1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1(w tym 8% VAT) Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka. Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci. Wiew Sitowia. Łapska Akademia Wokalna"

Transkrypt

1 Rok X XIII nr 11 ( 386) 22 listopadaa I N F O R M A C J E R E P O R T A Ż E R O Z R Y W K A CENA: 1 zł. 1(w tym 8% VAT) MIESIĘ CZNIK Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marszałka Zwycięzca - jak pokonać Dolinę Śmierci Wiew Sitowia Łapska Akademia Wokalna Wiesz o czymś ważnym, interesującym? Daj nam znać tel pn. pt , dklapy.pl

2 KULTURA apska Akademia Wokalna 28 paÿdziernika w Domu Kultury w apach odby³a siê I edycja apskiej Akademii Wokalnej. By³ to konkurs skierowany do dzieci i m³odzie y zaczynaj¹c od przedszkolaków, a koñcz¹c na uczniach szkó³ podnadgimnazjalnych. Celem konkursu by³a nie tylko prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów - wokalistów, zespo³ów wokalno-instrumentalnych, ale i promocja twórczoœci dzieci i m³odzie y jak i twórczoœci nauczycieli i instruktorów. Jury w sk³adzie Barbara Maj - przewodnicz¹ca, wokalistka, kompozytorka, cz³onkini kabaretu Widelec, artystka kabaretowa; Sylwester Trojanowski - nauczyciel œpiewu, muzyk, prezes stowarzyszenia "Towarzystwo Aktywnoœci Kulturalnej" oraz Mariusz Perkowski - nauczyciel œpiewu, muzyk, prezes fundacji "Pro Anima"; ocenia³o dobór repertuaru, muzykalnoœæ, indywidualnoœæ artystyczn¹, poziom warsztatu wykonawczego, ogólny wyraz artystyczny. Przyznano nastêpuj¹ce nagrody i wyró nienia: Kategoria pierwsza 1 miejsce: Zuzanna Tarantowicz 2 miejsce: Mateusz Leopold 3 miejsce: Aleksandra Karasiewicz i Jakub Onopa wyró nienia: Stanis³aw Moœcicki, Oskar Misiewicz, Micha³ Brzozowski Kategoria druga 1 miejsce: Gabriela Stypu³kowska 2 miejsce: Natalia Weronika Wojewódzka Kategoria trzecia 1 miejsce: ukasz Kamiñski 2 miejsce: Katarzyna Bagiñska 3 miejsce: Zuzanna Dworakowska wyró nienia: Angelika Sieminiuk, Karolina Wiêcko, Izabela G¹sowska Kategoria czwarta 1 miejsce: Katarzyna Taszarek 2 miejsce: Marcelina Cimoch 3 miejsce: Aleksandra Bujno wyró nienie: Marlena Œliwonik Nagroda specjalna: Agata Chwaszczewska (kk) Nastêpny numer Gazety apskiej uka e siê w czwartek 13 grudnia 2

3 KULTURA Bardzo dziêkujê za wszystko co wnosi pan w rozwój kultury naszego regionu. Serdecznie gratulujê - tymi s³owami Jacek Piorunek pogratulowa³ Adamowi Karasiewiczowi i wrêczy³ statuetkê Adam Karasiewicz - laureatem nagrody marsza³ka Autor sztuk i re yser amatorskich zespo³ów teatralnych otrzyma³ nagrodê marsza³ka podlaskiego za dotychczasow¹ pracê na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i m³odzie y w apach. Adam Karasiewicz zwi¹zany jest z Domem Kultury w apach od1997 r. To pomys³odawca i za³o yciel wielu zespo³ów teatralnych, z którymi zdobywa³ laury na licznych festiwalach. Uhonorowany zosta³ tytu³em "Instruktora roku" przyznawanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. XIII Gala wrêczenia Nagrody Marsza³ka Województwa Podlaskiego za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za sezon artystyczny 2011/2012 odby³a siê 8 listopada w Bielskim Domu Kultury. Nagrodê, oprócz Adama Karasiewicza otrzymali: ksi¹dz Witold Jemielity, poetka Leonarda Szubzda i instruktorka muzyki Justyna Porzeziñska. - Ze wszystkich sztuk dostêpnych cz³owiekowi najtrudniejsza jest sztuka wyboru. Zg³oszeñ by³o szesnaœcie i wszystkie dotyczy³y wyj¹tkowych osób. Wybór by³ wiêc ogromnie trudny. W imieniu ca³ej kapitu³y gratulujê zarówno nominowanym, jak i tym, którzy za chwilê odbior¹ nagrodê - mówi³a Dorota Soko³owska, dziennikarka Polskiego Radia Bia³ystok - przewodnicz¹ca Kapitu³y. W rozmowie z redakcj¹ Jacek Piorunek zdradza: To jest ju 13 gala, któr¹ organizujemy jako samorz¹d województwa, s¹ to oczywiœcie nagrody pieniê ne, które przeznaczamy dla twórców kultury, dla tych, którzy upowszechniaj¹ kulturê, którzy dbaj¹ o kulturê. Czasami nie s¹ to ludzie z pierwszych stron gazet, czy z ekranów telewizyjnych, zale y nam na tym aby to byli ludzie którzy ciesz¹ siê ogromnym szacunkiem i popularnoœci¹ w swoich lokalnych spo³ecznoœciach i tak to jest dzisiaj z czterema naszymi laureatami nagrodzonymi. Dziœ postawiliœmy tak naprawdê na dziedzictwo narodowe na poezjê, na taniec, w przypadku ap - upowszechnianie i rozwój kultury, na edukacjê kulturaln¹. Mam nadziejê, e te nagrody i zwiêkszona popularnoœæ przez to umo liwi im jeszcze lepsze kontynuowanie swojej pracy Adam Karasiewicz: Przyznam szczerze, e ze sporym sceptycyzmem podszed³em do wiadomoœci, e dyrektor Grzegorz Perkowski zdecydowa³ siê zg³osiæ moj¹ kandydaturê do tego zacnego grona. S¹dzi³em, e to jeszcze nie ten czas. Tym bardziej serdecznie dziêkujê kapitule, która doceni³a moj¹ skromn¹ osobê i przyzna³a tê oto wspania³¹ nagrodê. Bardzo serdecznie dziêkujê zarz¹dowi i panom marsza³kom. Tworzê teatr amatorski od oko³o 15 lat. By³o trochê tych grup i m³odzie y, ale chcia³bym wróciæ pamiêci¹ do pocz¹tków, do czasu kiedy zosta³em zara ony teatrem, zara ony t¹ kultur¹. By³ to czas kiedy by³em jeszcze w szkole œredniej, odwiedza³ wtedy apy œp. prof. Andrzej Brzezinski - wieloletni wyk³adowca akademii teatralnej wydzia³u lalkarskiego w Bia³ymstoku. To on w³aœnie zaszczepi³ we mnie tego ducha mi³oœci do teatru. Jestem za to mu ogromnie wdziêczny. Zawsze kiedykolwiek przysz³o mi tworzyæ i budowaæ zespo³y teatralne, spotyka³em siê z ogromn¹ yczliwoœci¹ moich prze³o onych. Jest tutaj ze mn¹ Grzegorz Perkowski dyrektor Domu Kultury w apach, ale jest te Dariusz Wincenciak dyrektor I LO w apach - serdecznie im dziêkujê za yczliwoœæ. Chcia³bym równie podziêkowaæ wszystkim tym, którzy ze mn¹ wspó³tworz¹ teatr, pocz¹wszy od moich wspó³pracowników DK w apach (wiadomo, e teatr to nie tylko aktor i s³owo, ale te ca³a oprawa techniczna i scenograficzna, œwiat³o, muzyka). Wiêc wszystkim wspó³pracownikom, na których zawsze mogê liczyæ bardzo serdecznie dziêkujê. Dziêkujê serdecznie swoim aktorom. Zawsze trafia³em na fajn¹ m³odzie, która nie tylko razem ze mn¹ budowa³a te spektakle, ale tak e mnie kszta³towa³a, bo to dzia³a w dwie strony. A tê nagrodê chcê zadedykowaæ swojej onie Annie i ca³ej rodzinie w podziêkowaniu za wytrwa³oœæ. Powiem szczerze, e moja ona jest moim najbardziej obiektywnym, ale zarazem najbardziej wytrwa³ym krytykiem i obserwatorem moich dokonañ i za to jej bardzo serdecznie dziêkujê, a tak e moim córkom, od których wymagam wiele cierpliwoœci, bo te zajêcie jest bardzo absorbuj¹ce, córeczki s¹ trzy, bardzo ma³e i têskni¹ jak taty nie ma w domu (œmiech). Ale z tym wiêksz¹ radoœci¹ im poka ê t¹ statuetkê. (kk) 3

4 KULTURA Wiew Sitowia 22 listopada 2012 r. w sali widowiskowej Domu Kutury w apach odby³ siê I Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Wiew Sitowia". Organizatorem konkursu by³ ³apski Dom Kultury, a adresatami uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Ide¹ takiego przegl¹du jest upowszechnianie sztuki ywego s³owa wœród dzieci i m³odzie y. Sala widowiskowa w DK pêka³a w szwach. Mimo e, konkurs odby³ siê po raz pierwszy to cieszy³ siê ogromnym powodzeniem, a i jego poziom by³ wysoki. W jury zasiedli: Edward Gramont (re yser, aktor, mistrz pióra, wizjoner i skandalista teatralny oraz prezydent Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów. Znany jako za³o yciel i lider istniej¹cego od prawie 35 lat Teatru Terminus A Quo, z którym stworzy³ ponad 200 premierowych spektakli. Jego przedstawienia nagradzane by³y na wielu polskich i miêdzynarodowych festiwalach. Do d³ugiej listy wyró nieñ dla nowosolskiego teatru, jego aktorów i re ysera do³¹czyæ mo na kolejne. Podczas Nocy Rosyjskiej w Muzeum Ziemi Lubuskiej E. Gramont zosta³ uhonorowany odznak¹ honorow¹ Zas³u ony dla Kultury Polskiej. To presti owe odznaczenie przyznawane jest od 1969 roku osobom wyró niaj¹cym siê w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury); Maciej Miko³ajczyk (polski artysta kabaretowy, aktor, by³y cz³onek Kabaretu Widelec. Zadebiutowa³ w 2006 roku na scenie Teatru Montownia w programie sk³adanym Mp3 w re yserii Mariusza Benoita. Od 2007 roku jest zwi¹zany z Teatrem Polskim w Warszawie, w którym zagra³ m.in. Wac³awa w komedii Aleksandra Fredry Zemsta (2008). Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), Rados³aw Zaremba (aktor Teatru Kaprys) Po wys³uchaniu uczestników konkursu, a nastêpnie burzliwych dyskusjach jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody i wyró nienia: w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: I miejsce - Sylwa Koczan, II miejsce - Kinga Kamiñska, III miejsce - Karolina Romaszewska w kategorii klas I-III: I miejsce - ucja IdŸkowska II miejsce - Gabriela Stypu³kowska, III miejsce - Mateusz Szulc w kategorii klas IV- VI: wyró nienia równorzêdne: - Sandra Iqbal - Maciej Jab³onowski w kategorii - gimnazjum wyró nienia równorzêdne: - Gabriela Czy ewska - Aneta Mazur (kk) 4

5 SPORT UKS Jedynka apy w Olsztynku UKS Jedynka apy po dekoracji, (od lewej); Kasia Bagiñska, Sandra Zawojska, Zosia apiñska, Ola Pêza, Natalia Raciborska, Julia Brzozowska, Karolina Micha³owska, Iza Franczak, Magda Hryszko, Marta Zdrodowska, Dominika Sobociñska, kapitan dru yny Karolina Cimoch i trener Jacek apiñski Dziewczêta i ch³opcy z UKS Jedynka apy byli w dniach 8-11.br. zaproszeni na ogólnopolski turniej minikoszykówki w Olsztynku. Ch³opcy prowadzeni przez Dariusza Jab³oñskiego zajêli 5 miejsce, a dziewczêta podopieczne Jacka apiñskiego zajê³y 2 miejsce. Fina³ dziewcz¹t odby³ siê pomiêdzy Top Spin Olsztynek, a Jedynk¹ apy. Pomimo pe³nych trybun na hali, kibicuj¹cych za gospodyniami turnieju nasze m³ode Ale one graj¹ koszykarki gra³y bardzo wyrównany, pe³en dramaturgii mecz. Po 3 kwartach Olsztynek prowadzi³ 31:29, w ostatniej kwarcie nasze dziewczêta wysz³y na prowadzenie 3 pkt. Na 3 minuty przed koñcem meczu kontuzji dozna³a najlepsza w ³apskiej dru ynie Karolina Cimoch, co przeciwniczki skwapliwie wykorzysta³y wygrywaj¹c ca³y mecz 44:38. Dziewczêta po meczu zebra³y wiele pochwa³ za swoj¹ m¹dr¹ i zespo³ow¹ grê, za dostarczenie wielu emocji. Dziewczêta otrzyma- ³y srebrne medale z r¹k burmistrza Olsztynka, a organizatorzy wyró nili za postawê w turnieju Karolinê Cimoch, Dominikê Sobociñsk¹ i Karolinê Micha³owsk¹, najlepszym zawodnikiem naszej dru yny ch³opców zosta³ wybrany Jakub Ryœ. (J ) Dziewczêta i panie z Akademii Siatkówki Tomasza Mnicha rozegra³y siostrobójcze spotkanie, podczas którego mo na by³o wielokrotnie wykrzykiwaæ achy i ochy. To ju jest poziom ligowy. Rêce same sk³ada³y siê do oklasków kiedy ogl¹da siê siatkówkê w takim wydaniu. Dodatkowym smaczkiem jest nieprzeciêtna uroda sportsmenek i nie dziwi fakt, ze te spotkania chce ogl¹daæ oko³o 150 grupa kibiców. Rywalizacja by³a bardzo wyrównana i równie dobrze mog³aby wypaœæ na korzyœæ jednych jak i drugich. Tym razem by³y gór¹ akademiczki II. Równie emocjonuj¹cy mecz rozegra- ³y siatkarki Co ja Gram? z I LO apy 1. Wœród panów ciekawie zapowiada³ siê pojedynek pomiêdzy Bramsterem i Gigantami, którzy okazali siê (w wiêkszoœci) by³ymi ³apianami wspartymi przez bia³ostockich kolegów. Jedno co ³¹czy wiêkszoœæ siatkarzy to szko³a œp. Zbigniewa "Zbynka" apiñskiego. By³by dumny ze swoich podopiecznych, bo chocia sylwetki nieco zaokr¹glone to technika i serducho do walki pozosta³o wielkie. Zaciêty mecz ze wskazaniem na Bramster. W drugim meczu No Para el Perro nie mia³ problemu z pokonaniem m³odzie y z Mechaniaka. Zapowiada siê ciekawa rywalizacja. Na pewno bêdzie co ogl¹daæ w pi¹tkowe wieczory. (okf) 5

6 HISTORIA 70. rocznica wywózki ³apskich ydów Polacy pomó cie! wielkie okna w wagonach. Ratunku szukali równie doroœli. Zdarzenie zwi¹zane z ucieczk¹ z transportu wspomina Zofia apiñska: Pamiêtam, jak podczas okupacji poszliœmy w kierunku Ossego po chleb. Szliœmy obok nasypu kolejowego, gdy nagle nadszed³ poci¹g. Wieziono w nim ydów. Poci¹g by³ obstawiony przez Niemców, na ka dym wagonie i miêdzy wagonami stali Niemcy i pilnowali, aby nikt nie uciek³. Widaæ by³o tylko poœciskane obok siebie g³o- ŁAPY 150 LAT KOLEI WARSZAWSKO- PETERSBURSKIEJ Cheder ydowski w apach, lata 30. XX wieku (Archiwum rodziny Chinson) W dniu 2 listopada 1942 r. Niemcy wywieÿli oko³o 600 ydów z ap do getta w Bia³ymstoku. Stamt¹d trafili do komór gazowych Treblinki, gdzie ponieœli œmieræ. W tym miesi¹cu mija 70 lat od tego wydarzenia. W paÿdzierniku 1942 r. Amtskomisarz ap Paul Von Vantoch wyda³ rozporz¹dzenie dla okolicznych gospodarzy, aby przygotowali kilkadziesi¹t furmanek. Nikt nie wiedzia³ dok³adnie w jakim celu maj¹ zostaæ u yte. Mia³ to byæ transport dla ydów z ³apskiego getta, których miano wysiedliæ do getta w Bia- ³ymstoku. Rozpoczêcie ob³awy wyznaczono na dzieñ 2 listopada 1942 r. Tego dnia Niemcy wchodzili do mieszkañ ydowskich i si³¹ wyci¹gali ludzi na ulicê. Po wypêdzeniu z domów zbierano ich w jednym miejscu. ydom pozwolono zabraæ tylko po jednym tobo³ku z odzie ¹ i ywnoœci¹. Pozosta³a czêœæ ich dobytku musia³a pozostaæ na miejscu. Ca³e mienie po ydowskie by³o rekwirowane przez okupantów, zw³aszcza przedmioty wartoœciowe. Domy po ydach plombowano i zabijano deskami. Podczas likwidacji getta w apach andarmi rozstrzelali dziewiêciu mieszkañców ydowskiego pochodzenia. Niektórzy ydzi w obawie przed planowan¹ wywózk¹ kilka dni wczeœniej uciekli z miasta i ukrywali siê w jego okolicy. andarmi nieustannie ich tropili, zaœ z³apanych rozstrzeliwano na miejscu. Wszystkich ydów z ³apskiej ob³awy, w liczbie oko³o 600, wywieziono furmankami do getta w Bia³ymstoku. Mieszkañcom miasta oraz okolicznych wsi Niemcy zakomunikowali, e za ukrywanie yda, bêdzie wymierzana kara œmierci. So³tysom, którzy by zauwa yli na terenie wsi jakichkolwiek ydów, nakazano natychmiastowe dostarczenie ich na posterunek andarmerii. Dzieci musz¹ prze yæ Od stycznia 1943 r. Niemcy zaczêli wywoziæ ydów z Bia³egostoku do obozu zag³ady w Treblince. Wed³ug powojennych zeznañ Bronis³awy Verordnung nr 9 Tkaczuk z ap, ydów pocz¹tkowo przewo ono w wagonach osobowych, zaœ dopiero póÿniej w zadrutowanych wagonach towarowych. Na trasie Bia³ystok apy Ma³kinia by³o kilka miejsc, w których próbowano ratowaæ siê ucieczk¹. W pobli u ap, m.in. ko³o mostu w Uhowie b¹dÿ w okolicy Ziêciuk (obecnie wiadukt w apach) poci¹g zwykle zwalnia³. Tutaj te szukano szansy na wydostanie siê z transportu. Kobiety stara³y siê ratowaæ chocia dzieci, wyrzucaj¹c je przez nie- Kto wejdzie do mieszkañ po wywiezionych ydach, uszkodzi napisy na drzwiach oraz bêdzie grabi³ rzeczy wszelkiego rodzaju z mieszkañ ydowskich, bêdzie uwa any za grabie cê i rozstrzelany. Kto uciekaj¹cych ydów przyjmie na mieszkanie lub im da wy ywienie lub potajemnie przechowuje, bêdzie rozstrzelany. So³tysi maj¹ spotkanych ydów we wsiach i po drogach natychmiast zatrzymaæ i na posterunek andarmerii dostarczyæ. Wszyscy ydzi, którzy uciekli, maj¹ natychmiast meldowaæ siê na andarmerii. Lapy, den [2] Nov[ember] 194[2] Der Amtskommissar ród³o: AIPN, SAB, Akta procesu Fritza Gustawa Friedla, k Cyt. za: A. Py ewska, Pomoc dla ludnoœci ydowskiej w okrêgu Bia³ystok w latach okupacji niemieckiej, [w:] Polacy i ydzi pod okupacj¹ niemieck¹ Studia i materia³y, pod red. A. bikowskiego, Warszawa 2006, s

7 ydowscy mieszkañcy ap, lata 30. XX wieku (Archiwum rodziny Chinson) wy, które wygl¹da³y przez niewielkie okienka. Nagle jeden z ydów wyskoczy³ z tego poci¹gu i zacz¹³ biec w naszym kierunku. Niemiec to szybko zauwa y³ i zacz¹³ strzelaæ. Mê czyzna upad³ i ca³y zala³ siê krwi¹. Krzycza³ do nas rozpaczliwie,,polacy pomó cie, Polacy pomó cie. A my ze strachu, odwróciliœmy wzrok i szybkim krokiem poszliœmy dalej. Bardzo siê wtedy baliœmy, e i nas zastrzel¹. Po wysiedleniu ydów funkcjonariusze andarmerii niemieckiej rozpoczêli szeroko zakrojone poszukiwania ukrywaj¹cych siê ydów. Ka - dego kogo schwytano, zabijano na miejscu. Wed³ug Stefana Kamiñskiego w 1943 r. Niemcy mogli zamordowaæ wówczas do 100 osób narodowoœci ydowskiej, która ukrywa³a siê w najbli szej okolicy. Podobn¹ liczbê wymieni³ Stanis³aw apiñski, który by³ wyznaczony przez okupantów do pe³nienia roli woÿnicy na andarmerii. Najwiêcej egzekucji indywidualnych i grupowych mia³o miejsce w lesie pod P³onk¹ Koœcieln¹ oraz na Bindudze w apach. Kamiñski wielokrotnie jeÿdzi³ z Niemcami na patrole, st¹d te by³ bezpoœrednim œwiadkiem wielu zbrodni niemieckich. Wiosn¹ 1943 r. przyprowadzono na posterunek andarmerii dwóch starszych ydów. Kamiñski widzia³ jak rozkazano im najpierw wykopaæ do³y. Jeden z andarmów Mietschislaus Nast strzeli³ ka demu z nich w g³owê. Po skoñczonej egzekucji Polakowi rozkazano zasypaæ te do³y. Z kolei latem 1943 r. odnotowano zamordowanie 30 ydów na Bindudze w apach. Zbrodni tej dokona- ³a najprawdopodobniej miejscowa andarmeria. Œwiadkiem jednej ze zbrodni na Bindudze by³ m.in. Tadeusz Kulesza. Swoje zeznania z³o y³ przed Okrêgow¹ Komisj¹ Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bia³ymstoku: W pewnym momencie trzech andarmów przywioz³o bryczk¹ ydów. Dwóch andarmów siedzia³o na bryczce, jeden z przodu i jeden z ty³u. Natomiast trzeci jecha³ konno. ydów by³o trzech. Jeden yd siedzia³ z przodu bryczki, dwóch sta³o zwi¹zanych sznurem za rêce miêdzy siedzeniami. Jak nazywali siê ydzi, nie jest mnie wiadomo. Byli oni w œrednim wieku. andarmi nazywali siê Nast, Prus i Schenfeld. Ten ostatni jecha³ konno. Na terenie bindugi ca³a grupa zatrzyma³a siê w odleg³oœci jakieœ 100 metrów. By³o to w godzinach po³udniowych, dzieñ by³ pogodny. Ja wraz z kolegami na widok andarmów ukryliœmy siê za du ¹ wierzb¹. Widzia³em jak po zatrzymaniu bryczki andarmi kazali ydom zejœæ, rozwi¹zali rêce i dali dwóm ydom szpadle ka- ¹c im kopaæ dó³. Kiedy dó³ zosta³ wykopany andarmi polecili odrzuciæ ydom szpadle na bok i Schenfeld oraz drugi andarm nie pamiêtam Prus czy Nast strzelali do ydów stoj¹cych obok wykopanego do- ³u. Nadmieniam, e yd nie zatrudniony przy kopaniu do³u te sta³ w pobli u. andarmi strzelali do ydów z pistoletów. S³ysza- ³em piêæ strza³ów. Wydaje mi siê, e Schenfeld strzela³ dwa razy, natomiast drugi z andarmów trzy razy. Po strza³ach ydzi upadli na ziemiê. Dwóch upad³o od razu do do³u, trzeci zosta³ zepchniêty przy pomocy ³opaty przez Prusa lub Nasta, dok³adnie nie zauwa y³em. Prus i Nast zakopali zw³oki w dole i wszyscy andarmi odjechali. Ja by³em przera- ony i uciek³em do domu ( ). Sprawiedliwi i szmalcownicy Postawy Polaków wobec ydów by³y ró ne. Jedni pomagali jak tylko mogli. apscy nauczyciele, którzy prowadzili sklep przy ulicy G³ównej, czêsto przynosili do domów ydowskich jedzenie. Inni dawali ubranie, a po likwidacji getta w apach, udzielali równie schronienia. Wœród osób, które najbardziej zaanga owane by³y w pomoc dla ydów, byli ks. Henryk Bagiñski, ks. Czes³aw Rakowski, Maria Kuzin. Wszystko to by- ³o bardzo ryzykowne. Polska by³a jedynym okupowanym krajem, gdzie za ukrywanie yda grozi³a kara œmierci. Rozstrzeliwano wówczas ca³¹ rodzinê, która pomaga³a ydom. Niebezpieczeñstwo œmierci by³o wiêc bardzo du e. Byli jednak i tacy, którzy z obojêtnoœci¹ patrzyli na cierpienia ydów, jeszcze inni próbowali siê na tym cierpieniu wzbogaciæ. Nie jest tajemnic¹, e te ró ne postawy wynika³y z doœwiadczeñ wojennych, równie i prze ytej pierwszej okupacji sowieckiej ( ). W pierwszych miesi¹cach instalacji w³adzy HISTORIA sowieckiej, du a grupa ydów poœpieszy³a okupantowi z pomoc¹, wstêpuj¹c m.in. do milicji ludowej. Inni ochoczo witali wkraczaj¹cych o³nierzy sowieckich. Te wspólne, pozytywne relacje pomiêdzy Polakami a ydami, znane z okresu miêdzywojennego, gdzieœ siê po drodze zatar³y i uleg³y zapomnieniu. Ci, co prze yli Szacuje siê, e w czasie II wojny œwiatowej w wyniku Holocaustu zginê³o oko³o 550 ³apskich ydów, z czego w komorach gazowych Treblinki, Niemcy wymordowali 450 osób. Z terenu dawnego województwa bia³ostockiego wojnê prze y³o 661 ydów. Z tej liczby jedynie 15-tu pochodzi³o z ap, 24 z Sokó³ i 66 z Brañska. Piotr Sobieszczak Wykorzystano m.in.: AIPN, Ds. 7/69, W662/4, k ; Relacja Zofii apiñskiej-piechoty (maszynopis w zbiorach autora), The United States Holocaust Memorial Museum: Encyclopedia of Camps and Ghettos ,Volume II: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe Part B, Bloomington 2012, s. 917; Y. Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps, Bloomington 1999; AIPN, Bi 033/18, Meldunek sytuacyjny za m-c sierpieñ 1943 r., dnia 4.IX.1943 r., k

8 Z GMINY Wejœcie w ycie nowych regulacji zwi¹zanych z odbieraniem odpadów coraz bli ej 1 stycznia 2012 roku wesz³a w ycie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, która wprowadza od dnia 1 lipca 2013 r. tzw. podatek œmieciowy, czyli op³atê, jak¹ mieszkañcy gminy, a dok³adnie w³aœciciele nieruchomoœci, bêd¹ musieli uiszczaæ do Urzêdu Miejskiego. To najwiêksza i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie. W³aœciciele zamieszka- ³ych nieruchomoœci (domów jednorodzinnych, czy budynków wielorodzinnych np. wspólnoty i spó³dzielnie, budynków, które s¹ czêœciowo zamieszka³e, a czêœciowo s³u ¹ celom niemieszkalnym, np. dzia³alnoœci gospodarczej) nie bêd¹ ju musieli zawieraæ umów na wywóz œmieci (odbieranie odpadów). Zawarte do tej pory umowy bêdziemy mogli do dnia 1 lipca 2013 r. zerwaæ (wypowiedzieæ lub rozwi¹zaæ za porozumieniem stron). Od 1 lipca 2013 r. nadal odpady komunalne bêdzie odbiera³ przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê tak¹ dzia³alnoœci¹. Jednak e od tego dnia bêdzie to czyni³ ju na podstawie umowy zawartej z gmin¹, a nie na podstawie dotychczasowych umów z poszczególnymi w³aœcicielami nieruchomoœci. Mieszkañcy za us³ugê odbierania œmieci bêd¹ uiszczali op³aty dla Gminy, na której spocznie obowi¹zek zorganizowania systemu odbierania odpadów. W op³atê bêd¹ wkalkulowane koszty odbierania œmieci, ich sk³adowania lub innego zagospodarowania, koszty administrowania przez gminê tym systemem oraz koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów, jeœli takie punkty zostan¹ utworzone. Wysokoœæ op³aty zale eæ zatem bêdzie od kosztów jakie gmina poniesie, ustalonych w oparciu o planowane, b¹dÿ rzeczywiœcie poniesione koszty funkcjonowania nowego systemu. Kwota op³aty zale eæ równie bêdzie od ustalonych przez gminê zasad postêpowania z odpadami (w tym rodzajów odpadów, które nale y selektywnie zbieraæ oraz sposobu pozbywania siê segregowanych odpadów). W przypadku utworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów czêœæ segregowanych odpadów mieszkañcy bêd¹ mogli nieodp³atnie przekazywaæ do takiego punktu. Przygotowuj¹c wejœcie w ycie nowych regulacji Gmina bêdzie zbieraæ od w³aœcicieli nieruchomoœci deklaracjê potrzebn¹ do wyliczenia wysokoœci op³aty jak¹ bêdzie uiszcza³ w³aœciciel danej nieruchomoœci. W zale noœci od metody ustalenia op³aty, jak¹ wybierze Rada Miejska informacja mo e dotyczyæ: dok³adnej iloœæ mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomoœci; iloœci zu ytej wody na danej nieruchomoœci; powierzchni lokalu mieszkalnego lub liczby gospodarstw domowych funkcjonuj¹cych na danej nieruchomoœci. Dla osób, które nie z³o ¹ deklaracji decyzje w sprawie ustalenia wysokoœci op³aty wyda burmistrz. Ni sze op³aty bêd¹ przewidziane dla osób segreguj¹cych odpady. Ma siê to przyczyniæ do zwiêkszenia poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u Ÿród³a", czyli ich segregacji przez mieszkañców nieruchomoœci po³o onych na terenie gminy, a przez to tak e do zmniejszenia iloœci odpadów komunalnych sk³adowanych na wysypiskach odpadów. Wprowadzenie powszechnej op³aty za wywóz œmieci ma tak e doprowadziæ do wyeliminowania nielegalnych wysypisk œmieci i zmniejszenia poziomu zaœmiecenia lasów, terenów rekreacyjnych. Zgodnie z ww. ustaw¹ uchwa³y w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz wybór metody ustalania op³aty i jej stawka, a tak e wzór deklaracji sk³adanych przez w³aœcicieli nieruchomoœci zostan¹ podjête do koñca 2012 r. Wiêcej informacji o nowej ustawie w kolejnym numerze Gazety apskiej (um) 8

9 Klub Wolontariusza "Bohaterowie Codziennoœci" - zmieniaj¹ œwiat ARTYKÓ SPONSOROWNY Bohaterowie Codziennoœci Dobry wolontariusz to osoba, która bezinteresownie pomaga drugiemu cz³owiekowi i my, jako ³apscy wolontariusze staramy siê tacy byæ. Dzia³amy przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Spo³ecznych IMPULS, w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej oraz w swoich szko³ach tj. Gimnazjum nr 1, Zespole Szkó³ Mechanicznych, I Liceum Ogólnokszta³c¹cym i innych. Aby poszerzyæ swoj¹ wiedzê, w tym kierunku skupiliœmy siê wokó³ projektu "Wolontariusze zmieniaj¹ œwiat" wspó³finansowanym ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nasz¹ przygodê rozpoczêliœmy wyjazdem szkoleniowym. Na co dzieñ spêdzamy wolny czas w gronie rówieœników. Mamy wspólne tematy, zainteresowania i ustalony rytm dnia. Aby zastanowiæ siê, jakie w apach podj¹æ dzia³ania, które po³¹cz¹ osoby w ró nym wieku, udaliœmy siê na Wy ynê Lubelsk¹. Podziwiaj¹c piêkno krajobrazu makroregionu geograficznego w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski uczestniczyliœmy w cyklu szkoleñ z zakresu metod i zasad pracy z dzieæmi, osobami starszymi i niepe³nosprawnymi, organizowania wydarzeñ lokalnych, zbiórek, prowadzenia klubu seniora. Na co dzieñ mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludÿmi starszymi. Znikaj¹ rodziny wielopokoleniowe. Œwiat zmienia siê na tyle szybko, e wiedza gromadzona przez ca³e ycie, jeszcze szybciej siê dezaktualizuje. Ludzie starsi nie s¹ ju postrzegani jako skarbnica wiedzy. Niektórzy m³odzi wrêcz twierdz¹, e skoro starsi nie obs³uguj¹ komputera to niczego ju nie mog¹ nauczyæ. Podczas tych warsztatów staraliœmy siê z³amaæ takie stereotypy. Wczuwaliœmy siê w sytuacjê ludzi starszych. Próbowaliœmy poznaæ ich problemy. Spojrzeæ na œwiat ich oczyma. Wêdruj¹c po wy ynie ka dego dnia towarzyszy³y nam ró ne emocje, które zosta³y zapisane w s³owach naszego hymnu, który jest naszym symbolem. Na³adowani pozytywn¹ energi¹ wróciliœmy do ap powo³aliœmy Klub Seniora. Warto organizowaæ spotkania ludzi m³odych i starszych. Konfrontowaæ ró ne spojrzenia, wymieniaæ siê wiedz¹ i doœwiadczeniem. Wspieraæ siê nawzajem w tych obszarach, gdzie m³odzie i seniorzy mog¹ siê uzupe³niaæ. Przy herbacie i s³odkim ciastku odkrywaæ, e mamy wspólne pasje. Kolejne wyzwanie jakie podjêliœmy to wspó³organizowanie festynu rodzinnego. Koordynowaliœmy przebieg licznych konkursów, w których uczestniczy³y ca³e rodziny. W tych zmaganiach wszyscy byli zwyciêzcami i wszyscy uczestnicy otrzymali drobne nagrody. Dla dzieci, które zjawi³y siê, aby pobawiæ siê razem z nami zosta³y przewidziane atrakcje, takie jak: trampolina, zje d alnia, basen z kulkami, karuzela i inne. Oprócz tego wyst¹pi³y zespo³y, przy muzyce których œwietnie bawiliœmy siê. Swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³a równie grupa judoków. Atrakcj¹ wieczoru okaza³ siê pokaz tañca z ogniami. Radoœæ dzieci i rodziców, uœmiech na ich twarzach by³y dla nas najwiêksz¹ zap³at¹. Dla takich chwil warto poœwiêcaæ swój wolny czas dla innych. W imieniu wszystkich wolontariuszy sk³adam serdeczne podziêkowania wszystkim osobom zaanga owanym w realizacjê tej szlachetnej inicjatywy i mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê. Martyna Dzier ek - Wolontariuszka, uczennica Gimnazjum nr 1 w apach. mpuls stowarzyszenie inicjatyw społecznych Zadanie wspó³finansowane ze œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 9

10 Zwyciêzca - jak poko Dariusz Strychalski to niepe³nosprawny maratoñczyk. W dzieciñstwie potr¹ci³ go samochód. Po wypadku ma sparali owan¹ po³owê cia³a. Ale jego niepe³nosprawnoœæ nie przeszkadza mu pokonywaæ kolejnych granic i startowaæ w zawodach na równi ze zdrowymi. Bieganie to jego pasja i sposób na ycie. Morderczy bieg w Dolinie Œmierci w USA Badwater - ultramaraton, temperatura siêgaj¹ca 55 C, a do pokonania dystans 217 km i to w ci¹gu 48 godzin. W tym biegu wystartowa³ w³aœnie Dariusz Strychalski - niepe³nosprawny maratoñczyk z ap. Jego przygotowania do udzia³u w tym wydarzeniu oraz sam start w ultramaratonie zosta³y utrwalone w postaci filmu dokumentalnego. Wsparcia - zarówno podczas przygotowañ, jak i w czasie maratonu w USA - udzieli³a zawodnikowi Fundacja Pramerica. Z Dariuszem Strychalskim rozmawia³a Kamila Klim. (kk): Powiedz nam kilka s³ów o sobie. Jak dosz³o do wypadku? Dariusz Strychalski: W wieku 8 lat (1983 rok), uleg³em wypadkowi - wpad³em pod samochód ciê arowy. Lekarze nie dawali mi szans. Przeszed³em trzy trepanacje czaszki (dwie zaraz po wypadku, trzeci¹ rok póÿniej), dwie operacje lewego oka (nastawienie ga³ki ocznej - negatywnie). Przez dwa miesi¹ce by³em w œpi¹czce. Po przebudzeniu musia³em uczyæ siê od pocz¹tku mówiæ, pisaæ, poznawaæ rzeczy oraz chodziæ. Po wypadku zosta³ niedow³ad prawostronny (koñczyna dolna i górna). Po roku czasu rehabilitacji powtórzy- ³em rok szkolny. Nie umia³em nawi¹zaæ nowych kontaktów z rówieœnikami. Mia³em tylko kilku znajomych z klasy, gdy by³em "inny" oraz czêsto wyœmiewany, przez co zamkn¹³em siê w sobie. Moje ycie wygl¹da³o: dom - szko- ³a - dom. Chodzi³em na d³ugie spacery, jeÿdzi³em rowerem - zawsze sam. Trwa³o to d³ugo, bo w zasadzie do pocz¹tków biegania (2000 rok). Wówczas pozna³em kilku znajomych, którzy namówili mnie do pierwszych startów. (kk): Dlaczego zacz¹³eœ biegaæ? Kiedy? D.S.: Pocz¹tki by³y ciê kie, zaczê³o siê to w 2000 roku. Stopniowo zwiêksza³em czas jak i liczbê treningów tygodniowo. Na trening wychodzi- ³em jak najwczeœniej 5-6 rano, gdy czêsto by³em wyœmiewany przez m³odzie oraz wytykany palcami. W tej chwili ju z tym siê nie spotykam, wychodzê o ró nych porach dnia na treningi. (kk):jakie sukcesy masz ju na swoim koncie? D.S.: Do sukcesów móg³bym zaliczyæ ka dy ukoñczony bieg. Pierwsze starty by³y to biegi krótkie od 3km do 15km, póÿniej pó³maratony oraz maratony. Pierwszy maraton 2002 rok - maraton Bia³ostocki 3:36:43. W ultra maratonach zacz¹³em startowaæ od 2007 roku. Do tej pory przebieg³em oko³o 32 maratony i kilka ultra. Ka de dopuszczenie, zakwalifikowanie siê do ultra biegu, móg³bym nazwaæ sukcesem. Traktowany jestem, jako zdrowy i to mnie cieszy, nie mam adnej taryfy ulgowej. Starty w ultra maratonach: 2 x WIENNA - BRATISLAVA - BUDAPEST 320km - 5 etapów; 4 x 100km ( MADRYT, PASSATORE - ( W OCHY ), KALISKA, 7 DOLN - (POLSKA); 2 x ULTRABALATON 212km; 2 x SPARTATHLON 246km; SVISS ALPINE - DAVOS K78; VERBIE 110km; AL ANDALUS ULTRA TRAIL 10

11 naæ Dolinê Œmierci 220km - 5etapów; ULTIMA FRONTERA 160km; ULTRA RACE DOLIHOS - DELPHI - OLIMPIA 260km; BADWATER 135mil. Nie wszystkie z tych biegów ukoñczy³em. (kk): Badwater Ultramarathon to podobno najtrudniejszy ultramaraton na œwiecie, opowiedz o nim. D.S.: Chc¹c byæ przyjêtym do startu w tak trudnym, morderczym biegu BADWATER, trzeba przejœæ rok wczeœniej kwalifikacje - przynajmniej jeden 160km bieg i kilka krótszych ultrabiegów. Bieg ten, co roku organizowany jest na pocz¹tku lipca, w najcieplejszym okresie, temperatura dochodzi wówczas do 50-55st C (odczuwalna 60-65st C). Dystans wynosi 135mil - (217km), któr¹ trzeba pokonaæ w 48h. Trasa sk³ada siê z 5 punktów kontrolnych, do których trzeba dobiec w okreœlonym limicie czasowym. Start odbywa siê na dnie wyschniêtego s³onego jeziora Badwater m ppm. - zaœ meta na 2540m npm. Dopuszczanych jest 100 zawodników, gdy bieg odbywa siê w parku narodowym. Zawodnicy startuj¹ grupami w porannych godzinach o 6:00, 8:00 i 10:00 rano. Non stop nad g³owami zawodników jest czyste, bezchmurne niebo. Bieg odbywa siê na szosie, która nie jest wy³¹czona z ruchu. Ka dy zawodnik musi mieæ ekipê wspieraj¹c¹ sk³adaj¹c¹ siê minimum z 2 osób oraz wynajêty samochód, w którym przechowywany jest prowiant z wod¹. Wiêcej informacji o samym biegu mo na zobaczyæ w filmie dokumentalnym Jakuba Górajka - "Zwyciêzca" na stronie (kk): Opowiedz krótko jak wygl¹da³y twoje przygotowania do BADWATER? D.S.: Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, pod koniec lutego, zacz¹³em planowaæ trening. G³ównie mia³ on siê sk³adaæ z treningów wytrzyma³oœciowych. Trening zasadniczy, przygotowawczy zacz¹³em od kwietnia. Stopniowo zwiêksza³em kilometra 800km w kwietniu i maju, zaœ w czerwcu powy ej 1000km. W lipcu przed zawodami zmniejszy- ³em treningi. Podczas ca³ego okresu przygotowawczego przebieg³em jeden maraton oraz 3 ultramaratony. Na koniec chcia³bym podziêkowaæ Fundacji Pramerica, dziêki której mog³em wzi¹æ udzia³ w Badwater oraz realizujê swoje marzenia. (kk): Dziêkujê za rozmowê, gratulujê ci sukcesów i yczê kolejnych. Film dokumentalny Jakuba Górajka "Zwyciêzca" dostêpny na stronie internetowej Zdjêcia z trasy wykona³ Jakub Górajek. (kk) 11

12 SPORT Kolejny sukces m³odych ³apskich, siatkarek Mniszki niepokonane "Mniszki" z Akademii Siatkówki w towarzystwie Tomasza Mnicha Niedzielny, paÿdziernikowo - zimowy dzieñ nie przeszkodzi³ w dotarciu do Sokó³ki ³apskiej reprezentacji Akademii Siatkówki (kategoria kadetek) prowadzonej przez Tomasza Mnicha na Turniej o Puchar Starosty Sokólskiego. Dziewczêtom osi¹gane sukcesy spodoba³y siê na tyle, e postanowi³y sobie jeszcze trochê pozwyciê aæ. Postanowienie zosta³o dotrzymane a w pobitym polu pozostawiono jedne z najlepszych ekip Podlasia: UKS Mikolo Sokó³ka, MOSiR Bielsk Podlaski oraz UKS Sprint P³ociczno. Najlepsz¹ zawodniczk¹ wybrano - oczywiœcie jedn¹ z "Mniszek" Izabelê Grochowsk¹. Kilkuletnia praca animatora, organizatora oraz trenera w jednym przynosi efekty. Na informacjê zas³uguje fakt, e Tomasz Mnich pracuje za przys³owiowe "dziêkujê". Wobec tego, Tomku, dziêkujemy, a jako premiê przyjmij od nas - bardzo dziêkujemy. Gratulujemy dziewczêtom i ich trenerowi. (okf) IX Miêdzynarodowy Turniej Judo im. Antoniego Laszuka zakoñczony W sobotê r w hali sportowej Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê IX Miêdzynarodowy Turniej Judo im.antoniego Laszuka. By³y to jednoczeœnie Otwarte Mistrzostwa woj.podlaskiego dzieci. W zawodach wystartowa³o 146 zawodniczek i zawodników z osiemnastu klubów z Polski i Litwy. Du o pojedynków sta³o na bardzo wysokim poziomie sportowym. W wielu walkach g³ównymi uczestnikami byli judocy z UKS "Narew" apy. Na 22 startuj¹cych wywalczyliœmy a 17 medali. Zarz¹d Klubu dziêkuje wszystkim sponsorom, dziêki którym ta impreza mog³a siê odbyæ. Dziêkujemy rodzicom za pomoc w organizacji i przepyszne ciasta, którymi mamy zawodników czêstowa³y goœci. Piotr Pu³koœnik 12

13 Realizacja inwestycji gminnych w paÿdzierniku i listopadzie Inwestycje W paÿdzierniku i listopadzie kontynuowano prace zwi¹zane z realizacj¹ prowadzonych inwestycji gminnych. Uzyskano dofinansowanie na budowê inkubatora przedsiêbiorczoœci. W toku s¹ tak e prace projektowe przebudowy ulic na terenie miasta. "Termomodernizacje obiektów u ytecznoœci publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi". Obecnie wykonywany jest pierwszy etap tej inwestycji obejmuj¹cy 6 obiektów - docelowo na terenie Gminy apy zostanie wykonana termomodernizacja w sumie10 obiektów u ytecznoœci publicznej. W tej chwili najbardziej zaawansowane s¹ prace w Zespole Szkó³ w P³once Koœcielnej - wymieniono ju okna w ca³ym budynku i ocieplono œciany nadziemia wraz z wykonaniem elewacji. Z kolei w budynku Zespo- ³u Szkó³ w apach ocieplono stropodach i wymieniono pokrycie dachowe. W pozosta³ych obiektach modernizowanych w ramach pierwszego etapu inwestycji trwa docieplanie œcian (budynki: SP n1, SP nr 2 oraz Przedszkola nr 1 i nr 2). Planowany termin ca³kowitego zakoñczenia wszystkich zadañ przewidziany jest na III kwarta³ 2014 r; ich ³¹czny koszt wyniesie ok z³, przy dofinansowaniu na poziomie ok. 50%. Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spójnoœci - jego bezpoœrednim beneficjentem jest Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach G¹sówka - Somachy, G¹sówka - Skwarki i G¹sówka - Osse wraz z budow¹ sieci wodoci¹gowej w miejscowoœci G¹sówka - Somachy" - zakoñczono realizacjê rzeczow¹ inwestycji, w tej chwili trwaj¹ prace nad rozliczeniem finansowym projektu. W ramach inwestycji wykonano ³¹cznie ok m kanalizacji grawitacyjnej i t³ocznej. W grudniu wykonane sieci zostan¹ oddane do eksploatacji dla Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w apach. W roku bie ¹cym wykonywany by³ drugi i zarazem ostatni etap tego zadania, rozpoczêtego w 2010 r. Wartoœæ ca³kowita realizacji inwestycji wynios³a z³, przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokoœci z³. Na realizacjê inwestycji uzyskano po yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej w P³once-Strumiance, apach- ynkach i G¹sówce Starej: Inwestycja zosta³a rozpoczêta w 2011 r. Oprócz budowy sieci kanalizacyjnej obejmowa³a równie budowê uzupe³nienia sieci wodoci¹gowej w apach- ynkach i G¹sówce Starej (Kolonii). W chwili obecnej sieci zosta³y przekazane do eksploatacji dla Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji w apach, dziêki czemu mieszkañcy maj¹ ju mo liwoœæ pod³¹czania do nich swoich nieruchomoœci. ¹cznie wybudowano 757 m sieci wodoci¹gowej oraz 4319 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z trzema przepompowniami. Na realizacjê inwestycji zosta³o przyznane dofinansowanie ze œrodków PROW stanowi¹ce 55% ca³kowitych kosztów zadania, które wynios³y ok. 1 mln 520 tys. z³. Dodatkowo na inwestycjê pozyskano po yczkê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. "Przebudowa ci¹gu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 10655B, B, 2349B, 2347B,1525B) od ul. Nowowiejskiej w apach do G¹sówki Starej". Prace wykonawcze zwi¹zane z realizacj¹ tego wieloetapowego zadania zosta³y zakoñczone. W roku bie ¹cym wykonywany by³ ostatni odcinek, ³¹cz¹cy G¹sówkê-Oleksin z G¹sowka-Star¹ i drog¹ wojewódzk¹ nr 681. Do grudnia potrwaj¹ prace zwi¹zane z rozliczeniem finansowym. W ramach realizacji ca³oœci inwestycji powsta³ ci¹g dróg o ³¹cznej d³ugoœci 7858 m, przebiegaj¹cy od ap poprzez: apy-szo- ³ajdy, apy-dêbowina, apy Pluœniaki, apy-korczaki i G¹sówkê-Oleksin do G¹sówki Starej i drogi wojewódzkiej nr 681. Inwestycja jest w 50% finansowana ze œrodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz w 25% przez Powiat Bia³ostocki. Pozosta³¹ czêœæ kosztów pokrywa Gmina apy. Koszt inwestycji w tym roku wyniesie ok z³otych. ¹czny koszt ca³ej inwestycji wyniesie ok z³. "Budowa ul. Szwarce" - inwestycjê rozpoczêto w paÿdzierniku. W ramach jej realizacji powstanie droga d³ugoœci 150 m o nawierzchni wykonanej z kostki brukowej betonowej. Jej ca³kowity koszt wyniesie ok z³, przy wk³adzie finansowym mieszkañców na poziomie 17%. Wykonawc¹ jest Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w apach. Zakoñczenie prac przewidziano do koñca tego roku. "Budowa budynku socjalnego w systemie modu³owym" - W ramach inwestycji powstan¹ 3 lokale socjalne w systemie modu³owym. Do chwili obecnej przygotowano ju teren, na którym zostanie wzniesiony budynek - wykonano fundamenty oraz przy³¹cza wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Rozstrzygniêto równie przetarg na wykonanie budynku -termin realizacji Z GMINY up³ywa wraz z koñcem listopada. Na realizacjê tego zadania Gmina uzyska³a dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 30% kosztów. Ca³kowity koszt realizacji zadania wyniesie ok. 200 tys z³otych. Budowa drogi dojazdowej do pól w obrêbie miejscowoœci apy-korczaki i apy-pluœniaki. W ramach inwestycji wybudowano drogê dojazdow¹ do pól o d³ugoœci ³¹cznej 1125 m. Koszt inwestycji wyniós³ ok. 120 tys z³. Na realizacjê zadania uzyskano wsparcie ze œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego. "Wspomaganie w rozwoju powstaj¹cych i istniej¹cych firm szans¹ na rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie apy poprzez przebudowê istniej¹cego budynku, po³o- onego na dzia³ce nr 1827/2 i 1827/4 w apach". Gmina ubiega³a siê o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pismem z r. Urz¹d Marsza³kowski Woj. Podlaskiego poinformowa³ Gminê o pozytywnej ocenie projektu. Projekt obejmuje przebudowê wraz z rozbudow¹ i zmian¹ dotychczasowego przeznaczenia budynku po by³ym domu spokojnej staroœci na potrzeby inkubatora przedsiêbiorczoœci w apach. Podstawowym zakresem dzia³añ inkubatora jest u³atwienie startu nowym przedsiêbiorcom i mobilizacja, zw³aszcza m³odych ludzi, do realizacji swoich projektów we wspó³pracy z uczelniami, oœrodkami BiR i pomiêdzy sob¹. Zakres dzia³añ prowadzonych przez inkubator obejmie pomoc dla osób, które zdecyduj¹ siê na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz firm ju istniej¹cych. Wartoœæ ca³kowita projektu wynosi ,00 z³, przy dofinansowaniu wynosz¹cym ,00 z³. Termin realizacji inwestycji przewidziano na 2013 rok. Ponadto trwaj¹ prace projektowe zwi¹zane z rozbudow¹ ul. Handlowej i ul. Osiedlowej w apach. Stale wykonywane s¹ tak e prace zwi¹zane z uzupe³nieniem sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie miejskim i wiejskim. (um) 13

14 1 grudnia 2012 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY organizator: wsparcie medialne: sala DK Łapy wstęp wolny ŁAPA 14

15 Gazetê apsk¹ kupisz: Telefon alarmowy PSS, ul. Szkolna PSS, ul. Cmentarna PSS, ul. Sura ska (Osse) PSS, ul. Boh. Westerplatte PSS, ul. G³ówna PSS, ul. Sikorskiego PSS, ul. Nowy Rynek "GwoŸdziej", ul. Sikorskiego "GwoŸdziej", ul. G³ówna Sklep Spo ywczo-przemys³owy "AB" ul. Cmentarna 2 Sklep Spo ywczo-przemys³owy "AB", ul. Cmentarna 42 Sklep Spo ywczo-przemys³owy "AB", ul. Ma³a Pastel, ul. Sikorskiego Sklep spo ywczy w Uhowie, ul. Koœcielna Sklep "AGD" ul. Konopnickiej Hurt - Detal Gaba, ul. Cmentarna Sklep Spo. Wiœniewski Jerzy, ul. Leœnikowska Sklep Spo ywczy Na ytniej, ul. ytnia Sklep Spo ywczy HIT, ul. PIaskowa "U W³adka" W³adys³aw Krasowski, ul. Pisakowa Sklep miêsny, ul. Nowa Eltron, ul G³ówna 24 Delikatesy G³ówne, ul. G³ówna INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY Wa ne numery telefonów: Policja Stra Pogotowie Urz¹d Miejski Dom Kultury KOMUNIKAT KOMISJA INWENTARYZACYJNA Rady Miejskiej w apach informuje, e: Stosownie do art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym/dz. U. Nr 32, poz z póÿniejszymi zmianami/w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ulicy Sikorskiego 24, pokój 301 wy³o- ony bêdzie do publicznego wgl¹du spis inwentaryzacyjny czêœci mienia pañstwowego, które z mocy prawa sta³o siê mieniem komunalnym gminy apy. Sporz¹dzona inwentaryzacja obejmuje nieruchomoœci po³o one w apach, obrêb I, stanowi¹ce drogi, oznaczone numerami geodezyjnymi: na mapie 3, dzia³ka numer 2 o powierzchni 0,0058 ha, dzia³ka numer 17 o powierzchni 0,0691 ha, dzia³ka numer 99 o powierzchni 0,1664 ha, dzia³ka numer 119 o powierzchni 0,1305 ha, dzia³ka numer 125 o powierzchni 0,0929 ha, na mapie 4, dzia³ka numer 99 o powierzchni 0,2812 ha, na mapie 5, dzia³ka numer 96 o powierzchni 0,0258 ha, dzia³ka numer 99 o powierzchni 0,3559 ha, dzia³ka numer 225 o powierzchni 0,0369 ha, na mapie 8 dzia³ka numer 1553 o powierzchni 0,0095 ha, na mapie 9, dzia³ka numer 1740/1 o powierzchni 0,1894 ha, dzia³ka numer 1769 o powierzchni 0,0045 ha, dzia³ka numer 1894 o powierzchni 0,0074 ha, na mapie 11, dzia³ka numer 458/1 o powierzchni 0,0567 ha, dzia³ka numer 459/3 o powierzchni 0,0005 ha, dzia³ka numer 568/1 Biblioteka OKF MOPS ZWiK ZEC o powierzchni 0,0061 ha, na mapie 12, dzia³ka numer 1881 o powierzchni 0,0149 ha, na mapie 13, dzia³ka numer 1309 o powierzchni 0,0325 ha, na mapie 14, dzia³ka numer 1538 o powierzchni 0,0302 ha, dzia³ka numer 1781 o powierzchni 0,0087 ha, dzia³ka numer 1872 o powierzchni 0,0252 ha, dzia³ka numer 1873 o powierzchni 0,0250 ha, na mapie 15, dzia³ka numer 379 o powierzchni 0,2308 ha, na mapie 16, dzia³ka numer 734 o powierzchni 0,0548 ha, na mapie 17, dzia³ka numer 593/6 o powierzchni 0,0183 ha, dzia³ka numer 593/8 o powierzchni 0,0188 ha, dzia³ka numer 622 o powierzchni 0,1092 ha, dzia³ka numer 632 o powierzchni 0,0197 ha, dzia³ka numer 401 o powierzchni 0,0401 ha, na mapie 18, dzia³ka numer 1042 o powierzchni 0,0495 ha, na mapie 19, dzia³ka numer 928 o powierzchni 0,0248 ha, dzia³ka numer 946 o powierzchni 0,1280 ha, dzia³ka numer 949 o powierzchni 0,0921 ha, dzia³ka numer 959 o powierzchni 0,1352 ha, na mapie 20, dzia³ka numer 959 o powierzchni 0,0956 ha, na mapie 21, dzia³ka numer 852 o powierzchni 0,0242 ha. Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleñ zawartych w wy³o onym spisie inwentaryzacyjnym mienia mog¹ w terminie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zg³aszaæ zastrze enia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w apach ul. Sikorskiego 24, pokój 301 w godzinach pracy Urzêdu Miejskiego w apach. Przewodnicz¹cy Inwentaryzacyjnej Komisji Wojciech Grodzki Dom Pogrzebowy Perkowscy Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Dwie kaplice pogrzebowe (przy cmentarzu) Całodobowy odbiór zwłok Posiadamy chłodnię Wykonujemy ekshumację Organizujemy kremację Sprowadzamy zwłoki z zagranicy Zapewniamy godną obsługę i niskie ceny. ŁAPY, UL. CMENTARNA 19 tel. (085) kom

16 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY Klub Radnych PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ Rady Miejskiej w apach Roman Czepe (tel ), Marek Go³ko (tel ), Aldona Ewelina Jamio³kowska (tel ), Janusz Jamio³kowski (tel ), Adam Karasiewicz (tel ), S³awomir Jan Maciejewski - Przewodnicz¹cy Klubu (tel ), Maciej Michno (tel ), Marek O³tarzewski (tel ), Piotr Pu³koœnik (tel ). Klub zaprasza do kontaktów z radnymi podczas dy urów w ostatni czwartek miesi¹ca w godzinach do w Urzêdzie Miejskim w apach w pokoju nr 9 lub telefonicznie. Klub Radnych Platforma Obywatelska Rady Miejskiej w apach zaprasza do korzystania z naszych dy urów w ostatni¹ œrodê ka dego miesi¹ca w godzinach 16:00-17:00 w pokoju nr 9 Urzêdu Miejskiego w apach DY URY PREZYDIUM RADY Z cz³onkami prezydium Rady Miejskiej w apach (przewodnicz¹cy oraz wiceprzewodnicz¹cy) mo na spotkaæ siê w umówionym wczeœniej, dowolnym terminie. Kontakty telefoniczne oraz dostêpne s¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (www.lapy.podlasie.pl) oraz w Biurze Rady Miejskiej (tel ) KLUB RADNYCH NASZE PODLASIE Radni miejscy i powiatowi z klubu radnych Nasze Podlasie zapraszaj¹ zainteresowanych na swój dy ur w drugi tydzieñ ka dego miesi¹ca (czwartek) w godzinach 16:00-17:00. Dy ury odbywaj¹ siê w pokoju nr 9 Urzêdu Miejskiego. DY URY APTEK 26 listopada - 2 grudnia Apteka Cefarm, ul. Kopernika 2a, tel. 85 / grudnia Apteka Aronia, ul. Sikorskiego 15, tel. 85 / grudnia Apteka Salus, ul. Kossaka 18, tel. 85 / grudnia Apteka ul. Cmentarna 6, tel. 85 / KOMPLEKSOWA I PROFESJONALNA OPRAWA CEREMONII POGRZEBOWYCH Łapy ul. J.Matejki 1a telefon całodobowy DOM POGRZEBOWY KOSINSCY Bogaty wybór trumien, krzyży i urn; kaplica ceremonialna z oprawą muzyczną; odbiór zwłok z domów, szpitali i innych miejsc; tanatokosmetyka; kopanie grobów i murowanie grobowców; eleganckie karawany i własne autokary; krajowy i międzynarodowy przewóz zwłok; KREDYTOWANIE KOSZTÓW POGRZEBU ZAUFAJ NASZEMU WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU Gazeta apska wydawana przez Dom Kultury w apach, dyr. Grzegorz Perkowski Adres redakcji: apy, Nowy Rynek 15 tel , fax , Redakcja: Kamila Klim, Piotr Sobieszczak, Jerzy Barañczuk. Fot. na ok³adce - Jerzy Barañczuk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania tekstów, a tak e zmiany tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ og³oszeñ i reklam. Ceny og³oszeñ i reklam: og³oszenia drobne z³. za s³owo (w tym 8% VAT), ramkowe - 1 z³. za cm 2 (w tym 23% VAT), ramkowe kolorowe z³. za cm 2 (w tym 23% VAT). Reklamy i og³oszenia mo na zamawiaæ osobiœcie w redakcji. Udzielamy 20% bonifikaty, gdy zamówienie dotyczy co najmniej trzech numerów. Wp³aty przelewem na konto Millennium Bank S.A , przekazem lub gotówk¹ bezpoœrednio w kasie Domu Kultury w apach. Druk: DRUKARNIA GNATOWSKI, Ostro³êka, ul. Graniczna 8. ISSN Nak³ad 600 egz. 16

17 Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci w apach Uroczystoœæ poœwiêcona Narodowemu Œwiêtu Niepodleg³oœci odby³a siê 11 Listopada na Placu Niepodleg³oœci. Po wprowadzeniu historycznym Pani Doroty Kondratiuk oraz przemówieniu wyg³oszonym przez Sekretarz Gminy apy i Radn¹ Sejmiku Województwa Podlaskiego Pani¹ Urszulê Jab³oñsk¹, w asyœcie pocztów sztandarowych nast¹pi³o z³o enie kwiatów. Z GMINY Mieszkañcy i w³adze samorz¹dowe Miasta i Gminy apy, przedstawiciele Sejmiku Województwa Podlaskiego i Rady Powiatu Bia³ostockiego, kombatanci i sybiracy, delegacje szkó³ a tak e przedstawiciele zwi¹zków, organizacji i instytucji, oddali ho³d Bohaterom walk o odzyskanie przez Polskê Niepodleg³oœci sk³adaj¹c wi¹zanki i zapalaj¹c znicze pod Pomnikiem Niepodleg³oœci oraz pomnikiem pp³k. Stanis³awa Nilskiego- apiñskiego. Po zakoñczeniu tej czêœci uroczystoœci delegacja w³adz miasta uda³a siê na ³apski cmentarz, gdzie z³o y³a kwiaty pod Grobem Nieznanego o³nierza. Nastêpnie w Koœciele pw. Œw. Krzy a zosta³a odprawiona msza Œw. w intencji Ojczyzny, po której odby³ siê okolicznoœciowy koncert. Mszê Œw. w intencji Ojczyzny odprawiono równie w koœciele parafialnym pw. Œw. Ap. Piotra i Paw³a. Tegorocznym obchodom towarzyszy- ³y tak e inne wydarzenia. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy apy zorganizowa³a okolicznoœciow¹ wystawê 11 listopada Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci, na której zaprezentowano fotografie, pami¹tki, publikacje i wiele innych ciekawych eksponatów z okresu miêdzywojennego. Z kolei 10 listopada w Domu Kultury odby³ siê historyczno-muzyczny wieczór wspomnieñ Patriotyczne Œpiewanie, którego goœciem by³ Pan Stanis³aw Perkowski, by³y wiêzieñ obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Spotkanie poprowadzi³ historyk, Pan Piotr Sobieszczak. Tradycyjnym akcentem obchodów by³y tak e Prze³ajowe Biegi Niepodleg³oœciowe, organizowane przez Oœrodek Kultury Fizycznej w dniu 12 listopada. W rywalizacji wystartowa³o ponad 120 biegaczy w ró nych kategoriach wiekowych. (um) 17

18 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY mpuls stowarzyszenie inicjatyw społecznych INFORMACJA Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach, ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy apy, przeznaczonych do sprzeda y, obejmuj¹cy lokal mieszkalny nr 1, po³o ony w apach, ul. Sikorskiego 28. Sprzeda lokalu nast¹pi na rzecz najemcy. Wszelkich informacji na temat sprzedawanej nieruchomoœci udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel w. 301 i 302. JESTEŚMY W INTERNECIE INFORMACJA Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach przy ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 21 grudnia 2012 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonej do przekazania w dzier- awê, po³o onej w apach przy ul. wirki i Wigury, sk³adaj¹cej siê dzia³ek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 592 o powierzchni 0,1002 ha i 1406 o powierzchni 0,0133 ha. Nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ Gminy apy. W S¹dzie Rejonowym w Bia³ymstoku IX Wydziale Ksi¹g Wieczystych prowadzona jest ksiêga wieczysta KW Nr BI1B/ /9. Wszelkich informacji na ten temat udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301, 302 tel wewn. 301, 302. Firmy wspieraj¹ce Dom Kultury w apach PSS ŁAPY 18 Zadanie współfinansowane za środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Po drugiej stronie tęczy - aktywizacja społeczna seniorów w Gminie Łapy Projekt przewiduje: 1. Utworzenie Klubu Seniora 2. Organizację imprezy integracyjnej z Okazji Światowego Dnia Seniora 3. Wycieczkę integracyjną na południe Polski 4. Wspólną Wigilię dla seniorów, wolontariuszy i ich rodzin 5. Warsztaty z psychologiem dla seniorów 6. Cykl warsztatów szkoleniowych dla seniorów pt. Wolontariat sposobem na zwiększenie społecznego zaangażowania seniorów 7. Szkolenie dla wolontariuszy (młodzieży) pt. Współpraca z osobą starszą 8. Warsztaty Nowoczesne technologie w życiu codziennym seniora - prowadzone przez młodzież - wolontariuszy 9. Warsztaty wizażu i stylistyki dla seniorów 10. Krótki kurs fotografii dla początkujących 11. Piknik dla dzieci i młodzieży z domu dziecka przygotowany przez seniorów z pomocą wolontariuszy Uczestnicy projektu - osoby powyżej 60. roku życia Liczba uczestników - 40 osób Decyduje kolejność zgłoszeń Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczych IMPULS przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach, tel.: INFORMACJA Burmistrz ap informuje, e w siedzibie Urzêdu Miejskiego w apach, ul. Sikorskiego 24 zosta³ wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 30 listopada 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do sprzeda y, obejmuj¹cy dzia³kê po³o on¹ w apach-szo³ajdach, oznaczon¹ numerem geodezyjnym 265/1. Wszelkich informacji na temat nieruchomoœci udziela Referat Nieruchomoœci tut. Urzêdu, pokój 301 i 302, tel w. 301 i 302. R OG OSZENIA DROBNE! Mieszkanie gara do wynajêcia, apy ks. Bagiñskiego 4, tel ! Sprzedam dzia³ki Osiedle Bociany za Szko³¹ nr 2, tel ,

19 INFORMACJE OG OSZENIA REKLAMY Turniej reporterski 3. zaprasza 1. FOTO-REPORTAŻ 2. AUDIO-REPORTAŻ REPORTAŻ PRASOWY Moje miasto" Celem konkursu jest promowanie i prezentowanie dziennikarskiej twórczości młodzieży z gminy Łapy która poprzez swoją aktywność reporterską opisuje i dokumentuje Moje miasto ". Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów i studentów z gminy Łapy. W konkursie mogą wziąć też udział zespoły wieloosobowe. PODSUMOWANIE KONKURSU: 5 GRUDNIA 2012 www. dklapy.pl BIA TOUR Belgia, Holandia, Niemcy Wyjazdy - wtorek, środa, sobota Przewóz osób i przesyłek, wyjazdy okazjonalne, wesela, lotnisko, wynajm busów i lawet Adam Górski Tel , Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ Rekrutacja wstępna uczestników I edycji: październik-listopad 2012 r. Cel projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne w ramach Centrum Integracji Społecznej w Łapach. Kto może uczestniczyć? Projekt skierowany jest do osób, które łącznie spełniają następujące warunki: zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łapy, są w wieku aktywności zawodowej, są osobami długotrwale bezrobotnymi (dotyczy osób, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy). Co oferujemy? W ramach projektu proponujemy uczestnikom przez 12 miesięcy kompleksowe wsparcie obejmujące: indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, coacha, innych specjalistów, szkolenia z zakresu prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej, zasad udzielania pierwszej pomocy, obsługi komputera, spotkania integracyjne (kino, teatr, kręgle, basen itp.), reintegrację zawodową, tj. grupy zawodowe: remontowo-porządkowa, ekologiczno-ogrodnicza, gastronomiczno-opiekuńcza, rękodzielniczo-porządkowa. Dlaczego warto skorzystać z oferty Centrum Integracji Społecznej? Uczestnikowi Centrum zapewniamy: świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych ( w kolejnych miesiącach), ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, środki ochrony indywidualnej, nieodpłatnie jeden posiłek dziennie. w Łapach Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do siedziby CIS w Łapach, Łapy, ul. Leśnikowska 54 (budynek MOPS). Brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną przyjęte w I edycji ( ), znajdą się na liście rezerwowej lub zostaną wpisane do II edycji ( ). Ze zgłoszeń do każdej edycji zostanie wybranych 20 osób. Łącznie w Projekcie weźmie udział ok osób. Udzielamy także informacji pod tel.: wew. 40, SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19

20 CZAS WOLNY Z wiêkszych i du ych drzew warto posadziæ d¹b czerwony, klon czerwony lub na wilgotniejsze stanowiska d¹b b³otny Kolory jesieni Pamiêtajcie o ogrodach, przecie stamt¹d przyszliœcie... Tegoroczna jesieñ wydaje siê byæ wyj¹tkowo piêkna i ³askawa. Bardzo ³agodne temperatury zachêcaj¹ do prac w ogrodzie. Myœlê, e wszystkim uda³o siê zd¹ yæ w tym roku z pracami pielêgnacyjnymi i porz¹dkowymi. Dobra pogoda sprzyja³a równie temu, aby dokonaæ pewnych zmian. I gdyby nie kryzys, którym strasz¹ ze wszystkich stron, by³oby naprawdê czym siê cieszyæ. W dzisiejszym artykule pragnê zwróciæ uwagê na barwy ogrodu, a wiêc aby poprzez kolory trochê ubarwiæ nasze ycie. Zajmiemy siê roœlinami, które piêknie przebarwiaj¹ siê jesieni¹. Z krzewów owocowych o charakterze prozdrowotnym, które staj¹ siê bardzo modne i niekoniecznie musz¹ byæ sadzone w czêœci sadowniczej, warto wymieniæ aroniê i borówkê amerykañsk¹. Aronia to bardzo ³atwy w uprawie krzew, rodz¹cy czarne owoce (obni aj¹ ciœnienie krwi), a którego liœcie bardzo ³adnie przebarwiaj¹ siê jesieni¹ na czerwono. Aroniê równie mo na spotkaæ zaszczepion¹ na jarzêbinie, na pniu. Wówczas uzyskujemy zgrabne, bardzo dekoracyjne drzewko o p³omiennych kolorach jesieni¹, którego ga³¹zki dodatkowo s¹ obsypane drobnymi owocami. Borówka amerykañska wymaga kwaœnego pod³o a (podstawowy warunek sukcesu w uprawie) i jeœli bêdziemy j¹ komponowaæ z innymi roœlinami pamiêtajmy, aby zachowaæ podobne warunki siedliskowe. Borówki równie rodz¹ bardzo pyszne owoce (granatowe jagody), a skórzaste liœcie niezwykle piêknie siê wybarwiaj¹. Z roœlin pn¹cych niedoœcig³ymi mistrzami jesiennych czerwieni s¹ winobluszcze. Winobluszcz piêciolistkowy zaroœlowy oraz murowy, w tym piêkna odm. Troki i winobluszcz trójklapowy 'Veitchi' to feeria barw. Winoroœl japoñska to mocno rosn¹ce pn¹cze o bardzo du ych liœciach przebarwiaj¹ce siê na niezwykle mocny winny kolor. Z krzewów ozdobnych godnych polecenia s¹ trzmieliny oskrzydlone o piêknym biskupim kolorze liœci, s¹ to krzewy rosn¹ce do ok. 2m wysokoœci. Do mniejszych ogrodów przydatne bêd¹ kar³owe odmiany 'Compactus', 'Fire Ball'. Równie bardzo ³adnie przebarwiaj¹ siê klony japoñskie, lecz ich uprawa w naszym regionie nie nale- y do naj³atwiejszych. Du o ³atwiejszy w uprawie odporny na mróz, lecz silniej rosn¹cy jest klon koreañski. Z wiêkszych i du ych drzew o ile pozwala na to dzia³ka warto posadziæ d¹b czerwony, klon czerwony lub na wilgotniejsze stanowiska d¹b b³otny. D¹b czerwony to piêkne, majestatyczne, du e drzewo o niezwykle mocnej i d³ugotrwa- ³ej czerwonej barwie liœci. Klony czerwone nie s¹ a tak du e, w nasadzeniach zw³aszcza w Europie Zachodniej s¹ cenione za piêkne jesienne przebarwienie liœci. Natomiast d¹b b³otny 'Green Pillar' ze wzglêdu na swój w¹sko kolumnowy pokrój mo e siê znaleÿæ nawet w niewielkim ogrodzie. Jarzêbiny, a zw³aszcza odmiany kolumnowe 'Autumn Spire' i 'Fastigiata' oprócz dobrej barwy liœci maj¹ dodatkowo ozdobne owoce. Bardzo liczne ó³topomarañczowe u pierwszej z nich i du e czerwone u drugiej. Powszechnie spotykane przy drogach klony pospolite jesieni¹ mieni¹ siê kolorami ó³ci, pomarañczu i czerwieni. Natomiast u powszechnie sadzonej w miastach kulistej odm. 'Globosum' liœcie zabarwiaj¹ siê na kolor ó³ty. ó³te, równie bardzo atrakcyjne zabarwienie, ma spora grupa drzew i krzewów, jednak e ten kolor jest bardziej widoczny u drzew. Trzeba tutaj wymieniæ wszystkie brzozy i lipy, które maj¹ tê jesienn¹ barwê liœci. S¹ tutaj równie odmiany do ma³ych ogrodów, takie jak np. brzoza 'Youngi', brzoza po yteczna czy kuliste lipy 'Green Globe' i 'Marler Globe'. Jednak e chyba najpiêkniej przebarwiaj¹ siê graby, ostatnio bardzo popularne w Anglii, lansuje siê je w ró nych formach-wielopienne, szpalerowe, formowane itd. Graby maj¹ równie piêkn¹ g³adk¹ szar¹ korê. Z odmian ogrodowych godne polecenia s¹ odmiany kolumnowe, u których po opadniêciu liœci uwydatnia siê interesuj¹cy uk³ad ga³êzi. Ciekawie wybarwia siê równie wiœnia ozdobna o kulistej koronie 'Umbraculifera'. No i jesieni¹ bardzo ozdobne s¹ trawy ozdobne-miscanty, u których dodatkowo srebrz¹ siê pióropusze kwiatostanów. Natomiast Amerykanie lubi¹ bardzo wykonywaæ dekoracje z dyñ, zarówno tych jadalnych, jak i ozdobnych. W naszym kraju ka da z czterech pór roku ma swój niezaprzeczalny urok, a z³ota polska jesieñ to piêkne zakoñczenie lata. (ha)

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Œmigus! Dyngus! Na uciechê Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 5 (233) maj 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Œmigus! Dyngus! Na uciechê

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo