URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA JONKOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO"

Transkrypt

1 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ ULICA PLISZKI GUTKOWO GMINA JONKOWO Dz. Nr 5-210/9, 5-210/7, 5-208/11, 5-207/33 gmina Jonkowo Dz. Nr 143-1, /132 gmina Olsztyn RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA. PROJEKTANT MGR INś. ROMUALD IWASZKIEWICZ SPRAWDZAJĄCY INś. PIOTR IWASZKIEWICZ KIEROWNIK ZESPOŁU MGR INś. ROMUALD IWASZKIEWICZ NR ARCH DATA WYKONANIA ZUP/ 358/12 LIPIEC2012 R.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Oświadczenie z art. 20 Prawa Budowlanego str. 2 I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania str Zakres opracowania str Opis stanu istniejącego str Opis zagospodarowania str Rurociągi opis rozwiązań technicznych str Wytyczne wykonania str Informacja BIOZ str. 8 - Karty ofertowe przepływomierza str Kopie uprawnień projektantów i przynaleŝności do IIB str Warunki, uzgodnienia str. 20 II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. Nr 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 Rys. Nr 2 Profile kanalizacji skala 1:100/500 Rys. Nr 3 Komora S2 - pomiarowa skala 1:50 Rys. Nr 4 Karta katalogowa wymiary przepływomierza 2

3 OŚWIADCZENIE Zgodnie z Art. 20 Prawa Budowlanego oświadczamy, Ŝe projekt budowlany p.t.: Projekt budowlany z projektem zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: Sprawdzający: 3

4 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego z projektem zagospodarowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Nr arch. ZUP/358/ Wypis i wyrys z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Jonkowo zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/231/2001 Rady Gminy Jonkowo z dnia r Wypis i wyrys z planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Gutkowo w Olsztynie zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/615/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia r Mapa syt.-wysokościowa terenu gminy Jonkowo opracowywanego terenu zaktualizowane przez geodetę mgr inŝ. Jana Zubel - GEOJAN - z r Mapa syt.-wysokościowa terenu gminy Olsztyn opracowywanego terenu zaktualizowane przez geodetę mgr inŝ. Jana Zubel - GEOJAN - z r Techniczne badania podłoŝa gruntowego opr. ZUPIB Olsztyn z 2009 r. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarneckiego na terenie miasta Olsztyn. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Ulica Pliszki stanowi obszar Gminy Jonkowo zlokalizowany bezpośrednio przy granicy administracyjnej miasta Olsztyn przy ulicy śurawiej. Ulica wyposaŝona w wodociąg, zasilany z wodociągu gminnego poprzez wodociąg miasta Olsztyn oraz sieć kanalizacji sanitarnej wybudowanej do skrzyŝowania uli Pliszki i Sójki. Do w/w sieci włączony jest rurociąg kanalizacji tłocznej prowadzący ścieki z osiedli Leśna i Miła gminy Jonkowo W obrębie osiedla zabudowa mieszkalna jednorodzinna w duŝym stopniu zrealizowana w pasie ulicy Sójki, pozostałe ulice posiadają wydzielony pas drogowy, z wydzielonymi działkami budowlanymi. Plan osiedla w obrębie zlewni projektowanej kanalizacji obejmuje wydzielenie 35 działek budowlanych zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. 3.1 Stan prawny Przedsięwzięcie będzie dotyczyło następujących działek: Teren gminy Jonkowo na długości ok. 155m: Dz. Nr 5-210/9, 5-210/7, własność gminy Jonkowo Dz. Nr 5-208/11, 5-207/33 własność prywatna na poszerzeniu pasa drogowego ul. śurawiej 4

5 Teren gminy Olsztyn na długości ok. 10 m: Dz. Nr 143-1, /132 własność gminy Olsztyn w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olszynie ul. Feliksa Szrajbera 9/ Warunki wodno-gruntowe. Morfologia badanego terenu jest bardzo urozmaicona. W obrębie ulicy realizowane są osiedla mieszkalne, korzystając z lokalnych wzniesień morenowych ostatniego zlodowacenia. Zasadnicze podłoŝa budują tu gliny zwałowe Charakterystyka warunków wodno gruntowych. Występujące w podłoŝu grunty podzielono na grupy w zakresie ich nośności przy jednoczesnym uwzględnieniu przesłania geotechnicznego. Zasadnicze podłoŝe na osiedlu budują utwory zwałowe reprezentowane przez glinę piaszczystą. Charakterystyka występujących gruntów przedstawia się następująco: - grunt warstwy W-2 to pyły i piaski pylaste występujące z zasady w stanie zawodnienia, podścielające grunty pochodzenia organicznego - grunt warstwy W-3 to piaski róŝnoziarniste, średniozageszczone stanowią dobre podłoŝe budowlane - grunty warstwy W-4 i W-5 to gliny zwałowe reprezentowane przez glinę piaszczystą w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Woda gruntowa w gruntach spoistych napływa powoli korzystając z drobnych przewarstwień bardziej spiaszczonych. Poziom wody utrzymuje się w granicach 2,0 m poniŝej terenu 3.3. Istniejące uzbrojenie W planowanym przebiegu sieci obejmującym pas drogowy występują podziemne sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa energetyczna, teletechniczna oraz napowietrzne linie energetyczne NN. 4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA 4.1. Roboty liniowe Całość sieci kanalizacji grawitacyjnej prowadzona w pasie drogowym ulicy Pliszki i poboczu poszerzenia pasa drogowego ulicy śurawiej na terenie gminy Jonkowo oraz w pasie ulicy śurawiej na terenie gminy Olsztyn. Lokalizacja studzienek umoŝliwia podłączenie sąsiadujących budynków mieszkalnych. 5. RUROCIĄGI OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 5.1. Kanalizacja grawitacyjna Kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PP-b klasy SN8 wg pren :2006 [D3] z profilowaną strukturalną ścianką zewnętrzną z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne typu Pragma lub podobnej klasy PP, PE, PCV innego producenta. 5

6 Łączenie rur kielichowe umoŝliwiające łączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PE, PP, PCV) poprzez zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP. Rurociągi układać na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm. Obsypka rurociągów warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanału piaskiem lub Ŝwirem, zagęszczenie lekkim sprzętem mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do wysokości 0,5 m ponad rurę gruntem rodzimym zagęszczonym j.w. Układając rurociągi oraz wykonując zasypki stosować wymagania producenta rur. Zagęszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %. Przekroczenie ulicy śurawiej wykonać metodą bezodkrywkową przeciskiem lub przewiertem stosując rury przeciskowe stalowe 323x8 wg PN-B/ Rurociąg przewodowy w rurze podpierać płozami firmy INTEGRA w rozstawie co 1 m. - Studzienki. Studnie połączeniowe, przepadowe i rewizyjne wykonać zgodnie z KB Ø 1200 z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych przykrytych płytami Ŝelbetowymi z włazem typu cięŝkiego z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D400. na odcinku S3/1 S3/3 studzienki stosować tworzywowe PEHD Ø 0,630 m z teleskopowym mocowaniem włazu Przepady stosować z materiałów rurociągów przewodowych. Przejścia przez przegrody systemowe producenta rurociągów poprzez gumowe kołnierze doszczelniające. Dno studzienki wykonać sprefabrykowane z kręgiem dolnym Komora S2 - pomiarowa Komora zlokalizowana na terenie gminy Jonkowo na granicy obszaru rozliczeniowego gminy Jonkowo i Gminy Olsztyn. Przepływomierz lokalizuje się w komorze w wykonaniu szczelnym z kręgów Ŝelbetowych Ø 1800 przykrytych płytami Ŝelbetowymi z włazem typu cięŝkiego z Ŝeliwa sferoidalnego klasy D400. włazy obłoŝyć kostką kamienną na podbudowie z piasku gr. min 20 cm stabilizowanej cementem w promieniu 0,5 m wokół włazu Przejścia przez przegrody systemowe producenta rurociągów poprzez gumowe kołnierze doszczelniające. Kominek wentylacyjne DN 160 w wykonaniu ze stali nierdzewnej montowany na cokole betonowym 40x40 z betony B15 w planie komory. Do pomiaru ilości ścieków przyjęto zestaw pomiarowy GROM K 160 firmy ALFINE TIM złoŝony z: - zestawu pomiarowego GROM K - modułu elektronicznego przetwarzania z modem telemetrycznym i zasilaniem bateryjnym - przenośnego wyświetlacza bezprzewodowego Zestaw słuŝy do opomiarowania ścieków w otwartych kanałach ze spływem grawitacyjnym. Wartość przepływu objętościowego jest wyznaczana na podstawie zaprogramowanej charakterystyki dla znormalizowanej przelewu Palmera-Bowlusa. Podstawą obliczeń jest pomiar wysokości lustra przepływającej cieczy w ściśle określonym punkcie w części wlotowej przelewu Palmera-Bowlusa. Pomiar wysokości lustra płynącej cieczy 6

7 jest wykonywany przy uŝyciu ultradźwiękowej sondy poziomu. Zapewniona jest kompensacja wpływu temperatury na wynik pomiaru poziomu cieczy płynącej. Przelew Palmera-Bowlusa dla zalecanych wartości przepływu od min. ok. 0.3 m3/h (0.09 l/s) do max. ok. 30 m3/h (8 l/s) Według danych dostawcy zestawu dla przelewu Palmera-Bowlusa o średnicy DN 160 wynika, Ŝe dla prawidłowo mierzonych wartości przepływu początek skali to minimum 1 m3/h. Przepływ poniŝej tego minimum naleŝy zaliczyć do jeszcze mierzalnych. Przepływ mierzalny, bez szczegółowego wnikania w dokładność pomiaru, jest dla rozliczeń istotny, przepływomierz powinien bowiem mierzyć od wartości bliskich 0 aby w sposób naturalny uniemoŝliwiać nieinwazyjne wpływanie na wynik pomiaru. Rozumie się przez to stan / przepływ poniŝej którego przepływomierz nie mierzy ( nie zlicza przepływu) mimo Ŝe ciecz płynie. Naturalnym oczekiwaniem rozliczających się stron jest, aby przepływomierz mierzył i zliczał kaŝdą ilość cieczy płynącej, nawet bardzo małą. Oczekiwania co do wysokiej dokładności pomiaru w tym zakresie przepływów stają się mniej istotne. Moduł elektroniczny jest wyposaŝony w modem telemetryczny, co umoŝliwia zdalną kontrolę stanu pracy oraz rejestrację danych pomiarowych zestawu GROM K, zasilanie z pakietu akumulatorków Dane są przesyłane z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS i gromadzone na serwerze znajdującym się w firmie ALFINE-TIM. Dane są dostępne poprzez sieć Internet. Za pomocą strony www zarejestrowani uŝytkownicy mają moŝliwość sprawdzenia aktualnego stanu pracy zestawu pomiarowego. Dane dostępne są w formie tabel i wykresów ułatwiających analizę przepływu cieczy płynącej i poprawności pracy zestawu pomiarowego. Przyciski nawigacyjne umoŝliwiają przeglądanie danych archiwalnych oraz pobieranie danych na komputer uŝytkownika w formacie Excel, na potrzeby tworzenia bilansów i analiz. Moduł telemetryczny musi być wyposaŝony w kartę telemetryczną z usługą transmisji danych Przenośny wyświetlacz bezprzewodowy Wyświetlacz z obudową typu hand-held. Przekaz danych z modułu elektronicznego do przenośnego wyświetlacza drogą radiową. OdświeŜanie wyników pomiarów co 15 s. Rutynowa ocena prawidłowości działania przepływomierza wykonywana zgodnie z umową częstotliwością przeciętnie raz na rok Parametry przepływu. Zlewnia obsługiwana przez przepływomierz obejmuje, osiedla Leśne Miłe i Ptasie połoŝone na terenie gminy Jonkowo. Z osiedli Leśne i Miłe ścieki SA pompowane poprzez lokalne przepompownie ścieków, z osiedla Ptasie ścieki spływają grawitacyjnie i z części północnej są pompowane. Przewidywany przepływ ścieków: - osiedle Ptasie przepływ grawitacyjny q = 0,5 l/sek - osiedle Leśne przepływ pompowy q = 3 l/sek - osiedle Miłe przepływ pompowy q = 2 l/sek - przepływ dla pracy wspólnej q = 6 l/sek Parametry kanałów: Odcinek za komora pomiarową DN200 i = 3% Q = 0,5 l/sek napełnienie 6 % - 1,2 cm Q = 2,0 l/sek napełnienie 11 % - 2,4 cm Q = 3,0 l/sek napełnienie 14 % - 2,8 cm 7

8 Q = 6,0 l/sek napełnienie 20 % - 4 cm Odcinek przed komorą pomiarową DN160 i = 2% Q = 0,5 l/sek napełnienie 9 % - 1,4 cm Q = 2,0 l/sek napełnienie 17 % - 2,7 cm Q = 3,0 l/sek napełnienie 20 % - 3,2 cm Q = 6,0 l/sek napełnienie 30 % - 4,8 cm Kanał DN200 projektuje się za odcinkiem pomiarowym obniŝyć o 4 cm na redukcji DN160/ WYTYCZNE WYKONANIA 6.1. Opis wykonawczy robót - Rurociąg kanalizacji sanitarnej na odcinku S3 S6 ułoŝyć w wykopie szerokoprzestrzennym wykonanym mechanicznie na odkład. - Odcinek S3- S3/3 układać w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych szalunkiem systemowym - Na całym odcinku robót odcinkach wykonać odwodnienia powierzchniowe pompą spalinową, Uwarunkowania dodatkowe. Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera się on w obszarze występowania dóbr kultury współczesnej. Inwestycja nie narusza zapisów Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na Obszarze Chronionego Krajobrazy Doliny Środkowej Łyny. 7. INFORMACJA BIOZ Przedmiotem informacji jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pliszki Gutkowo gmina Jonkowo. 1. Zakres robót. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 0,2 z komorą pomiarową ścieków 2. Kolejność realizacji robót. Prace wykonywano postępująco od wykonanego kanału w ulicy Czarneckiego. 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. Zagospodarowanie komunikacyjne. Roboty prowadzone w pasach dróg gminnych nieutwardzonych,. NatęŜenie ruchu w pasie dróg gminnych niskie, w ulicy śurawiej i Czarneckiego średnie. Uzbrojenie. W pasie robót występują sieci uzbrojenia podziemnego: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowa energetyczna, teletechniczna oraz napowietrzne linie energetyczne NN., lokalna sieć napowietrzna nn. Poza pasem robót napowietrzne sieci 8

9 SN. Przed przystąpieniem do robót wymagane przyprowadzenie wywiadu sprawdzającego moŝliwość wystąpienie niewykazanego uzbrojenia. Zadrzewienie. Lokalnie występują na odcinku S3 S3/3 pojedyncze drzewa /samosiewki / w wieku poniŝej 10 lat. Budynki, budowle. W pobliŝu pasa roboczego nie występują budynki 4. Planowane roboty. - Wykonanie kanalizacji sanitarnej - Wykonanie komory pomiarowej ścieków 5. Wskazania elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: Na terenie zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu. Z uwagi na sposób realizacji robót w rejonie występującego uzbrojenia nie będzie występowało zagroŝenie wymagające specjalnego wykonywania robót. 6. Informacje dotyczące przewidywanych zagroŝeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŝeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia: Roboty budowlane wykonane będą w róŝnorodnym terenie sprzętem mechanicznym. Wykopy wykonywane na odkład i umocnione do gł. 4 m. NaleŜy zwrócić uwagę na zgodność warunków hydrogeologicznych z wykonanymi badaniami. W gruntach kurzawkowych zachować staranność wykonania podłoŝa i bezpieczeństwa prac w stanie ciągłości odwodnienia dna wykopów. 7. Zalecenia i wymagania w stosunku do Dopuszczających do pracy, instruktaŝ pracowników, środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. Czynności wymagane przy budowie sieci Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio przygotowanych i wyposaŝonych pracowników. W szczególności dotyczy to wyposaŝenia w odzieŝ ochronną, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz pozostały sprzęt drobny. KaŜdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami KaŜdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokumentów potwierdzających prowadzone szkolenia winny znajdować się na terenie budowy Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzania szkoleń stanowiskowych podległych pracowników Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z planem BIOZ jak równieŝ być zapoznani z występującymi zagroŝeniami i oceną ryzyka zawodowego. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzają podpisem w ksiąŝce szkoleń. 9

10 7.5. Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy pełną informację odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla poszczególnych pracowników oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników uprawnień do wykonywania czynności w ramach wykonywanych obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, palacza tlenowego, hakowego, elektryka, itp.) Nadzór nad prowadzonymi pracami. Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót a takŝe Brygadziści kaŝdy w zakresie swoich obowiązków i w swoim zakresie działania. Do obowiązków Kierownika Budowy naleŝy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia będą odnotowywane w dzienniku BHP. Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac zgodnie z planem BIOZ i obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i zasad przez podległych im pracowników. 10

11

12

13

14 GROM K Grawitacyjne Rozliczeniowe Opomiarowanie Mediów WYMIARY Na rysunku podano wymiary odcinka pomiarowego zestawu GROM K, dla najczęściej stosowanej średnicy DN zewn. = 160 / PVC Na rysunku podano wymiary dla GROM K 160 W tabeli zestawiono długości dostarczanego odcinka pomiarowego dla poszczególnych średnic odcinka pomiarowego zestawu GROM K. Dla każdego przypadku podano zalecaną średnicę studni pomiarowej. Zestaw pomiarowy Średnica zewnętrzna króćców Długość odcinka pomiarowego Zalecana średnica studni pomiarowej GROM K mm 1200 mm 1500 mm GROM K mm 1200 mm 1500 mm GROM K mm 1300 mm 1500 mm GROM K mm 1400 mm 2000 mm ALFINE-TIM ul. Poznańska Tarnowo Podgórne tel fax: /44

15 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 FIRMA: Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych ZUPTB Sp. z o.o. tel ul. Morska 10a, Olsztyn kom Prowadzący: Sz. Pan R. IWASZKIEWICZ Wasz znak: Zapytanie z dnia Nasz znak: GRK AL z dnia / Rev. 1 z dnia Dotyczy: Zestaw pomiarowy GROM K z przelewem Palmera-Bowlusa Opomiarowanie ścieków bytowo komunalnych gm. Jonkowo, ul. Słowicza Dziękujemy za zainteresowanie urządzeniami oferowanymi przez firmę ALFINE-TIM. Odpowiadając na zapytanie przedstawiamy ofertę na dostawę zestawu pomiarowego GROM K. GROM = GRAWITACYJNE ROZLICZENIOWE OPOMIAROWANIE MEDIÓW. Zestaw służy do opomiarowania ścieków i wody w otwartych kanałach ze spływem grawitacyjnym (bezciśnieniowych). Schemat blokowy przedstawiono poniżej, opis w załączonych materiałach. Informacje dotyczące warunków w punkcie pomiarowym (uzyskane lub założone) Projekt Instalacja Kolektor Opomiarowanie ścieków bytowo komunalnych gm. Jonkowo, ul. Słowicza Grawitacyjna DN 200 / PVC ( przydatna byłaby średnica zewnętrzna) Przepływ Przepływ / wysokość słupa cieczy w rurociągu o średnicy DN 200 min. 0.5 l/s średnio 3 l/s max. do 6 l/s Studnia Średnica: 1500 mm Głębokość: 2.5 m 3 m Dno: płaskie (zalecane) Zasilanie Z pakietu akumulatorków Strona 1 z 5

16 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 CZĘŚĆ A ZESTAW POMIAROWY Standardowy zalecany skład zestawu = A1 + A2 + A3 + A4 A1 Przelew+ sonda poziomu + stelaż + moduł elektroniczny A2 Sprawdzenie na mokro A5 Zasilanie z zestawu akumulatorków A1 Zestaw pomiarowy GROM K 160 (standard) CENA: PLN + VAT Odcinek pomiarowy: przelew Palmera-Bowlusa dla zalecanych wartości przepływu: od min. ok. 0.3 m 3 /h (0.09 l/s) do max. ok. 30 m 3 /h (8 l/s) Sonda poziomu + kabel sygnałowy 7 m (= standard) + stelaż do sondy poziomu Moduł elektroniczny (przetwarzanie + modem telemetryczny). Uwaga: Odcinek pomiarowy jest dostarczany w stanie zmontowanym. Podczas instalacji nie należy go demontować. Podana cena nie uwzględnia elementów łączących zwężkę / koryto pomiarowe z rurociągiem / kolektorem. Zalecana jest zabudowa w szczelnej suchej studni betonowej z płaskim dnem, średnica studni 1500 mm. Uwaga: Aktualnie może być dostarczony odcinek pomiarowy o konstrukcji IP 68 pokazanej na zdjęciu (obowiązuje ochrona patentowa!) Strona 2 z 5

17 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 A2 Sprawdzenie na mokro CENA: 688 PLN + VAT Sprawdzenie jest wykonywane na stanowisku testowym firmy ALFINE-TIM. Do dostawy jest załączane Imienne Świadectwo Sprawdzenia na mokro zawierające zestawienie błędów pomiaru. Przykładowe świadectwo przesyłamy w załączeniu. A5 CENA: PLN + VAT Moduł elektroniczny przetwarzania z modemem telemetrycznym Wykonanie standard / bez wyświetlacza zasilanie z pakietu akumulatorków wysokość ok. 350 mm x średnica ok. 220 mm / masa ok. 2 kg stopień ochrony IP 67 Moduł elektroniczny jest wyposażony w modem telemetryczny, co umożliwia zdalną kontrolę stanu pracy oraz rejestrację danych pomiarowych zestawu GROM K. Dane są przesyłane z wykorzystaniem sieci GSM/GPRS i gromadzone na serwerze znajdującym się w firmie ALFINE-TIM. Dane są dostępne poprzez sieć Internet. Za pomocą strony www zarejestrowani użytkownicy mają możliwość sprawdzenia aktualnego stanu pracy zestawu pomiarowego. Dane dostępne są w formie tabel i wykresów ułatwiających analizę przepływu cieczy płynącej i poprawności pracy zestawu pomiarowego. Przyciski nawigacyjne umożliwiają przeglądanie danych archiwalnych oraz pobieranie danych na komputer użytkownika w formacie Excel, na potrzeby tworzenia bilansów i analiz. Uwaga: Moduł telemetryczny musi być wyposażony w kartę telemetryczną z usługą transmisji danych. Koszt abonamentu wynosi 45 PLN/miesiąc + VAT. Konieczne jest wskazanie płatnika abonamentu. Uwaga: Zaleca się zainstalować antenę do przekazu danych możliwie blisko studni pomiarowej, możliwie jak najwyżej. Przewód łączący moduł elektroniczny z anteną powinien być prowadzony w osłonie (peszlu). OPCJA A6 Przenośny wyświetlacz bezprzewodowy CENA: 500 PLN + VAT Wyświetlacz z obudową typu hand-held. Przekaz danych z modułu elektronicznego do przenośnego wyświetlacza drogą radiową. Odświeżanie wyników pomiarów co 15 sekund. Strona 3 z 5

18 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 CZĘŚĆ B MONTAŻ I URUCHOMIENIE Montaż i uruchomienie zestawu pomiarowego CENA: do uzgodnienia Realizacja na życzenie według indywidualnej kalkulacji, po ustaleniu lokalizacji oraz zakresu prac, podczas jednorazowej wizyty na obiekcie. Zakłada się, że studnia ma głębokość do 3 m. Dla większych głębokości studni wycena może ulec zmianie. Wizyta na obiekcie wymaga pisemnego uzgodnienia terminu z wyprzedzeniem przynajmniej 5 dni roboczych i pisemnego potwierdzenia wykonania prac budowlano montażowych w ustalonym wcześniej zakresie. Na obiekcie musi być obecny uprawniony przedstawiciel strony zlecającej usługę. CZĘŚĆ C SZKOLENIE Szkolenie w firmie ALFINE-TIM CENA: 388 PLN + VAT Uwaga: Ceny podane w ofercie NIE uwzględniają: dodatkowych elementów armatury montażowej kontakt z ALFINE-TIM montażu zwężki / koryta pomiarowego w studni posadowienia stojaka / cokołu montażu szafki polowej na stojaku / cokole doprowadzenia zasilania do szafki polowej wykonania uziomów, zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej itp. uporządkowania terenu. Strona 4 z 5

19 ul. Poznańska Tarnowo Podgórne NIP Regon P fax tel Z.GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA Rok założenia 1989 Wartość dostawy: Dostawa: WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI Ceny sprzedaży podano w PLN. Do cen należy doliczyć VAT ustawowy. W ofercie podano ceny jednostkowe. EXW. Oferta nie zawiera kosztów dostawy. Do faktury doliczone zostaną koszty opakowania i transportu (DHL) z magazynu ALFINE-TIM do wskazanego miejsca w Polsce. Warunki sprzedaży: Zamówienie będzie realizowane na podstawie załączonych Ogólnych Warunków Sprzedaży ALFINE-TIM, o ile nie zostały one w dalszej części niniejszej oferty zmienione lub uzupełnione. Jeżeli spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, ALFINE-TIM może wstrzymać się z realizacją zamówienia pomimo wysłania oferty, dopóki druga strona nie dokona całkowitej przedpłaty na oferowany towar lub nie przedstawi zabezpieczenia zaakceptowanego przez ALFINE-TIM. ALFINE-TIM nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, w tym za utracone korzyści. Odpowiedzialność ALFINE-TIM wynikająca z niniejszej oferty ograniczona jest 100% wartości urządzenia sprzedanego przez ALFINE-TIM. Warunki płatności: przedpłata 30% rozpoczynająca realizację zamówienia, pozostała należność płatna po zgłoszeniu gotowości wysyłki towaru do Klienta. Czas realizacji: Serwis: Ważność oferty: Towar pozostaje własnością firmy ALFINE-TIM do czasu pełnej zapłaty. Zastrzega się prawo wystawiania faktur częściowych. Nieterminowa zapłata wstrzymuje kolejną dostawę częściową. typowo ok. 6 tygodni po przyjęciu zamówienia do realizacji. gwarancyjny i pogwarancyjny pełni Serwis ALFINE-TIM oraz serwis Producenta. Oferta jest ważna 1 miesiąc. Ofertę prowadzi: Dyrektor Generalny dr inż. Zygfryd Głuchy Pozostajemy z poważaniem, dr inż. Danuta Klemke Ofertę przygotowano na podstawie przekazanych nam informacji. Prosimy o uważne sprawdzenie, czy oferta w pełni odpowiada Państwa wymaganiom. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt tel: , fax: , kom: , Firma ALFINE-TIM oferuje wykonanie pomiarów kontrolnych. Firma ALFINE-TIM oferuje usługi okresowego monitorowania pod kątem bilansowania. Firma ALFINE-TIM oferuje instalację urządzeń pomiarowych i uruchomienia. Firma ALFINE-TIM oferuje opiekę serwisową gwarancyjną i pogwarancyjną. Firma ALFINE-TIM zapewnia bardzo szybką reakcję serwisową. Firma ALFINE-TIM zajmuje się opomiarowaniem wody i ścieków od ponad 20-tu lat. Strona 5 z 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO K. A. M O T Y L 85-027 BYDGOSZCZ ul. JAGIELLOŃSKA 70/22 tel/fax (052) 346 11 36 e-mail: zupnbmotyl@pro.onet.pl NIP 953-10-34-309 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 ` K U S Ł U G I I N W E S T Y C Y J N E K N I T T E R Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 NITTER USŁUGI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, 32-830 Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / 6 790 188; 600 654 123 REGON: 850354599 NIP: 873-133-03-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi - Specyfikacja Techniczna - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI... 1 OPIS INWESTYCJI... 2 ST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 3-39 SST-01.00.00. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE... 40-44 SST-02.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE...

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA, GM. MIŃSK MAZOWIECKI 08-110 Siedlce, ul. Topolowa 132, REG: 144410717, NIP:821-230-66-99 tel. 507-429-042, www.proskol.pl, biuro@proskol.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE ŻABNO Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Żabno Urząd Miejski w Żabnie 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1 tel.: +48 14 645 63 73 fax: +48 14 645 64 20 www.zabno.pl ugzabno@zabno.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo