b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych"

Transkrypt

1 Opłata pocztowa aiuczana ryczałtem Nr. 29 Czwartek, dnia 30 stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 ' Telefony: Redakcji Administracji DZEllRllC BEZPAlłT~JR~ Cena 20 groszy -!t Redaktor naczelny pn:y1mu1e ~odziennie od godziny 9-7 wilłciorea Sekretarjat czynny od ~rodz. l2 1 w poł. i od 6 7 wiei:1 l'*'!'!p ' EE ~ ""'!* ÓDŹ MA OTRZY Ć 7 MLJ. ZŁ. B na budowę domów mieszkalnych dowa kolonji robotniczej i urz dn zej w Wi KoresPQndent Hasła" donosi z Warsuiwy: rozpocznie ię w bieżącym. roku rań aby z.awszasu zebrać odpowiedni fun- szów n.a budowę domów tttiesikalnycb jest W związku z nadchodzącym sezonem dusze, przeznaczone na budowę. plan r> min. Prystora. budowlanym Rząd wytęża wszystkie Jednym z projektów uzyskania fundu- Według tego planu wszystkie fowarzynych, ew. samorządów rozpocząć na wielsiły, aby przy współudziale instytucyj społecz- 50 i 1 b d k ką skatę budownictwo domów mieszkat- ml J z na u OWP-im 1esz an' nych dla robotników i pracowników umy- " słowycb. Budownictwo takie dałoby podwójną S Projekt odpowiedniej ustawy został wczoraj korzyść: złagodziłoby w znacznym stop- przyjęty przez enat niu głód mieszkaniowy i dałoby możność Korespondent Hasła" donosi z Warszawy: zwoli ona w fonuie zaliczek z rezerw kazatrudnienia kilfm albo kilkunastu tysięcy Na wstępie wczorajszego posiedzenia sowych przeznaczyć kwotę 50 miłjonów, bezrobotoycll Senatu złożył ślubowanie senator March- które zostaną zwrócone po zrealizowaniu Z tej racji Rząd dokłada wszelkich sta- Jewski, rektor.wszechnicy Jagicllo1'iskiej, pożyczki zagranicznej 100 miljonów. ws _&Ł± który ws.zedł na miejsce zmarłego senatora Senator Gross (P. P. S.) wita ustaw~ D k ks. Albrechta, z uznaniem, ubolewa jednak, że została e egacja DleDtleC a Po załatwieniu kilku drobnych spraw tak późno uchwalona, gdyż zgłoszona była ' przybyła do Warszawy Senat przystąpił dalej do projektu ustawy, już w marcu r. ub. W ten sposób jeden se- Korespondent Hasła~' donosi z \Varszawy: upoważniającej ministra Skarbu do uloko zon budowlany został stracony. Wczoraj przybyła do stolic] delegacja wania 50 miljonów z rezerw kasowych w Projekt ustawy przyjęto bez zmian. niemiecka do rokowań handlowych z Pol- papierach wartościowych. Na tem lzba zakończyła obrady. Naską, przerwanych przed paru tygodniami. Sprawozdawca senator Si.arski (B. B.) stępnc J)Osiedzenie w sobotę, dnia 1 lute Z ramienia przemysłowców niemiec- podkreśla, że ustawa ma na celu popiera- go o godz. 4-ei po poł. kich bierze udział w rokowaniach radca nie budownictwa mieszkaniowego. P-0- Kast el. --ó--.. Centrolew" przygotow~ł M1auowan1e Komisarza Rządu k f, dl p ł na m. ~arsj;~wę WnlOSe DleU DOSC a m1n. rys ora Korespondent Hasła donosi z Warszawy:... d... p p d t R l't. d Korespondent Hasła" donosi z Warszawy: Termin zgłoszenia o pow1ed111ego wmo. tan r_ezy ~n zeczypospo 1. ej ~o Grupa Centrolewu" uzgodniła osta- sku narazie nic został ustalony, jest jed- r pis~- w ~mu 29 b. m. dek~et, mianuj.ący tecznie svve stanowisko wobec propozycji nak prawdopodobne, iż nie zostani_e on doty~hcz3;.sowego na_cz.elmka. wydziału P. P. S. co do zgłoszenia votum nieufności zniesiony obecnie, aby nic stwarzać truclbezp1eczenstwa w Mm1sterstw1e S?raw. ministrowi Prystorowi. ności w uchwalaniu budżetu. Wewnętrznych, p. Henryka Kaweckiego, P. -0- ~~:z':.'~:" Rządu "" miasto Wł= Sprawa pomocy dla rolnictwa Ratyfikacja traktatu polsko-węgierskiego Budapeszt 29 stycmia. Dziś w węgierskim ministerstwie.;p:caw zagranicznych min. spr. zagranicznych Walco i polski charge d'affair w Budapes r,cie p. Łazarski wymienili dokumenty ratyfikacyjne polsko - węgier skiego traktatu konsyljacyjno - arbitrażowego, z~wartego 30 listopada 1928 roku. (PAT) Konferencja p. ministra Połczyńskiego z przedstawicielami organizacyj rolniczych Warszawa 29 stycznia. przez p. ministra Janta - Połczyńskiego W dniu dzisiejszym o godz. 10-ejlw celu przedyskutowania z przedgtawiprzcd południ~m rozpoczęła si~ w mini- cie]an~i organizacji roln_iczych planu dosterstwie rolmctwa konferencja zwołana raznej pomocy dla rolnictwa. <PAT)_ Henderson wierzy w pomyślność konferencji londyńskiej Przyj~cie Davey'a LONDYN, 29.. Minister Henderson który ma dotyczyć ograniczenia zbrojeń przemawiał wczoraj na bankiecie. Oświad nietylko pięciu mocarstw, lecz wszystkich Nowy Jork 29 stycznia. czył on, iż po pomyślnem zakończeniu lon- państw i na wszystkich morzach. Hender- Doradca finansowy Polski p. Davey dyńskiej konferencji rozbrojeniowej ocze- son oświadczył, iż nic liczy się z możliwopodejmowany był śniadaniem w hotelu kiwać można nowego etapu prac nad roz- ścią niepomyślnej:!:o zakończenia obrad kon Astor prze.z amerykańskie stowarz}_'.sze- brojeniem morskiem. Celem tych prac bę- ferencji. nia hwieckie i Polsko - Amerykanską dzie zawarcie mic.;dzynarodowego układu, r zbę 11 :i.ndlową. (PAT) -0-- is rzostwa hockejowe w zawieszeniu Chamonix 29 stycznia. Odwilż w Chamoix trwa, uniemożliwiając przeprowadzenie hoclcejowych mistrzostw ~wiata: Jeśli d:fr:ill!jsz1:j nocy nie chwyci m1 óz, Lo rnistr-zostwa ~wiatowe zostai1ą rozegrane w Davos. (PAT).---:P---- anda h ndlarzy narkotyków schwytana w Berlinie BERLN, Policja berlińska wykryła po c\łu~ich poszukiwaniach szajkę mięt11yn:1 rod11wych handlarzy narkotvk6w, kićirl.}' za puśrt:i..ln.ictwt:n łąc.";znikó\\ spru~ wadzali, prawdopodobnie z Kowna do '.irmy Lunc wielkie ilości kokainy, morfiny idnn..vch ~uk~ków przez Gdań k. -.W.' mieszkaniach aresztowanych wspólników tajnego handlu narkotykami znaleziono 540 :lmpułek modiny i kokainy. jeorn 7 głównych ciłonków.:s;;rajki, ni1:jakl F'u :ila L, J ui w karany był za przemycanie narkotyków nµ Litwie. (PAT) zew w c1tg11 5 lat wy ze swych f unduszó v 125 mi.lj. stwa ubezpiecz~mowe zna zą l.m.do ilę domów dla ubcipleczonych. Na rok bieżący wypadnie zatem ~ mi!j. złotych, z której to kwoty Łódź m otrzyu1ać 7 miłjonów. Suma ta przeznaczona będzie na budowę kołouji robotniczej i domu dla 11racow ników 1.lmysłowych na Polesiu Widzew ski em. W związku z temi projektami w dniu 3 lutego r. b. odbędzie się w Warszawie wielki zjazd przedstawicieli towarzys~ ubezpieczeniowych, na którem zapadną ostateczne decyzje. Delegaci PPSCKW u p. premjera Korespondent Hasła'' donosi z Waruawy. Premjcr Bartel przyjął wczoraj o godz. 11-cj przed poł. posłów żuławskiego i Stańczyka, obu z C. K. W. P. P. S., k:tórzy delegowani zostali przez Centralną Ko misję Związków zawodowych do przcdsta wienia prcmjerowi różnych postulalów ro. botniczych godzinny Jot sterowca angielskiego Londyn 29 stycznia. Sterowiec angiel.ski R. 100 " wylą dował dzisiaj o godz. 2-ej w Ga.rdmg ton, po 53 godzinach lotu. Sterowiec prz~ był 4,800 kilometrów. (A W) Parlament austrj cki rozpoczął obrady Wiedeń 29 stycznia. Droś po południu parlament austrjac. ki rozpoczął po przerwie świątecznnj swe obrady. Socjal - demokraci zgłosili inter pelację w sprawie braku pracy. (PA'l') Strajk kolejowy w nd.jach Londyn 29 stycznia. 'Agencja Reutera donosi z Bombayu, że związek kolejarzy indyjskich zapo wiedział na dzień 4 lutego strajk jedno dniowy na ws'zystkich linjach kole.io wych. Długość linji, na których ma WY buchnąć strajk wynosi 6000 klm. (PAT Smierć rodziców przy ratowaniu dzieci LONDYN, 29.. W miejscowości C(')le, rado w stanie Texas spłonęła podczas po..luu dornu m~tk:1 1 pieciorgiem dzieci. Oicie<.:, kto1y u::.iło\.;;ll nilowa~ 1yLltmiz, zginqł taki.e w ogniu. -~e,--...

2 Str. 2 HASŁO" z dnia 30 stycznia 1930 ;:ol{n. Nr. '1 ZPO Z~& WAL. il Z U AWT WBlłEW Pił TESTO Cl.UBU BD PUJr. CjA UCHWALl&A USTAWJi PiłłZEC UlłZ!iDN icoll\..wrażena OGóLNE. Komisja poczyniła nieznaczne zmiany adwokatury i notarjatu. Oprócz tych Wczorajsze posiedzenie Sejmu było w projekcie 6-u klubów, wskutek czego kar projekt wprowadza szybsze postępo-,_.-0gi)~ nieciekawe. nastąpiło obostrzenie w karach dodatko- wanie. Wi~~:ej zainteresowania wywołał jedy- wych, czyli w skutkach skazania. Pro.- Poseł Seidler (BB) zauważa, że nooie?<ujd-~t ustawy klubów Centrolewu" jekt wymienia: pozbawienie czynnego i welizacja winna pójść w dwuch kieruno ~anie!!woijody wyborów przed nad- biernego prawa wyborczego przez 10 lat, kach: uchylić dzielnicowość, a ponadto Zydau #ładty ~1.1'7. ę4.oików. względnie 5 lat, wraz z utratą piastowa- zająć się ściganiem przestępstw wybor- Pc~wb Zana 'llftti-.,skowi: godzące- nych mandatów, następnie wydalenie ze czych, w ustawodawstwie dotychczasotaa ~ łldlę tuz.ędn.ików, a pośred- służby państwowej i samorzadowej z wem nieuregulowanych. liio ł at~) ~~a, wysi.ąpił b. j utra'.:tt pr~w,,ąynikaj:zr;ych ze. służby, i :Mówca zaznacza, że ustawodawstwo '~~le Klub pfo!">o!l 1,:jąc odrzu-. wreszcie :pc.-:~b.~_v;:lc,,je prv w::i piastov;rania wyjątkowe w zasadzie zawodzi. Wnio "~ l.~'łwl, ed~ ~wałp.nle i~_j,~-~e::z- j urzędów puł)licrnych oraz wyko::-!ywanij.. sek z.głoszony uważa za akcję niemiło- 1"11.~t i deą m11hka... l, prawoda.. v.wa, doi.-. uuz: - Mili'iii~~~ t-j.tu~1 dan Kłttb B. B.... "' liiilii!3'a!iwjl'.dl _*!!!!± - ~ d R 1.:i:;;.~emy ie oie pr.i:ełamały jcunlllf( p _.f, ~ (i) p 1 o uscąp1en1u r1111~ o. e :~~jtp~; ~~l~~~?i~3~tt(a:zc:1~~!~;~~: uys- ~ 1ve~y Gen. Bei anguer przywraca ustro1 konstytucyjny PRZEBEG OBRAD. Wal'smwa 29 stycznia. Paryż 29 stycznia. Primo de Rivera w krytyczny wczo- Dzisiejsze plenarne obrady Sejmu Następca dyktatora Hiszpanji Primo rajszy wieczór przedstawił królowi groź- ~zpoczęly się 0 godz de Rivery, generał Berenguer, liczy 57 ną sytuację w Kadyksie i zażądał usunię w pierwszem czytaniu odesłano do lat i uchodzi za wybitnego polityka i za- cia księcia Carlosa ze stanowiska guber ~omisji wojskowej ustawę 0 poborze re- służonego oficera. Gen. Berenguer odzna natora Andaluzji oraz złożenia z urzędu kruta, a po krótkiem przemówieniu czył się w roku 1921 w Marokku hisz- dowódcy garnizonu w Kadyksie. Król sprawozdawcy Krzyżanowskiego przyję- pańskim podczas walk z Riff-kabylami, odmówił dyktatorowi. który wobec tego to w 3-im czytaniu ustawę 0 dodatko- zwyciężył powstańców i zdobył Tetuan. złożył dymisję. wych kredytach na okres od 1 kwietnia Wiadomość o dymisji l'1 imo de Rive r. do 31 marca 1930 r. ry wywołała w Hiszpanji wielkie wraże- Zkolei poseł Zaczek (BB) referował nie. Rząd gen. Bercnguera, jak przypuastawę o ulgach podatkowych dla ka- szczają., postawi sobie jako pierwsze zapitałów. Ustawa ma.z.a'lviesić wymiar i danie stopniowe przywrócenie ustroju pobór podatku od kredytu krótkotermi- konstytucyjnego i przygotowanie gruntu uowego na czas nieograniczony. dla rządu parlamentarnego. Do rządu Be Ustawę przyjęto w drugiem i trze- renguera wejść mają reprezentanci opociem czytaniu. zycji. Poseł Liebermann referował wniosek 6-u klubów lewicy i centrum w sprawie Wyszło na jaw, iż ustawy o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzedników. 1-szy dźwiękowy Kinoteatr w Łodzi SPLll~D ~ 20. NARUTOWCZA 20 Dziś i dni następnych Znakomita, znana z Filharmonji za występów w sali Kremer Odśpiewa szereg najlepszych piosenek ze swego najnowszego repertuaru. Szalona, roztańczona, "Cnotliwa grze sznica" Cołleen Moore w najnowszym filmie dźwiękowym p.t. Romans spółczesnej panny Wzrusza i bawi widzów wraz z Neil Hamiltonem Filmy wyśw:etlane na aparatach dźwię kowych światowej sławy " "Vestell'n Electric Company" Początek seansów o g. 5.30, 8 i 10 Bilety wolnych wejć nieważne Paryż 29 stycznia. je<1nym z powodów który skłonił dyktatora Primo de Riverę do dymisji, była wiadomość o przygotowującem się powstaniu garnizonu w Kadyksie przeciwko dyrektorjatowi. Na czele powstania stał szwagier króla Al " fonsa, książę Carlos sierną i beznadziejną niewiary W wła sne społeczeństwo, a w1ęc niewiary nietylko wobec zespołu urzędniczego, lecz także wobec małego cz:10wieka w najmniejszym samorządzie, który jako delegat wchodzi w skład komisji wybor czej. Ustawodawca musi się kierować wielkim rozumem i spokojem i nie powinny grać u niego nerwy. Nastrój chwili jest tern, co cechuje ostatnie prace ustawodawcze Sejmu. Mówca kończy oświad <:zeniem: czyny karygodne potępiać hę dziemy zawsze. Jesteśmy za ncwehzacją ustaw o nadużyciach wyborczych, lecz po dyktowaną spokojną rozwagą, obejmującą całokształt zagadnienia i w3zystkie dzielnice. Głosować zaś będziemy przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, jako wielkiemu aktowi niewiary we własne społeczeństwo". Poseł Podoski projektuje wprowadze nie jednolitego ustawodawstwa, zabezpieczającego czystość wyborów. Przepisy dotycizące tej sprawy są wzięte z opracowania komisji kodyfikacyjn j, która już przygotowała całokształt kodeksu karne Madryt 29 stycznia. go. Bierzemy odpowiedni rozdział Primo de Rivera oświadczył dzienni- mówi poseł Podoski - i propon.ujemy karzom, iż ma nadzieję, że Hiszpanja bę- wprowad?ić go już dziś w życie. Więkdzie przez długi czas jeszcze rządzona szc;ść komisji czyni rzecz wręcz odwrottym systemem, który on wprowadził. ną: ujmuje tylko pewną część przepi- Były dyktator zapowiada wy3asmenie sów przeciwko nadużyciom wyborczym przyczyn dymisji i oświadczył, iż wyda popełnionym przez pewne kategorje o odezwę. w której pożegna się z armją, byw~tt:.ii, nietylko urzędników, lecz i de Madqt 29 stycznia. legatów, zasiadających w komisjach wy- Hrabia Mortera odwiedził dziś gen. borczych. Mówca polemizuje dalej z Berenguera, któremu zapewnił swe po- wnioskiem 6--ciu klubów i kończy o parcie. Berenguer udał się o godz. 11-ej świadczeniem, że propozycje klubu BB. do pałacu królewskiego, gdzie odbył na- dążą do kodyfikacji i unifikacji pewnej radę z królem. Oświadczył on przedsta- dziedziny prawa karnego. Nadajemy od wicielom prasy, Ż ma nadzieję, iż zdo- nośnym przepisom takie brzmienie, aby ła szybko utworzyć nowy gabinet. można znieść ustawę w momencie, kiedy 1(PAT) wejdzie w życie cały k(ldeks karny. opra 200 zasypanych górników czeka na ratunek TOKJO, W jednej z kopalń na kiem windy zawalił się szyb, tak, że 200 Formozie.zerwała się winda wraz ze zjeż- robotników zostało uwięzionych w poddżającymi do pracy górnikami. ziemiach. Dotychczas zdołano wyratować Wskutek wstrząsu wywołanego spad- 35 górników. S mi er ć starca pod lodem ~ 01~~- w oczach ślizgającego się młodzieńca Bydgoszcz 29 stycznia. We wsi Mosna pod Czerskiem 75- letni.michał Klamer chcąc skrócić sobie drogę do domu, chciał przejść przez zamarznięte jezioro. W ca wili, gdy znaj do wał się już o wędzie lodu. 200 metrów od brzegu, lód pękł i starzec ~padł do wody. Tonący utr~ymywał się Jeszcze przez ok.')ło 20 minut na powierzchni, chwytając rękami i zębami kra- Krzyki słychać było w pobliskiej wsi Mosna, nikt jednak nie pośpieszył ratować tonącego. Ponadto ślizgający się na brzegu 27-letni Kozłowski spokojnie i z zainteresowaniem przyglądał się walce starca ze śmiel'cią, nie spiesząc wcale z pomocą. Przeciwko Kozłowskiemu toczyły skargę. cowany przez komisję kodyfikacyjną. Po odrzuceniu wszystkich poprawek ustawę przyjęto w drugiem czytaniu. Pose: Podoski sprzeciwia się trzeciemu czytaniu i opierając się na. reguiaminie prosi o dwugodzinną przerwę, zap<>wia dając wniesienie poprawek kompromiso Marszałek uwzględnił to życzenie. Po przerwie pos. Podoski (BB) zgłosil: do 3--go czytania szereg poprawek. Przemawiali jeszcze: pos. Sypuła (frak. kom.) i sprawoodawca pos. Lie berman, który dopatruje się w tych poprawkach sprzecznooci z powziętemi już uchwałami i prosi o odrzucenie tych poprawek. W głosowaniu poprawki pos. Podoskiego odrzucono i ustawę przyjęto w 3-iem cztaniu. Odczytano jeszcze wnio ski i interpelacje. Następne posiedzenie w piątek 31 stycznia o godz. 12-ej w pol. Na pierw szym punkcie porządku dziennego wy. władze wy- bór wice - marsrz:ałka na miejsce posła Marka. (PAT) Dziś TEAT FJE O t~j i dni następnych! e flh+sp e a EAAAA w 0 ' Początek seansów w dni powszednie o godz. - 5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne - o godz. 3. 5, 7 i 9 EWA 'irit ' ffis #H Najlepsza produkcja wytwórni Pal!'amount r ZA O A Wstrząsający dramat~ niebywałej treści z cyklu "Niepotrzebny człowiek" w rolach głównych światowej sławy artyści OLGA BAKtANOWA i CLVE BROOK Reżyserja słynnego VCTORA SCHERTZNGERA Następny program : Dama w szkarłacie - ł

3 .,HASŁO z dnia 80 styczll.ia 1930 roku. LEKKO SL E AMPUTACJE Niedawno jeden z najgłębszych umy Ałów polskich bieżącej doby omawiał zagadnienie objektywizmu w polityce. Stwierdził, że nie jest ona areną, na której bujać mogą najniższe instynkta i najcz::1rniejsze namiętności, oraz przestrzegał, by była zgactila z moralnością i nie burzyła prawa, lecz pomagała do je ~o zwycięstwa. Gdy rozważamy te głę bokie słowa i 1%Ucimy myślą na prace komisji sejmowej nad naszym budżetem, ogarnia skrajne obrzydzenie i bezgraniczny pesymizm. Najważniejsze nasze zagadnienia, wytafone w budżecie cyfrowo, nie były rozważane z jedynie racjonalnego stanowiska interesu państwowego, lecz zostały rap!ugawione slmijnem partyjnidwem i oim skrupulatnie mierzone. Nie chodziło cziorjwm komisji budżelowej o szkody, jakie 9a~stwo przez brak mniam posłów poniesie, a jedynie o dokuczenie i rzucenie rządowi kilku belek pod nogi. W tein jcdr.em były zgodne koalkyjne llfowy ps -udopomyczne. Płachtą, l<tóra ich drażniła i wyprowatizała z równowagi, były fundusze dyspoeycyjne ministrów. Tu pierwszy lepszy pos eł, nie mający pojęcia o ważności ; niezbędności funduszu, wziąwszy nożyk do ręki, operował, ciął, amputował przy 1plauzie i wiwatach kompanjonów. Tak się bawią dzieci, operttjąc chrabąszcza. Lub warjaci. Fundusz dyspozycyjny jest kwestją "ufania. Sumy, oddane do dyspozycji. ministrowi, nie podlegają kontroli. Tak jest we Francji, Anglj~ Niemczech, talft, A.ttleryee, dalekiej Japonji. Na całym i.-wiecie. Z wyjątkien_t Polski. Musimy wszyscy mieć bezmiar zła w &obie, jeśli nie darzymy naszych najwyż szych dostojników tern zaufaniem, ja kie się należy każdemu uczciwett1u czł<>... wiekowi. Nie mogąc znieść całkowicie funduszów f. dyspozycyjnych, obcinn ie komisja wedle f!zych interesów.? Jest to sprawa dyskrecjonalna, załatwiona w cztery oczy, a więc nie mogąca podlegać kontroli. Bez funduszów dyspozycyjnych wykonywanie funkcyj przez ministrów byłoby utrudnione, przez kontrolę zaś i następstwa z tern związane wprost uniemożliwione. jakież więc wyjście z tego pozornegc labiryntu? Nie jawąość dysponowania fundusza-1 zagadnień - niezależnie od własnej aa-. mi i wprowadzenie tego czy innęgo spo- miętności. Wtedy przyjdzie zastanowiesobu kontroli! Na to iaden rząd i żaden nie, a po niem rozważny sąd, który nie minister zgodzić się nie może. O tern zresztą pozwoli w zacietrzewieniu kreślić, nadła nawet niefachowi posłowie komisji bu mywać, operować. dżetowej wiedzą, a przynajmniej wiedzieć Wtedy też zmniejszy się, lub całkowicie powinni. zniknie największy wriód naszeg<i Jedynem wyjściem jest objektywizm, pa litycznego życia: zacietrzewienie par czyli ustosunkowanie się do tego rodzaju tyjne. Adam Wilski. ; '" Socjalizm francuski na rozdrożu Od własnego korespondenta Hasła" Paryż, w styczniu 1930 r. prawicy, b. prezydenta Republiki, p, Mil- Od samego początku istnienia francus- leranda. Kierownicy partji oburzeni, że sokiej partji socjalistycznej nurtują w niej cjalista n1iał zasiadać w jednym gabinedwa prądy, które niejednokrotnie już cie z gen. Gallifet, zwołali natychmiast wyrzucały z jej łona najdzielniejsze je- kongres krajowy, na którym mimo wydnostki. Raz wraz bowiem, na każdym mowy Jauresa, Brianda i Viviani'ego zaniemal kongresie partyjnym wyplywa to padła uchwała, zabraniająca socjalistom samo pytanie_: czy, socjaliści powinni lub wstępow~nia do rz~dóv~ burżuazyjnych. czy mogą brac udział w rządach burżu- Jauresovvt udało się Jednak przetorsoazyjnych", czy też mają pózostać wobec wać dodatkowo uchwałę, że w razie wynich w opozycji? jątlrnwego wypadku" kongres zastanowi Pytanie to wydaje się dzisiaj nieaktu- się ponownie nad tą kwestją. Na podstaalne wobec tego, że socjaliści wielu in- wie tej uchwały kwestja partycypacjonych krajów odrzucili już doktrynerskie 1 nizmu i antyparcypacjonizmu wyplywa na skrupuły, które tyle wrzawy wywoły- każdym kongresie francuskiej partji sowały ongiś na kongresach socjalistycznych cjalistycznej. międzynarodowych. W całym szeregu Wkrótce jednak kwestja ta wypłynępaństw socjaliści brali lub biorą czynny fa i na kongresach międzynarodowych i udział w rządach, że wymienimy Niemcy, tak na kongresie paryskim w roku 1900 Anglję, Belgję, Szwecję, Danję i t. d. Je- ~eoretyk marksizmu Karol Kautsky zadeclyny w całej Europie socjalizm francuski cydował i spowodował przyjęcie uchwały, trzyma się jeszcze ślepo wskazań inię- że tylko wyjątkowo i przejściowo socja dzynarodowych kongresów socjalistycz- lista może wziąć udział w rządzit'. burnych z przed lat kilkudziesięciu, clrnć ży- żuazyjnyrn". Również kongres amstercie polityczne zrobiło w tym czasie skok damski, po historycznej polemice Bebla z olbi:.zymi. Faktycznie socjalizm francuski Jaurese111, potępił koncepcje rządowców", stoi poza realnem życiem politycznem i rnimo energjcznego sprz::.ciwu Ramsay Mac chroni się chętniej za okopy walki klaso- Donalda i Vandervelda. wej.- Uchwały te wywołały niezadowolenie Doktrynerstwo socjalizmu francuskiego wśród wielu przywódców socjalizmu tran~ datuje się od roku 1899, t. j. od momentu, cuskicgo. Jaures pozostał posłuszny u gdy socjaliści otrzymali j)q raz pierwszy chwałom. Natomiast inni, znaczniejsi, o propozycję wstąpienia do gabinetu. Mia- puścili szeregi pa!tji, gdy tylko zapronowicie ówczesny premjer francuski Wal- ponowano im udział w rządach. Po p. deck-rousseau wciągnął do swego gabi- Mil!eraridzie zbie~ł przeto P: Briand, wst~netu socjalistę, a dziś męża zaufania piwszy do- gabinetu Samen, następnie ~ Vivia11i, powołany_ przez Clemenceau m ministra pracy, a wreszcie inni, lluiie1 zi1ani zagranicą. W partji zostali wierni u chwałom i dopiero w chwili wybuchu woj ny w roku 1914 postawiono znów przed nimi kwestje udziału w rządzie obrony kraju. Przekonawszy się o zdradzie socja listów niemieckich, socjaliści francuscr postanowili złamać 1.1chwałę wobec wyjątkowych okoliczności. W następnym rokn do rządlł wciągni'(t) został jeszcze jeden socjalista, obecny dyrektor Międzynarodowego Biura Pracy, p. Albert Thomas, tak, że ogółem był4- już trzech ministrów socjalistycznych. Ale Clemenceau obywał się bez socja. listów, a po zwycięstwie Bloku Narodowego w r nie było oczywiście mowy o potrzebie wciągania socjalistów do rządów. Dopiero po zwyci ę stwie kartelu lewicy roku 1924 wyłoniła się znów przed socjalistami kwestja udziału w rządzi~ p. Herriota. Ale na czele partji stali wów czas znów doktrynerzy: pp. Blum, żyromski, Compere-Morel. Postanowiono nie wstępować do rządu, lecz udzielić mu tylko swego poparcia. źle na niem wyszli radykali, gdyż w decydującej chwili socjaliści niedwuznacznie dali im do zrozl..lmienia, że mogą sami tonąć na kierowa. nym przez: siebie okręcie. utonęli. Po u. padku p. Herriota w roku 1925, p. Briand oświadczył, że podejmie się utworzeuia nowego rządu tylko z udziałem socjali stów; a ponieważ spotkał się z ich odmową ~ złożył misję. Odtąd jeden kongres krajowy za dru gim wypowiadał się przeciw udziałowi sop 'Ą R Z E G L D p R A S Y cja1istów w rządach, choć za trzyletnich r ządów p. Poincare'go kwestja ta nie był< NEPOPRAWN. przemówieniu min. Prystora w Łodzi. aktualna. swego widzimisię. Na wszelki wypadek. Zackaśnięte ambicje i względy partyj Na ten temat wygłasza stare komunały Trzeba jednak przyznać, że rząd<> ~Vszak minister może użyć tych sum na ne kierują posunięciami posłów opozywłasne dobro i wzbogacenie się!!!! cyjnych: Nie mając rze~ywistej siły, Należy z bezrobociem toczyć nieu1>ta. w ostatnich latach spore wyłoniy i są eo. Robotniki': wcy" porobili w szeregaeh socjalistycznych jąe, walkę, Nie bierze się pod uwagę, że obdęcie mu,szą zachować jej pozory choćby przy jako z. k~ęs~ą społeczną, g1 raz silniejsi i coraz bardziej n{eiadowok dzącą w sąm rdzen zycia gospodarcz go ni z uchwał kongresów. Dlatego to za~ t miljona Ministllm.vi Spraw Wojskowych skreślaniu funduszów dyspozycyjnych. i Państwa. Właśnie dlatego, ie hezrobo pewne kierownicy partji, korzystając z fll(}że przynieść szkody, nie dające się.jest to jednak nie dowód siły, lecz niska, nieszlachetnego gatunku cie jest nieodłączne od ustroju kapitali- ł, k stycznego i wzrasta przy każdem pogor istniejącej jeszcze W jej onie w1ę szosc: złośliwość.. ująć w miljardowe cyfry, a zabranie Mi- Dosadnie charakteryzuje opozycjoni- szeniu koniunktury, nale;i;y być w sta antyrządowców, post~nowili z~ła~wić dełem pogotowiu i zawczasu przygotować finitywnie sprawę udziału SoCJahstów w nistrowi Spraw Zagranicznych 3 miłjony stów spokojny zwy.kle Dziennik bydgooa cele propagandowe może dzięki bra- ski''. kowi tych pieniędzy zaszkodzić naszemu Niepoprawni opozycjoniści sejntowi nie umieją pohamować swego partyjnego (>restige'owi zagranicą stokrotnie więcej. rozwydrzenia. Widać to porówno na Nawet w tych sprawach nie kieruje po- 1krajneJ prawicy (endecja) jak nięmniej 8łami ob1"ektywiżm, lecz dziecięca swa- na lewicy. Rozmn.iemy, ie Sejm ma pra wiu i odpiera beuobocie, ile. moze 1. ~ { wo krytyki i wyrzec si~ tego prawa nie trafi. Wszak w Niemczech Jest 3 m1ljo-, vota i bezmyślność. może. Wynika ono z jego prawa kontro ny bezrobotnych, w Stanach Zjednoczonych 5 niiljonów'. N dz' li :rządu. Rząd zaś, jak każda władza tg e zagrarucą niema zwycza1u kolltroli podlegać m\ls~., '.\'ę,w)'konu,ie podczas debaty budietowej zabierać z Sejm, ale i on zrozumieć musi,.że także tych funduszów choćby grosze. Fundusz poolega kontroli ogółu obywateli, któ- OFENSYW A GAZETY rzy dosyć mają igraszek, a pragną, aby WARSZAWSKEJ". się do odparcia nowej fali bezrobocia. rzadach i w tym celu zwołali na najblit-szc Możnaby wy-,nagać, by Robotnik" dnl nadzwyczajny kongres do Paryża. ~i<' jako. pi~mo proleta:rj~ckie ujmował za- ulega wątpliwości, że rząd owcy'' pon10 gadniem.e tego ro~zaju głębiej. Bez rad są na tym ko!.lgresie klęskę, ale to tylko.,robotnika." :rząd Jest yr s_tałem. P?goto- pchnie ich w szeregi dysydentów. ten uchodzi za święty. U nas inaczej. posłowie interes całości mieli na uwa Przed w komu? Oczywiście przeciw P.....i t fu d dze i nie kierowali się zbytnio względa ra&u.e~a opozycja na e n usze po- mi part_~elll.i c7-v zadraśniętemi ambi rządowi. W sprawie układu polsko - łożyć rękę w iormie, kontroli, by przy cjami. niemieckiego. Uderza za to, że Polska swej bezsile dać dtoćby. taki dowód zrezygnowała z prawa h1twidacji swych mocy. JU1; TEGO DOść? -, uależności. Cyl-kowe przedstawienia,. jakie daje Będzie musiała zająć stanowisko pra- Jak sobie swą kontrotę - wyotiraża? Pis- w Sejm.W opozycja, oburza.ją szereki o- sa rządowa, która w poczuciu wid11ć tema opozycyjne plączą się W ogólnikach, gól. Wyrazem tego jest udziennik oo- go, że sprawa jes.t zła i ze polityka relecz same ~.ł~ sformułować nie umie2a znański"! zygnacji, którl! poprowadził rząd,. o}łro ~ N" nić się nie da zachowywała dyskretne Taka kontrola jest jednak żądaniem To, eo się Cłzieje obecnie na tereitie 111'j- wstydliwe milczenie.. mowem. może,być bardzo Ciekawt.m z Prasa ;i-ządowa nie milczy z wstydlit1iewykonalnem. Cze.mu? pewnego punktu widzenia, może satjty ł Wynika to z istoty funduszu dyspozy- kowi dać natchnienie, a dziejopisarwwi wości. Zabierała już na ten temat g os, o temat do napisania historji dekadenci; czem dobrze 'vie,,gazeta "'.arszawska". ~yjnego. Jak Minister Spraw Wojskowych parlamentaryzmu, ale przeciętny, trud:r.ą Kosztem nielikwidowania należności m oże się cyfrowo wyliczać przed zbioro- ey 1tię w pocie czoła nad zdooyciem so zyska Polsk~ na innych polach bardzo bie chleba. a Państwu danin, obywz1te! weitt ciałem kootrołnem z sum na kontr- zaczyna mieć tego ws11:ystkiego jn}; dosyć. wiele. szpiegostwo, jeśliby przez ł<> największa Tak! Obywatel ma tego dość! Niech W Nien_iczech odzy:'rają się narod.otajemnica państwowa ttt<>gła został całel posłowie opozycyjni wezmą to pod uwa- w~" przeciw układowi polsko - me-,, t? g ~~ m1eck1en:u.... _ '11U S\JW. u u1awmona. tu cl tam JU.;12~, J ~~trz~, $ lf~jt,\ zamtit. ]~k M i~1istier Spraw Zagnmicznych mo ~ SPRA w A BEZROBOCA'. _, Sz-uwiniki fł 1J wszętlz ie jednaęy. r _. ~ się wyliczać z sum,,któ~e oddał np. Sprawa bezrobocia jako l?olączka spo~ ~ ''-cki. l.)fasie za~anicmej_ m propagandę na łeczna. została uieta wszechstr-0n.ni~ wl ~-o~, Alexander Tben...!(:NO~ TĘA Tlł + PALAU~ Piotrkowska 108, Dziś i dni następnych 539 AlltY SZUKA ~~A-ŻA arcypilcau,taa i najweselsza fusa w 12 aktach W rolach głównych rozkoszna Anny Oncha Werner Futterer i polski Krukowski, Zygfryd Arno Pocz11tek: seanst'..w o g od.:i:. 4 pp.,_ w $Obotflł i ttiad:i:, <> l,2. w p~ł. Na 1uet- wszy sean wuy11ude mieje~a od 15 g:r. Muzykp. M. Lidaaera.

4 Str. 4 HASŁO" z dnia 30 stycznia 1980 roku. Nr. 29 lagadnienia gospodarcze na terenie międzynarodowym a Polska Ref era ty pp. prezesa Hersego, dyr. Trepki i dyr. Wartalskiego w Stowarzyszeniu Publicy Jtów i Dziennikarzy Gospodarczych Na terenie międzynarodowym dolrn- Mowa tu o zniesieniu zakazów wywozu staje zawieszony w danem państwie. Przeciwko cechowaniu towaró'\v Na posiedzeniu sekcji przemysłowe; zby przemysłowo-handlowej we Lwowie, które odbyło się dnia 21 stycznia b. r. pod przewodnictwem wiceprezesa zby Michała Ulama, uchwalono oswiad'" czyć się przeciw projektowi cec110'wania towarów sprowadzanych do Polski, aywu~e _się j?ż od pewne!fo czasu szereg dla sk~r i ~ości. ~a wezwar:ie też Ligi Wybitnie niepomyslnie dla Polski ~?sumęc o ruezwykl.e d~m?słem ~na~ Narodow zb1~ra s~ę w połowie lutego r. przedsta';ia si~ sprawa produktów rol- 11..rn dla kształtowama się i ro~woju zy: b. konfe~encja międzynarodo:wa w celu 1 nych, ktora nie ma być objęta rozej- Spłata długów zagranicznych C.i~ gospodarczego w poszczegolnych pan stworzema podstaw dla rozejmu celnego mem celnym. Przedstawiana też jest w p stwach. Sprawy te są u nas mało znane, i rokowaf1 o obniżenie stawek celnych. rozejmie klauzula arbitrażowa, zgodnie przez aństwowy.dani< Ro!ny J::-t~~:?lYvie~ z~ wzglę?u _na ~pecjalne ~a- O~a~iaj~c. wycrlerpuj.ąco istniejące z którą arbitraż rozpoczyna się od zwy- W tych d~iach.' zgo?nie z przewirnnk1,, w Jakich znajduje się P?lska, Ja- w tej dz1??zmie trzy projekty, referent kłego sądu, a kończy się w Trybunale dzianemi termmam1, Panstw?~Y., Bank ll/q panstwo o charakterze rolmczo-prze- wskazał, 1z taryfy celne, będące wyra- Międzynarodowym w Hadze. P. dyr. Rolny przekazał około 22.? nuljonow złe :nysiowym, zagadnienia te powinny wy- zem najrozmaitszych tendencyj, trudno Trepka w konkluzji stwierdził, że szereg tych tytułem, spłaty posiadanych przez ;11olać sopecjalne zainteresowanie. To też jest sprowadzić do jednego mianownika. powodów przemawia za tern, aby Polska Bank kredytow zagramcznych. c:.g~jrze się.stało: ż~ Sto~arz~szenie Pol- Na uwa~ę zasłu~uje też f.akt, że pań- narazie ustosunkowała się z rezerwą do ~..ich Pubhcystow l Dz1enmkarzy Go- stwa, ktore podpiszą rozejm celny, zo- rozejmu celnego. Otwarcie wodociągu w G~'yn1 i:.;,;.odarczych zainaugurowało w roku bie- b;)wiążą się, iż żadne podwyżki ceł, któ- Ostatnim referentem był p. dyr. St. ~cym zebrania dyskusyjne zbiorowym re miały miejsce, poczynając od 1-go Wartalski, który zobrazował prace Ligi ref-eratem pierwszorzędnych znawców października ub. r., nie będą stosowane. Narodów w dziedzinie polityki handlo!'ias.ego życia gospodarczego i rzeczni- W tej formie jest konwencja nie do wej, wskazując jednocześnie na liczne W dniu 5 lutego r. b. nastąpi w Gdyni uroczyste otwarcie wodociagu skiego - miej- ków naszych spraw na terenie międzyna przyjęcia dla Polski. Nowa bowiem tary- przeszkody, jakie istnieją w tym kierun- Poświęcenie na ~ 11~1 ;ęl.s:.'"niq,; i:;odowym pp. prezesa B. Hersego, dyr. fa celna, opracowywana już od kilku ku na terenie międzynarodowym. <li i: i.!f.;;v..,._,.9 po;.;ła E. ''repki i dyr. St. Wartalskiego. lat, zostanie wprowadzona w Polsce do- Referent szczegółowo omówił sprawę elektrowni wodnej w Polsce Po zagajeniu zebrania przez prezesa piero w przyszłym roku. Ponadto nie- świadectw pochodzenia, konwencji o- Jak się dowiadujemy, uroczystość ~towarzyszenia, b ł ł dr. Alfreda Kielskiego, którym, państwom trzeba będzie wymó- siedlenia, protekcjonizmu pośredniego w otwarcia i poświęcerna największej elek za, ra g os p. prezes Bogusław Herse, wie traktaty handlowe, dla nas bardzo rodzaju szykan weterynaryjnych itp., u- trowni wodnej na ziemia.eh polskicłi w żu ktory podał genezę powstania i skreślił niekorzystne. Wreszcie z niektóremi pań wydatniając rolę, jaką odgrywa w dzieposu:zególne etapy rozwoju Międzynaro- stwami pozostajemy w stanie beztrakta- dzinie konsolidacji stosunków gospodar- rze na Pomorzu odbędzie się w dum 15 dowej ~by.handlowej. towym. czych w Europie Liga Narodów i Mię- lutego r. b. Uroczysto8ć ta zbiega się z SpecJalme zainteresują nas następu- Należy zauważyć, że cła, mające cha dzynarodowa zba Handlowa. terminem obchodu O-lecia odzyskania 'ł Ud ł ak Pomorza. W uroczystości poświęcenia Jące &zczego y. zia Polski w Między- r ter fiskalny, nie są objęte rozejmem M. G. elektrowni weźmie prawdopodobnie u- u1u odowej zbie Handlowej datuje się i że w razie katastrofy rozejm celny zo- ~ ~~.~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~r~~~~~.k~ narodowej zby Handlowej, po wyga- = ry zapowiedział swój przyjazd do Toruśnięciu ostatniej kadencji, czyli po upły Sytuacia na giełdzie dewi zowo-akcyj ne~i ~~~~:z~bchód dziesięciolecia odzyskania wie dwóch lat, będzie przedstawiciel '.J ~ rol:ipiki. T nie u.leglct poważnie~szym zmianom Wychodz'ctwo w Połsc.6. prezes.c erse om6wił bliżej dzia-.j ~.ialność Polskiego Komitetu Narodowego Sytuacja na giełdzie dewizowo-akcyj- kurs 4 i pół proc. listy zastawne ziemskie. W latach l\.. H., opierającego się 0 Związek zb nej w ubiegłym tygodniu nie uległa po- Ponadto wielkiem powodzeniem cieszyły. Przemysłowo-Handlowych w Polsce, Cen wa:i;i:iejszyui zm1auum..zapotrzeuowanie się listy miast prowincjonalnych, szcze- W r wyjechalo z Polski ogć). t alny Związek Polskiego Górnictwa, na dewizy by10 stosunkowo małe przy gólnie 8% m. Łodzi i 10 proc. m. Siedlec. łem emigrantów. W r w 1 ''7emysłu, Handlu, i Finansów i Naczel- tendencji niejeunolitej. Dolar gotówko- Bilans Banku Polskiego na H dekadę r. mie~iącach ~d styczni.a do września włąl j Organizacji Pi zernysłu i Rolnictwa wy był w duzem zaoriarowaniu szczegól- b. wykazuje zapas złota '/00681 tys. zł. t. j. czine wyerrngrowalo wychodźd10dniej Polski, podkreślając wybitne niej pod koniec tygodnia przy braku na- o 89 ty~. zł. więcej niż w poprzedniej de- có.w, yv tern: do Francji , do uwługi senatora Gliwica i dyr. Faltera, uywców, wskutek czego dolar gotów- kadzie. Skutkiem zmniejszenia obiegu bi- Niemiec , do 8tanów Zjednojako rzeczników Polski na terenie mię- Kowy był notowany 111ze3 i dokohywano Jetów bankowych pokrycie wzrosło dość czonych , do Kanady , dzynarodowym. Referent wskazał na tru obrotów nim po lmrsie,88-8,87. Ten- znacznie. Stosunek procentowy pokrycia do Argentyny , do Brazylji - dności, jakie napotkała Polska na ostat- dencja zmżkowa na rynku prywatnym do- obiegu biletów i natychmiast płatnych zo- G.428. ni1:1 kongresie amsterdamskim, jako lara gotówkowego tłomaczy się poniekąd bowiązań Banku wynosi 41, 16 proc. Powróciło do Polski w r ym o panstwo o stn1kturze mieszanej. Trud- pogioskami o ukazanm się na rynku tał- ( 11,16 proc. ponad pokrycie statutowe). gółem emigrantów. W pierwności te potęguje jeszcze fakt, że na 0 _ szl wyc11 dolarow, przewazme w bankno- Portfel wekslowy Banku Polskiego, wyno- szych trzech kwartałach 1929 r. wróciło statnim kongresie M.. H. były repre- ta1.:u 10u-c.t01arowy szący w grudniu r. ub. 781 milj. zł wy- z obczyzny do kraju wychodźców, ir,entowane państwa bądź wybitnie prze- Na ry11ku papicrow dywidendowych kazał nie\,iyzyskanego kredytu na sumę w tem z Francji , z Niermec - mysłowe, bądź też wybitnie agrarne. cieszy1y Sit;! w ua1:.zy111 ciągu naj w1~ks:te111 przeszło 200 milj. zł. i łomaczy się to prze , ze Stanów Zjednoczonych - 639, Wreszcie dodał, że delegacja polska na zaimeresowaniem akcje.balllm ł'ol~kiego, dewszystkiem ostrożną polityką kredyto- z Kanady - 630, z Argentyny , kongresie stale podkreślała, iż propago- Któremi obracano po Kursie wą, jaką prowadzi nasza instytucja e- z Brazylji osób. wany przez M.. H. liberalizm winien nemi akcjami bankowemi obroty były misyjna. Z przyznanych przez Bank Pol- Jak z powyższego zestawienia wyni~ być roz>szei'zoily na wymianę ludzi i ka- rninimalne. W grupie akcyj meta1urg1cz- ski 55 milj. zł. na zastawowy kredyt rol- ka, reemigracja wychodźców w r. pitału. nych większe zainteresowanie budzuy ak- niczy państwowe instytucje finansowe, 1929-ym w porównaniu z r znacz- Bar~o ciekawie wypadł referat p. cje Starachowickje przy braku podaży. zwłaszcza Bank Rolny, uruchomiły zna- nie osłabła. dyr. E. Trepki, który na wstępie wska- ijozatem dokonywano dużych obrotów ak- czną część tego kredytu. Wyzyskany przez ~a~!!!!!!~~!l!!!!llllll!!i!!!!!!!!!!~~z~-~~~~!!li!!!!!!!!ł!f*~ww.!l!!!t. zał, że geneza projektu 0 rozejmie cel- cjami Nobla. Pozostałe akcje przemysło- rolnictwo w Banku Polskim kredyt osiąg- Przy ul. Piotrkowskiej Nr. 183 wielka nym ściśle się wiąże z tendencjami wol- we kształtowały się zniżkowo przy bar- nął najwyższą cyfrę 35,617 tys. zł. MEH A Vlll!llRUJA n()-handlowemi, jali;:ie zapanowały bez- tlzo ograniczonych onrotach. Z wazniejszych wydarzeń na między- '9 n;q~.allii~ap pośrednio po wojnie. Szereg państw eu- W grupie pal1stwcwych pożyczek pre- narodowym rynku pieniężnym należy za- zwierząt egzotycznych 619 ropejskich, na czele z Anglją, najbar- mjowycn liczniejszych tranzakcyj dokony- notować dalszą zniżkę stopy dyskonto- Lwy, tygrysy, węże niedźwiedzie latające psy dziej zainteresowany w eksporcie, za- wano 5% pożyczką dolarową i 4% poż. wej w Europie. Dnia 25 b. m. węgierskie 150 okazów 150 okazów ' t k ' h k b d k" B k' N d b ł 50 różnych gatunków małp czął zwalczać wybujały protekcjonizm 111wes ycyiną, toryc urs w u tygo - 1 austqac te an 1 aro owe 0 mży Y sto- otwarte codziennie od 10 rano do 10 wieczói jako zjawisko szkodliwe. Ruch ten za- ni!:! znacznie się poprawił. Listy zastaw- pę swą z 7 i pół na 7 proc. Należy się spo- wejście 50 i 3o gr. wiera niewątpliwie pierwiastki zdrowe, ne i obligacje Banku Gospodarstwa Kra- dziewać w najbliższym czasie dalszego!11!1!!~!!!!!!!!~--~!!!!!l!l!ll!lllfll~~nl!li!~~~!!!'l!!!!!!!!!!!!~~ ale należy uwzgl ędnić fakt, że w tych jowego i Państwowego Banku Rolnego obniżenia stopy dyskontowej w bankach tendencjach liberalriych kryją się ele- utrzymały swój kurs na niezmienionym emisyjnych Angjli i Holandji. Jak donosi menty wybitnie polityczne. poziomie, a mianowicie: za 8% - pła- prasa zagraniczna, prawdopodobnie na Uwaga!!! Szczególnie podkreślić trzeba, że po- cono 94 i za 7% - 83,25. najbliższem posiedzeniu, Rada Banku Antnimo zaleceń Konferencji Ekonomicz- Dla prywatnych papierów lokacyjnych gielskiego wystąpi z wnioskiem o obniżenej (w r. 1927), zwracających się prze- panowala tendencja mocniejsza. n tere- nie stopy dyskontowej Banku Anglji o pół ciwko wszelkim szykanom i podwyższe- sowano się głównie 8% list. zast. m. War-1 procent. Należy również oczekiwać zniżniu stawek celnych, w ciągu ostatnich szawy, których kurs pod koniec tygodnia ki dyskonta innych banków biletowych u dwóch lat raczej nastąpiło w poszcze- nieco osłabł, wskutek realizacji zysków. Europie, między innerni Banku Polskiego. Hallo!!! w A G A f 'gólnych państwach podniesienie taryf Również znacznie poprawiły swój i (SKRA) celnych. Jednak pewn~ akcje kolektywne G Ligi Narodów ni e pozostają!::=~!:~ \tożliwości emigracyjne z Po ski do Niemiec ~~~~~~~ Giełda zbożowa tyto ; Pszenica ł1.50; Owies jednolity ; Jęczmień na kaszę ; Jęczmień bro.varny ; Mąka pszenna hlksusowa ; Mq.ka pszenna J 61.00; Mąka żytnia według typu przepisowego ; Otręby przenne szale ; Otręby pszenne średnie lg.50 Otręby żytnie ~ 11.25; Kuchy lrrian~ ; Kuchy rzepakowe ; Groch jadalny Obroty średnie. - Usposobienie spokojne. w najbliższych Od ;roku 1914 do 1918 notowano w Niemczech, jak zresztą i w innych krajach, biorących udział w wojnie, gwałtowny spadek liczby urodzin. Wybitny statystyk niemieckich związków zawodowych, Wojtyński (emigrant l'osyjski), przeprowadził odpowiednie o bliczenia, z których wynika, iż już w r zjawi się ludzi poszukujących pracy o mniej, niż w r Spra latach wa ta ma duże znaczenie dla Polski, skąd corocznie około ludzi emigruje na sezonowe roboty. Zmniejszenie liczby poszukujących praey odbije się bowiem w pierwszym rzędzie na rolnictwie niemieckiem, które i w normalnych latach odczuwa brak rąk do p1 acy i musi, jak widzieliśmy, sprowadzać robotników rolnych z Polski. Całkowite stacje odbiorcze od zł. 40. oraz odbiorniki lampowe selektywne pcl najprzystępniejszych i dogodnych warunkach poleca 589 il Gdańska 12 Pogotowie dzwoń tel adjowe

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

STANO S O I. ZA SKI GO

STANO S O I. ZA SKI GO o lłuąelł ZAW ElłA l'. y Ą 8 DODATCU Ul.USTlłOWA EGG OpłAta pocztow ai.cezo.aa ryezałtedj Nr. S Niedziela, dnia S stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 DZERlłllC Telefony:

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

Blok PPS. i HSPP. zawarty.

Blok PPS. i HSPP. zawarty. %»%mm$&&$ mjmer ztewź&rto 2& stron,, a tttiiaftowlęie: 18 stron Opłata pocztowa niszczona ryczałteti*- lhrtlfowanjc RFhAKCJA AHMNTSTRACJA POTRKOWSKA 49. 0OH2NY PRZYJKC REDAKCJ 6 7 POPOŁUDNU WYDANE PORANNE.

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

udusił żonę i 3-lełniego synka

udusił żonę i 3-lełniego synka I;i-ta Tel. U&28, 10&ab Adnu rphtj*; Tel 1S2.4S, ul Swlrki t4i»t>iej' Karola) Nr. 2..# i M tssupea przyjmuje >d g

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN.

Ceno numeru 15 grosza. REPUBLIKA MARSZ GŁODNYCH NA LONDYN. Ceno numeru 5 grosza. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 2 stron REPUBLIKA Rok X I LÓDZ. PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIKA 932 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 29 8 MARSZ GŁODNYCH

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Cena numeru tylko 10 groszy

Cena numeru tylko 10 groszy ------------ - ---------- ----------------------- ------------------------ ------------------------------------------ Cena numeru tylko 10 groszy Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem DdüJciy Ta*4fi JAtyalhłyc&łitf

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH

REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH Oplotą pocztowa uiszczona ryczałtem. Cena numeru 15 śroszp ILUSTROWANA Dzisieiszy numer zawiera IZ stron REJESTRACJA MAJĄTKÓW ZAGRANICZNYCH należących do osób zamieszkałych na terenie Rzplitej. - Wszelkiego

Bardziej szczegółowo

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE.

E KATASTROFY LOTNICZE W DĘBLINIE. Cena numeru555 groszu. Q7 C OO CTpnMi 6 s t r o n»republiki", 4 strony Dodatku Ł A J J \Ull. Naukowego" i 8 stron Panoramy". Literacko- Mata Pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Kok ix ŁÓDŹ. NIEDZIELA,

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W ychodzi raz w tygoidniu. Porto opłacone ryczałtem. Rok XIII. Kraków, dnia 17 października 1930 Nr. 37. ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C en a a b o n a m e n t u : Abonament

Bardziej szczegółowo

Zaognienie sytuacji na Wscho zie

Zaognienie sytuacji na Wscho zie SPORT Dziś ' 10 siron. HANDEL nr. 190. Onłata nocztowa uiszczona rvczałtem. Rok I - DZIENNIK SPOłECZNY. POLITYCZNY I LITERACKI Redakcja i Administracja Piotrkowska Nr. 101. - Redaktor przyjmuje od godz.

Bardziej szczegółowo

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna

Lotnik Doret opisał przebieg katastrofy w następujący słowach: Powodem katastrofy, która wydarzyła się o godzinie 8-ej rano była niepomyślna i edakcia Zawadzka L Telefony 138-28. 182-48. 102-28.- Administracja Piotrkowska 11. - Telefon 102-29. Red aktowi, jego zastępca pnyimują od do cent iei osi rt. 'r< -NUIUCRDTA za«r,1 Artykuły nadesłane

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u.

Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... r zeczypos. stor cy przeciwko Korfante u. Nr 95 t6d', 5roda 19 ta 1922 roku.' Roll V ~------------------~--------------~~~~~... e j DZEN~K POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. ~ / k ]1',0 1=:'1 Redakcja i Administracja: Piotrkowska 106. 1.8.111 łua

Bardziej szczegółowo

& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---...

& 1 F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... :'...---... (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo

Bardziej szczegółowo