FRAGMENTY JEDNEGO Z PISM PROCESOWYCH (IV/ 2008R)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FRAGMENTY JEDNEGO Z PISM PROCESOWYCH (IV/ 2008R)"

Transkrypt

1 FRAGMENTY JEDNEGO Z PISM PROCESOWYCH (IV/ 2008R) Procedura i dokumentacja wyceny BPH świadczą, iŝ zarząd Pekao S.A. bezwolnie działał w interesie UniCredit. Na róŝnych etapach pozyskiwano opinie biegłych i międzynarodowych ekspertów co do fragmentów tego procesu, w ten sposób manipulując i wprowadzając ich jak i akcjonariuszy w błąd. 1. DOKUMENT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Dokument ten miał na cel uwiarygodnienie parytetu wymiany akcji BPH za akcji Pekao S.A. Niestety budzi same wątpliwości. Opinia Merrill Lynch International została przedstawiona przez Bank do akt sprawy toczącej się równolegle przed Sądem Gospodarczym o Sygn. Akt: XX GC 475/07 przeciwko integracji w marcu 2008 roku Oparto się wyłącznie na prognozach finansowych dla BPH 280 przygotowanych przez zarząd BPH pod kontrolą sprzedającego - Unicredit. Merrill Lynch International pisze: Przygotowując swoją opinię, przyjęliśmy i oparliśmy się na poprawności oraz kompletności wszystkich informacji, które zostały nam przekazane lub w inny sposób udostępnione, omówione z nami bądź przeanalizowane przez nas lub w naszym imieniu albo były powszechnie dostępne. Nie przyjęliśmy na siebie obowiązku przeprowadzenia niezaleŝnej weryfikacji takich informacji, ani nie przystąpiliśmy do niezaleŝnej wyceny bądź oceny jakichkolwiek składników majątku bądź zobowiązań Pekao, BPH 280, ani NIE OTRZYMALIŚMY TAKIEJ WYCENY BĄDŹ OCENY, ani nie dokonaliśmy oceny wypłacalności lub wartości godziwej Pekao bądź BPH 280 w oparciu o przepisy dotyczące upadłości, niewypłacalności lub podobnych zagadnień. Ponadto nie przyjęliśmy na siebie obowiązku przeprowadzenia fizycznych oględzin nieruchomości lub obiektów Pekao bądź BPH 280. Oparliśmy się na załoŝeniu, Ŝe informacje na temat prognoz finansowych, które otrzymaliśmy bądź omówiliśmy z Pekao i BPH 280, zostały przygotowane w racjonalny sposób i odzwierciedlają najlepsze z obecnie dostępnych szacunkowych danych oraz ocen w posiadaniu kierownictwa Pekao i BPH, dotyczących spodziewanych przyszłych wyników finansowych Pekao oraz BPH BPH 280 traktowany jest jako samodzielny Bank i nie dokonano wyceny jakichkolwiek składników majątku BPH mimo faktu, Ŝe fuzja polegała na przyłączeniu części składników majątku i aktyw BPH do Pekao SA. Przede wszystkim z tego powodu wycena BPH jako samodzielnego banku jest błędna i zawyŝona z korzyścią dla Unicredit, a na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych Pekao SA. 1

2 Merrill Lynch International twierdzi, Ŝe nie dokonał wyceny bądź oceny jakichkolwiek składników majątku bądź zobowiązań Pekao, BPH 280, ani nie otrzymał takiej wyceny bądź oceny Merrill Lynch International poinformował Pekao o oczywistym konflikcie interesów, w jakim został postawiony: Jak Państwu wiadomo, w chwili obecnej występujemy w roli finansowego doradcy spółki UniCredit, a takŝe niektórych z jej przedsiębiorstw stowarzyszonych i/lub zaleŝnych juŝ istniejących bądź nowoutworzonych ( Grupa UniCredit ), w związku z restrukturyzacją Grupy UniCredit w następstwie przejęcia przez UniCredit spółki Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB) ( Restrukturyzacja ). Bezopornym jest zatem, Ŝe Merrill Lynch doradza Unicredit przy przejęciu HVB, które zostało podwaŝone decyzją sądu w Monachium, a takŝe to, Ŝe działa w interesie Unicredit. W szczególności, moŝemy występować w imieniu UniCredit w związku ze sprzedaŝą określonego majątku, zobowiązań oraz praw BPH w kontekście powyŝszej Restrukturyzacji na polskim rynku bankowym. W przeszłości świadczyliśmy usługi doradztwa finansowego oraz usługi finansowe na rzecz Grupy UniCredit i moŝemy nadal to czynić, a takŝe otrzymywaliśmy oraz moŝemy otrzymywać wynagrodzenie z tytułu oferowania takich usług. Tak więc, Merrill Lynch posiada mandat od Unicredit na sprzedaŝ aktyw BPH, i tak zwana fairness opinion nie jest tak do końca fair, gdyŝ w tym przypadku - wystawiając opinię działa dla swoich i Unicredit korzyści Rolą Merrill Lynch International nie było dbałość o interes Pekao lecz ocena korzyści dla zarządzających bankiem i kontrolujących zarząd. Na szczególną uwagę zasługuje końcowa część opinii cyt. Str. 3 opinii Wyłącznym celem niniejszej opinii jest jej wykorzystanie i odniesienie korzyści przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Pekao podczas przeprowadzania oceny Wydzielenia. Tak, więc zlecenie wykonania opinii jak i sama opinia nie miały za cel obronę interesu Pekao Ponadto, Merrill Lynch precyzuje, Ŝe jego opinii nie moŝe do niczym innego słuŝyć poza wyciągnięciem korzyści przez Zarząd i Radę Nadzorczą Pekao SA i ma pozostać w ich domenie. Jednak Zarząd posłuŝył się tym dokumentem na zewnątrz w celu uwiarygodnienia swojej decyzji zatwierdzającej narzucony parytet wymiany akcji. Wnioski : CóŜ treść tylko tego cytowanego dokumentu moŝe stanowić podstawę uniewaŝnienia Uchwały nr 4 o integracji z BPH, gdyŝ Zarząd w podjęciu decyzji o przyłączeniu BPH 280 oparł się na opinii firmy działającej w tym czasie na rzecz sprzedającego - Unicredit. 2

3 Opinia Merrill Lynch International nie powinna być traktowana przez Zarząd Banku jako probierz słuszność decyzję o zatwierdzeniu stosunku przydziału akcji, ze względu, Ŝe Merrill Lynch International nie dokonał, nie otrzymał, nie potwierdził niezaleŝnych danych, wycen lub ocen, a znajdował się w konflikcie interesów bo działał przed i w trakcie przygotowania opinii na rzecz Unicredit - co sam w szczegółach przyznaje. Dowód : Dokument Merrill Lynch International wraz z tłumaczeniem przysięgłym z języka angielskiego (przekazany mi przez uczestnika procesu Pana Jerzego Bielewicza.) 2. OPINIA DLA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SYGNATURA AKT: KR XI NS REJ. KRS 26364/06/291 ZE STYCZNIA 2007 ROKU Opinia ta, przedstawiona przez Bank do akt Sądu Rejestrowego, stanowi w większości zbiór cytatów z Planu Podziału (uzgodnionego przez oba banki) i absolutnie nie moŝe być traktowana jako weryfikacja obliczenia stosunku przydziału akcji, a zwłaszcza z perspektywy interesów Pekao SA. Twierdzenia autorki opinii, Ŝe wycena Pekao i BPH dokonana została przez JP Morgan stoi w sprzeczności z wiedzą akcjonariuszy uzyskaną z przedstawionych przez Bank dokumentów. Nie jasnym jest więc kto dokonał wycen BPH-280 przytaczanych w Opinii - autorka opinii, JP Morgan, Merrill Lynch International, BPH, czy moŝe Pekao? Merrill Lynch w swej opinii przyznaje wprost, Ŝe nie dokonał wyceny ani oceny wycen BPH 280 i Pekao SA, a takŝe nie zostały mu one przedstawione.(...) 3. ZGODY KNB, KNF, POROZUMIENIE ZE SKARBEM PAŃSTWA : W swym piśmie procesowym pozwany Bank powołuje się na fakty, Ŝe otrzymał od organów nadzoru wymagane zgody, a audytor Banku zatwierdził sprawozdanie Zarządu Banku. JednakŜe wg wiedzy akcjonariusza organa te nie znały treści Porozumienia Chopin i Umowy Wspólników Pirelli Pekao Real Estate kiedy wydawały rozwaŝane zgody gdyŝ Bank utajnił przed rynkiem te dokumenty. Wg Prawa Bankowego obie komisje opierają się w swoich decyzjach na sprawozdaniach finansowych przedstawianych przez Bank i na pewno z góry nie załoŝyły, Ŝe Bank nie przekazał w nich całej, rzetelnej i prawdziwej informacji o swojej sytuacji finansowej. 3

4 Jeśli chodzi o audytora Banku firmę KPMG naleŝy zaznaczyć, Ŝe przeprowadza on audytu całej grupy Unicredit i podobne opinie o sprawozdaniach zarządów banków wydała zapewne w Niemczech, Austrii i Kazachstanie. Nie do pozazdroszczenia są potencjalne zagroŝenia prawne i odszkodowawcze! Oczywiście Skarb Państwa teŝ nie znał treści owych dokumentów gdy podpisywał Porozumienie i głosował na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.(...) 4. ZAWYśONA WYCENA BANKU BPH 4.1 Błędna metoda: Przejęcia przez Pekao SA wydzielonej części majątku BPH (tzn. BPH-280) jest przeprowadzana z naruszeniem zasady dobrych obyczajów, gdyŝ nie wykonano wyceny wydzielonej części majątku, czyli aktyw, zobowiązań BPH-280, lecz ustalono wartości wirtualnego, samodzielnego banku BPH-280 na podstawie wyceny całego BPH. Taka metoda wyceny jest błędna, gdyŝ (.) sam fakt podziału powoduje utratę synergii i efektu skali; a połączenie równoznaczne jest z kosztami restrukturyzacji i absorpcji aktyw bez pewność odzyskaniu ekonomii skali. Co więcej dyskonto dla BPH 280 powinno być większe niŝ dla BPH 200, gdyŝ BPH 280 sprzedawane jest jako zbiór aktyw i zobowiązań bez zarządu i znaku firmowego BPH jak i systemu informacyjnego, a takŝe ze względu na koszty restrukturyzacji oraz koszt outsourcingu wykonywanego przez BPH 200 zakupiony przez GE Capital (który otrzymał znak firmowy BPH, dobry zarząd i system informacyjny). Ponadto, na zaniŝenie kosztów przyłączenia aktyw, zobowiązań i nieruchomości BPH 280 jasno wskazują niŝsze niŝ oczekiwane zyski Pekao SA za czwarty kwartał 2007 roku, które przyczyniły się do gwałtownego spadku wartości akcji Pekao SA. 4.2 Ile Pekao zapłacił za BPH? Akcjonariusz, posiadacz 1 akcji BPH (w załączeniu wyciąg z konta akcjonariusza) uzyskał 3,3 akcje Pekao SA (około 240 złotych za akcje na dzień połączenia) i jedną akcję BPH 200 (około 118 złotych na dzień pierwszego notowania po odłączeniu BPH 280) co daje łącznie w gotówce 910 złotych. Z tej kwoty 87% stanowi wartość BPH-280 kupionego przez Pekao SA. Ceną rynkowa jaką uzyskał Unicredit za BPH-200 to 2,28 mld zł. co daje 3,45 mld zł. za 100 % kapitału BPH 200. Skoro 13% BPH zostało sprzedane za 3,45 mld zł. to wartość całego BPH (BPH BPH zarząd + marka + system informacyjny) wynosi 27 4

5 mld zł. NaleŜy dodać, Ŝe Unicredit odkupił BPH od HVB za 20 mld zł. (3,6 miliarda Euro w przeliczeniu na 100% kapitału) płatne w ciągu trzech lat do 2009 roku! Unicredit zarobił na transakcjach odkupu i sprzedaŝy Pekao 7 mld zł. - Pekao S.A. zapłacił za BPH-280 w sumie 23,55 mld zł (27 mld zł. 3,45 mld zł.). - Pekao S.A. przed fuzją (w listopadzie 2007r.) był warta na giełdzie 47 mld zł. - Pekao S.A. po fuzji powinno być warta powyŝej 70 mld zł. 4.3 Policzmy straty: Akcjonariusze Pekao SA zapłacili za 87 % wartości całego BPH. To stanowczo za duŝo gdyŝ Pekao kupiło jedynie aktywa pod nazwą BPH 280 bez marki i zarządu. W cenę BPH w dniu podziału (27 mld zł. na giełdzie) wchodzą trzy elementy: - cena BPH-200 kupionego przez GE Capital po wartości rynkowej 3,45 mld zł. - cena BPH-280 kupionego przez Pekao. Cena rynkowa powinna zawrzeć się w widełkach od 9 do 12 mld zł., a nie 23,55 mld złotych. - cena (negatywna) za podzielenie BPH, w tym utratę synergii, straty klientów, koszty podziały BPH i połączenia oraz absorpcji aktyw itp., który z powodów błędów przy podziale i połączeniach naleŝy oszacować w tym przypadku na powyŝej 10 mld zł. Okazuje się, Ŝe to akcjonariusze Pekao pokryli ten koszt pomimo faktu, Ŝe połączenie obu Banków była przed wszystkim w interesie Unicredit. A przecieŝ, to Unicredit, a nie Pekao był właścicielem BPH i zdecydował o jego podziale.(...) Dowód: Pekao SA stracił od 6 listopada 2007 roku do 17 marca 2008 roku aŝ 39% wartości na swych akcji (patrz załącznik Cena akcji Pekao przed i po połączeniu). Wartość giełdowa Pekao S.A. na 17 marca 2008r. wynosiła jedynie 43 mld zł. co stanowi niŝszą wartość niŝ przed fuzją. Zatracono wartość BPH-280, za który Pekao zapłaciło 23,55 mld zł. Ceny za BPH 280 nie zdyskontowano o koszty podzielenia banku, przyłączenia aktyw, outsourcingu i utraty synergii. 4.4 Czy winny jest kryzys światowy? Akcjonariusze nie przyjmują do wiadomości, iŝ ich straty związane są z globalnym kryzysem w świecie finansów, bowiem : - za tenŝe kryzys odpowiedzialni są właśnie zarządzający bankami, a uzaleŝnienie największego banku w Polsce od włoskiego developera wpisuje się w kryzys jako jeden z elementów, który wywołał załamanie na rynku kredytów hipotecznych. 5

6 - Bank twierdzi, Ŝe fuzja przynosi ogromną wartość dodaną z powodu większej koncentracji i przewagi konkurencyjnej. Gdyby tak było w tym przypadku, Pekao nie stałby się liderem strat pośród polskich banków. 4.5 Finansowy trik polega na tym, Ŝe to Unicredit zarobił na stratach innych akcjonariuszy Pekao SA - Za 20 mld zł. strat związanych z podziałem BPH zapłacili wszyscy akcjonariusze Pekao a nie, jak winno mieć miejsce - Unicredit. - Parytet wymiany akcje BPH za akcje Pekao uzgodniono pod nadzorem Unicredit, który miał oczywisty interes, aby zawyŝyć wycenę BPH 280. Unicredit miał bowiem przed połączeniem wyŝszy procentowo udział w BPH (71%) niŝ w Pekao SA (53%). - Unicredit, kosztem akcjonariuszy mniejszościowych zwiększył swój stan posiadania z 53% do 59,3% kapitału w Pekao SA (teraz większe o aktyw BPH 280). - Spadek wartość Pekao ma dla Unicredit w tym momencie drugorzędne znaczenie, gdyŝ nie zamierza się pozbywać Pekao w najbliŝszym przewidywalnym czasie. Wniosek : Wartość BPH-280, za którą zapłacił równieŝ akcjonariusz mniejszościowy, została zawyŝona zgodnie z interesem sprzedającego spółki dominującej nad Pekao SA - UniCredit. Unicredit zrobił świetny interes, który kosztował Pekao około 20 mld zł. NiŜej podpisani dąŝą do uzyskania odszkodowania na rzecz Pekao od Unicredit na kwotę od 2,5 do 5 mld Euro. 5. UTAJNIONE POROZUMIENIE CHOPIN Bank, jako firma giełdowa, miał obowiązek upublicznić Porozumienie Chopin z 1 czerwca 2005 roku natychmiast po podpisaniu ze względu na następujące okoliczności: - Podpisano umową wiąŝącą w ewidentnej sytuacji konfliktu interesów pomiędzy Pekao, a spółką dominującą Unicredit i Pirelli RE, w momencie, kiedy Prezes Unicredit, Pan Alessandro Profumo był członek Zarządu firmy z Grupy Pirelli, a Pirelli miało wkrótce wykupić od Unicredit bezwartościową opcję za 585 milionów Euro. 6

7 - Pierwsze zdanie Porozumienia Chopin brzmi: My (Unicredit i Pirelli RE) piszemy do Was (Pekao), a więc jasnym jest, Ŝe Unicredit i Pirelli RE juŝ zawczasu porozumiały się i ultymatywnie przedstawiają warunki transakcji. - Ustanowiono warunki dalszych negocjacji między innymi: cenę, zakres działania, sposób zarządzania, jak i strukturę kapitałową nowego podmiotu. Pekao znał intencje stroń (wprowadzenie Metody Włoskiej czyli daleko idących prawa na nieruchomości Pekao S.A. na rzecz Pirelli), a więc olbrzymią wartość przeszłej transakcji, - Ustalono wyłączności na rzecz Pirelli RE na zakup Pekao Development, - Ograniczono prawo Banku do podejmowania decyzji i prowadzenia całego szeregu działań inwestycyjnych (sprzedaŝ lub zakup aktyw, doradztwo) przez cały okres negocjacji, co miało istotny wpływ na bieŝącą działalność Banku. Wniosek : Bank działał na szkodę akcjonariuszy, klientów jak i wprowadził podmioty nadzoru w błąd, bowiem podejmowały one decyzje bez wiedzy o Porozumieniu między Unicredit, Pirelli RE a Pekao. Stanowisko takie poparte jest analizą prawną. ( ) 6. UTAJNIONA UMOWA WSPÓLNIKÓW Umowa Wspólników była załącznikiem do umowy sprzedaŝy Pekao Development z 15 lutego 2006 roku, a takŝe kluczowym warunkiem owej transakcji. Właśnie z tych względów, Bank winien poinformować rynek o jej treść juŝ w lutym, czego nie zrobił dotychczas. Jedyna wzmianka publiczna o Umowie znajduje się w aktach rejestrowych Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. (a nie Banku) bez opisu warunków Umowy w tym chociaŝby okresu na jaki została podpisana. Pozwany Bank udaje (np. strona 24, pismo z dnia 31 stycznia 2008 roku, sprawa o Sygn. Akt XX, GC 379/07), Ŝe nie musiał informować o zawarciu Umowy Wspólników, która uzaleŝnia działalności Banku od strony trzeciej (Pirelli RE) na 25 lat, bowiem jak insynuuje nie był juŝ właścicielem Pekao Development W momencie podpisywania Umowy Wspólników, Bank był jedynym, 100% właścicielem Pekao Development, gdyŝ podpisanie tej Umowy było warunkiem transakcji, a po podpisaniu miał jeszcze 25% udziałów! Ponadto Umowa Wspólników dotyczyła aktualnych i przyszłych nieruchomości Banku i jego klientów.(...) 7

8 Wnioski : Zarząd Banku, działając w pełni świadomie i z wiedzą o leŝących na Banku obowiązkach informacyjnych, przyczynił się do złamania przez Bank przepisów, które winny być święte dla instytucji zaufania publicznego, a zwłaszcza tych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których ambicją jest połączenie z inną spółką publiczną. Akcjonariusze (i klienci) łączących się banków nie znają do dzisiaj zapisów Umowy Wspólników.( ) 7. KONFLIKT INTERESÓW PREZESA UNICREDIT A. PROFUMO ORAZ UNICREDIT (patrz załącznik: Tajny Project Chopin Pana Profumo: z ziemi polskiej do włoskiej...) W momencie podpisywania Umowy SprzedaŜy Pekao Development przez Pekao do Pirelli RE, Umowy Wspólników Pirelli Pekao RE, wezwania Pirelli RE przez Unicredit do wykupu -drogo- bezwartościowych opcji na akcje Olimpia SpA (holdingu Grupy Pirelli, który kontrolował Telecom Italia) oraz samego wykupu powyŝszych opcji: - Pan Profumo był: o Prezesem Unicredit, (jeszcze do niedawna Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao) o Dyrektor Zarządu w Olimpia SpA (Grupa Pirelli). - UniCredit był: o Spółkę dominującą nad Pekao o Właścicielem Olimpia SpA, znajdującej się w tarapatach finansowych, a w związku z tym ww. wymienione opcje są bezwartościowe. Gdyby Pirelli zabrakło środków na ich wykup Unicredit musiałby odnotować stratę na transakcji wysokości ceny opcji, czyli 585 milionów Euro. Zarząd Pekao SA, pomimo, Ŝe był w pełni świadom ww. uwarunkowań i nacisków wywieranych przez Unicredit w celu zawarcia niekorzystnych dla Banku umów, złoŝył jednak na nich swoje podpisy powodując straty dla Banku i uzaleŝnienie działalności całej Grupy od strony trzeciej - Pirelli. 8. PIRELLI JAKO WSPÓLNIK UzaleŜnienie działalności Banku na 25 lat od firmy developerskiej, bez wyceny praw i bez przetargu, jest precedensem na skalę światową. Jasnym jest, Ŝe w Polsce, Pekao ma duŝo większą wiedzę o rynku, miejscowe kontakty jak i dostęp do rodzimych menedŝerów niŝ Pirelli. Bank ma całą bazę 8

9 klientów, oddziały na terenie całego kraju, relacje międzynarodowe i wpływ na rynek lokalny w gospodarce, niezaprzeczalnie w polityce, a w razie kłopotów jako największy bank w Polsce moŝe liczyć na wsparcie. Znakomita większość spółek developerskich nie jest w stanie przetrwać okresu 25 lat. Pirelli i Unicredit powiązane są własnymi interesami i naduŝywają swojej pozycji w Pekao dla własnym korzyści przy czynnej aprobacie Zarządu Banku. 9. MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA PRZYŁĄCZENIA BPH I PEKAO Sąd w Monachium uniewaŝnił przejęcie Bank of Austria przez Unicredit. Na tę informację cena akcji Unicredit spadła do 4,7 Euro - co stanowi 2 letnie minimum. Unicredit złoŝył apelację. Poza sprawami sądowymi w Polsce i Niemczech (rekordowy pozew wysokości 17,5 mld Euro) dotyczącymi przejęć przez Unicredit miejscowych banków, podobny proces toczy się w Austrii, w Kazachstanie. Znamienną jest komentarz Unicredit do decyzji Sądu w Monachium, w którym twierdzi, Ŝe owa decyzja nie wpływa w Ŝaden sposób na transfer aktyw (np. BPH SA) do Unicredit i transakcje sprzedaŝy w regionie Wschodniej i Centralnej Europy, które były uczciwe i transparentne oraz przeprowadzone na podstawie opinii niezaleŝnych ekspertów (tych samych - Merill Lynch i JP Morgan co w przypadku połączenia w Polsce, jak wynika z dokumentów przedstawionych przez Bank). W marcu 2008 Unicredit ogłosił swoje wyniki za czwarty kwartał. Po przedstawieniu Sprawozdań Finansowych cena akcji Unicredit spadła do 4,13 trzyletniego minimum. W ciągu ostatnich 6 miesięcy Unicredit stracił na wartości blisko 50%. Wg akcjonariuszy kłopoty Unicredit z przejęciami banków, transferem aktyw, naciskami na zarządy przejmowanych banków, utajnianie niewygodnych informacji stały się regułą, a nie wyjątkiem i ze zdwojoną ostroŝnością naleŝy zweryfikować przyłączenie wydzielonej części BPH do Pekao. PODSUMOWANIE Zarząd Banku działał na niekorzyść Pekao pod naciskiem Unicredit w trakcie połączenia z BPH. Narzucono niekorzystny parytet wymiany akcji i utajniono kluczowe informacje, które miałyby wpływ na wycenę obu banków jak i w 9

10 konsekwencji na tenŝe parytet. Stało się to wbrew dobrym obyczajom, na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych jak i Banku. Mniejszościowi akcjonariusze banków z Grupy Unicredit, w Niemczech, Austrii czy Kazachstanie podjęli skuteczne działania. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie czy w Polsce akcjonariusze Pekao i BPH skutecznie obronią swoje prawa i interesy jak miało to juŝ miejsce w Niemczech czy będzie miało miejsce w Austrii, a nawet w Kazachstanie. W tej sprawie chodzi o dobrze pojęty interes banku Pekao SA., jego akcjonariuszy i klientów, a przede wszystkim o obronę interesu gospodarczego Polski, bowiem nastąpił nielegalny transfer zysków do Unicredit. Obecnie inwestorzy i przedsiębiorcy na całym świecie płacą wysoką cenę na niefrasobliwość bankowców. Pilnie potrzebna jest zmiana w sposobie nadzorowania działalności banków. Zarządy Pekao i Unicredit, pod wpływem powaŝnych konfliktów interesów, odpowiadają za taką sytuację. Michel Marbot Jerzy Bielewicz 10

Pismo procesowe pełnomocnika Powoda

Pismo procesowe pełnomocnika Powoda Warszawa, dnia 19 luty 2008 r. Do: Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Ul. Kredytowa 3 00 056 Warszawa Powód: Jerzy Bielewicz Pazińskiego 9/10 04-643 Warszawa Reprezentowany przez adwokata

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. Skawina, dnia 11 lipca 2014 r. PLAN POŁĄCZENIA Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek Połączenie będzie polegało na przejęciu

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:

V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek: PLAN POŁĄCZENIA Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW" S.A. z siedzibą w Otmuchowie oraz Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Otmuchowie Łączące się spółki zgodnie postanawiają,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA z badania Planu Połączenia Spółek COMP Spółka Akcyjna I COMPUTER SERVICE SUPPORT Spółka Akcyjna 1 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA PLANU POŁĄCZENIA Dla Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna

PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1.

Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. Warszawa, dnia 7 lutego 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GETIN NOBLE BANK S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ GET BANK S.A 1. WPROWADZENIE Spółka Getin Noble Bank Spółka Akcyjna (dalej: Getin Noble Bank albo

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach

PLAN POŁĄCZENIA. NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach Warszawa, dnia 29 stycznia 2009 roku PLAN POŁĄCZENIA NOBLE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO POZOSTAŁE INFORMCJE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Za III kwartał 2011 Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA zawarte w dniu 27 sierpnia 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-019 przy ul. ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA

RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ ORAZ POLSKA Eric Hampel Andrea Moneta (pominięto) 2 PROGRAM Scenariusz, pozycjonowanie i cele Strategiczne filary planu trzyletniego Inicjatywy ponadnarodowe Pomyślne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014

PLAN POŁĄCZENIA. 22 grudnia 2014 PLAN POŁĄCZENIA Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna 22 grudnia 2014 Zważywszy na zgodny zamiar połączenia spółki Yosoftware spółka akcyjna oraz zjedztam.pl spółka akcyjna (Połączenie),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 3 ksh a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. zwołanego na dzień 22 kwietnia 2013r. Projekty uchwał Capital Partners S.A. Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 30 września 2015 roku dotyczący: Biznespartner.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szymanowskiego 1/11 (kod: 30-047), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach

Zarząd Węglokoks SA w Katowicach Zarząd Węglokoks SA w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1. z dnia 25 listopada 2014 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 1 oraz art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty Uchwał Spółki Akcyjnej Capital Partner PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art Kodeksu Spółek SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. sporządzone w związku z art. 536 1 Kodeksu Spółek Handlowych uzasadniające podział ESOTIQ & HENDERSON S.A. z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 /

Raport bieżący nr 8 / KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 04 Data sporządzenia: 2015-04-29 Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały walnego zgromadzenia. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania Planu Połączenia z dnia roku spółek

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania Planu Połączenia z dnia roku spółek OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania Planu Połączenia z dnia 26.10.2015 roku spółek Columbus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie jako Spółki Przejmującej oraz Columbus Energy Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Raport bieżący nr 30/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 31 sierpnia 2011 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocławski Dom R e g u l a m i n Z a r z ą d u I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocławski Dom" zwany dalej Zarządem kieruje działalnością Spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenia Zarządu 8

Posiedzenia Zarządu 8 REGULAMIN ZARZĄDU SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Kontrola fuzji: czy niezbędna jest ingerencja państwa w strukturę ę własnościową ą przedsiębiorcy?

Kontrola fuzji: czy niezbędna jest ingerencja państwa w strukturę ę własnościową ą przedsiębiorcy? Kontrola fuzji: czy niezbędna jest ingerencja państwa w strukturę ę własnościową ą przedsiębiorcy? ę Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczący Rady Gospodarczej Aktualne problemy polityki konkurencji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK W związku z zamiarem Połączenia poniżej wymienionych spółek został uzgodniony, w dniu 13 grudnia 2012 r. między Zarządami spółek, plan Połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, 33-100 Tarnów, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE

REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE REGULAMIN ZARZĄDU INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOLERZYNIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zakres działania i organizację pracy Zarządu INTERSPORT POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została

Dlaczego Spółka nie opublikowała informacji poufnej o wniosku Skarbu Państwa o zwołanie Zgromadzenia? Odpowiedź Odpowiedź na powyższe pytanie została Odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ( Spółka ) w trybie art. 428 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2014 roku. ZASTRZEŻENIA: 1. Niniejszy formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej.

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Ambra Spółki Akcyjnej. REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej. 2. Regulamin pełni jednocześnie funkcją porozumienia o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA. z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej,

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA. z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej, Bydgoszcz, 27 kwietnia 2009 r. Zatwierdzam: Przewodniczący Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A. w Bydgoszczy Sprawozdanie Rady Nadzorczej DROZAPOL PROFIL SA z oceny sprawozdań Zarządu Spółki i Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R.

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. (I KWARTAŁ 2011 R. RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.03.2011 R. (I KWARTAŁ 2011 R.) WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 1 WSTĘP Niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. podczas obrad w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Uchwała nr 1 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ Spółki Akcyjnej, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

ADWOKAT ANDRZEJ ZŁOCH

ADWOKAT ANDRZEJ ZŁOCH Warszawa, dnia 16 stycznia 2008 r. Do: Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Ul. Kredytowa 3 00 056 Warszawa Powód: Jerzy Bielewicz Pazińskiego 9/10 04-643 Warszawa Reprezentowany przez adwokata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2010 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2010 r. i oceny sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy plan połączenia (dalej: Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia Betacom S.A. ze spółką eo Networks S.A. (dalej łącznie Spółki ) na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Towarzystwo Finansowe SKOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz Global Cash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzony i uzgodniony przez Zarządy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A.

Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. nr z dnia 29.05.2015 r. Regulamin Funkcjonowania Oddziałów Spółki Herkules S.A. Preambuła Zważywszy na to, że Spółka Herkules

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE ZAKŁADY LENTEX SPÓŁKA AKCYJNA I LENTEX-MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2012 za okres od 17 października 2012 do 31 grudnia 2012 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo