CIA O I DUCH. Film uchwycony. Mistrzostwa Œwiata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CIA O I DUCH. Film uchwycony. Mistrzostwa Œwiata"

Transkrypt

1 CMYK CIA O I DUCH W miniony weekend w Pielgrzymce odby³y siê Do ynki Gminno - Diecezjalno - Powiatowe. Pogoda dopisa³a, a tak e uczestnicy. Nie zabrak³o te atrakcji i ciekawego programu artystycznego. Ró norodnoœæ zespo³ów, barwne stroje. Coœ dla ducha i cia³a. (krs) Zlikwidowana dziupla W ramach prowadzonych od soboty policyjnych dzia³añ na Dolnym Œl¹sku przez funkcjonariuszy zajmuj¹cych siê przestêpczoœci¹ samochodow¹, zlikwidowana zosta³a kolejna dziupla samochodowa. W trakcie przeszukania odnaleziono skradziony samochód VW Golf i pociête czêœci samochodowe. Na gor¹cym uczynku zostali zatrzymani dwaj mê czyÿni w wieku 26 i 28 lat. Zdaniem policji to oni zajmowali siê demontowaniem ukradzionych wczeœniej aut. Wœród odzyskanych pojazdów jest auto skradzione na terenie W³och, o wartoœci euro. Wœród zatrzymanych s¹ mieszkañcy Lubina, Wa³brzycha i K³odzka. (piotr) Mistrzostwa Œwiata Podczas zjazdu Œwiatowej Federacji P³ukaczy Z³ota w Dawsson City w Kanadzie zapad³a decyzja o organizacji w Z³otoryi MŒ w P³ukaniu Z³ota w 2011 roku. Nale y tu dodaæ, e dla mieszkañców z³otego miasta - najstarszego miasta w Polsce - to data szczególna gdy w 2011 roku miasto bêdzie obchodziæ 800-lecie nadania praw miejskich na prawie magdeburskim. (krs) Fot. (kwp) Film uchwycony Fot. (jusz) Wystawê fotogramów wspó³pracuj¹cego z legnickim Teatrem Modrzejewskiej fotoreportera Grzegorza Spa- ³y z planu filmowego niemieckiego filmu Anonyma - eine Frau in Berlin, który w Legnicy realizowano w czerwcu br., mo na ogl¹daæ w Rynku, naprzeciw ogródka teatralnej kawiarni Maska. Na plenerowej wystawie fotograficznej w Rynku ogl¹daæ mo na legnick¹ ulicê Roosevelta w filmowym kostiumie wojennym z 1945 roku. W³aœnie na tej ulicy - odpowiednio filmowo zrujnowanej - z udzia³em kilkuset legnickich statystów i przy wielkim zainteresowaniu legniczan krêcony by³ film fabularny. W grupie statystów znalaz³ siê tak e autor zdjêæ z planu filmowego, znany legnicki fotoreporter Grzegorz Spa³a. Wystawa prezentuje na szeœciu dwustronnych planszach 17 najciekawszych, wybranych przez autora, zdjêæ z planu filmowego. Ekspozycjê, przygotowan¹ przez biuro prezydenta Legnicy, od 12 wrzeœnia ogl¹daæ mo na w kolejnym miejscu, na g³ównym deptaku miejskim, ulicy Najœwiêtszej Marii Panny. Sponsorem wystawy jest Federacja Pracodawców Polski Zachodniej.(...) (gz rudy)

2 2 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 W Krotoszycach Na stadionie sportowym w Czerwonym Koœciele odby³y siê Do- ynki Gminno-Parafialne. Uroczystoœci zaingurowa³a msza œwiêta polowa. Po wyst¹pieniu Wójta Gminy Krotoszyce - Franciszka Chy³y, znalaz³o siê miejsce na wyró nienie szeœciu rolników z gminy, którzy otrzymali od Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi odznaki Zas³u ony dla rolnictwa. Uczestnicz¹cy w ludowym œwiêcie mieszkañcy gminy i przybyli goœcie bawili siê przy muzyce góralskiej kapeli. (gok) Zakaz pracy Wiêcej pieniêdzy Widziane z ksiê yca Mauzoleum Fot. (gok) Zakaz pe³nienia zawodu nauczyciela zastosowa³a Prokuratura Rejonowa ze Z³otoryi na Dolnym Œl¹sku wobec nauczyciela jednej z chojnowskich podstawówek. Prokuratura postawi³a mê czyÿnie zarzut posiadania zdjêæ z pornografia dzieciêc¹. Prokuratura po postawieniu zarzutów wypuœci³a 45-latka na wolnoœæ. Wobec podejrzanego o pedofiliê zastosowano tylko dozór policyjny. Za kilka dni prokuratura o postawionych zarzutach powiadomi te dyrektora szko³y w której nauczyciel pracowa³. W toku œledztwa nauczyciel przyzna³ siê do zarzutów i z³o y³ obszerne wyjaœnienia. Przypomnijmy. Czterdziestopiêciolatka zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji wymierzonej w pedofilów. Specjalna do tej akcji grupa policjantów znalaz³a w mieszkaniu nauczyciela dwa komputery, kamerê, dwa aparaty fotograficzne, dwa telefony komórkowe oraz 200 p³yt na których jak uda³o siê nam ustaliæ znajduj¹ siê pornograficzne zdjêcia z udzia³em dzieci. (piotr) Zarz¹d KGHM Polska Miedz S.A. podj¹³ uchwa³ê o podniesieniu zaliczkowej wyp³aty na poczet dodatkowej nagrody rocznej za okres I pó³rocza br. z 11% do 14,5 % wynagrodzeñ. Zmiany te zwi¹zane s¹ z zatwierdzeniem korekty Bud etu na 2007 rok zak³adaj¹cego osi¹gniêcie przez Spó³kê zysku netto w wysokoœci mln z³. Termin wyp³aty wyrównania zaliczki dodatkowej nagrody rocznej ustalono na 26 wrzeœnia 2007 r. (kghm) Wycieczki z dzieæmi powinny rozwijaæ ich ciekawoœæ i wyobraÿniê. Takie has³o zobowi¹zuje. Nastawieni na chwile przyjemne i po yteczne wybraliœmy siê rodzinn¹ band¹ do warszawskiego Muzeum Techniki. Za cztery dychy (zni kowy rodzinny) otworzyæ siê mia³ przed nami œwiat mechanizmów, odkryæ i wynalazków minionych epok. Na przystawkê wystawa o tym, co zachód zawdziêcza staro ytnym Chinom. Niewielka sala z oko³o setk¹ eksponatów, byle jak zaaran owana i oœwietlona, z jedn¹ (sic!) interaktywn¹ tryskaj¹c¹ mis¹. Dalej by³o tylko gorzej. St³oczone na kupie polskie motocykle, nieczynne ekspozycje: górnicza i urz¹dzeñ dÿwiêkowych. Zdemolowane urz¹dzenia do fizycznych eksperymentów. Nigdzie w zasiêgu wzroku przewodnika czy kogokolwiek kto udzieli³by jakiejœ Erato 2007 Boles³awiecki Oœrodek Kultury zaprasza na Konkurs Poezji Œpiewanej Erato 2007, którego fina³ odbêdzie siê listopada. Ale zg³osiæ trzeba siê du o wczeœniej. Celem konkursu jest popularyzacja poezji œpiewanej, zachêcenie m³odych ludzi do tworzenia nowych form poezji, oraz wspieranie i promocja twórczoœci amatorskiej. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³: soliœci, zespo³y wokalne, zespo³y wokalno-instrumentalne. Uczestnicy wykonuj¹ dwa utwory: jeden utwór dowolny, jeden utwór w³asny. Organizator Boles³awiecki Oœrodek Kultury - zapewnia: profesjonalne jury, aparaturê nag³oœnieniow¹, nagrody, upominki, dyplomy, garderoby i poczêstunek na miejscu. Karty zg³oszenia (do pobrania na stronie ) przyjmowane s¹ do 15 paÿdziernika, pod adresem: Boles³awiecki Oœrodek Kultury pl. Pi³sudskiego 1c, Boles³awiec tel Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale y wp³aciæ akredytacjê: 15 z³ od osoby. (bok) wi¹ ¹cej informacji. S³owem syf, komuna, smutek...jednym z priorytetów ka dej z aspiruj¹cych do w³adzy partii jest troska o polsk¹ naukê. Drodzy politycy ustawcie siê w pary i wybierzcie siê na niezwykle pouczaj¹c¹ wizytê do Pa³acu Kultury i Nauki... Przed naszymi dzieæmi i s³awami polskiej nauki by³o nam zwyczajnie wstyd. bluszcz Kolonie z Caritas Ka dego roku na koniec wakacji Caritas Diecezji Legnickiej dziêkuje tym, którzy w³¹czyli siê w akcje letni¹ i organizacjê wypoczynku dla dzieci z najubo - szych rodzin naszej diecezji. Prawie trzy tysi¹ce dzieci i m³odzie- y mia³o mo liwoœæ wypoczynku w ebie, Ustroniu Morskim, Lubiatowie oraz naszym Domu Rekolekcyjnym we Lwówku Œl¹skim. Ponad dwustu wychowawców praktycznie przez 24 godziny na dobê stara³o siê zapewniæ bezpieczny i ciekawy pobyt. Ponadto na ka dym turnusie by³ obecny ksi¹dz, pielêgniarki, ratownicy, siostry zakonne i klerycy, s³u ¹cy swoj¹ pomoc¹ uczestnikom. Zawi¹zano wiele przyjaÿni, zdobyto wiele nowych doœwiadczeñ, najm³odsi mieli mo liwoœæ usamodzielnienia siê. Jedno jest pewno wszyscy wrócili zadowoleni i wypoczêci - a to przecie najwa niejsze. Choæ pogoda tego roku nie zawsze dopisywa³a, nikt siê nie uskar a³ na nudê, s³oñce œwieci³o w sercach m³odych uczestników zorganizowanego wypoczynku. Przygotowuj¹c siê do kolonii przeprowadzono kurs przygotowuj¹cy nowych wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i m³odzie y. Za darmo! W ramach programu profilaktycznego wykrywania chorób uk³adu kr¹ enia mo na wykonaæ bezp³atne badania, na które Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzyma³ dodatkowe œrodki z Narodowego Funduszu Zdrowia. W programie mog¹ uczestniczyæ osoby ubezpieczone w wieku od 33 do 55 lat, u których wczeœniej nie wykryto chorób uk³adu kr¹ enia. Szpital w Legnicy uczestniczy w programie od trzech lat. Dotychczas przebadano ponad 600 osób. W tym roku ze wzglêdu na du e zainteresowanie programem zwiêkszono pulê i mo liwoœæ wykonania badañ ma jeszcze 450 osób. Wykonywane badania pozwalaj¹ Œmietnisko Z TYGODNIA Dla kolonistów wa nym wydarzeniem by³y odwiedziny Biskupa Legnickiego - Stefana Cichego, Biskupa Pomocniczego - Stefana Regmunta, oraz Biskupa Tadeusza Rybaka. Spotkania by³y okazj¹ do wyra enia wdziêcznoœci, dla tych którzy swój urlop i wakacje poœwiêcili, aby pomóc innym. W sumie z wypoczynku w poszczególnych oœrodkach skorzysta- ³o: eba osób, Ustronie Morskie, Cechsztyn II osoby, Lubiatów, S³awa osób, Lwówek Œl¹ski, Diecezjalny Dom Rekolekcyjny osoby. Na koniec warto wspomnieæ o darczyñcach, bez których kolonie te nie odby³yby siê, jeszcze raz dziêkujemy za wsparcie finansowe: KGHM Polska MiedŸ S.A, Caritas Polska, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Kuratorium Oœwiaty, Urzêdom Miasta i Gminy, a tak e Spó³ce Akcyjnej Interferie w której oœrodkach wypoczywa³o 1800 dzieci i m³odzie y. Dziêkujemy wszystkim, którzy na co dzieñ wspieraj¹ dzia³alnoœæ naszej Caritas, szczególnie tym, którzy równie w tym roku wp³acili 1% swojego podatku na nasz¹ organizacjê po ytku publicznego. (CarDL) na wyselekcjonowanie grupy pacjentów zagro onych chorobami uk³adu kr¹ enia. W ubieg³ym roku na 290 przebadanych pacjentów wykryto zagro enia u 97 z nich. Ju w tym roku na 167 przebadanych 51 osób dowiedzia³o siê, e istnieje u nich ryzyko zachorowania. Pacjenci zostali skierowani na dalsz¹ diagnostykê i leczenie. W programie badañ mog¹ uczestniczyæ równie zak³ady pracy. Chêtni proszeni s¹ o zg³aszanie siê osobiœcie do pokoju 109 lub telefonicznie pod numer Szczegó³y na temat uczestnictwa w programie mo na znaleÿæ w Internecie na stronie (mam) - pismo regionu Biuro og³oszeñ, sekretariat ul Rynek 32 (II pietro) Legnica, tel. 076/ Prezes, redaktor naczelny - Marek Szpyra Asystentka prezesa - Joanna Moskwa Biuro reklam i og³oszeñ - Ewa Piotrowska Redaguje zespó³ Biura og³oszeñ: El bieta - Legnica ul. Najœwiêtszej Marii Panny 1, tel. 76/ Sklep ABC - Legnica ul. Wierzyñskiego 20 Biuro "Eva" Legnica ul. Rzemieœlnicza 7-9, tel. 076/ Wydawca: Œl¹skie Media sp. z o.o.wroc³aw ul. K. Miarki 6-10 Fot. Piotr Twardysko Nielegalne wysypisko mieœci siê przy samym wzjeÿdzie do Rêszowa (ko³o Lubina). Jesteœmy w Europie pe³n¹ gêb¹. (m)

3 CMYK WA NE CZWARTEK 13 WRZEŒNIA Kwiat Diab³a Kwiat Diab³a Na oficjalnej stronie filmu - mo emy obejrzeæ prezentacjê filmu Kwiat Diab³a, a tak e zobaczyæ kilkanaœcie zdjêæ wykonanych na zamku w GrodŸcu, a tak e w Z³otoryi i okolicach. W woli przypomnienia ekipa producentów z Rosji goœci³a w naszych stronach w kwietniu br. G³ówne role przypad³y m. in. Oldze Khokhiovej Polina i Sergejowi Krapina, graj¹cego Sachê. Scenariusz i re yseria to dzie³o Katy Grokhovskaya. Premiera przewidziana jest na listopad br. w Rosji. (krs)

4 4 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 Zmiany w sk³adkach na ubezpieczenia spo³eczne od wrzeœnia do listopada BIZNESOWO Emeryci i renciœci! Aktywni zawodowo emeryci i renciœci mog¹ dorabiaæ do swoich œwiadczeñ. Jeœli jednak kwoty dodatkowych zarobków przekraczaj¹ okreœlone limity przychodów, wp³ynie to na wysokoœæ pobieranego przez nich œwiadczenia. Od 1 wrzeœnia zmianie uleg³y kwoty dopuszczalnego przychodu powoduj¹ce zmniejszanie lub zawieszanie emerytury renty oraz renty socjalnej (o 64,80 z³ obni y³o siê przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w II kwartale br. i wynios³o 2644,34 z³). Prawo do renty socjalnej ulegnie zawieszeniu, w przypadku osi¹gniêcia przychodu przekraczaj¹cego kwotê 793,40 z³, tj. 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia. Dodatkowe przychody emeryta rencisty przekraczaj¹ce kwotê 1851,10 z³, tj. 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, spowoduj¹ zmniejszenie œwiadczenia. Kwota przychodu przekraczaj¹ca 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia tj. 3437,70 z³ spowoduje zawieszenie wyp³aty emerytury renty. Emeryci w powszechnym wieku emerytalnym (tj. 60-letnie kobiety i 65-letni mê czyÿni), inwalidzi wojenni i wojskowi, których niezdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹zku ze s³u b¹ wojskow¹ oraz osoby pobieraj¹ce rentê rodzinn¹ po tych inwalidach mog¹ natomiast zarabiaæ bez adnych ograniczeñ. (ek) PUNKT KONSULTACYJNY MASZ FIRMÊ PrzyjdŸ i skorzystaj z bezp³atnych us³ug informacyjnych na temat: - Funduszy pomocowych z Unii Europejskiej - Programy dla MSP - Instytucje wspieraj¹ce rozwój MSP - Formy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej - Zarz¹dzania przedsiêbiorstwem - Rachunkowoœci w MSP - Jakoœci normalizacji certyfikacji standaryzacji - Ksiêgowoœci i sprawozdawczoœci - Kszta³cenia oraz podnoszenia kwalifikacji - Marketingu, promocji i reklamy - Ochrony œrodowiska - Unii Europejskiej W ramach us³ugi otrzymasz: - bezp³atne informacje - gotowe pakiety informacyjne Kto mo e skorzystaæ z us³ug informacyjnych? Z us³ug Punktów Konsultacyjnych mog¹ korzystaæ mikro, mali i œredni przedsiêbiorcy spe³niaj¹cy warunki okreœlone w Za³¹czniku 1 do rozporz¹dzenia nr 70/ 2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawach stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy pañstwa dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (DZ.Urz. WE L10 z r.) z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych rozporz¹dzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L63 z ). Punkt Konsultacyjny dzia³aj¹cy przy Radzie Federacji SNT NOT Zag³êbia Miedziowego: ul. Z³otoryjska 87, Legnica Tel. /fax 076/ , Materia³y informacyjne wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Instytucja wdra aj¹c¹ jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie ni - sza ni 280,80 z³ (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2007 r. tj. 936 z³), sk³adki za wrzesieñ, paÿdziernik i listopad 2007 r. nie mog¹ byæ ni sze: - na ubezpieczenie emerytalne - od 54,81 z³ (tj. 19,52%), - na ubezpieczenia rentowe - od 28,08 z³ (tj. 10%), - na ubezpieczenie chorobowe - od 6,88 z³ (tj. 2,45%), Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie ni sza ni 1586,60 z³ (60% kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r. tj. 2644,34 z³), sk³adki za wrzesieñ, paÿdziernik i listopad 2007 r. nie mog¹ byæ ni sze: - na ubezpieczenie emerytalne - od 309,70 z³ (tj. 19,52%), - na ubezpieczenia rentowe - od 158,66 z³ (tj. 10%), - na ubezpieczenie chorobowe - od 38,87 z³ (tj. 2,45%), Ni szy zasi³ek Przez najbli sze trzy miesi¹ce, od wrzeœnia do listopada, ZUS bêdzie wyp³aca³ zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5288,68 z³. to o 129,60 z³ mniej ni w poprzednim kwartale. Zasi³ek pogrzebowy stanowi 200 proc. przeciêtnego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta³u, obowi¹zuj¹cego w dniu œmierci osoby, której koszty pogrzebu zosta³y poniesione. Zasi³ek przys³uguje w razie œmierci ubezpieczonego, osoby pobieraj¹cej emeryturê czy rentê lub cz³onka rodziny wymienionych osób. Zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5288,68 z³ otrzymuj¹ cz³onkowie rodziny, którzy pokryj¹ koszty pogrzebu. Gdy wydatki pokryje inna osoba ni cz³onek rodziny, pracodawca, dom pomocy spo³ecznej, gmina, powiat, osoba prawna koœcio³a albo zwi¹zku wyznaniowego, zasi³ek bêdzie przys³ugiwa³ w wysokoœci udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wy szej jednak ni wymieniona kwota. Jeœli pogrzeb organizowany by³ na koszt Pañstwa, organizacji politycznej lub spo³ecznej, ale rodzina ponios³a czêœæ kosztów, to przys³uguje jej zasi³ek w pe³nej wysokoœci. (ek) Patronat e-piastowska Lwy poszukiwane Przedsiêbiorców z powiatu legnickiego zachêcamy do udzia³u w konkursie Lwy Legnickiego Biznesu. Uczestnikiem konkursu mo e byæ ka - dy przedsiêbiorca zarejestrowany na terenie powiatu legnickiego, reprezentuj¹cy mikro, ma³y lub œredni biznes i nie zalegaj¹cy z p³atnoœciami wobec gminy, Skarbu Pañstwa i ZUS-u i Urzêdu Skarbowego. Regulamin konkursu opublikowaliœmy w wydaniu e-piastowskiej przed tygodniem. Jest on tak e dostêpny na naszej stronie internetowej: Zg³oszenie do konkursu nastêpuje poprzez dostarczenie listem pocztowym lub elektronicznym, wype³nionego i podpisanego formularza aplikacyjnego, wraz z wymaganymi dokumentami finansowymi, do dnia 30 paÿdziernika 2007r. na adres: Mniej bezrobotnych Wed³ug danych Powiatowego Urzêdu Pracy stopa bezrobocia w Legnicy wynios³a na koniec lipca br. 9,4 proc. Przed rokiem by³o to 16,2 proc. W koñcu lipca 2007 r. PUP mia³ zarejestrowanych bezrobotnych mieszkañców Legnicy. Rok wczeœniej by³o ich W lipcu 2007 z ewidencji wykreœlonych zosta³o osób, zarejestrowano zaœ Natomiast 290 osób by³o w tym czasie zarejestrowanych w PUP jako poszukuj¹ce pracy (rok wczeœniej pracy aktywnie poszukiwa³o 437 osób). W strukturze bezrobotnych legniczan dominuj¹ nadal kobiety (56 proc. ogó³u). Bez pracy pozostaje Dla wszystkich ww. osób we wrzeœniu, paÿdzierniku i listopadzie 2007 r.: - podstawa wymiaru sk³adek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - nie mo e przekroczyæ 6610,85 z³ miesiêcznie (tj. 250% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r.). - sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne nie mo e byæ ni sza od 189,85 z³ (tj. 9% kwoty od 75% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w II kwartale 2007 r. w³¹cznie z wyp³atami z zysku tj. 2109,46 z³). Pozosta³e stopy procentowe sk³adek nie uleg³y zmianom: - 0,67% - 3,60% - sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe, - 0,10% - sk³adka na FGŒP, - 2,45% - sk³adka na Fundusz Pracy. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w ka - dej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej Zak³adu (www.zus.pl). El bieta Kurek Rzecznik Prasowy Oddzia³u ZUS w Legnicy Legnicki Klub Biznesu Pl. Katedralny Legnica lub Nazwiska Laureatów bêd¹ og³oszone podczas uroczystoœci wrêczania nagród w styczniu 2008r. Wszyscy przedsiêbiorcy bior¹cy udzia³ w konkursie zostan¹ zaproszeni na fina³ow¹ galê w Akademii Rycerskiej. WARUNKIEM dopuszczenia przedsiêbiorcy do konkursu jest przekazanie LKB do r. wszystkich dokumentów wymaganych regulaminem konkursu i uiszczenia op³aty wpisowej w kwocie 100 z³. na konto bankowe nr: Wymagane dokumenty firmy: - zaœwiadczenie o niezaleganiu w podatkach i sk³adkach ZUS - oœwiadczenie w³asne o niekaralnoœci - wype³niony formularz - historia firmy oraz plan rozwoju firmy - mile widziane certyfikaty, nagrody, wyró - nienia, inne dodatkowe informacje (m) najwiêcej osób legitymuj¹cych siê podstawowym lub gimnazjalnym wykszta³ceniem (1.337 osób - 32,9 proc. ogó³u) bezrobotnych ukoñczy³o tylko zasadnicze szko³y zawodowe. 8,5 proc. poszukuj¹cych zatrudnienia (346 osób) - to absolwenci wy- szych uczelni. Poœród bezrobotnych najwiêcej jest osób pomiêdzy 45 a 54 rokiem ycia (1.336, czyli 33,9 proc).w legnickim powiecie ziemskim stopa bezrobocia na koniec lipca 2007 r. wynosi³a 17,9 proc., w województwie dolnoœl¹skim -13,1 proc., natomiast w skali kraju - 12,2 proc. (uml)

5 CMYK KRYNICA CZWARTEK 13 WRZEŒNIA Korespondencja w³asna z Krynicy Forum Ekonomiczne XVII Forum Ekonomiczne w Krynicy, które sta³o siê wa nym miejscem na mapie politycznej i gospodarczej œwiata, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka siê z Zachodem. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak Le Monde i Le Soir okreœli³y Forum w Krynicy mianem Davos Wschodu. W tym graonie znalaz³a siê tak e e-piastowska. UCZESTNICY Pierwszy tydzieñ wrzeœnia jest wpisany w wielu kalendarzach pod jednym has³em: Krynica. To wtedy zje d aj¹ tam by wspólnie debatowaæ goœcie z blisko 60 krajów, w tym komisarze unijni, delegacje rz¹dowo-parlamentarne, biznesmeni, eksperci mówi Artur Negri, Rzecznik Prasowy Forum Ekonomicznego. W Forum uczestniczy³o 2000 goœci (polityków, biznesmenów, ekspertów) z 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Wœród goœci Forum znaleÿli siê m.in. Vaclav Havel, Danuta Hubner, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, Dalia Grybauskaite, Komisarz UE ds. Programowania Finansowego i Bud etu, Reinhard Selten, wybitny niemiecki intelektualista, laureat Nagrody Nobla za teoriê gier, uznawany za jednego z ojców ekonomii eksperymentalnej, George Weigel, katolicki intelektualista amerykañski, autor s³ynnej biografii Jana Paw³a II, Pani Prezydentowa Kateryna Juszczenko, Andrzej Stasiuk, Wiktor Jerofiejew, Jurij Afanasjew, Rektor Rosyjskiego Pañstwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Giorgi Baramidze, Wicepremier Gruzji, Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej, Vitalino Canas, Przewodnicz¹cy Komisji ds. Europejskich w Parlamencie Portugalii, Michael Gapes, Przewodnicz¹cy Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Wielkiej Brytanii, Zyta Gilowska, Wicepremier, Minister Finansów, Jean-Dominique Giuliani, Prezes Fundacji Roberta Schumana, Aleksander Kwaœniewski, Janusz Lewandowski, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Bud etowej w Parlamencie Europejskim, Pierre Morel, Specjalny Przedstawiciel UE ds. Azji Centralnej, Jorge Sampaio, Wysoki Przedstawiciel ONZ ds.wspó³pracy Miêdzy Cywilizacjami, George Vassiliou, b. Prezydent Republiki Cypru, Carlos Zorrinho, Narodowy Koordynator ds. Strategii Lizboñskiej i Planu Technologicznego Portugalii. Sk¹d fenomen Krynicy? Od lat wiernie realizowana misja Forum jak¹ jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju wspó³pracy politycznej i gospodarczej pomiêdzy pañstwami europejskimi sprawia, e deptak w Krynicy sta³ siê zaufanym miejscem spotkañ dodaje Artur Negri. Forum cieszy siê te popularnoœci¹ wœród dziennikarzy. Tegorocznej, siedemnastej, edycji patronuje ponad 50 europejskich i œwiatowych tytu³ów, a jego obrady relacjonuje blisko 400 dziennikarzy z ponad 170 redakcji mówi Artur Negri PROGRAM W programie Forum, którego mottem przewodnim by³o: : Europa kryzys, zmiany czy szanse?, znalaz³o siê niemal 150 debat podzielonych na 11 bloków tematycznych: Debaty forum obejmuj¹ niemal wszystkie, równie najtrudniejsze tematy. Dyskutuj¹ wszyscy, równie i Ci, którzy maj¹ bardzo krytyczne zdanie. Forum daje zatem szansê na rozwi¹zywanie nawet najbardziej zawi- ³ych problemów mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodnicz¹cy Rady Programowej Forum Ekonomicznego. NOWA EUROPA W trakcie Forum by³ tak e prezentowany specjalny raport Nowa Europa. Raport z Transformacji. To ju szósta edycja tego, ciesz¹cego siê du ym zainteresowaniem, raportu. Nowa Europa. Raport z Transformacji to jedyne tego typu encyklopedyczne wydawnictwo, opisuj¹ce w obszerny sposób sytuacjê ekonomiczno-polityczn¹ w 28 pañstwach regionu Europy Œrodkowej, Wschodniej, Po³udniowej oraz krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, ze szczególnym naciskiem na g³ówne problemy i wyzwania gospodarcze oraz polityczne stoj¹ce przed poszczególnymi krajami mówi Artur Negri, Rzecznik Prasowy Forum Ekonomicznego. NAGRODY FORUM W trakcie Forum przyznano, podczas specjalnej uroczystoœci Fot. (arch) oraz w obecnoœci najwa niejszych goœci Forum, Nagrody Forum Ekonomicznego. Rada Programowa Forum Ekonomicznego honoruje wybitne osoby, firmy oraz instytucje z regionu Europy Œrodkowo- Wschodniej, które w poprzednim roku kalendarzowym wyró ni³y siê swoj¹ dzia³alnoœci¹, efektywnoœci¹ oraz osi¹gniêciami. Nagrody otrzymali m.in. Vaclav Havel i Hryhorij Surkis. Forum Ekonomicznemu towarzyszy³y dwa dodatkowe wydarzenia: Forum Regionów oraz Forum Ekonomiczne M³odych Liderów. FORUM REGIONÓW Forum Regionów to integralna czêœæ Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum odby³o siê po raz pierwszy i ma byæ corocznym spotkaniem liderów samorz¹dowych i regionalnych z Europy Œrodkowo-Wschodniej. W swoim zamierzeniu Forum Regionów ma byæ platform¹ wymiany myœli i spotkañ. Tylko bowiem du e i silne regiony mog¹ zaj¹æ w³aœciwe miejsce w strukturach zjednoczonej Europy. Czêstokroæ to nie pañstwa a w³aœnie regiony maj¹ najwiêkszy wp³yw na decyzje dotycz¹ce ich samych. Tylko du e, silne regiony mog¹ podj¹æ partnersk¹ wspó³pracê z w³adzami centralnymi oraz unijnymi urzêdami. Mog¹ sprawnie korzystaæ ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej oraz zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie gmin i powiatów. Forum Regionów ma w tym dopomóc. Organizatorami Forum Regionów jest miasto Niepo³omice oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego Forum Regionów jest integralna czêœci¹. Miasto i Gmina Niepo³omice po³o one s¹ 25 kilometrów na po- ³udniowy-wschód od centrum Krakowa. Miasto nie straci³o ani roku od czasu powstania znanych nam w aktualnej formie samorz¹dów terytorialnych. Dziêki temu sta³o siê wzorem gospodarnoœci, zaradnoœci i skutecznoœci w przyci¹ganiu inwestycji zagranicznych. Forum Ekonomiczne w Krynicy to najwiêksze œrodkowoeuropejskie wydarzenie, które sta³o siê wa nym miejscem na mapie politycznej i gospodarczej œwiata, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka siê z Zachodem. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak Le Monde czy Le Soir okreœli³y je mianem Davos Wschodu. Forum Regionów ma byæ wydarzeniem cyklicznym, platform¹ spotkañ i wymiany myœli wszystkich zainteresowanych sprawami samorz¹du i regionów. W I Forum Regionów uczestniczy³o blisko 200 samorz¹dowców ró nego szczebla z Polski, S³owacji i Czech. FORUM M ODYCH Tego typu spotkanie nie by³oby mo liwe nigdzie indziej mówi¹ uczestnicy Forum Ekonomicznego M³odych Liderów Nowym S¹czu. Malte Koppe z Niemiec twierdzi, e we w³asnym kraju nie mia³by okazji uczestniczyæ w spotkaniu tak wielkiego formatu jakim jest Forum. Dla Aliaksandra Karstena z Bia³orusi najwa niejsza by³a mo - liwoœæ spotkania z politykami do których we w³asnym kraju nie ma dostêpu. W dodatku mogliœmy pytaæ o co chcemy podkreœla Aliaksandar. Forum M³odych Liderów w Nowym S¹czu zgromadzi³o blisko 200 osób z 33 krajów. Przez cztery dni uczestnicy wziêli udzia³ w kilkunastu dyskusjach panelowych, kilkudziesiêciu spotkaniach i warsztatach. Mieli te okazjê przyjrzenia siê z bliska polskiemu Davos. Nowos¹deckie Forum jest programem partnerskim dla Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum w Nowy Saczu by³o spotkaniem m³odych liderów spo³ecznych, gospodarczych i politycznych z pañstw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. Dalia Grybauskaite, Komisarz Europejski, podczas spotkania z uczestnikami Forum powiedzia³a: Nie wiemy jaka bêdzie Europa, jej przysz³oœæ zale y od m³odzie y. Je eli bêdzie to taka m³odzie jak na Forum M³odych Liderów, to dla Europy zrobimy wszystko czego ona potrzebuje. Razem z wybitnymi goœæmi uczestnicy mieli okazjê mówiæ o znaczeniu solidarnoœci we wspó³czesnym œwiecie, o tym jak byæ liderem, a tak- e o relacjach miêdzy polityk¹, a ekonomi¹. Wa nym i budz¹cym wiele emocji tematem by³a wizja wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Rosj¹. Forum by³o trybun¹ pogl¹dów, opinii, wizji m³odego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia wspó³czesnoœci, ale tak e po prostu okazj¹ do spotkania 20-kilkulatków. Prezentowali swoje narodowe potrawy, piosenki, mówili o kulturze, zwyczajach i historii swoich ojczyzn. Nowoscia trzeciej edycji Forum byla transmisja wszystkich obrad w interencie on-line. Dla mnie Forum to najlepszy sposob na kreowanie przyszlej Europy : powiedzial Jorge Andersson, uczestnik ze Szwecji. Krzysztof Rz¹dkowski

6 6 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 WYPRAWA ZA MIASTO W zwi¹zku z obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu Oœrodek Sportu Rekreacji w Legnicy zaprasza rodziny oraz indywidualnych rowerzystów do udzia³u w Rowerowej Wyprawie Za Miasto. 22 wrzeœnia zamieñ swój samochód na rower. SpêdŸ ten dzieñ na rowerze wœród grona bliskich i w zgodzie z natura, by poczuæ powiew wiatru na twarzy i pêd powietrza okalaj¹cy Ciebie i Twój bicykl. Tak by³o na ostatniej rowerowej imprezie Wyprawa wyruszy o godz spod siedziby OSiR. Uroczysty korowód przejedzie ulicami: Najœwiêtszej Marii Panny Obserwacje Matki Polki Fot. (os) przez Rynek i ulic¹ Z³otoryjsk¹ w kierunku Starego M³yna w Duninie. W programie Wyprawy organizator zapewnia liczne atrakcje: zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Kaczaw¹, poczêstunek wiejskim jad³em, przejazd grupy œcie k¹ historyczn¹ przyrodnicz¹ pod nazw¹ Szlakiem Naszych Przodków, konkursy i quizy rowerowe w których najlepsi zostan¹ nagrodzeni. Dodatkowo ka dy uczestnik kupuj¹c w biurze zapisów ksi¹ eczkê Kolarskiej Odznaki Turystycznej, bêdzie móg³ zdobyæ pierwsze punkty na odznakê kolarsk¹. Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ okolicznoœciowe naklejki na rower. Do zobaczenia na Wyprawie. Nie zwlekaj ruszaj z Nami! Wpisowe 3 z³ indywidualnie, 5 z³ rodzina. Wiêcej informacji udziela: Centrum Informacji przy OSiR w Legnicy, ul. NMP 7, tel. 076/ (os) Z Pajacykiem NA CZASIE KGHM Ecoren do³¹czy³ do grona przedsiêbiorstw, które wspó³pracuj¹ z firm¹ Pryzmat i przekazuj¹ jej bezp³atnie zu yte tusze i tonery. Dziêki akcji Oddaj pusty Pajacykowi Polska Akcja Humanitarna mo e obj¹æ do ywaniem jeszcze wiêksze grono dzieci w ca³ej Polsce. Przedsiêwziêcie Oddaj pusty Pajacykowi prowadzone jest od kilku lat przez firmê Pryzmat wspólnie z Polska Akcj¹ Humanitarn¹, kierowan¹ przez Janinê Ochojsk¹. KGHM Eforem, przekazuj¹c bezp³atnie wroc³awskiej firmie zu yte tonery i g³owice, przyczynia siê do finansowego wsparcia akcji PAH. Centrala Grupy Pryzmat w zamian za puste tonery przekazuje bowiem ich równowartoœæ na konto bankowe Polskiej Akcji Humanitarnej. Akcja Oddaj pusty Pajacykowi jest doskona³ym przyk³adem na to, jak w prosty sposób mo na wesprzeæ najbardziej potrzebuj¹cych dzieci, dla których fundowany przez PAH obiad czêsto jest jedynym ciep³ym posi³kiem w ci¹gu dnia. A niedo ywienie wp³ywa negatywnie na ich rozwój psychofizyczny i zdolnoœæ uczenia siê, zmniejszaj¹c ich szanse na równy start. Tymczasem jeden posi³ek to naprawdê niewielki wydatek, równowartoœæ 2,5 z³otego. Do tej pory w akcji Oddaj pusty Pajacykowi ponad tysi¹c darczyñców w tym równie KGHM Ecoren - wspólnie przekaza³o na do ywianie dzieci prawie 400 tys. z³. KGHM Ecoren otrzyma³ za swoje zaanga owanie i wsparcie certyfikat od firmy Pryzmat oraz list z podziêkowaniami od organizatorów akcji. Firma od pocz¹tku anga uje siê w ycie spo³eczne regionu, wspiera lokalne przedsiêwziêcia z zakresu sportu, kultury, oœwiaty i zdrowia, nie zapomina równie o najs³abszych i potrzebuj¹cych w ca³ym kraju. Odpowiedzialnoœæ spo³eczna gra istotn¹ rolê w misji i strategii firmy, podobnie jak dzia³alnoœæ proekologiczna. (is) czyli dusza pirata... drogowego Od d³u szego czasu obserwujemy na naszych miejskich drogach zwiêkszone natê enie ruchu drogowego. Jak siê jeÿdzi po mieœcie wie ka dy kierowca. I ka dy skwituje krótko koszmar. Jest to sytuacja niew¹tpliwie zwi¹zana z remontem dróg ( np. ul. Kartuskiej) jak równie znacznym wzrostem iloœci pojazdów. W ostatnich trzech latach w Legnicy przyby³o ich ponad 20 tysiêcy. Wynikaj¹ z tych powodów komplikacje typu: wyd³u ony czas przejazdu, nerwówka, wiêksze i mniejsze st³uczki, a tych ostatnich jest wcale nie ma³o. Myœlê, e g³ównym ich powodem nie s¹ opisane wy- ej przyczyny. W g³ównej mierze jest to po prostu wynik bezmyœlnoœci, wrêcz g³upoty wielu kierowców, ca³kowitego braku kultury i ewidentnego ³amania przepisów drogowych. ywym tego przyk³adem mo e byæ choæby skrzy- owanie ulic: II Armii Wojska Polskiego na wysokoœci ul. Rzemieœlniczej i zjazdu do Reala. Od kilku dni miêdzy godzin¹ 14-t¹ a 17-t¹ dziej¹ siê tam sceny iœcie dantejskie. Nikt nie przestrzega sygnalizacji œwietlnej, sznury pojazdów jad¹cych z centrum i do centrum wyje d aj¹ poza ni¹ blokuj¹c tym samym na ca³ej d³ugoœci przejazd z Rzemieœlniczej do marketu i odwrotnie. Na œrodku skrzy owania tworzy siê skomplikowany wêze³ gordyjski. S³ychaæ ci¹g³y ryk klaksonów (nie wiem po co tr¹biæ na tego przed nami, skoro on i tak nie mo e siê ruszyæ z miejsca?), a z reakcji kierowców bez trudu mo - na siê domyœleæ co mówi¹ i krzycz¹ w tym momencie. Tego na szczêœcie nie s³ychaæ. We wtorek karetka jad¹ca na sygnale do chorego musia³a zjechaæ z g³ównej trasy nie mog¹c siê przedrzeæ w kierunku mostu. Nagminnym procederem jest u ytkowanie przez wielu kierowców wyje d aj¹cych z ul. Rzemieœlniczej w kierunku centrum chodnika. Omijaj¹ w ten sposób stoj¹ce przed nimi pojazdy kieruj¹ce siê na wprost. W wielu przypadkach beztrosko jad¹ niemal po nogach przechodniów oczekuj¹cych na zmianê œwiate³. Takich miejsc w mieœcie jest wiêcej. Jak ukróciæ ten proceder? Z takim pytaniem zwróci- ³am siê w œrodê do Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego, pana Dariusza Naspiñskiego. Policja zna problem i wcale nie pozostaje obojêtna. Jak mi powiedzia³ pan Naczelnik w wielu newralgicznych punktach miasta pojawi³y siê patrole nadzoruj¹ce ruch. Tak jest miêdzy innymi na skrzy owaniu z ul. Witelona. I uwaga piraci tak bêdzie równie na krzy ówce wy- ej opisanej, a tak e w kilu innych miejscach miasta. Pojawi¹ siê nie tylko panowie w mundurach, liczcie siê z mo liwoœci¹ pozostania bohaterem ukrytej kamery! I pora na refleksjê drodzy kierowcy. Czas ka dego z Fot. (Eva) nas jest cenny, ale czy wart ceny st³uczonego reflektora, obitych drzwi lub co gorsza uszkodzeñ cia³a? Czêsto zreszt¹ nienale ¹cego do sprawcy, niestety. Wiêcej wyobraÿni, kultury no i gumowych krawê ników yczy wszystkim za kó³kiem Eva Piastowska

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo