, jeśli istnieją, można znaleźć w folderze Third Party Terms mieszczącym się w folderze Oprogramowania Uniblue, lub w samym Oprogramowaniu innych firm. Akceptacja warunków niniejszej Umowy Licencyjnej przez Użytkownika oznacza także jego akceptację warunków licencyjnych, jeśli takowe istnieją, na mocy których udostępniane jest Oprogramowanie innych firm. Między Użytkownikiem i firmą Uniblue nie zostaje zawarta żadna umowa dotycząca Oprogramowania innych firm, a firma Uniblue nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za użycie takiego Oprogramowania przez Użytkownika. 12. Rozwiązanie Licencja wygasa automatycznie w przypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do jej dowolnych warunków, bez uszczerbku dla praw firmy Uniblue do odszkodowania za szkody na mocy

4 obowiązującego prawa. Natychmiast po takim wygaśnięciu Użytkownik zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić firmie Uniblue lub zniszczyć wszystkie posiadane kopie Oprogramowania Uniblue. Warunki niniejszej Umowy, które mają pozostać w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy, nadal będą obowiązywać. 13. Postanowienia ogólne Wszystkie prawa, które nie zostają wyraźnie przyznane niniejszą Umową Licencyjną, zostają niniejszym zastrzeżone. Niniejsza Licencja stanowi całość umowy między Użytkownikiem i firmą Uniblue w przedmiotowym zakresie i zastępuje wszystkie bez wyjątku wcześniejsze lub zawarte równocześnie ustne lub pisemne umowy, zapewnienia, negocjacje, dowolne dodatkowe warunki lub inne podobne porozumienia między stronami. W przypadku gdy dowolna część niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznana za nieważną, niewykonalną lub nieprawomocną, część taka zostanie uznana za wykreśloną i nie będzie miała wpływu na ważność innych postanowień Licencji. Niewykonanie przez jedną ze stron dowolnego postanowienia niniejszej Licencji nie zostanie uznane za rezygnację w przyszłości z wykonania takiego lub dowolnego innego postanowienia. 14. Prawo właściwe Niniejsza Umowa Licencyjna podlega i jest interpretowana zgodnie z prawami Malty, z wyłączeniem mocy sprzecznych przepisów prawnych. 15. Arbitraż UŻYTKOWNIK BĘDĄCY OBYWATELEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ZGADZA SIĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z FIRMĄ UNIBLUE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A. Cel. Jeżeli Spór (zgodnie z poniższą definicją) pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue nie może zostać rozstrzygnięty na drodze polubownej, Użytkownik albo firma Uniblue mogą zdecydować o rozstrzygnięciu tego Sporu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego bez wnoszenia sprawy do sądu. Arbitraż oznacza, że Użytkownik zostanie w sposób rzetelny wysłuchany przez bezstronnego arbitra, a nie przez sędziego czy ławę przysięgłych w sądzie. B. Definicje. Termin Spór oznacza każdy spór, roszczenie lub brak zgody pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue w odniesieniu do jakiegokolwiek aspektu relacji Użytkownika z firmą Uniblue opartej na umowie, statucie, rozporządzeniu, zarządzeniu, czynie niedozwolonym (włączając w to oszustwo, wprowadzenie w błąd, nakłanianie do oszustwa, zaniedbanie lub inny zamierzony, lub niezamierzony czyn niedozwolony) lub jakąkolwiek teorię prawną lub równoważną, włączając w to ważność, wykonalność lub zakres niniejszego Zapisu arbitrażowego. Terminowi Spór należy nadać możliwie najszersze znaczenie, które może być egzekwowane. W ramach niniejszego Zapisu arbitrażowego Uniblue oznacza firmę Uniblue i jej spółki dominujące, zależne i stowarzyszone, a także każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli. C. Prawo do rezygnacji. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE BYĆ ZWIĄZANY NINIEJSZYM ZAPISEM ARBITRAŻOWYM, POWINIEN POWIADOMIĆ O TYM FIRMĘ UNIBLUE NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY ZAMÓWIENIA PRODUKTU W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB PRZESYŁAJĄC POWIADOMIENIE NA ADRES FIRMY UNIBLUE ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPA), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. PISEMNE POWIADOMIENIE FIRMY UNIBLUE MUSI ZAWIERAĆ IMIĘ I NAZWISKO, ADRES I NUMER ZAMÓWIENIA NADANY PRZEZ FIRMĘ UNIBLUE, A TAKŻE JEDNOZNACZNE OŚWIADCZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE ROZWIĄZYWAĆ SPORÓW Z FIRMĄ UNIBLUE W DRODZE ARBITRAŻU. DECYZJA O REZYGNACJI Z NINIEJSZEGO

5 ZAPISU ARBITRAŻOWEGO NIE BĘDZIE MIAŁA NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA RELACJE UŻYTKOWNIKA Z FIRMĄ UNIBLUE ANI NA DOSTAWY PRODUKTÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG FIRMY UNIBLUE. D. Wszczęcie postępowania arbitrażowego/wybór arbitra. Jeśli Użytkownik lub firma Uniblue zdecyduje się na rozwiązanie Sporu w drodze arbitrażu zgodnie z niniejszym Zapisem arbitrażowym, strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe może założyć sprawę w Amerykańskim Stowarzyszeniu Arbitrażowym (American Arbitration Association, AAA ) pod adresem: Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , zgodnie z zasadami arbitrażu komercyjnego AAA. E. Procedura arbitrażowa: 1. Ponieważ dostarczenie użytkownikowi Licencji, produktu/produktów i/lub świadczenie usługi/ usług przez firmę Uniblue ma charakter handlu międzystanowego i/lub międzynarodowego, do określenia zdatności arbitrażowej wszelkich Sporów ma zastosowanie federalna ustawa w sprawie arbitrażu (Federal Arbitration Act, FAA ), a nie stanowe przepisy arbitrażowe. Jednakże odpowiednie przepisy prawa federalnego lub przepisy stanu/kraju, w którym Użytkownik otrzymał produkt lub skorzystał z usługi od firmy Uniblue, mogą mieć zastosowanie do przedmiotu Sporu, jeśli z jakiegoś powodu postanowienia niniejszej Umowy dotyczące prawa właściwego nie mają zastosowania. Zgodnie z niniejszym Zapisem arbitrażowym nie będą miały zastosowania żadne przepisy prawa stanowego dotyczące arbitrażu. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego a zasadami wybranej organizacji arbitrażowej wiążące są przepisy niniejszego Zapisu arbitrażowego. Jeśli AAA nie będzie egzekwować przepisów Zapisu arbitrażowego, nie będzie ono mogło służyć jako organizacja arbitrażowa dla celów rozwiązania Sporu pomiędzy Użytkownikiem a firmą Uniblue. Jeśli taka sytuacja wystąpi, strony wspólnie wybiorą zastępczą organizację arbitrażową. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, wspólnie złożą wniosek do sądu odpowiedniej jurysdykcji o wyznaczenie organizacji arbitrażowej, która będzie egzekwować postanowienia niniejszego Zapisu arbitrażowego. W razie konfliktu między postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego a pozostałą częścią Umowy z firmą Uniblue wiążące są przepisy niniejszego Zapisu arbitrażowego. 2. Spór zostanie rozstrzygnięty przez jednego arbitra. Arbiter ma wyłączne prawo do określenia, czy dany Spór podlega postępowaniu arbitrażowemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Zapisu arbitrażowego. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że udział w postępowaniu arbitrażowym może spowodować, iż postępowanie dowodowe będzie miało ograniczony charakter w zależności od zasad organizacji arbitrażowej, którą wybrano do rozstrzygnięcia Sporu. Arbiter będzie honorował uznane przez przepisy prawne prawo do nieujawniania informacji oraz podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony informacji o kliencie oraz innych informacji poufnych lub zastrzeżonych. 3. Arbiter wyda oświadczenie w formie pisemnej, ale nie musi przedłożyć uzasadnienia, chyba że zażąda tego jedna ze stron. Orzeczenie arbitra może być zgłoszone w każdym sądzie sprawującym jurysdykcję nad stronami w celu jego egzekucji. 4. Jeśli odszkodowanie określone w orzeczeniu arbitra przekracza kwotę dolarów, każda ze stron może odwołać się od tego orzeczenia do trzyosobowego sądu arbitrażowego wyznaczonego przez tę samą organizację arbitrażową na drodze pisemnego odwołania wniesionego w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wejścia w życie pisemnego orzeczenia arbitrażowego. Członkowie trzyosobowego sądu arbitrażowego zostaną wybrani zgodnie z zasadami danej organizacji arbitrażowej. Organizacja arbitrażowa powiadomi drugą stronę o wniesieniu odwołania od orzeczenia. Trzyosobowy sąd arbitrażowy wyda decyzję w ciągu stu dwudziestu (120) dni od daty złożenia odwołania przez stronę odwołującą się. Decyzja trzyosobowego sądu arbitrażowego będzie ostateczna i wiążąca, chyba że FAA stanowi inaczej.

6 F. Ograniczenia: 1. UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ UNIBLUE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LUB OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORU. W PRZECIWNYM RAZIE UŻYTKOWNIK ZRZEKA SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ OPARTYCH NA TAKIM ZDARZENIU, OKOLICZNOŚCI LUB SPORZE. 2. WSZYSTKIE STRONY ARBITRAŻU MUSZA BYĆ NAZWANE ODDZIELNIE. NIE UZNAJE SIĘ PRAWA ANI UPOWAŻNIEŃ DO WYSUWANIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ DO ROZSTRZYGNIĘCIA NA DRODZE ARBITRAŻU LUB SĄDOWEJ NA ZASADZIE POWÓDZTWA GRUPOWEGO LUB ROSZCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ OSOBĘ PODAJĄCĄ SIĘ ZA REPREZENTANTA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA (NP. PRYWATNĄ STRONĘ WNOSZĄCĄ SPRAWĘ W INTERESIE OGÓLNYM), INNYCH KLIENTÓW FIRMY UNIBLUE LUB INNYCH OSÓB W PODOBNEJ SYTUACJI. G. Miejsce arbitrażu. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w dogodnym dla Użytkownika miejscu w regionie, w którym zakupiono produkt lub usługę od firmy Uniblue. H. Opłaty i koszty związane z arbitrażem. FIRMA UNIBLUE Z GÓRY POKRYJE WSZYSTKIE OPŁATY ZWIĄZANE ZE ZGŁOSZENIEM ARBITRAŻU, KOSZTY POWOŁANIA ARBITRA ORAZ INNE WYDATKI NA PISEMNĄ PROŚBĘ UŻYTKOWNIKA ZGŁOSZONĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY PONIESIONE PRZEZ SIEBIE W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM ARBITRAŻOWYM, WŁĄCZAJĄC TO KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ LUB HONORARIA BIEGŁYCH SĄDOWYCH. JEŚLI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE NA KORZYŚĆ FIRMY UNIBLUE, UŻYTKOWNIK ZWRÓCI FIRMIE UNIBLUE Z GÓRY UISZCZONE OPŁATY I KOSZTY, ALE TYLKO W TAKIM ZAKRESIE, JAKI MOGŁOBY OBEJMOWAĆ ORZECZENIE WYDANE W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM. JEŻELI POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTE NA KORZYŚĆ UŻYTKOWNIKA, NIE BĘDZIE ON ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU FIRMIE UNIBLUE ŻADNYCH KOSZTÓW I OPŁAT Z GÓRY PONIESIONYCH PRZEZ FIRMĘ UNIBLUE. JEŻELI KTÓRAKOLWIEK ZE STRON ZDECYDUJE SIĘ ODWOŁAĆ OD ORZECZENIA DO TRZYOSOBOWEGO SĄDU ARBITRAŻOWEGO, STRONA WYGRYWAJĄCA POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE BĘDZIE UPRAWNIONA DO OTRZYMANIA ZWROTU WSZELKICH UZASADNIONYCH OPŁAT I KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ PONIESIONYCH W ZWIĄZKU Z TYM POSTĘPOWANIEM. NIEZALEŻNIE OD POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM ZAPISIE ARBITRAŻOWYM FIRMA UNIBLUE PONIESIE WSZELKIE OPŁATY I KOSZTY WYMAGANE PRZEZ PRAWO. I. Rozdzielność postanowień. Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszego Zapisu arbitrażowego okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, klauzula ta zostanie wyłączona z Zapisu arbitrażowego, a pozostałe postanowienia Zapisu arbitrażowego pozostaną w pełnej mocy. Jeżeli klauzula dotycząca zrzeczenia się praw do postępowania na zasadzie powództwa zbiorowego okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, cały Zapis arbitrażowy zostanie uznany za niewykonalny, a spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej. W razie uznania całego Zapisu arbitrażowego za niezgodny z prawem lub niewykonalny z jakiegokolwiek powodu lub w przypadku gdy sąd uzna roszczenie wynikłe ze Sporu za wyłączone z zakresu niniejszego Zapisu arbitrażowego, Użytkownik i firma Uniblue zgadzają się odstąpić w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo od procesu prowadzonego przez ławę przysięgłych. J. Wyłączenie z postępowania arbitrażowego. UŻYTKOWNIK I FIRMA UNIBLUE ZGADZAJĄ SIĘ NA WYŁĄCZENIE Z ARBITRAŻU NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ: (1) WSZELKIE ROSZCZENIA WNIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB FIRMĘ UNIBLUE, KTÓRE NIE ŁĄCZĄ SIĘ Z ROSZCZENIEM INNEGO KLIENTA I W PRZYPADKU KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU

7 MIEŚCI SIĘ W JURYSDYKCJI SĄDU ORZEKAJĄCEGO W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ, (2) WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE WAŻNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KTÓREJKOLWIEK STRONY; ORAZ (3) WSZELKIE SPORY DOTYCZĄCE LUB WYNIKAJĄCE Z ZARZUTÓW NIEAUTORYZOWANEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU LUB USŁUGI LUB TEŻ ICH UZYSKANIA W SPOSÓB NIEAUTORYZOWANY. K. Obowiązywanie. Niniejszy Zapis arbitrażowy pozostanie w mocy po rozwiązaniu Umowy i/ lub zakończeniu świadczenia jakiejkolwiek usługi firmy Uniblue. 16. Miejsce rozstrzygania innych sporów Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, które (a) nie obejmują obywateli Stanów Zjednoczonych jako strony lub (b) dotyczą roszczenia, które nie podlega postanowieniom Zapisu arbitrażowego z punktu 15 z jakiegokolwiek powodu, w tym terminowego złożenia rezygnacji z arbitrażu zgodnie z punktem 15(C) powyżej, będą poddane wyłącznej jurysdykcji sądów Malty, pod warunkiem jednak, że firma Uniblue zachowuje prawo, według własnego uznania, do prowadzenia postępowania sądowego wynikającego z korzystania przez Użytkownika z oprogramowania firmy Uniblue w sądzie kraju Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie jest obywatelem Malty. V END USER LICENSE AGREEMENT This End-User License Agreement (the "License" or Agreement ) is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter Uniblue ) and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the I accept the terms of the License Agreement checkbox, you are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and you represent that you have the authority to enter into this Agreement. Uniblue recommends that You keep a copy of this License Agreement for your records. If you do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the Cancel button and do not install the Uniblue Software. 2. Grant of the License. Subject to the terms and conditions of this License Agreement, Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, revocable, free of charge license to install solely for your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials (the Documentation ). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue Software between different computers. These limitations apply even if you receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, Copy shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining any copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii) remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue

8 Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the U.S., the European Community or any applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited and you agree to implement access security mechanisms to prevent such simultaneous use. 5. Activation and other Technological Measures The Uniblue Software may need to be activated by entering the serial code which may be provided to You, as prompted by the Uniblue Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion. 6. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. This License Agreement does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof. 7. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an as is basis, without warranty or representation of any kind. Nothwitstanding anything else, the Uniblue Software is provided as general purpose software and not for your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 8. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR

9 OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF, THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED ONE HUNDRED U.S. DOLLARS ($100). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 9. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue and its suppliers harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney s fees) arising from or relating to your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement. 10. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at 11. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the Third Party Software ). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 12. Termination The License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, without prejudice to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 13. General Provisions Any rights not expressly granted under this License Agreement are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to the subject matter hereof and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of

10 this License Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provisions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 14. Choice of Law This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 15. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVISION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PRODUCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RESOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this

11 Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern. 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the three-arbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PURPORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FILING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDITIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL RE A S O NA B L E A TTO RNE Y S FE E S A ND CO S TS I NCURRE D I N THA T A P P E A L. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this

12 Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury. J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTROVERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICATING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS ASSOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/or any Service(s) with Uniblue. 16. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 15 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 15(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V300911

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego WAŻNE: NINIEJSZA WERSJA DOKUMENTU SŁUŻY JEDYNIE CELOM INFORMACYJNYM. W PRZYPADKU SPRZECZNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY I JEJ WERSJI ANGIELSKIEJ, OBOWIĄZUJE WERSJA

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o..

Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. Ogólne warunki licencji użytkowania oprogramowania SecureFile firmy Engine On sp. z o.o.. 1. Przedmiot umowy 1) Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Engine On sp. z o.o. w Białymstoku (zwaną dalej Producentem),

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu..

NON-DISCLOSURE AGREEMENT UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NINIEJSZA UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI ( Umowa ) została zawarta w dniu.. 2016, pomiędzy: KRONOSPAN OSB sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną i działającą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Szybki start z SUSE Enterprise Storage.

Szybki start z SUSE Enterprise Storage. Szybki start z SUSE Enterprise Storage Piotr C. Piotrowski Architekt rozwiązań, SUSE PiPiotrowski@suse.com Janusz Bielec Trener, Compendium CE Co opowiemy? Architektura i możliwości Definiowanie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W. oraz Nawigacja Navicore. (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Bezprzewodowy Moduł GPS Nokia LD-3W oraz Nawigacja Navicore (mapy w pamięci telefonu) 1 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Przegląd produktu Wpisz adres którego szukasz i pozwól aby telefon doprowadził

Bardziej szczegółowo

L I C E N C J A. 1. Definicje

L I C E N C J A. 1. Definicje Integralną częścią Aplikacji mobilnej Banku jest Oprogramowanie mwallet SDK umożliwiające dokonywanie transakcji za pomocą Karty mobilnej Banku. Właścicielem praw do tego oprogramowania jest spółka Bell

Bardziej szczegółowo

SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE UMOWA ABONENCKA

SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE UMOWA ABONENCKA SIEĆ MOBILE RTK SIGNAL NETWORK FIRMY JOHN DEERE UMOWA ABONENCKA Niniejsza umowa abonencka dotycząca wykorzystania sieci Mobile RTK Signal Network ( Umowa ) została zawarta pomiędzy Użytkownikiem (którym

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Software- Defined Data Center

Kierunek Software- Defined Data Center Kierunek Software- Defined Data Center W jaki sposób działa centrum danych sterowane programowo, jakie są niezbędne elementy, jak współdziałają ze sobą i co dostarcza SUSE (komponenty do budowy) Marcin

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

1. General Provisions (Postanowienia ogólne)

1. General Provisions (Postanowienia ogólne) 1. General Provisions (Postanowienia ogólne) The following End User License Agreement contains contractual conditions between you (End User, Licensee) and ULTREC Tomasz Warsztocki, Ryszarda 31, 05-800

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług

Rozwiązania mobilne dla przedsiębiorstw Umowa z firmą Zebra Technologies rozliczana wg robocizny i zużycia materiałów Warunki świadczenia usług Wszystkie dokonywane przez Klienta (w rozumieniu niniejszej umowy) zakupy usług oferowanych przez firmę Symbol Technologies, Inc. (Enterprise Mobility dla przedsiębiorstw firmy Zebra Technologies UK Limited)

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD.

General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. Ogólne Zasady i Warunki Handlowe TÜV SÜD. General Terms and Conditions of Business of TÜV SÜD. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zgodnie z postanowieniami umowy spółki, TÜV SÜD oferuje usługi techniczne w formie

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Umowa konsorcyjna. Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna w Programach Ramowych UE Umowa konsorcyjna Dr Justyna Ożegalska-Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Umowa konsorcyjna Prywatna umowa zawarta miedzy uczestnikami projektu Obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

MagicInfo Express Kreator zawartości

MagicInfo Express Kreator zawartości MagicInfo Express Kreator zawartości MagicInfo Express Kreator zawartości Instrukcja obsługi MagicInfo Express Kreator zawartości to program pozwalający w prosty sposób tworzyć zawartość LFD na podstawie

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie wyświetlacza

Dostosowywanie wyświetlacza Dostosowywanie wyświetlacza Wersja 4.5 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfigurowanie aplikacji... 5 Dostęp do

Bardziej szczegółowo

bla bla Connector for Business Mobility podręcznik użytkownika

bla bla Connector for Business Mobility podręcznik użytkownika bla bla Connector for Business Mobility podręcznik użytkownika Connector for Business Mobility Connector for Business Mobility: podręcznik użytkownika Publication date 24 March 2016 Version 7.8.0 Copyright

Bardziej szczegółowo

Exact Terms and Conditions 2012 Warunki Licencji i Serwisu Exact 2012

Exact Terms and Conditions 2012 Warunki Licencji i Serwisu Exact 2012 Exact Terms and Conditions 2012 Warunki Licencji i Serwisu Exact 2012 Dear Exact Licensee, Thank you for purchasing Exact software. This part describes the terms and restrictions that apply to the use

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility

bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility bla bla OX App Suite Connector for Business Mobility OX App Suite OX App Suite: Connector for Business Mobility Publication date 25 February 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., This

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik online. polski (Polish)

Podręcznik online. polski (Polish) Podręcznik online polski (Polish) Zawartość Korzystanie z tego Podręcznika online................................. 3 Znaki towarowe i licencje............................................ 4 Porady dotyczące

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA FIFA 13

ELECTRONIC ARTS UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA FIFA 13 ELECTRONIC ARTS UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA FIFA 13 Niniejsza umowa z użytkownikiem oprogramowania ( Umowa ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Electronic Arts Inc. oraz jej podmiotami

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami

Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Warstwa ozonowa bezpieczeństwo ponad chmurami Janusz Mierzejewski Presales consultant 27.09.2012 1 Agenda 2 : Szansa i wyzwanie Private Powinniśmy wykorzystać rozwiązania by reagować na potrzeby biznesu

Bardziej szczegółowo