FRAGMENTY JEDNEGO Z PISM PROCESOWYCH (IV/ 2008R)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRAGMENTY JEDNEGO Z PISM PROCESOWYCH (IV/ 2008R)"

Transkrypt

1 FRAGMENTY JEDNEGO Z PISM PROCESOWYCH (IV/ 2008R) Procedura i dokumentacja wyceny BPH świadczą, iŝ zarząd Pekao S.A. bezwolnie działał w interesie UniCredit. Na róŝnych etapach pozyskiwano opinie biegłych i międzynarodowych ekspertów co do fragmentów tego procesu, w ten sposób manipulując i wprowadzając ich jak i akcjonariuszy w błąd. 1. DOKUMENT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Dokument ten miał na cel uwiarygodnienie parytetu wymiany akcji BPH za akcji Pekao S.A. Niestety budzi same wątpliwości. Opinia Merrill Lynch International została przedstawiona przez Bank do akt sprawy toczącej się równolegle przed Sądem Gospodarczym o Sygn. Akt: XX GC 475/07 przeciwko integracji w marcu 2008 roku Oparto się wyłącznie na prognozach finansowych dla BPH 280 przygotowanych przez zarząd BPH pod kontrolą sprzedającego - Unicredit. Merrill Lynch International pisze: Przygotowując swoją opinię, przyjęliśmy i oparliśmy się na poprawności oraz kompletności wszystkich informacji, które zostały nam przekazane lub w inny sposób udostępnione, omówione z nami bądź przeanalizowane przez nas lub w naszym imieniu albo były powszechnie dostępne. Nie przyjęliśmy na siebie obowiązku przeprowadzenia niezaleŝnej weryfikacji takich informacji, ani nie przystąpiliśmy do niezaleŝnej wyceny bądź oceny jakichkolwiek składników majątku bądź zobowiązań Pekao, BPH 280, ani NIE OTRZYMALIŚMY TAKIEJ WYCENY BĄDŹ OCENY, ani nie dokonaliśmy oceny wypłacalności lub wartości godziwej Pekao bądź BPH 280 w oparciu o przepisy dotyczące upadłości, niewypłacalności lub podobnych zagadnień. Ponadto nie przyjęliśmy na siebie obowiązku przeprowadzenia fizycznych oględzin nieruchomości lub obiektów Pekao bądź BPH 280. Oparliśmy się na załoŝeniu, Ŝe informacje na temat prognoz finansowych, które otrzymaliśmy bądź omówiliśmy z Pekao i BPH 280, zostały przygotowane w racjonalny sposób i odzwierciedlają najlepsze z obecnie dostępnych szacunkowych danych oraz ocen w posiadaniu kierownictwa Pekao i BPH, dotyczących spodziewanych przyszłych wyników finansowych Pekao oraz BPH BPH 280 traktowany jest jako samodzielny Bank i nie dokonano wyceny jakichkolwiek składników majątku BPH mimo faktu, Ŝe fuzja polegała na przyłączeniu części składników majątku i aktyw BPH do Pekao SA. Przede wszystkim z tego powodu wycena BPH jako samodzielnego banku jest błędna i zawyŝona z korzyścią dla Unicredit, a na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych Pekao SA. 1

2 Merrill Lynch International twierdzi, Ŝe nie dokonał wyceny bądź oceny jakichkolwiek składników majątku bądź zobowiązań Pekao, BPH 280, ani nie otrzymał takiej wyceny bądź oceny Merrill Lynch International poinformował Pekao o oczywistym konflikcie interesów, w jakim został postawiony: Jak Państwu wiadomo, w chwili obecnej występujemy w roli finansowego doradcy spółki UniCredit, a takŝe niektórych z jej przedsiębiorstw stowarzyszonych i/lub zaleŝnych juŝ istniejących bądź nowoutworzonych ( Grupa UniCredit ), w związku z restrukturyzacją Grupy UniCredit w następstwie przejęcia przez UniCredit spółki Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB) ( Restrukturyzacja ). Bezopornym jest zatem, Ŝe Merrill Lynch doradza Unicredit przy przejęciu HVB, które zostało podwaŝone decyzją sądu w Monachium, a takŝe to, Ŝe działa w interesie Unicredit. W szczególności, moŝemy występować w imieniu UniCredit w związku ze sprzedaŝą określonego majątku, zobowiązań oraz praw BPH w kontekście powyŝszej Restrukturyzacji na polskim rynku bankowym. W przeszłości świadczyliśmy usługi doradztwa finansowego oraz usługi finansowe na rzecz Grupy UniCredit i moŝemy nadal to czynić, a takŝe otrzymywaliśmy oraz moŝemy otrzymywać wynagrodzenie z tytułu oferowania takich usług. Tak więc, Merrill Lynch posiada mandat od Unicredit na sprzedaŝ aktyw BPH, i tak zwana fairness opinion nie jest tak do końca fair, gdyŝ w tym przypadku - wystawiając opinię działa dla swoich i Unicredit korzyści Rolą Merrill Lynch International nie było dbałość o interes Pekao lecz ocena korzyści dla zarządzających bankiem i kontrolujących zarząd. Na szczególną uwagę zasługuje końcowa część opinii cyt. Str. 3 opinii Wyłącznym celem niniejszej opinii jest jej wykorzystanie i odniesienie korzyści przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Pekao podczas przeprowadzania oceny Wydzielenia. Tak, więc zlecenie wykonania opinii jak i sama opinia nie miały za cel obronę interesu Pekao Ponadto, Merrill Lynch precyzuje, Ŝe jego opinii nie moŝe do niczym innego słuŝyć poza wyciągnięciem korzyści przez Zarząd i Radę Nadzorczą Pekao SA i ma pozostać w ich domenie. Jednak Zarząd posłuŝył się tym dokumentem na zewnątrz w celu uwiarygodnienia swojej decyzji zatwierdzającej narzucony parytet wymiany akcji. Wnioski : CóŜ treść tylko tego cytowanego dokumentu moŝe stanowić podstawę uniewaŝnienia Uchwały nr 4 o integracji z BPH, gdyŝ Zarząd w podjęciu decyzji o przyłączeniu BPH 280 oparł się na opinii firmy działającej w tym czasie na rzecz sprzedającego - Unicredit. 2

3 Opinia Merrill Lynch International nie powinna być traktowana przez Zarząd Banku jako probierz słuszność decyzję o zatwierdzeniu stosunku przydziału akcji, ze względu, Ŝe Merrill Lynch International nie dokonał, nie otrzymał, nie potwierdził niezaleŝnych danych, wycen lub ocen, a znajdował się w konflikcie interesów bo działał przed i w trakcie przygotowania opinii na rzecz Unicredit - co sam w szczegółach przyznaje. Dowód : Dokument Merrill Lynch International wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego (przekazany mi przez uczestnika procesu Pana Jerzego Bielewicza.) 2. OPINIA DLA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SYGNATURA AKT: KR XI NS REJ. KRS 26364/06/291 ZE STYCZNIA 2007 ROKU Opinia ta, przedstawiona przez Bank do akt Sądu Rejestrowego, stanowi w większości zbiór cytatów z Planu Podziału (uzgodnionego przez oba banki) i absolutnie nie moŝe być traktowana jako weryfikacja obliczenia stosunku przydziału akcji, a zwłaszcza z perspektywy interesów Pekao SA. Twierdzenia autorki opinii, Ŝe wycena Pekao i BPH dokonana została przez JP Morgan stoi w sprzeczności z wiedzą akcjonariuszy uzyskaną z przedstawionych przez Bank dokumentów. Nie jasnym jest więc kto dokonał wycen BPH-280 przytaczanych w Opinii - autorka opinii, JP Morgan, Merrill Lynch International, BPH, czy moŝe Pekao? Merrill Lynch w swej opinii przyznaje wprost, Ŝe nie dokonał wyceny ani oceny wycen BPH 280 i Pekao SA, a takŝe nie zostały mu one przedstawione.(...) 3. ZGODY KNB, KNF, POROZUMIENIE ZE SKARBEM PAŃSTWA : W swym piśmie procesowym pozwany Bank powołuje się na fakty, Ŝe otrzymał od organów nadzoru wymagane zgody, a audytor Banku zatwierdził sprawozdanie Zarządu Banku. JednakŜe wg wiedzy akcjonariusza organa te nie znały treści Porozumienia Chopin i Umowy Wspólników Pirelli Pekao Real Estate kiedy wydawały rozwaŝane zgody gdyŝ Bank utajnił przed rynkiem te dokumenty. Wg Prawa Bankowego obie komisje opierają się w swoich decyzjach na sprawozdaniach finansowych przedstawianych przez Bank i na pewno z góry nie załoŝyły, Ŝe Bank nie przekazał w nich całej, rzetelnej i prawdziwej informacji o swojej sytuacji finansowej. 3

4 Jeśli chodzi o audytora Banku firmę KPMG naleŝy zaznaczyć, Ŝe przeprowadza on audytu całej grupy Unicredit i podobne opinie o sprawozdaniach zarządów banków wydała zapewne w Niemczech, Austrii i Kazachstanie. Nie do pozazdroszczenia są potencjalne zagroŝenia prawne i odszkodowawcze! Oczywiście Skarb Państwa teŝ nie znał treści owych dokumentów gdy podpisywał Porozumienie i głosował na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.(...) 4. ZAWYśONA WYCENA BANKU BPH 4.1 Błędna metoda: Przejęcia przez Pekao SA wydzielonej części majątku BPH (tzn. BPH-280) jest przeprowadzana z naruszeniem zasady dobrych obyczajów, gdyŝ nie wykonano wyceny wydzielonej części majątku, czyli aktyw, zobowiązań BPH-280, lecz ustalono wartości wirtualnego, samodzielnego banku BPH-280 na podstawie wyceny całego BPH. Taka metoda wyceny jest błędna, gdyŝ (.) sam fakt podziału powoduje utratę synergii i efektu skali; a połączenie równoznaczne jest z kosztami restrukturyzacji i absorpcji aktyw bez pewność odzyskaniu ekonomii skali. Co więcej dyskonto dla BPH 280 powinno być większe niŝ dla BPH 200, gdyŝ BPH 280 sprzedawane jest jako zbiór aktyw i zobowiązań bez zarządu i znaku firmowego BPH jak i systemu informacyjnego, a takŝe ze względu na koszty restrukturyzacji oraz koszt outsourcingu wykonywanego przez BPH 200 zakupiony przez GE Capital (który otrzymał znak firmowy BPH, dobry zarząd i system informacyjny). Ponadto, na zaniŝenie kosztów przyłączenia aktyw, zobowiązań i nieruchomości BPH 280 jasno wskazują niŝsze niŝ oczekiwane zyski Pekao SA za czwarty kwartał 2007 roku, które przyczyniły się do gwałtownego spadku wartości akcji Pekao SA. 4.2 Ile Pekao zapłacił za BPH? Akcjonariusz, posiadacz 1 akcji BPH (w załączeniu wyciąg z konta akcjonariusza) uzyskał 3,3 akcje Pekao SA (około 240 złotych za akcje na dzień połączenia) i jedną akcję BPH 200 (około 118 złotych na dzień pierwszego notowania po odłączeniu BPH 280) co daje łącznie w gotówce 910 złotych. Z tej kwoty 87% stanowi wartość BPH-280 kupionego przez Pekao SA. Ceną rynkowa jaką uzyskał Unicredit za BPH-200 to 2,28 mld zł. co daje 3,45 mld zł. za 100 % kapitału BPH 200. Skoro 13% BPH zostało sprzedane za 3,45 mld zł. to wartość całego BPH (BPH BPH zarząd + marka + system informacyjny) wynosi 27 4

5 mld zł. NaleŜy dodać, Ŝe Unicredit odkupił BPH od HVB za 20 mld zł. (3,6 miliarda Euro w przeliczeniu na 100% kapitału) płatne w ciągu trzech lat do 2009 roku! Unicredit zarobił na transakcjach odkupu i sprzedaŝy Pekao 7 mld zł. - Pekao S.A. zapłacił za BPH-280 w sumie 23,55 mld zł (27 mld zł. 3,45 mld zł.). - Pekao S.A. przed fuzją (w listopadzie 2007r.) był warta na giełdzie 47 mld zł. - Pekao S.A. po fuzji powinno być warta powyŝej 70 mld zł. 4.3 Policzmy straty: Akcjonariusze Pekao SA zapłacili za 87 % wartości całego BPH. To stanowczo za duŝo gdyŝ Pekao kupiło jedynie aktywa pod nazwą BPH 280 bez marki i zarządu. W cenę BPH w dniu podziału (27 mld zł. na giełdzie) wchodzą trzy elementy: - cena BPH-200 kupionego przez GE Capital po wartości rynkowej 3,45 mld zł. - cena BPH-280 kupionego przez Pekao. Cena rynkowa powinna zawrzeć się w widełkach od 9 do 12 mld zł., a nie 23,55 mld złotych. - cena (negatywna) za podzielenie BPH, w tym utratę synergii, straty klientów, koszty podziały BPH i połączenia oraz absorpcji aktyw itp., który z powodów błędów przy podziale i połączeniach naleŝy oszacować w tym przypadku na powyŝej 10 mld zł. Okazuje się, Ŝe to akcjonariusze Pekao pokryli ten koszt pomimo faktu, Ŝe połączenie obu Banków była przed wszystkim w interesie Unicredit. A przecieŝ, to Unicredit, a nie Pekao był właścicielem BPH i zdecydował o jego podziale.(...) Dowód: Pekao SA stracił od 6 listopada 2007 roku do 17 marca 2008 roku aŝ 39% wartości na swych akcji (patrz załącznik Cena akcji Pekao przed i po połączeniu). Wartość giełdowa Pekao S.A. na 17 marca 2008r. wynosiła jedynie 43 mld zł. co stanowi niŝszą wartość niŝ przed fuzją. Zatracono wartość BPH-280, za który Pekao zapłaciło 23,55 mld zł. Ceny za BPH 280 nie zdyskontowano o koszty podzielenia banku, przyłączenia aktyw, outsourcingu i utraty synergii. 4.4 Czy winny jest kryzys światowy? Akcjonariusze nie przyjmują do wiadomości, iŝ ich straty związane są z globalnym kryzysem w świecie finansów, bowiem : - za tenŝe kryzys odpowiedzialni są właśnie zarządzający bankami, a uzaleŝnienie największego banku w Polsce od włoskiego developera wpisuje się w kryzys jako jeden z elementów, który wywołał załamanie na rynku kredytów hipotecznych. 5

6 - Bank twierdzi, Ŝe fuzja przynosi ogromną wartość dodaną z powodu większej koncentracji i przewagi konkurencyjnej. Gdyby tak było w tym przypadku, Pekao nie stałby się liderem strat pośród polskich banków. 4.5 Finansowy trik polega na tym, Ŝe to Unicredit zarobił na stratach innych akcjonariuszy Pekao SA - Za 20 mld zł. strat związanych z podziałem BPH zapłacili wszyscy akcjonariusze Pekao a nie, jak winno mieć miejsce - Unicredit. - Parytet wymiany akcje BPH za akcje Pekao uzgodniono pod nadzorem Unicredit, który miał oczywisty interes, aby zawyŝyć wycenę BPH 280. Unicredit miał bowiem przed połączeniem wyŝszy procentowo udział w BPH (71%) niŝ w Pekao SA (53%). - Unicredit, kosztem akcjonariuszy mniejszościowych zwiększył swój stan posiadania z 53% do 59,3% kapitału w Pekao SA (teraz większe o aktyw BPH 280). - Spadek wartość Pekao ma dla Unicredit w tym momencie drugorzędne znaczenie, gdyŝ nie zamierza się pozbywać Pekao w najbliŝszym przewidywalnym czasie. Wniosek : Wartość BPH-280, za którą zapłacił równieŝ akcjonariusz mniejszościowy, została zawyŝona zgodnie z interesem sprzedającego spółki dominującej nad Pekao SA - UniCredit. Unicredit zrobił świetny interes, który kosztował Pekao około 20 mld zł. NiŜej podpisani dąŝą do uzyskania odszkodowania na rzecz Pekao od Unicredit na kwotę od 2,5 do 5 mld Euro. 5. UTAJNIONE POROZUMIENIE CHOPIN Bank, jako firma giełdowa, miał obowiązek upublicznić Porozumienie Chopin z 1 czerwca 2005 roku natychmiast po podpisaniu ze względu na następujące okoliczności: - Podpisano umową wiąŝącą w ewidentnej sytuacji konfliktu interesów pomiędzy Pekao, a spółką dominującą Unicredit i Pirelli RE, w momencie, kiedy Prezes Unicredit, Pan Alessandro Profumo był członek Zarządu firmy z Grupy Pirelli, a Pirelli miało wkrótce wykupić od Unicredit bezwartościową opcję za 585 milionów Euro. 6

7 - Pierwsze zdanie Porozumienia Chopin brzmi: My (Unicredit i Pirelli RE) piszemy do Was (Pekao), a więc jasnym jest, Ŝe Unicredit i Pirelli RE juŝ zawczasu porozumiały się i ultymatywnie przedstawiają warunki transakcji. - Ustanowiono warunki dalszych negocjacji między innymi: cenę, zakres działania, sposób zarządzania, jak i strukturę kapitałową nowego podmiotu. Pekao znał intencje stroń (wprowadzenie Metody Włoskiej czyli daleko idących prawa na nieruchomości Pekao S.A. na rzecz Pirelli), a więc olbrzymią wartość przeszłej transakcji, - Ustalono wyłączności na rzecz Pirelli RE na zakup Pekao Development, - Ograniczono prawo Banku do podejmowania decyzji i prowadzenia całego szeregu działań inwestycyjnych (sprzedaŝ lub zakup aktyw, doradztwo) przez cały okres negocjacji, co miało istotny wpływ na bieŝącą działalność Banku. Wniosek : Bank działał na szkodę akcjonariuszy, klientów jak i wprowadził podmioty nadzoru w błąd, bowiem podejmowały one decyzje bez wiedzy o Porozumieniu między Unicredit, Pirelli RE a Pekao. Stanowisko takie poparte jest analizą prawną. ( ) 6. UTAJNIONA UMOWA WSPÓLNIKÓW Umowa Wspólników była załącznikiem do umowy sprzedaŝy Pekao Development z 15 lutego 2006 roku, a takŝe kluczowym warunkiem owej transakcji. Właśnie z tych względów, Bank winien poinformować rynek o jej treść juŝ w lutym, czego nie zrobił dotychczas. Jedyna wzmianka publiczna o Umowie znajduje się w aktach rejestrowych Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. (a nie Banku) bez opisu warunków Umowy w tym chociaŝby okresu na jaki została podpisana. Pozwany Bank udaje (np. strona 24, pismo z dnia 31 stycznia 2008 roku, sprawa o Sygn. Akt XX, GC 379/07), Ŝe nie musiał informować o zawarciu Umowy Wspólników, która uzaleŝnia działalności Banku od strony trzeciej (Pirelli RE) na 25 lat, bowiem jak insynuuje nie był juŝ właścicielem Pekao Development W momencie podpisywania Umowy Wspólników, Bank był jedynym, 100% właścicielem Pekao Development, gdyŝ podpisanie tej Umowy było warunkiem transakcji, a po podpisaniu miał jeszcze 25% udziałów! Ponadto Umowa Wspólników dotyczyła aktualnych i przyszłych nieruchomości Banku i jego klientów.(...) 7

8 Wnioski : Zarząd Banku, działając w pełni świadomie i z wiedzą o leŝących na Banku obowiązkach informacyjnych, przyczynił się do złamania przez Bank przepisów, które winny być święte dla instytucji zaufania publicznego, a zwłaszcza tych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których ambicją jest połączenie z inną spółką publiczną. Akcjonariusze (i klienci) łączących się banków nie znają do dzisiaj zapisów Umowy Wspólników.( ) 7. KONFLIKT INTERESÓW PREZESA UNICREDIT A. PROFUMO ORAZ UNICREDIT (patrz załącznik: Tajny Project Chopin Pana Profumo: z ziemi polskiej do włoskiej...) W momencie podpisywania Umowy SprzedaŜy Pekao Development przez Pekao do Pirelli RE, Umowy Wspólników Pirelli Pekao RE, wezwania Pirelli RE przez Unicredit do wykupu -drogo- bezwartościowych opcji na akcje Olimpia SpA (holdingu Grupy Pirelli, który kontrolował Telecom Italia) oraz samego wykupu powyŝszych opcji: - Pan Profumo był: o Prezesem Unicredit, (jeszcze do niedawna Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao) o Dyrektor Zarządu w Olimpia SpA (Grupa Pirelli). - UniCredit był: o Spółkę dominującą nad Pekao o Właścicielem Olimpia SpA, znajdującej się w tarapatach finansowych, a w związku z tym ww. wymienione opcje są bezwartościowe. Gdyby Pirelli zabrakło środków na ich wykup Unicredit musiałby odnotować stratę na transakcji wysokości ceny opcji, czyli 585 milionów Euro. Zarząd Pekao SA, pomimo, Ŝe był w pełni świadom ww. uwarunkowań i nacisków wywieranych przez Unicredit w celu zawarcia niekorzystnych dla Banku umów, złoŝył jednak na nich swoje podpisy powodując straty dla Banku i uzaleŝnienie działalności całej Grupy od strony trzeciej - Pirelli. 8. PIRELLI JAKO WSPÓLNIK UzaleŜnienie działalności Banku na 25 lat od firmy developerskiej, bez wyceny praw i bez przetargu, jest precedensem na skalę światową. Jasnym jest, Ŝe w Polsce, Pekao ma duŝo większą wiedzę o rynku, miejscowe kontakty jak i dostęp do rodzimych menedŝerów niŝ Pirelli. Bank ma całą bazę 8

9 klientów, oddziały na terenie całego kraju, relacje międzynarodowe i wpływ na rynek lokalny w gospodarce, niezaprzeczalnie w polityce, a w razie kłopotów jako największy bank w Polsce moŝe liczyć na wsparcie. Znakomita większość spółek developerskich nie jest w stanie przetrwać okresu 25 lat. Pirelli i Unicredit powiązane są własnymi interesami i naduŝywają swojej pozycji w Pekao dla własnym korzyści przy czynnej aprobacie Zarządu Banku. 9. MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA PRZYŁĄCZENIA BPH I PEKAO Sąd w Monachium uniewaŝnił przejęcie Bank of Austria przez Unicredit. Na tę informację cena akcji Unicredit spadła do 4,7 Euro - co stanowi 2 letnie minimum. Unicredit złoŝył apelację. Poza sprawami sądowymi w Polsce i Niemczech (rekordowy pozew wysokości 17,5 mld Euro) dotyczącymi przejęć przez Unicredit miejscowych banków, podobny proces toczy się w Austrii, w Kazachstanie. Znamienną jest komentarz Unicredit do decyzji Sądu w Monachium, w którym twierdzi, Ŝe owa decyzja nie wpływa w Ŝaden sposób na transfer aktyw (np. BPH SA) do Unicredit i transakcje sprzedaŝy w regionie Wschodniej i Centralnej Europy, które były uczciwe i transparentne oraz przeprowadzone na podstawie opinii niezaleŝnych ekspertów (tych samych - Merill Lynch i JP Morgan co w przypadku połączenia w Polsce, jak wynika z dokumentów przedstawionych przez Bank). W marcu 2008 Unicredit ogłosił swoje wyniki za czwarty kwartał. Po przedstawieniu Sprawozdań Finansowych cena akcji Unicredit spadła do 4,13 trzyletniego minimum. W ciągu ostatnich 6 miesięcy Unicredit stracił na wartości blisko 50%. Wg akcjonariuszy kłopoty Unicredit z przejęciami banków, transferem aktyw, naciskami na zarządy przejmowanych banków, utajnianie niewygodnych informacji stały się regułą, a nie wyjątkiem i ze zdwojoną ostroŝnością naleŝy zweryfikować przyłączenie wydzielonej części BPH do Pekao. PODSUMOWANIE Zarząd Banku działał na niekorzyść Pekao pod naciskiem Unicredit w trakcie połączenia z BPH. Narzucono niekorzystny parytet wymiany akcji i utajniono kluczowe informacje, które miałyby wpływ na wycenę obu banków jak i w 9

10 konsekwencji na tenŝe parytet. Stało się to wbrew dobrym obyczajom, na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych jak i Banku. Mniejszościowi akcjonariusze banków z Grupy Unicredit, w Niemczech, Austrii czy Kazachstanie podjęli skuteczne działania. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie czy w Polsce akcjonariusze Pekao i BPH skutecznie obronią swoje prawa i interesy jak miało to juŝ miejsce w Niemczech czy będzie miało miejsce w Austrii, a nawet w Kazachstanie. W tej sprawie chodzi o dobrze pojęty interes banku Pekao SA., jego akcjonariuszy i klientów, a przede wszystkim o obronę interesu gospodarczego Polski, bowiem nastąpił nielegalny transfer zysków do Unicredit. Obecnie inwestorzy i przedsiębiorcy na całym świecie płacą wysoką cenę na niefrasobliwość bankowców. Pilnie potrzebna jest zmiana w sposobie nadzorowania działalności banków. Zarządy Pekao i Unicredit, pod wpływem powaŝnych konfliktów interesów, odpowiadają za taką sytuację. Michel Marbot Jerzy Bielewicz 10

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Dom Development. w 2009 roku. Warszawa, 10 marca 2010r. Warszawa, 10 marca 2010r. WPROWADZENIE Dominującą spółką ( Grupa ) jest Spółka Akcyjna Dom Development S.A. ( Spółka, podmiot dominujący ). Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

Bardziej szczegółowo

International Personal Finance plc

International Personal Finance plc International Personal Finance plc (spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem Anglii i Walii, zarejestrowana pod numerem 06018973) Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s. Memorandum informacyjne Tatry mountain resorts, a.s. sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Impel S.A. - informacje ogólne

I. Impel S.A. - informacje ogólne I. Impel S.A. - informacje ogólne 1. Informacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Impel S.A. z innymi podmiotami, w tym zmiany jakie nastąpiły po 31 grudnia 2009 roku 1.1. Zmiany w kapitale

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku

Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku PROSPEKT EMISYJNY KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA Prospekt Emisyjny dla akcji KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS SA z siedzibą w Barlinku Sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-35/12/SB DECYZJA Nr RKT-55/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku

Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1. SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Sygnity w 2009 roku Grupa Kapitałowa Sygnity SA str. 2 1. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą. W skali całego

Bardziej szczegółowo

Oferujący. Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r.

Oferujący. Data zatwierdzenia: 20 lutego 2008 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII C1 ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU GIEŁDOWEGO PRAW POBORU AKCJI SERII C1 ORAZ AKCJI SERII C1 OPTIMUS S.A. Oferujący Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI. BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI BBI ZENERIS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu związany z ofertą publiczną Akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki FAM Technika Odlewnicza S.A. Niniejszy prospekt został sporządzony w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A.

PROSPEKT EMISYJNY. Getin Holding S.A. PROSPEKT EMISYJNY Getin Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI. za rok

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach 32-087 Zielonki, ul. Galicyjska 22 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 389.827 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 389.827

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej Open Finance. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku 1. Dane dotyczące Spółki Dominującej Spółka Open Finance S.A. ( Open Finance, Spółka ) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź http://www.lsisoftware.pl Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą 1.000.000

Bardziej szczegółowo