Transport multimodalny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport multimodalny"

Transkrypt

1 Transport multimodalny 1 W dobie wzrastającego wolumenu przewozów ładunków, braku czasu na organizację tych przewozów przez załadowców, rosnącej konkurencji dotyczącej szybkości dostaw, rosnącego zanieczyszczenia środowiska, zatłoczenia dróg i przejść granicznych jedynym rozsądnym rozwiązaniem staje się rozwój przewozów multimodalnych. Załadowca przekazując swój ładunek operatorowi przewozów multimodalnych może być spokojny o to czy jego ładunek dotrze do celu i czy nie zostanie przetrzymany na granicy, tym wszystkim zajmie się operator. Transport multimodalny jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w świecie międzynarodowych przewozów jednostek ładunkowych w relacji dom-dom, gdyż tylko w tym systemie ładunek może dotrzeć prosto od producenta do odbiorcy. Współczesne podejście do transportu wymaga kompleksowego spojrzenia na cały łańcuch transportowy. Należy odejść od gałęziowego oceniania transportu, a spojrzeć nań jako na jedną wielką całość. Takim właśnie współczesnym wyrazem tendencji występujących w nowoczesnym transporcie jest transport multimodalny (przewozy multimodalne). Pojęcie transportu multimodalnego Gwałtowny wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na początku XX w., w pełni uświadomił uczestnikom międzynarodowego obrotu handlowego potrzebę wykorzystania różnych środków transportu. Wymagało to koniecznej koordynacji, w celu efektywnego wykorzystania, różnych środków transportowych. Jednakże problemy techniczne, ekonomiczne oraz prawne, pojawiły się w znacznym zakresie w sferze działalności transportowej około 50 lat temu, z chwilą szerszego stosowania kontenerów w międzynarodowej wymianie towarowej. Wskutek tego zaczęły pojawiać się zupełnie nowe, dotychczas nieznane, zjawiska i praktyki handlowe, wymagające uwzględnienia w międzynarodowej regulacji prawnej. Zaczęto mówić o rewolucji kontenerowej, czy początkach wieku kontenerowego. Szybki, systematyczny wzrost użycia kontenerów we wszystkich gałęziach transportu wpłynął w decydujący sposób na kształtowanie się nowej formy organizacyjnej przemieszczania towarów transportu multimodalnego. 1 1 Z. Kwaśniewski, Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1989, s.24. 1

2 Międzynarodowy transport multimodalny polega na przewozie zunifikowanych jednostek ładunkowych (kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe dostosowane do przeładunku pionowego) różnymi środkami transportu (wagon kolejowy, statek morski lub śródlądowy, samochód ciężarowy) przez terytorium co najmniej dwóch krajów, na podstawie jednego dokumentu przewozowego. 2 Jednak obok transportu multimodalnego wyróżnia się także transport intermodalny, transport kombinowany oraz transport łamany. Poniżej przedstawiono ich definicje, umożliwiające rozróżnienie tych pojęć. 2 Transport multimodalny (Multimodal transport) przewóz towarów za jednym dokumentem przez co najmniej dwie różne gałęzie transportu (w tym samym momencie). Transport intermodalny (Intermodal transport) przewóz towarów za jednym dokumentem w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe, przy użyciu sukcesywnie różnych gałęzi transportu i bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu. Transport kombinowany (Combined transport) przewóz towarów przez co najmniej dwa różne środki transportowe, w którym umowy o przewóz są podpisywane przez spedytora (lub nawet zleceniodawcę) z poszczególnymi przewoźnikami, z których każdy odpowiada za wykonanie bezpiecznego przewozu na swoim odcinku trasy. Główną część europejskiej podróży wykonuje transport morski, kolejowy lub żegluga śródlądowa, a każdy dowóz/odwóz jest wykonywany przez transport samochodowy na możliwie najkrótszych odległościach (do 150 km w relacjach do/z portów morskich i śródlądowych oraz do 100 km w relacjach do/z terminali lądowych). Transport łamany przewóz towarów przez co najmniej dwa różne środki transportowe pochodzące z tej samej gałęzi transportu. W definicjach tych występują cztery elementy warunkujące zaistnienie transportu multimodalnego: 2 W literaturze spotykamy wiele definicji, np. w materiałach wydawanych przez ONZ występują określenia, że Międzynarodowy transport multimodalny jest to przewóz ładunków z jednego kraju do drugiego za pomocą co najmniej dwóch środków różnych gałęzi transportu, wykonany na podstawie kontraktu zawartego z jednym operatorem transportu multimodalnego, który bierze na siebie całą odpowiedzialność za wykonanie kontraktu. Inna definicja, zawarta w konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym towarów, brzmi: Transport multimodalny oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie nad towarem przejął pieczę operator przewozów multimodalnych do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju. J. Neider, Przewozy intermodalne w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa 1995, s

3 1. konieczność użycia środków transportowych, pochodzących z co najmniej dwóch gałęzi transportu; 2. konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz multimodalny; 3. konieczność zaangażowania tylko jednego organizatora odpowiedzialnego za przebieg dostawy towaru i posługującego się dokumentem przewozowym obejmującym całą trasę dostawy; 4. konieczność zjednostkowania ładunku, co oznacza, że towar podlega manipulacjom przeładunkowo-składowym w całości wraz z kontenerem lub środkiem transportowym. 3 Idea multimodalizmu obejmuje następujące wyróżniki: 4 1. świadczenie szerokiego wachlarza usług kompleksowych; 2. przejęcie wielu funkcji związanych z organizacją, koordynacją, realizacją i zarządzaniem procesami transportowymi przez operatora transportu multimodalnego; 3. zmniejszenie ogólnego czasu transportu; 4. zmniejszenie zintegrowanych kosztów transportu; 5. uproszczenie procedur związanych z przemieszczeniem towarów. Realizacja celów systemowych multimodalizmu dokonuje się według następujących warunków: technicznych (unifikacja jednostek ładunkowych, środków transportu oraz środków w stacjach i węzłach transportowych), technologicznych (technologie przeładunków, przewozów i obsługi w stacjach i węzłach transportowych), organizacyjnych (operator multimodalnego systemu transportowego jako instytucja multimodalizmu, rozwinięte systemy logistyczne systemu, centrum i punkty zarządzania systemem, techniczno-technologiczne oraz organizacyjno-ekonomiczne projektowanie systemu), prawnych (jedna umowa na przewóz multimodalny, jednolita odpowiedzialność operatora za realizację dostawy, umowy operatora z przewoźnikami odcinkowymi), ekonomicznych (jedna cena za przewóz multimodalny, podział kosztów i ryzyka między uczestników łańcucha, kontrola kosztów transportu), dokumentacyjnych (jeden dokument na przewóz multimodalny, uproszczenie procedur i dokumentacji, informatyzacja opracowywania i transmisji dokumentów), informacyjnych (informacje dotyczące fizycznego ruchu kontenerów i usług świadczonych na ich rzecz, imformatyzacja informacji), zarządzania (centrum zarządzania systemem multimodalnym, punkty logistyczne w łańcuchu multimodalnym, zarządzanie logistyczne systemem multimodalnym) oraz logistycznych (projektowanie łańcucha transportowego, sprzętowe zabezpieczenie łańcucha transportowego, usługowe zabezpieczenie łańcucha zasada just-in-time ). 5 Zunifikowanie jednostek ładunkowych spowodowało ujednolicenie sposobów i warunków przewozu statkami, koleją i samochodami. Nasiliło się w związku z tym 3 3 Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996, s Facing the challenge of integrated transport services. Report by the UNCTAD Secretariat, UNCTAD/SDD/MT/7. W dokumencie tym stwierdzono m.in., że transport multimodalny stanowi poszerzenie zakresu usługowego w stosunku do transportu intermodalnego, opierającego się na zasadzie door-to-door. 5 J. Kubicki, I. Urbanyi-Popiołek, J. Miklińska, Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wydawnictwo WSM w Gdyni, Gdynia 2000, s

4 zjawisko wewnętrznej integracji procesów transportowych, przebiegające na trzech płaszczyznach: 1. techniczno-technologicznej, polegającej na przystosowaniu infrastruktury liniowej i punktowej, środków transportowych oraz urządzeń przeładunkowych do obsługi tej samej zunifikowanej jednostki ładunkowej, 2. organizacyjnej, polegającej na powstaniu specjalistycznych struktur organizacyjnych realizujących funkcje operatorów zatrudnionych do obsługi kompleksowych procesów transportowych, 3. handlowo-eksploatacyjnej, polegającej na stosowaniu jednego dokumentu transportowego na całą trasę dostawy, wprowadzaniu jednolitych zasad ustalania cen za przewóz jednostek ładunkowych różnymi środkami transportu, oferowaniu klientom łącznej stawki obejmującej cały proces dostawy oraz tworzeniu jednolitego systemu prawnego regulującego warunki dostaw oraz odpowiedzialność stron umowy o przewóz. Dopiero spełnienie powyższych elementów uprawnia do posługiwania się pojęciem transport multimodalny, którego idea polegająca na przewozach w relacji dom-dom (door-to-door) jednostek ładunkowych, opiera się na formule jeden partner, jedna cena, jeden dokument, jednolita odpowiedzialność. 6 Podłożem rozwoju przewozów multimodalnych na świecie było dążenie do usprawnienia procesów przemieszczania ładunków, przy czym jako najistotniejsze wymienia się: przyspieszenie i uproszczenie manipulacji przeładunkowych, redukcję liczby czynności ładunkowych na drodze przewozu ładunku, redukcję pracochłonności i zatrudnienia przy czynnościach przeładunkowych, lepsze wykorzystanie drogowego taboru przewozowego (głównie silnikowego), oszczędność paliw płynnych w transporcie drogowym, obniżenie jednostkowych kosztów transportu, odciążenie dróg kołowych, możliwość realizacji usługi transportowej w relacji dom-dom, ściągnięcie z powrotem na kolej utraconej w ostatnich latach masy towarowej przewożonej dotychczas przez transport drogowy oraz większą niezawodność transportu kolejowego w okresie zimowym. W poszczególnych krajach wymienione cechy występują z różną ostrością. 7 4 Rodzaje transportu multimodalnego Transport multimodalny wytworzył wiele odmian i sposobów przewozu zunifikowanych jednostek ładunkowych. Można go podzielić ze względu na: zasięg (na: lądowo-morski i lądowy), rodzaj użytych jednostek ładunkowych (na: kontenerowy, pojemnikowy, naczepowy i typu double stack ), charakter użytych środków transportowych (na: szynowo-drogowy, szynowo-morski, drogowo-morski i drogowolotniczy), liczbę dysponentów-właścicieli środków transportowych (na: 6 Transport międzynarodowy, praca zbiorowa pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 1996, s Na przykład w ostatnich latach w Europie Zachodniej dąży się do wykorzystania dużych rezerw przewozowych w transporcie kolejowym (szczególnie w Niemczech), co wynika z jednej strony z chęci odciążenia nadmiernie zatłoczonych głównych dróg kołowych i autostrad (szczególnie w okresach weekendowych), oraz z dużej zawodności transportu drogowego w okresie zimowym (szczególnie w regionach górzystych), z drugiej strony z chęci zmniejszenia deficytu finansowego na kolei. 4

5 5 jednopodmiotowy i wielopodmiotowy), charakter operatora (na: bezpośredni, gdzie operatorem jest przewoźnik główny i pośredni, gdzie operatorem jest np. NVOCC 8 lub przewoźnik pomocniczy), sposób ustalania cen i odpowiedzialności (na: odcinkowy i jednolity). 8 NVOCC (Non Vessel Operating Common Carier) to podmiot, który w stosunku do załadowcy występuje w charakterze przewoźnika morskiego, nie mając własnych statków. 5

6 6 W transporcie lądowo-morskim wyróżnić można wiele specjalistycznych systemów przewozów multimodalnych w zależności od rodzaju gałęzi transportu współpracujących z transportem morskim, rodzaju zastosowanych środków transportowych w poszczególnych gałęziach, form przemieszczanych jednostek ładunkowych czy też zastosowanych metod przeładunku. 9 Do najważniejszych z nich ze względu na powszechność zastosowania i znaczenia w przewozach zaliczyć należy: Kontenerowy System Transportowy (w tym: podsystem przewozu i przeładunku 9 Szczególnie istotny dla czasu transportu multimodalnego jest moment zmiany gałęzi. Mamy wówczas do czynienia nie z przeładunkiem samego towaru, lecz przemieszczaniem ważącej wiele ton jednostki ładunkowej. Sam proces tego przemieszczenia wymaga w wielu wypadkach budowy specjalnych terminali wyposażonych w drogie urządzenia, takie jak np. suwnice czy wózki widłowe. Z ich użyciem wiążą się duże ubytki czasu potrzebnego na dokonanie operacji przeładunkowej i niska elastyczność pojedyncze suwnice, ograniczona liczba obsługiwanych pojazdów ze względu na ewentualne kłopoty z manewrowaniem, dojazdem, wyjazdem, itp. Obecnie proponuje się kilka rozwiązań usprawniających te prace, np. ALS Automatic Loading System, polegający na zastosowaniu specjalnego typu wagonu z zagłębioną podłogą i dwóch urządzeń przeładunkowych (lawet) poruszających się prostopadle do osi szynowego środka transportu. J. Brach, Relacja czaskoszt w transporcie drogowym i kombinowanym, [w:] Status zawodowy i pozycja spedytora międzynarodowego w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1999, s

7 pionowego lo-lo oraz podsystem przewozu i przeładunku poziomego ro-ro), 10 Toczny System Transportowy (w tym: podsystem przewozów kolejowo- morskich oraz podsystem przewozów samochodowo-morskich) oraz system przewozów Piggyback (w tym: podsystem przewozu nadwozi wymiennych na wagonach kolejowych, 11 podsystem przewozu samochodowych naczep siodłowych na wagonach kolejowych 12 oraz podsystem przewozu pojazdów drogowych i pociągów drogowych na wagonach kolejowych 13 w technice ruchoma droga. 14 Ze względu na stosowane pojazdy i podporządkowane im techniki przeładunku wydzielono podsystemy transportu multimodalnego: 1. Transport multimodalny nie towarzyszący w tym podsystemie naczepy siodłowe, nadwozia wymienne oraz kontenery przewozi się na wagonach kieszeniowych lub platformach kontenerowych. Układy jezdne naczep znajdują się w kieszeniach, czyli obniżonych częściach wagonów. Przeładunek jest realizowany metodą pionową z użyciem suwnic bramowych, a ciągniki i kierowcy nie uczestniczą w przeładunku. 2. Transport multimodalny towarzyszący na kolejowych platformach niskopodłogowych przewozi się samochody ciężarowe jednoczłonowe i z przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami. Pojazdy załadowuje się wykorzystując ich własny napęd. Na stacji docelowej opuszczają skład, kolejno zjeżdżając po pomoście uchylnym, a kierowcy towarzyszą pojazdom, zajmując miejsca w wagonie sypialnym. Ten system obarczony jest stosunkowo wysokimi kosztami, w związku z tym należy przewidywać stopniowe odchodzenie od jego eksploatowania na korzyść transportu nietowarzyszącego Przewozy kontenerowe Dominującym rodzajem przewozów multimodalnych ze względu na rodzaj opakowania ładunku są przewozy kontenerowe. Wiąże się to z przesłanką powstania przewozów multimodalnych, których jedną z głównych przyczyn powstania, było zastosowanie kontenerów na szeroką skalę. 16 Początki konteneryzowania ładunków w transporcie przypadły na lata, kiedy wąskim gardłem przewozów międzynarodowych stały się punkty przeładunkowe. W latach sześćdziesiątych minionego wieku, na skutek wysokiej koniunktury gospodarczej, rosła nieustannie masa towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego. Punkty przeładunkowe, a zwłaszcza porty morskie, zaczęły odczuwać poważne trudności w zakresie szybkiego i sprawnego przeładunku. Dotyczyło to zarówno środków transportowych, których czas pobytu w punktach przeładunkowych ulegał coraz 10 Sztauowanie ładunków w kontenerach w transporcie morskim, praca zbiorowa pod red. T. Witalewskiego, Wydawnictwo Instytutu Morskiego, Gdańsk-Szczecin 1974, s Jednostkami obrotu portowego są samochodowe nadwozia wymienne. 12 Jednostkami obrotu portowego są naczepy siodłowe. 13 Jednostkami przewozowymi są tu naczepy samochodowe, pojazdy drogowe i pociągi drogowe. 14 J. Neider, Przewozy intermodalne w transporcie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s J. Kreft, Kto kombinuje ten jedzie, Gazeta Portowa 1995 nr Ładunki okrętowe. Poradnik encyklopedyczny, praca zbiorowa pod red. J. Wizmur, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze i Wydawnictwo WSM w Gdyni, Sopot-Gdynia 1997, s

8 większemu wydłużeniu, jak i ładunków, które były w coraz dłuższym czasie dostarczane do miejsc przeznaczenia. Największe straty ponosili przewoźnicy morscy z powodu przestoju statków w porcie. Aby ograniczyć ogromną masę małych, drobnych partii ładunkowych, wymagających kosztochłonnych i czasochłonnych manipulacji przeładunkowo-składowych, wymyślono koncepcję tworzenia z nich dużych jednostek ładunkowych, pozwalających na przyspieszenie i uproszczenie tych operacji, Ucieleśnieniem tych koncepcji stały się kontenery, początkowo eksploatowane w relacjach port-port, a później coraz powszechniej, także w relacjach dom-dom. 17 Podążając za przewozami morskimi konteneryzacja poczęła również rozwijać się w transporcie lądowym, najpierw na kontynencie północnoamerykańskim, a w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku również na kontynencie europejskim. Kontenery, ze względu na swe wymiary i właściwości konstrukcyjne, wymagają odpowiednio przystosowanych do ich przewozu środków transportowych, zapewniających szybki załadunek i wyładunek oraz bezpieczny ich przewóz. W żegludze morskiej pojawiły się więc nowe konstrukcje statków częściowo lub wyłącznie przystosowane do przewozów znormalizowanych kontenerów: kontenerowce, których załadunek odbywa się systemem pionowym lo-lo; semikontenerowce, częściowo przystosowane do przewozów kontenerów, obsługujące linie o słabszym natężeniu potoków skonteneryzowanej masy ładunkowej; 3. rorowce, statki o poziomym systemie przeładunkowym ro-ro, których znaczną część przewożonych ładunków stanowią kontenery. 20 Zwiększenie ładowności kontenerowców pływających na głównych liniach, w połączeniu z wymaganiami załadowców dotyczącymi utrzymania wysokiej częstotliwości przewozów i globalnego zasięgu linii, doprowadziło do zwiększenia wymiarów i ilości statków zatrudnionych w serwisach dowozowych (tabela 1). 8 Tabela 1 Parametr projektowy Porównanie wymiarów największych kontenerowców. Typowy panamax Regina Maersk Istniejace statki P&O N W najbliższych latach Ładowność 4000 TEU 6000 TEU 6674 TEU TEU Szerokość 32,2 m 42,8 m 42,8 m 69,0 m Długość 292 m 318 m 300 m 400 m Zanurzenie 13 m 14 m 13,5 m 14 m Rzędy kontenerów (w poprzek pokładu) J. Neider, Przewozy intermodalne w transporcie międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992, s Kontener może odbywać podróż również na platformie, zwanej rolltrailerem. 19 Obecnie eksploatowane są kontenerowce lo-lo mogące zabierać jednorazowo kilka tys. TEU. A. Salomon, Konteneryzacja w handlu morskim, Namiary na Morze i Handel, 2001 nr 4(556) oraz ( ), a także: P.B. Stareńczak, Rynek kontenerowców w roku 2001 i 2002, Namiary na Morze i Handel, dodatek KONTENERY, s.xv XXI. 20 J. Miotke-Dzięgiel, Morskie przewozy kontenerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

9 Moc napędu kw kw kw kw głównego Źródło: A. Salomon, Konteneryzacja w handlu morskim, Namiary na Morze i Handel, dodatek KONTENERY, luty 2001, s.5. 9 W transporcie kolejowym do przewozów kontenerów służą specjalne wagony kontenerowe o stalowej konstrukcji ramowej, które nie mają podłogi, ścian bocznych ani dachu. Charakterystyczną cechą taboru samochodowego do przewozów kontenerów jest to, że jednostka transportowa składa się z dwóch części ciągnika siodłowego i naczepy kontenerowej, a międzynarodowe ustalenia drogowe ograniczają liczbę kontenerów przewożonych naczepami do 2 TEU. Również w śródlądowej żegludze wodnej pojawiły się barki zaadaptowane do przewozów kontenerów. Przewozi się je najczęściej w jednej lub dwóch warstwach ustawionych na dnie ładowni. Typowa barka o pojemności BRT może zabrać jednorazowo od 50 do 60 TEU. Przewozy Piggyback Przewozy Piggyback, ze względu na wykorzystanie tej techniki głównie w transporcie lądowym nazywane są również przewozami szynowo-drogowymi. Technika ta polega na tym, że na głównym odcinku przewozowym środek transportu drogowego (samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik z naczepą, sama naczepa, nadwozie wymienne) wraz z umieszczonym w nim ładunkiem, korzysta z usługi przewozowej transportu kolejowego. Przewozy szynowo-drogowe zostały zapoczątkowane we wczesnych latach 50. ubiegłego wieku w USA, a następnie w Kanadzie. W Europie zaczęto je stosować 10 lat później, a na szerszą skalę rozwinęły się dopiero w latach 80., głównie we Francji, w Niemczech, we Włoszech, Holandii, Austrii i Szwajcarii. Główną przesłanką tego rodzaju przewozów były względy ekologiczne, a efektem wdrażania tej techniki przewozów jest zwiększenie udziału w przewozach przyjaznego dla środowiska, transportu kolejowego. 21 Dodatkowym elementem, mającym wpływ na wzrost tego typu przewozów jest ich międzynarodowy charakter. 22 Rozróżnia się trzy 23 podstawowe techniki dokonywania przewozów Piggyback : D. Mendyk, Rozwój europejskich przewozów kombinowanych, Logistyka nr 2/2002, s Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod redakcją T. Szczepaniaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s Na szczególną uwagę zasługuje tutaj także nowy system intermodalnych przewozów kontenerowych Double Stack Container Transport (DSCT) wykorzystujący pociągi ciągnięte przez kilka zespołów napędowych, składające się ze specjalistycznych pięcioprzegubowych wagonówplatform, o pojemności 4 TEU każda. Dzisiaj, po wprowadzeniu ich do szerokiej eksploatacji zestaw o długości od 2 do 3 kilometrów, ciągnięty przez 5 lub 6 zespołów napędowych, może zabierać od 200 do 600 TEU w kontenerach 20, 30, 40, a nawet 48 stopowych. Szacuje się, że DSCT jest tańszy o 30% od przewozów kombinowanych w systemie konwencjonalnym. M. Koćmiel, Główne tendencje i czynniki rozwoju światowych i polskich portów morskich w latach , Szczecin 1988, s.34, Multimodal transport and containerisation, United Nations, New York 1984, s.18. 9

10 1. przewóz wagonami samochodów ciężarowych jednoczłonowych, samochodów ciężarowych z przyczepami (tzw. pociągów drogowych) oraz ciągników z naczepami (Ro-La Rollende Landstrasse [niem.], rolling highway system [ang.]); 2. przewóz wagonami samych naczep siodłowych (TOFC trailer on flat car); 3. przewóz wagonami pojemników wymiennych (swap body system). 10 Sposób pierwszy charakteryzuje się bardzo szybkim czasem załadunku i rozładunku pociągów. Próby przeprowadzone w warunkach optymalnych wykazały możliwości załadunku pociągu ładunkiem o masie 1250 ton w ciągu 20 min. 25 W omawianym wariancie możliwy jest tylko przeładunek poziomy dokonywany za pomocą pochylni lub ramp. Pojazdy o własnych siłach wjeżdżają na wagony, gdzie zostają umocowane do podłóg wagonów. Kierowcy pojazdów odbywają podróż tym samym pociągiem w wagonie sypialnym dołączonym do składu pociągu. System ten wymaga wyłączenia z pracy ciągnika wraz z kierowcą na czas przejazd pociągu, a w związku z dużymi kosztami obsługi kierowców samochodowych w czasie przejazdu pociągu, obecnie odchodzi się od tego sposobu na rzecz sposobu drugiego. 26 W systemie przewozów wagonami samych naczep siodłowych, naczepa siodłowa dostarczana jest na stację początkową przez jeden ciągnik i odbierana na stacji końcowej przez drugi. W ten sposób zwiększona zostaje ilość ładunku umieszczanego w pociągu (zamiast ciągników przewozi się dodatkowe naczepy) zmniejszają się koszty jednostkowe przewozu, a przewoźnicy samochodowi nie muszą wyłączać na kilka lub kilkanaście godzin ciągników z eksploatacji. Wyładunek i załadunek, choć mogą odbywać się w sposób pionowy i poziomy, trwają znacznie dłużej niż w metodzie pierwszej. 27 Trzecia metoda polegająca na przewozie wagonami pojemników wymiennych, choć jest najmłodszą z tu wymienianych, zdążyła już zdobyć sobie znaczącą pozycję w przewozach europejskich. Pojemnik wymienny jest to samochodowa skrzynia ładunkowa bez podwozia. Wspólną cechą pojemników wymiennych jest to, że można je odłączyć od podwozia i przewozić na naczepie (przyczepie) samochodowej lub na wagonie kolejowym. 28 Warto dodać, że jeżeli pojemniki wymienne mają stać się przyszłością przewozów multimodalnych niezbędna jest ich normalizacja. Jak na razie pojemniki wymienne stosowane były jedynie w przewozach lądowych, ale obecnie czyni 25 H. Binnenbruck, Huckepack und roll-on/roll-off Transport als Varianten des Haus-Haus Transports in Strassengüterverkehr, Transportkette, Dodatkowym ograniczeniem jest to, że Komisja Europejska zaaprobowała 16 lipca 1996 roku Dyrektywę, która określa limity dla pojazdów poruszających się po terenie Unii Europejskiej. Szerokość pojazdów może mieć maksymalnie 2,55 m, a długość pociągu drogowego 18,75 m. Transport i spedycja w handlu zagranicznym, praca zbiorowa pod red. Z. Krasuckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994, s W systemie TOFC bardzo ważne jest dostosowanie wagonów kolejowych do przewozu naczep tak, aby całość mieściła się w wymiarach skrajni kolejowej. W tym celu instaluje się w wagonach specjalne kieszenie (wpusty w podłodze wagonu), w których umieszcza się osie naczepy z kołami. Jeżeli kieszeń ta jest ruchoma, możliwy jest przeładunek poziomy, jeżeli nie tylko pionowy. Jest to najbardziej rozpowszechniony w Europie rodzaj wagonu do tego typu przewozów. Oprócz tego występują wagony z ruchomą (opuszczaną i podnoszoną) zapadnią, w której umieszcza się podwozie naczepy. Umożliwiają one przeładunek poziomy. Stosowane są we Francji ( Kangourou ) i w Niemczech ( Aachen ). 28 J. Neider, Przewozy intermodalne w transporcie.., s

11 się próby ich przewozu promami, dlatego też normalizacja pojemników wymiennych jest niezbędna. 29 Armatorzy, podobnie jak przedsiębiorstwa kolejowe, stanęli tutaj przed dylematem niedopasowania posiadanego sprzętu do wymiarów pojemników wymiennych ,3% 8,8% 67,9% Nadwozia wymienne i kontenery Naczepy siodłowe Technologia Ro-La Rysunek 1 Udział poszczególnych technologii transportu multimodalnego (kombinowanego) w ogólnych przewozach przesyłek towarzystw UIRR. Źródło: D. Mendyk, Rozwój europejskich przewozów kombinowanych, Logistyka nr 2/2002, s.54. Obecnie, jak wynika z rysunku 1, przewozi się najwięcej nadwozi wymiennych i kontenerów (67,9% przewozów), następnie przewóz w technologii Ro-La (23,3% przewozów), a najmniej naczep siodłowych (8,8%). Przewozy lądowo-morskie Trzecim rodzajem spośród najpopularniejszych rodzajów przewozów multimodalnych są przewozy środków transportu lądowego (naczep, ciągników z naczepami, samochodów ciężarowych, wagonów kolejowych) promami morskimi. Do najbardziej uczęszczanych rejonów kursowania promów zaliczamy akweny morskie Europy (szczególnie morza: Bałtyckie, Północne i Śródziemne) oraz akweny Azji Południowo-Wschodniej. 30 Armatorzy stawiają do dyspozycji załadowców promy: samochodowe, pasażersko- samochodowe, kolejowe oraz pasażersko-samochodowo-kolejowe. Podstawową zaletą tego rodzaju przewozów jest skrócenie do niezbędnego minimum czasu potrzebnego na załadunek i wyładunek. Dzięki poziomemu systemowi 29 Tego typu przewozy zdobywają sobie coraz większą popularność w lądowych przewozach multimodalnych, którą ogranicza nieznormalizowanie ich wymiarów. W przewozach morskich ich zastosowanie jest ograniczone, z braku możliwości ich piętrzenia. 30 E. Frołow, Istota przewozów multimodalnych, Stocznie, Porty i Żegluga, wrzesień 1998, s

12 przeładunku samochody i wagony kolejowe mogą o własnych siłach wjeżdżać i wyjeżdżać z promów, co pozwala na unikanie manipulacji ładunkami za pomocą dźwigów portowych. Promami przewozi się również kontenery i pojemniki wymienne umieszczane na specjalnych, niskich podwoziach, zwanych rolltrailerami. Kontenery i pojemniki wymienne umieszczane są na promie za pomocą ciągnika portowego. 31 Skrócenie czasu operacji portowych jest szczególnie istotne przy przewozach na krótkich dystansach morskich, a takie właśnie obsługiwane są przez promy. Pewną wadą promów jest niemożliwość piętrzenia jednostek ładunkowych, przez co wykorzystanie przestrzeni ładunkowej jest niższe niż na statkach o systemie przeładunku pionowego. 12 Aspekty organizacyjno-prawne transportu multimodalnego Dokumenty transportu multimodalnego Przewóz towarów z miejsca ich wytworzenia do miejsca zbytu, często nie mógł być dokonany przy użyciu jednego tylko rodzaju środka transportu, lecz wymagał posłużenia się dwoma (lub więcej) różnymi środkami lokomocji, aby cel przewozu został osiągnięty. Sytuacja taka miała miejsce zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodził odcinek morski na trasie przewozu. Podstawa prawną całego przewozu były umowy zawierane odrębnie dla wykonania przewozu określonym środkiem transportu. Umowy te zawierał pierwotnie sam wysyłający z poszczególnymi przewoźnikami. Później rolę organizatorów przewozu na całej trasie zaczęli przejmować spedytorzy lub przewoźnicy morscy, zastępując wysyłającego (lub odbiorcę) w dokonywaniu niezbędnych czynności prawnych. Skomplikowany i nieracjonalny system realizacji przewozu, polegający na zawieraniu odrębnych umów dla przemieszczaniu towarów na poszczególnych odcinkach trasy, zaczęto zastępować nowym systemem, którego zasadą stało się objęcie jedną umową całego przewozu od drzwi do drzwi, niezależnie od rodzajów zaangażowanych środków przewozowych. Jednocześnie handel międzynarodowy odczuł potrzebę stworzenia nowego dokumentu na wzór konosamentu morskiego pokrywającego całą trasę przewozu, który mógłby być wykorzystywany jako papier wartościowy. Pierwszą organizacją, która już w 1970 roku. opracowała wzorcowe warunki dokumentu przewozu kombinowanego było Międzynarodowe Zrzeszenie Spedytorów FIATA. Dokumentem tym był Konosament Spedytorski FIATA (FBL/FIATA). 32 W 1973 roku Międzynarodowa Izba Handlowa opublikowała ujednolicone reguły dla dokumentu przewozu kombinowanego (Uniform Rules for a Combined Transport Document). Reguły te zalecane przez ICC zostały przyjęte przez obie strony umów przewozowych i zaczęto posługiwać się nimi w praktyce. W 1975 roku reguły te zostały znowelizowane, natomiast w 1978 roku przyjęto opracowywane od 1970 roku tzw. Reguły Hamburskie dotyczące przewozów towarów morzem. 31 J. Neider, Przewozy intermodalne w transporcie, s Z. Kwaśniewski, Umowa spedycji, op. cit., s

13 W wyniku prac nad ujednoliceniem przepisów dotyczących przewozów kombinowanych 24 maja 1980 roku 81 państw uchwaliło Konwencję ONZ o Międzynarodowym Transporcie Multimodalnym (United Nations Convention on International Multimodal Transport MTC). 33 Jednak w związku z tym, że do tego aby konwencja ta weszła w życie potrzebna jest ratyfikacja jej założeń przez 30 państw, konwencja ta pozostaje tylko zbiorem zasad na papierze, nie stosowanym w praktyce. 34 Pierwszym krokiem był morski konosament bezpośredni, który jeszcze przed konosamentem spedytorskim FIATA, zaczął funkcjonować na rynku przewozów multimodalnych. Według postanowień tego dokumentu, przewoźnik morski odpowiadał za odcinek morski, natomiast za odcinek lądowy jego agent, nie ponosił on odpowiedzialności za prawidłowy przewóz ani za szkody, ani za stratę ładunku. Następnie pojawił się jeden z najważniejszych dokumentów dla transportu multimodalnego mający światowe zastosowanie, a mianowicie konosament transportu multimodalnego FIATA (FIATA Multimodal Transport B/L), którego postanowienia są dostosowane do nowych reguł UNCTAD/ICC. Według tych zasad warunki tego konosamentu przewidują, że spedytor (operator przewozów multimodalnych MTO) odpowiada za szkody i utratę powierzonego mu ładunku, jak również odpowiada za przeprowadzenie transportu. MTO odpowiada wobec załadowców za przewoźników i osoby trzecie, które zaangażował do całego przebiegu transportu multimodalnego. Odpowiedzialność MTO rozciąga się od momentu przyjęcia, aż do wydania ładunku. MTO pokrywa straty jakie powstały za zwłoki w terminie dostawy, gdy załadowca, za zgodą MTO, w zleceniu na transport multimodalny, umieścił warunek terminowej dostawy. O ile ładunek nie dotrze wciągu 90 dni po uzgodnionym terminie dostawy lub wciągu 90 dni po zwykłym okresie czasu dla przeprowadzenia transportu multimodalnego do dawnego miejsca przeznaczenia, odbiorca ma prawo uważać ładunek za zaginiony, chyba że przedstawi się dowód, że ładunek jeszcze istnieje Operator Transportu Multimodalnego W wyniku wypracowania ujednoliconych zasad przewozów multimodalnych i w celu efektywnego i sprawnego kierowania złożonym procesem transportowym, stworzono nową funkcję operatora transportu multimodalnego (MTO Multimodal Transport Operator). Jest to osoba we własnym imieniu zajmująca się organizacją, zarządzaniem, a niekiedy również realizowaniem kompleksowych procesów transportowych, wystawiająca dokument bezpośredni na cały transport multimodalny, a także ponosząca całkowitą odpowiedzialność za ładunek od chwili przejęcia go, aż do chwili wydania uprawnionej osobie. MTO wykształcił się ze skłonności do przejmowania, przez armatora lub spedytora, w swoje ręce coraz to większej ilości czynności niezbędnych przy przemieszczaniu ładunku. W transporcie konwencjonalnym poszczególne etapy podlegały innym osobom. W transporcie multimodalnym w związku z połączeniem wielu gałęzi transportowych w jeden łańcuch transportowy, przebiegający na podstawie jednej umowy, niezbędne stało się znalezienie jednej osoby, 33 Pełny tekst Konwencji znajduje się w Internecie pod adresem: ( ). 34 J. Neider, Multimodalne przewozy w handlu, Op, cit., s R. Wojno, Nowy dokument Fiata jeszcze w tym roku, Spedycja i Transport, 1992 nr 2. 13

14 która zajęłaby się organizacją całego przewozu i przejęła na siebie odpowiedzialność od poszczególnych przewoźników. Taka organizacja przewozów staje się efektywniejsza i jednocześnie załadowca zostaje uwolniony od problemów związanych z organizacją transportu, wymaga to jednak dużego rozbudowania komórek zarządczych podlegających MTO. W kontenerowych przewozach lądowo-morskich w roli operatorów występują sami armatorzy, natomiast w przewozach szynowo-drogowych rolę MTO pełni przewoźnik samochodowy lub kolejowy. Transport organizowany przez MTO polega na tym, że określony przewoźnik podejmuje się dostarczenia przesyłki odbiorcy i jego sprawą jest, w jaki sposób tego dokona, tzn. jakich użyje środków transportu na poszczególnych odcinkach przewozu i jaką obierze drogę przewozu. Zakłada się, że właściwie nadawcę nie powinny obchodzić sprawy techniczne wykonania przewozu. Jego powinien obchodzić jedynie rezultat przewozu, tzn. aby odbiorca otrzymał przesyłkę w oznaczonym terminie i w stanie niepogorszonym. Przy stosowaniu tej formy, MTO podejmuje się organizacji całości łańcucha transportowego, a przede wszystkim jego strony organizacyjno-technicznej. Musi określić drogę przewozu oraz przewoźników, którzy będą wykonywać przewóz na poszczególnych odcinkach, zapewnić przeładunek na punktach stycznych, oraz ustalić stosunki prawno- przewozowe ze wszystkimi ogniwami całego łańcucha transportowego. MTO nie musi posiadać żadnych własnych środków transportu, choć zdarza się że takimi dysponuje. 36 Na rysunku 2 przedstawiono kwotowe limity odpowiedzialności Operatora Przewozów Multimodalnych przy wykonywaniu czynności spedycyjnych W. Poraś, Formy organizacji transportu kombinowanego, Przegląd Komunikacyjny, 1977 nr 2. 14

15 Wysokość kwotowych limitów odpowiedzialności Operatora Transportu Multimodalnego za utratę/uszkodzenie towarów w przewozach multimodalnych (w SDR) 1 SDR w dniu równał się około 4,3630 PLN. 15 GDY MIEJSCE POWSTANIA SZKODY NIE JEST ZNANE (NIEZNANA JEST GAŁĄŹ TRANSPORTU, GDZIE POWSTAŁA SZKODA) GDY MIEJSCE POWSTANIA SZKODY JEST ZNANE (ZNANA JEST GAŁĄŹ TRANSPORTU, GDZIE POWSTAŁA SZKODA) PRZEWÓZ OBEJMUJE DROGĘ MORSKĄ LUB ŚRÓDLĄDOWĄ TRANSPORT MORSKI LUB ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2 SDR za 1 kg 666,67 SDR za jednostkę ładunku 2 SDR za 1 kg 666,67 SDR za jednostkę ładunku PRZEWÓZ NIE OBEJMUJE DROGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ 8,33 SDR za 1 kg TRANSPORT SAMOCHODOWY 8,33 SDR za 1 kg TRANSPORT KOLEJOWY LUB TRANSPORT LOTNICZY 17 SDR za 1 kg Rysunek 2 Wysokość kwotowych limitów odpowiedzialności Operatora Transportu Multimodalnego za utratę/uszkodzenie towarów w przewozach multimodalnych (w SDR). Źródło: Opracowanie własne. 15

16 Perspektywy rozwoju transportu multimodalnego w Polsce 16 Na rynku transportowym dominują przewoźnicy wykonujący przewozy na dalekie odległości (w obsłudze obrotów polskiego handlu zagranicznego i w tranzycie). Do rosnących dynamicznie przewozów nie są dostosowane ani drogi dojazdowe do portów morskich ani morskie przejścia graniczne, co powoduje spadek bezpieczeństwa ruchu, rosnące zużycie istniejącej infrastruktury, długie czasy oczekiwania pojazdów na granicy oraz wzrost negatywnych skutków i kosztów zewnętrznych transportu. Spadek kolejowych przewozów towarowych na początku lat 90. ubiegłego wieku spowodował dodatkowo powstanie znacznych rezerw zdolności przewozowej transportu kolejowego (zarówno infrastruktury liniowej jak i punktowej), co oznacza duże możliwości przejęcia przez kolej części przewozów z transportu drogowego w systemie technologii transportu multimodalnego (kombinowanego). W Polsce istnieją dobre perspektywy dla rozwoju transportu multimodalnego (kombinowanego), zależne jednak w dużej mierze od polityki transportowej państwa oraz woli i gotowości do współpracy ze strony zainteresowanych podmiotów. 37 Należy jednak podkreślić, że istniejące na rynku przedsiębiorstwa transportu multimodalnego (kombinowanego) nie są w stanie same, pomimo swoich ambicji, spowodować, aby nastąpił rzeczywiście dynamiczny rozwój transportu multimodalnego (kombinowanego) w Polsce. Warunkiem pomyślnego rozwoju polskich firm transportowych na rynku przewozów multimodalnych (kombinowanych) jest racjonalne zgranie polityki transportowej państwa z działaniami podejmowanymi przez poszczególne firmy w celu maksymalnego wzbogacania ich ofert przewozowych poprzez inwestycje w posiadaną infrastrukturę i profesjonalizację działań. 38 Inwestycje w infrastrukturę wymagają dofinansowania ze strony państwa tak, jak dzieje się to w krajach UE. Zarówno działający na polskim rynku operatorzy transportu multimodalnego (kombinowanego) i PKP S.A. nie będą w stanie sami zapewnić wysoką i konkurencyjną w stosunku do transportu samochodowego jakość usług transportu multimodalnego 37 Rozwój transportu kombinowanego w Polsce, Portowiec, nr 4 (406) z 16 lutego 2001, s W przeciwnym razie zostaniemy zepchnięci na margines szlaków transportowych, m.in. przez przewoźników estońskich, gdyż zagraniczni eksperci wskazują na wciąż wzrastającą rolę tranzytu przez estońskie porty morskie, drogi kolejowe i drogowe. Około 80% masy towarowej przechodzi tranzytem przez Estonię w kierunku Wschód-Zachód lub Zachód-Wschód, a tylko 20% w kierunku południkowym. Większa część tranzytu równoleżnikowego odbywa się w sposób kombinowany kolejowo-morski, głównie przez port Muuga w pobliżu Tallina, natomiast tranzyt południkowy (głównie fiński) najczęściej odbywa się transportem samochodowym z małym odcinkiem przeprawy promowej przez Zatokę Fińską. A. Salomon, Estonia tygrys Bałtyku, Namiary na Morze i Handel, 1997 nr 7, ( ). Innym konkurentem jest Litwa, m.in. z portem Kłajpeda oraz Łotwa, m.in. z portem Liepaja. Por. A. Salomon, Kłajpeda silny konkurent za miedzą, Namiary na Morze i Handel, 2001 nr 3(555), ( ) oraz A. Salomon, Porty wschodniego Bałtyku stawiają na inwestycje i dynamiczny rozwój, Namiary na Morze i Handel, 2001 nr 7(559), ( ). 16

17 (kombinowanego) i tym samym przyczynić się do jego zasadniczego rozwoju. Jeśli system transportowy w Polsce ma się rozwijać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego przemieszczania koniecznym jest wprowadzenie kompleksowych środków promujących rozwój transportu multimodalnego (kombinowanego) w Polsce. W Polsce przewozy multimodalne występują najczęściej w obrocie portowomorskim. W tabeli 2. przedstawiono przeładunki kontenerów w polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w latach Tabela 2 Przeładunki kontenerów w polskich portach morskich w latach (w TEU) Port Szczecin * Port Gdynia Port Gdańsk RAZEM * prognoza Źródło: R. Mazur, Morska gospodarka, czy polityka?, Namiary na Morze i Handel, 2002 nr 2, s.9. W większości krajów Unii Europejskiej istnieją programy rozwoju transportu multimodalnego (kombinowanego) oraz różne struktury organizacyjne monitorujące ich realizację, przede wszystkim dlatego, że rządy tych krajów uznały, że bez programowej pomocy państwa trudno liczyć na rzeczywisty rozwój tej przyjaznej dla środowiska naturalnego gałęzi transportu. Należy podkreślić, że Unia Europejska zaleca tworzenie krajowych programów promowania rozwoju transportu multimodalnego (kombinowanego), na wzór unijnego programu PACT (wygasającego w 2003 roku). 40 Jest więc uzasadnione przyjęcie podobnego kierunku działania w polskiej polityce transportowej, w której powinny zostać jasno określone zasady promowania rozwoju transportu multimodalnego (kombinowanego) w ramach docelowego modelu transportu multimodalnego (kombinowanego) w Polsce. 39 Przeładunki burtowe Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego w Gdyni w latach z podziałem na różne przekroje (trailery, drobnica, w tonach, w TEU, eksport, import) przedstawione są w artykule J. Drzemczewskiego, Anatomia sukcesu, Namiary na Morze i Handel, dodatek KONTENERY, luty 2002, s.vii IX, natomiast przeładunki kontenerowe Gdańskiego Terminalu Kontenerowego w latach z podziałem na różne przekroje (pełne, puste, w sztukach, w TEU, eksport, import) przedstawione są w artykule [drzem], 37-procentowy wzrost obrotów GTK, Namiary na Morze i Handel, dodatek KONTENERY, luty 2002, s.xiii. 40 Taką inicjatywę podjęła ostatnio Komisja Europejska opracowując program pod nazwą MARCO POLO. 17

18 18 18

19 19 19

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016

TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego. za rok 2016 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-2 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny - REGON TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego za rok 20

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY

TRANSPORT INTERMODALNY TRANSPORT INTERMODALNY PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO Jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Podział rodzajowy spedycji

Podział rodzajowy spedycji SPEDYCJA Podział rodzajowy spedycji Rodzaj użytego środka transportu samochodowa kolejowa morska wodna śródlądowa lotnicza Dla każdej z tych gałęzi stosuje się charakterystyczną dokumentację transportową.

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY Z PUNKTU WIDZENIA SPEDYCYJNEGO

TRANSPORT INTERMODALNY Z PUNKTU WIDZENIA SPEDYCYJNEGO ADAM SALOMON doi: 10.12716/1002.28.03 Akademia Morska w Gdyni Katedra Transportu i Logistyki TRANSPORT INTERMODALNY Z PUNKTU WIDZENIA SPEDYCYJNEGO W dobie wzrastającego wolumenu przewozów ładunków, braku

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl

Jerzy UCIŃSKI, Sławomir HALUSIAK Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl Politechnika Łódzka, jerzy.ucinski@p.lodz.pl, slawomir.halusiak@p.lodz.pl ORGANIZACJA ZAŁADUNKU POCIĄGU INTERMODALNEGO S : W pracy przedstawiono metodę optymalnego formowania składu pociągu intermodalnego

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych

Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych BOROWIAK Jacek 1 JĘDRA Ireneusz 2 Technologie transportowe stosowane w centrach logistycznych WSTĘP Transport związany jest praktycznie z każdą dziedziną działalności gospodarczej prowadzonej przez człowieka.

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 2 Issue 2 (2011) 47-53 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl ZAGADNIENIA TERMINOLOGICZNE TRANSPORTU WIELOGAŁĘZIOWEGO

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3.

SPEDYCJA MORSKA 3.1. 3.2. 3.3. 3. SPEDYCJA MORSKA 3.1. CELE, ZADANIA I PODMIOTY SPEDYCJI MORSKIEJ (286) Istota i geneza spedycji międzynarodowej. Sektor transport spedycja logistyka. Podstawowe rodzaje spedycji. Zakres czynności spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przewozy intermodalne

Przewozy intermodalne Leszek Mindur, Michał Gąsior Przewozy intermodalne Nasilająca się konkurencja na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym powoduje dążenie do współpracy przy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...XI Wprowadzenie...XIII 1. Przewóz artykułów żywnościowych... 1 Wprowadzenie...1 1.1. Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego...2 1.1.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności...2 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Dawid Bławat *, Krzysztof Kalkowski ** 1. Wprowadzenie Aspekty bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz rosnące zatłoczenie dróg kołowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Opracuj dokumentację organizacji procesu transportowego skrzyń z częściami zamiennymi w kontenerze z Bydgoszczy do Paryża. Wypełnij formularz organizacji procesu transportowego skrzyń

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Logistyka - nauka. Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego dr inż. Andrzej Montwiłł Akademia Morska w Szczecinie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Analiza trendów w organizacji transportu ładunków skonteneryzowanych i tocznych w Regionie Basenu Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM LYUDMYLA FILINA, MAGDALENA KAUP ORGANIZACJA ŁAŃCUCHÓW TRANSPORTOWYCH SKIEROWANYCH NA RZECZNO-MORSKIE PRZEWOZY KONTENERÓW W REGIONIE BAŁTYCKIM 1. PRZEWÓZ KONTENERÓW W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO W ciągu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków transportu

Klasyfikacja środków transportu Klasyfikacja środków transportu Opracował : Robert Urbanik Podział ze względu na przedmiot przewozu Środki transportu do przewozu osób Samochody osobowe Autobusy Wagony osobowe Statki pasażerskie białej

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 05 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści

Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, Spis treści Technika transportu ładunków / Leon Prochowski, Andrzej Żuchowski. Wyd. 2 uaktualnione. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 9 Rozdział 1. Wprowadzenie 11 Rozdział 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia

Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw. 29 maja 2008, Gdynia Wyzwania stojące przed Centrami Logistycznymi i Systemami Połączeń z Zapleczem w Ramach Zarządzania Łańcuchami Dostaw 29 maja 2008, Gdynia Jakie wyzwania stoją przed CL i SP Rola Centrów Logistycznych

Bardziej szczegółowo

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług

ELMIR Sp. J., Hutnicza Street 6/809, Poland 81 212 Gdynia; e-mail: elmir@elmir.eu www.elmir.eu. Elmir Lista usług Lista usług Elmir Lista usług TRANSPORT LĄDOWY Zdolnośd przewozu to nasz biznes, transport drogowy to nasza siła. Nasze możliwości transportowo logistyczne pokrywają całą Europę z Polski po Hiszpanię,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MULTIMODALNY

TRANSPORT MULTIMODALNY WSTĘP Eco Spedycja jest polską firmą specjalizującą się w transporcie intermodalnym. Dzięki współpracy z renomowanymi partnerami dysponuje największą multimodalną siecią transportową w Europie. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY

TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY TRANSPORT INTERMODALNY SZYNOWO - DROGOWY Andrzej GAZDA 1. WSTĘP Transport drogowy oddziałuje w negatywny sposób na środowisko naturalne człowieka. Powoduje nie tylko degradację środowiska, ale także przyczynia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/83/1/IM/12 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkoleń dla pracowników Centrum

Bardziej szczegółowo

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe?

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku

Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą zarządu terminalu z dnia 1 lipca 2001 roku SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Sylwia Konecka wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Wprowadzenie

Od Wydawcy. Wprowadzenie Od Wydawcy 1.Przewóz artykułów Ŝywnościowych 1.1.Systemy bezpieczeństwa zdrowotnego 1.1.1.Ustawa o bezpieczeństwie Ŝywności 1.1.2.Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej 1.1.3.System zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w życie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH

GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH GENEZA PRZEWOZÓW KONTENEROWYCH Początki konteneryzowania ładunków w transporcie miały miejsce w USA i przypadły na lata, kiedy wąskim gardłem przewozów międzynarodowych stały się punkty przeładunkowe.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Statystyka transportu Stan i perspektywy rozwoju Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny Cel badań Badania statystyczne, dotyczące transportu, mają na celu dostarczenie informacji o stanie i stopniu

Bardziej szczegółowo

Opakowanie. Funkcje opakowania:

Opakowanie. Funkcje opakowania: Opakowanie Definicja: Możliwa do oddzielenia od towaru powłoka pakowanego towaru mająca spełniać funkcje ochronne i inne. Wyróżniamy: materiał (substancja) opakowania, środek opakowaniowy i pomocnicze

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 10 Ceny usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Cena (definicje) Cena (1) = wartość wymienna towaru lub usługi wyrażona w

Bardziej szczegółowo

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT CZŁONEK GRUPY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE GRUPA AWT, CZŁONEK GRUPY PKP CARGO JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KOLEJOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TOWAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 10 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne weekendowe)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 10 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne weekendowe) dr Adam Salomon Spedycja wykład 10 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne weekendowe) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu

Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu Transport i spedycja w obrocie gospodarczym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Transport i spedycja w obrocie gospodarczym Kod przedmiotu 02.6-WZ-LogP-TSOG-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce

Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce Seminarium Technologie Transportowe Rozwój, Bezpieczeństwo, Finansowanie. Dąbrowa Górnicza 9 marca 2017 r. Transport intermodalny w przewozach rozproszonych w Polsce dr Tadeusz Bocheoski Wstęp Kolejowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015

Obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 Szczecin, dn. 10.10.2014 r. Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M O W Y C H D L A S T U D E N T Ó W S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i I I S T O

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

- w czym przewozimy towary niebezpieczne

- w czym przewozimy towary niebezpieczne Przewozy intermodalne - w czym przewozimy towary niebezpieczne Transport kombinowany (intermodalny) to: a) przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych? b) kombinowanie w czasie transportu?

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM

MIEJSCE PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM Dr inŝ. Leszek Jakubowski MIEJSCE PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Rodzaje potoków ładunków między klientami transportu 3. Rodzaje systemów transportowych 4. Cechy

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM

TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM 1 TRANSPORT I SPEDYCJA W OBROCIE GOSPODARCZYM AUTOR: dr Katarzyna Szopik Depczyńska 2 dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Dane kontaktowe katarzyna.szopik-depczynska@wsl.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon

Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Wykład 05 Podaż usług transportowych dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Podaż usług transportowych Podaż usług transportowych = Wielkość oferty firm

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia

Studia stacjonarne I stopnia. 29 stycznia Studia stacjonarne I stopnia 29 stycznia 2017 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Zadania z ćwiczeń 29 stycznia 2017 2 Przyjęcie urodzinowe PRZYJĘCIE URODZINOWE Wydarzenie: przyjęcie urodzinowe Kiedy:

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne

Uzupełnieniem naszej oferty jest spedycja międzynarodowa, wykonywana w oparciu o bazę sprawdzonych podwykonawców. Oddziały zagraniczne i usługi celne ZET Transport jest rodzinną firmą transportową obecną na europejskich rynkach od 1993 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu międzynarodowego i krajowego, jak również usługi celne oraz usługi dodatkowe.

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo