krzysztof Skórczewski Podróż Wystawa przygotowana przez Jan Fejkiel Gallery i Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków, listopada 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "krzysztof Skórczewski Podróż Wystawa przygotowana przez Jan Fejkiel Gallery i Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków, 14 28 listopada 2010"

Transkrypt

1

2 krzysztof Skórczewski Podróż Wystawa przygotowana przez Jan Fejkiel Gallery i Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków, listopada 2010

3 S k o r c z e w s k i

4 Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków Podziękowania dla firmy Gemini Holdings Sp. z o.o. 4

5 Amerykański sen 2005 pisak, papier mm 5

6 Barbara Kokoska Podróż do doskonałości Barbara Kokoska Journey to perfection Miedzioryt to sztuka wytężonej uwagi i skupienia, sztuka dla tych, którzy znajdują czas na zagłębienie się w poszczególne plany ryciny, docierają do zaułków, otchłani i korytarzy świata na nich przedstawionego. Poddają się niesamowitości zestawień, oniryczności wizji, fantastyczności elementów, choć nie mają złudzeń, że i tak zawsze pozostanie jakiś element do końca niewiadomy, zaskakująco niepokojący. Tak ująć można dzieło artysty, który przez dziesiątki lat codziennej zdyscyplinowanej pracy ze szkłem powiększającym, rylcem, miedzianą płytą, rysunkami przygotowawczymi i refleksją, jak zbudować doskonałą kompozycję, stwarza swój własny artystyczny kosmos. Arcycierpliwie przekuwa myśli i wyobrażenia na linie i punkty, świadom, że nic nie może być przypadkowe, nieprzemyślane, że margines dowolności i błędu jest niewielki, a efekt finalny widoczny dopiero po tygodniach, czasami miesiącach. Artysta pracując nad ryciną nie ma możliwości działania impulsywnego. Jego emocje, nim staną się prawdami, przefiltrowywane są przez upływający czas. Nad konstrukcją dzieła panuje rozum, nad szczegółem artystyczna potrzeba. Czas daje szansę na poszukiwanie wypowiedzi Copper engraving is the art of intensive attention and focus, an art for those who find the time to plunge into the individual planes of the etching, and reach the crannies, expanses, and corridors of the world they present; the yield to the incredible nature of the events, and the fantastic quality of elements, even though they do not harbour the delusion that there will remain an uncertain and surprisingly disquieting element. This is how we may approach the work of an artist who built his own artistic universe after decades of everyday disciplined work with a magnifying glass, a burin, a copperplate, preparatory drawings, and a reflection on how to build a perfect composition. The artist arch-patiently re-forges ideas and representations into lines and points, fully aware that nothing may be accidental or careless, as the margin of liberty and error is little, and the final effect is visible only weeks if not months later. Working on an etching, the artist has no option of working on an impulse. His emotions before they turn into truths are filtered through the passing time. It is reason that governs the construction of the work, and the artistic need that presides over the detail. Time gives an opportunity to seek perfect expression, yet the uncertainty whether it can be found becomes Podróżnik mm 6

7 doskonałej, ale niepewność czy uda się ją znaleźć staje się ciągłym, nieustającym i dręczącym pytaniem. Artysta nie ustaje w eksperymentach, wciąż szuka doskonałej formy. W jednej pracy stosuje często różną perspektywę. Ta z lotu ptaka pozwala objąć wielkość przestrzeni, bezkres horyzontu, ta żabia ogrom budowli lub natury. Przybliża i oddala szczegół, multiplikuje elementy, zmusza do przedzierania się przez gęstwinę zarośli, przeprawiania się przez kamienne korytarze, drewniane szalunki. Ten specyficzny horror vacui oddaje bujność jego wizji, którą wzbogaca dodatkowo ledwie zaznaczonym szkicem, jakby niedokończonym rysunkiem, sugestią zatrzymania się i przyjrzenia strukturze liścia lub kwiatu. Biegłość techniczna artysty, operowanie nieograniczoną skalą szarości, różnorodnością kreski i linii, dających efekt wręcz światłocieniowej barwności, spowodowała, że sztychy jego nabrały walorów wręcz malarskich, daleko wychodząc poza ich własny kanon. Artysta ukończył studia w 1971 roku, a zaledwie rok później przyznana mu II nagroda na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie potwierdziła wybraną przez niego drogę twórczą i talent. Prace wykonywane w technice linorytu budziły powszechny podziw były oszczędne w formie, odpowiednio zawieszone w abstrakcji a continuous, incessant, and tormenting question. The artist never ceases in his experimentation, continuously in search of perfection of the form. He frequently uses different perspectives in a single work. The bird s eye view allows him to embrace the vastness of space, and the boundless horizon. The frog perspective the enormous size of a building or nature. It brings detail closer to the eye or removes it, multiplies elements, and enforces a dash through the thickets and negotiation of stone corridors or wooden shutters. This specific horror vacui renders the lushness of his vision, which the artist additionally enriches with a hardly outlined sketch as if it were an unfinished drawing a suggestion to halt and have a look at the structure of a leaf or flower. The artist s technical expertise, his use of a limitless scale of greys, and the variety of lines that result in a truly chiaroscuro palette made his etchings acquire the virtues of painting, going far beyond their own cannon. The artist graduated in 1971, his talent and the artistic path he chose were corroborated just a year later with the awarding of the Second Prize at the International Print Biennial in Kraków. His works in linotype commanded general admiration: they were understated in the form, appropriately suspended in abstraction, emotionally convincing, and additionally they matched perfectly well Podróżnik II mm 7

8 i przekonujące emocjonalnie, a dodatkowo, doskonale wpisujące się w specyfikę polskiej szkoły graficznej. Zyskały uznanie w kraju i za granicą, czego wyrazem była prestiżowa nagroda wiedeńskiej Albertiny. W latach artysta stworzył około 50 takich prac. Nadal jednak kontynuował naukę i pogłębiał swoje umiejętności, m.in. w Sztokholmie, gdzie zapewne powoli zaczęło rodzić się pytanie co dalej? Pytanie istotne dla twórcy dojrzewającego, którego artystycznych aspiracji technika linorytu zdawała się do końca nie spełniać. Zbyt gruboskórna, nie pozwala skupiać się na szczególe, wydobywać finezji kreski, perfekcji szczegółu. W przeciwieństwie do niej, na nowo przezeń odkryty okazał się techniką wręcz idealną. W wieku 30 lat artysta narodził się po raz drugi. Mając do wyboru dwie drogi tę naznaczoną młodzieńczym sukcesem i nową, do końca nie poznaną, choć zapomnianą już jako dziedzina minionych epok, niepopularną zdecydował się na tę drugą. Wybrał drogę mozolnej pracy w trudnej technice, nie mającej już właściwie kontynuatorów. Stał się nikiem uczniem i, tak naprawdę, następcą Albrechta Dürera. Łatwości przeciwstawił wysiłek, dowolności rzetelny warsztat, spontaniczności namysł, a abstrakcji - figuratywność. Wrodzona artyście tendencja do perfekcji i refleksji the specific characteristics of the Polish school of printmaking. They gained recognition in Poland and abroad, whose expression was the prestigious award from the Viennese Albertina. In , the artist made approximately 50 such works. At the same time, he continued education and honed his skills, among others in Stockholm, where most probably the what now? question began to take shape - the question crucial for the maturing artist, whose artistic ambitions seemed not fully satisfied by linotype as a technique. Too thick-skinned, it did not allow for a focus on detail, elicit the subtlety of the line, and perfection of detail. Unlike linotype, the copperplate that the artist recently discovered proved the ideal technique. At the age of 30, the artist was reborn. Given the choice between two paths: the one marked by his youthful success, and the other, not fully recognised and yet forgotten as the heritage of the bygone days, and unpopular he opted for the latter. He chose the path of strenuous work in a difficult technique that had hardly any continuators. He became an engraver a follower and true heir of Albrecht Dürer. He juxtaposed effort to easiness, hard work to liberty, consideration to spontaneity, and figurativeness to abstraction. The artist s inborn tendency to perfection and reflection left no room for doubt: it was the burin and the copperplate that finally let him speak out Emigranci III 1987/ mm 8

9 nie budziła wątpliwości to właśnie rylec i miedziana płyta dały mu wreszcie możliwość wypowiedzi pełnej, a zasób środków tak bogaty, jak żadna inna technika graficzna. Artysta odkrył, a może jedynie przyznał, że właśnie najbardziej odpowiada jego temperamentowi artystycznemu, jego metaforyczno -fantazyjnym wizjom. Rylec jest narzędziem prostym, ale doskonałym w ręce kogoś, kto posiada pokorę i cierpliwość. Jest jak papierek lakmusowy, niezawodny probierz umiejętności i talentu, dwóch wartości, które jak twierdzi artysta składają się na to, co nazywamy sztuką. Wykonana w tamtych czasach praca Podróżnik II (1978) s. 7 ujawnia początki zmagania się artysty z em w dążeniu do stworzenia nastroju zagadki i tajemnicy. Później podejmował jeszcze próby anektowania zdobyczy surrealizmu i symbolizmu, aby dojść wreszcie do całkowitej autonomii wypowiedzi na wskroś nowoczesnej. Jest ona oparta na niebywałej sprawności technicznej i zakotwiczeniu w najlepszych tradycjach barokowej bujności i renesansowej harmonii. To twórczość przemyślana, ale do końca niedopowiedziana, zawieszona między artystą a widzem. Wspomniana rycina doskonale ilustruje też sytuację samego artysty -podróżnika nieustającego poszukiwacza najdoskonalszej drogi. Siedząca na żółwiu postać, odwrócona fully, and gave a range of means richer than in any other printmaking technique. The artist discovered, or maybe only admitted, that it was the copperplate that suited his artistic temper and his metaphysical fantasy and vision best. The burin is a simple tool, yet perfect in the hand of one who mastered humbleness and patience. It is like the litmus paper: the unfailing touchstone of skill and talent, the two values that, as the artist claims, what we call art is composed of. Made at the time, the work entitled Podróżnik II (Traveller II, 1978) p. 7 portrays the artist s early struggle with the copperplate technique in his pursuits to achieve the mood of enigma and mystery. He later made attempts to appropriate the gains of surrealism and symbolism so as to finally achieve an absolute economy of expression that would be downright modern. His economy of expression is based on the extraordinary technical skill and is anchored in the best traditions of Baroque and Renaissance harmony. This is art well thought-through, yet never fully elucidated, as it is suspended between the artist and a spectator. The etching provides a perfect illustration of the situation of the artist traveller himself: the relentless seeker of the most perfect way. Sitting on a turtle, the figure is turned away from us and from the direction defined by the creature, and seems to be enchanted by the vastness of the sea, as if the traveller could not part Ultima Thule mm 9

10 od nas i od wyznaczonego przez zwierzę kierunku, wydaje się być zauroczona bezmiarem morza, jakby nie mogła rozstać się z widokiem skłębionych chmur i gładkiej tafli wody. Wbrew wcześniejszym wątpliwościom, obrana przez artystę droga okazała się nie tylko spełnieniem artystycznych aspiracji, ale też drogą do wielkich sukcesów zarówno wśród publiczności, jak i międzynarodowego gremium krytyków, obsypujących artystę licznymi nagrodami i wyróżnieniami. I co ważniejsze, wydaje się podróżą do dziś nieprzerwanie fascynującą. Podróż jako artystyczne wyzwanie Artysta od czasu do czasu opuszcza swoją oazę, czyli zaciszną, wysmakowaną pracownię przy ulicy Batorego, by ze swoją żoną i muzą Magdą, wierną towarzyszką wszystkich artystycznych doznań, wyruszyć w podróż. Dopiero po powrocie, gdy wszystkie wrażenia zacierają się, szczegóły umykają, rodzi się czysta idea tego, co zobaczył. Pamięć obrazu zostaje przefiltrowana przez ciągi wolnych skojarzeń i poddana obróbce twórczego instynktu artysty. W ciągu długich tygodni pracy nad ryciną ginie różnica między tym, co widziane a tym, co wymyślone, między wiedzą a wyobrażeniem. Ze wspomnienia wyłania się powoli, podparta licznymi szkicami i rysunkami, wizja. with the image of the rolling clouds and the smooth surface of the water. Against the earliest doubts, the path that the artist chose proved to be not only the fulfilment of his artistic aspiration, but also the road to the great success both with the spectators, and among the international body of critics, snowing the artist under numerous awards and distinctions. Which is more important: it seems to be a journey that fascinates to this day. Travel as an artistic challenge Every now and then, the artist leaves his sanctuary, being the cosy and refined studio in Batorego Street, so as to set out on a journey with Magda, his wife, muse and faithful companion in all artistic pursuits. It is only after their return, when all the impressions fade away and detail is lost, that the pure idea of what he saw is born. The memory of the image is filtered through sequences of free associations and subjected to processing by the artist s creative instinct. In the long weeks of working on the etching, the difference between what is seen and what is invented, between the knowledge and the representation, disappears. What slowly emerges from the memory, supported by numerous sketches and drawings, is the vision. Beyond a doubt, the greatest creative inspiration of the artist traveller is Italy. Little wonder, as his psyche is set in the art of the Renaissance and Baroque Forum mm 10

11 Niewątpliwie, największą inspiracją twórczą artysty -podróżnika jest Italia. I nic dziwnego jego psychika osadzona jest w sztuce renesansu i baroku, z tradycji tych czerpie, czuje z nimi współzależność i kulturowe powinowactwo. Włoskie katedry, wieże, ale przede wszystkim kopuły włoskich budowli ta Brunelleschi ego we Florencji i ta Michała Anioła w Rzymie wciąż przewijają się w jego twórczości a oprócz tego portyki, archiwolty, pilastry, arkady, nisze, tympanony, kolumny, korytarze z perspektywicznym skrótem i oczywiście cyprysy i pinie. Zobaczymy je w Forum (2000) s. 10, Rzymskich wakacjach (2001), Włoskiej wieży (2004) s. 13 i ostatnich reminiscencjach z Urbino, gdzie w np. rycinie Madonna Urbinate (2010) s. 24, rafaelowska Madonna, pozbawiona towarzyszących jej świętych dzieci, wkomponowana została w pejzaż miasta i otaczający go krajobraz. Dalekim echem fascynacji architekturą klasyczną są ryciny Kamienne miasto (2005) s. 14 i Imperium (2006) s. 15. Obie są swego rodzaju mirażami, wariacjami na temat potęgi architektury Saint Petersburga, niegdyś serca wielkiego imperium, która oszołomiła młodego artystę, a dojrzałego sprowokowała do zaskakujących interpretacji. Wizje te zrodziły się ze wspomnienia podróży, którą artysta odbył do dawnego Leningradu prawie czterdzieści lat temu. Imperium to sugestywny periods: the traditions he draws from, and feels mutual relations and cultural bond with. Italian cathedrals, spires, and above all the domes of Italian buildings Brunelleschi s in Florence, and Michelangelo s in Rome continue to crop up in his works in the company of porticos, archivolts, pilasters, arcades, niches, tympanums, columns, foreshortened corridors, and the obvious cypresses and pines. We see them in Forum (2000) p. 10, Rzymskie wakacje (Holiday in Rome, 2001), Włoska wieża (Italian Tower, 2004) p. 13, and the latest reminiscences from Urbino, where e.g. the etching of The Madonna Urbinate (2010) p. 24 shows a Raphaelite Madonna stripped of the children saints accompanying her, was composed into the landscape of the city and the country surrounding it. A far echo of the fascination in classical architecture is heard in the etchings entitled Kamienne miasto (Stone city, 2005) p. 14 and Imperium (The Empire, 2006) p. 15. They are both particular fantasies, variations on the theme of the power of architecture of Saint Petersburg, formerly the heart of a huge empire, which shocked the young artist, and provoked the mature to surprising interpretations. The visions were born from a memory of the journey that the artist made to then- Leningrad nearly 40 years ago. The Empire is a suggestive portrait of decay and downfall, a depopulated, abandoned metropolis, whose powerful structures Ogrody Jozafata mm 11

12 obraz rozkładu i upadku, bezludnej, opuszczonej aglomeracji, której potężne budowle świadczą o minionej potędze. Kolumnady i galerie zaraz runą i na nic się zdadzą drewniane szalunki, mozolnie ustawiane rusztowania katastrofa musi nastąpić lada moment. Jaka to cywilizacja, nie ma to większego znaczenia. Klasyczne elementy sugerować mogą zarówno Rzym, jak i amerykański Kapitol. Gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy, że sięgająca nieba kopuła, to dalekie echo soboru św. Izaaka połączonego jakby z fragmentami soboru Kazańskiego dwóch pereł klasycystycznej carskiej architektury. Artysta nigdy nie krył fascynacji architekturą monumentalną, która była u niego na ogół naznaczona klasycznymi elementami, ale nie zawsze. W 2003 roku odbył wielotygodniową podróż do USA. W powstałej po upływie trzech lat rycinie (Podróż, 2006), w znakomity sposób połączył to, co najbardziej uderza każdego podróżującego po tym kraju ogrom i pustkę przestrzeni, szerokie niebo, bezkres horyzontu oraz nienaturalną wielkość wszystkiego. Połączył ogrom wieżyc skalnych Południowego Zachodu, stworzonych przez wiatr, słońce i mróz, z potęgą Manhattanu, siatką jego ulic i szklanymi ścianami niebotycznie wysokich prostopadłościanów wieżowców. Rozpościerają się przed nami dwa światy fascynujące dzieła człowieka i natury, are a testimony to the bygone power. The series of columns and galleries shall presently collapse: the wooden shoring and the arduously set up scaffolding will not avail: the catastrophe is imminent and must occur any time now. It does not matter which civilisation it is. The classical elements may hint at both Rome and the US Capitol. If we have a closer look, we shall notice that the sky-reaching dome is a far echo of Saint Isaac Cathedral, as if connected to fragments of the Kazan Cathedral the two pearls of classicist architecture of the tsars empire. The artist never concealed his fascinations in monumental architecture, which he had usually, even though not always, marked with classical elements. In 2003, he went on a many-week-long journey in the USA. The etching that followed it three years later, Podróż (Travel, 2006), combines perfectly what strikes every traveller in that country: the vastness and emptiness of space, the broad expanse of the skies, the boundlessness of the horizon, and the unnatural size of everything. He combined the gigantic sizes of the rock spires of the South West that were etched by wind, sun and frost, with the power of Manhattan, the network of its streets, and the glazed walls of the skyhigh cubes of the skyscrapers. Spreading before our eyes, are two worlds: fascinating works of humans and nature, urban tissue and rocky forms. We do not really know what is made of rock, and what is Taniec w innym wymiarze mm 12

13 zabudowa miejska i skalne twory. Nie do końca wiemy, co jest skałą, a co betonową konstrukcją, co wodospadem, a co szklaną taflą, co ulicą, a co szczeliną skalną. Artysta nie ułatwia nam zadania płaskowyż kończy się wielkim kanionem, którego zbocza ukrywają budowle miejskie. W dali rysuje się sylwetka mostu, ale nie wiemy czy stoi on pośród budynków, czy skał. I jedynie uważny widz dojrzy w oddali horyzontu dwie oddalone sylwetki zarys skały i Kolumny Wolności będące jakby klamrą łączącą twory ludzkie z tworami natury, które w wizji artysty uległy zaskakującemu przemieszaniu. W jakiejś mierze, w monumentalności wizji, z amerykańskimi wrażeniami spowinowacone są wspomnienia egipskie. Dla miłośnika przeszłości podróż do Egiptu zawsze jest podróżą magiczną, dla artysty dodatkowo jeszcze tajemniczą. Do motywu piramidy, jej idealnej, wznoszącej się w niebo formy, artysta sięgał już od najwcześniejszych prac, łącząc go z równie ulubionym motywem wieży. Wieża egipska (Egipska wieża, 2009) s. 20, rozpadająca się, ale na przekór upływowi czasu wzniosła, wciśnięta między wąskie uliczki, wydaje się rozsadzać swą siłą i potęgą przestrzeń ryciny. Ogrom egipskich budowli i doskonałość ich wykonania onieśmielają. Tajemnicze sfinksy patrzą, a piramidy stoją i wciąż czuć w nich wielkość ducha ich twórców. made of concrete, what is a waterfall and what a glazed pane, what is the street and what is a rock crevice. The artist does not make our task easier: the plateau ends in a huge canyon, whose sides provide a hiding place for city architecture. Visible afar is the silhouette of a bridge, yet we do not know whether it is standing among buildings or rocks. And it is only a careful examiner who can see two distant silhouettes far away on the horizon: that of a rock and that of the Statue of Liberty being as if any clasp connecting works of humans and nature, which yielded to a surprising blend in the artistic vision. What is to a certain degree akin in its monumental quality of the vision to the American impressions, are the Egyptian reminiscences. For an aficionado of the past, a trip to Egypt is always a magical journey, for the artist it is additionally mysterious. The artist had reached for the motif of the pyramid and its ideal form reaching to the sky already in his earliest works, combining it with his equally favourite motif of the tower. The Egipska wieża (Egyptian Tower, 2009) p. 20, falling apart yet lofty in derision of the flow of time and pressed between the narrow streets, seems to explode the space of the etching with its force and power. The vastness of Egyptian structures and their perfection of their make do overawe. The mysterious sphinxes are looking, while the pyramids stand, and the grandness of the spirit of their authors can still Włoska wieża mm 13

14 Odtworzenie budowli byłoby zbyt łatwe (Wyspa Sfinksa, 2010) s. 25, dlatego artysta konstruuje jakby potężny masyw skalny, który otwiera swe wnętrze wieloma otworami, zaprasza. Sfinks nie broni wejścia do grobowca, sam jest grobowcem, do którego prowadzi podobna labiryntowi droga. Oprócz wizji przestrzeni i architektury, związanych z konkretnymi podróżami, w rycinach artysty pojawiają się wizje nieokreślone wymyślone kamienne miasta, wiszące ogrody, weduty, zrodzone bardziej z potrzeby tworzenia ciekawych, zaskakujących form, penetrowania możliwości nowego kształtowania przestrzeni, często z zabawy nieznanym krajobrazem -labiryntem, niż z pragnienia uwiecznienia jakiegoś podróżniczego wspomnienia. Podróż odwieczna i coroczna Artysta wzrastał w pięknym miejskim ogrodzie w samym sercu Krakowa. To zapewne ukształtowało jego dzisiejsze zamiłowania. Jest wielbicielem ogrodów i z wielką przyjemnością zarówno je pielęgnuje, jak i obserwuje. A ogród artysty i jego żony to prawdziwy raj pełen kwiatów i wyszukanych odmian krzewów. A gdyby tego było jeszcze mało, latem czas spędza we własnym domu na wsi. W obu tych miejscach wydaje się odbywać jeszcze inną podróż tę psychice artysty najbliższą, pozbawioną codziennej be felt. Recreation of the structure would be too easy, as in Wyspa sfinksa (Island of the Sphinx, 2010) p. 25, which is why the artist constructs something to the likeness of a powerful rock massif, which invitingly opens itself up with numerous orifices. The sphinx does not guard the entrance to the grave, as it itself is a grave to which a labyrinthine path leads. Besides visions of space and architecture connected to specific journeys, the artist s works feature also indefinite visions: made-up stone cities, hanging gardens : born of the need to create interesting and surprising forms, to penetrate the new possibilities of shaping the space that frequently originate from the plays with unknown landscape labyrinth, rather than from a desire to immortalise a travel-time memory. The eternal annual journey The artist grew up in a beautiful municipal garden in the very heart of Kraków, which must have shaped his present preferences. He is a lover of gardens, takes great pleasure both in caring for them and in watching them. The garden of the artist and his wife is a true paradise, blossoming with flowers and abundant with exclusive species of shrubs. Should this not suffice, he spends time in his own cottage in the country in summer. In both these places, the artist seems to go on yet another journey the one closest to the soul of the artist, devoid Kamienne miasto mm 14

15 Błąd w tytule? Praca, która zamieszczamy ma tytuł Święto wiosny, jeśli oczywiście to o nią chodzi) banalności, brutalności i szybkości. Ogród to ucieczka do miejsca, gdzie panuje inny czas, który artysta od lat stara się uchwycić dotknąć w bujności, ruchliwości i zagmatwaniu przyrody swoich rycin. Podróżą każdorazowo fascynującą jest obserwacja przemiennego cyklu wiosennego wzrostu (Świat wiosny, 2008) s. 16, letniego kwitnienia i jesiennego przekwitania. Artysta pochyla się nad kwitnącą różą (Chińska róża, 2009) s. 23, tulipanami, ślimakami, konikami polnymi, pszczołami, nie pomijając jednak ukrytej wśród liści i płatków kwiatów żony ani syna schowanego w gąszczu zieleni. Fascynacja ogrodami ma też swoje odbicie w bardziej symbolicznych wizjach nawiązujących do raju miejsca niezmienności i bezpieczeństwa. Emigranci raju utraconego Adam i Ewa (Emigranci III, 1994) s. 8 przyodziani w pióra, podobni ptakom, wyruszają w świat pełen niebezpieczeństw. Naszego artystę zobaczymy w prawym rogu ryciny. Odziany w skrzydła, oddalony od gwaru innych uskrzydlonych postaci, siedzi wsparty na walizkach i patrzy w dal jakby ważył słuszność odbywania owej podróży. Czyżby bał się lotu, nie chciał opuścić rajskiego ogrodu? Być może pragnie pozostać z tymi, którym udało się znaleźć trzecią drogę (Taniec w innym wymiarze, 2003) s. 12 uskrzydlonymi, podobnymi motylom, wciąż uczestniczącymi w rajskim życiu. of the everyday banality, brutality, and hurry. The garden provides an escape to the place where a different time pervades, which the artist has tried to capture for years to touch the luxuriance, liveliness, and tangles of nature in his etchings. A travel that always fascinates is the observation of the alternating cycle of spring growth (Świat wiosny (The World of Spring), 2008) p. 16, the summer blossom, and the autumnal withering. The artist bows down over a rose in bloom (Chińska róża (Chinese Rose), 2009) p. 23, tulips, snails, grasshoppers, and bees; nor did he ignore his wife hidden among the leaves and flowers, or his son concealed in the green thicket. The fascination in the gardens finds reflection also in the more symbolical visions, referring to paradise the place of eternity and safety. Emigrants from the paradise lost Adam and Eve (Emigranci III (Emigrants III), 1994) p. 8 dressed in feathers in the likeness of birds, set off into the world full of danger. In the right corner of the etching we see the artist. Dressed in wings, away from the hubbub of the winged figures, he is sitting, supported on the suitcases, and looking into the distance as if he were considering the rightness of going on the journey. Could he be afraid of taking flight, could he not want to leave the Garden of Eden? Possibly, his desire is to remain with the ones who have managed to find the third path (Taniec w innym wymiarze (Dance in Another Imperium mm 15

16 Jakkolwiek banalnie albo wyrafinowanie próbowalibyśmy opisać świat przedstawiony na tych sztychach, pozostaniemy bezradni wobec zagadki jego istoty i tajemnicy, którą niesie. Podróże przekorne Są jednak jeszcze inne podróże, może najbardziej fascynujące, gdyż wiodące w nieznane, zawieszone w przestrzeni pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a właściwie pomiędzy wyobraźnią a przekazem. W swych najbardziej znanych cyklach artysta stwarza własną mitologię. Wieża w rycinie Wieża Babel (2008) s. 17 jest pusta. Budowniczowie dawno odeszli, pozostawiając rumowisko dowód swojej pychy. Ale czy wznoszenie się poza poznane, gotowe i doświadczone można nazwać grzechem? Czyż dążenie do doskonałości nie jest wpisane w ludzką naturę? Czy wieża w powstałej rok wcześniej rycinie Moja wieża Babel (2007) nie była już prawie gotowa? Zniknęły z niej szalunki, drabiny i rusztowania, dając nam nadzieję, że może zostanie wreszcie dokończona. Dlaczego znowu zamieniła się w ruinę? Ciągłe zawieszenie pomiędzy dążeniem do doskonałości a niemożnością jej osiągnięcia wydaje się motywem przewodnim tego cyklu, w którym wieża skazana jest na niekończącą się budowę. Trudno również czerpać nadzieję, patrząc na Arkę, ukazywaną przez artystę w licznych Dimension), 2003) p. 12 the winged ones, akin to the butterflies, who still participate in the heavenly life. However banal or sophisticated a definition of the world presented in the etchings we would attempt, we shall stand helpless when facing the secret of its essence, and the mystery it carries. The repartee journeys There are also other journeys, possibly the most fascinating as they lead into the unknown, suspended in the space between God and human, or actually in between the imagination and message. In his best-known cycle, the artist builds his own mythology. The tower in the work entitled Wieża Babel (The Tower of Babel, 2008) p. 17 is empty. The constructors are long gone, having left rubble: the proof of their vainglory. Yet can the soaring flight beyond what is known, ready, and experienced be called a sin? Is the strife for perfection not inscribed into human nature? Was not the tower in the Moja wieża Babel (My Tower of Babel 2007) nearly finished? All the boarding, ladders, and scaffoldings disappeared from it, giving us hope that it may eventually be completed. Why did it turn into ruin again? The continuous suspense between struggle for perfection and the inability of achieving it seems to be the leading motif of the cycle, where the tower is sentenced to the endless construction. It is also hard to draw hope Święto wiosny mm 16

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 ЕМoТІКon robert rumas & piotr wyrzykowski 14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art Warszawa 2012 Maria Morzuch Początki waszej artystycznej

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie

Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Katalog wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Katalog współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Young Painters in Gdańsk MFAs in Painting 2014 Karolina Bracławiec Malwina Chróścińska Aleksandra Fronc Michalina Gniazdowska

Bardziej szczegółowo

Podróżowanie z Servasem

Podróżowanie z Servasem STOWARZYSZENIE SERVAS POLSKA Podróżowanie z Servasem Wrocław Warszawa 2014 3 Spis treści Część I Relacje POLSKICH podróżników Ted Karolak Od Florydy po Kalifornię 8 From Florida to California 8 Anna Sala-Wojnowska

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013

Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 Europejski Festiwal Pasteli Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2013 European Pastel Festival Małopolska 6 th International Biennial Pastel Exhibition Nowy Sącz 2013 1 Wystawa Ślady

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo!

wstęp intro Dear Sirs and Madams! Szanowni Państwo! Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 4-2006 Magazine of the Katowice Airport Issue 4-2006 SILESIA airport 4-2006 wstęp intro Szanowni Państwo! Dear Sirs and Madams! Jura na Śląsku? Zapewne niektórzy czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009

MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 MŁODE MALARSTWO W GDAŃSKU DYPLOMY 2009 YOUNG PAINTINGS IN GDAŃSK MASTERS OF ARTS 2009 Ewelina Baran Ewa Juszkiewicz Agnieszka Kajkowska Ewa Kaletyn Justyna Kuklo Honorata Mar;n Magdalena Mellin Katarzyna

Bardziej szczegółowo

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger

wstęp intro Dear Readers! Milionowy Pasażer One Million Passenger czytaj na str. 4-5, 30, 32 find more on pp. 4-5, 30, 32 czytaj na str. 22 find more on p. 22 czytaj na str. 26 find more on p. 26 SILESIA airport 1-2005 wstęp intro Milionowy Pasażer One Million Passenger

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013 Aleksander Bajger / Anna Białecka / Daniel Cybulski Monika Filipek / Marta Grabicka / Anna Jarmołowska Aleksandra Kotarska / Michał Łagowski / Aleksandra Maksjan Joanna Mularska / Krzysztof Nowicki / Wojciech

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UNIKATY SZKŁO POLSKIE XXI WIEKU

UNIKATY SZKŁO POLSKIE XXI WIEKU UNIKATY SZKŁO POLSKIE XXI WIEKU Unique Glasses: 21 st -century Polish Glass 27 Artystów - 53 Koncepcje 27 Artists - 53 Concepts Wstęp, przygotowanie materiałów i wybór prac Introduction, Preparation of

Bardziej szczegółowo

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft

Polskie Rzemiosło Artystyczne. Polish Handicraft Polskie Rzemiosło Artystyczne Polish Handicraft Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi.dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako wyroby codziennego

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA 08 2015(30) XXANAXX POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI

PARTNER WYDANIA 08 2015(30) XXANAXX POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW IM. NSZZ SOLIDARNOŚĆ "SOLIDARITY" SZCZECIN-GOLENIÓW AIRPORT MAGAZINE PARTNER WYDANIA 08 2015(30) POBIERZ NA LOTNISKU AIRPORT-FREE-WIFI XXANAXX SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova

MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI. Halina Mlynkova MAGAZYN PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA NR 08 (33) / 2014 TAKE YOUR FREE COPY: RZE-FREE-WIFI Halina Mlynkova W NUMERZE THIS ISSUE 6 ROZMOWA / TALK Oczy wilka. Halina Mlynkova. Wolf eyes. Halina Mlynkova.

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna. General information

Informacja ogólna. General information SOCIAL ART Informacja ogólna Social Art jest trzydniowym wydarzeniem społeczno-kulturalnym (7-9 czerwca 2013), w czasie którego zostaną zaprezentowane w przestrzeni Kina Nowe Horyzonty filmy, reklamy oraz

Bardziej szczegółowo

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland The Journal Christian Psychology Around The World Christian psychology is moving world wide The Main Articles: Nature of despair The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts Personal and impersonal

Bardziej szczegółowo

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj!

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. maj 2012 (06) The Royal Lazienki Museum. zeskanuj! m a g a z i n e maj 2012 (06) Miesięcznik Pasażerów eurolot.com / eurolot.com Passengers monthly Egzemplarz bezpłatny / Free copy zeskanuj! Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie The Royal Lazienki Museum

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards

6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards 6. Grand OFF Najlepsze Niezależne Filmy Świata the 6 th Grand OFF World Independent Film Awards organizatorzy / organisers Telewizja Kino Polska / Kino Polska Television Fundacja Cinema Art / Cinema Art

Bardziej szczegółowo