Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu"

Transkrypt

1 BIULETYN PRACOWNIKÓW DLS S.A. Nr 1(18)2005 Marzec 2005 Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu DLS wœród najefektywniejszych Na 35 miejscu firma DLS S.A. zosta³a sklasyfikowana w rankingu "100 najefektywniejszych polskich firm" pisma Businessman Magazine. Opublikowany raport przygotowany zosta³ nieco inn¹ metod¹ ni ma to miejsce zazwyczaj. Nie brano bowiem pod uwagê wielkoœci przychodów osi¹ganych przez firmê, ale tak zwany wskaÿnik zwrotu z kapita³u zaanga owanego w spó³kê (ROCE - Return on Capital Employed). Dziêki temu, ranking mówi nie tyle o najwiêkszych firmach, ale o takich, które umiejêtnie potrafi¹ zarz¹dzaæ w³asnym kapita³em i generowaæ zysk i tym samym wzrost wartoœci firmy. Ranking 100 najefektywniejszych polskich firm przygotowa³a miêdzynarodowa firma doradcza CII Group oraz redakcja Businessman Magazine. Inauguracja sezonu targowego Na bie ¹cy rok zaplanowaliœmy szereg edycji Gie³d Handlowych, które odbêd¹ siê niemal we wszystkich Filiach naszej firmy oraz Targi Handlowe w ka dym Centrum Dystrybucyjnym. Gie³dy i Targi Handlowe nale ¹ do jednych z wa niejszych akcji promocyjnych, które organizujemy dla naszych klientów. W ich organizacjê wk³adamy du o pracy i zapa³u, aby wyró nia³y siê od tego typu imprez organizowanych przez nasz¹ konkurencjê. I udaje nam siê to. Organizowane przez DLS imprezy handlowe przyci¹gaj¹ bardzo du ¹ liczbê odwiedzaj¹cych ich goœci i chêtnych do udzia³u w nich wystawców. W tym roku inauguracja sezonu gie³dowego odby³a siê w Brodnicy. Do tej pory odby³y siê ju trzy edycje Gie³d i dwie Targów Handlowych. O ich przebiegu piszemy na stronie 7. W numerze miêdzy innymi: Nowoœci Ale okazja str. 2, Nagroda dla CD ory str. 3, Odmieniona Gazetka Promocyjna str. 3, Otwarcie Magazynu w Toruniu str. 4-5, Wielkanocne imprezy handlowe str. 6, Rozmowa z Rados³awem Skowierzakiem str. 7 OD REDAKCJI Zapraszamy do lektury Witamy w pierwszym numerze Magazynu DLS w tym roku. Piszemy w nim miêdzy innymi o imprezach handlowych odbywaj¹cych siê w okresie przedœwi¹tecznym oraz o kolejnej inwestycji DLS - nowym Magazynie Cash & Carry w Toruniu, który w styczniu zainaugurowa³ dzia³alnoœæ.

2 Aktualnoœci Ale o co chodzi??? Marki w³asne s¹ specyficznymi produktami. W odró nieniu od normalnych wyrobów, producent i w³aœciciel znaku logo na opakowaniu to ró ne firmy. Marki w³asne s¹ przewa nie domen¹ firm handlowych, które w ten sposób chc¹ umocniæ swoj¹ pozycjê. W naszym przypadku w³aœcicielem przecie produkty tej marki mo na nabyæ marki Ale okazja jest Grupa Kapita³owa BOS wy³¹cznie w firmach tworz¹cych Grupê S.A., która posiada do niej pe³ne prawa. Prawa Kapita³ow¹ BOS. Po czwarte, Ale okazja jest te chronione s¹ przez Urz¹d Patentowy alternatyw¹ dla marek zachodnich sieci Rzeczypospolitej Polskiej. handlowych. Dziêki temu mniejsze sklepy, Marka Ale okazja to wiele korzyœci które zaopatrujemy, mog¹ równie oferowaæ dla naszej firmy. Po pierwsze pokazujemy konsumentom markê w³asn¹, która do tej pory klientom, e reagujemy na ich sugestie i by³a zarezerwowana wy³¹cznie dla du ych dostarczamy dobre jakoœciowo produkty w sieci hipermarketów. atrakcyjnej cenie. Po drugie wprowadzenie Marka Ale okazja wci¹ siê marki w³asnej œwiadczy o tym, e firma siê rozwija. Pracujemy nad zwiêkszaniem rozwija i oferuje nowe rozwi¹zania, które sprzeda y obecnych pozycji, wprowadzamy wykraczaj¹ poza tradycyjny handel hurtowy. do oferty kolejne oraz dbamy o to, aby produkty Po trzecie, Ale okazja to kolejny element w te by³y obecne podczas niemal wszystkich budowaniu przewagi nad konkurentami, bo akcji promocyjnych. Obecna oferta liczy 43 p o z y c j e asortymentowe, ale Micha³ Kowalski Z-ca Dyrektora Handlowego ds. Sprzeda y Marka w³asna Grupy Kapita³owej BOS Ale okazja liczy ju 43 pozycje asortymentowe. W ostatnim czasie do dotychczasowych produktów do³¹czy³y: Makaron 400g - kolanko, nitka, gniazda, krajanka, muszelka, œwiderek, wst¹ ka Soki 100% 1l - pomarañczowy, jab³kowy, z ró owego grejpfruta Go³¹bki w sosie pomidorowym 480g Pulpety w sosie pomidorowym 480g Konserwy 300g - turystyczna, tyrolska Czekolada mleczna z ca³ymi orzechami laskowymi 100g Czekolada mleczna z orzechami arachidowymi 100g Biszkopty w czekoladzie z galaretk¹ 135g - wiœniowe, pomarañczowe Paprykarz szczeciñski 310g Szprot 170g - w sosie pomidorowym, w oleju Karo ŒledŸ 170g - w oleju po gdañsku, w sosie pomidorowym Ale okazja to asortyment produktów o najwy szej dynamice wzrostu sprzeda y w ka dym sklepie. Ich atuty to niska cena i dobra jakoœæ. S¹ efektywnym narzêdziem u³atwiaj¹cym pracê naszym Si³om Sprzeda y w pozyskiwaniu nowych Klientów jaki i utrwalaniem wspó³pracy z obecnymi. Choæ marka ta jest doœ æ m³od¹ to ju dziœ mo emy powiedzieæ, e przyjê³a siê na rynku i z miesi¹ca na miesi¹c notujemy wzrost obrotów, za co dziêkujê wszystkim pracownikom zaanga owanym w sprzeda. Nowoœci marki Ale okazja z ca³¹ pewnoœci¹ liczba ta z tygodnia na tydzieñ bêdzie siê powiêkszaæ. A k t u a l n e informacje o nowych produktach mo na znaleÿæ na naszej stronie internetowej w dziale Oferta - Marka w³asna Ale okazja. LISTA PRODUKTÓW ALE OKAZJA Chrzan sto³owy 160g Czekolada mleczna 100g Czekolada z bakaliami 100g Czekolada z ca³ymi orzechami laskowymi 100g Czekolada z orzechami arachidowymi 100g Biszkopty pomarañczowe 135g Biszkopty wiœniowe 135g D em truskawkowy 260g D em wieloowocowy 260g D em wiœniowy 260g Groszek konserwowy 400g Go³¹bki w sosie pomid. 480g Ketchup ³agodny 500g Ketchup pikantny 500g Koncentrat pomidorowy 200g Koncentrat pomidorowy 530g Konserwa turystyczna 300g Konserwa tyrolska 300g Kukurydza konserwowa 340g Majonez 260g Makaron gniazda 400g Makaron kolanko ozdobne 400g Makaron krajanka 400g Makaron muszelka 400g Makaron nitka 400g Makaron œwiderek 400g Makaron wst¹ ka 400g M¹ka pszenna luksusowa 1kg M¹ka tortowa 1kg Musztarda sarepska 180g Musztarda sto³owa 180g Olej uniwersalny Mistrz 1l Olej uniwersalny Mistrz 3l Papryka konserwowa 650g Paprykarz szczeciñski 310g Pulpety w sosie pomid. 480g Sok jab³kowy 1l Sok pomarañczowy 1l Sok z ró owego grejpfruta 1l Szprot w sosie pomid. 170g Szprot w oleju Karo 170g ŒledŸ w oleju po gdañsku 170g ŒledŸ w sosie pomid. 170g

3 Aktualnoœci Phoenix Sariensis dla CD ory siê: Gimnazjum Nr 2, Piekarnia Rehlis i Stanis³aw Szwarc. Nominacjê otrzymuje ten pretendent do nagrody, na którego odda swój g³os wiêkszoœæ spoœród cz³onków kapitu³y Phoenixa. Przewodniczy jej prezydent Waldemar Socha, a jej cz³onkami sta³ymi s¹: prezes orskiej Izby Gospodarczej - Andrzej Zabiegliñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta - Wac³aw Badura, prezes Izby orska Przedsiêbiorczoœæ - Wanda Plata, starszy Cechu Rzemios³ Ró nych - Janusz bik i prezes Towarzystwa Mi³oœników Miasta ory - Henryk Skupieñ. Ponadto, w jej sk³ad wchodz¹ co roku laureaci poprzedniej edycji nagrody. Tym Nagrodê odebra³ Wincenty Mura, Dyrektor CD ory Centrum Dystrybucyjne DLS S.A. razem byli to: przedstawiciele firm: Mokate i w orach zosta³o laureatem tegorocznej Geobud TBM, a tak e bracia kurkowi i znany uroczystoœci zaprezentowano krótkie edycji nagrody Phoenix Sariensis, któr¹ orski historyk - Jan Delowicz. Tegorocznych informacyjne filmy o ka dym z nominowanych. przyznano ju po raz szósty przez Urz¹d laureatów wyb rano z g rona siedmiu Odbieraj¹cy Phoenixy nagrodzeni ze Miasta ory. nominowanych, wœród których znalaz³y siê wzruszeniem mówili, jak wa na to dla nich równie firmy: F. H. U. Górecki i W. E. G. A. nagroda i podkreœlali to tak e na Nagroda przyznawana jest tym Poland, a tak e chór Voce Segreto. zorganizowanej póÿniej konferencji prasowej. orskim firmom, instytucjom, organizacjom i Uroczyste wrêczenie nagród mia³o Tradycj¹ corocznych uroczystoœci wrêczenia osobom, które w sposób szczególny miejsce 4 lutego w Miejskim Oœrodku Kultury. Phoenixów s¹ wystêpy znanych gwiazd przys³u y³y siê promocji miasta ory w kraju i Tradycyjnie po³¹czone z organizowanym estrady. W tym r oku p ublicznoœci poza jego granicami, a ich dzia³alnoœæ dowodzi przez orsk¹ Izbê Gospodarcz¹ noworocznym zaprezentowa³a siê Agnieszka Szupowa³ - tego, e ory warte s¹ inwestycji tak spotkaniem przedsiêbiorców odby³o siê przy absolwentka Liceum im. Karola Miarki, na co finansowych jak i twórczych. Wœród wype³nionej po brzegi widowni sali teatralnej. dzieñ terapeutka w Warsztatch Terapii pozosta³ych wyró nionych instytucji znalaz³y Przed wrêczeniem statuetek, goœciom Zajêciowej i aktorka teatru Roma. Strona BDB Nowa gazetka promocyjna Pocz¹wszy od miesi¹ca marca nasza Gazetka Promocyjna ukazywaæ siê bêdzie w nowej szacie graficznej. Zmieni³ siê zarówno jej layout, jak równie objêtoœæ. Aktualna oferta promocyjna dostêpna jest na naszej stronie internetowej: Firma BDB Sp. z o.o. - producent wyrobów pod mark¹ Skarby pól i Skarby mórz uruchomi³a w lutym w³asny serwis internetowy. Pod adresem internetowym: mo na znaleÿæ wszelkie informacje o firmie, jej produktach oraz o g³ównych dystrybutorach. Z tej strony mo na równie pobraæ katalogi asortymentowe wszystkich wyrobów oferowanych przez BDB. Zapraszamy do odwiedzin: Poprzez wprowadzone zmiany chcemy, aby nasza Gazetka Promocyjna by³a przede wszystkim czytelniejsza dla naszych klientów. Produkty bêd¹ ustawione w kolejnoœci wg bran i zawarte w modu³y - okienka, które maj¹ porz¹dkowaæ zawartoœæ Gazetki i zwiêkszyæ jej przejrzystoœæ. Zwiêkszyliœmy równie jej objêtoœæ do 8 stron, przez co mo emy oferowaæ w niej wiêcej produktów w promocyjnej cenie. Na ostatniej stronie Gazetki oferowaæ bêdziemy naszym odbiorcom produkty z oferty marki w³asnej Ale okazja. Wraz ze zmian¹ szaty graficznej centralnej Gazetki Promocyjnej zmieni³ siê równie wygl¹d gazetek i wk³adek regionalnych, które wydawane s¹ przez poszczególne Centra Dystrybucyjne i Filie DLS. Przypominamy równie, e aktualna oferta produktów z Gazetki Promocyjnej przedstawiona jest na naszej stronie internetowej. Mo na z niej równie pobraæ sam¹ gazetkê w formacie programu Acrobat Reader (pdf).

4 Temat numeru Otwarcie magazynu Cash & Carry w Toruniu 19 stycznia 2005 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii DLS S.A. w Toruniu i znajduj¹cego siê tam Magazynu Cash & Carry. Tym samym zakoñczy³a siê trwaj¹ca blisko 5 miesiêcy inwestycja naszej firmy. Nowa siedziba filii DLS S.A w Toruniu to jedna z wiêkszych naszych inwestycji. Jest odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie i oczekiwania toruñskich kupców, którzy do tej pory zaopatrywani byli z du o mniejszego magazynu i posiadaj¹cego wê szy asortyment towarów. Magazyn Cash & Carry w Toruniu to w chwili obecnej najbardziej okaza³y objekt, z którego prowadzimy sprzeda samoobs³ugow¹. Dysponuje wysokim sk³adowaniem towarów, posiada cztery stanowiska kasowe oraz obszerny parking dla Klientów. owoców. Poza samoobs³ugow¹ form¹ sprzeda y klienci Filii w Toruniu mog¹ równie sk³adaæ zamówienia u Przedstawicieli W uroczystym otwarciu nowej siedziby Filii DLS S.A. w Toruniu udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz miasta Torunia oraz Na powierzchni ponad 2000 m2 znajduje siê pozycji asortymentowych oferowanych do sprzeda y. Magazyn Cash & Carry w Toruniu dysponuje powierzchni¹ sprzeda y przekraczaj¹c¹ 2000 m2, dziêki czemu w sta³ej ofercie znajduje siê ponad pozycji asortymentowych, co gwarantuje kompleksowe zaopatrzenie ka dego punktu handlowego. Wœród dostêpnego asortymentu dominuje szeroka gama artyku³ów spo ywczych, ³¹cznie z t³uszczami i nabia³em. Dodatkowo ofertê handlow¹ wzbogaca punkt sprzeda y wêdlin, a wkrótce tak e warzyw i Jerzy Czubek Dyrektor Filii w Toruniu Handlowych naszej firmy, którzy systematycznie odwiedzaj¹ toruñskich kupców. Samoobs³ugowy Magazyn Cash & Carry w Toruniu to najnowoczeœniejsza tego typu placówka handlowa w naszej firmie. Na mnie i wszystkich pracownikach Filii w Toruniu ci¹ y ogromna odpowiedzialnoœæ za ten oddzia³, dlatego te ka dego dnia dok³adamy wszelkich starañ aby nasi klienci zastali w naszym magazynie nie tylko interesuj¹ce ich produkty w atrakcyjnych cenach, ale równie mi³¹ i fachow¹ obs³ugê. Ka dego dnia staramy siê zaskoczyæ naszych odbiorców specjaln¹ ofert¹ handlow¹. Uwa am, e nasze wspólne dzia³ania pozwol¹ nam odnieœæ sukces na tym trudnym rynku. Czego sobie i moim wspó³pracownikom serdecznie yczê. liczni reprezentanci wspó³pracuj¹cych z nasz¹ firm¹ dostawców. Dzieñ uroczystego otwarcia Magazynu Cash & Carry zapocz¹tkowa³ prawdziwy festiwal promocji dla klientów. Najwiêksze atrakcje czeka³y jednak na naszych klientów, którzy mogli wzi¹æ udzia³ w prawdziwym festiwalu promocji, konkursów i niespodzianek, jakie przygotowaliœmy na dzieñ otwarcia i pierwsze tygodnie dzia³alnoœci Magazynu Cash & Carry. Tradycyjnie te krêci³o siê Ko³o Szczêœcia, które nagradza³o klientów nawet za drobne zakupy. Pracownikom Filii w Toruniu yczymy codziennie takiej liczby klientów i obrotów, jak w dniu otwarcia.

5 Magazyn Cash & Carry w Toruniu wyznaczy³ nowe standardy wizualizacji i dzia³alnoœci tego systemu sprzeda y w naszej firmie. Podniós³ te wysoko poprzeczkê dla pozosta³ych magazynów. Nowy standard Magazynów Cash & Carry Wojciech Piotrowski Z-ca Dyr. Operacyjnego ds. Inwestycji Magazyn Cash & Carry w Toruniu by³ dla nas bardzo wa n¹ inwestycj¹. Od samego pocz¹tku stawialiœmy sobie za cel, aby by³ on wzorcowym obiektem dla innych magazynów samoobs³ugowych. St¹d szereg nowych rozwi¹zañ, które wdro yliœmy, aby docelowo usprawniæ pracê magazynu i obs³ugê klienta. Myœlê, e wszyscy mo emy pogratulowaæ sobie efektu koñcowego. Magazyn wygl¹da naprawdê imponuj¹co, spe³nia wszelkie mo liwe normy i wymagania, a co najwa niejsze przyci¹ga klientów i podoba siê im. Otwarcie Magazynu Cash & Carry równie n a e kspozycjê c en t owarów zastosowaliœmy te wiele innych rozwi¹zañ, w Toruniu to nie koniec inwestycji w t¹ promocyjnych. Zmieniliœmy równie sposób które z powodzeniem sprawdzaj¹ siê w innych formê sprzeda y. Wrêcz przeciwnie - oznakowania promocji na szczytach rega³ów, naszych magazynach, jak na przyk³ad Karty chcemy, aby wszystkie nasze magazyny poprzez zastosowanie sta³ych stref Klienta, tablice, plakaty, system prowadzenia, samoobs³ugowe wygl¹da³y tak, jak ten w oznaczonych czytelnym i z daleka widocznym itp. Toruniu. banerem Promocja. Poza oznakowaniem towarów W chwili obecnej pracujemy na tym, W magazynie tym wprowadziliœmy promocyjnych na szczytach rega³ów aby w szystkie n asze m agazyny wiele n owych r ozwi¹zañ, d ziêki k tórym wysokiego sk³adowania wprowadziliœmy te samoobs³ugowe wygl¹da³y tak estetycznie, jak chcieliœmy zapewniæ zarówno jego estetyczny jeszcze jedn¹ strefê sprzeda y oznakowan¹ ten w Toruniu. Jako pierwszy zostanie poddany wygl¹d, sprawniejsza pracê, jak i bardziej tablic¹ Polecamy. Ma ona na celu ekspozycjê modernizacji magazyn w P³ocku, a ju w komfortowe warunki dokonywania zakupów zarówno pozosta³ych towarów promocyjnych, kwietniu prace rozpoczn¹ siê w Pucku i przez klientów. Zabudowaliœmy miêdzy innymi jak te okazjonalnych, czy marki w³asnej. Na Starogardzie Gdañskim. Chcemy w tym roku szczyty rega³ów wysokiego s k³adowania, zewn¹trz hurtowni wprowadziliœmy szereg dokonaæ modernizacji wiêkszoœci Magazynów dziêki czemu uzyskaliœmy miejsce pod tablic œciennych, na których eksponowane s¹ Cash & Carry, aby by³y prawdziw¹ wizytówk¹ plafonem reklamowym na umieszczenie plakaty okazjonalne i promocyjne. Oczywiœcie naszej firmy. tabliczki z oznaczeniem danej alejki, jak w Magazynie Cash & Carry w Toruniu Lidia Kaniewska Szef Marketingu Magazyn Cash & Carry w Toruniu to wzorcowy obiekt magazynu samoobs³ugowego DLS. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêdzie to tylko rodzynek, ale docelowo jeden z wielu tak w³aœnie wygl¹daj¹cych magazynów. Obecnie pracujemy nad zmian¹ wizualizacji magazynu w P³ocku, a ju nied³ugo rozpoczn¹ siê pracê w magazynach w Pucku i Starogardzie Gdañskim. Chcemy w tym roku zmodernizowaæ wiêkszoœæ z naszym samoobs³ugowych magazynów.

6 Aktualnoœci Wielkanocne imprezy handlowe Œwiêta Wielkanocne zbli aj¹ siê coraz wiêkszymi krokami. Z tej okazji przygotowaliœmy dla naszych klientów szereg imprez handlowych, podczas których prezentowaliœmy ofertê promocyjn¹ oraz ofertê produktów œwi¹tecznych przygotowanych przez naszych dostawców. 12 lutego w Brodnickim Domu Kultury przy ulicy Przykop 43 w Brodnicy odby³a siê pierwsza w tym roku Gie³da Handlowa. Skierowana ona by³a do Klientów DLS S.A. z terenu dzia³ania Centrum Dystrybucyjnego w Brodnicy. Udzia³ w niej wziê³o 40 wystawców, g³ównie firm bran y spo ywczej. Nieca³y tydzieñ póÿniej, 18 lutego filia DLS S.A. w Opolu zaprosi³a Klientów do udzia³u w Gie³dzie Œwi¹tecznej z udzia³em 30 wystawców. Odby³a siê ona w ZajeŸdzie Kasztelañskim w Opolu, przy ulicy Koszyka lutego na terenie Centrum Dystrybucyjnego w P³ocku, przy ulicy Kostrogaj 17 odby³a siê Spo ywcza Gie³da Handlowa "Wielkanoc z DLS-em". Podczas niej swoj¹ ofertê handlow¹ zaprezentowa³o ponad 50 wystawców bran y spo ywczej. Ofertê gie³dow¹ wzbogaci³a ponad to jedna z najwiêkszych firm dystrybucji alkoholi na Mazowszu - Waspol Dystrybucja. Ju nastêpnego dnia - 25 lutego odby³y siê w Targi Handlowe dla Klientów CD Gdynia. Tego dnia podczas pierwszych tegorocznych Targów, na terenie Centrum Dystrybucyjnego przy ulicy Szkolnej 34 w Suchym Dworze swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad 100 wystawców bran y spo ywczej i chemicznej. O s t a t n i ¹ z przedœwi¹tecznych imprez handlowych by³y Welkanocne Targi Handlowe w Grudzi¹dzu, które odby³y siê 4 marca w Hali Sportowej Osiedla Lotnisko przy ulicy Nauczycielskiej 19. By³a to ju druga impreza targowa dla Klientów DLS S.A. odbywaj¹ca siê w tym mieœcie. Targi Handlowe w Grudzi¹dzu oby³y siê ju po raz drugi w tym mieœcie. Po sukcesie ubieg³orocznej imprezy zdecydowaliœmy siê na jej powtórzenie równie w tym roku. By³a to s³uszna decyzja poniewa Targi zgromadzi³y jeszcze wiêksz¹ liczbê klientów i wystawców ni w roku ubieg³ym. Gdyñskie targi odby³y siê w hali na terenie Centrum Dystrybucyjnego. Udzia³ w nich wziê³o ponad 100 wystawców bran y spo ywczej i chemicznej. Ofertê targow¹ wzbogacili równie dystrybutorzy mro onek oraz artyku³ów wyposa enia sklepów. Targi w Gdyni prowadzi³ znany z Wiadomoœci prezenter S³awomir Siezieniewski. Podczas naszych Gie³d i Targów nie mo e zabrakn¹æ stoiska z mark¹ Ale okazja P³ockim kupcom atmosferê zakupów umila³ poczêstunek oraz zespó³ muzyczny.

7 Aktualnoœci Grupa BOS siê powiêksza O doœwiadczeniach, korzyœciach i nadziejach zwi¹zanych z powstaniem Grupy Kapita³owej BOS opowiada Rados³aw Skowierzak, dyrektor œl¹skiej firmy Sygel-Jool. konkurencyjnej firmy Sygel. Wkrótce doszliœmy do wniosku, e nale y siê po³¹czyæ. Najpierw za³o yliœmy firmê Polcash. Nie by³ to do koñca udany projekt, ale dziêki niemu sprawdziliœmy siê na froncie. W 1998 roku dosz³o zaœ do fuzji kapita³owej i powstania spó³ki akcyjnej Sygel- Jool. Dwa lata póÿniej do³¹czy³a do nas firma Libra z Krakowa, a po paru miesi¹cach Polmak z Czêstochowy. W pewnym momencie Tak naprawdê tylko formalnie nie jesteœmy jeszcze spó³k¹ kapita³ow¹. Odpowiednie umowy, obwarowane powa nymi konsekwencjami w razie niedotrzymania wzajemnych zobowi¹zañ zosta³y podpisane, a w tej chwili jesteœmy w³aœnie na etapie formalnego przekazywania zaprosiliœmy na rozmowy w sprawie akcji. Zapewne potrwa to jeszcze jakiœ czas, bo utworzenia du ej spó³ki trzynastu najczêœciej na pierwszym miejscu. oprócz naszych chêci wiele zale y jeszcze od dystrybutorów z ca³ego Œl¹ska. To nie wysz³o, Mo e jednak wa niejsze jest to, jaki terminu zakoñczenia procedur urzêdowych, a ale dziœ ci, którzy wtedy odmówili, a³uj¹. mamy wp³yw na rynek, czy potrafimy wszêdzie œciœlej - notarialnych. Ale mo na powiedzieæ, Czêœæ z tych firm ju zreszt¹ nie istnieje. To dotrzeæ i na d³ugo na nim funkcjonowaæ. Tak, e spó³ka sta³a siê faktem w momencie najlepsza odpowiedÿ na pytanie, czy warto siê aby mieæ si³ê nabywcz¹, jak¹ maj¹ na naszym powstania Pro Logistyki - grupy, w sk³ad której ³¹czyæ. terenie koncerny zachodnie. Warunki, które wesz³o wówczas jedenaœcie spó³ek akcyjnych posiadamy na to pozwalaj¹. stopniowo ³¹cz¹cych siê wewn¹trz. W rezultacie powsta³y trzy firmy - BOS, DLS i Sygel-Jool, które ca³y czas prowadzi³y bilateralne i trójstronne rozmowy na temat Czego mo na wiêc oczekiwaæ po fuzjach w ramach Grupy Kapita³owej BOS? A jak powstanie tak du ego tworu jak grupa kapita³owa przek³ada siê na sytuacjê pracowników zatrudnionych w jej poszczególnych podmiotach? Równie to, co robimy razem z mo liwoœci fuzji w najró niejszych BOS-em wskazuje, e idziemy w s³usznym kombinacjach. No i w koñcu, niemal kierunku. Wszystkie firmy tej grupy maj¹ siê jednoczeœnie do niej dosz³o. bardzo dobrze i wspólnie mamy niebagateln¹ Mo na stwierdziæ na pewno, e nasi przewagê rynkow¹. Zgodnie z szacunkowymi pracownicy z ca³ej Polski bêd¹ mieli wiêksz¹ To ju nie pierwsze po³¹czenia w historii danymi wysokoœæ obrotów naszej grupy wœród pewnoœæ zatrudnienia. Wynika to z faktu, e Waszej firmy. Czego ucz¹ dotychczasowe firm sprzedaj¹cych hurtowo towary FMCG stabilizacja firmy jest bardzo du a i nie gro ¹ doœwiadczenia? daje nam drug¹ pozycjê w kraju, zaraz po nam raczej takie sytuacje jak likwidacja, b¹dÿ Makro. Jednak Makro nie wyszczególnia upadek. Wszystkie spó³ki s¹ dochodowe, silne Rzeczywiœcie byliœmy jedn¹ z swoich wyników sprzeda owych w rozbiciu na w swoich regionach. W najbli szych latach nie pierwszych firm, powsta³ych w wyniku fuzji artyku³y spo ywcze, chemiê, AGD, itd. powinno siê nic zmieniæ, a jeœli ju, to raczej na kilku podmiotów gospodarczych, czyli po Podejrzewam wiêc, e jeœli chodzi o kategoriê plus. Myœlê, e wszystkim nam powinno byæ prostu hurtowni. Prze³omowym momentem by³ produktów spo ywczych mo emy ju lepiej. Praca w tego rodzaju firmie, staj¹cej siê mój wyjazd do USA na szkolenie zajmowaæ nawet pierwsze miejsce. To potentatem na rynku daje szansê rozwoju, zorganizowane przez ambasadê przybli one dane firm badaj¹cych rynek. szkoleñ i awansów. Firma bêdzie poszukiwa³a amerykañsk¹ w ramach programu COHRAN. Obserwujemy te nasze pozycje u nowych rynków i nowych form dzia³ania, W³aœnie w Stanach, jako przedstawiciel firmy poszczególnych producentów. Wœród pojawi¹ siê wiêc te nowe szanse dla Jool pozna³em siê z Leszkiem Sygu³¹ z najwa niejszych koncernów jesteœmy pracowników.

8 Ciekawostki Nasza strona internetowa Jeszcze w poprzednim roku o p i n i e i zmieniliœmy grafikê naszej strony zapewnienie o internetowej. Celem zmian by³o nie tylko c h ê c i a c h unowoczeœnienie jej wygl¹du, ale przede korzystania z wszystkim dostosowanie do aktualnych takiej formy potrzeb. Zanim podjêliœmy decyzjê o takim, p r z e k a z u a nie innym wizerunku nowej strony informacji do zastanowiliœmy siê czego bêd¹ oczekiwaæ prasy. od niej internauci i co jest najwa niejsze, D l a aby zachêciæ do odwiedzin, a nie wszystkich osób zniechêciæ. zainteresowanych aktualnymi Przejrzeliœmy dziesi¹tki witryn www, informacjami o oceniaj¹c je tylko pod k¹tem uk³adu treœci na D L S - i e stronie i doszliœmy do wniosku, e najlepiej przygotowaliœmy przegl¹da³o nam siê te strony, które swym Newsletter, który uk³adem przypomina³y najpopularniejsze polega na tym, e portale internetowe. To w³aœnie takie witryny ka da osoba, która poda swój adres na przyk³ad wskazaæ jaki temat nale y jak Onet czy Interia s¹ najczêœciej odwiedzane otrzymywaæ bêdzie cyklicznie najnowsze poruszyæ w kolejnym numerze Magazynu i kszta³tuj¹ myœlenie ka dego internauty. I tak informacje o naszej firmie bezpoœrednio na DLS. powsta³ zarys uk³adu nowej strony www. swoj¹ skrzynkê pocztow¹. Szczególnie zale y Dla internautów spoza Polski Do jej stworzenia zaprosiliœmy jedn¹ nam na tym, aby Newsletterem zainteresowali przygotowaliœmy równie angielskojêzyczn¹ z najlepszych firm, które zajmuj¹ siê siê nasi Klienci, gdy bêdziemy w nim wersjê naszego serwisu oraz krótkie, projektowaniem stron, a mianowicie firmê C16 informowaæ o aktualnych promocjach podstawowe informacje o naszej firmie w z Krakowa. To co dziœ zobaczycie na stronie odbywaj¹cych siê w DLS. innych jêzykach: rosyjskim, niemieckim, jest wynikiem naszych wspólnych Dodatkowo wprowadziliœmy te w³oskim i francuskim. wielomiesiêcznych prac nad ka dym mo liwoœæ wysy³ania zapytania ofertowego. Mamy nadziejê, e spodoba Wam szczegó³em tej strony. Oprócz nowej grafiki Zapytanie takie trafia do dzia³u marketingu siê nowa formu³a naszej strony internetowej. wprowadziliœmy nowy blok tematyczny Centrali, a nastêpnie przekazywane jest do Gor¹co zachêcamy do odwiedzin, zapisywania przeznaczony dla prasy, w którym odpowiedniego dzia³u. Dlatego prosimy o siê do Newslettera i przekazywania nam zamieszczamy aktualne informacje dotycz¹ce szczególne zainteresowanie siê Waszych uwag i opinii. naszej Spó³ki. Dziœ wiemy, e by³ to pomys³ wiadomoœciami z tytu³em Zapytanie ze strony bardzo trafiony, poniewa zaraz po wys³aniu www. Liczymy te na to, e z tej opcji korzystaæ informacji do mediów o takim dziale na naszej Zapraszamy do odwiedzin: bêd¹ równie nasi pracownicy chc¹cy podzieliæ witrynie internetowej otrzymaliœmy pozytywne siê z nami informacjami o swoim oddziale, czy Wydawca, adres Redakcji: DLS S.A P³ock, ul. Kostrogaj 24 tel fax Redakcja: Redaktor Naczelny: Adam Imielski Druk: na zlecenie DLS S.A. Rytter Investment P³ock, ul. Przemys³owa 20 Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ i reklam oraz nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Wszelkie prawa zastrze one. Nak³ad: egz. P³ock, marzec 2005.

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006

RUCH IPO. Raport analityczny 04.12.2006 GPW: - REUTERS: - BLOOMBERG: - 04.12.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny IPO Dane podstaw ow e (po em isji)* cena emisyjna (z³)** 12,00 w ycena DCF (z³) 12,00 w ycena porów naw cza (z³)*** 13,6-16,5

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski

Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Publikacja wydana w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski Fundacja Edukacja dla Demokracji Warszawa 2011 Fundacja Edukacja dla Demokracji ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa www.edudemo.org.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo