URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA JONKOWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO"

Transkrypt

1 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ULICA PLISZKI GUTKOWO GMINA JONKOWO Dz. Nr 5-210/9, 5-210/7, 5-208/11, 5-207/33 gmina Jonkowo Dz. Nr 143-1, /132 gmina Olsztyn RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA. PROJEKTANT MGR INś. ROMUALD IWASZKIEWICZ SPRAWDZAJĄCY INś. PIOTR IWASZKIEWICZ KIEROWNIK ZESPOŁU MGR INś. ROMUALD IWASZKIEWICZ NR ARCH DATA WYKONANIA ZUP/ 358/12 LIPIEC2012 R.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Oświadczenie z art. 20 Prawa Budowlanego str. 2 I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania str Zakres opracowania str Opis stanu istniejącego str Opis zagospodarowania str Rurociągi opis rozwiązań technicznych str Wytyczne wykonania str Informacja BIOZ str. 8 - Karty ofertowe przepływomierza str Kopie uprawnień projektantów i przynaleŝności do IIB str Warunki, uzgodnienia str. 20 II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. Nr 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 Rys. Nr 2 Profile kanalizacji skala 1:100/500 Rys. Nr 3 Komora S2 - pomiarowa skala 1:50 Rys. Nr 4 Karta katalogowa wymiary przepływomierza 2

3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oświadczamy, Ŝe projekt budowlany p.t.: Projekt budowlany z projektem zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: Sprawdzający: 3

4 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego z projektem zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Nr arch. ZUP/358/ Wypis i wyrys z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Jonkowo zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/231/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia r Wypis i wyrys z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Gutkowo w Olsztynie zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/615/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia r Mapa syt.-wysokościowa terenu gminy Jonkowo opracowywanego terenu zaktualizowane przez geodetę mgr inŝ. Jana Zubel - GEOJAN - z r Mapa syt.-wysokościowa terenu gminy Olsztyn opracowywanego terenu zaktualizowane przez geodetę mgr inŝ. Jana Zubel - GEOJAN - z r Techniczne badania podłoŝa gruntowego opr. ZUPIB Olsztyn z 2009 r. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarneckiego na terenie miasta Olsztyn. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Ulica Pliszki stanowi obszar Gminy Jonkowo zlokalizowany bezpośrednio przy granicy administracyjnej miasta Olsztyn przy ulicy śurawiej. Ulica wyposaŝona w wodociąg, zasilany z wodociągu gminnego poprzez wodociąg miasta Olsztyn oraz sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej do skrzyŝowania uli Pliszki i Sójki. Do w/w sieci włączony jest rurociąg kanalizacji tłocznej prowadzący ścieki z osiedli Leśna i Miła gminy Jonkowo W obrębie osiedla zabudowa mieszkalna jednorodzinna w duŝym stopniu zrealizowana w pasie ulicy Sójki, pozostałe ulice posiadają wydzielony pas drogowy, z wydzielonymi działkami budowlanymi. Plan osiedla w obrębie zlewni projektowanej kanalizacji obejmuje wydzielenie 35 działek budowlanych zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 3.1 Stan prawny Przedsięwzięcie będzie dotyczyło następujących działek: Teren gminy Jonkowo na długości ok. 155m: Dz. Nr 5-210/9, 5-210/7, własność gminy Jonkowo Dz. Nr 5-208/11, 5-207/33 własność prywatna na poszerzeniu pasa drogowego ul. śurawiej 4

5 Teren gminy Olsztyn na długości ok. 10 m: Dz. Nr 143-1, /132 własność gminy Olsztyn w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olszynie ul. Feliksa Szrajbera 9/ Warunki wodno-gruntowe. Morfologia badanego terenu jest bardzo urozmaicona. W obrębie ulicy realizowane są osiedla mieszkalne, korzystając z lokalnych wzniesień morenowych ostatniego zlodowacenia. Zasadnicze podłoŝa budują tu gliny zwałowe Charakterystyka warunków wodno gruntowych. Występujące w podłoŝu grunty podzielono na grupy w zakresie ich nośności przy jednoczesnym uwzględnieniu przesłania geotechnicznego. Zasadnicze podłoŝe na osiedlu budują utwory zwałowe reprezentowane przez glinę piaszczystą. Charakterystyka występujących gruntów przedstawia się następująco: - grunt warstwy W-2 to pyły i piaski pylaste występujące z zasady w stanie zawodnienia, podścielające grunty pochodzenia organicznego - grunt warstwy W-3 to piaski róŝnoziarniste, średniozageszczone stanowią dobre podłoŝe budowlane - grunty warstwy W-4 i W-5 to gliny zwałowe reprezentowane przez glinę piaszczystą w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Woda gruntowa w gruntach spoistych napływa powoli korzystając z drobnych przewarstwień bardziej spiaszczonych. Poziom wody utrzymuje się w granicach 2,0 m poniŝej terenu 3.3. Istniejące uzbrojenie W planowanym przebiegu sieci obejmującym pas drogowy występują podziemne sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa energetyczna, teletechniczna oraz napowietrzne linie energetyczne NN. 4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA 4.1. Roboty liniowe Całość sieci kanalizacji grawitacyjnej prowadzona w pasie drogowym ulicy Pliszki i poboczu poszerzenia pasa drogowego ulicy śurawiej na terenie gminy Jonkowo oraz w pasie ulicy śurawiej na terenie gminy Olsztyn. Lokalizacja studzienek umoŝliwia podłączenie sąsiadujących budynków mieszkalnych. 5. RUROCIĄGI OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 5.1. Kanalizacja grawitacyjna Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PP-b klasy SN8 wg pren :2006 [D3] z profilowaną strukturalną ścianką zewnętrzną z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne typu Pragma lub podobnej klasy PP, PE, PCV innego producenta. 5

6 Łączenie rur kielichowe umoŝliwiające łączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PE, PP, PCV) poprzez zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Obsypka rurociągów warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanału piaskiem lub Ŝwirem, zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do wysokości 0,5 m ponad rurę gruntem rodzimym zagęszczonym j.w. Układając rurociągi oraz wykonując zasypki stosować wymagania producenta rur. Zagęszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %. Przekroczenie ulicy śurawiej wykonać metodą bezodkrywkową przeciskiem lub przewiertem stosując rury przeciskowe stalowe 323x8 wg PN-B/ Rurociąg przewodowy w rurze podpierać płozami firmy INTEGRA w rozstawie co 1 m. - Studzienki. Studnie połączeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonać zgodnie z KB Ø 1200 z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych przykrytych płytami Ŝelbetowymi z włazem typu cięŝkiego z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D400. na odcinku S3/1 S3/3 studzienki stosować tworzywowe PEHD Ø 0,630 m z teleskopowym mocowaniem włazu Przepady stosować z materiałów rurociągów przewodowych. Przejścia przez przegrody systemowe producenta rurociągów poprzez gumowe kołnierze doszczelniające. Dno studzienki wykonać sprefabrykowane z kręgiem dolnym Komora S2 - pomiarowa Komora zlokalizowana na terenie gminy Jonkowo na granicy obszaru rozliczeniowego gminy Jonkowo i Gminy Olsztyn. Przepływomierz lokalizuje się w komorze w wykonaniu szczelnym z kręgów Ŝelbetowych Ø 1800 przykrytych płytami Ŝelbetowymi z włazem typu cięŝkiego z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D400. włazy obłoŝyć kostką kamienną na podbudowie z piasku gr. min 20 cm stabilizowanej cementem w promieniu 0,5 m wokół włazu Przejścia przez przegrody systemowe producenta rurociągów poprzez gumowe kołnierze doszczelniające. Kominek wentylacyjne DN 160 w wykonaniu ze stali nierdzewnej montowany na cokole betonowym 40x40 z betony B15 w planie komory. Do pomiaru ilości ścieków przyjęto zestaw pomiarowy GROM K 160 firmy ALFINE TIM złoŝony z: - zestawu pomiarowego GROM K - modułu elektronicznego przetwarzania z modem telemetrycznym i zasilaniem bateryjnym - przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego Zestaw słuŝy do opomiarowania ścieków w otwartych kanałach ze spływem grawitacyjnym. Wartość przepływu objętościowego jest wyznaczana na podstawie zaprogramowanej charakterystyki dla znormalizowanej przelewu Palmera-Bowlusa. Podstawą obliczeń jest pomiar wysokości lustra przepływającej cieczy w ściśle określonym punkcie w części wlotowej przelewu Palmera-Bowlusa. Pomiar wysokości lustra płynącej cieczy 6

7 jest wykonywany przy uŝyciu ultradźwiękowej sondy poziomu. Zapewniona jest kompensacja wpływu temperatury na wynik pomiaru poziomu cieczy płynącej. Przelew Palmera-Bowlusa dla zalecanych wartości przepływu od min. ok. 0.3 m3/h (0.09 l/s) do max. ok. 30 m3/h (8 l/s) Według danych dostawcy zestawu dla przelewu Palmera-Bowlusa o średnicy DN 160 wynika, Ŝe dla prawidłowo mierzonych wartości przepływu początek skali to minimum 1 m3/h. Przepływ poniŝej tego minimum naleŝy zaliczyć do jeszcze mierzalnych. Przepływ mierzalny, bez szczegółowego wnikania w dokładność pomiaru, jest dla rozliczeń istotny, przepływomierz powinien bowiem mierzyć od wartości bliskich 0 aby w sposób naturalny uniemoŝliwiać nieinwazyjne wpływanie na wynik pomiaru. Rozumie się przez to stan / przepływ poniŝej którego przepływomierz nie mierzy ( nie zlicza przepływu) mimo Ŝe ciecz płynie. Naturalnym oczekiwaniem rozliczających się stron jest, aby przepływomierz mierzył i zliczał kaŝdą ilość cieczy płynącej, nawet bardzo małą. Oczekiwania co do wysokiej dokładności pomiaru w tym zakresie przepływów stają się mniej istotne. Moduł elektroniczny jest wyposaŝony w modem telemetryczny, co umoŝliwia zdalną kontrolę stanu pracy oraz rejestrację danych pomiarowych zestawu GROM K, zasilanie z pakietu akumulatorków Dane są przesyłane z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS i gromadzone na serwerze znajdującym się w firmie ALFINE-TIM. Dane są dostępne poprzez sieć Internet. Za pomocą strony www zarejestrowani uŝytkownicy mają moŝliwość sprawdzenia aktualnego stanu pracy zestawu pomiarowego. Dane dostępne są w formie tabel i wykresów ułatwiających analizę przepływu cieczy płynącej i poprawności pracy zestawu pomiarowego. Przyciski nawigacyjne umoŝliwiają przeglądanie danych archiwalnych oraz pobieranie danych na komputer uŝytkownika w formacie Excel, na potrzeby tworzenia bilansów i analiz. Moduł telemetryczny musi być wyposaŝony w kartę telemetryczną z usługą transmisji danych Przenośny wyświetlacz bezprzewodowy Wyświetlacz z obudową typu hand-held. Przekaz danych z modułu elektronicznego do przenośnego wyświetlacza drogą radiową. OdświeŜanie wyników pomiarów co 15 s. Rutynowa ocena prawidłowości działania przepływomierza wykonywana zgodnie z umową częstotliwością przeciętnie raz na rok Parametry przepływu. Zlewnia obsługiwana przez przepływomierz obejmuje, osiedla Leśne Miłe i Ptasie połoŝone na terenie gminy Jonkowo. Z osiedli Leśne i Miłe ścieki SA pompowane poprzez lokalne przepompownie ścieków, z osiedla Ptasie ścieki spływają grawitacyjnie i z części północnej są pompowane. Przewidywany przepływ ścieków: - osiedle Ptasie przepływ grawitacyjny q = 0,5 l/sek - osiedle Leśne przepływ pompowy q = 3 l/sek - osiedle Miłe przepływ pompowy q = 2 l/sek - przepływ dla pracy wspólnej q = 6 l/sek Parametry kanałów: Odcinek za komora pomiarową DN200 i = 3% Q = 0,5 l/sek napełnienie 6 % - 1,2 cm Q = 2,0 l/sek napełnienie 11 % - 2,4 cm Q = 3,0 l/sek napełnienie 14 % - 2,8 cm 7

8 Q = 6,0 l/sek napełnienie 20 % - 4 cm Odcinek przed komorą pomiarową DN160 i = 2% Q = 0,5 l/sek napełnienie 9 % - 1,4 cm Q = 2,0 l/sek napełnienie 17 % - 2,7 cm Q = 3,0 l/sek napełnienie 20 % - 3,2 cm Q = 6,0 l/sek napełnienie 30 % - 4,8 cm Kanał DN200 projektuje się za odcinkiem pomiarowym obniŝyć o 4 cm na redukcji DN160/ WYTYCZNE WYKONANIA 6.1. Opis wykonawczy robót - Rurociąg kanalizacji sanitarnej na odcinku S3 S6 ułoŝyć w wykopie szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie na odkład. - Odcinek S3- S3/3 układać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych szalunkiem systemowym - Na całym odcinku robót odcinkach wykonać odwodnienia powierzchniowe pompą spalinową, Uwarunkowania dodatkowe. Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera się on w obszarze występowania dóbr kultury współczesnej. Inwestycja nie narusza zapisów Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na Obszarze Chronionego Krajobrazy Doliny Środkowej Łyny. 7. INFORMACJA BIOZ Przedmiotem informacji jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo. 1. Zakres robót. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 0,2 z komorą pomiarową ścieków 2. Kolejność realizacji robót. Prace wykonywano postępująco od wykonanego kanału w ulicy Czarneckiego. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Zagospodarowanie komunikacyjne. Roboty prowadzone w pasach dróg gminnych nieutwardzonych,. NatęŜenie ruchu w pasie dróg gminnych niskie, w ulicy śurawiej i Czarneckiego średnie. Uzbrojenie. W pasie robót występują sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa energetyczna, teletechniczna oraz napowietrzne linie energetyczne NN., lokalna sieć napowietrzna nn. Poza pasem robót napowietrzne sieci 8

9 SN. Przed przystąpieniem do robót wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawdzającego moŝliwość wystąpienie niewykazanego uzbrojenia. Zadrzewienie. Lokalnie występują na odcinku S3 S3/3 pojedyncze drzewa /samosiewki / w wieku poniŝej 10 lat. Budynki, budowle. W pobliŝu pasa roboczego nie występują budynki 4. Planowane roboty. - Wykonanie kanalizacji sanitarnej - Wykonanie komory pomiarowej ścieków 5. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Na terenie zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu. Z uwagi na sposób realizacji robót w rejonie występującego uzbrojenia nie będzie występowało zagroŝenie wymagające specjalnego wykonywania robót. 6. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: Roboty budowlane wykonane będą w róŝnorodnym terenie sprzętem mechanicznym. Wykopy wykonywane na odkład i umocnione do gł. 4 m. NaleŜy zwrócić uwagę na zgodność warunków hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami. W gruntach kurzawkowych zachować staranność wykonania podłoŝa i bezpieczeństwa prac w stanie ciągłości odwodnienia dna wykopów. 7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczających do pracy, instruktaŝ pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. Czynności wymagane przy budowie sieci Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio przygotowanych i wyposaŝonych pracowników. W szczególności dotyczy to wyposaŝenia w odzieŝ ochronną, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz pozostały sprzęt drobny. KaŜdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami KaŜdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokumentów potwierdzających prowadzone szkolenia winny znajdować się na terenie budowy Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzania szkoleń stanowiskowych podległych pracowników Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z planem BIOZ jak równieŝ być zapoznani z występującymi zagroŝeniami i oceną ryzyka zawodowego. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzają podpisem w ksiąŝce szkoleń. 9

10 7.5. Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy pełną informację odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla poszczególnych pracowników oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników uprawnień do wykonywania czynności w ramach wykonywanych obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektryka, itp.) Nadzór nad prowadzonymi pracami. Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót a takŝe Brygadziści kaŝdy w zakresie swoich obowiązków i w swoim zakresie działania. Do obowiązków Kierownika Budowy naleŝy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia będą odnotowywane w dzienniku BHP. Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z planem BIOZ i obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i zasad przez podległych im pracowników. 10

11

12

13

14 GROM K Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów WYMIARY Na rysunku podano wymiary odcinka pomiarowego zestawu GROM K, dla najczęściej stosowanej średnicy DN zewn. = 160 / PVC Na rysunku podano wymiary dla GROM K 160 W tabeli zestawiono długości dostarczanego odcinka pomiarowego dla poszczególnych średnic odcinka pomiarowego zestawu GROM K. Dla każdego przypadku podano zalecaną średnicę studni pomiarowej. Zestaw pomiarowy Średnica zewnętrzna króćców Długość odcinka pomiarowego Zalecana średnica studni pomiarowej GROM K mm 1200 mm 1500 mm GROM K mm 1200 mm 1500 mm GROM K mm 1300 mm 1500 mm GROM K mm 1400 mm 2000 mm ALFINE-TIM ul. Poznańska Tarnowo Podgórne tel fax: /44

15 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 FIRMA: Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPTB Sp. z o.o. tel ul. Morska 10a, Olsztyn kom Prowadzący: Sz. Pan R. IWASZKIEWICZ Wasz znak: Zapytanie z dnia Nasz znak: GRK AL z dnia / Rev. 1 z dnia Dotyczy: Zestaw pomiarowy GROM K z przelewem Palmera-Bowlusa Opomiarowanie ścieków bytowo komunalnych gm. Jonkowo, ul. Słowicza Dziękujemy za zainteresowanie urządzeniami oferowanymi przez firmę ALFINE-TIM. Odpowiadając na zapytanie przedstawiamy ofertę na dostawę zestawu pomiarowego GROM K. GROM = GRAWITACYJNE ROZLICZENIOWE OPOMIAROWANIE MEDIÓW. Zestaw służy do opomiarowania ścieków i wody w otwartych kanałach ze spływem grawitacyjnym (bezciśnieniowych). Schemat blokowy przedstawiono poniżej, opis w załączonych materiałach. Informacje dotyczące warunków w punkcie pomiarowym (uzyskane lub założone) Projekt Instalacja Kolektor Opomiarowanie ścieków bytowo komunalnych gm. Jonkowo, ul. Słowicza Grawitacyjna DN 200 / PVC ( przydatna byłaby średnica zewnętrzna) Przepływ Przepływ / wysokość słupa cieczy w rurociągu o średnicy DN 200 min. 0.5 l/s średnio 3 l/s max. do 6 l/s Studnia Średnica: 1500 mm Głębokość: 2.5 m 3 m Dno: płaskie (zalecane) Zasilanie Z pakietu akumulatorków Strona 1 z 5

16 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 CZĘŚĆ A ZESTAW POMIAROWY Standardowy zalecany skład zestawu = A1 + A2 + A3 + A4 A1 Przelew+ sonda poziomu + stelaż + moduł elektroniczny A2 Sprawdzenie na mokro A5 Zasilanie z zestawu akumulatorków A1 Zestaw pomiarowy GROM K 160 (standard) CENA: PLN + VAT Odcinek pomiarowy: przelew Palmera-Bowlusa dla zalecanych wartości przepływu: od min. ok. 0.3 m 3 /h (0.09 l/s) do max. ok. 30 m 3 /h (8 l/s) Sonda poziomu + kabel sygnałowy 7 m (= standard) + stelaż do sondy poziomu Moduł elektroniczny (przetwarzanie + modem telemetryczny). Uwaga: Odcinek pomiarowy jest dostarczany w stanie zmontowanym. Podczas instalacji nie należy go demontować. Podana cena nie uwzględnia elementów łączących zwężkę / koryto pomiarowe z rurociągiem / kolektorem. Zalecana jest zabudowa w szczelnej suchej studni betonowej z płaskim dnem, średnica studni 1500 mm. Uwaga: Aktualnie może być dostarczony odcinek pomiarowy o konstrukcji IP 68 pokazanej na zdjęciu (obowiązuje ochrona patentowa!) Strona 2 z 5

17 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 A2 Sprawdzenie na mokro CENA: 688 PLN + VAT Sprawdzenie jest wykonywane na stanowisku testowym firmy ALFINE-TIM. Do dostawy jest załączane Imienne Świadectwo Sprawdzenia na mokro zawierające zestawienie błędów pomiaru. Przykładowe świadectwo przesyłamy w załączeniu. A5 CENA: PLN + VAT Moduł elektroniczny przetwarzania z modemem telemetrycznym Wykonanie standard / bez wyświetlacza zasilanie z pakietu akumulatorków wysokość ok. 350 mm x średnica ok. 220 mm / masa ok. 2 kg stopień ochrony IP 67 Moduł elektroniczny jest wyposażony w modem telemetryczny, co umożliwia zdalną kontrolę stanu pracy oraz rejestrację danych pomiarowych zestawu GROM K. Dane są przesyłane z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS i gromadzone na serwerze znajdującym się w firmie ALFINE-TIM. Dane są dostępne poprzez sieć Internet. Za pomocą strony www zarejestrowani użytkownicy mają możliwość sprawdzenia aktualnego stanu pracy zestawu pomiarowego. Dane dostępne są w formie tabel i wykresów ułatwiających analizę przepływu cieczy płynącej i poprawności pracy zestawu pomiarowego. Przyciski nawigacyjne umożliwiają przeglądanie danych archiwalnych oraz pobieranie danych na komputer użytkownika w formacie Excel, na potrzeby tworzenia bilansów i analiz. Uwaga: Moduł telemetryczny musi być wyposażony w kartę telemetryczną z usługą transmisji danych. Koszt abonamentu wynosi 45 PLN/miesiąc + VAT. Konieczne jest wskazanie płatnika abonamentu. Uwaga: Zaleca się zainstalować antenę do przekazu danych możliwie blisko studni pomiarowej, możliwie jak najwyżej. Przewód łączący moduł elektroniczny z anteną powinien być prowadzony w osłonie (peszlu). OPCJA A6 Przenośny wyświetlacz bezprzewodowy CENA: 500 PLN + VAT Wyświetlacz z obudową typu hand-held. Przekaz danych z modułu elektronicznego do przenośnego wyświetlacza drogą radiową. Odświeżanie wyników pomiarów co 15 sekund. Strona 3 z 5

18 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 CZĘŚĆ B MONTAŻ I URUCHOMIENIE Montaż i uruchomienie zestawu pomiarowego CENA: do uzgodnienia Realizacja na życzenie według indywidualnej kalkulacji, po ustaleniu lokalizacji oraz zakresu prac, podczas jednorazowej wizyty na obiekcie. Zakłada się, że studnia ma głębokość do 3 m. Dla większych głębokości studni wycena może ulec zmianie. Wizyta na obiekcie wymaga pisemnego uzgodnienia terminu z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych i pisemnego potwierdzenia wykonania prac budowlano montażowych w ustalonym wcześniej zakresie. Na obiekcie musi być obecny uprawniony przedstawiciel strony zlecającej usługę. CZĘŚĆ C SZKOLENIE Szkolenie w firmie ALFINE-TIM CENA: 388 PLN + VAT Uwaga: Ceny podane w ofercie NIE uwzględniają: dodatkowych elementów armatury montażowej kontakt z ALFINE-TIM montażu zwężki / koryta pomiarowego w studni posadowienia stojaka / cokołu montażu szafki polowej na stojaku / cokole doprowadzenia zasilania do szafki polowej wykonania uziomów, zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej itp. uporządkowania terenu. Strona 4 z 5

19 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 Wartość dostawy: Dostawa: WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI Ceny sprzedaży podano w PLN. Do cen należy doliczyć VAT ustawowy. W ofercie podano ceny jednostkowe. EXW. Oferta nie zawiera kosztów dostawy. Do faktury doliczone zostaną koszty opakowania i transportu (DHL) z magazynu ALFINE-TIM do wskazanego miejsca w Polsce. Warunki sprzedaży: Zamówienie będzie realizowane na podstawie załączonych Ogólnych Warunków Sprzedaży ALFINE-TIM, o ile nie zostały one w dalszej części niniejszej oferty zmienione lub uzupełnione. Jeżeli spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, ALFINE-TIM może wstrzymać się z realizacją zamówienia pomimo wysłania oferty, dopóki druga strona nie dokona całkowitej przedpłaty na oferowany towar lub nie przedstawi zabezpieczenia zaakceptowanego przez ALFINE-TIM. ALFINE-TIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność ALFINE-TIM wynikająca z niniejszej oferty ograniczona jest 100% wartości urządzenia sprzedanego przez ALFINE-TIM. Warunki płatności: przedpłata 30% rozpoczynająca realizację zamówienia, pozostała należność płatna po zgłoszeniu gotowości wysyłki towaru do Klienta. Czas realizacji: Serwis: Ważność oferty: Towar pozostaje własnością firmy ALFINE-TIM do czasu pełnej zapłaty. Zastrzega się prawo wystawiania faktur częściowych. Nieterminowa zapłata wstrzymuje kolejną dostawę częściową. typowo ok. 6 tygodni po przyjęciu zamówienia do realizacji. gwarancyjny i pogwarancyjny pełni Serwis ALFINE-TIM oraz serwis Producenta. Oferta jest ważna 1 miesiąc. Ofertę prowadzi: Dyrektor Generalny dr inż. Zygfryd Głuchy Pozostajemy z poważaniem, dr inż. Danuta Klemke Ofertę przygotowano na podstawie przekazanych nam informacji. Prosimy o uważne sprawdzenie, czy oferta w pełni odpowiada Państwa wymaganiom. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt tel: , fax: , kom: , Firma ALFINE-TIM oferuje wykonanie pomiarów kontrolnych. Firma ALFINE-TIM oferuje usługi okresowego monitorowania pod kątem bilansowania. Firma ALFINE-TIM oferuje instalację urządzeń pomiarowych i uruchomienia. Firma ALFINE-TIM oferuje opiekę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną. Firma ALFINE-TIM zapewnia bardzo szybką reakcję serwisową. Firma ALFINE-TIM zajmuje się opomiarowaniem wody i ścieków od ponad 20-tu lat. Strona 5 z 5

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH.

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH. INWESTOR GMINA OLSZTYN PLAC JANA PAWŁA II 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA ULICY ORLEJ W OLSZTYNIE RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH. PROJEKTANT MGR INś. R. IWASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09

ZUP/315/08 /316/08 maj 2009 rok /324/09 INWESTOR URZĄD GMINY W JONKOWIE NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ SANITARNA OS. LEŚNE, MIŁE I PTASIE W GUTKOWIE RODZAJ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNE BADANIA PODŁOśA GRUNTOWEGO AUTOR OPRACOWANIA DOKUMENTATOR

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T inż. ZBIGNIEW SIKORA NIP 911-100-25-15 Adres zakładu: Adres korespondencyjny: 56-400 Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. Wrocławska 42 ul. Klonowa 5a/10 tel. (0-71) 398-15-23 tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna

mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/ Wrocław tel.(0.71) _nip Sanitarna PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Anna Prokopowicz ul.szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_nip 894-135-60-06 Stadium dokumentacji: Projekt budowlany- projekt zamienny Branża : Sanitarna Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

GROM K ZESTAW POMIAROWY Z PRZELEWEM PALMERA-BOWLUSA OPOMIAROWANIE PRZEPŁYWÓW GRAWITACYJNYCH

GROM K ZESTAW POMIAROWY Z PRZELEWEM PALMERA-BOWLUSA OPOMIAROWANIE PRZEPŁYWÓW GRAWITACYJNYCH GROM K ZESTAW POMIAROWY Z PRZELEWEM PALMERA-BOWLUSA OPOMIAROWANIE PRZEPŁYWÓW GRAWITACYJNYCH GROM K OBSZAR ZASTOSOWAŃ, ZAKRESY POMIAROWE Zestaw pomiarowy GROM K przelewem Palmera-Bowlusa jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE Nazwa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Adres Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa dz. nr 90/24, 90/54, 90/21, 91/12, 90/32, 90/33 Branża Stadium Przyłącza kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Busko Zdrój dn. 30.04.2010 r. Imię i nazwisko : Adres : Nr uprawnień : Członek izby : Nr ewid.: mgr inż. Janusz Ambroziewicz ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko Zdrój SWK/0048/POOE/06 Świętokrzyska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POMIAROWY Z SONDĄ PRĘDKOŚCI I SONDĄ POZIOMU DO OPOMIAROWANIA ILOŚCI CIECZY PŁYNĄCEJ GRAWITACYJNIE

ZESTAW POMIAROWY Z SONDĄ PRĘDKOŚCI I SONDĄ POZIOMU DO OPOMIAROWANIA ILOŚCI CIECZY PŁYNĄCEJ GRAWITACYJNIE GROM W ZESTAW POMIAROWY Z SONDĄ PRĘDKOŚCI I SONDĄ POZIOMU DO OPOMIAROWANIA ILOŚCI CIECZY PŁYNĄCEJ GRAWITACYJNIE GROM W PRZEZNACZENIE I ZASADA DZIAŁANIA Zestaw pomiarowy GROM W jest przeznaczony do opomiarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34

MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ZDZIESZOWICE UL. CHROBREGO 34 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W śyrowej: PARKING PRZY SALI SPOTKAŃ WIEJSKICH ADRES: śyrowa UL. WOJSKA POLSKIEGO 12 DZ. NR 475 INWESTOR: BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Bardziej szczegółowo

-Projekt zagospodarowania terenu 1:500. -Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej 1:100/250. -Rys. studzienki 600 TEGRA. -Rys. studzienki 1000 TEGRA

-Projekt zagospodarowania terenu 1:500. -Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej 1:100/250. -Rys. studzienki 600 TEGRA. -Rys. studzienki 1000 TEGRA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny + opis tłoczni ścieków 2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego AGP.III-7331-194/07 z dn. 14.09.2007r 3. Wypis działek 4. Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. na działkach: 1007/3; 1007/2; 1034/6. ul Rynek Pilzno. Branża sanitarna. Opracował inż. Wiktoria Wiśniowska

PROJEKT BUDOWLANY. na działkach: 1007/3; 1007/2; 1034/6. ul Rynek Pilzno. Branża sanitarna. Opracował inż. Wiktoria Wiśniowska PROJEKT BUDOWLANY 1. Remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej Ǿ 400 przy wylocie rzeki Dulcza w rejonie ul Akacjowej w Pilźnie 2. Remont uszkodzonej kanalizacji sanitarnej Ǿ 300 w rejonie ul Akacjowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 196 (ul. Poznańska w Owińskach) NA DZIAŁKĘ NR 258/79 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS 278/Lb/99 Projektant:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

3.1. Kanalizacja sanitarna

3.1. Kanalizacja sanitarna Spis treści: I. Opis techniczny II. Informacja BIOZ III. Kserokopie uprawnień i zaświadczeń IV. Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów V. Odpisy uzgodnień VI. Rysunki: Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji. 1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

1. Wstęp. 2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji. 1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. Przedsiębiorstwo Usług, Handlu i Produkcji BUDGRI mgr inż. Alfred Lenkiewicz 48-316 Łambinowice, Wierzbie 25 tel. kom. 606 29 67 67, e-mail: alfredlenkiewicz@op.pl NIP 753-002-06-17, REGON 530620471 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki Inwestor: GMINA JELENIEWO UL. SŁONECZNA 3 16-404 JELENIEWO Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICY SŁONECZNEJ W JELENIEWIE Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY P R O N A B U D Biuro Projektowe-Instalacje Sanitarne mgr inż. ALINA FILIPCZAK 59.700 BOLESŁAWIEC UL. KALINOWA 6 TEL. /0-75/ 734 72 72, KOM.0 602 371 242 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę nr 97/6, am-3 obręb Strachocin BRANŻA SANITARNA

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę nr 97/6, am-3 obręb Strachocin BRANŻA SANITARNA WISO Wentylacja, Instalacje Sanitarne, Ogrzewnictwo mgr inż. Janusz Mądry 51-515 Wrocław ul. Zagrodnicza 31 Tel./fax (71) 3440816 Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji.... 3 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ (ul. Lipowa w Bolechówku) NA DZIAŁKĘ NR 494/5 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ (ul. Lipowa w Bolechówku) NA DZIAŁKĘ NR 494/5 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Branża Projektant Nr uprawnień Podpis. Sanitarna mgr inż. Monika Polek PDK/0131/POOS/09

Branża Projektant Nr uprawnień Podpis. Sanitarna mgr inż. Monika Polek PDK/0131/POOS/09 Branża Projektant Nr uprawnień Podpis Sanitarna mgr inż. Monika Polek PDK/0131/POOS/09 Ostrowiec Św., 21 marzec 2016 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 1.2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE

PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY UTWARDZENIA TERENU PRZY ul. TYSIĄCLECIA W ŁEBIE INWESTOR: GMINA MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Zlec MZD/167/TP2/2010 data: XI 2010 r. METRYKA PROJEKTU

Zlec MZD/167/TP2/2010 data: XI 2010 r. METRYKA PROJEKTU Zlec MZD/167/TP2/2010 data: XI 2010 r. METRYKA PROJEKTU Nazwa obiektu i adres: Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego nr 33 w Opolu przy ulicy Strzeleckiej Stadium dokumentacji: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania. 3. Odwodnienie liniowe placu zabaw i instalacja rozsączająca

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania. 3. Odwodnienie liniowe placu zabaw i instalacja rozsączająca ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Odwodnienie liniowe placu zabaw i instalacja rozsączająca 4. Posadowienie studni i rurociągów 5. Uwagi końcowe 6. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont odwodnienia drogi powiatowej w Lwówku Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz.

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz. PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. DZIAŁKA NR 166 Jednostka ewidencyjna: _2 MEŁGIEW Obręb ewidencyjny _ KRĘPIEC KATEGORIA OBIEKTU XXVI

PROJEKT BUDOWLANY. DZIAŁKA NR 166 Jednostka ewidencyjna: _2 MEŁGIEW Obręb ewidencyjny _ KRĘPIEC KATEGORIA OBIEKTU XXVI INWESTOR PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PEGIMEK Sp. z o. o. UL KONOPNICKIEJ 3, 21-040 ŚWIDNIK NR PROJEKT BUDOWLANY SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGOWYM ULICY SOSNOWEJ, RUBINOWEJ, WIDOKOWEJ I KUSOCIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA.

S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA. "USŁUGI PROJEKTOWE Krzysztof Duda Str. 1 S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. INWESTOR...2 3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 2 4. OPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo