CIA O I DUCH. Film uchwycony. Mistrzostwa Œwiata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CIA O I DUCH. Film uchwycony. Mistrzostwa Œwiata"

Transkrypt

1 CMYK CIA O I DUCH W miniony weekend w Pielgrzymce odby³y siê Do ynki Gminno - Diecezjalno - Powiatowe. Pogoda dopisa³a, a tak e uczestnicy. Nie zabrak³o te atrakcji i ciekawego programu artystycznego. Ró norodnoœæ zespo³ów, barwne stroje. Coœ dla ducha i cia³a. (krs) Zlikwidowana dziupla W ramach prowadzonych od soboty policyjnych dzia³añ na Dolnym Œl¹sku przez funkcjonariuszy zajmuj¹cych siê przestêpczoœci¹ samochodow¹, zlikwidowana zosta³a kolejna dziupla samochodowa. W trakcie przeszukania odnaleziono skradziony samochód VW Golf i pociête czêœci samochodowe. Na gor¹cym uczynku zostali zatrzymani dwaj mê czyÿni w wieku 26 i 28 lat. Zdaniem policji to oni zajmowali siê demontowaniem ukradzionych wczeœniej aut. Wœród odzyskanych pojazdów jest auto skradzione na terenie W³och, o wartoœci euro. Wœród zatrzymanych s¹ mieszkañcy Lubina, Wa³brzycha i K³odzka. (piotr) Mistrzostwa Œwiata Podczas zjazdu Œwiatowej Federacji P³ukaczy Z³ota w Dawsson City w Kanadzie zapad³a decyzja o organizacji w Z³otoryi MŒ w P³ukaniu Z³ota w 2011 roku. Nale y tu dodaæ, e dla mieszkañców z³otego miasta - najstarszego miasta w Polsce - to data szczególna gdy w 2011 roku miasto bêdzie obchodziæ 800-lecie nadania praw miejskich na prawie magdeburskim. (krs) Fot. (kwp) Film uchwycony Fot. (jusz) Wystawê fotogramów wspó³pracuj¹cego z legnickim Teatrem Modrzejewskiej fotoreportera Grzegorza Spa- ³y z planu filmowego niemieckiego filmu Anonyma - eine Frau in Berlin, który w Legnicy realizowano w czerwcu br., mo na ogl¹daæ w Rynku, naprzeciw ogródka teatralnej kawiarni Maska. Na plenerowej wystawie fotograficznej w Rynku ogl¹daæ mo na legnick¹ ulicê Roosevelta w filmowym kostiumie wojennym z 1945 roku. W³aœnie na tej ulicy - odpowiednio filmowo zrujnowanej - z udzia³em kilkuset legnickich statystów i przy wielkim zainteresowaniu legniczan krêcony by³ film fabularny. W grupie statystów znalaz³ siê tak e autor zdjêæ z planu filmowego, znany legnicki fotoreporter Grzegorz Spa³a. Wystawa prezentuje na szeœciu dwustronnych planszach 17 najciekawszych, wybranych przez autora, zdjêæ z planu filmowego. Ekspozycjê, przygotowan¹ przez biuro prezydenta Legnicy, od 12 wrzeœnia ogl¹daæ mo na w kolejnym miejscu, na g³ównym deptaku miejskim, ulicy Najœwiêtszej Marii Panny. Sponsorem wystawy jest Federacja Pracodawców Polski Zachodniej.(...) (gz rudy)

2 2 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 W Krotoszycach Na stadionie sportowym w Czerwonym Koœciele odby³y siê Do- ynki Gminno-Parafialne. Uroczystoœci zaingurowa³a msza œwiêta polowa. Po wyst¹pieniu Wójta Gminy Krotoszyce - Franciszka Chy³y, znalaz³o siê miejsce na wyró nienie szeœciu rolników z gminy, którzy otrzymali od Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi odznaki Zas³u ony dla rolnictwa. Uczestnicz¹cy w ludowym œwiêcie mieszkañcy gminy i przybyli goœcie bawili siê przy muzyce góralskiej kapeli. (gok) Zakaz pracy Wiêcej pieniêdzy Widziane z ksiê yca Mauzoleum Fot. (gok) Zakaz pe³nienia zawodu nauczyciela zastosowa³a Prokuratura Rejonowa ze Z³otoryi na Dolnym Œl¹sku wobec nauczyciela jednej z chojnowskich podstawówek. Prokuratura postawi³a mê czyÿnie zarzut posiadania zdjêæ z pornografia dzieciêc¹. Prokuratura po postawieniu zarzutów wypuœci³a 45-latka na wolnoœæ. Wobec podejrzanego o pedofiliê zastosowano tylko dozór policyjny. Za kilka dni prokuratura o postawionych zarzutach powiadomi te dyrektora szko³y w której nauczyciel pracowa³. W toku œledztwa nauczyciel przyzna³ siê do zarzutów i z³o y³ obszerne wyjaœnienia. Przypomnijmy. Czterdziestopiêciolatka zatrzymano podczas ogólnopolskiej akcji wymierzonej w pedofilów. Specjalna do tej akcji grupa policjantów znalaz³a w mieszkaniu nauczyciela dwa komputery, kamerê, dwa aparaty fotograficzne, dwa telefony komórkowe oraz 200 p³yt na których jak uda³o siê nam ustaliæ znajduj¹ siê pornograficzne zdjêcia z udzia³em dzieci. (piotr) Zarz¹d KGHM Polska Miedz S.A. podj¹³ uchwa³ê o podniesieniu zaliczkowej wyp³aty na poczet dodatkowej nagrody rocznej za okres I pó³rocza br. z 11% do 14,5 % wynagrodzeñ. Zmiany te zwi¹zane s¹ z zatwierdzeniem korekty Bud etu na 2007 rok zak³adaj¹cego osi¹gniêcie przez Spó³kê zysku netto w wysokoœci mln z³. Termin wyp³aty wyrównania zaliczki dodatkowej nagrody rocznej ustalono na 26 wrzeœnia 2007 r. (kghm) Wycieczki z dzieæmi powinny rozwijaæ ich ciekawoœæ i wyobraÿniê. Takie has³o zobowi¹zuje. Nastawieni na chwile przyjemne i po yteczne wybraliœmy siê rodzinn¹ band¹ do warszawskiego Muzeum Techniki. Za cztery dychy (zni kowy rodzinny) otworzyæ siê mia³ przed nami œwiat mechanizmów, odkryæ i wynalazków minionych epok. Na przystawkê wystawa o tym, co zachód zawdziêcza staro ytnym Chinom. Niewielka sala z oko³o setk¹ eksponatów, byle jak zaaran owana i oœwietlona, z jedn¹ (sic!) interaktywn¹ tryskaj¹c¹ mis¹. Dalej by³o tylko gorzej. St³oczone na kupie polskie motocykle, nieczynne ekspozycje: górnicza i urz¹dzeñ dÿwiêkowych. Zdemolowane urz¹dzenia do fizycznych eksperymentów. Nigdzie w zasiêgu wzroku przewodnika czy kogokolwiek kto udzieli³by jakiejœ Erato 2007 Boles³awiecki Oœrodek Kultury zaprasza na Konkurs Poezji Œpiewanej Erato 2007, którego fina³ odbêdzie siê listopada. Ale zg³osiæ trzeba siê du o wczeœniej. Celem konkursu jest popularyzacja poezji œpiewanej, zachêcenie m³odych ludzi do tworzenia nowych form poezji, oraz wspieranie i promocja twórczoœci amatorskiej. W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³: soliœci, zespo³y wokalne, zespo³y wokalno-instrumentalne. Uczestnicy wykonuj¹ dwa utwory: jeden utwór dowolny, jeden utwór w³asny. Organizator Boles³awiecki Oœrodek Kultury - zapewnia: profesjonalne jury, aparaturê nag³oœnieniow¹, nagrody, upominki, dyplomy, garderoby i poczêstunek na miejscu. Karty zg³oszenia (do pobrania na stronie ) przyjmowane s¹ do 15 paÿdziernika, pod adresem: Boles³awiecki Oœrodek Kultury pl. Pi³sudskiego 1c, Boles³awiec tel Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale y wp³aciæ akredytacjê: 15 z³ od osoby. (bok) wi¹ ¹cej informacji. S³owem syf, komuna, smutek...jednym z priorytetów ka dej z aspiruj¹cych do w³adzy partii jest troska o polsk¹ naukê. Drodzy politycy ustawcie siê w pary i wybierzcie siê na niezwykle pouczaj¹c¹ wizytê do Pa³acu Kultury i Nauki... Przed naszymi dzieæmi i s³awami polskiej nauki by³o nam zwyczajnie wstyd. bluszcz Kolonie z Caritas Ka dego roku na koniec wakacji Caritas Diecezji Legnickiej dziêkuje tym, którzy w³¹czyli siê w akcje letni¹ i organizacjê wypoczynku dla dzieci z najubo - szych rodzin naszej diecezji. Prawie trzy tysi¹ce dzieci i m³odzie- y mia³o mo liwoœæ wypoczynku w ebie, Ustroniu Morskim, Lubiatowie oraz naszym Domu Rekolekcyjnym we Lwówku Œl¹skim. Ponad dwustu wychowawców praktycznie przez 24 godziny na dobê stara³o siê zapewniæ bezpieczny i ciekawy pobyt. Ponadto na ka dym turnusie by³ obecny ksi¹dz, pielêgniarki, ratownicy, siostry zakonne i klerycy, s³u ¹cy swoj¹ pomoc¹ uczestnikom. Zawi¹zano wiele przyjaÿni, zdobyto wiele nowych doœwiadczeñ, najm³odsi mieli mo liwoœæ usamodzielnienia siê. Jedno jest pewno wszyscy wrócili zadowoleni i wypoczêci - a to przecie najwa niejsze. Choæ pogoda tego roku nie zawsze dopisywa³a, nikt siê nie uskar a³ na nudê, s³oñce œwieci³o w sercach m³odych uczestników zorganizowanego wypoczynku. Przygotowuj¹c siê do kolonii przeprowadzono kurs przygotowuj¹cy nowych wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dzieci i m³odzie y. Za darmo! W ramach programu profilaktycznego wykrywania chorób uk³adu kr¹ enia mo na wykonaæ bezp³atne badania, na które Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy otrzyma³ dodatkowe œrodki z Narodowego Funduszu Zdrowia. W programie mog¹ uczestniczyæ osoby ubezpieczone w wieku od 33 do 55 lat, u których wczeœniej nie wykryto chorób uk³adu kr¹ enia. Szpital w Legnicy uczestniczy w programie od trzech lat. Dotychczas przebadano ponad 600 osób. W tym roku ze wzglêdu na du e zainteresowanie programem zwiêkszono pulê i mo liwoœæ wykonania badañ ma jeszcze 450 osób. Wykonywane badania pozwalaj¹ Œmietnisko Z TYGODNIA Dla kolonistów wa nym wydarzeniem by³y odwiedziny Biskupa Legnickiego - Stefana Cichego, Biskupa Pomocniczego - Stefana Regmunta, oraz Biskupa Tadeusza Rybaka. Spotkania by³y okazj¹ do wyra enia wdziêcznoœci, dla tych którzy swój urlop i wakacje poœwiêcili, aby pomóc innym. W sumie z wypoczynku w poszczególnych oœrodkach skorzysta- ³o: eba osób, Ustronie Morskie, Cechsztyn II osoby, Lubiatów, S³awa osób, Lwówek Œl¹ski, Diecezjalny Dom Rekolekcyjny osoby. Na koniec warto wspomnieæ o darczyñcach, bez których kolonie te nie odby³yby siê, jeszcze raz dziêkujemy za wsparcie finansowe: KGHM Polska MiedŸ S.A, Caritas Polska, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Kuratorium Oœwiaty, Urzêdom Miasta i Gminy, a tak e Spó³ce Akcyjnej Interferie w której oœrodkach wypoczywa³o 1800 dzieci i m³odzie y. Dziêkujemy wszystkim, którzy na co dzieñ wspieraj¹ dzia³alnoœæ naszej Caritas, szczególnie tym, którzy równie w tym roku wp³acili 1% swojego podatku na nasz¹ organizacjê po ytku publicznego. (CarDL) na wyselekcjonowanie grupy pacjentów zagro onych chorobami uk³adu kr¹ enia. W ubieg³ym roku na 290 przebadanych pacjentów wykryto zagro enia u 97 z nich. Ju w tym roku na 167 przebadanych 51 osób dowiedzia³o siê, e istnieje u nich ryzyko zachorowania. Pacjenci zostali skierowani na dalsz¹ diagnostykê i leczenie. W programie badañ mog¹ uczestniczyæ równie zak³ady pracy. Chêtni proszeni s¹ o zg³aszanie siê osobiœcie do pokoju 109 lub telefonicznie pod numer Szczegó³y na temat uczestnictwa w programie mo na znaleÿæ w Internecie na stronie (mam) - pismo regionu Biuro og³oszeñ, sekretariat ul Rynek 32 (II pietro) Legnica, tel. 076/ Prezes, redaktor naczelny - Marek Szpyra Asystentka prezesa - Joanna Moskwa Biuro reklam i og³oszeñ - Ewa Piotrowska Redaguje zespó³ Biura og³oszeñ: El bieta - Legnica ul. Najœwiêtszej Marii Panny 1, tel. 76/ Sklep ABC - Legnica ul. Wierzyñskiego 20 Biuro "Eva" Legnica ul. Rzemieœlnicza 7-9, tel. 076/ Wydawca: Œl¹skie Media sp. z o.o.wroc³aw ul. K. Miarki 6-10 Fot. Piotr Twardysko Nielegalne wysypisko mieœci siê przy samym wzjeÿdzie do Rêszowa (ko³o Lubina). Jesteœmy w Europie pe³n¹ gêb¹. (m)

3 CMYK WA NE CZWARTEK 13 WRZEŒNIA Kwiat Diab³a Kwiat Diab³a Na oficjalnej stronie filmu - mo emy obejrzeæ prezentacjê filmu Kwiat Diab³a, a tak e zobaczyæ kilkanaœcie zdjêæ wykonanych na zamku w GrodŸcu, a tak e w Z³otoryi i okolicach. W woli przypomnienia ekipa producentów z Rosji goœci³a w naszych stronach w kwietniu br. G³ówne role przypad³y m. in. Oldze Khokhiovej Polina i Sergejowi Krapina, graj¹cego Sachê. Scenariusz i re yseria to dzie³o Katy Grokhovskaya. Premiera przewidziana jest na listopad br. w Rosji. (krs)

4 4 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 Zmiany w sk³adkach na ubezpieczenia spo³eczne od wrzeœnia do listopada BIZNESOWO Emeryci i renciœci! Aktywni zawodowo emeryci i renciœci mog¹ dorabiaæ do swoich œwiadczeñ. Jeœli jednak kwoty dodatkowych zarobków przekraczaj¹ okreœlone limity przychodów, wp³ynie to na wysokoœæ pobieranego przez nich œwiadczenia. Od 1 wrzeœnia zmianie uleg³y kwoty dopuszczalnego przychodu powoduj¹ce zmniejszanie lub zawieszanie emerytury renty oraz renty socjalnej (o 64,80 z³ obni y³o siê przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w II kwartale br. i wynios³o 2644,34 z³). Prawo do renty socjalnej ulegnie zawieszeniu, w przypadku osi¹gniêcia przychodu przekraczaj¹cego kwotê 793,40 z³, tj. 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia. Dodatkowe przychody emeryta rencisty przekraczaj¹ce kwotê 1851,10 z³, tj. 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, spowoduj¹ zmniejszenie œwiadczenia. Kwota przychodu przekraczaj¹ca 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia tj. 3437,70 z³ spowoduje zawieszenie wyp³aty emerytury renty. Emeryci w powszechnym wieku emerytalnym (tj. 60-letnie kobiety i 65-letni mê czyÿni), inwalidzi wojenni i wojskowi, których niezdolnoœæ do pracy pozostaje w zwi¹zku ze s³u b¹ wojskow¹ oraz osoby pobieraj¹ce rentê rodzinn¹ po tych inwalidach mog¹ natomiast zarabiaæ bez adnych ograniczeñ. (ek) PUNKT KONSULTACYJNY MASZ FIRMÊ PrzyjdŸ i skorzystaj z bezp³atnych us³ug informacyjnych na temat: - Funduszy pomocowych z Unii Europejskiej - Programy dla MSP - Instytucje wspieraj¹ce rozwój MSP - Formy prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej - Zarz¹dzania przedsiêbiorstwem - Rachunkowoœci w MSP - Jakoœci normalizacji certyfikacji standaryzacji - Ksiêgowoœci i sprawozdawczoœci - Kszta³cenia oraz podnoszenia kwalifikacji - Marketingu, promocji i reklamy - Ochrony œrodowiska - Unii Europejskiej W ramach us³ugi otrzymasz: - bezp³atne informacje - gotowe pakiety informacyjne Kto mo e skorzystaæ z us³ug informacyjnych? Z us³ug Punktów Konsultacyjnych mog¹ korzystaæ mikro, mali i œredni przedsiêbiorcy spe³niaj¹cy warunki okreœlone w Za³¹czniku 1 do rozporz¹dzenia nr 70/ 2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawach stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy pañstwa dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (DZ.Urz. WE L10 z r.) z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych rozporz¹dzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L63 z ). Punkt Konsultacyjny dzia³aj¹cy przy Radzie Federacji SNT NOT Zag³êbia Miedziowego: ul. Z³otoryjska 87, Legnica Tel. /fax 076/ , Materia³y informacyjne wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw. Instytucja wdra aj¹c¹ jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie ni - sza ni 280,80 z³ (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2007 r. tj. 936 z³), sk³adki za wrzesieñ, paÿdziernik i listopad 2007 r. nie mog¹ byæ ni sze: - na ubezpieczenie emerytalne - od 54,81 z³ (tj. 19,52%), - na ubezpieczenia rentowe - od 28,08 z³ (tj. 10%), - na ubezpieczenie chorobowe - od 6,88 z³ (tj. 2,45%), Dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, dla których podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne stanowi kwota nie ni sza ni 1586,60 z³ (60% kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r. tj. 2644,34 z³), sk³adki za wrzesieñ, paÿdziernik i listopad 2007 r. nie mog¹ byæ ni sze: - na ubezpieczenie emerytalne - od 309,70 z³ (tj. 19,52%), - na ubezpieczenia rentowe - od 158,66 z³ (tj. 10%), - na ubezpieczenie chorobowe - od 38,87 z³ (tj. 2,45%), Ni szy zasi³ek Przez najbli sze trzy miesi¹ce, od wrzeœnia do listopada, ZUS bêdzie wyp³aca³ zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5288,68 z³. to o 129,60 z³ mniej ni w poprzednim kwartale. Zasi³ek pogrzebowy stanowi 200 proc. przeciêtnego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta³u, obowi¹zuj¹cego w dniu œmierci osoby, której koszty pogrzebu zosta³y poniesione. Zasi³ek przys³uguje w razie œmierci ubezpieczonego, osoby pobieraj¹cej emeryturê czy rentê lub cz³onka rodziny wymienionych osób. Zasi³ek pogrzebowy w kwocie 5288,68 z³ otrzymuj¹ cz³onkowie rodziny, którzy pokryj¹ koszty pogrzebu. Gdy wydatki pokryje inna osoba ni cz³onek rodziny, pracodawca, dom pomocy spo³ecznej, gmina, powiat, osoba prawna koœcio³a albo zwi¹zku wyznaniowego, zasi³ek bêdzie przys³ugiwa³ w wysokoœci udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wy szej jednak ni wymieniona kwota. Jeœli pogrzeb organizowany by³ na koszt Pañstwa, organizacji politycznej lub spo³ecznej, ale rodzina ponios³a czêœæ kosztów, to przys³uguje jej zasi³ek w pe³nej wysokoœci. (ek) Patronat e-piastowska Lwy poszukiwane Przedsiêbiorców z powiatu legnickiego zachêcamy do udzia³u w konkursie Lwy Legnickiego Biznesu. Uczestnikiem konkursu mo e byæ ka - dy przedsiêbiorca zarejestrowany na terenie powiatu legnickiego, reprezentuj¹cy mikro, ma³y lub œredni biznes i nie zalegaj¹cy z p³atnoœciami wobec gminy, Skarbu Pañstwa i ZUS-u i Urzêdu Skarbowego. Regulamin konkursu opublikowaliœmy w wydaniu e-piastowskiej przed tygodniem. Jest on tak e dostêpny na naszej stronie internetowej: Zg³oszenie do konkursu nastêpuje poprzez dostarczenie listem pocztowym lub elektronicznym, wype³nionego i podpisanego formularza aplikacyjnego, wraz z wymaganymi dokumentami finansowymi, do dnia 30 paÿdziernika 2007r. na adres: Mniej bezrobotnych Wed³ug danych Powiatowego Urzêdu Pracy stopa bezrobocia w Legnicy wynios³a na koniec lipca br. 9,4 proc. Przed rokiem by³o to 16,2 proc. W koñcu lipca 2007 r. PUP mia³ zarejestrowanych bezrobotnych mieszkañców Legnicy. Rok wczeœniej by³o ich W lipcu 2007 z ewidencji wykreœlonych zosta³o osób, zarejestrowano zaœ Natomiast 290 osób by³o w tym czasie zarejestrowanych w PUP jako poszukuj¹ce pracy (rok wczeœniej pracy aktywnie poszukiwa³o 437 osób). W strukturze bezrobotnych legniczan dominuj¹ nadal kobiety (56 proc. ogó³u). Bez pracy pozostaje Dla wszystkich ww. osób we wrzeœniu, paÿdzierniku i listopadzie 2007 r.: - podstawa wymiaru sk³adek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - nie mo e przekroczyæ 6610,85 z³ miesiêcznie (tj. 250% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007 r.). - sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne nie mo e byæ ni sza od 189,85 z³ (tj. 9% kwoty od 75% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw w II kwartale 2007 r. w³¹cznie z wyp³atami z zysku tj. 2109,46 z³). Pozosta³e stopy procentowe sk³adek nie uleg³y zmianom: - 0,67% - 3,60% - sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe, - 0,10% - sk³adka na FGŒP, - 2,45% - sk³adka na Fundusz Pracy. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w ka - dej jednostce ZUS oraz na stronie internetowej Zak³adu (www.zus.pl). El bieta Kurek Rzecznik Prasowy Oddzia³u ZUS w Legnicy Legnicki Klub Biznesu Pl. Katedralny Legnica lub Nazwiska Laureatów bêd¹ og³oszone podczas uroczystoœci wrêczania nagród w styczniu 2008r. Wszyscy przedsiêbiorcy bior¹cy udzia³ w konkursie zostan¹ zaproszeni na fina³ow¹ galê w Akademii Rycerskiej. WARUNKIEM dopuszczenia przedsiêbiorcy do konkursu jest przekazanie LKB do r. wszystkich dokumentów wymaganych regulaminem konkursu i uiszczenia op³aty wpisowej w kwocie 100 z³. na konto bankowe nr: Wymagane dokumenty firmy: - zaœwiadczenie o niezaleganiu w podatkach i sk³adkach ZUS - oœwiadczenie w³asne o niekaralnoœci - wype³niony formularz - historia firmy oraz plan rozwoju firmy - mile widziane certyfikaty, nagrody, wyró - nienia, inne dodatkowe informacje (m) najwiêcej osób legitymuj¹cych siê podstawowym lub gimnazjalnym wykszta³ceniem (1.337 osób - 32,9 proc. ogó³u) bezrobotnych ukoñczy³o tylko zasadnicze szko³y zawodowe. 8,5 proc. poszukuj¹cych zatrudnienia (346 osób) - to absolwenci wy- szych uczelni. Poœród bezrobotnych najwiêcej jest osób pomiêdzy 45 a 54 rokiem ycia (1.336, czyli 33,9 proc).w legnickim powiecie ziemskim stopa bezrobocia na koniec lipca 2007 r. wynosi³a 17,9 proc., w województwie dolnoœl¹skim -13,1 proc., natomiast w skali kraju - 12,2 proc. (uml)

5 CMYK KRYNICA CZWARTEK 13 WRZEŒNIA Korespondencja w³asna z Krynicy Forum Ekonomiczne XVII Forum Ekonomiczne w Krynicy, które sta³o siê wa nym miejscem na mapie politycznej i gospodarczej œwiata, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka siê z Zachodem. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak Le Monde i Le Soir okreœli³y Forum w Krynicy mianem Davos Wschodu. W tym graonie znalaz³a siê tak e e-piastowska. UCZESTNICY Pierwszy tydzieñ wrzeœnia jest wpisany w wielu kalendarzach pod jednym has³em: Krynica. To wtedy zje d aj¹ tam by wspólnie debatowaæ goœcie z blisko 60 krajów, w tym komisarze unijni, delegacje rz¹dowo-parlamentarne, biznesmeni, eksperci mówi Artur Negri, Rzecznik Prasowy Forum Ekonomicznego. W Forum uczestniczy³o 2000 goœci (polityków, biznesmenów, ekspertów) z 60 krajów ze wszystkich kontynentów. Wœród goœci Forum znaleÿli siê m.in. Vaclav Havel, Danuta Hubner, Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, Dalia Grybauskaite, Komisarz UE ds. Programowania Finansowego i Bud etu, Reinhard Selten, wybitny niemiecki intelektualista, laureat Nagrody Nobla za teoriê gier, uznawany za jednego z ojców ekonomii eksperymentalnej, George Weigel, katolicki intelektualista amerykañski, autor s³ynnej biografii Jana Paw³a II, Pani Prezydentowa Kateryna Juszczenko, Andrzej Stasiuk, Wiktor Jerofiejew, Jurij Afanasjew, Rektor Rosyjskiego Pañstwowego Uniwersytetu Humanistycznego, Giorgi Baramidze, Wicepremier Gruzji, Minister ds. Integracji Europejskiej i Atlantyckiej, Vitalino Canas, Przewodnicz¹cy Komisji ds. Europejskich w Parlamencie Portugalii, Michael Gapes, Przewodnicz¹cy Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Wielkiej Brytanii, Zyta Gilowska, Wicepremier, Minister Finansów, Jean-Dominique Giuliani, Prezes Fundacji Roberta Schumana, Aleksander Kwaœniewski, Janusz Lewandowski, Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Bud etowej w Parlamencie Europejskim, Pierre Morel, Specjalny Przedstawiciel UE ds. Azji Centralnej, Jorge Sampaio, Wysoki Przedstawiciel ONZ ds.wspó³pracy Miêdzy Cywilizacjami, George Vassiliou, b. Prezydent Republiki Cypru, Carlos Zorrinho, Narodowy Koordynator ds. Strategii Lizboñskiej i Planu Technologicznego Portugalii. Sk¹d fenomen Krynicy? Od lat wiernie realizowana misja Forum jak¹ jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju wspó³pracy politycznej i gospodarczej pomiêdzy pañstwami europejskimi sprawia, e deptak w Krynicy sta³ siê zaufanym miejscem spotkañ dodaje Artur Negri. Forum cieszy siê te popularnoœci¹ wœród dziennikarzy. Tegorocznej, siedemnastej, edycji patronuje ponad 50 europejskich i œwiatowych tytu³ów, a jego obrady relacjonuje blisko 400 dziennikarzy z ponad 170 redakcji mówi Artur Negri PROGRAM W programie Forum, którego mottem przewodnim by³o: : Europa kryzys, zmiany czy szanse?, znalaz³o siê niemal 150 debat podzielonych na 11 bloków tematycznych: Debaty forum obejmuj¹ niemal wszystkie, równie najtrudniejsze tematy. Dyskutuj¹ wszyscy, równie i Ci, którzy maj¹ bardzo krytyczne zdanie. Forum daje zatem szansê na rozwi¹zywanie nawet najbardziej zawi- ³ych problemów mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodnicz¹cy Rady Programowej Forum Ekonomicznego. NOWA EUROPA W trakcie Forum by³ tak e prezentowany specjalny raport Nowa Europa. Raport z Transformacji. To ju szósta edycja tego, ciesz¹cego siê du ym zainteresowaniem, raportu. Nowa Europa. Raport z Transformacji to jedyne tego typu encyklopedyczne wydawnictwo, opisuj¹ce w obszerny sposób sytuacjê ekonomiczno-polityczn¹ w 28 pañstwach regionu Europy Œrodkowej, Wschodniej, Po³udniowej oraz krajach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego, ze szczególnym naciskiem na g³ówne problemy i wyzwania gospodarcze oraz polityczne stoj¹ce przed poszczególnymi krajami mówi Artur Negri, Rzecznik Prasowy Forum Ekonomicznego. NAGRODY FORUM W trakcie Forum przyznano, podczas specjalnej uroczystoœci Fot. (arch) oraz w obecnoœci najwa niejszych goœci Forum, Nagrody Forum Ekonomicznego. Rada Programowa Forum Ekonomicznego honoruje wybitne osoby, firmy oraz instytucje z regionu Europy Œrodkowo- Wschodniej, które w poprzednim roku kalendarzowym wyró ni³y siê swoj¹ dzia³alnoœci¹, efektywnoœci¹ oraz osi¹gniêciami. Nagrody otrzymali m.in. Vaclav Havel i Hryhorij Surkis. Forum Ekonomicznemu towarzyszy³y dwa dodatkowe wydarzenia: Forum Regionów oraz Forum Ekonomiczne M³odych Liderów. FORUM REGIONÓW Forum Regionów to integralna czêœæ Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum odby³o siê po raz pierwszy i ma byæ corocznym spotkaniem liderów samorz¹dowych i regionalnych z Europy Œrodkowo-Wschodniej. W swoim zamierzeniu Forum Regionów ma byæ platform¹ wymiany myœli i spotkañ. Tylko bowiem du e i silne regiony mog¹ zaj¹æ w³aœciwe miejsce w strukturach zjednoczonej Europy. Czêstokroæ to nie pañstwa a w³aœnie regiony maj¹ najwiêkszy wp³yw na decyzje dotycz¹ce ich samych. Tylko du e, silne regiony mog¹ podj¹æ partnersk¹ wspó³pracê z w³adzami centralnymi oraz unijnymi urzêdami. Mog¹ sprawnie korzystaæ ze œrodków pomocowych Unii Europejskiej oraz zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie gmin i powiatów. Forum Regionów ma w tym dopomóc. Organizatorami Forum Regionów jest miasto Niepo³omice oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy, którego Forum Regionów jest integralna czêœci¹. Miasto i Gmina Niepo³omice po³o one s¹ 25 kilometrów na po- ³udniowy-wschód od centrum Krakowa. Miasto nie straci³o ani roku od czasu powstania znanych nam w aktualnej formie samorz¹dów terytorialnych. Dziêki temu sta³o siê wzorem gospodarnoœci, zaradnoœci i skutecznoœci w przyci¹ganiu inwestycji zagranicznych. Forum Ekonomiczne w Krynicy to najwiêksze œrodkowoeuropejskie wydarzenie, które sta³o siê wa nym miejscem na mapie politycznej i gospodarczej œwiata, bodaj jedynym, gdzie w tak licznym gronie Wschód spotyka siê z Zachodem. Tak opiniotwórcze dzienniki, jak Le Monde czy Le Soir okreœli³y je mianem Davos Wschodu. Forum Regionów ma byæ wydarzeniem cyklicznym, platform¹ spotkañ i wymiany myœli wszystkich zainteresowanych sprawami samorz¹du i regionów. W I Forum Regionów uczestniczy³o blisko 200 samorz¹dowców ró nego szczebla z Polski, S³owacji i Czech. FORUM M ODYCH Tego typu spotkanie nie by³oby mo liwe nigdzie indziej mówi¹ uczestnicy Forum Ekonomicznego M³odych Liderów Nowym S¹czu. Malte Koppe z Niemiec twierdzi, e we w³asnym kraju nie mia³by okazji uczestniczyæ w spotkaniu tak wielkiego formatu jakim jest Forum. Dla Aliaksandra Karstena z Bia³orusi najwa niejsza by³a mo - liwoœæ spotkania z politykami do których we w³asnym kraju nie ma dostêpu. W dodatku mogliœmy pytaæ o co chcemy podkreœla Aliaksandar. Forum M³odych Liderów w Nowym S¹czu zgromadzi³o blisko 200 osób z 33 krajów. Przez cztery dni uczestnicy wziêli udzia³ w kilkunastu dyskusjach panelowych, kilkudziesiêciu spotkaniach i warsztatach. Mieli te okazjê przyjrzenia siê z bliska polskiemu Davos. Nowos¹deckie Forum jest programem partnerskim dla Forum Ekonomicznego w Krynicy. Forum w Nowy Saczu by³o spotkaniem m³odych liderów spo³ecznych, gospodarczych i politycznych z pañstw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. Dalia Grybauskaite, Komisarz Europejski, podczas spotkania z uczestnikami Forum powiedzia³a: Nie wiemy jaka bêdzie Europa, jej przysz³oœæ zale y od m³odzie y. Je eli bêdzie to taka m³odzie jak na Forum M³odych Liderów, to dla Europy zrobimy wszystko czego ona potrzebuje. Razem z wybitnymi goœæmi uczestnicy mieli okazjê mówiæ o znaczeniu solidarnoœci we wspó³czesnym œwiecie, o tym jak byæ liderem, a tak- e o relacjach miêdzy polityk¹, a ekonomi¹. Wa nym i budz¹cym wiele emocji tematem by³a wizja wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Rosj¹. Forum by³o trybun¹ pogl¹dów, opinii, wizji m³odego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia wspó³czesnoœci, ale tak e po prostu okazj¹ do spotkania 20-kilkulatków. Prezentowali swoje narodowe potrawy, piosenki, mówili o kulturze, zwyczajach i historii swoich ojczyzn. Nowoscia trzeciej edycji Forum byla transmisja wszystkich obrad w interencie on-line. Dla mnie Forum to najlepszy sposob na kreowanie przyszlej Europy : powiedzial Jorge Andersson, uczestnik ze Szwecji. Krzysztof Rz¹dkowski

6 6 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 WYPRAWA ZA MIASTO W zwi¹zku z obchodami Europejskiego Dnia bez Samochodu Oœrodek Sportu Rekreacji w Legnicy zaprasza rodziny oraz indywidualnych rowerzystów do udzia³u w Rowerowej Wyprawie Za Miasto. 22 wrzeœnia zamieñ swój samochód na rower. SpêdŸ ten dzieñ na rowerze wœród grona bliskich i w zgodzie z natura, by poczuæ powiew wiatru na twarzy i pêd powietrza okalaj¹cy Ciebie i Twój bicykl. Tak by³o na ostatniej rowerowej imprezie Wyprawa wyruszy o godz spod siedziby OSiR. Uroczysty korowód przejedzie ulicami: Najœwiêtszej Marii Panny Obserwacje Matki Polki Fot. (os) przez Rynek i ulic¹ Z³otoryjsk¹ w kierunku Starego M³yna w Duninie. W programie Wyprawy organizator zapewnia liczne atrakcje: zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Kaczaw¹, poczêstunek wiejskim jad³em, przejazd grupy œcie k¹ historyczn¹ przyrodnicz¹ pod nazw¹ Szlakiem Naszych Przodków, konkursy i quizy rowerowe w których najlepsi zostan¹ nagrodzeni. Dodatkowo ka dy uczestnik kupuj¹c w biurze zapisów ksi¹ eczkê Kolarskiej Odznaki Turystycznej, bêdzie móg³ zdobyæ pierwsze punkty na odznakê kolarsk¹. Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ okolicznoœciowe naklejki na rower. Do zobaczenia na Wyprawie. Nie zwlekaj ruszaj z Nami! Wpisowe 3 z³ indywidualnie, 5 z³ rodzina. Wiêcej informacji udziela: Centrum Informacji przy OSiR w Legnicy, ul. NMP 7, tel. 076/ (os) Z Pajacykiem NA CZASIE KGHM Ecoren do³¹czy³ do grona przedsiêbiorstw, które wspó³pracuj¹ z firm¹ Pryzmat i przekazuj¹ jej bezp³atnie zu yte tusze i tonery. Dziêki akcji Oddaj pusty Pajacykowi Polska Akcja Humanitarna mo e obj¹æ do ywaniem jeszcze wiêksze grono dzieci w ca³ej Polsce. Przedsiêwziêcie Oddaj pusty Pajacykowi prowadzone jest od kilku lat przez firmê Pryzmat wspólnie z Polska Akcj¹ Humanitarn¹, kierowan¹ przez Janinê Ochojsk¹. KGHM Eforem, przekazuj¹c bezp³atnie wroc³awskiej firmie zu yte tonery i g³owice, przyczynia siê do finansowego wsparcia akcji PAH. Centrala Grupy Pryzmat w zamian za puste tonery przekazuje bowiem ich równowartoœæ na konto bankowe Polskiej Akcji Humanitarnej. Akcja Oddaj pusty Pajacykowi jest doskona³ym przyk³adem na to, jak w prosty sposób mo na wesprzeæ najbardziej potrzebuj¹cych dzieci, dla których fundowany przez PAH obiad czêsto jest jedynym ciep³ym posi³kiem w ci¹gu dnia. A niedo ywienie wp³ywa negatywnie na ich rozwój psychofizyczny i zdolnoœæ uczenia siê, zmniejszaj¹c ich szanse na równy start. Tymczasem jeden posi³ek to naprawdê niewielki wydatek, równowartoœæ 2,5 z³otego. Do tej pory w akcji Oddaj pusty Pajacykowi ponad tysi¹c darczyñców w tym równie KGHM Ecoren - wspólnie przekaza³o na do ywianie dzieci prawie 400 tys. z³. KGHM Ecoren otrzyma³ za swoje zaanga owanie i wsparcie certyfikat od firmy Pryzmat oraz list z podziêkowaniami od organizatorów akcji. Firma od pocz¹tku anga uje siê w ycie spo³eczne regionu, wspiera lokalne przedsiêwziêcia z zakresu sportu, kultury, oœwiaty i zdrowia, nie zapomina równie o najs³abszych i potrzebuj¹cych w ca³ym kraju. Odpowiedzialnoœæ spo³eczna gra istotn¹ rolê w misji i strategii firmy, podobnie jak dzia³alnoœæ proekologiczna. (is) czyli dusza pirata... drogowego Od d³u szego czasu obserwujemy na naszych miejskich drogach zwiêkszone natê enie ruchu drogowego. Jak siê jeÿdzi po mieœcie wie ka dy kierowca. I ka dy skwituje krótko koszmar. Jest to sytuacja niew¹tpliwie zwi¹zana z remontem dróg ( np. ul. Kartuskiej) jak równie znacznym wzrostem iloœci pojazdów. W ostatnich trzech latach w Legnicy przyby³o ich ponad 20 tysiêcy. Wynikaj¹ z tych powodów komplikacje typu: wyd³u ony czas przejazdu, nerwówka, wiêksze i mniejsze st³uczki, a tych ostatnich jest wcale nie ma³o. Myœlê, e g³ównym ich powodem nie s¹ opisane wy- ej przyczyny. W g³ównej mierze jest to po prostu wynik bezmyœlnoœci, wrêcz g³upoty wielu kierowców, ca³kowitego braku kultury i ewidentnego ³amania przepisów drogowych. ywym tego przyk³adem mo e byæ choæby skrzy- owanie ulic: II Armii Wojska Polskiego na wysokoœci ul. Rzemieœlniczej i zjazdu do Reala. Od kilku dni miêdzy godzin¹ 14-t¹ a 17-t¹ dziej¹ siê tam sceny iœcie dantejskie. Nikt nie przestrzega sygnalizacji œwietlnej, sznury pojazdów jad¹cych z centrum i do centrum wyje d aj¹ poza ni¹ blokuj¹c tym samym na ca³ej d³ugoœci przejazd z Rzemieœlniczej do marketu i odwrotnie. Na œrodku skrzy owania tworzy siê skomplikowany wêze³ gordyjski. S³ychaæ ci¹g³y ryk klaksonów (nie wiem po co tr¹biæ na tego przed nami, skoro on i tak nie mo e siê ruszyæ z miejsca?), a z reakcji kierowców bez trudu mo - na siê domyœleæ co mówi¹ i krzycz¹ w tym momencie. Tego na szczêœcie nie s³ychaæ. We wtorek karetka jad¹ca na sygnale do chorego musia³a zjechaæ z g³ównej trasy nie mog¹c siê przedrzeæ w kierunku mostu. Nagminnym procederem jest u ytkowanie przez wielu kierowców wyje d aj¹cych z ul. Rzemieœlniczej w kierunku centrum chodnika. Omijaj¹ w ten sposób stoj¹ce przed nimi pojazdy kieruj¹ce siê na wprost. W wielu przypadkach beztrosko jad¹ niemal po nogach przechodniów oczekuj¹cych na zmianê œwiate³. Takich miejsc w mieœcie jest wiêcej. Jak ukróciæ ten proceder? Z takim pytaniem zwróci- ³am siê w œrodê do Naczelnika Sekcji Ruchu Drogowego, pana Dariusza Naspiñskiego. Policja zna problem i wcale nie pozostaje obojêtna. Jak mi powiedzia³ pan Naczelnik w wielu newralgicznych punktach miasta pojawi³y siê patrole nadzoruj¹ce ruch. Tak jest miêdzy innymi na skrzy owaniu z ul. Witelona. I uwaga piraci tak bêdzie równie na krzy ówce wy- ej opisanej, a tak e w kilu innych miejscach miasta. Pojawi¹ siê nie tylko panowie w mundurach, liczcie siê z mo liwoœci¹ pozostania bohaterem ukrytej kamery! I pora na refleksjê drodzy kierowcy. Czas ka dego z Fot. (Eva) nas jest cenny, ale czy wart ceny st³uczonego reflektora, obitych drzwi lub co gorsza uszkodzeñ cia³a? Czêsto zreszt¹ nienale ¹cego do sprawcy, niestety. Wiêcej wyobraÿni, kultury no i gumowych krawê ników yczy wszystkim za kó³kiem Eva Piastowska

7 EKOLOGICZNIE CZWARTEK 13 WRZEŒNIA i po imieninach 7 Ju po raz pi¹ty legnicki Oœrodek Sportu i Rekreacji zorganizowa³ Imieniny Ulicy Najœwiêtszej Marii Panny. Wœród przygotowanych ró norodnych atrakcji nie zabrak³o tañców, œpiewu i kabaretu. A wszystko to na dwóch scenach. Fina³owym koncertem Imienin Ulicy by³ wystêp trzech tenorów Dariusza Stachury, Adama Zdunikowskiego i Paw³a Ska³uby, którzy zaœpiewali pieœni neapolitañskie, latynoamerykañskie i z repertuaru Jana Kiepury z towarzyszeniem Salonowej Orkiestry Johana Straussa pod dyr. Piotra Skubisa. Tegorocznym przysmakiem Imienin by³y knedle ze œliwkami na s³odko, które za symboliczn¹ z³otówkê mo na by³o kupiæ przed siedzib¹ OSiR-u. (jusz) Fot. (jusz, os)

8 CMYK 8 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 PATRZ!!! Ale widok! Kierunek Lubin! Z wie y na wie ê Hen, daleko...blokowiska Wielu z nas wielokrotnie przechodzi³o obok najwy szego punktu widokowego w Legnicy, którym jest wie a œw. Piotra, zastanawiaj¹c siê, jak jest tam na górze, gdzie dostêp ma tylko wiatr, go³êbie i ekipa remontowa. W ramach II Pikniku Historyczno Kulturalnego Œwiat siê nie liczy bez Legnicy mo na by³o podziwiaæ Legnicê, stoj¹c na szczycie wie y œw. Piotra. Co prawda remont budowli nie zosta³ jeszcze ukoñczony i zwiedzaj¹cy j¹ turyœci musieli zadowoliæ siê widokiem przez okna w ni szej jej czêœci, ale miejmy nadziejê, e wkrótce bêdzie mo na wejœæ na sam¹ górê bez jakichkolwiek komplikacji. Historia wie y œw. Piotra siêga czasów panowania Henryka Brodatego, który na prze³omie XII i XIII w. kaza³ przebudowaæ drewniano ziemny zespó³ grodowy wznosz¹c w jego miejsce budowle z ceg³y. W ten sposób Zamek Piastowski zosta³ jedn¹ z pierwszych na ziemiach polskich murowanych warowni, co bardzo siê przyda³o podczas ataku Mongo³ów na Legnicê w 1241 r. Pierwotnie wie a œw. Piotra mia³a 20 m wysokoœci, a jej mury by³y grube na 4,5 metra. Trzeba przyznaæ, e by³a to budowla bardzo trudna do zdobycia. Kiedyœ, aby dostaæ siê do jej wnêtrza, nale a³o przejœæ do niej schodami umieszczonymi w górnych kondygnacjach, bowiem najwy - szy punkt widokowy Legnicy, oprócz tego, e ochrania³ zamek, by³ równie miejscem ostatecznej obrony, w którym mog³a schroniæ siê rodzina ksi¹ êca. Za czasów Ludwika II wie a zyska³a oœmioboczn¹ nadbudowê zwieñczon¹ kamiennym gzymsem, na którym wspiera³a siê kamienna balustrada, do wykonania której nasz ksi¹- ê sprowadzi³ kamieniarza a z Saint Denis pod Pary em. Oprócz Dwa razy g³oœniej ni w Krakowie wspomnianego ju wy ej przeznaczenia, budowla s³u y³a równie za wiêzienie, które znajdowa³o siê w jej ni szych partiach, natomiast Fot. (irek) na górze by³y izby mieszkalne. Czekamy na otwarcie wie y dla turystów. Nie tylko od œwiêta! (Irek) Patronat e-piastowska VIII Œwiêto Miodu i Wina Za szeœcioma górami, za szeœcioma lasami, tam, gdzie las z kroku na krok gêœciejszym siê staje, tam, gdzie wrzosowiska ³anami siê œciel¹, tam, gdzie rzadki cz³owiek w zgodzie z natur¹ swój byt wiedzie tam znajdziesz Wrzosow¹ Krainê. Nie szukajcie jej w adnej bajce, jeœli chcecie tê krainê odwiedziæ trzeba wybraæ siê w okolice Gromadki, Chocianowa i Przemkowa. Nazwa jest magiczna, ale miejsce w pe³ni prawdziwe nazwa pochodzi od rozleg³ych wrzosowisk, które s¹ ozdob¹ naszego regionu i wyj¹tkowe w skali europejskiej. Niepowtarzalne piêkno wrzosów, ³¹k i lasów tej krainy urzeka ka dego, kto raz odwiedzi³ to miejsce. Ludzie s¹ tu serdeczni, smak jad³a i napojów niepowtarzalny. Wspó³graj¹ tu ze sob¹ kultury ³emkowska, polska, romska i jugos³owiañska. A wszystko to w zgodzie z natur¹. Kraina iœcie bajkowa i jak na tak¹ krainê przysta³o szczêœliwi ludzie œwiêtuj¹ tam bardzo czêsto. By³a emkowska Watra, Œwiêto Wrzosu i Œwiêto Jagody. 23 wrzeœnia odbêdzie siê Dolnoœl¹skie Œwiêto Miodu i Wina. Nieoficjalnie impreza po raz pierwszy zorganizowana zosta³a w 1999 roku. Wtedy by³o to jednodniowe wydarzenie, po wielu latach impreza nabra³a rangi i sta- ³a siê bardzo atrakcyjnym wydarzeniem regionu i na sta³e wpisa- ³a w krajobraz lokalnej spo³ecznoœci. Licznie przybyli goœcie mog¹ liczyæ na szereg atrakcji przygotowanych przez organizatorów Œwiêta. Przemkowska impreza to raj nie tylko dla goœci, lecz tak- e dla producentów i mi³oœników win i miodu. To z jedynym w swoim rodzaju miodem wrzosowym z Borów Dolnoœl¹skich kojarzone jest œwiêto. Jego specyficzne w³aœciwoœci zosta³y dostrze one a miód zosta³ on wpisany na Listê Produktów Tradycyjnych prowadzon¹ przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. By³ to pierwszy dolnoœl¹ski produkt, który znalaz³ siê na tej liœcie, a obecnie czeka na rejestracjê w systemie europejskim jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Ten w³aœnie miód oraz inne gatunki miodów, miody pitne i pozosta³e produkty pszczele oraz wina, sprzêt pasieczny i sadzonki winoroœli mo na zakupiæ podczas imprezy. Nie brakuje odczytów i prelekcji na temat zdrowotnych w³aœciwoœci prezentowanych produktów. Tradycj¹ s¹ równie konkursy na Wzorow¹ Pasiekê i Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne Dolnego Œl¹ska. Bieg po miód, sadzenie miododajnych lip, degustacje miodu, win i wiele innych atrakcji czeka na wszystkich goœci, którzy odwiedz¹ Wrzosow¹ Krainê podczas œwiêta. Lilla Sadowska Fot. (wrzosowakraina.pl)

9 SLICZNOŒCI CZWARTEK 13 WRZEŒNIA CMYK Zag³êbie bogate w miss Ju w najbli szy pi¹tek (21.09) telewizja Polsat poka e fina³ konkursu Miss Polski Galê w Warszawskim Teatrze Roma poprowadz¹ Aneta Krêglicka i Krzysztof Ibisz. W tym roku o tytu³ najpiêkniejszej ubiega siê 26 finalistek z ró nych stron Polski. W gronie finalistek znalaz³y siê dziewczyny, które bêd¹ reprezentowaæ nasz region w konkursie na najpiêkniejsz¹ kobietê Polski. Do rywalizacji o miano najpiêkniejszej pretendowaæ bêdzie m. in. Ewelina Chojniak z Lubina (4), wymiary: , 176 cm wzrostu, 21 lat, studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, zodiakalna waga, ulubiony kolor: czerwony, ambicje yciowe: Jeœli coœ jest warte zobaczenia, doœwiadczenia i poczucia. Chcê to zobaczyæ, doœwiadczyæ i poczuæ. Tytu³y zdobyte do tej pory: Miss Bikini Sunny Club Music 2007, II vice Miss Ziemi Dolnoœl¹skiej 2007 (organizator: Izabela Maciuszek Szko³a Wiza u i Pielêgnacji Urody Legnica) oraz Joanna Spychalska z Lubina (22), wymiary: , 174 cm wzrostu, 18 lat, Miss Dolnego Œl¹ska Najwa niejsze to wykszta³cenie, nastêpnie kariera choæby w modelingu lub wiza u (stylizacja), ulubiony kolor to czerwony, uwielbia czytaæ ksi¹ ki, a najwiêksz¹ wartoœci¹ dla Joanny jest mi³oœæ. Wœród dziewczyn ubiegaj¹cych siê o tytu³ Miss Nastolatek 2007 znalaz³y siê m. in.: El bieta Gruziñska z Legnicy (33), ur. 25 marca 1991 r., wymiary: , 172 cm wzrostu, to tak e finalistka Miss Ziemi Dolnoœl¹skiej 2007, Miss Publicznoœci 2007 (Pó³fina³ Miss Polski Nastolatek 2007). El - bieta chcia³aby rozpocz¹æ studia na dobrej uczelni, dra ni¹ j¹ ludzie, którzy udaj¹ kogoœ kim nie s¹. Ceni rodzinê i przyjació³. Kolejn¹ reprezentantk¹ miasta Legnicy jest 15- letnia - Luiza Macinkiewicz (43), ur. 5 sierpnia 1992 r., wymiary: , 176 cm wzrostu. Jest zdobywczyni¹ tytu³u Miss Ziemi Dolnoœl¹skiej Nastolatek W przysz³oœci chcia³aby zostaæ stewardes¹, zwiedzaæ œwiat, poznawaæ ludzi o ró nych narodowoœciach. Nie wyklucza te pozostania modelk¹. Luizê - dra ni narzekanie wœród maruderów, ceni szczeroœæ. Odliczanie rozpoczête, trzymamy kciuki za dziewczyny i yczymy powodzenia. (krs) Fot: arch. red. Luiza Marcinkiewicz z Legnicy Otwarta na œwiat i ludzi, maruderom mówi NIE, ceni szczeroœæ El bieta Gruziñska z Legnicy - Ceni rodzinê i przyjació³, dra ni¹ j¹ ludzie, którzy udaj¹ kogoœ kim nie s¹ Joanna Spychalska z Lubina Najwiêksz¹ wartoœci¹ jest dla Joanny mi³oœæ, stawia te na dobre wykszta³cenie Ewelina Chojniak z Lubina Jeœli coœ jest warte zobaczenia, doœwiadczenia i poczucia. Chcê to zobaczyæ, doœwiadczyæ i poczuæ

10 10 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 HISTORIA Dzieciom kazano byæ doros³ymi 6 maja 1945 r., skapitulowala Festung Breslau. Korzystajac z uprzejmosci redakcji Gazety e-piastowskiej pragnalbym podzielic sie z Czytelnikami kilkoma wspomnieniami z tego strasznego okresu. Do roku 1939 mieszkalem wraz z rodzicami w malym wielkopolskim miasteczku Ostrzeszowie oddalonym od Wroclawia o ok. 90 km. Gdy skonczylem 12 lat, zgodnie z obowiazujacym na terenie tzw. Warthegau obowiazkiem pracy, zostalem skierowany do pracy jako goniec w kasie oszczednosci w Ostrzeszowie. Cala wojne pozbawiony bylem prawa uczeszczania do szkoly. W roku 1941 po ucieczce do Wroclawia mojej najstarszej siostry, która chciala uniknac wywiezienia na roboty przymusowe w glab Niemiec, rodzina nasza zostala wyrzucona z zajmowanego mieszkania i umieszczona w malym pokoiku na poddaszu. Na tym niestety sie nie zakonczylo. W dniu 15 czerwca 1944 r. Niemcy przeprowadzili jedna z najwiekszych akcji wysiedlenczych polskich rodzin w Ostrzeszowie. Godz. 3:00 nad ranem: gwaltowny lomot do drzwi, wchodza zandarmi oraz cywil z lista w reku. Familie Podlak? Ojciec potwierdza. Gardlowe krzyki zandarmów: Alle raus, schnell. Mamy 10 minut na opuszczenie naszego mieszkania, pozwalaja zabrac tylko tyle, ile mozna uniesc w jednej rece. Tracimy reszte dobytku, który udalo nam sie zabrac podczas pierwszego wyrzucenia z naszego przedwojennego mieszkania. Dalsze wojenne losy to transport kolejowy do obozu w Lodzi i dalej, do Dachau oraz Augsburga. A stamtad kolejnym transportem blizej Polski, do ówczesnego Breslau. Miasto to bylo juz nam znane. W Breslau od 1941 r. przebywala moja najstarsza siostra Felicyta, która po aresztowaniach dokonanych przez gestapo w czerwcu 1942 r. w zwiazku z dzialalnoscia tajnej polskiej organizacji Olimp i zwolniona po kilku miesiacach pobytu w wiezieniu, zmuszona zostala do wyjazdu wraz z swoim niemieckim pracodawca do Obornik Wlkp. We Wroclawiu koczujemy przez kilka dni wraz z wieloma innymi rodzinami na swoich malych tobolkach w korytarzach niemieckiego Arbeitsamtu przy Salzstr. (ul.cybulskiego). Po pewnym czasie zostajemy skierowani do pracy w kuchni szpitala Bethesda przy Gustav-Freitagstr.(ul.Dyrekcyjna), obecna klinika ginekologiczna. Moja rola to obieranie w piwnicy ziemniaków. Wkrótce potem zapadam na szkarlatyne i dyfteryt. Zostaje umieszczony w szpitalu chorób zakaznych przy Domplatz (plac Katedralny), gdzie obecnie znajduje sie Seminarium Duchowne. I tam po okresie przesladowan i pobycie w obozach, spotykam sie z niepojetym w owych czasach czlowieczenstwem. Pewnego dnia w trakcie obchodu lekarskiego starszy, siwy jak golab lekarz pokazuje na mnie palcem i mówi: der kommt auch mit (ten pojedzie tez). Na te slowa szybko reaguje siostra szpitalna: Aber Herr Doktor, das ist ein polnisches Kind (Ale panie doktorze, to jest polskie dziecko). Lekarz powtarza swoje i idzie dalej. Nazajutrz wraz z grupa rówiesników wyjezdzam do prewentorium Mariahofhen w Krummhubel (Karpacz). Rzadki to chyba los polskiego dziecka w czasie wojny. Do Wroclawia wracam po czterech tygodniach i z radoscia witam zwolnionego z wiezienia w Erlangen ojca. Matka z siostrami Teresa oraz Aleksandra pozostaja na terenie szpitala Bethesda, ja z ojcem zamieszkuje przy Klosterstr. 84 (ul. Traugutta) i zostaje skierowany do pracy w firmie drogeryjnej Boger przy Alsenstr. (ul. Czarnieckiego). Jesien 1944 r. Wroclaw zatloczony ponad miare. Przez miasto przewalaja sie tlumy Niemców uciekajacych z Polski przed nadciagajacym frontem. 14 pazdziernika 1944 r. pierwszy zwiastun zaglady miasta: nalot bombowy radzieckiego lotnictwa. Padaja pierwsze bomby, pierwsze widoczne zniszczenia, pierwsze ofiary. Miejsca uderzen bomb sa miejscami pielgrzymek ludzi. Równiez ja ogladam takie miejsca. Zapewne nikt nie przypuszczal wtedy, ze za kilka miesiecy cale miasto legnie w gruzach. Dalsze wypadki tocza sie szybko. Coraz blizej slychac wystrzaly artyleryjskie, wieczorem obserwujemy dalekie odblyski wybuchów. Naloty na miasto przestaja byc sensacja. Miasto z rozkazu Hitlera, jako wazny punkt strategiczny, zostaje ogloszone twierdza Festung Breslau i ma byc bronione do ostatniej kropli krwi. W dniu 20 stycznia 1945 r. ówczesny Gauleiter Hanke wydaje rozkaz ewakuacji prawie miliona mieszkanców miasta. Poczatek walk o Wroclaw pozwala na ponowne polaczenie sie naszej rodziny. Zamieszkujemy w piwnicy obok szpitala, w który po kilku dniach uderza bomba. Zostajemy zasypani w piwnicy. Tylko dzieki temu, ze znajduja sie tam równiez ranni zolnierze niemieccy, zostajemy odkopani. Niemcy wydaja rozkaz zgrupowania pozostalych w miescie obcokrajowców w obozach. Zostajemy skierowani do obozu mieszczacego sie w szkole przy Clausewitzstr. (ul. Hauke-Bossaka). W szkole tej koczujemy w nieludzkich warunkach, które najlepiej oddaje relacja ks. Peikerta, autora Kroniki oblezenia Wroclawia, niemieckiego proboszcza pobliskiej parafii sw. Maurycego: O godz mam odprawic nabozenstwo w obozie dla cudzoziemców w zenskiej szkole zawodowej przy Clausewitzstr. 19. Umieszczono tam przeszlo 3000 cudzoziemców: Polaków, Ukrainców, Czechów, Wegrów, Bulgarów, Francuzów. Gdy wszedlem do tego domu, uderzyl mnie widok trudny do opisania. Jest to jakby mrowisko pelne ludzi. Poniewaz swiatlo nie funkcjonuje, korzystac trzeba ze swiec. Wszystkie korytarze, wszystkie schody, wszystkie pomieszczenia sa zajete. Razem mlodzi i starzy, chlopcy i dziewczeta, mezczyzni i kobiety. Powietrze takie w calym gmachu, ze mozna sie udusic. I dalej pisze ksiadz Peikert: Tak, ci ludzie, ci cudzoziemcy nie zapomna o Niemczech. Opowiedza, jak ich ulokowano, drwiac z wszelkiej ludzkiej godnosci osobistej. Kazde zwierze domowe traktuje sie uczciwiej niz tych ludzi, których przemoca wyrwano z wlasnego domu i roli i którzy teraz ze lzami musza spozywac gorzki chleb wygnania. Oto, do czego prowadzi swiatopoglad, który wraz z negacja wszelkiej czlowieczej godnosci zlikwidowal pojecie ludzkosci; czlowieka, istote zywa traktuje sie jak zbedny balast. Bomba lotnicza uderza w tzw. skrzydlo francuskie obozu od strony ul. Worcella, ginie wiele osób. Po pewnym czasie obóz zostaje ewakuowany na Bergstr. (ul. Góralska) do drewnianych baraków. Baraki te polozone kilkaset metrów od linii frontu przebiegajacej wzdluz nasypu kolejowego nie daja zadnej ochrony przed padajacymi pociskami, od których codziennie gina ludzie. Dzien 25 marca 1945 r., Niedziela Palmowa. Po odrzuceniu kolejnego wezwania do kapitulacji Festung Breslau nad Wroclawiem rozpetuje sie pieklo. Trwaja falowe naloty lotnicze, bezustannie trwa ostrzal artyleryjski. Kanonada trwa kilkadziesiat minut. Nagle przejmujaca cisza. Wychodzimy przed barak. Naprzeciwko nas ogromny lej, stos polamanych belek, porozrzucane szczatki ludzkie i resztki dobytku. Jak mysmy to przezyli, Bóg jeden raczy wiedziec. Nastepnego dnia zostajemy ewakuowani do obozu Burgweide (Soltysowice), poczatkowo w barakach, a pózniej, na poczatku kwietnia, w pobliskich koszarach. Z przybyciem do tego obozu laczy sie jedno z moich najdramatyczniejszych przezyc. Na polu od strony Soltysowic lezaly szczatki zestrzelonego samolotu transportowego Ju-52. Jego sterczacy ogon widoczny byl z daleka. Mialem 14 lat. Wiedziony chlopieca ciekawoscia wraz z grupa rówiesników, korzystajac z wyrwy spowodowanej wybuchem pocisku w ogrodzeniu obozu, poszlismy ogladac wrak samolotu. Znajdowaly sie w nim zwloki spalonych niemieckich zolnierzy. Gdy wracalismy, zauwazyl nas komendant obozu. Ustawil nas wzdluz glebokiego rowu i polecil strazniko- wi rozstrzelac. Straznik zawahal sie, wiec komendant wyrwal mu z reki pistolet maszynowy i zaczal strzelac. Wskoczylismy do rowu i zaczelismy uciekac. Niestety oddane w naszym kierunku strzaly dosiegly 14-letniego chlopca z Serbii zabijajac go na miejscu, dwóch rannych chlopców uratowali mieszkancy obozu. Po zakonczeniu dzialan wojennych w tej sprawie prowadzono dochodzenie. 7 marca 1945 r. komendant twierdzy gen. Niehof oraz Gauleiter Hanke wspólnie podpisuja rozporzadzenie o powszechnym obowiazku pracy na terenie Festung Breslau. Obowiazek ten obejmuje chlopców od 10. roku zycia oraz dziewczeta od 12. Ja równiez otrzymuje swoja Arbeitsakarte der Festung Breslau (Karta pracy twierdzy Wroclaw) i od tej chwili wyruszam kazdego dnia z kolumna do wykonywania róznych prac na terenie miasta. Najstraszniejsza byla praca w tzw. Leichenkomando. Wyposazeni w reczny wózek zbieralismy po ulicach zwloki zabitych i wozilismy je do miejsc pochówku, np. na tereny skwerów w okolicy Dworca Nadodrze. Tak dzien po dniu, wsród jazgotu ciezkiej broni maszynowej, wybuchów bomb lotniczych oraz pocisków artyleryjskich, zyjac w stanie ciaglego zagrozenia, w czasie, gdy pomimo moich 14 lat kazano mi byc przedwczesnie doroslym, przezylem straszny okres oblezenia miasta Breslau, które wkrótce mialo stac sie polskim Wroclawiem. Az nadszedl ten dzien. 6 maja 1945 r. na wiezy obozu Burgweide zawisla przygotowana potajemnie: bialoczerwona. Jerzy Podlak (przedruk z: Królowa Pokoju nr 4(108), maj/czerwiec 2007, parafia MB Królowej Pokoju, Wroclaw)

11 CMYK BIURA SPRZEDA Y REKLAM Agencja Reklamy i Promocji MC ul. Libana 5, Legnica tel/fax 076/ , Biuro Eva Legnica, ul. Rzemieœlnicza 7-9 tel. 076/ , ABC Legnica ul. Wierzyñskiego 20 Biuro Pielgrzymkowo- - Turystyczne EL BIETA ul. N.M.P. 1, Legnica tel./fax. 076/ , Jacek Szymañski Rynek 12/2, Z³otoryja tel. 076/ , P.H.U.P. AS Krzysztof Staszczyk tel. 076/ , Og³oszenia drobne Og³oszenia drobne NIERUCHOMOŒCI Kupiê dzia³kê roln¹, ³¹ki w okolicach Œwierzawy, Z³otoryi, Jawora lub ze starymi budynkami gospodarczymi. Do 0,5 ha. Tel Kupiê dzia³kê budowlan¹, Legnica i okolice. Tel Kupiê mieszkanie dwupokojowe, nowe budownictwo w Legnicy, tel Kupiê dzia³kê budowlan¹ lub dom na legnickim Tarninowie. Tel Kupiê mieszkanie 3-pokojowe w starym budownictwie. Legnica. tel sprzedam mieszkanie 3-pokojowe z balkonem (73m2), centralne eta owe, I piêtro, pomieszczenie na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w okolicach Reala tel Mieszkanie 2 pokojowe 25m. kw. umeblowane, do wynajêcia, Mieszkanie 2-pokojowe 42m. kw., do wynajêcia, tel MIESZKANIA DO WYNA- JÊCIA CENTRUM LEGNI- CY WYREMONTOWANE, 2 POKOJE 46m2, tel. 076/ WIECZOREM US UGI CZYSZCZENIE DYWA- NÓW, WYK ADZIN, TAPI- CEREK KARCHER KOPARKO - ADOWAR- KA Sprzedam szorowarkê KAR- CHER do czyszczenia posadzek i wyk³adzin tel , 076/ Tarot zadzwoñ, poznaj swoj¹ przysz³oœæ LEKARSKIE BO ENA KASZEWSKA, SPE- CJALISTA NEUROLOGII DZIECIÊCEJ, TEL SPECJALISTA MEDYCYNY NATURALNEJ JERZY RAK, BIOENERGOTERAPIA, NASTAWIANIE KRÊGO- S UPA, ODCHUDZANIE, MASA E, UZALE NIENIA, LEGNICA UL. CHOJNOW- SKA 112/207, Medycyna naturalna m.stamberg - akupresura, bioenergia , PRACA Wspó³praca z regionalnym portalem internetowym. Legnica, Lubin, Jawor, Legnickie Pole, Prochowice, Chojnów. Tel Zatrudnimy fryzjerów do pracy na terenie Legnicy tel. 076/ , kom Zatrudniê murarza na terenie Legnicy i okolic Zatrudnimy tynkarzy i pomocników tynkarzy Zatrudniê kucharkê dodatkowa, œrednie tel SZUKAM FRYZJERA SPRZEDAM SPRZEDAM TANIO SUKNIE ŒLUBN rozm. 36 z DODAT- KAMI RÓ OWEGO HAFTU. DWUCZÊŒCIOWA: GORSET + SPÓDNICA. tel

12 12 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 CZAS WOLNY BOLES AWIEC 15 wrzeœnia 2007 od godziny 10:00 - OMB 2007: Tenis ziemny Otwarte Mistrzostwa Boles³awca 2007 TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO. Korty tenisowe ul. K. Paryskiej 16 wrzeœnia 2007 od godziny 15:00 - LegnicaOMB 2007: Szachy Otwarte Mistrzostwa Boles³awca 2007 TURNIEJ SZACHOWY. Centrum Gier i Zabaw ul. Piastów 17 wrzeœnia 2007 od godziny 17:30 - OMB 2007: Bryd Otwarte Mistrzostwa Boles³awca 2007 TURNIEJ BRYD OWY. Klub Liliput 15 wrzeœnia 2007 od godziny 12:00 - Festyn w parafii Festyn Parafii pw. Wniebowziêcia NMP i œw. Miko³aja. Park Waryñskiego LEGNICA , godz. 22:00 Marta Przenios³o Quartet, Caffe Modjeska. Bilety I Miêdzy Narodowy Festiwal Teatralny MIASTO. Bilety 13 wrzeœnia (czwartek) inauguracja Festiwalu - Du a Scena Teatru emko - Teatr Modrzejewskiej, Legnicy, Polska - Sala by³ego teatru variétés przy ul. Kartuskiej/Kazimierza Wielkiego Cztery pory Miasta - koncert Orkiestry Kormorany - dziedziniec Zamku Piastowskiego 14 wrzeœnia (pi¹tek) Dramaty Modrzejewskiej - promocja antologii sztuk powsta³ych dla Teatry w Legnicy - Caffe Modjeska emko - Teatr Modrzejewskiej, Legnica, Polska - Sala by³ego teatru variétés przy ul.kartuskiej/kazimierza Wielkiego Akcja Trypody - Stalker Teatro, Turyn, W³ochy - Hala magazynowa by³ej Milany przy Œsiegiennego Krwawe wesele - Teatr aÿnia Nowa, Kraków- Nowa Huta, Polska - by³y bunkier sowiecki przy ul. Chojnowskiej 15 wrzeœnia (sobota) Odczucia czasu iluzje - wernisa wystawy poplenerowej studentów Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu - Hall Starego Ratusza Akcja Trypody - Stalker Teatro, Turyn, W³ochy - Hala magazynowa by³ej Milany przy Œciegiennego Przemiana Teatraluri Sardapi, Tbilisi, Gruzja -Sala by³ego WDK przy ul. Nowy Œwiat Wesele Lit Moon Theatre Company, Santa Barbara, USA - By³y Teatr Letni w Parku Miejskim Krwawe wesele - Teatr aÿnia Nowa, Kraków-Nowa Huta, Polska - by³y bunkier sowiecki przy ul. Chojnowskiej 16 wrzeœnia (niedziela) Wesele Lit Moon Theatre Company, Santa Barbara, USA - By³y Teatr Letni w Parku Miejskim Przemiana Teatraluri Sardapi, Tbilisi, Gruzja -Sala by³ego WDK przy ul. Nowy Œwiat Teatr.doc, Moskwa, Rosja / Ad Spectatores, Wroc³aw, Polska - Hale by³ych Zak³adów Hanka Bóg /honor /ojczyzna Teatru ustausta/2xu, Poznañ, Polska - Koœció³ Mariacki Teatr.doc, Moskwa, Rosja / Ad Spectatores, Wroc³aw, Polska -Hale by³ych Zak³adów Hanka Bóg / honor / ojczyzna Teatru ustausta/2xu /Poznañ, Polska/ -Koœció³ Mariacki Szmaty - dekoracje i kostiumy teatralne Ma³gorzaty Bulandy - Hala fabryczna na Jagielloñskiej Uroczyste zakoñczenie Festiwalu - Hala fabryczna przy ul. Jagielloñskiej PARAOLIMPIADA (pi¹tek) Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 3, ul. Mazowiecka 3, zawody p³ywackie (sobota) kompleks boisk Zespo³u Szkó³ Integracyjnych, ul. Wierzyñskiego 1 wstêp wolny zawody festyn rekreacyjny Po egnanie lata , godz. 22:00 - JAZZ&BLUES PROJECT, Legnica - Caffe Modjeska /Rynek. Bilety , godz. 16:00 - ASPN MiedŸ Legnica - - Rozwój Katowice. Miejsce: Legnica - stadion przy Alei Or³a. Bilety LUBIN , godz. 19:00 - Olga Boñczyk i Robert Kudelski w spektaklu muzycznym Teatru Piosenki pt.: George& Ira Gershwin.Du a Sala, bilety: 40 z³ , godz. 10:00 - V Lubiñski Dzieñ Fantastyki FANTASMAGORIA. Sale CK KINO MUZA: SIMPSONOWIE - WERSJA KINOWA 14 z³ NA FALI USA b/o 14 z³ SIMPSONOWIE - WERSJA KINOWA USA 14 z³ S ABY PUNKT USA z³ CZARNA DALIA USA z³ ZAKOCHANY MOLIER USA 14 i 16 z³ DOSKONA E POPO UDNIE POL 10 i 25 TRANSFORMERS USA 14 i 16 z³ JAWOR IV MEMORIA STEFANA MIELCZARKA REGULAMIN I. CEL: Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej. Uczczenie pamiêci Honorowego Obywatela Miasta Jawora - Stefana Mielczarka. II. ORGANIZATORZY, TKKF Jaworzanie w Jaworze, OSiR w Jaworze, Urz¹d Miejski w Jaworze, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Jaworze, Powiat Jaworski III. TERMIN I MIEJSCE: 16 wrzeœnia 2007 roku, Jawor godzina start i meta w Rynku przed ratuszem; DYSTANS: M (4 okr¹ enia po M) TRASA: bieg zostanie rozegrany ulicami miasta: Rynek, Chrobrego, Chopina, Koœciuszki, Strzegomska, Armii Krajowej, Pi³sudskiego, Legnicka, Rapackiego, 1-go Maja, Plac Wolnoœci, Grunwaldzka, Rynek IV. ZG OSZENIA: Zg³oszenia przyjmuje sekretariat zawodów z siedzib¹ : TKKF Jaworzanie ul.chrobrego 26a Jawor tel kontakt: BIURO ZAWODÓW - czynne w dniu r. od godziny 8.00 do godziny w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy Placu Bankowym 1. Po godzinie zg³oszenia nie bêd¹ przyjmowane. Po zarejestrowaniu siê i otrzymaniu numerów startowych zawodnicy przebieraj¹ siê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przy Placu Bankowym 1. Pierwsze 100 osób otrzyma pami¹tkowe koszulki. V. UCZESTNICTWO do udzia³u w biegu dopuszczeni zostaj¹ zawodnicy, którzy ukoñczyli 16 lat, posiadaj¹cy aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadaj¹ce aktualnych badañ lekarskich dopuszczone zostan¹ do startu po z³o eniu pisemnego oœwiadczenia, e bior¹ udzia³ w biegu na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ; osoby, które nie ukoñczy³y 18 lat zobowi¹zane s¹ przed³o yæ organizatorom pisemn¹ zgodê prawnych opiekunów. Op³ata startowego wynosi 20 z³. Osoby urodzone w 1937 roku i starsze s¹ zwolnione z op³aty startowej (po wylegitymowaniu siê stosownym dokumentem). VI. KATEGORIE WIEKOWE: Kat.I lat, Kat.II lat, Kat.III lat, Kat.IV lat, Kat.V lat, Kat. VI lat, Kat. VII lat, Kat. VIII 80 i starsi VII. NAGRODY: Kobiety (open) - I - V miejsce nagrody Mê czyÿni (open) I - V miejsce nagrody UWAGA!!! Zawodnicy nagrodzeni w kategorii open nie otrzymaj¹ nagród w kategoriach wiekowych. Nagrody te przechodz¹ na kolejnych w klasyfikacji zawodników. Kategorie wiekowe: kobiety I - III miejsce nagrody mê czyÿni I - III miejsce nagrody VIII. STRONA SPORTOWA: Nad prawid³owoœci¹ strony sportowej czuwa sêdzia g³ówny. IX. STRONA MEDYCZNA: Organizator zapewnia opiekê medyczn¹ od rozpoczêcia do zakoñczenia zawodów. X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE: Bieg bêdzie odbywa³ siê przy ograniczonym ruchu praw¹ stron¹ jezdni z zachowaniem szczególnej ostro noœci. W sprawach spornych nie objêtych regulaminem decyduj¹ sêdzia g³ówny i organizatorzy. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu. Zamówienia na noclegi nale y przes³aæ najpóÿniej do dnia r. do godziny na adres organizatorów ŒRODA ŒL SKA 15 wrzeœnia 2007 r. Œwiêto Wina: Trzecia Ogólnopolska Konferencja Winoroœlarska - Dom Kultury w Œrodzie Œl¹skiej Otwrcie wystawy poœwiêconej Tradycjom produkcji wina - Muzeum Regionalne w Œrodzie Œl¹skiej Sadzenie Miejskiej Winoroœli na dziedziñcu Muzeum Regionalnego Koncert zespo³u wokalnego Domu Kultury Onomatopeja - Dom Kultury w Œrodzie Œl¹skiej 16 wrzeœnia 2007 r Parada i uroczyste otwrcie Œwiêta przez w³odarzy miasta Koncerty zespo³ów muzycznych TYROLIA BAND - muzyka tyrolska z jod³owaniem, Onomatopeja - zespó³ wokalny z Domu Kultury, Biesiadni - œredzka kapela podwórkowa, Redlin - muzyka folkowa i etniczna, BALKAN SEVDAH - muzyka ba³kañska, serbska i macedoñska, z pokazem tañców, Pawe³ Wenderski z zespo³em - piosenki Violetty Villas 4.00 Mecz pi³ki no nej: AZS Wroc³aw Dru yna Kobiet - Roeben Ceramika Budowlana Pokazy: walk rycerskich, lepienie naczyñ metod¹ pradziejow¹, dmuchania szk³a, mincerstwa, czerpania papieru, kórnictwa, kaletnictwa, zakuwanie w dyby, kowalstwa, deptania winogron z wyborem Miss Winnego Grona, osada wojów œlê añskich KRUK, zabawy plebejskie Spektakl teatralny Jak sprytni Œredzianie z Tatarami walczyli w ramach projektu Ele mele dudki - DK w Œrodzie Œl¹skiej od Jarmark Œredzki - kramy z miodami i wyrobami z wosku pszczelego, kramy z sadzonkami i szczepami winoroœli, - kramy z rzemios³em artystycznym i wyrobami rêkodzie³a ludowego, kramy z wyrobami domowymi i ekologicznymi, - kramy z winem portugalskim, hiszpañskim, francuskim, niemieckim, z nowego œwiata, krymskim, polskim oraz winem domowym, - potrawy kuchni staropolskiej i kramy z wszelkim jad³em Pokaz Tañczace fontanny. Zapraszamy do udzia³u w jarmarku, w formie stoiska handlowo-prezentacyjnego. Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wyczerpuj¹ce wype³nienie karty zg³oszenia i odes³ania jej na adres: Z OTORYJA Swieto Pieczonego Ziemniaka, Zalew z³otoryjski ZOKiR VI Powiatowy Dzieñ Regionalisty. Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej POLKOWICE , godz. 19:00 Chór Filharmonii Wroc³awskiej w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans Cantate Domino sakralne utwory a capella. Koœció³ Matki Bo ej Królowej Polski Gotuj z Ann¹ S³odkoœci W³ochy to raj dla ³asuchów, to w³aœnie tutaj maj¹ swoje pracownie najlepsi cukiernicy. Jest to kraj wielkich mi³oœników ³akoci a zarazem twórców wspania³ych deserów. We W³oszech nieczêsto przyrz¹dza siê desery czy ciasta. Najczêœciej s¹ to owoce: soczyste czereœnie, dorodne truskawki, aromatyczne poziomki czy olbrzymi wybór melonów. Na wyj¹tkowe okazje W³osi potrafi¹ jednak zaszaleæ, wtedy zamawiaj¹ w cukierniach wykwintne dolci- s³odkoœci. W³oskie dolci s¹ niezwykle oryginalne i wprost rozp³ywaj¹ siê w ustach. Przyk³adem jest wspania³e tiramisu- deser pochodz¹cy z Toskanii, czyli biszkopty nas¹czone kawow¹, likierem i bogato przek³adane serkiem mascarpone. Pomyœlcie jesteœmy w Lombardii, pijemy espresso, a do tego chrupiemy kruche ciasteczko z migda³ami czyli amaretto. W tym regionie dostaniemy tak e wspania³y likier Amaretto o z³otej barwie, aromacie migda³ów, bez którego nie obêdzie siê oryginalne Tiramisu. Prawdziwi koneserzy kawy uwa aj¹ jednak, i najprzyjemniejsz¹ i najsmaczniejsz¹ forma podania amaretto jest espresso amaretto. W domu natomiast spróbujcie samodzielnie przygotowaæ przepyszny, zwalaj¹cy deser Tiramisu. Jego serce to w³aœnie amaretto oraz espresso. Jeœli nie macie w zanadrzu likieru migda³owego, dodajcie rum, czy brandy. Ja bardzo lubiê dodaæ kilka kropli likieru pomarañczowego lub sycilijskiej s³odkiej Marsali. TIRAMISU. Przygotujcie:350 ml kawy espresso, 2 ³y ki alkoholu (wed³ug uznania). Na krem:4 ó³tka,150 g cukru, 120 ml alkoholu, 450 g serka mascarpone, 250 ml œmietany kremówki 30 proc. Dodatkowo: ok. 40 pod³u - nych biszkoptów (najlepiej w³oskich savoiardi - w supermarketach), 2 du e ³y ki gorzkiego kakao. Przygotujcie espresso i dolejcie likier. Odstawcie do wystygniêcia. W du ym rondlu zagotujcie wodê. Do mniejszego garnka lub ma³ej metalowej miski wbijcie ó³tka i w k¹pieli wodnej wymieszajcie je razem z cukrem, a nastêpnie dodajcie wino i mieszajcie, a masa zgêstnieje. W miêdzyczasie zimn¹ œmietanê ubiæ na sztywno. Mascarpone prze³ó cie do du ej miski i wymieszajcie ³opatk¹ na jednolit¹ masê. Dodajcie krem zabaglione, wymieszajcie. Na koniec dodajcie ubit¹ œmietanê i delikatnie po³¹czcie. Przygotujcie pod³u ne naczynie do deseru. Po³owê biszkoptów zanurzcie w kawie, zanurzam po jednym i uk³adam od razu do naczynia. Teraz wy³ó cie po³owê masy serowej. U³ó cie kolejn¹ warstwê biszkoptów zamoczonych w kawie i ponownie wysmarujcie ca³oœæ pozosta³¹ mas¹. Na koniec posypujê ca³oœæ gorzkim kakao. Deser wstawiam do lodówki na ok.5 godzin. Tiramisu przed podanie posypujê upra onymi migda³ami, które tworz¹ mi³y chrupi¹cy akcent. To jest prawdziwa rozkosz. Kolejnymi przysmakami jest panna cotta, czyli lekka œmietanka oraz krem zabagione, wspania³y dodatek do ciast, ale równie deser sam w sobie. Jednak e najbardziej rozpoznawalnym i uznanym na ca³ym œwiecie w³oskim deserem s¹ lody w³oskie. Gelato mo na kupiæ niemal na ka dym rogu, ale my przecie chcemy poznaæ smaki w³oskie od a do z dlatego wst¹pimy do jednej z licznych tutaj GELATERIA lodziarni. Lody produkuje siê na ca³ym œwiecie, cukiernicy ci¹gle wymyœlaj¹ nowe smaki, ale nikt nie zaprzeczy, e prawdziwe lody s¹ tylko w³oskie, gêste, aksamitne, kremowe. Te lody nigdy nie bêd¹ twarde jak ska³a i o to w³aœnie chodzi. Nie maj¹, bowiem w swym sk³adzie wody, tylko najprawdziwsz¹ œmietankê, mleko, ó³tka i najwy szej jakoœci dodatki. Jeœli chcecie zjeœæ naprawdê dobry deser, to zawsze wybierajcie prawdziwe gelaterie, w których lody produkuje siê na miejscu, tradycyjn¹ metod¹, wed³ug oryginalnych receptur i na najwy szej jakoœci w³oskich urz¹dzeniach. Mo e nied³ugo i w naszym mieœcie bêdzie mo na skosztowaæ oryginalnej w³oskiej pizzy czy kremowych lodów, które to nie tylko z nazwy bêd¹ w³oskie, ale i ich smak bêdzie nam przypomina³ wakacje nad w³oskim wybrze em. Na koniec podajê przepis na pyszne brzoskwinie prosto Piemontu pó³nocno- zachodniego regionu W³och. Potrzebujecie: 4 ³adne brzoskwinie, 3 ³y ki posiekanych migda³ów lub orzechów, 1/4 szklanki cukru, ³y ka wiœniówki, 1/2 szklanki bia³ego wina, 4 ³y ki mas³a Brzoskwinie przekroiæ na pó³, wyj¹æ pestki. Migda³y wymieszaæ z cukrem, 3 ³y kami mas³a i wiœniówk¹, nape³niæ otwory po pestkach. Polaæ ca³oœæ winem i wstawiæ do wysmarowanej ³y ka mas³a formy na min. do œrednio nagrzanego piekarnika. Pozdrawiam Anna Kopcza PS. Jeœli macie jakieœ ciekawe wakacyjne przepisy które przywêdrowa³y z wami. Piszcie i podzielcie siê nimi. Adres e mail

13 SZTUKA Labirynty Fantastyki Diamentowy Wiek Neal Stephenson Kiedy John Hackworth po raz pierwszy dopuœci³ siê przestêpstwa, nawet nie zdawa³ sobie sprawy, co zapocz¹tkowa³ i w jak gêst¹ sieæ intryg siê wpl¹ta³. W œwiecie, w którym wszystko jest na wyci¹gniêcie rêki, gdzie domowe kompilatory materii potrafi¹ stworzyæ niemal ka dy ¹dany przedmiot, rozwój techniki determinuje los jednostki. O sile decyduje przynale noœæ do grupy i umiejêtnoœæ szybkiego reagowania na nadarzaj¹ce siê okazje. Ale œwiat ten skazany jest na zag³adê. Jego przysz³oœæ znalaz³a siê w rêkach ma³ej dziewczynki, która przypadkowo wesz³a w posiadanie pewnej wielce istotnej ksiêgi... Jest to jedna z najlepszych istniej¹cych ksi¹ ek fantastycznych, tak w konstrukcji œwiata jak i w fabule. W Diamentowym wieku œledzimy te dyskusjê, filozoficzny dialog o zaletach i wadach rozmaitych systemów filozoficzno-spo³ecznych. Ksi¹ ka jest wizj¹ najbli sz¹ utopii, jak¹ mo emy sobie wyobraziæ w XXI wieku. Ronin Frank Miller Ronin to samuraj pozbawiony pana. Bohater Ronina Franka Millera nie tylko utraci³ pana, ob³o ony kl¹tw¹, musi wêdrowaæ przez wieki, tropi¹c Agata - Zmiennokszta³tnego. Bowiem tylko pokonanie demona i pomszczenie œmierci mistrza mo e zmyæ plamê na honorze samuraja. Miller to legenda komiksu. Jego najbardziej znanymi pracami s¹ Daredevil, Powrót Mrocznego Rycerza i znakomita seria Sin City, a ostatnio tak e widowiskowo zekranizowana adaptacja 300 Spartan. Zanim jednak powsta³y te tytu³y, Miller najpierw napisa³ i narysowa³ Ronina. Komiks pochodzi z 1983 roku i jest pierwszym autorskim dzie³em Millera. Ju tu daje siê zauwa yæ jego d¹ enie do prze³amywania schematów i wykorzystywania w nowatorski sposób komiksowej konwencji. Jest to znakomita rozrywka dla mi³oœników japoñskiej kultury oraz nowoczesnych technologii. CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 Po Go Tanecznie w C est La Vie W najbli sz¹ sobotê (15 wrzeœnia) lubiñskim klubem C est La Vie zaw³adn¹ dÿwiêki Reggae, Ragga, Dancehall czy Ska. Podobnie bêdzie 29 wrzeœnia w tym samym miejscu. Organizatorzy planujê zapraszaæ ró nych Djów, prezentuj¹cych takie rytmy jak i inne. Pocz¹tki obu imprez to godzina 20:00, wstêp 4 z³ote. Rock w BOK W dniach wrzeœnia odbêdzie siê 12 Przegl¹d Zespo³ów Muzycznych Rock Blok w BOK w Boles³awcu. Pierwszego dnia w klubie Pegaz, od godz. 16 zaprezentuj¹ siê wszystkie zespo³y zakwalifikowane przez organizatora do Fina³u. Gwiazd¹ wieczoru w drugim dniu przegl¹du bêdzie zespó³ KASA CHORYCH. Koncert poprzedzony zostanie wystêpem Laureata Przegl¹du i zespo³u z Boles³awca. Organizator przewiduje dwie nagrody dla uczestników przegl¹du: nagroda g³ówna, nagroda publicznoœci. Dodatkowe informacje na stronie organizatora: 13 wyd. ISA wyd. Egmont Neal Stephenson Stephenson urodzi³ siê w 1959 roku w Fort Meade w stanie Maryland. Studiowa³ na Uniwersytecie Bostoñskim, najpierw fizykê, a nastêpnie geografiê. Po ukoñczeniu studiów pracowa³ naukowo, ale równie ima³ siê tak ró nych zajêæ jak naprawa samochodów czy uprawa ziemi. Zadebiutowa³ w 1984 roku powieœci¹ The Big U. W 1988 roku wyda³ kolejn¹ powieœæ Zodiac: Thriller ekologiczny (Zodiac: The Eco-thriller), ale prawdziw¹ s³awê i uznanie przynios³y mu dopiero jego nastêpne ksi¹ ki. Wydana w 1991 roku powieœæ Zamieæ (Snow Crash) zosta³a uznana przez krytyków i dziennikarzy za jedn¹ z najbardziej wp³ywowych ksi¹ ek lat dziewiêædziesi¹tych. Frank Miller urodzony 27 stycznia 1956 r. w USA. Od dziecka pragn¹³ rysowaæ komiksy. W wieku 19 lat przeprowadzi³ siê do Nowego Jorku, by mieæ bli ej do wydawców. Drzwi do kariery otworzy³o mu nowa wersja komiksu o Daredevilu. W roku 1983 wyda³ swój pierwszy autorski komiks Ronin. Bardzo wa nym utworem w karierze Millera jest Powrót Mrocznego Rycerza z 1986 roku, który obok Stra ników uwa any jest za komiks prze³omowy dla œwiata superbohaterów. W 1998 r. Ponadto napisa³ scenariusze dla wielu znanych rysowników, byli to m. in. Bill Sienkiewicz (Electra Assassin) i Simon Bisley (Bad Boy). Wkrótce start Mayday a 22 wrzeœnia startuje tak e inny, znany ju w ca³ej Polsce przegl¹d kapel rockowych Mayday Rock Festival w G³ogowie. Festiwal ma formê konkursu, w którym mog¹ wzi¹æ udzia³ amatorskie zespo³y muzyczne uprawiaj¹ce wszystkie gatunki szeroko pojêtej muzyki rockowej (folkrock, pop, hard rock, heavy metal, numetal, punk, gothic rock, industrial, grunge, hard core, blues, reggae, itp.). Do udzia³u w tegorocznej edycji Festiwalu zg³osi³y siê 153 grupy z ca³ej Polski, z których 36 zaprezentuje siê koncertach konkursowych. Koncerty te zaplanowano w terminach: 22 wrzesieñ 2007 (tego dnia z naszych zespo³ów wyst¹pi m.in.: NIEKONIECZNIE KORZENIE - reggae/dub - Legnica/ Lubin), 29 wrzesieñ 2007 (m.in. BIES - rock G³ogów), 6 paÿdziernik 2007 (m.in. H5N1 G³ogów; PUNKT KONTROLNY street punk Lubin), 13 paÿdziernik 2007 (m.in. OVERCAST progressive-rock-acid-jazz Lubin), 20 paÿdziernik 2007 (m.in. DOMESTIC WASTE - trash/death metal Wroc³aw / Trzebnica / Lubin), 27 paÿdziernik 2007 (m.in. COSMOSQUAD - rock Jawor). Laureaci poszczególnych przes³uchañ ponownie wyst¹pi¹ w klubie Mayday, w Finale imprezy 3 i 10 listopada. Natomiast odbêdzie siê Koncert Laureatów. Wœród nagród dla najlepszych oczekuj¹ m.in.: nagranie p³yty demo w profesjonalnym studio nagraniowym dla Laureata Festiwalu, nagrody rzeczowe dla Laureata Publicznoœci. Szczegó³owe informacje na stronie: Punk, ska, emo Znany jest ju sk³ad kapel na pierwszym koncercie rockowym (6 paÿdziernika) w Legnickim Centrum Kultury. Wyst¹pi¹ formacje ZABILI MI Ó - WIA (reggae-ska-punk - Bielsko-Bia³a; LENIWIEC (punk-rock - Jelenia Góra; oraz CZOSNEK (hardcore/punk - Bytom/Nowy Targ; ODSZUKAÆ LI- STOPAD (scr(emo)/hardcore - Nowy Targ; Informacje na bie ¹co o kolejnych imprezach o raz informacje o wykonawcach: (pejotl)

14 14 CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 STRZELEC Z JEDNYM MEDALEM W dniach 6-9 wrzeœnia br. w Zamoœciu odby³y siê 71 Mistrzostwa Polski Seniorów w ³ucznictwie. SPORT I REKREACJA Patronat e-piastowska Futsal zaprasza Stowarzyszenie Futbol 5 zaprasza dru yny z ca³ego regionu, chêtne do udzia³u w legnickiej lidze halowej pi³ki no nej. Rozgrywki rozpoczn¹ siê jesieni¹.. Zg³oszenia: tel , (m) Punkcik Remis na trudnym boisku w Kluczborku jest dobrym prognostykiem przed kolejnymi meczami. Tak krótko mo na skomentowaæ kolejny mecz Miedzi w trzeciej lidze. Jednak utrzymanie w tej klasie rozgrywek mog¹ zagwarantowaæ zwyciêstwa, na które czekaj¹ kibice... MKS Kluczbork 1-1 MiedŸ Legnica. Bramki: dla gospodarzy - Sobota 6, dla Miedzi Kret. (m) Ewa Strzelczyk - 6 miejsce z rekordem yciowy W tej dyscyplinie sportu zawodnicy walcz¹ o tytu³y i medale zespo³owe, i indywidualne. Mistrzostwa w Zamoœciu to jedyna impreza gdzie zawodnicy zdobywaj¹ równie medale na poszczególnych dystansach. Na jednym z nich (90 m) - Jacek Proæ zdoby³ srebrny medal. Poprosiliœmy o podsumowanie zawodów w Zamoœciu trenera Strzelca Artura Nagórnego - Jeden medal ale na dystan- Jacek Proæ zdobywca srebrnego medalu na 90m sie to skromny dorobek. Cieszy jednak fakt, e Jacek pomimo ciê kiego sezonu nale y w dalszym ci¹gu do œcis³ej krajowej czo³ówki. Dla mnie jako trenera wa ne jest równie to, e oprócz Jacka na wysokoœci zadania stanêli: Ewa Strzelczyk (6 m-ce) i Marcin Olszowy (12 m- ce). Zdajê sobie sprawê, e ka - dy start na zawodach mistrzowskich kojarzy siê Kobicom z medalami zdobytymi przez naszych zawodników. Ale podsumowuj¹c: 71 Mistrzostwa Polski Seniorów zaliczamy do udanych. Zawodnicy OS STRZELEC w Legnicy zajêli nastêpuj¹ce lokaty: uki Klasyczne mê czyzn Jacek Proæ - 6 miejsce indywidualnie i srebrny medal na najd³u szej odleg³oœci (90 metrów) Marcin Olszowy - 12 miejsce (rekord yciowy) Mateusz Janusz - miejsca od Grzegorz Zapiór - miejsca od Zespó³ w sk³adzie Proæ, Olszowy, Janusz, Zapiór zaj¹³ 6 miejsce przegrywaj¹c jednym punktem o wejœcie do 1/2 fina³u. uki klasyczne kobiet Ewa Strzelczyk - 6 miejsce (rekord yciowym) uki bloczkowe mê czyzn Jerzy Zapiór - miejsce 8-16 Jerzy Dzikowski - miejsce Jerzy Strzelczyk - miejsce Dru yna w sk³adzie Zapiór, Dzikowski, Strzelczyk zajê³a 9 miejsce. W zawodach startowa³o 185 zawodników i zawodniczek z ca³ej Polski. W najbli szym czasie OS STRZELEC w Legnicy jest organizatorem: Mistrzostw Dolnego Œl¹ska Dzieci i M³odzików (16 wrzeœnia) i Mistrzostw Dolnego Œl¹ska w kategorii OPEN (7 paÿdziernika) - ZAPRASZAMY. (krs) Pi³karskie talenty na start!!! Od 1 paÿdziernika ruszy JESIENNA LIGA PODWÓRKOWA w halowej pi³ce no nej organizowana przez Oœrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Liga rozgrywana bêdzie w dwóch grupach wiekowych: szko³y podstawowe i gimnazja. Liczba dru- yn, które mog¹ w niej wzi¹æ udzia³ jest ograniczona do 32 zespo³ów tj. po 16 w ka dej grupie. Zg³oszenia mo na sk³adaæ w siedzibie OSiR przy ul. N.M. Panny 7 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz Termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa z dniem 21 wrzeœnia br. Losowanie grup i kolejnoœci meczów odbêdzie siê 24 wrzeœnia o godz w hali sportowej przy ul. Sejmowej. Udzia³ w Lidze jest bezp³atny; wszyscy uczestnicy zostan¹ ubezpieczeni od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. W ubieg³orocznych rozgrywkach Ligi zwyciê- y³y : w grupie m³odszej FOOTBOL 5 przed FC BARCELONA i KA- CZAW, w grupie starszej WKS przed MKS i HISZ- PANI. Zaciêta walka wœród 185 zawodników i zawodniczek z ca³ej Polski

15 SPORT Z³oty Tyberiusz, Kuraœ siódmy Rokietnica ko³o Poznania goœci³a najsilniejszych ludzi w Polsce. W Wielkopolsce odby³y siê ostatnie zawody pucharowe si³aczy zaliczane do Mistrzostw Polski Strongman Do zawodów przyst¹pi³o 15 zawodników, którzy w tym roku startowali w zawodach pucharowych. Jak mo na by³o siê spodziewaæ triumfowa³ legniczanin Tyberiusz Kowalczyk i tym samym zdoby³ tytu³ Mistrza Polski Strongman Zawody przebiega³y w dwóch etapach. Po pierwszym etapie, czyli rozegraniu 2 konkurencji eliminacyjnych - opony i martwego ci¹gu na platformie - do œcis³ego fina³u przesz³o 8 najlepszych. Zawodnicy zmierzyli siê w szeœciu konkurencjach. Nikt nie by³ w stanie dorównaæ Tyberiuszowi, który po zaciêtej rywalizacji zosta³ Mistrzem Polski. Siódmy by³ Ireneusz Kuraœ z Lubina. Klasyfikacja koñcowa: 1 Tyberiusz Kowalczyk 37,5 p. 2 Lubomir Libacki 35 p. 3 Micha³ Szymerowski 29 p. 4 Tomasz Kowal 27 p. 5 Wojciech Jastrz¹b 23,5 p. 6 Jaros³aw Nowacki 23 p. 7 Ireneusz Kuraœ 23 p. 8 Artur Patyk 15 p. Ten rok chocia jeszcze siê nie skoñczy³ dla Tyberiusza nad którym patronat prasowy objê³a e- Piastowska ju jest bardzo udany. - Zdoby³em w tym roku wszystko, zosta³em Mistrzem Europy wspólnie z Irkiem Kurasiem, a teraz zdoby³em tytu³ Mistrza Polski Strongman. Ale najwiêkszy i najwa niejszym wydarzeniem tego roku jest to, e zosta³em tat¹. Obecnie mój synek ma ju ponad pó³ roku i adne zawody nie s¹ tak wa ne jak on, zreszt¹ ze wzglêdu na jego chorobê zrezygnowa³em z kilku imprez w tym roku. Wszystko, co robiê dedykujê Mojemu ma³emu Igorowi i mojej ukochanej onie. To ona musia³a zrezygnowaæ z treningów i zaj¹æ siê wychowaniem naszego synka - powiedzia³ œwie o upieczony mistrz. Niestety i pech nie omin¹³ Tyberiusza - w niedzielê Tyberian zerwa³ sobie biceps podczas treningu, sprawa jest doœæ powa na i mo e zakoñczyæ siê operacj¹. Mamy nadziejê, e szczêœcie uœmiechnie siê do niego i tym razem i obejdzie siê bez interwencji chirurga, czego mistrzowi yczymy. Lila Sadowska Fot. (org) CZWARTEK 13 WRZEŒNIA 2007 Na boiskach 15 Pi³karze czwartej, pi¹tej i szóstej ligi rozegrali kolejn¹ rundê rozgrywek. W klasie okrêgowej (V liga) pierwsz¹ pora kê ponios³a KuŸnia Jawor. IV liga: MiedŸ II Legnica 3-2 Wulkan Wroc³aw AKS Strzegom 1-2 Górnik Z³otoryja Prochowiczanka 1-2 Górnik Polkowice Pogoñ Oleœnica 2-3 BKS Bobrzanie Boles³awiec Nysa Zgorzelec 0-2 Œl¹sk II Wroc³aw Motobi K¹ty Wroc³awskie 0-1 Polonia/Sparta Œwidnica Górnik/Zag³êbie Wa³brzych 2-1 Polonia Trzebnica Karkonosze Jelenia Góra 2-1 GKS Kobierzyce Lechia Dzier oniów 0-3 MKS O³awa V liga Czarni Rokitki 2-3 Iskra Kochlice Nysa Wiadrów 0-2 Odra Chobienia Chrobry II G³ogów 1-2 Konfeks Legnica Zawisza Serby 0-3 Chojnowianka Iskra Droglowice 1-1 Arkon Przemków KuŸnia Jawor 0-2 Sparta Rudna Orkan Szczedrzykowice 6-1 Górnik II Polkowice Zamet Przemków 5-0 Platan Sichów Klasa A, grupa I Korona Czernina 4-2 Mieszko Ruszowice Sparta Przedmoœcie 1-2 LZS Ostaszów Zryw Kotla 2-4 Orze³ Czerna Iskra Kêb³ów 3-0 Dragon Jaczów Sparta Grêbocice 2-1 SP G³ogów Pogoñ Góra 1-0 Hajduk K³obuczyn P³omieñ Radwanice 2-0 Sokó³ Niechlów Grupa II Orze³ Miko³ajowice 4-1 Victoria Rzeszotary Krokus Kwiatkowice 1-4 D¹b Stow. Siedliska Odra Œcinawa 2-0 Relaks Szklary Dolne Stal Chocianów 1-2 B³êkitni Koskowice Mewa Kunice 3-3 Kolejarz Mi³kowice Kaczawa Bieniowice 4-0 Polonia Lisowice Cicha Woda Tyniec Leg. 3-2 Platan Siedlce Grupa III Iskra Jerzmanice Zdrój 3-2 Orze³ Zagrodno Rod³o Granowice 2-3 Rataj Paszowice Sparta Jawor 0-2 Sokó³ Krzywa Skora Jadwisin 2-1 Burza Go³aczów Wilkowianka 4-1 Lechia Rokitnica Klasa B Grupa I Victoria Psary 3-4 LZS Luboszyce Wiewierzanka Wiewierz 4-2 Victoria Siciny Barycz Osetno 3-0 Orla II W¹sosz Odra Grodziec Ma³y 5-0 Zjednoczeni Chróœcina Grupa II LZS Buczyna 1-5 Skarpa Orsk GLKS Gaworzyce 2-2 Z³ote Runo Piotrowice Odra Leszkowice 6-0 Têcza Kwielice LZS KoŸlice 3-2 Amator Wierzchowice agoszowia agoszów 2-1 Iskra Nielubia Sokó³ Jerzmanowa 4-0 Retków Grupa III B³ysk Studzionki 1-5 LZS Komorniki Fortuna Obora 0-7 Arka Trzebnice Victoria Parchów 1-3 Kryszta³ Chocianowiec LZS elazny Most 1-4 K³os Moskorzyn FC Kaczor Lubin 6-1 LZS Nowa Wieœ Lubiñska Grupa IV Ikar Mi³ogostowice 1-0 Kaczawa II P¹tnów-Szczytniki Czarni Dziewieñ 1-3 Huzar Raszówka Sparta Parszowice 0-1 Iskra Ksiêginice Unia Mi³oradzice 5-1 Victoria Niemstów Transportowiec K³opotów 7-1 Polonia Krzeczyn Wielki Grupa V Legniczanka 2-3 Gryf Olimpia Krotoszyce Zakaczawie Legnica 3-0 KS Legnickie Pole Zryw K³êbanowice 3-0 Plon Komorniki Czarni Golanka Dolna 0-4 Korona Kawice B³êkitni Koœcielec 1-5 Iskra II Kochlice Albatros Jaœkowice 2-2 Unia Rosochata Grupa VI LZS Bia³a 3-3 Polonia Witków Mewa Goliszów 3-3 P³omieñ Michów Czarni II Rokitki 1-4 Konrad Konradówka Chojnowianka II Chojnów 3-2 Iskra NiedŸwiedzice Orlik Okmiany 2-2 Radziechowianka Grupa VII Victoria Twardocice 4-0 Lubiatowianka Lubiatów Nysa Winnica 3-7 Huragan Proboszczów Orze³ Wojcieszyn 2-0 Polonia Brennik-Ernestynów Przysz³oœæ Prusice 1-1 Polonia Ernestynów LZS Czaple 0-3 Sêdzimirów P³omieñ Nowa Wieœ Grodziska 2-3 Huragan Nowa Wieœ Z³otoryjska Grupa VIII Derby Kosiska 7-0 Nysa II Wiadrów Wilki Ró ana 4-1 Polgeo Lusina BMB Consulting Jaros³aw 1-4 Grom Udanin Park Targoszyn 2-2 Bazalt Piotrowice Unia Mœciwojów 4-1 Che³my Che³miec Piotrowice Polder-a Damianowo 7-2 Zjednoczeni Snowidza (m)

16 CMYK 16 Tygodnik Kobiety i Mê czyzny Prosto z gwiazd BARAN (21 III 20 IV) Baranie, nadszed³ czas na powa ne przemyœlenia. Coraz bardziej potrzebujesz zmiany, bo uk³ad, w którym tkwisz od jakiegoœ czasu nie daje Ci satysfakcji. Jeœli czujesz, e Twój zwi¹zek nie przypomina tego, w który siê anga owa- ³eœ pomyœl o rozstaniu. Zdecyduj siê na zasadnicz¹ rozmowê w sprawach zawodowych, decyzje podejmuj z rozmys³em, ale nie zwlekaj z nimi. Gwiazdy bêd¹ Ci sprzyjaæ. BYK (21 IV 21 V) Byku, pozwól sobie na komfort lenistwa. Spakuj plecak i wyjedÿ gdzieœ chocia na kilka dni. Nie zwlekaj z t¹ decyzj¹, bo sezon urlopowy siê koñczy. Najlepiej wypoczniesz z daleka od wynalazków cywilizacji. Zrób sobie przerwê od informacyjnego szumu, a zobaczysz, e wszystko, ³¹cznie z Tob¹, stanie siê bardziej harmonijne. BLIZNIÊTA (22 V 20 VI) W najbli szym czasie BliŸniêta bêd¹ kreatywne i ambitne. Poczuj¹, e nadszed³ ich czas i œmia³o wciel¹ w ycie pomys³y, na realizacjê których dotychczas brakowa³o im odwagi. Szczêœcie bêdzie sprzyja³o BliŸniêtom szczególnie w sprawach finansowych, nie bójcie siê inwestowaæ gotówki na gie³dzie, mo ecie te spróbowaæ szczêœcia w grach losowych. RAK (21 VI 22 VII) Raki, które niedawno wróci³y z urlopów mog¹ mieæ problem z wdro eniem siê do pracy. Bêd¹ kapryœne i podenerwowane, dlatego lepiej schodziæ im z drogi. Doskona³ym sposobem na ob³askawienie Raka bêd¹ komplementy lub propozycja du ych zakupów, za które nie bêdzie musia³ zap³aciæ. Szczêœliwe dni Raka w tym tygodniu to wtorek i pi¹tek. LEW (23 VII 22 VIII) Lew w najbli szym czasie bêdzie nieco zadufany w sobie. Poczuje, e z ma³ego kotka przeistoczy³ siê w du e zwierzê. Stanie siê wymagaj¹cy i trudno bêdzie zaspokoiæ jego wymagania. Najbli szy tydzieñ nie bêdzie ³atwy dla wspó³domowników i wspó³pracowników Lwa. Najlepsz¹ metod¹ na przetrwanie Jego fanaberii bêdzie przeczekanie. Z³agodnieje, kiedy poczuje siê panem sytuacji. PANNA (23 VIII 22 IX) Panno, powa nie pomyœl o sprawach osobistych, pora zaprowadziæ w nich ³ad i porz¹dek. Odsuñ pracê na drugi plan i skoncentruj siê na sobie. Najbli szy tydzieñ bêdzie sprzyja³ wyjazdom i dobrej zabawie. Panny pozostaj¹ce w wolnych zwi¹zkach mog¹ te pomyœleæ o deklaracjach na przysz³oœæ. Najwiêcej satysfakcji sprawi¹ Wam d³ugie spacery u boku kogoœ bliskiego i mo liwoœæ porozmawiania z nim na luzie. WAGA (23 IX 23 X) Wago drzemi¹ w Tobie niespo yte pok³ady energii. Spróbuj j¹ spo ytkowaæ w sposób konstruktywny. Mo esz zaplanowaæ remont mieszkania lub wykazaæ siê artystycznie albo charytatywnie. Jeœli masz Wago zadatki na wolontariusza na pewno znajd¹ siê Wago tacy, którym przyda siê Twoja pomoc. SKORPION (24 X 21 XI) Skorpionie, Twój precyzyjny plan na przysz³oœæ okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. Ju dawno nie odczuwa³eœ tak du ej satysfakcji z ycia. Czas Ci sprzyja, bêdziesz chcia³ wiêkszej niezale noœci i Twoje pragnienie ma szansê siê spe³niæ. To dobry moment, abyœ zapisa³ siê na jakiœ dokszta³caj¹cy kurs lub rozwin¹³ siê zawodowo. Najwa niejsze, to znaæ swoje priorytety i za wszelk¹ cenê d¹ yæ do ich realizacji. STRZELEC (22 XI 21 XII) Zadbaj o kondycjê psychiczn¹. Rozpocznij dzieñ od czegoœ, co lubisz. Pos³uchaj muzyki, wypij zielon¹ herbatê, dobrze siê od ywiaj... Zdecydowanie ³atwiej bêdzie Ci o optymizm. Spróbuj uœmiechniêci yj¹ d³u ej i lepiej. KOZIORO EC (22 XII 19 I) Kozioro cu, musisz stan¹æ na wysokoœci zadania i sprostaæ wszystkim obowi¹zkom, nawet tym ma³o przyjemnym. Du o czasu poœwiêcaj rodzinie, Twoi bliscy bardzo tego potrzebuj¹. B¹dŸ troskliwy i opiekuñczy, a przekonasz siê, e dobra energia powraca z naddatkiem. Zaufaj intuicji i spróbuj szczêœcia w grach liczbowych, Twój szczêœliwy dzieñ w tym tygodniu to sobota. WODNIK (20 I 18 II) Wodniku, ktoœ ma wobec Ciebie d³ug wdziêcznoœci. Nawet jeœli bêdzie to dla Ciebie krêpuj¹ce, pozwól mu siê zrewan owaæ. W tym tygodniu staraj siê byæ systematyczny i uporz¹dkowany, to mo e mieæ znaczenie dla Twojej kariery zawodowej. Odprê enia szukaj w dawno zapomnianej ksi¹ ce lub na spacerze z przyjacielem. RYBY (19 II 20 III) Ryby ju dawno nie by³y tak szczêœliwe. Zwi¹zek, w którym przebywaj¹ sprawia, e wszystko kwitnie i wydaje siê proste. Oby tak dalej Rybo. Twoje poczucie szczêœcia udziela siê innym i sprawia, e chêtniej siê uœmiechaj¹. Warto pomyœleæ o prezencie dla kogoœ bliskiego, mo e byæ niewielki, ale ofiarowany ze szczerego serca. Zadbaj te o starszych cz³onków rodziny, czekaj¹ na to. Kunegunda Z przymru eniem oka O F E R T A: ZPWP DOLPAP Sp. z o.o Chojnów, ul. Okrzei 6 tel. +76 / , fax. +76 / papiery silikonowane - etykiety samoprzylepne - papiery samoprzylepne - us³ugi ciêcia, powlekania, - taœmy podgumowane silikonowanie - taœmy samoprzylepne Nasze pociechy Zrób zdjêcie swojemu dziecku i wyœlij je do nas, a my opublikujemy je. Nades³ane zdjêcia znajd¹ siê w naszym serwisie informacyjnym (www.e-piastowska.pl), a tak e na ³amach naszej gazety. Nasz adres Konrad i Norbert Brodowscy z Legnicy (krs) Lubiñska telewizja spokojna? Na prze³omie lipca i sierpnia g³oœno by³o w mediach o cofniêciu koncesji na nadawanie programów telewizyjnych dla tzw. grupy Odra w sk³ad której wchodzi lubiñska TVL. Okazuje siê, e nadawcy w Lubinie zostali potraktowani przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji wyj¹tkowo i program w Lubinie - wed³ug Komunikatu warszawskich urzêdników, nie jest zagro ony. Przeczytajmy fragment lipcowego komunikatu z posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: (...) KRRiT w zwi¹zku z art. 38 ust. 2 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji (nast¹pi przejêcie bezpoœredniej lub poœredniej kontroli nad dzia- ³alnoœci¹ nadawcy przez inn¹ osobê) podjê³a uchwa³y o cofniêciu koncesji, udzielonych spó³ce Telewizja Odra Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie na rozpowszechnianie nastêpuj¹cych programów: Odra Gorzów Wielkopolski; Odra G³ogów, Legnica, Lublin; Odra Œwidnica, Wroc³aw, Opole; Odra Zielona Góra; Odra Jelenia Góra. Postêpowania w sprawie koncesji udzielonych spó³ce Telewizja Odra zosta- ³y wszczête na podstawie uchwa³y KRRiT 20 grudnia 2006 roku.(...) (m)... za zdrowie IV RP Sponsorem krzy ówki jest wroc³awska firma Mediama, która ufundowa³a trzy nagrody ksi¹ kowe. Na prawid³owe rozwi¹zania czekamy do 20 wrzeœnia br. Nasz adres: Gazeta Piastowska, Legnica, ul. Rynek 32 (II piêtro).

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS?

Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Pytanie nr 1 Jak mogę zrezygnować ze składek ubezpieczeniowych w ZUS? Zasady podlegania w Polsce ubezpieczeniom społecznym określone są w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pracowników

Wprowadzanie pracowników Wprowadzanie pracowników PRACOWNIK 1 Barbara Inglot; ur. 1967-12-01; PSL 67120106543; NIP819-20-18-123; Zatrudnienie od 07.01.2015r.; przyjęcie na czas nieokreślony; do księgowości; wynagrodzenie 2800,00;

Bardziej szczegółowo

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków)

3. Ogólny opis zaplanowanych usług społecznych (ok. 500 znaków) PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo Kujawsko-Pomorskie Miejscowość Baruchowo Ulica ----------- Nr domu 54 Nr lokalu ----------- Kod pocztowy 87-821 Baruchowo 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org. ^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.pl Łukta, dnia 10.05.2016 r. R A R R. A Z - RS/2016 i a Z a d G M iin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwała Nr XVII/136/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwała Nr XVII/136/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1. (wyciąg) Wskaźniki kluczowe PO WER,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Cyklicznego Zlotu Turystów Rowerowych na I Poznańską wiosnę z Koziołkami początki państwa-

Regulamin. Ogólnopolskiego Cyklicznego Zlotu Turystów Rowerowych na I Poznańską wiosnę z Koziołkami początki państwa- Klub Turystyki Rowerowej Sigma w Poznaniu Regulamin Ogólnopolskiego Cyklicznego Zlotu Turystów Rowerowych na I Poznańską wiosnę z Koziołkami początki państwa- Poznań 20-22.V. 2011 I ORGANIZATORZY -Klub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo