Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie."

Transkrypt

1

2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach projektu Aktywność drogą do sukcesu (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: Gmina Legionowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo tel./fax /022/ Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm..) zgodnie z wyłączeniem wskazanym w art.4 pkt.8 powołanej ustawy. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie pt. Aktywność drogą do sukcesu! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską. 2. Zamówienie będzie realizowane w formie usług w 8 wymienionych poniżej zakresach tematycznych. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na wyżej określone zamówienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zakres 1 Kucharz dla 4 osób; Zakres 2 Stolarz dla 1 osoby; Zakres 3 Hydraulik dla 1 osoby; Zakres 4 Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia dla 2 osób; Zakres 5 System HACCP dla 1 osoby; Zakres 6 - Grafik komputerowy z projektowaniem dla 1 osoby; i pozycjonowaniem stron www Zakres 7 Ogrodnik terenów zielonych dla 1 osoby; Zakres 8 Operator żurawia wieżowego kat.iż dla 1 osoby. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia osób skierowanych przez Zamawiającego z innymi grupami szkoleniowymi Wykonawcy z zastrzeżeniem prowadzenia osobnej dokumentacji dla uczestników kierowanych na szkolenie przez Zamawiającego. 3. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 4. Oferent powinien posiadać zgodę na realizacje kursów w danym zakresie, a program i czas trwania kursu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu odbycia zajęć praktycznych 2

3 zgodnych z kierunkiem realizowanego kursu. 6. Zajęcia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć. 7. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie kursu. 10. Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu, a także - badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich. Uwaga: W przypadku kursów: Kucharz i Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla uczestników kursu badania sanitarno epidemiologicznego obowiązkowo. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań. 11. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów bhp Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu/kursów bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie realizacji kursu. 13. Wszelkie stosowane w trakcie zajęć praktycznych materiały, preparaty używane przez uczestników kursu muszą posiadać stosowne atesty dopuszczające je do obrotu na terenie Polski. 14. Wykonawca ubezpieczy uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 15. Każdy kurs powinien zakończyć się oceną nabytych umiejętności lub jeżeli istnieją takie wymogi egzaminem. Wykonawca sporządzi protokół z oceny nabytych umiejętności lub egzaminu kończącego kurs. Uwaga: Kurs Operator żurawia wieżowego kat.iż kończy się egzaminem przed komisją UDT. 16. Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia ukończenia kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 17. Każdy z uczestników musi otrzymać, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych. 18. Kurs powinien mieć opiekuna wskazanego przez Wykonawcę, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 19. Przed przystąpieniem do realizacji kursu/kursów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy program zajęć do akceptacji. 20. Kurs/kursy powinien być realizowany w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o plan nauczania obejmujący co najmniej 25 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. UWAGA: Szczegółowe harmonogramy zajęć Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 21. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 3

4 22. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia włącznie z ewentualnym dowozem/dojazdem z Legionowa do miejsca szkolenia i z powrotem w przypadku zajęć odbywających się poza terenem miasta Legionowo. 23. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w kursie. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj: drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe, sycące. 24. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1) informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej, 2) niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika z kursu oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg kursu i realizację umowy, 3) przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli kurs zaświadczeń informujących o uczestnictwie w kursie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowywania projektów w ramach POKL Treść zaświadczenia zostanie uzgodniona z Zamawiającym, 4) prowadzenia dokumentacji zajęć w tym przekazanych przez Zamawiającego: dziennika zajęć, list obecności uczestników kursu, list potwierdzających korzystanie uczestników kursu z cateringu, listy potwierdzającej odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych, list potwierdzającej odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu 5) przeprowadzenia ankiety ewaluacyjnej po przeprowadzonym kursie wzór ankiety stanowi załącznik nr 7 6) prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami bhp w tym zakresie, 7) do promocji projektu poprzez oznaczenie miejsc zajęć, środków i materiałów dydaktycznych oraz wszelkich opracowanych na potrzebę prawidłowej realizacji zadania materiałów logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie jako realizatora projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zachowaniem warunków określonych we wzorze umowy. 25. Wykonawca zapewni możliwość wglądu przez Zamawiającego do prowadzonej w ramach zajęć dokumentacji oraz umożliwi Zamawiającemu wizytację zajęć (bez uzgodnienia z Wykonawcą terminu wizytacji) w tym wykonania dokumentacji fotograficznej na potrzeby dokumentacyjne projektu. 26. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi po ukończeniu kursu przez wszystkich wskazanych przez Zamawiającego uczestników, wypełnienia postanowień umowy i przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni, licząc od dnia zakończenia szkolenia całej wymaganej dokumentacji w tym: dziennika zajęć, ankiet ewaluacyjnych uczestników kursu, list obecności uczestników kursu, list potwierdzających korzystanie uczestników kursu z cateringu, listy potwierdzającej odbiór przez uczestników kursu materiałów dydaktycznych i pismienniczych oraz odzieży ochronnej, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem orzeczeń o których mowa w 3 ust.10 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem sporządzonych ocen nabytych umiejętności lub w przypadku kursu kończącego się egzaminem protokołu egzaminacyjnego o których mowa w 3 ust.15 zapytania ofertowego, 4

5 kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń, o których mowa w 3 ust.16 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór, kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń, o których mowa w 3 ust.24 pkt.3 zapytania ofertowego wraz z imienną listą potwierdzającą ich odbiór. 2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień: Kod CPV: Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia zawodowego 4. Termin wykonania zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę w nieprzekraczalnym terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 roku. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda: Posiadania przez Wykonawcę zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Zamawiający zweryfikuje posiadanie przez Wykonawcę wpisu i aktualizacji na rok 2014 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dostępnym na stronie 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Osoby do kontaktu z wykonawcami: Łukasz Gołębiewski tel. /22/ wew Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 3. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy są wskazane Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów; 2) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych; 3) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty; 4) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena; 9) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu zewnętrznym z napisem: Usługa organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5

6 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach projektu Aktywność drogą do sukcesu! lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk stempla). 10) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowani lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie. 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 3. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka Zakresów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył formularz oferty na każdy Zakres, na który składa ofertę. 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 3), 3) oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia (załącznik Nr 4) 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 5), 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, 6) pełnomocnictwo, jeżeli podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma nie jest osoba upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty. Pełnomocnictwo musi być złączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona (-y) notarialnie. 4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert w przypadku: 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zamawiającego, 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) wystąpiła istotna zamiana okoliczności powodująca, że prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy 5) Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn, jeżeli przewidział taka możliwość w zapytaniu ofertowym, 6) o zamknięciu zapytania ofertowego bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu zapytania ofertowego, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej. 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja Legionowo, w Sekretariacie pokój nr Termin składnia ofert upływa w dniu r. o godzinie Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 maja 28 w dniu r. o godz Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. 6

7 5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 na stronie internetowej. 6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Oferta zawierająca braki formalne nie będzie podległa ocenie. 9. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca wylicza cenę ofertową brutto, dokładnie wypełniając druk formularza ofertowego. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem w/w usługi. Należy pamiętać: Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: cena - 100% Sposób obliczania punktów za kryterium Cena C min Kc = x 100 pkt. C ocen. gdzie: C min. cena wynikowa oferty o najniższej cenie brutto C ocen. cena wynikowa brutto oferty ocenianej Cena wynikowa, będąca przedmiotem porównania składanych ofert pod względem kryterium cenowego, zostanie ustalona poprzez zastosowanie algorytmu: W = (A+B) x liczba uczestników kursu gdzie: A cena jednostkowa przeprowadzenia kursu dla jednego uczestnika ( oraz cena egzaminu przed komisją UDT w przypadku kursu Operator żurawia wieżowego kat. IŻ) B cena jednostkowa za badanie lekarskie jednego uczestnika kursu w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu oraz badania sanitarnoepidemiologicznego jeżeli dotyczy liczba uczestników kursu - maksymalna liczba uczestników danego kursu zawodowego Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbą punktów. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 11. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy stanowi załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 Załączniki: Załącznik nr 1 - formularz oferty Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia, wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie doświadczenie i wykształcenie Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy Załącznik nr 6 - wzór umowy Załącznik nr 7 - Wzór ankiety ewaluacyjnej 8

9 Załącznik Nr 1 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14... pieczęć wykonawcy... miejscowość, data tel... fax F O R M U L A R Z O F E R T Y DLA ZAKRESU (należy wpisać numer zakresu na który Wykonawca składa ofertę) Zamawiający Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność droga do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie ul. Aleja 3 Maja Legionowo A. Cena ofertowa brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla jednego uczestnika z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. (W przypadku kursu: Operator żurawia wieżowego kat. IŻ należy doliczyć koszt egzaminu UDT)...zł słownie: zł B. Cena brutto badania lekarskiego jednego uczestnika w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu a także badania sanitarno-epidemiologicznego...zł słownie: zł RAZEM A+B Termin realizacji przedmiotu zamówienia Termin związania ofertą do dnia r....zł słownie: zł Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: do dnia r. 9

10 1. Zajęcia teoretyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników Aktywność drogą do sukcesu! realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia roku c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w zamówienia. d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) Ponadto oświadczam/my*, że: Zrealizujemy usługę w terminie do r. w pełnym zakresie określonym w zapytaniu ofertowym Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1), UWAGA: W przypadku składania ofert na kilka Zakresów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył formularz oferty na każdy Zakres, na który składa ofertę 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (Załącznik Nr 3), 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane doświadczenie i wykształcenie (załącznik Nr 4) 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnego wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (załącznik nr 5) 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, 6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 7) podpis i pieczęć upoważnionej osoby* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważniona. 10

11 Załącznik Nr 2 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14 Szczegółowy opis zamówienia Zakres 1 Kucharz 1. Liczba uczestników kursu: 4 osoby. 2. Wymiar godzinowy kursu: min. 140 godzin na jednego uczestnika. 3. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy na stanowisku kucharz małej gastronomii 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: organizacja produkcji; obsługiwanie maszyn, urządzeń i sprzętu; zasady żywienia, planowanie posiłków i układanie prostego menu, porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw; organizowanie i porządkowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy; przechowywanie i magazynowanie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; ocenianie jakościowe i ilościowe surowców, półproduktów i wyrobów gotowych; zasady bhp na stanowisku pracy; wymogi sanitarne; przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcji (GMP), system HACCP; zajęcia praktyczne m.in.: sporządzanie potraw: mięsnych, rybnych, jaj i przetworów mleczarskich, jarskich, przekąsek, deserów, surówek, sosów, stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Zajęcia praktyczne muszą być zorganizowane w lokalach gastronomicznych, spełniających wymogi sanitarne, BHP i PPOŻ. 7. Wykonawca musi zapewnić na własność każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną (fartuch kucharski, zapaskę, czepek, obuwie) zgodnie z przepisami sanitarnymi oraz BHP. Odzież ochronna musi być przygotowana i rozdana uczestnikom szkolenia najpóźniej w ostatnim, dniu zajęć teoretycznych. 8. Wykonawca przeprowadzi prawa badania sanitarno-epidemiologiczne dla uczestników kursu. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań. 9. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 2 Stolarz 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy w zawodzie stolarza. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 200 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: organizacja miejsca pracy, zasady bhp, przepisy przeciw pożarowe obowiązujące przy pracach stolarskich, rozpoznawanie gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych, obróbka ręczna drewna: przerzynanie, struganie, dłutowanie, klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie, właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonywania prac i posługiwanie się nimi, 11

12 przygotowanie i obsługa podstawowych obrabiarek do drewna np. piły, strugarki, frezarki, wiertarki, wykonywanie płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie, stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i mechanicznej, przygotowanie i nakładanie oklein, montaż mebli oraz stolarki budowlanej, okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami, wykonywanie elementów i podzespołów konstrukcyjnych, czytanie rysunku technicznego, zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 7. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw Zakres 3 Hydraulik 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy w zawodzie hydraulika. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 200 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: organizacja miejsca pracy, zasady bhp, przepisy przeciw pożarowe w pracach hydraulicznych, sporządzanie zapotrzebowania materiałowego, czytanie dokumentacji technicznej, narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w hydraulice, instalacje wodociągowe, instalacje ciepłej wody, instalacje kanalizacyjne, montaż armatury, wykonawstwo instalacji z rur miedzianych, montaż instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych, wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych instalacji, sprawdzanie szczelności instalacji, zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 7. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 4 Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia 1. Liczba uczestników kursu: 2 osoby. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników teoretycznego i praktycznego przygotowania do pracy w charakterze stylistki paznokci. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 100 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: dermatologia dłoni, stóp i paznokci, anatomia stóp i dłoni, zachowanie higieny przy wykonywaniu zabiegów, organizacja pracy, produkty i narzędzia pracy, techniki pielęgnacji dłoni i stóp, dermatologiczne schorzenia dłoni, stóp i paznokci, zasady manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, zdobienie paznokcia lakierami, farbkami; przedłużanie i zdobienie paznokci żelem (żel na tipsie, żel na formie, żel przezroczysty oraz frencz, dopełnienie paznokci); przedłużanie i zdobienie paznokci akrylem (akryl na formie na sztucznym palcu i na naturalnej płytce paznokcia, akryl przezroczysty, frencz oraz dopełnienie paznokci akrylowych); praca z frezarką, zasady pracy z klientem; zasady bhp na stanowisku pracy i w salonie kosmetycznym; zajęcia praktyczne 12

13 stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 7. Wykonawca przeprowadzi prawa badania sanitarno-epidemiologiczne dla uczestników kursu. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań. 8. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewniony catering w daniach zajęć teoretycznych i praktycznych. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 5 system HACCP 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa żywności. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 16 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 6. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności, zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GHP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej GMP, zasady funkcjonowania i procedura wdrażania systemu HACCP 7. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 6 Grafik komputerowy z projektowaniem i pozycjonowaniem stron www. 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy w zawodzie grafika komputerowego. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 130 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: podstawy projektowania graficznego, multimedialne techniki komputerowe, grafika rastrowa program Photoshop, grafika wektorowa program CorelDraw, tworzenie stron HTML/XHTML, kaskadowe arkusze stylów CSS, zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. Zakres 7 Ogrodnik terenów zielonych. 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej pracy przy wykonywaniu obowiązków ogrodnika terenów zielonych. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 100 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Program kursu powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia: warunki zagospodarowania terenów zielonych; przygotowanie podłoży do produkcji ogrodniczej; dobieranie terminów siania, sadzenia; kierowanie siewem nasion i sadzonek drzewek ozdobnych; przygotowywanie 13

14 kwietników do obsadzenia i sadzenia kwiatów; prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń starych drzew; sposoby i środki ochrony roślin; rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie; klasyfikacja roślin oraz dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych; zasady użytkowania i obsługi sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie; zasady bhp na stanowisku pracy; zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 7. Zajęcia praktyczne odbywać się będą m.in. wokół budynku Ośrodka Pomocy Społecznej lub Domu Dziennego Pobytu. 8. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw Zakres 8 Operator żurawia wieżowego kat. IŻ 1. Liczba uczestników kursu: 1 osoba. 2. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do obsługi i prawidłowego użytkowania żurawi wieżowych. 3. Wymiar godzinowy kursu: min. 120 godzin. 4. Termin realizacji do roku. 5. Miejsce odbywania kursu: miasto Legionowo, woj. mazowieckie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem Miasta Legionowo Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 6. Program szkolenia powinien obejmować min. następujące zagadnienia: dozór techniczny, bezpieczeństwo i higiena pracy, obsługa żurawi wieżowych, zasady eksploatacji żurawi, obowiązki operatora żurawi, budowa żurawi wieżowych, zabezpieczenia mechaniczne w żurawiach wieżowych, zajęcia praktyczne stanowiące min. 70% godzin szkolenia. Program szkolenia musi być zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez Akademię Urzędu Dozoru Technicznego. 7. Wykonawca zapewni realizację zajęć praktycznych na żurawiu wieżowym 8. Szkolenie w zakresie obsługi żurawia wieżowego kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskaniem uprawnień do obsługi żurawi wieżowych kat. IŻ. Wykonawca pokrywa koszt egzaminu. 9. Uczestnik szkolenia musi mieć zapewniony catering. Catering obejmuje obiad jednodaniowy tj. drugie danie i napój oraz kawę, herbatę, napoje i ciastka dostępne w trakcie przerw. 14

15 Załącznik Nr 3 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 15

16 Załącznik Nr 4 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE DOŚWIADCZENIE I WYKSZTAŁCENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Zakres*... posiadają wymagane doświadczenie, wykształcenie i uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)** * jeżeli wykonawca składa ofertę na jeden Zakres wpisuje numer Zakresu, na który składa ofertę, jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej Zakresów wpisuje numery wszystkich Zakresów, na które składa ofertę. **osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 16

17 Załącznik Nr 5 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14... pieczęć wykonawcy... tel./fax... data... O Ś W I A D C Z E N I E WYKONAWCY O POSIADANIU AKTUALNEGO WPISU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oświadczam, że: Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * posiadam aktualny wpis instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.... ( pieczątka i podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)* *osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 17

18 Załącznik Nr 6 do zapytanie ofertowego znak: OPS/KG/341-4/14 Wzór umowy UMOWA OPS/KG/342- /2014 w dniu.. roku w Legionowie pomiędzy Gminą Legionowo - Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Annę Brzezińską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej a firmą.. z siedzibą posiadającą NIP.. REGON działającą w oparciu o wpis do pod numerem prowadzony przez. reprezentowaną przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą, wybranym w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność drogą do sukcesu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską - została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie pt. Aktywność drogą do sukcesu! w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wykonawca zrealizuje usługę w następujących zakresach tematycznych: 1) Zakresie 1 Kucharz dla.osób, 2) Zakresie 2 Stolarz dla..osób, 3) Zakresie 3 Hydraulik dla..osób, 4) Zakresie 4 Manicure/pedicure i stylizacja paznokcia dla..osób, 5) Zakresie 5 System HACCP dla..osób, 6) Zakresie 6 Grafik komputerowy z projektowaniem stron www dla.. osób, 7) Zakresie 7 Ogrodnik terenów zielonych dla..osób, 8) Zakresie 8 Operator żurawia wieżowego kat. IŻ dla..osób Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu/kursów odbycie zajęć praktycznych zgodnych z kierunkiem realizowanego kursu. 2. Wykonawca zapewni niezbędne materiały do praktycznej nauki zawodu, w ilości zapewniającej prawidłową realizację kursu. 18

19 3. Zajęcia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją i akustyką, dostosowanych do prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz zapewnionym zapleczem sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkoleniowych powinny być dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, powinno być wyposażona w sprzęt dydaktyczny, niezbędny do prowadzenia zajęć. 4. Zajęcia mają być prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Na zajęciach należy wykorzystać materiały dydaktyczne typu podręczniki lub skrypty tematyczne, foliogramy lub prezentacje multimedialne, oprogramowanie komputerowe dotyczące zakresu szkolenia oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do zajęć praktycznych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić profesjonalną kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie kursu. 7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku Kurs/kursy musi/muszą się odbywać na terenie miasta Legionowo z zastrzeżeniem ust W przypadku zajęć odbywających się poza terenem miasta Legionowo Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu/kursów we własnym zakresie dojazdu z Legionowa do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i z powrotem. Koszt dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. 3. Zajęcia teoretyczne w ramach kursu będą się odbywały w (dokładny adres): 1) Zakres 1. 2) Zakres 2. 3) Zakres 3. 4) Zakres 4. 5) Zakres 5. 6) Zakres 6. 7) Zakres 7. 8) Zakres Zajęcia praktyczne w ramach szkolenia będą się odbywały w (dokładny adres) 1) Zakres ) Zakres ) Zakres ) Zakres ) Zakres ) Zakres ) Zakres ) Zakres Wykonawca przeprowadzi badania lekarskie w celu uzyskania przez poszczególnych uczestników kursu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia kursu, a także - jeżeli specyfika kursu tego wymaga - badania sanitarno-epidemiologiczne. Wykonawca pokrywa koszty przeprowadzenia wymaganych badań lekarskich. 19

20 2. Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów osprzęt i odzież ochronną, jeżeli konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów bhp. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom kursu/kursów bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie realizacji kursu. 4. Wszelkie stosowane w trakcie zajęć praktycznych materiały, preparaty używane przez uczestników kursu muszą posiadać stosowne atesty dopuszczające je do obrotu na terenie Polski Każdy kurs powinien zakończyć się oceną nabytych umiejętności lub jeżeli istnieją takie wymogi egzaminem. Wykonawca sporządzi protokół z oceny nabytych umiejętności lub egzaminu kończącego kurs. Kurs z Zakresu 8 kończy się egzaminem przed komisją UDT. 2. Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia ukończenia kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012, poz. 186). 3. Przed przystąpieniem do realizacji kursu/kursów Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy program zajęć do akceptacji Kurs/kursy powinny być zrealizowane w dni robocze powszednie od poniedziałku do piątku, z pominięciem sobót, niedziel i świąt, w oparciu o program zajęć obejmujący co najmniej 25 godzin zegarowych na każdego uczestnika kursu w tygodniu. 2. Godzina zegarowa liczy 60 minut i obejmuje zajęcia dydaktyczne liczące 45 minut oraz przerwę, licząca 15 minut; długość przerwy może być ustalana w sposób elastyczny. 3. Zajęcia powinny być zorganizowane w godzinach i nie powinny przekraczać 8 godzin zegarowych w ciągu jednego dnia szkolenia włącznie z ewentualnym dowozem/dojazdem z Legionowa do miejsca szkolenia i z powrotem w przypadku zajęć odbywających się poza terenem miasta Legionowo. 4. Wykonawca na opiekuna szkolenia wyznacza Pana/nią. 5. Opiekun szkolenia o którym mowa w ust.4 jest odpowiedzialny za organizację szkolenia, kontakty z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. 6. Zamawiający jako osobę do kontaktów z Wykonawcą wyznacza Pana/nią Wykonawca zapewni uczestnikom kursu/kursów catering w dniach zajęć teoretycznych i praktycznych w ilości odpowiadającej ilości osób biorących udziału w szkoleniu. 2. Catering obejmuje obiad jednodaniowy i napój oraz kawę, herbatę, zimne napoje i ciasteczka dostępne w trakcie przerw. Dostawa posiłków powinna się odbywać przy zachowaniu podstawowych norm sanitarnych i BHP. Posiłki zapewnione przez Wykonawcę powinny być świeże, zdrowe i sycące. 8 Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest ponadto do: 1. ubezpieczenia uczestników na czas trwania szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 2. wydania najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu nie podlegające zwrotowi niezbędne materiały dydaktyczne na własność: podręcznik lub skrypt tematyczny, notatnik i długopis. Jeden komplet materiałów Wykonawca przekaże Zamawiającemu do celów dokumentacyjnych, 3. informowania przed każdymi zajęciami uczestników o współfinansowaniu kursu ze środków Unii Europejskiej, 4. niezwłocznego informowania Zamawiającego o nieobecności któregokolwiek uczestnika, przerwaniu lub rezygnacji przez uczestnika z kursu oraz innych sytuacjach mających wpływ na prawidłowy przebieg kursu i realizację umowy, 5. przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli kurs zaświadczeń informujących o uczestnictwie w kursie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 20

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.05.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. ks. P. Ściegiennego 10/91, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Aktywność drogą do sukcesu! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Aktywność drogą do sukcesu! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART KODEKSU CYWILNEGO znak: GK Przedmiot zamówienia:

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART KODEKSU CYWILNEGO znak: GK Przedmiot zamówienia: URZĄD MIASTA LEGIONOWO UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41 05-120 LEGIONOWO WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701-705 KODEKSU CYWILNEGO znak: GK.271. 7.2016 Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn Zbąszyń, dn.31.07.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce.

Miejsce usługi: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Chopina 10, Siedlce. Warszawa, dn. 6 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 9/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA ul. Żytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25.02.2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Lublin, dnia 25.02.2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Lublin, dnia 25.02.2010 r. Fundacja Inicjatyw Lokalnych (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

na dostarczanie cateringu kod CPV 55511000-5, dla uczestników projektu.

na dostarczanie cateringu kod CPV 55511000-5, dla uczestników projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.04.2013 r. na dostarczanie cateringu kod CPV 55511000-5, dla uczestników projektu. W związku z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu pn. Aktywny powiat cieszyński program

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów Absolwent na rynku pracy z elementami autoprezentacji dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu pt.: Wykształceni Technicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, Olecko: przeprowadzenie kursu obsługi wózka widłowego wzbogacającego ofertę kształcenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w związku z projektem Myślimy o przyszłości realizowanym

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 394576-2013 z dnia 2013-09-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Zakres usługi: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania szkoleń przy uwzględnieniu następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: POKL /2014 Bochnia, dnia 22 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz znak: POKL /2014 Bochnia, dnia 22 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz znak: POKL 271-1-16/2014 Bochnia, dnia 22 maja 2014 r. Sprawa: prośba o złożenie oferty cenowej ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia

ZAPYTANIE OFERTOWE. usługa Zakres czynności Liczba miesięcy w ramach szkolenia ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice, dn.10.08.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe

Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014. Zapytanie ofertowe Projekt pn. Aktywizacja bezrobotnych kluczem do zatrudnienia realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przasnysz dn. 06.06.2014r. CAZ-9420-1/G/EFS/KŁ/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1. MOPS.EFS.070...2017 Strumień, dn. 18.04.2017r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania Kurs Prawo Jazdy kat. B w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro... pieczęć zamawiającego Nr sprawy: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Dyrektor Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Pleszew, dn.12. 06. 2012r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew. tel. 062 7420 161, fax.062 7420 161, e-mail : pcpr.pleszew@op.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36. na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/08/14-S-36 na przeprowadzenie Szkolenia Prawo Jazdy kat. B w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r.

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu Wiedza Twoim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPYTANIE CENOWE Ujazd, dn. 12 sierpień 2013 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP). Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych

ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013. Usługi w zakresie kursów zawodowych . (pieczęć zamawiającego) Grabowiec, dnia 29.08.2013 r. ZAPYTANIE O CENĘ Nr GOPS. POKL 3/2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu w związku z realizacją projektu systemowego pt. Twoja Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ:

Zapis treści ogłoszenia przed zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją treści SIWZ: ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów/szkoleń dla uczestników projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Page 1 of 5 Janowiec Wielkopolski: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu Uwierz w siebie - zacznij od nowa Numer ogłoszenia: 113412-2012; data zamieszczenia: 11.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. Opis zadania, informacje szczegółowe.

2. Opis zadania, informacje szczegółowe. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Łukasiewicza 1c zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Oferenta:... Adres:... TEL./FAX:.

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Oferenta:... Adres:... TEL./FAX:. (pieczęć Oferenta) FORMULARZ OFERTY Nazwa Oferenta:... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Rachunek bankowy nazwa/numer...... Nr wpisu do Rejestru przedsiębiorstw...z dnia... Prowadzony przez Dla (ZAMAWIAJĄCY):

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 04.09.2013 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.3.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty.

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP 1. W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. A. NARUSZEWICZA. w Janowie Podlaskim 21-505 Janów Podlaski Janów Podlaski, 2013.09.04 ul. Siedlecka 1 tel./ fax (0-83) 341 30 56 e-mail: sekretariat@zsjp.janowpodlaski.net ZS.2600.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 1. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Szansa na godne życie Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łask, dn. 25.07.2014 r. PCPR-V-POKL.SZ.271.8.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwracamy

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 LEGIONOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAK OPS/KG/341-5/13

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 LEGIONOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAK OPS/KG/341-5/13 ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 LEGIONOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAK OPS/KG/341-5/13 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

na wynajem sali do przeprowadzenie szkolenia w ilości 444 godzin kod CPV

na wynajem sali do przeprowadzenie szkolenia w ilości 444 godzin kod CPV ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.04.2013 r. na wynajem sali do przeprowadzenie szkolenia w ilości 444 godzin kod CPV 80531200-7 W związku z realizacją Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działając na podstawie art.5 ust.1 w związku z art. 5a ust 2-4 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo