krzysztof Skórczewski Podróż Wystawa przygotowana przez Jan Fejkiel Gallery i Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków, listopada 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "krzysztof Skórczewski Podróż Wystawa przygotowana przez Jan Fejkiel Gallery i Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków, 14 28 listopada 2010"

Transkrypt

1

2 krzysztof Skórczewski Podróż Wystawa przygotowana przez Jan Fejkiel Gallery i Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków, listopada 2010

3 S k o r c z e w s k i

4 Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków Podziękowania dla firmy Gemini Holdings Sp. z o.o. 4

5 Amerykański sen 2005 pisak, papier mm 5

6 Barbara Kokoska Podróż do doskonałości Barbara Kokoska Journey to perfection Miedzioryt to sztuka wytężonej uwagi i skupienia, sztuka dla tych, którzy znajdują czas na zagłębienie się w poszczególne plany ryciny, docierają do zaułków, otchłani i korytarzy świata na nich przedstawionego. Poddają się niesamowitości zestawień, oniryczności wizji, fantastyczności elementów, choć nie mają złudzeń, że i tak zawsze pozostanie jakiś element do końca niewiadomy, zaskakująco niepokojący. Tak ująć można dzieło artysty, który przez dziesiątki lat codziennej zdyscyplinowanej pracy ze szkłem powiększającym, rylcem, miedzianą płytą, rysunkami przygotowawczymi i refleksją, jak zbudować doskonałą kompozycję, stwarza swój własny artystyczny kosmos. Arcycierpliwie przekuwa myśli i wyobrażenia na linie i punkty, świadom, że nic nie może być przypadkowe, nieprzemyślane, że margines dowolności i błędu jest niewielki, a efekt finalny widoczny dopiero po tygodniach, czasami miesiącach. Artysta pracując nad ryciną nie ma możliwości działania impulsywnego. Jego emocje, nim staną się prawdami, przefiltrowywane są przez upływający czas. Nad konstrukcją dzieła panuje rozum, nad szczegółem artystyczna potrzeba. Czas daje szansę na poszukiwanie wypowiedzi Copper engraving is the art of intensive attention and focus, an art for those who find the time to plunge into the individual planes of the etching, and reach the crannies, expanses, and corridors of the world they present; the yield to the incredible nature of the events, and the fantastic quality of elements, even though they do not harbour the delusion that there will remain an uncertain and surprisingly disquieting element. This is how we may approach the work of an artist who built his own artistic universe after decades of everyday disciplined work with a magnifying glass, a burin, a copperplate, preparatory drawings, and a reflection on how to build a perfect composition. The artist arch-patiently re-forges ideas and representations into lines and points, fully aware that nothing may be accidental or careless, as the margin of liberty and error is little, and the final effect is visible only weeks if not months later. Working on an etching, the artist has no option of working on an impulse. His emotions before they turn into truths are filtered through the passing time. It is reason that governs the construction of the work, and the artistic need that presides over the detail. Time gives an opportunity to seek perfect expression, yet the uncertainty whether it can be found becomes Podróżnik mm 6

7 doskonałej, ale niepewność czy uda się ją znaleźć staje się ciągłym, nieustającym i dręczącym pytaniem. Artysta nie ustaje w eksperymentach, wciąż szuka doskonałej formy. W jednej pracy stosuje często różną perspektywę. Ta z lotu ptaka pozwala objąć wielkość przestrzeni, bezkres horyzontu, ta żabia ogrom budowli lub natury. Przybliża i oddala szczegół, multiplikuje elementy, zmusza do przedzierania się przez gęstwinę zarośli, przeprawiania się przez kamienne korytarze, drewniane szalunki. Ten specyficzny horror vacui oddaje bujność jego wizji, którą wzbogaca dodatkowo ledwie zaznaczonym szkicem, jakby niedokończonym rysunkiem, sugestią zatrzymania się i przyjrzenia strukturze liścia lub kwiatu. Biegłość techniczna artysty, operowanie nieograniczoną skalą szarości, różnorodnością kreski i linii, dających efekt wręcz światłocieniowej barwności, spowodowała, że sztychy jego nabrały walorów wręcz malarskich, daleko wychodząc poza ich własny kanon. Artysta ukończył studia w 1971 roku, a zaledwie rok później przyznana mu II nagroda na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie potwierdziła wybraną przez niego drogę twórczą i talent. Prace wykonywane w technice linorytu budziły powszechny podziw były oszczędne w formie, odpowiednio zawieszone w abstrakcji a continuous, incessant, and tormenting question. The artist never ceases in his experimentation, continuously in search of perfection of the form. He frequently uses different perspectives in a single work. The bird s eye view allows him to embrace the vastness of space, and the boundless horizon. The frog perspective the enormous size of a building or nature. It brings detail closer to the eye or removes it, multiplies elements, and enforces a dash through the thickets and negotiation of stone corridors or wooden shutters. This specific horror vacui renders the lushness of his vision, which the artist additionally enriches with a hardly outlined sketch as if it were an unfinished drawing a suggestion to halt and have a look at the structure of a leaf or flower. The artist s technical expertise, his use of a limitless scale of greys, and the variety of lines that result in a truly chiaroscuro palette made his etchings acquire the virtues of painting, going far beyond their own cannon. The artist graduated in 1971, his talent and the artistic path he chose were corroborated just a year later with the awarding of the Second Prize at the International Print Biennial in Kraków. His works in linotype commanded general admiration: they were understated in the form, appropriately suspended in abstraction, emotionally convincing, and additionally they matched perfectly well Podróżnik II mm 7

8 i przekonujące emocjonalnie, a dodatkowo, doskonale wpisujące się w specyfikę polskiej szkoły graficznej. Zyskały uznanie w kraju i za granicą, czego wyrazem była prestiżowa nagroda wiedeńskiej Albertiny. W latach artysta stworzył około 50 takich prac. Nadal jednak kontynuował naukę i pogłębiał swoje umiejętności, m.in. w Sztokholmie, gdzie zapewne powoli zaczęło rodzić się pytanie co dalej? Pytanie istotne dla twórcy dojrzewającego, którego artystycznych aspiracji technika linorytu zdawała się do końca nie spełniać. Zbyt gruboskórna, nie pozwala skupiać się na szczególe, wydobywać finezji kreski, perfekcji szczegółu. W przeciwieństwie do niej, na nowo przezeń odkryty okazał się techniką wręcz idealną. W wieku 30 lat artysta narodził się po raz drugi. Mając do wyboru dwie drogi tę naznaczoną młodzieńczym sukcesem i nową, do końca nie poznaną, choć zapomnianą już jako dziedzina minionych epok, niepopularną zdecydował się na tę drugą. Wybrał drogę mozolnej pracy w trudnej technice, nie mającej już właściwie kontynuatorów. Stał się nikiem uczniem i, tak naprawdę, następcą Albrechta Dürera. Łatwości przeciwstawił wysiłek, dowolności rzetelny warsztat, spontaniczności namysł, a abstrakcji - figuratywność. Wrodzona artyście tendencja do perfekcji i refleksji the specific characteristics of the Polish school of printmaking. They gained recognition in Poland and abroad, whose expression was the prestigious award from the Viennese Albertina. In , the artist made approximately 50 such works. At the same time, he continued education and honed his skills, among others in Stockholm, where most probably the what now? question began to take shape - the question crucial for the maturing artist, whose artistic ambitions seemed not fully satisfied by linotype as a technique. Too thick-skinned, it did not allow for a focus on detail, elicit the subtlety of the line, and perfection of detail. Unlike linotype, the copperplate that the artist recently discovered proved the ideal technique. At the age of 30, the artist was reborn. Given the choice between two paths: the one marked by his youthful success, and the other, not fully recognised and yet forgotten as the heritage of the bygone days, and unpopular he opted for the latter. He chose the path of strenuous work in a difficult technique that had hardly any continuators. He became an engraver a follower and true heir of Albrecht Dürer. He juxtaposed effort to easiness, hard work to liberty, consideration to spontaneity, and figurativeness to abstraction. The artist s inborn tendency to perfection and reflection left no room for doubt: it was the burin and the copperplate that finally let him speak out Emigranci III 1987/ mm 8

9 nie budziła wątpliwości to właśnie rylec i miedziana płyta dały mu wreszcie możliwość wypowiedzi pełnej, a zasób środków tak bogaty, jak żadna inna technika graficzna. Artysta odkrył, a może jedynie przyznał, że właśnie najbardziej odpowiada jego temperamentowi artystycznemu, jego metaforyczno -fantazyjnym wizjom. Rylec jest narzędziem prostym, ale doskonałym w ręce kogoś, kto posiada pokorę i cierpliwość. Jest jak papierek lakmusowy, niezawodny probierz umiejętności i talentu, dwóch wartości, które jak twierdzi artysta składają się na to, co nazywamy sztuką. Wykonana w tamtych czasach praca Podróżnik II (1978) s. 7 ujawnia początki zmagania się artysty z em w dążeniu do stworzenia nastroju zagadki i tajemnicy. Później podejmował jeszcze próby anektowania zdobyczy surrealizmu i symbolizmu, aby dojść wreszcie do całkowitej autonomii wypowiedzi na wskroś nowoczesnej. Jest ona oparta na niebywałej sprawności technicznej i zakotwiczeniu w najlepszych tradycjach barokowej bujności i renesansowej harmonii. To twórczość przemyślana, ale do końca niedopowiedziana, zawieszona między artystą a widzem. Wspomniana rycina doskonale ilustruje też sytuację samego artysty -podróżnika nieustającego poszukiwacza najdoskonalszej drogi. Siedząca na żółwiu postać, odwrócona fully, and gave a range of means richer than in any other printmaking technique. The artist discovered, or maybe only admitted, that it was the copperplate that suited his artistic temper and his metaphysical fantasy and vision best. The burin is a simple tool, yet perfect in the hand of one who mastered humbleness and patience. It is like the litmus paper: the unfailing touchstone of skill and talent, the two values that, as the artist claims, what we call art is composed of. Made at the time, the work entitled Podróżnik II (Traveller II, 1978) p. 7 portrays the artist s early struggle with the copperplate technique in his pursuits to achieve the mood of enigma and mystery. He later made attempts to appropriate the gains of surrealism and symbolism so as to finally achieve an absolute economy of expression that would be downright modern. His economy of expression is based on the extraordinary technical skill and is anchored in the best traditions of Baroque and Renaissance harmony. This is art well thought-through, yet never fully elucidated, as it is suspended between the artist and a spectator. The etching provides a perfect illustration of the situation of the artist traveller himself: the relentless seeker of the most perfect way. Sitting on a turtle, the figure is turned away from us and from the direction defined by the creature, and seems to be enchanted by the vastness of the sea, as if the traveller could not part Ultima Thule mm 9

10 od nas i od wyznaczonego przez zwierzę kierunku, wydaje się być zauroczona bezmiarem morza, jakby nie mogła rozstać się z widokiem skłębionych chmur i gładkiej tafli wody. Wbrew wcześniejszym wątpliwościom, obrana przez artystę droga okazała się nie tylko spełnieniem artystycznych aspiracji, ale też drogą do wielkich sukcesów zarówno wśród publiczności, jak i międzynarodowego gremium krytyków, obsypujących artystę licznymi nagrodami i wyróżnieniami. I co ważniejsze, wydaje się podróżą do dziś nieprzerwanie fascynującą. Podróż jako artystyczne wyzwanie Artysta od czasu do czasu opuszcza swoją oazę, czyli zaciszną, wysmakowaną pracownię przy ulicy Batorego, by ze swoją żoną i muzą Magdą, wierną towarzyszką wszystkich artystycznych doznań, wyruszyć w podróż. Dopiero po powrocie, gdy wszystkie wrażenia zacierają się, szczegóły umykają, rodzi się czysta idea tego, co zobaczył. Pamięć obrazu zostaje przefiltrowana przez ciągi wolnych skojarzeń i poddana obróbce twórczego instynktu artysty. W ciągu długich tygodni pracy nad ryciną ginie różnica między tym, co widziane a tym, co wymyślone, między wiedzą a wyobrażeniem. Ze wspomnienia wyłania się powoli, podparta licznymi szkicami i rysunkami, wizja. with the image of the rolling clouds and the smooth surface of the water. Against the earliest doubts, the path that the artist chose proved to be not only the fulfilment of his artistic aspiration, but also the road to the great success both with the spectators, and among the international body of critics, snowing the artist under numerous awards and distinctions. Which is more important: it seems to be a journey that fascinates to this day. Travel as an artistic challenge Every now and then, the artist leaves his sanctuary, being the cosy and refined studio in Batorego Street, so as to set out on a journey with Magda, his wife, muse and faithful companion in all artistic pursuits. It is only after their return, when all the impressions fade away and detail is lost, that the pure idea of what he saw is born. The memory of the image is filtered through sequences of free associations and subjected to processing by the artist s creative instinct. In the long weeks of working on the etching, the difference between what is seen and what is invented, between the knowledge and the representation, disappears. What slowly emerges from the memory, supported by numerous sketches and drawings, is the vision. Beyond a doubt, the greatest creative inspiration of the artist traveller is Italy. Little wonder, as his psyche is set in the art of the Renaissance and Baroque Forum mm 10

11 Niewątpliwie, największą inspiracją twórczą artysty -podróżnika jest Italia. I nic dziwnego jego psychika osadzona jest w sztuce renesansu i baroku, z tradycji tych czerpie, czuje z nimi współzależność i kulturowe powinowactwo. Włoskie katedry, wieże, ale przede wszystkim kopuły włoskich budowli ta Brunelleschi ego we Florencji i ta Michała Anioła w Rzymie wciąż przewijają się w jego twórczości a oprócz tego portyki, archiwolty, pilastry, arkady, nisze, tympanony, kolumny, korytarze z perspektywicznym skrótem i oczywiście cyprysy i pinie. Zobaczymy je w Forum (2000) s. 10, Rzymskich wakacjach (2001), Włoskiej wieży (2004) s. 13 i ostatnich reminiscencjach z Urbino, gdzie w np. rycinie Madonna Urbinate (2010) s. 24, rafaelowska Madonna, pozbawiona towarzyszących jej świętych dzieci, wkomponowana została w pejzaż miasta i otaczający go krajobraz. Dalekim echem fascynacji architekturą klasyczną są ryciny Kamienne miasto (2005) s. 14 i Imperium (2006) s. 15. Obie są swego rodzaju mirażami, wariacjami na temat potęgi architektury Saint Petersburga, niegdyś serca wielkiego imperium, która oszołomiła młodego artystę, a dojrzałego sprowokowała do zaskakujących interpretacji. Wizje te zrodziły się ze wspomnienia podróży, którą artysta odbył do dawnego Leningradu prawie czterdzieści lat temu. Imperium to sugestywny periods: the traditions he draws from, and feels mutual relations and cultural bond with. Italian cathedrals, spires, and above all the domes of Italian buildings Brunelleschi s in Florence, and Michelangelo s in Rome continue to crop up in his works in the company of porticos, archivolts, pilasters, arcades, niches, tympanums, columns, foreshortened corridors, and the obvious cypresses and pines. We see them in Forum (2000) p. 10, Rzymskie wakacje (Holiday in Rome, 2001), Włoska wieża (Italian Tower, 2004) p. 13, and the latest reminiscences from Urbino, where e.g. the etching of The Madonna Urbinate (2010) p. 24 shows a Raphaelite Madonna stripped of the children saints accompanying her, was composed into the landscape of the city and the country surrounding it. A far echo of the fascination in classical architecture is heard in the etchings entitled Kamienne miasto (Stone city, 2005) p. 14 and Imperium (The Empire, 2006) p. 15. They are both particular fantasies, variations on the theme of the power of architecture of Saint Petersburg, formerly the heart of a huge empire, which shocked the young artist, and provoked the mature to surprising interpretations. The visions were born from a memory of the journey that the artist made to then- Leningrad nearly 40 years ago. The Empire is a suggestive portrait of decay and downfall, a depopulated, abandoned metropolis, whose powerful structures Ogrody Jozafata mm 11

12 obraz rozkładu i upadku, bezludnej, opuszczonej aglomeracji, której potężne budowle świadczą o minionej potędze. Kolumnady i galerie zaraz runą i na nic się zdadzą drewniane szalunki, mozolnie ustawiane rusztowania katastrofa musi nastąpić lada moment. Jaka to cywilizacja, nie ma to większego znaczenia. Klasyczne elementy sugerować mogą zarówno Rzym, jak i amerykański Kapitol. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że sięgająca nieba kopuła, to dalekie echo soboru św. Izaaka połączonego jakby z fragmentami soboru Kazańskiego dwóch pereł klasycystycznej carskiej architektury. Artysta nigdy nie krył fascynacji architekturą monumentalną, która była u niego na ogół naznaczona klasycznymi elementami, ale nie zawsze. W 2003 roku odbył wielotygodniową podróż do USA. W powstałej po upływie trzech lat rycinie (Podróż, 2006), w znakomity sposób połączył to, co najbardziej uderza każdego podróżującego po tym kraju ogrom i pustkę przestrzeni, szerokie niebo, bezkres horyzontu oraz nienaturalną wielkość wszystkiego. Połączył ogrom wieżyc skalnych Południowego Zachodu, stworzonych przez wiatr, słońce i mróz, z potęgą Manhattanu, siatką jego ulic i szklanymi ścianami niebotycznie wysokich prostopadłościanów wieżowców. Rozpościerają się przed nami dwa światy fascynujące dzieła człowieka i natury, are a testimony to the bygone power. The series of columns and galleries shall presently collapse: the wooden shoring and the arduously set up scaffolding will not avail: the catastrophe is imminent and must occur any time now. It does not matter which civilisation it is. The classical elements may hint at both Rome and the US Capitol. If we have a closer look, we shall notice that the sky-reaching dome is a far echo of Saint Isaac Cathedral, as if connected to fragments of the Kazan Cathedral the two pearls of classicist architecture of the tsars empire. The artist never concealed his fascinations in monumental architecture, which he had usually, even though not always, marked with classical elements. In 2003, he went on a many-week-long journey in the USA. The etching that followed it three years later, Podróż (Travel, 2006), combines perfectly what strikes every traveller in that country: the vastness and emptiness of space, the broad expanse of the skies, the boundlessness of the horizon, and the unnatural size of everything. He combined the gigantic sizes of the rock spires of the South West that were etched by wind, sun and frost, with the power of Manhattan, the network of its streets, and the glazed walls of the skyhigh cubes of the skyscrapers. Spreading before our eyes, are two worlds: fascinating works of humans and nature, urban tissue and rocky forms. We do not really know what is made of rock, and what is Taniec w innym wymiarze mm 12

13 zabudowa miejska i skalne twory. Nie do końca wiemy, co jest skałą, a co betonową konstrukcją, co wodospadem, a co szklaną taflą, co ulicą, a co szczeliną skalną. Artysta nie ułatwia nam zadania płaskowyż kończy się wielkim kanionem, którego zbocza ukrywają budowle miejskie. W dali rysuje się sylwetka mostu, ale nie wiemy czy stoi on pośród budynków, czy skał. I jedynie uważny widz dojrzy w oddali horyzontu dwie oddalone sylwetki zarys skały i Kolumny Wolności będące jakby klamrą łączącą twory ludzkie z tworami natury, które w wizji artysty uległy zaskakującemu przemieszaniu. W jakiejś mierze, w monumentalności wizji, z amerykańskimi wrażeniami spowinowacone są wspomnienia egipskie. Dla miłośnika przeszłości podróż do Egiptu zawsze jest podróżą magiczną, dla artysty dodatkowo jeszcze tajemniczą. Do motywu piramidy, jej idealnej, wznoszącej się w niebo formy, artysta sięgał już od najwcześniejszych prac, łącząc go z równie ulubionym motywem wieży. Wieża egipska (Egipska wieża, 2009) s. 20, rozpadająca się, ale na przekór upływowi czasu wzniosła, wciśnięta między wąskie uliczki, wydaje się rozsadzać swą siłą i potęgą przestrzeń ryciny. Ogrom egipskich budowli i doskonałość ich wykonania onieśmielają. Tajemnicze sfinksy patrzą, a piramidy stoją i wciąż czuć w nich wielkość ducha ich twórców. made of concrete, what is a waterfall and what a glazed pane, what is the street and what is a rock crevice. The artist does not make our task easier: the plateau ends in a huge canyon, whose sides provide a hiding place for city architecture. Visible afar is the silhouette of a bridge, yet we do not know whether it is standing among buildings or rocks. And it is only a careful examiner who can see two distant silhouettes far away on the horizon: that of a rock and that of the Statue of Liberty being as if any clasp connecting works of humans and nature, which yielded to a surprising blend in the artistic vision. What is to a certain degree akin in its monumental quality of the vision to the American impressions, are the Egyptian reminiscences. For an aficionado of the past, a trip to Egypt is always a magical journey, for the artist it is additionally mysterious. The artist had reached for the motif of the pyramid and its ideal form reaching to the sky already in his earliest works, combining it with his equally favourite motif of the tower. The Egipska wieża (Egyptian Tower, 2009) p. 20, falling apart yet lofty in derision of the flow of time and pressed between the narrow streets, seems to explode the space of the etching with its force and power. The vastness of Egyptian structures and their perfection of their make do overawe. The mysterious sphinxes are looking, while the pyramids stand, and the grandness of the spirit of their authors can still Włoska wieża mm 13

14 Odtworzenie budowli byłoby zbyt łatwe (Wyspa Sfinksa, 2010) s. 25, dlatego artysta konstruuje jakby potężny masyw skalny, który otwiera swe wnętrze wieloma otworami, zaprasza. Sfinks nie broni wejścia do grobowca, sam jest grobowcem, do którego prowadzi podobna labiryntowi droga. Oprócz wizji przestrzeni i architektury, związanych z konkretnymi podróżami, w rycinach artysty pojawiają się wizje nieokreślone wymyślone kamienne miasta, wiszące ogrody, weduty, zrodzone bardziej z potrzeby tworzenia ciekawych, zaskakujących form, penetrowania możliwości nowego kształtowania przestrzeni, często z zabawy nieznanym krajobrazem -labiryntem, niż z pragnienia uwiecznienia jakiegoś podróżniczego wspomnienia. Podróż odwieczna i coroczna Artysta wzrastał w pięknym miejskim ogrodzie w samym sercu Krakowa. To zapewne ukształtowało jego dzisiejsze zamiłowania. Jest wielbicielem ogrodów i z wielką przyjemnością zarówno je pielęgnuje, jak i obserwuje. A ogród artysty i jego żony to prawdziwy raj pełen kwiatów i wyszukanych odmian krzewów. A gdyby tego było jeszcze mało, latem czas spędza we własnym domu na wsi. W obu tych miejscach wydaje się odbywać jeszcze inną podróż tę psychice artysty najbliższą, pozbawioną codziennej be felt. Recreation of the structure would be too easy, as in Wyspa sfinksa (Island of the Sphinx, 2010) p. 25, which is why the artist constructs something to the likeness of a powerful rock massif, which invitingly opens itself up with numerous orifices. The sphinx does not guard the entrance to the grave, as it itself is a grave to which a labyrinthine path leads. Besides visions of space and architecture connected to specific journeys, the artist s works feature also indefinite visions: made-up stone cities, hanging gardens : born of the need to create interesting and surprising forms, to penetrate the new possibilities of shaping the space that frequently originate from the plays with unknown landscape labyrinth, rather than from a desire to immortalise a travel-time memory. The eternal annual journey The artist grew up in a beautiful municipal garden in the very heart of Kraków, which must have shaped his present preferences. He is a lover of gardens, takes great pleasure both in caring for them and in watching them. The garden of the artist and his wife is a true paradise, blossoming with flowers and abundant with exclusive species of shrubs. Should this not suffice, he spends time in his own cottage in the country in summer. In both these places, the artist seems to go on yet another journey the one closest to the soul of the artist, devoid Kamienne miasto mm 14

15 Błąd w tytule? Praca, która zamieszczamy ma tytuł Święto wiosny, jeśli oczywiście to o nią chodzi) banalności, brutalności i szybkości. Ogród to ucieczka do miejsca, gdzie panuje inny czas, który artysta od lat stara się uchwycić dotknąć w bujności, ruchliwości i zagmatwaniu przyrody swoich rycin. Podróżą każdorazowo fascynującą jest obserwacja przemiennego cyklu wiosennego wzrostu (Świat wiosny, 2008) s. 16, letniego kwitnienia i jesiennego przekwitania. Artysta pochyla się nad kwitnącą różą (Chińska róża, 2009) s. 23, tulipanami, ślimakami, konikami polnymi, pszczołami, nie pomijając jednak ukrytej wśród liści i płatków kwiatów żony ani syna schowanego w gąszczu zieleni. Fascynacja ogrodami ma też swoje odbicie w bardziej symbolicznych wizjach nawiązujących do raju miejsca niezmienności i bezpieczeństwa. Emigranci raju utraconego Adam i Ewa (Emigranci III, 1994) s. 8 przyodziani w pióra, podobni ptakom, wyruszają w świat pełen niebezpieczeństw. Naszego artystę zobaczymy w prawym rogu ryciny. Odziany w skrzydła, oddalony od gwaru innych uskrzydlonych postaci, siedzi wsparty na walizkach i patrzy w dal jakby ważył słuszność odbywania owej podróży. Czyżby bał się lotu, nie chciał opuścić rajskiego ogrodu? Być może pragnie pozostać z tymi, którym udało się znaleźć trzecią drogę (Taniec w innym wymiarze, 2003) s. 12 uskrzydlonymi, podobnymi motylom, wciąż uczestniczącymi w rajskim życiu. of the everyday banality, brutality, and hurry. The garden provides an escape to the place where a different time pervades, which the artist has tried to capture for years to touch the luxuriance, liveliness, and tangles of nature in his etchings. A travel that always fascinates is the observation of the alternating cycle of spring growth (Świat wiosny (The World of Spring), 2008) p. 16, the summer blossom, and the autumnal withering. The artist bows down over a rose in bloom (Chińska róża (Chinese Rose), 2009) p. 23, tulips, snails, grasshoppers, and bees; nor did he ignore his wife hidden among the leaves and flowers, or his son concealed in the green thicket. The fascination in the gardens finds reflection also in the more symbolical visions, referring to paradise the place of eternity and safety. Emigrants from the paradise lost Adam and Eve (Emigranci III (Emigrants III), 1994) p. 8 dressed in feathers in the likeness of birds, set off into the world full of danger. In the right corner of the etching we see the artist. Dressed in wings, away from the hubbub of the winged figures, he is sitting, supported on the suitcases, and looking into the distance as if he were considering the rightness of going on the journey. Could he be afraid of taking flight, could he not want to leave the Garden of Eden? Possibly, his desire is to remain with the ones who have managed to find the third path (Taniec w innym wymiarze (Dance in Another Imperium mm 15

16 Jakkolwiek banalnie albo wyrafinowanie próbowalibyśmy opisać świat przedstawiony na tych sztychach, pozostaniemy bezradni wobec zagadki jego istoty i tajemnicy, którą niesie. Podróże przekorne Są jednak jeszcze inne podróże, może najbardziej fascynujące, gdyż wiodące w nieznane, zawieszone w przestrzeni pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a właściwie pomiędzy wyobraźnią a przekazem. W swych najbardziej znanych cyklach artysta stwarza własną mitologię. Wieża w rycinie Wieża Babel (2008) s. 17 jest pusta. Budowniczowie dawno odeszli, pozostawiając rumowisko dowód swojej pychy. Ale czy wznoszenie się poza poznane, gotowe i doświadczone można nazwać grzechem? Czyż dążenie do doskonałości nie jest wpisane w ludzką naturę? Czy wieża w powstałej rok wcześniej rycinie Moja wieża Babel (2007) nie była już prawie gotowa? Zniknęły z niej szalunki, drabiny i rusztowania, dając nam nadzieję, że może zostanie wreszcie dokończona. Dlaczego znowu zamieniła się w ruinę? Ciągłe zawieszenie pomiędzy dążeniem do doskonałości a niemożnością jej osiągnięcia wydaje się motywem przewodnim tego cyklu, w którym wieża skazana jest na niekończącą się budowę. Trudno również czerpać nadzieję, patrząc na Arkę, ukazywaną przez artystę w licznych Dimension), 2003) p. 12 the winged ones, akin to the butterflies, who still participate in the heavenly life. However banal or sophisticated a definition of the world presented in the etchings we would attempt, we shall stand helpless when facing the secret of its essence, and the mystery it carries. The repartee journeys There are also other journeys, possibly the most fascinating as they lead into the unknown, suspended in the space between God and human, or actually in between the imagination and message. In his best-known cycle, the artist builds his own mythology. The tower in the work entitled Wieża Babel (The Tower of Babel, 2008) p. 17 is empty. The constructors are long gone, having left rubble: the proof of their vainglory. Yet can the soaring flight beyond what is known, ready, and experienced be called a sin? Is the strife for perfection not inscribed into human nature? Was not the tower in the Moja wieża Babel (My Tower of Babel 2007) nearly finished? All the boarding, ladders, and scaffoldings disappeared from it, giving us hope that it may eventually be completed. Why did it turn into ruin again? The continuous suspense between struggle for perfection and the inability of achieving it seems to be the leading motif of the cycle, where the tower is sentenced to the endless construction. It is also hard to draw hope Święto wiosny mm 16

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS

CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRESENT CONTINUOUS PRESENT CONTINUOUS CZAS TERAŹNIEJSZY 1 KRÓTKIE ODPOWIEDZI PRZYSŁÓWKI CZĘSTOTLIWO- ŚCI BUDOWANIE ZDAŃ PRESENT CONTINUOUS Krótkie odpowiedzi tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego do/don t oraz does/doesn t. Do you like

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania:

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Wydrukuj ten plik na kartonie lub papierze. Materiały będą bardziej trwałe jeżeli

Bardziej szczegółowo

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu języka angielskiego. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Or room is it? Don t tell it is a dream. Don t comfort me. Platforms are in tears

Or room is it? Don t tell it is a dream. Don t comfort me. Platforms are in tears Irena Jarocka Tam gdzie serce, tam mój dom - tekst piosenki Budzę się pośród obcych ścian Budzę się, lecz nie wiem gdzie Jakie to miasto, jaki kraj? Co to za pokój jest? Nie mówcie mi to tylko sen Nie

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum

Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Pytania cudzoziemców zwiedzających Muzeum Czartoryskich; Questions of foreigners visiting The Princes Czartoryski Museum Muzeum Książąt Czartoryskich to jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie, będącego

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

a) Present Simple (czas teraźniejszy)

a) Present Simple (czas teraźniejszy) 1. Czasy gramatyczne GRAMATYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO a) Present Simple (czas teraźniejszy) - czynności stałe, regularne, powtarzające się (I go to school every day.) - prawdy życiowe (The sun rises in the

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

Our Discovery Island 2

Our Discovery Island 2 PLAN WYNIKOWY Our Discovery Island 2 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Rozdział 1 My toys na Rozpoznaje dźwięki /e/ i /o/. Rozpoznaje nazwy zabawek. Samodzielnie nazywa zabawki. Liczy od 1 do 20.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House

Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House Pytania cudzoziemców zwiedzających Dom Jana Matejki; Questions of foreigners visiting Jan Matejko House The Jan Matejko House a Branch of the National Museum in Krakow and the oldest biographical museum

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo