Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie."

Transkrypt

1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach projektu Aktywność drogą do sukcesu (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: Gmina Legionowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo tel./fax /022/ Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm..) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art.4 pkt.8 powołanej ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie pt. Aktywność drogą do sukcesu! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską. 2. Zamówienie będzie realizowane w formie usług w 8 wymienionych poniżej zakresach tematycznych. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na wyżej określone zamówienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres 1 Kucharz dla 4 osób; Zakres 2 Stolarz dla 1 osoby; Zakres 3 Hydraulik dla 1 osoby; Zakres 4 Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia dla 2 osób; Zakres 5 System HACCP dla 1 osoby; Zakres 6 - Grafik komputerowy z projektowaniem dla 1 osoby; i pozycjonowaniem stron www Zakres 7 Ogrodnik terenów zielonych dla 1 osoby; Zakres 8 Operator żurawia wieżowego kat.iż dla 1 osoby. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia osób skierowanych przez Zamawiającego z innymi grupami szkoleniowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego. 3. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 4. Oferent powinien posiadać zgodę na realizacje kursów w danym zakresie, a program i czas trwania kursu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu odbycia zajęć praktycznych 2

3 zgodnych z kierunkiem realizowanego kursu. 6. Zajęcia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć. 7. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie kursu. 10. Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu, a także - badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich. Uwaga: W przypadku kursów: Kucharz i Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla uczestników kursu badania sanitarno epidemiologicznego obowiązkowo. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań. 11. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów bhp Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu/kursów bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie realizacji kursu. 13. Wszelkie stosowane w trakcie zajęć praktycznych materiały, preparaty używane przez uczestników kursu muszą posiadać stosowne atesty dopuszczające je do obrotu na terenie Polski. 14. Wykonawca ubezpieczy uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 15. Każdy kurs powinien zakończyć się oceną nabytych umiejętności lub jeżeli istnieją takie wymogi egzaminem. Wykonawca sporządzi protokół z oceny nabytych umiejętności lub egzaminu kończącego kurs. Uwaga: Kurs Operator żurawia wieżowego kat.iż kończy się egzaminem przed komisją UDT. 16. Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia ukończenia kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 17. Każdy z uczestników musi otrzymać, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych. 18. Kurs powinien mieć opiekuna wskazanego przez Wykonawcę, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 19. Przed przystąpieniem do realizacji kursu/kursów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy program zajęć do akceptacji. 20. Kurs/kursy powinien być realizowany w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o plan nauczania obejmujący co najmniej 25 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. UWAGA: Szczegółowe harmonogramy zajęć Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 21. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 3

4 22. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia włącznie z ewentualnym dowozem/dojazdem z Legionowa do miejsca szkolenia i z powrotem w przypadku zajęć odbywających się poza terenem miasta Legionowo. 23. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w kursie. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj: drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe, sycące. 24. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1) informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej, 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika z kursu oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg kursu i realizację umowy, 3) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli kurs zaświadczeń informujących o uczestnictwie w kursie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 4) prowadzenia dokumentacji zajęć w tym przekazanych przez Zamawiającego: dziennika zajęć, list obecności uczestników kursu, list potwierdzających korzystanie uczestników kursu z cateringu, listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, list potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu 5) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonym kursie wzór ankiety stanowi załącznik nr 7 6) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, 7) do promocji projektu poprzez oznaczenie miejsc zajęć, środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie jako realizatora projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy. 25. Wykonawca zapewni możliwość wglądu przez Zamawiającego do prowadzonej w ramach zajęć dokumentacji oraz umożliwi Zamawiającemu wizytację zajęć (bez uzgodnienia z Wykonawcą terminu wizytacji) w tym wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. 26. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi po ukończeniu kursu przez wszystkich wskazanych przez Zamawiającego uczestników, wypełnienia postanowień umowy i przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni, licząc od dnia zakończenia szkolenia całej wymaganej dokumentacji w tym: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych uczestników kursu, list obecności uczestników kursu, list potwierdzających korzystanie uczestników kursu z cateringu, listy potwierdzającej odbiór przez uczestników kursu materiałów dydaktycznych i pismienniczych oraz odzieży ochronnej, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem orzeczeń o których mowa w 3 ust.10 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem sporządzonych ocen nabytych umiejętności lub w przypadku kursu kończącego się egzaminem protokołu egzaminacyjnego o których mowa w 3 ust.15 zapytania ofertowego, 4

5 kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń, o których mowa w 3 ust.16 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń, o których mowa w 3 ust.24 pkt.3 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór. 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego 4. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę w nieprzekraczalnym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 roku. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda: Posiadania przez Wykonawcę zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający zweryfikuje posiadanie przez Wykonawcę wpisu i aktualizacji na rok 2014 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dostępnym na stronie 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Osoby do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Gołębiewski tel. /22/ wew Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy są wskazane Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 2) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych; 3) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 4) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena; 9) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym z napisem: Usługa organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5

6 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach projektu Aktywność drogą do sukcesu! lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla). 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowani lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie. 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 3. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka Zakresów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył formularz oferty na każdy Zakres, na który składa ofertę. 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3), 3) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia (załącznik Nr 4) 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 5), 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 6) pełnomocnictwo, jeżeli podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma nie jest osoba upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty. Pełnomocnictwo musi być złączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona (-y) notarialnie. 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert w przypadku: 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zamawiającego, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) wystąpiła istotna zamiana okoliczności powodująca, że prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy 5) Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taka możliwość w zapytaniu ofertowym, 6) o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu zapytania ofertowego, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej. 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja Legionowo, w Sekretariacie pokój nr Termin składnia ofert upływa w dniu r. o godzinie Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 maja 28 w dniu r. o godz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 6

7 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 na stronie internetowej. 6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Oferta zawierająca braki formalne nie będzie podległa ocenie. 9. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca wylicza cenę ofertową brutto, dokładnie wypełniając druk formularza ofertowego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem w/w usługi. Należy pamiętać: Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena - 100% Sposób obliczania punktów za kryterium Cena C min Kc = x 100 pkt. C ocen. gdzie: C min. cena wynikowa oferty o najniższej cenie brutto C ocen. cena wynikowa brutto oferty ocenianej Cena wynikowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert pod względem kryterium cenowego, zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu: W = (A+B) x liczba uczestników kursu gdzie: A cena jednostkowa przeprowadzenia kursu dla jednego uczestnika ( oraz cena egzaminu przed komisją UDT w przypadku kursu Operator żurawia wieżowego kat. IŻ) B cena jednostkowa za badanie lekarskie jednego uczestnika kursu w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu oraz badania sanitarnoepidemiologicznego jeżeli dotyczy liczba uczestników kursu - maksymalna liczba uczestników danego kursu zawodowego Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbą punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 Załączniki: Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia, wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Załącznik nr 6 - wzór umowy Załącznik nr 7 - Wzór ankiety ewaluacyjnej 8

9 Załącznik Nr 1 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14... pieczęć wykonawcy... miejscowość, data tel... fax F O R M U L A R Z O F E R T Y DLA ZAKRESU (należy wpisać numer zakresu na który Wykonawca składa ofertę) Zamawiający Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność droga do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo A. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla jednego uczestnika z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. (W przypadku kursu: Operator żurawia wieżowego kat. IŻ należy doliczyć koszt egzaminu UDT)...zł słownie: zł B. Cena brutto badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu a także badania sanitarno-epidemiologicznego...zł słownie: zł RAZEM A+B Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin związania ofertą do dnia r....zł słownie: zł Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: do dnia r. 9

10 1. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Aktywność drogą do sukcesu! realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia roku c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) Ponadto oświadczam/my*, że: Zrealizujemy usługę w terminie do r. w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1), UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka Zakresów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył formularz oferty na każdy Zakres, na który składa ofertę 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3), 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie i wykształcenie (załącznik Nr 4) 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 5) 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, 6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 7) podpis i pieczęć upoważnionej osoby* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważniona. 10

11 Załącznik Nr 2 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14 Szczegółowy opis zamówienia Zakres 1 Kucharz 1. Liczba uczestników kursu: 4 osoby. 2. Wymiar godzinowy kursu: min. 140 godzin na jednego uczestnika. 3. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku kucharz małej gastronomii 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: organizacja produkcji; obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu; zasady żywienia, planowanie posiłków i układanie prostego menu, porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw; organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy; przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; zasady bhp na stanowisku pracy; wymogi sanitarne; przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcji (GMP), system HACCP; zajęcia praktyczne m.in.: sporządzanie potraw: mięsnych, rybnych, jaj i przetworów mleczarskich, jarskich, przekąsek, deserów, surówek, sosów, stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w lokalach gastronomicznych, spełniających wymogi sanitarne, BHP i PPOŻ. 7. Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch kucharski, zapaskę, czepek, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych. 8. Wykonawca przeprowadzi prawa badania sanitarno-epidemiologiczne dla uczestników kursu. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań. 9. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 2 Stolarz 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy w zawodzie stolarza. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 200 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: organizacja miejsca pracy, zasady bhp, przepisy przeciw pożarowe obowiązujące przy pracach stolarskich, rozpoznawanie gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych, obróbka ręczna drewna: przerzynanie, struganie, dłutowanie, klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie, właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonywania prac i posługiwanie się nimi, 11

12 przygotowanie i obsługa podstawowych obrabiarek do drewna np. piły, strugarki, frezarki, wiertarki, wykonywanie płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie, stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i mechanicznej, przygotowanie i nakładanie oklein, montaż mebli oraz stolarki budowlanej, okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami, wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych, czytanie rysunku technicznego, zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 7. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw Zakres 3 Hydraulik 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy w zawodzie hydraulika. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 200 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: organizacja miejsca pracy, zasady bhp, przepisy przeciw pożarowe w pracach hydraulicznych, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, czytanie dokumentacji technicznej, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w hydraulice, instalacje wodociągowe, instalacje ciepłej wody, instalacje kanalizacyjne, montaż armatury, wykonawstwo instalacji z rur miedzianych, montaż instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych, wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji, sprawdzanie szczelności instalacji, zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 7. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 4 Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia 1. Liczba uczestników kursu: 2 osoby. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy w charakterze stylistki paznokci. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 100 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: dermatologia dłoni, stóp i paznokci, anatomia stóp i dłoni, zachowanie higieny przy wykonywaniu zabiegów, organizacja pracy, produkty i narzędzia pracy, techniki pielęgnacji dłoni i stóp, dermatologiczne schorzenia dłoni, stóp i paznokci, zasady manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, zdobienie paznokcia lakierami, farbkami; przedłużanie i zdobienie paznokci żelem (żel na tipsie, żel na formie, żel przezroczysty oraz frencz, dopełnienie paznokci); przedłużanie i zdobienie paznokci akrylem (akryl na formie na sztucznym palcu i na naturalnej płytce paznokcia, akryl przezroczysty, frencz oraz dopełnienie paznokci akrylowych); praca z frezarką, zasady pracy z klientem; zasady bhp na stanowisku pracy i w salonie kosmetycznym; zajęcia praktyczne 12

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/28/2012

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, 1 Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.02.2015 Nowy Sącz, dnia 24.07.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia

Zaproszenie do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia Projekt Legalniezmotywowani.pl jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zaproszenie do składania wstępnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro (na postawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) I. Nazwa zamówienia publicznego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu klasycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 19/ZP/IDS/PN/12-01/2013/JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. 41/343-13-54; Faks: 41/343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/21/2013

Bardziej szczegółowo

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B)

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Tryb postępowania: przetarg

Bardziej szczegółowo