Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN Karanie wiêzieniem pijanych cyklistów okaza³o siê kompletn¹ kompromitacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci. Wprowadzenie art. 178a par. 2 do kodeksu karnego w 2000 r. przynios³o wiêcej z³ego ni dobrego. Nie doœæ, e nie ograniczy³o skali zjawi- Prokuratorzy uwolnieni od pijanych rowerzystów agodniejsze karanie nietrzeÿwych rowerzystów to powód do radoœci nie tylko dla nich. Ciesz¹ siê prokuratorzy, którzy zostan¹ odci¹ eni od drobnicy. ska, to jeszcze zape³ni³o i tak ju zat³oczone wiêzienia ludÿmi, o których trudno powiedzieæ, e s¹ groÿnymi przestêpcami. Spowodowa³o te niepotrzebne obci¹ enie prokuratur. G³ównie tych, które maj¹ w³aœciwoœæ terytorialn¹ Dziêkujemy mieszkañcom! Dziêkujemy mieszkañcom, którzy rozliczaj¹c swój PIT w Urzêdzie Skarbowym w Pruszkowie wskazuj¹ gminê Brwinów jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeœli ktoœ nie jest tu zameldowany, mo e z³o yæ formularz ZAP-3. Tak mieszkañcy przyczyniaj¹ siê do rozwoju gminy. Budowa nowych dróg i chodników, wyposa anie przedszkoli i szkó³, poprawa ycia mieszkañców itd. prowadzenie inwestycji, rozwijanie kultury i oœwiaty to mo liwe m.in. dziêki wp³ywom z podatku dochodowego p³aconego przez osoby fizyczne. Do gminnego bud etu trafia prawie 40% podatku dochodowego tych mieszkañców, którzy wskazuj¹ gminê Brwinów jako swoje miejsce zamieszkania. Dziêki z³o eniu aktualizacji ZAP-3 gminny bud et zasilaj¹ równie wp³ywy z podatków od tych osób, które mieszkaj¹ na terenie gminy, choæ nie s¹ tu zameldowane. Warto pamiêtaæ o tym przy okazji rozliczeñ z Urzêdem Skarbowym. Widaæ efekty! Tylko w ubieg³ym roku w gminie Brwinów przeprowadzono szereg inwestycji: przebudowano drogê z Brwinowa do Parzniewa, wybudowano kolejne kilometry kanalizacji i wodoci¹gów, uda³o siê zrealizowaæ kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie oraz pa³acu Toeplitza w Otrêbusach, oddano do u ytkowania œwietlicê wiejsk¹ w Owczarni oraz nowoczesne boisko w Parzniewie. Rosn¹ mury nowego przedszkola w Brwinowie. Na inwestycje w 2014 roku gmina Brwinów planuje wydaæ ponad 23 mln z³. Wœród zaplanowanych zadañ s¹ m.in. dalsza budowa wodoci¹gów i kanalizacji, zakoñczenie budowy przedszkola w Brwinowie, rozpoczêcie budowy gimnazjum w Otrêbusach, budowa ci¹gów pieszo-rowerowych z Czubina do Rokitna oraz z Brwinowa do Parzniewa, budowa œcie ki spacerowo-edukacyjnej przy ul. Biskupickiej, przebudowa kilku ulic w Brwinowie oraz ul. Pi³sudskiego w Kaniach. Dziêkujemy mieszkañcom, którzy p³ac¹c podatki dok³adaj¹ siê do rozwoju gminy Brwinów! Warto mieæ swój udzia³ w tym, by gmina zmienia³a siê na lepsze. wiejsk¹. Bo to na wsiach jest nieporównywalnie wiêcej pijanych rowerzystów ni w miastach mówi Beata Syk- Jankowska, rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. I na dowód przytacza dane. W prokuraturze Lublin- Pó³noc, której zasiêg terytorialny sprowadza siê do centrum miasta, w pierwszym pó³roczu tego roku by³o tylko szeœæ takich spraw, a w ca- ³ym ubieg³ym roku 21. Z kolei ju w Prokuraturze w Bia³ej Podlaskiej w 2012 r. prowadzono 509 postêpowañ w sprawie pijanych rowerzystów, a do po³owy tego roku ju 152 wylicza Syk-Jankowska. Jeœli dodamy, e w ubieg³ym roku prokuratorzy z Bia- ³ej Podlaskiej prowadzili 3800 wszystkich postêpowañ, to oka e siê, e sprawy pijanych cyklistów stanowi¹ ponad 13 proc. Nasze uczelnie medyczne kszta³c¹ niewystarczaj¹c¹ liczbê lekarzy. Taki by³ wniosek wyp³ywaj¹cy z artyku³u sprzed 3 lat. Czy coœ siê istotnie zmieni³o w tym okresie? Wtedy twierdzi³em i teraz to podtrzymujê, e liczba kszta³conych lekarzy powinna wynikaæ z potrzeb pañstwa. Wobec powy szego trzeba odpowiedzieæ na podstawowe pytanie: czy bêdziemy kszta³ciæ ich na nieodp³atnych studiach stacjonarnych, czy te ich liczba bêdzie wynikaæ z gry rynkowej, czyli liczby chêtnych realizuj¹cych studia odp³atne, licz¹cych na to, e przysz³e profity pokryj¹ koszty nauki. Je eli przyjêlibyœmy odpowiedÿ drug¹, to powinniœmy zrezygnowaæ w ca³oœci z nieodp³atnych studiów stacjonarnych. Wtedy musielibyœmy te post¹piæ identycznie w przypadku innych kierunków studiów, co z powodów politycznych jest zupe³nie niemo liwe. Skoro jednak upieramy siê przy istnieniu nieodp³atnych studiów finansowanych z bud etu pañstwa, to mo e zaczêlibyœmy w taki sposób kszta³ciæ wiêksz¹ liczbê lekarzy zamiast ju przys³owiowych politologów czy socjologów, którzy po ukoñ- Co wiêcej, w ubieg³ym miesi¹cu do tamtejszej prokuratury trafi³o 250 spraw, z czego 50, czyli jedna na piêæ, dotyczy³o nietrzeÿwych rowerzystów dodaje rzeczniczka PA w Lublinie. Obci¹ enie œledczych Prokuratorzy prowadz¹ nadzór nad policyjnymi dochodzeniami. Bardzo czêsto w takich sprawach sk³ada siê wnioski w trybie art. 335 kodeksu postêpowania karnego (k.p.k.) o wydanie wyroku skazuj¹cego bez przeprowadzenia rozprawy, wiêc prokurator musi zatwierdziæ jedynie uproszczony akt oskar enia i zaakceptowaæ uzgodniony z oskar onym wymiar kary. Jeœli jednak zmienia siê tryb z uproszczonego na zwyczajny i odbywa siê normalny proces, to oskar yciel musi braæ w nim udzia³, oceniæ wyrok pod k¹tem ewentualnego zadok. na str. 2 Du e braki kadrowe w s³u bie zdrowia Je eli w krótkim czasie nie rozpoczniemy kszta³cenia profesjonalistów medycznych na znacznie wiêksz¹ skalê, ni to robimy obecnie, za kilkanaœcie lat bêdziemy skazani na sprowadzanie wykwalifikowanej kadry z innych krajów. Obecne problemy s¹ tylko uwertur¹ do prawdziwych k³opotów w przysz³oœci. czeniu studiów w znakomitej wiêkszoœci l¹duj¹ na bezrobociu. Wysoce prawdopodobne jednak jest to, e pañstwo, które nie posiada adnej strategii nie tylko w ochronie zdrowia, ale te w edukacji i szkolnictwie wy szym, bêdzie z uporem maniaka konserwowaæ te kierunki, aby utrzymaæ miejsca pracy dla dotychczasowej kadry pracowników wy- szych uczelni. Przeczyta³em niedawno na jednym z portali medycznych, e jesteœmy medyczn¹ potêg¹ w kszta³ceniu obcokrajowców. Jasne, e artyku³ sprawia³ wra enie ewidentnie sponsorowanego, ale mimo wszystko pokazywa³, jak du ¹ czêœæ swoich zasobów uczelnie przeznaczaj¹ na komercyjne kszta³cenie zamiast na podstawow¹ dzia³alnoœæ, czyli kszta³cenie lekarzy w liczbie pozwalaj¹cej na zastêpowalnoœæ pokoleñ. Sformu³ujmy zatem pierwszy postulat: Niech pañstwo zwiêkszy dotacjê bud etow¹ przeznaczon¹ na studia stacjonarne do takiej wysokoœci, aby w tej formie kszta³cono przysz³ych lekarzy w liczbie, w jakiej obecnie kszta³ci siê ich we wszystkich formach, w odpowiedni sposób ustalaj¹c limity przyjêæ na rok 2014/2015. Kszta³cenie w formach innych bêd¹ mog³y uczelnie oczywiœcie prowadziæ, pod warunkiem posiadania odpowiednich zasobów. Realizacja tego postulatu zwiêkszy³aby liczbê lekarzy wchodz¹cych do systemu o ok. 50 proc. Œrodki potrzebne do wcielenia w ycie tej propozycji znajduj¹ siê w Ministerstwie Szkolnictwa Wy szego w postaci dotacji bud etowych przekazywanych na te kierunki studiów, gdzie liczba chêtnych oscylujew granicach jednego na miejsce, zaœ mo liwoœci zatrudnienia po ukoñczeniu tych e studiów s¹ iluzoryczne. Rozrzutne kszta³cenie podyplomowe Kolejnym etapem wprowadzania lekarzy do systemu jest ich kszta³cenie podyplomowe. Nie bêdê tu dywagowa³ o reformie przenosz¹cej sta lekarski do uczelni medycznych. Chocia uwa am to za s³uszne, to nie sposób oceniæ przewidywanych efektów, z uwagi na to, e jeszcze aden rocznik nie realizowa³ sta u w ten sposób. Natomiast problemem niezwykle wa nym jest sposób uzyskiwania specjalizacji przez lekarzy. Wprowadziliœmy niezwykle skomplikowany sposób kszta³cenia, który powoduje, e lekarz staje siê ca³kowicie formalnie uprawniony do wykonywania wiêkszoœci czynnoœci przypisanych do zawodu dopiero po ukoñczeniu specjalizacji. Do tego czasu jest prawie studentem, wykorzystywanym do dy urów na SOR-ach czy w nocnej pomocy zdrowotnej. Powoduje to, e rzeczywisty czas kszta³cenia lekarza wynosi nie szeœæ lat plus rok sta u, ale dodatkowo piêæ lat specjalizacji. Specjalizacje lekarskie prowadzone s¹ w ramach rezydentur i w trybach pozarezydenckich. Te ostatnie s¹ ju jednak incydentalne, bo jaki szpital zgodzi siê p³aciæ nie w pe³ni wykwalifikowanemu lekarzowi, który na dodatek w ci¹gu piêciu lat bêdzie przebywa³ przez po³owê czasu na obowi¹zkowych sta ach, nie licz¹c np. urlopu. Sam jednak system rezydencki ma sporo powa nych wad, ale po kolei. Trudno siê czepiaæ samej liczby przyznawanych rezydentur. W roku 2013 przyznano ich w dwóch turach w sumie 3000 (536 na dok. na str. 3

2 Prokuratorzy uwolnieni od pijanych rowerzystów dok. ze str. 1 skar enia i w razie czego apelowaæ. Przestêpcy, jakimi s¹ pijani rowerzyœci, maj¹ to do siebie, e stosunkowo du o jest wœród nich recydywistów. Mówi¹c obrazowo, wielu z nich stanowi¹ wiejscy pijaczkowie, którzy, jak narzekaj¹ policjanci, s¹ niereformowalni. Nawet wiêc jeœli s¹d orzeknie karê pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu, to w przypadku pope³nienia kolejnego przestêpstwa w okresie próby musi nast¹piæ odwieszenie kary. Dla prokuratora oznacza to zaanga owanie w postêpowanie wykonawcze. Nic dziwnego, e prokurator generalny ju apelowa³ do ministra sprawiedliwoœci o wprowadzenie zmian w prawie. Sprawy z art. 178a par. 2 k.k. w bardzo du ym stopniu absorbuj¹ organy œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci oraz generuj¹ znaczne koszty, w tym spo³eczne, co jest zupe³nie niewspó³mierne do osi¹ganych rezultatów w zakresie ograniczania tego zjawiska. Co najmniej takie same rezultaty mo na osi¹gn¹æ, dokonuj¹c przekwalifikowania czynu okreœlonego w art. 178a par. 2 k.k. do kategorii wykroczeñ i stosowania wobec sprawców kary grzywny lub krótkotrwa³ego aresztu proponowa³ Andrzej Seremet. Argumentowa³, e to pozwoli na odci¹ enie wymiaru sprawiedliwoœci od spraw o niewielkim ³adunku spo³ecznej szkodliwoœci i koncentracjê na zwalczaniu powa nej przestêpczoœci. W rezultacie, jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwoœci, rocznie s¹dy skazuj¹ za to przestêpstwo po kilkadziesi¹t tysiêcy osób, z czego du ¹ czêœæ na karê pozbawienia wolnoœci (patrz ramka). Przy czym trzeba podkreœliæ, e kara bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci stosowana by³a prawie wy³¹cznie w przypadkach recydywy. Bardzo rzadko sêdziowie orzekali karê z najwy szej pó³ki osobie pierwszy raz z³apanej na jeÿdzie rowerem po alkoholu. Kryminalizacja tego czynu generuje koszty zwi¹zane nie tylko z prac¹ prokuratur czy nak³adami ponoszonymi na utrzymanie osób przebywaj¹cych w zak³adach karnych, ale te du e koszty spo³eczne. Zamkniêcie takiego pijanego rowerzysty czêsto przecie oznacza, e ta osoba traci pracê albo jeœli pochodzi z terenów wiejskich, nie mo e pracowaæ w swoim gospodarstwie. A to wp³ywa na sytuacjê materialno-bytow¹ rodzin mówi prok. Marek WoŸniak z Prokuratury Generalnej. Poza tym jazda po alkoholu jest czynem przepo³owionym. Ustawodawca rozgraniczy³ peda³owanie po u yciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) i pod jego wyp³ywem (powy ej 0,5 promila). Pierwszy czyn stanowi wykroczenie, a drugi przestêpstwo. Jak w przypadku innych czynów przepo³owionych, równie i tu takie rozró nienie czasem prowadzi do absurdów. I tak osoba, która pope³nia czyn zabroniony mniejszej wagi wykroczenie, ma o wiele mniejsze szanse na unikniêcie odpowiedzialnoœci ni w przypadku, gdy stê enie alkoholu jest nieco wy sze i pope³nia przestêpstwo. Wówczas mo e liczyæ np. na warunkowe umorzenie postêpowania ju na etapie przygotowawczym. Ale nie jest to regu³a. Tylko w wyj¹tkowych przypadkach sprawa koñczy³a siê umorzeniem z powodu znikomego stopnia spo³ecznej szkodliwoœci zapewnia prok. Marek WoŸniak. Musia³y nast¹piæ jakieœ atypowe okolicznoœci, w rodzaju braku ruchu czy jakiejœ kompletnej przypadkowoœci ca³ego zdarzenia uzasadnia. Komu szkodzi pijak Argumentem za tak surowym karaniem pijanych rowerzystów by³o zagro enie, jakie stwarzaj¹ na drodze. Ale zarówno z policyjnych statystyk, jak i z raportów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, e pijany rowerzysta stanowi zagro enie w pierwszej kolejnoœci dla siebie: nawet jeœli by³ sprawc¹ wypadku, to najczêœciej by³ te jedyn¹ jego ofiar¹. Doœæ powiedzieæ, e w latach zdarzy³ siê tylko jeden wypadek spowodowany przez nietrzeÿwego rowerzystê, w którym zginê³a inna osoba. Coraz wiêcej argumentów przemawiaj¹cych za dekryminalizacj¹ tego czynu spowodowa³o, e w ramach wielkiego rz¹dowego projektu reformuj¹cego procedurê karn¹ wykreœlono z kodeksu karnego przepis art. 178a par. 2. Ustawa zosta³a ju podpisana przez prezydenta, a przepisy dotycz¹ce pijanych rowerzystów wejd¹ w ycie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Ustaw. Jak napisano w uzasadnieniu, czyn ten jest przestêpstwem formalnym.oznacza to, e sprawca jest poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej ju za sam fakt prowadzenia pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeÿwoœci bez wzglêdu na to, czy spowodowa³ jakiekolwiek zagro enie dla bezpieczeñstwa ruchu. Dlatego postrzegany jest jako nadmiernie surowa represja i w spo³ecznym odczuciu odbierany jako niesprawiedliwy. Jego dekryminalizacja nie oznacza jednak depenalizacji: po wejœciu w ycie nowych przepisów jazda rowerem po alkoholu bêdzie stanowi³a wykroczenie, za które mo na orzec grzywnê, karê ograniczenia wolnoœci lub aresztu (od 5 do 30 dni). Ustawa czeka na publikacje. (gazeta prawna.pl) Odpisz 1% Oka serce! od swego podatku za rok 2013 dla Organizacji Po ytku Publicznego KRS na rzecz oczekuj¹cych pomocy fundacyjnej lub przeka swój dar na rachunek w Banku Polskim PKO SA Oddzia³ 6 w Warszawie nr konta: Z wyrazami szacunku i podziêkowaniami Zarz¹d Fundacji Pomocy Weteranom LWP STRA PO ARNA w O arowie Maz. W numerze 01 z dnia 20 stycznia br. zamieœciliœmy reporta z obchodów 90 rocznicy Ochotniczej Stra y Po arnej w O arowie Mazowieckim. Z powodu braku miejsca w gazecie nie zosta³a zamieszczona lista druhów odznaczonych za wys³ugê lat. Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP nr 1/2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku nadano odznaki za wys³ugê lat 19 druhom: Druh Zbigniew Kacprzak - 55 lat Druh Sylwester Nowakowski - 45 lat Druh Janusz Gorjaczew - 45 lat Druh Marek Siewczyñski - 45 lat Druh Andrzej Makulski - 40 lat Druh Tomasz Makulski - 40 lat Druh Marek Tlak - 40 lat Druh Krzysztof Tlak - 40 lat Druh Dariusz Stachlewski - 35 lat Druh Miros³aw Stachnik - 30 lat Druh Andrzej Pawiñski - 25 lat Druh Jacek Andrzejczak - 25 lat Druh Bart³omiej Kinal - 20 lat Druh Przemys³aw Szpak - 20 lat Druh S³awomir Szczyglak - 20 lat Druh Tomasz Dzionek - 15 lat Druh Grzegorz W³óka - 15 lat Druh Micha³ Stachlewski - 15 lat Druh Daniel Lipiñski - 10 lat

3 Ciekawostki z Polski Sejm przyj¹³ uchwa³ê upamiêtniaj¹c¹ p³k. Ryszarda Kukliñskiego w 10. rocznicê jego œmierci. Jego poœwiêcenie przys³u y³o siê obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu œwiatowego pokoju zagro onego ofensywnymi planami militarnymi Zwi¹zku Radzieckiego (...). Nie zwa aj¹c na niebezpieczeñstwa, odwa nie przeciwstawi³ siê komunistycznemu re imowi, staj¹c w jednym szeregu z bohaterami walk o polsk¹ niepodleg³oœæ. Rz¹d zamierza przeznaczyæ 4,9 mld z³ na wybudowanie 12 obwodnic w ci¹gu najbli szych 4 lat. Do walki o ka - dy przetarg staje od 16 do 21 firm. Program budowy obwodnic to dla bran y wybawienie poda³a Rzeczpospolita. Obwodnice maj¹ dostaæ m.in.: Olsztyn, Be³chatów, Brodnica, K³odzko, Jarocin, Wieluñ i Nysa. Siedem zabytkowych cerkwi zostanie wyremontowanych dziêki projektowi prawos³awnej Diecezji Lubelsko- Che³mskiej. 13-milionowa S¹d Najwy szy w poszerzonym sk³adzie odpowiedzia³ na pytanie, czy art. 251 kodeksu pracy ma zastosowanie w przypadku, w którym kolejne umowy o pracê na czas okreœlony by³y zawierane przed 1 maja 2004 r., a ostatnia z nich nawi¹zana zosta³a ju po tej dacie. Przepis ten stanowi, e trzecia umowa na czas nieokreœlony przekszta³ca siê w umowê sta³¹. Podjêta zosta³a uchwa³a, z której wynika, e art. 251 k.p. nie ma zastosowania, w przypadku gdy kolejne umowy o pracê na czas okreœlony by³y zawierane przed 1 maja 2004 r., a nastêpna by³a zawarta ju po wst¹pieniu Polski do UE. Sprawa, któr¹ rozstrzyga³ SN, zosta³a zainicjowana przez stolarza, który na pocz¹tku XXI w. pracowa³ na podstawie wielu umów na czas okreœlony. Pierwszy jego kon- dotacja Ministerstwa Kultury pokryje a 85 procent kosztów projektu. Blask odzyskaj¹ m.in. cerkwie w Bia³owie y oraz na Œwiêtej Górze w Grabarce. Chyba zbyt daleko posunêli siê autorzy projektu zmian w ustawie o statystyce. GUS mia³by otrzymaæ prawo do pozyskiwania danych dotychczas uwa anych za wra liwe, np. aktywnoœæ obywatelska i spo³eczno-polityczna, cz³onkostwo i wspieranie organizacji spo³ecznych i politycznych, zachorowania i leczenie, przynale noœæ do Koœcio³a lub zwi¹zku wyznaniowego, Ÿród³a utrzymania i ich struktura. Coraz wiêcej samobójców w naszym kraju. W 2012 r. ycie odebra³o sobie 4177 osób. Samobójców jest w Polsce o 600 osób wiêcej ni ofiar wypadków drogowych. Najczêœciej odbieraj¹ sobie ycie mê czyÿni przed dwudziestym rokiem ycia i ci powy ej 45 lat powiedzia³ Polskiemu Radiu Piotr Wierzbiñ- (angora - z kraju) Du e braki kadrowe w s³u bie zdrowia dok. ze str. 1 wiosnê i 2464 jesieni¹). Jeœli przyjmiemy hipotetyczn¹ liczbê koñcz¹cych studia, wynikaj¹c¹ z rejestrów NIL, w wysokoœci ok osób na rok, oznacza to, e rezydentur przyznano nieco wiêcej, ni jest absolwentów. Chcia³bym byæ optymist¹ i liczyæ, e tak bêdzie we wszystkich kolejnych latach. Inaczej kszta³cilibyœmy ca³e grupy lekarzy z ograniczonymi prawami do leczenia. Rezydentury powinny byæ finansowane w liczbie i miejscach, dla których mo na okreœliæ obiektywn¹ potrzebê. Gdyby wszyscy pracodawcy, niezale nie od natury publiczny czy prywatny sk³adali do instytucji upowa nionej do rozdzia³u miejsc rezydenckich wnioski o ich przydzielenie wraz z uzasadnieniem, mo na by³oby okreœliæ jasn¹ mapê potrzeb. Wprowadzaj¹c obiektywne kryteria, ustalane wraz z przedstawicielami uczelni medycznej, Izby Lekarskiej, samorz¹dami terytorialnymi, mo na by by³o z Data zawarcia umowy decyduje o sta³ym etacie W ostatnim czasie na posiedzeniu S¹du Najwy szego podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie, która mog³a mieæ powa ne skutki dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów terminowych w okresie przypadaj¹cym bezpoœrednio przed wst¹pieniem Polski do UE. trakt zosta³a zawarty na okres od 1 marca 2000 r. do 31 marca 2002 r., kolejny na okres od 1 kwietnia 2002 r. do 31 grudnia 2006 r., a nastêpna, trzecia umowa od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. Ta ostatnia umowa uleg³a rozwi¹zaniu z up³ywem okresu, na jaki zosta³a zawarta, i pracownik nie zosta³ zatrudniony przez pracodawcê. Po utracie pracy uzna³, e trzecia umowa, która zosta³a z nim podpisana z mocy prawa na podstawie art. 251 k.p., powinna przekszta³ciæ siê w umowê na czas nieokreœlony. Domaga³ siê w s¹dzie uznania, e od 1 stycznia 2007 r. by³ zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreœlony, oraz ¹da³ odszkodowania w wysokoœci ponad 13 tys. z³ z tytu³u niezgodnego z prawem wypowiedzenia kontraktu o pracê. S¹dy pierwszej i drugiej instancji oddali³y powództwo. S¹d rejonowy uzna³, e w sprawie nie mia³ zastosowania art. 251 par. 1 k.p. Przypomnia³, e przepis ten zosta³ zawieszony od 29 listopada 2002 r. do czasu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. W okresie zawieszenia dopuszczalne by³o zawieranie dowolnej liczby umów na czas okreœlony. Z kolei rozpatruj¹cy apelacjê s¹d okrêgowy przypomnia³, e w art. 15 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081) ustawodawca okreœli³ sposób stosowania art. 251 do umów, które zosta³y nawi¹zane po 1 maja 2004 r. W efekcie stosuje siê go w brzmieniu nadanym ustaw¹ do umów o pracê zawartych dok. na str. 4 kolei ustaliæ wybrane przez województwo priorytety oraz transparentne rankingi sk³adaj¹cych zapotrzebowanie. Stworzenie takiej mapy potrzeb mog³oby wykazaæ, e dotychczasowe podzia³y miejsc nie znajduj¹ adnego uzasadnienia. Krokiem drugim by³oby przyznawanie miejsc rezydenckich nie lekarzom, ale w³aœnie podmiotom leczniczym. Lekarze, zdaj¹c egzamin kwalifikacyjny, mogliby wed³ug uzyskanego rankingu dokonywaæ wyboru miejsc. Kto wie, mo e w którymœ roku okaza³oby siê, e mo - na robiæ specjalizacjê np. z laryngologii, ale nie ma adnego miejsca w szpitalu uniwersyteckim. A mo e w którymœ roku, albo nawet przez dwa kolejne, nie by³oby miejsc rezydenckich np. dla przysz³ych urologów. Rodzaj specjalizacji, liczbê miejsc i same konkretne miejsca warunkowa³yby potrzeby, a nie administracyjne decyzje i lobbingi. Co takie rozwi¹zanie mia- ³oby zmieniæ na lepsze? Po pierwsze, przyszli lekarze trafialiby tam, gdzie s¹ rzeczywiste potrzeby. I to nie na podstawie nakazów pracy, ale œwiadomego wyboru. Specjalizacja trwa piêæ lat, wiêc najprawdopodobniej znakomita wiêkszoœæ spoœród tych lekarzy zakotwiczy³aby w wybranych szpitalach i miejscowoœciach. Kupiliby domy, za- ³o yli rodziny. Niepotrzebne by³yby adne lojalki; co najwy- ej ci spoœród ubiegaj¹cych siê o specjalizacjê, dla których g³ównym celem jest jej zrobienie i wyjazd wyjechaliby piêæ lat wczeœniej. Pewnie by³by to tylko w¹ski margines. Ewentualne sankcje mo na by by³o wymierzyæ podmiotom leczniczym, które ubiega³y siê o miejsca rezydenckie, ale nie chcia³yby podpisaæ z lekarzem umowy po zakoñczeniu rezydentury. Czy by³aby to koniecznoœæ zwrotu kosztów wyp³acanego wynagrodzenia rezydenckiego, czy karencja w ubieganiu siê o kolejne miejsca rzecz jest do dyskusji. Oczywiœcie nale a³oby dopracowaæ mo liwoœæ rezygnacji przez szpital czy przychodniê z lekarza, który po prostu nie spe³nia³by oczekiwañ, aby ca³ego ryzyka nie przerzucaæ na jedn¹ stronê umowy. Sformu³ujmy wiêc drugi postulat. Miejsca rezydenckie nie dla lekarzy, ale dla podmiotów leczniczych, spoœród których lekarze bêd¹ wybieraæ w zale noœci od uzyskanego miejsca na egzaminie kwalifikacyjnym. Na dziœ nie potrzeba wiêcej rezydentur, do czasu, a zwiêkszona liczba lekarzy kszta³conych przez uczelnie ukoñczy sta e. Bêdzie to z pewnoœci¹ bardziej ergonomiczny model kszta³cenia. Ci lekarze, którzy chc¹ koniecznie specjalizowaæ siê w oœrodkach akademickich, mog¹ to zawsze robiæ w innych trybach. Dr Maciej Bardzki Medexpress.pl

4 ZAS U ENI DLA KULTURY POLSKIEJ Na sesji rady dzielnicy Ursus w dniu 12 lutego br. za osi¹gniêcia w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury zostali wyró nieni Honorow¹ Odznak¹ Zas³u ony dla Kultury Polskiej, nadan¹ przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego dwaj pracownicy Oœrodka Kultury Arsus Janusz ukaszewicz i Piotr Sza³kowski. Janusz ukaszewicz na co dzieñ jest starszym instruktorem w Domu Kultury Kolorowa, pomys³odawc¹ i organizatorem wielu cyklicznych imprez kulturalnych. Wœród nich na uwagê zas³uguj¹ miêdzy innymi: Regionalny Konkurs Piosenkarski Tulipanada, Mazowiecki Przegl¹d Recytatorski Jednego Poety, a tak e Konkurs Moja wiedza o II wojnie œwiatowej z udzia³em m³odzie y i doros³ych, Konkurs plastyczny dla przedszkolaków Wielkanocne tradycje, Karnawa³owy Turniej Tañca Nowoczesnego o puchar burmistrza dzielnicy Ursus, a tak e Integracyjny bal karnawa³owy dla dzieci niepe³nosprawnych w dzielnicy Ursus. Nie mo - na pomin¹æ organizacji i prowadzenia od ponad 10 lat Wieczorów Literackich bêd¹cych promocj¹ twórczoœci literackiej. Wydarzenia te gromadz¹ rokrocznie od kilkudziesiêciu do kilkuset uczestników. Piotr Sza³kowski za³o- yciel Galerii Sztuki Wspó³czesnej AD-HOC w Warszawie, jedynej w swoim rodzaju na Mazowszu, dzia³aj¹cej od 1996 roku. - Nasza galeria co roku organizuje du ¹ wystawê. Chcemy daæ mo liwoœæ wszystkim plastykom, aby zaprezentowali swe prace. Dochodzi tu do cennej dla ka dego twórcy konfrontacji artystycznych wizji z oczekiwaniami odbiorców sztuki, a tak e do wymiany doœwiadczeñ miêdzy wystawcami. W³aœnie z tego powodu jest to jedyna w swoim rodzaju galeria na Mazowszu mówi Piotr Sza³kowski. Na przestrzeni lat wielokrotnie organizowa³ i organizuje wystawy malarstwa, rzeÿby, fotografii i tkaniny, a tak e wystawy zbiorowe integruj¹ce œrodowisko artystów w regionie Mazowieckim. Piotr Sza³kowski jest utalentowanym malarzem. Mia³ wystawy w kraju i za granic¹. Jego prace zdobi¹ wnêtrza miêdzy innymi posesji osób prywatnych np. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, we W³oszech i hotelu Arabii Saudyjskiej. Ró norodnoœæ prac artysty znajduje swoje odzwierciedlenie w grafikach, które s¹ ozdob¹ tomików wierszy wydawanych w Klubie Literackim Metafora.Natomiast rysunki satyryczne w Jego wykonaniu s¹ publikowane na ³amach polskich czasopism. Serdecznie gratulujemy. Julian Brachmañski Rekrutacja do przedszkola w gminie Brwinów Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. trwaæ bêdzie rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddzia³ów przedszkolnych w gminie Brwinów. W tym roku obowi¹zuj¹ nowe zasady. Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok 2014/2015 bêdzie siê odbywa³a na nowych zasadach: wi¹ e siê to ze zmianami wprowadzonymi przez rz¹d w edukacji najm³odszych. Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. wszystkie przedszkola z terenu gminy Brwinów przyjmowaæ bêd¹ zapisy dzieci urodzonych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r., Data zawarcia umowy decyduje o sta³ym etacie dok. ze str. 3 lub zmienianych w sposób w nim okreœlony od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w UE. W ocenie s¹du zawarcie umów przed dniem zawieszenia stosowania art. 251 k.p. nie wp³ywa na dopuszczalnoœæ zawarcia kolejnych umów po 1 maja 2004 r. W¹tpliwoœci zosta³y rozwiane W kasacji pe³nomocnik stolarza zarzuci³ naruszenie art. 251 par. 1 k.p. w zwi¹zku z art. 15 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw przez niew³aœciwe zastosowanie wskutek b³êdnego przyjêcia, e art. 251 par. 1 k.p. ma zastosowanie a oddzia³y przedszkolne przy szko³ach podstawowych zapisy dzieci urodzonych od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 lat jest obowi¹zkowe, a rodzice decyduj¹, czy zg³osiæ dziecko do przedszkola czy do oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej. Do przedszkoli publicznych/oddzia³ów przedszkolnych bêd¹ przyjmowane w pierwszej kolejnoœci dzieci zamieszka³e na terenie gminy Brwinów. Postêpowanie rekrutacyjne w przedszkolach prowadzonych przez gminê Brwinów zostanie przeprowadzone wed³ug jednolitych zasad i bêdzie obejmowa³o dwa etapy. Je eli liczba kandydatów zadok. na str. 5 jedynie wówczas, gdy wszystkie trzy umowy o pracê zawarte zosta³y po 1 maja 2004 r. W sk³adzie SN rozpatruj¹cym kasacjê w niniejszej sprawie zrodzi³a siê w¹tpliwoœæ, czy rzeczywiœcie art. 15 ustawy z 14 listopada 2003 r. stanowi, e umowa o pracê na czas okreœlony zawarta po dniu up³ywu terminu do wdro enia dyrektywy 99/70 jest pierwsz¹ umow¹, niezale nie od tego, ile by³o kolejnych umów o pracê na czas okreœlony przed up³ywem terminu do wdro enia tej dyrektywy. Taka interpretacja w rzeczywistoœci odracza skuteczne realizowanie celu, którym jest przeciwdzia³anie nadu ywaniu korzystania z kolejnych umów o pracê na czas okreœlony. Umo liwia bowiem zawarcie jeszcze dwóch kolejnych umów na czas okreœlony, w sytuacji gdy pracownik od d³u szego czasu jest zatrudniany na podstawie umów o pracê na czas okreœlony. W zwi¹zku z tym SN w poszerzonym sk³adzie rozstrzygn¹³ w¹tpliwoœci sk³adu orzekaj¹cego, do którego trafi³a kasacja. Orzeczenie oznacza, e nie bêdzie fali pozwów pracowników w sytuacji podobnej co wspomnianego stolarza. ORZECZNICTWO Wyrok NSA z 26 lutego 2014 r., sygn. akt I PZP 4/13. (Ÿród³o: gazetaprawna.pl)

5 Ulga internetowa 2013 / 2014 Mia³a znikn¹æ zupe³nie ale jednak zosta³a, choæ mocno ograniczona. Ulga internetowa od rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 roku przys³uguje tylko tym podatnikom, którzy wczeœniej z niej nie korzystali. Osoby te mog¹ odliczaæ wydatki na dostêp do internetu wy³¹cznie przez dwa kolejne lata podatkowe. Pocz¹tkowo Sejm uchwali³ ustawê z 12 paÿdziernika 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której znalaz³ siê przepis uchylaj¹cy art. 26 w ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT. Jednak ju 13 paÿdziernika 2012 r. minister finansów Jacek Rostowski zapowiedzia³, e na dalszym etapie legislacyjnym (w Senacie) ulga internetowa powróci ale ju tylko jako przywilej podatkowy dla nowych u ytkowników internetu. I tak siê te sta³o. Ulgê internetow¹ (w mocno jednak ograniczonej postaci) przywróci³a uchwa³a Senatu z 18 paÿdziernika 2012 r., w której Senat zawar³ Rekrutacja do przedszkola w gminie Brwinów dok. ze str. 4 mieszka³ych na terenie gminy przekroczy liczbê wolnych miejsc w przedszkolu, bêdzie brane pod uwagê ³¹cznie 7 kryteriów, które okreœli³ ustawodawca. Kryteria te maj¹ jednakow¹ wartoœæ punktow¹, a s¹ nimi: 1) wielodzietnoœæ rodziny kandydata; 2) niepe³nosprawnoœæ kandydata; 3)niepe³nosprawnoœæ jednego z rodziców kandydata; 4)niepe³nosprawnoœæ obojga rodziców kandydata; 5) niepe³nosprawnoœæ rodzeñstwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 7) objêcie kandydata piecz¹ zastêpcz¹. Spe³nienie przez dziecko przynajmniej jednego z ww. kryteriów, powoduje przyjêcie dziecka do wybranego przedszkola. W drugim etapie postêpowania rekrutacyjnego pod uwagê brane s¹ dodatkowe kryteria: 1)dziecko obojga rodziców lub prawnych opiekunów pracuj¹cych zawodowo; 2) dziecko, którego rodzeñstwo kontynuowaæ bêdzie edukacjê przedszkoln¹ w tym przedszkolu; 3)dziecko rodziców rozliczaj¹cych podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzêdzie Skarbowym w Pruszkowie; 4) liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu powy ej 5 godzin podstawy programowej. Rodzice bêd¹ mogli wskazaæ we wniosku trzy obecnie funkcjonuj¹ce przedszkola, w kolejnoœci od najbardziej do najmniej preferowanego. Wype³niony i podpisany wniosek nale y z³o yæ w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór nie dotyczy powstaj¹cego przedszkola przy ul. Pi³sudskiego 19 w Brwinowie. Ma ono zostaæ uruchomione w IV kwartale 2014 r. Rodzice dzieci, które nie dostan¹ siê do przedszkoli w obecnym naborze z powodu braku miejsc, zostan¹ powiadomieni listownie o rekrutacji do nowej placówki (otwarcie przedszkola planowane w IV kwartale 2014 r.). Wa ne terminy dla rodziców dzieci: Od 3 marca do 10 marca 2014 r. sk³adanie deklaracji dotycz¹cych kontynuacji edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w przypadku dzieci ju uczêszczaj¹cych do przedszkola/oddzia³u przedszkolnego. Od 11 marca do 1 kwietnia 2014 r. sk³adanie wniosków o przyjêcie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia³u przedszkolnego w 6 poprawek do ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Senat nie znalaz³ uzasadnienia dla uchylenia przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o PIT, stanowi¹cego o prawie podatnika do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków ponoszonych z tytu³u u ytkowania sieci Internet. Senat uchwali³ poprawki nr 3 i 6, które utrzymuj¹ tzw. ulgê internetow¹, jednoczeœnie jednak ograniczaj¹ mo - liwoœæ skorzystania z tej ulgi. Zdaniem Senatu, odliczenie wydatków na Internet powinno przys³ugiwaæ wy³¹cznie przez dwa kolejne lata podatkowe i tylko tym osobom, które do tej pory nie korzysta³y z tej ulgi. Celem poprawek jest umo liwienie skorzystania z ulgi na Internet (co najwy ej w dwóch latach podatkowych) podatnikom, którzy do tej pory nie dokonywali odliczeñ z tego tytu³u lub po raz pierwszy uwzglêdnili tê ulgê w rozliczeniu za 2012 r. W tym ostatnim zakresie Senat, reguluj¹c stosown¹ sytuacjê przejœciow¹, jednoznacznie przes¹dzi³, e podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w roku podatkowym 2012, bêdzie móg³ skorzystaæ z ulgi po raz drugi, tylko w roku Przepisy dot. ulgi internetowej pozostaj¹ wiêc co do zasady bez zmian (odlicza szkole podstawowej (obowi¹zkowe dla wszystkich 5- latków) 7 kwietnia 2014 r. podanie do publicznej wiadomoœci listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego procesu rekrutacji (wnioski spe³niaj¹ce wymogi formalne) i kandydatów niezakwalifikowanych (wnioski niespe³niaj¹ce wymogów formalnych). Informacji udziela przedszkole, w którym zosta³ z³o ony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru. 15 kwietnia 2014 r. podanie do publicznej wiadomoœci listy kandydatów przyjêtych i kandydatów nieprzyjêtych do danego przedszkola. Informacji udziela przedszkole, w którym zosta³ z³o- ony wniosek, tj., przedszkole pierwszego wyboru. Wzór wniosku o przyjêcie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia³u przedszkolnego w szkole podstawowej i deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostêpny jest w ka dym przedszkolu, na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie internetowej Urzêdu Gminy Brwinów. Dokumenty do pobrania: na stronie urzedu gminy Brwinów siê od dochodu wydatki poniesione z tytu³u dostêpu do Internetu, nie wiêcej ni 760 z³ rocznie) ale dodany zosta³ przepis ograniczaj¹cy j¹ podmiotowo od rozliczenia PIT za 2013 rok. W art. 26 ustawy o PIT po ust. 6g dodany (przez Senat) zosta³ ust. 6h w brzmieniu: 6h. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6a, przys³uguje podatnikowi wy³¹cznie w kolejno po sobie nastêpuj¹cych dwóch latach podatkowych, je eli w okresie poprzedzaj¹cym te lata nie korzysta³ z tego odliczenia. Na podstawie przepisów przejœciowych do omawianej nowelizacji ustawy o PIT podatnik, który w zeznaniu podatkowym sk³adanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzysta³ z ulgi internetowej, mo e skorzystaæ z tego odliczenia wy³¹cznie za rok paÿdziernika 2012 r. sejmowa komisja finansów publicznych zaakceptowa³a w ca³oœci poprawki Senatu. Nowelizacja ustawy o PIT na 2013 r. zawieraj¹ca m.in. zmiany zasad rozliczania ulgi internetowej zosta³a uchwalona przez Sejm ostatecznie 24 paÿdziernika 2012 r. i podpisana przez Prezydenta 11 listopada 2012 r. Nowoœci obowi¹zuj¹ od 2013 roku i stosuje siê je pierwszy raz do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 roku. W œwietle omawianej nowelizacji ustawy o PIT pojawi³o siê pytanie, czy je eli dot¹d wydatki na internet ponosi³ jeden z domowników, a od 2013 roku bêdzie ponosi³ inny, to czy bêdzie móg³ on odliczaæ na nowych zasadach. Szczególnie w¹tpliwy jest przypadek rozliczaj¹cych siê wspólnie ma³ onków. Przyk³adowo ona odlicza³a dot¹d (w rozliczeniu wspólnym z mê em) wydatki na Internet (na fakturach widnia³y dane tylko ony), to czy - je eli w 2013 i 2014 roku faktury bêd¹ wystawione wy³¹cznie na mê a i on bêdzie op³aca³ te faktury bêdzie on móg³ skorzystaæ z ulgi internetowej w 2013 i 2014 roku? ksiegowosc.infor.pl Walentynki w Ursusie 19 lutego b.r. w Oœrodku Kultury Arsus w Ursusie odby³ siê Koncert Walentynkowy, zrealizowany przez Zespó³ Operetkowy Belcanto - dzia³aj¹cy przy Domu Kultury Kolorowa. Publicznoœæ us³ysza³a tematy mi³osne w postaci melodii filmowych, arii i duetów operetkowych i operowych a tak e - wierszy, bêd¹cych ³¹cznikami z przedstawianymi utworami muzycznymi. Wieczór rozpoczê³a Olga Romaszko - Niewiadomska wykonaniem fortepianowym Love Story muz.: Francisco Lai, który za ten utwór do filmu o tym samym tytule, otrzyma³ OSCARA w 1970r. - Czystym, piêknym basbarytonem popisywa³ siê nie tylko Jan Mitoraj, ale... z aplauzem przyjmowa³a publicznoœæ czysty, piêkny - sopran koloraturowy El biety Chojeckiej, niezale nie z którym z tenorów œpiewa³a w duecie - czy to z Krzysztofem Bukowskim, czy z Ignacym Olszewskim. Wiersz Adama Asnyka z 1870 r. Miêdzy nami nic nie by³o zaprezentowa³a El - bieta Jaworska, która by³a partnerk¹ konferansjera Zespo³u Operetkowego Belcanto - Andrzeja Niewiadomskiego. Natomiast pozosta³e wiersze dobrane do programu Foto. T Chojecki koncertu by³y... naszych poetów z Klubu Literackiego Metafora przy Oœrodku Kultury Arsus. Szczególnie wiersz Jerzego Dubiñskiego Samotnoœæ serca œwietnie komponowa³ siê z utworem Serce - muz.: Izaak Dunajewski, z pierwszego dÿwiêkowego filmu radzieckiego Œwiat siê œmieje w wykonaniu naszego kwartetu mêskiego: Krzysztof Bukowski - Ignacy Olszewski - Jan Mitoraj - Janusz Jastrzêbski. Prezentowane by³y te utwory Wandy Stañczak. Koncert wzbogaci³y wystêpy fortepianowe m³odych adeptów muzyki: 12- letniej Julii Cichoñskiej, 7- letniego Marcina Cieœlaka i 10- letniej Kingi Domurat - uczniów Olgi Romaszko-Niewiadomskiej i Dymitra Romaszko. Serdecznie zapraszamy na nastêpny Koncert Zespo³u Operetkowego Belcanto 19 marca b.r. o godz.18:00 w Sali Widowiskowej Oœrodka Kultury Arsus w Ursusie, ul. Traktorzystów 14. Wstêp wolny. 5

6 Sprawa Dóbr Ziemskich Micha³owice Ponad 1670 w³aœcicieli nieruchomoœci po³o onych w osiedlu Micha³owice otrzyma³a decyzjê Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z dnia 17 grudnia 2013 roku, która stwierdzi³a niewa noœæ orzeczeñ z roku 1948 dotycz¹cych objêcia maj¹tku Dobra Ziemskie Micha³owice, dekretem PKWN z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Przypomnijmy, na podstawie tego dekretu nastêpowa³a zmiana stosunków w³asnoœciowych nieruchomoœci ziemskich, je eli ich ³¹czny rozmiar przekracza³ 100 ha powierzchni ogólnej b¹dÿ 50 ha u ytków rolnych. Nieruchomoœci spe³niaj¹ce takie wymogi obszarowe przechodzi³y, z mocy prawa, bez adnego wynagrodzenia, na w³asnoœæ pañstwa. Za tak¹ nieruchomoœæ, na podstawie orzeczenia z 1948 roku, zosta³a uznana czêœæ w³asnoœci Barbary Grocholskiej, Dobra Ziemskie Micha³owice. Obecnie zakres gruntów obejmuje swym zasiêgiem obszary gminy Micha³owice, miejscowoœæ Micha- ³owice, oraz gminy Raszyn, miejscowoœæ Nowe Grocholice - ³¹cznie ponad 316 ha. Na podstawie decyzji MRiRW z 17 grudnia 2013 roku obecni w³aœciciele nieruchomoœci dawnych Dóbr Ziemskich Micha³owice (wœród nich jest tak- e Gmina Micha³owice) s¹ zagro eni roszczeniami zwrotowymi i odszkodowawczymi spadkobierców Barbary Grocholskiej. Przez decyzjê MRiRW, nabyte przez mieszkañców legalnie i w dobrej wierze nieruchomoœci, stanowi¹ce niejednokrotnie dorobek ca³ego ycia, zosta³y wystawione na niebezpieczeñstwo ich straty. Wywo- ³a³o to oczywiœcie wielki niepokój, ale tak e oburzenie obecnych w³aœcicieli. 15 stycznia, w szkole w Micha³owicach odby³o siê zebranie mieszkañców osiedla Micha³owice z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które reprezentowali: Lidia Kostañska zastêpca dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemi¹ w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Adam Micha- ³owski naczelnik Wydzia³u Rewindykacji w Departamencie Gospodarki Ziemi¹. Sprawê roszczeñ spadkobierców hrabiny Barbary Grocholskiej t³umaczy³ Henryk Grocholski wnuk hrabiny, pe³nomocnik, jak powiedzia³, siedmiu dziesi¹tych spadkobierców. W zebraniu uczestniczy³o blisko pó³ tysi¹ca osób, sala gimnastyczna szko³y wype³niona by³a po brzegi. Zebranie prowadzi³ wójt gminy Micha³owice Krzysztof Grabka, a nie przewodnicz¹cy Zarz¹du Osiedla Micha³owice Roman Bedyñski co œwiadczy³o o jego randze. Nasza decyzja nie kwestionuje pañstwa w³asnoœci t³umaczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ale decyzjê reformy rolnej. Wtedy pad³o pytanie do przedstawicieli MRiRW: Czy mo ecie pañstwo zagwarantowaæ, e nasze dzia³ki s¹ bezpieczne? Uczestnicy zebrania us³yszeli, e nie ma takich gwarancji, a decyzjê podejmie s¹d. Nie tylko w³aœciciele zagro onych posesji s¹ oburzeni: dlaczego w demokratycznym pañstwie neguje siê akty notarialne i pozostawia furtkê prawn¹, która mo e okazaæ siê niebezpieczna? Podsumowaniem zebrania jego puent¹, okaza- ³a siê wypowiedÿ wójta gminy Micha³owice Krzysztofa Grabki, skierowana do przedstawicieli MRiRW: Proszê pañstwa, to nie s¹ numery dzia³ek, to s¹ ludzie. Chodzi o dorobek ca³ego ycia, a nawet kilku pokoleñ. Urzêdy pañstwowe powinny dbaæ o to, by obywatel w swoim kraju czu³ siê bezpiecznie, eby mia³ poczucie bezpieczeñstwa. To jest istota pañstwa prawa, istota spo³eczeñstwa obywatelskiego. Proponujê te rozwi¹zanie systemowe, w skali ca³ego kraju, by podobne sytuacje ju nie powtórzy³y siê powiedzia³ wójt. WypowiedŸ ta zosta³a nagrodzona brawami. Na zebranie rozpoczêto zbieranie podpisów pod petycj¹ stanowiskiem wójta gminy Micha³owice i mieszkañców osiedla Micha³owice, skierowanym do naczelnych organów w³adzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst poni ej), a na stronie internetowej gminy Micha³owice pojawia³o siê coraz wiêcej informacji i dokumentów dotycz¹cych sprawy, m.in. wzory skarg czy projekt skargi wniesionej przez Gminê Micha³owice jako w³aœciciela nieruchomoœci objêtych decyzj¹ MRiRW. Dwa dni wczeœniej, 13 stycznia 2014 roku, na wniosek Wójta Gminy Micha³owice zosta³a zwo³ana XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Micha³owice, na której podjêto Stanowisko w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. (tekst poni ej). Na prze³omie stycznia i lutego, uczestnicy postêpowania, w tym Gmina Micha³owice, otrzymali kolejny dokument dotycz¹cy Dóbr Ziemskich Micha- ³owice - postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2014 roku, bêd¹ce uzupe³nieniem wydanej w grudniu decyzji. Na tej podstawie zwiêkszy³a siê liczba dzia³ek, do których spadkobiercy Barbary Grocholskiej mog¹ wnosiæ swoje roszczenia. Otrzymanie kolejnej decyzji wywo³a³o ogólne zamieszanie, bowiem w miêdzyczasie czêœæ w³aœcicieli nieruchomoœci, tak e Gmina Micha³owice, wystosowa³o do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego (WSA) skargê na decyzjê z 17 grudnia 2013 r. Wobec otrzymania postanowienia uzupe³niaj¹cego powsta³a w¹tpliwoœæ, do której decyzji, czy tej z 17 grudnia 2013 r, czy tej uzupe³niaj¹cej z 10 stycznia 2014 r., powinna byæ wnoszona skarga. Obawiano siê, aby z przyczyn formalnych wniesione ju zaskar enie nie zosta³o odrzucone. Wobec powy szego, wójt Gminy Micha³owice, Krzysztof Grabka wystosowa³ do WSA pismo, z proœb¹ o wyra enia stanowiska. W odpowiedzi gmina otrzyma³a wyjaœnienie, e poprawnoœci wniesienia skargi (w tym terminu jej wniesienia) ka dorazowo dokonuje sk³ad orzekaj¹cy, który wyznaczony jest do rozpatrywania danej sprawy. Wobec powy szego, nie jest mo liwe potwierdzenie informacji, i skargi na decyzje organów administracji wniesione przed dorêczeniem postanowienia uzupe³niaj¹cego, nie bêd¹ odrzucane przez s¹d, jako przedwczesne, czego domagacie siê Pañstwo w swoim piœmie czytamy w odpowiedzi z WSA. Sprawa dawnych Dóbr Ziemskich Micha³owice trwa. Obecni w³aœciciele nieruchomoœci w dalszym ci¹gu yj¹ w niepewnoœci, jednoczeœnie oczekuj¹c od w³adz RP pogodzenia interesów by³ych i obecnych w³aœcicieli nieruchomoœci, objêtych dekretem z 1944 roku. Najnowsze informacje znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej gminy

7 Sprawa Dóbr Ziemskich Micha³owice List otwarty Wójta Gminy Micha³owice i mieszkañców Osiedla Micha³owice Najnowsze informacje znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej gminy Maj¹c na uwadze skalê oddzia³ywania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zgodnie z wykazem opracowanym przez Ministra objê³a obecnie 1678 podmiotów, do których to skierowano decyzjê o stwierdzeniu niewa noœci orzeczeñ z roku 1948, dotycz¹cych objêcia maj¹tku Dobra Ziemskie Micha³owice dekretem PKWN z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, a przede wszystkim uwzglêdniwszy wagê problemu, pozwalamy sobie przedstawiæ stanowisko uczestników tego postêpowania - Gminy Micha³owice reprezentowanej przez Wójta Gminy Micha- ³owice i mieszkañców Osiedla Micha³owice. Liczba osób uznanych za strony w ww. postêpowaniu, wielkoœæ obszarów Gminy Micha³owice, która jest zagro ona roszczeniami zwrotowymi i odszkodowawczymi (ponad 316 ha) w po³¹czeniu z metod¹ procedowania Ministra rozpatruj¹cego wniosek spadkobierców Barbary Grocholskiej, nie pozwala nam przejœæ nad ca³ym zagadnieniem ze spokojem. Niezale nie natomiast od rozstrzygniêcia, jakie w niniejszej sprawie wyda Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie i ewentualnie Naczelny S¹d Administracyjny, sposób, w jaki nasza sprawa zosta³a rozwi¹zana przez Ministra, który podj¹³ siê próby zniwelowania prawa naruszonego przez w³adze komunistyczne, powinna staæ siê asumptem do dyskusji nad kompleksowym rozwi¹zaniem problemu. W zaistnia³ym stanie rzeczy wyra amy nadziejê, e przedstawione przez nas stanowisko wywo- ³a g³êbsz¹ dyskusjê w kwestii zasad rekompensowania w³asnoœci odjêtej dekretem o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz ochrony w³asnoœci osób, które wesz³y we w³adanie nieruchomoœci objêtych tym e dekretem w aktualnej rzeczywistoœci prawnej, ci¹gle kszta³towanej przez rozstrzygniêcia organów administracji i zmieniaj¹ce siê orzecznictwo s¹dów administracyjnych. STANOWISKO Wójta Gminy Micha³owice i mieszkañców Osiedla Micha³owice kierowane do naczelnych organów w³adzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Micha³owice i mieszkañcy Osiedla Micha- ³owice czuj¹ siê zobligowani zasygnalizowaæ poruszenie jakie w naszej wspólnocie samorz¹dowej wywo³a³a decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdzaj¹ca niewa noœæ decyzji wydanych na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 wrzeœnia 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, uznaj¹cych, e stanowi¹ca w³asnoœæ Barbary Grocholskiej nieruchomoœæ ziemska oznaczona jako Dobra Ziemskie Micha³owice o powierzchni 316,0769 ha podpada pod dzia³anie ww. dekretu. Mieszkañcy Osiedla Micha³owice w³aœciciele i u ytkownicy dzia³ek objêtych decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r., s¹ roz aleni sposobem, w jaki zostali potraktowani przez organy Pañstwa. Lekkoœæ z jak¹ Minister przeszed³ do porz¹dku rzeczy nad prawami aktualnych u ytkowników dzia³ek, nale ¹cych niegdyœ do Barbary Grocholskiej budzi niepokój a przede wszystkim podwa a zaufanie cz³onków naszej wspólnoty samorz¹dowej do stanowionego przez Pañstwo prawa. Dekret PKWN, jakkolwiek ideologicznie nieprzystaj¹cy do obecnego ustroju, sta³ siê elementem obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego. Z tego wzglêdu, sposób w jaki dosz³o do próby pogodzenia interesów by³ych i obecnych w³aœcicieli w bezpoœrednio nas dotykaj¹cej sprawie nie mo na zaakceptowaæ. W ocenie mieszkañców wydana decyzja w sprawie maj¹tku Dobra Ziemskie Micha³owice stanowi przyk³ad przerzucenia odpowiedzialnoœci za bezprawne dzia³ania w³adzy publicznej na obywateli, którzy ufaj¹c w legalnoœæ postêpowania Pañstwa i reprezentuj¹cych j¹ przedstawicieli nabywali nieruchomoœci przejête przez to Pañstwo. Nie inaczej bowiem mieszkañcy odczytuj¹ uzasadnienie ww. decyzji Ministra, w której Minister stwierdza, e orzeczenia Wojewody Warszawskiego oraz Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydane w 1948 r. nie wywo³a³y nieodwracalnych skutków prawnych i dlatego nie zachodzi przeszkoda w stwierdzeniu ich niewa noœci. Zaskoczenie cz³onków naszej gminnej wspólnoty jest tym wiêksze, e Minister przez ostatnie dziesiêæ lat, badaj¹c prawid³owoœæ decyzji stwierdzaj¹cych podpadanie maj¹tku Dobra Ziemskie Micha³owice pod dekret o reformie rolnej i widz¹c wadliwoœæ dawnych decyzji ca³y czas prowadzi³ ustalenia co do stanu prawnego i faktycznego poszczególnych dzia³ek, celem ustalenia w jakim zakresie obrót na rynku nieruchomoœciami, który nast¹pi³ przez ostatnie 60 lat od wejœcia w ycie dekretu PKWN, wywo³a³ nieodwracalne skutki prawne, zamkn¹³ dawnym w³aœcicielom drogê do zwrotu nieruchomoœci w naturze i otworzy³ mo liwoœæ ¹dania odszkodowania od Skarbu Pañstwa. Obecnie natomiast Minister zrezygnowa³ z dog³êbnego zbadania sprawy. W poczuciu mieszkañców oznacza to przerzucenie na nich ciê aru dowodzenia w kolejnych postêpowaniach, e nabyli swoje nieruchomoœci w sposób legalny, e sposób tego nabycia powoduje jednak nieodwracalne skutki prawne i uniemo - liwia spadkobiercom Barbary Grocholskiej odzyskanie nieruchomoœci w naturze. Utwierdzaj¹c u ytkowników w ich prawie w³asnoœci Minister bagatelizuje obecnie swoje rozstrzygniêcie podnosz¹c, e jego decyzja oznacza jedynie, e zastosowanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej w stosunku do maj¹tku Dobra Ziemskie Micha³owice by³o wadliwe. Jakkolwiek Minister wyjaœnia, e jego decyzja nie powoduje automatycznej zmiany w³aœcicieli dzia³ek objêtych jego rozstrzygniêciem, to jednak wyraÿnie stwierdza, e w stosunku do nieruchomoœci, które zosta³y zabrane dawnym w³aœcicielom na podstawie niewa nej decyzji wydanej na podstawie dekretu PKWN, mo liwe jest podejmowanie dalszych kroków prawnych przez spadkobierców Barbary Grocholskiej. W tym miejscu mieszkañcy stawiaj¹ zatem proste pytania: Dlaczego Minister jako organ w³adzy centralnej, widz¹c wadliwoœæ wydanych przez Pañstwo decyzji i dostrzegaj¹c skutki zwi¹zane z up³ywem czasu jaki nast¹pi³ od ich wydania, nie poczuwa siê do odpowiedzialnoœci i nie przyznaje, e decyzje zosta³y wydane z ra ¹cym naruszeniem prawa, a tylko zaistnia³e skutki uniemo liwiaj¹ stwierdzenie ich niewa noœci? Dlaczego Pañstwo, które bezprawnie odebra³o ziemiê jednym osobom, a nastêpnie przekaza³o tê ziemiê podmiotom dzia³aj¹cym w zaufaniu do tego Pañstwa, nagle zaczê³o negowaæ swoje sprawstwo w zaistnia³ym stanie rzeczy? W ocenie Wójta i mieszkañców Gminy Micha³owice zaniedbania zwi¹zane z brakiem kompleksowego uregulowania kwestii rekompensat dla dawnych w³aœcicieli, pozbawionych swej w³asnoœci niezgodnie z prawem, powoduj¹, e to na obywateli przerzucono ciê ar odpowiedzialnoœci za zaistnia³y stan rzeczy. To przede wszystkim obywatele, którzy weszli we w³adanie gruntów musz¹ dowodziæ swego prawa w³asnoœci. Pañstwo, które jest sprawc¹ ca³ego stanu rzeczy nie dostrzega potrzeby rozstrzygniêcia problemu w rozs¹dny sposób tj. umo liwiaj¹cy pogodzenie interesów dawnych i obecnych w³aœcicieli, nie mówi¹c ju o braku chêci ca³oœciowego rozwi¹zania kwestii w³asnoœciowych i uznania swej odpowiedzialnoœci.przedstawiona przez nas sprawa maj¹tku Dobra Ziemskie Micha³owice doskonale obrazuje ten stan, gdzie dawnych w³aœcicieli zmusza siê do dochodzenia roszczeñ przeciwko aktualnym u ytkownikom nieruchomoœci, obecnych w³aœcicieli motywuje siê do aktywnoœci w zakresie dowodzenia legalnoœci nabycia. Biernoœæ Pañstwa w procesie rozwi¹zywania problemu kompleksowego uregulowania kwestii skutków dzia- ³añ w³adzy komunistycznej nie znajduje uznania w oczach spo³eczeñstwa. Stanowisko, pod którym podpisa³o siê 355 mieszkañców Micha³owic, wraz z listami poparcia, zosta³o przes³ane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza³ek Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Skarbu Pañstwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Wojewody Mazowieckiego oraz Sekretarza Strony Samorz¹dowej Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. STANOWISKO Wójta Gminy Micha³owice i Rady Gminy Micha³owice w sprawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. dotycz¹cej nieruchomoœci ziemskiej stanowi¹cej w³asnoœæ Barbary Grocholskiej oznaczonej jako Dobra Ziemskie Micha³owice. Wójt Gminy Micha³owice i Rada Gminy Micha³owice wyra aj¹ troskê i g³êbokie zaniepokojenie sposobem rozstrzygniêcia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawy roszczeñ spadkobierców Barbary Grocholskiej. W naszej ocenie, wydana w dniu 17 grudnia 2013 r., decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest z pewnoœci¹ wyrazem rekompensaty praw naruszonych przez poprzedni ustrój, lecz bez uwzglêdnienia s³usznych interesów aktualnych w³aœcicieli nieruchomoœci, zlokalizowanych w obszarze Gminy Micha³owice. Abstrahuj¹c od oceny tego czy maj¹tek rodziny Grocholskich powinien podlegaæ przejêciu, stwierdzenie przez Ministra braku potrzeby analizy wydanych decyzji pod k¹tem odwracalnoœci ich skutków, jest w naszej ocenie niedopuszczalne. Dla dawnych w³aœcicieli sposób okreœlenia wadliwoœci wydanej decyzji nie ma zasadniczego znaczenia, gdy nie tylko stwierdzenie niewa noœci decyzji ale i stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa pozwala na dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnoprawnej. Niemniej, dla obecnych w³aœcicieli jest to okolicznoœæ niezmiernie istotna. Wójt Gminy i Rada Gminy nie podzielaj¹ pogl¹du Ministra, e cecha nieodwracalnoœci mo e byæ zwi¹zana jedynie z tymi skutkami prawnymi, które zosta³y wyzwolone przez decyzje dekretowe.w naszej ocenie zmiany w³asnoœci poszczególnych czêœci nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa Barbary Grocholskiej uniemo liwiaj¹, nawet w sytuacji stwierdzenia niewa noœci orzeczeñ o przejêciu na rzecz Pañstwa w³asnoœci nieruchomoœci, zwrotu przedmiotowych nieruchomoœci spadkobiercom w³aœcicieli, pozbawionych swej w³asnoœci. Organ administracji, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzia³aj¹c w granicach swojej w³aœciwoœci i kompetencji nie ma adnych mo - liwoœci prawnych zniweczenia skutków cywilnoprawnych powsta³ych w skutek zawarcia umowy sprzeda y. Reasumuj¹c, nieprawid³owoœæ decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r., w pe³ni uzasadnia jej zaskar enie do s¹du administracyjnego. Gmina jako odrêbny od cz³onków wspólnoty samorz¹dowej podmiot mo e kwestionowaæ ww. decyzjê tylko w zakresie przys³uguj¹cego jej prawa w³asnoœci. Mimo œwiadomoœci, e prawa Mieszkañców Gminy Micha³owice s¹ naruszone generalnie w ten sam sposób jak prawa Gminy, nie mamy prawnych mo liwoœci dzia³ania przed s¹dem w imieniu i na rzecz naszych mieszkañców. Niemniej, w³adze Gminy wykorzystuj¹ wszelkie dostêpne œrodki, by wspieraæ indywidualne dzia³ania mieszkañców Gminy. W naszej ocenie decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchybia podstawowym zasadom demokratycznego pañstwa prawnego, zw³aszcza zasadzie ochrony w³asnoœci i praw s³usznie nabytych oraz zasadzie zaufania obywateli do Pañstwa i prawa.w³adze Gminy Micha³owice nie mog¹ siê zgodziæ z przerzuceniem konsekwencji zwi¹zanych z brakiem systemowego rozwi¹zania roszczeñ dawnych w³aœcicieli na aktualnych u ytkowników, którzy weszli w posiadanie gruntów dzia- ³aj¹c w zaufaniu do Pañstwa i stanowionego przezeñ prawa. Wobec takich praktyk wyra amy stanowczy sprzeciw. Stanowisko zosta³o przes³ane do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosty Powiatu Pruszkowskiego. 7

8 Kto jest winny zagro enia w Ursusie? Od po³owy ubieg³ego roku firma 10/165 Gaston Investments nie mo e uzyskaæ pozwolenia na rozbiórkê hali nr 279, która stanowi zagro enie dla ycia osób trzecich na terenach po by³ych ZPC Ursus. To ju chyba znamienny 9 miesi¹c, jak w³aœciciel bezskutecznie stara siê tê sprawê za³atwiæ - sprawê wydawaæ by siê mog³o prost¹, spo³ecznie oczekiwan¹ i dobr¹ dla wygl¹du Ursusa. Budynek, o którym mowa znajduje siê przy ul. Posagu 7 Panien i jak widaæ na zdjêciu obok nie posiada ju w znacznej czêœci œcian zewnêtrznych i wewnêtrznych, brakuje ogrodzenia, i dostêp do tej hali maj¹ praktycznie wszyscy. Dlatego te najrozs¹dniejszym rozwi¹zaniem wydawaæ by siê mog³a jej rozbiórka. W³aœciciel jednak nie mo e jej rozebraæ, gdy ci¹gle nie mo e w urzêdzie uzyskaæ pozwolenia na rozbiórkê. Ot takie s¹ przepisy. I czy tak powinno byæ? Warto nadmieniæ, e wielokrotnie hale te by³y miejscem zabaw gimnazjalistów, którzy byli przepêdzani przez inne osoby. W obecnej chwili m³odzie uwa a te tereny za najbardziej atrakcyjne do zabaw. Korespondencja miêdzy stronami postêpowania jest tak obszerna, e nie da siê nawet tego opisaæ. Rozbiórka hali mog³aby siê odbyæ ju dawno, gdyby urz¹dnik nie zdecydowa³, e Energetyka Ursus jest w tej sprawie stron¹. A najdziwniejsze jest to, e Energetyka Ursus nie doœæ, e nie jest w³aœcicielem hali, to nawet nie s¹siaduje z t¹ dzia³k¹. Hala nie jest te od dawna pod- ³¹czona do adnych zewnêtrznych sieci, co widaæ go³ym okiem ju od wielu lat. Na uwagê zas³uguje fakt, i 4 grudnia 2013 roku Wojewoda Mazowiecki, po skardze w³aœciciela nieruchomoœci na negatywn¹ decyzjê urzêdu, wyda³ postanowienie na podstawie, którego zleci³ urzêdowi przeprowadzenie postêpowania w celu uzupe³nienia dowodów i materia³ów w sprawie negatywnej decyzji o rozbiórce. Polecenie dotyczy³o wyjaœnienia, czy hala jest pod³¹czona do sieci, czy te nie. Chocia jak twierdzi wiele prawników i co podpowiada nam zdrowy rozs¹dek sieci nie musz¹ byæ przecie od³¹czone na etapie starania siê o rozbiór- kê. Przecie ka dy w³aœciciel w ka dym momencie mo e wypowiedzieæ umowê o dostawê wody i pr¹du i po prostu od³¹czyæ budynek od sieci gestora, przy³¹czyæ siê do sieci innego gestora, czy te po prostu budynek rozebraæ. Wracaj¹c do postanowienia Wojewody z 4 grudnia, czyli sprzed 3 miesiêcy, to jest rzecz¹ ciekaw¹, kiedy ten obowi¹zek zostanie wykonany. Jak znamy nasz¹ rzeczywistoœæ obawa zachodzi taka, e jeszcze nie prêdko. Urzêdy znowu zaczn¹ siê zarzucaæ pismami, ka dy zrobi oczywiœcie, co nale y, z pe³n¹ powag¹, ale zagro enie jak istnia³o tak nadal istnieje. Ale przynajmniej wszystko jest zgodne z przepisami. Hala z zewn¹trz W miêdzyczasie 11 grudnia 2013 rzeczoznawca przeprowadzi³ wizjê lokaln¹ wy ej wymienionej hali i jednoznacznie w swoim raporcie stwierdzi³:,,w hali nr 279 na terenie by³ych Zak³adów Mechanicznych Ursus stwierdzono dwie komory transformatorowe zasilaj¹ce obiekt, które s¹ puste i maj¹ zdemontowane wszystkie instalacje œredniego i niskiego napiêcia oraz tak e zosta³y usuniête transformatory. Wszelkie instalacje elektryczne wewn¹trz ca³ego obiektu s¹ usuniête b¹dÿ wykradzione, o czym œwiadcz¹ du e iloœci izolacji na pod³odze. Podsumowuj¹c stwierdza siê, e pozostawione fragmenty (resztki) instalacji elektrycznych i technologicznych pompowni nie stanowi¹ w chwili obecnej adnej wartoœci u ytkowej, tak- e w czasie przegl¹du instalacji elektrycznych adna linia elektroenergetyczna zewnêtrzna nie by³a pod³¹czona do budynku hali 279. Z uwagi na zagro enia zwi¹zane z mo liwoœci¹ dostania siê osób trzecich do budynku gdzie jest bardzo du o g³êbokich otworów technologicznych w pod³odze oraz studzienek, mo e dojœæ w ka dej chwili do tragedii i powinien byæ ten obiekt tj. hala nr 279 natychmiast rozebrana. Dnia 17 grudnia 2013 roku kolejny rzeczoznawca ds. in- ynierii œrodowiska dokona³ oglêdzin tego terenu i sporz¹dzi³ raport, z którego jasno wynika:,,w dniu 16 grudnia 2013 przeprowadzono wizjê wewnêtrznych instalacji sanitarnych w przedmiotowej hali. Od czasu zakoñczenia produkcji, co najmniej od 2006 roku, obiekt nie by³ wykorzystywany. Rozpocz¹³ siê proces dewastacji obiektu, w tym równie istniej¹cych urz¹dzeñ technologicznych pompowni oraz instalacji sanitarnych. Proces ten trwa do chwili obecnej. Stwierdzono, e wszystkie przewody rurowe (wodoci¹gowe, kanalizacyjne i gazowe) zosta³y odciête od strony wewnêtrznej œciany budynku tzn.: adna sieæ zewnêtrzna nie jest pod³¹czona do budynku, pompy i inne urz¹dzenia technologiczne pompowni zosta³y zdemontowane. Usuniête zosta³y pokrywy do komór i studzienek podziemnych co w chwili obecnej zagra a bezpieczeñstwu ludzi. Podsumowuj¹c mo na stwierdziæ, e pozostawione fragmenty instalacji sanitarnych i technologicznych pompowni nie stanowi¹ w chwili obecnej wartoœci u ytkowej oraz adna sieæ zewnêtrzna nie jest pod³¹czona do budynku. Przedstawiona powy ej sytuacja wskazuje, e omawiana hala 279 stanowi potencjalne zagro enie dla ludzi, ze wzglêdu na niebezpieczne otwory w komorach technologicznych. Z punktu widzenia bran y instalacji sanitarnych nie ma przeciwwskazañ, aby obiekt zosta³ rozebrany. Dnia 14 lutego 2014 roku zosta³a przeprowadzona wizja lokalna przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i dokonano oglêdzin istniej¹cych sieci. W raporcie stwierdzono:,,odciêcie sieci zewnêtrznych nie stwierdzono wystêpowania w budynku pomp lub innych urz¹dzeñ technologicznych pompowni. Z budynku usuniêto lub skradziono pokrywy w³azów do komór i studzienek podziemnych, co powoduje du e zagro enie, dla osób trzecich. I tu dochodzi do paradoksu. W³aœciciel hali, który bezskutecznie chce rozebraæ obiekt z uwagi na jego stan techniczny i niebezpieczeñstwo, które stwarza i któremu odmawiane s¹ przez urz¹d pozwolenia na rozbiórkê zosta³ ukarany w czasie wizji przez Powiatowego Inspektora mandatem za niebezpieczeñstwo, które ten nierozebrany obiekt stwarza. Czyli jak u Franza Kafki. Kto w tych okolicznoœciach powinien ten mandat zap³aciæ? W³aœciciel chce rozebraæ halê, gdy zdaje sobie sprawê, e stanowi bardzo du e niebezpieczeñstwo, ale bez pozwolenia z urzêdu zrobiæ tego nie mo e. Ka de zabezpieczenie przez niego obiektu nie zdaje egzaminu, gdy z³omiarze radz¹ sobie z ka dym zabezpieczeniem. Nale a³oby zadaæ pytanie: czy jeœli dojdzie do nieszczêœcia, kto zap³aci osobie poszkodowanej odszkodowanie i ewentualne koszty jej leczenia? W³aœciciel hali twierdzi, e w przypadku poniesienia dalszych strat lub wypadku na terenie dzia³ki z nierozebran¹ hal¹ bêdzie skar y³ urz¹d za bezprawne blokowanie rozbiórki hali. Jako przyk³ad dyskryminacji sk³adanych wniosków przez urz¹d podaje pozytywn¹ decyzj¹ wydanej przez urz¹d na rozbiórkê podobnej wielkoœci hali, gdzie jednak inny podmiot stara³ siê o rozbiórkê i gdzie te by³y sieci zarz¹dzane przez Energetykê Ursus oraz drugi przyk³ad z poprzemys³owych terenów w Ursusie, gdzie inny w³aœciciel otrzyma³a ju po kilku tygodniach pozwolenie na rozbiórkê kilkuhektarowej hali, gdzie nadal s¹ czynne sieci zarz¹dzane przez Energetykê Ursus. Bior¹c pod uwagê stwierdzone zagro enia, to tu ju nie chodzi o przepychanki pomiêdzy w³aœcicielem a urzêdem, tu te ju nie chodzi o to, czy Energetyka Ursus powinna byæ stron¹ w sprawie, tu chodzi po prostu o bezpieczeñstwo mieszkañców. Czy w³adze Ursusa widz¹ to zagro enie? Zagro enie i nieczynne sieci widz¹, oprócz w³aœciciela, z pewnoœci¹ rzeczoznawcy i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. (eska)

9 Dlaczego nie ma planów dla Ursusa? LIST ARCHITEKTA - Grzegorza Buczka, absolwenta Politechniki Œl¹skiej i Politechniki Warszawskiej, wydz. Architektury oraz podyplomowego Studium Urbanistyki na Wydz. Architektury PW. Jednym z istotniejszych problemów wynikaj¹cych z uchwalania planów miejscowych s¹ koszty pozyskiwania gruntów na lokalne inwestycje celu publicznego (drogi, szko³y itp.) zapisywane w takich planach przez samorz¹dy. Wiele z tak powstaj¹cych kosztów wynika nie tylko z braku w³aœciwych regulacji prawnych, ale tak e ze z³ej polityki gruntowej gmin. To nie mo e byæ jednak usprawiedliwienie dla opóÿniania procedur planistycznych, a ilustrowanie tego problemu (ostatnio w Gazecie z 11 lutego) przyk³adem projektu planu miejscowego terenów poprzemys³owych w rejonie ul. Or³ów Piastowskich, obejmuj¹cego tereny d. ZM Ursus, nie jest w³aœciwe. Ten przypadek œwiadczy przede wszystkim o niechêci w³adz miasta do podjêcia decyzji o reurbanizacji jednego z najwiêkszych obszarów poprzemys³owych stolicy, i to pomimo zobowi¹zañ podjêtych jeszcze w latach przez uchwalenie Strategii Rozwoju Warszawy oraz polityki przestrzennej miasta. Doœæ powszechnie znana jest oferta przedstawiona kilka lat temu przez w³aœciciela wiêkszoœci terenów objêtych planem - inwestora i dewelopera Miasteczka Ursus - o nieodp³atnym przekazaniu na rzecz miasta kilkunastu hektarów gruntów, które w projekcie planu przeznaczone s¹ na cele publiczne. Koszty ich wykupienia nie mog¹ wiêc byæ przyczyn¹ nieuchwalania planu Co wiêcej, nie mo e ni¹ byæ - przywo³ywany przez p. Prezydent Warszawy - konflikt pomiêdzy racjami mieszkañców i przedsiêbiorców, skoro wiadomo, e plan ma w³aœciwie jednego oponenta - bliski bankructwa podmiot gospodarczy. Zw³oka w uchwaleniu tego planu jest tym bardziej niezrozumia³a, e niemo liwa do realizacji bez planu miejscowego idea Miasteczka Ursus znakomicie odpowiada zapisom aktualnego Studium Warszawy, a jego koncepcja by³a prezentowana podczas IV Kongresu Urbanistyki Polskiej Odpowiedzialni za Miasto (Lublin, 2012 r.) jako jeden z dwóch modelowych przyk³adów wielkich przedsiêwziêæ urbanistycznych, do tego obejmuj¹cy reurbanizacjê terenów poprzemys³owych. A to w³aœnie zgodne z planami przestrzennymi ponowne wykorzystane terenów poprzemys³owych, pokolejowych itp. zosta³o uznane za jeden z priorytetów realizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, przyjêtej niedawno przez rz¹d i zaakceptowanej przez Sejm. Ma ono byæ alternatyw¹ dla powszechnej, niestety tak e w Warszawie, bezplanowej urbanizacji narolnej, a tak- e dla tzw. rozlewania siê miast, zazwyczaj generuj¹cego wysokie koszty wykupu gruntów na inwestycje publiczne. Decyzje lokalnej strategii rozwoju i polityki przestrzennej powinny byæ sprawnie realizowane na podstawie szybko uchwalanych planów miejscowych. W³adze miasta powinny sprzyjaæ realizacji kompleksowych projektów, zw³aszcza takich, których inwestorzy uczestnicz¹ tak e w realizacji przedsiêwziêæ publicznych. To ju regu³a w Poznaniu czy Gdañsku, a w Warszawie - najwyraÿniej - k³opotliwy wyj¹tek. W stolicy - wbrew znakomitym przyk³adom z okresu II RP (a tak e PRL-u) - ca³e nowe dzielnice realizowane s¹ bez planów, ale tak e - w konsekwencji - bez ulic, placów, zieleni, szkó³ i przedszkoli, bo tak jest jakoby taniej... dla miasta. Nikt jednak nie szacuje spo³ecznych kosztów takiej urbanizacji I chyba ma³o kto pamiêta, e jednym z celów strategii rozwoju i polityki przestrzennej Warszawy jest utrwalenie w stolicy ³adu przestrzennego. Blokowanie planu miejscowego dla Miasteczka Ursus jest dowodem na to, e nie pamiêtaj¹ o tym celu w³adze miasta - odpowiedzialne za jego realizacjê. arch. Grzegorz A. Buczek st. wyk³adowca WA PW, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, cz³onek G³ównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy MIR Przedruk: gazeta.warszawa.pl z dnia 18 lutego 2014 Polacy podjadaj¹ na potêgê Jakie s¹ nawyki ywieniowe Polaków? Czy kryjemy siê, podjadaj¹c przek¹ski? Jakie przek¹ski, króluj¹ na naszych sto³ach? SprawdŸ, co szkodzi Polakom? Jak wynika z badania IR- wym zaciszu, siedz¹c przed Polacy s¹ mistrzami w wymyœlaniu wymówek i uspra- Center przeprowadzonego w telewizorem czy komputeremwiedliwieñ dla swojego P r z e d r u k lutym 2014 roku, blisko po³owa Polaków (47 proc.) codziennie 74 proc. Polaków jada nie- ³akomstwa. Najczêstsza z je ró nego rodzaju zdrowe przek¹ski, doskona- nich to t³umaczenie sobie, e przek¹ski. W³aœciwie niemal le zdaj¹c sobie sprawê z ich to ju ostatni raz, kiedy siêgaj¹ ka dy z nas podjada coœ niekoniecznie kalorycznoœci i wysokiej zamniej po swoje ulubione chip- zdrowego przynajwartoœci cukrów. Niemal po- sy czy batoniki. Wmawia to raz w tygodniu (81 ³owa z nas ma wyrzuty sumienia sobie niemal co drugi Polak proc.). W polskim jad³ospisie po zjedzeniu ma³owarto- (43 proc.) po raz kolejny za- najczêœciej pojawiaj¹ siê œciowego posi³ku (45 proc.). pychaj¹c siê podczas wieczornego chipsy (51 proc.) i fast foody To, co powinno nami wstrz¹sn¹æ seansu przed tele- (43 proc.) oraz przek¹ski typu to procent osób, które wizorem. Niezdrowe przek¹- instant (40 proc.). Mitem okaza³o chowaj¹ siê przed najbli szyski usprawiedliwiamy te siê, e wybieramy wysomi jedz¹c w biegu puste ka- stresem i koniecznoœci¹ po- kokaloryczne jedzenie ze lorie 23 proc. Co czwarty prawienia sobie humoru wzglêdu na brak czasu. Badanie Polak nie chce by widziano go dziêki zjedzeniu czegoœ pychêtniej udowodni³o, e naj- z niezdrowymi przek¹skami w cha (41 proc.). Równie czê- podjadamy w domo- rêku! dok. na str. 10 Podatek ekologiczny zmusi Polaków do kupowania nowszych samochodów? Kilka dni temu w mediach pojawi³a siê informacja, e rz¹d chce sk³oniæ spo³eczeñstwo do kupowania nowszych samochodów. Jak? Tego jeszcze nie wiadomo przynajmniej oficjalnie. Wiadomo natomiast, e o wprowadzeniu nowego podatku myœli siê od dawna. Czego mo emy siê spodziewaæ? Wszystko zaczê³o siê w 2005 roku, kiedy to rz¹d Kazimierza Marcinkiewicza zapowiedzia³ likwidacjê podatku akcyzowego. W zamian mia- ³a siê pojawiæ danina w niesprecyzowanej wtedy formie. Projekt zosta³ odrzucony przez sejm. Kilka lat póÿniej na prze³omie 2009 i 2010 roku temat powróci³. Wed³ug pierwszych informacji nowy podatek mia³ uderzyæ przede wszystkim we w³aœcicieli aut starszych. Je d ¹cy samochodami wyprodukowanymi przed 1992 rokiem (a wiêc wtedy 18-letnimi) mieliby zap³aciæ oko³o 3 tys. z³. W³aœciciele pojazdów, których wiek nie przekracza³by 9 lat zostali w za³o eniu obarczeni podatkiem w wysokoœci oko³o 500 z³. - Wed³ug naszych nieoficjalnych informacji nieprzychylne opinie mediów spowodowa³y, e Ministerstwo Finansów postanowi³o wprowadziæ podatek bez rozg³osu. NARODOWY DZIEÑ PAMIÊCI O NIERZY WYKLÊTYCH W sobotê 1 marca 2014 roku obchodzimy Narodowy Dzieñ Pamiêci o³nierzy Wyklêtych. Pohañbieni jako zdrajcy, bandyci i faszyœci, torturowani i mordowani strza³ami w ty³ g³owy, potajemnie i bezimiennie grzebani, powracaj¹ dzisiaj w chwale. Ich tragiczna historia, przez dziesiêciolecia przemilczana albo fa³szowana, staje siê jednym z najwa niejszych fundamentów to samoœci wspó³czesnych Polaków. Z o³nierzami Wyklêtymi identyfikuje siê polska m³odzie, znajduj¹c wspólne wartoœci oparte na d¹ eniach uczciwego cz³owieka do wolnoœci, sprawiedliwoœci i prawdy. W dzielnicy W³ochy tak e Obecnie unijna Komisja ds. Przedsiêbiorstw i Przemys³u prowadzi spo³eczne konsultacje. Za miesi¹c maj¹ rozpocz¹æ siê prace nad konkretnym projektem pisa³ w 2011 roku portal Onet. We wstêpnych za³o eniach projektu mówiono wtedy, e danina mo e przyj¹æ dwie formy: * op³aty rocznejop³aty przy zakupie starszego auta, równie zakupionego w Polsce. Wtedy sprawa ucich³a. Ale nie na d³ugo Podatek ekologiczny koniec ze starymi samochodami? Temat powróci³ w 2012 roku. Podczas targów motoryzacyjnych w Poznaniu zorganizowano debatê z udzia- ³em ekspertów rynku motoryzacyjnego w Polsce. Wziêli w niej udzia³ przewodnicz¹cy najwiêkszych zwi¹zków i stowarzyszeñ motoryzacyjnych w Polsce, m. in. Wojciech Drzewiecki z IBRM SAMAR, Marek Konieczny ze Zwi¹zku Dealerów Samochodów, Adam Ma- ³yszki ze Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS, Roman Kantorski z Polskiej Izby Motoryzacji oraz Jakub Faryœ z Polskiego upamiêtniono Dzieñ Pamiêci. 1 marca przy ul. Œwierszcza 2 (dawne wiêzienie NKWD) odby³y siê uroczystoœci. Wyg³oszono przemówienia okolicznoœciowe, z³o ono kwiaty i zapalono znicze. Zwiedzano równie piwnice, w których wiêziono o³nierzy. W 1947 roku og³oszono amnestiê dla o³nierzy walcz¹cych na Zachodzie i partyzantów. Po ujawnieniu siê zostali Zwi¹zku Przemys³u Motoryzacyjnego - Wprowadzenie podatku ekologicznego pozwoli³oby wyci¹gn¹æ nasz kraj z tego z³omowiska, jakim staliœmy siê na tle Europy. Œrednia wieku samochodu wynosi dziœ w Polsce 14 lat. Zast¹pienie akcyzy podatkiem zale nym od emisji spalin sk³oni³oby wielu Polaków do kupowania nowych i kilkuletnich aut doprowadzaj¹c w ten sposób do wymiany parku samochodowego w naszym kraju. Podatek ekologiczny ograniczy³by te nap³yw starych nieekologicznych pojazdów, bêd¹cych w wiêkszoœci w op³akanym stanie technicznym. W roku 2011, ponad 47 proc. sprowadzonych samochodów stanowi³y auta ponad 10-letnie. Chcia³bym tu jednak zaznaczyæ, e nie chodzi tu o ca³kowite wyeliminowanie importu aut z zagranicy - mówi³ wtedy Jakub Faryœ, prezez PZPM. Zgodnie z za³o eniami podatek ekologiczny mia³by nie tyle przyczyniæ siê do sprzeda y nowych aut, ale zablokowaæ sprzeda tych najstarszych. dok. na str. 10 aresztowani i mordowani. Tak te by³o miedzy innymi we W³ochach przy ul. Œwierszcza. Natomiast 6 marca 2014 o godz w kinie Ada przy ul Chroœcickiego 14 odbêdzie siê rozstrzygniêcie i wrêczenie nagród w konkursie Ostatni herosi partyzantki o³nierze Wyklêci, zaœ o godz mo na bêdzie obejrzeæ projekcjê filmu My cichociemni. G³osy yj¹cych. 9

10 Technologie przysz³oœci - to nas czeka Od ultralekkich samochodów do inteligentnych leków - organizuj¹ce spotkania w Davos Œwiatowe Forum Ekonomiczne wskaza³o 10 technologii 2014, które mog¹ kszta³towaæ spo³eczeñstwa przysz³oœci. Chodzi te o elektronikê, któr¹ mo na nosiæ na sobie, a nawet pod skór¹. Globalna Rada ds. Powstaj¹cych Technologii w ramach World Economic Forum opiera swoje wskazania na podstawie rekomendacji przemys³u, ekspertów i liderów bran, którzy spotykaj¹ siê co roku w szwajcarskim Davos. Eksperci uwa aj¹, e kluczowe w najbli szym czasie bêdzie rozbudowywanie po³¹czenia miêdzy ludzkim mózgiem a komputerem. Ju w tej chwili mo liwe jest pisanie bez u ycia tradycyjnej klawiatury. Zastêpuje j¹ badanie aktywnoœci elektronicznej mózgu. Postêp w tej dziedzinie by³by kluczowy dla osób niepe³nosprawnych, które dziêki nowym rozwi¹zaniom mog³yby pracowaæ z komputerem. Ludzkoœæ wiele te zyska³aby, gdyby przemys³ samochodowy móg³ zast¹piæ metalowe elementy nanostrukturalnymi kompozytami wêglowymi. Samochody wykonane z elementów z wzmocnionego w³ókna wêglowego s¹ nawet o 40 proc. l ejsze ni tradycyjne modele. S¹ te trwalsze i ³atwiejsze do recyklingu. Przede wszystkim s¹ jednak du o mniej paliwo erne, dziêki czemu oferuj¹ perspektywê du ych oszczêdnoœci energii w przysz³oœci. Nadziejê na lepsze wyko- Polacy podjadaj¹ na potêgê dok. ze str. 9 sto stosujemy wymówkê, e od jutra przechodzimy na dietê. Tak czêsto oszukuje siê a 41 proc. Polaków! Czy faktycznie niezdrowe przek¹ski nie szkodz¹? Zdaniem dietetyczki, Anety añcuchowskiej wyników badania nie mo na bagatelizowaæ. Regularnoœæ spo ywania posi³ków oraz krótkie przerwy miêdzy nimi to najwa niejsze zasady zdrowej diety. Przek¹ski pozwa- laj¹ nam dotrzymaæ obu tych zaleceñ, dlatego te ich jakoœæ jest tak istotna w naszym codziennym jad³ospisie. Niezdrowe przek¹ski to te, które zawieraj¹ du ¹ iloœæ t³uszczu i cukru, sprawiaj¹c, i po ich spo yciu stajemy siê senni, rozdra nieni, jak równie mamy problemy z koncentracj¹. Zdrowe przek¹ski to natomiast te, po których spo yciu czujemy siê lekko i rzystanie energii daje te rozwój technologii jej magazynowania. Dziœ trudno sk³adowaæ energiê elektryczn¹, przez co wykorzystanie potencja- ³u odnawialnych Ÿróde³ takich jak s³oñce czy wiatr jest ograniczone. Zdaniem naukowców prze³om, który da³by mo liwoœæ robienia zapasów energii z nadwy ek, które nie mog¹ byæ wykorzystane w sieci od razu, jest jednak blisko. Do 10 technologii, które bêd¹ kszta³towaæ przysz³oœæ zaliczono te elektronikê, któr¹ mo na nosiæ na sobie, a nawet pod skór¹. Dziêki nowym wynalazkom mo na np. œledziæ informacje o têtnie czy poziomie stresu, w jakim siê znajdujemy, i na bie ¹co otrzymywaæ informacje o swoim stanie zdrowia. Do tego, by wszêdobylska elektronika mog³a dzia- ³aæ, potrzebne jest jej zasilanie. Szans¹ na poprawê wydajnoœci baterii jest technologia wykorzystuj¹ca nanostruktury. Dziêki zastosowaniu bardzo ma³ych cz¹steczek krzemu akumulatory mog¹ dzia³aæ nawet do trzech razy d³u ej. Co wiêcej, proces ich ³adowania by³by znacznie szybszy ni obecnie. W nowoczesnych urz¹dzeniach potrzeba coraz wiêcej energii. Tak bêdzie zapewne z wyœwietlaczem bezekranowym, dziêki któremu bêdzie mo liwe projektowanie rzeczywistoœci 3D w przestrzeni. Zdaniem ekspertów taka technologia mo e wkrótce trafiæ pod strzechê. Naukowcy wi¹ ¹ te du e nadzieje z terapiami opartymi na badaniach mikrobiomów ludzkich. Te mikroorganizmy wystêpuj¹ce w ciele cz³owieka (np. w jamie ustnej czy przewodzie pokarmowym) mog¹ byæ wa nym Ÿród³em wiedzy na temat chorób i walki z nimi. Inn¹ technologi¹ mog¹c¹ pomóc medykom maj¹ byæ œrodki terapeutyczne oparte na kwasach rybonukleinowych (RNA), które wystêpuj¹ np. w j¹drach komórkowych. RNA, tak jak DNA odgrywa rolê w syntezie bia³ek, w mniejszym stopniu odpowiada za transmisjê informacji genetycznej. Postêpy w sprawie opracowania nowej generacji leków opartych na informacjach z RNA daj¹ szanse na znalezienie nowych metod walki np. z rakiem. Na liœcie wa nych technologii znalaz³y siê te nowe mo liwoœci oczyszczania œcieków czy wody pe³ni energii do dzia³ania. Wszystko to za spraw¹ odpowiedniej zawartoœci w nich sk³adników od ywczych. Dlatego nie zapominajmy o walorach zdrowotnych przek¹sek wzbogacaj¹cych nasze codzienne menu. Czas poka e, czy kampanie promuj¹ce zdrowy tryb ycia oka ¹ siê wystarczaj¹cym motorem do zmiany naszych przyzwyczajeñ i upodobañ. MSL Group morskiej. Odsalanie na du ¹ skalê staje siê op³acalne ekonomicznie dziêki nowym technologiom chemicznym wykorzystywanym w tym celu. Rozwi¹zuje te problem ograniczonych zasobów s³odkiej wody na œwiecie wp.pl Podatek ekologiczny zmusi Polaków do kupowania nowszych samochodów? dok. ze str. 9 - Doprowadzi do stworzenia takiego mechanizmu, który spowoduje, e osoba, która teraz rozgl¹da siê za autem o wartoœci 8 tys. z³ do- ³o y 3-4 tys. z³ wiêcej i kupi samochód z m³odszego rocznika wyjaœnia³ w 2012 roku Faryœ. Minister Gospodarki idzie na wojnê podatek od biedoty? Wiceminister Janusz Piechociñski zapowiedzia³ pod koniec lutego, e Polska musi zmierzyæ siê z problemem starzej¹cych siê samochodów. Wed³ug podanych przez niego informacji œredni wiek samochodu w Polsce to 14 lat. Minister gospodarki rozpocz¹³ wiêc pracê nad rozwi¹zaniami wspieraj¹cymi kupno nowszych aut lub zniechêcaj¹cymi do kupowania starszych. Wicepremier zastrzeg³, e ewentualne regulacje nie bêd¹ wymierzone w adn¹ grupê spo³eczn¹. Janusz Piechociñski doda³, e nie zamierza walczyæ ze wszystkimi u ywanymi samochodami. Wed³ug niego kilkuletni samochód ze znanego Ÿród³a jest racjonalnym ekonomicznie wyborem dla przeciêtnego polskiego gospodarstwa domowego. Warto jednak przypomnieæ, e Polacy wybieraj¹ starsze Nowa ulica we W³ochach W tym roku drogowcy rozpoczn¹ przebudowê ul. Kleszczowej we W³ochach. To kolejna drogowa inwestycja w tym rejonie miasta na przestrzeni kilku ostatnich lat. Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych og³osi³ dziœ (tj. 28 lutego) przetarg na przebudowê ul. Kleszczowej, która jest ulic¹ z jedn¹ jezdni¹, w z³ym stanie technicznym. Czeka³a na remont a zakoñcz¹ siê prace przy budowie ulicy nazywanej Nowolazurow¹, która sta³a siê alternatywn¹ drog¹ w g³¹b W³och i Ursusa. Po przebu- auta dlatego, poniewa jesteœmy w wiêkszoœci spo³eczeñstwem ubogim. Pomimo zapowiedzi, e nowy podatek nie uderzy w adn¹ z grup spo³ecznych, nie mo na mieæ w¹tpliwoœci. Piechociñski skrzywdzi najmniej zarabiaj¹cy. Tych, którzy zainteresowani s¹ kupnem auta starszego ni 10 lat. A jest ich sporo. W kogo uderzy podatek Piechociñskiego? Wed³ug naszych danych zebranych z rynku w 2013 roku najczêœciej poszukiwanymi samochodami by³y te wyprodukowane w latach Wybiera³o je 35 proc. naszych klientów. Nieco wiêcej, bo 41 proc. szuka- ³o samochodów starszych ni 8 lat. I to w³aœnie ta grupa jest najbardziej nara ona na podatek Piechociñskiego Ceny samochodów u ywanych zapewne nie wzrosn¹, ale dla handlarzy stanie siê nie op³acalne sprowadzanie samochodów starszych, tych na które by³ najwiêkszy popyt. A poniewa Polaków nie bêdzie staæ na kupno aut dro - szych na rynku pojawi¹ siê m³odsze roczniki, ale w gorszym stanie, powypadkowe, z zatajon¹ histori¹. Oczywiœcie to tylko jeden z mo liwych scenariuszy. Inny, który zak³ada Ministerstwo Finansów jest taki, e Polacy zmuszeni dowie ulica Kleszczowa nadal bêdzie mia³a jedn¹ jezdniê o szerokoœci 7 m zbudowan¹ wraz z podbudow¹, odwodnieniem i oœwietleniem, chodniki po obydwu stronach oraz po pó³nocnej stronie przylegaj¹c¹ do chodnika drogê dla rowerów. Skrzy owania z ul. Krañcow¹ oraz Ry ow¹ i B. Chrobrego zaprojektowadok. na str. 11 nowym podatkiem zaczn¹ kupowaæ samochody nowe i nowsze. Na ile prawdopodobny jest ten drugi rozwój wypadków ka dy mo e odpowiedzieæ sobie sam Zablokowanie importu samochodów na których staæ Polaków spowoduje dodatkowo spadek mobilnoœci. Nie wszêdzie doje d a komunikacja miejsca. Paradoksalnie w rejonach najbiedniejszych wiêkszoœæ musi sobie sama zorganizowaæ dojazd do pracy. Odciêci od mo liwoœci kupna taniego œrodka lokomocji znajd¹ siê w trudnej sytuacji. Minister Piechociñski chcia³by odm³odziæ park samochodowy Polaków Idea, jak najbardziej dobra i chwalebna. Niestety ma to siê odbyæ wbrew naszej woli, ale naszym kosztem. To ciekawe i smutne zarazem, e nasz rz¹d, jak zwykle zaczyna swoje dzia³ania nie od tej strony co trzeba. To znaczy nak³ada podatki, zamiast wprowadzaæ ulgi, co automatycznie zmotywuje kupuj¹cych. Tak¹ strategiê przyjê³y Niemcy uruchamiaj¹c dop³aty do nowych samochodów. My zapewne us³yszymy od Piechociñskiego, e rz¹d nie ma pieniêdzy na takie dzia³ania, ale polscy kierowcy musz¹ je mieæ. ród³o: Motoraporter

11 Luki w prawie pozwalaj¹ cudzoziemcom przejmowaæ ziemiê w Polsce Cudzoziemcy staj¹ siê posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udzia- ³ów w polskich spó³kach, które s¹ w³aœcicielem ziemi. Umo liwia im to luka w przepisach prawa - wynika z informacji Najwy szej Izby Kontroli. Najwy sza Izba Kontroli skontrolowa³a sprzeda nale- ¹cej do Skarbu Pañstwa ziemi (w latach ) w trzech oddzia³ach Agencji Nieruchomoœci Rolnych - Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu. Chcia³a m.in. sprawdziæ, czy sprzedawane przez ANR grunty trafiaj¹ do podstawionych osób (tzw. metoda na s³upa ), dzia³aj¹cych na zlecenie zagranicznych inwestorów, z którymi polscy rolnicy nie s¹ w stanie konkurowaæ. Nie stwierdzi³a takich przypadków. Ustali³a jednak, e cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przejmuj¹ grunty rolne w Polsce poprzez nabycie udzia- ³ów w spó³kach z kapita³em polskim, które s¹ w³aœcicielami ziemi. Wynika to z luki w przepisach - prawo nie zobowi¹zuje spó³ek kontrolowanych przez obcokrajowców do sk³adania informacji o posiadanych gruntach. W ten sposób ziemiê kupuj¹ cudzoziemcy reprezentuj¹cy przede wszystkim kapita³ holenderski, duñski i luksemburski. Tymczasem zgodnie z prawem cudzoziemcy, tak e z EOG, którzy chc¹ kupiæ grunty rolne i leœne w Polsce, musz¹ uzyskaæ zezwolenie od MSW. Dopiero po 1 maja 2016 r. koñczy siê wynegocjo- Nowa ulica we W³ochach dok. ze str. 10 no jako ronda o œrednicy ok. 30 m. Na skrzy owaniu z ulicami Dojazdow¹ i P³omyka pojawi siê wydzielony pas do skrêtu w lewo, umo liwiaj¹cy dojazd do stacji paliw. Przystanki komunikacji miejskiej zostan¹ przeniesione do zatok. Przewidziano wykonanie nowych wjazdów bramowych do posesji. Termin sk³adania ofert w przetargu mija 17 marca, wykonawca bêdzie mia³ 13 miesiêcy na realizacjê robót budowlanych od momentu podpisania umowy. W³ochy i Ursus staj¹ siê dzielnicami coraz lepiej skomunikowanymi z centrum miasta i innymi dzielnicami stolicy. Przystanek kolejowy Warszawa Ursus-NiedŸwiadek znacznie u³atwi³ mieszkañcom Ursusa podró owanie komunikacj¹ publiczn¹. Kierowcy korzystaj¹ z wêz³a opuszañska i Salomea (czyli po³¹czenia z Alejami Jerozolimskimi i Po³udniow¹ Ob- wany przez Polskê okres przejœciowy na zakup bez ograniczeñ nieruchomoœci rolnych przez cudzoziemców. Ka de nabycie udzia³ów i akcji w spó³kach musi byæ zg³oszone do Krajowego Rejestru S¹dowego. Takie same wymogi s¹ w przypadku, gdy zmienia siê status spó³ki na spó³kê kontrolowan¹ przez cudzoziemców (powy ej 50 proc. g³osów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu). Spó³ka kontrolowana przez obcy kapita³ nie ma jednak obowi¹zku przekazywania do rejestrów s¹dowych informacji o posiadanych gruntach rolnych. Z tego powodu KRS nie przekazywa³ do MSW danych niezbêdnych do ewidencjonowania transakcji z udzia³em cudzoziemców. Jak informuje NIK, na skutek luki w przepisach MSW nie mia³o pe³nych danych o tym, ile ziemi w Polsce kupili cudzoziemcy. Z danych ministerstwa wynika³o, e w latach w woj. dolnoœl¹skim obcokrajowcy nabyli 397 ha, a w zachodniopomorskim - prawie 1 tys. 506 ha. NIK w toku kontroli ustali- ³a jednak, e w tym okresie cudzoziemcy kupili w rzeczywistoœci trzy, cztery razy wiêcej ziemi. Powierzchnia gruntów, nale ¹cych do spó³ek przez nich kontrolowanych wynios³a na terenie woj. dolnoœl¹skiego - 1 tys. 578 ha, a w woj. zachodniopomorskim - 4 tys. 577 ha.nik ustali³a te, e ANR nie monitorowa³a wtórnego rynku obrotu gruntami rolnymi, choæ jest to istotne ze wzglêdu na przeciwdzia³anie nadmiernej koncentracji gruntów (mówi¹ o tym za³o enia polityki rolnej pañstwa). W trakcie kontroli ustalono, e w latach w woj. zachodniopomorskim 2,3 proc. nabywców wodnic¹ Warszawy), ulicy Nowolazurowej (od Alej Jerozolimskich do ul. ks. J. Chroœcickiego, z nowymi, bezkolizyjnymi przejazdami przez tory kolejowe), nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. K. Gierdziejewskiego (wraz z drog¹ a do ul. Po³czyñskiej). ZMID wybuduje nowe przejœcie podziemne w Rembertowie tak e dziœ og³osi³ przetarg na budowê tunelu pod ul. Cyrulików przy stacji PKP Rembertów. Nowe przejœcie bêdzie po³¹czone z istniej¹cym tunelem pod torami. Jego d³ugoœæ ma uwzglêdniæ planowane poszerzenie ulicy. Schody bêd¹ prowadzi³y w rejon przystanku autobusowego przy ul. Cyrulików. Istniej¹ce przejœcie podziemne przebiega tylko pod torami i prowadzi do peronów oraz w stronê chodników znajduj¹cych siê przy torach. Otwarcie ofert nast¹pi 17 marca. Na wykonanie projektu i budowê przejœcia wykonawca bêdzie mia³ 18 miesiêcy od dnia podpisania umowy. Szczegó³owe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami mo na znaleÿæ na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem Tam te mo na zamówiæ bezp³atn¹ us³ugê powiadamiania SMS oraz newsletter o utrudnieniach w ruchu w Warszawie. Natomiast szczegó³owe informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej znajduj¹ siê na stronie Agata Choiñska-Ostrowska, Rzecznik prasowy Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych (12 z 509 kupców) naby³o a 33,7 proc. powierzchni oferowanych gruntów, tj. 9 tys. 835 ha. Izba stwierdzi³a równie brak przejrzystych procedur typowania nieruchomoœci rolnych do sprzeda y, a tak e ich powierzchni. Wybór gruntów nie by³ te poprzedzony adn¹ udokumentowan¹ analiz¹. Taka praktyka urzêdników grozi dowolnoœci¹ postêpowania i sprzyja powstawaniu mechanizmów korupcjogennych - poda³a Izba. wp.pl Prosto z Polski O sprawie ideologii gender wypowiedzia³a siê dla Superstacji znana aktorka Joanna Szczepkowska. Nie jest tak, e to niewielki kierunek naukowy. Ta dziedzina ma siê przek³adaæ na nasze ycie. Jak w Hiszpanii, gdzie s³owa mama i tata zast¹piono s³owami rodzic A i rodzic B. Kiedy urodz¹ siê dzieci, które nie bêd¹ zna- ³y pojêæ mamy i taty, tylko rodzica A i rodzica B, to zobaczymy b³êdy. I bêdziemy siê wycofywaæ. Decyzja radnych Pieniê na o rozbiórce pomnika genera- ³a Czerniachowskiego nie podoba siê ambasadorowi Rosji Aleksandrowi Aleksiejewowi. Próby usuniêcia pomnika bêd¹ mia³y powa ne konsekwencje, a to niepotrzebne ani nam, ani wam zagrozi³ na ³amach Gazety Olsztyñskiej moskiewski ambasador. Czerniachowski jest okreœlany mianem kata Armii Krajowej. W piœmie wiceprezes NRPiP Teresy Kuziary mo- emy przeczytaæ, e wobec braku efektów rozmów, jakie od wielu miesiêcy s¹ prowadzone przez przedstawicieli samorz¹du oraz zwi¹zku zawodowego Pielêgniarek i Po³o nych z Ministerstwem Zdrowia, dotycz¹cych norm zatrudnienia, p³acy oraz braku pielêgniarek, Prezydium NRPiP i Prezydium Zarz¹du OZZ- PiP przyjê³y w dniu 19 lutego 2014 r. wspólne stanowisko»w sprawie braku dzia³añ Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w odpowiedzi na postulaty wnoszone przez Pielêgniarki i Po³o ne«. Dalej wiceprezes Teresa Kuziara zaznacza: Od wielu miesiêcy Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o nych oraz Ogólnopolski Zwi¹zek Zawodowy Pielêgniarek i Po³o nych, jako strona spo- US UGI HYDRAULICZNE Tel , Pielêgniarki i po³o ne maj¹ doœæ! Przedstawiamy wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o nych oraz Prezydium Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o nych dotycz¹ce norm zatrudnienia, p³acy oraz braku pielêgniarek. ³eczna, postuluje piln¹ nowelizacjê Rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia Pielêgniarek i Po³o nych w podmiotach niebêd¹cych przedsiêbiorcami (DzU z 2012 r., poz. 1545), poniewa»dalsze utrzymywanie obecnie obowi¹zuj¹cych zapisów doprowadzi do znacznego ograniczenia liczby pielêgniarek i po³o - nych w oddzia³ach szpitalnych, co zmniejszy bezpieczeñstwo zdrowotne pacjentów«. Przypomina równie, e w ci¹gu najbli szych piêciu lat dojdzie do znacznego spadku liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielêgniarek i po³o nych w Polsce. Skutkowaæ to bêdzie pozbawieniem spo³eczeñstwa polskiego opieki i brakiem realizacji œwiadczeñ zdrowotnych wykonywanych przez Pielêgniarki i Po³o ne. Dlatego wiceprezes NRPiP Teresa Kuziara apeluje o podjêcie przez rz¹d RP jak najszybszych dzia- ³añ, które zachêci³yby do podejmowania tego zawodu oraz pozostawania w nim. Zdaniem Pielêgniarek i Po- ³o nych konieczne jest»ustalenie wynagrodzenia na poziomach odpowiadaj¹cych ich kwalifikacjom, pe³nionym funkcjom i doœwiadczeniu, uwzglêdniaj¹cych zagro enie i niebezpieczeñstwo zwi¹zane z wykonywaniem tego zawodu oraz spoczywaj¹cej na Nich odpowiedzialnoœci«. Anna Gardyniak Medexpress.pl Sprzedam dom w Pomiechówku 141m2, 1h od centrum Warszawy. Cena 288tys.z³ KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, przegl¹dy techniczne, certyfikaty energetyczne, projekty tel: Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 11

12

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 31. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

20.02. 2013 r. NR 03 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Prosto z mostu Cena sto³ecznoœci Pazernoœæ fiskusa przekracza granice bezczelnoœci, czyli hucpy, jak j¹ nazywano przed wojn¹. Nasze pañstwo

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo