ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27667/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. nr 1/27667/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/27667/2014 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu PWP Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy (nr projektu POKL /13), współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń zawodowych dla 79 uczestników ww. projektu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia specjalistycznego Usługi szkolenia zawodowego Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 1. Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. ; NIP: ,

2 Telefon: Faks: Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w okresie listopad-grudzień 2014 r., w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu PWP Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy specjalistycznych szkoleń zawodowych zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Nazwa szkolenia Liczba uczestników razem Liczba uczestników Miejsce realizacji Liczba uczestników Miejsce realizacji 1 agent celny 2 2 Rzeszów 2 audyt zamówień publicznych 1 1 Rzeszów 3 audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO Rzeszów 4 coaching 2 2 Rzeszów 5 dietetyk 4 4 Rzeszów 6 felinoterapia 1 1 Przemyśl

3 7 fizjoterapia stawu kolanowego 1 1 Rzeszów 8 florystka 1 1 Rzeszów 9 ISTQB 1 1 Krosno 10 kucharz/barista/kelner 4 2 Rzeszów 2 Przemyśl 11 magazynier z obsługą wózka widłowego wraz z wymianą butli gazowych 3 3 Rzeszów 12 masaż Ayurveda-Abhyanga 1 1 Rzeszów 13 obrabiarki CNC 2 2 Rzeszów 14 operator koparko-ładowarki klasa III 1 1 Przemyśl 15 opiekunka dziecięca 5 3 Rzeszów 2 Przemyśl 16 pracownik administracyjno-biurowy 7 4 Rzeszów 3 Przemyśl 17 profesjonalna fotografia 2 2 Rzeszów 18 projektowanie stron www w tym programowanie PHP 5 5 Rzeszów

4 19 samodzielny księgowy 5 5 Rzeszów 20 sesja szkoleniowo-terapeutyczna metodą Simontona 1 1 Rzeszów 21 spawacz MIG/MAG 1 1 Rzeszów 22 specjalista ds. kadr i płac Rzeszów 10 Przemyśl 23 tłumacz języka migowego 1 1 Przemyśl 2.2. Średni wymiar godzinowy każdego ze szkoleń wyniesie nie mniej niż 60 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze min. 6 i max. 8 godzin szkoleniowych dziennie Szkolenia prowadzone będą w okresie wymienionym w p. 2.1 (realizacja szkoleń zakończy się do dn r.). Szczegółowe harmonogramy szkoleń zostaną uzgodnione indywidualnie dla każdego ze szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w harmonogramie szkoleń. Zmiany zostaną wprowadzone po uzgodnieniu z Wykonawcą w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji program każdego ze szkoleń specjalistycznych na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanego szkolenia Koszt szkolenia będzie obejmował wynajem sal, catering, materiały szkoleniowe oraz koszt egzaminu, a także koszt badań lekarskich oraz wystawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających zdolność wykonywania zawodu dla szkoleń poz. 10, 11, 14, 21 oraz wystawienia niezbędnych dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień dla szkoleń poz. 11, 14, 21.

5 3. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca: 3.1. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie ze specyfikacją zawartą w tabeli w p. 2.1, jedynie w przypadku poz. 6, 7, 9, 12, 20 dopuszcza się realizację szkoleń na terenie województwa małopolskiego, lubelskiego lub śląskiego) Zapewnienie na terenie Rzeszowa, Przemyśla lub Krosna (zgodnie ze specyfikacją zawartą w tabeli w p. 2.1) sali szkoleniowej, wyposażoną w niezbędne narzędzia, materiały i urządzenia zgodnie z programem szkolenia. Zamawiający wymaga, aby szkolenie było zorganizowane w odpowiednich pomieszczeniach z zapewnionym zapleczem do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z przepisami prawa, tj. posiadających odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa i higieny pracy, akustyczne i jakościowe. Wykonawca musi dla każdego uczestnika szkolenia zagwarantować miejsce siedzące (krzesło + stolik/ławkę bądź krzesło z przystawką) umożliwiające swobodne sporządzanie notatek. W przypadku szkoleń z obsługą programów komputerowych Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi stanowisko komputerowe wraz ze sprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia. W przypadku szkoleń, które wymagają nauki jazdy pojazdem, Wykonawca musi dysponować odpowiednim pojazdem dopuszczonym do ruchu w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia oraz placem manewrowym dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych Zapewnienie w trakcie realizacji szkolenia poczęstunku (kawa, herbata, woda, soki i ciastka w każdym dniu szkolenia, na każdej przerwie i przed rozpoczęciem szkolenia, ponadto każdego dnia szkolenia ciepły posiłek w postaci drugiego dania) oraz przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zapewnienie poczęstunku, z imienną listą i podpisami uczestników/uczestniczek szkolenia na wzorze dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego Zapewnienie od pierwszego dnia zajęć każdemu uczestnikowi szkolenia pakietu materiałów szkoleniowych (długopis, notes/zeszyt, teczka/segregator, skrypt/książka o tematyce związanej z prowadzonym szkoleniem), które zostaną ujęte w cenie i przejdą w posiadanie uczestnika. Ponadto w przypadku szkoleń poz. 10, 11, 14, 21 także badań lekarskich potwierdzonych zaświadczeniem Przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu i programu szkoleń (z uwzględnieniem tematyki wraz z ilością godzin) w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji szkoleń musi uzyskać pisemną akceptację przedstawionego programu

6 szkolenia, a w przypadku poz. 11, 14, 21 także prowadzących szkolenia. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wykonania usługi, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem Zapoznanie w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem szkolenia, jego uczestników ze szczegółowym programem szkolenia oraz przekazania uczestnikom harmonogramu realizowanych zajęć Pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich planowanych zmianach w planie zajęć, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy informowania o odwołaniu najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności Sprawowanie nadzoru nad frekwencją uczestników poprzez prowadzenie imiennej listy obecności (zawierającą daty szkolenia, ilość godzin i podpisy uczestników szkoleń) oraz bieżące jej uzupełnianie. Wykonawca jest zobowiązany przekazać listę obecności Zamawiającemu na zakończenie realizacji zajęć. Wzory dokumentów Wykonawcy dostarczy Zamawiający Informowanie Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o każdej nieobecności uczestnika podczas szkolenia w dniu zaistniałego zdarzenia Przekazanie Zamawiającemu uzupełnionego dziennika zajęć (na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego) oraz jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych, wydawanych uczestniczkom szkoleń Przeprowadzenie na zakończenie realizacji szkolenia egzaminu wewnętrznego i na jego podstawie wydania certyfikatu ukończenia szkolenia, oznaczonego zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE) oraz zaświadczenia na druku MEN potwierdzającego nabycie umiejętności w zakresie szkolenia. Zaświadczenie i certyfikat mają zawierać nazwę szkolenia, termin realizacji, wymiar godzin. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów z potwierdzonym podpisami uczestników szkolenia odbiorem oryginałów certyfikatów i zaświadczeń. Ponadto dla szkoleń poz. 11, 14, 21 przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego (dodatkowo dla szkoleń poz. 11, 14, 21 zapewnienie wydania książeczki z uprawnieniami).

7 Wykonawca ponadto przekaże Zamawiającemu protokół z przebiegu egzaminu wewnętrznego, a także imienny wykaz osób, które ukończyły szkolenie/nie ukończyły szkolenia/nie zdały egzaminu/nie przystąpiły do egzaminu oraz rejestr wydanych certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia W przypadku szkoleń, które prawnie wymagają przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, Wykonawca zapewni przeprowadzenie takiego egzaminu zgodnie z wymogami bez dodatkowych kosztów w ramach niniejszej usługi szkoleniowej Oznaczanie wszystkich dokumentów, w tym materiałów szkoleniowych (z wyjątkiem podręcznika, jeśli jest to publikacja książkowa zakupiona w księgarni, a nie skrypt przygotowany przez Wykonawcę), zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu, prezentacji i publikacji multimedialnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE) oraz umieszczania na nich informacji o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których jest mowa w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/ W przypadku szkoleń, które wymagają przeprowadzenia przed przystąpieniem do udziału w nich niezbędnych badań lekarskich, Wykonawca zapewni uczestnikom takie badania przed przystąpieniem do szkoleń bez dodatkowych kosztów w ramach niniejszej usługi szkoleniowej oraz przedłoży skan zaświadczeń lekarskich najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia Przeprowadzenie badania umiejętności uczestników szkoleń przed szkoleniem i po szkoleniu oraz przygotowanie raportu z efektywności szkolenia Przeprowadzenie ogólnej oceny szkolenia wśród uczestników (wg skali dziesięciostopniowej) oraz przygotowanie raportu z usługi szkoleniowej, z uwzględnieniem co najmniej takich informacji jak: - poziom zadowolenia uczestników, - ocena przygotowania merytorycznego trenera, - ocena umiejętności komunikacyjnych i nauczania przez trenera, - ocena organizacji szkolenia, - ocena ogólna szkolenia;

8 3.16. Udokumentowanie realizacji szkoleń materiałami zdjęciowymi w wersji elektronicznej (min. 3 zdjęcia dla każdego ze szkoleń) oraz ich przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zadania Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za bieżące kontakty ze strony Wykonawcy z Zamawiającym Pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników szkoleń Uzyskania od uczestników szkoleń zgody na przetwarzanie danych osobowych w dniu rozpoczęcia zajęć (dla celów związanych z realizacją szkolenia) oraz przekazania kopii dokumentów Zamawiającemu. Ponadto przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy usługach szkoleniowych, świadczenia usług w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stosowania się do uregulowań i standardów obowiązujących u Zamawiającego, przestrzegania norm dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, przepisów dotyczących prawa autorskiego, udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego, udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z zamówieniem Zamawiającemu oraz organom dokonującym kontroli Projektu na każde ich żądanie, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia złożenia takiego żądania, w tym w szczególności umożliwienie wglądu do dokumentów finansowych, przez okres wynikający z przepisów prawa krajowego. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Usługa realizowana będzie w okresie listopad-grudzień 2014 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 5.1 posiadają wpis do prowadzonej działalności kodu PKD 2007 w zakresie działalności szkoleniowej i edukacyjnej

9 5.2 posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych właściwego dla ich siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 5.3 posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych, tj. łącznie: posiadają min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat prawidłowo wykonali minimum 20 usług szkoleń/kursów zawodowych trwających min. 50 godzin szkoleniowych każdy; każda z usług dla grupy min. 10 osób dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy w ciągu ostatnich 3 lat prawidłowo wykonali usługi szkoleń/kursów zawodowych o łącznej wartości minimum równoważnej wykazanej w ofercie Wykonawcy. 5.4 posiadają potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji zamówienia (potwierdzenie złożenie oświadczenia) 5.5 przed upływem terminu składania ofert wnieśli wadium w wysokości zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wymagania dotyczące wadium: Forma wadium: wadium musi być wniesione w pieniądzu (złotym polskim), wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BNP Paribas Bank Polska SA, nr W tytule przelewu należy wpisać: Wadium dot. zapytania 1/27667/ Termin i miejsce wniesienia wadium: ustalona kwota najpóźniej w dacie składania ofert musi się znaleźć na koncie Zamawiającego Zwrot wadium: Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy: a) Upłynie termin związania ofertą; b) Zawarto umowę; c) Unieważni postępowanie; Zamawiający zwróci wadium w ciągu trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez Oferenta: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

10 b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. Spełnienie wymogów podanych w punkcie 5 należy potwierdzić poprzez złożenie stosownych oświadczeń oraz przedłożenie pozostałych dokumentów, o których mowa w punkcie 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, tj. odrzuceniem jego oferty. 6. Warunki płatności Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT po wykonaniu usługi. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z ECORYS Polska Sp. z o.o. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu ECORYS Polska Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). 8. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert Oferta musi zawierać: 1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę, parafowany na każdej stronie. 2. Aktualny wyciąg z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (wpisu) koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzających dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zapytaniem do składania ofert, wystawionych nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy przed terminem składania ofert;

11 3. Aktualny wypis z rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy wystawiony nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy przed terminem składania ofert; 4. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 5.3 z podaniem nazwy szkolenia, wartości usługi, liczby godzin szkoleniowych, dat wykonania, liczby odbiorców (załącznik nr 1 do formularza ofertowego) 5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 7. Dokumenty potwierdzające usługi wykazane w wykazie potwierdzającym spełnienie warunków p Ofertę należy: a) dostarczyć na adres: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. z dopiskiem: Oferta dla projektu Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1/27667/2014 lub b) w wersji elektronicznej (skan lub fotokopie podpisanych i opieczętowanych dokumentów) przesłać na lub faks na numer do dnia r. do godz Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 9. Kryteria oceny oferty: 1. Przyjęte kryteria oceny oferty: Cena 70% Posiadane uprawnienia, certyfikaty 10% Gotowość do realizacji zamówienia 20% PUNKTACJA wg wzoru: K = (A x 70%) + (B x 10%) + (C x 20%)

12 gdzie: A - liczba punktów za kryterium Cena B - liczba punktów za kryterium Posiadane uprawnienia, certyfikaty C liczba punktów za kryterium Gotowość do realizacji zamówienia K - Uzyskana liczba punktów Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium A, natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: A = (Am : Ac) x 100 pkt. gdzie: A - liczba punktów za kryterium Cena Am - najniższa cena złożonych ofert Ac - cena oferty badanej B liczba punktów za kryterium Posiadane uprawnienia, certyfikaty (10 pkt.) Oceniane będzie na podstawie wykazania przez Wykonawcę posiadanego i stosowanego systemu zarządzania jakością PN ISO 9001:2008 (lub równoważnego) C liczba punktów za kryterium Gotowość do realizacji zamówienia (max. 20 punktów) Oceniane będzie na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę liczby dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 dni 20 pkt.; 6-15 dni 10 pkt.; powyżej 15 dni 0 pkt.

13 10. Wybór Wykonawcy realizującego usługę Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu składania ofert. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji cenowych z oferentem. 11. Warunki unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: a) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; c) postepowanie obarczone jest niemożliwa do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; d) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego; e) jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu. 12. Dopuszczalne zmiany w zakresie realizacji usługi szkoleniowej oraz określenie warunków zmian: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w zakresie realizacji usług szkoleniowych w zakresie: a) liczebności uczestników poszczególnych szkoleń, w przypadku zmiany liczebności uczestników danego szkolenia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skalkulowane jako iloczyn faktycznej liczby uczestników biorących udział w szkoleniu oraz stawki jednostkowej za przeszkolenie jednej osoby w ramach danego szkolenia

14 b) terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak również Wykonawcy, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. Konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy. 13. Osoba kontaktowa ze strony ECORYS Polska Sp. z o.o. W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Iwona Adamska-Sala tel.: , w godz ; Zapytanie ofertowe sporządziła: Iwona Adamska-Sala Warszawa, dnia r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 Warszawa, dnia 16.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/PPP/UPD z dnia 14.02.2014 r. dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia kursu na potrzeby realizacji projektu pt.: Update - aktualizacja kwalifikacji podkarpackich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 Rzeszów, 29.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/OM/PWP/POKL/2014 W związku z realizacją projektu Osobisty menadżer Twoją drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013

Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Zapytanie Ofertowe Nr 17/REZON/2013 Kraków, dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu pt. Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy

Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy Bielsko-Biała, 12.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 21/6.1.1/2015 Marketing internetowy 1. Zamawiający Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała NIP:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 30.01.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: ICN Centrum Kompetencji 20-148 Lublin, ul. Związkowa 4 tel./fax: (81) 534 69 45/(81) 463 86 01 e-mail: biuro@otworzsienait.icn.pl www.otworzsienait.icn.pl

Bardziej szczegółowo