1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna"

Transkrypt

1 Rok X XIII nr 11 ( 386) 22 listopadaa I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: 1 zł. 1(w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci Wiew Sitowia Łapska Akademia Wokalna Wiesz o czymś ważnym, interesującym? Daj nam znać tel pn. pt , dklapy.pl

2 KULTURA apska Akademia Wokalna 28 paÿdziernika w Domu Kultury w apach odby³a siê I edycja apskiej Akademii Wokalnej. By³ to konkurs skierowany do dzieci i m³odzie y zaczynaj¹c od przedszkolaków, a koñcz¹c na uczniach szkó³ podnadgimnazjalnych. Celem konkursu by³a nie tylko prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów - wokalistów, zespo³ów wokalno-instrumentalnych, ale i promocja twórczoœci dzieci i m³odzie y jak i twórczoœci nauczycieli i instruktorów. Jury w sk³adzie Barbara Maj - przewodnicz¹ca, wokalistka, kompozytorka, cz³onkini kabaretu Widelec, artystka kabaretowa; Sylwester Trojanowski - nauczyciel œpiewu, muzyk, prezes stowarzyszenia "Towarzystwo Aktywnoœci Kulturalnej" oraz Mariusz Perkowski - nauczyciel œpiewu, muzyk, prezes fundacji "Pro Anima"; ocenia³o dobór repertuaru, muzykalnoœæ, indywidualnoœæ artystyczn¹, poziom warsztatu wykonawczego, ogólny wyraz artystyczny. Przyznano nastêpuj¹ce nagrody i wyró nienia: Kategoria pierwsza 1 miejsce: Zuzanna Tarantowicz 2 miejsce: Mateusz Leopold 3 miejsce: Aleksandra Karasiewicz i Jakub Onopa wyró nienia: Stanis³aw Moœcicki, Oskar Misiewicz, Micha³ Brzozowski Kategoria druga 1 miejsce: Gabriela Stypu³kowska 2 miejsce: Natalia Weronika Wojewódzka Kategoria trzecia 1 miejsce: ukasz Kamiñski 2 miejsce: Katarzyna Bagiñska 3 miejsce: Zuzanna Dworakowska wyró nienia: Angelika Sieminiuk, Karolina Wiêcko, Izabela G¹sowska Kategoria czwarta 1 miejsce: Katarzyna Taszarek 2 miejsce: Marcelina Cimoch 3 miejsce: Aleksandra Bujno wyró nienie: Marlena Œliwonik Nagroda specjalna: Agata Chwaszczewska (kk) Nastêpny numer Gazety apskiej uka e siê w czwartek 13 grudnia 2

3 KULTURA Bardzo dziêkujê za wszystko co wnosi pan w rozwój kultury naszego regionu. Serdecznie gratulujê - tymi s³owami Jacek Piorunek pogratulowa³ Adamowi Karasiewiczowi i wrêczy³ statuetkê Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marsza³ka Autor sztuk i re yser amatorskich zespo³ów teatralnych otrzyma³ nagrodê marsza³ka podlaskiego za dotychczasow¹ pracê na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie y w apach. Adam Karasiewicz zwi¹zany jest z Domem Kultury w apach od1997 r. To pomys³odawca i za³o yciel wielu zespo³ów teatralnych, z którymi zdobywa³ laury na licznych festiwalach. Uhonorowany zosta³ tytu³em "Instruktora roku" przyznawanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. XIII Gala wrêczenia Nagrody Marsza³ka Województwa Podlaskiego za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2011/2012 odby³a siê 8 listopada w Bielskim Domu Kultury. Nagrodê, oprócz Adama Karasiewicza otrzymali: ksi¹dz Witold Jemielity, poetka Leonarda Szubzda i instruktorka muzyki Justyna Porzeziñska. - Ze wszystkich sztuk dostêpnych cz³owiekowi najtrudniejsza jest sztuka wyboru. Zg³oszeñ by³o szesnaœcie i wszystkie dotyczy³y wyj¹tkowych osób. Wybór by³ wiêc ogromnie trudny. W imieniu ca³ej kapitu³y gratulujê zarówno nominowanym, jak i tym, którzy za chwilê odbior¹ nagrodê - mówi³a Dorota Soko³owska, dziennikarka Polskiego Radia Bia³ystok - przewodnicz¹ca Kapitu³y. W rozmowie z redakcj¹ Jacek Piorunek zdradza: To jest ju 13 gala, któr¹ organizujemy jako samorz¹d województwa, s¹ to oczywiœcie nagrody pieniê ne, które przeznaczamy dla twórców kultury, dla tych, którzy upowszechniaj¹ kulturê, którzy dbaj¹ o kulturê. Czasami nie s¹ to ludzie z pierwszych stron gazet, czy z ekranów telewizyjnych, zale y nam na tym aby to byli ludzie którzy ciesz¹ siê ogromnym szacunkiem i popularnoœci¹ w swoich lokalnych spo³ecznoœciach i tak to jest dzisiaj z czterema naszymi laureatami nagrodzonymi. Dziœ postawiliœmy tak naprawdê na dziedzictwo narodowe na poezjê, na taniec, w przypadku ap - upowszechnianie i rozwój kultury, na edukacjê kulturaln¹. Mam nadziejê, e te nagrody i zwiêkszona popularnoœæ przez to umo liwi im jeszcze lepsze kontynuowanie swojej pracy Adam Karasiewicz: Przyznam szczerze, e ze sporym sceptycyzmem podszed³em do wiadomoœci, e dyrektor Grzegorz Perkowski zdecydowa³ siê zg³osiæ moj¹ kandydaturê do tego zacnego grona. S¹dzi³em, e to jeszcze nie ten czas. Tym bardziej serdecznie dziêkujê kapitule, która doceni³a moj¹ skromn¹ osobê i przyzna³a tê oto wspania³¹ nagrodê. Bardzo serdecznie dziêkujê zarz¹dowi i panom marsza³kom. Tworzê teatr amatorski od oko³o 15 lat. By³o trochê tych grup i m³odzie y, ale chcia³bym wróciæ pamiêci¹ do pocz¹tków, do czasu kiedy zosta³em zara ony teatrem, zara ony t¹ kultur¹. By³ to czas kiedy by³em jeszcze w szkole œredniej, odwiedza³ wtedy apy œp. prof. Andrzej Brzezinski - wieloletni wyk³adowca akademii teatralnej wydzia³u lalkarskiego w Bia³ymstoku. To on w³aœnie zaszczepi³ we mnie tego ducha mi³oœci do teatru. Jestem za to mu ogromnie wdziêczny. Zawsze kiedykolwiek przysz³o mi tworzyæ i budowaæ zespo³y teatralne, spotyka³em siê z ogromn¹ yczliwoœci¹ moich prze³o onych. Jest tutaj ze mn¹ Grzegorz Perkowski dyrektor Domu Kultury w apach, ale jest te Dariusz Wincenciak dyrektor I LO w apach - serdecznie im dziêkujê za yczliwoœæ. Chcia³bym równie podziêkowaæ wszystkim tym, którzy ze mn¹ wspó³tworz¹ teatr, pocz¹wszy od moich wspó³pracowników DK w apach (wiadomo, e teatr to nie tylko aktor i s³owo, ale te ca³a oprawa techniczna i scenograficzna, œwiat³o, muzyka). Wiêc wszystkim wspó³pracownikom, na których zawsze mogê liczyæ bardzo serdecznie dziêkujê. Dziêkujê serdecznie swoim aktorom. Zawsze trafia³em na fajn¹ m³odzie, która nie tylko razem ze mn¹ budowa³a te spektakle, ale tak e mnie kszta³towa³a, bo to dzia³a w dwie strony. A tê nagrodê chcê zadedykowaæ swojej onie Annie i ca³ej rodzinie w podziêkowaniu za wytrwa³oœæ. Powiem szczerze, e moja ona jest moim najbardziej obiektywnym, ale zarazem najbardziej wytrwa³ym krytykiem i obserwatorem moich dokonañ i za to jej bardzo serdecznie dziêkujê, a tak e moim córkom, od których wymagam wiele cierpliwoœci, bo te zajêcie jest bardzo absorbuj¹ce, córeczki s¹ trzy, bardzo ma³e i têskni¹ jak taty nie ma w domu (œmiech). Ale z tym wiêksz¹ radoœci¹ im poka ê t¹ statuetkê. (kk) 3

4 KULTURA Wiew Sitowia 22 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Domu Kutury w apach odby³ siê I Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Wiew Sitowia". Organizatorem konkursu by³ ³apski Dom Kultury, a adresatami uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Ide¹ takiego przegl¹du jest upowszechnianie sztuki ywego s³owa wœród dzieci i m³odzie y. Sala widowiskowa w DK pêka³a w szwach. Mimo e, konkurs odby³ siê po raz pierwszy to cieszy³ siê ogromnym powodzeniem, a i jego poziom by³ wysoki. W jury zasiedli: Edward Gramont (re yser, aktor, mistrz pióra, wizjoner i skandalista teatralny oraz prezydent Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów. Znany jako za³o yciel i lider istniej¹cego od prawie 35 lat Teatru Terminus A Quo, z którym stworzy³ ponad 200 premierowych spektakli. Jego przedstawienia nagradzane by³y na wielu polskich i miêdzynarodowych festiwalach. Do d³ugiej listy wyró nieñ dla nowosolskiego teatru, jego aktorów i re ysera do³¹czyæ mo na kolejne. Podczas Nocy Rosyjskiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej E. Gramont zosta³ uhonorowany odznak¹ honorow¹ Zas³u ony dla Kultury Polskiej. To presti owe odznaczenie przyznawane jest od 1969 roku osobom wyró niaj¹cym siê w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury); Maciej Miko³ajczyk (polski artysta kabaretowy, aktor, by³y cz³onek Kabaretu Widelec. Zadebiutowa³ w 2006 roku na scenie Teatru Montownia w programie sk³adanym Mp3 w re yserii Mariusza Benoita. Od 2007 roku jest zwi¹zany z Teatrem Polskim w Warszawie, w którym zagra³ m.in. Wac³awa w komedii Aleksandra Fredry Zemsta (2008). Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), Rados³aw Zaremba (aktor Teatru Kaprys) Po wys³uchaniu uczestników konkursu, a nastêpnie burzliwych dyskusjach jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró nienia: w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: I miejsce - Sylwa Koczan, II miejsce - Kinga Kamiñska, III miejsce - Karolina Romaszewska w kategorii klas I-III: I miejsce - ucja IdŸkowska II miejsce - Gabriela Stypu³kowska, III miejsce - Mateusz Szulc w kategorii klas IV- VI: wyró nienia równorzêdne: - Sandra Iqbal - Maciej Jab³onowski w kategorii - gimnazjum wyró nienia równorzêdne: - Gabriela Czy ewska - Aneta Mazur (kk) 4

5 SPORT UKS Jedynka apy w Olsztynku UKS Jedynka apy po dekoracji, (od lewej); Kasia Bagiñska, Sandra Zawojska, Zosia apiñska, Ola Pêza, Natalia Raciborska, Julia Brzozowska, Karolina Micha³owska, Iza Franczak, Magda Hryszko, Marta Zdrodowska, Dominika Sobociñska, kapitan dru yny Karolina Cimoch i trener Jacek apiñski Dziewczêta i ch³opcy z UKS Jedynka apy byli w dniach 8-11.br. zaproszeni na ogólnopolski turniej minikoszykówki w Olsztynku. Ch³opcy prowadzeni przez Dariusza Jab³oñskiego zajêli 5 miejsce, a dziewczêta podopieczne Jacka apiñskiego zajê³y 2 miejsce. Fina³ dziewcz¹t odby³ siê pomiêdzy Top Spin Olsztynek, a Jedynk¹ apy. Pomimo pe³nych trybun na hali, kibicuj¹cych za gospodyniami turnieju nasze m³ode Ale one graj¹ koszykarki gra³y bardzo wyrównany, pe³en dramaturgii mecz. Po 3 kwartach Olsztynek prowadzi³ 31:29, w ostatniej kwarcie nasze dziewczêta wysz³y na prowadzenie 3 pkt. Na 3 minuty przed koñcem meczu kontuzji dozna³a najlepsza w ³apskiej dru ynie Karolina Cimoch, co przeciwniczki skwapliwie wykorzysta³y wygrywaj¹c ca³y mecz 44:38. Dziewczêta po meczu zebra³y wiele pochwa³ za swoj¹ m¹dr¹ i zespo³ow¹ grê, za dostarczenie wielu emocji. Dziewczêta otrzyma- ³y srebrne medale z r¹k burmistrza Olsztynka, a organizatorzy wyró nili za postawê w turnieju Karolinê Cimoch, Dominikê Sobociñsk¹ i Karolinê Micha³owsk¹, najlepszym zawodnikiem naszej dru yny ch³opców zosta³ wybrany Jakub Ryœ. (J ) Dziewczêta i panie z Akademii Siatkówki Tomasza Mnicha rozegra³y siostrobójcze spotkanie, podczas którego mo na by³o wielokrotnie wykrzykiwaæ achy i ochy. To ju jest poziom ligowy. Rêce same sk³ada³y siê do oklasków kiedy ogl¹da siê siatkówkê w takim wydaniu. Dodatkowym smaczkiem jest nieprzeciêtna uroda sportsmenek i nie dziwi fakt, ze te spotkania chce ogl¹daæ oko³o 150 grupa kibiców. Rywalizacja by³a bardzo wyrównana i równie dobrze mog³aby wypaœæ na korzyœæ jednych jak i drugich. Tym razem by³y gór¹ akademiczki II. Równie emocjonuj¹cy mecz rozegra- ³y siatkarki Co ja Gram? z I LO apy 1. Wœród panów ciekawie zapowiada³ siê pojedynek pomiêdzy Bramsterem i Gigantami, którzy okazali siê (w wiêkszoœci) by³ymi ³apianami wspartymi przez bia³ostockich kolegów. Jedno co ³¹czy wiêkszoœæ siatkarzy to szko³a œp. Zbigniewa "Zbynka" apiñskiego. By³by dumny ze swoich podopiecznych, bo chocia sylwetki nieco zaokr¹glone to technika i serducho do walki pozosta³o wielkie. Zaciêty mecz ze wskazaniem na Bramster. W drugim meczu No Para el Perro nie mia³ problemu z pokonaniem m³odzie y z Mechaniaka. Zapowiada siê ciekawa rywalizacja. Na pewno bêdzie co ogl¹daæ w pi¹tkowe wieczory. (okf) 5

6 HISTORIA 70. rocznica wywózki ³apskich ydów Polacy pomó cie! wielkie okna w wagonach. Ratunku szukali równie doroœli. Zdarzenie zwi¹zane z ucieczk¹ z transportu wspomina Zofia apiñska: Pamiêtam, jak podczas okupacji poszliœmy w kierunku Ossego po chleb. Szliœmy obok nasypu kolejowego, gdy nagle nadszed³ poci¹g. Wieziono w nim ydów. Poci¹g by³ obstawiony przez Niemców, na ka dym wagonie i miêdzy wagonami stali Niemcy i pilnowali, aby nikt nie uciek³. Widaæ by³o tylko poœciskane obok siebie g³o- ŁAPY 150 LAT KOLEI WARSZAWSKO- PETERSBURSKIEJ Cheder ydowski w apach, lata 30. XX wieku (Archiwum rodziny Chinson) W dniu 2 listopada 1942 r. Niemcy wywieÿli oko³o 600 ydów z ap do getta w Bia³ymstoku. Stamt¹d trafili do komór gazowych Treblinki, gdzie ponieœli œmieræ. W tym miesi¹cu mija 70 lat od tego wydarzenia. W paÿdzierniku 1942 r. Amtskomisarz ap Paul Von Vantoch wyda³ rozporz¹dzenie dla okolicznych gospodarzy, aby przygotowali kilkadziesi¹t furmanek. Nikt nie wiedzia³ dok³adnie w jakim celu maj¹ zostaæ u yte. Mia³ to byæ transport dla ydów z ³apskiego getta, których miano wysiedliæ do getta w Bia- ³ymstoku. Rozpoczêcie ob³awy wyznaczono na dzieñ 2 listopada 1942 r. Tego dnia Niemcy wchodzili do mieszkañ ydowskich i si³¹ wyci¹gali ludzi na ulicê. Po wypêdzeniu z domów zbierano ich w jednym miejscu. ydom pozwolono zabraæ tylko po jednym tobo³ku z odzie ¹ i ywnoœci¹. Pozosta³a czêœæ ich dobytku musia³a pozostaæ na miejscu. Ca³e mienie po ydowskie by³o rekwirowane przez okupantów, zw³aszcza przedmioty wartoœciowe. Domy po ydach plombowano i zabijano deskami. Podczas likwidacji getta w apach andarmi rozstrzelali dziewiêciu mieszkañców ydowskiego pochodzenia. Niektórzy ydzi w obawie przed planowan¹ wywózk¹ kilka dni wczeœniej uciekli z miasta i ukrywali siê w jego okolicy. andarmi nieustannie ich tropili, zaœ z³apanych rozstrzeliwano na miejscu. Wszystkich ydów z ³apskiej ob³awy, w liczbie oko³o 600, wywieziono furmankami do getta w Bia³ymstoku. Mieszkañcom miasta oraz okolicznych wsi Niemcy zakomunikowali, e za ukrywanie yda, bêdzie wymierzana kara œmierci. So³tysom, którzy by zauwa yli na terenie wsi jakichkolwiek ydów, nakazano natychmiastowe dostarczenie ich na posterunek andarmerii. Dzieci musz¹ prze yæ Od stycznia 1943 r. Niemcy zaczêli wywoziæ ydów z Bia³egostoku do obozu zag³ady w Treblince. Wed³ug powojennych zeznañ Bronis³awy Verordnung nr 9 Tkaczuk z ap, ydów pocz¹tkowo przewo ono w wagonach osobowych, zaœ dopiero póÿniej w zadrutowanych wagonach towarowych. Na trasie Bia³ystok apy Ma³kinia by³o kilka miejsc, w których próbowano ratowaæ siê ucieczk¹. W pobli u ap, m.in. ko³o mostu w Uhowie b¹dÿ w okolicy Ziêciuk (obecnie wiadukt w apach) poci¹g zwykle zwalnia³. Tutaj te szukano szansy na wydostanie siê z transportu. Kobiety stara³y siê ratowaæ chocia dzieci, wyrzucaj¹c je przez nie- Kto wejdzie do mieszkañ po wywiezionych ydach, uszkodzi napisy na drzwiach oraz bêdzie grabi³ rzeczy wszelkiego rodzaju z mieszkañ ydowskich, bêdzie uwa any za grabie cê i rozstrzelany. Kto uciekaj¹cych ydów przyjmie na mieszkanie lub im da wy ywienie lub potajemnie przechowuje, bêdzie rozstrzelany. So³tysi maj¹ spotkanych ydów we wsiach i po drogach natychmiast zatrzymaæ i na posterunek andarmerii dostarczyæ. Wszyscy ydzi, którzy uciekli, maj¹ natychmiast meldowaæ siê na andarmerii. Lapy, den [2] Nov[ember] 194[2] Der Amtskommissar ród³o: AIPN, SAB, Akta procesu Fritza Gustawa Friedla, k Cyt. za: A. Py ewska, Pomoc dla ludnoœci ydowskiej w okrêgu Bia³ystok w latach okupacji niemieckiej, [w:] Polacy i ydzi pod okupacj¹ niemieck¹ Studia i materia³y, pod red. A. bikowskiego, Warszawa 2006, s

7 ydowscy mieszkañcy ap, lata 30. XX wieku (Archiwum rodziny Chinson) wy, które wygl¹da³y przez niewielkie okienka. Nagle jeden z ydów wyskoczy³ z tego poci¹gu i zacz¹³ biec w naszym kierunku. Niemiec to szybko zauwa y³ i zacz¹³ strzelaæ. Mê czyzna upad³ i ca³y zala³ siê krwi¹. Krzycza³ do nas rozpaczliwie,,polacy pomó cie, Polacy pomó cie. A my ze strachu, odwróciliœmy wzrok i szybkim krokiem poszliœmy dalej. Bardzo siê wtedy baliœmy, e i nas zastrzel¹. Po wysiedleniu ydów funkcjonariusze andarmerii niemieckiej rozpoczêli szeroko zakrojone poszukiwania ukrywaj¹cych siê ydów. Ka - dego kogo schwytano, zabijano na miejscu. Wed³ug Stefana Kamiñskiego w 1943 r. Niemcy mogli zamordowaæ wówczas do 100 osób narodowoœci ydowskiej, która ukrywa³a siê w najbli szej okolicy. Podobn¹ liczbê wymieni³ Stanis³aw apiñski, który by³ wyznaczony przez okupantów do pe³nienia roli woÿnicy na andarmerii. Najwiêcej egzekucji indywidualnych i grupowych mia³o miejsce w lesie pod P³onk¹ Koœcieln¹ oraz na Bindudze w apach. Kamiñski wielokrotnie jeÿdzi³ z Niemcami na patrole, st¹d te by³ bezpoœrednim œwiadkiem wielu zbrodni niemieckich. Wiosn¹ 1943 r. przyprowadzono na posterunek andarmerii dwóch starszych ydów. Kamiñski widzia³ jak rozkazano im najpierw wykopaæ do³y. Jeden z andarmów Mietschislaus Nast strzeli³ ka demu z nich w g³owê. Po skoñczonej egzekucji Polakowi rozkazano zasypaæ te do³y. Z kolei latem 1943 r. odnotowano zamordowanie 30 ydów na Bindudze w apach. Zbrodni tej dokona- ³a najprawdopodobniej miejscowa andarmeria. Œwiadkiem jednej ze zbrodni na Bindudze by³ m.in. Tadeusz Kulesza. Swoje zeznania z³o y³ przed Okrêgow¹ Komisj¹ Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia³ymstoku: W pewnym momencie trzech andarmów przywioz³o bryczk¹ ydów. Dwóch andarmów siedzia³o na bryczce, jeden z przodu i jeden z ty³u. Natomiast trzeci jecha³ konno. ydów by³o trzech. Jeden yd siedzia³ z przodu bryczki, dwóch sta³o zwi¹zanych sznurem za rêce miêdzy siedzeniami. Jak nazywali siê ydzi, nie jest mnie wiadomo. Byli oni w œrednim wieku. andarmi nazywali siê Nast, Prus i Schenfeld. Ten ostatni jecha³ konno. Na terenie bindugi ca³a grupa zatrzyma³a siê w odleg³oœci jakieœ 100 metrów. By³o to w godzinach po³udniowych, dzieñ by³ pogodny. Ja wraz z kolegami na widok andarmów ukryliœmy siê za du ¹ wierzb¹. Widzia³em jak po zatrzymaniu bryczki andarmi kazali ydom zejœæ, rozwi¹zali rêce i dali dwóm ydom szpadle ka- ¹c im kopaæ dó³. Kiedy dó³ zosta³ wykopany andarmi polecili odrzuciæ ydom szpadle na bok i Schenfeld oraz drugi andarm nie pamiêtam Prus czy Nast strzelali do ydów stoj¹cych obok wykopanego do- ³u. Nadmieniam, e yd nie zatrudniony przy kopaniu do³u te sta³ w pobli u. andarmi strzelali do ydów z pistoletów. S³ysza- ³em piêæ strza³ów. Wydaje mi siê, e Schenfeld strzela³ dwa razy, natomiast drugi z andarmów trzy razy. Po strza³ach ydzi upadli na ziemiê. Dwóch upad³o od razu do do³u, trzeci zosta³ zepchniêty przy pomocy ³opaty przez Prusa lub Nasta, dok³adnie nie zauwa y³em. Prus i Nast zakopali zw³oki w dole i wszyscy andarmi odjechali. Ja by³em przera- ony i uciek³em do domu ( ). Sprawiedliwi i szmalcownicy Postawy Polaków wobec ydów by³y ró ne. Jedni pomagali jak tylko mogli. apscy nauczyciele, którzy prowadzili sklep przy ulicy G³ównej, czêsto przynosili do domów ydowskich jedzenie. Inni dawali ubranie, a po likwidacji getta w apach, udzielali równie schronienia. Wœród osób, które najbardziej zaanga owane by³y w pomoc dla ydów, byli ks. Henryk Bagiñski, ks. Czes³aw Rakowski, Maria Kuzin. Wszystko to by- ³o bardzo ryzykowne. Polska by³a jedynym okupowanym krajem, gdzie za ukrywanie yda grozi³a kara œmierci. Rozstrzeliwano wówczas ca³¹ rodzinê, która pomaga³a ydom. Niebezpieczeñstwo œmierci by³o wiêc bardzo du e. Byli jednak i tacy, którzy z obojêtnoœci¹ patrzyli na cierpienia ydów, jeszcze inni próbowali siê na tym cierpieniu wzbogaciæ. Nie jest tajemnic¹, e te ró ne postawy wynika³y z doœwiadczeñ wojennych, równie i prze ytej pierwszej okupacji sowieckiej ( ). W pierwszych miesi¹cach instalacji w³adzy HISTORIA sowieckiej, du a grupa ydów poœpieszy³a okupantowi z pomoc¹, wstêpuj¹c m.in. do milicji ludowej. Inni ochoczo witali wkraczaj¹cych o³nierzy sowieckich. Te wspólne, pozytywne relacje pomiêdzy Polakami a ydami, znane z okresu miêdzywojennego, gdzieœ siê po drodze zatar³y i uleg³y zapomnieniu. Ci, co prze yli Szacuje siê, e w czasie II wojny œwiatowej w wyniku Holocaustu zginê³o oko³o 550 ³apskich ydów, z czego w komorach gazowych Treblinki, Niemcy wymordowali 450 osób. Z terenu dawnego województwa bia³ostockiego wojnê prze y³o 661 ydów. Z tej liczby jedynie 15-tu pochodzi³o z ap, 24 z Sokó³ i 66 z Brañska. Piotr Sobieszczak Wykorzystano m.in.: AIPN, Ds. 7/69, W662/4, k ; Relacja Zofii apiñskiej-piechoty (maszynopis w zbiorach autora), The United States Holocaust Memorial Museum: Encyclopedia of Camps and Ghettos ,Volume II: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe Part B, Bloomington 2012, s. 917; Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps, Bloomington 1999; AIPN, Bi 033/18, Meldunek sytuacyjny za m-c sierpieñ 1943 r., dnia 4.IX.1943 r., k

8 Z GMINY Wejœcie w ycie nowych regulacji zwi¹zanych z odbieraniem odpadów coraz bli ej 1 stycznia 2012 roku wesz³a w ycie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która wprowadza od dnia 1 lipca 2013 r. tzw. podatek œmieciowy, czyli op³atê, jak¹ mieszkañcy gminy, a dok³adnie w³aœciciele nieruchomoœci, bêd¹ musieli uiszczaæ do Urzêdu Miejskiego. To najwiêksza i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie. W³aœciciele zamieszka- ³ych nieruchomoœci (domów jednorodzinnych, czy budynków wielorodzinnych np. wspólnoty i spó³dzielnie, budynków, które s¹ czêœciowo zamieszka³e, a czêœciowo s³u ¹ celom niemieszkalnym, np. dzia³alnoœci gospodarczej) nie bêd¹ ju musieli zawieraæ umów na wywóz œmieci (odbieranie odpadów). Zawarte do tej pory umowy bêdziemy mogli do dnia 1 lipca 2013 r. zerwaæ (wypowiedzieæ lub rozwi¹zaæ za porozumieniem stron). Od 1 lipca 2013 r. nadal odpady komunalne bêdzie odbiera³ przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê tak¹ dzia³alnoœci¹. Jednak e od tego dnia bêdzie to czyni³ ju na podstawie umowy zawartej z gmin¹, a nie na podstawie dotychczasowych umów z poszczególnymi w³aœcicielami nieruchomoœci. Mieszkañcy za us³ugê odbierania œmieci bêd¹ uiszczali op³aty dla Gminy, na której spocznie obowi¹zek zorganizowania systemu odbierania odpadów. W op³atê bêd¹ wkalkulowane koszty odbierania œmieci, ich sk³adowania lub innego zagospodarowania, koszty administrowania przez gminê tym systemem oraz koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów, jeœli takie punkty zostan¹ utworzone. Wysokoœæ op³aty zale eæ zatem bêdzie od kosztów jakie gmina poniesie, ustalonych w oparciu o planowane, b¹dÿ rzeczywiœcie poniesione koszty funkcjonowania nowego systemu. Kwota op³aty zale eæ równie bêdzie od ustalonych przez gminê zasad postêpowania z odpadami (w tym rodzajów odpadów, które nale y selektywnie zbieraæ oraz sposobu pozbywania siê segregowanych odpadów). W przypadku utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów czêœæ segregowanych odpadów mieszkañcy bêd¹ mogli nieodp³atnie przekazywaæ do takiego punktu. Przygotowuj¹c wejœcie w ycie nowych regulacji Gmina bêdzie zbieraæ od w³aœcicieli nieruchomoœci deklaracjê potrzebn¹ do wyliczenia wysokoœci op³aty jak¹ bêdzie uiszcza³ w³aœciciel danej nieruchomoœci. W zale noœci od metody ustalenia op³aty, jak¹ wybierze Rada Miejska informacja mo e dotyczyæ: dok³adnej iloœæ mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœci; iloœci zu ytej wody na danej nieruchomoœci; powierzchni lokalu mieszkalnego lub liczby gospodarstw domowych funkcjonuj¹cych na danej nieruchomoœci. Dla osób, które nie z³o ¹ deklaracji decyzje w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty wyda burmistrz. Ni sze op³aty bêd¹ przewidziane dla osób segreguj¹cych odpady. Ma siê to przyczyniæ do zwiêkszenia poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u Ÿród³a", czyli ich segregacji przez mieszkañców nieruchomoœci po³o onych na terenie gminy, a przez to tak e do zmniejszenia iloœci odpadów komunalnych sk³adowanych na wysypiskach odpadów. Wprowadzenie powszechnej op³aty za wywóz œmieci ma tak e doprowadziæ do wyeliminowania nielegalnych wysypisk œmieci i zmniejszenia poziomu zaœmiecenia lasów, terenów rekreacyjnych. Zgodnie z ww. ustaw¹ uchwa³y w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz wybór metody ustalania op³aty i jej stawka, a tak e wzór deklaracji sk³adanych przez w³aœcicieli nieruchomoœci zostan¹ podjête do koñca 2012 r. Wiêcej informacji o nowej ustawie w kolejnym numerze Gazety apskiej (um) 8

9 Klub Wolontariusza "Bohaterowie Codziennoœci" - zmieniaj¹ œwiat ARTYKÓ SPONSOROWNY Bohaterowie Codziennoœci Dobry wolontariusz to osoba, która bezinteresownie pomaga drugiemu cz³owiekowi i my, jako ³apscy wolontariusze staramy siê tacy byæ. Dzia³amy przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Spo³ecznych IMPULS, w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej oraz w swoich szko³ach tj. Gimnazjum nr 1, Zespole Szkó³ Mechanicznych, I Liceum Ogólnokszta³c¹cym i innych. Aby poszerzyæ swoj¹ wiedzê, w tym kierunku skupiliœmy siê wokó³ projektu "Wolontariusze zmieniaj¹ œwiat" wspó³finansowanym ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nasz¹ przygodê rozpoczêliœmy wyjazdem szkoleniowym. Na co dzieñ spêdzamy wolny czas w gronie rówieœników. Mamy wspólne tematy, zainteresowania i ustalony rytm dnia. Aby zastanowiæ siê, jakie w apach podj¹æ dzia³ania, które po³¹cz¹ osoby w ró nym wieku, udaliœmy siê na Wy ynê Lubelsk¹. Podziwiaj¹c piêkno krajobrazu makroregionu geograficznego w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski uczestniczyliœmy w cyklu szkoleñ z zakresu metod i zasad pracy z dzieæmi, osobami starszymi i niepe³nosprawnymi, organizowania wydarzeñ lokalnych, zbiórek, prowadzenia klubu seniora. Na co dzieñ mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludÿmi starszymi. Znikaj¹ rodziny wielopokoleniowe. Œwiat zmienia siê na tyle szybko, e wiedza gromadzona przez ca³e ycie, jeszcze szybciej siê dezaktualizuje. Ludzie starsi nie s¹ ju postrzegani jako skarbnica wiedzy. Niektórzy m³odzi wrêcz twierdz¹, e skoro starsi nie obs³uguj¹ komputera to niczego ju nie mog¹ nauczyæ. Podczas tych warsztatów staraliœmy siê z³amaæ takie stereotypy. Wczuwaliœmy siê w sytuacjê ludzi starszych. Próbowaliœmy poznaæ ich problemy. Spojrzeæ na œwiat ich oczyma. Wêdruj¹c po wy ynie ka dego dnia towarzyszy³y nam ró ne emocje, które zosta³y zapisane w s³owach naszego hymnu, który jest naszym symbolem. Na³adowani pozytywn¹ energi¹ wróciliœmy do ap powo³aliœmy Klub Seniora. Warto organizowaæ spotkania ludzi m³odych i starszych. Konfrontowaæ ró ne spojrzenia, wymieniaæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniem. Wspieraæ siê nawzajem w tych obszarach, gdzie m³odzie i seniorzy mog¹ siê uzupe³niaæ. Przy herbacie i s³odkim ciastku odkrywaæ, e mamy wspólne pasje. Kolejne wyzwanie jakie podjêliœmy to wspó³organizowanie festynu rodzinnego. Koordynowaliœmy przebieg licznych konkursów, w których uczestniczy³y ca³e rodziny. W tych zmaganiach wszyscy byli zwyciêzcami i wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody. Dla dzieci, które zjawi³y siê, aby pobawiæ siê razem z nami zosta³y przewidziane atrakcje, takie jak: trampolina, zje d alnia, basen z kulkami, karuzela i inne. Oprócz tego wyst¹pi³y zespo³y, przy muzyce których œwietnie bawiliœmy siê. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³a równie grupa judoków. Atrakcj¹ wieczoru okaza³ siê pokaz tañca z ogniami. Radoœæ dzieci i rodziców, uœmiech na ich twarzach by³y dla nas najwiêksz¹ zap³at¹. Dla takich chwil warto poœwiêcaæ swój wolny czas dla innych. W imieniu wszystkich wolontariuszy sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim osobom zaanga owanym w realizacjê tej szlachetnej inicjatywy i mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê. Martyna Dzier ek - Wolontariuszka, uczennica Gimnazjum nr 1 w apach. mpuls stowarzyszenie inicjatyw społecznych Zadanie wspó³finansowane ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 9

10 Zwyciêzca - jak poko Dariusz Strychalski to niepe³nosprawny maratoñczyk. W dzieciñstwie potr¹ci³ go samochód. Po wypadku ma sparali owan¹ po³owê cia³a. Ale jego niepe³nosprawnoœæ nie przeszkadza mu pokonywaæ kolejnych granic i startowaæ w zawodach na równi ze zdrowymi. Bieganie to jego pasja i sposób na ycie. Morderczy bieg w Dolinie Œmierci w USA Badwater - ultramaraton, temperatura siêgaj¹ca 55 C, a do pokonania dystans 217 km i to w ci¹gu 48 godzin. W tym biegu wystartowa³ w³aœnie Dariusz Strychalski - niepe³nosprawny maratoñczyk z ap. Jego przygotowania do udzia³u w tym wydarzeniu oraz sam start w ultramaratonie zosta³y utrwalone w postaci filmu dokumentalnego. Wsparcia - zarówno podczas przygotowañ, jak i w czasie maratonu w USA - udzieli³a zawodnikowi Fundacja Pramerica. Z Dariuszem Strychalskim rozmawia³a Kamila Klim. (kk): Powiedz nam kilka s³ów o sobie. Jak dosz³o do wypadku? Dariusz Strychalski: W wieku 8 lat (1983 rok), uleg³em wypadkowi - wpad³em pod samochód ciê arowy. Lekarze nie dawali mi szans. Przeszed³em trzy trepanacje czaszki (dwie zaraz po wypadku, trzeci¹ rok póÿniej), dwie operacje lewego oka (nastawienie ga³ki ocznej - negatywnie). Przez dwa miesi¹ce by³em w œpi¹czce. Po przebudzeniu musia³em uczyæ siê od pocz¹tku mówiæ, pisaæ, poznawaæ rzeczy oraz chodziæ. Po wypadku zosta³ niedow³ad prawostronny (koñczyna dolna i górna). Po roku czasu rehabilitacji powtórzy- ³em rok szkolny. Nie umia³em nawi¹zaæ nowych kontaktów z rówieœnikami. Mia³em tylko kilku znajomych z klasy, gdy by³em "inny" oraz czêsto wyœmiewany, przez co zamkn¹³em siê w sobie. Moje ycie wygl¹da³o: dom - szko- ³a - dom. Chodzi³em na d³ugie spacery, jeÿdzi³em rowerem - zawsze sam. Trwa³o to d³ugo, bo w zasadzie do pocz¹tków biegania (2000 rok). Wówczas pozna³em kilku znajomych, którzy namówili mnie do pierwszych startów. (kk): Dlaczego zacz¹³eœ biegaæ? Kiedy? D.S.: Pocz¹tki by³y ciê kie, zaczê³o siê to w 2000 roku. Stopniowo zwiêksza³em czas jak i liczbê treningów tygodniowo. Na trening wychodzi- ³em jak najwczeœniej 5-6 rano, gdy czêsto by³em wyœmiewany przez m³odzie oraz wytykany palcami. W tej chwili ju z tym siê nie spotykam, wychodzê o ró nych porach dnia na treningi. (kk):jakie sukcesy masz ju na swoim koncie? D.S.: Do sukcesów móg³bym zaliczyæ ka dy ukoñczony bieg. Pierwsze starty by³y to biegi krótkie od 3km do 15km, póÿniej pó³maratony oraz maratony. Pierwszy maraton 2002 rok - maraton Bia³ostocki 3:36:43. W ultra maratonach zacz¹³em startowaæ od 2007 roku. Do tej pory przebieg³em oko³o 32 maratony i kilka ultra. Ka de dopuszczenie, zakwalifikowanie siê do ultra biegu, móg³bym nazwaæ sukcesem. Traktowany jestem, jako zdrowy i to mnie cieszy, nie mam adnej taryfy ulgowej. Starty w ultra maratonach: 2 x WIENNA - BRATISLAVA - BUDAPEST 320km - 5 etapów; 4 x 100km ( MADRYT, PASSATORE - ( W OCHY ), KALISKA, 7 DOLN - (POLSKA); 2 x ULTRABALATON 212km; 2 x SPARTATHLON 246km; SVISS ALPINE - DAVOS K78; VERBIE 110km; AL ANDALUS ULTRA TRAIL 10

11 naæ Dolinê Œmierci 220km - 5etapów; ULTIMA FRONTERA 160km; ULTRA RACE DOLIHOS - DELPHI - OLIMPIA 260km; BADWATER 135mil. Nie wszystkie z tych biegów ukoñczy³em. (kk): Badwater Ultramarathon to podobno najtrudniejszy ultramaraton na œwiecie, opowiedz o nim. D.S.: Chc¹c byæ przyjêtym do startu w tak trudnym, morderczym biegu BADWATER, trzeba przejœæ rok wczeœniej kwalifikacje - przynajmniej jeden 160km bieg i kilka krótszych ultrabiegów. Bieg ten, co roku organizowany jest na pocz¹tku lipca, w najcieplejszym okresie, temperatura dochodzi wówczas do 50-55st C (odczuwalna 60-65st C). Dystans wynosi 135mil - (217km), któr¹ trzeba pokonaæ w 48h. Trasa sk³ada siê z 5 punktów kontrolnych, do których trzeba dobiec w okreœlonym limicie czasowym. Start odbywa siê na dnie wyschniêtego s³onego jeziora Badwater m ppm. - zaœ meta na 2540m npm. Dopuszczanych jest 100 zawodników, gdy bieg odbywa siê w parku narodowym. Zawodnicy startuj¹ grupami w porannych godzinach o 6:00, 8:00 i 10:00 rano. Non stop nad g³owami zawodników jest czyste, bezchmurne niebo. Bieg odbywa siê na szosie, która nie jest wy³¹czona z ruchu. Ka dy zawodnik musi mieæ ekipê wspieraj¹c¹ sk³adaj¹c¹ siê minimum z 2 osób oraz wynajêty samochód, w którym przechowywany jest prowiant z wod¹. Wiêcej informacji o samym biegu mo na zobaczyæ w filmie dokumentalnym Jakuba Górajka - "Zwyciêzca" na stronie (kk): Opowiedz krótko jak wygl¹da³y twoje przygotowania do BADWATER? D.S.: Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, pod koniec lutego, zacz¹³em planowaæ trening. G³ównie mia³ on siê sk³adaæ z treningów wytrzyma³oœciowych. Trening zasadniczy, przygotowawczy zacz¹³em od kwietnia. Stopniowo zwiêksza³em kilometra 800km w kwietniu i maju, zaœ w czerwcu powy ej 1000km. W lipcu przed zawodami zmniejszy- ³em treningi. Podczas ca³ego okresu przygotowawczego przebieg³em jeden maraton oraz 3 ultramaratony. Na koniec chcia³bym podziêkowaæ Fundacji Pramerica, dziêki której mog³em wzi¹æ udzia³ w Badwater oraz realizujê swoje marzenia. (kk): Dziêkujê za rozmowê, gratulujê ci sukcesów i yczê kolejnych. Film dokumentalny Jakuba Górajka "Zwyciêzca" dostêpny na stronie internetowej Zdjêcia z trasy wykona³ Jakub Górajek. (kk) 11

12 SPORT Kolejny sukces m³odych ³apskich, siatkarek Mniszki niepokonane "Mniszki" z Akademii Siatkówki w towarzystwie Tomasza Mnicha Niedzielny, paÿdziernikowo - zimowy dzieñ nie przeszkodzi³ w dotarciu do Sokó³ki ³apskiej reprezentacji Akademii Siatkówki (kategoria kadetek) prowadzonej przez Tomasza Mnicha na Turniej o Puchar Starosty Sokólskiego. Dziewczêtom osi¹gane sukcesy spodoba³y siê na tyle, e postanowi³y sobie jeszcze trochê pozwyciê aæ. Postanowienie zosta³o dotrzymane a w pobitym polu pozostawiono jedne z najlepszych ekip Podlasia: UKS Mikolo Sokó³ka, MOSiR Bielsk Podlaski oraz UKS Sprint P³ociczno. Najlepsz¹ zawodniczk¹ wybrano - oczywiœcie jedn¹ z "Mniszek" Izabelê Grochowsk¹. Kilkuletnia praca animatora, organizatora oraz trenera w jednym przynosi efekty. Na informacjê zas³uguje fakt, e Tomasz Mnich pracuje za przys³owiowe "dziêkujê". Wobec tego, Tomku, dziêkujemy, a jako premiê przyjmij od nas - bardzo dziêkujemy. Gratulujemy dziewczêtom i ich trenerowi. (okf) IX Miêdzynarodowy Turniej Judo im. Antoniego Laszuka zakoñczony W sobotê r w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê IX Miêdzynarodowy Turniej Judo im.antoniego Laszuka. By³y to jednoczeœnie Otwarte Mistrzostwa woj.podlaskiego dzieci. W zawodach wystartowa³o 146 zawodniczek i zawodników z osiemnastu klubów z Polski i Litwy. Du o pojedynków sta³o na bardzo wysokim poziomie sportowym. W wielu walkach g³ównymi uczestnikami byli judocy z UKS "Narew" apy. Na 22 startuj¹cych wywalczyliœmy a 17 medali. Zarz¹d Klubu dziêkuje wszystkim sponsorom, dziêki którym ta impreza mog³a siê odbyæ. Dziêkujemy rodzicom za pomoc w organizacji i przepyszne ciasta, którymi mamy zawodników czêstowa³y goœci. Piotr Pu³koœnik 12

13 Realizacja inwestycji gminnych w paÿdzierniku i listopadzie Inwestycje W paÿdzierniku i listopadzie kontynuowano prace zwi¹zane z realizacj¹ prowadzonych inwestycji gminnych. Uzyskano dofinansowanie na budowê inkubatora przedsiêbiorczoœci. W toku s¹ tak e prace projektowe przebudowy ulic na terenie miasta. "Termomodernizacje obiektów u ytecznoœci publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi". Obecnie wykonywany jest pierwszy etap tej inwestycji obejmuj¹cy 6 obiektów - docelowo na terenie Gminy apy zostanie wykonana termomodernizacja w sumie10 obiektów u ytecznoœci publicznej. W tej chwili najbardziej zaawansowane s¹ prace w Zespole Szkó³ w P³once Koœcielnej - wymieniono ju okna w ca³ym budynku i ocieplono œciany nadziemia wraz z wykonaniem elewacji. Z kolei w budynku Zespo- ³u Szkó³ w apach ocieplono stropodach i wymieniono pokrycie dachowe. W pozosta³ych obiektach modernizowanych w ramach pierwszego etapu inwestycji trwa docieplanie œcian (budynki: SP n1, SP nr 2 oraz Przedszkola nr 1 i nr 2). Planowany termin ca³kowitego zakoñczenia wszystkich zadañ przewidziany jest na III kwarta³ 2014 r; ich ³¹czny koszt wyniesie ok z³, przy dofinansowaniu na poziomie ok. 50%. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spójnoœci - jego bezpoœrednim beneficjentem jest Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach G¹sówka - Somachy, G¹sówka - Skwarki i G¹sówka - Osse wraz z budow¹ sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci G¹sówka - Somachy" - zakoñczono realizacjê rzeczow¹ inwestycji, w tej chwili trwaj¹ prace nad rozliczeniem finansowym projektu. W ramach inwestycji wykonano ³¹cznie ok m kanalizacji grawitacyjnej i t³ocznej. W grudniu wykonane sieci zostan¹ oddane do eksploatacji dla Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w apach. W roku bie ¹cym wykonywany by³ drugi i zarazem ostatni etap tego zadania, rozpoczêtego w 2010 r. Wartoœæ ca³kowita realizacji inwestycji wynios³a z³, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokoœci z³. Na realizacjê inwestycji uzyskano po yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej w P³once-Strumiance, apach- ynkach i G¹sówce Starej: Inwestycja zosta³a rozpoczêta w 2011 r. Oprócz budowy sieci kanalizacyjnej obejmowa³a równie budowê uzupe³nienia sieci wodoci¹gowej w apach- ynkach i G¹sówce Starej (Kolonii). W chwili obecnej sieci zosta³y przekazane do eksploatacji dla Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w apach, dziêki czemu mieszkañcy maj¹ ju mo liwoœæ pod³¹czania do nich swoich nieruchomoœci. ¹cznie wybudowano 757 m sieci wodoci¹gowej oraz 4319 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami. Na realizacjê inwestycji zosta³o przyznane dofinansowanie ze œrodków PROW stanowi¹ce 55% ca³kowitych kosztów zadania, które wynios³y ok. 1 mln 520 tys. z³. Dodatkowo na inwestycjê pozyskano po yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. "Przebudowa ci¹gu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 10655B, B, 2349B, 2347B,1525B) od ul. Nowowiejskiej w apach do G¹sówki Starej". Prace wykonawcze zwi¹zane z realizacj¹ tego wieloetapowego zadania zosta³y zakoñczone. W roku bie ¹cym wykonywany by³ ostatni odcinek, ³¹cz¹cy G¹sówkê-Oleksin z G¹sowka-Star¹ i drog¹ wojewódzk¹ nr 681. Do grudnia potrwaj¹ prace zwi¹zane z rozliczeniem finansowym. W ramach realizacji ca³oœci inwestycji powsta³ ci¹g dróg o ³¹cznej d³ugoœci 7858 m, przebiegaj¹cy od ap poprzez: apy-szo- ³ajdy, apy-dêbowina, apy Pluœniaki, apy-korczaki i G¹sówkê-Oleksin do G¹sówki Starej i drogi wojewódzkiej nr 681. Inwestycja jest w 50% finansowana ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz w 25% przez Powiat Bia³ostocki. Pozosta³¹ czêœæ kosztów pokrywa Gmina apy. Koszt inwestycji w tym roku wyniesie ok z³otych. ¹czny koszt ca³ej inwestycji wyniesie ok z³. "Budowa ul. Szwarce" - inwestycjê rozpoczêto w paÿdzierniku. W ramach jej realizacji powstanie droga d³ugoœci 150 m o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej. Jej ca³kowity koszt wyniesie ok z³, przy wk³adzie finansowym mieszkañców na poziomie 17%. Wykonawc¹ jest Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w apach. Zakoñczenie prac przewidziano do koñca tego roku. "Budowa budynku socjalnego w systemie modu³owym" - W ramach inwestycji powstan¹ 3 lokale socjalne w systemie modu³owym. Do chwili obecnej przygotowano ju teren, na którym zostanie wzniesiony budynek - wykonano fundamenty oraz przy³¹cza wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Rozstrzygniêto równie przetarg na wykonanie budynku -termin realizacji Z GMINY up³ywa wraz z koñcem listopada. Na realizacjê tego zadania Gmina uzyska³a dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 30% kosztów. Ca³kowity koszt realizacji zadania wyniesie ok. 200 tys z³otych. Budowa drogi dojazdowej do pól w obrêbie miejscowoœci apy-korczaki i apy-pluœniaki. W ramach inwestycji wybudowano drogê dojazdow¹ do pól o d³ugoœci ³¹cznej 1125 m. Koszt inwestycji wyniós³ ok. 120 tys z³. Na realizacjê zadania uzyskano wsparcie ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego. "Wspomaganie w rozwoju powstaj¹cych i istniej¹cych firm szans¹ na rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie apy poprzez przebudowê istniej¹cego budynku, po³o- onego na dzia³ce nr 1827/2 i 1827/4 w apach". Gmina ubiega³a siê o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pismem z r. Urz¹d Marsza³kowski Woj. Podlaskiego poinformowa³ Gminê o pozytywnej ocenie projektu. Projekt obejmuje przebudowê wraz z rozbudow¹ i zmian¹ dotychczasowego przeznaczenia budynku po by³ym domu spokojnej staroœci na potrzeby inkubatora przedsiêbiorczoœci w apach. Podstawowym zakresem dzia³añ inkubatora jest u³atwienie startu nowym przedsiêbiorcom i mobilizacja, zw³aszcza m³odych ludzi, do realizacji swoich projektów we wspó³pracy z uczelniami, oœrodkami BiR i pomiêdzy sob¹. Zakres dzia³añ prowadzonych przez inkubator obejmie pomoc dla osób, które zdecyduj¹ siê na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz firm ju istniej¹cych. Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi ,00 z³, przy dofinansowaniu wynosz¹cym ,00 z³. Termin realizacji inwestycji przewidziano na 2013 rok. Ponadto trwaj¹ prace projektowe zwi¹zane z rozbudow¹ ul. Handlowej i ul. Osiedlowej w apach. Stale wykonywane s¹ tak e prace zwi¹zane z uzupe³nieniem sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie miejskim i wiejskim. (um) 13

14 1 grudnia 2012 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY organizator: wsparcie medialne: sala DK Łapy wstęp wolny ŁAPA 14

15 Gazetê apsk¹ kupisz: Telefon alarmowy PSS, ul. Szkolna PSS, ul. Cmentarna PSS, ul. Sura ska (Osse) PSS, ul. Boh. Westerplatte PSS, ul. G³ówna PSS, ul. Sikorskiego PSS, ul. Nowy Rynek "GwoŸdziej", ul. Sikorskiego "GwoŸdziej", ul. G³ówna Sklep Spo ywczo-przemys³owy "AB" ul. Cmentarna 2 Sklep Spo ywczo-przemys³owy "AB", ul. Cmentarna 42 Sklep Spo ywczo-przemys³owy "AB", ul. Ma³a Pastel, ul. Sikorskiego Sklep spo ywczy w Uhowie, ul. Koœcielna Sklep "AGD" ul. Konopnickiej Hurt - Detal Gaba, ul. Cmentarna Sklep Spo. Wiœniewski Jerzy, ul. Leœnikowska Sklep Spo ywczy Na ytniej, ul. ytnia Sklep Spo ywczy HIT, ul. PIaskowa "U W³adka" W³adys³aw Krasowski, ul. Pisakowa Sklep miêsny, ul. Nowa Eltron, ul G³ówna 24 Delikatesy G³ówne, ul. G³ówna INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY Wa ne numery telefonów: Policja Stra Pogotowie Urz¹d Miejski Dom Kultury KOMUNIKAT KOMISJA INWENTARYZACYJNA Rady Miejskiej w apach informuje, e: Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym/dz. U. Nr 32, poz z póÿniejszymi zmianami/w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ulicy Sikorskiego 24, pokój 301 wy³o- ony bêdzie do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny czêœci mienia pañstwowego, które z mocy prawa sta³o siê mieniem komunalnym gminy apy. Sporz¹dzona inwentaryzacja obejmuje nieruchomoœci po³o one w apach, obrêb I, stanowi¹ce drogi, oznaczone numerami geodezyjnymi: na mapie 3, dzia³ka numer 2 o powierzchni 0,0058 ha, dzia³ka numer 17 o powierzchni 0,0691 ha, dzia³ka numer 99 o powierzchni 0,1664 ha, dzia³ka numer 119 o powierzchni 0,1305 ha, dzia³ka numer 125 o powierzchni 0,0929 ha, na mapie 4, dzia³ka numer 99 o powierzchni 0,2812 ha, na mapie 5, dzia³ka numer 96 o powierzchni 0,0258 ha, dzia³ka numer 99 o powierzchni 0,3559 ha, dzia³ka numer 225 o powierzchni 0,0369 ha, na mapie 8 dzia³ka numer 1553 o powierzchni 0,0095 ha, na mapie 9, dzia³ka numer 1740/1 o powierzchni 0,1894 ha, dzia³ka numer 1769 o powierzchni 0,0045 ha, dzia³ka numer 1894 o powierzchni 0,0074 ha, na mapie 11, dzia³ka numer 458/1 o powierzchni 0,0567 ha, dzia³ka numer 459/3 o powierzchni 0,0005 ha, dzia³ka numer 568/1 Biblioteka OKF MOPS ZWiK ZEC o powierzchni 0,0061 ha, na mapie 12, dzia³ka numer 1881 o powierzchni 0,0149 ha, na mapie 13, dzia³ka numer 1309 o powierzchni 0,0325 ha, na mapie 14, dzia³ka numer 1538 o powierzchni 0,0302 ha, dzia³ka numer 1781 o powierzchni 0,0087 ha, dzia³ka numer 1872 o powierzchni 0,0252 ha, dzia³ka numer 1873 o powierzchni 0,0250 ha, na mapie 15, dzia³ka numer 379 o powierzchni 0,2308 ha, na mapie 16, dzia³ka numer 734 o powierzchni 0,0548 ha, na mapie 17, dzia³ka numer 593/6 o powierzchni 0,0183 ha, dzia³ka numer 593/8 o powierzchni 0,0188 ha, dzia³ka numer 622 o powierzchni 0,1092 ha, dzia³ka numer 632 o powierzchni 0,0197 ha, dzia³ka numer 401 o powierzchni 0,0401 ha, na mapie 18, dzia³ka numer 1042 o powierzchni 0,0495 ha, na mapie 19, dzia³ka numer 928 o powierzchni 0,0248 ha, dzia³ka numer 946 o powierzchni 0,1280 ha, dzia³ka numer 949 o powierzchni 0,0921 ha, dzia³ka numer 959 o powierzchni 0,1352 ha, na mapie 20, dzia³ka numer 959 o powierzchni 0,0956 ha, na mapie 21, dzia³ka numer 852 o powierzchni 0,0242 ha. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleñ zawartych w wy³o onym spisie inwentaryzacyjnym mienia mog¹ w terminie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zg³aszaæ zastrze enia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w apach ul. Sikorskiego 24, pokój 301 w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w apach. Przewodnicz¹cy Inwentaryzacyjnej Komisji Wojciech Grodzki Dom Pogrzebowy Perkowscy Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Dwie kaplice pogrzebowe (przy cmentarzu) Całodobowy odbiór zwłok Posiadamy chłodnię Wykonujemy ekshumację Organizujemy kremację Sprowadzamy zwłoki z zagranicy Zapewniamy godną obsługę i niskie ceny. ŁAPY, UL. CMENTARNA 19 tel. (085) kom

16 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Rady Miejskiej w apach Roman Czepe (tel ), Marek Go³ko (tel ), Aldona Ewelina Jamio³kowska (tel ), Janusz Jamio³kowski (tel ), Adam Karasiewicz (tel ), S³awomir Jan Maciejewski - Przewodnicz¹cy Klubu (tel ), Maciej Michno (tel ), Marek O³tarzewski (tel ), Piotr Pu³koœnik (tel ). Klub zaprasza do kontaktów z radnymi podczas dy urów w ostatni czwartek miesi¹ca w godzinach do w Urzêdzie Miejskim w apach w pokoju nr 9 lub telefonicznie. Klub Radnych Platforma Obywatelska Rady Miejskiej w apach zaprasza do korzystania z naszych dy urów w ostatni¹ œrodê ka dego miesi¹ca w godzinach 16:00-17:00 w pokoju nr 9 Urzêdu Miejskiego w apach DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni miejscy i powiatowi z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w drugi tydzieñ ka dego miesi¹ca (czwartek) w godzinach 16:00-17:00. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 9 Urzêdu Miejskiego. DY URY APTEK 26 listopada - 2 grudnia Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel. 85 / grudnia Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel. 85 / grudnia Apteka Salus, ul. Kossaka 18, tel. 85 / grudnia Apteka ul. Cmentarna 6, tel. 85 / KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH Łapy ul. J.Matejki 1a telefon całodobowy DOM POGRZEBOWY KOSINSCY Bogaty wybór trumien, krzyży i urn; kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną; odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka; kopanie grobów i murowanie grobowców; eleganckie karawany i własne autokary; krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok; KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU Gazeta apska wydawana przez Dom Kultury w apach, dyr. Grzegorz Perkowski Adres redakcji: apy, Nowy Rynek 15 tel , fax , Redakcja: Kamila Klim, Piotr Sobieszczak, Jerzy Barañczuk. Fot. na ok³adce - Jerzy Barañczuk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak e zmiany tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne z³. za s³owo (w tym 8% VAT), ramkowe - 1 z³. za cm 2 (w tym 23% VAT), ramkowe kolorowe z³. za cm 2 (w tym 23% VAT). Reklamy i og³oszenia mo na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A , przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w apach. Druk: DRUKARNIA GNATOWSKI, Ostro³êka, ul. Graniczna 8. ISSN Nak³ad 600 egz. 16

17 Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci w apach Uroczystoœæ poœwiêcona Narodowemu Œwiêtu Niepodleg³oœci odby³a siê 11 Listopada na Placu Niepodleg³oœci. Po wprowadzeniu historycznym Pani Doroty Kondratiuk oraz przemówieniu wyg³oszonym przez Sekretarz Gminy apy i Radn¹ Sejmiku Województwa Podlaskiego Pani¹ Urszulê Jab³oñsk¹, w asyœcie pocztów sztandarowych nast¹pi³o z³o enie kwiatów. Z GMINY Mieszkañcy i w³adze samorz¹dowe Miasta i Gminy apy, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego i Rady Powiatu Bia³ostockiego, kombatanci i sybiracy, delegacje szkó³ a tak e przedstawiciele zwi¹zków, organizacji i instytucji, oddali ho³d Bohaterom walk o odzyskanie przez Polskê Niepodleg³oœci sk³adaj¹c wi¹zanki i zapalaj¹c znicze pod Pomnikiem Niepodleg³oœci oraz pomnikiem pp³k. Stanis³awa Nilskiego- apiñskiego. Po zakoñczeniu tej czêœci uroczystoœci delegacja w³adz miasta uda³a siê na ³apski cmentarz, gdzie z³o y³a kwiaty pod Grobem Nieznanego o³nierza. Nastêpnie w Koœciele pw. Œw. Krzy a zosta³a odprawiona msza Œw. w intencji Ojczyzny, po której odby³ siê okolicznoœciowy koncert. Mszê Œw. w intencji Ojczyzny odprawiono równie w koœciele parafialnym pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a. Tegorocznym obchodom towarzyszy- ³y tak e inne wydarzenia. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy apy zorganizowa³a okolicznoœciow¹ wystawê 11 listopada Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci, na której zaprezentowano fotografie, pami¹tki, publikacje i wiele innych ciekawych eksponatów z okresu miêdzywojennego. Z kolei 10 listopada w Domu Kultury odby³ siê historyczno-muzyczny wieczór wspomnieñ Patriotyczne Œpiewanie, którego goœciem by³ Pan Stanis³aw Perkowski, by³y wiêzieñ obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Spotkanie poprowadzi³ historyk, Pan Piotr Sobieszczak. Tradycyjnym akcentem obchodów by³y tak e Prze³ajowe Biegi Niepodleg³oœciowe, organizowane przez Oœrodek Kultury Fizycznej w dniu 12 listopada. W rywalizacji wystartowa³o ponad 120 biegaczy w ró nych kategoriach wiekowych. (um) 17

18 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY mpuls stowarzyszenie inicjatyw społecznych INFORMACJA Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach, ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy apy, przeznaczonych do sprzeda y, obejmuj¹cy lokal mieszkalny nr 1, po³o ony w apach, ul. Sikorskiego 28. Sprzeda lokalu nast¹pi na rzecz najemcy. Wszelkich informacji na temat sprzedawanej nieruchomoœci udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel w. 301 i 302. JESTEŚMY W INTERNECIE INFORMACJA Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 21 grudnia 2012 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do przekazania w dzier- awê, po³o onej w apach przy ul. wirki i Wigury, sk³adaj¹cej siê dzia³ek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 592 o powierzchni 0,1002 ha i 1406 o powierzchni 0,0133 ha. Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Gminy apy. W S¹dzie Rejonowym w Bia³ymstoku IX Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr BI1B/ /9. Wszelkich informacji na ten temat udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301, 302 tel wewn. 301, 302. Firmy wspieraj¹ce Dom Kultury w apach PSS ŁAPY 18 Zadanie współfinansowane za środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Po drugiej stronie tęczy - aktywizacja społeczna seniorów w Gminie Łapy Projekt przewiduje: 1. Utworzenie Klubu Seniora 2. Organizację imprezy integracyjnej z Okazji Światowego Dnia Seniora 3. Wycieczkę integracyjną na południe Polski 4. Wspólną Wigilię dla seniorów, wolontariuszy i ich rodzin 5. Warsztaty z psychologiem dla seniorów 6. Cykl warsztatów szkoleniowych dla seniorów pt. Wolontariat sposobem na zwiększenie społecznego zaangażowania seniorów 7. Szkolenie dla wolontariuszy (młodzieży) pt. Współpraca z osobą starszą 8. Warsztaty Nowoczesne technologie w życiu codziennym seniora - prowadzone przez młodzież - wolontariuszy 9. Warsztaty wizażu i stylistyki dla seniorów 10. Krótki kurs fotografii dla początkujących 11. Piknik dla dzieci i młodzieży z domu dziecka przygotowany przez seniorów z pomocą wolontariuszy Uczestnicy projektu - osoby powyżej 60. roku życia Liczba uczestników - 40 osób Decyduje kolejność zgłoszeń Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczych IMPULS przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach, tel.: INFORMACJA Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach, ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y, obejmuj¹cy dzia³kê po³o on¹ w apach-szo³ajdach, oznaczon¹ numerem geodezyjnym 265/1. Wszelkich informacji na temat nieruchomoœci udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel w. 301 i 302. R OG OSZENIA DROBNE! Mieszkanie gara do wynajêcia, apy ks. Bagiñskiego 4, tel ! Sprzedam dzia³ki Osiedle Bociany za Szko³¹ nr 2, tel ,

19 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY Turniej reporterski 3. zaprasza 1. FOTO-REPORTAŻ 2. AUDIO-REPORTAŻ REPORTAŻ PRASOWY Moje miasto" Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie dziennikarskiej twórczości młodzieży z gminy Łapy która poprzez swoją aktywność reporterską opisuje i dokumentuje Moje miasto ". Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów i studentów z gminy Łapy. W konkursie mogą wziąć też udział zespoły wieloosobowe. PODSUMOWANIE KONKURSU: 5 GRUDNIA 2012 www. dklapy.pl BIA TOUR Belgia, Holandia, Niemcy Wyjazdy - wtorek, środa, sobota Przewóz osób i przesyłek, wyjazdy okazjonalne, wesela, lotnisko, wynajm busów i lawet Adam Górski Tel , Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ Rekrutacja wstępna uczestników I edycji: październik-listopad 2012 r. Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne w ramach Centrum Integracji Społecznej w Łapach. Kto może uczestniczyć? Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łapy, są w wieku aktywności zawodowej, są osobami długotrwale bezrobotnymi (dotyczy osób, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy). Co oferujemy? W ramach projektu proponujemy uczestnikom przez 12 miesięcy kompleksowe wsparcie obejmujące: indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, coacha, innych specjalistów, szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej, zasad udzielania pierwszej pomocy, obsługi komputera, spotkania integracyjne (kino, teatr, kręgle, basen itp.), reintegrację zawodową, tj. grupy zawodowe: remontowo-porządkowa, ekologiczno-ogrodnicza, gastronomiczno-opiekuńcza, rękodzielniczo-porządkowa. Dlaczego warto skorzystać z oferty Centrum Integracji Społecznej? Uczestnikowi Centrum zapewniamy: świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych ( w kolejnych miesiącach), ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, środki ochrony indywidualnej, nieodpłatnie jeden posiłek dziennie. w Łapach Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby CIS w Łapach, Łapy, ul. Leśnikowska 54 (budynek MOPS). Brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną przyjęte w I edycji ( ), znajdą się na liście rezerwowej lub zostaną wpisane do II edycji ( ). Ze zgłoszeń do każdej edycji zostanie wybranych 20 osób. Łącznie w Projekcie weźmie udział ok osób. Udzielamy także informacji pod tel.: wew. 40, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19

20 CZAS WOLNY Z wiêkszych i du ych drzew warto posadziæ d¹b czerwony, klon czerwony lub na wilgotniejsze stanowiska d¹b b³otny Kolory jesieni Pamiêtajcie o ogrodach, przecie stamt¹d przyszliœcie... Tegoroczna jesieñ wydaje siê byæ wyj¹tkowo piêkna i ³askawa. Bardzo ³agodne temperatury zachêcaj¹ do prac w ogrodzie. Myœlê, e wszystkim uda³o siê zd¹ yæ w tym roku z pracami pielêgnacyjnymi i porz¹dkowymi. Dobra pogoda sprzyja³a równie temu, aby dokonaæ pewnych zmian. I gdyby nie kryzys, którym strasz¹ ze wszystkich stron, by³oby naprawdê czym siê cieszyæ. W dzisiejszym artykule pragnê zwróciæ uwagê na barwy ogrodu, a wiêc aby poprzez kolory trochê ubarwiæ nasze ycie. Zajmiemy siê roœlinami, które piêknie przebarwiaj¹ siê jesieni¹. Z krzewów owocowych o charakterze prozdrowotnym, które staj¹ siê bardzo modne i niekoniecznie musz¹ byæ sadzone w czêœci sadowniczej, warto wymieniæ aroniê i borówkê amerykañsk¹. Aronia to bardzo ³atwy w uprawie krzew, rodz¹cy czarne owoce (obni aj¹ ciœnienie krwi), a którego liœcie bardzo ³adnie przebarwiaj¹ siê jesieni¹ na czerwono. Aroniê równie mo na spotkaæ zaszczepion¹ na jarzêbinie, na pniu. Wówczas uzyskujemy zgrabne, bardzo dekoracyjne drzewko o p³omiennych kolorach jesieni¹, którego ga³¹zki dodatkowo s¹ obsypane drobnymi owocami. Borówka amerykañska wymaga kwaœnego pod³o a (podstawowy warunek sukcesu w uprawie) i jeœli bêdziemy j¹ komponowaæ z innymi roœlinami pamiêtajmy, aby zachowaæ podobne warunki siedliskowe. Borówki równie rodz¹ bardzo pyszne owoce (granatowe jagody), a skórzaste liœcie niezwykle piêknie siê wybarwiaj¹. Z roœlin pn¹cych niedoœcig³ymi mistrzami jesiennych czerwieni s¹ winobluszcze. Winobluszcz piêciolistkowy zaroœlowy oraz murowy, w tym piêkna odm. Troki i winobluszcz trójklapowy 'Veitchi' to feeria barw. Winoroœl japoñska to mocno rosn¹ce pn¹cze o bardzo du ych liœciach przebarwiaj¹ce siê na niezwykle mocny winny kolor. Z krzewów ozdobnych godnych polecenia s¹ trzmieliny oskrzydlone o piêknym biskupim kolorze liœci, s¹ to krzewy rosn¹ce do ok. 2m wysokoœci. Do mniejszych ogrodów przydatne bêd¹ kar³owe odmiany 'Compactus', 'Fire Ball'. Równie bardzo ³adnie przebarwiaj¹ siê klony japoñskie, lecz ich uprawa w naszym regionie nie nale- y do naj³atwiejszych. Du o ³atwiejszy w uprawie odporny na mróz, lecz silniej rosn¹cy jest klon koreañski. Z wiêkszych i du ych drzew o ile pozwala na to dzia³ka warto posadziæ d¹b czerwony, klon czerwony lub na wilgotniejsze stanowiska d¹b b³otny. D¹b czerwony to piêkne, majestatyczne, du e drzewo o niezwykle mocnej i d³ugotrwa- ³ej czerwonej barwie liœci. Klony czerwone nie s¹ a tak du e, w nasadzeniach zw³aszcza w Europie Zachodniej s¹ cenione za piêkne jesienne przebarwienie liœci. Natomiast d¹b b³otny 'Green Pillar' ze wzglêdu na swój w¹sko kolumnowy pokrój mo e siê znaleÿæ nawet w niewielkim ogrodzie. Jarzêbiny, a zw³aszcza odmiany kolumnowe 'Autumn Spire' i 'Fastigiata' oprócz dobrej barwy liœci maj¹ dodatkowo ozdobne owoce. Bardzo liczne ó³topomarañczowe u pierwszej z nich i du e czerwone u drugiej. Powszechnie spotykane przy drogach klony pospolite jesieni¹ mieni¹ siê kolorami ó³ci, pomarañczu i czerwieni. Natomiast u powszechnie sadzonej w miastach kulistej odm. 'Globosum' liœcie zabarwiaj¹ siê na kolor ó³ty. ó³te, równie bardzo atrakcyjne zabarwienie, ma spora grupa drzew i krzewów, jednak e ten kolor jest bardziej widoczny u drzew. Trzeba tutaj wymieniæ wszystkie brzozy i lipy, które maj¹ tê jesienn¹ barwê liœci. S¹ tutaj równie odmiany do ma³ych ogrodów, takie jak np. brzoza 'Youngi', brzoza po yteczna czy kuliste lipy 'Green Globe' i 'Marler Globe'. Jednak e chyba najpiêkniej przebarwiaj¹ siê graby, ostatnio bardzo popularne w Anglii, lansuje siê je w ró nych formach-wielopienne, szpalerowe, formowane itd. Graby maj¹ równie piêkn¹ g³adk¹ szar¹ korê. Z odmian ogrodowych godne polecenia s¹ odmiany kolumnowe, u których po opadniêciu liœci uwydatnia siê interesuj¹cy uk³ad ga³êzi. Ciekawie wybarwia siê równie wiœnia ozdobna o kulistej koronie 'Umbraculifera'. No i jesieni¹ bardzo ozdobne s¹ trawy ozdobne-miscanty, u których dodatkowo srebrz¹ siê pióropusze kwiatostanów. Natomiast Amerykanie lubi¹ bardzo wykonywaæ dekoracje z dyñ, zarówno tych jadalnych, jak i ozdobnych. W naszym kraju ka da z czterech pór roku ma swój niezaprzeczalny urok, a z³ota polska jesieñ to piêkne zakoñczenie lata. (ha)

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY Załącznik nr 1 REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami oraz Realizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM jest: - Muzeum Ziemi Leżajskiej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA

... (pieczęć organizacji pozarządowej* OFERTA ...... (pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złoŝenia oferty) /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargach

Ogłoszenie o przetargach Załącznik do zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Rudka z dnia 24.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargach Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo