Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA"

Transkrypt

1 Oborniki, dnia r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum Edukacji AC Expert Agata Melara ul. Piłsudskiego 45/1, Oborniki Telefon W związku z realizacją w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego projektu: Uwierz w siebie nr: POKL /12 w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie następujących zadań: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA CPV Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych CPV Usługi opracowywania programów szkoleniowych CPV Pomoce dydaktyczne CPV Usługi drukowania i powiązane Strona 1 z 12

2 ze wskazaniem zastosowania FA 04-5 do celów szkoleniowych Wykonawca zapewni kompletne materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń. W skład zamówienia wchodzą materiały szkoleniowe na poniższe kursy/szkolenia: 1. Opiekun/ka (niania, opiekun/ka żłobka, punktu przedszkolnego, klubu dziecięcego, opiekuna dziennego) 10 kompletów; W skład każdego kompletu wejdą: podręcznik dotyczący rozwoju dziecka, stymulacji rozwoju, zachowań, opieki nad dzieckiem oraz kreowania zabawy, uregulowań prawnych dotyczących sprawowania opieki, kurateli nad dziećmi, wydruki prezentacji multimedialnych w kolorze maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 150 stron formatu A4 dla każdego kompletu, notes, segregator, artykuły piśmiennicze, pendrive. Ponadto Wykonawca winien zapewnić grupie szkoleniowej artykuły zużywalne w postaci: pieluch (jednorazowych i tetrowych), kremów, artykułów drogeryjnych do pielęgnacji, artykułów higienicznych i środków czystości. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013 r. 2. Webmaster projektowanie stron www 10 kompletów; W skład każdego kompletu wejdą: podręcznik dotyczący projektowania stron www, prasa branżowa, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 100 stron formatu A4 dla każdego kompletu, pendrive, notes, płyty CDR, artykuły piśmiennicze. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013 r. 3. Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera, językiem angielskim i prawo jazdy kategorii B 20 kompletów; W skład każdego kompletu wejdą: - moduł przedstawiciel handlowy: podręcznik, prasa branżowa, papier do wydruku ofert (kredowy o dużej gramaturze) 20 kartek, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 60 stron formatu A4 dla każdego kompletu, notes, artykuły piśmiennicze; - moduł obsługa komputera: podręcznik, pendrive, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 60 stron formatu A4 dla każdego kompletu, notes, artykuły piśmiennicze; - moduł język angielski: podręcznik do nauki języka z płytą CD, notes, artykuły piśmiennicze. Strona 2 z 12

3 Termin realizacji zamówienia: 10 kompletów - czerwiec 2013 r., 10 kompletów - styczeń 2014 r. 4. Profesjonalny pracownik biurowy z obsługą komputera i językiem angielskim 20 kompletów W skład każdego kompletu wejdą: - moduł biurowy: podręcznik do nauki prac biurowych, wzory formularzy i druków, druki akcydensowe, płyty CDR i DVD, papier A4 i A3, papier kancelaryjny, książka podawcza, książka ewidencji korespondencji, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 100 stron formatu A4 dla każdego kompletu. Ponadto Wykonawca każdej z 2 grup szkoleniowych winien zapewnić artykuły zużywalne w postaci: spinaczy, zszywek, zszywaczy, dziurkaczy, liniałów, nożyczek, taśmy klejące, kleje, pinezki; - moduł obsługa komputera: podręcznik, pendrive, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 60 stron formatu A4 dla każdego kompletu, notes, artykuły piśmiennicze; - moduł język angielski: podręcznik do nauki języka z płytą CD, notes, artykuły piśmiennicze. Termin realizacji zamówienia: 10 kompletów - czerwiec 2013 r., 10 kompletów - styczeń 2014 r. 5. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC 10 kompletów W skład każdego kompletu wejdą: podręcznik do nauki obsługi obrabiarek CNC, instrukcje obsługi maszyn, płyty CDR i pendrive z nagranymi informacjami technologicznymi, notes, artykuły piśmiennicze. Wykonawca na zajęcia warsztatowe dla grupy dostarczy: blachy stalowe oraz blachy z innych metali, płytki, kloce stalowe do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Ponadto Wykonawca w ramach materiałów powinien wyposażyć każdego uczestnika szkolenia w środki ochrony osobistej w skład których wejdą: osłona oczu i twarzy, rękawice i fartuch ochronny. Termin realizacji zamówienia: czerwiec 2013 r. 6. Obsługa oprogramowania AutoCAD 10 kompletów W skład każdego kompletu wejdą: podręcznik do nauki obsługi oprogramowania AutoCAD, prasa branżowa, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 100 stron formatu A4 dla każdego kompletu, pendrive, notes, płyty CDR, artykuły piśmiennicze. Strona 3 z 12

4 Termin realizacji zamówienia: styczeń 2014 r. 7. Mobilny telepracownik 20 kompletów W skład każdego kompletu wejdą: podręcznik z zakresu telepracy, prasa branżowa, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 100 stron formatu A4 dla każdego kompletu, pendrive, notes, płyty CDR, artykuły piśmiennicze. Termin realizacji zamówienia: 10 kompletów - czerwiec 2013 r., 10 kompletów - styczeń 2014 r. 8. Monter instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii z uprawnieniami SEP 10 kompletów W skład każdego kompletu wejdą: podręcznik z zakresu instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii, prasa branżowa, wydruk prezentacji multimedialnej w kolorze - maksymalna liczba stron wydruku szacowana jest na 100 stron formatu A4 dla każdego kompletu, pendrive, notes, płyty CDR, artykuły piśmiennicze. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE: 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2013 roku do 30 listopada 2014 roku. 2. Termin realizacji zamówienia: VII.2013 r. i/lub I.2014 r. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; Strona 4 z 12

5 c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 5. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, o których mowa w pkt. 4 Informacji dodatkowych stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1) oraz Formularza oferty (załącznik nr 2). 6. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami cena (waga 100%): a) Cena to całkowita cena brutto, b) Oferta z najniższą ceną otrzyma największą ilość punktów tj. 100 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 100 pkt. x 100 %) / C badanej oferty brutto 7. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym (uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 9. W ofercie proszę podać: a Całkowitą kwotę brutto. b Kwotę brutto za poszczególne elementy zamówienia. c Informację o proponowanej formie płatności. d Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada doświadczenie, odpowiednią kadrę i zaplecze techniczne oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 10. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 11. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się z panią Martą Woźniak pod nr tel Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej ( przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 12. Zamawiający wysyła zapytania ofertowe do minimum 3 (trzech) potencjalnych Wykonawców. Strona 5 z 12

6 13. Zamawiający jako partner projektu umieszcza zapytanie ofertowe na stronie internetowej: 14. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Oferty należy nadsyłać lub doręczyć do Biura projektu Chodzież, ul. Małachowskiego 2B do dnia 08 lipca 2013 roku do godz (decyduje data i godzina wpływu do Biura projektu). 16. Otwarcie ofert nastąpi 08 lipca 2013 roku w Biurze projektu, o godzinie Okres związania ofertą: 30 dni. 18. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 19. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. Uwaga: Jeżeli złożona zostanie jedna lub kilka ofert ważnych i będą one przewyższały kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania. W przypadku nie wybrania Wykonawcy zgodnie z powyższymi zasadami ze względu na złożenie kilku ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w złożonych ofertach. (Zamawiający lub osoba działająca w imieniu Zamawiającego) Strona 6 z 12

7 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Pieczęć Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego projektu: Uwierz w siebie nr: POKL /12, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany/a, reprezentujący/a: oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z: Zamawiającym tj.: Centrum Edukacji AC - Expert Agata Melara, z siedzibą w Obornikach; Wnioskodawcą projektu tj.: Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, z siedzibą w Poznaniu; Partnerem projektu tj.: Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO, z siedzibą w Chodzieży. Strona 7 z 12

8 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.., dnia.. Miejscowość data Czytelny podpis Wykonawcy Strona 8 z 12

9 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Miejscowość., data FORMULARZ OFERTY na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA CPV Usługi przygotowania podręczników szkoleniowych CPV Usługi opracowywania programów szkoleniowych CPV Pomoce dydaktyczne CPV Usługi drukowania i powiązane ze wskazaniem zastosowania FA 04-5 do celów szkoleniowych Projekt: Uwierz w siebie. Termin realizacji zamówienia: VII.2013 r. i/lub I r. Miejsce: powiat chodzieski 1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: NIP:... REGON:... Strona 9 z 12

10 Numer rachunku bankowego:. Proponowana forma płatności: 2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rodzaj szkolenia/materiałów Kwota za komplet brutto Liczba kompletów Kwota łącznie brutto Opiekun/ka (niania, opiekun/ka żłobka, punktu przedszkolnego, klubu dziecięcego, opiekuna dziennego) Webmaster projektowanie stron www Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera, językiem angielskim i prawo jazdy kategorii Profesjonalny pracownik biurowy z obsługą komputera i językiem angielskim Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Obsługa oprogramowania AutoCAD Mobilny telepracownik Monter instalacji i urządzeń odnawialnych źródeł energii z uprawnieniami SEP SUMA Strona 10 z 12

11 Cena łącznie brutto: (Słownie: )... (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 11 z 12

12 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego Miejscowość., data OŚWIADCZENIE 1 Oświadczam, iż posiadam doświadczenie, odpowiednie zaplecze techniczne oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 2 Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 3 Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (załącznik nr 1); - Oświadczenie (załącznik nr 3); - Inne.... (pieczęć i czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 12 z 12

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r. ZLECENIODAWCA: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież NIP 7642058401, REGON 572107982 tel. (067) 211 30 60 www.wirpe.pl, biuro@wirpe.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949, REGON: 300137155 Poznań, dnia 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo