ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27667/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27667/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27667/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy (nr projektu POKL /13), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 79 uczestników ww. projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkolenia zawodowego Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 1. Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. ; NIP: ,

2 Telefon: Faks: Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w okresie listopad-grudzień 2014 r., w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu PWP Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy specjalistycznych szkoleń zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Nazwa szkolenia Liczba uczestników razem Liczba uczestników Miejsce realizacji Liczba uczestników Miejsce realizacji 1 agent celny 2 2 Rzeszów 2 audyt zamówień publicznych 1 1 Rzeszów 3 audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO Rzeszów 4 coaching 2 2 Rzeszów 5 dietetyk 4 4 Rzeszów 6 felinoterapia 1 1 Przemyśl

3 7 fizjoterapia stawu kolanowego 1 1 Rzeszów 8 florystka 1 1 Rzeszów 9 ISTQB 1 1 Krosno 10 kucharz/barista/kelner 4 2 Rzeszów 2 Przemyśl 11 magazynier z obsługą wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowych 3 3 Rzeszów 12 masaż Ayurveda-Abhyanga 1 1 Rzeszów 13 obrabiarki CNC 2 2 Rzeszów 14 operator koparko-ładowarki klasa III 1 1 Przemyśl 15 opiekunka dziecięca 5 3 Rzeszów 2 Przemyśl 16 pracownik administracyjno-biurowy 7 4 Rzeszów 3 Przemyśl 17 profesjonalna fotografia 2 2 Rzeszów 18 projektowanie stron www w tym programowanie PHP 5 5 Rzeszów

4 19 samodzielny księgowy 5 5 Rzeszów 20 sesja szkoleniowo-terapeutyczna metodą Simontona 1 1 Rzeszów 21 spawacz MIG/MAG 1 1 Rzeszów 22 specjalista ds. kadr i płac Rzeszów 10 Przemyśl 23 tłumacz języka migowego 1 1 Przemyśl 2.2. Średni wymiar godzinowy każdego ze szkoleń wyniesie nie mniej niż 60 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze min. 6 i max. 8 godzin szkoleniowych dziennie Szkolenia prowadzone będą w okresie wymienionym w p. 2.1 (realizacja szkoleń zakończy się do dn r.). Szczegółowe harmonogramy szkoleń zostaną uzgodnione indywidualnie dla każdego ze szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w harmonogramie szkoleń. Zmiany zostaną wprowadzone po uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji program każdego ze szkoleń specjalistycznych na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanego szkolenia Koszt szkolenia będzie obejmował wynajem sal, catering, materiały szkoleniowe oraz koszt egzaminu, a także koszt badań lekarskich oraz wystawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających zdolność wykonywania zawodu dla szkoleń poz. 10, 11, 14, 21 oraz wystawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień dla szkoleń poz. 11, 14, 21.

5 3. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca: 3.1. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie ze specyfikacją zawartą w tabeli w p. 2.1, jedynie w przypadku poz. 6, 7, 9, 12, 20 dopuszcza się realizację szkoleń na terenie województwa małopolskiego, lubelskiego lub śląskiego) Zapewnienie na terenie Rzeszowa, Przemyśla lub Krosna (zgodnie ze specyfikacją zawartą w tabeli w p. 2.1) sali szkoleniowej, wyposażoną w niezbędne narzędzia, materiały i urządzenia zgodnie z programem szkolenia. Zamawiający wymaga, aby szkolenie było zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z przepisami prawa, tj. posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe. Wykonawca musi dla każdego uczestnika szkolenia zagwarantować miejsce siedzące (krzesło + stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. W przypadku szkoleń z obsługą programów komputerowych Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi stanowisko komputerowe wraz ze sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. W przypadku szkoleń, które wymagają nauki jazdy pojazdem, Wykonawca musi dysponować odpowiednim pojazdem dopuszczonym do ruchu w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia oraz placem manewrowym dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych Zapewnienie w trakcie realizacji szkolenia poczęstunku (kawa, herbata, woda, soki i ciastka w każdym dniu szkolenia, na każdej przerwie i przed rozpoczęciem szkolenia, ponadto każdego dnia szkolenia ciepły posiłek w postaci drugiego dania) oraz przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zapewnienie poczęstunku, z imienną listą i podpisami uczestników/uczestniczek szkolenia na wzorze dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego Zapewnienie od pierwszego dnia zajęć każdemu uczestnikowi szkolenia pakietu materiałów szkoleniowych (długopis, notes/zeszyt, teczka/segregator, skrypt/książka o tematyce związanej z prowadzonym szkoleniem), które zostaną ujęte w cenie i przejdą w posiadanie uczestnika. Ponadto w przypadku szkoleń poz. 10, 11, 14, 21 także badań lekarskich potwierdzonych zaświadczeniem Przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu i programu szkoleń (z uwzględnieniem tematyki wraz z ilością godzin) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji szkoleń musi uzyskać pisemną akceptację przedstawionego programu

6 szkolenia, a w przypadku poz. 11, 14, 21 także prowadzących szkolenia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wykonania usługi, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem Zapoznanie w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem szkolenia, jego uczestników ze szczegółowym programem szkolenia oraz przekazania uczestnikom harmonogramu realizowanych zajęć Pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w planie zajęć, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy informowania o odwołaniu najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników poprzez prowadzenie imiennej listy obecności (zawierającą daty szkolenia, ilość godzin i podpisy uczestników szkoleń) oraz bieżące jej uzupełnianie. Wykonawca jest zobowiązany przekazać listę obecności Zamawiającemu na zakończenie realizacji zajęć. Wzory dokumentów Wykonawcy dostarczy Zamawiający Informowanie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o każdej nieobecności uczestnika podczas szkolenia w dniu zaistniałego zdarzenia Przekazanie Zamawiającemu uzupełnionego dziennika zajęć (na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego) oraz jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych, wydawanych uczestniczkom szkoleń Przeprowadzenie na zakończenie realizacji szkolenia egzaminu wewnętrznego i na jego podstawie wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, oznaczonego zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE) oraz zaświadczenia na druku MEN potwierdzającego nabycie umiejętności w zakresie szkolenia. Zaświadczenie i certyfikat mają zawierać nazwę szkolenia, termin realizacji, wymiar godzin. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów z potwierdzonym podpisami uczestników szkolenia odbiorem oryginałów certyfikatów i zaświadczeń. Ponadto dla szkoleń poz. 11, 14, 21 przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (dodatkowo dla szkoleń poz. 11, 14, 21 zapewnienie wydania książeczki z uprawnieniami).

7 Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego, a także imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie/nie ukończyły szkolenia/nie zdały egzaminu/nie przystąpiły do egzaminu oraz rejestr wydanych certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia W przypadku szkoleń, które prawnie wymagają przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, Wykonawca zapewni przeprowadzenie takiego egzaminu zgodnie z wymogami bez dodatkowych kosztów w ramach niniejszej usługi szkoleniowej Oznaczanie wszystkich dokumentów, w tym materiałów szkoleniowych (z wyjątkiem podręcznika, jeśli jest to publikacja książkowa zakupiona w księgarni, a nie skrypt przygotowany przez Wykonawcę), zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu, prezentacji i publikacji multimedialnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE) oraz umieszczania na nich informacji o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których jest mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/ W przypadku szkoleń, które wymagają przeprowadzenia przed przystąpieniem do udziału w nich niezbędnych badań lekarskich, Wykonawca zapewni uczestnikom takie badania przed przystąpieniem do szkoleń bez dodatkowych kosztów w ramach niniejszej usługi szkoleniowej oraz przedłoży skan zaświadczeń lekarskich najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia Przeprowadzenie badania umiejętności uczestników szkoleń przed szkoleniem i po szkoleniu oraz przygotowanie raportu z efektywności szkolenia Przeprowadzenie ogólnej oceny szkolenia wśród uczestników (wg skali dziesięciostopniowej) oraz przygotowanie raportu z usługi szkoleniowej, z uwzględnieniem co najmniej takich informacji jak: - poziom zadowolenia uczestników, - ocena przygotowania merytorycznego trenera, - ocena umiejętności komunikacyjnych i nauczania przez trenera, - ocena organizacji szkolenia, - ocena ogólna szkolenia;

8 3.16. Udokumentowanie realizacji szkoleń materiałami zdjęciowymi w wersji elektronicznej (min. 3 zdjęcia dla każdego ze szkoleń) oraz ich przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zadania Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty ze strony Wykonawcy z Zamawiającym Pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników szkoleń Uzyskania od uczestników szkoleń zgody na przetwarzanie danych osobowych w dniu rozpoczęcia zajęć (dla celów związanych z realizacją szkolenia) oraz przekazania kopii dokumentów Zamawiającemu. Ponadto przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy usługach szkoleniowych, świadczenia usług w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stosowania się do uregulowań i standardów obowiązujących u Zamawiającego, przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, przepisów dotyczących prawa autorskiego, udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z zamówieniem Zamawiającemu oraz organom dokonującym kontroli Projektu na każde ich żądanie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia złożenia takiego żądania, w tym w szczególności umożliwienie wglądu do dokumentów finansowych, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Usługa realizowana będzie w okresie listopad-grudzień 2014 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 5.1 posiadają wpis do prowadzonej działalności kodu PKD 2007 w zakresie działalności szkoleniowej i edukacyjnej

9 5.2 posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych właściwego dla ich siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 5.3 posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych, tj. łącznie: posiadają min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat prawidłowo wykonali minimum 20 usług szkoleń/kursów zawodowych trwających min. 50 godzin szkoleniowych każdy; każda z usług dla grupy min. 10 osób dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy w ciągu ostatnich 3 lat prawidłowo wykonali usługi szkoleń/kursów zawodowych o łącznej wartości minimum równoważnej wykazanej w ofercie Wykonawcy. 5.4 posiadają potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji zamówienia (potwierdzenie złożenie oświadczenia) 5.5 przed upływem terminu składania ofert wnieśli wadium w wysokości zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wymagania dotyczące wadium: Forma wadium: wadium musi być wniesione w pieniądzu (złotym polskim), wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA, nr W tytule przelewu należy wpisać: Wadium dot. zapytania 1/27667/ Termin i miejsce wniesienia wadium: ustalona kwota najpóźniej w dacie składania ofert musi się znaleźć na koncie Zamawiającego Zwrot wadium: Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy: a) Upłynie termin związania ofertą; b) Zawarto umowę; c) Unieważni postępowanie; Zamawiający zwróci wadium w ciągu trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez Oferenta: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

10 b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 5 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie pozostałych dokumentów, o których mowa w punkcie 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, tj. odrzuceniem jego oferty. 6. Warunki płatności Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT po wykonaniu usługi. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z ECORYS Polska Sp. z o.o. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu ECORYS Polska Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). 8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert Oferta musi zawierać: 1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę, parafowany na każdej stronie. 2. Aktualny wyciąg z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (wpisu) koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzających dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zapytaniem do składania ofert, wystawionych nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy przed terminem składania ofert;

11 3. Aktualny wypis z rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wystawiony nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy przed terminem składania ofert; 4. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3 z podaniem nazwy szkolenia, wartości usługi, liczby godzin szkoleniowych, dat wykonania, liczby odbiorców (załącznik nr 1 do formularza ofertowego) 5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 7. Dokumenty potwierdzające usługi wykazane w wykazie potwierdzającym spełnienie warunków p Ofertę należy: a) dostarczyć na adres: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. z dopiskiem: Oferta dla projektu Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1/27667/2014 lub b) w wersji elektronicznej (skan lub fotokopie podpisanych i opieczętowanych dokumentów) przesłać na lub faks na numer do dnia r. do godz Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 9. Kryteria oceny oferty: 1. Przyjęte kryteria oceny oferty: Cena 70% Posiadane uprawnienia, certyfikaty 10% Gotowość do realizacji zamówienia 20% PUNKTACJA wg wzoru: K = (A x 70%) + (B x 10%) + (C x 20%)

12 gdzie: A - liczba punktów za kryterium Cena B - liczba punktów za kryterium Posiadane uprawnienia, certyfikaty C liczba punktów za kryterium Gotowość do realizacji zamówienia K - Uzyskana liczba punktów Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium A, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: A = (Am : Ac) x 100 pkt. gdzie: A - liczba punktów za kryterium Cena Am - najniższa cena złożonych ofert Ac - cena oferty badanej B liczba punktów za kryterium Posiadane uprawnienia, certyfikaty (10 pkt.) Oceniane będzie na podstawie wykazania przez Wykonawcę posiadanego i stosowanego systemu zarządzania jakością PN ISO 9001:2008 (lub równoważnego) C liczba punktów za kryterium Gotowość do realizacji zamówienia (max. 20 punktów) Oceniane będzie na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 dni 20 pkt.; 6-15 dni 10 pkt.; powyżej 15 dni 0 pkt.

13 10. Wybór Wykonawcy realizującego usługę Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu składania ofert. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji cenowych z oferentem. 11. Warunki unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; c) postepowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; d) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego; e) jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu. 12. Dopuszczalne zmiany w zakresie realizacji usługi szkoleniowej oraz określenie warunków zmian: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zakresie realizacji usług szkoleniowych w zakresie: a) liczebności uczestników poszczególnych szkoleń, w przypadku zmiany liczebności uczestników danego szkolenia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skalkulowane jako iloczyn faktycznej liczby uczestników biorących udział w szkoleniu oraz stawki jednostkowej za przeszkolenie jednej osoby w ramach danego szkolenia

14 b) terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również Wykonawcy, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 13. Osoba kontaktowa ze strony ECORYS Polska Sp. z o.o. W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Iwona Adamska-Sala tel.: , w godz ; Zapytanie ofertowe sporządziła: Iwona Adamska-Sala Warszawa, dnia r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27326/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27326/2014 Warszawa, 22.07.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1A/27326/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Ważne sprawy mamy (nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014 Warszawa, 11.07.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 3/27326/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Ważne sprawy mamy (nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku

Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Warszawa, dnia 21 maja 2014 roku Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5 00-217 Warszawa mail: otwarcinajutro@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 16/24562/2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 16/24562/2013 Strona 1 ECORYS Polska Sp. z o.o. NIP: PL 525-19-17-135 ul. Łucka 2/4/6 REGON: 012755278 00-845 Warszawa KRS: 0000016606 Wysokość kapitału zakładowego: T +48 22 339 36 40 156 000 zł F +48 22 339 36 49

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/26671/2014 Pełnosprawni w pracy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/26671/2014 Pełnosprawni w pracy Warszawa, 13.06.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 4/26671/2014 Pełnosprawni w pracy ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Szczerców, dnia 16 kwietnia 2015 roku Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kategorii B (teoria i praktyka) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8a/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8a/29118/2015 Warszawa, dnia 17.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 8a/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Constans Bogumił Klimiuk ul. Warszawska 58 17-200 Hajnówka Białystok, dnia 21.02.2012r. Zapytanie ofertowe nr 02/KP/POKL/2012 na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zarządzania Zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Kierowca wózka widłowego i wózka wysokiego składowania z obsługą magazynu- komputerowe programy magazynowo-sprzedażowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Dojrzała kariera aktywizacja bezrobotnych osób po 50 roku życia współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 01/7.2.1/2015 Z dnia 16 kwietnia 2015

Zapytanie ofertowe 01/7.2.1/2015 Z dnia 16 kwietnia 2015 Zapytanie ofertowe 01/7.2.1/2015 Z dnia 16 kwietnia 2015 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B na potrzeby realizacji projektu pn, nr POKL.07.02.01-02-022/12 w ramach Zadania 3

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC

Kurs podstawowy obsługi i programowania CNC 01 / POKL / 2013 POSTĘPOWANIE NR 01 / POKL / 2013 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 22.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia Kurs

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC"

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC ZAPYTANIE OFERTOWE na "Przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC" 1 Szanowni Państwo, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zaprasza Państwa do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 Toruń, dnia 17 lutego 2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Zapytanie ofertowe nr 1/WSB/KOMPETENCJE/2015 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 23.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL-184/11 11/2014 W związku z realizacją na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu projektu pt. POKL.04.01.02-00-184/11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA I. Informacje ogólne Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług szkoleniowych, doradczych i organizacji praktyk/staży zawodowych dla uczestników projektu Mój wybór, mój zawód,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne Warszawa, dn. 28/10/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu Kuchnie regionalne w ramach projektu: Współpraca się opłaca ; Umowa nr UDA-POKL-09.02.00-14-014/11-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 08.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/NR dotyczy projektu pn. Nowa Rola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.: 614 70 00. www.opsbialoleka.waw. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE NR WD.SAL.1

ZAPYTANIE NR WD.SAL.1 Nowy Sącz 27.07.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WD.SAL.1 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/26494/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/26494/2014 Warszawa, 07.03.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 5/26494/2014 ECORYS Polska Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu innowacyjnego PI Nawigator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia r. Wrocław, 06.02.2017 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 06.02.2017 r. Bikkoplast Sp. z o.o. ul. Kępińska 7 51-132 Wrocław tel.: +48 71 3304243 e-mail: biuro@bikkoplast.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację usługi szkoleniowej w ramach projektu Dziś szkolenie jutro zatrudnienie. Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia. współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE nr IT/9/POKL/8.1.1/2012 W związku z realizacją projektu Rozwój kompetencji społecznych i zarządczych wśród kadr IT, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali szkoleniowo-komputerowej wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Akcja Aktywizacja współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /11-00

UDA-POKL /11-00 Warszawa, dn. 18/12/2012 Zapytanie ofertowe Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 80210000-9 Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej, 80530000 8 Usługi szkolenia zawodowego dotyczące

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel.

1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, 03-126 Warszawa, ul. Antalla 4. 03-126 Warszawa. tel. Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na wykonania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 Szczecin, dnia 03.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 02/RMW/2016 1. ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywność szansą na zmiany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Aktywność szansą na zmiany współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PCPR/EFS/IX/2/2017 Strzelin, 03.04.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PN: PRAWO JAZDY KAT. B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert PCPR.71.12.EFS.2014 Chojnice, dn. 07.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Projekt pn. Do zatrudnienia mały krok w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania: 7.2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Pracownik ochrony z licencją I stopnia w ramach projektu AZYMUT PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 Zielona Góra, dnia 01.09.2014 r. Pieczęć CeMBe ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 5/9.2/2014 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników/czek projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6a/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6a/29118/2015 Warszawa, dnia 25.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 6a/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/9.2/2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 22.03.2013r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014/POKL ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014/POKL ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014/POKL ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice TECHNIKUM LOTNICZE ZDZ ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice tel. 32 / 353

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 12.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, 19.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.09.01.05/2013 Przeprowadzenie szkolenia Kurs prawa jazdy kat. C+E w ramach projektu pn. Strażak OSP w Sulejówku wykwalifikowanym kierowcą I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 14/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.07.02.01-02-019/12

WND-POKL.07.02.01-02-019/12 Wrocław, dnia 4.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/3.2.2 POIR/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/3.2.2 POIR/2016 Żnin, 23.09.2016 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/3.2.2 POIR/2016 Mechanika Maszyn "Mech-Masz" Szczeciński Henryk ul. Szpitalna 20, 88-400 Żnin tel.: +48 52

Bardziej szczegółowo

Warszawa 05.03.2014 r.

Warszawa 05.03.2014 r. Warszawa 05.03.2014 r. I. Przedmiot zapytania nr WP.A.2.1 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 11.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Celem szkolenia jest podniesienie jakości wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych uczestników projektu. Siennica, 23.03.2015 roku Zamawiający: Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich ul. Mińska 38 05-332 Siennica Tel./fax. 025 757 20 91 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z rozpoczęciem realizacji projektu POWERVET-2014-1-PL01-KA102-000464

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE NR WC.4 Nowy Sącz 27.08.2012 Zaproszenie do składania ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności PO KL 1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE NR WC.4 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

FORMULARZ OFERTOWY. Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj.:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27363/2014 Modelarnia Rozwoju Osobistego Warszawa, 23.05. r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27363/ Modelarnia Rozwoju Osobistego ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 czerwca 2013r. nr 5/2013/POKL Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach, ul. Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec e-mail: gopsboj@op.pl Tel. 32 / 328 93 05, Fax.

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Łosice,21.06.2012r. Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju - EQUUS kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia dla 20 osób mającego na celu nabycie przez uczestników

Bardziej szczegółowo