Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu"

Transkrypt

1 BIULETYN PRACOWNIKÓW DLS S.A. Nr 1(18)2005 Marzec 2005 Otwarcie Magazynu Cash & Carry w Toruniu DLS wœród najefektywniejszych Na 35 miejscu firma DLS S.A. zosta³a sklasyfikowana w rankingu "100 najefektywniejszych polskich firm" pisma Businessman Magazine. Opublikowany raport przygotowany zosta³ nieco inn¹ metod¹ ni ma to miejsce zazwyczaj. Nie brano bowiem pod uwagê wielkoœci przychodów osi¹ganych przez firmê, ale tak zwany wskaÿnik zwrotu z kapita³u zaanga owanego w spó³kê (ROCE - Return on Capital Employed). Dziêki temu, ranking mówi nie tyle o najwiêkszych firmach, ale o takich, które umiejêtnie potrafi¹ zarz¹dzaæ w³asnym kapita³em i generowaæ zysk i tym samym wzrost wartoœci firmy. Ranking 100 najefektywniejszych polskich firm przygotowa³a miêdzynarodowa firma doradcza CII Group oraz redakcja Businessman Magazine. Inauguracja sezonu targowego Na bie ¹cy rok zaplanowaliœmy szereg edycji Gie³d Handlowych, które odbêd¹ siê niemal we wszystkich Filiach naszej firmy oraz Targi Handlowe w ka dym Centrum Dystrybucyjnym. Gie³dy i Targi Handlowe nale ¹ do jednych z wa niejszych akcji promocyjnych, które organizujemy dla naszych klientów. W ich organizacjê wk³adamy du o pracy i zapa³u, aby wyró nia³y siê od tego typu imprez organizowanych przez nasz¹ konkurencjê. I udaje nam siê to. Organizowane przez DLS imprezy handlowe przyci¹gaj¹ bardzo du ¹ liczbê odwiedzaj¹cych ich goœci i chêtnych do udzia³u w nich wystawców. W tym roku inauguracja sezonu gie³dowego odby³a siê w Brodnicy. Do tej pory odby³y siê ju trzy edycje Gie³d i dwie Targów Handlowych. O ich przebiegu piszemy na stronie 7. W numerze miêdzy innymi: Nowoœci Ale okazja str. 2, Nagroda dla CD ory str. 3, Odmieniona Gazetka Promocyjna str. 3, Otwarcie Magazynu w Toruniu str. 4-5, Wielkanocne imprezy handlowe str. 6, Rozmowa z Rados³awem Skowierzakiem str. 7 OD REDAKCJI Zapraszamy do lektury Witamy w pierwszym numerze Magazynu DLS w tym roku. Piszemy w nim miêdzy innymi o imprezach handlowych odbywaj¹cych siê w okresie przedœwi¹tecznym oraz o kolejnej inwestycji DLS - nowym Magazynie Cash & Carry w Toruniu, który w styczniu zainaugurowa³ dzia³alnoœæ.

2 Aktualnoœci Ale o co chodzi??? Marki w³asne s¹ specyficznymi produktami. W odró nieniu od normalnych wyrobów, producent i w³aœciciel znaku logo na opakowaniu to ró ne firmy. Marki w³asne s¹ przewa nie domen¹ firm handlowych, które w ten sposób chc¹ umocniæ swoj¹ pozycjê. W naszym przypadku w³aœcicielem przecie produkty tej marki mo na nabyæ marki Ale okazja jest Grupa Kapita³owa BOS wy³¹cznie w firmach tworz¹cych Grupê S.A., która posiada do niej pe³ne prawa. Prawa Kapita³ow¹ BOS. Po czwarte, Ale okazja jest te chronione s¹ przez Urz¹d Patentowy alternatyw¹ dla marek zachodnich sieci Rzeczypospolitej Polskiej. handlowych. Dziêki temu mniejsze sklepy, Marka Ale okazja to wiele korzyœci które zaopatrujemy, mog¹ równie oferowaæ dla naszej firmy. Po pierwsze pokazujemy konsumentom markê w³asn¹, która do tej pory klientom, e reagujemy na ich sugestie i by³a zarezerwowana wy³¹cznie dla du ych dostarczamy dobre jakoœciowo produkty w sieci hipermarketów. atrakcyjnej cenie. Po drugie wprowadzenie Marka Ale okazja wci¹ siê marki w³asnej œwiadczy o tym, e firma siê rozwija. Pracujemy nad zwiêkszaniem rozwija i oferuje nowe rozwi¹zania, które sprzeda y obecnych pozycji, wprowadzamy wykraczaj¹ poza tradycyjny handel hurtowy. do oferty kolejne oraz dbamy o to, aby produkty Po trzecie, Ale okazja to kolejny element w te by³y obecne podczas niemal wszystkich budowaniu przewagi nad konkurentami, bo akcji promocyjnych. Obecna oferta liczy 43 p o z y c j e asortymentowe, ale Micha³ Kowalski Z-ca Dyrektora Handlowego ds. Sprzeda y Marka w³asna Grupy Kapita³owej BOS Ale okazja liczy ju 43 pozycje asortymentowe. W ostatnim czasie do dotychczasowych produktów do³¹czy³y: Makaron 400g - kolanko, nitka, gniazda, krajanka, muszelka, œwiderek, wst¹ ka Soki 100% 1l - pomarañczowy, jab³kowy, z ró owego grejpfruta Go³¹bki w sosie pomidorowym 480g Pulpety w sosie pomidorowym 480g Konserwy 300g - turystyczna, tyrolska Czekolada mleczna z ca³ymi orzechami laskowymi 100g Czekolada mleczna z orzechami arachidowymi 100g Biszkopty w czekoladzie z galaretk¹ 135g - wiœniowe, pomarañczowe Paprykarz szczeciñski 310g Szprot 170g - w sosie pomidorowym, w oleju Karo ŒledŸ 170g - w oleju po gdañsku, w sosie pomidorowym Ale okazja to asortyment produktów o najwy szej dynamice wzrostu sprzeda y w ka dym sklepie. Ich atuty to niska cena i dobra jakoœæ. S¹ efektywnym narzêdziem u³atwiaj¹cym pracê naszym Si³om Sprzeda y w pozyskiwaniu nowych Klientów jaki i utrwalaniem wspó³pracy z obecnymi. Choæ marka ta jest doœ æ m³od¹ to ju dziœ mo emy powiedzieæ, e przyjê³a siê na rynku i z miesi¹ca na miesi¹c notujemy wzrost obrotów, za co dziêkujê wszystkim pracownikom zaanga owanym w sprzeda. Nowoœci marki Ale okazja z ca³¹ pewnoœci¹ liczba ta z tygodnia na tydzieñ bêdzie siê powiêkszaæ. A k t u a l n e informacje o nowych produktach mo na znaleÿæ na naszej stronie internetowej w dziale Oferta - Marka w³asna Ale okazja. LISTA PRODUKTÓW ALE OKAZJA Chrzan sto³owy 160g Czekolada mleczna 100g Czekolada z bakaliami 100g Czekolada z ca³ymi orzechami laskowymi 100g Czekolada z orzechami arachidowymi 100g Biszkopty pomarañczowe 135g Biszkopty wiœniowe 135g D em truskawkowy 260g D em wieloowocowy 260g D em wiœniowy 260g Groszek konserwowy 400g Go³¹bki w sosie pomid. 480g Ketchup ³agodny 500g Ketchup pikantny 500g Koncentrat pomidorowy 200g Koncentrat pomidorowy 530g Konserwa turystyczna 300g Konserwa tyrolska 300g Kukurydza konserwowa 340g Majonez 260g Makaron gniazda 400g Makaron kolanko ozdobne 400g Makaron krajanka 400g Makaron muszelka 400g Makaron nitka 400g Makaron œwiderek 400g Makaron wst¹ ka 400g M¹ka pszenna luksusowa 1kg M¹ka tortowa 1kg Musztarda sarepska 180g Musztarda sto³owa 180g Olej uniwersalny Mistrz 1l Olej uniwersalny Mistrz 3l Papryka konserwowa 650g Paprykarz szczeciñski 310g Pulpety w sosie pomid. 480g Sok jab³kowy 1l Sok pomarañczowy 1l Sok z ró owego grejpfruta 1l Szprot w sosie pomid. 170g Szprot w oleju Karo 170g ŒledŸ w oleju po gdañsku 170g ŒledŸ w sosie pomid. 170g

3 Aktualnoœci Phoenix Sariensis dla CD ory siê: Gimnazjum Nr 2, Piekarnia Rehlis i Stanis³aw Szwarc. Nominacjê otrzymuje ten pretendent do nagrody, na którego odda swój g³os wiêkszoœæ spoœród cz³onków kapitu³y Phoenixa. Przewodniczy jej prezydent Waldemar Socha, a jej cz³onkami sta³ymi s¹: prezes orskiej Izby Gospodarczej - Andrzej Zabiegliñski, przewodnicz¹cy Rady Miasta - Wac³aw Badura, prezes Izby orska Przedsiêbiorczoœæ - Wanda Plata, starszy Cechu Rzemios³ Ró nych - Janusz bik i prezes Towarzystwa Mi³oœników Miasta ory - Henryk Skupieñ. Ponadto, w jej sk³ad wchodz¹ co roku laureaci poprzedniej edycji nagrody. Tym Nagrodê odebra³ Wincenty Mura, Dyrektor CD ory Centrum Dystrybucyjne DLS S.A. razem byli to: przedstawiciele firm: Mokate i w orach zosta³o laureatem tegorocznej Geobud TBM, a tak e bracia kurkowi i znany uroczystoœci zaprezentowano krótkie edycji nagrody Phoenix Sariensis, któr¹ orski historyk - Jan Delowicz. Tegorocznych informacyjne filmy o ka dym z nominowanych. przyznano ju po raz szósty przez Urz¹d laureatów wyb rano z g rona siedmiu Odbieraj¹cy Phoenixy nagrodzeni ze Miasta ory. nominowanych, wœród których znalaz³y siê wzruszeniem mówili, jak wa na to dla nich równie firmy: F. H. U. Górecki i W. E. G. A. nagroda i podkreœlali to tak e na Nagroda przyznawana jest tym Poland, a tak e chór Voce Segreto. zorganizowanej póÿniej konferencji prasowej. orskim firmom, instytucjom, organizacjom i Uroczyste wrêczenie nagród mia³o Tradycj¹ corocznych uroczystoœci wrêczenia osobom, które w sposób szczególny miejsce 4 lutego w Miejskim Oœrodku Kultury. Phoenixów s¹ wystêpy znanych gwiazd przys³u y³y siê promocji miasta ory w kraju i Tradycyjnie po³¹czone z organizowanym estrady. W tym r oku p ublicznoœci poza jego granicami, a ich dzia³alnoœæ dowodzi przez orsk¹ Izbê Gospodarcz¹ noworocznym zaprezentowa³a siê Agnieszka Szupowa³ - tego, e ory warte s¹ inwestycji tak spotkaniem przedsiêbiorców odby³o siê przy absolwentka Liceum im. Karola Miarki, na co finansowych jak i twórczych. Wœród wype³nionej po brzegi widowni sali teatralnej. dzieñ terapeutka w Warsztatch Terapii pozosta³ych wyró nionych instytucji znalaz³y Przed wrêczeniem statuetek, goœciom Zajêciowej i aktorka teatru Roma. Strona BDB Nowa gazetka promocyjna Pocz¹wszy od miesi¹ca marca nasza Gazetka Promocyjna ukazywaæ siê bêdzie w nowej szacie graficznej. Zmieni³ siê zarówno jej layout, jak równie objêtoœæ. Aktualna oferta promocyjna dostêpna jest na naszej stronie internetowej: Firma BDB Sp. z o.o. - producent wyrobów pod mark¹ Skarby pól i Skarby mórz uruchomi³a w lutym w³asny serwis internetowy. Pod adresem internetowym: mo na znaleÿæ wszelkie informacje o firmie, jej produktach oraz o g³ównych dystrybutorach. Z tej strony mo na równie pobraæ katalogi asortymentowe wszystkich wyrobów oferowanych przez BDB. Zapraszamy do odwiedzin: Poprzez wprowadzone zmiany chcemy, aby nasza Gazetka Promocyjna by³a przede wszystkim czytelniejsza dla naszych klientów. Produkty bêd¹ ustawione w kolejnoœci wg bran i zawarte w modu³y - okienka, które maj¹ porz¹dkowaæ zawartoœæ Gazetki i zwiêkszyæ jej przejrzystoœæ. Zwiêkszyliœmy równie jej objêtoœæ do 8 stron, przez co mo emy oferowaæ w niej wiêcej produktów w promocyjnej cenie. Na ostatniej stronie Gazetki oferowaæ bêdziemy naszym odbiorcom produkty z oferty marki w³asnej Ale okazja. Wraz ze zmian¹ szaty graficznej centralnej Gazetki Promocyjnej zmieni³ siê równie wygl¹d gazetek i wk³adek regionalnych, które wydawane s¹ przez poszczególne Centra Dystrybucyjne i Filie DLS. Przypominamy równie, e aktualna oferta produktów z Gazetki Promocyjnej przedstawiona jest na naszej stronie internetowej. Mo na z niej równie pobraæ sam¹ gazetkê w formacie programu Acrobat Reader (pdf).

4 Temat numeru Otwarcie magazynu Cash & Carry w Toruniu 19 stycznia 2005 roku odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Filii DLS S.A. w Toruniu i znajduj¹cego siê tam Magazynu Cash & Carry. Tym samym zakoñczy³a siê trwaj¹ca blisko 5 miesiêcy inwestycja naszej firmy. Nowa siedziba filii DLS S.A w Toruniu to jedna z wiêkszych naszych inwestycji. Jest odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie i oczekiwania toruñskich kupców, którzy do tej pory zaopatrywani byli z du o mniejszego magazynu i posiadaj¹cego wê szy asortyment towarów. Magazyn Cash & Carry w Toruniu to w chwili obecnej najbardziej okaza³y objekt, z którego prowadzimy sprzeda samoobs³ugow¹. Dysponuje wysokim sk³adowaniem towarów, posiada cztery stanowiska kasowe oraz obszerny parking dla Klientów. owoców. Poza samoobs³ugow¹ form¹ sprzeda y klienci Filii w Toruniu mog¹ równie sk³adaæ zamówienia u Przedstawicieli W uroczystym otwarciu nowej siedziby Filii DLS S.A. w Toruniu udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz miasta Torunia oraz Na powierzchni ponad 2000 m2 znajduje siê pozycji asortymentowych oferowanych do sprzeda y. Magazyn Cash & Carry w Toruniu dysponuje powierzchni¹ sprzeda y przekraczaj¹c¹ 2000 m2, dziêki czemu w sta³ej ofercie znajduje siê ponad pozycji asortymentowych, co gwarantuje kompleksowe zaopatrzenie ka dego punktu handlowego. Wœród dostêpnego asortymentu dominuje szeroka gama artyku³ów spo ywczych, ³¹cznie z t³uszczami i nabia³em. Dodatkowo ofertê handlow¹ wzbogaca punkt sprzeda y wêdlin, a wkrótce tak e warzyw i Jerzy Czubek Dyrektor Filii w Toruniu Handlowych naszej firmy, którzy systematycznie odwiedzaj¹ toruñskich kupców. Samoobs³ugowy Magazyn Cash & Carry w Toruniu to najnowoczeœniejsza tego typu placówka handlowa w naszej firmie. Na mnie i wszystkich pracownikach Filii w Toruniu ci¹ y ogromna odpowiedzialnoœæ za ten oddzia³, dlatego te ka dego dnia dok³adamy wszelkich starañ aby nasi klienci zastali w naszym magazynie nie tylko interesuj¹ce ich produkty w atrakcyjnych cenach, ale równie mi³¹ i fachow¹ obs³ugê. Ka dego dnia staramy siê zaskoczyæ naszych odbiorców specjaln¹ ofert¹ handlow¹. Uwa am, e nasze wspólne dzia³ania pozwol¹ nam odnieœæ sukces na tym trudnym rynku. Czego sobie i moim wspó³pracownikom serdecznie yczê. liczni reprezentanci wspó³pracuj¹cych z nasz¹ firm¹ dostawców. Dzieñ uroczystego otwarcia Magazynu Cash & Carry zapocz¹tkowa³ prawdziwy festiwal promocji dla klientów. Najwiêksze atrakcje czeka³y jednak na naszych klientów, którzy mogli wzi¹æ udzia³ w prawdziwym festiwalu promocji, konkursów i niespodzianek, jakie przygotowaliœmy na dzieñ otwarcia i pierwsze tygodnie dzia³alnoœci Magazynu Cash & Carry. Tradycyjnie te krêci³o siê Ko³o Szczêœcia, które nagradza³o klientów nawet za drobne zakupy. Pracownikom Filii w Toruniu yczymy codziennie takiej liczby klientów i obrotów, jak w dniu otwarcia.

5 Magazyn Cash & Carry w Toruniu wyznaczy³ nowe standardy wizualizacji i dzia³alnoœci tego systemu sprzeda y w naszej firmie. Podniós³ te wysoko poprzeczkê dla pozosta³ych magazynów. Nowy standard Magazynów Cash & Carry Wojciech Piotrowski Z-ca Dyr. Operacyjnego ds. Inwestycji Magazyn Cash & Carry w Toruniu by³ dla nas bardzo wa n¹ inwestycj¹. Od samego pocz¹tku stawialiœmy sobie za cel, aby by³ on wzorcowym obiektem dla innych magazynów samoobs³ugowych. St¹d szereg nowych rozwi¹zañ, które wdro yliœmy, aby docelowo usprawniæ pracê magazynu i obs³ugê klienta. Myœlê, e wszyscy mo emy pogratulowaæ sobie efektu koñcowego. Magazyn wygl¹da naprawdê imponuj¹co, spe³nia wszelkie mo liwe normy i wymagania, a co najwa niejsze przyci¹ga klientów i podoba siê im. Otwarcie Magazynu Cash & Carry równie n a e kspozycjê c en t owarów zastosowaliœmy te wiele innych rozwi¹zañ, w Toruniu to nie koniec inwestycji w t¹ promocyjnych. Zmieniliœmy równie sposób które z powodzeniem sprawdzaj¹ siê w innych formê sprzeda y. Wrêcz przeciwnie - oznakowania promocji na szczytach rega³ów, naszych magazynach, jak na przyk³ad Karty chcemy, aby wszystkie nasze magazyny poprzez zastosowanie sta³ych stref Klienta, tablice, plakaty, system prowadzenia, samoobs³ugowe wygl¹da³y tak, jak ten w oznaczonych czytelnym i z daleka widocznym itp. Toruniu. banerem Promocja. Poza oznakowaniem towarów W chwili obecnej pracujemy na tym, W magazynie tym wprowadziliœmy promocyjnych na szczytach rega³ów aby w szystkie n asze m agazyny wiele n owych r ozwi¹zañ, d ziêki k tórym wysokiego sk³adowania wprowadziliœmy te samoobs³ugowe wygl¹da³y tak estetycznie, jak chcieliœmy zapewniæ zarówno jego estetyczny jeszcze jedn¹ strefê sprzeda y oznakowan¹ ten w Toruniu. Jako pierwszy zostanie poddany wygl¹d, sprawniejsza pracê, jak i bardziej tablic¹ Polecamy. Ma ona na celu ekspozycjê modernizacji magazyn w P³ocku, a ju w komfortowe warunki dokonywania zakupów zarówno pozosta³ych towarów promocyjnych, kwietniu prace rozpoczn¹ siê w Pucku i przez klientów. Zabudowaliœmy miêdzy innymi jak te okazjonalnych, czy marki w³asnej. Na Starogardzie Gdañskim. Chcemy w tym roku szczyty rega³ów wysokiego s k³adowania, zewn¹trz hurtowni wprowadziliœmy szereg dokonaæ modernizacji wiêkszoœci Magazynów dziêki czemu uzyskaliœmy miejsce pod tablic œciennych, na których eksponowane s¹ Cash & Carry, aby by³y prawdziw¹ wizytówk¹ plafonem reklamowym na umieszczenie plakaty okazjonalne i promocyjne. Oczywiœcie naszej firmy. tabliczki z oznaczeniem danej alejki, jak w Magazynie Cash & Carry w Toruniu Lidia Kaniewska Szef Marketingu Magazyn Cash & Carry w Toruniu to wzorcowy obiekt magazynu samoobs³ugowego DLS. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêdzie to tylko rodzynek, ale docelowo jeden z wielu tak w³aœnie wygl¹daj¹cych magazynów. Obecnie pracujemy nad zmian¹ wizualizacji magazynu w P³ocku, a ju nied³ugo rozpoczn¹ siê pracê w magazynach w Pucku i Starogardzie Gdañskim. Chcemy w tym roku zmodernizowaæ wiêkszoœæ z naszym samoobs³ugowych magazynów.

6 Aktualnoœci Wielkanocne imprezy handlowe Œwiêta Wielkanocne zbli aj¹ siê coraz wiêkszymi krokami. Z tej okazji przygotowaliœmy dla naszych klientów szereg imprez handlowych, podczas których prezentowaliœmy ofertê promocyjn¹ oraz ofertê produktów œwi¹tecznych przygotowanych przez naszych dostawców. 12 lutego w Brodnickim Domu Kultury przy ulicy Przykop 43 w Brodnicy odby³a siê pierwsza w tym roku Gie³da Handlowa. Skierowana ona by³a do Klientów DLS S.A. z terenu dzia³ania Centrum Dystrybucyjnego w Brodnicy. Udzia³ w niej wziê³o 40 wystawców, g³ównie firm bran y spo ywczej. Nieca³y tydzieñ póÿniej, 18 lutego filia DLS S.A. w Opolu zaprosi³a Klientów do udzia³u w Gie³dzie Œwi¹tecznej z udzia³em 30 wystawców. Odby³a siê ona w ZajeŸdzie Kasztelañskim w Opolu, przy ulicy Koszyka lutego na terenie Centrum Dystrybucyjnego w P³ocku, przy ulicy Kostrogaj 17 odby³a siê Spo ywcza Gie³da Handlowa "Wielkanoc z DLS-em". Podczas niej swoj¹ ofertê handlow¹ zaprezentowa³o ponad 50 wystawców bran y spo ywczej. Ofertê gie³dow¹ wzbogaci³a ponad to jedna z najwiêkszych firm dystrybucji alkoholi na Mazowszu - Waspol Dystrybucja. Ju nastêpnego dnia - 25 lutego odby³y siê w Targi Handlowe dla Klientów CD Gdynia. Tego dnia podczas pierwszych tegorocznych Targów, na terenie Centrum Dystrybucyjnego przy ulicy Szkolnej 34 w Suchym Dworze swoj¹ ofertê zaprezentowa³o ponad 100 wystawców bran y spo ywczej i chemicznej. O s t a t n i ¹ z przedœwi¹tecznych imprez handlowych by³y Welkanocne Targi Handlowe w Grudzi¹dzu, które odby³y siê 4 marca w Hali Sportowej Osiedla Lotnisko przy ulicy Nauczycielskiej 19. By³a to ju druga impreza targowa dla Klientów DLS S.A. odbywaj¹ca siê w tym mieœcie. Targi Handlowe w Grudzi¹dzu oby³y siê ju po raz drugi w tym mieœcie. Po sukcesie ubieg³orocznej imprezy zdecydowaliœmy siê na jej powtórzenie równie w tym roku. By³a to s³uszna decyzja poniewa Targi zgromadzi³y jeszcze wiêksz¹ liczbê klientów i wystawców ni w roku ubieg³ym. Gdyñskie targi odby³y siê w hali na terenie Centrum Dystrybucyjnego. Udzia³ w nich wziê³o ponad 100 wystawców bran y spo ywczej i chemicznej. Ofertê targow¹ wzbogacili równie dystrybutorzy mro onek oraz artyku³ów wyposa enia sklepów. Targi w Gdyni prowadzi³ znany z Wiadomoœci prezenter S³awomir Siezieniewski. Podczas naszych Gie³d i Targów nie mo e zabrakn¹æ stoiska z mark¹ Ale okazja P³ockim kupcom atmosferê zakupów umila³ poczêstunek oraz zespó³ muzyczny.

7 Aktualnoœci Grupa BOS siê powiêksza O doœwiadczeniach, korzyœciach i nadziejach zwi¹zanych z powstaniem Grupy Kapita³owej BOS opowiada Rados³aw Skowierzak, dyrektor œl¹skiej firmy Sygel-Jool. konkurencyjnej firmy Sygel. Wkrótce doszliœmy do wniosku, e nale y siê po³¹czyæ. Najpierw za³o yliœmy firmê Polcash. Nie by³ to do koñca udany projekt, ale dziêki niemu sprawdziliœmy siê na froncie. W 1998 roku dosz³o zaœ do fuzji kapita³owej i powstania spó³ki akcyjnej Sygel- Jool. Dwa lata póÿniej do³¹czy³a do nas firma Libra z Krakowa, a po paru miesi¹cach Polmak z Czêstochowy. W pewnym momencie Tak naprawdê tylko formalnie nie jesteœmy jeszcze spó³k¹ kapita³ow¹. Odpowiednie umowy, obwarowane powa nymi konsekwencjami w razie niedotrzymania wzajemnych zobowi¹zañ zosta³y podpisane, a w tej chwili jesteœmy w³aœnie na etapie formalnego przekazywania zaprosiliœmy na rozmowy w sprawie akcji. Zapewne potrwa to jeszcze jakiœ czas, bo utworzenia du ej spó³ki trzynastu najczêœciej na pierwszym miejscu. oprócz naszych chêci wiele zale y jeszcze od dystrybutorów z ca³ego Œl¹ska. To nie wysz³o, Mo e jednak wa niejsze jest to, jaki terminu zakoñczenia procedur urzêdowych, a ale dziœ ci, którzy wtedy odmówili, a³uj¹. mamy wp³yw na rynek, czy potrafimy wszêdzie œciœlej - notarialnych. Ale mo na powiedzieæ, Czêœæ z tych firm ju zreszt¹ nie istnieje. To dotrzeæ i na d³ugo na nim funkcjonowaæ. Tak, e spó³ka sta³a siê faktem w momencie najlepsza odpowiedÿ na pytanie, czy warto siê aby mieæ si³ê nabywcz¹, jak¹ maj¹ na naszym powstania Pro Logistyki - grupy, w sk³ad której ³¹czyæ. terenie koncerny zachodnie. Warunki, które wesz³o wówczas jedenaœcie spó³ek akcyjnych posiadamy na to pozwalaj¹. stopniowo ³¹cz¹cych siê wewn¹trz. W rezultacie powsta³y trzy firmy - BOS, DLS i Sygel-Jool, które ca³y czas prowadzi³y bilateralne i trójstronne rozmowy na temat Czego mo na wiêc oczekiwaæ po fuzjach w ramach Grupy Kapita³owej BOS? A jak powstanie tak du ego tworu jak grupa kapita³owa przek³ada siê na sytuacjê pracowników zatrudnionych w jej poszczególnych podmiotach? Równie to, co robimy razem z mo liwoœci fuzji w najró niejszych BOS-em wskazuje, e idziemy w s³usznym kombinacjach. No i w koñcu, niemal kierunku. Wszystkie firmy tej grupy maj¹ siê jednoczeœnie do niej dosz³o. bardzo dobrze i wspólnie mamy niebagateln¹ Mo na stwierdziæ na pewno, e nasi przewagê rynkow¹. Zgodnie z szacunkowymi pracownicy z ca³ej Polski bêd¹ mieli wiêksz¹ To ju nie pierwsze po³¹czenia w historii danymi wysokoœæ obrotów naszej grupy wœród pewnoœæ zatrudnienia. Wynika to z faktu, e Waszej firmy. Czego ucz¹ dotychczasowe firm sprzedaj¹cych hurtowo towary FMCG stabilizacja firmy jest bardzo du a i nie gro ¹ doœwiadczenia? daje nam drug¹ pozycjê w kraju, zaraz po nam raczej takie sytuacje jak likwidacja, b¹dÿ Makro. Jednak Makro nie wyszczególnia upadek. Wszystkie spó³ki s¹ dochodowe, silne Rzeczywiœcie byliœmy jedn¹ z swoich wyników sprzeda owych w rozbiciu na w swoich regionach. W najbli szych latach nie pierwszych firm, powsta³ych w wyniku fuzji artyku³y spo ywcze, chemiê, AGD, itd. powinno siê nic zmieniæ, a jeœli ju, to raczej na kilku podmiotów gospodarczych, czyli po Podejrzewam wiêc, e jeœli chodzi o kategoriê plus. Myœlê, e wszystkim nam powinno byæ prostu hurtowni. Prze³omowym momentem by³ produktów spo ywczych mo emy ju lepiej. Praca w tego rodzaju firmie, staj¹cej siê mój wyjazd do USA na szkolenie zajmowaæ nawet pierwsze miejsce. To potentatem na rynku daje szansê rozwoju, zorganizowane przez ambasadê przybli one dane firm badaj¹cych rynek. szkoleñ i awansów. Firma bêdzie poszukiwa³a amerykañsk¹ w ramach programu COHRAN. Obserwujemy te nasze pozycje u nowych rynków i nowych form dzia³ania, W³aœnie w Stanach, jako przedstawiciel firmy poszczególnych producentów. Wœród pojawi¹ siê wiêc te nowe szanse dla Jool pozna³em siê z Leszkiem Sygu³¹ z najwa niejszych koncernów jesteœmy pracowników.

8 Ciekawostki Nasza strona internetowa Jeszcze w poprzednim roku o p i n i e i zmieniliœmy grafikê naszej strony zapewnienie o internetowej. Celem zmian by³o nie tylko c h ê c i a c h unowoczeœnienie jej wygl¹du, ale przede korzystania z wszystkim dostosowanie do aktualnych takiej formy potrzeb. Zanim podjêliœmy decyzjê o takim, p r z e k a z u a nie innym wizerunku nowej strony informacji do zastanowiliœmy siê czego bêd¹ oczekiwaæ prasy. od niej internauci i co jest najwa niejsze, D l a aby zachêciæ do odwiedzin, a nie wszystkich osób zniechêciæ. zainteresowanych aktualnymi Przejrzeliœmy dziesi¹tki witryn www, informacjami o oceniaj¹c je tylko pod k¹tem uk³adu treœci na D L S - i e stronie i doszliœmy do wniosku, e najlepiej przygotowaliœmy przegl¹da³o nam siê te strony, które swym Newsletter, który uk³adem przypomina³y najpopularniejsze polega na tym, e portale internetowe. To w³aœnie takie witryny ka da osoba, która poda swój adres na przyk³ad wskazaæ jaki temat nale y jak Onet czy Interia s¹ najczêœciej odwiedzane otrzymywaæ bêdzie cyklicznie najnowsze poruszyæ w kolejnym numerze Magazynu i kszta³tuj¹ myœlenie ka dego internauty. I tak informacje o naszej firmie bezpoœrednio na DLS. powsta³ zarys uk³adu nowej strony www. swoj¹ skrzynkê pocztow¹. Szczególnie zale y Dla internautów spoza Polski Do jej stworzenia zaprosiliœmy jedn¹ nam na tym, aby Newsletterem zainteresowali przygotowaliœmy równie angielskojêzyczn¹ z najlepszych firm, które zajmuj¹ siê siê nasi Klienci, gdy bêdziemy w nim wersjê naszego serwisu oraz krótkie, projektowaniem stron, a mianowicie firmê C16 informowaæ o aktualnych promocjach podstawowe informacje o naszej firmie w z Krakowa. To co dziœ zobaczycie na stronie odbywaj¹cych siê w DLS. innych jêzykach: rosyjskim, niemieckim, jest wynikiem naszych wspólnych Dodatkowo wprowadziliœmy te w³oskim i francuskim. wielomiesiêcznych prac nad ka dym mo liwoœæ wysy³ania zapytania ofertowego. Mamy nadziejê, e spodoba Wam szczegó³em tej strony. Oprócz nowej grafiki Zapytanie takie trafia do dzia³u marketingu siê nowa formu³a naszej strony internetowej. wprowadziliœmy nowy blok tematyczny Centrali, a nastêpnie przekazywane jest do Gor¹co zachêcamy do odwiedzin, zapisywania przeznaczony dla prasy, w którym odpowiedniego dzia³u. Dlatego prosimy o siê do Newslettera i przekazywania nam zamieszczamy aktualne informacje dotycz¹ce szczególne zainteresowanie siê Waszych uwag i opinii. naszej Spó³ki. Dziœ wiemy, e by³ to pomys³ wiadomoœciami z tytu³em Zapytanie ze strony bardzo trafiony, poniewa zaraz po wys³aniu www. Liczymy te na to, e z tej opcji korzystaæ informacji do mediów o takim dziale na naszej Zapraszamy do odwiedzin: bêd¹ równie nasi pracownicy chc¹cy podzieliæ witrynie internetowej otrzymaliœmy pozytywne siê z nami informacjami o swoim oddziale, czy Wydawca, adres Redakcji: DLS S.A P³ock, ul. Kostrogaj 24 tel fax Redakcja: Redaktor Naczelny: Adam Imielski Druk: na zlecenie DLS S.A. Rytter Investment P³ock, ul. Przemys³owa 20 Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ i reklam oraz nie zwraca materia³ów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i redagowania tekstów. Wszelkie prawa zastrze one. Nak³ad: egz. P³ock, marzec 2005.

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:19:43 Numer KRS: 0000544582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA

OFERTA REKLAMOWA OFERTA REKLAMOWA www.zinfo.pl W celu zasiêgniêcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt: Alicja Dubiel reklama@zinfo.pl tel. 790 569 869 Dostêpne formy reklamowe: 1. REKLAMA GRAFICZNA Reklama graficzna

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 22:36:58 Numer KRS: 0000086311

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 22:36:58 Numer KRS: 0000086311 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 22:36:58 Numer KRS: 0000086311 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 12:10:33 Numer KRS: 0000360084 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

opakowania styropianowe

opakowania styropianowe opakowania styropianowe PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu www.omegaopakowania.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:36:13 Numer KRS: 0000143973 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 11:18:33 Numer KRS: 0000245353

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 11:18:33 Numer KRS: 0000245353 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 11:18:33 Numer KRS: 0000245353 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 07:07:50 Numer KRS: 0000400775 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 23:03:20 Numer KRS: 0000561625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2015 godz. 12:02:52 Numer KRS: 0000563306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia.

Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia. Cennik reklamowy 2009: billoboard, banerów, linków, artykułów promocyjnych i E-mailingu reklamowego w ramach Serwisu Proekologia.pl I. Billoboardy Polecamy tę formę reklamy dla podmiotów chcących przedstawić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:43:35 Numer KRS: 0000450058

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:43:35 Numer KRS: 0000450058 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:43:35 Numer KRS: 0000450058 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09

PL 215455 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa, PL 25.05.2009 BUP 11/09 PL 215455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383749 (51) Int.Cl. B62M 23/02 (2006.01) B62M 6/60 (2010.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 13:56:41 Numer KRS: 0000310656

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 13:56:41 Numer KRS: 0000310656 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 13:56:41 Numer KRS: 0000310656 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2016 godz. 15:07:56 Numer KRS: 0000283312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo