NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK ID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK ID"

Transkrypt

1 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT**** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla lokali gastronomicznych, dyskotek, bale itp., urządzenia odtwarzające - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Strony umowy postanawiają: Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Lokal gastronomiczny Dyskoteki, zabawy, bale Szafy grające, karaoke, inne urz. odpł. odtwar. ** ryczałt do 20 % ryczałt do 50 do 50 powyżej 50 (jednostkowa w zł/ miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: do 100 do 200 (jednostkowa w zł/ miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) powyżej 200 (jednostkowa w zł / imprezę ) (liczba imp/mies) (łączna w zł / miesiąc) % ** 4 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / imprezę ) (liczba imp/mies) % ** 4 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu,; Wpłaty zaliczkowe: (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / urządz. ) (liczba urządz.) (łączna w zł / miesiąc) RAZEM: Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: (złotych) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, wyznaczanego na podstawie obwieszczeń prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. ( złotych ) Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** (Nazwa i adres lokalu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć lokali [więcej niż jeden] należy wpisać sieć i dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo (data) w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci - za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK ID Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

2 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

3 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla obiektów handlowych, zakładów usługowych, kin, itp - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Strony umowy postanawiają: Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Sklep, inny obiekt handlowy ryczałt do 50 m² do 100 m² za każde nast. rozpocz. 100 m² (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) % ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) Zakład usługowy ryczałt do 20 m² do 50 m² powyżej 50 m² Kino (odtwarzanie w przerwach m/seansami) (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) % ** 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) ryczałt do 100 do 200 powyżej 200 % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu,; Wpłaty zaliczkowe: Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba punktów) (łączna w zł / miesiąc) RAZEM: ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. Należność płatna na konto nr: (Nazwa i adres obiektu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć obiektów [więcej niż jeden] należy wpisać sieć i dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowyi. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) miesięcznie kwartalnie półrocznie rocznie Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** do 10-go każdego miesiąca, za który wymagana jest zapłata Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo (data) do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego każde półrocze do10-go stycznia każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Licencjobiorca zapłaci - za każdy dzień zwłoki karne odsetki w wysokości ustawowej. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART LICENCJOBIORCA ID Biuro Terenowe: PODZIAŁ: Pieczątka firmowa Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

4 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

5 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla hoteli, moteli, pensjonatów, oś. Wypoczynkowych - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Strony umowy postanawiają: Forma opłaty Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Hotele, motele, pensjonaty, oś.wypoczynkowe, itp. Odtwarzanie w pomieszcz. ogólnie dostępnych Odtwarzanie AUDIO w pokojach Odtwarzanie VIDEO w pokojach ryczałt do 20 m. hot. % ** do 50 m. hot. do 100 m. h. powyżej 100 m. hot. 0,2 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt ilość pokoi: [ ] % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt ilość pokoi: [ ] % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba obiektów) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / miesiąc ) (liczba obiektów) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) (jednostkowa w zł / pokój ) (liczba pokoi) (łączna w zł / miesiąc) RAZEM: Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. (Nazwa i adres obiektu jeśli jest inny niż nazwa i adres Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada sieć obiektów [więcej niż jeden] należy wpisać sieć i dołączyć wykaz w formie załącznika do niniejszej umowy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (data) (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci - za każdy dzień zwłoki odsetki ustawowe. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Licencjobiorcy jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART LICENCJOBIORCA ID Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

6 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART.

7 Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

8 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: Festyn, impreza rekr., sport., targi, wystawa, itp. Pokaz mody, widowisk, specyf. dyscypl. sport. ( jazda fig., gimn.art.) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla festynów, imprez rekr. i sport., targów, wystaw, pokazów mody, widowisk, ośrodków tańca, kursów tańca, aerobic iiin. - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Forma opłaty ryczałt do 100 czestn. % ** Strony umowy postanawiają: Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * do 200 uczestn. do 500 uczestn. powyżej 500 uczestn. 0,5 % wpływu brutto (bez vat) z imprezy lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt do 200 % ** do 500 powyżej % wpływy brutto (bez vat) z imprezy lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł /imprezę) (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł / imprezę) (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł / imprezę) Ośrodki taneczne, kursy tańca, aerobic i inne ryczałt do 20 do 50 powyżej 50 % ** Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: 3 % wpływy brutto (bez vat) z działalności, lecz nie mniej niż 50% stawki ryczałtowej z tabeli; Wpłaty zaliczkowe: (stawka w zł / dzień impr. ) (ilość dni) (łączna w zł / imprezę) (stawka w zł/grupę/zajęcie) (ilość zajęć w mies.) (łączna w zł / mies.) (stawka w zł/grupę/zajęcie) (ilość zajęć w mies.) (łączna w zł / mies.) RAZEM: ( złotych ) ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu. Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** (Nazwa pokazu/widowiska/imprezy i adres a realizacji jeśli jest inny niż siedziba Licencjobiorcy.) miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo (data) ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Licencjobiorca zapłaci - za każdy dzień zwłoki karne odsetki w wysokości ustawowej. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Licencjobiorcy jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Licencjobiorca może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy NIE WYPEŁNIAĆ STOART LICENCJOBIORCA ID Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

9 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

10 Z.A.W. STOART Warszawa, ul. Nowy Świat 64, tel/fax: (48-22) , UMOWA GENERALNA O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ W FORMIE ZWIELOKROTNIENIA zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez: Włodzimierza Wiśniewskiego Dyrektora ZAW STOART a firmą "..." z siedzibą w..., ul...., działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu, NIP..., REGON..., zwanym dalej Użytkownikiem, reprezentowanym przez: 1) Pana... właściciela W celu ustalenia zasad korzystania przez Użytkownika z artystycznych wykonań chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, a będących przedmiotem niniejszej umowy oraz zasad wynagrodzenia za korzystanie z tych wykonań, Strony ustalają, co następuje: POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie przez Użytkownika z artystycznych wykonań: utworów muzycznych, słowno-muzycznych oraz warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych zwanych dalej Wykonawcami, przez: 1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zarząd i pod ochronę, 2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli praw w zarząd i pod ochronę, a na rzecz których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio). 3) artystów wykonawców zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami ich reprezentującymi. 2. Jeżeli artysta wykonawca, na rzecz którego STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio) zawiadomi STOART i wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je w zarząd danej organizacji albo dana organizacja zawiadomi STOART i wykaże, że reprezentuje jego prawa STOART przekaże tej organizacji część wynagrodzenia należnego z tytułu niniejszej umowy, przysługującą temu artyście wykonawcy do dnia zawiadomienia. KRS 94940, Sąd Rej.dla m.st.warszawy, XII Wydz.Gosp.K.R.S. Bank PEKAO S.A., V oddział / Warszawa NIP: Nr Regon: Swift: PKOPPLPWWA5 ORGANIZACJA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ Collective Management Organisation - Union of Performing Artists S T O A R T Koncesja MKiDN nr DP.WPA 024/492/02 mp z r. (M.P. 18/2004 poz. 322)

11 Strona 2 z 3 2. Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnienie istniejących nagrań artystycznych wykonań (fonogramów), przy użyciu oryginalnych nośników w celu wykorzystania ich w urządzeniach typu szafa grająca, pamięć komputerowa, itp. zwanych dalej urządzeniem. WYNAGRODZENIE 3 1. Użytkownik zapłaci STOART wynagrodzenia z tytułu zwielokrotnienia artystycznych wykonań w wysokości: 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdy zwielokrotniony utwór, (0,10 zł x ilość zwielokrotnionych wykonań x ilość odbiorców) jeżeli zwielokrotniany jest pojedynczy utwór z oryginalnego nośnika lub 1,00 PLN (jeden złoty) za każdy pełny nośnik jeżeli zwielokrotniany jest w całości ( 1,00 zł x ilość odbiorców). 2. Użytkownik dokona przelewu wynagrodzenia obliczonego zgodnie z ust. 1 3 niniejszej umowy na konto STOART: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Nr... w terminie do 14 dni po sprzedaży każdego urządzenia bądź jego uruchomienia w u gdzie odbywa się publiczne odtwarzanie. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności, o której mowa w ust.1, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe Lista zwielokrotnionych artystycznych wykonań, z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku każdego uzupełnienia repertuaru (dodatkowego wprowadzenia do urządzeń następnych artystycznych wykonań) w urządzeniach, Użytkownik przekaże do STOART listę uzupełniającą i wniesie dodatkową opłatę wyliczoną na zasadach określonych w ustępie W wypadku pominięcia lub błędu danych, o których mowa w ust. 1, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których w skutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia i stosuje się do korzystania przez Użytkownika z Wykonań w okresie prowadzenia przez niego działalności polegającej na zwielokrotnianiu artystycznych wykonań. 2. Użytkownik zobowiązany jest zawiadamiać STOART o każdym odbiorcy sygnału w celu spisania stosownych umów generalnych dotyczących publicznego odtwarzania artystycznych wykonań o ile odbiorca nie posiada stosownej umowy ze STOART. 3. Użytkownik zobowiązany jest informować swoich kontrahentów o konieczności wnoszenia do STOART opłat stanowiących wynagrodzenie dla artystów wykonawców za publiczne odtwarzanie ich artystycznych wykonań Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania umowy, będą rozwiązywane przez Strony w drodze negocjacji. 2. W wypadku nie rozwiązania sporu w trybie, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 60 dni od dnia powstania sporu, właściwymi do jego rozpoznania są: Komisja Prawa Autorskiego, o której mowa w Ustawie, oraz sądy powszechne według właściwości owej siedziby STOART.

12 Strona 3 z 3 7 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Umowa została zawarta na czas nie oznaczony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 9 Umowa, jej zmiany oraz uzupełnienia, a także dokumenty sporządzone, zebrane, zgromadzone oraz dostarczone w związku z jej wykonywaniem (w tym kopie, odpisy oraz utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnianie, przekazywanie, wykorzystywanie oraz zbywanie osobom trzecim tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania umowy, a także po jej rozwiązaniu albo wygaśnięciu wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba, że następuje to na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. STOART Użytkownik

13 IV. ZASADY WNOSZENIA OPŁAT **** III. KLASYFIKACJA UŻYTKOWNIKA I USTALENIE NALEŻNOŚCI II. UŻYTKOW NIK UMOWA GENERALNA NA KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ zawarta pomiędzy Z.A.W. STOART w Warszawie a UŻYTKOWNIKIEM, którego dane umieszczone są poniżej (w bloku II) Nr. Licencji: IIIIIIIIIIIIIIIII (do wklejenia lub wpisania) Zasady korzystania z artystycznych wykonań objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.Nr.90/2006, poz.631), zwanej dalej Ustawą, dla śr.transportu, central tel.,innych usług telekom. - pole eksploatacji: publiczne odtwarzanie. Nazwa podmiotu: Adres: Pozostałe informacje: (Pełna nazwa zgodna z rejestrem prawnym) (kod pocztowy) (owość) (ulica, numer) (NIP) (REGON) (nr. telefonu, faksu, ) Forma opłaty Strony umowy postanawiają: Określenie wielkości podmiotu lub imprezy Odpłatność wg stawki * Środki transp.pasażer. (odtwarzanie na pokł. statków, samolotów, autobusów i in.) Centrala tel. (odtwarz. w czasie oczekiwania) Tel. usługi wykorzyst. wykon. jako element usługi ryczałt do 50 do100 do500 powyżej 500 % ** 0,1 % wpływy brutto (bez vat) z działalności do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: ryczałt Ilość aparatów [ ] Należność z tytułu korzystania przez Użytkownika z wykonań między r. a dniem wejścia w życie niniejszej umowy: % ** 1 % wysokości opłat uzyskiwanych przez operatora za zarejestrowane połączenia do rozliczenia po każdym półroczu; Wpłaty zaliczkowe: (jednostkowa w zł/ rejs/kurs lub 1 dzień w przyp.podróży wielodn.) (jednostkowa w zł/ rejs/kurs lub 1 dzień w przyp.podróży wielodn. ) (liczba (liczba śr. rej./kurs/dni) transp.) (liczba rej./kurs./dni) (łączna w zł / miesiąc) (łączna w zł / miesiąc) (zł/za pierwsze 10 tel.) (zł/za dalsze tel. ) (łączna w zł / miesiąc) (zł / 1 rodz. usługi ) (liczba różnych usług) RAZEM: (łączna w zł / miesiąc) ( złotych ) * Podstawa prawna wysokości opłat: Orzeczenie Komisji Prawa Autorskiego przy MK - Tabela nr II stawek odpłatności za korzystanie z artystycznych wykonań. Powyższe stawki podlegają waloryzacji w okresach rocznych (w dniu 1 stycznia każdego roku) wg wskaźnika procentowego zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, liczonego grudzień do grudnia, na podstawie obwieszczenia prezesa GUS. ** Użytkownik zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu. Należność płatna na konto nr: Termin płatności ryczałtu lub zaliczki *** (Nazwa i adres prowadzenia działalności jeśli jest inny niż nazwa i adres Licencjobiorcy. Jeśli działalność Użytkownika ma bardziej złożoną strukturę należy dołączyć opis w formie załącznika do niniejszej umoiwy. Użytkownik zawiadomi STOART pisemnie o każdej zmianie w tej sprawie) miesięcznie kwartalnie (kwartały kalendarzowe) półrocznie (półrocze kalendarzowe) rocznie (rok kalendarzowy) do 10-go każdego miesiąca, za do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go dnia miesiąca rozpoczynającego do 10-go stycznia który wymagana jest zapłata każdy kwartał każde półrocze każdego roku w przyp. rozpoczęcia obowiązywania umowy w trakcie trwania kalendarzowego kwartału / półrocza / roku obowiązujący termin dokonania wpłaty, do 10-go dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się obowiązywanie umowy. Termin rozliczenia ostatecznego w przypadku płatności wg % od wpływów: półrocze bieżącego roku sprawozdawczego Termin wpłaty kwoty przedumownej *** jednorazowo ratalnie dla kwot wyższych niż 800,00 zł. do 31-go lipca za I półrocze i do 31-go stycznia roku następnego za II-gie (data) (ilość rat i terminy wpłat) *** W przypadku opóźnień Użytkownik zapłaci - za każdy dzień zwłoki karne odsetki w wysokości ustawowej. **** W przypadku opłat ustawowych dokumentem księgowym u Użytkownika jest dowód potwierdzający dokonanie wpłaty (polecenie przelewu, dowód wpłaty na konto bądź kwit KP w przypadku wpłaty bezpośrednio do kasy STOART. (Użytkownik może otrzymywać noty księgowe za dokonywane wpłaty po uzgodnieniach pomiędzy działami finansowo-księgowymi Stron). V. Użytkownik przekaże do STOART listę odtwarzanych wykonań wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację wykonawców w przypadku odtwarzania z nośników, bądź wykaz nadawców, których program emituje w przypadku udostępniania programów radiowych lub tv. Użytkownik jest zobowiązany informować STOART o zmianach w zakresie odtwarzania. VI. Użytkownik zapoznał się z innymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na drugiej stronie. VII. Zapisy dodatkowe: VIII. Umowa wchodzi w życie z mocą od 1-go dnia (miesiąc i rok) Data podpisania umowy ID NIE WYPEŁNIAĆ STOART UŻYTKOWNIK Biuro Terenowe: Pieczątka firmowa PODZIAŁ: Imię i nazwisko przedstawiciela (1) Imię i nazwisko przedstawiciela (2) Podpis/y

14 INNE POSTANOWIENIA 1. Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych zwane dalej Wykonaniami, wykonane przez: a) artystów wykonawców, którzy bądź osobiście, bądź przez swych następców prawnych lub pełnomocników umocowali STOART do zarządzania i ochrony ich praw do Wykonań; b) artystów wykonawców niezrzeszonych, na zasadach zarządzania cudzymi prawami bez zlecenia (negotiorum gestio); c) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie umów o wzajemnej reprezentacji zawartych przez STOART i zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. 2. STOART, na zasadzie równego traktowania Wykonań artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 a), bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Użytkownika z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w pkt.1 b). 3. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt.1 b) wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji należną z tytułu niniejszej umowy część wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania tracą moc postanowienia pkt.2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w pkt.1 b), dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art.107 Ustawy. 5. STOART inkasować będzie od Użytkownika wynagrodzenie z tytułu publicznego odtwarzania artystycznych wykonań a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART. 6. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 7. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania przez Użytkownika z publicznego odtwarzania artystycznych wykonań umowa wygasa z dniem otrzymania przez STOART pisemnego powiadomienia o tym fakcie. 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem: - zmiany stawki, na skutek waloryzacji której mowa w bloku III pierwszej strony umowy, - zmiany stawki na skutek pomniejszenia/powiększenia obiektu/obiektów Użytkownika, pomniejszenia/powiększenia liczby imprez organizowanych przez Użytkownika, które to zmiany nie wymagają formy pisemnego aneksu. 9. Spory związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy rzeczowo właściwe dla siedziby pozwanego. 10. Niniejsza umowa jak również jej zmiany i/lub uzupełnienia, a także dokumenty sporządzane, zebrane, zgromadzone, dostarczone w związku z jej zawarciem i wykonaniem (włączając w to kopie i odpisy a także utrwalenia na innych nośnikach zapisu) stanowią tajemnicę stron niniejszej umowy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jakiekolwiek ujawnienie, przekazywanie, wykorzystywanie, zbywanie osobom trzecim w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, chyba, że nastąpi to na mocy przepisów prawa. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Użytkownika i jeden dla STOART. Za zgodność ze stanem prawnym: Kancelaria Adwokacka, Warszawa, ul. Lwowska 13. Adwokat Wiesław Lubieński

15 UMOWA - LICENCJA GENERALNA O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ (nadawca radiowy / operatora telewizyjnego) Zawarta w dniu r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez Włodzimierza Wiśniewskiego Dyrektora Biura Zarządu a nadawcą... z siedzibą w..., zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym przez: 1...., W celu ustalenia zasad korzystania przez Licencjobiorcę z artystycznych wykonań chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz..U.Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, a będącymi przedmiotem niniejszej umowy strony, jej strony ustalają co następuje: Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystyczne wykonania warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych w tym choreograficznych, zwane dalej w skrócie Wykonaniami, przez: 1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zarząd i pod ochronę, 2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli swych praw w zarząd i pod ochronę i na rzecz, których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio), 3) artystów wykonawców zagranicznych, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami ich reprezentującymi. 2. STOART na zasadzie równego traktowania z Wykonaniami artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt. l, bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w ust. l pkt. 2. Niniejsza umowa nie obejmuje przypadków organizacji, które zastrzegły wyłączność ochrony powierzonych jej praw. 3. Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, l pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy cześć wynagrodzenia celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania, tracą moc postanowienia ust. 2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy Postanowienia umowy stosuje się do Wykonań ustalonych po raz pierwszy do 50 lat wstecz licząc od daty podpisania niniejszej umowy. Strona 1 z 3

16 2. Postanowienia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3, dotyczą wyłącznie nadawania audialnej audiowizualnej postaci nie utrwalonych lub utrwalonych Wykonań, tzn. ich symultanicznej emisji tak za pomocą fonii jak i wizji (np. nadanie telewizyjnego nagrania Wykonania utworu muzycznego, operetki, teledysku, telewizyjna transmisja lub retransmisja Wykonania ze studia, koncertu lub innej uroczystości). 3. Zgodnie z art.87 Ustawy, postanowień niniejszej umowy nie stosuje się do nadawania Wykonania ustalonego w ramach współudziału artysty wykonawcy w realizacji utworu audiowizualnego ( np. fabularnego filmu kinematograficznego ), chyba że umowa zawarta z producentem tego utworu stanowi inaczej. 3. Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich z tytułu nadawania oraz równoczesnej i integralnej reemisji Wykonań w sieci kablowej Licencjobiorcy, nadawanych przez organizacje radiofoniczne lub telewizyjne, zwane dalej reemisją Wykonania. 4. STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie techniką audialną lub wideograficzną znajdujących się w dyskotece lub wideotece Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, jako nadawcy i operatora telewizji kablowej, z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną własnością Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez Licencjobiorcę usługą. 5. STOART zezwala Licencjobiorcy na nadawanie i reemisje w stanowiącej jego własność sieci kablowej utrwalonych lub nie utrwalonych Wykonań nadawanych przez nadawców telewizyjnych lub radiofonicznych, z zastrzeżeniem, że z tytułu reemisji poszczególnych Wykonań Licencjobiorca będzie wpłacał na rzecz STOART wynagrodzenie na zasadach określonych w 6 oraz będzie to dokumentował w przekazywanych STOART wykazach, o których mowa w 6 ust Zgodnie z tabelą stawek, zatwierdzoną przez KPA, obowiązującą w STOART, stawka wynagrodzenia z tytułu nadań Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową wynosi:.. plus 23-procentowy podatek VAT. 2. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi oraz umocowaniem o powierzeniu praw, inkasować będzie od Licencjobiorcy wynagrodzenie z tytułu nadań, o których mowa w ust. l, a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie i regulaminach STOART. 3. Licencjobiorca w terminie dwudziestu dni po upływie kolejnego miesiąca sprawozdawczego przesyłać będzie do STOART- w postaci pliku elektronicznego, na formularzu, którego wzór dostarcza Licencjobiorcy STOART, wykaz wykorzystywanych Wykonań. 4 W wypadku pominięcia lub wprowadzenia błędnych danych w formularzu, o którym mowa w ust. 3, i nie przesłania uzupełnienia lub korekty do STOART w terminie jednego miesiąca od daty obowiązku przesłania formularz określonej w ust.3, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia dokonanym na podstawie niepełnego wykazu. Wysokość dopłaty wyliczona zostanie wg wzoru: D = ( K / Mb ) x Mu + podatek VAT + odsetki ustawowe za opóźnienie gdzie: D - kwota dopłaty (w zł) K - kwota wpłaty wniesionej do STOART za miesiąc, którego dotyczy dodatkowy wykaz Wykonań (z zł) Strona 2 z 3

17 Mb Mu - czas wykazanych Wykonań w bazowym formularzu przesłanym do STOART (w minutach) - czas trwania Wykonań wcześniej nie wykazanych (w minutach) 7. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na konto STOART: Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79 Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART Numer konta:.. w systemie miesięcznym, do 10-go dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności, o której mowa w ust.7, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe. STOART w terminie 7 dni od daty otrzymania należności prześle nadawcy fakturę VAT Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień... roku co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w 6, będzie należne począwszy od tego dnia Za korzystanie przez Licencjobiorcę z Wykonań w okresie przed zawarciem niniejszej umowy do dnia, o którym mowa w pkt Licencjobiorca zapłaci kwotę zryczałtowaną w wysokości.. zł, płatną do dnia Ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. 2. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, o którym mowa w ust. l, każdej ze Stron przysługuje wniesienie sprawy do sądu powszechnego według właściwości ogólnej. 9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia z mocą obowiązywania na koniec miesiąca, w którym upływa trzeci miesiąc okresu wypowiedzenia. 11. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. 12. Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. LICENCJOBIORCA STOART Strona 3 z 3

18 UMOWA - LICENCJA GENERALNA O KORZYSTANIE Z ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ (operatorzy kablowi/satelitarni) Zawarta w dniu 30 sierpnia 2012 r. w Warszawie między Związkiem Artystów Wykonawców STOART, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, zwanym dalej STOART, reprezentowanym przez Włodzimierza Wiśniewskiego Dyrektora Biura Zarządu a, NIP:., REGON.., KRS:.. z siedzibą w Bogatyni, zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym przez: 1...., W celu ustalenia zasad korzystania przez Licencjobiorcę z artystycznych wykonań chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz..U.Nr 24, poz. 83 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, a będącymi przedmiotem niniejszej umowy strony, jej strony ustalają co następuje: Przedmiotem umowy są artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz artystyczne wykonania warstwy muzycznej i słowno-muzycznej utworów sceniczno-muzycznych w tym choreograficznych, zwane dalej w skrócie Wykonaniami, przez: 1) artystów wykonawców albo ich następców prawnych, którzy swoje prawa powierzyli STOART w zarząd i pod ochronę, 2) artystów wykonawców, którzy nikomu nie powierzyli swych praw w zarząd i pod ochronę i na rzecz, których STOART występuje jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (negotiorum gestio), 3) artystów wykonawców zagranicznych na podstawie obowiązującego prawa oraz, na podstawie umów zawartych przez STOART z organizacjami ich reprezentującymi. 2. STOART na zasadzie równego traktowania z Wykonaniami artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt. l, bierze na siebie odpowiedzialność za wypłatę części wynagrodzenia należnej od Licencjobiorcy z tytułu niniejszej umowy artystom wykonawcom, o których mowa w ust. l pkt. 2. Niniejsza umowa nie obejmuje przypadków organizacji, które zastrzegły wyłączność ochrony powierzonych jej praw. 3. Jeżeli artysta wykonawca, o którym mowa w ust, l pkt.2 wykaże, że zlecił reprezentowanie swoich praw lub powierzył je innej organizacji zbiorowego zarządzania, albo jeśli taka organizacja wykaże, że reprezentuje jego prawa, STOART przekaże właściwej organizacji, należną z tytułu niniejszej umowy cześć wynagrodzenia do momentu wstąpienia artysty do innej organizacji celem przekazania uprawnionemu. 4. Z dniem podpisania stosownej umowy między Licencjobiorcą a inną niż STOART organizacją zbiorowego zarządzania, tracą moc postanowienia ust. 2 i 3 w stosunku do poszczególnych artystów wykonawców, o których mowa w ust. l pkt 2, dla których ta organizacja jest organizacją właściwą w rozumieniu art 107 Ustawy.

19 2. 1. Postanowienia umowy stosuje się do Wykonań, które podlegają ochronie według obowiązujących przepisów prawa. 2. Postanowienia umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.3, dotyczą wyłącznie nadawania audiowizualnej postaci nie utrwalonych lub utrwalonych Wykonań, tzn. ich symultanicznej emisji tak za pomocą fonii jak i wizji (np. nadanie telewizyjnego nagrania Wykonania utworu muzycznego, operetki, teledysku, telewizyjna transmisja lub retransmisja Wykonania ze studia, koncertu lub innej uroczystości). 3. Zakres umowy dotyczy rozporządzania i korzystania z Wykonań oraz wynagrodzenia za korzystanie z nich z tytułu reemitowania Wykonań za pośrednictwem dowolnej techniki stosowanej przez operatora. 4. STOART zezwala Licencjobiorcy na bezpłatne zwielokrotnianie znajdujących się w archiwum Licencjobiorcy utrwalonych Wykonań, w liczbie egzemplarzy uzasadnionej potrzebami Licencjobiorcy, jako nadawcy z zastrzeżeniem, że egzemplarze te pozostaną własnością Licencjobiorcy i nie będą wykorzystane do celów innych niż związane ze świadczoną przez Licencjobiorcę usługą. 5. STOART zezwala Licencjobiorcy na nadawanie sygnału za pośrednictwem nadajników operatora zgodnie z przyznaną koncesją, z zastrzeżeniem, że z tytułu nadań poszczególnych Wykonań Licencjobiorca będzie wpłacał na rzecz STOART wynagrodzenie na zasadach określonych w 6 oraz będzie to dokumentował w przekazywanych STOART wykazach, o których mowa w 6 ust Zgodnie z tabelą stawek, zatwierdzoną przez KPA, obowiązującą w STOART, stawka wynagrodzenia z tytułu nadań Wykonań w zakresie objętym niniejszą umową wynosi 0,3% wszystkich wpływów operatora (bez VAT) uzyskiwanych w związku z reemisją, plus 23-procentowy podatek VAT. 2. STOART, działając zgodnie ze swoimi uprawnieniami statutowymi oraz umocowaniem o powierzeniu praw, inkasować będzie od Licencjobiorcy wynagrodzenie z tytułu nadań, o których mowa w ust. l, a następnie dokonywać będzie podziału i wypłaty uprawnionym podmiotom należnych im części tego wynagrodzenia, w oparciu o zasady określone w statucie STOART 3. W przypadku wykonywania przez operatora również działalności nadawczej Licencjobiorca w terminie trzydziestu dni po upływie kolejnego miesiąca sprawozdawczego przekazywać będzie STOART-owi, na formularzu, którego wzór dostarcza Licencjobiorcy STOART, wykaz wykorzystywanych Wykonań. Wykaz przekazywany będzie w formie elektronicznej w pliku zgodnym z formatem.csv (Microsoft Excel) na adres: 4 W wypadku pominięcia lub błędu danych, o których mowa w ust. 3, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia należnego artystom wykonawcom lub innym uprawnionym podmiotom, których wskutek pominięcia lub błędu danych STOART nie uwzględnił przy dokonaniu podziału i wypłaty wynagrodzenia. 5. Licencjobiorca będzie opłacał należności, o których mowa wyżej przelewem na konto STOART: Bank: PKO S.A. V Oddział w Warszawie, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/ 79

20 Nazwa rachunku: Związek Artystów Wykonawców STOART Numer konta: w systemie miesięcznym, do ostatniego dnia każdego miesiąca. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności, o której mowa w ust.7, za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe. STOART w terminie 7 dni od daty otrzymania należności prześle nadawcy fakturę VAT. 8. ZAW STOART zobowiązuje się, iż bez zaistnienia istotnych przyczyn obiektywnych, takich jak zmiana Tabel Stawek będących wyznacznikiem wysokości opłat naliczanych przez ZAW STOART, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, nie będzie dążył do zwiększenia wysokości opłat Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony lecz ze skutkiem na dzień co oznacza, że wynagrodzenie dla STOART, o którym mowa w 6, będzie należne począwszy od tego dnia Za korzystanie przez Licencjobiorcę z Wykonań w okresie przed zawarciem niniejszej umowy, Licencjobiorca zapłaci kwotę zryczałtowaną w wysokości ł netto plus 23% VAT, płatną do dnia Ewentualne spory związane z interpretacją lub wykonywaniem niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. 2. W wypadku nie rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, o którym mowa w ust. l, każdej ze Stron przysługuje wniesienie sprawy do sądu powszechnego według właściwości ogólnej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu jej wypowiedzenia. 11. W sprawach nieuregulowanych mniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy. Umowa została zawarła w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 12. LICENCJOBIORCA STOART

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU (Modulo) Załącznik nr 5 UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu z siedzibą w Radomiu ul. Waryńskiego 2, 26-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) FORMULARZ OFERTY Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa bonów żywieniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne R e g u l a m i n Św i a d c z e n i a U s ł u g T e l e k o m u n i k a c y j n y c h w sieci fonet w Lubinie przez epal S. A. z siedzibą we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Pojęcia użyte w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr

UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr <numer umowy> UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ Auchan nr Zawarta w dniu w miejscowości , , pomiędzy: Credit Agricole Bank Polska S.A., Pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo