Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie"

Transkrypt

1 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 ( ) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W numerze m.in. dr n. farm. Agnieszka Zimmermann Recepta farmaceutyczna jako gwarancja dostêpu do leku w nag³ej sytuacji, prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek Dzia³ania niepo ¹dane leków podzia³, rozpoznawanie i monitorowanie Informacja o leku na str. 2 TS x181_ramka_Q.indd :11:52

2 TERTENSIF SR (Indapamidum), tabletki powlekane o powolnym uwalnianiu, 1,5 mg. Sk³ad: substancja czynna: indapamid, 1,5 mg Substancje pomocnicze: 124,5 mg laktozy jednowodnej. Wskazania do stosowania: Nadciœnienie têtnicze samoistne. Dawkowanie i sposób podawania: Do stosowania doustnego. 1 tabletkê na dobê, najlepiej rano, po³kn¹æ w ca³oœci popijaj¹c wod¹. Tabletki nie nale y uæ. W wiêkszych dawkach indapamid nie wykazuje silniejszego dzia³ania przeciwnadciœnieniowego, natomiast wystêpuje nasilone dzia³anie saluretyczne. Niewydolnoœæ nerek: W ciê kiej niewydolnoœci nerek (klirens kreatyniny poni ej 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu s¹ w pe³ni skuteczne, kiedy czynnoœæ nerek jest prawid³owa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci w podesz³ym wieku: U osób w podesz³ym wieku stê enia kreatyniny w osoczu nale y skorygowaæ uwzglêdniaj¹c wiek, masê cia³a i p³eæ. U pacjentów w podesz³ym wieku mo na stosowaæ preparat Tertensif SR, kiedy czynnoœæ nerek jest prawid³owa lub zaburzona jedynie w niewielkim stopniu. Pacjenci z zaburzeniami czynnoœci w¹troby: W przypadku ciê kiej niewydolnoœci w¹troby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Dzieci i m³odzie : Ze wzglêdu na brak danych dotycz¹cych bezpieczeñstwa oraz skutecznoœci nie zaleca siê stosowania preparatu Tertensif SR u dzieci oraz m³odzie y. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na indapamid, inne sulfonamidy lub któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Ciê ka niewydolnoœæ nerek. Encefalopatia w¹trobowa lub inne ciê kie zaburzenia czynnoœci w¹troby. Hipokaliemia. Ostrze enia specjalne i zalecane œrodki ostro noœci: Ostrze enia specjalne: W przypadku zaburzenia czynnoœci w¹troby, leki moczopêdne o dzia³aniu podobnym do tiazydów mog¹ powodowaæ encefalopatiê w¹trobow¹, szczególnie w przypadku zaburzeñ gospodarki wodno-elektrolitowej. Stosowanie tych leków moczopêdnych nale y natychmiast przerwaæ w przypadku wyst¹pienia objawów encefalopatii w¹trobowej. Nadwra liwoœæ na œwiat³o: Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych na œwiat³o, zwi¹zanych ze stosowaniem leków moczopêdnych tiazydowych oraz leków o podobnym dzia³aniu. Jeœli reakcja nadwra liwoœci na œwiat³o wyst¹pi podczas leczenia, zaleca siê odstawienie leku. Jeœli ponowne zastosowanie leku moczopêdnego oka e siê konieczne, zaleca siê ochronê powierzchni skóry nara onej na dzia³anie promieni s³onecznych lub sztucznego promieniowania UVA. Substancje pomocnicze: Ze wzglêdu na zawartoœæ laktozy w preparacie, pacjenci z rzadko wystêpuj¹c¹ dziedziczn¹ nietolerancj¹ galaktozy, z zespo- ³em z³ego wch³aniania glukozy galaktozy lub z niedoborem laktazy (typu Lapp) nie powinni stosowaæ tego preparatu. Œrodki ostro - noœci dotycz¹ce stosowania: Równowaga wodno-elektrolitowa: Stê enie sodu w osoczu: Przed rozpoczêciem leczenia nale y oceniæ stê enie sodu, a nastêpnie regularnie je kontrolowaæ. Ka de leczenie moczopêdne mo e powodowaæ hiponatremiê, czasem z powa nymi jej konsekwencjami. Zmniejszenie stê enia sodu mo e byæ w pocz¹tkowym okresie bezobjawowe, dlatego te konieczna jest jego regularna kontrola, czêstsza u osób w podesz³ym wieku lub pacjentów z marskoœci¹ w¹troby. Stê enie potasu w osoczu: Utrata potasu z hipokaliemi¹ stanowi du e ryzyko zwi¹zane ze stosowaniem leków moczopêdnych tiazydowych i leków o podobnym dzia- ³aniu. Nale y zapobiegaæ rozwojowi hipokaliemii (<3,4 mmol/l), szczególnie u pacjentów, u których ryzyko jej wyst¹pienia jest najwiêksze, np. u osób w podesz³ym wieku, niedo ywionych, leczonych wieloma lekami, u pacjentów z marskoœci¹ w¹troby z obrzêkami i wodobrzuszem, z chorob¹ naczyñ wieñcowych i niewydolnoœci¹ serca. W takiej sytuacji hipokaliemia zwiêksza kardiotoksycznoœæ preparatów naparstnicy oraz ryzyko zaburzeñ rytmu serca. W grupie ryzyka znajduj¹ siê tak e pacjenci z wyd³u onym odstêpem QT, bez wzglêdu na to, czy jest to zaburzenie wrodzone, czy jatrogenne. Hipokaliemia, podobnie jak i bradykardia, usposabia do rozwoju ciê kich zaburzeñ rytmu serca, szczególnie do potencjalnie œmiertelnego czêstoskurczu typu torsades de pointes. Czêstsze oznaczanie stê enia potasu w osoczu jest konieczne we wszystkich przedstawionych powy ej sytuacjach. Pierwsze oznaczenie stê enie potasu w osoczu nale y wykonaæ w pierwszym tygodniu leczenia. W przypadku stwierdzenia hipokaliemii konieczne jest uzupe³nienie potasu. Stê enie wapnia w osoczu: Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia³aniu mog¹ zmniejszaæ wydalanie wapnia z moczem, powoduj¹c nieznaczne i przemijaj¹ce zwiêkszenie stê enia wapnia w osoczu. Znaczna hiperkalcemia mo e byæ skutkiem nierozpoznanej nadczynnoœci przytarczyc. Nale y przerwaæ leczenie powy szymi lekami przed przeprowadzeniem badania oceniaj¹cego czynnoœæ przytarczyc. Stê enie glukozy we krwi: Monitorowanie stê enia glukozy we krwi jest wa ne u osób chorych na cukrzycê, szczególnie jeœli wspó³istnieje hipokaliemia. Kwas moczowy: U pacjentów z hiperurykemi¹ istnieje tendencja do zwiêkszania czêstoœci napadów dny. Czynnoœæ nerek a leki moczopêdne: Leki moczopêdne tiazydowe i leki o podobnym dzia- ³aniu s¹ w pe³ni skuteczne u pacjentów z prawid³ow¹ lub tylko w niewielkim stopniu zaburzon¹ czynnoœci¹ nerek (stê enie kreatyniny w osoczu poni ej 25 mg/l, tj. 220 mmol/l u osób doros³ych). U osób w podesz³ym wieku podczas oceny czynnoœci nerek na podstawie stê enia kreatyniny, nale y wzi¹æ pod uwagê wiek, p³eæ oraz masê cia³a. Hipowolemia, wtórna do utraty wody i sodu, indukowana przez leki moczopêdne, na pocz¹tku leczenia powoduje zmniejszenie przes¹czania k³êbuszkowego. Mo e to powodowaæ zwiêkszenie stê enia mocznika we krwi i kreatyniny w osoczu. Ta przemijaj¹ca czynnoœciowa niewydolnoœæ nerek nie powoduje adnych nastêpstw u osób z prawid³ow¹ czynnoœci¹ nerek, natomiast mo e nasiliæ ju istniej¹c¹ niewydolnoœæ nerek. Sportowcy: W przypadku sportowców nale y wzi¹æ pod uwagê fakt, e substancja czynna zawarta w preparacie mo- e powodowaæ dodatni wynik testu antydopingowego. antydopingowego. Nie zaleca siê stosowania leku u dzieci. Ci¹ a: Zgodnie z ogólnie przyjêt¹ zasad¹ nale y unikaæ stosowania leków moczopêdnych u kobiet w ci¹ y. Nigdy nie nale y ich stosowaæ w celu leczenia fizjologicznych obrzêków, wystêpuj¹cych w czasie ci¹ y. Leki moczopêdne mog¹ powodowaæ niedokrwienie p³odowo- -³o yskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu p³odu. Karmienie piersi¹: Karmienie piersi¹ nie jest zalecane (indapamid przenika do pokarmu kobiecego). Dzia³ania niepo ¹dane: Wiêkszoœæ dzia³añ niepo ¹danych dotycz¹cych objawów klinicznych i wyników badañ laboratoryjnych zale y od dawki. Leki moczopêdne o dzia³aniu podobnym do tiazydów, w tym indapamid, mog¹ powodowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania niepo ¹dane, z przedstawion¹ czêstotliwoœci¹: bardzo czêsto (>1/10), czêsto (>1/100, <1/10), niezbyt czêsto (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana czêstotliwoœæ (nie mo na oszacowaæ na podstawie dostêpnych danych). Zaburzenia krwi i uk³adu ch³onnego: Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistoœæ aplastyczna, niedokrwistoœæ hemolityczna. Zaburzenia uk³adu nerwowego: Rzadko: zawroty g³owy, uczucie zmêczenia, bóle g³owy, parestezje. Zaburzenia serca: Bardzo rzadko: zaburzenia rytmu serca, niedociœnienie têtnicze. Zaburzenia o³¹dkowo-jelitowe: Niezbyt czêsto: wymioty. Rzadko: nudnoœci, zaparcia, suchoœæ w ustach. Bardzo rzadko: zapalenie trzustki. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: Bardzo rzadko: niewydolnoœæ nerek. Zaburzenia w¹troby i dróg ó³ciowych: Bardzo rzadko: zaburzenia czynnoœci w¹troby. Nieznana: mo liwoœæ rozwoju encefalopatii w¹trobowej w przebiegu niewydolnoœci w¹troby. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Reakcje nadwra liwoœci, g³ównie dotycz¹ce skóry, u pacjentów sk³onnych do alergii oraz reakcji astmatycznych: Czêsto: grudkowo- -plamiste wysypki. Niezbyt czêsto: plamica. Bardzo rzadko: obrzêk naczynioruchowy i (lub) pokrzywka, martwica toksyczno-rozp³ywna naskórka, zespó³ Stevensa-Johnsona. Nieznana: mo liwoœæ nasilenia objawów wspó³istniej¹cego toczna rumieniowatego uk³adowego. Odnotowano przypadki nadwra liwoœci na œwiat³o. Badania laboratoryjne: W badaniach klinicznych hipokaliemiê (stê enie potasu w osoczu 3,4 mmol/l) obserwowano u 10% pacjentów, przy czym u 4% pacjentów stê enie potasu wynosi³o <3,2 mmol/l po 4 do 6 tygodniach leczenia. Po 12 tygodniach leczenia œrednie zmniejszenie stê enia potasu wynosi³o 0,23 mmol/l. Bardzo rzadko: hiperkalcemia. Nieznana: utrata potasu z hipokaliemi¹ o szczególnie ciê kim przebiegu obserwowano zw³aszcza u pacjentów z grup du ego ryzyka, hiponatremia z hipowolemi¹ powoduj¹ca odwodnienie i hipotoniê ortostatyczn¹. Wspó³istniej¹ca utrata jonów chlorkowych mo e prowadziæ do wtórnej, kompensacyjnej zasadowicy metabolicznej: czêstoœæ i nasilenie tego dzia³ania nie jest znacz¹ce, zwiêkszone stê enie kwasu moczowego i glukozy we krwi podczas leczenia: celowoœæ stosowania tych leków moczopêdnych u pacjentów z dn¹ moczanow¹ lub cukrzyc¹ nale y szczególnie ostro nie rozwa yæ. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier 22 rue Garnier Neuilly sur Seine Francja. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr R/7382. Produkt leczniczy wydawany na receptê. Detaliczna cena urzêdowa wynosi: 15,86 PLN. Maksymalna odp³atnoœæ dla pacjenta wynosi: 15,05 PLN. Adres korespondencyjny Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet: ( )

3 VOL XVIII Nr 6-7 ( ) ISSN Rok 2011 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 6 pkt Indeks Copernicus: Wydawnictwo Farmapress 10,63 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja typograficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 200 z³, pó³roczna 120 z³ Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Honorowy Medal im. W³adys³awa L. Anczyca 1823 Magister W ADYS AW farmacji L ANCZYC awers W styczniu 2005 r. nasza redakcja wysz³a z inicjatyw¹ zorganizowania I Miêdzynarodowego Festiwalu Twórczoœci Artystycznej Aptekarzy-Farmaceuów. Proponowaliœmy, aby by³o to pewnego rodzaju forum, na którym aptekarze-artyœci mogliby zaprezentowaæ swój dorobek z ró nych dziedzin sztuki przez nich uprawianych. W kilka lat póÿniej inicjatywa redakcji ziœci³a siê wprawdzie nie przedsiêwziêciem o charakterze miêdzynarodowym, ale pierwszym kilkunastoosobowym spotkaniem aptekarzy-artystów w Jeziorowskich k. Gi ycka w dnia 1-3 czerwca 2007 roku zorganizowanym przez ówczesnego prezesa NRA, a w rok póÿniej wydany zosta³ album im poœwiêcony. Autorzy publikacji we wstêpie napisali: Poœród tysiêcy farmaceutów jest grupa osób sztuk¹ zakrêconych, ogarniêtych ró nymi pasjami artystycznymi, ludzi z niezwyk³¹ wyobraÿni¹ i g³êbi¹ prze yæ. Ka dy z tych talentów to wielki dar, ale równie powód do ci¹g³ego niepokoju, bo na aryœcie stale coœ robi wra- enie i zak³óca jego codzienny tryb ycia (...). Maluj¹, rysuj¹, fotografuja, pisz¹, rzeÿbi¹ i lepi¹, tworz¹ niewyk³¹ bi uteriê, uk³adaj¹ bukiety z jesiennych liœci i wypowiadaj¹ siê artystycznie na wiele innych sposobów. Ka de dzie³o powstaje z potrzeby serca (...) Chc¹c na sta³e wspisaæ dorobek i zas³ugi aptekarzy-artystów w prezentowaniu w³asnej twórczoœci, a tak e ich mecenasów Wydawnictwo Farmapress i redakcja Czasopisma Aptekarskiego ustanowi³o Honorowy Medal im. W³adys³awa L. Anczyca, którym aptekarze-artyœci bêd¹ wyró niani. Wiktor Szukiel Szerzej o mgr. farm. W³adys³awie L. Anczycu pisaliœmy w majowym wydaniu Czasopisma Aptekarskiego

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU Wybiórka w pigu³ce s lipca br. minie 20 lat od powstania Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich 10 Aleksander urek Jesteœmy w stanie przetrwaæ najgorsze 11 GlaxoSmithKline liderem bran y w odpowiedzialnym prowadzeniu biznesu 16 II Europejski Dzieñ Walki z Oty³oœci¹ (fotoreporta ) 20 PRAWO Agnieszka Zimmermann Recepta farmaceutyczna jako gwarancja dostêpu do leku w nag³ej sytuacji 24 NAUKA I PRAKTYKA Strategiczny inwestor Odpowiedzialny partner Nowoczesne leki i szczepionki Realizując misję poprawy jakości życia ludzi, w GlaxoSmithKline tworzymy i dostarczamy nowoczesne leki i szczepionki oraz angażujemy się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii i w edukację zdrowotną polskich pacjentów. W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i transparentną współpracę. Jako wiodący inwestor w branży farmaceutycznej, od ponad 30 lat wnosimy swój wkład w długoterminowy, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. s. 15 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka Poznań tel.: fax: Reklama_Korporacyjna_205x285.indd 1 Barbara Filipek Dzia³ania niepo ¹dane leków podzia³, rozpoznawanie i monitorowanie 31 Jadwiga Witalis Czynniki ryzyka, epidemiologia i farmakoterapia inwazyjnych zaka eñ grzybiczych (IZG) 42 Tomasz Z¹bkowski, Tomasz Syry³o, Marcin Wajszczuk Objawy niepo ¹dane stosowania inhibitorów 5-fosfodiesterazy (PDE-5) w leczeniu zaburzeñ erekcji 49 Grzegorz Carowicz Rola farmaceuty aptecznego w zapobieganiu oty³oœci 53 Jerzy azowski Anoreksja i kacheksja niedoceniany problem w leczeniu chorób nowotworowych 58 Jerzy Jambor Œwietlik lekarski w fitoterapii schorzeñ oczu 64 4/27/11 2:12 PM INFORMACJE FARMACEUTYCZNE s. 30 Bogdan Ostrowski Choroby rzadkie, czyli sieroce 67 Bogdan Ostrowski Nowy lek w zapobieganiu udarom u pacjentów z migotaniem przedsionków 69 NOWOŒCI WYDAWNICZE Kazimierz G³owniak I myself happen to be fluent in English s Kolejny test z jêzyka angielskiego pt. Spotkania z angielskim autorstwa Jolanty Suchockiej-Strysko i Christophera A. Strysko uka e siê w sierpniowowrzeœniowym wydaniu Czasopisma Aptekarskiego.

5

6 SPRAWY ZAWODU WYBIÓRKA W PIGU CE Rozwi¹zanie telemedyczne nowej generacji Firmy UPMC i Alcatel-Lucent podpisa³y umowê w sprawie wspólnego opracowania platformy telemedycznej i zestawu aplikacji zapewniaj¹cych pacjentom opiekê zdrowotn¹, nawet gdy s¹ daleko od lekarzy i szpitali. Stanowi ona kontynuacjê umowy o wzajemnych relacjach i wspó³pracy miêdzy UPMC i Alcatelem-Lucentem z 2006 r. Rozwi¹zanie, którego zastosowanie komercyjne jest zaplanowane na pocz¹tek 2013 r., bêdzie oferowaæ bezpieczne konsultacje kliniczne w czasie rzeczywistym w wirtualnym gabinecie dostosowanym do trybu pracy placówek s³u by zdrowia i mobilnoœci pacjentów. Za poœrednictwem bezpiecznego portalu internetowego pacjenci uzyskaj¹ dostêp do standardowych i ratunkowych procesów opieki zdrowotnej w dowolnym miejscu i czasie, za pomoc¹ ró nych urz¹dzeñ, z wykorzystaniem komunikacji wideo i audio w czasie rzeczywistym, z udzia³em wielu uczestników zlokalizowanych w ró nych miejscach. Jednoczeœnie system bêdzie bezpiecznie tworzyæ, pobieraæ i przechowywaæ dane pacjentów w formie przydatnej dla celów klinicznych. Nowa platforma jest tworzona wspólnie z Bell Labs, jednostk¹ badawcz¹ Alcatela-Lucenta, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, takich jak interaktywna komunikacja internetowa. UPMC, krajowy lider w zakresie wykorzystywania informatyki w medycynie, skonsoliduje szerok¹ ofertê rozwi¹zañ telemedycznych na nowej platformie, aby obni yæ koszty i poprawiæ dostêp do opieki medycznej wysokiej jakoœci. UPMC zwiêksza wykorzystanie telemedycyny od 1997 r. Obecnie dzia³a ju 16 linii us³ugowych obejmuj¹cych takie dziedziny jak leczenie udarów, kardiologia, patologia, dermatologia i okulistyka. Sieæ telemedyczna UPMC obejmuje 19 obiektów, zarówno wewnêtrznych, jak zewnêtrznych, w tym ISMETT, centrum transplantacyjne UPMC we Kampania edukacyjna Mêska Sprawa Spotkania edukacyjne dla mê czyzn chorych oraz zagro onych zachorowaniem na raka prostaty, odbêd¹ siê na terenie ca³ej Polski na prze³omie czerwca i lipca br. Poni ej znajduje siê lista miast, w których odbêd¹ siê spotkania edukacyjne. Aktualna lista miast oraz terminów spotkañ jest dostêpna na stronie internetowej Be³chatów Bia³a Podlaska Bia³ystok Bielsko- -Bia³a Brodnica Ciechanów Czêstochowa Cz³uchów Elbl¹g Gdynia , Gi ycko Gliwice , Goleniów Inowroc³aw Jelenia Góra Katowice Kêdzierzyn-KoŸle Kielce Koniecpol Kraków , , Krosno , Krzeszowica Lublin , , , om a ódÿ , , Nowe Miasto , Pi³a Pleszew Poznañ , Pu³awy Ryd³utowy Rzeszów , Siedlce S³awna Sosnowiec Suwa³ki Toruñ Warszawa , , , , Wroc³aw , Wrzeszcz , Zawiercie ywiec W³oszech i UPMC Beacon Hospital w Irlandii. UPMC zapewnia tak e obs³ugê administracyjn¹, pomoc biznesow¹ i us³ugi informatyczne dla szpitali, lekarzy i innych specjalistów zainteresowanych telemedycyn¹. 6 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2011

7 SPRAWY ZAWODU Pa³ac Prezydencki Za wybitne zas³ugi i osi¹gniêcia naukowe, a tak e dzia³alnoœæ spo³eczn¹ trzeciego maja br. prezydent RP Bronis³aw Komorowski udekorowa³ Krzy em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski prof. dr. hab. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Do gratualcji z okazji tak wysokiego wyró nienia do³¹czaj¹ siê Czytelnicy, przyjaciele, redakcja i Rada Naukowa Czasopisma Aptekarskiego, w której Pan Profesor zasiada. Iwabradyna W Göteborgu (Szwecja) upubliczniono analizê najnowszych danych z najwiêkszego w historii badania dotycz¹cego zachorowalnoœci i umieralnoœci na przewlek³¹ niewydolnoœæ serca, która dowodzi, e iwabradyna (Procoralan ), selektywnie obni aj¹ca czêstoœæ akcji serca, znacz¹co poprawia jakoœæ ycia chorych na przewlek³¹ niewydolnoœæ serca. Nowe dane z badania SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the I f Inhibitor Ivabradine Trial), które zosta³y po raz pierwszy przedstawione w dniu 22 maja, na Kongresie Niewydolnoœci Serca 2011, nabieraj¹ szczególnego znaczenia w kontekœcie chorych z zastoinow¹ niewydolnoœci¹ serca, u których w przebiegu choroby dochodzi do znacz¹cego pogorszenia jakoœci ycia. Badaniem jakoœci ycia SHIFT objêto 1944 pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ serca w 24 krajach. Uczestników losowo podzielono na dwie grupy, które oprócz standardowego leczenia stosowanego w tej chorobie otrzymywa³y iwabradynê lub placebo. Jakoœæ ycia oceniano w okresie dwóch lat przy u yciu kwestionariusza oceny kardiomiopatii KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire), zwalidowanego narzê- Luxmedia W klinice okulistycznej Lexummedica w Poznaniu 7 czerwca br. prof. Martin Filipec z Czech (za³o yciel miêdzynarodowej sieci klinik okulistycznych Grupy LEXUM) wraz z dr. Janem Grzeszkowiakiem z Poznania przeprowadzili pierwszy w Polsce wszczep soczewki ICL, stosowanej przy leczeniu bardzo du ych wad wzroku (od 8 do 25 dioptrii). dzia do oceny stanu zdrowia i jakoœci ycia, opracowanego specjalnie dla tej choroby. U chorych z przewlek³¹ niewydolnoœci¹ serca w kwestionariuszu KCCQ, który pacjent wype³nia samodzielnie, ocenia siê ró ne aspekty codziennego ycia, w tym ograniczenia fizyczne, nasilenie objawów, efektywnoœæ funkcjonowania oraz kontakty z innymi ludÿmi. U pacjentów leczonych iwabradyn¹ zaobserwowano istotn¹ poprawê. Wiêcej w sierpniowo-wrzeœniowym wydaniu CzA. Kancelaria Prezydenta RP CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 (210-11)

8 Jadwiga Szymañska Do tchnienia wiatru podobny jest cz³owiek, dni jego jak cieñ przemijaj¹ g³osz¹ s³owa psalmu Dawidowego. Dni Ewy, naszej ukochanej kole anki, przeminê³y. Jej ycie by³o dobre, piêkne i twórcze. Pozosta³o dzie³o solidne i trwa³e, trwalsze ni ycie, które siê skoñczy³o. By³a wspania³ym cz³owiekiem, szlachetnym i prawym, i wspania³¹ farmaceutk¹, ca³ym sercem oddan¹ pacjentom. W 1986 roku ukoñczy³a studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdañsku. To w Gdañsku w 1981 r., trzydzieœci lat temu, siê poznaliœmy. Po studiach pracowa³a w aptekach, a w 1992 roku zosta³a w³aœcicielem i kierownikiem apteki Ewa w Olsztynie. By³a wychowawc¹ m³odych farmaceutów opiekowa³a siê studentami farmacji podczas praktyk zawodowych. Cieszy³a siê zaufaniem pacjentów i wielkim uznaniem spo³ecznoœci aptekarskiej. Z w³aœciw¹ sobie pasj¹ w³¹czy³a siê w dzia³alnoœæ odrodzonego w 1991 roku samorz¹du aptekarskiego. Odesz³a dwadzieœcia lat póÿniej, zostawiaj¹c wyraÿny œlad. Przez kilka kadencji by³a cz³onkiem Okrêgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie. Pe³ni³a w niej funkcje skarbnika, zastêpcy prezesa, a ostatnio prezesa. By³a te cz³onkiem Prezydium i skarbnikiem Naczelnej Rady Aptekarskiej. Do ostatnich dni wykonywa³a powierzone Jej obowi¹zki. Bardzo zale a³o Jej na zmianach w prawie, które przywróc¹ w³aœciw¹ rolê apteki i godnoœæ zawodu farmaceuty. Wielkie nadzieje pok³ada³a w ustawie refundacyjnej, któr¹ Sejm uchwali³ kilka dnia przed Jej œmierci¹. Za zas³ugi dla polskiego aptekarstwa Naczelna Rada Aptekarska uhonorowa³a Ewê Wiêckowsk¹ Medalem im. prof. Bronis³awa Koskowskiego. Dzie³o Ewy nie zosta³o skoñczone, to dzie³o zosta- ³o przerwane, sk³aniaj¹c nas do zadumy nad tym, co w yciu jest najcenniejsze: nad rodzin¹, przyjaÿni¹, pasj¹ dzia³ania dla wspólnego dobra, Polsk¹... egnaj¹ Ciê, Ewo, polscy aptekarze. egnaj¹ Ciê kole anki i koledzy z Naczelnej Rady Aptekarskiej. egnaj¹ Ciê wszyscy farmaceuci. egnam Ciê, Kochana Przyjació³ko! Wis³awa Szymborska napisa³a ongiœ: Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci. Nie zapomnimy Ciebie, Ewo! Pozostaniesz w naszych myœlach i modlitwie. Pogr¹ onym w bólu Synowi Ewy Fabianowi, Mamie, Siostrze, Rodzinie, bliskim i wszystkim, którzy op³akuj¹ Jej odejœcie, sk³adam wyrazy g³êbokiego wspó³czucia. Po egnanie œp. mgr farm. Ewy Wiêckowskiej przez prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorza Kucharewicza podczas uroczystoœci pogrzebowej 20 maja 2011 r. w Olsztynie

9 SPRAWY ZAWODU One World, One Home, One Heart W Sopocie 25 wrzeœnia 2011 odbêd¹ siê Ogólnopolskie Obchody Œwiatowego Dnia Serca, które organizowane s¹ ka dego roku w ponad 100 krajach na ca³ym œwiecie i inspirowane przez World Heart Federation z udzia³em World Health Organisation (WHO), UNESCO i UNICEF u. Jest to presti owe wydarzenie, które ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznej dotycz¹cej chorób serca oraz promocjê zdrowego stylu ycia. Has³em tegorocznych, jedenastych w Polsce, a trzynastych na œwiecie obchodów jest: One World, One Home, One Heart. Lekarze eksperci bêd¹ zachêcaæ do profilaktyki chorób uk³adu kr¹ enia w najbli szym nam œrodowisku ognisku domowym, wœród rodziny i przyjació³. W czasie tegorocznych obchodów Œwiatowego Dnia Serca znani goœcie zwróc¹ uwagê publicznoœci na treœci dotycz¹ce profilaktyki chorób serca. Imprezie zorganizowanej w formie pikniku bêd¹ towarzyszy³y wystêpy artystów, muzyków, konkursy dla dzieci, gry i zabawy sportowe oraz punkty konsultacyjne, w których bêdzie mo na zrobiæ wybrane badania (zmierzyæ ciœnienie, poziom cholesterolu, zrobiæ EKG, pulsoksymetriê, obliczyæ wskaÿnik ryzyka chorób uk³adu kr¹ enia) oraz uzyskaæ wskazówki od ekspertów, jak dbaæ o swoje zdrowie. Zaplanowano tak e pokaz defibrylacji oraz technik reanimacji. Obchody jubileuszowe XX-lecia hurtowni farmaceutycznej Salus International w Katowicach zapowiedziano na 25 czerwca br. Organizatorzy zapraszaj¹ na piknik rodzinny, który odbêdzie siê na terenach rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów przy ul. K. Pu³awskiego 9 w Katowicach. W czasie pikniku wyst¹pi¹ miêdzy innymi Zespó³ Pieœni i Tañca ŒL SK im. Stanis³awa Hadyny z programem w Europie ze Œl¹skiem oraz zespó³ Wies³awa Murzañskiego LIVE SESSION. Przewidziano równie ciekawe gry i zabawy dla dzieci i m³odzie y. Og³oszenie D BKI miejscowoœæ po³o ona nad morzem i jeziorem o statusie uzdrowiska od 2007 roku. Dzia³a tu obecnie 6 hoteli uzdrowiskowych przez ca³y rok, mog¹cych przyj¹æ jednorazowo ok osób. W sezonie letnim jednorazowo przebywa tu ok osób. Brak jest tu Apteki i jest to szansa aby to zmieniæ! Do sprzedania nieruchomoœæ dom po³o ony w centrum miejscowoœci przy g³ównej ulicy. Parter budynku obecnie sklep, sala sprzeda y 60 m 2 plus zaplecze oko³o 40 m 2. Przez kilka ostatnich lat by³o tu wydzielone stoisko na sklep zielarsko-medyczny. Piêtro 1 mieszkanie o powierzchni oko³o 80 m 2 ³adnie i ciekawie wykoñczone. Piêtro 2 mieszkanie oko³o 60 m 2 oraz biblioteka. Ca³oœæ wyceniona na sumê z³. W³asnoœæ hipoteczna. Je eli zaciekawi³a pañstwa nasza oferta prosimy o kontakt tel lub W kwietniu obchodzony by³ Œwiatowy Tydzieñ Homeopatii, który rozpocz¹³ siê 10 kwietnia br. w dniu urodzin doktora Samuela Hahnemanna, twórcy wspó³czesnej homeopatii. Z tej okazji na ca³ym œwiecie odby³y siê wyk³ady, odczyty i konferencje propaguj¹ce zalety leczenia homeopatycznego. W ponad 40 krajach, w tym równie i w Polsce, zorganizowano spotkania prasowe. Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej, bêd¹ce cz³onkiem organizacji World Homeopathy Awareness Week, zaprosi³o dziennikarzy do wys³uchania prelekcji na temat zastosowania homeopatii jako terapii komplementarnej w leczeniu wielu chorób. Zwrócono tak e uwagê mediów na fakt, e wiele znanych osobistoœci œwiata polityki, kultury i sportu z powodzeniem stosowa³o b¹dÿ stosuje leczenie homeopatyczne. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 (210-11)

10 SPRAWY ZAWODU 29 lipca br. minie 20 lat od powstania Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich 19 kwienia 1991 r. Sejm uchwali³ ustawê o izbach aptekarskich (Dz. U. 1991, nr 41, poz. 179). W wyniku zabiegów ówczesnego dyrektora Departamentu farmacji mgr Janiny Mañko, minister zdrowia powo³a³ Komitet Organizacyjny Izb aptekarskich, który zebra³ siê na swoim pierwszym posiedzeniu ju 29 lipca 1991 r. Wybrano na nim przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Izb Aptekarskich, którym zosta³ dr Stanis³aw Vogel, a tak e prezydium. Rozpocz¹³ siê intensywny okres tworzenia od podstaw izb apteakrskich. W ci¹gu zaledwie 4. miesiêcy opracowano podstawy prawne (regulaminy) do powo³ania izb okrêgowych. W diach grudnia 1991 r. odby³ siê I Krajowy Zjazd Aptekarzy w Warszawie, który ostatecznie zakoñczy³ formowanie wszystkich struktur izb aptekarskich w Polsce. Prezesem odrodzonego samorz¹du zosta³a wybrana mgr Edwarda Kêdzierska. KOMITET ORGANIZACYJNY IZB APTEKARSKICH: Prezydium Komitetu: Przewodnicz¹cy: Stanis³aw Vogel Franciszek Barzowski Barbara Biliñska El bieta Góralczyk Andrzej Grech Zofia Guryn Danuta Ignyœ Zofia Jedziniak Wac³awa Ko³tuñska Anna Krakowiak Kurzeja W³adys³awa Ryta L¹d Bazyli Leszczy³owski Aldona Lewandowska Jerzy azowski Kazimiera Morawska Ewa Majcherczyk Ma³gorzata Naporowska Andrzej Prygiel Ryszard Stach Edwarda Szych Bart³omiej Wodyñski Ewa Wojsznis Henryka Wojtaszewska Anna Zdêbska Cz³onkowie Komitetu: Irena Adamowicz Jadwiga Baj Zofia Banak Wanda Baranowska Urszula Bednarek-Wêc³awska Jerzy Biliñski Maria Boboryk Tomasz Boczek Iwona Brzoskowska Izabela Buczek Edward Bujnowicz Anna Chrzanowska Jadwiga Cygielska Maria Czamkar Maria Czomber Lidia Czy Leokadia Danek Henryk D¹browski Joanna Dejewska Leokadia Depta Maria Dobija Irena Dobrakowska Jan Domañski Maria Dziemianis- urawska Zofia Frankowska Halina Gabor Wies³awa G¹sior Aleksandra G¹ssowska Ewa Germak Tadeusz Gicewicz Wanda Gliñska Krystyna Górny Ma³gorzata Grelus El bieta Grzankowska Jadwiga Guruc Anna Gut Danuta Harbaszewska Barbara Hofman-Speichert Natalia Hryciuk Maria Jab³oñska-Rajda Lucyna Jaroszewicz Teresa Jaskulska Adam Jastrzêbski Anna Jeliñska Miros³awa Kajszczarek Barbara Kaniuka Sylwia Kant-Siwiec Amelia Kata-Lis Edwarda Kêdzierska Ryszard Kiedrowski Stanis³aw Kodroñ Zbigniew Kolanek Maria Ko³odyñska Marianna Kosowska Maria Koz³owska Jerzy Kozok El bieta Krych Stanis³awa Krystynowicz Henryka Kucharska-Rose El bieta Kucharczyk Wies³aw Kucharski Danuta Kurasz Krystyna Kurzeja Hanna KuŸniar Halina Kwaœnicka Wies³awa Laskowska Wojciech Lech Carmen Lewicka Jadwiga Long Marianna epecka Maria ukasiak Janina ukasiuk Barbara Macikowska Janina Majewska Anna Makarewicz Aniela Makiela Jadwiga Makulec Alicja Ma³ota Urszula Marczewska Irena Matuszewska Lidia Mazur Alina Miszczyszyn Miros³awa Muzalewska Krystyna Ostrowska Barbara Pawluczuk Janina Perzyna Beata Pieñkowska Kamilla Pietkiewicz Zdzis³aw Pilichowski Janusz Pluta Marek P³uska Henryka Pochwa³owska Krystyna Postek Danuta Potrzebowska Wojciech Prokurat Jerzy Pusiarski Halina Ratanow Zofia Rogodo³yñ Barbara Ruciñska Barbara Sawka El bieta Sieradzka Hieromin Skolimowski Stefan Skrzypczak El bieta Smarzewska Ryszard Stach Edward Stanek Micha³ Stienss Cecylia Stokowiec El bieta Subda-Kita Ryszard Supel Tadeusz Szczêsny Barbara Szczêœnik Danuta Szczypa Miros³aw Szeligowski Janina Szerlowska Tadeusz Szuba Waldemar Szwarczyñski Krystyna Swistun Elwira Telejko Zofia Tylman-Rogowska Jerzy Waliszewski Halina Wanurska Beata Walk Jadwiga Wêc³owska Bogumi³a Wilkos Henryka Wojtaszewska Zenon Wolniak Jan Wo³yñski Ilona Worcho³ek Tadeusz Wzi¹tek Walenty Zajdel Rajmund Zarzycki Andrzej Zawieruch Anna Zdêbska Dorota Zelega Henryk Z³otnicki Zofia Zwyrzykowska Marian o³nierowicz ród³o: Wróbel A., Vogel S., Dêbiñska E.: Apothecare necesse est..., NRA, Warszawa, s. VI 10 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2011

11 ISSN Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 ( ) Czerwiec-Lipiec 2011 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus: Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Czasopismo Aptekarskie : 4,15 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie JESTEŒMY W STANIE PRZETRWAÆ NAJGORSZE mówi prezes Zarz¹du Salus International Sp. z o.o. mgr farm. Aleksander UREK w rozmowie z Aleksandr¹ PUZYNO Twórca i jedyny w³aœciciel firmy Salus International sp. z o.o. zaliczanej do licz¹cych siê hurtowni farmaceutycznych, absolwent Wydzia³u Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Miko³aja Kopernika w Krakowie, który po studiach mia³ asystenturê w Katedrze Technologii Chemicznej Œrodków Leczniczych tej uczelni, w latach 80. zdecydowa³ siê wyjechaæ do Austrii i jako jeden z nielicznych polskich farmaceutów doœwiadczenie aptekarskie zdobywaæ za granic¹. Jak siê to panu uda³o w czasach, kiedy absolwentom polskich uczelni trudno by³o podj¹æ na Zachodzie pracê w swoim zawodzie? Mia³em szczêœcie, bo krakowska Akademia Medyczna, w której zdoby³em tytu³ magistra farmacji w latach siedemdziesi¹tych, by³a jedn¹ z dwóch obok warszawskiej polskich uczelni medycznych, na których studia by³y uznawane w Austrii. Musia³em jedynie nostryfikowaæ dyplom. Nie by- ³o to trudne, poniewa programy studiów na uczelniach krakowskiej i wiedeñskiej niewiele siê ró ni³y. Uzupe³ni³em tylko swoj¹ znajomoœæ ³aciny. Na pocz¹tku prze y³em wszak- e szok nie tylko dlatego, e nie mia³em za sob¹ sta u w polskiej aptece. W tamtych czasach apteki na Zachodzie oferowa³y zupe³nie inny asortyment ni krajowe, inne by³y te nazwy handlowe leków, a pacjenci, z którymi mia³em do czynienia, te ró nili siê od polskich. Pracowa³em w czterech aptekach, a na koniec w najwiêkszej placówce w Wiedniu. A jednak zdecydowa³ siê pan porzuciæ pracê aptekarza na rzecz prowadzenia za³o onej w roku 1991 w³asnej hurtowni farmaceutycznej w Polsce. Nie mia³ pan obaw, czy to przedsiêwziêcie powiedzie siê? Oczywiœcie, obawy by³y, wiêc pocz¹tkowo pozostawi³em sobie 2/10 etatu w aptece w Wiedniu i spêdza³em tam ka dy pi¹tek i sobotê. Dopiero po dwóch latach nabra³em pewnoœci, e Salus International mo e mnie utrzymaæ i skupi³em siê na dzia- ³alnoœci w Polsce. ycie potwierdzi³o s³usznoœæ tej decyzji, bo Salus International istnieje nieprzerwanie od ponad 20 lat. Jak Mgr farm. Aleksander urek pan ocenia to minione dwudziestolecie? Spogl¹daj¹c na minione lata, stwierdzam z satysfakcj¹, e rozwój firmy przerasta moje oczekiwania. Sta³o siê to mo - liwe dziêki wielu czynnikom, w szczególnoœci dziêki odpowiednim ludziom na w³aœciwych stanowiskach, indywidualnemu podejœciu do klienta, ws³uchiwaniu siê w jego potrzeby i problemy oraz podejmowaniu we w³aœciwym momencie odpowiednich decyzji i inwestycji. Z roku na rok dziêki ciê kiej pracy i zaanga- owaniu coraz wiêkszej liczby Archiwum

12 SPRAWY ZAWODU wspó³pracowników jesteœmy w stanie przetrwaæ najgorsze. Pocz¹tki dzia³alnoœci hurtowni nie by³y jednak ³atwe, a sama inwestycja na pocz¹tku lat 90., gdy dopiero zaczê³y powstawaæ prywatne hurtownie farmaceutyczne, wydawa³a siê nawet ryzykowna. Jedyn¹ wtedy funkcjonuj¹c¹ na rynku hurtowni¹ by³ pañstwowy Cefarm, który nie nad¹ a³ z dostawami, wiêc aptekarze sami poszukiwali dostawców leków i tak to oni mnie znaleÿli. Utworzonej przeze mnie hurtowni farmaceutycznej nada- ³em nazwê Salus, sk³adaj¹c ho³d moim przodkom i nawi¹zuj¹c do kontynuacji rodzinnego uprawiania biznesu. W latach dwudziestych XX wieku mój dziadek i jego bracia za³o- yli tak nazywaj¹c¹ siê fabrykê skór w Rybniku, która dzia³a³a do 1947 roku, kiedy to zosta³a zlikwidowana. Na pocz¹tku dzia³alnoœci firma mia³a dwa samochody, które s³u y³y do dostarczania leków z zagranicy do Polski. Dzia- ³aliœmy wówczas podobnie jak hipermarkety: aptekarze przyje d ali swoimi samochodami i zabierali leki z hurtowni. Taki system sprzeda y leków funkcjonowa³ do 1994 r. Po pierwszym roku dzia³alnoœci wspó³pracowa³o z nami ok. 50 aptek ogólnodostêpnych ze Œl¹ska. Od pocz¹tku Salus International mia³ byæ hurtowni¹ obs³uguj¹c¹ apteki ogólnodostêpne w regionie Œl¹ska. I tak jest do dziœ, ale z biegiem czasu wchodziliœmy w nowe dziedziny. Obecnie drugim, bardzo dla nas wa nym obszarem jest zaopatrywanie szpitali. Ta specjalizacja w znacznym stopniu wynika z historii firmy. Jeszcze w roku 1995 firma zosta³a przedstawicielem spó³ek Lachema-Brno i Ebewe Pharma producentów leków onkologicznych. Przez wiele podmiotów zaczêliœmy byæ postrzegani jako firma, która sprawnie wprowadza na rynek tego typu preparaty. Nastêpna wa na dziedzina naszej dzia³alnoœci to dystrybucja produktów stomatologicznych. Dzia³amy te w tzw. przedhurcie, który jednak powoli zastêpujemy dystrybucj¹ w³asnych produktów suplementów diety i materia³ów medycznych. Wci¹ poszukujemy tak e swojego miejsca w niszach rynkowych obszarach ma³o interesuj¹cych dla najwiêkszych firm albo takich, w których nie potrafi¹ siê one poruszaæ. Utworzyliœmy spó³ki zale ne w Czechach i na Ukrainie, co roku organizujemy wyjazdy polskich farmaceutów na najwiêksze w Europie miêdzynarodowe targi farmaceutyczne Expopharm oraz na szkolenia odbywaj¹ce siê pod patronatem Niemieckiej Izby Aptekarskiej Pharmacon do szwajcarskiego Davos i w³oskiego Merano. Od piêciu lat we wspó³pracy z Naczeln¹ Izb¹ Aptekarsk¹ i Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym organizujemy miêdzynarodowe konferencje aptekarskie, takie m.in. jak Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów oraz Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna. Jako ciekawostkê dodam, e prowadzimy te specjalistyczn¹ hurtowniê win, które powstaj¹ w wynajêtej przez nas winnicy w Austrii. Teraz obecnoœæ w naszym portfolio czterech rodzajów win, przeznaczonych dla farmaceutów i lekarzy, ma charakter marketingowy, ale kto wie, jak ten biznes rozwinie siê w przysz³oœci... Czy hurtownia zwi¹zana z winem to tylko pomys³ na intratne wykorzystanie niszy rynkowej? Mieszkaj¹c kilkanaœcie lat w Austrii, nauczy³em siê doceniaæ wino. Mieszkañcy Austrii uczêszczaj¹ do lokali, które nazywaj¹ siê Heuriger, gdzie konsumuj¹ posi³ek, dope³niaj¹c go winem Heuriger. Tê tradycjê picia wina do posi³ku chcia³em przenieœæ do Polski, co moim zdaniem w pewnym zakresie siê uda³o. Dodatkowo po przeczytaniu ksi¹ ki Byæ zdrowym przez wino i bli szym zainteresowaniu siê winem zdecydowa³em, e warto podj¹æ siê promocji wina w naszym kraju. Potraktowa³em tê hurtowniê bardziej jako marketing i przygotowa³em ofertê dla naszych klientów, m.in. aptekarskie wino wigilijne, aptekarskie wino wielkanocne czy aptekarskie wino kominkowe. Wino jest zwi¹zane z zawodem farmaceuty od dawna. W XI w. aptekarze produkowali ró nego rodzaju gatunki wina w aptekach, ale równie inne leki sporz¹dzane na bazie wina, w zwi¹zku z tym byli tak e magazynierami. Dwory królewskie, ksi¹ êce, bogaci mieszczanie w okresie XI-XIV w. byli zaopatrywani w³aœnie przez aptekarzy. Aptekarskie wino na ró ne okazje jest wiêc nawi¹zaniem do tradycji apte- 12 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2011

13 SPRAWY ZAWODU karskiej preparowania win leczniczych. Na koniec tej rozmowy proponujê spojrzenie na obecn¹ rzeczywistoœæ roku 2011 i przysz³oœæ firmy Salus International w warunkach coraz trudniejszych realiów rynku farmaceutycznego. Dla ilu aptek ogólnodostêpnych Salus International jest obecnie wiod¹cym dostawc¹? Obecnie najwiêcej, bo oko³o 30 procent naszych obrotów generuje zaopatrzenie 400 ogólnodostêpnych i 200 aptek szpitalnych. Jesteœmy g³ównym lub drugim dostawc¹ dla oko³o 400 aptek otwartych. Idea firmy, jeœli chodzi o zaopatrywanie aptek, by³a jednoznaczna: regionalna hurtownia. Pocz¹tkowo zasada dzia³ania polega³a na tym, e zaopatrywaliœmy tylko apteki w obrêbie 100 km od siedziby firmy. Dziœ zwiêkszamy zasiêg dzia³ania i zaopatrujemy w leki apteki ogólnopolskie z województw œwiêtokrzyskiego, ³ódzkiego, opolskiego, dolnoœl¹skiego, œl¹skiego, ma³opolskiego, mamy te swoje enklawy na zasadach partnerskich m.in. w Œwinoujœciu i Gdañsku. Niedawno otworzyliœmy nasz oddzia³ w Tarnowie, który zaopatruje apteki otwarte z Tarnowa, Nowego S¹cza i okolic. Uwa am, e rozwój firmy ma swoje granice. Budowanie molocha nie pozwoli³oby nam na indywidualne podejœcie do klienta. W³aœciwy kierunek, jeœli chodzi o apteki otwarte, jest pozostanie hurtowni¹ regionaln¹ dla Polski po³udniowej z pewnymi enklawami w du ych miastach. Pozostaje ponadto dalsze rozszerzanie oferty... Zawsze bêdê szuka³ nowych rynków zbytu za granic¹ np. w Czechach, na Ukrainie czy Litwie. W tych krajach prowadzimy obecnie firmy zajmuj¹ce siê importem eksportem. Z pewnoœci¹ nie zamierzam otwieraæ nowych aptek w Polsce i ich sieciowaæ, gdy wynika to z za³o eñ firmy. Interesujê siê rozwojem sytuacji rynkowej, z której wyraÿnie widaæ na przyk³adzie Stanów Zjednoczonych, e forma tzw. sieciowania aptek nie do koñca zda³a egzamin. Monopolizacja w USA spowodowa³a, e w tym kraju ceny leków s¹ jednymi z najwy szych na œwiecie. Co œwiadczy o tym, e sieciowanie nie daje takich efektów, jakie by³y oczekiwane. Specyfik¹ naszej firmy jest zaopatrywanie aptekarzy od A do Z. Od kilku lat zaopatrujemy szpitale w specjalistyczne urz¹dzenia i programy do przygotowywania niektórych leków, m.in. jesteœmy dystrybutorem na Polskê programu komputerowego s³u ¹cego do przygotowywania preparatów cytotoksycznych CYPRO. Rozwa am zwiêkszenie oferty o urz¹dzenia do dystrybucji leków wewn¹trz szpitala tzw. unit dose, a tak e sprzeda materia³ów medycznych oraz naszych produktów, jak suplementy diety SALUS NATURA, odci¹gacz kataru dla niemowl¹t SOPELEK, na terenie UE. Ponadto planujê rozszerzyæ ofertê specjalistycznych szkoleñ i wyjazdów zagranicznych dla farmaceutów i lekarzy, czym zreszt¹ firma zajmuje siê prawie od 10 lat. Salus International od lat organizuje wyjazdy polskich farmaceutów na szkolenia Pharmacon i targi Expopharm. Dlaczego podj¹³ pan inicjatywê szerokiego promowania szkoleñ dla farmaceutów? Wszystko zaczê³o siê od dyrektywy unijnej, która zobowi¹za³a wszystkie zawody medyczne do tzw. ustawicznych szkoleñ. Dlatego chcia³em wyjœæ naprzeciw klientom i uzna³em, e jeœli Niemiecka Izba Aptekarska organizuje od kilkudziesiêciu lat specjalistyczne szkolenia w Davos i w Merano, targi farmaceutyczne Expopharm czy inne spotkania, w czym ma spore doœwiadczenie, to warto z tego doœwiadczenia skorzystaæ. Tak powsta³a idea organizowania Konferencji Polsko-Niemieckiej Farmaceutów przy znacznym udziale niemieckich wyk³adowców i uczestników. Obecnie maj¹ one charakter miêdzynarodowy. Rola naszej firmy polega na inicjowaniu kontaktów miêdzy organizacjami w naszym kraju PTFarm, NIA i zgranicznymi organizacjami bliÿniaczymi. Wspieramy tak e udzia³ polskich farmaceutów w kongresach EAHP. Firma popiera tak e akcje prozdrowotne oraz inicjatywy na rzecz ochrony i promocji zdrowia... Inicjatyw, które wspieramy jest wiele, wiêc wspomnê tylko o najwa niejszych. W szczególnoœci wspomagamy uczelnie wy sze, szko³y, szpitale, fundacje i stowarzyszenia. W 2008 r. zaanga owaliœmy siê w akcjê Stop lekomanii, której celem CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 (210-11)

14 SPRAWY ZAWODU by³o uœwiadomienie wp³ywu naturalnych witamin i sk³adników mineralnych na stan uk³adu immunologicznego oraz uwra liwienie na reklamy leków uznawanych powszechnie za niezbêdne w codziennym funkcjonowaniu. Z kolei w 2009 r. wdro yliœmy w³asny specjalny program edukacyjny pod has³em: Przede wszystkim zdrowe zêby, skierowany do wszystkich doros³ych pacjentów oraz ich dzieci. Jego celem jest szeroko pojêta promocja zdrowia jamy ustnej, w myœl rezolucji WHO zwracaj¹cej uwagê na œcis³¹ zale noœæ miêdzy zdrowiem jamy ustnej, zdrowiem ogólnym i jakoœci¹ ycia pacjentów w ramach szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy tak e niezale - nych aptekarzy, oferuj¹c im program wsparcia marketingowego pod has³em: Ta apteka to zdrowie i opieka. Powsta³ on trzy lata temu w odpowiedzi na dzia³ania marketingowe innych hurtowników i sieci aptek. Staramy siê udostêpniaæ placówkom z nami wspó³pracuj¹cym narzêdzia do obrony przed dzia³aniami sieci. Program Ta apteka to zdrowie i opieka w odró nieniu od rozwi¹zañ konkurencyjnych pomys³ów oferuje pacjentom np. badania profilaktyczne. Pacjent zbiera punkty, a my za³atwiamy mu wizytê w najbli szej przychodni. Traktujemy zaanga owanie spo³eczne jako swoj¹ powinnoœæ. Dlatego za³o yliœmy w³asn¹ fundacjê, dziêki której bêdziemy mogli w jeszcze wiêkszym stopniu wesprzeæ wiele inicjatyw na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Polski rynek hurtowy konsoliduje siê. Czy firma Salus International zamierza uczestniczyæ w tym procesie? Filozofia naszej firmy jest zupe³nie inna. Nie interesuje nas udzia³ w konsolidacji rynku, chcemy pozostaæ hurtowni¹ niezale n¹. Dziêkujê za rozmowê. CERTIFICATE CERTYFIKAT proclaiming the Title and Medal of AMBASSADOR OF PHARMACY AMBASADOR FARMACJI przyznania tytu³u i medalu AMBASADOR FARMACJI granted to mgr farm. ALEKSANDER UREK mgr. farm. ALEKSANDROWI URKOWI BY THE EDITORIAL BOARD OF CZASOPISMO APTEKARSKIE FOR THE ABOVE RECIPIENT S INITIATIVES, AND HIS ORGANIZATION OF INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE FIELD OF TRAINING, INTEGRATING, AND PROMOTING PRINCIPLES OF GOOD PHARMACY PRACTICE ZA INICJATYWY ORAZ ORGANIZACJÊ WSPÓ PRACY MIÊDZYNARODOWEJ W ZAKRESIE SZKOLENIA, INTEGRACJI I UPOWSZECHNIANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK FARMACEUTYCZNYCH NADANY PRZEZ CZASOPISMO APTEKARSKIE Przewodnicz¹cy Rady Naukowej Chairman of the Scientific Council prof. dr hab. Kazimierz G OWNIAK Redaktor Naczelny Editor-in-Chief Wiktor SZUKIEL The Title and the Medal award was established to commemorate the founding of Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego in Lvov in 1871, a publication which was the predecessor of Czasopismo Aptekarskie. The annual award is bestowed every April, the anniversary month in which the former Journal s premier issue first appeared. Warszawa, 24 kwietnia 2007 r. Tytu³ i Medal ustanowiony z okazji rocznicy utworzenia w 1871 r. we Lwowie Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego, poprzednika Czasopisma Aptekarskiego, wrêczany w kwietniu ka dego roku w rocznicê ukazania siê 1 numeru. 14 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2011

15 Strategiczny inwestor Odpowiedzialny partner Nowoczesne leki i szczepionki Realizując misję poprawy jakości życia ludzi, w GlaxoSmithKline tworzymy i dostarczamy nowoczesne leki i szczepionki oraz angażujemy się w zwiększanie dostępu do efektywnych terapii i w edukację zdrowotną polskich pacjentów. W swoich działaniach dążymy do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i transparentną współpracę. Jako wiodący inwestor w branży farmaceutycznej, od ponad 30 lat wnosimy swój wkład w długoterminowy, zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka Poznań tel.: fax:

16 SPRAWY ZAWODU GLAXOSMITHKLINE LIDEREM BRAN Y W ODPOWIEDZIALNYM PROWADZENIU BIZNESU Firma GSK zajê³a pierwsze miejsce wœród firm sektora farmaceutycznego i medycznego oraz pi¹te miejsce w ogólnym zestawieniu Rankingu odpowiedzialnych firm 2011, organizowanym przez Dziennik Gazetê Prawn¹, Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona KoŸmiñskiego oraz PwC, pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyró nienie jest wynikiem wieloletniej, systematycznej pracy, maj¹cej na celu wdra anie standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Jako wiod¹ca firma funkcjonuj¹ca w sferze ochrony ludzkiego ycia i zdrowia, GSK ma œwiadomoœæ, e podlega szczególnym wymaganiom spo³ecznym odnoœnie sposobu, w jaki prowadzi dzia³alnoœæ. Kluczowe dla firmy wartoœci to: potrzeby pacjenta, transparentnoœæ, uczciwoœæ i szacunek. GSK dok³ada starañ, by ze wszystkimi partnerami budowaæ d³ugofalowe relacje, oparte na dialogu i zaufaniu. Jako firma farmaceutyczna mamy bezpoœredni wp³yw na ludzkie zdrowie i ycie, dlatego zaufanie stanowi dla nas szczególn¹ wartoœæ. Staramy siê zapracowaæ na nie w ka dym aspekcie naszej dzia³alnoœci. Pozycja lidera w tegorocznym rankingu umacnia nas w przekonaniu, e obrany przez nas kierunek odpowiada na oczekiwania œrodowiska, dla którego staramy siê byæ partnerem powiedzia³ Jerzy Toczyski, prezes GlaxoSmithKline w Polsce. GSK swoj¹ odpowiedzialnoœæ rozumie jako zagwarantowanie bezpieczeñstwa pacjentom przyjmuj¹cym leki firmy oraz zapewnienia etycznej i transparentnej wspó³pracy ze œrodowiskiem lekarzy, farmaceutów i pielêgniarek. Kluczowym elementem jest równie prowadzenie kampanii edukacyjnych, kszta³tuj¹cych postawy prozdrowotne, wspieranie lokalnych spo³ecznoœci, ochrona œrodowiska naturalnego, a tak e dba³oœæ o rozwój pracowników. GlaxoSmithKline jest jednym z nielicznych przedsiêbiorstw, które bior¹ udzia³ w Rankingu odpowiedzialnych firm 2011 od piêciu lat. Pomimo coraz trudniejszych ankiet, po³¹czonych z zewnêtrznym audytem, w rankingu odpowiedzialnych firm uczestniczymy od samego pocz¹tku, co rok weryfikuj¹c nasze dzia³ania z najlepszymi praktykami innych firm. Dziêki konsekwencji w podnoszeniu standardów etycznego i spo- ³ecznie zaanga owanego biznesu oraz traktowaniu odpowiedzialnoœci jako jednej z podstawowych wartoœci w realizacji naszej strategii biznesowej, z roku na rok systematycznie poprawiamy nasz¹ pozycjê podkreœla Justyna Czarnoba, mened er Komunikacji Korporacyjnej i Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci Biznesu w GlaxoSmithKline. Tegoroczny wynik to najlepszy rezultat osi¹gniêty przez GSK, jak równie któr¹kolwiek firmê farmaceutyczn¹ w historii rankingu. Zdajemy sobie sprawê, e pozycja lidera w tegorocznym rankingu to nie tylko wyró nienie, ale tak e zobowi¹zanie do kontynuacji naszych dzia³añ w tym zakresie zapewni³ Jerzy Toczyski. ODPOWIEDZIALNY PARTNER W SYSTEMIE OCHRONIE ZDROWIA Wspó³tworz¹c i promuj¹c dobre praktyki prowadzenia biznesu w bran y farmaceutycznej, GSK przywi¹zuje du ¹ wagê do zapewnienia etycznej i transparentnej wspó³pracy z lekarzami, farmaceutami, pielêgniarkami i po³o nymi oraz stowarzyszeniami pacjentów. Dzia³alnoœæ firmy w tym obszarze reguluje restrykcyjny wewnêtrzny Kodeks Etyczny, 16 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2011

17 SPRAWY ZAWODU Nagrody dla GlaxoSmithKline Wœród nagród otrzymanych dotychczas przez GSK w Polsce w obszarze odpowiedzialnoœci spo³ecznej znajduj¹ siê m.in.: Laur Odpowiedzialnoœci przyznany przez PKPP Lewiatan, NSZZ Solidarnoœæ i Deloitte w 2010 r.; Fundacja Komunikacji Spo³ecznej wyró ni³a kampaniê Mam Haka na Raka pierwsz¹ nagrod¹ w konkursie Kampania Spo³eczna Roku 2008 ; GSK zosta³a uhonorowana wyró nieniem Idealny Pracodawca w bran y farmaceutycznej w Universum Survey; miêdzynarodowe wyró nienie za politykê promuj¹ca bezpieczeñstwo, zdrowie i ochronê œrodowiska naturalnego, przyznane przez Europejsk¹ Agencjê Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy. który nie tylko odpowiada regulacjom prawnym i zapisom kodeksów bran owych, ale tak e nak³ada dalsze samoregulacje. Szczególn¹ rolê w umacnianiu pozycji odpowiedzialnego partnera odgrywa bezwzglêdna dba³oœæ o jakoœæ i bezpieczeñstwo produktów. Stosujemy rygorystyczne normy kontroli na ka dym etapie procesu wytwarzania i dystrybucji, pocz¹wszy od prac badawczo-rozwojowych, poprzez fazê badañ klinicznych, a po etap doboru i dostarczania surowców, produkcji, a tak e dostawê gotowych leków i preparatów do hurtowni oraz aptek. GSK prowadzi wiele kampanii edukacyjnych, których celem jest kszta³towanie postaw prozdrowotnych. Najbardziej znane inicjatywy GSK maj¹ na celu upowszechnianie wiedzy na temat chorób nowotworowych i metod ich zapobiegania. S¹ to m.in. programy Mam Haka na Raka i Zdrowa Gmina, objête patronatem Ministerstwa Zdrowia i realizowane we wspó³pracy z Polsk¹ Uni¹ Onkologii, a tak- e program Stop Rakowi Szyjki Macicy. Firma prowadzi równie kampanie i programy prozdrowotne popularyzuj¹ce wiedzê o wartoœci profilaktycznej szczepieñ i mo liwoœciach ochrony przed chorobami zakaÿnymi. Wa nym elementem dzia³alnoœci GlaxoSmithKline jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki poprzez wspó³pracê z wiod¹cymi oœrodkami akademickimi, transfer know-how oraz wspieranie projektów promuj¹cych innowacyjnoœæ medycyny. GSK jest partnerem miêdzynarodowych inicjatyw naukowych, wspiera towarzystwa i konkursy na innowacje medyczne. Anga uje siê w edukacjê studentów i proces kszta³cenia ustawicznego lekarzy. Do zainicjowanych przez GSK projektów z zakresu edukacji kadry medycznej nale y m.in. program PATRON. Jego realizacja umo liwia promowanie standardów nowoczesnej diagnostyki i terapii chorób p³uc. Wœród podejmowanych przez GSK dzia³añ nie brakuje zaanga owania w rozwój spo³ecznoœci lokalnych. Realizowane s¹ projekty maj¹ce na celu przeciwdzia³anie wykluczeniu spo³ecznemu dzieci z obszarów wiejskich i ma³ych miast. S³u y temu program wspierania œwietlic œrodowiskowych Promyk Dnia, realizowany wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrzeœcijañskich Organizacji Wiejskich. Pomoc potrzebuj¹cym, wsparcie organizacji pozarz¹dowych oraz instytucji po ytku publicznego realizowane s¹ tak e w ramach programu wolontariatu pracowniczego Orange Day. Istotnym elementem odpowiedzialnoœci spo³ecznej GlaxoSmithKline jest tak e globalna strategia zrównowa onego rozwoju. Firma koncentruje siê na wdra aniu proekologicznych standardów produkcji, zmniejszeniu zu ycia zasobów naturalnych, a tak e ci¹g³ej poprawie w zakresie norm ochrony œrodowiska. Firma GSK jest otwarta na nowe aktywnoœci i inicjatywy stymuluj¹ce rozwój projektów CSR. Realizacji dzia³añ z tego zakresu s³u y m.in. wspó³praca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, badanie postrzegania bran y farmaceutycznej, przeprowadzone w 2009 roku, a tak e wdra anie innowacyjnych inicjatyw i narzêdzi do mierzenia efektywnoœci dzia³añ CSR, które wchodz¹ w sk³ad modelu London Benchmarking Group (LBG). Korzystanie z tej metodologii stanowi kolejny krok w zwiêkszaniu precyzyjnoœci szacowania nie tylko efektów zaanga owania spo³ecznego firmy, ale i œrodków, jakie na te dzia³ania przeznacza. CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 (210-11)

18

19

20 SPRAWY ZAWODU II EUROPEJSKI DZIEÑ WALKI Z OTY OŒCI Wiktor Szukiel W konferencji i kursie uczestniczy³o ponad 200 aptekarzy-farmaceutów z woj. mazowieckiego 20 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 6-7 ( ) 2011

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013

XVIII ORDYNATORSKIE ZAKOPIAÑSKIE DNI KARDIOLOGICZNE 10-13 paÿdziernika 2013 CZWARTEK 10.10.2013 2 CZWARTEK 10.10.2013 18.00-20.30 Sala A - Sala im. Józefa Pi³sudskiego, poziom 2 Powitanie Uczestników XVIII Ordynatorskich Zakopiañskich Dni Kardiologicznych - kilka s³ów o Podyplomowej Szkole Kardiologicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Wstêp Bezpieczeñstwo i skutecznoœæ farmakoterapii Proces stosowania leków i jego wady Pytania kontrolne...

Wstêp Bezpieczeñstwo i skutecznoœæ farmakoterapii Proces stosowania leków i jego wady Pytania kontrolne... SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 11 Przedmowa prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej........... 15 Rozdzia³ 1 BEZPIECZEÑSTWO I SKUTECZNOŒÆ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

[ leczenie nauka praktyka ]

[ leczenie nauka praktyka ] [ leczenie nauka praktyka ] oferta 2014 Gabinet Prywatny domena lekarzy aktywnych Gabinet Prywatny jest niezależnym czasopismem naukowym o zasięgu ogólnopolskim. Ukazuje się od 1993 roku. Wydawany w formie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 21 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 21 Przedmowa sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiciela NRA w EuroPharm Forum................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 05:26:18 Numer KRS: 0000203692

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 05:26:18 Numer KRS: 0000203692 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 05:26:18 Numer KRS: 0000203692 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 04:11:23 Numer KRS: 0000330227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2013 godz. 13:26:29 Numer KRS: 0000445641 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1

SPIS TREŒCI. Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego... 13. Od Autora... 15. Rozdzia³ 1 SPIS TREŒCI Przedmowa przewodnicz¹cego Rady Naukowej Czasopisma Aptekarskiego........................... 13 Od Autora........................................... 15 Rozdzia³ 1 ROLA I ZNACZENIE FARMAKOEKONOMIKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo