Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec"

Transkrypt

1 Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB JEJ ODDZIAŁY ( SYMANTEC ) UDZIELAJĄ LICENCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKOM BĘDĄCYM OSOBAMI FIZYCZNYMI, SPÓŁKAMI LUB OSOBAMI PRAWNYMI (ZWANYMI DALEJ ŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKIEM ), KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTYWAĆ LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE, TYLKO POD WARUNKIEM PRZYJĘCIA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ ( UMOWA LICENCYJNA ). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA JEST PRAWNĄ I OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SYMANTEC. OTWARCIE OPAKOWANIA Z LICENCJONOWANYM OPROGRAMOWANIEM, ZERWANIE PLOMBY LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, KLIKNIĘCIE PRZYCISKU ZGADZAM SIĘ LUB TAK (ALBO ELEKTRONICZNE WYRAŻENIE ZGODY W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB) BĄDŹ POBRANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ALBO UŻYWANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB OZNACZA ZGODĘ NA PRZYJĘCIE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY LICENCYJNEJ. W RAZIE ODMOWY PRZYJĘCIA TYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK NIE ZGADZAM SIĘ LUB PRZYCISK NIE ALBO W INNY SPOSÓB WYRAZIĆ ODMOWĘ I ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, TERMINY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WIELKĄ LITERĄ MAJĄ ZNACZENIE PODANE W SEKCJI TEJ UMOWY LICENCYJNEJ ZATYTUŁOWANEJ DEFINICJE I MOGĄ BYĆ UŻYWANE W LICZBIE POJEDYNCZEJ LUB MNOGIEJ, ZALEŻNIE OD WYMAGAŃ KONTEKSTU. 1. Definicje: Aktualizacje składników oprogramowania oznaczają okresowo aktualizowane składniki produktów firmy Symantec, obejmujące m.in.: aktualizowane definicje wykorzystywane przez produkty do ochrony przed programami typu spyware ; aktualizowane reguły antyspamowe wykorzystywane przez produkty antyspamowe; aktualizowane definicje wirusów wykorzystywane przez programy antywirusowe i programy uniemożliwiające działalność przestępczą; aktualizowane listy adresów URL wykorzystywane przez programy do filtrowania treści i zapobiegania atakom typu phishing ; aktualizowane reguły zapór wykorzystywane przez zapory; aktualizowane dane wykrywania prób włamań wykorzystywane przez systemy wykrywania włamań; aktualizowane listy uwierzytelnionych witryn internetowych wykorzystywane przez produkty do uwierzytelniania witryn internetowych; aktualizowane reguły testów zgodności wykorzystywane przez oprogramowanie do sprawdzania zgodności; oraz aktualizowane sygnatury luk wykorzystywane przez programy analizujące stan zabezpieczeń. Dokumentacja oznacza dokumentację użytkownika, którą firma Symantec dostarcza wraz z Licencjonowanym oprogramowaniem. Dokument licencyjny oznacza co najmniej jeden z następujących dokumentów, które w sposób bardziej szczegółowy definiują prawa Użytkownika względem Licencjonowanego oprogramowania wynikające z licencji: certyfikat licencyjny firmy Symantec lub podobny dokument licencyjny wydany przez firmę Symantec; pisemna umowa między Użytkownikiem a firmą Symantec, dołączona do niniejszej Umowy licencyjnej bądź zawarta wcześniej lub później. Licencjonowane oprogramowanie oznacza oprogramowanie firmy Symantec w formie kodu obiektowego, dołączone do niniejszej Umowy licencyjnej, w tym wszelką Dokumentację zawartą w takim oprogramowaniu, dostarczoną do użytku z takim oprogramowaniem lub dołączoną do niniejszej Umowy licencyjnej. Certyfikat dotyczący wsparcia technicznego oznacza certyfikat wydany przez firmę Symantec, który potwierdza nabycie przez Użytkownika stosownych usług firmy Symantec w zakresie serwisu i wsparcia technicznego Licencjonowanego oprogramowania. Uaktualnienie oznacza dowolną wersję Licencjonowanego oprogramowania udostępnioną publicznie, która zastępuje poprzednią wersję Licencjonowanego oprogramowania w cenniku firmy Symantec zgodnie z wówczas obowiązującymi zasadami uaktualniania. Poziom użytkowania oznacza wskaźnik lub model wykorzystania licencji (który w odpowiednich przypadkach może obejmować ograniczenia dotyczące systemu operacyjnego, składników sprzętowych, warstwy aplikacji lub komputerów), za pomocą którego firma Symantec mierzy, wycenia i licencjonuje prawo do korzystania z Licencjonowanego oprogramowania, obowiązujący w chwili składania zamówienia na takie Licencjonowane oprogramowanie, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy licencyjnej i stosownego Dokumentu licencyjnego. 2. Udzielenie licencji: Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy licencyjnej firma Symantec udziela: (i) niewyłącznej i niezbywalnej (z zastrzeżeniami wymienionymi w punkcie 16.1) licencji na użytkowanie Licencjonowanego oprogramowania wyłącznie w ramach

3 prowadzenia własnej działalności gospodarczej w liczbie i na Poziomach użytkowania opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej i stosownym Dokumencie licencyjnym; oraz (ii) prawa do wykonania jednej niezainstalowanej kopii Licencjonowanego oprogramowania w celach archiwalnych, za pomocą której Użytkownik może zainstalować oprogramowanie w celu przywrócenia go po awarii (tj. w przypadku, gdy nie jest możliwe korzystanie z głównej instalacji Licencjonowanego oprogramowania) Okres obowiązywania: Licencja na Licencjonowane oprogramowanie przyznana na mocy niniejszej Umowy licencyjnej jest stała (z zastrzeżeniem postanowień punktu 14), o ile nie określono inaczej w punkcie 17, oraz z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik nabył Licencjonowane oprogramowanie bez licencji stałej, tj. w trybie subskrypcji lub z licencją czasową na okres wskazany w stosownym Dokumencie licencyjnym. Jeśli Użytkownik nabył Licencjonowane oprogramowanie bez licencji stałej, jego prawa do korzystania z zakupionego Licencjonowanego oprogramowania wygasną w dniu utraty ważności licencji wskazanym w stosownym Dokumencie licencyjnym, w którym to dniu Użytkownik zaprzestanie korzystania z Licencjonowanego oprogramowania. 3. Ograniczenia licencji: Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Symantec zabrania się Użytkownikowi wykonywania, powodowania wykonania lub zezwalania na wykonanie następujących czynności: (i) użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, wynajmowanie, podnajmowanie, udzielanie podlicencji lub cesja Licencjonowanego oprogramowania z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie licencyjnej; (ii) tworzenie jakichkolwiek dzieł pochodnych na podstawie Licencjonowanego oprogramowania; (iii) stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dezasemblacja lub dekompilacja Licencjonowanego oprogramowania (wyjątek stanowi dekompilacja Licencjonowanego oprogramowania w celu uzyskania zgodności Oprogramowania, tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i pod warunkiem jego ścisłego przestrzegania); (iv) korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania w związku ze świadczeniem usług przetwarzania i udostępniania danych, konserwacji sprzętu lub oprogramowania, udostępniania komputerów z oprogramowaniem, usług informatycznych lub podobnych usług, w ramach których Użytkownik obsługuje lub używa Licencjonowanego oprogramowania na rzecz strony trzeciej; (v) korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania przez jakąkolwiek stronę inną niż Użytkownik; (vi) korzystanie z nowszej wersji Licencjonowanego oprogramowania niż ta, którą dołączono do niniejszej Umowy licencyjnej, chyba że Użytkownik nabył osobne prawa do korzystania z takiej nowszej wersji przez Dokument licencyjny lub Certyfikat dotyczący wsparcia technicznego; (vii) korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania w liczbie większej i na Poziomie użytkowania wyższym niż wynika to z udzielonej Użytkownikowi licencji w ramach niniejszej Umowy licencyjnej lub stosownego Dokumentu licencyjnego. 4. Prawo/tytuł własności: Niniejsze Oprogramowanie stanowi własność firmy Symantec lub jej licencjodawców i jest chronione prawem autorskim. Firma Symantec i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa i tytuły do Licencjonowanego oprogramowania, w tym do wszystkich jego kopii, poprawek, udoskonaleń, modyfikacji i dzieł pochodnych. Prawa użytkownika do korzystania z Licencjonowanego oprogramowania ograniczają się do praw wyraźnie udzielonych na mocy niniejszej Umowy licencyjnej. Firma Symantec i/lub jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie Użytkownikowi. 5. Aktualizacje składników oprogramowania: W przypadku wykupienia usługi serwisu/wsparcia technicznego firmy Symantec, składającej się z Aktualizacji lub obejmującej Aktualizacje składników oprogramowania (zgodnie z informacją podaną w Certyfikacie dotyczącym wsparcia technicznego Użytkownika), Użytkownik otrzymuje prawo do użytkowania, w ramach korzystania z Licencjonowanego oprogramowania, rzeczonych Aktualizacji składników oprogramowania w miarę i w terminie ich udostępnienia użytkownikom końcowym produktów firmy Symantec, którzy zakupili taką usługę serwisu i wsparcia technicznego, oraz przez okres wskazany na pierwszej stronie stosownego Certyfikatu dotyczącego wsparcia technicznego. Niniejsza Umowa licencyjna nie uprawnia licencjobiorcy w żaden inny sposób do uzyskiwania i używania Aktualizacji składników oprogramowania. 6. Uaktualnienia/zmiana licencji: Firma Symantec zastrzega sobie prawo do tego, aby wszelkie ewentualne uaktualnienia Licencjonowanego oprogramowania były dostępne tylko w liczbie wskazanej w stosownym Dokumencie licencyjnym. Uaktualnienie istniejącej licencji nie będzie stanowić zwiększenia liczby licencji udzielonych Użytkownikowi. Ponadto, jeśli Użytkownik uaktualni licencję na Licencjonowane oprogramowanie lub zakupi licencję na Licencjonowane oprogramowanie wymienioną w stosownym Dokumencie licencyjnym w celu zmiany posiadanej licencji na inną (tj. w celu zwiększenia jej funkcjonalności i/lub przeniesienia jej na nowy system operacyjny, nową warstwę sprzętową lub nowy wskaźnik licencjonowania), firma Symantec wyda stosowny Dokument licencyjny równoznaczny ze zgodą Użytkownika na zaprzestanie korzystania z dotychczas posiadanej licencji. Każde takie uaktualnienie lub zmiana licencji podlega zasadom firmy Symantec obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Na mocy niniejszej Umowy licencyjnej Użytkownik nie otrzymuje osobnych dodatkowych licencji poza tymi, które zakupił i które zostały autoryzowane przez firmę Symantec, zgodnie z informacją podaną w stosownym Dokumencie licencyjnym.

4 7. Ograniczona gwarancja: 7.1. Gwarancja na nośniki: W przypadku dostarczenia Użytkownikowi Licencjonowanego oprogramowania na nośniku fizycznym firma Symantec gwarantuje, że nośnik magnetyczny, na którym zarejestrowano Licencjonowane oprogramowanie, będzie wolny od wad przez okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dostawy przy założeniu jego normalnego użytkowania. Firma Symantec wymieni nieodpłatnie wszystkie wadliwe nośniki zwrócone w okresie obowiązywania gwarancji. Powyższa gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia nośnika z Licencjonowanym oprogramowaniem na skutek nieupoważnionego użycia Licencjonowanego oprogramowania. POWYŻSZE WARUNKI STANOWIĄ JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ SYMANTEC Gwarancja wydajności: Firma Symantec gwarantuje, że Licencjonowane oprogramowanie, w postaci dostarczonej przez firmę Symantec i użytkowane zgodnie z Dokumentacją, będzie zasadniczo odpowiadać Dokumentacji przez okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dostawy. Jeśli Licencjonowane oprogramowanie nie będzie spełniać warunków niniejszej gwarancji, a fakt ten zostanie zgłoszony firmie Symantec przez Użytkownika w ciągu 90-dniowego okresu gwarancji, firma Symantec podejmie jedno z następujących działań, według własnej racjonalnej oceny: (i) naprawi Licencjonowane oprogramowanie; (ii) wymieni Licencjonowane oprogramowanie na oprogramowanie o zasadniczo tej samej funkcjonalności lub (iii) rozwiąże niniejszą Umowę licencyjną i zwróci stosowne opłaty licencyjne uiszczone za takie niespełniające warunków gwarancji Licencjonowane oprogramowanie. Z powyższej gwarancji zostają wykluczone w szczególności wady będące następstwem wypadku, nadużycia, niedozwolonej naprawy, modyfikacji lub udoskonalenia, lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. POWYŻSZE WARUNKI STANOWIĄ JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ SYMANTEC. 8. Wyłączenia gwarancji: W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO GWARANCJE UDZIELONE W PUNKTACH 7.1 I 7.2 STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE UŻYTKOWNIKA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. FIRMA SYMANTEC NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, Z KTÓRYCH WYNIKAŁOBY, ŻE LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE, AKTUALIZACJE SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA LUB UAKTUALNIENIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, LUB ŻE DZIAŁANIE LUB UŻYTKOWANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, AKTUALIZACJI SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA LUB UAKTUALNIEŃ BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ TAKŻE INNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STANU I KRAJU. 9. Ograniczenie odpowiedzialności: W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I NAWET WÓWCZAS, GDY JAKIKOLWIEK PRZYTOCZONY W NINIEJSZEJ UMOWIE ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, FIRMA SYMANTEC ANI JEJ LICENCJODAWCY, SPRZEDAWCY, DOSTAWCY LUB AGENCI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA (I) JAKIEKOLWIEK KOSZTY ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, ZAKŁÓCENIA PRACY, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ KONTRAKTÓW, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA LUB ZAKŁADANYCH OSZCZĘDNOŚCI ALBO CZASU KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PERSONELU ORAZ (II) JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO Z NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA SYMANTEC LUB JEJ LICENCJODAWCY, SPRZEDAWCY, DOSTAWCY LUB AGENCI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ODSZKODOWANIE OD FIRMY SYMANTEC NIE PRZEKROCZY OPŁAT UISZCZONYCH ZA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE BĘDĄCE PODSTAWĄ ROSZCZENIA. ŻADEN ZAPIS NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SYMANTEC WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIELESNE SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ANI OGRANICZYĆ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTOWAŁ LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE, AKTUALIZACJE SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA LUB UAKTUALNIENIA.

5 10. Serwis/wsparcie techniczne: Na mocy niniejszej Umowy licencyjnej firma Symantec nie jest zobowiązana do świadczenia usług konserwacji/pomocy technicznej dotyczących Licencjonowanego oprogramowania. Jakiekolwiek usługi serwisu/wsparcia technicznego zakupione dla Licencjonowanego oprogramowania podlegają obowiązującym w chwili zakupu zasadom firmy Symantec w zakresie serwisu i wsparcia technicznego. 11. Korzystanie z wersji próbnej Oprogramowania: Jeśli Licencjonowane oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi w wersji próbnej i Użytkownik zawarł z firmą Symantec umowę dotyczącą korzystania z wersji próbnej Licencjonowanego oprogramowania, Użytkownikowi przysługują prawa do testowania Licencjonowanego oprogramowania określone w takiej umowie dotyczącej wersji próbnej. Jeśli Użytkownik nie zawarł z firmą Symantec umowy o korzystaniu z wersji próbnej Licencjonowanego oprogramowania, a Licencjonowane oprogramowanie zostało udostępnione w celach testowych, obowiązują następujące warunki: Firma Symantec udziela Użytkownikowi niewyłącznej, tymczasowej, bezpłatnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania tylko do wewnętrznego użytku w celach testowych, niezwiązanych z działalnością produkcyjną. Licencja na wersję próbną upływa (i) w dniu zakończenia wstępnie ustalonego okresu testowania, jeśli okres testowania został wstępnie ustalony w Licencjonowanym oprogramowaniu; lub (ii) 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty pierwszej instalacji Licencjonowanego oprogramowania przez Użytkownika, jeśli w Licencjonowanym oprogramowaniu nie ustalono wstępnie okresu testowania ( Okres testowania ). Licencjonowanego oprogramowania nie można przekazywać. Jest ono dostarczane w stanie TAK JAK JEST, bez jakichkolwiek gwarancji i rękojmi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie odpowiednich czynności związanych ze sporządzeniem kopii zapasowej używanego systemu oraz za podjęcie innych kroków w celu zabezpieczenia się przed utratą plików i danych. Licencjonowane oprogramowanie może zawierać automatyczny mechanizm dezaktywujący, który uniemożliwia jego użytkowanie po upływie określonego czasu. Użytkownik zobowiązuje się zaprzestać korzystania z Licencjonowanego oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego kopie po upływie Okresu testowania. We wszystkich innych kwestiach dotyczących Licencjonowanego oprogramowania w wersji próbnej Użytkownika obowiązują pozostałe warunki określone w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Ograniczone prawa administracji państwowej Stanów Zjednoczonych: Licencjonowane oprogramowanie jest uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe w znaczeniu przepisów federalnych FAR par oraz podlega stosownym ograniczeniom prawnym określonym w przepisach FAR, ustęp Komercyjne licencjonowane oprogramowanie komputerowe ograniczone prawa oraz przepisom DFARS par , Prawa do komercyjnego licencjonowanego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego licencjonowanego oprogramowania komputerowego, jak i innym nowszym przepisom w tym zakresie. Używanie, modyfikacja, udostępnienie kopii, stosowanie, wyświetlanie lub ujawnianie Licencjonowanego oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych może mieć miejsce wyłącznie przy zachowaniu warunków niniejszej Umowy licencyjnej. 13. Przepisy dotyczące eksportu: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjonowane oprogramowanie oraz związane z nim dane techniczne i usługi (łącznie zwane Technologiami kontrolowanymi ) podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym importu i eksportu, a w szczególności amerykańskim Przepisom Urzędu Administracji Eksportu (Export Administration Regulations, EAR) oraz regulacjom prawnym kraju, do którego Technologie kontrolowane są importowane lub z którego są reeksportowane. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawnych i nie eksportować żadnej Technologii kontrolowanej z naruszeniem prawa Stanów Zjednoczonych ani też do żadnych niedozwolonych krajów lub podmiotów, co do których wymagana jest licencja eksportowa lub inna zgoda organu administracji państwowej. Zabroniony jest zarówno eksport, jak i reeksport wszystkich produktów firmy Symantec, w tym Technologii kontrolowanych, do Kuby, Korei Północnej, Iranu, Syrii i Sudanu oraz do każdego kraju objętego stosownymi sankcjami handlowymi. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie eksportować ani sprzedawać Technologii kontrolowanej firmy Symantec, jeśli miałoby się to wiązać z wykorzystaniem ich w broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej albo w pociskach, zdalnie sterowanych samolotach bezzałogowych lub rakietach nośnych zdolnych do przenoszenia takiej broni. 14. Rozwiązanie umowy: Umowa licencyjna ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej warunków. W przypadku jej wygaśnięcia Użytkownik bezzwłocznie zaprzestanie korzystania z Licencjonowanego oprogramowania i zniszczy wszystkie jego kopie. 15. Postanowienia pozostające w mocy po wygaśnięciu umowy: Następujące postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej pozostają w mocy po jej wygaśnięciu: Definicje, Ograniczenia licencji i wszelkie inne ograniczenia dotyczące korzystania z własności intelektualnej, Prawo/tytuł własności, Wyłączenia gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności, Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych, Przepisy dotyczące

6 eksportu, Postanowienia pozostające w mocy po wygaśnięciu umowy oraz Postanowienia ogólne. 16. Postanowienia ogólne: Cesja: Zabrania się dokonywania całkowitej lub częściowej cesji praw przyznanych w ramach niniejszej Umowy licencyjnej za pośrednictwem umowy, obowiązującego prawa lub w inny sposób bez wcześniejszej, wyraźnej pisemnej zgody firmy Symantec Zgodność z obowiązującym prawem: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność i zgadza się na zachowanie zgodności z wszystkimi stosownymi ustawami, regulaminami i przepisami w związku z użytkowaniem Licencjonowanego oprogramowania Kontrola: Wybrany przez firmę Symantec i możliwy do zaakceptowania przez Użytkownika kontroler może, z odpowiednim wyprzedzeniem i w zwykłych godzinach pracy, ale nie częściej niż raz w roku, skontrolować dokumenty i instalacje Użytkownika w celu potwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Licencjonowanego oprogramowania zgodnie z Umową licencyjną i stosownym Dokumentem licencyjnym. Firma Symantec ponosi koszty każdej takiej kontroli, z wyjątkiem sytuacji, w której kontrola wykaże, że wartość instalacji niezgodnych z Umową licencyjną według sugerowanych cen producenta dla dystrybutorów przekracza pięć procent (5%) wartości instalacji zgodnych z Umową licencyjną według sugerowanych cen producenta dla dystrybutorów. W takim przypadku oprócz zakupu stosownych licencji na nadmiarowe instalacje Licencjonowanego oprogramowania Użytkownik zwróci firmie Symantec koszty takiej kontroli w wysokości racjonalnego faktycznego honorarium kontrolera Obowiązujące prawo, rozdzielność i odstąpienie od dochodzenia praw: W odniesieniu do Użytkowników, których miejscem pobytu jest Ameryka Północna lub Ameryka Łacińska, niniejsza Umowa licencyjna podlega prawodawstwu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do Użytkowników, których miejscem pobytu są Chiny, niniejsza Umowa licencyjna podlega prawodawstwu Chińskiej Republiki Ludowej. W pozostałych przypadkach Umowa licencyjna podlega prawodawstwu Anglii. Obowiązujące prawo nie obejmuje postanowień konwencji ONZ dotyczącej umów o międzynarodowej sprzedaży towarów, w tym jakichkolwiek załączników do niej, i nie odnosi się do zasad dotyczących konfliktów prawa. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane w części lub w całości za sprzeczne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie wprowadzone w życie w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia Umowy licencyjnej będą nadal w całości obowiązywać. Odstąpienie od dochodzenia praw z tytułu jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie będzie stanowić odstąpienia od dochodzenia praw z tytułu jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej Umowy Programy innych producentów: Niniejsze Licencjonowane oprogramowanie może zawierać programy komputerowe innych producentów ( Programy innych firm ), które są dostępne jako programy typu open source (program o jawnym kodzie źródłowym) lub programy na bezpłatnej licencji na oprogramowanie. Niniejsza umowa licencyjna nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub programy na bezpłatnej licencji na oprogramowanie. Bez względu na inne przeciwne postanowienia niniejszej licencji, postanowienia dotyczące zastrzeżenia gwarancji i zrzeczenia się odpowiedzialności za szkody w ramach niniejszej Umowy licencyjnej mają zastosowanie do Programów innych firm Obsługa klientów: Korespondencję zawierającą pytania dotyczące niniejszej Umowy licencyjnej lub poruszającą jakiekolwiek inne kwestie prosimy kierować na adres: (i) Symantec Enterprise Customer Care, 555 International Way, Springfield, Oregon 97477, USA, (ii) Symantec Enterprise Customer Care Center, PO BOX 5689, Dublin 15, Irlandia, lub (iii) Symantec Enterprise Customer Care, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia Pełna Umowa: Niniejsza Umowa licencyjna i wszystkie związane z nią Dokumenty licencyjne stanowią pełną i wyłączną umowę między Użytkownikiem a firmą Symantec dotyczącą Licencjonowanego oprogramowania i zastępują wszystkie poprzednie lub istniejące jednocześnie ustne lub pisemne komunikaty, oferty oraz oświadczenia dotyczące treści umowy. Niniejsza Umowa licencyjna jest nadrzędna w stosunku do wszelkich pozostających z nią w sprzeczności lub dodatkowych warunków jakichkolwiek zamówień zakupu, dokumentów zamówień, zaświadczeń, potwierdzeń lub innych dokumentów wydanych przez Użytkownika, nawet jeśli zostały one podpisane i zwrócone. Niniejszą Umowę licencyjną można zmienić jedynie poprzez Dokument licencyjny, dołączony do niniejszej Umowy licencyjnej lub wydany w późniejszym terminie. 17. Dodatkowe warunki i postanowienia: Oprócz powyższych warunków korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania przez Użytkownika podlega warunkom i postanowieniom przedstawionym poniżej.

7 17.1. DODATKOWE DEFINICJE. Serwer oznacza autonomiczny system lub pojedynczy komputer działający w trybie usługi bądź udostępniający zasoby komputerom klienckim w sieci. Na Serwerze może być uruchomione oprogramowanie serwerowe, z którego korzystają inne komputery lub urządzenia. Terabajt oznacza łącznie zgromadzoną ilość nieskompresowanej pojemności pamięci masowej danych i/lub pamięci komputera zarządzanej przez Licencjonowane oprogramowanie. Jeden terabajt to 1024 gigabajty danych. Użytkownik oznacza osobę fizyczną i/lub urządzenie z uprawnieniami do korzystania z Oprogramowania objętego licencją bądź osobę i/lub urządzenie wykorzystujące dowolną część oprogramowania objętego licencją. SEP oznacza program Symantec Endpoint Protection. SEP SBE oznacza program Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oferowany przez firmę Symantec jako oprogramowanie lokalne i usługę opartą na chmurze. SEP SBE 12.x oznacza tylko wersję lokalną programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, niezawierającą modelu opartego na chmurze. Odniesienia do programu Symantec Endpoint Protection (lub SEP ) dotyczą również programu SEP SBE 12.x, chyba że wyraźnie zaznaczono, że go nie dotyczą. SNAC oznacza program Symantec Network Access Control DODATKOWE PRAWA I OGRANICZENIA LICENCYJNE A. Licencjonowane oprogramowanie może być używane zgodnie z liczbą licencji i Poziomami użytkowania udzielonymi przez firmę Symantec w niniejszej Umowie oraz stosownym Dokumencie licencyjnym. Dokument licencyjny stanowi potwierdzenie praw Użytkownika do wykonywania takich kopii B. Jeśli Dokument licencyjny stanowi, że Użytkownik uzyskał licencję na oprogramowanie Symantec Endpoint Protection for Network Servers lub Symantec Endpoint Protection Small Business for Network Servers ( Serwer sieciowy SEP ), Użytkownik może korzystać z Serwera sieciowego SEP zgodnie z liczbą licencji na Serwer i Poziomami użytkowania określonymi przez firmę Symantec w niniejszym dokumencie oraz stosownym Dokumencie licencyjnym. Dokument licencyjny stanowi potwierdzenie praw Użytkownika do wykonywania takich kopii C. Jeżeli Dokument licencyjny stanowi, że Użytkownik uzyskał licencję na oprogramowanie Symantec Endpoint Protection for EMC ( SEP EMC ), Użytkownik może korzystać z SEP EMC według zużycia terabajtów i zgodnie z Poziomami użytkowania określonymi przez firmę Symantec w niniejszym dokumencie oraz stosownym Dokumencie licencyjnym. Dokument licencyjny stanowi potwierdzenie praw Użytkownika do wykonywania takich kopii Instancje programu Symantec Endpoint Protection A Instancje. Bez względu na inne przeciwne postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej, każda działająca instancja (fizyczna i/lub wirtualna) Licencjonowanego oprogramowania musi posiadać licencję. Wystąpienie oprogramowania jest tworzone podczas procedury instalacji. Wystąpienie oprogramowania powstaje również po zduplikowaniu istniejącego wystąpienia. Odwołania do Licencjonowanego oprogramowania obejmują także wystąpienia takiego oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania uruchamia się, ładując je do pamięci i wykonując co najmniej jedną instrukcję. Po uruchomieniu wystąpienie uznaje się za działającą (niezależnie od tego, czy instrukcje są wykonywane) do momentu usunięcia go z pamięci B Serwery terminala. Jeżeli Użytkownik zakupi licencję Licencjonowanego oprogramowania do użytku na urządzeniu sprzętowym/serwerze, które(-y) dostarcza urządzenia końcowe ze wspólnym punktem połączenia do sieci lokalnej lub WAN ( Licencjonowany serwer terminala ) i do Licencjonowany(-ych) serwera(-ów) terminala uzyskują dostęp urządzenia końcowe, niemające zainstalowanych kopii Licencjonowanego oprogramowania ( Lekkie klienty ), to każdy Lekki klient uzyskujący dostęp do Licencjonowanego serwera terminala jest uznawany za instancję i musi posiadać obowiązującą licencję na Licencjonowane oprogramowanie. Jeżeli do Licencjonowanego(-ych) serwera(-ów) terminala Użytkownika uzyskują dostęp urządzenia końcowe, z już zainstalowanymi autoryzowanymi kopiami Licencjonowanego oprogramowania ( Grube klienty ), to taki dostęp do Licencjonowanego (-ych) serwera(-ów) terminala przez Grube klienty nie jest uznawany za dodatkową instancję i Użytkownik nie musi zakupić dodatkowej licencji na Licencjonowane oprogramowanie Symantec Endpoint Protection obsługa funkcji Windows XP Mode. Niezależnie od postanowień sekcji 17.2, jeśli Użytkownik korzysta z agenta SEP w systemie operacyjnym Microsoft Windows 7 ( Windows 7 ), a system ten zezwala na używanie funkcji Windows XP Mode, obowiązują następujące warunki: Każde uruchomione wystąpienie (fizyczne i/lub wirtualne) agenta SEP musi być objęte licencją z wyjątkiem jednego dodatkowego wystąpienia agenta SEP dla funkcji Windows XP Mode, które nie wymaga opłaty licencyjnej. W celu uruchamiania dwóch (2) lub więcej dodatkowych wystąpień agenta SEP za pomocą funkcji Windows XP Mode należy uiścić odpowiednie opłaty licencyjne za każde z tych wystąpień Program Symantec Endpoint Protection funkcja Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V). Bez względu na postanowienia Sekcji 17.2, jeżeli Użytkownik korzysta z agenta SEP w wersji 7 systemu operacyjnego Microsoft Windows ( Windows 7 ) i jeżeli dany system operacyjny Windows 7, na którym

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA

RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA RAMOWA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA MSDN, SIECIOWA SUBSKRYPCJA MICROSOFT DLA TWÓRCÓW OPROGRAMOWANIA WAŻNE PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG

Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG Autodesk UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ: AUTODESK UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I POZOSTAŁE MATERIAŁY LICENCJONOWANE WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08)

OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) OGÓLNE POSTANOWIENIA I WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ (E201 6/08) ESRI, 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA TEL 909-793-2853 FAX 909-793-5953 ARTYKUŁ 1 DEFINICJE Definicje. Określenia użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Umowa licencyjna użytkownika końcowego Warunki dostępu do Oprogramowania i Usług Bitdefender UWAGA DO WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: ZAPOZNAJ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĄ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA TE ZASADY I

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM

OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM OPROGRAMOWANIE FIRMY IGRAFX UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM WAŻNE: JEST TO UMOWA LICENCYJNA, NIE STANOWI ONA UMOWY SPRZEDAŻY. NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM ( UMOWA ) STANOWI

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 2011 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 1. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten dokument okaże się pomocny i dostarczy

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika RT-N10 Bezprzewodowy router ASUS EZ N RT-N10 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Podręcznik użytkownika PL4941_RT-N10_Manual.indd 1 7/0/09 10:08:55 AM PL4941 Wydanie poprawione V2 Lipiec 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY PROSIMY O UWAśNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED INSTALACJĄ LUB UśYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. Na mocy niniejszej Umowy udziela się uŝytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NATIONAL INSTRUMENTS POLAND, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (włączając w to wszelkie inne warunki NI, o których mowa w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo