SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe w ramach Projektu Nr: PO KL /08-01 kod CPV dla ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego; 1.1. Areszt Śledczy ul. Zagnańska 155, Kielce REGON: NIP: Strona internetowa: (zamówienia publiczne Służby Więziennej) Numer telefonu: , fax: Godziny w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od 8:00 do 16: Tryb udzielenia zamówienia; Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125 tys. euro na podstawie art. 10 ust. 1, w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 3. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 3.1. Zamawiający nie przewiduje udzielać zamówień uzupełniających. 4. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych 4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

2 6. Opis przedmiotu zamówienia 6.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach Projektu Nr POKL /08-01 Cykl szkoleniowo - aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności - w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zorganizowanie na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach kursu Obsługa komputera z projektowaniem stron www wraz z aktywizacją zawodową, a następnie przeprowadzenie po jego zakończeniu (część teoretyczna i praktyczna) egzaminu oraz wydanie w tym zakresie oddzielnych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i zajęć aktywizacyjno- zawodowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Kurs Obsługa komputera z projektowaniem stron www wraz z zajęciami aktywizacyjno zawodowymi poprzedzającymi kurs - zakres zamówienia: ilość edycji kursu wraz z aktywizacją: 1 ilość godzin aktywizacji zawodowej: 16 (1 godz. dydaktyczna = 45 min) ilość godzin podstaw obsługi komputera: 50 (1 godz. dydaktyczna = 45 min) ilość godzin tworzenia stron www: 20 (1 godz. dydaktyczna = 45 min) przewidywany termin realizacji kursu: do 31 lipca 2011 r. ilość uczestników: 11 osób. Maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia Wykonawca musi zaznajomić uczestników kursu z zagadnieniami w zakresie obsługi komputera, projektowania stron www i przepisami BHP. Kurs musi kończyć się egzaminem potwierdzającym zdobyte umiejętności oraz wydaniem odpowiednich certyfikatów wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., (Dz. U. Nr 31 poz. 216) Bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu Wykonawca musi przeprowadzić zajęcia aktywizacyjno zawodowe dla 11 osób skierowanych na ww. kurs. Zajęcia powinny obejmować po 16 godzin dydaktycznych, w trakcie których należy zapoznać uczestników z podstawowymi zagadnieniami i metodami skutecznego poszukiwania pracy (tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, komunikacja z pracodawcą) oraz elementami prawa pracy.

3 Zajęcia aktywizacyjno zawodowe muszą być zakończone wydaniem odpowiednich certyfikatów wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., (Dz. U. Nr 31 poz. 216) Wykonawca zapewnia: Sfinansowanie badań lekarskich osobom pozbawionym wolności dopuszczających do ww. kursu wraz z aktywizacją zawodową. Ubezpieczenie w niezbędnym zakresie (OC, NW) każdego uczestnika kursu wraz z aktywizacją zawodową przed rozpoczęciem zajęć kopie polis przekaże Zamawiającemu. W ramach zajęć kursu obsługi komputera z projektowaniem stron www i zajęć z aktywizacji zawodowej: podręczniki, materiały do praktycznej nauki kursu, skrypty, materiały piśmienno-biurowe, środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. Wykonawca zapewnia: instruktorów, oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń wykorzystywanych podczas szkolenia (tonery, płyty CD-R, DVD itp.). Wykonawca zapewni taką ilość materiałów szkoleniowych, która pozwoli na prawidłowe przeprowadzenie 70 godzin zajęć ww. kursu. Koszt materiałów przeznaczonych na realizację szkolenia nie może przekroczyć 40% całkowitej wartości kursu. Przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających dostarczenie w wymaganej ilości materiałów do przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca prowadzi dokumentacje z przebiegu szkolenia osobną do kursu i aktywizacji zawodowej - dokumentację stanowią: a) program szkolenia; b) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający: imienną listę obecności podpisaną przez kursantów długopisem koloru niebieskiego, wymiar godzin zajęć edukacyjnych i tematy zajęć edukacyjnych; c) rejestr wydanych zaświadczeń i materiałów szkoleniowych z potwierdzonym odbiorem przez kursantów. Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji kosztorys usługi szkoleniowej (osobnej do aktywizacji i do szkolenia), program szkolenia i program zajęć z aktywizacji zawodowej, który musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

4 po zakończeniu zajęć z aktywizacji zawodowej i kursu Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu kopię dokumentacji szkoleniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. na Wykonawcy ciąży obowiązek wystawienia zaświadczenia o ukończeniu zajęć z aktywizacji zawodowej oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi komputera z projektowaniem stron www. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w całości bez możliwości powierzenia go innym podmiotom. Wszelkie dane niezbędne do prowadzenia kursu i zajęć aktywizacyjnych Wykonawca winny gromadzić bezpośrednio od osadzonych objętych wsparciem z chwilą jego rozpoczęcia Zamawiający zapewnia: pomieszczenie dostosowane do potrzeb określonego szkolenia (sala komputerowa, 11 stanowisk komputerowych zakupionych ze środków finansowych projektu), przepisów p. poż., BHP. 7. Termin wykonania zamówienia; 7.1. Przewidywany termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2011 r., 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa

5 w art. 22.ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wg załączonego wzoru załącznik nr Aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej lub akredytację przyznaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą spełnianie przez Wykonawcę określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia zgodnie z art. 68b ustawy z dnia r., o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.). Złożenie przez Wykonawcę powyższej akredytacji jest jednocześnie potwierdzeniem przez niego, że nie została ona cofnięta w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego kuratora oświaty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli). Wyżej wymienione dokumenty mogą zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wg załączonego wzoru załącznik nr 3 Wyżej wymienione dokumenty mogą zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów; Wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty i faksem - za zwrotnymi potwierdzeniami odbioru Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wydana bezpłatnie Wykonawcy po wpłynięciu wniosku o jej wydanie oraz dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wydana osobie upoważnionej w siedzibie Zamawiającego Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą; Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1) Kierownik D/Kw kpt. Paweł Wieczorek - w sprawie procedury przetargowej 2) St. Inspektor D/Kw por. Krystian Sitkowski - w sprawie procedury przetargowej 3) St. inspektor ds. penitencjarnych Koordynator PO KL Donata Kołodziej - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Numer telefonu: wew. 320, 329, Numer pokoju (w siedzibie Zamawiającego): Wymagania dotyczące wadium; 12.1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7 13.Termin związania ofertą; 13.1.Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert; Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej, trwałą i czytelną techniką Waluta w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą - Polski złoty (PLN) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Istnieje obowiązek zachowania formy pisemnej zarówno oferty, jak i wszystkich załączników do oferty Strony oferty powinny być ponumerowane oraz połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie Istnieje obowiązek podpisania oferty przez osobę, która jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki Istnieje konieczność załączenia do oferty pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Warunkiem jest otrzymanie przez Zamawiającego przed terminem składania ofert pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu złożonej oferty. Powiadomienie powinno być złożone na tych samych zasadach jak złożenie oferty, z tym że koperta z powiadomieniem powinna być opatrzona dopiskiem odpowiednim: zmiana oferty lub wycofanie oferty Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tekst jedn. Dz. U.z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm., co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część nie załączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

8 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie opisanej: Przetarg nieograniczony nr sprawy D/Kw-22 0/9/2011 na usługi szkoleniowe w ramach Projektu Nr PO KL /08-01, nie otwierać przed r., godz. 10:15; w siedzibie Zamawiającego. Ponadto poza oznakowaniem w sposób wymieniony powyżej koperta musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy Kserokopie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego muszą być potwierdzone Za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Miejsce składania ofert: Areszt Śledczy ul. Zagnańska 155, Kielce, sekretariat I piętro (budynek administracji) Termin składania ofert: r. do godz. 10: Termin otwarcia ofert: r. godz. 10: Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 16. Opis sposobu obliczania ceny Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową brutto za 1 kurs wraz z aktywizacją zawodową x zapotrzebowanie = wartość brutto za całość zamówienia Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Oferty spełniające warunki formalne będą badane według następujących kryteriów: nazwa kryterium cena. Waga 100% Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę brutto otrzyma maksymalna ilość punktów, pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, stosownie do wzoru: najniższa cena spośród oferowanych uzyskana liczba punktów = x 100 x 100% cena oferty badanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o powyższe kryterium (najniższa cena brutto usługi) Zamawiający zawiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, a wybranemu Wykonawcy wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Umowa Wzór umów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 99 ustawy. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Szczegółowe zasady na temat środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 21. Postanowienia końcowe W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn.zm.). 22. Załączniki składające sie na integralną część specyfikacji: Formularz ofertowy część I załącznik nr Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr 4

10 Załącznik nr 1 Nr sprawy: D/Kw-220/9/ , dnia... FORMULARZ OFERTOWY do przetargu nieograniczonego na kurs Obsługa komputera z projektowaniem stron www wraz z zajęciami aktywizacyjno zawodowymi poprzedzającymi kurs. Kod CPV Nazwa oferenta... Adres... Telefon... FAKS... Przedmiot zamówienia Ilość (zapotrzebowanie) Cena brutto za 1 edycję kursu grupy 11 osobowej Wartość brutto Obsługa komputera z projektowaniem stron www wraz z aktywizacją zawodową 1 Wartość ogółem brutto: Słownie: Sposób wyliczenia wartości brutto: cena brutto za 1 kurs wraz z aktywizacją x zapotrzebowanie = wartość brutto. 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, że zawarte w s.i.w.z. postanowienia i ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane. 4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty związane z zamówieniem dostarczyliśmy w języku polskim. 6. Oświadczamy, że jesteśmy zobowiązani do realizacji przedmiotu zamówienia w całości, bez możliwości powierzenia go innym podmiotom. 7. Potwierdzamy przyjęcie terminu płatności faktur: 30 dni od daty zakończenia kursu.... (podpis i pieczęć)

11 Załącznik nr 2..., dnia... Nr sprawy: D/Kw-220/9/2011 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art kodeksu karnego. *) (podpis) *) Art kodeksu karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

12 Załącznik nr 3..., dnia... Nr sprawy: D/Kw-220/9/2011 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... nr NIP... nr REGON... OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy, którego reprezentuję, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Nadto oświadczam, że znana mi jest treść art kodeksu karnego. *) (podpis) *) Art kodeksu karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od (...) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia,

13 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Załącznik nr 4 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ NR D/Kw-220/9/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , projektu Cykl szkoleniowo aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności zawarta w Kielcach w dniu 2011r., pomiędzy: Aresztem Śledczym w Kielcach, Kielce, ul. Zagnańska 155 NIP: , REGON: reprezentowanym przez Dyrektora ppłk. Krzysztofa Stolarczyka, zwanego dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: -, zwanego dalej Wykonawcą Wykonawca oświadcza, iż może organizować szkolenia jako instytucja o których mowa w 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz 216). 2. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja szkoleniowa, dot. treści niniejszej umowy, spełnia wymagania określone w przepisie 32 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 177, poz. 1193). 3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę szkoleniową organizację kursu obsługa komputera z projektowaniem stron www. wraz zajęciami aktywizacyjnymi wyposażających skazanych w wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy 4. Ustala się liczbę 11 osadzonych jako uczestników kursu i zajęć aktywizacyjnych. 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do realizacji szkolenia wraz z zajęciami aktywizacyjnymi składającego się z: 5.1. zajęć z podstaw obsługi komputera w wymiarze 66 godzin lekcyjnych w tym 16 godzin z aktywizacji zawodowej (1godzina = 45 min) zajęć z projektowania stron www w wymiarze 20 godzin(1godz. = 45 min.) 5.3. egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, potwierdzonego stosownym certyfikatem osobnym dla zajęć z aktywizacji zawodowej i kursu. - Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia wraz z zajęciami

14 aktywizacyjnymi: pomoce dydaktyczne, materiały do praktycznej nauki kursu, podręczniki, zeszyty, długopisy oraz teczki papierowe na notatki własne, ubezpieczenie NW OC oraz badania lekarskie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji i zakończenia usługi szkoleniowej w terminie do 31 lipca 2011 r. 7. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji szkoleniowej dot. niniejszej umowy do końca 2020r. 8. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia uprawnionym instytucjom zewnętrznym kontroli szkolenia sfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , m.in. Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie, Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów. 9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w sposób umożliwiający identyfikację źródeł jej finansowania 1 oraz opatrzenie logotypami umożliwiającymi dokonanie takiej identyfikacji. 10.Koordynatorem działań będzie po stronie Wykonawcy będzie, a po stronie Zamawiającego pani Donata Kołodziej. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania programu szkoleniowego i kosztorysu szkolenia osobno dla zajęć z aktywizacji zawodowej i kursu obsługi komputera z projektowaniem stron www oraz przedstawienia go Zamawiającemu celem akceptacji. 12.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w całości, bez możliwości powierzenia go innym podmiotom. 2 Usługa szkoleniowa wraz z egzaminem będzie realizowana na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach. 3 Zamawiający zapewnia miejsce do realizacji zajęć (sala komputerowa wyposażona w 11 stanowisk komputerowych zakupionych ze środków finansowych projektu), udział skazanych w realizacji szkolenia oraz ochronę dla kadry realizującej program szkoleniowy Koszt wykonania usługi szkoleniowej wraz z aktywizacją wynosi zł brutto (słownie: 00/100). 2. Należność za wykonaną usługę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy wykonawcy na konto: po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku (na fakturze/rachunku należy wyszczególnić wartość osobno dla aktywizacji zawodowej i osobno dla kursu) oraz kopii dokumentacji szkoleniowej osobnej dla zajęć z aktywizacji i kursu podpisanej za zgodność z oryginałem przez kierownika instytucji szkoleniowej lub upoważnionego pracownika wraz z listami obecności oraz protokołem odbioru usługi (notatką z wykonania przedmiotu zamówienia), który podpiszą Dyrektor Aresztu Śledczego w Kielcach oraz Kierownik instytucji przeprowadzającej szkolenie. 5 1 np. Szkolenie sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Termin płatności ustala się do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z dokumentami o których mowa w 4. 6 Protokół lub notatka o których mowa w 4 dla zajęć z aktywizacji i kursu powinny zawierać następujące informacje: 1. nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, 2. termin przeprowadzenia usługi szkoleniowej, 3. liczbę godzin lekcyjnych, 4. dokładną datę zrealizowania zamówienia w całości. 5. dane dotyczące ilości osób biorących udział w szkoleniu, w tym dane dotyczące: ilości osób, które ukończyły szkolenie; osób, które w ogóle nie przystąpiły do szkolenia; osób, które nie ukończyły szkolenia wraz z podaniem okoliczności i przyczyn, 6. określenie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych beneficjentom ostatecznym W przypadku nieterminowego wykonania lub odstąpienia od wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotowej umowy. 2. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje faktycznie poniesionej szkody, strony mają prawo dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego. 8 W przypadku nie przystąpienia lub nie ukończenia kursu wraz z aktywizacją przez beneficjenta ostatecznego Wykonawca zmniejszy wysokość wynagrodzenia o koszt przypadający na takiego uczestnika z wyjątkiem sytuacji, gdy nastąpi wprowadzenie nowej osoby na miejsce osoby rezygnującej. 9 Zobowiązuje się Wykonawcę zamówienia do dołączenia do faktury VAT/rachunku kopii dokumentacji z przeprowadzonej usługi szkoleniowej i dokumentacji z zajęć aktywizacyjnych podpisanej za zgodność z oryginałem przez Kierownika instytucji szkoleniowej lub upoważnionego pracownika. 10 Wszelkie dane niezbędne do prowadzenia kursu i zajęć aktywizacyjnych Wykonawca winny gromadzić bezpośrednio od osadzonych objętych wsparciem z chwilą jego rozpoczęcia. 11 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający: Wykonawca:

16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/3/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania:

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na opracowanie internetowej strony WWW Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A Opoczno Opoczno, dnia 27.04.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie ul. Armii Krajowej 2A 26-300 Opoczno Ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie dla 20 osób bezrobotnych szkolenia Operator koparkoładowarki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. CZĘŚĆ II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Znak sprawy 2014/P/6 CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Al. Powstańców Wielkopolskich 164 64-920 Piła Tel: 67 351-48-88 Fax: 67 351-48-04

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn

ZAPYTANIE O CENĘ. 15. Inne informacje: Zbąszyń, dn Zbąszyń, dn.31.07.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 Miłakowo, dnia 14.08.2012 rok. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 na organizację i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Dotyczy: zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 Zatwierdzam Trzebinia 07.11.2011 r.... (kierownik jednostki zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn Profesjonalny sprzedawca

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O.

GESTAMP WIND 10 SP. Z O.O. Warszawa, 15 września 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach projektu Budowa farmy wiatrowej Szerzawy 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą GESTAMP WIND

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 22.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 18/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl RZ.612.2.156.13 Jarosław, 26.04.2013 r. Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie ul. Podwale 11, Lublin, tel. (81) , fax. (81) ZAPYTANIE OFERTOWE Podstawa Prawna: ZAPYTANIE OFERTOWE Regulamin określający zasady postępowania przy zamówieniach poniżej 14000 euro w Zespole Szkół im. Władysława Grabskiego w Lublinie Zespół Szkół nr 1 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Podkarpacie stawia na zawodowców Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. z siedzibą Brzegach Dolnych 1, 38-700 Ustrzyki Dolne e:mail mpgkustrzyki@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WIPW/ZP/D /08. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca.

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca. WZÓR UMOWY nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr../9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo