Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec"

Transkrypt

1 Programy Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec

2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Symantec FIRMA SYMANTEC CORPORATION ORAZ/LUB JEJ ODDZIAŁY ( SYMANTEC ) UDZIELAJĄ LICENCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKOM BĘDĄCYM OSOBAMI FIZYCZNYMI, SPÓŁKAMI LUB OSOBAMI PRAWNYMI (ZWANYMI DALEJ ŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKIEM ), KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTYWAĆ LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE, TYLKO POD WARUNKIEM PRZYJĘCIA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ ( UMOWA LICENCYJNA ). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA JEST PRAWNĄ I OBOWIĄZUJĄCĄ UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ SYMANTEC. OTWARCIE OPAKOWANIA Z LICENCJONOWANYM OPROGRAMOWANIEM, ZERWANIE PLOMBY LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, KLIKNIĘCIE PRZYCISKU ZGADZAM SIĘ LUB TAK (ALBO ELEKTRONICZNE WYRAŻENIE ZGODY W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB) BĄDŹ POBRANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ALBO UŻYWANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB OZNACZA ZGODĘ NA PRZYJĘCIE POSTANOWIEŃ TEJ UMOWY LICENCYJNEJ. W RAZIE ODMOWY PRZYJĘCIA TYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK NIE ZGADZAM SIĘ LUB PRZYCISK NIE ALBO W INNY SPOSÓB WYRAZIĆ ODMOWĘ I ZAPRZESTAĆ UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, TERMINY ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WIELKĄ LITERĄ MAJĄ ZNACZENIE PODANE W SEKCJI TEJ UMOWY LICENCYJNEJ ZATYTUŁOWANEJ DEFINICJE I MOGĄ BYĆ UŻYWANE W LICZBIE POJEDYNCZEJ LUB MNOGIEJ, ZALEŻNIE OD WYMAGAŃ KONTEKSTU. 1. Definicje: Aktualizacje składników oprogramowania oznaczają okresowo aktualizowane składniki produktów firmy Symantec, obejmujące m.in.: aktualizowane definicje wykorzystywane przez produkty do ochrony przed programami typu spyware ; aktualizowane reguły antyspamowe wykorzystywane przez produkty antyspamowe; aktualizowane definicje wirusów wykorzystywane przez programy antywirusowe i programy uniemożliwiające działalność przestępczą; aktualizowane listy adresów URL wykorzystywane przez programy do filtrowania treści i zapobiegania atakom typu phishing ; aktualizowane reguły zapór wykorzystywane przez zapory; aktualizowane dane wykrywania prób włamań wykorzystywane przez systemy wykrywania włamań; aktualizowane listy uwierzytelnionych witryn internetowych wykorzystywane przez produkty do uwierzytelniania witryn internetowych; aktualizowane reguły testów zgodności wykorzystywane przez oprogramowanie do sprawdzania zgodności; oraz aktualizowane sygnatury luk wykorzystywane przez programy analizujące stan zabezpieczeń. Dokumentacja oznacza dokumentację użytkownika, którą firma Symantec dostarcza wraz z Licencjonowanym oprogramowaniem. Dokument licencyjny oznacza co najmniej jeden z następujących dokumentów, które w sposób bardziej szczegółowy definiują prawa Użytkownika względem Licencjonowanego oprogramowania wynikające z licencji: certyfikat licencyjny firmy Symantec lub podobny dokument licencyjny wydany przez firmę Symantec; pisemna umowa między Użytkownikiem a firmą Symantec, dołączona do niniejszej Umowy licencyjnej bądź zawarta wcześniej lub później. Licencjonowane oprogramowanie oznacza oprogramowanie firmy Symantec w formie kodu obiektowego, dołączone do niniejszej Umowy licencyjnej, w tym wszelką Dokumentację zawartą w takim oprogramowaniu, dostarczoną do użytku z takim oprogramowaniem lub dołączoną do niniejszej Umowy licencyjnej. Certyfikat dotyczący wsparcia technicznego oznacza certyfikat wydany przez firmę Symantec, który potwierdza nabycie przez Użytkownika stosownych usług firmy Symantec w zakresie serwisu i wsparcia technicznego Licencjonowanego oprogramowania. Uaktualnienie oznacza dowolną wersję Licencjonowanego oprogramowania udostępnioną publicznie, która zastępuje poprzednią wersję Licencjonowanego oprogramowania w cenniku firmy Symantec zgodnie z wówczas obowiązującymi zasadami uaktualniania. Poziom użytkowania oznacza wskaźnik lub model wykorzystania licencji (który w odpowiednich przypadkach może obejmować ograniczenia dotyczące systemu operacyjnego, składników sprzętowych, warstwy aplikacji lub komputerów), za pomocą którego firma Symantec mierzy, wycenia i licencjonuje prawo do korzystania z Licencjonowanego oprogramowania, obowiązujący w chwili składania zamówienia na takie Licencjonowane oprogramowanie, zgodnie z zapisami niniejszej Umowy licencyjnej i stosownego Dokumentu licencyjnego. 2. Udzielenie licencji: Pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy licencyjnej firma Symantec udziela: (i) niewyłącznej i niezbywalnej (z zastrzeżeniami wymienionymi w punkcie 16.1) licencji na użytkowanie Licencjonowanego oprogramowania wyłącznie w ramach

3 prowadzenia własnej działalności gospodarczej w liczbie i na Poziomach użytkowania opisanych w niniejszej Umowie licencyjnej i stosownym Dokumencie licencyjnym; oraz (ii) prawa do wykonania jednej niezainstalowanej kopii Licencjonowanego oprogramowania w celach archiwalnych, za pomocą której Użytkownik może zainstalować oprogramowanie w celu przywrócenia go po awarii (tj. w przypadku, gdy nie jest możliwe korzystanie z głównej instalacji Licencjonowanego oprogramowania) Okres obowiązywania: Licencja na Licencjonowane oprogramowanie przyznana na mocy niniejszej Umowy licencyjnej jest stała (z zastrzeżeniem postanowień punktu 14), o ile nie określono inaczej w punkcie 17, oraz z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik nabył Licencjonowane oprogramowanie bez licencji stałej, tj. w trybie subskrypcji lub z licencją czasową na okres wskazany w stosownym Dokumencie licencyjnym. Jeśli Użytkownik nabył Licencjonowane oprogramowanie bez licencji stałej, jego prawa do korzystania z zakupionego Licencjonowanego oprogramowania wygasną w dniu utraty ważności licencji wskazanym w stosownym Dokumencie licencyjnym, w którym to dniu Użytkownik zaprzestanie korzystania z Licencjonowanego oprogramowania. 3. Ograniczenia licencji: Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Symantec zabrania się Użytkownikowi wykonywania, powodowania wykonania lub zezwalania na wykonanie następujących czynności: (i) użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, wynajmowanie, podnajmowanie, udzielanie podlicencji lub cesja Licencjonowanego oprogramowania z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie licencyjnej; (ii) tworzenie jakichkolwiek dzieł pochodnych na podstawie Licencjonowanego oprogramowania; (iii) stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dezasemblacja lub dekompilacja Licencjonowanego oprogramowania (wyjątek stanowi dekompilacja Licencjonowanego oprogramowania w celu uzyskania zgodności Oprogramowania, tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i pod warunkiem jego ścisłego przestrzegania); (iv) korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania w związku ze świadczeniem usług przetwarzania i udostępniania danych, konserwacji sprzętu lub oprogramowania, udostępniania komputerów z oprogramowaniem, usług informatycznych lub podobnych usług, w ramach których Użytkownik obsługuje lub używa Licencjonowanego oprogramowania na rzecz strony trzeciej; (v) korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania przez jakąkolwiek stronę inną niż Użytkownik; (vi) korzystanie z nowszej wersji Licencjonowanego oprogramowania niż ta, którą dołączono do niniejszej Umowy licencyjnej, chyba że Użytkownik nabył osobne prawa do korzystania z takiej nowszej wersji przez Dokument licencyjny lub Certyfikat dotyczący wsparcia technicznego; (vii) korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania w liczbie większej i na Poziomie użytkowania wyższym niż wynika to z udzielonej Użytkownikowi licencji w ramach niniejszej Umowy licencyjnej lub stosownego Dokumentu licencyjnego. 4. Prawo/tytuł własności: Niniejsze Oprogramowanie stanowi własność firmy Symantec lub jej licencjodawców i jest chronione prawem autorskim. Firma Symantec i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa i tytuły do Licencjonowanego oprogramowania, w tym do wszystkich jego kopii, poprawek, udoskonaleń, modyfikacji i dzieł pochodnych. Prawa użytkownika do korzystania z Licencjonowanego oprogramowania ograniczają się do praw wyraźnie udzielonych na mocy niniejszej Umowy licencyjnej. Firma Symantec i/lub jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, których nie udzielono wyraźnie Użytkownikowi. 5. Aktualizacje składników oprogramowania: W przypadku wykupienia usługi serwisu/wsparcia technicznego firmy Symantec, składającej się z Aktualizacji lub obejmującej Aktualizacje składników oprogramowania (zgodnie z informacją podaną w Certyfikacie dotyczącym wsparcia technicznego Użytkownika), Użytkownik otrzymuje prawo do użytkowania, w ramach korzystania z Licencjonowanego oprogramowania, rzeczonych Aktualizacji składników oprogramowania w miarę i w terminie ich udostępnienia użytkownikom końcowym produktów firmy Symantec, którzy zakupili taką usługę serwisu i wsparcia technicznego, oraz przez okres wskazany na pierwszej stronie stosownego Certyfikatu dotyczącego wsparcia technicznego. Niniejsza Umowa licencyjna nie uprawnia licencjobiorcy w żaden inny sposób do uzyskiwania i używania Aktualizacji składników oprogramowania. 6. Uaktualnienia/zmiana licencji: Firma Symantec zastrzega sobie prawo do tego, aby wszelkie ewentualne uaktualnienia Licencjonowanego oprogramowania były dostępne tylko w liczbie wskazanej w stosownym Dokumencie licencyjnym. Uaktualnienie istniejącej licencji nie będzie stanowić zwiększenia liczby licencji udzielonych Użytkownikowi. Ponadto, jeśli Użytkownik uaktualni licencję na Licencjonowane oprogramowanie lub zakupi licencję na Licencjonowane oprogramowanie wymienioną w stosownym Dokumencie licencyjnym w celu zmiany posiadanej licencji na inną (tj. w celu zwiększenia jej funkcjonalności i/lub przeniesienia jej na nowy system operacyjny, nową warstwę sprzętową lub nowy wskaźnik licencjonowania), firma Symantec wyda stosowny Dokument licencyjny równoznaczny ze zgodą Użytkownika na zaprzestanie korzystania z dotychczas posiadanej licencji. Każde takie uaktualnienie lub zmiana licencji podlega zasadom firmy Symantec obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Na mocy niniejszej Umowy licencyjnej Użytkownik nie otrzymuje osobnych dodatkowych licencji poza tymi, które zakupił i które zostały autoryzowane przez firmę Symantec, zgodnie z informacją podaną w stosownym Dokumencie licencyjnym.

4 7. Ograniczona gwarancja: 7.1. Gwarancja na nośniki: W przypadku dostarczenia Użytkownikowi Licencjonowanego oprogramowania na nośniku fizycznym firma Symantec gwarantuje, że nośnik magnetyczny, na którym zarejestrowano Licencjonowane oprogramowanie, będzie wolny od wad przez okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dostawy przy założeniu jego normalnego użytkowania. Firma Symantec wymieni nieodpłatnie wszystkie wadliwe nośniki zwrócone w okresie obowiązywania gwarancji. Powyższa gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzenia nośnika z Licencjonowanym oprogramowaniem na skutek nieupoważnionego użycia Licencjonowanego oprogramowania. POWYŻSZE WARUNKI STANOWIĄ JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ SYMANTEC Gwarancja wydajności: Firma Symantec gwarantuje, że Licencjonowane oprogramowanie, w postaci dostarczonej przez firmę Symantec i użytkowane zgodnie z Dokumentacją, będzie zasadniczo odpowiadać Dokumentacji przez okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dostawy. Jeśli Licencjonowane oprogramowanie nie będzie spełniać warunków niniejszej gwarancji, a fakt ten zostanie zgłoszony firmie Symantec przez Użytkownika w ciągu 90-dniowego okresu gwarancji, firma Symantec podejmie jedno z następujących działań, według własnej racjonalnej oceny: (i) naprawi Licencjonowane oprogramowanie; (ii) wymieni Licencjonowane oprogramowanie na oprogramowanie o zasadniczo tej samej funkcjonalności lub (iii) rozwiąże niniejszą Umowę licencyjną i zwróci stosowne opłaty licencyjne uiszczone za takie niespełniające warunków gwarancji Licencjonowane oprogramowanie. Z powyższej gwarancji zostają wykluczone w szczególności wady będące następstwem wypadku, nadużycia, niedozwolonej naprawy, modyfikacji lub udoskonalenia, lub zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. POWYŻSZE WARUNKI STANOWIĄ JEDYNĄ I WYŁĄCZNĄ REKOMPENSATĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU NARUSZENIA NINIEJSZEJ GWARANCJI PRZEZ FIRMĘ SYMANTEC. 8. Wyłączenia gwarancji: W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO GWARANCJE UDZIELONE W PUNKTACH 7.1 I 7.2 STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE UŻYTKOWNIKA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. FIRMA SYMANTEC NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, Z KTÓRYCH WYNIKAŁOBY, ŻE LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE, AKTUALIZACJE SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA LUB UAKTUALNIENIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, LUB ŻE DZIAŁANIE LUB UŻYTKOWANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA, AKTUALIZACJI SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA LUB UAKTUALNIEŃ BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ TAKŻE INNE UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STANU I KRAJU. 9. Ograniczenie odpowiedzialności: W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I NAWET WÓWCZAS, GDY JAKIKOLWIEK PRZYTOCZONY W NINIEJSZEJ UMOWIE ŚRODEK PRAWNY NIE SPEŁNIA SWOJEJ FUNKCJI, FIRMA SYMANTEC ANI JEJ LICENCJODAWCY, SPRZEDAWCY, DOSTAWCY LUB AGENCI W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA (I) JAKIEKOLWIEK KOSZTY ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, ZAKŁÓCENIA PRACY, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ KONTRAKTÓW, UTRATĘ DOBREGO IMIENIA LUB ZAKŁADANYCH OSZCZĘDNOŚCI ALBO CZASU KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PERSONELU ORAZ (II) JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO Z NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NAWET JEŚLI FIRMA SYMANTEC LUB JEJ LICENCJODAWCY, SPRZEDAWCY, DOSTAWCY LUB AGENCI ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POJAWIENIA SIĘ TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ODSZKODOWANIE OD FIRMY SYMANTEC NIE PRZEKROCZY OPŁAT UISZCZONYCH ZA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE BĘDĄCE PODSTAWĄ ROSZCZENIA. ŻADEN ZAPIS NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SYMANTEC WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIELESNE SPOWODOWANE PRZEZ ZANIEDBANIE ANI ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ ANI OGRANICZYĆ. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTOWAŁ LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE, AKTUALIZACJE SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA LUB UAKTUALNIENIA.

5 10. Serwis/wsparcie techniczne: Na mocy niniejszej Umowy licencyjnej firma Symantec nie jest zobowiązana do świadczenia usług konserwacji/pomocy technicznej dotyczących Licencjonowanego oprogramowania. Jakiekolwiek usługi serwisu/wsparcia technicznego zakupione dla Licencjonowanego oprogramowania podlegają obowiązującym w chwili zakupu zasadom firmy Symantec w zakresie serwisu i wsparcia technicznego. 11. Korzystanie z wersji próbnej Oprogramowania: Jeśli Licencjonowane oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi w wersji próbnej i Użytkownik zawarł z firmą Symantec umowę dotyczącą korzystania z wersji próbnej Licencjonowanego oprogramowania, Użytkownikowi przysługują prawa do testowania Licencjonowanego oprogramowania określone w takiej umowie dotyczącej wersji próbnej. Jeśli Użytkownik nie zawarł z firmą Symantec umowy o korzystaniu z wersji próbnej Licencjonowanego oprogramowania, a Licencjonowane oprogramowanie zostało udostępnione w celach testowych, obowiązują następujące warunki: Firma Symantec udziela Użytkownikowi niewyłącznej, tymczasowej, bezpłatnej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania tylko do wewnętrznego użytku w celach testowych, niezwiązanych z działalnością produkcyjną. Licencja na wersję próbną upływa (i) w dniu zakończenia wstępnie ustalonego okresu testowania, jeśli okres testowania został wstępnie ustalony w Licencjonowanym oprogramowaniu; lub (ii) 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty pierwszej instalacji Licencjonowanego oprogramowania przez Użytkownika, jeśli w Licencjonowanym oprogramowaniu nie ustalono wstępnie okresu testowania ( Okres testowania ). Licencjonowanego oprogramowania nie można przekazywać. Jest ono dostarczane w stanie TAK JAK JEST, bez jakichkolwiek gwarancji i rękojmi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie odpowiednich czynności związanych ze sporządzeniem kopii zapasowej używanego systemu oraz za podjęcie innych kroków w celu zabezpieczenia się przed utratą plików i danych. Licencjonowane oprogramowanie może zawierać automatyczny mechanizm dezaktywujący, który uniemożliwia jego użytkowanie po upływie określonego czasu. Użytkownik zobowiązuje się zaprzestać korzystania z Licencjonowanego oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego kopie po upływie Okresu testowania. We wszystkich innych kwestiach dotyczących Licencjonowanego oprogramowania w wersji próbnej Użytkownika obowiązują pozostałe warunki określone w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Ograniczone prawa administracji państwowej Stanów Zjednoczonych: Licencjonowane oprogramowanie jest uznawane za komercyjne oprogramowanie komputerowe w znaczeniu przepisów federalnych FAR par oraz podlega stosownym ograniczeniom prawnym określonym w przepisach FAR, ustęp Komercyjne licencjonowane oprogramowanie komputerowe ograniczone prawa oraz przepisom DFARS par , Prawa do komercyjnego licencjonowanego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego licencjonowanego oprogramowania komputerowego, jak i innym nowszym przepisom w tym zakresie. Używanie, modyfikacja, udostępnienie kopii, stosowanie, wyświetlanie lub ujawnianie Licencjonowanego oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych może mieć miejsce wyłącznie przy zachowaniu warunków niniejszej Umowy licencyjnej. 13. Przepisy dotyczące eksportu: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjonowane oprogramowanie oraz związane z nim dane techniczne i usługi (łącznie zwane Technologiami kontrolowanymi ) podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym importu i eksportu, a w szczególności amerykańskim Przepisom Urzędu Administracji Eksportu (Export Administration Regulations, EAR) oraz regulacjom prawnym kraju, do którego Technologie kontrolowane są importowane lub z którego są reeksportowane. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawnych i nie eksportować żadnej Technologii kontrolowanej z naruszeniem prawa Stanów Zjednoczonych ani też do żadnych niedozwolonych krajów lub podmiotów, co do których wymagana jest licencja eksportowa lub inna zgoda organu administracji państwowej. Zabroniony jest zarówno eksport, jak i reeksport wszystkich produktów firmy Symantec, w tym Technologii kontrolowanych, do Kuby, Korei Północnej, Iranu, Syrii i Sudanu oraz do każdego kraju objętego stosownymi sankcjami handlowymi. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie eksportować ani sprzedawać Technologii kontrolowanej firmy Symantec, jeśli miałoby się to wiązać z wykorzystaniem ich w broni chemicznej, biologicznej lub nuklearnej albo w pociskach, zdalnie sterowanych samolotach bezzałogowych lub rakietach nośnych zdolnych do przenoszenia takiej broni. 14. Rozwiązanie umowy: Umowa licencyjna ulega rozwiązaniu w przypadku naruszenia któregokolwiek z jej warunków. W przypadku jej wygaśnięcia Użytkownik bezzwłocznie zaprzestanie korzystania z Licencjonowanego oprogramowania i zniszczy wszystkie jego kopie. 15. Postanowienia pozostające w mocy po wygaśnięciu umowy: Następujące postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej pozostają w mocy po jej wygaśnięciu: Definicje, Ograniczenia licencji i wszelkie inne ograniczenia dotyczące korzystania z własności intelektualnej, Prawo/tytuł własności, Wyłączenia gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności, Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych, Przepisy dotyczące

6 eksportu, Postanowienia pozostające w mocy po wygaśnięciu umowy oraz Postanowienia ogólne. 16. Postanowienia ogólne: Cesja: Zabrania się dokonywania całkowitej lub częściowej cesji praw przyznanych w ramach niniejszej Umowy licencyjnej za pośrednictwem umowy, obowiązującego prawa lub w inny sposób bez wcześniejszej, wyraźnej pisemnej zgody firmy Symantec Zgodność z obowiązującym prawem: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność i zgadza się na zachowanie zgodności z wszystkimi stosownymi ustawami, regulaminami i przepisami w związku z użytkowaniem Licencjonowanego oprogramowania Kontrola: Wybrany przez firmę Symantec i możliwy do zaakceptowania przez Użytkownika kontroler może, z odpowiednim wyprzedzeniem i w zwykłych godzinach pracy, ale nie częściej niż raz w roku, skontrolować dokumenty i instalacje Użytkownika w celu potwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Licencjonowanego oprogramowania zgodnie z Umową licencyjną i stosownym Dokumentem licencyjnym. Firma Symantec ponosi koszty każdej takiej kontroli, z wyjątkiem sytuacji, w której kontrola wykaże, że wartość instalacji niezgodnych z Umową licencyjną według sugerowanych cen producenta dla dystrybutorów przekracza pięć procent (5%) wartości instalacji zgodnych z Umową licencyjną według sugerowanych cen producenta dla dystrybutorów. W takim przypadku oprócz zakupu stosownych licencji na nadmiarowe instalacje Licencjonowanego oprogramowania Użytkownik zwróci firmie Symantec koszty takiej kontroli w wysokości racjonalnego faktycznego honorarium kontrolera Obowiązujące prawo, rozdzielność i odstąpienie od dochodzenia praw: W odniesieniu do Użytkowników, których miejscem pobytu jest Ameryka Północna lub Ameryka Łacińska, niniejsza Umowa licencyjna podlega prawodawstwu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W odniesieniu do Użytkowników, których miejscem pobytu są Chiny, niniejsza Umowa licencyjna podlega prawodawstwu Chińskiej Republiki Ludowej. W pozostałych przypadkach Umowa licencyjna podlega prawodawstwu Anglii. Obowiązujące prawo nie obejmuje postanowień konwencji ONZ dotyczącej umów o międzynarodowej sprzedaży towarów, w tym jakichkolwiek załączników do niej, i nie odnosi się do zasad dotyczących konfliktów prawa. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy licencyjnej zostanie uznane w części lub w całości za sprzeczne z prawem lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie wprowadzone w życie w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia Umowy licencyjnej będą nadal w całości obowiązywać. Odstąpienie od dochodzenia praw z tytułu jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie będzie stanowić odstąpienia od dochodzenia praw z tytułu jakiegokolwiek kolejnego naruszenia lub niewykonania postanowień niniejszej Umowy Programy innych producentów: Niniejsze Licencjonowane oprogramowanie może zawierać programy komputerowe innych producentów ( Programy innych firm ), które są dostępne jako programy typu open source (program o jawnym kodzie źródłowym) lub programy na bezpłatnej licencji na oprogramowanie. Niniejsza umowa licencyjna nie powoduje zmiany jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z licencji na program o jawnym kodzie źródłowym lub programy na bezpłatnej licencji na oprogramowanie. Bez względu na inne przeciwne postanowienia niniejszej licencji, postanowienia dotyczące zastrzeżenia gwarancji i zrzeczenia się odpowiedzialności za szkody w ramach niniejszej Umowy licencyjnej mają zastosowanie do Programów innych firm Obsługa klientów: Korespondencję zawierającą pytania dotyczące niniejszej Umowy licencyjnej lub poruszającą jakiekolwiek inne kwestie prosimy kierować na adres: (i) Symantec Enterprise Customer Care, 555 International Way, Springfield, Oregon 97477, USA, (ii) Symantec Enterprise Customer Care Center, PO BOX 5689, Dublin 15, Irlandia, lub (iii) Symantec Enterprise Customer Care, 1 Julius Ave, North Ryde, NSW 2113, Australia Pełna Umowa: Niniejsza Umowa licencyjna i wszystkie związane z nią Dokumenty licencyjne stanowią pełną i wyłączną umowę między Użytkownikiem a firmą Symantec dotyczącą Licencjonowanego oprogramowania i zastępują wszystkie poprzednie lub istniejące jednocześnie ustne lub pisemne komunikaty, oferty oraz oświadczenia dotyczące treści umowy. Niniejsza Umowa licencyjna jest nadrzędna w stosunku do wszelkich pozostających z nią w sprzeczności lub dodatkowych warunków jakichkolwiek zamówień zakupu, dokumentów zamówień, zaświadczeń, potwierdzeń lub innych dokumentów wydanych przez Użytkownika, nawet jeśli zostały one podpisane i zwrócone. Niniejszą Umowę licencyjną można zmienić jedynie poprzez Dokument licencyjny, dołączony do niniejszej Umowy licencyjnej lub wydany w późniejszym terminie. 17. Dodatkowe warunki i postanowienia: Oprócz powyższych warunków korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania przez Użytkownika podlega warunkom i postanowieniom przedstawionym poniżej.

7 17.1. DODATKOWE DEFINICJE. Serwer oznacza autonomiczny system lub pojedynczy komputer działający w trybie usługi bądź udostępniający zasoby komputerom klienckim w sieci. Na Serwerze może być uruchomione oprogramowanie serwerowe, z którego korzystają inne komputery lub urządzenia. Terabajt oznacza łącznie zgromadzoną ilość nieskompresowanej pojemności pamięci masowej danych i/lub pamięci komputera zarządzanej przez Licencjonowane oprogramowanie. Jeden terabajt to 1024 gigabajty danych. Użytkownik oznacza osobę fizyczną i/lub urządzenie z uprawnieniami do korzystania z Oprogramowania objętego licencją bądź osobę i/lub urządzenie wykorzystujące dowolną część oprogramowania objętego licencją. SEP oznacza program Symantec Endpoint Protection. SEP SBE oznacza program Symantec Endpoint Protection Small Business Edition oferowany przez firmę Symantec jako oprogramowanie lokalne i usługę opartą na chmurze. SEP SBE 12.x oznacza tylko wersję lokalną programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, niezawierającą modelu opartego na chmurze. Odniesienia do programu Symantec Endpoint Protection (lub SEP ) dotyczą również programu SEP SBE 12.x, chyba że wyraźnie zaznaczono, że go nie dotyczą. SNAC oznacza program Symantec Network Access Control DODATKOWE PRAWA I OGRANICZENIA LICENCYJNE A. Licencjonowane oprogramowanie może być używane zgodnie z liczbą licencji i Poziomami użytkowania udzielonymi przez firmę Symantec w niniejszej Umowie oraz stosownym Dokumencie licencyjnym. Dokument licencyjny stanowi potwierdzenie praw Użytkownika do wykonywania takich kopii B. Jeśli Dokument licencyjny stanowi, że Użytkownik uzyskał licencję na oprogramowanie Symantec Endpoint Protection for Network Servers lub Symantec Endpoint Protection Small Business for Network Servers ( Serwer sieciowy SEP ), Użytkownik może korzystać z Serwera sieciowego SEP zgodnie z liczbą licencji na Serwer i Poziomami użytkowania określonymi przez firmę Symantec w niniejszym dokumencie oraz stosownym Dokumencie licencyjnym. Dokument licencyjny stanowi potwierdzenie praw Użytkownika do wykonywania takich kopii C. Jeżeli Dokument licencyjny stanowi, że Użytkownik uzyskał licencję na oprogramowanie Symantec Endpoint Protection for EMC ( SEP EMC ), Użytkownik może korzystać z SEP EMC według zużycia terabajtów i zgodnie z Poziomami użytkowania określonymi przez firmę Symantec w niniejszym dokumencie oraz stosownym Dokumencie licencyjnym. Dokument licencyjny stanowi potwierdzenie praw Użytkownika do wykonywania takich kopii Instancje programu Symantec Endpoint Protection A Instancje. Bez względu na inne przeciwne postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej, każda działająca instancja (fizyczna i/lub wirtualna) Licencjonowanego oprogramowania musi posiadać licencję. Wystąpienie oprogramowania jest tworzone podczas procedury instalacji. Wystąpienie oprogramowania powstaje również po zduplikowaniu istniejącego wystąpienia. Odwołania do Licencjonowanego oprogramowania obejmują także wystąpienia takiego oprogramowania. Wystąpienie oprogramowania uruchamia się, ładując je do pamięci i wykonując co najmniej jedną instrukcję. Po uruchomieniu wystąpienie uznaje się za działającą (niezależnie od tego, czy instrukcje są wykonywane) do momentu usunięcia go z pamięci B Serwery terminala. Jeżeli Użytkownik zakupi licencję Licencjonowanego oprogramowania do użytku na urządzeniu sprzętowym/serwerze, które(-y) dostarcza urządzenia końcowe ze wspólnym punktem połączenia do sieci lokalnej lub WAN ( Licencjonowany serwer terminala ) i do Licencjonowany(-ych) serwera(-ów) terminala uzyskują dostęp urządzenia końcowe, niemające zainstalowanych kopii Licencjonowanego oprogramowania ( Lekkie klienty ), to każdy Lekki klient uzyskujący dostęp do Licencjonowanego serwera terminala jest uznawany za instancję i musi posiadać obowiązującą licencję na Licencjonowane oprogramowanie. Jeżeli do Licencjonowanego(-ych) serwera(-ów) terminala Użytkownika uzyskują dostęp urządzenia końcowe, z już zainstalowanymi autoryzowanymi kopiami Licencjonowanego oprogramowania ( Grube klienty ), to taki dostęp do Licencjonowanego (-ych) serwera(-ów) terminala przez Grube klienty nie jest uznawany za dodatkową instancję i Użytkownik nie musi zakupić dodatkowej licencji na Licencjonowane oprogramowanie Symantec Endpoint Protection obsługa funkcji Windows XP Mode. Niezależnie od postanowień sekcji 17.2, jeśli Użytkownik korzysta z agenta SEP w systemie operacyjnym Microsoft Windows 7 ( Windows 7 ), a system ten zezwala na używanie funkcji Windows XP Mode, obowiązują następujące warunki: Każde uruchomione wystąpienie (fizyczne i/lub wirtualne) agenta SEP musi być objęte licencją z wyjątkiem jednego dodatkowego wystąpienia agenta SEP dla funkcji Windows XP Mode, które nie wymaga opłaty licencyjnej. W celu uruchamiania dwóch (2) lub więcej dodatkowych wystąpień agenta SEP za pomocą funkcji Windows XP Mode należy uiścić odpowiednie opłaty licencyjne za każde z tych wystąpień Program Symantec Endpoint Protection funkcja Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V). Bez względu na postanowienia Sekcji 17.2, jeżeli Użytkownik korzysta z agenta SEP w wersji 7 systemu operacyjnego Microsoft Windows ( Windows 7 ) i jeżeli dany system operacyjny Windows 7, na którym

8 pracuje agent SEP, zezwala na korzystanie z funkcji Microsoft Enterprise Desktop Virtualization ( MED-V ), zastosowanie mają następujące punkty: Każda pracująca instancja (fizyczna i/lub wirtualna) agenta SEP musi posiadać licencję; wyjątek stanowi korzystanie z jednej (1) pojedynczej dodatkowej licencji agenta SEP za pośrednictwem funkcji MED-V bez konieczności opłacania dodatkowej licencji. Aby korzystać z dwóch (2) lub więcej dodatkowych instancji agenta SEP za pomocą funkcji MED-V, należy uiścić odpowiednią dodatkową opłatę licencyjną za każdą dodatkową licencję Symantec Protection Suite korzystanie z oprogramowania Symantec Network Access Control. Jeżeli Użytkownik posiada licencję na program SNAC jako część pakietu Symantec Protection Suite Enterprise Edition lub pakietu Symantec Protection Suite Enterprise Edition for Endpoints, może on jedynie korzystać z funkcji wymuszania samodzielnego programu SNAC, a nie może korzystać z pozostałych funkcji programu SNAC. Jeżeli Użytkownik posiada licencję na program SNAC jako część pakietu Symantec Protection Suite Enterprise Edition for Gateway, może on jedynie korzystać z funkcji wymuszania bramki i funkcji na żądanie programu SNAC, a nie może korzystać z pozostałych funkcji programu SNAC Symantec Endpoint Protection Small Business Edition. Jeżeli Użytkownik posiada licencjonowany program Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, zgodnie z opisem w stosownym Dokumentem licencyjnym, może on zainstalować opcję SEP SBE zarządzaną w chmurze lub lokalną w dowolnym momencie podczas obowiązywania licencji, ale nie jest możliwe zainstalowanie obu licencji jednocześnie. Wszyscy Użytkownicy SEP SBE, niezależnie od momentu zakupu danych licencji, muszą korzystać z tych samych opcji wdrażania. Opcja lokalna SEP SBE podlega Dokumentowi licencyjnemu i niniejszej Umowie licencyjnej, a prawo Użytkownika do korzystania z opcji lokalnej SEP SBE zostanie wstrzymane po upłynięciu stosownego okresu obowiązywania licencji ustanowionego w Dokumencie licencyjnym lub po upłynięciu dowolnego okresu odnowienia licencji. Jeżeli użytkownik wybierze opcję lokalną SEP SBE, musi on dokonać uaktualnienia do najnowszej wersji w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni dostępności takiego uaktualnienia. Opcja SEP SBE zarządzana w chmurze podlega Dokumentowi licencyjnemu i opisowi usługi dostępnemu pod adresem: a prawo Użytkownika do korzystania z opcji SEP SBE zarządzanej w chmurze zostanie wstrzymane po upłynięciu stosownego okresu obowiązywania usługi ustanowionego w Dokumencie licencyjnym lub po upłynięciu dowolnego okresu odnowienia licencji. W przypadku zmiany jednej opcji wdrażania na inną, Użytkownika obowiązywać będzie sześćdziesięciodniowy (60-dniowy) okres prolongaty na dokonanie zmiany. Jeżeli użytkownik korzysta z opcji SEP SBE zarządzanej w chmurze, może on zainstalować opcję lokalną SEP SBE, aby chronić środowisko jeszcze nie obsługiwane przez opcję zarządzaną w chmurze. Wszelkie instalacje opcji na miejscu muszą być uwzględnione w łącznej liczbie użytkowników. Użytkownik będzie mieć sześćdziesiąt (60) dni na synchronizację instalacji wszystkich użytkowników od chwili wprowadzenia obsługi tego środowiska za pomocą opcji zarządzanej w chmurze Interfejsy programu Symantec Endpoint Protection A. Licencja na opracowanie. Wraz z zakupem licencji na korzystanie z programu SEP, w ramach tej Umowy licencyjnej Użytkownik jest uprawniony do używania publicznie obsługiwanych interfejsów SEP, łącznie z usługami sieciowymi interfejsów API, udokumentowanymi kluczami rejestru Microsoft Windows oraz formatami i komunikatami pliku dziennika (łącznie zwanymi Interfejsem(-ami) SEP ) wyłącznie w celu projektowania, opracowania, testowania, używania i demonstrowania integracji Licencjonowanego oprogramowania z istniejącymi systemami Użytkownika, innymi produktami firmy Symantec lub produktami innych firm. Licencja na Interfejs SEP stanowi dodatek do innych licencji na inne części Licencjonowanego oprogramowania, zakupionego przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy licencyjnej. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania modyfikacji lub zmian w Interfejsach SEP B. Kod nierozpowszechniany. Interfejs(-y) SEP może/mogą być używane(-y) jedynie przez Użytkownika na potrzeby wewnętrzne, z pominięciem wyjątków określonych w niniejszej Umowie licencyjnej i nie może/mogą być rozpowszechniany(-e) w jakikolwiek sposób, osobno lub w formie zintegrowanej z innym kodem lub produktem, przez Użytkownika osobom trzecim C. Jawny kod źródłowy. Prawa Użytkownika do Interfejsu(-ów) SEP są uwarunkowane nietworzeniem przez Użytkownika prac pochodnych od Interfejsu(-ów) SEP, w jakikolwiek sposób mogących spowodować, że Interfejs(-y) SEP w całości lub części stałby(-yby) się Jawnym kodem źródłowym. Jawny kod źródłowy oznacza oprogramowanie licencjonowane na warunkach wymagających ujawnienia stronom trzecim innym niż licencjodawca materiału źródłowego oprogramowania lub jego modyfikacji, lub innych materiałów źródłowych innego oprogramowania, za pomocą którego oprogramowanie o jawnym kodzie źródłowym działa lub tworzenie zobowiązania do rozprowadzania dowolnych części oprogramowania, za pomocą którego korzysta się z oprogramowania o jawnym kodzie źródłowym. Jawny kod źródłowy zawiera bez ograniczeń wszelkie oprogramowanie licencjonowane w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU D. Konsultanci stron trzecich. Konsultantom stron trzecich można zezwolić na korzystanie z praw przyznanych w niniejszej Sekcji 17.8 w imieniu Użytkownika, jeżeli: (a) Użytkownik zapewni, że Konsultanci będą przestrzegać stosownych warunków i postanowień Umowy licencyjnej; oraz (b) Użytkownik wynagrodzi firmie Symantec wszelkie naruszenia niniejszej Umowy licencyjnej dokonane przez Konsultantów.

9 17.8.E. Pomoc techniczna/serwis Interfejsów SEP. Firma Symantec nie jest zobowiązana w ramach niniejszej Umowy licencyjnej do zapewnienia serwisu/wsparcia technicznego Interfejsów SEP. Usługa obsługi/pomocy technicznej zakupiona w połączeniu z licencją Użytkownika na program Symantec Endpoint Protection ma zastosowanie do użytkowania Interfejsów SEP i wtedy użytkowanie to podlega obowiązującym zasadom usługi obsługi/pomocy technicznej firmy Symantec F. Zakaz używania znaków towarowych firmy Symantec. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nazwa Symantec i logo Symantec, logo znacznika wyboru i inne pokrewne znaki to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach ( Znaki firmy Symantec ). Z wyjątkiem praw udzielonych w niniejszej umowie, nic w tej umowie nie zapewnia żadnej własności Znaków firmy Symantec ani licencji na nie. Użytkowanie Interfejsów SEP na mocy niniejszej Umowy licencyjnej nie obejmuje żadnych praw do używania jakichkolwiek Znaków firmy Symantec w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Symantec. Wszelkie użytkowanie Znaków firmy Symantec podlega wytycznym użytkowania znaków towarowych firmy Symantec dostępnym w witrynie G. Wyłączenie gwarancji. INTERFEJS(-Y) SĄ DOSTARCZONE W STANIE W JAKIM JEST/SĄ I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE. PONADTO FIRMA SYMANTEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH JAKIEJKOLWIEK DEFINICJI PRAW ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA INTERFEJSU(-ÓW) SEP LUB INNYCH APLIKACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A STWORZONYCH ZA POMOCĄ INTERFEJSU(-ÓW) SEP H. Wyłączenie odpowiedzialności za opracowywanie oprogramowania. Bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej, następujące warunki mają zastosowanie do Interfejsu(-ów) SEP: INTERFEJS(-Y) SEP POZWALA(-JĄ) UŻYTKOWNIKOWI NA INTEGROWANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI, INNYMI PRODUKTAMI FIRMY SYMANTEC LUB PRODUKTAMI INNYCH FIRM, PODLEGAJĄCYMI OGRANICZENIOM OKREŚLONYM W SEKCJI FIRMA SYMANTEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA MAJĄCE NA CELU INTEGRACJĘ LUB OPRACOWYWANIE I PROGRAMOWANIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UŻYWANIE INTERFEJSU(-ÓW) SEP DO CELÓW INNYCH NIŻ WSKAZANE. TYLKO W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIEJ WIEDZY I STARANNOŚCI PRZY DZIAŁANIACH OPRACOWANIA I PROGRAMOWANIA, INTEGRACJA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI UŻYTKOWNIKA, INNYMI PRODUKTAMI FIRMY SYMANTEC LUB PRODUKTAMI INNYCH FIRM NIE WYWOŁA BŁĘDÓW LUB PROBLEMÓW PODCZAS UŻYTKOWANIA LUB DZIAŁANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK MOŻE UŻYĆ NA WŁASNE RYZYKO INTERFEJS(-ÓW) SEP DO INTEGROWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI UŻYTKOWNIKA, INNYMI PRODUKTAMI FIRMY SYMANTEC LUB PRODUKTAMI INNYCH FIRM. FIRMA SYMANTEC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYWANIE INTERFEJSU(-ÓW) SEP DO INNYCH CELÓW LUB NIEDZIAŁANIE INTERFEJSU(-ÓW) SEP I/LUB LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ZE WZGLĘDU NA BŁĄD UŻYTKOWNIKA, POLEGAJĄCY NA NIEWŁAŚCIWYM OPRACOWANIU, PROGRAMOWANIU, INSTALOWANIU, KONFIGUROWANIU I/LUB MONITOROWANIU INTEGRACJI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI UŻYTKOWNIKA, INNYMI PRODUKTAMI FIRMY SYMANTEC LUB PRODUKTAMI INNYCH FIRM Zbieranie danych; Przepisy w zakresie ochrony danych. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Licencjonowanego oprogramowania firma Symantec uprawniona jest do zbierania, przechowywania i wykorzystywania niektórych informacji ( Zbierane dane ). Zbierane dane mogą obejmować m.in. informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika, jego urządzeń lub systemów lub korzystanie przez niego z oprogramowania. Firma Symantec wykorzystuje Zbierane dane w celu zapewnienia Użytkownikowi zoptymalizowanej wersji Licencjonowanego oprogramowania lub serwisu/pomocy technicznej (i może także angażować do tego osoby trzecie) oraz ogólnie w celu udoskonalania produktów i usług Symantec, w tym poprzez przegląd zagregowanych danych w ramach analiz statystycznych. Instalacja i/lub korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania oznacza zgodę na gromadzenie danych przez firmę Symantec, tak jak opisano w niniejszej sekcji. Informacje firmy Symantec dotyczące prywatności dostępne w witrynie pozwolą lepiej zrozumieć, jakie dokładnie dane są zbierane od użytkowników lub z ich urządzeń, przechowywane i wykorzystywane przez firmę Symantec. Należy pamiętać, że korzystanie z Licencjonowanego oprogramowania może podlegać przepisom prawnym lub innym regulacjom w zakresie ochrony danych obowiązującym w danych jurysdykcjach. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie przez niego z Licencjonowanego oprogramowania jest zgodne z takimi przepisami lub regulacjami Testy porównawcze. Zabrania się ujawniania wyników testów porównawczych lub innych testów związanych z Licencjonowanym oprogramowaniem

10 osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Informacje dotyczące oprogramowania na Powszechnej Licencji Publicznej (PLP). Licencjonowane oprogramowanie może być rozpowszechniane z Programem(-ami) innych firm licencjonowanymi w ramach wersji Powszechnej Licencji Publicznej (PLP) GNU, określonej w kopii takiej/takich licencji w Załączniku 1 poniżej ( Programy innych firm na PLP ). Jeżeli zdecydujesz się na zainstalowanie i korzystanie z Programów innych firm PLP, stosowana(-e) wersja(-e) PLP będzie/będą określać użytkowanie Programów innych firm na PLP. Bez względu na inne przeciwne postanowienia niniejsza Umowa licencyjna nie ma zastosowania do Programów innych firm na PLP. Kod źródłowy Programów innych firm na PLP jest dostępny na stronie firmy Symantec pod adresem: Dodatkowe warunki i postanowienia dotyczące oprogramowania SQL Anywhere dołączonego do Licencjonowanego oprogramowania. Licencjonowane oprogramowanie zawiera oprogramowanie SQL Anywhere ( SQL Anywhere ), licencjonowane przez ianywhere Solutions, Inc. ( ianywhere ), spółkę zależną SAP (o której mowa poniżej). Oprócz powyższych warunków korzystanie z oprogramowania SQL Anywhere przez Użytkownika podlega warunkom i postanowieniom przedstawionym poniżej: A. Definicje. Informacje poufne oznaczają wszystkie informacje, które firmy ianywhere lub Symantec zabezpieczają przed nieograniczonym ujawnieniem stronom trzecim, są przekazywane przez dowolną z tych firm na piśmie lub w innej formie fizycznej i wyraźnie zidentyfikowane jako poufne lub zastrzeżone w momencie ujawnienia za pomocą odpowiedniego oznaczenia wskazującego, że informacje uznawane są przez firmę ianywhere lub Symantec za poufne. Prawa własności intelektualnej oznaczają wszelkiego rodzaju patenty, prawa projektowe, wzory użytkowe lub inne podobne prawa patentowe, prawa autorskie, topografie układów scalonych, prawa dotyczące tajemnic handlowych lub innych informacji o charakterze poufnym, znaki towarowe, nazwy handlowe i znaki usługowe oraz wszelkie inne niematerialne prawa własności, włącznie z zastosowaniem i rejestracją powyższych, obowiązujące w dowolnym kraju i wynikające z prawa stanowionego lub zwyczajowego lub też zawartej umowy, bez względu na to, czy są dokładnie opisane, czy już obowiązują, zostały wydane, przyznane lub uzyskane, czy dopiero został złożony wniosek o ich wydanie. SAP oznacza firmę SAP AG z siedzibą w Niemczech, będącą spółką dominującą spółki ianywhere lub spółką dominującą spółki Grupy SAP. Spółka Grupy SAP oznacza jakąkolwiek osobę, spółkę osobową, spółkę typu joint venture, korporację, spółkę kapitałową lub inną formę przedsięwzięcia krajowego lub zagranicznego (i) kontrolowaną przez firmę ianywhere lub (ii) sprawującą kontrolę nad firmą ianywhere. B. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, dostosowywać, ulepszać, lokalizować ani tłumaczyć oprogramowania SQL Anywhere ani w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych na jego podstawie. Wszelkie tego typu dzieła stworzone przez Użytkownika bez upoważnienia oraz wiążące się z nimi prawa własności intelektualnej będą wyłączną własnością SAP lub odpowiedniej spółki Grupy SAP. Użytkownik niniejszym przenosi wszystkie takie prawa (w tym prawa moralne) na firmę SAP lub wyznaczoną spółkę Grupy SAP. Jeżeli przeniesienie praw własności intelektualnej do wytworzonych w ten sposób dzieł nie jest możliwe na podstawie obowiązującego prawa, SAP lub odpowiednia spółka Grupy SAP otrzyma wyłączne prawa do korzystania z nich w najszerszym możliwym zakresie. C. Użytkownik winien traktować Informacje poufne jako objęte tajemnicą i nie może ich ujawniać żadnym stronom trzecim. Użytkownik winien chronić Informacje poufne w co najmniej takim samym stopniu, w jakim chroni własne informacje poufne o podobnym charakterze, i nie mniejszym niż uzasadniony poziom ochrony przed nieupoważnionym użyciem, rozprzestrzenianiem i publikacją. Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. D. Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli przez firmę ianywhere w zakresie wykorzystania oprogramowania SQL Anywhere na stronach internetowych Użytkownika. E. Użytkownik może zezwolić na dostęp do Licencjonowanego oprogramowania usługodawcom wyłącznie w celach zapewnienia ułatwień, implementacji, systemów, zarządzania aplikacjami, zapewnienia serwerów dla aplikacji, usług zarządzanych lub odzyskiwania systemu po awarii w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością, na której potrzeby oprogramowanie SQL Anywhere jest objęte licencją na podstawie niniejszej Umowy, pod warunkiem jednak że: (i) Użytkownik zapewni, że usługodawca przestrzega warunków niniejszej Umowy; (ii) usługodawca posiada wymagane licencje dla wszystkich swoich pracowników posiadających dostęp do Licencjonowanego oprogramowania; (iii) usługodawcy będzie wolno korzystać z oprogramowania SQL Anywhere wyłącznie w celach instalacji, konfiguracji i korzystania z Licencjonowanego oprogramowania zgodnie z potrzebami biznesowymi Użytkownika określonymi w niniejszej Umowie (lub, w przypadku dostawcy usług przywracania funkcjonalności po awarii, dostarczenia jedynie usług przywracania funkcjonalności); (iv) w żadnym wypadku dostawca usług nie może korzystać z oprogramowania SQL Anywhere do obsługi lub świadczenia usług przetwarzania danych dla celów własnej działalności lub na rzecz stron trzecich; (v) Użytkownik będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie SQL Anywhere, narzędzia do migracji lub oprogramowanie zewnętrzne konieczne do przeprowadzenia takiej zmiany oprogramowania; oraz (vi) Użytkownik wyraźnie zgadza się wynagrodzić firmom Symantec i ianywhere, ich kadrze zarządzającej, pracownikom, przedstawicielom i podwykonawcom wszelkie roszczenia, zobowiązania, straty, szkody i koszty

11 (włącznie z zasadnymi kosztami obsługi prawnej) poniesionymi przez firmy Symantec lub ianywhere w związku z naruszeniem przez usługodawcę warunków niniejszej Umowy. F. Użytkownik otrzymuje oprogramowanie SQL Anywhere w zestawie z Licencjonowanym oprogramowaniem lub w inny sposób do użytku wraz z Licencjonowanym oprogramowaniem. W związku z tym dostęp Użytkownika jest ograniczony do danych utworzonych lub używanych przez Licencjonowane oprogramowanie ( Ograniczona licencja ). Użytkownik może używać każdej licencjonowanej kopii oprogramowania SQL Anywhere wyłącznie w połączeniu z Licencjonowanym oprogramowaniem, wraz z którym zostało dostarczone. Uzyskiwanie dostępu do danych, które zostały utworzone w innych celach niż po to, by zapewnić funkcjonalność Licencjonowanego oprogramowania, lub nie były do tego celu niezbędne, stanowi naruszenie niniejszej licencji. Jeżeli Licencjonowane oprogramowanie wymaga korzystania z hurtowni lub magazynu danych, Licencjonowanego oprogramowania można używać w połączeniu z takimi hurtowniami danych lub magazynami wyłącznie do uzyskania dostępu do danych utworzonych lub niezbędnych do zapewnienia funkcjonalności Licencjonowanego oprogramowania. Ograniczonych licencji nie wolno łączyć lub używać z licencjami nieograniczonymi. G. Oprogramowanie SQL Anywhere może zawierać oprogramowanie zewnętrzne o jawnym kodzie źródłowym lub inne elementy do bezpłatnego pobrania (łącznie nazywane Składnikami do bezpłatnego pobrania ). W witrynie znajdują się przydatne informacje dotyczące Składników do bezpłatnego pobrania. GLB ENT EULA TEMPLATE v.1.0_sep_sep SBE_SNAC_31MAR2015 Załącznik 1. Powszechna Licencja Publiczna, PLP (ang. General Public License, GPL) The GNU General Public License (GPL) Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its

12 scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the

13 Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS < START OF 'HOW TO APPLY' SECTION> How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to

14 most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. One line to give the program's name and a brief idea of what it does. Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details. The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY SYMANTEC FIRMA SYMANTEC CORPORATION LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ( SYMANTEC ) UDZIELAJĄ LICENCJI NA

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY SYMANTEC FIRMA SYMANTEC CORPORATION LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ( SYMANTEC ) UDZIELAJĄ LICENCJI NA UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE FIRMY SYMANTEC FIRMA SYMANTEC CORPORATION LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ( SYMANTEC ) UDZIELAJĄ LICENCJI NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKOM INDYWIDUALNYM, SPÓŁKOM

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna oprogramowania firmy Symantec

Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control. Umowa licencyjna oprogramowania firmy Symantec Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Umowa licencyjna oprogramowania firmy Symantec Oprogramowanie Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON. Norton AntiVirus

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON. Norton AntiVirus UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton AntiVirus WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server

Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server Spis treści Licencjonowanie funkcji zarządzania System Center 2012 Server... 2 1. Co nowego w licencjonowaniu programu System Center 2012?...... 2 2. Czy można uzyskać opis edycji produktu System Center

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania.

Do użytkownika odnosi się jedna z poniższych licencji w zależności od rodzaju nabytego oprogramowania. Novell(r) Portal Services 1.5 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie,

Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, Umowa licencji na korzystanie z oprogramowania Marpnet.pl wersja DEMO przez okres 14 dni 1 Używane w niniejszym dokumencie określenia mają znaczenie, jak podane w poniższych definicjach: 1.Licencjobiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Potwierdzenie sald Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program do Subiekta GT pozwala drukować potwierdzenia z poziomu Subiekta. To doskonały program dla firmy, których księgowość prowadzona jest poza firmą. Jakie są wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu.

5. Biblioteki - kody źródłowe, nie będące autorstwa Licencjodawcy, wykorzystywane w różnych częściach programu. Licencja Licencja nie zezwala na umieszczenie sklepu opartego na Programie (SOTESHOP) w Internecie przed uiszczeniem pełnej opłaty licencyjnej i przed nadaniem przez Licencjodawcę idywidualnego numeru

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton Studio

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton Studio UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton Studio WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04

Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0. Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Wirtualny serwer we/wy wersja 1.2.1.0 Uwagi do wydania GI10-6734-04 Uwaga Przed użyciem tych informacji oraz produktu, którego dotyczą,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT

Eksport dokumentów Program dodatkowy dla InsERT Subiekt GT Do czego służy program? Program służy do eksportu nagłówków faktur z Subiekta GT w formacie obsługiwanym przez program księgowy WF-KaPeR firmy Asseco WAPRO. Program jest niezwykle przydatny wszystkim użytkownikom

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne.

1. Udzielenie licencji, klauzule pochodne. WAŻNE: PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PONIŻSZĄ UMOWĘ. JEST TO UMOWA PRAWNA POMIĘDZY AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd. ( AVG TECHNOLOGIES ) A UŻYTKOWNIKIEM (INDYWIDUALNYM LUB, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE, DZIAŁAJĄCYM W IMIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PROSZĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NINIEJSZA UMOWA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA ) ZOSTAJE ZAWARTA POMIĘDZY MICROBIOLOGICS, INC ( SPÓŁKĄ LUB MBL ) A OSOBĄ FIZYCZNĄ, PRAWNĄ LUB

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de.

w zakresie wyznaczenia osoby do kontaktu w sprawach administracyjnych dla nazwy domeny.de. Ogólne Warunki Usługi Powierniczej Posiadacz domeny - zwany w dalszej części Rejestrującym - oraz MSERWIS Michał Spławski - zwany w dalszej części Powiernikiem - niniejszym zawierają UMOWĘ POWIERNICZĄ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO

WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO WARUNKI LICENCJI DLA APLIKACJI HBO GO Warunki Licencji zawarte w niniejszym dokumencie stanowią wiążącą umowę (kontrakt) pomiędzy HBO Holding Business Consultant Group Zrt. (Numer Rejestru Handlowego:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON. Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON. Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker 3.x.x firmy NetVision UWAGA! Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker należy zapoznać się z poniższym tekstem. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA I UŻYWANIE.

2. INSTALACJA I UŻYWANIE. UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE CRYSTAL REPORTS W ZAKRESIE PODSTAWOWYM, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALMNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ DOTYCZĄCA ROZWOJU OPROGRAMOWANIA WAŻNE PRZECZYTAĆ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

2. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? 1. Do czego służy program? Program dodatkowy dla InsERT GT jest osobną aplikacją rozszerzającą funkcjonalność Subiekta GT. Program korzysta z danych zgromadznych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja 1 www.jmb.pl cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja Wersja 3.328 1 Czerwca 2010r zgodna z Możliwe są zmiany w oprogramowaniu i dokumentacji bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa zostaje zawarta w dniu DATA ZAWARCIA pomiędzy Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 120, 35 078 Rzeszów, Polska, NIP: 8133606674,

Bardziej szczegółowo

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB w INNY SPOSÓB z NIEGO KORZYSTAJĄC,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

LICENCJA INDYWIDUALNA

LICENCJA INDYWIDUALNA LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 NALEŻY WNIKLIWE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED POBRANIEM, INSTALACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. WARUNKI NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL EDITION Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (albo jednym z podmiotów stowarzyszonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.

Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MOM 2005. Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft. Często zadawane pytania: Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Najnowsze informacje znajdujà si pod adresem: http://www.microsoft.com/poland/mom/ Ceny i licencjonowanie systemu MM 2005 Czy można wypróbować

Bardziej szczegółowo