ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: Usługi szkoleniowe)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE (kod CPV: Usługi szkoleniowe) Katowice, dn Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu szkoleniowego Śląska Akademia ICT program rozwoju kompetencji informatycznych, nr umowy UDA-POKL /11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zapraszamy do złoŝenia oferty na usługi spełniające poniŝsze wymagania: 1. Oznaczenie zamawiającego: Comarch S.A. Al. Jana Pawła II 39a, Kraków fax: (12) NIP: Osoba do kontaktu: Wojciech Czerepak Tel. (12) Mail: 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności wskazaną w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dn r. 3. Przedmiot i termin wykonania zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa przygotowania i przeprowadzenia dla 3 grup 3-dniowego szkolenia (w sumie 9 dni szkoleniowych) z tematu Budowa ergonomicznych interfejsów uŝytkownika przeznaczonego dla architektów systemu, grafików - projektantów GUI, programistów frontendu aplikacji, osób odpowiedzialnych za komunikację i ustalanie wymagań systemowych z klientem. a) Zakres tematyczny szkolenia powinien zawierać następujące zagadnienia: Interfejs uŝytkownika a człowiek, Rola, funkcje i zadania człowieka we współpracy z komputerem, Funkcjonalność i uŝyteczność. Grafika prezentacyjna, Menu, GUI, interakcja, Zasady tworzenia interfejsu uŝytkownika dla aplikacji oraz stron WWW z przykładami złych oraz dobrych projektów, budowanie ergonomicznych aplikacji, elementy psychologii poznawczej i społecznej. Wpływ róŝnych czynników na odbiór informacji, Rola, funkcje i zadania człowieka we współpracy z komputerem, ergonomia oraz przyjęte standardy - norma ISO 9241, przydatność, efektywność, przyswajalność, stosunek uŝytkownika, techniki badania uŝyteczności (pod kątem aplikacji WWW).

2 b) Szkolenia odbywać się będą w okresie w dni powszednie, w godzinach pracy pracowników (maksymalny przedział czasowy), w siedzibie Comarch S.A., Oddział Katowice, ul. Krasińskiego 29, Katowice. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy. c) Jeden dzień szkolenia trwa 8 godzin zegarowych (6 godzin zegarowych, czyli 8 godzin lekcyjnych szkolenie, 2 godziny zegarowe - przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa). d) Grupa szkoleniowa liczy 5-15 osób. e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych oznaczonych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o treści adekwatnej do omawianej tematyki (w formie elektronicznej) oraz testu wyboru (w formie elektronicznej) zawierającego 15 pytań sprawdzających wiedzę uczestników z zakresu merytorycznego szkolenia (przeprowadzanego na początku i na końcu szkolenia w celu ewaluacji). Druk materiałów szkoleniowych i testów wiedzy oraz zapewnienie zestawu materiałów piśmienniczych pozostaje po stronie Zamawiającego. f) Realizacja szkoleń znajdzie swoje odzwierciedlenie w Dzienniku zajęć. Na zakończenie szkoleń uczestnicy otrzymają Certyfikaty (przygotowane przez Zamawiającego, podobnie jak Dziennik zajęć ). g) Zamawiający zastrzega moŝliwość zmiany ilości i terminu realizacji szkoleń oraz liczby uczestników. Sposób informowania o ww. zmianach zostanie wskazany w umowie z Wykonawcą. h) Wymagania dotyczące prowadzącego: Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów o tematyce zbieŝnej z zapytaniem ofertowym (szczegóły naleŝy wpisać w Załączniku nr 2) 4. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wykonawca zaoferuje usługę przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymogami określonymi w pkt.3 2) Ofertę naleŝy sporządzić na piśmie, w języku polskim, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty naleŝy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. 4) Oferent powinien załączyć proponowany program szkolenia. 5) Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy, a podpis/y musi/szą umoŝliwić identyfikację toŝsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złoŝony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 6) Do oferty naleŝy załączyć (w przypadku firm i osób prowadzących działalność gospodarczą): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) jeŝeli ofertę podpisuje osoba inna niŝ to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą naleŝy złoŝyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;

3 7) Wypełnienie Oświadczenia o braku występowania powiązań, o którym mowa w pk. 6 stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 8) Dołączenie referencji/protokołów/zaświadczeń dokumentujących dotychczasowe doświadczenie - jeśli Oferent je posiada. 9) Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 10) Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz informacja na temat sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: I Kryteria formalne (bez spełnienia których oferta nie będzie oceniana) Przygotowanie oferty zgodnie z pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego. II Kryteria merytoryczne Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 100 pkt. Cena oferty 40% Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniŝszym wzorem: L C = C MIN /C O *100 pkt * 40% Gdzie: L C liczba punktów za kryterium cena C O cena netto oferty C MIN najniŝsza cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Doświadczenie prowadzącego 60% Punkty za Doświadczenie prowadzącego zostaną przyznane zgodnie z tabelą (ocenie podlega konkretny Trener) i poniŝszym wzorem: Szkolenia (sumaryczna liczba dni przeprowadzonych szkoleń z tematu zbieŝnego z zapytaniem ofertowym w okresie od stycznia 2010 do momentu złoŝenia oferty) i liczba punktów Projekty (sumaryczna liczba dni realizacji projektów z tematu zbieŝnego z zapytaniem ofertowym w okresie od stycznia 2010 do momentu złoŝenia oferty) i liczba punktów 1-10 dni (5 pkt.) 1-2 miesiące (20 pkt.) dni (10 pkt.) 2,1-6 miesięcy (30 pkt.) powyŝej 20 dni (15 pkt.) powyŝej 6 miesięcy (40 pkt.)

4 Liczba punktów w kryterium doświadczenie prowadzącego zostanie przyznana zgodnie z poniŝszym wzorem: L D = D O /D MAX * 100pkt * 60% Gdzie: L D liczba punktów za kryterium doświadczenie prowadzącego D O liczba punktów przyznanych za kryterium doświadczenie prowadzącego z danej oferty D MAX największa liczba punktów przyznanych za kryterium doświadczenie prowadzącego z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6. Informacja na temat zakresu wykluczenia z moŝliwości realizacji zamówienia. Z moŝliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Comarch SA. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Comarch S.A. lub osobami upowaŝnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Comarch S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Comarch S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) Pozostawaniu w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złoŝenie przez Wykonawcę Oświadczenia o braku występowania ww. powiązań zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 7. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferty moŝna składać: a) Pocztą, kurierem albo osobiście: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch, al. Jana Pawła II 41e, Kraków b) Za pośrednictwem faksu: fax: (12) c) Za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie zeskanowanego, podpisanego oryginału na adres: d) Termin składania ofert upływa: ) Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane. 3) Ocena ofert zostanie dokonana przez Kierownika Projektu, w dn w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Comarch, al. Jana Pawła II 41e, Kraków. 4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany jest w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria wskazane w pkt. 5 i jest dokumentowany protokołem. Informacja o wyniku postępowania zostanie przesłana do kaŝdego Wykonawcy, który złoŝył ofertę. 5) Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w terminie nieprzekraczającym dnia realizacji zamówienia.

5 6) Zamawiający moŝe odstąpić od podpisania umowy, w przypadku, gdy cena wybranej oferty przewyŝsza kwotę wynikającą z budŝetu projektu przeznaczoną na realizację zamówienia lub podejmie negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Wykonawcą. W ostateczności moŝliwe jest powtórzenie postępowania w trybie zasady konkurencyjności. Z powaŝaniem Wojciech Czerepak Kierownik Projektu

6 Załącznik nr 1.. (pieczęć Wykonawcy). (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Comarch S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Comarch S.A. lub osobami upowaŝnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Comarch S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Comarch S.A. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) Pozostawaniu w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli... (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę)

7

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 19 kwiecień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo