Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych z perspektywy polskiego projektanta. Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych z perspektywy polskiego projektanta. Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych z perspektywy polskiego projektanta Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o. Imagine the result

2 2 ARCADIS

3 Holandia siedziba główna Belgia Niemcy Brazylia Polska Chile Rumunia Chiny USA Czechy Wielka Brytania Francja Włochy ok.15 tys. pracowników (0,5 tys. w Polsce) 1,8 mld przychodu (2009) 3

4 DąŜymy do rozwoju infrastruktury i budownictwa w równowadze i z uwzględnieniem środowiska społecznego i naturalnego. W ten sposób tworzymy korzyści dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy. Imagine the result

5 Mosty: Francja Belgia Holandia Polska (ok. 80 inŝynierów) Rumunia Stany Zjednoczone 5

6 GKN Bridges Comunities of Practice 6

7 ARCADIS - wdraŝanie Eurokodów ARCADIS Belgia w pełni wdroŝone (od lat 80 ubiegłego stulecia) ARCADIS Francja wdraŝanie ARCADIS Holandia wdraŝanie, EC obowiązkowe po ARCADIS Rumunia przygotowania do wdroŝenia, brak postanowień krajowych ARCADIS Polska przygotowania do wdroŝenia praktycznie nie rozpoczęte ARCADIS USA obserwacja i zainteresowanie Imagine the result

8 8 EUROKODY - opinie

9 9

10 Ujednolicenie norm Element rozwoju światowego rynku budowlanego Eurokody Obserwowane i studiowane z uwagą przez cały świat Najaktualniejszy zestaw norm na świecie Wysoko oceniane, zwłaszcza za opieranie się na badaniach Nie podają gotowych receptur wymagają dobrej znajomości podstaw UwaŜane za zbyt obszerne Stosowane jako wzór do tworzenia nowych zestawów norm (z korektami) 10

11 WDROśENIE EUROKODÓW W PROJEKTOWANIU MOSTÓW W POLSCE 11

12 Istotne czynniki procesu implementacji Uniwersalność projektantów Objętość materiału Czas i pieniądze Oferta szkoleniowa Literatura Metody projektowania 12

13 Uniwersalność projektantów Obszar działania projektanta mostowego MOSTY WIADUKTY KŁADKI PRZEPUSTY KONSTRUKCJE OPOROWE TUNELE FUNDAMENTY bezpośrednie palowe inne pośrednie WZMACNIANIE PODŁOśA GRUNT ZBROJONY KOTWY GRUNTOWE HYDOLOGIA I HYDRAULIKA ARCHITEKTURA MOSTÓW kolejowe drogowe dla pieszych dla zwierząt dla urządzeń beton stal stal+beton stal+grunt beton+grunt grunt+geosyntetyk drewno kamień cegła 13

14 Uniwersalność projektantów - Obszar działania a układ norm projektowania Podstawowy: ObciąŜenia Dodatkowy: Konstrukcje drewniane Konstrukcje betonowe Konstrukcje stalowe Konstrukcje zespolone Fundamenty bezpośrednie Fundamenty palowe Konstrukcje oporowe, w tym grunt zbrojony Wzmacnianie podłoŝa Konstrukcje geotechniczne specjalne (mikropale, kotwy gruntowe) 14

15 Objętość - Normy określające zasady ogólne projektowania Dotychczas: brak Po wprowadzeniu Eurokodów: PN-EN 1990 Zasady projektowania konstrukcji PN-EN 1990:2004/A1 (kombinatoryka, sprawdzanie stanów granicznych niezaleŝnych od materiału) Liczba stron: Cena: 105 (z poprawkami) 273,70 zł 15

16 Objętość - Normy obciąŝeniowe Dotychczas: PN-S Obiekty mostowe. ObciąŜenia. Liczba stron: 23 Cena: 73,20 zł Po wprowadzeniu Eurokodów: PN-EN (obciąŝenia stałe) PN-EN (obciąŝenie śniegiem) PN-EN (oddziaływanie wiatru) PN-EN (oddziaływania termiczne) PN-EN ( oddziaływania w trakcie budowy) PN-EN (oddziaływania wyjątkowe) PN-EN (obciąŝenia ruchome) Liczba stron: Cena: 768 (z poprawkami) 1091,90 zł 16

17 Objętość - Normy konstrukcyjne (1) Dotychczas: PN-S (mosty betonowe) Po wprowadzeniu Eurokodów: PN-EN (konstr. betonowe) PN-EN (mosty betonowe) brak PN-EN (konstr. zespolone) PN-EN (mosty zespolone) PN-B (posadowienia bezpośrednie) PN-B (pale) PN-B (ściany oporowe) PN-EN (projektowanie geotechniczne) 17

18 Objętość - Normy konstrukcyjne (2) Dotychczas: PN-S (mosty stalowe) Po wdroŝeniu Eurokodów: PN-EN (zasady ogólne) PN-EN (blachownice) PN-EN (powłoki) PN-EN (płyty) PN-EN (węzły) PN-EN (zmęczenie) PN-EN (kruche pękanie & ciągliwość międzywarstwowa) PN-EN (cięgna) PN-EN (mosty stalowe) pominięto: konstrukcje zimnogięte, ze stali nierdzewnej, ze stali wysokiej wytrzymałości) 18

19 Objętość - Normy konstrukcyjne (3) Dotychczas: Razem: Liczba stron: 216 Cena: 626,60 zł Po wprowadzeniu Eurokodów: Razem: Liczba stron: 1246 (z poprawkami) Cena: 2228,00 zł Objętość - Komplet norm dla zakresu podstawowego Dotychczas: Po wprowadzeniu Eurokodów: Liczba stron: 239 Cena: 699,80 zł Liczba stron: Cena: 2119 (z poprawkami) 3596,60 zł 19

20 Objętość Czy jesteśmy na to skazani? 20

21 prof. Calgaro Konferencja Codes in Structural Engineering Cavtat 2010, dyskusja Wprowadzenie Eurokodów to decyzja polityczna. Zobowiązaliśmy się do tego i nie ma odwrotu. Obecna edycja Eurokodów jest juŝ zamknięta nic więcej się nie da zrobić. Przystępujemy do przygotowania następnej edycji Eurokodów - tu trzeba skoncentrować nasze wysiłki zmierzające do tego, Ŝeby Eurokody były lepsze. 21

22 Szwajcaria niekoniecznie oryginalne Eurokody Szwajcaria ma bardzo długą tradycję w zakresie opracowywania norm pierwsze przepisy dotyczące projektowania i wykonywania mostów opublikowano w 1892 r. Normy opracowane są przez Szwajcarskie Stowarzyszenie InŜynierów i Architektów SIA Prace wykonywane są przez profesjonalistów dla profesjonalistów, głównie na zasadzie wolontariatu W latach SIA rozpoczęło prace nad opracowaniem nowego zestawu norm opartych na Eurokodach W roku 2003 wprowadzono do stosowania zestaw norm od SIA 260 do SIA 267 Koszt operacji: 5 mln, przy 50% udziale wolotariatu Aktualnie SIA dokonuje rewizji norm w celu lepszej harmonizacji z Eurokodami, które funkcjonują jako równoległy zestaw norm Imagine 22 the result

23 Porównanie norm SIA i Eurokodów Markus Gehri: Concise Codes for Structural Design The Swiss Structural Codes (Codes in Structural Engineering, Cavtat 2010) Imagine the result

24 Czas i pieniądze - Terminy Wycofanie norm sprzecznych z EC najpóźniej do końca marca 2010 (wg przedmowy do PN-EN normy sprzeczne powinny były zostać wycofane najpóźniej do grudnia 2009 r.) Polskie wersje części mostowych norm konstrukcyjnych (PN-EN :2010, PN-EN :2010, PN-EN :2010) zostały opublikowane w ostatnich dniach marca 2010 r. Wg strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury ani program prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury na I półrocze 2010 r., ani projekty aktów prawnych nie zawierają zmiany Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie w zakresie obciąŝeń. Rozporządzenie to, w randze przepisu techniczno-budowlanego, uniemoŝliwia rzeczywiste wprowadzenie Eurokodów do projektowania mostów drogowych poprzez wskazanie normy obciąŝeniowej PN-S :

25 Czas i pieniądze Chorwacja W 2005 r. rozpoczęto realizację 5-letniego programu rządowego, w ramach którego obowiązkowe szkolenia odbyli wszyscy uprawnieni inŝynierowie. KaŜdy z uczestników programu musiał zdobyć 100 punktów poprzez udział w konferencjach, kursach, seminariach i warsztatach. 80% punktów trzeba było zdobyć poprzez licencjonowanych organizatorów szkoleń: uczelnie i organizacje zawodowe (licencji udzielało odpowiednie ministerstwo). Wydano szereg publikacji dla konstrukcji betonowych łącznie ok stron, w tym niektóre o znacznej objętości ok stron. J. Radić, A.Kindij: Implementation of Structural Eurocodes in Croatian Engineering practice. Codes in Structural Engineering, Cavtat 2010 Imagine 25 the result

26 Czas i pieniądze przykład Dopravoprojektu Bratysława (230 osób, ok. 50 mostowców) Dwuetapowe szkolenie, którym objęto wszystkich mostowców: 1. Rok 2008 dwutygodniowe szkolenie teoretyczne przygotowane przez Uniwersytet Techniczny w Bratysławie Rok 2010 dwutygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w mniejszych zespołach. Szkolenie prowadzili pracownicy wyŝszych uczelni z Bratysławy i Brna oraz reprezentanci firmy zapewniającej oprogramowanie. Wymiana i upgrade głównego oprogramowania (Scia Engineer, TM18) Zakupy mniejszych programów do wymiarowania konstrukcji betonowych Po jedynymi aktualnymi normami są Eurokody System uprawnień projektowych zmniejsza problemy z wdroŝeniem Imagine 26 the result

27 Czas i pieniądze Koszt implementacji Eurokodów w firmach projektowych Z uwagi na duŝą objętość nowego materiału i nowość procedur projektowych w polskich firmach naleŝałoby organizować szkolenia o rozmiarze podobnym jak w Dopravoprojekcie Bratysława. Wraz z wymianą lub upgradem oprogramowania wdroŝenie Eurokodów oznaczałoby poniesienie kosztów równych około 7% rocznych przychodów przypadających na 1 inŝyniera branŝy mostowej i dodatkową utratą około 8% przychodów. W mniejszych firmach obciąŝenie mogłoby być jeszcze większe ze względu na większy udział kosztów oprogramowania. Polskie firmy projektowe nie są w najlepszej kondycji finansowej. Wydatki ograniczane są do koniecznych. W tych warunkach brak wiarygodnego harmonogramu wprowadzenia Eurokodów do praktyki projektowej uniemoŝliwia planowanie i sprawi, Ŝe wydatki będą skumulowane. 27

28 Oferta szkoleniowa Uczelnie Wynik przeglądu stron internetowych politechnik i uniwersytetów technicznych: Politechnika Krakowska: Studia podyplomowe Stosowanie Eurokodów w budownictwie II edycja luty 2011 Kurs: Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym - 60 godz., listopad inne uczelnie techniczne brak oferty Inne uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego: Studia podyplomowe Projektowanie geotechniczne w trakcie 28

29 Oferta szkoleniowa Inne podmioty Polska Izba InŜynierów Budownictwa: Wynik przeglądu stron internetowych Izb Okręgowych: Śląskiej, Małopolskiej, Opolskiej, Świętokrzyskiej, Łódzkiej, Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Podkarpackej: Jednodniowe szkolenia, czasem pomyślane jako cykle szkoleniowe - Izby: Śląska, Małopolska, Dolnośląska, Podkarpacka. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej: Na 12 oddziałów związku stronami internetowymi dysponuje 7. Wynik przeglądu: - brak oferty 29

30 Literatura: 30

31 Literatura (2): 31

32 Literatura (3): 32

33 Literatura (4): Cena: koszt przesyłki 33

34 Metody projektowania Dotychczasowy system norm w mostownictwie Projektanci mostów w Polsce posługiwali się odrębnym zestawem norm. Nie stosowali niektórych norm zbliŝonych do Eurokodów (np. PN-B-02011:1977 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem). Brak norm przejściowych W mostownictwie nie zostały wprowadzone konstrukcyjne normy przejściowe jak PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe i spręŝone. Obliczenia statyczne i projektowanie czy PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Inne podejście teoretyczne Podejście analityczne oparte na związku σ(ε) (konstrukcje betonowe) czy klasy przekrojów stalowych i wynikające z tego konsekwencje obliczeniowe są dla polskiego projektanta mostów nowością. 34

35 Metody projektowania (2) Konieczność korzystania z innych źródeł Eurokody konstrukcyjne określają przewaŝnie warunki, jakie naleŝy spełnić. Algorytmów projektowania, wzorów trzeba szukać w literaturze. W niektórych przypadkach nawet warunki dla stanów granicznych nie są określone wprost w EC np. dopuszczalne ugięcie mostów pod obciąŝeniem ruchomym. Często źródłem danych do projektowania są inne dokumenty np. Europejskie Aprobaty Techniczne. Konsekwencją korzystania z obcojęzycznej literatury technicznej jest to, Ŝe projektantowi musi zainteresować się metodami, które nie występują w polskiej literaturze technicznej. 35

36 Metody projektowania (3) Strefa zakotwień Dwukierunkowe mimośrodowe ściskanie: D.Lecointre, J.A.Calgaro: Spreading of Concentrated Loads: Prestressing Forces and Forces in Bearing Zones. Codes in Structural Engineering, Cavtat 2010 A.W.Beeby, R.S.Narayanan: Designers Giude to Eurocode 2: Design of concrete structures. Designers Guide to EN and EN Eurocode 2: design of concrete structures. General rules and rules for buildings and structural fire design. Thomas Telford 2005,

37 37 Efekty wprowadzenia Eurokodów ZWIĘKSZENIE PRACOCHŁONNOŚCI

38 Pracochłonność Zwiększenie pracochłonności występuje we wszystkich elementach projektowania: 38 zebranie danych wejściowych: zestawienie obciąŝeń: obliczenia statyczne i kombinatoryka: określanie parametrów konstrukcyjnych wymiarowanie: konieczność korzystania z innych źródeł duŝo bardziej skomplikowane ustalanie wartości oddziaływań wiatru lub temperatury zwiększenie ilości schematów obciąŝenia i trudna kombinatoryka obciąŝeń ruchomych przy uŝyciu programów uniwersalnych ustalanie otuliny zbrojenia bardziej skomplikowane algorytmy (metoda odkształceniowa), metody trudne do zalgorytmizowania (strutand-tie)

39 Pracochłonność ObciąŜenia ruchome 39

40 Ustawienie pasów obciąŝenia dla płyty pomostu: Pracochłonność ObciąŜenia ruchome Przekrój przęsłowy J.A.Calgaro, M.Tschumi, H.Gulvanessian: Designers Guide to Eurocode 1: Actions on bridges. EN , EN , -1-3 to -1-7 and EN1990 Annex A2. Thomas Telford

41 Efekty wprowadzenia Eurokodów KORZYŚCI 41

42 Korzyści Od dwudziestu lat polskie mostownictwo stara się dogonić kraje wysoko rozwinięte. Eurokody dadzą nam wspólne podstawy projektowania. Projekty nasze będą porównywalne z zachodnimi pod względem zuŝycia materiałów i kosztów łatwiej będzie o obiektywną ocenę jakości projektu. Uzyskujemy dostęp do zagranicznych rynków projektowych dotyczy to zarówno firm, jak i inŝynierów indywidualnie. Posługiwać sie będziemy normami o wysokiej jakości. 42

43 Dziękuję za uwagę Tomasz Kaczmarek ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Mostowej w Katowicach Tel

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 03 (93) MARZEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. E-learning w PIIB Wtórne izolacje pionowe

PL ISSN 1732-3428 NR 03 (93) MARZEC MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. E-learning w PIIB Wtórne izolacje pionowe 3 2012 NR 03 (93) MARZEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PREFABRYKATY BETONOWE E-learning w PIIB Wtórne izolacje pionowe Złota Biblioteka Biblioteka dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe

Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe MIESIĘCZNIK NR 9 (30) WRZESIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Projektowanie na okres użytkowania Rozstrzyganie sporów Elektrownie wiatrowe w Anglii nie ma prawa budowlanego, budowlańcem, architektem, konstruktorem,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W

A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W A U T O R E F E R A T A U T H O R S R E V I E W Załącznik nr 2 AUTOREFERAT OPIS DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ W NAUCE dr inż. Janusz Hołowaty SZCZECIN, styczeń 2014 r. 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Nr 12 (34) grudzień 2006 PL ISSN 1732-3428. Nowe normy. Quo vadis PIIB? Podatek dochodowy w budownictwie

Miesięcznik Nr 12 (34) grudzień 2006 PL ISSN 1732-3428. Nowe normy. Quo vadis PIIB? Podatek dochodowy w budownictwie Miesięcznik Nr 12 (34) grudzień 2006 PL ISSN 1732-3428 Nowe normy Quo vadis PIIB? Podatek dochodowy w budownictwie 04/2005 pl Budujcie korzystaja c z kompetencji specjalistów techniki deskowań Rusztowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW I SUPLEMENT DO DYPLOMU PRZEWODNIK Dyrekcja Generalna ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań

Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Normy, warunki techniczne i specyfikacje w projektowaniu dróg; potrzeba systemowych rozwiązań Konrad Jabłoński AIP, PSWNA, SITK RP 28.04.2009 Forum Przygotowania Inwestycji 1 Geneza Norm Europejskich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia.

2/2013. Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1. www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. Fotolia. 2/2013 Symbole do stosowania na wyrobach medycznych wg PN-EN ISO 15223-1 WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl Fotolia.com jacek_kadaj SPIS TREŚCI 2/2013 2 3 OD REDAKCJI Rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. TECHNOLOGIE Jet grouting Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. Iniekcja strumieniowa (ang. jet grou- z dyszami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka osadowa. Projekt w internecie. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych. październik MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Gospodarka osadowa. Projekt w internecie. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych. październik MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 10 2014 październik PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Projekt w internecie Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych Gospodarka osadowa EC-1 Wschód Centrum Sztuki Filmowej

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIA BEZPIECZNE NARZĘDZIE CZY ŚMIERTELNE ZAGROśENIE PRZEPISY I PRAKTYKA

RUSZTOWANIA BEZPIECZNE NARZĘDZIE CZY ŚMIERTELNE ZAGROśENIE PRZEPISY I PRAKTYKA PIOTR IGNATOWSKI MICHAŁ WRZOSEK PERI Polska Sp. z o.o. RUSZTOWANIA BEZPIECZNE NARZĘDZIE CZY ŚMIERTELNE ZAGROśENIE PRZEPISY I PRAKTYKA SCAFFOLDING SAFE TOOL OR MORTAL DANGER REGULATIONS AND PRACTICE Streszczenie

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

NR 12 (46) GRUDZIEŃ 2007 PL ISNN 1732-3428. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Iluminacje Bezpłatne wykorzystywanie projektów

NR 12 (46) GRUDZIEŃ 2007 PL ISNN 1732-3428. Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Iluminacje Bezpłatne wykorzystywanie projektów 12 2007 NR 12 (46) GRUDZIEŃ 2007 PL ISNN 1732-3428 Miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa WYBURZANIE OBIEKTÓW Iluminacje Bezpłatne wykorzystywanie projektów SPIS TREŚCI ZAWÓD INŻYNIER 8 WYDARZYŁO

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim Raport Końcowy Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 Wykonawca Warszawa, maj 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Działalność 2008 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 21 INNOWACJE 25 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 30 WSPÓŁPRACA 33 ITB W LICZBACH 39 Kierownictwo ITB Rada Naukowa Nagrody i wyróżnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 271. ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych

PLAN DZIAŁANIA KT 271. ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych Strona: 1 PLAN DZIAŁANIA KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych STRESZCZENIE Komitet Techniczny (dawniej Normalizacyjna Komisja Problemowa) funkcjonuje od 1996 roku, powołany został w wyniku

Bardziej szczegółowo

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r.

RANKING. Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce. Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. RANKING Najbardziej Innowacyjnych Firm w Polsce Ma gorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, grudzieƒ 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Definicja innowacji...4 1.1. Innowacje procesowe...4 1.2. Innowacje

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48

WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Działalność 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 BADANIA 7 OCENA WYROBÓW I USŁUG 24 INNOWACJE 28 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 40 ITB W LICZBACH 48 Autorzy zdjęć i rysunków: Jacek Baran, Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo