Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Renata Lis*, Robert Lis** ATRYBUTY U YTECZNOŒCI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W PROJEKTOWANIU EDUKACYJNYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH WSTÊP Internetowe serwisy edukacyjne to strony o charakterze informacyjnym, tworzone przez pacówki edukacyjne. Obecnie pe³ni¹ one roê przewodników uczniowskich i studenckich. Za ich pomoc¹ prowadzi siê rekrutacjê, udostêpnia rozk³ady zajêæ, materia³y dydaktyczne czy umo iwia diaog poprzez forum internetowe i webmai. W dobie dynamicznie rozwijaj¹cych siê technik mutimedianych, witryny edukacyjne coraz czêœciej upodobniaj¹ siê do iustrowanych czasopism, prze³adowanych obrazami przys³aniaj¹cymi treœæ, gdzie szybko mo na siê pogubiæ w g¹szczu odnoœników przepatanych animowanymi obrazami. Taki stan rzeczy uniemo iwia reaizacjê roi jak¹ pe³ni¹ witryny edukacyjne. Aby zapobiegaæ takim sytuacjom, impementacja stron WWW powinna byæ poprzedzona procesami panowania i testowania zgodnymi z za³o eniami wiedzy o interakcji cz³owieka z komputerem. Interakcja cz³owiek - komputer (HCI: Human - Computer Interaction) to interdyscypinarna dziedzina nauki, ³¹cz¹ca wiedzê z informatyki, psychoogii i socjoogii oraz marketingu, zajmuj¹ca siê badaniem i opisywaniem zjawisk zwi¹zanych z u ytkowaniem systemów informatycznych przez udzi. Bior¹c pod uwagê, i udzie komunikuj¹ siê z maszynami cyfrowymi przy pomocy interfejsu (czêœæ oprogramowania zajmuj¹c¹ siê obs³ug¹ urz¹dzeñ wejœcia/wyjœcia) dyscypina ta skupia siê przede wszystkim na: metodyce projektowania interfejsów; metodach impementacji interfejsów; technikach ewauacji i asymiacji interfejsów; rozwoju nowych interfejsów i technik interakcji; rozwoju opisowych i fizycznych modei i teorii interakcji [1, 9, 12]. Od czasów powstania tej dziedziny w atach osiemdziesi¹tych wy³oni³o siê kika metod projektowania interfejsów. Jedn¹ z najbardziej rozpowszechnionych jest projektowanie interakcji cz³owiek komputer od strony u ytecznoœci (usabiity). * Renata LIS Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Poitechnika Lubeska. ** Robert LIS Katedra Metod i Technik Nauczania, Wydzia³ Podstaw Techniki, Poitechnika Lubeska. 153

2 U YTECZNOŒÆ (USABILITY) SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Najogóniej u ytecznoœæ mo na opisaæ jako odczuwany stan interakcji cz³owieka z systemem informatycznym, który decyduje o nastawieniu emocjonanym u ytkownika, uzyskiwanych wynikach pracy oraz o chêci ponownego skorzystania z tego systemu [8, 11]. U ytecznoœæ mo e odnosiæ siê do oprogramowania, stron internetowych, us³ug eektronicznych w praktyce do wszystkich systemów interaktywnych i urz¹dzeñ eektronicznych, z których korzystamy [5]. Nae y równie podkreœiæ, i u ytecznoœæ systemu informatycznego nie jest równoznaczna z jego funkcjonanoœci¹. Bowiem terminu funkcjonanoœæ u ywa siê do okreœenia ioœci opcji czy te mo iwoœci systemu informatycznego, a pojêcia u ytecznoœæ do opisu ³atwoœci korzystania z tych e. Miêdzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna, w normie ISO/IEC :2001, definiuje u ytecznoœæ w kategoriach jakoœciowych, jako: zbiór atrybutów opisuj¹cych nak³ad pracy niezbêdny do swobodnego pos³ugiwania siê oprogramowaniem oraz indywiduan¹ ocenê pos³ugiwania siê oprogramowaniem przez zdefiniowan¹ ub wyra on¹ nie wprost grupê u ytkowników. Wed³ug tej normy do atrybutów u ytecznoœci zaicza siê: atwoœæ zrozumienia, czyi miara nak³adu (np. czasu, czynnoœci), który musi ponieœæ u ytkownik, aby zrozumieæ ogiczn¹ koncepcjê apikacji oraz znaczenie i zastosowania zaimpementowanych w niej funkcji. atwoœæ zrozumienia, potocznie interpretuje siê, jako intuicyjnoœæ oprogramowania, która mo e oznaczaæ np. sposób rozmieszczenia i dostêpu do pozycji w menu. atwoœæ nauki, czyi miara wysi³ku, jaki musi w³o yæ u ytkownik do nauczenia siê nieznanych ub nowych funkcji apikacji. Atrybut ten zae y przede wszystkim od projektu interfejsu u ytkownika oraz przejrzystoœci i prostoty z jak¹ napisana zosta³a dokumentacja. Zw³aszcza ten drugi eement ma szczegóne znaczenie w przypadku niedoœwiadczonych u ytkowników ub osób nie znaj¹cych nowych funkcji oprogramowania. Operatywnoœæ, rozumiana jako nak³ad pracy u ytkownika niezbêdny do obs³ugi i kontroi funkcji reaizowanych przez oprogramowanie. W odró nieniu od ³atwoœci zrozumienia i ³atwoœci nauki, które dotycz¹ prostego pos³ugiwania siê apikacj¹, operatywnoœæ wskazuje na swobodne korzystanie z wszystkich mo iwoœci udostêpnianych przez oprogramowanie [3]. Natomiast zgodnie z norm¹ ISO , u ytecznoœæ przejawia siê w skutecznoœci, efektywnoœci i satysfakcji towarzysz¹cej osi¹ganiu ceów przez u ytkownika w okreœonych œrodowiskach. Gdzie: Skutecznoœæ to dok³adnoœæ oraz kompetnoœæ wykonanych zadañ przez u ytkowników w okreœonym œrodowisku; Efektywnoœæ oznacza reacjê poniesionych nak³adów wobec dok³adnoœci oraz kompetnoœci osi¹gniêtych przez u ytkowników ceów; 154

3 Lis R., Lis R.: Atrybuty POSTÊPY u ytecznoœci NAUKI systemów I TECHNIKI informatycznych NR 2, 2008 w projektowaniu... Satysfakcja oznacza komfort oraz akceptacjê funkcjonowania systemu przez bezpoœrednich u ytkowników oraz osób, których dzia³anie systemu dotyczy [2]. Przyk³adowy sposób osi¹gania u ytecznoœci w interakcyjnym cyku doskonaenia produktu, zaecanym przez normê ISO pokazuje rys. 1. Dane zamieszczone po ewej stronie, to kontekst u ytkownika, który ma okreœone zadanie, dysponuj¹c narzêdziem, które umo iwia zreaizowanie zadania w okreœonym œrodowisku. Na skutek interakcji ce (po prawej stronie wykresu) zostaje zreaizowany efektywnie, skutecznie, z towarzysz¹c¹ u ytkownikowi satysfakcj¹ z wykonanego zadania. Proces ten mo e byæ równie odwrotny na skutek interakcji ce mo e nie zostaæ osi¹gniêty w sposób efektywny, skuteczny, a u ytkownikowi bêdzie towarzyszy³o poczucie frustracji, zagubienia, niepewnoœci [15]. Rys. 1. Osi¹ganie u ytecznoœci w interakcyjnym cyku doskonaenia produktu [15] Wraz z rozwojem Internetu i powstawaniem coraz wiêkszej ioœci nieczytenych stron WWW, np. za spraw¹ nadu ywania technoogii fash [8], zaczêto stosowaæ atrybuty u ytecznoœci podczas projektowania stron internetowych. Tak narodzi³o siê podejœcie u ytecznoœci stron internetowych (web usabiity), czy t³umacz¹c dok³adniej - u ytecznoœci sieci [10]. Podejœcie to skupia siê na: intuicyjnej nawigacji, u³atwieniu skanowania w poszukiwaniu informacji, zapewnieniu zrozumia³ej da u ytkownika komunikacji. Wed³ug J. Niesena, specjaisty z dziedziny HCI, istnieje piêæ wyznaczników u ytecznoœci stron internetowych: atwoœæ nauki (ang. Learnabiity) obs³uga interfejsu strony internetowej powinna byæ na tye ³atwa do nauki, aby u ytkownik natychmiast by³ w stanie rozpocz¹æ pracê. 155

4 Efektywnoœæ u ycia (ang. Efficiency) architektura strony internetowej powinna byæ tak zaprojektowana aby strona zapewnia³a maksyman¹ wydajnoœæ. Kiedy u ytkownik raz j¹ pozna, strona powinna cechowaæ siê du ¹ produktywnoœci¹. atwoœæ w zapamiêtaniu obs³ugi (ang. Memorabiity) obs³uga strony powinna byæ ³atwa do zapamiêtania, kiedy u ytkownik po okresie przerwy w u ywaniu jej ponownie rozpocznie z ni¹ pracê, nie powinien uczyæ siê wszystkiego od nowa. Eiminacja b³êdów (ang. Errors) u ytkownicy powinni pope³niaæ jak najmniej b³êdów w pracy z systemem, a jeœi ju jakieœ pope³ni¹, powinien byæ mo iwy ³atwy powrót do poprzedniego stanu; interfejs powinien byæ zaprojektowany tak, by by³a mo iwoœæ szybkiej eiminacji b³êdów. Satysfakcja (ang. Satisfaction) strona internetowa powinna byæ przyjemna w u yciu, tak aby u ytkownicy odczuwai satysfakcjê pracuj¹c z ni¹ [8]. Aby osi¹gn¹æ poziom u ytecznoœci stron internetowych zgodny z powy szymi wyznacznikami nae y zastosowaæ odpowiedni¹ metodykê projektowania. W tym ceu korzysta siê z projektowania zorientowanego na u ytkownika. PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA U YTKOWNIKA Projektowanie zorientowane na u ytkownika (User - Centered Design) poega na szczegó³owym badaniu potrzeb, wymagañ i ograniczeñ u ytkownika na ka dym etapie procesu projektowego [9]. Podejœcie to bazuje na wykorzystaniu iteracyjnego projektowania w spiranym cyku doskonaenia produktu: Wymagania Pan Anaiza Projekt Prototyp Test Ocena (rys. 2). W poszczegónych krokach testuje siê opracowane rozwi¹zania (najepiej z udzia³em przysz³ych u ytkowników), usuwa wykryte niedoskona³oœci u ytkowe, i testuje ponownie a do uzyskania oczekiwanego poziomu u ytecznoœci [13]. Sukces strony internetowej jest uzae niony od spe³nienia jakoœciowych oczekiwañ u ytkowników nie tyko w zakresie technicznym, ae przede wszystkim w warstwie u ytkowej, dotycz¹cej praktycznej przydatnoœci produktu da u ytkownika w rzeczywistych warunkach u ytkowania. Jakob Niesen obiczy³, e œredniej wiekoœci firmy, które przerobi³y intranet zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na u ytkownika, zaoszczêdzi³y ponad 5 miionów doarów rocznie, bowiem praca z produktem o wysokiej u ytecznoœci jest bardziej efektywna, ³atwiejsza, przyjemniejsza, oraz nie powoduje uczucia frustracji oraz zagubienia. Aby osi¹gn¹æ taki sukces, nae- y w trakcie projektowania prototypu strony internetowej, pos³ugiwaæ siê odpowiednimi heurystykami. Pomocne mog¹ okazaæ siê zw³aszcza te opracowane przez J. Niesena i R. Moicha, stanowi¹ce ogóne zasady budowy prawid³owej interakcji cz³owiek komputer. Zachowuj¹ one prawid³owoœæ niezae nie od zastosowanych rozwi¹zañ technoogicznych i pochodz¹ z badañ statystycznych nad czynnikami najsiniej kszta³tuj¹cymi opiniê u ytkowników w zakresie odczuwanej wygody i satysfakcji z oprogramowania. Heurystyki u ytecznoœci tych autorów zaecaj¹: 156

5 Lis R., Lis R.: Atrybuty POSTÊPY u ytecznoœci NAUKI systemów I TECHNIKI informatycznych NR 2, 2008 w projektowaniu... Rys. 2. Projektowanie zorientowane na u ytkownika [13] 1. Nae y pokazaæ status systemu, poniewa system powinien zawsze informowaæ u ytkownika o tym, co siê obecnie w nim dzieje, przez odpowiednie potwierdzenia i komunikaty. 2. Nae y zachowaæ zgodnoœæ pomiêdzy systemem a rzeczywistoœci¹, poniewa system powinien umo iwiaæ prowadzenie diaogu jêzykiem u ytkownika w sposób da niego zrozumia³y. 3. Nae y daæ u ytkownikowi pe³n¹ kontroê, poniewa u ytkownicy czêsto wybieraj¹ niew³aœciwe opcje, powinni mieæ zapewnione wyjœcie awaryjne, najepiej za pomoc¹ dostêpnych funkcji cofnij ub/i powtórz. 157

6 4. Nae y trzymaæ siê standardów i zachowaæ spójnoœæ, poniewa te same s³owa, symboe oraz sposób dzia³ania powinny byæ stosowane w ten sam sposób w ca³ym systemie. 5. Nae y zapobiegaæ b³êdom, poniewa zapobieganie im przez dopracowany diaog z u ytkownikiem jest mniej pracoch³onne ni stworzenie z³o onego, skompikowanego systemu obs³ugi b³êdów. 6. Nae y pozwoiæ u ytkownikowi wybieraæ, zamiast zmuszaæ do pamiêtania okreœonych sekwencji, zdarzeñ tekstów itd., poniewa sposób dzia³ania u ytkownika powinien byæ wynikiem wyboru dostêpnych funkcji, a nie wymuszeñ przywo³ywania z pamiêci poprzednio wykonanych dzia³añ. 7. Nae y zapewniæ eastycznoœæ i efektywnoœæ, gdy u ytkownicy powinni mieæ mo iwoœæ wykonywania w ró ny sposób tych samych zadañ, jak np. praca na skróty. 8. Nae y dbaæ o estetykê i umiar, poniewa oszczêdny i ergonomiczny uk³ad graficzny poepsza zrozumienie zawartych informacji oraz skraca czas odszukania okreœonych informacji. 9. Nae y zapewniæ skuteczn¹ obs³ugê b³êdów, poniewa komunikaty o b³êdach powinny byæ sformu³owane w sposób prosty i zrozumia³y, tak aby u ytkownik wiedzia³ jak w okreœonej sytuacji powinien siê zachowaæ. 10. Nae y zadbaæ o pomoc i dokumentacjê, poniewa dokumentacja powinna umo - iwiaæ szybkie odnaezienie okreœonych informacji oraz wspomagaæ rozwi¹zywanie typowych probemów [6]. METODY BADANIA U YTECZNOŒCI STRON INTERNETOWYCH Stwierdzenie poziomu u ytecznoœci serwisu internetowego jest oparte w zasadniczej czêœci na wynikach badañ u ytecznoœci. Do podstawowych metod badañ u ytecznoœci zaicza siê: metody anaityczne, nie wymagaj¹ce dzia³aj¹cego prototypu, skoncentrowane na efektywnoœci i satysfakcji, takie jak: wywiady, anaiza zadañ u ytkownika, obserwacja, sortowanie kart, scenariusze u ycia, persony; metody empiryczne oparte na testach u ytecznoœci, po³¹czonych z ró nymi metodami zbierania informacji, takie jak: ocena heurystyczna, inspekcje, testy z udzia- ³em u ytkowników, badanie eye-tracking i kwestionariusze ankietowe [11]. Nie sposób w tym miejscu opisaæ na czym poegaj¹ wszystkie metody badania u ytecznoœci stron internetowych, zatem skupimy siê na tych najczêœciej wykorzystywanych. Jedn¹ z metod anaizy stosowanej na etapie panowania struktury informacji serwisu jest sortowanie kart. W metodzie tej projektant opisuje wszystkie grupy danych jakie zawieraæ bêdzie witryna krótkimi i jednoznacznymi nazwami. Umieszcza je na ma³ych kartach, a nastêpnie zaprasza co najmniej 6 osób, reprezentuj¹cych przysz³ych 158

7 Lis R., Lis R.: Atrybuty POSTÊPY u ytecznoœci NAUKI systemów I TECHNIKI informatycznych NR 2, 2008 w projektowaniu... u ytkowników projektowanej strony. Osoby te maj¹ za zadanie pogrupowaæ kartoniki w stosy podobnych tematów, dodatkowo odeg³oœci miêdzy stosami maj¹ pokazywaæ na ie s¹ one sobie pokrewne. Ka dy z testerów wykonuje zadanie indywiduanie. Metoda dostarcza bardzo wa nych informacji o tym jak przyszi u ytkownicy postrzegaj¹ tematy zwi¹zane z zawartoœci¹ witryny [4]. Scenariusze u ycia (ang. use cases, scenarios of use) s³u ¹ do okreœenia podstawowych zadañ wykonywanych przez u ytkowników i pomagaj¹ w koejnych etapach testowania u ytecznoœci produktu. Scenariusze u ycia opisuj¹ jak u ytkownicy wykonuj¹ zadania w okreœonym kontekœcie u ytkowania, podaj¹ przyk³ady typowych zadañ u ytkownika, które stanowi¹ pomoc w projektowaniu, okreœaj¹ zakres póÿniejszych testów u ytecznoœci systemu ub prototypu. Scenariusze te s¹ przygotowywane z punktu widzenia u ytkownika, jego potrzeb i zadañ, a nie z punktu widzenia zak³adanego sposobu dzia³ania i funkcji przysz³ego systemu. Kiedy prototyp witryny jest ju gotowy i trzeba sprawdziæ czy zapewnia on optymane rozwi¹zania da u ytkownika, stosuje siê m.in. ocenê heurystyczn¹. Heurystyka oznacza w tym przypadku korzystanie z ogónie przyjêtych zasad. Zbiór tych zasad mo e byæ równie traktowany jako zbiór rad da twórców witryny. Przyk³adem mog¹ tu byæ, heurystyki J. Niesena i R. Moicha, które zosta³y przedstawione w punkcie dotycz¹cym projektowania zorientowanego na u ytkownika. Badanie eye-tracking to badanie pozwaaj¹ce na obserwacje, w które miejsca na stronie u ytkownicy najczêœciej patrz¹ szukaj¹c konkretnej informacji (rys. 3). Badania te przeprowadzane s¹ przy pomocy sprzêtu specjaistycznego i towarzysz¹ najczêœciej badaniom z udzia³em u ytkowników. Poegaj¹ one na wykonaniu przez u ytkowników okreœonych zadañ. Œedzenie ruchu ga³ek ocznych, pozwaa na wychwycenie s³abych eementów strony, których w innych warunkach (badaniach) nie da³oby siê zauwa yæ. Rys. 3. Wykres prezentuj¹cy rozk³ad fiksacji, ich czasy oraz koejnoœæ na³o one na zrzut ekranowy badanej strony internetowej 159

8 Inspekcja u ytecznoœci (ang. usabiity inspection) poega na dokonaniu kontroi prototypu strony wed³ug pytañ zawartych w iœcie kontronej. Lista kontrona zwyke podzieona jest na sekcje, odpowiadaj¹ce kikunastu g³ównym kryteriom oceny. Ka - de pytanie isty odpowiada jednemu wymaganiu. W ramach ka dego kryterium podane jest kikanaœcie wymagañ, wiêc typowa ista sk³ada siê z ok. 100 pytañ, a przeciêtna inspekcja zajmuje ok. 1-2 godzin. Oceny uzyskane podczas inspekcji podicza siê, a wyniki przedstawia jako procentowy stan spe³nienia wymagañ w zakresie kryteriów g³ównych ub/i istê niespe³nionych wymagañ oraz spis probemów do korekty. Persony to opracowanie typowych profii osób wchodz¹cych w sk³ad grup u ytkowników, które ma na ceu poepszenie u ytecznoœci i funkcjonanoœci serwisu w tym wymiarze. Metoda poega na opisie jednej charakterystycznej osoby, reprezentuj¹cej grupê, z uwzgêdnieniem jej subiektywnych potrzeb, oczekiwañ i nastawienia wobec systemu oraz korzyœci jakie mo e z niego osi¹gn¹æ. Firma Niesen Norman Group, zbada³a u ytecznoœæ stron internetowych metod¹ eye-tracking. W badaniu wziê³o udzia³ ponad 230 osób. Mia³y one wykonaæ czynnoœci zwi¹zane z wyszukiwaniem oraz wykorzystaniem informacji z sieci. Do zadañ nae- a³o np. odnaezienie produktów w skepach internetowych, zapanowanie wakacji. Wykazano miêdzy innymi, e: Osoby badane bardzo szybko przeg¹da³y strony internetowe. Fiksacja wzroku trwa³a krótko, dziesi¹te czêœci sekundy na poszczegónych eementach. Osoby badane czyta³y strony internetowe zgodnie z kszta³tem itery F. Najwiêcej informacji jest przyswajanych z pierwszych inijek. Pocz¹wszy od ewej krawêdzi ekranu. Badani byi niezwyke skuteczni w seektywnym wybieraniu informacji. Wzrok skupia³ siê na najistotniejszych eementach. Obrazki umieszczane w œrodku tekstu s¹ czêsto traktowane jako przeszkody i omijane, wyj¹tkiem s¹ grafiki œciœe zwi¹zane z tekstem. Grafiki rozmyte, ma³e, nieczytene s¹ automatycznie pomijane. Du o wiêksz¹ uwagê badanych zwraca³y grafiki zawieraj¹ce jakieœ informacje, ni te maj¹ce jedynie waory estetyczne. Badani czêsto patrzyi na fotografie, na których fotografowany patrzy³ prostu w obiektyw. Nie mo e to byæ jednak twarz profesjonanego modea, bo jest uznawana za nieautentyczn¹. Animacje przyci¹gaj¹ uwagê tyko wtedy, gdy s¹ nieskompikowane oraz maj¹ zwi¹zek z tekstem. Witryny zaprojektowane w prosty sposób, zawieraj¹ce ma³o eementów powoduj¹, e u ytkownik bardziej skupia siê na treœci przekazu. Rekamy bannerowe s¹ omijane wzrokiem przez przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ u ytkowników. Grup¹, która og¹da banery s¹ dzieci do siódmego roku ycia; kikaj¹ one na eementy wyró niaj¹ce siê ioœci¹ koorów i animacjami [8]. 160

9 Lis R., Lis R.: Atrybuty POSTÊPY u ytecznoœci NAUKI systemów I TECHNIKI informatycznych NR 2, 2008 w projektowaniu... PROJEKTOWANIE U YTECZNYCH SERWISÓW EDUKACYJNYCH Roa serwisów edukacyjnych jest doœæ specyficzna. Z jednej strony ich g³ównym zadaniem jest udostêpnianie informacji przysz³ym studentom, a z drugiej obecnym studentom i pracownikom uczeni. Zgodnie z zasadami projektowania zorientowanego na u ytkownika (UCD), przystêpuj¹c do opracowania architektury informacji serwisu powinniœmy zadaæ pytanie: jakich informacji poszukuj¹ na stronie internetowej przyszi i obecni studenci oraz pracownicy uczeni? Z badañ przeprowadzonych przez M. Wicharego, na potrzeby projektowe edukacyjnego serwisu Wydzia³u Informatyki Poitechniki Szczeciñskiej wynika, i studenci poszukuj¹ informacji dotycz¹cych: panu zajêæ (80%), informacji o egzaminach i zaiczeniach (76%), informacji o odwo³anych zajêciach (74%), danych wyk³adowców (48%), informacji o wype³nianiu indeksu (46%). Natomiast nauczyciee oczekuj¹, i edukacyjny serwis internetowy zapewni im dostêp do: generatora w³asnego panu zajêæ, uwzgêdniaj¹cego wszystkie prowadzone zajêcia, informacji o dostêpnoœci sa aboratoryjnych i wyk³adowych i prowadzonych w nich przedmiotach, tak aby mo na by³o czasem zamieniæ siê saami, generatora ist studentów, wyszukiwarki dokumentów naukowo-technicznych, która przyda³aby siê w pracy naukowej, i do której mo na by³oby niekiedy odes³aæ studenta w razie pytañ, w³asnego konta uczenianego z poziomu przeg¹darki, z mo iwoœci¹ pubikowania informacji da studentów, œci¹gania i dodawania pików zawieraj¹cych materia³y dydaktyczne [14]. Podobne badania przeprowadzone zosta³y przez naukowców z Massachusetts Institute of Technoogy w USA. Wykaza³y one, i u yteczna edukacyjna strona internetowa powinna zawieraæ w koejnoœci wskazañ ankietowanych: informacje o zajêciach, informacje o studentach i pracownikach uczeni oraz kontakty z nimi, kaendarz z zaznaczonymi wydarzeniami kampusu, informacje o wynikach zaiczeñ, ocenach i wszystkich danych zwi¹zanych z procesem nauczania studenta, informacje o egzaminach, zaiczeniach oraz innych wa nych datach i terminach [14]. Przyk³adem internetowego serwisu edukacyjnego zaprojektowanego wed³ug powy szych oczekiwaæ u ytkowników jest strona Wy szej Szko³y Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania w Warszawie (rys. 4) oferuj¹ca studentom i dydaktykom rozbudowany system, umo iwiaj¹cy m.in.: 161

10 Rys. 4. Strona powitana serwisu internetowego WSISiZ w Warszawie zbieranie i przetwarzanie danych studentów i rejestracjê procesu nauczania od momentu rekrutacji a do uzyskania dypomu; sprawdzenie panu zajêæ przez studentów; sporz¹dzanie umów, rachunków i roziczanie prowadz¹cych; udostêpnianie dokumentów ogónych i dydaktycznych; rozsy³anie grupowych powiadomieñ przez dziekanat i prowadz¹cych; zg³aszanie probemów przez studentów [16]. Serwis edukacyjny WSISiZ udowadnia, e projektowanie edukacyjnych stron internetowych to nie skupienie siê na wyg¹dzie i dzia³aniu, ae odpowiedÿ na rzeczywiste potrzeby u ytkowników. Projektuj¹c serwis edukacyjny nae y w pierwszej koejnoœci okreœiæ jego ce i doceow¹ grupê u ytkowników. Nastêpnie utworzyæ metafory (metaforyczne okreœenia s¹ pomocne w zrozumieniu dzia³ania poszczegónych eementów witryny przez u ytkownika), schemat nawigacji i zaprojektowaæ interfejs. Ka dy projekt powinien te zostaæ poddany testom u ytkowników, które dadz¹ odpowiedÿ na temat funkcjonanoœci i u ytecznoœci witryny [7, 8]. ZAKOÑCZENIE Podsumowuj¹c trzeba stwierdziæ e, u ytecznoœæ stron internetowych (webusabiity) okreœa zwi¹zek pomiêdzy serwisem internetowym a jego u ytkownikiem. Serwis musi pozwaaæ w mo iwie najprostszy i najepszy sposób osi¹gaæ cee jakie u ytkownik postawi³ przed sob¹, aby móg³ byæ wykorzystany efektywnie. 162

11 Lis R., Lis R.: Atrybuty POSTÊPY u ytecznoœci NAUKI systemów I TECHNIKI informatycznych NR 2, 2008 w projektowaniu... Znajomoœæ zasad u ytecznoœci stron internetowych umo iwia maskowanie zaawansowanej struktury i mechanizmu serwisu poprzez doskonaenie jego interfejsu. Dziêki temu unika siê niekorzystnych sytuacji, kiedy u ytkownik nie radzi sobie z obs³ug¹, czuje zagubienie i ostatecznie porzuca stronê wybieraj¹c inn¹, o ³atwiejszej obs³udze. Sytuacje takie niejednokrotnie powoduj¹ rean¹ utratê przychodów, przed któr¹ nie chroni ani ciekawy mode biznesowy, ani oryginana oprawa graficzna, ani te poprawnoœæ informatycznej warstwy serwisu, które czêsto uwa ane s¹ za najwa - niejsze sk³adowe sukcesu. J. Niesen dokona³ anaizy 42 przypadków (case study) wprowadzenia zasad u ytecznoœci do istniej¹cych ju serwisów internetowych. Da ka dego przypadku ustaono mierniki, które zbadano przed i po wprowadzeniu uepszeñ zwi¹zanych z u ytecznoœci¹. Okaza³o siê, e przyjête mierniki wzros³y œrednio o 135%. W tym: sprzeda o 100%, ioœæ ods³on strony o 150%, efektywnoœæ pracowników o 161%. Zatem wnioskowaæ mo na, i edukacyjny serwis internetowy zaprojektowany zgodnie z potrzebami przysz³ych i obecnych studentów oraz pracowników uczeni przyniesie wymierne korzyœci finansowe, poprzez zwiêkszenie iczby studentów, rozwój kadry akademickiej, zwiêkszenie ioœci grantów i projektów finansowanych przez Uniê Europejsk¹, uzyskanie mo iwoœci czynnej wspó³pracy z absowentami. Takie efekty mo na osi¹gn¹æ: tworz¹c na stronie internetowej miejsce poœwiêconego rekrutacji, zawieraj¹ce informacje o sposobach naboru na poszczegóne kierunki studiów, napisane jêzykiem przystêpnym da wspó³czesnego nastoatka; konstruuj¹c generator rozk³adów zajêæ i dostêpnoœci sa; tworz¹c miejsce da pracowników ze szczegó³ow¹ informacj¹ nt. wype³niania wniosków unijnych, wraz z godzinami przyjêæ osób odpowiedzianych na uczeni za wspó³pracê z zagranic¹; tworz¹c strony da absowentów uczeni. Reasumuj¹c serwis edukacyjny zaprojektowany zgodnie z zasadami u ytecznoœci, móg³by znacznie przyspieszyæ, uproœciæ i zautomatyzowaæ niektóre czynnoœci administracyjne, odci¹ yæ dziekanat i inne komórki uczeniane oraz przyczyniæ siê do zwiêkszenia popuarnoœci uczeni. LITERATURA 1. Ghaoui C.: Encycopedia Of Human Computer Interaction, Idea Group Pubishing, ISO :1998: Guidance on Usabiity, ISO copyright office, Geneva, ISO/IEC :2001: Software engineering-product quaity. Part 1: Quaity mode, ISO copyright office, Geneva, Krug S.: Don t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usabiity, New Riders Press

12 5. Lazar J.: Universa Usabiity: Designing Computer Interfaces for Diverse User Popuations, John Wiey & Sons, Moich R., Niesen J., Improving a human-computer diaogue, Communications of the ACM 33, 3, March Niesen J.: Usabiity Engineering, AP Professiona, Niesen J.: useit.com: Jakob Niesen s Website, Onine: 9. PN-EN ISO 13407: 2005: Procesy projektowania ukierunkowane na cz³owieka w przypadku systemów interaktywnych, Ransburg M.: Web Usabiity User Interfaces for the Word Wide Web, Report Research-Based Web Design and Usabiity Guideines, Onine: 12. Sears A., Jacko J.A.: The Human-Computer Interaction Handbook, CRC Press, Sikorski M.: Z punktu widzenia u ytkownika: u ytkowa warstwa systemów IT i oprogramowania, Computerword Poska nr 36/2004, 5 paÿdziernika 2004, s Wichary M., Projekt opartego o technoogiê WWW serwisu informacyjnego da studentów i pracowników Wydzia³u Informatyki Poitechniki Szczeciñskiej, praca magisterska, Szczecin Word Usabiity Day, Onine: 16. Wy sza Szko³a Informatyki Stosowanej i Zarz¹dzania w Warszawie, edukacyjny serwis internetowy, Onine: Streszczenie Artyku³ przedstawia metody projektowania edukacyjnych serwisów internetowych wed³ug podejœcia u ytecznoœci systemów informatycznych. Ogónie, u ytecznoœæ okreœa jakoœæ interakcji cz³owieka z systemem informatycznym. Podejœcie to jest stosowane w projektowaniu interfejsu urz¹dzeñ eektronicznych, oprogramowania, stron internetowych, prezentacji mutimedianych oraz us³ug eektronicznych. ATTRIBUTES OF COMPUTER SYSTEMS USABILITY IN EDUCATIONAL INTERNET SERVICES DESIGNING Summary This paper presents the design methods of educationa internet services according to the usabiity of computer systems approach. Generay, the usabiity defines the quaity of a human interaction with a computer system. This approach is appied in projecting the interface of eectronic devices, software, web pages, mutimedia presentations and digita services. 164

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych Załącznik do zarządzenia nr 14/15 z dnia 19 lutego 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Z4c-WIMBiŚ/P-8/2015 (pieczęć dziekanatu) DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (WIMBiŚ) Student... (imię

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia Część II SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 1. Założenia i zakres pracy Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie przynajmniej ośmiu samouczków, służących nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia

Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Specjalizacja Projektowanie Interakcji Człowiek-Technologia Opracowanie i nadzór merytoryczny dr Kamila Jankowiak-Siuda Dyrektor Instytutu Neurokognitywistyki i Informatyki Społecznej Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu społecznościowego "sprawdzwykladowce.pl"

Regulamin Portalu społecznościowego sprawdzwykladowce.pl Regulamin Portalu społecznościowego "sprawdzwykladowce.pl" 1 Definicje Usługodawca - 3K-Infrastructure Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie Bocheńskim (32-007) przy Zabierzów Bocheński 529 Wykładowca pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA

ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA Egzamin maturalny z jêzyka angielskiego dla klas dwujêzycznych maj 2002 1 ARKUSZ III KRYTERIA OCENIANIA ZADANIE 9 Proszê zaznaczyæ w tabeli przyznan¹ liczbê punktów i zsumowaæ wynik. Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo