NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK ID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK ID"

Transkrypt

1 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT**** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla lokali gastronomicznych, dyskotek, bale itp., urządzenia odtwarzające - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Strony umowy postanawiają: Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Lokal gastronomiczny Dyskoteki, zabawy, bale Szafy grające, karaoke, inne urz. odpł. odtwar. ** ryczałt do 20 % ryczałt do 50 do 50 powyżej 50 (jednostkowa w zł/ miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: do 100 do 200 (jednostkowa w zł/ miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) powyżej 200 (jednostkowa w zł / imprezę ) (liczba imp/mies) (łączna w zł / miesiąc) % ** 4 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / imprezę ) (liczba imp/mies) % ** 4 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu,; Wpłaty zaliczkowe: (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / urządz. ) (liczba urządz.) (łączna w zł / miesiąc) RAZEM: Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: (złotych) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, wyznaczanego na podstawie obwieszczeń prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. ( złotych ) Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** (Nazwa i adres lokalu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć lokali [więcej niż jeden] należy wpisać sieć i dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo (data) w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci - za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK ID Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

2 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

3 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla obiektów handlowych, zakładów usługowych, kin, itp - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Strony umowy postanawiają: Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Sklep, inny obiekt handlowy ryczałt do 50 m² do 100 m² za każde nast. rozpocz. 100 m² (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) % ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) Zakład usługowy ryczałt do 20 m² do 50 m² powyżej 50 m² Kino (odtwarzanie w przerwach m/seansami) (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) % ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) ryczałt do 100 do 200 powyżej 200 % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu,; Wpłaty zaliczkowe: Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) RAZEM: ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. Należność płatna na konto nr: (Nazwa i adres obiektu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć obiektów [więcej niż jeden] należy wpisać sieć i dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowyi. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) miesięcznie kwartalnie półrocznie rocznie Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** do 10-go każdego miesiąca, za który wymagana jest zapłata Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo (data) do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego każde półrocze do10-go stycznia każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Licencjobiorca zapłaci - za każdy dzień zwłoki karne odsetki w wysokości ustawowej. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART LICENCJOBIORCA ID Biuro Terenowe: PODZIAŁ: Pieczątka firmowa Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

4 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

5 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla hoteli, moteli, pensjonatów, oś. Wypoczynkowych - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Strony umowy postanawiają: Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Hotele, motele, pensjonaty, oś.wypoczynkowe, itp. Odtwarzanie w pomieszcz. ogólnie dostępnych Odtwarzanie AUDIO w pokojach Odtwarzanie VIDEO w pokojach ryczałt do 20 m. hot. % ** do 50 m. hot. do 100 m. h. powyżej 100 m. hot. 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt ilość pokoi: [ ] % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt ilość pokoi: [ ] % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba obiektów) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba obiektów) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) RAZEM: Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. (Nazwa i adres obiektu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć obiektów [więcej niż jeden] należy wpisać sieć i dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (data) (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci - za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Licencjobiorcy jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART LICENCJOBIORCA ID Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

6 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART.

7 Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

8 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: Festyn, impreza rekr., sport., targi, wystawa, itp. Pokaz mody, widowisk, specyf. dyscypl. sport. ( jazda fig., gimn.art.) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla festynów, imprez rekr. i sport., targów, wystaw, pokazów mody, widowisk, ośrodków tańca, kursów tańca, aerobic iiin. - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Forma opłaty ryczałt do 100 czestn. % ** Strony umowy postanawiają: Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * do 200 uczestn. do 500 uczestn. powyżej 500 uczestn. 0,5 % wpływu brutto (bez vat) z imprezy lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt do 200 % ** do 500 powyżej % wpływy brutto (bez vat) z imprezy lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł /imprezę) (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł / imprezę) (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł / imprezę) Ośrodki taneczne, kursy tańca, aerobic i inne ryczałt do 20 do 50 powyżej 50 % ** Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: 3 % wpływy brutto (bez vat) z działalności, lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł / imprezę) (stawka w zł/grupę/zajęcie) (ilość zajęć w mies.) (łączna w zł / mies.) (stawka w zł/grupę/zajęcie) (ilość zajęć w mies.) (łączna w zł / mies.) RAZEM: ( złotych ) ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** (Nazwa pokazu/widowiska/imprezy i adres a realizacji jeśli jest inny niż siedziba Licencjobiorcy.) miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo (data) ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Licencjobiorca zapłaci - za każdy dzień zwłoki karne odsetki w wysokości ustawowej. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Licencjobiorcy jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Licencjobiorca może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART LICENCJOBIORCA ID Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

9 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

10 Z.A.W. STOART Warszawa, ul. Nowy Świat 64, tel/fax: (48-22) , UMOWA GENERALNA O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ W FORMIE ZWIELOKROTNIENIA zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez: Włodzimierza Wiśniewskiego Dyrektora ZAW STOART a firmą "..." z siedzibą w..., ul...., działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu, NIP..., REGON..., zwanym dalej Użytkownikiem, reprezentowanym przez: 1) Pana... właściciela W celu ustalenia zasad korzystania przez Użytkownika z artystycznych wykonań chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, a będących przedmiotem niniejszej umowy oraz zasad wynagrodzenia za korzystanie z tych wykonań, Strony ustalają, co następuje: POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie przez Użytkownika z artystycznych wykonań: utworów muzycznych, słowno-muzycznych oraz warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych zwanych dalej Wykonawcami, przez: 1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zarząd i pod ochronę, 2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli praw w zarząd i pod ochronę, a na rzecz których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio). 3) artystów wykonawców zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami ich reprezentującymi. 2. Jeżeli artysta wykonawca, na rzecz którego STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio) zawiadomi STOART i wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je w zarząd danej organizacji albo dana organizacja zawiadomi STOART i wykaże, że reprezentuje jego prawa STOART przekaże tej organizacji część wynagrodzenia należnego z tytułu niniejszej umowy, przysługującą temu artyście wykonawcy do dnia zawiadomienia. KRS 94940, Sąd Rej.dla m.st.warszawy, XII Wydz.Gosp.K.R.S. Bank PEKAO S.A., V oddział / Warszawa NIP: Nr Regon: Swift: PKOPPLPWWA5 ORGANIZACJA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ Collective Management Organisation - Union of Performing Artists S T O A R T Koncesja MKiDN nr DP.WPA 024/492/02 mp z r. (M.P. 18/2004 poz. 322)

11 Strona 2 z 3 2. Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnienie istniejących nagrań artystycznych wykonań (fonogramów), przy użyciu oryginalnych nośników w celu wykorzystania ich w urządzeniach typu szafa grająca, pamięć komputerowa, itp. zwanych dalej urządzeniem. WYNAGRODZENIE 3 1. Użytkownik zapłaci STOART wynagrodzenia z tytułu zwielokrotnienia artystycznych wykonań w wysokości: 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdy zwielokrotniony utwór, (0,10 zł x ilość zwielokrotnionych wykonań x ilość odbiorców) jeżeli zwielokrotniany jest pojedynczy utwór z oryginalnego nośnika lub 1,00 PLN (jeden złoty) za każdy pełny nośnik jeżeli zwielokrotniany jest w całości ( 1,00 zł x ilość odbiorców). 2. Użytkownik dokona przelewu wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 1 3 niniejszej umowy na konto STOART: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Nr... w terminie do 14 dni po sprzedaży każdego urządzenia bądź jego uruchomienia w u gdzie odbywa się publiczne odtwarzanie. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności, o której mowa w ust.1, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe Lista zwielokrotnionych artystycznych wykonań, z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku każdego uzupełnienia repertuaru (dodatkowego wprowadzenia do urządzeń następnych artystycznych wykonań) w urządzeniach, Użytkownik przekaże do STOART listę uzupełniającą i wniesie dodatkową opłatę wyliczoną na zasadach określonych w ustępie W wypadku pominięcia lub błędu danych, o których mowa w ust. 1, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których w skutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i stosuje się do korzystania przez Użytkownika z Wykonań w okresie prowadzenia przez niego działalności polegającej na zwielokrotnianiu artystycznych wykonań. 2. Użytkownik zobowiązany jest zawiadamiać STOART o każdym odbiorcy sygnału w celu spisania stosownych umów generalnych dotyczących publicznego odtwarzania artystycznych wykonań o ile odbiorca nie posiada stosownej umowy ze STOART. 3. Użytkownik zobowiązany jest informować swoich kontrahentów o konieczności wnoszenia do STOART opłat stanowiących wynagrodzenie dla artystów wykonawców za publiczne odtwarzanie ich artystycznych wykonań Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania umowy, będą rozwiązywane przez Strony w drodze negocjacji. 2. W wypadku nie rozwiązania sporu w trybie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 60 dni od dnia powstania sporu, właściwymi do jego rozpoznania są: Komisja Prawa Autorskiego, o której mowa w Ustawie, oraz sądy powszechne według właściwości owej siedziby STOART.

12 Strona 3 z 3 7 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Umowa została zawarta na czas nie oznaczony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 9 Umowa, jej zmiany oraz uzupełnienia, a także dokumenty sporządzone, zebrane, zgromadzone oraz dostarczone w związku z jej wykonywaniem (w tym kopie, odpisy oraz utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnianie, przekazywanie, wykorzystywanie oraz zbywanie osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu albo wygaśnięciu wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że następuje to na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. STOART Użytkownik

13 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla śr.transportu, central tel.,innych usług telekom. - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Forma opłaty Strony umowy postanawiają: Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Środki transp.pasażer. (odtwarzanie na pokł. statków, samolotów, autobusów i in.) Centrala tel. (odtwarz. w czasie oczekiwania) Tel. usługi wykorzyst. wykon. jako element usługi ryczałt do 50 do100 do500 powyżej 500 % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt Ilość aparatów [ ] Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: % ** 1 % wysokości opłat uzyskiwanych przez operatora za zarejestrowane połączenia do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł/ rejs/kurs lub 1 dzień w przyp.podróży wielodn.) (jednostkowa w zł/ rejs/kurs lub 1 dzień w przyp.podróży wielodn. ) (liczba (liczba śr. rej./kurs/dni) transp.) (liczba rej./kurs./dni) (łączna w zł / miesiąc) (łączna w zł / miesiąc) (zł/za pierwsze 10 tel.) (zł/za dalsze tel. ) (łączna w zł / miesiąc) (zł / 1 rodz. usługi ) (liczba różnych usług) RAZEM: (łączna w zł / miesiąc) ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu. Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** (Nazwa i adres prowadzenia działalności jeśli jest inny niż nazwa i adres Licencjobiorcy. Jeśli działalność Użytkownika ma bardziej złożoną strukturę należy dołączyć opis w formie załącznika do niniejszej umoiwy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (data) (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci - za każdy dzień zwłoki karne odsetki w wysokości ustawowej. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy ID NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

14 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

15 UMOWA - LICENCJA GENERALNA O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ (nadawca radiowy / operatora telewizyjnego) Zawarta w dniu r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez Włodzimierza Wiśniewskiego Dyrektora Biura Zarządu a nadawcą... z siedzibą w..., zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym przez: 1...., W celu ustalenia zasad korzystania przez Licencjobiorcę z artystycznych wykonań chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz..U.Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, a będącymi przedmiotem niniejszej umowy strony, jej strony ustalają co następuje: Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystyczne wykonania warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych w tym choreograficznych, zwane dalej w skrócie Wykonaniami, przez: 1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zarząd i pod ochronę, 2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli swych praw w zarząd i pod ochronę i na rzecz, których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio), 3) artystów wykonawców zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami ich reprezentującymi. 2. STOART na zasadzie równego traktowania z Wykonaniami artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt. l, bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w ust. l pkt. 2. Niniejsza umowa nie obejmuje przypadków organizacji, które zastrzegły wyłączność ochrony powierzonych jej praw. 3. Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, l pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy cześć wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania, tracą moc postanowienia ust. 2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy Postanowienia umowy stosuje się do Wykonań ustalonych po raz pierwszy do 50 lat wstecz licząc od daty podpisania niniejszej umowy. Strona 1 z 3

16 2. Postanowienia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3, dotyczą wyłącznie nadawania audialnej audiowizualnej postaci nie utrwalonych lub utrwalonych Wykonań, tzn. ich symultanicznej emisji tak za pomocą fonii jak i wizji (np. nadanie telewizyjnego nagrania Wykonania utworu muzycznego, operetki, teledysku, telewizyjna transmisja lub retransmisja Wykonania ze studia, koncertu lub innej uroczystości). 3. Zgodnie z art.87 Ustawy, postanowień niniejszej umowy nie stosuje się do nadawania Wykonania ustalonego w ramach współudziału artysty wykonawcy w realizacji utworu audiowizualnego ( np. fabularnego filmu kinematograficznego ), chyba że umowa zawarta z producentem tego utworu stanowi inaczej. 3. Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich z tytułu nadawania oraz równoczesnej i integralnej reemisji Wykonań w sieci kablowej Licencjobiorcy, nadawanych przez organizacje radiofoniczne lub telewizyjne, zwane dalej reemisją Wykonania. 4. STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie techniką audialną lub wideograficzną znajdujących się w dyskotece lub wideotece Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, jako nadawcy i operatora telewizji kablowej, z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną własnością Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez Licencjobiorcę usługą. 5. STOART zezwala Licencjobiorcy na nadawanie i reemisje w stanowiącej jego własność sieci kablowej utrwalonych lub nie utrwalonych Wykonań nadawanych przez nadawców telewizyjnych lub radiofonicznych, z zastrzeżeniem, że z tytułu reemisji poszczególnych Wykonań Licencjobiorca będzie wpłacał na rzecz STOART wynagrodzenie na zasadach określonych w 6 oraz będzie to dokumentował w przekazywanych STOART wykazach, o których mowa w 6 ust Zgodnie z tabelą stawek, zatwierdzoną przez KPA, obowiązującą w STOART, stawka wynagrodzenia z tytułu nadań Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową wynosi:.. plus 23-procentowy podatek VAT. 2. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi oraz umocowaniem o powierzeniu praw, inkasować będzie od Licencjobiorcy wynagrodzenie z tytułu nadań, o których mowa w ust. l, a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie i regulaminach STOART. 3. Licencjobiorca w terminie dwudziestu dni po upływie kolejnego miesiąca sprawozdawczego przesyłać będzie do STOART- w postaci pliku elektronicznego, na formularzu, którego wzór dostarcza Licencjobiorcy STOART, wykaz wykorzystywanych Wykonań. 4 W wypadku pominięcia lub wprowadzenia błędnych danych w formularzu, o którym mowa w ust. 3, i nie przesłania uzupełnienia lub korekty do STOART w terminie jednego miesiąca od daty obowiązku przesłania formularz określonej w ust.3, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia dokonanym na podstawie niepełnego wykazu. Wysokość dopłaty wyliczona zostanie wg wzoru: D = ( K / Mb ) x Mu + podatek VAT + odsetki ustawowe za opóźnienie gdzie: D - kwota dopłaty (w zł) K - kwota wpłaty wniesionej do STOART za miesiąc, którego dotyczy dodatkowy wykaz Wykonań (z zł) Strona 2 z 3

17 Mb Mu - czas wykazanych Wykonań w bazowym formularzu przesłanym do STOART (w minutach) - czas trwania Wykonań wcześniej nie wykazanych (w minutach) 7. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na konto STOART: Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79 Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART Numer konta:.. w systemie miesięcznym, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności, o której mowa w ust.7, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe. STOART w terminie 7 dni od daty otrzymania należności prześle nadawcy fakturę VAT Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień... roku co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w 6, będzie należne począwszy od tego dnia Za korzystanie przez Licencjobiorcę z Wykonań w okresie przed zawarciem niniejszej umowy do dnia, o którym mowa w pkt Licencjobiorca zapłaci kwotę zryczałtowaną w wysokości.. zł, płatną do dnia Ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. 2. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, o którym mowa w ust. l, każdej ze Stron przysługuje wniesienie sprawy do sądu powszechnego według właściwości ogólnej. 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia z mocą obowiązywania na koniec miesiąca, w którym upływa trzeci miesiąc okresu wypowiedzenia. 11. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. LICENCJOBIORCA STOART Strona 3 z 3

18 UMOWA - LICENCJA GENERALNA O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ (operatorzy kablowi/satelitarni) Zawarta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez Włodzimierza Wiśniewskiego Dyrektora Biura Zarządu a, NIP:., REGON.., KRS:.. z siedzibą w Bogatyni, zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym przez: 1...., W celu ustalenia zasad korzystania przez Licencjobiorcę z artystycznych wykonań chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz..U.Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, a będącymi przedmiotem niniejszej umowy strony, jej strony ustalają co następuje: Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystyczne wykonania warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych w tym choreograficznych, zwane dalej w skrócie Wykonaniami, przez: 1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zarząd i pod ochronę, 2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli swych praw w zarząd i pod ochronę i na rzecz, których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio), 3) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie obowiązującego prawa oraz, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami ich reprezentującymi. 2. STOART na zasadzie równego traktowania z Wykonaniami artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt. l, bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w ust. l pkt. 2. Niniejsza umowa nie obejmuje przypadków organizacji, które zastrzegły wyłączność ochrony powierzonych jej praw. 3. Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, l pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy cześć wynagrodzenia do momentu wstąpienia artysty do innej organizacji celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania, tracą moc postanowienia ust. 2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy.

19 2. 1. Postanowienia umowy stosuje się do Wykonań, które podlegają ochronie według obowiązujących przepisów prawa. 2. Postanowienia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3, dotyczą wyłącznie nadawania audiowizualnej postaci nie utrwalonych lub utrwalonych Wykonań, tzn. ich symultanicznej emisji tak za pomocą fonii jak i wizji (np. nadanie telewizyjnego nagrania Wykonania utworu muzycznego, operetki, teledysku, telewizyjna transmisja lub retransmisja Wykonania ze studia, koncertu lub innej uroczystości). 3. Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich z tytułu reemitowania Wykonań za pośrednictwem dowolnej techniki stosowanej przez operatora. 4. STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie znajdujących się w archiwum Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, jako nadawcy z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną własnością Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez Licencjobiorcę usługą. 5. STOART zezwala Licencjobiorcy na nadawanie sygnału za pośrednictwem nadajników operatora zgodnie z przyznaną koncesją, z zastrzeżeniem, że z tytułu nadań poszczególnych Wykonań Licencjobiorca będzie wpłacał na rzecz STOART wynagrodzenie na zasadach określonych w 6 oraz będzie to dokumentował w przekazywanych STOART wykazach, o których mowa w 6 ust Zgodnie z tabelą stawek, zatwierdzoną przez KPA, obowiązującą w STOART, stawka wynagrodzenia z tytułu nadań Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową wynosi 0,3% wszystkich wpływów operatora (bez VAT) uzyskiwanych w związku z reemisją, plus 23-procentowy podatek VAT. 2. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi oraz umocowaniem o powierzeniu praw, inkasować będzie od Licencjobiorcy wynagrodzenie z tytułu nadań, o których mowa w ust. l, a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART 3. W przypadku wykonywania przez operatora również działalności nadawczej Licencjobiorca w terminie trzydziestu dni po upływie kolejnego miesiąca sprawozdawczego przekazywać będzie STOART-owi, na formularzu, którego wzór dostarcza Licencjobiorcy STOART, wykaz wykorzystywanych Wykonań. Wykaz przekazywany będzie w formie elektronicznej w pliku zgodnym z formatem.csv (Microsoft Excel) na adres: 4 W wypadku pominięcia lub błędu danych, o których mowa w ust. 3, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. 5. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na konto STOART: Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79

20 Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART Numer konta: w systemie miesięcznym, do ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności, o której mowa w ust.7, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe. STOART w terminie 7 dni od daty otrzymania należności prześle nadawcy fakturę VAT. 8. ZAW STOART zobowiązuje się, iż bez zaistnienia istotnych przyczyn obiektywnych, takich jak zmiana Tabel Stawek będących wyznacznikiem wysokości opłat naliczanych przez ZAW STOART, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, nie będzie dążył do zwiększenia wysokości opłat Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w 6, będzie należne począwszy od tego dnia Za korzystanie przez Licencjobiorcę z Wykonań w okresie przed zawarciem niniejszej umowy, Licencjobiorca zapłaci kwotę zryczałtowaną w wysokości ł netto plus 23% VAT, płatną do dnia Ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. 2. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, o którym mowa w ust. l, każdej ze Stron przysługuje wniesienie sprawy do sądu powszechnego według właściwości ogólnej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia. 11. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 12. LICENCJOBIORCA STOART

27,88 PLN/min. lub. 17,68 PLN/min. 8,95 PLN/min. 4,54 PLN/min. 4,54 PLN/min. 1,67 PLN/min. lub

27,88 PLN/min. lub. 17,68 PLN/min. 8,95 PLN/min. 4,54 PLN/min. 4,54 PLN/min. 1,67 PLN/min. lub l.dz. 38542/2013 I. TABELA STAWEK (NETTO BEZ VAT) WYNAGRODZEŃ MINIMALNYCH ZA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ UTWORÓW MUZYCZNYCH I SŁOWNO MUZYCZNYCH NA POLU NADAŃ RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH ORAZ REEMISJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. zawarta w Warszawie, dnia 26.06.2009 roku,

UMOWA GENERALNA. zawarta w Warszawie, dnia 26.06.2009 roku, UMOWA GENERALNA zawarta w Warszawie, dnia 26.06.2009 roku, pomiędzy Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS z siedzibą w Warszawie przy ul. Hipotecznej 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60

55-095 Mirków, tel. (71) 315 20 50, tel/fax: (71) 315 20 60 Długołęka, dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 " a", 55-095 MIRKÓW NIP: 911-13-45-497 tel. i fax.(o71) 315-20 - 60 e-mail: dlugoops@poczta.onet.pl ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rnd. /...

U M O W A Nr Rnd. /... U M O W A Nr Rnd. /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego... na podstawie udzielonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A L I C E N C Y J N A n r / 2 0

U M O W A L I C E N C Y J N A n r / 2 0 U M O W A L I C E N C Y J N A n r / 2 0 zawarta w dniu..., w Warszawie pomiędzy: ZWIĄZKIEM POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW z siedzibą w Warszawie (ZPAP), ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ

Projekt umowy. Zał. Nr 6 do SIWZ Zał. Nr 6 do SIWZ Projekt umowy U M O W A Nr zawarta w dniu roku w Tomaszowie Lubelskim, pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 35, NIP 921-13-70-514

Bardziej szczegółowo

FIRMA WYDAWNICZA SEZAMM MAŁGORZATA MARUSZKIN

FIRMA WYDAWNICZA SEZAMM MAŁGORZATA MARUSZKIN UMOWA o reprezentowaniu Autora zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Firmą wydawniczą SEZAMM Małgorzata Maruszkin z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zaorskiego 2/57 kod pocztowy 02-781, o numerze

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR

UMOWA LICENCYJNA - WZÓR UMOWA LICENCYJNA - WZÓR zawarta w dniu...w(e)... pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 reprezentowaną przez: - (osoba uprawniona w ramach danej jednostki

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE ROLNIKON zawarta w Warszawie w dniu. Pomiędzy: 1. Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 155/68, 02-326 Warszawa, NIP: 525-254-83-61,

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zawarta w dniu... w... pomiędzy, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja zawarta w Warszawie w dniu... na podstawie decyzji Nr... z dnia... 2) pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA Na wykonanie prac księgowych w zakresie podatkowej

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na oczyszczanie i pielęgnację terenów Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą.

zwaną dalej Wykonawcą. Załącznik Nr10-III do SIWZ (projekt umowy) U M O W A NR /ZE/2013 zawarta w Warszawie dniu.. 2013r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy:

P R O J E K T UMOWA ZLECENIA. zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: P R O J E K T UMOWA ZLECENIA zawarta w... w dniu...r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z siedzibą w Warszawie (kod 00-580), przy ul. J. Ch. Szucha 23, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA

FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA 1 FIRMA ZGŁASZAJĄCA SKLEP(Y) DO SYSTEMU TAPETOMAT DANE DO FAKTUROWANIA Nazwa Firmy Nip E-mail do właściciela Numer telefonu do właściciela Ulica (dot.firmy) Nr domu (dot.firmy) Nr mieszkania (dot.firmy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:

2. DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY: O F E R T A na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na magazyn w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku o powierzchni 150 m 2 1. DANE PODSTAWOWE: Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: BIUREM RACHUNKOWYM MAGDALENA MURZO ul. Warszawska 181 61-055 Poznań, NIP 782-217-82-59 reprezentowanym przez Magdalenę Murzo,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

- W z ó r - Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR. zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy - W z ó r - UMOWA GENERALNA NR zawarta w dniu...2016 r. w Kielcach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 51, NIP:

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez:

Umowa nr... wpisanym w dniu.. do CEIDG/do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr... NIP:.., REGON:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 10 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie: Skarbnika Województwa Józefy Chaleckiej zwanym

Bardziej szczegółowo

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (umowa) Prawa autorskie logotyp Umowa o stworzenie utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych. emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 zawarta w dniu.. r. w pomiędzy: Miejsce na pieczątkę

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: ,

WZÓR UMOWY. ... z siedzibą w..., adres:..., KRS:..., posługującą się NIP..., REGON..., reprezentowaną przez: , Nr sprawy: ROA.271. 68.2013 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Za przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie odebranych przesyłek pocztowych Zlecający uiszczać będzie na rzecz Wykonawcy opłaty za usługi pocztowe.

Za przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie odebranych przesyłek pocztowych Zlecający uiszczać będzie na rzecz Wykonawcy opłaty za usługi pocztowe. UMOWA Nr na świadczenie usługi odbiór przesyłek z siedziby zlecającego zawarta w dniu roku, w Warszawie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2)

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) załącznik nr 7 zawarta w Tychach w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Zespołem Szkół nr 7 w Tychach, mającą swoją siedzibę w /43-100/ Tychach, przy ul. Browarowej

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA na utrzymanie pogotowia technicznego w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku

UMOWA na utrzymanie pogotowia technicznego w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku UMOWA na utrzymanie pogotowia technicznego w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Przyjezierze w Szczecinku Dnia.. roku w Szczecinku pomiędzy: Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową Przyjezierze w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR ZP/. / reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR ZP/. / Zawarta w Brzegu w dniu... r. pomiędzy Gminą Brzeg, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 32, 49-300 Brzeg, NIP: 747-17-84-720,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo