Po co biały kolor? P rzedstawiamy istotne fakty. W numerze: Mo liwoêci. Wie a Eiffla. Wdro enia. Inna filozofia biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po co biały kolor? P rzedstawiamy istotne fakty. W numerze: Mo liwoêci. Wie a Eiffla. Wdro enia. Inna filozofia biznesu"

Transkrypt

1 Biuletyn informacyjny Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. wrzesieƒ 2011 Po co biały kolor? W numerze: Mo liwoêci drukowania białym atramentem Wie a Eiffla na stodole - 7 x tak dla Arizony 360 XT Wdro enia - Océ Arizona 360 GT w firmie D.W.A. Inna filozofia biznesu - Arizona 360 XT w Studio Supra WARSZAWA Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 tel faks GDYNIA tel KATOWICE tel KRAKÓW tel POZNA tel SZCZECIN tel WROCŁAW tel (71, 72) Materia y eksploatacyjne i media tel. tel lub Opcja białego atramentu zapewnia drukarniom mo liwoêç obsługi prac o wy szej wartoêci, w tym produkcj podêwietlanych paneli na sztywnych i elastycznych mediach. P rzedstawiamy istotne fakty o technologii drukowania białym atramentem, pokazujemy e diabeł mo e tkwiç w szczegółach, odsłaniamy tajemnice drukowania z wykorzystaniem tej technologii i jej szerokie mo liwoêci. Doradzamy na co zwracaç uwag i opisujemy jak istotny jest druk białym atramentem i ile mo na na tym obecnie zarobiç. Je eli publikacja ta zainspiruje Paƒstwa do zadania nam pytania - b dziecie mogli napisaç do naszego eksperta. Zapraszamy do lektury! Opcja białego atramentu zapewnia drukarniom mo liwoêç obsługi prac o wy szej wartoêci, w tym produkcj podêwietlanych paneli na sztywnych i elastycznych mediach. Mo liwoêç drukowania białym atramentem jest niejednokrotnie wyjàtkowo istotna z punktu widzenia klienta. Przyjrzyjmy si dlaczego jest tak wa na? Czy sà jakieê istotne aplikacje, które obsługuje? Rozwa my kilka aspektów technicznych piezoelektrycznego druku białym atramentem UV oraz obszary mo liwych zastosowaƒ dla tej formy drukowania. Wyzwania zwiàzane z białym atramentem Zintegrowanie opcji białego atramentu w piezoelektrycznym ploterze atramentowym jest trudnym zadaniem, a wdro enie tej funkcjonalnoêci, by spełniała kryteria wysokiej jakoêci i niezawodnoêci, staje si jeszcze trudniejsze. Opracowanie w pełni funkcjonalnego rozwiàzania do drukowania białym atramentem stawia przed konstruktorami cały szereg wyzwaƒ. Rozpocznijmy od najbardziej odpowiedniego materiału na pigment, jakim dla bieli jest dwutlenek tytanu, który jest bardzo ci ki w porównaniu z pigmentami u ywanymi w kolorowych atramentach i dlatego w płynach nie lubi pozostawaç w stanie zawiesiny. W rezultacie wi kszoêç ploterów wyposa onych w biały atrament musi wymuszaç cyrkulacj, poruszanie lub innà form wzbudzania atramentu w czasie, gdy urzàdzenie nie drukuje, aby atrament zawsze był dobrze wymieszany. Dwutlenek tytanu stwarza tak e inne problemy. W przeciwieƒstwie do pigmentów u ywanych w kolorowych atramentach musi byç stosowany w proporcji masy do obj toêci przynajmniej trzy do czterech razy wi kszej ni stosowane normalnie, aby uzyskaç wystarczajàcà g stoêç optycznà. Cz Êciowo ten wysoki poziom pigmentu, proporcja masy do obj toêci działa jako czynnik zag szczajàcy w atramencie. Obydwie te właêciwoêci niezwykle utrudniajà wystrzeliwanie białego atramentu poprzez niewielkie dysze głowicy atramentowej, szczególnie jeêli atrament nie ma starannie dobranego składu, nie jest nale ycie produkowany, przechowywany i dystrybuowany. WłaÊciwoÊci, o których tu mowa, przyczyniajà si zazwyczaj tak e do krótszego okresu przydatnoêci do u ycia w porównaniu z kolorowymi atramentami. Zakładajàc, e producent wybranego przez Paƒstwa plotera przezwyci ył te trudnoêci techniczne, istniejà jeszcze inne zagadnienia, które nale y wziàç pod uwag. Biały atrament musi umo liwiaç odpowiedni poziom krycia, aby całkowicie pokryç jasnym, białym podkładem media (tak, by w ogóle nie przeêwitywał ich kolor) bàdê przedmioty o odcieniu innym ni biały. JednoczeÊnie druk ten musi byç przezroczysty dla Êwiatła i wyjàtkowo gładki, aby mógł tworzyç warstw dyfuzyjnà podczas drukowania na kolorowym obrazie w podêwietlanych panelach, wykonywanych w oparciu o transparentne media. Niektóre dost pne dziê str. 2 Océ Arizona 300 GT Océ Arizona 360 GT Océ Arizona 360 XT Océ Arizona 550 GT Océ Arizona 550 XT 1

2 wdro enia str. 1 wielkoformatowe rozwiàzania oferujà bardzo przeci tne opcje białego atramentu, które sprawiajà, e druk nie jest wystarczajàco jasny, wystarczajàco biały i w dostatecznym stopniu kryjàcy i gładki, aby opcje te pozwalały na obsług aplikacji komercyjnych. Kluczowà sprawà jest zrozumienie ograniczeƒ jakoêci obrazu przy stosowaniu białego atramentu, niemniej jednak do rozwa enia pozostajà tak e inne kwestie: Czy biały mo e byç drukowany jako warstwa pod i/lub nad warstwà kolorowego atramentu? Czy biały mo e byç drukowany jako warstwa pomi dzy dwiema warstwami kolorowego atramentu dla podêwietlanych aplikacji typu dzieƒ/noc? Czy wydruki z białà/kolorowà warstwà mogà byç realizowane zarówno na sztywnych, elastycznych czy podawanych z roli mediach? Czy drukowanie białym atramentem gwarantuje t samà rozdzielczoêç i/lub rozmiar kropli, jak w przypadku druku kolorowego, aby mo na było odró niç drobne detale czy te biały atrament jest odpowiedni wyłàcznie do jednolitego krycia wi kszych powierzchni? Czy biały atrament pozwala na drukowanie z pełnà pr dkoêcià w przypadku zadrukowania nieinterferujàcego obszaru kolorem spotowym czy te tryby druku warstw sà jedynymi dost pnymi? Zrozumienie kwestii zwiàzanych z jakoêcià obrazu oraz aspektów technicznych plotera jest podstawà pomyêlnego wdro enia do oferty usług, wymagajàcych druku białym atramentem PodÊwietlane panele mo na tworzyç na transparentnych mediach, przy czym biały atrament słu y jako warstwa dyfuzyjna dla Êwiatła. Biały atrament umo liwia drukowanie na ciemnych lub kolorowych mediach. Nale y rozwa yç wiele pytaƒ, a odpowiedzi na te pytania b dà determinowały mo liwoêç obsługi przez ploter poszczególnych rodzajów prac. Najwa niejsze jest jednak to, e samo stwierdzenie faktu i ploter posiada opcj białego atramentu to stanowczo za mało by uznaç, e jest ona w stanie efektywnie drukowaç prace, wymagajàce stosowania białego atramentu. Zrozumienie kwestii zwiàzanych z jakoêcià obrazu oraz aspektów technicznych plotera jest podstawà pomyêlnego wdro enia do oferty usług, wymagajàcych drukowania białym atramentem. Nieskoƒczone mo liwoêci zastosowaƒ Zakładajàc, e zakupili Paƒstwo ploter z niezawodnie i pewnie działajàcà opcjà białego 2 atramentu, zobaczmy jakie mo liwoêci obsługi prac otwiera ta inwestycja. Tak naprawd, pozwala ona na drukowanie dowolnych prac, jakie tylko zdoła wymyêliç zamawiajàcy! Opcja białego atramentu w ogromnym stopniu rozszerza mo liwoêci druku, szczególnie w przypadku ploterów płaskich. Gdy rozwa amy druk na transparentnych mediach, pojawiajà si dwie mo liwoêci. Sztywne media takie jak poliw glan, akryl czy PET-G mogà byç wykorzystywane do aplikacji z podêwietlanà drugà powierzchnià, gdzie obraz oglàdany jest z niezadrukowanej strony mediów. Jest to najcz Êciej stosowane w podêwietlanych od spodu panelach w punktach sprzeda y czy te panelach reklamowych. JakoÊç niektórych ploterów jest taka, e mo e ona z powodzeniem konkurowaç z jakoêcià fotograficznego druku laserowego. Przykładem jest np. Océ LightJet. Jeszcze ciekawszym aspektem tej technologii - dost pnej w kilku modelach ploterów - jest mo liwoêç drukowania białej warstwy pomi dzy dwiema kolorowymi warstwami na tej samej (drugiej) powierzchni mediów. Dzi ki temu mo na wykonywaç wydruki w tak zwanym trybie dzieƒ /noc, przeznaczonym dla sytuacji, gdy nocà panel jest aktywnie podêwietlany od spodu, zaê w ciàgu dnia nie jest podêwietlany. Taka forma znajduje uznanie u ytkowników dbajàcych o sprawy ekologii, gdy panel ekspozycyjny zu ywa o połow mniej energii elektrycznej w stosunku do standardowych podêwietlanych paneli. OczywiÊcie, istotne sà te mo liwoêci drukowania dwóch lub trzech niezale nych warstw na elastycznych mediach (podawanych z roli). Elastyczne transparenty lub przezroczyste, elastyczne media mo na stosowaç w taki sam sposób jak sztywne materiały i wykorzystywaç je do tworzenia taƒszych, krócej funkcjonujàcych materiałów ekspozycyjnych. Ponadto, elastyczne media rozszerzajà mo liwoêci zastosowaƒ na takie aplikacje jak dekoracje witryn okiennych (gdzie metoda druku białego pomi dzy warstwami koloru pozwala na oglàdanie dekoracji z dwóch stron - co podwaja liczb oglàdajàcych danà reklam ) czy informacj w punktach sprzeda y detalicznej. Gdy zaê mówimy o mediach innych ni białe, pojawiajà si jeszcze kolejne interesujàce aspekty. Wyobraêmy sobie mo liwoêç drukowania na dowolnych płaskich przedmiotach czy mediach, niezale nie od ich podstawowego koloru. Drzwi, drewno, szyby, dachówki, dywany, kamieƒ, karton, metal, opakowania foliowe czy materiały tekstylne - list t mo na ciàgnàç bez koƒca. A jeêli system nie przemieszcza mediów/przedmiotu podczas drukowania, jak ma to miejsce w wyposa onych w stół ploterach płaskich, wybór materiałów, na jakich odbywa si druk nie jest ograniczony do samych mediów, lecz mo na zadrukowywaç w zasadzie dowolny przedmiot. Podsumowanie Opcja białego atramentu zapewnia dostawcom druku mo liwoêç sprzedawania zapewniajàcej wy sze mar e, podêwietlanej grafiki zarówno na sztywnych, jak i elastycznych mediach. Biały atrament daje tak e mo liwoêç realizacji przy u yciu ploterów płaskich specjalnych zadaƒ drukowania na niemal wszystkich mediach oraz przedmiotach. Mo na nie tylko obsługiwaç zlecenia o wy szej wartoêci i wy szych mar ach, ale dostawcy takiego druku mogà tak e wyró niç si swojà ofertà na tle konkurencji, zyskujàc Jeff Edwards jest mened erem ds. marketingu w Océ Display Graphics Systems, odpowiedzialnym za lini produktowà ploterów płaskich z serii Océ Arizona UV. Pracuje w siedzibie głównej firmy w pobli u Vancouver, Kolumbia Brytyjska. skuteczne narz dzie do walki z nadmiernà unifikacjà rynku obsługi wielkoformatowego drukowania. Drukowanie z wykorzystaniem opcji białego atramentu - to dost pne rozwiàzanie i mo liwoêç obsługi zyskownych zleceƒ. To opcja, obok której nie mo esz przejêç oboj tnie. JEFF EDWARDS Zadaj pytanie ekspertowi: Océ LightJet oraz Océ Arizona sà zarejestrowanymi znakami handlowymi Océ Display Graphics Systems. 2011, Océ Display Graphics Systems. Wszelkie prawa zastrze one.

3 Wie a Eiffla na stodole Siedem razy tak dla Océ Arizony 360 XT w firmie Novum Invest Sp. z o.o. wdro enia Novum Invest Sp. z o.o. z Gliwic to firma z ponaddwunastoletnim doêwiadczeniem. Produkuje, montuje tablice i konstrukcje reklamowe. Ma na swoim koncie tysiàce realizacji. Sà wêród nich tablice reklamowe wszelkich rozmiarów (billboardy, megaboardy, noêniki unijne, informacyjne, pamiàtkowe), o ró nych konstrukcjach i wykonane z ró norodnych materiałów, a tak e inne niestandardowe budowle reklamowe i telebimy. RozmaitoÊç, jakà oferuje swoim klientom sprawia, e od lat stawia ona na sprz t umo liwiajàcy sprawnà i wysokiej jakoêci produkcj. Do takich nale ała inwestycja w ploter Océ Arizona 360 XT. W tym artykule wracamy do czasu, kiedy firma podejmowała decyzj o zakupach i pytamy Macieja WiÊniewskiego - prezesa zarzàdu firmy Novum Invest Sp. z o.o. o to, jakie wyzwania stawiano przed nim. Po pierwsze - jakoêç Sprawa jakoêci była i jest dla nas priorytetem. Od zawsze bowiem w naszej działalnoêci kierujemy si zasadà, e nie wracamy do tego, co ju zrobiliêmy - co oznacza, e to, co robimy ma byç zrobione dobrze. Ploter Océ Arizona 360 XT nie miał w zasadzie konkurencji wêród innych urzàdzeƒ jeêli chodzi o jakoêç. WczeÊniej zresztà podzlecaliêmy nasze prace jednej z lokalnych drukarƒ, która ma starszy i mniejszy model plotera Océ Arizona i byliêmy bardzo zadowoleni z wydruków, jakie to urzàdzenie oferowało. Po drugie - druk płaski Od jakiegoê ju czasu widzimy, e rynek w coraz wi kszym stopniu zmierza do tego, by oprzeç si na tej właênie technologii. Bacznie przyglàdaliêmy si ploterom drukujàcym na płasko i okazało si, e warto pomyêleç o inwestycji w tego rodzaju maszyn. Owszem, drukowanie w technologii solwentowej b dzie jeszcze długo funkcjonowało na rynku, ale zdecydowanie skłania si on ku technologii druku płaskiego. Dlatego my równie poszliêmy w tym właênie kierunku. Po trzecie - mo liwoêci zadrukowywania niemal wszystkiego Mo liwoêci urzàdzenia sà ogromne. WłaÊciwie mo emy, wykorzystujàc ten ploter, drukowaç niemal na wszystkim - na płótnie, szkle, drewnie, PCV, płytach ceramicznych i wielu innych materiałach, nawet najbardziej nietypowych - co nie tylko poszerza naszà ofert, ale przede wszystkim wyró nia nas na tle konkurencji. JeÊli zjawi si u nas klient i stwierdzi, e chce mieç zdj cie wie y Eiffla na drzwiach od stodoły - to te damy rad takiemu zleceniu (Êmiech). Po czwarte - biały kolor i du y stół Opcja białego atramentu, która umo liwia zadrukowywanie mediów lub przedmiotów innych ni białe, nadruk na transparentnych mediach, stosowanych w podêwietlanych panelach, jak równie na drukowanie z wykorzystaniem białego atramentu jako koloru specjalnego była dla nas bardzo istotna w tym urzàdzeniu. Podobnie jak ogromny stół, który wykorzystuje podciênieniowy system nieruchomego utrzymywania mediów, co zapewnia precyzyjne wyrównywanie obrazu nawet przy druku wieloprzebiegowym. Nie musimy teraz drukowaç naszych prac w kilku przebiegach, ale za jednym mamy gotowy produkt. Ma to ogromny wpływ na organizacj pracy i jej wydajnoêç. Mo emy te stół dzieliç na poszczególne sektory i drukowaç na nim zupełnie inne produkty jednoczeênie. Po piàte - serwis Istotnym był dla nas równie przy wyborze urzàdzenia wysoki poziom usług serwisu jego dostawcy. Wa nym był te fakt, e najbli szy punkt serwisowy firmy Océ mieêci si w Katowicach, wi c w przypadku awaryjnych sytuacji jest bardzo blisko. Po szóste - nowe horyzonty Ploter Océ Arizona 360 XT otwiera nam nowe mo liwoêci. B dziemy teraz obsługiwaç naszych klientów opierajàc si na własnym sprz cie, co z pewnoêcià wpłynie na czas realizacji zleceƒ, ale równie b dziemy mogli zaproponowaç im nowe rozwiàzania, takie, które nie dotyczà wyłàcznie reklamy. Swoje usługi b dziemy mogli równie zaproponowaç firmom, które do tej pory nie współpracowały z nami. Naszà ofertà chcemy na przykład zainteresowaç klientów zajmujàcych si wykaƒczaniem wn trz, którzy b dà u nas mogli zadrukowywaç np. meble, lustra, dekory na podłogi i Êciany, szklane drzwi i parawany. Po siódme - z Arizonà jesteêmy jeszcze bardziej wyjàtkowi Nasz ploter Océ Arizona 360 XT jest jedynym takim ploterem w regionie, dlatego firmy, które byç mo e korzystały z usług innych drukarƒ, posiadajàcych plotery płaskie gdzieê dalej, b dà teraz miały zdecydowanie bli ej. Dodatkowo - co chcielibyêmy podkreêliç - oferujemy naszym klientom kompleksowà obsług - od pomysłu (poniewa posiadamy własnà pracowni graficznà) przez wykonanie, na dostarczeniu, czy zamontowaniu produktu koƒczàc. Nie muszà oni anga owaç swoich sił i czasu w poszukiwanie firm, które zaprojektujà im prac, innych, które wykonajà ten projekt, a jeszcze innych, które im dostarczà i zamontujà gotowy produkt. To wszystko mogà wykonaç u nas. JeÊli zjawi si u nas klient i stwierdzi, e chce mieç zdj cie wie y Eiffla na drzwiach od stodoły - to te damy rad takiemu zleceniu Gliwice 5

4 promocje oprogramowanie Bestsellery Océ do zastosowaƒ dekoracyjnych Materiały eksploatacyjne do urzàdzeƒ UV/solwent/lateks Media dedykowane do wydruku fototapet Océ Wall Decoration Paper 300 g/m 2 Tapeta winylowa strukturalna Pokryta specjalnà powłokà, pozwalajàcà na uzyskanie znakomitej jakoêci wydruków Doskonale przylega po przyklejeniu, Êwietnie niweluje nierównoêci Êciany Posiada atest niepalnoêci B Materiał dedykowany do ploterów lateksowych, UV oraz solwentowych Atrakcyjna cena: 13,50* pln/m 2 IJM 601 Outdoor Paper PO 212 g/m 2 Tapeta papierowa gładka Odporna na rozdarcia, wzmacniana lateksem i winylem Doskonale przylega po przyklejeniu, Êwietnie niweluje nierównoêci Êciany Odporna na działanie wody Materiał dedykowany do ploterów lateksowych, UV oraz solwentowych Atrakcyjna cena: 8,50* pln/m 2 *Wszystkie podane ceny sà cenami netto Wi cej informacji o firmie i us ugach na naszej stronie: oraz Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 Media dedykowane do drukowania reprodukcji oraz wszelkiego rodzaju dekoracji: sklepowych, teatralnych itp. IJM 619 Canvas Solvent PO 300 g/m 2 Materiał o strukturze płótna malarskiego Doskonały do wydruku reprodukcji, dekoracji, plakatów Specjalna powłoka pozwala na doskonałe odzwierciedlenie kolorów Atrakcyjna cena: 19,60* pln/m 2 IJM 618 POLY TEXTILE B1 200 g/m 2 Onyx - Version X10.1 RIP Najnowsza wersja najpopularniejszego RIP-a Doskonałej jakoêci, mi kka, satynowa poliestrowa tkanina z wysokiej jakoêci polimerowà powłokà, gwarantujàcà uzyskanie niezwykle ywych kolorów Nie przepuszcza wody ani powietrza Posiada certyfikat niepalnoêci B1 Odporna na rozciàganie i rozdarcia Materiał dedykowany do ploterów lateksowych, UV oraz solwentowych Atrakcyjna cena : 24,90* pln/m Warszawa tel lub Firma Océ wprowadziła do oferty najnowszà wersj najpopularniejszego na rynku oprogramowania Onyx - Version X10.1. Upraszcza ona znaczàco procesy drukowania, zapewniajàc punktom drukarskim jeszcze wi kszà kontrol nad przepływem realizacji zadaƒ. Wwersji tej najwi ksze zmiany dotyczà kalibracji i tworzenia profili kolorystycznych, automatyzacji procesu drukowania oraz obsługi wielostronicowych plików PDF. Dzi ki aktualizacji oprogramowania u ytkownicy najnowszej jego wersji b dà mogli w łatwiejszy sposób tworzyç własne profile mediów; 3 wersja X 10.1 zapewni im nowe mo liwoêci w tym zakresie. Poza tym oprogramowanie Onyx - Version X10.1 RIP gwarantuje u ytkownikom popraw spójnoêci kolorów z systemem G7, ułatwia kalibracj białego koloru, oferuje nowe mo liwoêci automatyzacji procesu drukowania i wykaƒczania prac poprzez wykorzystanie standardu JDF, a tak e zapewnia popraw obsługi wielostronicowych plików PDF. Wraz z wersjà X10.1 zostanie równie wprowadzony (z myêlà o u ytkownikach oprogramowania) nowy system jego aktualizowania - Onyx Advantage Océ Edition. Po wykupieniu rocznego pakietu umo liwiajàcego aktualizacj oprogramowania, klient otrzyma m.in. wszystkie sterowniki i ich najnowsze wersje (tak e do drukarek nie b dàcych w ofercie Océ), a tak e darmowà wymian klucza w przypadku jego uszkodzenia. To jednak nie jedyne korzyêci dla tych, którzy włàczà si do programu, bowiem w przyszłoêci b dzie on rozwijany. Klienci, którzy zdecydujà si ju teraz na wybór oprogramowania Onyx otrzymajà znacznie wi cej. Zadaj pytanie ekspertowi:

5 promocje oprogramowanie Océ ColorWave 600 Czysta, wysokiej jakoêci, wydajna, szybka, łatwa w obsłudze technologia drukowania plakatów w nowym modelu biznesowym Océ ze stałymi, znanymi kosztami druku Nowa propozycja Océ wybiega naprzeciw zmianom zachodzàcym na rynku. Umo liwia realizacj najmniejszych nawet zleceƒ ze znanym, całkowitym kosztem druku. Jest odpowiedzià na potrzeby personalizacji plakatów, dzi ki wykorzystaniu cyfrowej technologii druku. Niezwykle skraca czas produkcji, pozwala obsłu yç klientów z niskonakładowym drukiem plakatów na poczekaniu nawet wtedy, kiedy zlecenie dotyczy drukowania zró nicowanych formatów na ró nych rodzajach mediów. Druk skomplikowanych zleceƒ jest dzi ki Océ ColorWave 600 tak łatwy, e mo e go realizowaç ka dy pracownik bez potrzeby przechodzenia specjalnych szkoleƒ. Poni ej podajemy powody dla których warto zastanowiç si nad nowà propozycjà Océ. Wydajny szybki, bezobsługowy druk plakatów Wydruki nie muszà schnàç. Drukarka mo e staç w dowolnym miejscu nawet w pomieszczeniach biurowych, gdy nie emituje adnych nieprzyjemnych zapachów. Nie ma potrzeby szkoleƒ ani adnych czynnoêci konserwacyjnych; 42 cale ka dy mo e drukowaç plakaty dzi ki intuicyjnemu oprogramowaniu i łatwej obsłudze tego wielkoformatowego plotera do druku plakatów - nie jest ona bardziej skomplikowana ni obsługa drukarki na biurku. U ytkownik nie przeprowadza adnych czynnoêci konserwacyjnych. Ploter w ka dym momencie mo na włàczyç i wyłàczyç. Stała, wysoka jakoêç druku Dzi ki wyjàtkowej technologii Océ Crystal Point zastosowanej w ploterze, niezale nie od iloêci drukowanych plakatów, ka dy z nich jest w tej samej wysokiej offsetowej jakoêci. RozdzielczoÊç druku wynosi 1200 dpi, a nanoszenie toneru na medium w postaci elowej pozwala uzyskaç gładkie przejêcia tonalne i niezwykle wyraêne detale. ElastycznoÊç Océ ColorWave 600 posiada cztery lub szeêç automatycznych podajników rolkowych, umo liwiajàcych stosowanie ró nych formatów lub rodzajów papieru. Ploter automatycznie dobiera odpowiednià szerokoêç noênika. Zró nicowane formaty dla tego systemu nie stanowià adnego problemu. Nie trzeba wi c marnowaç czasu na wymian rolek lub odcinanie Nowy model biznesowy Océ Ustal z nami stały, przez wiele lat niezmienny koszt kolorowego wydruku obejmujàcego toner (niezale nie od pokrycia) i serwis Atrakcyjna oferta dla firm drukujàcych grafik reklamowà. Unikatowa technologia Océ CrystalPoint zastosowana w superwydajnym ploterze Océ ColorWave 600, drukujàca wysokiej jakoêci grafik jest teraz w niezwykle atrakcyjnej ofercie! niezadrukowanych powierzchni papieru - to czysta oszcz dnoêç czasu i mediów. TrwałoÊç i ekologia Technologia Océ Crystal Point zapewnia mocne przyleganie toneru do noênika, a wydruki z plotera Océ ColorWave 600 sà wodoodporne. Aplikacje nadajà si do ekspozycji zewn trznej nawet do 3-4 tygodni. Natychmiastowa krystalizacja toneru na powierzchni mediów nie wymaga schni cia, przez co do otoczenia nie przedostajà si adne zapachy i zwiàzki chemiczne. Automatyczny dobór szerokoêci papieru eliminuje jego straty. Ekonomia i bezpieczeƒstwo Nowy model biznesowy, jaki firma Océ proponuje wraz z ploterem Océ ColorWave 600 pozwala przez wiele lat niezmiennie, precyzyjnie wyliczaç i utrzymywaç stałe koszty drukowania zwiàzane z tonerem (niezale nie od stopnia pokrycia) oraz serwisu, co stanowi wyjàtkowà na rynku gwarancj utrzymania kosztów pod kontrolà dla bezpieczeƒstwa Twojego biznesu. KorzyÊci WydajnoÊç - łatwy, szybki, bezobsługowy druk plakatów, brak czasu schni cia. Stała, wysoka jakoêç druku - technologia Océ CrystalPoint. ElastycznoÊç - cztery szerokoêci papieru w ploterze na czterech automatycznych podajnikach rolkowych. Ekonomia i bezpieczeƒstwo - stałe, gwarantowane koszty serwisu i tonera za metr kw. wydruków. TrwałoÊç i ekologia - wodoodporne wydruki, tak e do zastosowaƒ zewn trzych, o trwałoêci do 3-4 tygodni. Plakat kolor B1 w 35 sek. Przykładowa cena promocyjna za pierwsze 1000 metrów kw. w miesiàcu: 1,95 euro/metr kw (serwis + toner) niezale nie od pokrycia tonerem. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Offsetowa jakoêç JeÊli jesteêcie Paƒstwo zainteresowani, prosimy o kontakt z nami: 4

6 wdro enia Aby móc powiedzieç wi cej Océ Arizona 360 GT w firmie D.W.A. w Kielcach Bilbordy, plakaty, banery, Êcianki ekspozycyjne, szyldy, tablice, flagi i grafiki na pojazdy - tyle do tej pory w wielkim formacie miała do powiedzenia firma D.W.A. z Kielc. Przedsi biorstwo, które od ponad 10 lat działa z powodzeniem na trudnym rynku reklamowym, postanowiło jednak nie poprzestawaç na tym, co do tej pory oferowało klientom - chciało móc powiedzieç wi cej. I choç oferta jest niezwykle bogata - bo oprócz druku wielkoformatowego realizuje m.in. zlecenia druku offsetowego i małoformatowego druku cyfrowego, wykonuje tablice rejestracyjne i informacyjne, zajmuje si grawerowaniem, to jednak - jak mówi Zbigniew Wenus, właêciciel firmy - aby istnieç na rynku nale y stale poszerzaç portfolio usług, podnosiç jakoêç, a tak e przyspieszaç czas realizacji zleceƒ. Do tego sà jednak potrzebne innowacyjne rozwiàzania. Takim okazał si ploter Océ Arizona 360 GT. Przede wszystkim dlatego, e pozwolił firmie zaproponowaç klientom nowà jakoêç usług - nie tylko mogà one byç teraz Powierzchnia zadrukowana w Studiu Supra wykorzystujàc ploter Océ Arizona 360 XT zaj łaby z pewnoêcià wielohektarowe pole, choç maszyna pracuje tu zaledwie od lipca. Ciekawostkà jest te to, e swoje inwestycje realizuje ona zgodnie z nieco innà - ni typowo polska - filozofià biznesu. Dzieje si tak za sprawà otwartego na innowacje Grzegorza Kwiatkowskiego, właêciciela Studia Supra z Warszawy. JakiÊ czas temu firma rozpocz ła intensywny rozwój w dziedzinie druku wielkoformatowego i uruchomiła drugà lokalizacj pod Warszawà, gdzie koncentrujà si obecnie zwiàzane z tym prace. Stanowià około 75% całej produkcji zakładu i - jak mówi Grzegorz Kwiatkowski - ten trend z pewnoêcià zostanie utrzymany. WłaÊnie tej wielkoformatowej produkcji Studia Supra chcielibyêmy dokładniej si przyjrzeç, a to za sprawà ostatniej inwestycji firmy w wielkoformatowy ploter Océ Arizona 360 XT, wyposa ony w biały kolor oraz zestaw do drukowania z roli na rol. Drukarnia cyfrowa i studio graficzne, jakie działajà pod szyldem Studia Supra, to zakład poligraficzny z ponaddziesi cioletnià tradycjà. Poczàtki firmy wiàzały si z prepressem i przygotowalnià dla drukarƒ. Z czasem zacz ły si pojawiaç cyfrowe urzàdzenia drukujàce, zarówno małojak i wielkoformatowe. Wszystko zmierzało do tego, by firma stała si agencjà, zajmujàcà si komunikacjà wizualnà i oferujàcà produkty z tym zwiàzane. Efekt został doêç szybko osiàgni ty - obecnie Studio Supra zajmuje si projektowaniem, drukiem produktów mało- i wielkoformatowych w technologii cyfrowej bàdê offsetowej, a tak e projektowaniem stron internetowych. Firma nale y do mi dzynarodowej organizacji 6 realizowane w krótszym czasie, ale te (co bardzo wa ne) w przyst pnej cenie. Océ Arizona 360 GT to pierwsza tego typu maszyna w regionie Êwi tokrzyskim. D.W.A. realizowała wczeêniej ró ne aplikacje wykonujàc reklamy na yczenie klientów równie na materiałach sztywnych, jednak mo liwoêç druku bezpoêrednio na sztywnych mediach nie tylko pozwala firmie na skrócenie czasu realizacji zlecenia, ale te na obni enie kosztów drukowania. Wykonywanie niektórych aplikacji przy wykorzystaniu techniki solwentowej, wymagajàcej klejenia i laminowania danej pracy, bywało du o dro sze ni wykonywanie tego samego zlecenia na maszynie Océ Arizona 360 GT. Teraz klienci Êmiało mogà zlecaç druk bezpoêrednio na szkle, drewnie, sklejce, metapleksie, ceramice, glazurze, blasze, metalach kolorowych i ocynkowanych, płytach KAPPA, tekturze i papierach sztywnych, skórze, ale równie na tkaninach i innych. Fakt, e nasz region nie posiadał do tej pory tego typu urzàdzenia - mówi Zbigniew Wenus - zmobilizował nas do zakupu. To pierwsza maszyna Océ w naszej firmie. Przed zakupem porównywaliêmy urzàdzenia innych producentów International Printers Network (IPN), zrzeszajàcej profesjonalistów bran y poligraficznej z całego Êwiata. Przynale noêç ta pomaga otwieraç si na innowacje i uwa niej przyglàdaç si aktualnym trendom rynkowym. Z organizowanych przez IPN spotkaƒ i dzi ki wymianie doêwiadczeƒ, Grzegorz Kwiatkowski czerpie informacje na temat maszyn i urzàdzeƒ, w które warto inwestowaç oraz ciekawych rozwiàzaƒ biznesowych, jakie warto wprowadzaç w przedsi biorstwach. WidzieliÊmy, e w zakresie drukowania wielkoformatowego coraz wi ksze znaczenie - obok technologii solwentowej, która dominuje na rynku wydruków wielkoformatowych - zaczyna od jakiegoê czasu odgrywaç płaski druk UV, poniewa daje on niesłychane dotàd mo liwoêci drukowania bezpoêrednio na wielu materiałach - od PCV poczàwszy, poprzez polietylen, plexi, hips, dibond, piank kappa, papier, tektur, karton, baner, siatk (mesh), tapety, ró nego rodzaju tkaniny, canvas, backlight, foli samoprzylepnà, OWV oraz magnetycznà na drewnie, szkle wcale nie koƒczàc, bo mo liwoêci plotera Océ Arizona 360 XT sà naprawd ogromne. W zasadzie mo e on zadrukowywaç dowolny materiał, wszystko zale y od pomysłu i zapotrzebowania zlecajàcego. Inwestycja w innowacyjny ploter Océ Arizona 360 XT to jedna z wielu inwestycji nowoczesnego modelu biznesowego Studia Supra. Przede wszystkim dlatego, e pozwala si firmie wyró niç na konkurencyjnym rynku zleceƒ. Druk wielkoformatowy to intensywnie rozwijajàca si cz Êç poligrafii. Wcià jeszcze jest tu du o do zrobienia, stàd warto inwestowaç w maszyny, które umo liwiajà wykonywanie jak najwi cej ciekawych i oryginalnych aplikacji, a dodatkowo i okazało si, e Océ oferuje najwi cej. Po pierwsze ploter Arizona 350 GT firmy Océ ma stół z podsysem, umo liwiajàcy bardzo precyzyjne drukowanie, po drugie drukuje szybciej ni inne maszyny, które rozpatrywaliêmy. Posiada poza tym bardzo przydatnà opcj drukowania z roli na rol, a jeêli chodzi o jakoêç drukowania - firma Océ nie ma tu w zasadzie konkurencji. Niemałe znaczenie miał dla firmy D.W.A fakt, e urzàdzenie Océ zapewniało ni sze koszty druku, ni inne maszyny, które oglàdał Zbigniew Wenus, co przekłada si na cen usług dla klientów firmy. WłaÊciciel firmy D.W.A przeprowadzał szereg testów maszyn konkurencyjnych. Ploter Arizona 350 GT firmy Océ zaskoczył nas pod wieloma wzgl dami. Najbardziej jednak zaskoczyła nas precyzja w drukowaniu dwustronnym na tej maszynie. Okazało si bowiem, e obraz wydrukowany na jednej stronie w lustrzanym odbiciu idealnie pokrywa si z tym, co zostało wydrukowane na drugiej stronie. To bardzo wa ne w przypadku drukowania reklam dwustronnych czy bannerów podêwietlanych i z pewnoêcià wyró ni to nas na niełatwym rynku zleceƒ. Mamy równie nadziej, e maszyna ta przyciàgnie do nas nowych klientów, którzy zechcà skorzystaç z naszych dotychczasowych usług. Wielohektarowe wielkoformatowe pole firmy Studio Supra Kielce Warszawa pozwalajà klientom oferowaç rozsàdne ceny - mówi Grzegorz Kwiatkowski. - Ploter Océ Arizona 360 XT nale y do takich urzàdzeƒ. Jego przewagà w stosunku do urzàdzeƒ konkurencyjnych jest przede wszystkim wysoka jakoêç druku, a tak e stół z podsysem, który gwarantuje du à precyzj w druku. Stół ten umo liwia zadrukowywanie naprawd du ych powierzchni (jego wymiary to 2 na 3 metry kw.), ale równie doskonale sobie radzi z mniejszymi aplikacjami. Mo na na nim np. zadrukowywaç małe gad ety. JakiÊ czas temu zadrukowywaliêmy te, wykorzystujàc ten właênie ploter, np. podajniki z przezroczystego materiału do ulotek A5. Wykonanie tej ostatniej pracy było mo liwe tak e dzi ki zakupionej w ostatnim czasie frezarce. Grzegorz Kwiatkowski podkreêla, e ploter Océ Arizona 360 XT wyró nia si temperaturà utrwalania w lampach UV, która pozwala na bezproblemowe zadrukowywanie nawet bardzo cienkich syntetyków. Przed zakupem zdobywał informacje m.in. od członków IPN, którzy bardzo pozytywnie oceniali to urzàdzenie. Choç mieliêmy jeszcze za mało czasu, eby dokładnie poznaç ten ploter - mówi - jego du e mo liwoêci oraz jakoêç drukowania sprawiajà, e jesteêmy przekonani o słusznoêci tej inwestycji. To pierwsza instalacja plotera Océ w naszej firmie. Zastosowana w nim technologia sprawia, e mo emy teraz wykonywaç mniej procesów przy realizacji niektórych zleceƒ, co przyspiesza czas ich realizacji, a dodatkowo oferujemy produkty naprawd wysokiej jakoêci. Wszystko to plus ró ne typy wykoƒczeƒ, jakie oferujemy: zgrzewanie, oczkowanie, laminowanie, wycinanie i zaginanie płyt, wyklejanie, a tak e monta grafiki, jeêli zachodzi taka potrzeba sprawia, e wyró niamy si wêród innych firm oferujàcych podobne usługi.

Temat: Media do druku wielkoformatowego

Temat: Media do druku wielkoformatowego Temat: Media do druku wielkoformatowego 1. MATERIAŁ FLAGOWY 150g/m2 poliestrowa tkanina tekstylna. Materiał ten stosowany jest najczęściej w systemach wystawienniczych, fotografii artystycznej oraz przy

Bardziej szczegółowo

Panele szklane Druk na szkle Druk UV Fototapety Frezowanie

Panele szklane Druk na szkle Druk UV Fototapety Frezowanie Panele szklane Druk na szkle Druk UV Fototapety Frezowanie 2 Panele szklane To idealny produkt do dekoracji wnętrz. Szybki montaż, bogata oferta kolorystyczna, produkt łatwy do utrzymania w czystości powoduje,

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE

FOLIA PET - ROLE I ARKUSZE DANE TECHNICZNE OPIS I ZASTOSOWANIE PET (politereftalan etylenu) jest masowo wykorzystywany jako tworzywo sztuczne, służące do produkcji różnego typu opakowań. Wynika to z jego zalet takich jak: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

DRUK WIELKOFORMATOWY

DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY Druk wielkoformatowy to inaczej solwentowy lub lateksowy druk cyfrowy, czyli nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym, folii i papierze.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Plotowanie. wydruk/ksero na papierze 90g. wydruk/ksero na papierze powlekanym MATT 180g

Oferta. Plotowanie. wydruk/ksero na papierze 90g. wydruk/ksero na papierze powlekanym MATT 180g Oferta Drukarnia GUTENBERG oferuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie plotowania, drukowania, skanowania, kopiowania oraz oprawiania dokumentacji. Szanując Państwa czas, zlecenia przyjmujemy drogą

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

Stołowy ploter UV 3-generacji ARTEMIS UV-Y2512 / UV-Y3020

Stołowy ploter UV 3-generacji ARTEMIS UV-Y2512 / UV-Y3020 PLOTERY UV Stołowy ploter UV 3-generacji ARTEMIS UV-Y2512 / UV-Y3020 8 stref podsysu Szwajcarska technologia druku Kropla 6, 9, 14 pl 2880 dpi Wbudowany komputer Waga mediów 300 kg Przyciski - automatyczne

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoÊç ploterów serii Océ Arizona

InnowacyjnoÊç ploterów serii Océ Arizona Océ Océ Arizona 360 GT Océ Arizona 360 XT Océ Arizona 550 GT Océ Arizona 550 XT InnowacyjnoÊç ploterów serii Océ Arizona Innowacyjne cechy ploterów serii Océ Arizona Poczynajàc od pierwszego modelu Océ

Bardziej szczegółowo

Nasze Mocne Strony. Druk kopert

Nasze Mocne Strony. Druk kopert Nasze Mocne Strony Druk kopert - standardowych - ozdobnych Druk offsetowy - wysokonakładowy - niskonakładowy Druk wielkoformatowy - solwentowy - uv Projektowanie Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Wielkoformatowy druk atramentowy. MasterJet Matt 120 Bezdrzewny, obustronnie powleczony matowy papier

Wielkoformatowy druk atramentowy. MasterJet Matt 120 Bezdrzewny, obustronnie powleczony matowy papier Cennik 2010 Wielkoformatowy druk atramentowy IGEPA VISCOM Dział Obsługi Klienta Tel. +48 801 8888 10 Tel. + 48 12 639 24 40 Fax +48 801 8000 53 viscom@igepa.pl Papiery prezentacyjne do atramentów pigmentowych

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy się projektowaniem, doradztwem oraz produkują materiałów wspierających sprzedaż POS oraz wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną.

Zajmujemy się projektowaniem, doradztwem oraz produkują materiałów wspierających sprzedaż POS oraz wizualizacją zewnętrzną i wewnętrzną. PromoFactor jest pracownią reklamy o szerokim działaniu projektowym i produkcyjnym. Pod marką Expofactor Technology świadczymy usługi projektowania i budowy stoisk targowych i wystawienniczych. Firmy należą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WIELKOFORMATOWY OFERTA + CENNIK

CYFROWY WIELKOFORMATOWY OFERTA + CENNIK CYFROWY WIELKOFORMATOWY OFERTA + CENNIK WEWNĘTRZNA EKSPOZYCJA ZEWNĘTRZNA a DRUK NA PAPIERZE PLAKATOWYM D WYDRUKI NA BANERACH B DRUK NA FOLII SAMOPRZYLEPNEJ E OKLEJANIE SAMOCHODÓW I WITRYN SKLEPOWYCH C

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z Naszym katalogiem grafik i szablonów i już dziś odmień swoje wnętrza na lepsze.

Zapoznaj się z Naszym katalogiem grafik i szablonów i już dziś odmień swoje wnętrza na lepsze. to sztuka na życzenie, oczko w głowie w naszej ofercie dla Ciebie. To możliwość druku unikalnych fototapet, obrazów, plakatów i naklejek ściennych. Fototapety, obrazy ścienne, plakaty, naklejki, naklejki

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

Drukarnia 3D Doświadczenie Doskonałość Doradztwo

Drukarnia 3D Doświadczenie Doskonałość Doradztwo Nasze Mocne Strony Druk kopert - standardowych - ozdobnych Druk offsetowy - wysokonakładowy - niskonakładowy Druk wielkoformatowy - solwentowy - uv Projektowanie Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Reklama. tel. 516 105 675 www.grafika2d3d.pl biuro@grafika2d3d.pl. grafika reklamowa. z pomysłem Świat powinien być kreatywny

Reklama. tel. 516 105 675 www.grafika2d3d.pl biuro@grafika2d3d.pl. grafika reklamowa. z pomysłem Świat powinien być kreatywny Szanowni Państwo, Firma Studio Grafika2d3d to grupa młodych oraz kreatywnych, osób lubiących podejmować wiele wyzwań. Postanowiliśmy wykorzystać zdobyte przez nas doświadczenie w branży reklamowej aby

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

PERSONALIZACJA i druk danych zmiennych.

PERSONALIZACJA i druk danych zmiennych. C e n n i k d r u k u cyfrowego Chcielbyśmy zaprosić Państwa do korzystania z usług naszej naświetlarni w zakresie druku cyfrowego. Nowo zakupiona maszyna cyfrowa Xerox Docu Color 240 (450 mm x 320 mm)

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KASETONY. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KASETONY. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Chcesz efektownie i elegancko podkreœliæ swoj¹ firmow¹ witrynê równie o zmroku? Wybierz kaseton podœwietlany energooszczêdnymi diodami

Bardziej szczegółowo

IDEALNA DRUKARNIA. dla mikro, małych i średnich firm. Dowiedz się co zyskujesz, gdy drukujesz u nas. PROMOTIV / WYCENY & ZAMÓWIENIA ONLINE!

IDEALNA DRUKARNIA. dla mikro, małych i średnich firm. Dowiedz się co zyskujesz, gdy drukujesz u nas. PROMOTIV / WYCENY & ZAMÓWIENIA ONLINE! PROMOTIV / IDEALNA DRUKARNIA dla mikro, małych i średnich firm BEZPŁATNA KONSULTANTA WYCENY & ZAMÓWIENIA ONLINE! Dowiedz się co zyskujesz, gdy drukujesz u nas. OFERUJEMY DRUK OFFSETOWY I WIELKOFORMATOWY

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Szkło z nadrukiem UV [1]

Szkło z nadrukiem UV [1] [1] Dubiel Vitrum posiada nowoczesny ploter pozwalający na produkcję szkła z nadrukiem farbami atramentowymi, utwardzanymi promieniami UV. Daje nam to możliwość produkcji bardzo atrakcyjnego szkła do szerokich

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

MODA NA SZABLONY WALL FASHION. by Printer

MODA NA SZABLONY WALL FASHION. by Printer MODA NA SZABLONY WALL FASHION Drogi Kliencie, WALL FASHION to sztuka na życzenie, oczko w głowie w naszej ofercie dla Ciebie. To możliwość druku unikalnych fototapet, obrazów, plakatów i naklejek ściennych.

Bardziej szczegółowo

R E A. idruki pl. www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl

R E A. idruki pl. www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl K R E A idruki pl T W Y I N E www.idruki.pl f /idrukipl /idruki.pl CO OFERUJEMY?. Zapraszamy do współpracy GRAFIKÓW, AGENCJE REKLAMOWE, AGENCJE EVENTOWE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ OFERUJEMY BARDZO KORZYSTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REKLAMOWE REKLAMOWE 165

REKLAMOWE REKLAMOWE 165 Dobrze wypromowany produkt, usługa i wizerunek firmy to pierwszy krok prowadzący do sukcesu. Wszechobecność reklam sprawiła, że rynek stale poszukuje nowych rozwiązań, dzięki którym siła przekazu uległaby

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Je eli szukasz szybkiej profesjonalnej drukarki kolorowej do swojego biura - zaprzestaƒ poszukiwaƒ. Po àczyliêmy naszà zaawansowanà technologi tuszy Epson

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania siê z

Zapraszamy do zapoznania siê z Zapraszamy do zapoznania siê z ofert¹ kreacji wizerunku O nas 01 "Najwiêksze pomys³y cechuje prostota" J e s t e œ m y z g r a n y m Oprócz kreacji wizerunku oraz grafiki Cenimy sobie spokój i harmoniê,

Bardziej szczegółowo

Nakład. Nakład. Nakład

Nakład. Nakład. Nakład Ulotki papier kreda błysk i matt 135 g/m 2 kolorystyka 4+4 A6 A5 A4 A3 DL 1000 130 zł 177 zł 256 zł 441 zł 150 zł 2500 161 zł 232 zł 364 zł 673 zł 188 zł 5000 200 zł 310 zł 548 zł 1013 zł 240 zł 10000

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE DRUK W CENTRUM BIZNESU. Przykłady zastosowań Océ ColorWave

INNOWACJE DRUK W CENTRUM BIZNESU. Przykłady zastosowań Océ ColorWave INNOWACJE DRUK W CENTRUM BIZNESU Przykłady zastosowań Océ ColorWave Rozwiązania do druku wielkoformatowego Océ ColorWave stworzono do wysokonakładowego druku grafik i rysunków CAD. Doskonale integrują

Bardziej szczegółowo

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego DOÂWIETLENIE Zamiana starych, sp kanych szyb zbrojonych na znacznie l ejsze płyty z poliw glanu komorowego podwy sza bezpieczeƒstwo oraz

Bardziej szczegółowo

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien.

Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. 1 Jak dzięki efektywnej produkcji Twoja firma może zwiększyć zyski uruchamiając produkcję nowych typów okien. Wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych rodzajów okien zwiększa możliwości Twojej firmy.

Bardziej szczegółowo

wspieranie Twoich celów

wspieranie Twoich celów Naszym celem jest wspieranie Twoich celów Online: Telefon: 607 063 710 609 818 608 E-mail: kontakt@krezon.pl Wyobraźnia podsuwa rozwiązania kreatywność nadaje im formę technologia ją materializuje KREZON

Bardziej szczegółowo

Podążaj na przód z profesjonalnymi rozwiązaniami do druku wielkoformatowego

Podążaj na przód z profesjonalnymi rozwiązaniami do druku wielkoformatowego Podążaj na przód z profesjonalnymi rozwiązaniami do druku wielkoformatowego To jest Mutoh Jutro nadchodzi Staramy sie inspirować każdego z naszych klientów możliwościami jakie daje druk wielkoformatowy.

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

Ramy Napinające 2015

Ramy Napinające 2015 Ramy Napinające 2015 O nas 01 Co nas wyróżnia Jako producent oferowanych rozwiązań w odróżnieniu od wielu agencji reklamowych zapewniamy pełna obsługę i serwis w zakresie przygotowania, produkcji, logistyki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DYREKTOR GENERALNY BA-II-271-25.(8).KP/2014 L.dz. 10217/14 Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI

III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI III. TECHNIKI PREZENTACJI PRODUKTU \ US UGI PREZENTACJA DOPASOWANA DO OSOBOWOŒCI ROZMÓWCY Psychograf to metoda okreœlenia, kim jest mój partner. Za jej pomoc¹ jesteœmy w stanie lepiej dostosowaæ siê i

Bardziej szczegółowo

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE

www.kserowanie.pl CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE CENNIK KOPIE I WYDRUKI CYFROWE KOPIE I WYDRUKI WIELKOFORMATOWE WIELKOFORMATOWA GRAFIKA REKLAMOWA PIECZ TKI I WIZYTÓWKI SKANOWANIE OPRAWA PRAC POLIGRAFIA BANERY I PLAKATY DLA FIRM WSPÓ PRACUJ CYCH ATRAKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

1 miejsce VISCOM 2011

1 miejsce VISCOM 2011 PANELE ŚWIETLNE I KASETONY W TECHNOLOGII SEI BLU innowacja! I miejsce na targach VISCOM 2011 w Niemczech dla paneli świetlnych BLU 1 miejsce VISCOM 2011 Czym są panele świetlne BLU i jak można je wykorzystać?

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp

UTK str. 1. Nr tematu: 142. Wstęp Nr tematu: 142 Temat: Plotery. Wstęp Ploter (ang. plotter) komputerowe urządzenie peryferyjne, służące do pracy z dużymi płaskimi powierzchniami, mogące nanosid obrazy, wycinad wzory, grawerowad itp. Ploterów

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

ROZWIÑZANIA W ZAKRESIE WYDRUKU. konsekwentnie. Technologicznie zaawansowane. ostre obrazy. Rozwiàzania w zakresie wydruku w ofercie.

ROZWIÑZANIA W ZAKRESIE WYDRUKU. konsekwentnie. Technologicznie zaawansowane. ostre obrazy. Rozwiàzania w zakresie wydruku w ofercie. ROZWIÑZANIA W ZAKRESIE WYDRUKU konsekwentnie Technologicznie zaawansowane ostre obrazy Rozwiàzania w zakresie wydruku w ofercie. Agfa HealthCare rozwiàzanie Wydruki medyczne wszystkich potrzeb Bez wzgl

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny, usuwalny na bazie rozpuszczalnika. Kanalikowy, szary, trwały, na bazie rozpuszczalnika

Bezbarwny, usuwalny na bazie rozpuszczalnika. Kanalikowy, szary, trwały, na bazie rozpuszczalnika Doskonały wybór do realizacji znakomitych pomysłów. Podczas budowania programu podłoży do druku wielkoformatowego COALA, Antalis wyselekcjonował dla Państwa najdoskonalsze produkty. Nasza kolekcja składa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym,

Szanowni Państwo, w telewizyjnym programie lokalnym, Szanowni Państwo, W oparciu o doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii reklamowych oraz promocyjnych dla firm, samorządów, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona.

Océ Arizona 550 GT. Czy. NowoÊç. legendarna jakoêç druku dwukrotnie szybciej. wiesz, e... Seria ploterów Océ Arizona. Wydrukowano na Océ CS 665Pro W Y D A N I E 2 / 2 0 1 0 Biuletyn informacyjny Océ Poland Ltd. Sp. z o.o. Océ Arizona 550 GT to najszybsze urzàdzenie z wielokrotnie nagradzanej linii Océ Arizona. Najwy sza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci

KOMUNIKATY. Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu. Kandydat w sieci KOMUNIKATY Anita Wojtaœ* Pracownicy z internetu Oferty pracy umieszczane online to tylko jeden z wielu sposobów poszukiwania pracowników przez internet. Gama us³ug e-rekrutacyjnych stale siê poszerza,

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH

OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH OFERTA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROOFÓW CYFROWYCH DLACZEGO MY? NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYDRUKÓW WIERNA KOLORYSTYKA (WERYFIKACJA UGRA/FOGRA) DOSKONAŁE ODWZOROWANIE KOLORÓW PANTONE (DO 98% PALETY) FOTOREALISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Wydruki wielkoformatowe Nowoczesna maszyna

Wydruki wielkoformatowe Nowoczesna maszyna Wydruki wielkoformatowe to jedna z najpowszechniejszych form reklamy. Znajdują zastosowanie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadają się na różnego rodzaju nośniki, a więc m.in.:

Bardziej szczegółowo

Wielkoformatowy druk solventowy

Wielkoformatowy druk solventowy Cennik 2009 Wielkoformatowy druk solventowy IGEPA VISCOM Dział Obsługi Klienta Tel. +48 801 8888 10 Tel. + 48 12 639 24 40 Fax. +48 801 8000 53 viscom@igepa.pl Papiery do wielkoformatowego druku solventowego

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI USLUGI INTROLIGATORSKIE WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI USLUGI INTROLIGATORSKIE WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI USLUGI INTROLIGATORSKIE WSTEP KONTAKT Kamelot radzi: Informacje Ogólne Us³ugi introligatorskie...... PRZYKLADOWE REALIZACJE: DRUK WIELKOFORMATOWY Druk wielkoformatowy MEDIA

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics

Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Informacja prasowa do natychmiastowego opublikowania Przewaga dzięki technice SENOFLEX farby i lakiery firmy WEILBURGER Graphics Gerhardshofen, 05. k w i e c i eƒ 2012 Bezpośredni zadruk tektury falistej

Bardziej szczegółowo

OFERTA DRUKU CYFROWEGO

OFERTA DRUKU CYFROWEGO OFERTA DRUKU CYFROWEGO O FIRMIE Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić ofertę Drukarni Cyfrowej KSERKOP, specjalizującej się w druku cyfrowym średnio i nisko nakładowym w zakresie: książek, broszur,

Bardziej szczegółowo

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY NASZYM ATUTEM JEST DOŚWIADCZENIE I LUDZIE PM MEDIA istnieje od 2003 roku. W 2015 roku PM MEDIA oraz drukarnia GRUPA PM połączyły siły tworząc markę GRUPA PM MEDIA. Dzięki wieloletniemu

Bardziej szczegółowo

System błyskawicznej wymiany banerów reklamowych

System błyskawicznej wymiany banerów reklamowych System błyskawicznej wymiany banerów reklamowych CLMedia - Outdoor Multiservices Siedziba: ul. Książęca 4 00-498 Warszawa, Polska NIP: 658-181-47-17 REGON: 292880612 Tel.: +48 (22) 537 76 78 Mail: info@clmedia.pl

Bardziej szczegółowo

Przegląd zastosowań Przemysł graficzny Oficjalny dystrybutor w Polsce

Przegląd zastosowań Przemysł graficzny Oficjalny dystrybutor w Polsce Przegląd zastosowań Przemysł graficzny Oficjalny dystrybutor w Polsce Twój najlepszy wybór w dziedzinie cięcia cyfrowego. Wyróżniający się znaczy osiągający sukces 1 2 3 4 Zaoferuj swoim Klientom coś,

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

:ANAPURNA 2500 LED. Nowy wymiar druku wielkoformatowego

:ANAPURNA 2500 LED. Nowy wymiar druku wielkoformatowego :ANAPURNA 2500 LED Nowy wymiar druku wielkoformatowego :Anapurna 2500 LED to solidnie wykonany, przemysłowy ploter atramentowy, przeznaczony do wykonywania najwyższej jakości wielkoformatowych (do szerokości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo