b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b d k --ó-- z przedstawicielami organizacyj rolniczych"

Transkrypt

1 Opłata pocztowa aiuczana ryczałtem Nr. 29 Czwartek, dnia 30 stycznia 1930 r. Rok V REDAKCJA i ADMNSTRACJA, Łódź, Piotrkowska Nr. 15 ' Telefony: Redakcji Administracji DZEllRllC BEZPAlłT~JR~ Cena 20 groszy -!t Redaktor naczelny pn:y1mu1e ~odziennie od godziny 9-7 wilłciorea Sekretarjat czynny od ~rodz. l2 1 w poł. i od 6 7 wiei:1 l'*'!'!p ' EE ~ ""'!* ÓDŹ MA OTRZY Ć 7 MLJ. ZŁ. B na budowę domów mieszkalnych dowa kolonji robotniczej i urz dn zej w Wi KoresPQndent Hasła" donosi z Warsuiwy: rozpocznie ię w bieżącym. roku rań aby z.awszasu zebrać odpowiedni fun- szów n.a budowę domów tttiesikalnycb jest W związku z nadchodzącym sezonem dusze, przeznaczone na budowę. plan r> min. Prystora. budowlanym Rząd wytęża wszystkie Jednym z projektów uzyskania fundu- Według tego planu wszystkie fowarzynych, ew. samorządów rozpocząć na wielsiły, aby przy współudziale instytucyj społecz- 50 i 1 b d k ką skatę budownictwo domów mieszkat- ml J z na u OWP-im 1esz an' nych dla robotników i pracowników umy- " słowycb. Budownictwo takie dałoby podwójną S Projekt odpowiedniej ustawy został wczoraj korzyść: złagodziłoby w znacznym stop- przyjęty przez enat niu głód mieszkaniowy i dałoby możność Korespondent Hasła" donosi z Warszawy: zwoli ona w fonuie zaliczek z rezerw kazatrudnienia kilfm albo kilkunastu tysięcy Na wstępie wczorajszego posiedzenia sowych przeznaczyć kwotę 50 miłjonów, bezrobotoycll Senatu złożył ślubowanie senator March- które zostaną zwrócone po zrealizowaniu Z tej racji Rząd dokłada wszelkich sta- Jewski, rektor.wszechnicy Jagicllo1'iskiej, pożyczki zagranicznej 100 miljonów. ws _&Ł± który ws.zedł na miejsce zmarłego senatora Senator Gross (P. P. S.) wita ustaw~ D k ks. Albrechta, z uznaniem, ubolewa jednak, że została e egacja DleDtleC a Po załatwieniu kilku drobnych spraw tak późno uchwalona, gdyż zgłoszona była ' przybyła do Warszawy Senat przystąpił dalej do projektu ustawy, już w marcu r. ub. W ten sposób jeden se- Korespondent Hasła~' donosi z \Varszawy: upoważniającej ministra Skarbu do uloko zon budowlany został stracony. Wczoraj przybyła do stolic] delegacja wania 50 miljonów z rezerw kasowych w Projekt ustawy przyjęto bez zmian. niemiecka do rokowań handlowych z Pol- papierach wartościowych. Na tem lzba zakończyła obrady. Naską, przerwanych przed paru tygodniami. Sprawozdawca senator Si.arski (B. B.) stępnc J)Osiedzenie w sobotę, dnia 1 lute Z ramienia przemysłowców niemiec- podkreśla, że ustawa ma na celu popiera- go o godz. 4-ei po poł. kich bierze udział w rokowaniach radca nie budownictwa mieszkaniowego. P-0- Kast el. --ó--.. Centrolew" przygotow~ł M1auowan1e Komisarza Rządu k f, dl p ł na m. ~arsj;~wę WnlOSe DleU DOSC a m1n. rys ora Korespondent Hasła donosi z Warszawy:... d... p p d t R l't. d Korespondent Hasła" donosi z Warszawy: Termin zgłoszenia o pow1ed111ego wmo. tan r_ezy ~n zeczypospo 1. ej ~o Grupa Centrolewu" uzgodniła osta- sku narazie nic został ustalony, jest jed- r pis~- w ~mu 29 b. m. dek~et, mianuj.ący tecznie svve stanowisko wobec propozycji nak prawdopodobne, iż nie zostani_e on doty~hcz3;.sowego na_cz.elmka. wydziału P. P. S. co do zgłoszenia votum nieufności zniesiony obecnie, aby nic stwarzać truclbezp1eczenstwa w Mm1sterstw1e S?raw. ministrowi Prystorowi. ności w uchwalaniu budżetu. Wewnętrznych, p. Henryka Kaweckiego, P. -0- ~~:z':.'~:" Rządu "" miasto Wł= Sprawa pomocy dla rolnictwa Ratyfikacja traktatu polsko-węgierskiego Budapeszt 29 stycmia. Dziś w węgierskim ministerstwie.;p:caw zagranicznych min. spr. zagranicznych Walco i polski charge d'affair w Budapes r,cie p. Łazarski wymienili dokumenty ratyfikacyjne polsko - węgier skiego traktatu konsyljacyjno - arbitrażowego, z~wartego 30 listopada 1928 roku. (PAT) Konferencja p. ministra Połczyńskiego z przedstawicielami organizacyj rolniczych Warszawa 29 stycznia. przez p. ministra Janta - Połczyńskiego W dniu dzisiejszym o godz. 10-ejlw celu przedyskutowania z przedgtawiprzcd południ~m rozpoczęła si~ w mini- cie]an~i organizacji roln_iczych planu dosterstwie rolmctwa konferencja zwołana raznej pomocy dla rolnictwa. <PAT)_ Henderson wierzy w pomyślność konferencji londyńskiej Przyj~cie Davey'a LONDYN, 29.. Minister Henderson który ma dotyczyć ograniczenia zbrojeń przemawiał wczoraj na bankiecie. Oświad nietylko pięciu mocarstw, lecz wszystkich Nowy Jork 29 stycznia. czył on, iż po pomyślnem zakończeniu lon- państw i na wszystkich morzach. Hender- Doradca finansowy Polski p. Davey dyńskiej konferencji rozbrojeniowej ocze- son oświadczył, iż nic liczy się z możliwopodejmowany był śniadaniem w hotelu kiwać można nowego etapu prac nad roz- ścią niepomyślnej:!:o zakończenia obrad kon Astor prze.z amerykańskie stowarz}_'.sze- brojeniem morskiem. Celem tych prac bę- ferencji. nia hwieckie i Polsko - Amerykanską dzie zawarcie mic.;dzynarodowego układu, r zbę 11 :i.ndlową. (PAT) -0-- is rzostwa hockejowe w zawieszeniu Chamonix 29 stycznia. Odwilż w Chamoix trwa, uniemożliwiając przeprowadzenie hoclcejowych mistrzostw ~wiata: Jeśli d:fr:ill!jsz1:j nocy nie chwyci m1 óz, Lo rnistr-zostwa ~wiatowe zostai1ą rozegrane w Davos. (PAT).---:P---- anda h ndlarzy narkotyków schwytana w Berlinie BERLN, Policja berlińska wykryła po c\łu~ich poszukiwaniach szajkę mięt11yn:1 rod11wych handlarzy narkotvk6w, kićirl.}' za puśrt:i..ln.ictwt:n łąc.";znikó\\ spru~ wadzali, prawdopodobnie z Kowna do '.irmy Lunc wielkie ilości kokainy, morfiny idnn..vch ~uk~ków przez Gdań k. -.W.' mieszkaniach aresztowanych wspólników tajnego handlu narkotykami znaleziono 540 :lmpułek modiny i kokainy. jeorn 7 głównych ciłonków.:s;;rajki, ni1:jakl F'u :ila L, J ui w karany był za przemycanie narkotyków nµ Litwie. (PAT) zew w c1tg11 5 lat wy ze swych f unduszó v 125 mi.lj. stwa ubezpiecz~mowe zna zą l.m.do ilę domów dla ubcipleczonych. Na rok bieżący wypadnie zatem ~ mi!j. złotych, z której to kwoty Łódź m otrzyu1ać 7 miłjonów. Suma ta przeznaczona będzie na budowę kołouji robotniczej i domu dla 11racow ników 1.lmysłowych na Polesiu Widzew ski em. W związku z temi projektami w dniu 3 lutego r. b. odbędzie się w Warszawie wielki zjazd przedstawicieli towarzys~ ubezpieczeniowych, na którem zapadną ostateczne decyzje. Delegaci PPSCKW u p. premjera Korespondent Hasła'' donosi z Waruawy. Premjcr Bartel przyjął wczoraj o godz. 11-cj przed poł. posłów żuławskiego i Stańczyka, obu z C. K. W. P. P. S., k:tórzy delegowani zostali przez Centralną Ko misję Związków zawodowych do przcdsta wienia prcmjerowi różnych postulalów ro. botniczych godzinny Jot sterowca angielskiego Londyn 29 stycznia. Sterowiec angiel.ski R. 100 " wylą dował dzisiaj o godz. 2-ej w Ga.rdmg ton, po 53 godzinach lotu. Sterowiec prz~ był 4,800 kilometrów. (A W) Parlament austrj cki rozpoczął obrady Wiedeń 29 stycznia. Droś po południu parlament austrjac. ki rozpoczął po przerwie świątecznnj swe obrady. Socjal - demokraci zgłosili inter pelację w sprawie braku pracy. (PA'l') Strajk kolejowy w nd.jach Londyn 29 stycznia. 'Agencja Reutera donosi z Bombayu, że związek kolejarzy indyjskich zapo wiedział na dzień 4 lutego strajk jedno dniowy na ws'zystkich linjach kole.io wych. Długość linji, na których ma WY buchnąć strajk wynosi 6000 klm. (PAT Smierć rodziców przy ratowaniu dzieci LONDYN, 29.. W miejscowości C(')le, rado w stanie Texas spłonęła podczas po..luu dornu m~tk:1 1 pieciorgiem dzieci. Oicie<.:, kto1y u::.iło\.;;ll nilowa~ 1yLltmiz, zginqł taki.e w ogniu. -~e,--...

2 Str. 2 HASŁO" z dnia 30 stycznia 1930 ;:ol{n. Nr. '1 ZPO Z~& WAL. il Z U AWT WBlłEW Pił TESTO Cl.UBU BD PUJr. CjA UCHWALl&A USTAWJi PiłłZEC UlłZ!iDN icoll\..wrażena OGóLNE. Komisja poczyniła nieznaczne zmiany adwokatury i notarjatu. Oprócz tych Wczorajsze posiedzenie Sejmu było w projekcie 6-u klubów, wskutek czego kar projekt wprowadza szybsze postępo-,_.-0gi)~ nieciekawe. nastąpiło obostrzenie w karach dodatko- wanie. Wi~~:ej zainteresowania wywołał jedy- wych, czyli w skutkach skazania. Pro.- Poseł Seidler (BB) zauważa, że nooie?<ujd-~t ustawy klubów Centrolewu" jekt wymienia: pozbawienie czynnego i welizacja winna pójść w dwuch kieruno ~anie!!woijody wyborów przed nad- biernego prawa wyborczego przez 10 lat, kach: uchylić dzielnicowość, a ponadto Zydau #ładty ~1.1'7. ę4.oików. względnie 5 lat, wraz z utratą piastowa- zająć się ściganiem przestępstw wybor- Pc~wb Zana 'llftti-.,skowi: godzące- nych mandatów, następnie wydalenie ze czych, w ustawodawstwie dotychczasotaa ~ łldlę tuz.ędn.ików, a pośred- służby państwowej i samorzadowej z wem nieuregulowanych. liio ł at~) ~~a, wysi.ąpił b. j utra'.:tt pr~w,,ąynikaj:zr;ych ze. służby, i :Mówca zaznacza, że ustawodawstwo '~~le Klub pfo!">o!l 1,:jąc odrzu-. wreszcie :pc.-:~b.~_v;:lc,,je prv w::i piastov;rania wyjątkowe w zasadzie zawodzi. Wnio "~ l.~'łwl, ed~ ~wałp.nle i~_j,~-~e::z- j urzędów puł)licrnych oraz wyko::-!ywanij.. sek z.głoszony uważa za akcję niemiło- 1"11.~t i deą m11hka... l, prawoda.. v.wa, doi.-. uuz: - Mili'iii~~~ t-j.tu~1 dan Kłttb B. B.... "' liiilii!3'a!iwjl'.dl _*!!!!± - ~ d R 1.:i:;;.~emy ie oie pr.i:ełamały jcunlllf( p _.f, ~ (i) p 1 o uscąp1en1u r1111~ o. e :~~jtp~; ~~l~~~?i~3~tt(a:zc:1~~!~;~~: uys- ~ 1ve~y Gen. Bei anguer przywraca ustro1 konstytucyjny PRZEBEG OBRAD. Wal'smwa 29 stycznia. Paryż 29 stycznia. Primo de Rivera w krytyczny wczo- Dzisiejsze plenarne obrady Sejmu Następca dyktatora Hiszpanji Primo rajszy wieczór przedstawił królowi groź- ~zpoczęly się 0 godz de Rivery, generał Berenguer, liczy 57 ną sytuację w Kadyksie i zażądał usunię w pierwszem czytaniu odesłano do lat i uchodzi za wybitnego polityka i za- cia księcia Carlosa ze stanowiska guber ~omisji wojskowej ustawę 0 poborze re- służonego oficera. Gen. Berenguer odzna natora Andaluzji oraz złożenia z urzędu kruta, a po krótkiem przemówieniu czył się w roku 1921 w Marokku hisz- dowódcy garnizonu w Kadyksie. Król sprawozdawcy Krzyżanowskiego przyję- pańskim podczas walk z Riff-kabylami, odmówił dyktatorowi. który wobec tego to w 3-im czytaniu ustawę 0 dodatko- zwyciężył powstańców i zdobył Tetuan. złożył dymisję. wych kredytach na okres od 1 kwietnia Wiadomość o dymisji l'1 imo de Rive r. do 31 marca 1930 r. ry wywołała w Hiszpanji wielkie wraże- Zkolei poseł Zaczek (BB) referował nie. Rząd gen. Bercnguera, jak przypuastawę o ulgach podatkowych dla ka- szczają., postawi sobie jako pierwsze zapitałów. Ustawa ma.z.a'lviesić wymiar i danie stopniowe przywrócenie ustroju pobór podatku od kredytu krótkotermi- konstytucyjnego i przygotowanie gruntu uowego na czas nieograniczony. dla rządu parlamentarnego. Do rządu Be Ustawę przyjęto w drugiem i trze- renguera wejść mają reprezentanci opociem czytaniu. zycji. Poseł Liebermann referował wniosek 6-u klubów lewicy i centrum w sprawie Wyszło na jaw, iż ustawy o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzedników. 1-szy dźwiękowy Kinoteatr w Łodzi SPLll~D ~ 20. NARUTOWCZA 20 Dziś i dni następnych Znakomita, znana z Filharmonji za występów w sali Kremer Odśpiewa szereg najlepszych piosenek ze swego najnowszego repertuaru. Szalona, roztańczona, "Cnotliwa grze sznica" Cołleen Moore w najnowszym filmie dźwiękowym p.t. Romans spółczesnej panny Wzrusza i bawi widzów wraz z Neil Hamiltonem Filmy wyśw:etlane na aparatach dźwię kowych światowej sławy " "Vestell'n Electric Company" Początek seansów o g. 5.30, 8 i 10 Bilety wolnych wejć nieważne Paryż 29 stycznia. je<1nym z powodów który skłonił dyktatora Primo de Riverę do dymisji, była wiadomość o przygotowującem się powstaniu garnizonu w Kadyksie przeciwko dyrektorjatowi. Na czele powstania stał szwagier króla Al " fonsa, książę Carlos sierną i beznadziejną niewiary W wła sne społeczeństwo, a w1ęc niewiary nietylko wobec zespołu urzędniczego, lecz także wobec małego cz:10wieka w najmniejszym samorządzie, który jako delegat wchodzi w skład komisji wybor czej. Ustawodawca musi się kierować wielkim rozumem i spokojem i nie powinny grać u niego nerwy. Nastrój chwili jest tern, co cechuje ostatnie prace ustawodawcze Sejmu. Mówca kończy oświad <:zeniem: czyny karygodne potępiać hę dziemy zawsze. Jesteśmy za ncwehzacją ustaw o nadużyciach wyborczych, lecz po dyktowaną spokojną rozwagą, obejmującą całokształt zagadnienia i w3zystkie dzielnice. Głosować zaś będziemy przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, jako wielkiemu aktowi niewiary we własne społeczeństwo". Poseł Podoski projektuje wprowadze nie jednolitego ustawodawstwa, zabezpieczającego czystość wyborów. Przepisy dotycizące tej sprawy są wzięte z opracowania komisji kodyfikacyjn j, która już przygotowała całokształt kodeksu karne Madryt 29 stycznia. go. Bierzemy odpowiedni rozdział Primo de Rivera oświadczył dzienni- mówi poseł Podoski - i propon.ujemy karzom, iż ma nadzieję, że Hiszpanja bę- wprowad?ić go już dziś w życie. Więkdzie przez długi czas jeszcze rządzona szc;ść komisji czyni rzecz wręcz odwrottym systemem, który on wprowadził. ną: ujmuje tylko pewną część przepi- Były dyktator zapowiada wy3asmenie sów przeciwko nadużyciom wyborczym przyczyn dymisji i oświadczył, iż wyda popełnionym przez pewne kategorje o odezwę. w której pożegna się z armją, byw~tt:.ii, nietylko urzędników, lecz i de Madqt 29 stycznia. legatów, zasiadających w komisjach wy- Hrabia Mortera odwiedził dziś gen. borczych. Mówca polemizuje dalej z Berenguera, któremu zapewnił swe po- wnioskiem 6--ciu klubów i kończy o parcie. Berenguer udał się o godz. 11-ej świadczeniem, że propozycje klubu BB. do pałacu królewskiego, gdzie odbył na- dążą do kodyfikacji i unifikacji pewnej radę z królem. Oświadczył on przedsta- dziedziny prawa karnego. Nadajemy od wicielom prasy, Ż ma nadzieję, iż zdo- nośnym przepisom takie brzmienie, aby ła szybko utworzyć nowy gabinet. można znieść ustawę w momencie, kiedy 1(PAT) wejdzie w życie cały k(ldeks karny. opra 200 zasypanych górników czeka na ratunek TOKJO, W jednej z kopalń na kiem windy zawalił się szyb, tak, że 200 Formozie.zerwała się winda wraz ze zjeż- robotników zostało uwięzionych w poddżającymi do pracy górnikami. ziemiach. Dotychczas zdołano wyratować Wskutek wstrząsu wywołanego spad- 35 górników. S mi er ć starca pod lodem ~ 01~~- w oczach ślizgającego się młodzieńca Bydgoszcz 29 stycznia. We wsi Mosna pod Czerskiem 75- letni.michał Klamer chcąc skrócić sobie drogę do domu, chciał przejść przez zamarznięte jezioro. W ca wili, gdy znaj do wał się już o wędzie lodu. 200 metrów od brzegu, lód pękł i starzec ~padł do wody. Tonący utr~ymywał się Jeszcze przez ok.')ło 20 minut na powierzchni, chwytając rękami i zębami kra- Krzyki słychać było w pobliskiej wsi Mosna, nikt jednak nie pośpieszył ratować tonącego. Ponadto ślizgający się na brzegu 27-letni Kozłowski spokojnie i z zainteresowaniem przyglądał się walce starca ze śmiel'cią, nie spiesząc wcale z pomocą. Przeciwko Kozłowskiemu toczyły skargę. cowany przez komisję kodyfikacyjną. Po odrzuceniu wszystkich poprawek ustawę przyjęto w drugiem czytaniu. Pose: Podoski sprzeciwia się trzeciemu czytaniu i opierając się na. reguiaminie prosi o dwugodzinną przerwę, zap<>wia dając wniesienie poprawek kompromiso Marszałek uwzględnił to życzenie. Po przerwie pos. Podoski (BB) zgłosil: do 3--go czytania szereg poprawek. Przemawiali jeszcze: pos. Sypuła (frak. kom.) i sprawoodawca pos. Lie berman, który dopatruje się w tych poprawkach sprzecznooci z powziętemi już uchwałami i prosi o odrzucenie tych poprawek. W głosowaniu poprawki pos. Podoskiego odrzucono i ustawę przyjęto w 3-iem cztaniu. Odczytano jeszcze wnio ski i interpelacje. Następne posiedzenie w piątek 31 stycznia o godz. 12-ej w pol. Na pierw szym punkcie porządku dziennego wy. władze wy- bór wice - marsrz:ałka na miejsce posła Marka. (PAT) Dziś TEAT FJE O t~j i dni następnych! e flh+sp e a EAAAA w 0 ' Początek seansów w dni powszednie o godz. - 5,20, 7,15 i 9; w dni świąteczne - o godz. 3. 5, 7 i 9 EWA 'irit ' ffis #H Najlepsza produkcja wytwórni Pal!'amount r ZA O A Wstrząsający dramat~ niebywałej treści z cyklu "Niepotrzebny człowiek" w rolach głównych światowej sławy artyści OLGA BAKtANOWA i CLVE BROOK Reżyserja słynnego VCTORA SCHERTZNGERA Następny program : Dama w szkarłacie - ł

3 .,HASŁO z dnia 80 styczll.ia 1930 roku. LEKKO SL E AMPUTACJE Niedawno jeden z najgłębszych umy Ałów polskich bieżącej doby omawiał zagadnienie objektywizmu w polityce. Stwierdził, że nie jest ona areną, na której bujać mogą najniższe instynkta i najcz::1rniejsze namiętności, oraz przestrzegał, by była zgactila z moralnością i nie burzyła prawa, lecz pomagała do je ~o zwycięstwa. Gdy rozważamy te głę bokie słowa i 1%Ucimy myślą na prace komisji sejmowej nad naszym budżetem, ogarnia skrajne obrzydzenie i bezgraniczny pesymizm. Najważniejsze nasze zagadnienia, wytafone w budżecie cyfrowo, nie były rozważane z jedynie racjonalnego stanowiska interesu państwowego, lecz zostały rap!ugawione slmijnem partyjnidwem i oim skrupulatnie mierzone. Nie chodziło cziorjwm komisji budżelowej o szkody, jakie 9a~stwo przez brak mniam posłów poniesie, a jedynie o dokuczenie i rzucenie rządowi kilku belek pod nogi. W tein jcdr.em były zgodne koalkyjne llfowy ps -udopomyczne. Płachtą, l<tóra ich drażniła i wyprowatizała z równowagi, były fundusze dyspoeycyjne ministrów. Tu pierwszy lepszy pos eł, nie mający pojęcia o ważności ; niezbędności funduszu, wziąwszy nożyk do ręki, operował, ciął, amputował przy 1plauzie i wiwatach kompanjonów. Tak się bawią dzieci, operttjąc chrabąszcza. Lub warjaci. Fundusz dyspozycyjny jest kwestją "ufania. Sumy, oddane do dyspozycji. ministrowi, nie podlegają kontroli. Tak jest we Francji, Anglj~ Niemczech, talft, A.ttleryee, dalekiej Japonji. Na całym i.-wiecie. Z wyjątkien_t Polski. Musimy wszyscy mieć bezmiar zła w &obie, jeśli nie darzymy naszych najwyż szych dostojników tern zaufaniem, ja kie się należy każdemu uczciwett1u czł<>... wiekowi. Nie mogąc znieść całkowicie funduszów f. dyspozycyjnych, obcinn ie komisja wedle f!zych interesów.? Jest to sprawa dyskrecjonalna, załatwiona w cztery oczy, a więc nie mogąca podlegać kontroli. Bez funduszów dyspozycyjnych wykonywanie funkcyj przez ministrów byłoby utrudnione, przez kontrolę zaś i następstwa z tern związane wprost uniemożliwione. jakież więc wyjście z tego pozornegc labiryntu? Nie jawąość dysponowania fundusza-1 zagadnień - niezależnie od własnej aa-. mi i wprowadzenie tego czy innęgo spo- miętności. Wtedy przyjdzie zastanowiesobu kontroli! Na to iaden rząd i żaden nie, a po niem rozważny sąd, który nie minister zgodzić się nie może. O tern zresztą pozwoli w zacietrzewieniu kreślić, nadła nawet niefachowi posłowie komisji bu mywać, operować. dżetowej wiedzą, a przynajmniej wiedzieć Wtedy też zmniejszy się, lub całkowicie powinni. zniknie największy wriód naszeg<i Jedynem wyjściem jest objektywizm, pa litycznego życia: zacietrzewienie par czyli ustosunkowanie się do tego rodzaju tyjne. Adam Wilski. ; '" Socjalizm francuski na rozdrożu Od własnego korespondenta Hasła" Paryż, w styczniu 1930 r. prawicy, b. prezydenta Republiki, p, Mil- Od samego początku istnienia francus- leranda. Kierownicy partji oburzeni, że sokiej partji socjalistycznej nurtują w niej cjalista n1iał zasiadać w jednym gabinedwa prądy, które niejednokrotnie już cie z gen. Gallifet, zwołali natychmiast wyrzucały z jej łona najdzielniejsze je- kongres krajowy, na którym mimo wydnostki. Raz wraz bowiem, na każdym mowy Jauresa, Brianda i Viviani'ego zaniemal kongresie partyjnym wyplywa to padła uchwała, zabraniająca socjalistom samo pytanie_: czy, socjaliści powinni lub wstępow~nia do rz~dóv~ burżuazyjnych. czy mogą brac udział w rządach burżu- Jauresovvt udało się Jednak przetorsoazyjnych", czy też mają pózostać wobec wać dodatkowo uchwałę, że w razie wynich w opozycji? jątlrnwego wypadku" kongres zastanowi Pytanie to wydaje się dzisiaj nieaktu- się ponownie nad tą kwestją. Na podstaalne wobec tego, że socjaliści wielu in- wie tej uchwały kwestja partycypacjonych krajów odrzucili już doktrynerskie 1 nizmu i antyparcypacjonizmu wyplywa na skrupuły, które tyle wrzawy wywoły- każdym kongresie francuskiej partji sowały ongiś na kongresach socjalistycznych cjalistycznej. międzynarodowych. W całym szeregu Wkrótce jednak kwestja ta wypłynępaństw socjaliści brali lub biorą czynny fa i na kongresach międzynarodowych i udział w rządach, że wymienimy Niemcy, tak na kongresie paryskim w roku 1900 Anglję, Belgję, Szwecję, Danję i t. d. Je- ~eoretyk marksizmu Karol Kautsky zadeclyny w całej Europie socjalizm francuski cydował i spowodował przyjęcie uchwały, trzyma się jeszcze ślepo wskazań inię- że tylko wyjątkowo i przejściowo socja dzynarodowych kongresów socjalistycz- lista może wziąć udział w rządzit'. burnych z przed lat kilkudziesięciu, clrnć ży- żuazyjnyrn". Również kongres amstercie polityczne zrobiło w tym czasie skok damski, po historycznej polemice Bebla z olbi:.zymi. Faktycznie socjalizm francuski Jaurese111, potępił koncepcje rządowców", stoi poza realnem życiem politycznem i rnimo energjcznego sprz::.ciwu Ramsay Mac chroni się chętniej za okopy walki klaso- Donalda i Vandervelda. wej.- Uchwały te wywołały niezadowolenie Doktrynerstwo socjalizmu francuskiego wśród wielu przywódców socjalizmu tran~ datuje się od roku 1899, t. j. od momentu, cuskicgo. Jaures pozostał posłuszny u gdy socjaliści otrzymali j)q raz pierwszy chwałom. Natomiast inni, znaczniejsi, o propozycję wstąpienia do gabinetu. Mia- puścili szeregi pa!tji, gdy tylko zapronowicie ówczesny premjer francuski Wal- ponowano im udział w rządach. Po p. deck-rousseau wciągnął do swego gabi- Mil!eraridzie zbie~ł przeto P: Briand, wst~netu socjalistę, a dziś męża zaufania piwszy do- gabinetu Samen, następnie ~ Vivia11i, powołany_ przez Clemenceau m ministra pracy, a wreszcie inni, lluiie1 zi1ani zagranicą. W partji zostali wierni u chwałom i dopiero w chwili wybuchu woj ny w roku 1914 postawiono znów przed nimi kwestje udziału w rządzie obrony kraju. Przekonawszy się o zdradzie socja listów niemieckich, socjaliści francuscr postanowili złamać 1.1chwałę wobec wyjątkowych okoliczności. W następnym rokn do rządlł wciągni'(t) został jeszcze jeden socjalista, obecny dyrektor Międzynarodowego Biura Pracy, p. Albert Thomas, tak, że ogółem był4- już trzech ministrów socjalistycznych. Ale Clemenceau obywał się bez socja. listów, a po zwycięstwie Bloku Narodowego w r nie było oczywiście mowy o potrzebie wciągania socjalistów do rządów. Dopiero po zwyci ę stwie kartelu lewicy roku 1924 wyłoniła się znów przed socjalistami kwestja udziału w rządzi~ p. Herriota. Ale na czele partji stali wów czas znów doktrynerzy: pp. Blum, żyromski, Compere-Morel. Postanowiono nie wstępować do rządu, lecz udzielić mu tylko swego poparcia. źle na niem wyszli radykali, gdyż w decydującej chwili socjaliści niedwuznacznie dali im do zrozl..lmienia, że mogą sami tonąć na kierowa. nym przez: siebie okręcie. utonęli. Po u. padku p. Herriota w roku 1925, p. Briand oświadczył, że podejmie się utworzeuia nowego rządu tylko z udziałem socjali stów; a ponieważ spotkał się z ich odmową ~ złożył misję. Odtąd jeden kongres krajowy za dru gim wypowiadał się przeciw udziałowi sop 'Ą R Z E G L D p R A S Y cja1istów w rządach, choć za trzyletnich r ządów p. Poincare'go kwestja ta nie był< NEPOPRAWN. przemówieniu min. Prystora w Łodzi. aktualna. swego widzimisię. Na wszelki wypadek. Zackaśnięte ambicje i względy partyj Na ten temat wygłasza stare komunały Trzeba jednak przyznać, że rząd<> ~Vszak minister może użyć tych sum na ne kierują posunięciami posłów opozywłasne dobro i wzbogacenie się!!!! cyjnych: Nie mając rze~ywistej siły, Należy z bezrobociem toczyć nieu1>ta. w ostatnich latach spore wyłoniy i są eo. Robotniki': wcy" porobili w szeregaeh socjalistycznych jąe, walkę, Nie bierze się pod uwagę, że obdęcie mu,szą zachować jej pozory choćby przy jako z. k~ęs~ą społeczną, g1 raz silniejsi i coraz bardziej n{eiadowok dzącą w sąm rdzen zycia gospodarcz go ni z uchwał kongresów. Dlatego to za~ t miljona Ministllm.vi Spraw Wojskowych skreślaniu funduszów dyspozycyjnych. i Państwa. Właśnie dlatego, ie hezrobo pewne kierownicy partji, korzystając z fll(}że przynieść szkody, nie dające się.jest to jednak nie dowód siły, lecz niska, nieszlachetnego gatunku cie jest nieodłączne od ustroju kapitali- ł, k stycznego i wzrasta przy każdem pogor istniejącej jeszcze W jej onie w1ę szosc: złośliwość.. ująć w miljardowe cyfry, a zabranie Mi- Dosadnie charakteryzuje opozycjoni- szeniu koniunktury, nale;i;y być w sta antyrządowców, post~nowili z~ła~wić dełem pogotowiu i zawczasu przygotować finitywnie sprawę udziału SoCJahstów w nistrowi Spraw Zagranicznych 3 miłjony stów spokojny zwy.kle Dziennik bydgooa cele propagandowe może dzięki bra- ski''. kowi tych pieniędzy zaszkodzić naszemu Niepoprawni opozycjoniści sejntowi nie umieją pohamować swego partyjnego (>restige'owi zagranicą stokrotnie więcej. rozwydrzenia. Widać to porówno na Nawet w tych sprawach nie kieruje po- 1krajneJ prawicy (endecja) jak nięmniej 8łami ob1"ektywiżm, lecz dziecięca swa- na lewicy. Rozmn.iemy, ie Sejm ma pra wiu i odpiera beuobocie, ile. moze 1. ~ { wo krytyki i wyrzec si~ tego prawa nie trafi. Wszak w Niemczech Jest 3 m1ljo-, vota i bezmyślność. może. Wynika ono z jego prawa kontro ny bezrobotnych, w Stanach Zjednoczonych 5 niiljonów'. N dz' li :rządu. Rząd zaś, jak każda władza tg e zagrarucą niema zwycza1u kolltroli podlegać m\ls~., '.\'ę,w)'konu,ie podczas debaty budietowej zabierać z Sejm, ale i on zrozumieć musi,.że także tych funduszów choćby grosze. Fundusz poolega kontroli ogółu obywateli, któ- OFENSYW A GAZETY rzy dosyć mają igraszek, a pragną, aby WARSZAWSKEJ". się do odparcia nowej fali bezrobocia. rzadach i w tym celu zwołali na najblit-szc Możnaby wy-,nagać, by Robotnik" dnl nadzwyczajny kongres do Paryża. ~i<' jako. pi~mo proleta:rj~ckie ujmował za- ulega wątpliwości, że rząd owcy'' pon10 gadniem.e tego ro~zaju głębiej. Bez rad są na tym ko!.lgresie klęskę, ale to tylko.,robotnika." :rząd Jest yr s_tałem. P?goto- pchnie ich w szeregi dysydentów. ten uchodzi za święty. U nas inaczej. posłowie interes całości mieli na uwa Przed w komu? Oczywiście przeciw P.....i t fu d dze i nie kierowali się zbytnio względa ra&u.e~a opozycja na e n usze po- mi part_~elll.i c7-v zadraśniętemi ambi rządowi. W sprawie układu polsko - łożyć rękę w iormie, kontroli, by przy cjami. niemieckiego. Uderza za to, że Polska swej bezsile dać dtoćby. taki dowód zrezygnowała z prawa h1twidacji swych mocy. JU1; TEGO DOść? -, uależności. Cyl-kowe przedstawienia,. jakie daje Będzie musiała zająć stanowisko pra- Jak sobie swą kontrotę - wyotiraża? Pis- w Sejm.W opozycja, oburza.ją szereki o- sa rządowa, która w poczuciu wid11ć tema opozycyjne plączą się W ogólnikach, gól. Wyrazem tego jest udziennik oo- go, że sprawa jes.t zła i ze polityka relecz same ~.ł~ sformułować nie umie2a znański"! zygnacji, którl! poprowadził rząd,. o}łro ~ N" nić się nie da zachowywała dyskretne Taka kontrola jest jednak żądaniem To, eo się Cłzieje obecnie na tereitie 111'j- wstydliwe milczenie.. mowem. może,być bardzo Ciekawt.m z Prasa ;i-ządowa nie milczy z wstydlit1iewykonalnem. Cze.mu? pewnego punktu widzenia, może satjty ł Wynika to z istoty funduszu dyspozy- kowi dać natchnienie, a dziejopisarwwi wości. Zabierała już na ten temat g os, o temat do napisania historji dekadenci; czem dobrze 'vie,,gazeta "'.arszawska". ~yjnego. Jak Minister Spraw Wojskowych parlamentaryzmu, ale przeciętny, trud:r.ą Kosztem nielikwidowania należności m oże się cyfrowo wyliczać przed zbioro- ey 1tię w pocie czoła nad zdooyciem so zyska Polsk~ na innych polach bardzo bie chleba. a Państwu danin, obywz1te! weitt ciałem kootrołnem z sum na kontr- zaczyna mieć tego ws11:ystkiego jn}; dosyć. wiele. szpiegostwo, jeśliby przez ł<> największa Tak! Obywatel ma tego dość! Niech W Nien_iczech odzy:'rają się narod.otajemnica państwowa ttt<>gła został całel posłowie opozycyjni wezmą to pod uwa- w~" przeciw układowi polsko - me-,, t? g ~~ m1eck1en:u.... _ '11U S\JW. u u1awmona. tu cl tam JU.;12~, J ~~trz~, $ lf~jt,\ zamtit. ]~k M i~1istier Spraw Zagnmicznych mo ~ SPRA w A BEZROBOCA'. _, Sz-uwiniki fł 1J wszętlz ie jednaęy. r _. ~ się wyliczać z sum,,któ~e oddał np. Sprawa bezrobocia jako l?olączka spo~ ~ ''-cki. l.)fasie za~anicmej_ m propagandę na łeczna. została uieta wszechstr-0n.ni~ wl ~-o~, Alexander Tben...!(:NO~ TĘA Tlł + PALAU~ Piotrkowska 108, Dziś i dni następnych 539 AlltY SZUKA ~~A-ŻA arcypilcau,taa i najweselsza fusa w 12 aktach W rolach głównych rozkoszna Anny Oncha Werner Futterer i polski Krukowski, Zygfryd Arno Pocz11tek: seanst'..w o g od.:i:. 4 pp.,_ w $Obotflł i ttiad:i:, <> l,2. w p~ł. Na 1uet- wszy sean wuy11ude mieje~a od 15 g:r. Muzykp. M. Lidaaera.

4 Str. 4 HASŁO" z dnia 30 stycznia 1980 roku. Nr. 29 lagadnienia gospodarcze na terenie międzynarodowym a Polska Ref era ty pp. prezesa Hersego, dyr. Trepki i dyr. Wartalskiego w Stowarzyszeniu Publicy Jtów i Dziennikarzy Gospodarczych Na terenie międzynarodowym dolrn- Mowa tu o zniesieniu zakazów wywozu staje zawieszony w danem państwie. Przeciwko cechowaniu towaró'\v Na posiedzeniu sekcji przemysłowe; zby przemysłowo-handlowej we Lwowie, które odbyło się dnia 21 stycznia b. r. pod przewodnictwem wiceprezesa zby Michała Ulama, uchwalono oswiad'" czyć się przeciw projektowi cec110'wania towarów sprowadzanych do Polski, aywu~e _się j?ż od pewne!fo czasu szereg dla sk~r i ~ości. ~a wezwar:ie też Ligi Wybitnie niepomyslnie dla Polski ~?sumęc o ruezwykl.e d~m?słem ~na~ Narodow zb1~ra s~ę w połowie lutego r. przedsta';ia si~ sprawa produktów rol- 11..rn dla kształtowama się i ro~woju zy: b. konfe~encja międzynarodo:wa w celu 1 nych, ktora nie ma być objęta rozej- Spłata długów zagranicznych C.i~ gospodarczego w poszczegolnych pan stworzema podstaw dla rozejmu celnego mem celnym. Przedstawiana też jest w p stwach. Sprawy te są u nas mało znane, i rokowaf1 o obniżenie stawek celnych. rozejmie klauzula arbitrażowa, zgodnie przez aństwowy.dani< Ro!ny J::-t~~:?lYvie~ z~ wzglę?u _na ~pecjalne ~a- O~a~iaj~c. wycrlerpuj.ąco istniejące z którą arbitraż rozpoczyna się od zwy- W tych d~iach.' zgo?nie z przewirnnk1,, w Jakich znajduje się P?lska, Ja- w tej dz1??zmie trzy projekty, referent kłego sądu, a kończy się w Trybunale dzianemi termmam1, Panstw?~Y., Bank ll/q panstwo o charakterze rolmczo-prze- wskazał, 1z taryfy celne, będące wyra- Międzynarodowym w Hadze. P. dyr. Rolny przekazał około 22.? nuljonow złe :nysiowym, zagadnienia te powinny wy- zem najrozmaitszych tendencyj, trudno Trepka w konkluzji stwierdził, że szereg tych tytułem, spłaty posiadanych przez ;11olać sopecjalne zainteresowanie. To też jest sprowadzić do jednego mianownika. powodów przemawia za tern, aby Polska Bank kredytow zagramcznych. c:.g~jrze się.stało: ż~ Sto~arz~szenie Pol- Na uwa~ę zasłu~uje też f.akt, że pań- narazie ustosunkowała się z rezerwą do ~..ich Pubhcystow l Dz1enmkarzy Go- stwa, ktore podpiszą rozejm celny, zo- rozejmu celnego. Otwarcie wodociągu w G~'yn1 i:.;,;.odarczych zainaugurowało w roku bie- b;)wiążą się, iż żadne podwyżki ceł, któ- Ostatnim referentem był p. dyr. St. ~cym zebrania dyskusyjne zbiorowym re miały miejsce, poczynając od 1-go Wartalski, który zobrazował prace Ligi ref-eratem pierwszorzędnych znawców października ub. r., nie będą stosowane. Narodów w dziedzinie polityki handlo!'ias.ego życia gospodarczego i rzeczni- W tej formie jest konwencja nie do wej, wskazując jednocześnie na liczne W dniu 5 lutego r. b. nastąpi w Gdyni uroczyste otwarcie wodociagu skiego - miej- ków naszych spraw na terenie międzyna przyjęcia dla Polski. Nowa bowiem tary- przeszkody, jakie istnieją w tym kierun- Poświęcenie na ~ 11~1 ;ęl.s:.'"niq,; i:;odowym pp. prezesa B. Hersego, dyr. fa celna, opracowywana już od kilku ku na terenie międzynarodowym. <li i: i.!f.;;v..,._,.9 po;.;ła E. ''repki i dyr. St. Wartalskiego. lat, zostanie wprowadzona w Polsce do- Referent szczegółowo omówił sprawę elektrowni wodnej w Polsce Po zagajeniu zebrania przez prezesa piero w przyszłym roku. Ponadto nie- świadectw pochodzenia, konwencji o- Jak się dowiadujemy, uroczystość ~towarzyszenia, b ł ł dr. Alfreda Kielskiego, którym, państwom trzeba będzie wymó- siedlenia, protekcjonizmu pośredniego w otwarcia i poświęcerna największej elek za, ra g os p. prezes Bogusław Herse, wie traktaty handlowe, dla nas bardzo rodzaju szykan weterynaryjnych itp., u- trowni wodnej na ziemia.eh polskicłi w żu ktory podał genezę powstania i skreślił niekorzystne. Wreszcie z niektóremi pań wydatniając rolę, jaką odgrywa w dzieposu:zególne etapy rozwoju Międzynaro- stwami pozostajemy w stanie beztrakta- dzinie konsolidacji stosunków gospodar- rze na Pomorzu odbędzie się w dum 15 dowej ~by.handlowej. towym. czych w Europie Liga Narodów i Mię- lutego r. b. Uroczysto8ć ta zbiega się z SpecJalme zainteresują nas następu- Należy zauważyć, że cła, mające cha dzynarodowa zba Handlowa. terminem obchodu O-lecia odzyskania 'ł Ud ł ak Pomorza. W uroczystości poświęcenia Jące &zczego y. zia Polski w Między- r ter fiskalny, nie są objęte rozejmem M. G. elektrowni weźmie prawdopodobnie u- u1u odowej zbie Handlowej datuje się i że w razie katastrofy rozejm celny zo- ~ ~~.~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~r~~~~~.k~ narodowej zby Handlowej, po wyga- = ry zapowiedział swój przyjazd do Toruśnięciu ostatniej kadencji, czyli po upły Sytuacia na giełdzie dewi zowo-akcyj ne~i ~~~~:z~bchód dziesięciolecia odzyskania wie dwóch lat, będzie przedstawiciel '.J ~ rol:ipiki. T nie u.leglct poważnie~szym zmianom Wychodz'ctwo w Połsc.6. prezes.c erse om6wił bliżej dzia-.j ~.ialność Polskiego Komitetu Narodowego Sytuacja na giełdzie dewizowo-akcyj- kurs 4 i pół proc. listy zastawne ziemskie. W latach l\.. H., opierającego się 0 Związek zb nej w ubiegłym tygodniu nie uległa po- Ponadto wielkiem powodzeniem cieszyły. Przemysłowo-Handlowych w Polsce, Cen wa:i;i:iejszyui zm1auum..zapotrzeuowanie się listy miast prowincjonalnych, szcze- W r wyjechalo z Polski ogć). t alny Związek Polskiego Górnictwa, na dewizy by10 stosunkowo małe przy gólnie 8% m. Łodzi i 10 proc. m. Siedlec. łem emigrantów. W r w 1 ''7emysłu, Handlu, i Finansów i Naczel- tendencji niejeunolitej. Dolar gotówko- Bilans Banku Polskiego na H dekadę r. mie~iącach ~d styczni.a do września włąl j Organizacji Pi zernysłu i Rolnictwa wy był w duzem zaoriarowaniu szczegól- b. wykazuje zapas złota '/00681 tys. zł. t. j. czine wyerrngrowalo wychodźd10dniej Polski, podkreślając wybitne niej pod koniec tygodnia przy braku na- o 89 ty~. zł. więcej niż w poprzedniej de- có.w, yv tern: do Francji , do uwługi senatora Gliwica i dyr. Faltera, uywców, wskutek czego dolar gotów- kadzie. Skutkiem zmniejszenia obiegu bi- Niemiec , do 8tanów Zjednojako rzeczników Polski na terenie mię- Kowy był notowany 111ze3 i dokohywano Jetów bankowych pokrycie wzrosło dość czonych , do Kanady , dzynarodowym. Referent wskazał na tru obrotów nim po lmrsie,88-8,87. Ten- znacznie. Stosunek procentowy pokrycia do Argentyny , do Brazylji - dności, jakie napotkała Polska na ostat- dencja zmżkowa na rynku prywatnym do- obiegu biletów i natychmiast płatnych zo- G.428. ni1:1 kongresie amsterdamskim, jako lara gotówkowego tłomaczy się poniekąd bowiązań Banku wynosi 41, 16 proc. Powróciło do Polski w r ym o panstwo o stn1kturze mieszanej. Trud- pogioskami o ukazanm się na rynku tał- ( 11,16 proc. ponad pokrycie statutowe). gółem emigrantów. W pierwności te potęguje jeszcze fakt, że na 0 _ szl wyc11 dolarow, przewazme w bankno- Portfel wekslowy Banku Polskiego, wyno- szych trzech kwartałach 1929 r. wróciło statnim kongresie M.. H. były repre- ta1.:u 10u-c.t01arowy szący w grudniu r. ub. 781 milj. zł wy- z obczyzny do kraju wychodźców, ir,entowane państwa bądź wybitnie prze- Na ry11ku papicrow dywidendowych kazał nie\,iyzyskanego kredytu na sumę w tem z Francji , z Niermec - mysłowe, bądź też wybitnie agrarne. cieszy1y Sit;! w ua1:.zy111 ciągu naj w1~ks:te111 przeszło 200 milj. zł. i łomaczy się to prze , ze Stanów Zjednoczonych - 639, Wreszcie dodał, że delegacja polska na zaimeresowaniem akcje.balllm ł'ol~kiego, dewszystkiem ostrożną polityką kredyto- z Kanady - 630, z Argentyny , kongresie stale podkreślała, iż propago- Któremi obracano po Kursie wą, jaką prowadzi nasza instytucja e- z Brazylji osób. wany przez M.. H. liberalizm winien nemi akcjami bankowemi obroty były misyjna. Z przyznanych przez Bank Pol- Jak z powyższego zestawienia wyni~ być roz>szei'zoily na wymianę ludzi i ka- rninimalne. W grupie akcyj meta1urg1cz- ski 55 milj. zł. na zastawowy kredyt rol- ka, reemigracja wychodźców w r. pitału. nych większe zainteresowanie budzuy ak- niczy państwowe instytucje finansowe, 1929-ym w porównaniu z r znacz- Bar~o ciekawie wypadł referat p. cje Starachowickje przy braku podaży. zwłaszcza Bank Rolny, uruchomiły zna- nie osłabła. dyr. E. Trepki, który na wstępie wska- ijozatem dokonywano dużych obrotów ak- czną część tego kredytu. Wyzyskany przez ~a~!!!!!!~~!l!!!!llllll!!i!!!!!!!!!!~~z~-~~~~!!li!!!!!!!!ł!f*~ww.!l!!!t. zał, że geneza projektu 0 rozejmie cel- cjami Nobla. Pozostałe akcje przemysło- rolnictwo w Banku Polskim kredyt osiąg- Przy ul. Piotrkowskiej Nr. 183 wielka nym ściśle się wiąże z tendencjami wol- we kształtowały się zniżkowo przy bar- nął najwyższą cyfrę 35,617 tys. zł. MEH A Vlll!llRUJA n()-handlowemi, jali;:ie zapanowały bez- tlzo ograniczonych onrotach. Z wazniejszych wydarzeń na między- '9 n;q~.allii~ap pośrednio po wojnie. Szereg państw eu- W grupie pal1stwcwych pożyczek pre- narodowym rynku pieniężnym należy za- zwierząt egzotycznych 619 ropejskich, na czele z Anglją, najbar- mjowycn liczniejszych tranzakcyj dokony- notować dalszą zniżkę stopy dyskonto- Lwy, tygrysy, węże niedźwiedzie latające psy dziej zainteresowany w eksporcie, za- wano 5% pożyczką dolarową i 4% poż. wej w Europie. Dnia 25 b. m. węgierskie 150 okazów 150 okazów ' t k ' h k b d k" B k' N d b ł 50 różnych gatunków małp czął zwalczać wybujały protekcjonizm 111wes ycyiną, toryc urs w u tygo - 1 austqac te an 1 aro owe 0 mży Y sto- otwarte codziennie od 10 rano do 10 wieczói jako zjawisko szkodliwe. Ruch ten za- ni!:! znacznie się poprawił. Listy zastaw- pę swą z 7 i pół na 7 proc. Należy się spo- wejście 50 i 3o gr. wiera niewątpliwie pierwiastki zdrowe, ne i obligacje Banku Gospodarstwa Kra- dziewać w najbliższym czasie dalszego!11!1!!~!!!!!!!!~--~!!!!!l!l!ll!lllfll~~nl!li!~~~!!!'l!!!!!!!!!!!!~~ ale należy uwzgl ędnić fakt, że w tych jowego i Państwowego Banku Rolnego obniżenia stopy dyskontowej w bankach tendencjach liberalriych kryją się ele- utrzymały swój kurs na niezmienionym emisyjnych Angjli i Holandji. Jak donosi menty wybitnie polityczne. poziomie, a mianowicie: za 8% - pła- prasa zagraniczna, prawdopodobnie na Uwaga!!! Szczególnie podkreślić trzeba, że po- cono 94 i za 7% - 83,25. najbliższem posiedzeniu, Rada Banku Antnimo zaleceń Konferencji Ekonomicz- Dla prywatnych papierów lokacyjnych gielskiego wystąpi z wnioskiem o obniżenej (w r. 1927), zwracających się prze- panowala tendencja mocniejsza. n tere- nie stopy dyskontowej Banku Anglji o pół ciwko wszelkim szykanom i podwyższe- sowano się głównie 8% list. zast. m. War-1 procent. Należy również oczekiwać zniżniu stawek celnych, w ciągu ostatnich szawy, których kurs pod koniec tygodnia ki dyskonta innych banków biletowych u dwóch lat raczej nastąpiło w poszcze- nieco osłabł, wskutek realizacji zysków. Europie, między innerni Banku Polskiego. Hallo!!! w A G A f 'gólnych państwach podniesienie taryf Również znacznie poprawiły swój i (SKRA) celnych. Jednak pewn~ akcje kolektywne G Ligi Narodów ni e pozostają!::=~!:~ \tożliwości emigracyjne z Po ski do Niemiec ~~~~~~~ Giełda zbożowa tyto ; Pszenica ł1.50; Owies jednolity ; Jęczmień na kaszę ; Jęczmień bro.varny ; Mąka pszenna hlksusowa ; Mq.ka pszenna J 61.00; Mąka żytnia według typu przepisowego ; Otręby przenne szale ; Otręby pszenne średnie lg.50 Otręby żytnie ~ 11.25; Kuchy lrrian~ ; Kuchy rzepakowe ; Groch jadalny Obroty średnie. - Usposobienie spokojne. w najbliższych Od ;roku 1914 do 1918 notowano w Niemczech, jak zresztą i w innych krajach, biorących udział w wojnie, gwałtowny spadek liczby urodzin. Wybitny statystyk niemieckich związków zawodowych, Wojtyński (emigrant l'osyjski), przeprowadził odpowiednie o bliczenia, z których wynika, iż już w r zjawi się ludzi poszukujących pracy o mniej, niż w r Spra latach wa ta ma duże znaczenie dla Polski, skąd corocznie około ludzi emigruje na sezonowe roboty. Zmniejszenie liczby poszukujących praey odbije się bowiem w pierwszym rzędzie na rolnictwie niemieckiem, które i w normalnych latach odczuwa brak rąk do p1 acy i musi, jak widzieliśmy, sprowadzać robotników rolnych z Polski. Całkowite stacje odbiorcze od zł. 40. oraz odbiorniki lampowe selektywne pcl najprzystępniejszych i dogodnych warunkach poleca 589 il Gdańska 12 Pogotowie dzwoń tel adjowe

5 N.r 29 HASŁOw z dnia SO stycznia 1980 roku. Tragiczna śmierć Magiczny pierścień wiededsa.iego łe..&:arza diatermisty pols&ego kompozytora Kątskiego po 80 latach skojarzył W stolicy austrji z<larzył się, ruenorowany ao"ą<.t wypauek, że 66-letni lekarz,.l:johihilo ws.,.;;.1kic11 śroaków ostroż nośc1, zgu1ą.1, po1 al1011y prąutm z własnego a1ja1.a, u vrzeswiet1a~ ącego, a raczej przec1evhiją.c"~o, czy ti tak zw. aparatu diaternuc.zw.go Leka1 z, Który zginął tak trag i czną.unierc1ą, nazywał s1ę l:'aweł Keppich von.ll'elpecz. \'V y:µadek zdarzył się o gotlzinie 9 rano, guy weszła do jego gaoinetu słllżąca. Nagle z aparatu buchnęła potężna iskra elektryczna, dr. Felpecz hrzykną, głośuo i zatoczywszy się. upadł na ziemi~.,. S lużąca miała tyle przytomnosc1.. ze wyrwała mu z ręki elektryczny kontakt i rzuciła na ziemię, ale lekarz nie dawał już żadnego znaku życia, a wezwany telefonicznie inny lekarz, stwierdził już tylko śmierć. Ciekawe Jest, że dr. Felpecz, w chwili śmierci, miał na sobie buciki z gumowemi podeszwami, z gumowemi obcasami i gumowemi wkładkami, że więc, we dług wszelkiego prawdopodobieństwa, był dokładnie zabezpieczony przed połączeniem się prądu elektrycrlnego. przez don Antonio de Voto, przed 10 laty Don trzu pałacu znajdywali schronienie zbrodjego ciało, a jednak katastrofa się zda Antonio był osobistym przyjacielem króla niarze i obwiesie, lecz z czasem i te wy rzyła. Oględziny aparatu nie dały ~~a czenia tajemnicy, a tak samo me wyja ~niły bezpośreaniej przyczyny śmierci pierwsze pouiożne oględziny zwłok. Pro- ~~~[ )~~~~~~~~~~[ )~ 1. J KNO TEATR [ j (i m UCECHA il ~ fm.. ~~~~~~~~-~~::~~!~~... ~~.~ ~ 1 1 Dziś i dni następnych l J 1 ) Rewja gwiazd ekranu mj 1 1 Lya de Putti l!1!) Paweł Wegener, [ ] 1 1 LydJ. a Salmonowa [ ) [ ) 121 mj w wielkim dramacie egzotycznym 1 1 l!1 p. t.. mi łił WYSPA ŁEZ ll1 fesor elektropatologji na uniwersytecie małżeństwo wiedeńskim, dr. Stefan Jelinek, wyraził Lata już minęły, odkąd przyszła wia czasu, wraz z Modlitwą dziewią'' Bł tylko przypuszczenie, że gdyby u pora- domość, że w Ameryce umarł, w wieku darzewskiej, był najpopularniejsz4 kom żonego prądem dr. Felpecza zastosowano lat prawie 100, głośny kiedyś polski pozycją po naszych dworkach wiejaldch sztuczne oddychanie w ciągu tych 20 mi kompozytor i wirtuoz, Antoni Kątski, Pył zapomnienia jednak, któey pe> nut, które upłynęły, zanim przybył le- którego utwór pod tytułem Przebu- czął pokrywać twórczość i nazwiab karz, prawdopodobnie udałoby się może l dzenie się lwa", dotychczas bywa grywa- Kątskiego, przerywają obecnie dzienniki uratować Jego życie. ny tu i owdzie przez orkiestry, a onego finlandzkie, opowiadając romantyczną hi storję, która sięga 80 lat wstecz. kiedy Kątski, w pełni sił i sławy, objemżał a koncertami zagranicę i bawił też w mi& stach finlandzkich. Duchy pałacu w Buenos Aires Argentyna sławna jest dziś na cały 11u włoskim. jest to jedyny objekt w Arświat nil!tylko z eksportu zarażonych gentynie tego stylu. ściany jego z grubych chorobą papug, sławna jest także i z po- na kilka metrów bloków granitowych, wodu tajemmczego pałacu duchów w wznoszą się do wysokości 15 mtr. Granit Buenos Aires. teń przywiózł de Voto z Włoch na okrę- Pałac ten stoi w mieście, przez ni- tach. Włoski ogrodnik zajął się urząkogo niezamieszkały. Budowa pałacu kosz- dzeniem przepięknego parku przy patowała około 25 miljonów franków, a sa- łacu, przyczem zwieziono z Włoch miljome meble warte są conajmniej miljon. ny tonu ziemi. Posadzono w parku włoskie Wszystko to obecnie, niestrzeżone, drzewa i krzewy. Najpiękniejsze freski staje się pastwą wichrów, burz i ząb cza- włoskie ozdabiają ściany pałacu. Są to su nadgryza te wspaniałości, obiecując, prawdziwe arcydzieła mistrzów włoskich. że wkrótce nic z nich nie pozostanie. Wszystko to zostało opuszczone, zda- Pałac zbudował bogaty Argentyńczyk ne na łaskę i niełaskę czasowi. We wnę włoskiego Wiktora Emanuela l De rzutki społeczeństw.a poczęły unikać pa Voto zbudował pałac, celem przyjmowa- łacu, gdyż podobno w nim straszy". nia w nim króla, gdy przyjedzie z wi- Ludność miała tego liczne dowody, tak że zytą do Argentyny. Miał on poświęcić go obecnie obchodzi willę szerokim łukiem w dniu, kiedy król zjedzie. Niestety, w dokoła, byleby się duchom nie narażić. jak roku 1919 król włoski nie mógł spełnić o- widzimy, w 1930 roku wierzy się jeszcze bietnicy, więc rozgoryczony de Voto pa- w duchy straszące żywych i to na dalełacu nie poświęcił i zupełnie go zaniedbał. kich lądach Ameryki. Pałac jest zbudowany w pięknym sty- Sic transit gloria mundi Sprzedaż zbiorów B.smarka w Hamburgu Część zbiorów z muzeum Bismarcka. wystawiono niedawno na sprzedaż w Hamburgu. Sprzedano bibljotekę, zawierającą wszystkie dzieła, odnoszące się do Bismarcka, a przez niego samego kow.:pletowaną, jego laskę spacerową o niemieckiego w Londynie, otworzył w tern samem mieście prywatne konkuren cyjne muzeum, tłumnie odwiedzane. Biblj o tekę Bismarcka, ocenioną na sumę marek, sprzedano zaledwie za 2,350 marek socjalistycznej ksi~gar raz pióro, którym podpisywał umowy na ni w Ham}:mrgu. Za listy Bismarcka pła kongresie berlińsikim w r Powodem sprzedaży było to, iż wnuk Bismar kilkadziesiąt fenigów. cono do 27 marek, za listy jego żony po cka, obecnie radca legacyjny poselstwa ) (S. o. s.) ~ EWENEMENT SEZONU!! l J Następny program: 1 ) 1 1 BAŁE RÓŻE.el r..ia W rolacn głównych: Diana.&{arenne wejl l=a Dolly Dawis, Jac.ii. 1 revor a=. ł!!l Początek w dni powszednie o godz ~ po poł. w soboty i święta o godz. 12 rs.t lell Jf l[ 1m1tmceJffieHml lm1imr.m1e11s1 = "" ,; : Przedruk : i!!!lu' MACD_~ ~~Ll> wzbroniony i ~1. ZEMSTA DETEKTYWA ;. (uldj:. 'wu.tu:. ~ttow") autoryzowany przekład Janiny Sujkowskiej. l Nr. 24..:.... ~ - = ii : _ Wi~cej niż dwa i dwa, pani Ta.ylor. A może i t1.miej. - Antom dumał głęboko. - :Nie ~ak t? łatw~ dodawać. Osiemnaście lat, sierota, c~łopiec biurowy i pieniądze na zaw ołanie; ~zy pa;ll ~ie, ile mu _p~acono? - Wiem. Osiemnasc1e szylmgow na tydzien. - Tak. A ile pani płacił 'l - Dwadzieścia jeden. Jedną gwineę. Ale i tak mi «> się nie opłacaw. - Czy mówił pani kiedy, skąd miał te nadliczbo- Jfe pieni~id z.e? - Nie dopytuję się ludzi o prywatne sprawy i nie jestem ich ciekawą. Wspomniał raz, że i tamte pi~niądze prz y chodzą mu regularnie i że ~ie po,trzebuje. spuszczać się wyłącznie na swoją pen.s.ję. Nie pa.mh~tam wyraźnie. - Płacił pani regularnie? - z zegarkiem w ręku... Powiem panu coś, co mo te oszczędzi panu niepotrzebnej mitręgi. Niech pan nie myśli, młody człowieku, że Ernest Lennet chadza krzywemi drogami, dlatego tylko, że młody i ma pieniądze. Chłopiec mieszka u mnie od roku i wiem, co o nim sądzić. Znam mężczyzn, młodych i starych. Taylor był moim trzecim mężem. Antoni uśmiechnął się nawpół mimowoli, barcie. Podczas tego tournee Kątski w Helsingforsie poznać miał pewnego finlandzkiego barona, niejakiego B kt6ry go zaprosił do siebie na wieś, Obaj przypadli sobie tak dalece da serca, że rozstając się, zamienili ze sobą swoje 'herbowe sygnety, a choć Kątski j baron B. nigdy się odtąd nie spotka.u. zamienione sygnety, jako pamiątka rodzinna, przechodziły w spadku w rodzinach obu, z osoby na oso~. Dokładnie w 80 lat potem, jak zape\\ niaj ą dzienniki finlandzkie i szwedzkie, w cukierni szwajcarskiej, w miejscowo& ci St. Moritz, sławnej ze sportów zimowych, zdarzyła się osobliwa scena. DG cukierni wszedł jeden ze sportowcównarciarzy, i znalazłszy tylko jeden. względnie wolny stolik, przy którym sk działa jakaś samotna dama, poprosił e pozwolenie zajęcia miejsca naprzeciw niej. Dama zgodziła się skinieniem głow7t ale wnet potem zauważyła, że nieznajomy, jak zahypnotyzowany, patrzy cił" ' gle na jej lewą rękę, na której nosiła właśnie ów odziedziczony sygnet z her bern Kątskich. Wreszcie sportowiec nie mógł dłuże$ wytrzymać i zapytał: - Niech mi będzie wolno zapytać, czy mam przyjemność widzieć baronów~ nę B., która nosi sygnet mojego dziadka Antoniego Kątskiego? Równocześnie, KU jej zdumieniu, po.. dał młodej damie pierścień z jej rpdziu. nym herbem. W ten sposób pomiędzy baronów?lł B. i wnukiem Kątskfogo nawiązała sit znajomość, a niedużo czasu upłynęło gdy młoda dama zaproponowała awemn nowemu przyjacielowi małzeństwo. JABllllllll!i'l... CA z TRYPOLSU~ - Osiemnaście lat. Pieniądze na zaw.ołanie. Czy lom ~rostu możliwie dużo wagi. Jej biała głowa si~ panie2 Lennet interesuje się kobietami'! gała mu mniej więcej do ramienia. - Osiemnaście - powtórzyła znacząco staruszka. Weszli po trzech kondygnacjach schodów, założo. - pieniądze. Sam pan sobie odpowiedział nych cienkim chodnikiem. Oddech jej na szczycie p - Naturalnie, ale idzie mi o to, czy nadmiernie, a- został taki sam równy jak jego. Otworzyła drzwi i pe normalnie. prosiła go do środka. Biała, starannie uczesana głowa wykonała stanow- - Proszę - rzekła. - Niech się pan zabawia. Mu czy gest zaprzeczenia. szę przygotować herbatę Jedną dla lokatorki na pierw - Nie. Zwyczajnie. W miarę. Niech pan sobie zauważy sze piętro. Nauczycielka. Dostała urlop i pierwszy dzie6 młody człowieku, że mówię to, co wiem. A o tym chłop- spędza w łóżku. W łóżku! Za moich czasów nie wte cu wiem tylko tyle, że jest dobry, porządny i sprytny. 0ywały dziewczęta. że daleko zajdzie. O, tak! Bardzo daleko. Mądra gło- Skrzypnęła klamka. Wyszła. wa. Zdclna głowa. Antoni zabrał się z uśmiechem na ustach do n. - Przypuszczam - zauważył Antoni - że nie raz wizji. Mały pokoik na poddaszu. Wielki porządek przepędził noc poza domem i, że nie było to niczem Wszystko na swojem miejscu: Lóżko. Narożna szafe wyją.tkowem? do ubrań. Krzesło. Stolik. Półka do książek. Umywał - Zdarzało się zdarzało. Może pięć, może sześć ra- ka. Przejrzał garderobę. Było jej dużo i w lepszy.m i&- zy... Urwała nagle jakby uderzona niespodziewaną tunku niż się można było spodziewać. Kieszenie wscy myślą, poczem ciągnęła powoli i z namysłem: stkie puste. Trzy pary dobrze utrzymanych, mocnych, - Ale nigdy się nie zdarzało, żeby potem, na dru- wyczyszcwnych butów. gi dzień nie poszedł do biura. Bardzo obowiązkowy Antoni zatrzymał się przed półką z książkami i og!lr chłopiec. Bardzo. A jeszeze term pilnował się bardziej nęło go zdziwienie. Przeczytał tytuły szesnastu ~mow niż kiedykolwiek. Doszedł do wieku, kiedy takich Fors Clavigera (stary egzemplarz w pokle3onycb chłopców mianują urzędniczkami. Miał nadzieję, że starannie okładkach. wkirótce dostanie odpowiedniejszą pracę i że jeden sto- Złota Strzała (tanie wydanie}. pień przeskoczy. Cztery tomy Everyman (Marek Aureliusz, d'wł - Hm! - Antoni wstał. - Mo-żeby mi pani po- dzieła naukowe i Haukluyt) zwoliła obejrzeć jego pokój? Antykwarski komplet dziel Bernarda Shawa. (em Roześmiała się prawie dziewczęcym śmiechem, uzu- ry tomy). pełnionym bogatem poczuciem dojrzałego humoru, i Trzej żołnierze, przygody Scherlocka Holmesa. spojrzała na wysokiego gościa, przy którym jej papro- A House of Pomegranates (w bardzo dobeym st.a cie wydawały się dziwnie małe. nie).. - Nie brak panu śmiałości, młody człowieku! Do- Niesamowite opowieści (bardzo ZlllS~ne) brze: Może pan obejrzeć jego pokój. Bylekogobym Monsieur Leca.q (nowy ;gzemlarz) l ~eszcnt tam nie wpuściła. Słownik Oxfordzki (w skroconem wydaniu)., nawpół Podniosła się z krzesełka i stanęła obok niego, sta- '(d. c. n...raiac s.ie nadać swoim czterem stopom i iedenastu ca-

6 .Str. 6 DZS: STYCZ~Ń Martyny JUTRO: - - Piotra Ws. słońca li' 8 ro. 7 Zachód g. 16 m. 5 CZWAHTEK Ws. sło1ica li' 8 m. 7 ""Glt:iBNL'il!Drill:~~~ Zachód g. 5 m. 57 Odczyt starosty A.Rźewskiego ko ubrany człowiek w wieku lat 35 i zażą- W ~zeiegu wieczorów dyskusyjnych, urządzanych przez oddział łódzki Ligi Mocarstwowego l~ozwoju Polski, w najbliższy cz\\iartek (30 stycmia 1930 r.) odbędzie się odczyt starosty Aleksego Rże wskiego pod tytułem Łóclź w. ogniu walki rok.) Prelegent, który sam liył czynnym ticzestnikiem tych walk, jako serretarz z,,,1'iązków Zawodowych, o mówi sprawę wielkiego lokautu przemyslow,i:ów, oraz akcj~ ohronną pracow11ik6w. Początek odczytu o goclzihie 8-ej wie.::zorem. Odczyt odbędzie sil? w lokalli Ligi pi-cy ul. AL Kościuszki Nr. 17. Ws~p za bezpłatnelni biletami, ktme można otrzymać w przeddziefl i dżień odczytu w lokalu Ligi między godz. 7-9 wieczorem.. r.. k... K. i 1.\cm1nacJa cz on ow omisj do badania mąki i pieczywa P. wojc\',roda Jaszczołt mianował człon ww Komisji do badania mąki i pieczywa. Komisja zbierze się w najbliższym czcsie w Urzędzie Wojewódzkim na posiedzeu:te, na którem między innemi będą rozpatrywam, wyniki akcji stacji do badania jako.ici pieczywa, uruchomionej w swoim czasie przez Województwo. wanse w garnizonie Jak się łódzkim dowiadujemy kierownik Okrę...owego U1 zędu Wychowania Fiz. P1 zysp. Wojsk. i dowódca baonu 28 p. S. K. kpt. Marszałek mianowany został majorem. B. komendant P. O. W. w Łodzi kpt. Ręczkowski mianowany został róvillież majore:m. (p) Polskich tv Ło~zi Podaje się do wiadomości wszystkich ciłonków Związku Legjonistów Polskich w Łodzi, że wydane zaświadczenie Związku na imię Palusiaka Edmunda z dniem dzi iejszym unieważnia się. Wobec powyższego uprasza się o nie wypłacanie wyżej wymienionemu składek członkowskich. Unieruchomienie fabryki Steigerła Zarząd Fi'lmy Steigerta, przy ulicy Miljonowej, z braku zamówień i nagromadzenia się gotowych materjałów w składach fabrycznych wymówił wszystkim robotnikam zatrudnionym w zakładach, w liczbie około 450 osób prace z ce.rminem 14-dniowym, który kończy się w sobo~ę bież. tygodnia. O ile do tego czasu firma nie otrzyma zamówień, fabryka zostanie unierqchorniona a robotnicy pozostaną bez pracy. (w) dyzury aptek N. Epsteina (Piotrkowska 225); M. Barto,e;ewskiego (Piotrkowska 95), M. Rozenblmr..a (Cegielniana 12), Sukc. Gorfeina (Wschodtiia &.!), J. Koprowskiego (Nowontirjska 15). (p) Zag w HASLO" z dnia 30 stycznia 1930 roi- 1. owa zamiarze łr gett o samobójczy i przerżnął s o!-tn ł bie żyły Wczoraj o godzinie 9-ej wiccr.ór w ką-, zakłcidzie prawic ju;'. ni'... ogo nier~ia, wo pielach Central" przy Ulicy Zachodniej bee czego prosi go o pospiesze11ic się. 3S, należących do H. Offenbacha rozegrała W odpowiedzi usł) szai: Zaraz wyj. się zagadkowa tragcdja, której przyczy1w clę''. jest do obecnej chwili ta!emnicą dla poli- Upłyn<?lo znów przc5tjo poł godziny, a cji. Hieznajomy nic wychod.dł. Około godziny 9-ej wieczór przybył do ;J Jsługacz, ubrany już do wyjścia zazakładu kąpielowego jakiś bardzo clcganc- v do kabiny 22, lecz tym razer. odpowiedzi nie dostai. dał kabiny pierwszej klasy. Zaniepokojony we5pół z kolegami za- Otrzymawszy bilet nieznajomy udał się alannov, anyrcii jego krzy_kiem wyważyli na pierwsze piętro i zajął przedział 22. drzwi i \.Ypauli do przedziału 22. Minęła prawie godzina a uieznajomy z po- Tu stanęli \'.obce straszneg0 obrazu. kojll nie wychodził. Ponieważ była to już Na ziemi ollok \\ anny lezał zupełni" n2- spóiniona pora, posługacz Tręb.:tsiewicz gi mężczyzna. zapukał cło drzwi kabiny zajmowanej prlcz Obok niego leżała ampułka z na! pkt:. 11ieznajomego i zakomunikował mu, że w z trupifl cza<>zl ~ł nieszcz~śliwy po wy11adek 1..,,."....r.::.a..r. na tor~ W dniu wczorajszym na torze ozor-1 torem tram ~ajowym. kowskim miał miejsce nieszczęśliwy wy- Zamroczony wódką nie zauważył na.dpadek. Wieczorem s:zcdł totem tramwa- jeżdżaji!cego trm~nvaju ozorkowskie2"o. jowym Stanisław Krupiński zamieszkały Było to obok wsi Słc vik gm. Lućrr..ierz w Łodzi 2n zy ulicy Łagiewnickiej 54. pod Ozorkowem. Krttpinski jak się okazało potem Maszynista uie zcl~żył zatl'zymać szedł do znajomych do Ozorkowa na tramwaju który pr.zejcch; l ~Jeszczę.śliślub. W Łodzi przed wyruszeniem w dro- 'vego. Tramwaj zatr:,ymr..no i wydobyto gę kupił butelkę wódki, p:rzyczem poło- z pod koł rannego Krupińskiego. wę prawie wypił. Poniewvż stan jego był poważny prze żeby nie zabłądzić Krupi11ski szel1~ wieziono go ti'arrtwajem clo SZ1)ibb. 'p) e 1eu Nocy ubiegłej niewykryci dotąd gwizdkiem policję. sprawcy włamali się do składu manufak- Widząc, że są wykryci złodzieje porzutury nale~ącego do \.Mateusza G,oldber- cili na podwórzu cały łup, a sami rzucili ga. sie do ucieczki. Złodzieje zapakowali różnych t.owa- Ciemności no~nc sp~ zyjały im, gdyż rów na qgólną sumę zł. w pl'zynie- zn.rządzony pości~ nie dał żadnego rezul siony ze sobą worek i cichaczem skbcl. latu.. opuścili. i}olicja i,vdrożyła energiczne dochodze- Zauważył ich jednak na podwórzu do nie celem ustaleriia snrawców włamazo1 ca nocny, który zaczął alarmować nia. lu) ~ ~-0~- Ponieważ policja operuje materjałem bardzo płynnym śledztwo będzie przcdstam ie r te n a jaz a an młody prowadzący sam katastrofę ' ży!'tr a " Lewa r"'kl niezn jomego była przecię ta 1~a ysokv~ci łokc1a, w pra\vcj ścis!rnł kurcz wo.żylefrę. Z okropn~j ra11y na ręce lała się krew :ęc1e bowiem {Jrz, ci~lo żyłtt., Przuażelll ljosługacze zaal<..rmowali na t) clmilast kierowi.i Ka zakładu k.tjjieluweoo!:>,1. Szczekacza, któ1y in wiadomość o tern co się stało zawez\vał pogotowie ratunko \\ e i policj~. \:' k11l<a minut po wezw~niu lekarz po,otow1a opat)'wgł ;t1ż stra::izr,;i ranę despc t 1 1 Or cz p zyst.!p ł l O przl iltkania ŻO ądk1, niec!ostły bowiem sa111ob0j a połk-!ł jnl~ Si~ potem Ol\az!l/o 2. pas~ylki we. ona lu. \ mi\:dzycza 'e polcp przyqf.jpiła do :1ergicznego śl.:dzhva. Przeclewszys~k1e111 śledztwo napotkała.u tę truuność, że niezttajol!1y 11ie posi:ldaj m.:_v solji.c %aanych dol:un1e11tów, - żadneo papierka na,~d, którj by mógł st.vier- -izić j gr) tbżsa1'1.0;,c. V! kieszeniach juto JĘ gantkiego ubra da, ż11aleziono cnlst :czkę bez 1110nograrau,,'k0rzatu! papkr ~1! ce; i kilka rn11vcb drobialg6w, t.atom.ast a1ti g 0sza p1eńięclzy. W llliędzyczas1e desperat pod wpły Wem zablegó.'!ekai-skic i ojzyskał przy. tomno~ć. Policja Jwaystając z tego przyr;t:u iła do zbadania go. Desparat opowiedział, źe nazywa sic; Jl,,ichał książe Mlluko v, ż~ ma fat 36, że przyjechał z -Narszawv, dokad dostał sie Jo niewysłowionych mękach. przecie.pia: nych w Rosji. Ostatnio \vszystkie jego zasoby gotów lrnwe wyczerpały się wobec czego posta nowił popełnić samobójstwu. W tym t~ż celu pr.l..yjeclrał do Lodzi, w tym celu zaopatrzył się w weronal i ży le1l ę. V stanie bardzo poważnym desi)erah. odwieziono Jo szpitala w Radogoslczu. Policja wcłrozyła e etgiczne dochodze nic celem ustalema czy desperat taktycznie jest tym za kogo się podaje. a wiało poważne trudności..n.w~ r. Obecnie desperat sttacił znów przytom rad~lez przędzy h'd po :V - e;g, ność, tak, że o powtfunem badaniu nara Nocy ubiegłej nieznani złodzieje dostali się do fabryki gnacego Fuksa przy Dużo niedociągnięć i ciemnych punk zie mowy być nie raoże. ulicy Zakątnej 51. W dniu wczorajszym plac obok tort llo się do toru wyścigowego nast:tpiła ka- tów trj sprawy wskazuje na to, że despe Po otworzeniu drzwi wytrychami wyścigowego w Piotrkowie był terenem ta.strofa. rat nie je st tym,. ~a kogo rię podaje. złodzieje włamali się do składu przędzy straszliwej katastrofy samo~hodowej, Auto p1 cwac. onc niewpr... Wl!f:, rę ą Przeczy t~cm przed~wszystkiem: potragicznej w swych skutkach. nieco je::,r!cz:e wsta vio11ego pan rn~ode- i skradli przęd2ę wartości 1000 zło Około godziny 4 pp. odbyła się U!'O. go wpacho :1a di ze wo i ro.bi{o się. ffi) c;ł przyjazdu do Łbdzi ze stolicy w celu tych. czystość zaślubin Eugenjuszr. Borzęckie- Przechodnie p0spieszy1i na pomoc a~ popełnienia sa!l1obójstwa, kiedy mógł ttl Korzystając z ciemności nocnych złodrlieje uciekli nie zatrzymywani przez go ze St e f anją 1.acz ows1{ą. 1 arr:rn3ac Jeunocze:::.n e pog:ho\v1e. E.. 1. t,.. R k 1 1.:i,_, a1111 zrobić w V/ a1 <;zaw1e i t. p. Po ślubie młoda para Wkozo. w towarzyst- Oka;a!o sie iż Piera uo:lliósł śmierć. "_il ~ ~ czne s,cc_z wo poiicyjn~ przy (p) wre goscr wese:.nyc 1 h M '.l.afjana p iery 1- '-l k" 1 t o...zym S'\? z pe 1!10uc1a do ustdlema praw.- i J. m1e3scu,..> rn i, uun pę męcia 11oc.s a-... nrł d ł M t 11 < k 1 1 Ze 1 ł 1,.,M 1 ' dz1\ c~o n::i.nv1ska c!c::perata 1 1wwodu za n a ys awa one y wsiac a w Ll1 snw (ę wy czasz a. z r. Związku Legjonisłów 1 11ama Kl'ę_gv.1 1 p~... mach~ samobó"czi::rro. nalezą.cą. do Henryka \Vojciecho skiego Borzecln uległ żłruw1r..u nogi i zgrnc ' 1. J t> ł. t, Nci~a7e "''. awa ca a 1es pokryt~ mg'3 i pojechała za miasto. ce.n.lt klatki pier.dow0j. Młoda tnc.:.at} r-.. '.' ~, -: 1.,.. ~ "" ' 'V drodze powrotnej Borzę<:ki prosił ma zlamane cztc1 v ż~brn. pozo.>tah S".a1~n.mczo. ci. (p) szofera by mu pozwolił prowadzić sa- również powr.żnic 'pon1.niei1i. Ws,;y~tl ci mochód na co ten zgodził f:it. nrzewiez~ono cl) z-'" 'hl!a w st"11!c t aw':: Po kilku minutach, gdy auto zbliży-! i)oważnym. (p) - o rozszerzeni ff ~ interwenjował u p. pre~. &iei związek Praca'' W dniu wczorajszym delegacja Pol-,mocy opałowej tej pokrzywdzonej kateskich Związkjw Zawodowych Praca" z gm:ji bezrojjctnych.' P.. K~zimieiczak kierownikiem zwiazku p. Kazimiercza- wskazał przyiern, ze me będzie to spra- j ldem na czele zgł~siła się do prezydenta '~i~ło wielkiej t~ udnośd lva~i::tratowi, 1 Ziemięckiego, któremu przedstawila spra ktory w l'oku b1ez.cym zr.opnttzył t:>iq w wę następującą: poważne zapasy w~gla.. Na terenie Łodzi mieszka obecnie H.> Z~ względu na,ag.oąn~. zunę tysięcy bezrobotnych, którzy stracili te lezą. ~ składach ~lllejslnch. pracę przed dnie:m 30 września 1929 ro- Puzmem delegacja \ 1 :>.kazał.tt, ku trola. tych bezr J otnyd1 będzie bardzo prosta, a odl>y" ać się będiie w ten spo- Znaj dują. się oni w położeniu więcej sób, że b2zrobotni przynosic będą zaniż tragicznym, ponieważ wyczerpali już świacc::;enia oj rla!3ciciela. domu podpis:i.-. ustawo\ve zasiłki, a. ponadto Magistrat ne przez ko msarjv.t. nie udziela im pomocy opalowej, jak rów w od 11 owiedzi n t.o prezydent Zie-1 nież żywnościowej. Pomoc opałową i mięcki oświndcz~ł, iż pr- ;chyla się do żywnościową. od Magistratu otrzymują. prośbz,- delep;rtcji, poni wnż jedna!~ n c tylko ci robotnicy, którzy stracili im: 1 cę może sam. ::mnw: deoydow+lć p zed 'lm i po 30 września. ja n:i. najhlii"z"'l po.s"tcl"el iu ~:1il~ 1 W konkiuzji delegacja prnsiła p. pre- l\1iejsldej, która nie ątplh. ie po\: mic l zydenta Ziemieckiei.ro o urzvznani.e uo- uchwale w mv.31 t>rośby dd... ~ ji. (p) l.'::jl::.l~:i\:11 Dziś i dni następ!lych Arcydzieło filmowe słynnej wytwórni l'jletro-gol wyn Tdeycr \V rolach głuwnych ~an Gra.w ord.: His Asther le e-;; 1tfeyers ł

7 aaslo" z dnia 80 stycznia t11. Str. 7 Katastrof ałna sytuacja łódzkich kinotea ów Koro ~~~; :,!~,~~,;~~;:'.~rzy i... Większość wyświetlanych obrazów przynosi dęficyt ~~str~~,c~~ ~b;t~~ 1 ~,:~c~~~ch, J;~i~n;,v~~ 1!: Kryzys ekonomiczny, jaki przeżywamy w Łodzi dał się bardzo dotkliwie odczuć całej branży kinematograficznej, walczącej obecnie z tak wielkiemi trudnościami finansowemi, iż najpoważniej brana jest pod uwagę możliwość zamknięcia teatrów świetlnych. Nie jest to czemś niezrozumiałem, jeśli się uwzględni, iż skutkiem zubożenia powszechnego na tle załamania się gospodarczego w naszem mieście - nie stać ludność na korzystanie z najpopularni'ejszej rozrywki, jaką daje kino. Niezwykle jest charakterystyczne, że nietylko małe kino teatry, położone w dzielnicach robotniczych, zagrożone są w egzystencji mimo bardzo tanich biletów wejścia, lecz również największe kina w śródmieściu, oparte na mocnych zdawałoby się podstawach materjalnych znalazły się w obliczu niebezpieczeństwa unieruchomienia przedsiębior.stw. Nie mówiąc już o tern, że frekwencja spadła prawie do połowy, stwierdzić się musi, że obecnie publiczność kupuje najtańsze bilety, gdyż i ten wydatek stanowi poważną pozycję w budżecie rodzin. Wynikiem tego stanu rzeczy jest fakt, iż zaledwie słaby procent filmów pokrywa własne koszty, a bezwzględna większość obrazów przynosi poważny deficyt :Ja v.rę, Hoc!i.od k,','pj p: z~z.rnczony Jest phw1e depresję, jaka JUZ istnieje w Lodzi.!j bezrobocia ł uwzględ111ając 1:;to~n1e bo.--' 1:a ::; 1c-'- oty no!}cie,.-,.'<: 1 : z -- d- rh P"''- ' "'ł d.... k <' '.11< Y v ".u '\ a ze m~js oe powmny o azać dobr~ uzo cii;:żkie polożenie kin przyznać 1,01,,vaii c cj>1.r.tach.) l\am. i-'«p. wolę w zazegnamu poważnego wzrostu ulgi podatkowe. '".:: ~ - a 'B'lllli;;JilM!!!!!ewem Piliiiliit?!!llili!ii~~~m:'lli'~j.l.{o_ło. Rockina policyjna" przy 6 kop e kł.jl,,. tj' msa.r2a..c1e P. P. u rzą.dza. w dniu 1 lutego rzesu.d.lecla łe1rmldl1. S a.aa.n zezr~ai1 rnbawę tanecm:: w salach Klubu Sporto-....,.. wego p:rzy ulicy żeromd:iego SS. o obrocie za rok DochóL~ z tej z~bawy P.LZeznaczollJ. domagają się kupcy i prz.emys:11owcy, Jest, na sierot:»: po pole6 łych policja:n, l tach 6 ko1msarj~i.tu P. P. Ustawa o panstwowym podatku prz"~ nie prostowane lub uzupełniane. ' '.: mysłowym ustala w art. 55 obowiazek Celem uniknlęc ia tego i umożliwie- Łódzkie 'l'owru zystwo Opieki nad składania zeznań, o obrocie do 15 lut~go. nia większym prze<lsiębwrstwom żłożenia Zwierzętami przypm::jna ~nz.fjaeiofon.' Jest rzeczą jasną, że termin ten jest ostatecznych zeznań zba Handlowo - ptaków, że z.bliża się czas za des:mnia za krótki dla przedsiębiorstw prowadzą- 1 Przemysłowa zw:róciła się do Minister- sztucznych gniazdek. Kanccl:?.rja Towacych prawidłowe księgi handlowe a w stwa Skarbu z prośbą o przesunięcie ter- rzystwa mieszcząca się przy u lky Piotr szczególności posiadających filje lub o-, minu do składania zeznail o obrocie za kowskiej Nr. 269 tcl 187-4:0 codzie:ubowiązanych w myśl par. 78 ust. 4 roz- rok 1929 do 15 marca. Chodzi tu gł6wnie nie za wyjątkiem niedziel i świąt m.ięporządzeni a wykonawczego do różnicz- o te p1 zedsiębiorstwa, które byly prowa- dzy godz. 11 min. 30 _ _ 7 pa kowania obrotów. dzone w roku 1929 na podstawie i 11 poł. przyjmuje zamówienia względnie Koniec roku kalendarzowego i zwięk- l~at. handlowej oraz 5 akt. przemysjo- sprzedaje na miejscu po cenie, kosztu szona wskutek tego ilość czynności bu- 'wej i którym wysokość obrotów za rok sztuczne gniazdka. chalt'eryjnych powoduje, że sporządzane ustalono na podstawie ksiąg han- Każdy przyjaciel zwierząt powinie!fll pośpiesznie zeznania muszą być następ- dlowych uznanych za prawidłowe. (p) być też członkiem naszego Towarzy Początek seans6w w doi po.q;zednie o g. 4, w soboty i święta o g. 12 pp. W dni powszednie od g. 4-6, w sobo ty i święta od g. 13-3, orl1.zw p oniedziałki przez: cały wieczór ceny miejsc po 30 i 50 gr. ap &M Następny program: Korsarz Mórz południowych z Richardem Bartbelmesem Biorąc pod uwagę, że kryzys ten trwa już szereg miesięcy oraz, iż przedstawie- 1łliill&ilili!E!!.'Slmi!l!3lł!il!lra!!ll!3Bl!Bl'mE5Bl!--- nie kinematograficzne obciążone są wyso- Dziś i dni następuych Wielki rekordowy podwójny 22 akt. program dą na własność Związku Młodzieży Połkim podatkiem widowiskowym, możemy zrozumieć, że rzeczywiście prowadzenie w tych warunkach kinoteatrów jest ryzykiem, na które zbyt długo nie można sobie pozwolić. Zamknięcie kinoteatrów, połączone z wymówieniem pracy setkom pracowników, składających się na personel techniczny, administracyjny, orkiestry i t. d. musi spotęgować w znacznym stopniu bezrobocie w Łodzi. Niezbędne jest szukanie dróg, które nmożliwiłyby przetrzymanie krytycznego okresu. Zainteresowane są w tern wszyst-,.. kie czynniki, tak pa1'1stwowe, jak i samorządowe, na których barki spada przecież zawsze ciężar łagodzenia klęski bezrobocia. W Łodzi mamy przeszło tysiąc pracowników, zatrudnionych w kinoteatrach, pracowników dających utrzymanie kilku tysi 1com osób. Pomoc musi nad-.;jś~ w porę, gdyt po tamknięciu kin i wymówieniu pracy trudno je będzie uruchomić. Pomoc ta zwykle niestety okazywana jest, gdy pacjent nie ma już sił się podnieść. Kina płaciły zawsze mifjonowe sumy miastu tytu'em podatku, dziś ten podatek musi być jak najprędzej zniżony, bo kura, nie tak dawno jeszcze jajonośna, może się całkiem 6kończyć. Załamanie finansowe kin i zgaszenie świateł reklamowych powiększy niewat- ~ZACHĘTA~ :lid ZGERSKA 26 ł!:1 Dz:iś i dni następnych 715 Największy monumentalny. film p. t. SODOMA i GOMORA W roli głównej Michał V ARKONYJ i Lucy DORANE P_oe:z,tek. w. ~ni powszednio o 4 pp., w soboty 1uedz1ele 1 sw1ęta o 12 w poł. Ceny miejsc w doi pows%edn ie, niedziele i święta na płer wzy seans Hlm. 40 gr. li, i balkon 60 gr loża 1 zł. Na natępne eane w doi po wszednie lll ai. 60 g" l i balkon 90 gr. 1 m. zf 1.10, loia zł. 150; w niedziele i iwi-:ta El'' m. ~ zł. balkon z!. 1.10, m. zł. l.20, l<>ża zł Wkrótce: 1-s:zy film: kto ujarzmi szakali stepów, bandę rabusiów grasujących w okolicy Nowego Meksyku w sensacyjnym filmie p. t. WALKA O STEP 11 gi film! Przepiękny film europejski z GRF.T Ą HAD i RAJNHOLDEM SCHONCLEM P t. Z PAMĘTNKA KAWALERA" na (zwycięstwo kobiecej przebiegłości) Silna depresja krajowych rynkach węglowych stwa. Zapisy przyjmuje kancelarja względnie każdy z naszych członków. * * * Komitet Lotcrji Fantowej Dom Młodzieży" Gdańska 111, zawiadamia za na szem posreclnictwem posiadaczy losów loterji fantowej, że fanty nie podjęte będą wydawane tylko do soboty 1 lutego włącznie. Po tym terminie pozostałe fanty przej skie,i. r: Komitetu Dni Przeciwgruźliczych W związku z odezwą. Ogólno-Kraję. wego Komitetu Dni Przeciwgruźli. czych" w sprawie likwidacji Dni przeciwgruźliczych" Łódzki Komitet przypomina, że w dniu 10 stycz,nia 1930 roku skończył sdę okres dorocznych ~Dui P~iwgruźliczyeh". Komitet uprasza tych nabywców nalepek przeciwgruźj.i.. czych, którzy dotychezas me uregulowali należności za nabyte nalepki, do niezwłocznego uiszczenia należności, Łódzki Komitet oobowią.zany jest w ściśle o- kreślonym termini e przez Ogólno-Krajowy Komitet,,Dni Przeciwgruźliczych" przedstawić rozra\.:hunki z przebiega Dni na terenie m. Łodzi i dlatego wyra ża nadzieję, że Szanowni Ofiarodawc1, przez niezwłoczne uskutecznienie wpłat umożlii.rwią Komitetowi dotrzymanie t& go terminu. W ubi:egłym tygodniu sytuacja na j czony, gdyż jeśliby nawet nastały mrorynku węglowym nie uległa prawie żad- zy ni ma już mowy o normalnym hannej zmianie. Hurtownicy, pragnąc S.przą- dlu, a co najwyżej, składnicy będą się tnąć przynajmniej z ramp kolejowych starali pozbyć nag.romadzonych zapasów, węgiel, nagromadzony przez szereg dni, nie mając potrzeby uzupełniać ich noz Cechu Malarzy i Lakierników poprzedzających tydzień sprawozdawczy, wemi z uwagi na zbliżający się okres W dniu 23 stycznia r. b. odbyło się wah:ll gremja1nie wstrzymali odbiór, wskutek letni. Na kopalniach z tego powodu pa- zebranie Cechu Malarzy i Lakierników prą, do:lć licznym udziale członków. czego przybywały do Warszawy ni:elicz- nuje silna depresja, gdyż prowincja znaj Na porządku dziennym, między innemi, pone transporty, lokowane z pewnemi tru- duje się w analogicznych warunkach i stanowiono ujednostajnić sprawę rymiarów rodnościami w dalszym ciągu po bardzo nikt nie nadsyła nowych zamówień. bót, oraz postanowiono wszystkim członkom, niskich cenach. Charakterystycznem jest, Czas pracy na niektórych kopalniach którzy zalegają w opłacanin sklildek, wysłać że węgiel z niektórych kopalń, jak np. zastał znacznie ograniczony. Drugie zmia r na~=~1acechu zdał sprawozdanie ze stanc Mars i Jowisz był sprzedawany poniżej ny zupełni skasowano, a w niektórych kasy, co zostało przez ogół zaakceptowane. 5 zł. za tonnę, co nasuwa przypuszcze- kopalniach praca trwa już tylko po Zarz~d. nie, że. węgi' 1. w~syła1:1y jeft h~nd~a~ zom 3 dni w t!godniu.. ~ydaj_e się :praw<lopo- r< +,1oc. eew:f!!!i9% w komis, gdyz mkt me ma moznosc1 po- dobnem, ze czynruk1 miaroda)ne będą # nosić w dalszym ciągu takich strat, jak n;usiały przyjść kopalniom w jal~iś.sp?- '-- fijj ~-~m +:. dotąd. sob z pomocą, a to celem urukmęcia -łj'lli'llw''"l Dlil ~ Ogólna sytuacja jest tego rodzaju, że zwolnienia większej ilości górników, - Napiórkowskiego na szereg miesięcy rynek został znisz- Dziś i dni następnych 525 El Kr61owie humoru i śmiechu 1 Największe przeboje sezonu 11 DZKA ORCHDEA 11 ARKA NOEGO 11 KOBETA NA -KSĘZYCU 11 zabłysną wkrótce na ekranie kinotearu,,captol'' d..l.lle! !!'j... -.L~ PAT i PATACHON w swej najnowszej kreacji, jako PODPORY TRONU Następny program: Jego Ekscelencja Posłaniec Wkrótce: TRĘDOWATA Po czątek w dni. powszednie od godz. 5, 7 1 9, 8 oboty o 3 niedziele i święta o 1 W 'niedziel(" na pierwszy seans wszystkie miejsca po 40 grosz Spccialna ilustracia muzyczna w wyka,u1niu or.kie stry symfoni<>znej pod bat"tą ~~~~ ULAT\>:=~Jł 1

8 y ata za. Magistr?t 111. Łodzi podaje do wiadomości osób zainteresowanych, że od poniedziałku, dnia 27-go stycznia r. b., rozpoczęła się wypłata zapomogi zimowej z funduszów pai'tstwqwych za miesiąc styczeli 1930 roku, oraz rozdawnictwo talonów opałowych dla bezrobotnych, posiada Hcych rodzinę na utrzymaniu, którzy zo 'Slali uprawnieni do zapomogi pieniężnej. Samotni - prawa do pomocy opałowej, prowadzonej z funduszów miejskich - nie mają. Wysokość racji opału wynosi: dla posiadających dużą rodzinę - 6 ctn. węgla. Wypłata zapomogi i rozdawnictwo talo nów opałowych odbywa się w lokalu Urzę du Zasiłkowego przy ul. Piotrkowskiej 211, w godzinach od 9-ej do 14-ej, według :iastępującego porządku: Czwartek, dnia 30 stycznia 1930 roku: litery: M. N. O. -!lj godz. 9-ej do 11-ej - bezrobotni, zarcjc<>1rowani w Ocldz. P. U. P. P. od guclz. 12-eJ do 14-ej - bezrobotni, zarejestrowani w l Oddz. P. U. P. P. P"ątck, dnia 31 stycznia 1930 roku: litery: P. R. S. Ja g dz. 9-ej do 11-ej - bezrobotni, zar jcstrowani w Oddz. P. U. P. P. od gnj1. 12-ej do 14-ej - bezrobotni, zareic~tro'.-vani w Oddz. P. U. P. P. sobota, dnia 1 lutego 1930 roku: litery: T. U. W. Z. ż. o. :..,ojz. 9-ej do 11-ej - bezrobotni, zarcjl'strowani w Oddz. P. U. P. P. od g(jdz. 12-cj do 14-ej - bezrobotni, zarejei;trowani w Oddz. P. U. P. P. Z otrzymanym talonem Wl,'glowym może si 7glosić bezrobotny do jednego z następuiących stdadów opałowych: l).skład opałowy przy ul. PrzędzalniaeJ róg Fabrycznej, 2) miejski skład opałowy przy ulicy '-lęglowej. e zcze jedna surowica zeciwko rakowi Dtienniki amcryka11skie a za niemi i pra::.a europejska - donosi o nowej surowicy przeciwko rakowi, odkrytej w San [ ran~i:,ko przez prymarjuszy tamtejszego ::iouth and Pacific Hospital dra W. Coffey i dra J. Humb cra. Surowicę uzyskali oni z nadnerczy owiec i donoszą, że udało im się przy pomocy tej surowicy uzyskać dobre rezultaty. Znowu sensacyjne odkrycie - jedno z tych, o których conajmniej dwa razy na tydzicil roi si~ w prasie codziennej. Jest zupełnie nieprawdopodobnem, aby i nadnerczy owiec można było uzyskać ~owicę" przeciwko rakowi. Bezkrytyczne puszczanie. do chciwy~h sensacyj prasy codziennej tego rodzaju obliczonych na pusty efekt sensacyj, jest wprost szkodliwem, obniża bowiem powagę medycyny, z funduszów oraz rozdawnictwo, 'FASŁO z dm.a 30 stycznia lljso ro16t.. o o Zł państwowych talonów opałowych J Bezrobotny, zgłaszający si<; po zapo- l winien okazać: 1) diwód osobisty wzg!. mogq zi111ową i talon opałowy, jak równici :imc urz~do~. e z;iświackzenil'. tożsamości, po odbiór w<;gla ze składu opałowego, po- oraz 2) ic:~itymacjt,: P. U. P. P. Samochodem dookoła Odczyt Jerzego Jelińskiego kina Resursy" świata w sali G<ly zalicr~,z z soli: w po<lróż miło,;.; ojczyz. Wpisał mu t'ir 11o l.>'i<'gi ;\fo, ojini. znów dal ny, jako oztandar, - pamiętaj, że podró;i;uj:!c po oza podró;i; ku Syrylji jui; w towarzy:;l11 ie tylko je<l tiwiccie, roz zerzasz granice :;wt>go kraju. Tę pa ucgo kolegi. l'rzt'jlrrna na tov.arow)m (gwoli ta trjotyrzną mak )mę japoi1'klj postawił sobie za de niości) okręcie do Afr~ki, przłjat!l p: zcz Tunis, JJ. wizę dzielny skaut automobilista - Jerzy Jt>liń gier do Ca>ahlanki i z:uiw podró:i: okrętem do No <ki, przygotowują<: swoją podróż samochodem do wego Jorku, a tam roz,tanie z towarzyszem, zmu okola tiwi~ta. Przetrwał w niej 28 micsię<"y i zwy szonym przez wlurlzc :nnerykr.ńskie do powrotu. ciężył przm;zkody, piętrzące się przed podróżni Przeje~dża w poprzrk Stany Zje<lnoczonc, utrzy kiem, liczę cym jedynie na bardzo skromne własne mując się z wygł.is;a;:i) eh od1 zytów, które pozwa środki pieniężne szczupłej trzyosobowej gromadki. lają mu nawet na nahycic nowego auta, dzięki po Dokonał wirccj, ho wytrwał, mimo, iż jeden z parciu polonji amerykaiukiej. Oclwhdza wzdłuż kolegów towarzyszyć mófil mu tylko do Rzymu, a,jrogi roz>iane tirodowi:;ka polskie i komendy skau drugiego nic wpu,;ciły władze amerykańokie z po tów amcryknf1,kic11, 7dob) wa podpis prezydenta wodu choroby oczu. W porcie nowojorskim został Coolidge'a 1ło swej k irl!i i staje w Los Anp;elos sam z kilkudziesięciu rentami w kicozeni i oclt1!d pr1.ccl nowym etapem: przctirnwa na wyspy avay rnmotnie, utrzymując się z v.yg!aszanych odczytów, i oo Japonji. Tam zn~j1hijc przyjęrie u skauti:w przejechał wpoprzck Amerykę, dotarł do wysp Ha- japoń.k!..j1 i zwif'dza irh ohnv. Dal,-zą marsz::n!~, wajskich, Japonji i Chin, zawadził o Cejlon i wró ~akrdlom! picnrntnic przez f:yherję, zmienia worił do Poli.ki przez frarl<'ję, Belgjr, Niemcy. bee ostrzeżenia komula fowicckicgo, że!1nnochód Dokonał pierw,;z<' go tej miary wyczynu sporto- z ban drr~ pohką nic mo~,.. liczyć na przr.iazd przrz w ego w turystyce. f'rz~jechał 78,000 kim., zarcje "i1111ip, rządzone pr~<:z lh >7.<'11 ików. Had, nic strowan)th prze?. 29 automohilk!uhów ~v.iata, któ- r~d, muoi jechać przez C!1iny i ndii-, Cejlon okrf re mianowały i;o bwyh członkiem. W sw1j k~ię- Jrm do Franrji i przf'z Belr:.ię, Niemcy wrara <lo dze podró~y ma podpi"y monarchów i pre7.ydeu Krnj11. tów, merów miabt i 1irzcdotawiricli różnych insty Podró 6 8koń< zon:i. Pol. ki 'kaul przywiózł z tucji, opięte niby klumra na pierw,;zym miejscu i rtif'j 300 fo:ografji i kilkarhie:'iąt }lamiątek z ową na ostatnieul, poclpiscm Prezydenta Polski, stwicr J,si'"gą na czde, zdohywaj~e prz) lem ten m1jcen dzajęeym Jokonanie wyprawy. niej>zy dorohek: pmzu i<' dctrzymania ~ło\, a, do Wyru:;zył z Warsi;awy pnez. Lublin,. Krak>w, prowi!dzenia dzipfa rlo koitra i wiary w swoje si Zakopane, Kato...,jt» przez ślą::-k Ciezy11~ki <lo l'ra ły. Harcer;t\\u Pohkieru nwżna powin~zow::i', egn r-:i czeskiej, gdzie prezydent. a"aryk "Pisał mu mitt mięclzynarn.lowy z<lany rum laurle. ję do k,irgi. St:Hlllółd przeł. Węgry, Jugo>ła"k v;rc wtorek i.::ma!" h. tygodnia dzirlny >kaut mszył do ltalji, poko11)y11jąc trudnoft"i dró~ ~Ór \\")!!fo il ndc";ly mł'ldzip;i;y ~zkojn-,j na lt>l!lat >kidt,,;crtlentyna111i wijł}<'ydt,j~ nad hrzp:rnmi prze ;.wcj podróży w Eali kina!les1;r<~". Lirznie z(lro pati< i. l:zr,kuł au1ljr1wję u Ojca św irtt ~o. o trzy.!l!&'lzona locj,:ie,~ wra?. z 1nur.zyri1l.1wrm z za in l)lal fotografję Jego Bwiftohliwości z wla,norrcz tercsornniem,.,y,ludia!a ~<>tłnydt podziwt1 przr nym p~dpisem. gód młodego po<lr&inika. KNOMMOZA TEATR UL. KLŃSKEGO Nr. 178 wtorku dnia 28 stycznia, do poniedziałku w roli głównej : a Następny program: E URGll w rolach głównych: Paweł Richter i Bernard Goetzke ;>odkopując zaufanie w skuteczność ciągle nowo odkrywanych, bezwartościowych surowic przeciwrakowych.! Rezultaty zakończonej kampanji cukrownicżej Dziś i dni nasti;pnych ~ 2 11'llegierowy w podwójnym programie 20 aktów NEBEZPECZNY SZLAK Dnmat sensacyjno-cowboyski w 10 akt. W roli głównej : TOM MX n Królowie amerykańskich komików RFF i RAFF jako f Tegoroczna kampanja cukrownicza została już zakończona przez wszystkie! cukrownie województw zachodnich, na terenie których grupuje sdę większość naszych cukrowni. Prowizoryczne cyfry rezultatów zakońcwnej kampanji przedstawiają się następująco: W 24 cukrowniach Zwiazku Z:ichodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego przerobiono ogółem q. buraków i wyprodukowano q. cukru w wartości cukru białego. Produkcja tegoroczna przewyższa więc powaime produkcję kampanji 1928/29 do czego przyczyniła się głównie nadzwyczaj wysoka zawartość cukru w burakach oraz nieznacznie powię.kszony obszar plantacyj buraczanych. Obszar ten wzrósł zaledwie o 4,96 proc., a przerób buraków - o proc. Produkcja cukru zn8 wykazała wzrost o 18,06 proc. Zjawisko to jest powszechnem dla całe.i Polski, gdyż produkcja z kampanii bieżącej wynosi ogółem oko1o tonn wobec fi72.'.1 11 tonn w 1rn 11panji uliil g l,'j, r 11 ~t::ilw\v i \\ :7.ru: ;l u l,1li~kv :' i.r, 1.1 '-"' Zbyt cukru w kn~ji.t nie ruz1vi.ia Si!; normalnie. Za okres pienvszych trzech miesięcy zbyt cukru wykazuje zmniejszenie o blisko tonn w stosunku do sprzedaży w tymże okresie ubiegłej kam panji. Przypisać należy to tnvająeemu już od dłuższego cza u przesileniu gospodarczemu oraz niskim cenom nabiału. Natomiast konjunktura na rynkach międzynarodowych przedstawia się katastrofalnie, od 28 lat nie notowano tak niskiego stanu cen (Londyn notuje 8%o ł. za tonnę, co. odpowiada cenie około 32 zł. na 1 q cukru białego franco polska cukrownia i co w rezultacie nie pokry>va nawet kosztów buraka). Jak dotychczas niema najmniejszych widoków, aby sylucicja na rynkach międzynarodowych P1ogł : w najbliższym czasie ulec poprawi. V tych wanmk:;r.h najaktualniejszą spraw;~ dla Po1 ki jest należyte rnzwiązanie zagat~nienia rozi.inrów plantacyj bm-."c:rnnych na na tępną. kampanję. Dal sze zwiększanie planlacy.i, a temsamem zwifik.:zanie p1 o('u.l\.c.ii cnkrn jest moż!iw<' zarr'iwno dla rnl~rownietwa jak i d Lt 1ulnicl wa. fjbtt l.ującego l;ural\.i. Z.leg U \\ zglętlu oub:nvają Slę-' ube<:li~ pertraktatje między cukrovmictwem. l ~ Nr. Migawki miejskie -- - Wielka wojna furmanów Znakomity polski poeta gnacy Krasi cki w pięknym poemacie p. t. Mono~ machia" dał plastyczny opis zażartej wa! ~ i, ja' ą stoczyli ze sobą reprezentanci cl\';óch wrogich sobie klasztorów. Gdyby piewca wojny mnichów żył dzi 4 siaj, lutni~ jego nastroiłaby poetycznie walka, jaką przy ulicy Piotrkowskiej 26 stoczyli reprezentanci piqknego fachu fur ma1'tskiego z właścicielem biura ek<,;pedycyjnego p. Salomonem Goldkornem. Walka ta - jak i wielka wojna świa towa - miała podłoże wybitnie ekonomiczne. W swoim bowiem czasie Związek Eks pedytorów łódzkich postanowił nie przewo. zić towarów samochodami do Warszawy, a to celem niepozbawienia pracy i zarobku furmanów. Uchwale tej podporządkowali się wszy scy ekspedytorzy, z wyjątkiem p. Saiomona Goldkorna, który onegdaj z1ładował dwa ciężarowe auta tow... rem do sto Jicy. Gdy dowiedzieli się o tej zdradzi~ adepci bata, wpadli w słuszny gniew i poprzysięgli straszny odwet... Była właśnie godzina 3 w nocy, P. Goldkorn, zaj~ty jeszcze w swoich składach myślał o słodkim powrocie do pieleszy domowych, gdy nagle przed biu< rem rozległy się straszne J'} ;.;.1 i wrzaski. Czyżby Arabowie?" pomyślał przcra żony kupiec - i struchlał... Tymczasem drzwi rozwalono i do wnę trza wpadła gromada woźniców, krzy cząc: Na latarni~ ze zdrajcą! Hat1ba tym, którzy lamią umowy!" tu momentalnie twarz rana Goldkor na zaróżowiła się nie tak ze wstydu, jab' od gęstych policzków, jakie wyasygnowa la mu przybyła delegacja... Na szczęście dla p. Golclkorna w por~ zjawiła się policja, na widok której furmani zbiegli.. Zdołano jednak kilku z nich zatrzymaó są to Dan Kołach (Żeromskiego 67) 1 Hersz Zelmar (N. Cegielniana 26), Jankiel Lewkowicz (Pomorska 57), Moszek Meller (Składowa 36), Jankiel Goldwaser' (Składowa 26). Będą odpowiadać przed Sądem. S. -0- Odczyt Polskiego Czerwonego Krzyża Staraniem Polskiego Czerwonego Krzy ża - w dniu 2-go lutego (niedziela) o godzinie 12-ej m. 30 w lokalu Y. M. C. A.. (Łódź, ul. Piotrkowska Nr. 89) p. Dr. Józef Kon wygłosi odczyt na temat Zdr0<- wie, choroba i leczenie". Weiście na odczyt bezołatne. Dziś i dni nasf!;pnych Rewelacyjne arcydzieło na tle wielkiej rewolucji bolszewickiej p.t. MŁOŚł Księcia Sergjusza Dramat wielkich uczuć w ogniu i pożodze rewolucii W rolach głównych Bilłie Dove Mikołaj Susaiilhl Antonio Obraz ilustrowany b~d zie c!ióru i a"ńskiego Rosyjsko - \" pod kier. A. AKMOW A Początek codi. og. 4 3G PP w rnboty niedziele i śwh;ta o g. 1 l'p Ceny wnystkich micj!ic na pierwsze sean3e 5~r

9 Nr. 29 TEATR HASŁO" z dnia 30 stycznia 1930 roku. RUZł{YWKA i ODPOCZYNEK PO PRACY KNO 88 Str. 9 'l E. A T R Y <'eatr Popularny: - Kocioł czarownlcy. featr Miejski: - Mazepa. CU GRAJĄ W KNACH ~jka: - :Miłość księcia Scrgjusza. lja..irwl: - Księżna '1arakanowa. Cas.lll.o: - ~za1 y: - l:'i awo męża. :N1ebezp,1:;..:.t.11y szlak. 'Col'l:!O: - G1euu,a. ar era. l!.ra: - Krolo",1 niewolni~ów. Grand-Kino: - Urzechy ojców. Luna: - :,en o miio~ci. Mimoza: - Ulica grzechu. Odeon: - Awantury chi11skie. Przedwiośnie: - Księżniczka cyrkówką. Pałace: - Anny szuka męża. Resursa: - Zapomniane twarze. Raj: - Przeklei'1stwo klejnotów. SJoiice: - l'at i ł'atachon. Splendid: - Romans współczesnej panny. Syrena: - Walka o step. Uciecha: - \,Yyspa łez. Wodewil: - Awantury chińskle:. Zach<;ta: - Sodoma i Gomora TEATR POPULARNY. Ogrodowa 18.,,.KOCOL CZAROWNCY". Dziti, czwartek i dni następnych cieszący si1c niesłabnącem powodzeniem ogromnie interesu jący melodramat z rosyjskiego Kocioł czarow nicy". Publiczność stale żywo oklaskuje wykonawców: reżysera L. Zbuckiego,. Kozłowską, E. W aczyi1ską, M. Biskupską, Wł. Matuszkie wicza i Warchałowskiego. W pełnych próbach stylowa Schillera ntryga i miłośćµ. TEATR W SAL GEYERA. Piotrkowska 295. W sobotę i niedzielę dwa razy doskonała ko.inedja Henryka Zbierzchowskiego Małżeństwo Loli", w reżyserji L. Zbuckiego. TEATR MEJSK. MAZEPA".. Największy Dziś czwartek o godzinie 4 popoludmu po,,. ~nach Od 50 gr. do 3 zł. młodzieży Mazepa" Juljusza Słowackiego. 50 przedstawienie dla film SWiata t.rzeź". Dziś, czwartek o godzinie 8,30 wiecz. Rzeź" ~ordina. Ceny popularng.. CYJANKAL". Jutro w piątek Cyjankali" sztuka F. Wolta. Ceny najni ższ6. REWJA DZECNNA". W niedzielę o godzinie 12 w poł. wielka re /ja dziecinna K. Tatarkiewicza i Z. Biało &tockiego. Nagrody, zabawy, tańce, śpiewy. U dział całego zespołu. Ceny najniższe. Dziś i dni następnych! Wielkie monumentalne arcydzieło, ilustrujące dzieje najpiękniejszej a wanturnicy świata Reźyserji Raymonda Bernarda Cłl- i A TARAKAN OWA W rolach głównych EDYTA SCHANNE RUDOLF KLEiN-ROGGE OLAF FJORD ~ Ork. symf. pod bat. Sz. Bajgelmana Ceny miejsc na seans 5u gr. i l zł. Bilety do nabycia w kasie zamawiań Piotr-1 ru iqce dzieu;czę, biorqce nagrodę 11u konkursie na ~:owska 74 od 10 rano do 7 wiecz. bez przerwy. go~ci. Jest!Jrzytem tak l~lasycznie :::budowa11a posiada tok pięknie toczone nogi i ciało, że wzbudzić KOPCUSZEK". W sobotę poyoł. o godz. 4 i w nic ziclq o godz. 12 w południe przepiękna bajka p1z;:;pktana śpiewalni i tańcami Kopciuszek" Widowisko to zostanie urozmaicone mnó::;twcm ciekawych niespodzianek. Ceny miejsc od 50 gr. do KNO P A LACE",,AN1VY SZFKA MĘtA" Dawno już Łódź nie bawiła si~ tak doskonale jak na ioyświetlanym obecnie w kinoteatrze Pałace" filmie p. t.,,army szul:a męża". ]est to bo ~t icm niczr61l'na11a komcdja, obfitująca w momenty tak arcyiwmiczne i pełne żywio~owego liumon;, ~c widownia rozbrzmiewa raz poraz glo nymi wybuchami śmicch11. Zresztq, bohaterkµ, /ilm11 jest s łodka Anny Ondra, a to nazwisko mówi, samo za <iebie. Z podlotlza wychowanego na surowych za :adach 19 wicku, wyglq_dajqcego jale strach na u:róble", pod wpływem miłości przcd::;iei.ga sie cza Supersensacja Przewyższa wszystko co dotychczas widzieliśmy Dla młodzieży i dorosłych musi nielcłamar..y zachi~yt, nietylko u m~iczyzn lecz nan ct. u kobiet. Sekunduje jej dzielnie grotesholl'y Sie?.hiccl Arno, znany.w niemiechim Krul:owshim", którego ruchy i mimika budz'! niepo clwmowany!.miech. Komedia doshm:ala. A świetni;: cf!lość programu uzu:>ełllict przepyszna groteska nad program oraz pi~kne zdkcia z zawodów narciarsldch w Zalwpanem i Krynicy. CO USŁYSZYMY DZS PRZEZ R~DJO PROGRAM WARSZAWSK. na dzień i.o stycznia. Całkowity program tego dnia transmitują z Katowic w;;;zystki.e poje:ki.e stacje nadawcze). ll,58-12,05 Sygnał czasu z Warszawskiego Obserwatorjum Astronomicznego. 12,00-14,00 Koncert popularny z udziałem zespołu instrumentalnego Polskiego Radja w Katowicach oraz solistów..~ PERLS OF~ THE JUNGLE'~. rnm GREATEST.WLD ~ SERAL EVER _PRODUCEQ! ~ :PSODES OF A J"HOUSAND THRLLS).!WTH A M.!LLOŃ, DOL.AR CAsft OSTATN E P ZYGODY TARZANA Nowe odkrycia w jeziorze l\lemi leziono w pobliżu szczątków palisady, długości 200 mtr. poniżei nowoczesnego cmentarza w Oenzano. Przypuszczenie prof. Antonicllego, że Katakomby włoskie na dnie jeziora Nemi, które, jak wiadomo, częściowo odwodniono dla wydobycia le- przechodzą na własność żących na jego dnie galer KaligUJi, spo-, ł k ' czywa jeszcze trzecia galera, znalazło scep- pans wa osc1e nego tyczne pr21vjęcic u takich po';vag w tym W myśl artykułu 33-go umowy Lateprzedmioc1c, jak profesorowie: Ricci i ra11skiej wszystkie katakomby włoskie Munoz, gdyż oparte jest na bardzo kru- przechodzą pod zarząd Stolicy Apostolchych podstawach, a między mnemi, na skiej. Między urzędnikami Papieskiego tem, że sieci rybackie, zapuszczone w nstytutu Archeologicznego a władzami pewncm miejscu jeziora, natrafiały tam na włoskiemi podjęte już zostały pertrakprzeszkodę, wystającą z dna jeziora. tacje w sprawie wykonania odnośnego Natomiast znaleziono u brzegów jezio- postanowienia umowy Laterańskiej. Najra, Jeżących naprzeciwko miejsca, w któ- cenniejsze katakomby znajdują się we rem znajduje się już odsłonięta galera, Włoszech w Syrakuzach i v Noli; pochosz<..zątki niewielkiej łodzi rzymskiej. dzą one, jak stwierdzono na podstawie Szczątki te, przypominające pod wzglę- b_adań naukowych, z m go stul~cia po de.il' hitdf)wv odsłonieta iuż galerę, zna- Nar. Chrystusa 14,00-15,00 Przerwa 15,00 Komwukat gospodarczy z Warszawy 15,20-15,4ó Przerwa 15,45 Komunikat Ligi Obrony Powietrznej \ Przeciwgazowej (z Warszawy) 16,15-16,35 AZOT - Jak Chorzów prac~ aby ziemie polskie niosły plon obfity". Tran smisja z Państwowej Fabryki Związków Azo towych w Chorzowie 16,35-16,40 Andante z koncertu skrzypcowego Karłowicza wykona prof. Józef Cetner 16,40-16,55 Osobliwości przyrodnicze śląsska" 17,10 Żeleński: Temat z warjacjami Dmoll WJ kona Kwartet smyczkowy Państw. Konserw. Muz. w Katowicach 17,10-17,15 Przemówienie Jego Ekscelencji księdza biskupa śląskiego dr. Arkadjusza Lisieckiego 17,15-17,35 żelazo i stal. - Transmisja a Zakładów Hutniczych Huty Pokoiu" w Nowym Bytomiu 17,40 18,00 Koncert solistów 18,00-18,15 Dr. Jan Nowak, prof. U. J.: Czarne djamenty" 18,15-18,35 Węgiel. - Transmisja z podzie Jni Pola Wschodniego Państwowych kopalń Węgla w Królewsldej Hucie Skarboferme" Przy mikrofonie inż. St. Nitsch - dyr. Kopalń prof. inż. Roman Riegier i inż. E. Grabianows.i 18,35-18,45 O śląskiej Kobiecie" - p. Ka mila Nitschowa 18,45-19,15 Ze śląska Cieszyńskiego: Beskidy - u źródeł Wiernej Rzeki w gwarze górali beskidzkich - u wykąpów Wisły. Z o kolic stebnej: 1. Góralskie helokanie i źródeł Olzy (nawolywanie pasterzy w górach), Halszka z Cisowego woło na Jonka z Groni czka. 2. Zolyty (zaloty w górach) Halszka s Cisowego - Jonek z Groniczka. 3. Kobziarze. Sikorka z Małej Łączki gro na gajdach (bobzy), Jano z Pańskiej Ł~ki gro na h'uślach (skrz.): a) Owięziok" - taniec góralski ze śpiewem; b) Niechcem Cię" - taniee góralski ze śpiewem. Z okolic Wisły: 1. Jun z Barani - Rogu: Bojki wiślańskie. 2. Mary D4l z Sklepek: śpiewki wiślańskie. 19,15-19,35 Cynk - którego Polska najwięcej w Europie wytwarza. Transmisja z Hu ty Cynkowej Hohenloe w Wełnowcu. P"Z1 mikrofonie inż. St. Nitsch - sekretarz gener. Romuald Zagórski oraz inżynierowie: Ludomir Winczakiewicz i AL Stojek 19,35-19,55 Wieniec pie~ni górnośląskich W układzie i pod kier. Henryka Niczego wykona chór mięszany i ork. Stowarzyszenia Ko. lejarzy 19,58-20,00 Sygnał czas.u z Warsizaws'ldect Obserwatorjum Astronormcznego, 20,00-20,25 Rozmaitości ,45 Z teki kompozytorskiej W. F'rieo ::Uanna, dyr. Państw. Konserw. Muz. w Kato wicach: 1. Preludjum op. 39 Nr Nok turn C-dur. 3. Mazurek op. 33 Nr Menuet G-du:r op. 8 Nr Jeniczeri - marsz turecki - wyk. na front. - kompozytor, ,55 Dr. Tad. Dobrowolski, dyr. Mu ~urn śl. w Katowicach: Ruch 1.-ulturalny na ślasku" 20,55 ~ 21,05 Z. Noskowski: Finale z kwam tu fortepianowego D~moll op. 8 - wyk. Kwartet Polskiego Radja w Katowicach 21,05-22,05 Wesele śląskie" - słuchowisk~ regjonalne St. Ligonia w wyk. art. Teatru Polskiego ,20 Feljeton okolicznościowy 22'20-22,35 Br. Romaniszyn: Góral i jego ~mysłowość w anegdocie podhalańskiej" (Ja ko my o sobie a cepry o nos gwarzą) 22,35-23,00 Komunikaty prasowe PAT (z Warsza,vy) 23,00-24,00 Muzyka lekka i taneczna z U działem zespołu instrumentalnego P. R. ~ Katowicach. 529 Dziś i dni nastiipnych Najwi<~ksza epopea bieżącego se9cllałł Najgenjalniejszy z genjal nych władców e k r a u u ij odtworzył ta. ą cudowną kreacj~ wobec której blednie cała jego dgtychczasowa twórczość ek!'anowa W pozostałych gł.ównych rolach... G!osna na c ałym sw1ec1e Ruth ChaUerton i Barry Norton Ceny intewsc zn żon~. N~ 1-.szy seans zł. 1.- i 1,50, na na!'lt.<cpne seanse z ł, u

10 Str. 10.,:rAStO" z dnja SO stycznia 1930 rokt1., Nr: 29 Teatr świetlnj PRZEDWOSNE" Żeromskiego dojazd trąmwajami 5, 6, 8. 9 i 16 do rogu Zeromskiego i Kopernika Ceny miejsc: 1-1 zł., gr. i ll-50 gr. Początek o godz. 4 pp., w soboty i niedziele o godz. 2 pp. DziKSiĘZNCZ Arcywesoła pełna werwy i humoru tragi-komedja ze słynnym amautcm ekranu HARRY L!EDTKE, któremu dzielnie sekundują przepii:kna gwiazda filmowa Hilda Rosch, Marjanna Winke!sstern i Fritz Kampers. ----~~~--~~~~~~~~~~--~~ Następny program:,, Pierwszorzędny zespól muzyczny Passe-partout i bilety wolnego wejścia w soboty i niedziele nieważne. OGŁOSZENE ~:odaj~ do wiadomości zainteresowanych 1z moje biuro likwidacyjne zostało w dniu 15 b. m. przeniesione na ul. Kilińskiego 209, tel Fa bryka Maszyn i Odlewnia Żelaza rozpoczęła się t:t doroczna ż poi we1t z NA A en. p:rz-echodząca wszelkie oczekiwania Sprzedajemy za bezcen, lecz za gotówkę lub na czeki FUTRA od zł. 427.SO. PAL TA od 40. zł UBRANA od 80 przeszło 4000.koszulo 4000 krawatów. 593 HENRYK P E FER, Otto Gołdamer P OGŁOSZENE Syndyk lymctasowy m~sy upadłości Stanisława Miszcwslcie?O na mocy art. 512 K. H. podaje do wiadomości wierzycieli U!)adłości, że decyzją Sądu z dnia 14 stycznia 1930 r. Qdał wyznaczony nowy 3 miesięczny ostateczny termin prawdzania wierzytelności. Sprav;::lzanic odbędzie się w dniu 15 kwietnia 19m r. o ""Cdi;. 12 \1 Sąd.zie Okręgowym w Łcdzi w Wydziale Hantil;iwym pr ;. Zeromskiego Nr 115 pokój Nr. 57. i<..rl, ie, kt.:irzy do tego terminu nie zgłoszą swych pn. e1u;yj, ulc,~ną skutkom, przewidzia.nym w art. 513 K. H. Syndyk tymczasowy ap!. adw. L. Szymankiewicz. Łódź, ul. Sienkiewicza Nr. 31 u G ' Poradnia Wenerologiczna Lekarzy Specjalistów Wobec otwarcia stacji na- ul. Zawadzka Nr. 1 dawczej w Łodzi wszystkie Czynna od 8 rano do 9 wiecz. radjo-odbiorniki należy prze w niedziele i święta 9-2 pp. robić lub dodać do nich eli- od i 2-3 pp. przyiminatory. Przeróbki usku- muje kobieta lekarz teczniamy w ciągu 24 godzin leczenie chorób wenerycznych o cenach moczopłciowych i skórnych Badanie k:wi i wydzielin na Najniższych syfilis i tryper Eliminatory od 20.- zł. Konsultacje z neurologiem wbudowane do ka~dego od- 1 urologiem biornika. Gabinet Swiatło-Lec1niczy Kosmetyka lekarska D ete k tory O d 15.- Z ł d a- Oddzielna poczekalnia dla kobiet jące kilka stacyj zagra mcz- 513 PORADA 3 zł. nych Dr. med. Polskie Radjo J. nż.j.krzyżanowski iska Andrzeja Nr HENRYK BERMAN otwiera nowe komplety nstitut de Beaute -OGRAFJ polskiej i niemieckiej Początek Zapisy i informacje codz. od 5-9 wiecz. Piotrkowska 166 w lutym Dziś i dni następnych Najpiękniejszy poemat miłosny AWO MĘŻA Realizacja George Fitzmauritze wg scenarjusza ELNNOR GL YNN w rolach głównych czarująca BLLE DOVE rasowy, wytworny, ROD LA ROCQUE pe> raz pierwszy razem na ekranie ANNA RYDEL (Di_plome de l'universitć de Paris) CEGELNANA19, m.8 tej, Godziny przyjęć dla Panów i Pań od Pielęgnacja skóry i włosów. Specjał ne ma11aie twarzy i ciała. Masaże odtłuszczające. Usuwanie zmarszczek, brodawek, piegów węgrów i innych defektów cery. Usuwanie włosów elek trolizą, Elektroterapia. (ArsowalgaL vanfaradyzacja) Kwarc. Solux, Helior terapja. Farbowanie włosów 547 Do akt. Nr r. OGŁOSZENE Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi V rewiru STEFAN GóRSK, wmieszkaly w ł.,odzi, przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art Ust. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu 11 lutego 1930 roku od godziny 10--ej rano w Łodzi, przy ul. Cegielnianrj pod Nr. 114 odbędzie się sprzedaż pr.zez licytację ruchomości, należących do Wolfa :M:arkusfelda, składających si() z mebli, ocenionych na. sumę 500 zł. Łódź, dnia 27 stycznia 1930 i oku. Komornik (-) STEFAN GóRSK. Do akt. Nr r. OGŁOSZENE Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi V rewiru STEF AN GÓRSK, zamieszkały w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 9, na zasadzie art Ust. Post. Cyw. ogłasza, że w dniu G lutego 1930 roku od godziny 10-ej rano w Łodzi, przy ul. Południowej pod Nr. 80 odbędzie slę sprzedaż przez licyh1rk ruchomości, nak;;,~! cych do Kalmana Lipmana, :składających si~ z 15 maszyn do wyrobu pol1czoch, ocenionych na sumę 2100 zł. Łódź, dnia 27 stycznia 1930 roku. Komornik (-) STEFAN GóRSU. SAD O KERSK stomatol g chirurgja szczęk, jamy ustnej i piasty.ka regulacja zębów rentgenodiagnostyka Piotrkowska 164 Teł Wielki wybór wózków dziecinnych krajowych zagranicznych łóżek metalowych; wyżymaczki amerykańskie materace wyściełane oraz materace spręźenowe hygieniczne Patent" do meblowych łóźckp odług miary nabyć można najtaniej i na najdogod niejszych warunkach w fabrycznych skład zie "DOBROPOL" Łódź Piotrkowska 73 w podwórzu, tel, Dla 468 poszukujących pracy Przyjmę 6-ciu panów, uczciwych do akwizycji. Zarobek dzienny zł Posada - stała. Wiadomo:ici fach owe nie wymagane, wyszkolenie na miejscu. 7.r;łaszać się dziś z dowt nmi osobistemi od godz..4 do 5 pp. do kierownika biura 510 apel usze iotrkowska o~szewcyu. Skóry-Hurt i Detal (specjalność: dete.liczna sprzedaż zelówek trwałych na wodi:) poleca: Spółka Szewcó -.v Piotrkowska 79 tel HAL Hallo! Dzwoń tel Pogotowie krawieckie Kiersza" Zeromskiego 91, sklep narnżny. Momentelnie odświeża O'arnitur za zł suknię za zi.2.sopalto za zł. 3.-, łącznie z odebrnniem i odesłaniem. Expressem pierze, farbuje, przerabia, nicuje, sztucznie cerui<" Farbujemy i pierzemy futra sposobem lipskim. 557 Dlł+ Choroby skórne i wener. ul. Nawrot 2. Tel Do 10 r. i 4-8 w. Dla pań specjalne godz. 3-5 po poł., w niedz. od 11-2 pp Dla niezamożnych ceny lecznic 512 FRYZJER damski wyucza ondulacii nowoczesną metodą w ciągu 6 tygodni L. Weinrot, Wólczańska 61 mieszkania 5, od 3-4 i od 8-9 wieczorem 609 Cegielniana 25 tel SpecjaliłA chorób kópuych i wenerycznych 511 LECZENE ŚWATŁEM (lamp~ kwar cową). Badanie krwi i wydzielin. Przyjmuje od god:i;. 8-2, i 6-9 pp. w niedziele i święta 9-1 Dla pań od 5-6 eddzielna poczekalnia zł. Potrzebny chłopiec do termi1,111 do zakładu stolar skiego Zawiszy 29 Flaszkiewicz 62ł Ostrzezenie przed nabyciem weksla Ostrzegam ii weksel wystawiony dn. 6 x r, na zł. 150 w Dro hobyczu przez Z. Liebermana ul. Ko walska 11 na zie cenie S. Disendorf, Lwów, ul. Słonecz ila 5. żyrant Prze mysł Cnemiczny " Polsce sp. akc. ;i Zgierzu, został za, gubiony, ew. skra dziony. \Vymic:iiony we ksel płatny dn. 2~ ll. 193() r. Obec.J posiadacz wekslą St. Antecki, Zgieri ul.piątkowska 10 46l Budowa i reparacja maszy1 piekarskich i cu kierniczych. ora roboty rurowe i kt tły piekarskie, l Brzozowicz, l:.ódj ul, 11-go Listopaol 43, mieszk. pryi ul.ciemna19. 58i pokój słoneczny, t meblowany :.i: wszelkiemi wygod mi do wynajt;cia. Zi romskiego 39 m. ll 469 S<lep z urządza' niem przy ul Piotrkowskiej sn '\ dam Wiadomość ul Gazowa 12 m. 4- Dojazd tramwaje Nr W l oddz. Straż] przy ul. Pru j!lzd przybłąkał się pies wyżeł maści biatej z bronzowemi kropkami. Odebrać można za zwrote111 kosztów u plut. Śla. ma 623 Student wyiszego &emestni udziela lekcji i ko. repetycji. Zapóźnia nym metodą skr&ca ną. Przygotowuje do egzaminów Spe~ jąlność matematyka polski Gdańska 2j m, 2 front 1 piętro A. Przyhycin, Łódź P h' k 4 ~ 1 1 rzy a a Skład i pracownia ram, obrazów si<: pic:; ra;y wil religijn. i rodzaiow. oraz luster czcj! można ode brac za zwrotem Konstantynowska 32, koszt~w u Kowala, Radogoszcz szosa róg Gdańskiej 558 Zgierska mieszkani~ prywatne Ogrodo\va ł W~; J-0w. Rzem..Resursa'" Odbito w drukami wllll!nej l'iotrkow&ka 15., Redaktor odp.ow.: Adam żuczkicwicz _.

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w poprzedniej kadencji.

Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w poprzedniej kadencji. Posłowie unieważnili wybór pięciu sędziów T rybunału Konstytucyjnego. Czy sędziowie T K unieważnią uchwałę posłów? Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki

6 m-cy badań, trendy. Opinie nt. zmian prawnych. Opinie nt. wpływu polityki 6 m-cy badań, trendy Opinie nt. zmian prawnych Opinie nt. wpływu polityki Przebadano: 100 przedsiębiorców x 6 m-cy 600 ankiet krótkich. 3 przedsiębiorców x 6 m-cy 18 ankiet pogłębionych Na podstawie ankiet

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE O TEMATYCE

PUBLIKACJE O TEMATYCE PUBLIKACJE O TEMATYCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, 22 grudnia 2010, 10:15 CZ.1 Zbliżają się Święta. Zbliża się Mikołaj. Od ponad półtora roku na szkoleniach o tematyce funduszy inwestycyjnych pomijam

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 lipca 2015 r. Druk nr 1007 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spadek po krewnym w Niemczech

Spadek po krewnym w Niemczech W Niemczech na rachunkach bankowych znajduje się ponad 2 miliardy euro, które czekają na właścicieli. Pieniądze te należą się spadkobiercom zmarłych i nikt się po te środki nie zgłasza! Macie Państwo w

Bardziej szczegółowo

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016

Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Reputacja polskiego sektora bankowego 2016 Informacje o badaniu Termin realizacji Marzec 2016 r. Próba/ metodyka realizacji badania Opinia publiczna ogół Polaków w wieku 15+ N=00, (CAPI), w tym indywidualni

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą?

Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą? Na jakie aspekty gospodarki finansowej w jednostkach sektora publicznego w 2010 r. warto zwrócić uwagę w związku z tą ustawą? W dniu 16.7.2009 r. Sejm uchwalił nową ustawę o finansach publicznych (dalej:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE

Warszawa, listopad 2012 BS/151/2012 PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Warszawa, listopad BS/151/ PREFERENCJE PARTYJNE W LISTOPADZIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1074/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Dzielnicy VII Dwór. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2016/2017 mgr Anna Kuchciak Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dalej: Regulamin Sejmu

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU POLITYKA DOBORU I OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU POLITYKA DOBORU I OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU POLITYKA DOBORU I OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Zamość 2015 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady określone w Polityce doboru i oceny kwalifikacji członków

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny. Art. 1 Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny Art. 1 W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 44 6 otrzymuje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU?

Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU? Warszawa, kwiecień 2013 BS/48/2013 W JAKICH SPRAWACH POWINNA OBOWIĄZYWAĆ DYSCYPLINA W GŁOSOWANIU? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm.

UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm. UCHWAŁA NR XXVIII/717/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu zmiany Statutu Dzielnicy Chełm. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia

STATUT. R o z d z i a ł I. Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia STATUT K LUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W MIELCU R o z d z i a ł I Nazwa, teren działania i prawa Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KLUB INTELIGENCJI

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (33.) oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (47.) w dniu 12 grudnia 2012 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo