Po co biały kolor? P rzedstawiamy istotne fakty. W numerze: Mo liwoêci. Wie a Eiffla. Wdro enia. Inna filozofia biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po co biały kolor? P rzedstawiamy istotne fakty. W numerze: Mo liwoêci. Wie a Eiffla. Wdro enia. Inna filozofia biznesu"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. wrzesieƒ 2011 Po co biały kolor? W numerze: Mo liwoêci drukowania białym atramentem Wie a Eiffla na stodole - 7 x tak dla Arizony 360 XT Wdro enia - Océ Arizona 360 GT w firmie D.W.A. Inna filozofia biznesu - Arizona 360 XT w Studio Supra WARSZAWA Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 tel faks GDYNIA tel KATOWICE tel KRAKÓW tel POZNA tel SZCZECIN tel WROCŁAW tel (71, 72) Materia y eksploatacyjne i media tel. tel lub Opcja białego atramentu zapewnia drukarniom mo liwoêç obsługi prac o wy szej wartoêci, w tym produkcj podêwietlanych paneli na sztywnych i elastycznych mediach. P rzedstawiamy istotne fakty o technologii drukowania białym atramentem, pokazujemy e diabeł mo e tkwiç w szczegółach, odsłaniamy tajemnice drukowania z wykorzystaniem tej technologii i jej szerokie mo liwoêci. Doradzamy na co zwracaç uwag i opisujemy jak istotny jest druk białym atramentem i ile mo na na tym obecnie zarobiç. Je eli publikacja ta zainspiruje Paƒstwa do zadania nam pytania - b dziecie mogli napisaç do naszego eksperta. Zapraszamy do lektury! Opcja białego atramentu zapewnia drukarniom mo liwoêç obsługi prac o wy szej wartoêci, w tym produkcj podêwietlanych paneli na sztywnych i elastycznych mediach. Mo liwoêç drukowania białym atramentem jest niejednokrotnie wyjàtkowo istotna z punktu widzenia klienta. Przyjrzyjmy si dlaczego jest tak wa na? Czy sà jakieê istotne aplikacje, które obsługuje? Rozwa my kilka aspektów technicznych piezoelektrycznego druku białym atramentem UV oraz obszary mo liwych zastosowaƒ dla tej formy drukowania. Wyzwania zwiàzane z białym atramentem Zintegrowanie opcji białego atramentu w piezoelektrycznym ploterze atramentowym jest trudnym zadaniem, a wdro enie tej funkcjonalnoêci, by spełniała kryteria wysokiej jakoêci i niezawodnoêci, staje si jeszcze trudniejsze. Opracowanie w pełni funkcjonalnego rozwiàzania do drukowania białym atramentem stawia przed konstruktorami cały szereg wyzwaƒ. Rozpocznijmy od najbardziej odpowiedniego materiału na pigment, jakim dla bieli jest dwutlenek tytanu, który jest bardzo ci ki w porównaniu z pigmentami u ywanymi w kolorowych atramentach i dlatego w płynach nie lubi pozostawaç w stanie zawiesiny. W rezultacie wi kszoêç ploterów wyposa onych w biały atrament musi wymuszaç cyrkulacj, poruszanie lub innà form wzbudzania atramentu w czasie, gdy urzàdzenie nie drukuje, aby atrament zawsze był dobrze wymieszany. Dwutlenek tytanu stwarza tak e inne problemy. W przeciwieƒstwie do pigmentów u ywanych w kolorowych atramentach musi byç stosowany w proporcji masy do obj toêci przynajmniej trzy do czterech razy wi kszej ni stosowane normalnie, aby uzyskaç wystarczajàcà g stoêç optycznà. Cz Êciowo ten wysoki poziom pigmentu, proporcja masy do obj toêci działa jako czynnik zag szczajàcy w atramencie. Obydwie te właêciwoêci niezwykle utrudniajà wystrzeliwanie białego atramentu poprzez niewielkie dysze głowicy atramentowej, szczególnie jeêli atrament nie ma starannie dobranego składu, nie jest nale ycie produkowany, przechowywany i dystrybuowany. WłaÊciwoÊci, o których tu mowa, przyczyniajà si zazwyczaj tak e do krótszego okresu przydatnoêci do u ycia w porównaniu z kolorowymi atramentami. Zakładajàc, e producent wybranego przez Paƒstwa plotera przezwyci ył te trudnoêci techniczne, istniejà jeszcze inne zagadnienia, które nale y wziàç pod uwag. Biały atrament musi umo liwiaç odpowiedni poziom krycia, aby całkowicie pokryç jasnym, białym podkładem media (tak, by w ogóle nie przeêwitywał ich kolor) bàdê przedmioty o odcieniu innym ni biały. JednoczeÊnie druk ten musi byç przezroczysty dla Êwiatła i wyjàtkowo gładki, aby mógł tworzyç warstw dyfuzyjnà podczas drukowania na kolorowym obrazie w podêwietlanych panelach, wykonywanych w oparciu o transparentne media. Niektóre dost pne dziê str. 2 Océ Arizona 300 GT Océ Arizona 360 GT Océ Arizona 360 XT Océ Arizona 550 GT Océ Arizona 550 XT 1

2 wdro enia str. 1 wielkoformatowe rozwiàzania oferujà bardzo przeci tne opcje białego atramentu, które sprawiajà, e druk nie jest wystarczajàco jasny, wystarczajàco biały i w dostatecznym stopniu kryjàcy i gładki, aby opcje te pozwalały na obsług aplikacji komercyjnych. Kluczowà sprawà jest zrozumienie ograniczeƒ jakoêci obrazu przy stosowaniu białego atramentu, niemniej jednak do rozwa enia pozostajà tak e inne kwestie: Czy biały mo e byç drukowany jako warstwa pod i/lub nad warstwà kolorowego atramentu? Czy biały mo e byç drukowany jako warstwa pomi dzy dwiema warstwami kolorowego atramentu dla podêwietlanych aplikacji typu dzieƒ/noc? Czy wydruki z białà/kolorowà warstwà mogà byç realizowane zarówno na sztywnych, elastycznych czy podawanych z roli mediach? Czy drukowanie białym atramentem gwarantuje t samà rozdzielczoêç i/lub rozmiar kropli, jak w przypadku druku kolorowego, aby mo na było odró niç drobne detale czy te biały atrament jest odpowiedni wyłàcznie do jednolitego krycia wi kszych powierzchni? Czy biały atrament pozwala na drukowanie z pełnà pr dkoêcià w przypadku zadrukowania nieinterferujàcego obszaru kolorem spotowym czy te tryby druku warstw sà jedynymi dost pnymi? Zrozumienie kwestii zwiàzanych z jakoêcià obrazu oraz aspektów technicznych plotera jest podstawà pomyêlnego wdro enia do oferty usług, wymagajàcych druku białym atramentem PodÊwietlane panele mo na tworzyç na transparentnych mediach, przy czym biały atrament słu y jako warstwa dyfuzyjna dla Êwiatła. Biały atrament umo liwia drukowanie na ciemnych lub kolorowych mediach. Nale y rozwa yç wiele pytaƒ, a odpowiedzi na te pytania b dà determinowały mo liwoêç obsługi przez ploter poszczególnych rodzajów prac. Najwa niejsze jest jednak to, e samo stwierdzenie faktu i ploter posiada opcj białego atramentu to stanowczo za mało by uznaç, e jest ona w stanie efektywnie drukowaç prace, wymagajàce stosowania białego atramentu. Zrozumienie kwestii zwiàzanych z jakoêcià obrazu oraz aspektów technicznych plotera jest podstawà pomyêlnego wdro enia do oferty usług, wymagajàcych drukowania białym atramentem. Nieskoƒczone mo liwoêci zastosowaƒ Zakładajàc, e zakupili Paƒstwo ploter z niezawodnie i pewnie działajàcà opcjà białego 2 atramentu, zobaczmy jakie mo liwoêci obsługi prac otwiera ta inwestycja. Tak naprawd, pozwala ona na drukowanie dowolnych prac, jakie tylko zdoła wymyêliç zamawiajàcy! Opcja białego atramentu w ogromnym stopniu rozszerza mo liwoêci druku, szczególnie w przypadku ploterów płaskich. Gdy rozwa amy druk na transparentnych mediach, pojawiajà si dwie mo liwoêci. Sztywne media takie jak poliw glan, akryl czy PET-G mogà byç wykorzystywane do aplikacji z podêwietlanà drugà powierzchnià, gdzie obraz oglàdany jest z niezadrukowanej strony mediów. Jest to najcz Êciej stosowane w podêwietlanych od spodu panelach w punktach sprzeda y czy te panelach reklamowych. JakoÊç niektórych ploterów jest taka, e mo e ona z powodzeniem konkurowaç z jakoêcià fotograficznego druku laserowego. Przykładem jest np. Océ LightJet. Jeszcze ciekawszym aspektem tej technologii - dost pnej w kilku modelach ploterów - jest mo liwoêç drukowania białej warstwy pomi dzy dwiema kolorowymi warstwami na tej samej (drugiej) powierzchni mediów. Dzi ki temu mo na wykonywaç wydruki w tak zwanym trybie dzieƒ /noc, przeznaczonym dla sytuacji, gdy nocà panel jest aktywnie podêwietlany od spodu, zaê w ciàgu dnia nie jest podêwietlany. Taka forma znajduje uznanie u ytkowników dbajàcych o sprawy ekologii, gdy panel ekspozycyjny zu ywa o połow mniej energii elektrycznej w stosunku do standardowych podêwietlanych paneli. OczywiÊcie, istotne sà te mo liwoêci drukowania dwóch lub trzech niezale nych warstw na elastycznych mediach (podawanych z roli). Elastyczne transparenty lub przezroczyste, elastyczne media mo na stosowaç w taki sam sposób jak sztywne materiały i wykorzystywaç je do tworzenia taƒszych, krócej funkcjonujàcych materiałów ekspozycyjnych. Ponadto, elastyczne media rozszerzajà mo liwoêci zastosowaƒ na takie aplikacje jak dekoracje witryn okiennych (gdzie metoda druku białego pomi dzy warstwami koloru pozwala na oglàdanie dekoracji z dwóch stron - co podwaja liczb oglàdajàcych danà reklam ) czy informacj w punktach sprzeda y detalicznej. Gdy zaê mówimy o mediach innych ni białe, pojawiajà si jeszcze kolejne interesujàce aspekty. Wyobraêmy sobie mo liwoêç drukowania na dowolnych płaskich przedmiotach czy mediach, niezale nie od ich podstawowego koloru. Drzwi, drewno, szyby, dachówki, dywany, kamieƒ, karton, metal, opakowania foliowe czy materiały tekstylne - list t mo na ciàgnàç bez koƒca. A jeêli system nie przemieszcza mediów/przedmiotu podczas drukowania, jak ma to miejsce w wyposa onych w stół ploterach płaskich, wybór materiałów, na jakich odbywa si druk nie jest ograniczony do samych mediów, lecz mo na zadrukowywaç w zasadzie dowolny przedmiot. Podsumowanie Opcja białego atramentu zapewnia dostawcom druku mo liwoêç sprzedawania zapewniajàcej wy sze mar e, podêwietlanej grafiki zarówno na sztywnych, jak i elastycznych mediach. Biały atrament daje tak e mo liwoêç realizacji przy u yciu ploterów płaskich specjalnych zadaƒ drukowania na niemal wszystkich mediach oraz przedmiotach. Mo na nie tylko obsługiwaç zlecenia o wy szej wartoêci i wy szych mar ach, ale dostawcy takiego druku mogà tak e wyró niç si swojà ofertà na tle konkurencji, zyskujàc Jeff Edwards jest mened erem ds. marketingu w Océ Display Graphics Systems, odpowiedzialnym za lini produktowà ploterów płaskich z serii Océ Arizona UV. Pracuje w siedzibie głównej firmy w pobli u Vancouver, Kolumbia Brytyjska. skuteczne narz dzie do walki z nadmiernà unifikacjà rynku obsługi wielkoformatowego drukowania. Drukowanie z wykorzystaniem opcji białego atramentu - to dost pne rozwiàzanie i mo liwoêç obsługi zyskownych zleceƒ. To opcja, obok której nie mo esz przejêç oboj tnie. JEFF EDWARDS Zadaj pytanie ekspertowi: Océ LightJet oraz Océ Arizona sà zarejestrowanymi znakami handlowymi Océ Display Graphics Systems. 2011, Océ Display Graphics Systems. Wszelkie prawa zastrze one.

3 Wie a Eiffla na stodole Siedem razy tak dla Océ Arizony 360 XT w firmie Novum Invest Sp. z o.o. wdro enia Novum Invest Sp. z o.o. z Gliwic to firma z ponaddwunastoletnim doêwiadczeniem. Produkuje, montuje tablice i konstrukcje reklamowe. Ma na swoim koncie tysiàce realizacji. Sà wêród nich tablice reklamowe wszelkich rozmiarów (billboardy, megaboardy, noêniki unijne, informacyjne, pamiàtkowe), o ró nych konstrukcjach i wykonane z ró norodnych materiałów, a tak e inne niestandardowe budowle reklamowe i telebimy. RozmaitoÊç, jakà oferuje swoim klientom sprawia, e od lat stawia ona na sprz t umo liwiajàcy sprawnà i wysokiej jakoêci produkcj. Do takich nale ała inwestycja w ploter Océ Arizona 360 XT. W tym artykule wracamy do czasu, kiedy firma podejmowała decyzj o zakupach i pytamy Macieja WiÊniewskiego - prezesa zarzàdu firmy Novum Invest Sp. z o.o. o to, jakie wyzwania stawiano przed nim. Po pierwsze - jakoêç Sprawa jakoêci była i jest dla nas priorytetem. Od zawsze bowiem w naszej działalnoêci kierujemy si zasadà, e nie wracamy do tego, co ju zrobiliêmy - co oznacza, e to, co robimy ma byç zrobione dobrze. Ploter Océ Arizona 360 XT nie miał w zasadzie konkurencji wêród innych urzàdzeƒ jeêli chodzi o jakoêç. WczeÊniej zresztà podzlecaliêmy nasze prace jednej z lokalnych drukarƒ, która ma starszy i mniejszy model plotera Océ Arizona i byliêmy bardzo zadowoleni z wydruków, jakie to urzàdzenie oferowało. Po drugie - druk płaski Od jakiegoê ju czasu widzimy, e rynek w coraz wi kszym stopniu zmierza do tego, by oprzeç si na tej właênie technologii. Bacznie przyglàdaliêmy si ploterom drukujàcym na płasko i okazało si, e warto pomyêleç o inwestycji w tego rodzaju maszyn. Owszem, drukowanie w technologii solwentowej b dzie jeszcze długo funkcjonowało na rynku, ale zdecydowanie skłania si on ku technologii druku płaskiego. Dlatego my równie poszliêmy w tym właênie kierunku. Po trzecie - mo liwoêci zadrukowywania niemal wszystkiego Mo liwoêci urzàdzenia sà ogromne. WłaÊciwie mo emy, wykorzystujàc ten ploter, drukowaç niemal na wszystkim - na płótnie, szkle, drewnie, PCV, płytach ceramicznych i wielu innych materiałach, nawet najbardziej nietypowych - co nie tylko poszerza naszà ofert, ale przede wszystkim wyró nia nas na tle konkurencji. JeÊli zjawi si u nas klient i stwierdzi, e chce mieç zdj cie wie y Eiffla na drzwiach od stodoły - to te damy rad takiemu zleceniu (Êmiech). Po czwarte - biały kolor i du y stół Opcja białego atramentu, która umo liwia zadrukowywanie mediów lub przedmiotów innych ni białe, nadruk na transparentnych mediach, stosowanych w podêwietlanych panelach, jak równie na drukowanie z wykorzystaniem białego atramentu jako koloru specjalnego była dla nas bardzo istotna w tym urzàdzeniu. Podobnie jak ogromny stół, który wykorzystuje podciênieniowy system nieruchomego utrzymywania mediów, co zapewnia precyzyjne wyrównywanie obrazu nawet przy druku wieloprzebiegowym. Nie musimy teraz drukowaç naszych prac w kilku przebiegach, ale za jednym mamy gotowy produkt. Ma to ogromny wpływ na organizacj pracy i jej wydajnoêç. Mo emy te stół dzieliç na poszczególne sektory i drukowaç na nim zupełnie inne produkty jednoczeênie. Po piàte - serwis Istotnym był dla nas równie przy wyborze urzàdzenia wysoki poziom usług serwisu jego dostawcy. Wa nym był te fakt, e najbli szy punkt serwisowy firmy Océ mieêci si w Katowicach, wi c w przypadku awaryjnych sytuacji jest bardzo blisko. Po szóste - nowe horyzonty Ploter Océ Arizona 360 XT otwiera nam nowe mo liwoêci. B dziemy teraz obsługiwaç naszych klientów opierajàc si na własnym sprz cie, co z pewnoêcià wpłynie na czas realizacji zleceƒ, ale równie b dziemy mogli zaproponowaç im nowe rozwiàzania, takie, które nie dotyczà wyłàcznie reklamy. Swoje usługi b dziemy mogli równie zaproponowaç firmom, które do tej pory nie współpracowały z nami. Naszà ofertà chcemy na przykład zainteresowaç klientów zajmujàcych si wykaƒczaniem wn trz, którzy b dà u nas mogli zadrukowywaç np. meble, lustra, dekory na podłogi i Êciany, szklane drzwi i parawany. Po siódme - z Arizonà jesteêmy jeszcze bardziej wyjàtkowi Nasz ploter Océ Arizona 360 XT jest jedynym takim ploterem w regionie, dlatego firmy, które byç mo e korzystały z usług innych drukarƒ, posiadajàcych plotery płaskie gdzieê dalej, b dà teraz miały zdecydowanie bli ej. Dodatkowo - co chcielibyêmy podkreêliç - oferujemy naszym klientom kompleksowà obsług - od pomysłu (poniewa posiadamy własnà pracowni graficznà) przez wykonanie, na dostarczeniu, czy zamontowaniu produktu koƒczàc. Nie muszà oni anga owaç swoich sił i czasu w poszukiwanie firm, które zaprojektujà im prac, innych, które wykonajà ten projekt, a jeszcze innych, które im dostarczà i zamontujà gotowy produkt. To wszystko mogà wykonaç u nas. JeÊli zjawi si u nas klient i stwierdzi, e chce mieç zdj cie wie y Eiffla na drzwiach od stodoły - to te damy rad takiemu zleceniu Gliwice 5

4 promocje oprogramowanie Bestsellery Océ do zastosowaƒ dekoracyjnych Materiały eksploatacyjne do urzàdzeƒ UV/solwent/lateks Media dedykowane do wydruku fototapet Océ Wall Decoration Paper 300 g/m 2 Tapeta winylowa strukturalna Pokryta specjalnà powłokà, pozwalajàcà na uzyskanie znakomitej jakoêci wydruków Doskonale przylega po przyklejeniu, Êwietnie niweluje nierównoêci Êciany Posiada atest niepalnoêci B Materiał dedykowany do ploterów lateksowych, UV oraz solwentowych Atrakcyjna cena: 13,50* pln/m 2 IJM 601 Outdoor Paper PO 212 g/m 2 Tapeta papierowa gładka Odporna na rozdarcia, wzmacniana lateksem i winylem Doskonale przylega po przyklejeniu, Êwietnie niweluje nierównoêci Êciany Odporna na działanie wody Materiał dedykowany do ploterów lateksowych, UV oraz solwentowych Atrakcyjna cena: 8,50* pln/m 2 *Wszystkie podane ceny sà cenami netto Wi cej informacji o firmie i us ugach na naszej stronie: oraz Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 Media dedykowane do drukowania reprodukcji oraz wszelkiego rodzaju dekoracji: sklepowych, teatralnych itp. IJM 619 Canvas Solvent PO 300 g/m 2 Materiał o strukturze płótna malarskiego Doskonały do wydruku reprodukcji, dekoracji, plakatów Specjalna powłoka pozwala na doskonałe odzwierciedlenie kolorów Atrakcyjna cena: 19,60* pln/m 2 IJM 618 POLY TEXTILE B1 200 g/m 2 Onyx - Version X10.1 RIP Najnowsza wersja najpopularniejszego RIP-a Doskonałej jakoêci, mi kka, satynowa poliestrowa tkanina z wysokiej jakoêci polimerowà powłokà, gwarantujàcà uzyskanie niezwykle ywych kolorów Nie przepuszcza wody ani powietrza Posiada certyfikat niepalnoêci B1 Odporna na rozciàganie i rozdarcia Materiał dedykowany do ploterów lateksowych, UV oraz solwentowych Atrakcyjna cena : 24,90* pln/m Warszawa tel lub Firma Océ wprowadziła do oferty najnowszà wersj najpopularniejszego na rynku oprogramowania Onyx - Version X10.1. Upraszcza ona znaczàco procesy drukowania, zapewniajàc punktom drukarskim jeszcze wi kszà kontrol nad przepływem realizacji zadaƒ. Wwersji tej najwi ksze zmiany dotyczà kalibracji i tworzenia profili kolorystycznych, automatyzacji procesu drukowania oraz obsługi wielostronicowych plików PDF. Dzi ki aktualizacji oprogramowania u ytkownicy najnowszej jego wersji b dà mogli w łatwiejszy sposób tworzyç własne profile mediów; 3 wersja X 10.1 zapewni im nowe mo liwoêci w tym zakresie. Poza tym oprogramowanie Onyx - Version X10.1 RIP gwarantuje u ytkownikom popraw spójnoêci kolorów z systemem G7, ułatwia kalibracj białego koloru, oferuje nowe mo liwoêci automatyzacji procesu drukowania i wykaƒczania prac poprzez wykorzystanie standardu JDF, a tak e zapewnia popraw obsługi wielostronicowych plików PDF. Wraz z wersjà X10.1 zostanie równie wprowadzony (z myêlà o u ytkownikach oprogramowania) nowy system jego aktualizowania - Onyx Advantage Océ Edition. Po wykupieniu rocznego pakietu umo liwiajàcego aktualizacj oprogramowania, klient otrzyma m.in. wszystkie sterowniki i ich najnowsze wersje (tak e do drukarek nie b dàcych w ofercie Océ), a tak e darmowà wymian klucza w przypadku jego uszkodzenia. To jednak nie jedyne korzyêci dla tych, którzy włàczà si do programu, bowiem w przyszłoêci b dzie on rozwijany. Klienci, którzy zdecydujà si ju teraz na wybór oprogramowania Onyx otrzymajà znacznie wi cej. Zadaj pytanie ekspertowi:

5 promocje oprogramowanie Océ ColorWave 600 Czysta, wysokiej jakoêci, wydajna, szybka, łatwa w obsłudze technologia drukowania plakatów w nowym modelu biznesowym Océ ze stałymi, znanymi kosztami druku Nowa propozycja Océ wybiega naprzeciw zmianom zachodzàcym na rynku. Umo liwia realizacj najmniejszych nawet zleceƒ ze znanym, całkowitym kosztem druku. Jest odpowiedzià na potrzeby personalizacji plakatów, dzi ki wykorzystaniu cyfrowej technologii druku. Niezwykle skraca czas produkcji, pozwala obsłu yç klientów z niskonakładowym drukiem plakatów na poczekaniu nawet wtedy, kiedy zlecenie dotyczy drukowania zró nicowanych formatów na ró nych rodzajach mediów. Druk skomplikowanych zleceƒ jest dzi ki Océ ColorWave 600 tak łatwy, e mo e go realizowaç ka dy pracownik bez potrzeby przechodzenia specjalnych szkoleƒ. Poni ej podajemy powody dla których warto zastanowiç si nad nowà propozycjà Océ. Wydajny szybki, bezobsługowy druk plakatów Wydruki nie muszà schnàç. Drukarka mo e staç w dowolnym miejscu nawet w pomieszczeniach biurowych, gdy nie emituje adnych nieprzyjemnych zapachów. Nie ma potrzeby szkoleƒ ani adnych czynnoêci konserwacyjnych; 42 cale ka dy mo e drukowaç plakaty dzi ki intuicyjnemu oprogramowaniu i łatwej obsłudze tego wielkoformatowego plotera do druku plakatów - nie jest ona bardziej skomplikowana ni obsługa drukarki na biurku. U ytkownik nie przeprowadza adnych czynnoêci konserwacyjnych. Ploter w ka dym momencie mo na włàczyç i wyłàczyç. Stała, wysoka jakoêç druku Dzi ki wyjàtkowej technologii Océ Crystal Point zastosowanej w ploterze, niezale nie od iloêci drukowanych plakatów, ka dy z nich jest w tej samej wysokiej offsetowej jakoêci. RozdzielczoÊç druku wynosi 1200 dpi, a nanoszenie toneru na medium w postaci elowej pozwala uzyskaç gładkie przejêcia tonalne i niezwykle wyraêne detale. ElastycznoÊç Océ ColorWave 600 posiada cztery lub szeêç automatycznych podajników rolkowych, umo liwiajàcych stosowanie ró nych formatów lub rodzajów papieru. Ploter automatycznie dobiera odpowiednià szerokoêç noênika. Zró nicowane formaty dla tego systemu nie stanowià adnego problemu. Nie trzeba wi c marnowaç czasu na wymian rolek lub odcinanie Nowy model biznesowy Océ Ustal z nami stały, przez wiele lat niezmienny koszt kolorowego wydruku obejmujàcego toner (niezale nie od pokrycia) i serwis Atrakcyjna oferta dla firm drukujàcych grafik reklamowà. Unikatowa technologia Océ CrystalPoint zastosowana w superwydajnym ploterze Océ ColorWave 600, drukujàca wysokiej jakoêci grafik jest teraz w niezwykle atrakcyjnej ofercie! niezadrukowanych powierzchni papieru - to czysta oszcz dnoêç czasu i mediów. TrwałoÊç i ekologia Technologia Océ Crystal Point zapewnia mocne przyleganie toneru do noênika, a wydruki z plotera Océ ColorWave 600 sà wodoodporne. Aplikacje nadajà si do ekspozycji zewn trznej nawet do 3-4 tygodni. Natychmiastowa krystalizacja toneru na powierzchni mediów nie wymaga schni cia, przez co do otoczenia nie przedostajà si adne zapachy i zwiàzki chemiczne. Automatyczny dobór szerokoêci papieru eliminuje jego straty. Ekonomia i bezpieczeƒstwo Nowy model biznesowy, jaki firma Océ proponuje wraz z ploterem Océ ColorWave 600 pozwala przez wiele lat niezmiennie, precyzyjnie wyliczaç i utrzymywaç stałe koszty drukowania zwiàzane z tonerem (niezale nie od stopnia pokrycia) oraz serwisu, co stanowi wyjàtkowà na rynku gwarancj utrzymania kosztów pod kontrolà dla bezpieczeƒstwa Twojego biznesu. KorzyÊci WydajnoÊç - łatwy, szybki, bezobsługowy druk plakatów, brak czasu schni cia. Stała, wysoka jakoêç druku - technologia Océ CrystalPoint. ElastycznoÊç - cztery szerokoêci papieru w ploterze na czterech automatycznych podajnikach rolkowych. Ekonomia i bezpieczeƒstwo - stałe, gwarantowane koszty serwisu i tonera za metr kw. wydruków. TrwałoÊç i ekologia - wodoodporne wydruki, tak e do zastosowaƒ zewn trzych, o trwałoêci do 3-4 tygodni. Plakat kolor B1 w 35 sek. Przykładowa cena promocyjna za pierwsze 1000 metrów kw. w miesiàcu: 1,95 euro/metr kw (serwis + toner) niezale nie od pokrycia tonerem. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Offsetowa jakoêç JeÊli jesteêcie Paƒstwo zainteresowani, prosimy o kontakt z nami: 4

6 wdro enia Aby móc powiedzieç wi cej Océ Arizona 360 GT w firmie D.W.A. w Kielcach Bilbordy, plakaty, banery, Êcianki ekspozycyjne, szyldy, tablice, flagi i grafiki na pojazdy - tyle do tej pory w wielkim formacie miała do powiedzenia firma D.W.A. z Kielc. Przedsi biorstwo, które od ponad 10 lat działa z powodzeniem na trudnym rynku reklamowym, postanowiło jednak nie poprzestawaç na tym, co do tej pory oferowało klientom - chciało móc powiedzieç wi cej. I choç oferta jest niezwykle bogata - bo oprócz druku wielkoformatowego realizuje m.in. zlecenia druku offsetowego i małoformatowego druku cyfrowego, wykonuje tablice rejestracyjne i informacyjne, zajmuje si grawerowaniem, to jednak - jak mówi Zbigniew Wenus, właêciciel firmy - aby istnieç na rynku nale y stale poszerzaç portfolio usług, podnosiç jakoêç, a tak e przyspieszaç czas realizacji zleceƒ. Do tego sà jednak potrzebne innowacyjne rozwiàzania. Takim okazał si ploter Océ Arizona 360 GT. Przede wszystkim dlatego, e pozwolił firmie zaproponowaç klientom nowà jakoêç usług - nie tylko mogà one byç teraz Powierzchnia zadrukowana w Studiu Supra wykorzystujàc ploter Océ Arizona 360 XT zaj łaby z pewnoêcià wielohektarowe pole, choç maszyna pracuje tu zaledwie od lipca. Ciekawostkà jest te to, e swoje inwestycje realizuje ona zgodnie z nieco innà - ni typowo polska - filozofià biznesu. Dzieje si tak za sprawà otwartego na innowacje Grzegorza Kwiatkowskiego, właêciciela Studia Supra z Warszawy. JakiÊ czas temu firma rozpocz ła intensywny rozwój w dziedzinie druku wielkoformatowego i uruchomiła drugà lokalizacj pod Warszawà, gdzie koncentrujà si obecnie zwiàzane z tym prace. Stanowià około 75% całej produkcji zakładu i - jak mówi Grzegorz Kwiatkowski - ten trend z pewnoêcià zostanie utrzymany. WłaÊnie tej wielkoformatowej produkcji Studia Supra chcielibyêmy dokładniej si przyjrzeç, a to za sprawà ostatniej inwestycji firmy w wielkoformatowy ploter Océ Arizona 360 XT, wyposa ony w biały kolor oraz zestaw do drukowania z roli na rol. Drukarnia cyfrowa i studio graficzne, jakie działajà pod szyldem Studia Supra, to zakład poligraficzny z ponaddziesi cioletnià tradycjà. Poczàtki firmy wiàzały si z prepressem i przygotowalnià dla drukarƒ. Z czasem zacz ły si pojawiaç cyfrowe urzàdzenia drukujàce, zarówno małojak i wielkoformatowe. Wszystko zmierzało do tego, by firma stała si agencjà, zajmujàcà si komunikacjà wizualnà i oferujàcà produkty z tym zwiàzane. Efekt został doêç szybko osiàgni ty - obecnie Studio Supra zajmuje si projektowaniem, drukiem produktów mało- i wielkoformatowych w technologii cyfrowej bàdê offsetowej, a tak e projektowaniem stron internetowych. Firma nale y do mi dzynarodowej organizacji 6 realizowane w krótszym czasie, ale te (co bardzo wa ne) w przyst pnej cenie. Océ Arizona 360 GT to pierwsza tego typu maszyna w regionie Êwi tokrzyskim. D.W.A. realizowała wczeêniej ró ne aplikacje wykonujàc reklamy na yczenie klientów równie na materiałach sztywnych, jednak mo liwoêç druku bezpoêrednio na sztywnych mediach nie tylko pozwala firmie na skrócenie czasu realizacji zlecenia, ale te na obni enie kosztów drukowania. Wykonywanie niektórych aplikacji przy wykorzystaniu techniki solwentowej, wymagajàcej klejenia i laminowania danej pracy, bywało du o dro sze ni wykonywanie tego samego zlecenia na maszynie Océ Arizona 360 GT. Teraz klienci Êmiało mogà zlecaç druk bezpoêrednio na szkle, drewnie, sklejce, metapleksie, ceramice, glazurze, blasze, metalach kolorowych i ocynkowanych, płytach KAPPA, tekturze i papierach sztywnych, skórze, ale równie na tkaninach i innych. Fakt, e nasz region nie posiadał do tej pory tego typu urzàdzenia - mówi Zbigniew Wenus - zmobilizował nas do zakupu. To pierwsza maszyna Océ w naszej firmie. Przed zakupem porównywaliêmy urzàdzenia innych producentów International Printers Network (IPN), zrzeszajàcej profesjonalistów bran y poligraficznej z całego Êwiata. Przynale noêç ta pomaga otwieraç si na innowacje i uwa niej przyglàdaç si aktualnym trendom rynkowym. Z organizowanych przez IPN spotkaƒ i dzi ki wymianie doêwiadczeƒ, Grzegorz Kwiatkowski czerpie informacje na temat maszyn i urzàdzeƒ, w które warto inwestowaç oraz ciekawych rozwiàzaƒ biznesowych, jakie warto wprowadzaç w przedsi biorstwach. WidzieliÊmy, e w zakresie drukowania wielkoformatowego coraz wi ksze znaczenie - obok technologii solwentowej, która dominuje na rynku wydruków wielkoformatowych - zaczyna od jakiegoê czasu odgrywaç płaski druk UV, poniewa daje on niesłychane dotàd mo liwoêci drukowania bezpoêrednio na wielu materiałach - od PCV poczàwszy, poprzez polietylen, plexi, hips, dibond, piank kappa, papier, tektur, karton, baner, siatk (mesh), tapety, ró nego rodzaju tkaniny, canvas, backlight, foli samoprzylepnà, OWV oraz magnetycznà na drewnie, szkle wcale nie koƒczàc, bo mo liwoêci plotera Océ Arizona 360 XT sà naprawd ogromne. W zasadzie mo e on zadrukowywaç dowolny materiał, wszystko zale y od pomysłu i zapotrzebowania zlecajàcego. Inwestycja w innowacyjny ploter Océ Arizona 360 XT to jedna z wielu inwestycji nowoczesnego modelu biznesowego Studia Supra. Przede wszystkim dlatego, e pozwala si firmie wyró niç na konkurencyjnym rynku zleceƒ. Druk wielkoformatowy to intensywnie rozwijajàca si cz Êç poligrafii. Wcià jeszcze jest tu du o do zrobienia, stàd warto inwestowaç w maszyny, które umo liwiajà wykonywanie jak najwi cej ciekawych i oryginalnych aplikacji, a dodatkowo i okazało si, e Océ oferuje najwi cej. Po pierwsze ploter Arizona 350 GT firmy Océ ma stół z podsysem, umo liwiajàcy bardzo precyzyjne drukowanie, po drugie drukuje szybciej ni inne maszyny, które rozpatrywaliêmy. Posiada poza tym bardzo przydatnà opcj drukowania z roli na rol, a jeêli chodzi o jakoêç drukowania - firma Océ nie ma tu w zasadzie konkurencji. Niemałe znaczenie miał dla firmy D.W.A fakt, e urzàdzenie Océ zapewniało ni sze koszty druku, ni inne maszyny, które oglàdał Zbigniew Wenus, co przekłada si na cen usług dla klientów firmy. WłaÊciciel firmy D.W.A przeprowadzał szereg testów maszyn konkurencyjnych. Ploter Arizona 350 GT firmy Océ zaskoczył nas pod wieloma wzgl dami. Najbardziej jednak zaskoczyła nas precyzja w drukowaniu dwustronnym na tej maszynie. Okazało si bowiem, e obraz wydrukowany na jednej stronie w lustrzanym odbiciu idealnie pokrywa si z tym, co zostało wydrukowane na drugiej stronie. To bardzo wa ne w przypadku drukowania reklam dwustronnych czy bannerów podêwietlanych i z pewnoêcià wyró ni to nas na niełatwym rynku zleceƒ. Mamy równie nadziej, e maszyna ta przyciàgnie do nas nowych klientów, którzy zechcà skorzystaç z naszych dotychczasowych usług. Wielohektarowe wielkoformatowe pole firmy Studio Supra Kielce Warszawa pozwalajà klientom oferowaç rozsàdne ceny - mówi Grzegorz Kwiatkowski. - Ploter Océ Arizona 360 XT nale y do takich urzàdzeƒ. Jego przewagà w stosunku do urzàdzeƒ konkurencyjnych jest przede wszystkim wysoka jakoêç druku, a tak e stół z podsysem, który gwarantuje du à precyzj w druku. Stół ten umo liwia zadrukowywanie naprawd du ych powierzchni (jego wymiary to 2 na 3 metry kw.), ale równie doskonale sobie radzi z mniejszymi aplikacjami. Mo na na nim np. zadrukowywaç małe gad ety. JakiÊ czas temu zadrukowywaliêmy te, wykorzystujàc ten właênie ploter, np. podajniki z przezroczystego materiału do ulotek A5. Wykonanie tej ostatniej pracy było mo liwe tak e dzi ki zakupionej w ostatnim czasie frezarce. Grzegorz Kwiatkowski podkreêla, e ploter Océ Arizona 360 XT wyró nia si temperaturà utrwalania w lampach UV, która pozwala na bezproblemowe zadrukowywanie nawet bardzo cienkich syntetyków. Przed zakupem zdobywał informacje m.in. od członków IPN, którzy bardzo pozytywnie oceniali to urzàdzenie. Choç mieliêmy jeszcze za mało czasu, eby dokładnie poznaç ten ploter - mówi - jego du e mo liwoêci oraz jakoêç drukowania sprawiajà, e jesteêmy przekonani o słusznoêci tej inwestycji. To pierwsza instalacja plotera Océ w naszej firmie. Zastosowana w nim technologia sprawia, e mo emy teraz wykonywaç mniej procesów przy realizacji niektórych zleceƒ, co przyspiesza czas ich realizacji, a dodatkowo oferujemy produkty naprawd wysokiej jakoêci. Wszystko to plus ró ne typy wykoƒczeƒ, jakie oferujemy: zgrzewanie, oczkowanie, laminowanie, wycinanie i zaginanie płyt, wyklejanie, a tak e monta grafiki, jeêli zachodzi taka potrzeba sprawia, e wyró niamy si wêród innych firm oferujàcych podobne usługi.

Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona.

Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona. Wydrukowano na Océ CS 665Pro W Y D A N I E 2 / 2 0 1 0 Biuletyn informacyjny Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Océ Arizona 550 GT to najszybsze urzàdzenie z wielokrotnie nagradzanej linii Océ Arizona. Najwy sza

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN EKO-TRENDY SUBLIMACJA POTENCJAŁ & PRZYSZŁOŚĆ. raport specjalny W DRUKU URZĄDZENIA DRUKUJĄCO -KOPIUJĄCE

DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN EKO-TRENDY SUBLIMACJA POTENCJAŁ & PRZYSZŁOŚĆ. raport specjalny W DRUKU URZĄDZENIA DRUKUJĄCO -KOPIUJĄCE news kampanie out of home pos digital signage visual&print artykuły promocyjne 2 (29) styczeń - marzec 2012 cena: 15 PLN (w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl DOSTAWCY MEDIÓW I MASZYN raport specjalny EKO-TRENDY

Bardziej szczegółowo

2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych. Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o.

2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych. Wydawca:Targi w Krakowie Sp. z o.o. I N F O R M A T O R kompozyt-expo 2. Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych Przygotowania do listopadowych Targów KOM- POZYT-EXPO idą pełną parą! W porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

raport dostawcy mediów i maszyn zestawienia mediów, mapa dostawców mediów I maszyn Festiwal Marketingu Druku & Opakowań

raport dostawcy mediów i maszyn zestawienia mediów, mapa dostawców mediów I maszyn Festiwal Marketingu Druku & Opakowań wszystko o skutecznej reklamie styczeń - marzec 2014 cena: 15 PLN (w tym 8% vat) www.oohmagazine.pl raport dostawcy mediów i maszyn ATRamenty ETYKiety & OPAKowania DRUK na tkaninach zestawienia mediów,

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego przedmiotem.

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach

Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach BANK I KREDYT styczeƒ 2005 BankowoÊç Komercyjna 67 Wykorzystanie marki do kreowania wartoêci w bankach Grzegorz Urbanek Wprowadzenie 1 Zob. T.H. Donaldson, (1992): The Treatment of Intangibles: A Banker

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo