>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ">>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy Bin go Bank Spół dziel czy w San do mie rzu Od dział w Sam bor cu Sam bo rzec 43 KO PRZYW NI CA: Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu Zdro ju Od dział w Ko przyw ni cy, ul. Ry nek 15 De li ka te sy Cen trum, ul. Kra kow ska 137 Urząd Mia sta i Gmi ny, ul. 11go Li sto pa da 8 Pi ja ny kie row ca, któ ry wiózł sa - mo cho dem tro je swo ich dzie ci, wje chał do ro wu. Nie był w sta - nie za pa no wać nad au tem. Po li - cjan ci osa dzi li go w aresz cie. Miał bli sko 3 pro mi le al ko ho lu. Po spraw dze niu w po li cyj nych sys te mach oka za ło się, że od ubie głe go ro ku, do ro ku 2013, ma za kaz kie ro wa nia sa - mo cho da mi za jaz dę w sta nie nie trzeź wo ści. Po li cjan ci z po ste run ku w Ba - ra no wie San do mier skim in ter - we nio wa li w po nie dzia łek wie - czo rem na dro dze mię dzy Ba ra - no wem a Dy mi tro wem Du żym. Ktoś we zwał pa trol wi dząc w ro - wie sa mo chód. Pa tro lu jąc dro gę po li cjan ci za uwa ży li Volks wa ge - na Pas sa ta, któ re go tył par ko wał w przy droż nym ro wie, a przód na jezd ni. Obok au ta stał męż czy - zna, wy raź nie nie trzeź wy chwiał się na no gach, mó wiąc beł ko tał. Na tyl nym sie dze niu pas sa ta sie dzia ło tro je dzie ci chłop cy >>> powiat sandomierski >>> Tarnobrzeg NR 120 u 25 sierpnia 2011 u ROK III u ISSN X u Sandomierz, powiat sandomierski, Tarnobrzeg u e ma il: u NA SZE PUNK TY Troje dzieci, U nas jak w Davos Wo je wódz two świę to krzy skie bę dzie SAN DO MIERZ: w tym ro ku go ścić uczest ni ków Fo rum Go spo dar cze go Pol ski Wschod niej. C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, twa Świę to krzy skie go wy grał kon - ul. Ar mii Kra jo wej 1 kurs na or ga ni za cję Fo rum Go spo dar - cze go Pol ski Wschod niej. Pierw sze De li ka te sy Cen trum, ul. Ar mii Kra jo wej 1 trzy promile spo tka nie go spo dar cze, or ga ni zo wa ne Centrum Budowlane PALIŃSKI, ul. Lu bel ska 25 na wzór Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy, zwa ne pol skim Da vos, od - Sklep Ka ba nos, ul. T. Kró la bę dzie się już w grud niu. Or ga ni za to - Ap te ka Max Me di cum, ul. Mic kie wi cza 11 rem kon kur su by ły Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed się bior czo ści oraz Pań - Sklep Gro szek, ul.do bkie wi cza 16 stwo wa Agen cja In for ma cji i In we sty - Sklep spo żyw czy, ul. Lu bel ska cji Za gra nicz nych. Bank Spół dziel czy, ul. Mic kie wi cza 43 Cy klicz ne przed się wzię cie, or ga - ni zo wa ne przez pięć lat, do 2015 ro ku, PHU RO MA, ul. Woj ska Pol skie go 15 bę dzie fi nan so wa ne z Pro gra mu Roz - Sklep spo żyw czy WE DE LEK, wo ju Pol ski Wschod niej, w ra mach pro mo cji go spo dar czej pię ciu wo je - ul. Ry nek 21 wództw ob ję tych pro gra mem. W każ - Sta ro stwo Po wia to we, ul. Mic kie wi cza 34 dym Fo rum Go spo dar czym Pol ski Urząd Mia sta, ul. Po nia tow kie go 3 Wschod niej uczest ni czyć ma oko ło ty sią ca przed sta wi cie li świa ta biz ne - Mar ket Spo żyw czy SŁO NECZ KO, su, po li ty ki i sa mo rzą du. ul. Lwowska 9 W kon kur sie na or ga ni za cję pre - sti żo wej im pre zy wy star to wa ły Ga le ria San do mierz, ul. Bło nie 2 wszyst kie re gio ny Pol ski Wschod - Sklep spo żyw czy BE ATA, ul. Ko se ły 6 niej. Wy gra ła ofer ta wo je wódz twa świę to krzy skie go. MERKURY Sklep Wielobranżowy, Na sza pro po zy cja oka za ła się ul. Mickiewicza 33 naj lep sza. Ma my sil ny ośro dek tar go - wy, któ ry ma być miej scem spo tka - Fir ma Han dlo wa KWA SEK, ul. Lu bel ska 7 nia, do brą ba zę kon fe ren cyj ną i noc - le go wą, bę dą cą w sta nie przy jąć ty - TAR NO BRZEG: siąc uczest ni ków te go Fo rum mó wi mar sza łek wo je wódz twa Adam Ja ru - Po wia to wy Urząd Pra cy, ul. 1go Ma ja 4 bas. Bę dzie to spo tka nie na wzór Su per mar ket STO KROT KA, ul. Mo niusz ki 19 Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy, zwa ne go pol skim Da vos, z tym że na - De li ka te sy Cen trum, ul. Gen. Si kor skie go 2A sze bę dzie ad re so wa ne do 5 wo je - De li ka te sy FRAC, ul. Mic kie wi cza 40A wództw Pol ski Wschod niej, z udzia - łem au to ry te tów z za kre su go spo dar - Ap te ka Fa mi lij na, ul. Mic kie wi cza ki, sa mo rząd no ści i po li ty ki. De li ka te sy Cen trum, ul. Pił sud skie go 5 Or ga ni za to rzy za pew nia ją, że Fo - rum bę dzie pre sti żo wym wy da rze - Bank Spół dziel czy, ul. So ko la 12 niem, oka zją do wy pro mo wa nia ca łe go na ko lej ne la ta. Przed są dem od - wo je wódz twa, ja ko do bre go miej sca Ap te ka Na So ko lej, ul. So ko la po wie za pro wa dze nie sa mo cho du do pro wa dze nia in we sty cji, do lo ko wa - Bank Spół dziel czy, ul. De ku tow skie go 6 w sta nie nie trzeź wo ści oraz nie - nia pie nię dzy przez biz nes kra jo wy sto so wa nie się do wy ro ku są du. i za gra nicz ny. De li ka te sy Cen trum, ul. Słom ki 1 Cen trum Han dlo we Wszyst ko dla do mu, reklama ul. Słom ki 1 w wie ku 4 i 11 lat oraz 7-let nia dziew czyn ka, dzie ci by ły prze stra - szo ne. Po li cjan ci usta li li, że męż - czy zna kie ro wał au tem, ja dąc dro - gą po sta no wił za wró cić, bo po my - li ły mu się kie run ki jaz dy. Co fa jąc wje chał ty łem do ro wu. Męż czy - zna pró bo wał prze ko ny wać po li - cjan tów, że nie kie ro wał sa mo cho - dem, że sa mo chód pro wa dził je go ko le ga, po tem mó wił, że kie ro wa ła je go żo na. Po li cjan ci zba da li trzeź wość 44-let nie go miesz kań ca Tar no - brze ga al ko mat wska zał stę że - nie 2,8 pro mi la al ko ho lu. Oka za ło się, że wcze śniej wy po czy wał z dzieć mi i żo ną nad za le wem w Woj ko wie. Po sprzecz ce z żo ną wsiadł do sa mo cho du, za brał dzie - ci i od je chał. Po dro dze wje chał do ro wu. Nad za le wem wy pił kil - ka pu szek pi wa. Po li cjan ci za trzy ma li go w aresz cie. Dzieć mi za opie ko wa ła się ma ma. Pi ja ne mu kie row cy gro zi ka ra po zba wie nia wol no ści do 3 lat i utra ta pra wa jaz dy Rozkład jazdy Sandomierz Fot. Podkarpacka policja Czytaj str. IV-V

2 2 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011 Nie le gal ne wy do by cie Zdą ży li na czas Fot. Pod kar pac ka po li cja To by ły po szu ki wa nia, w któ rych czas li czył się szcze gól nie. Po li - cjan ci z Tar no brze ga pró bo wa li od na leźć męż czy znę, któ ry gro ził bli skim, że od bie rze so bie ży cie. Po li cjan ci zdą ży li w po rę. Ta spra wa za czę ła się od po po - łu dnio we go te le fo nu do dy żur ne - go tar no brze skiej Po li cji. O po moc pro sił miesz ka niec Wro cła wia. Mó wił, że je go brat, któ ry miesz ka w Tar no brze gu, chce po peł nić sa - mo bój stwo. Skon tak to wał się z bra tem i po wie dział, że za żył ta - blet ki, że nie chce da lej żyć. Po li cjan ci na tych miast za czę li szu kać po grą żo ne go w de pre sji czło wie ka. Nie wie dzie li gdzie miesz ka, bo wiem brat z Wro cła - wia nie znał je go ad re su, wie dział tyl ko, że wy naj mu je miesz ka nie w Tar no brze gu. Prze ka zał tyl ko nu mer je go te le fo nu. Po li cjan ci dzwo ni li, jed nak de spe rat nie od - bie rał. Funk cjo na riu sze usta li li, że dzień wcze śniej po szu ki wa ny przez nich był u le ka rza. Po je cha - li do przy chod ni, po twier dzi li tę in for ma cję, uzy ska li ad res, jed nak po spraw dze niu miesz ka nia oka - za ło się, że nikt nie otwie ra. Po li - cjan ci do wie dzie li się, że po szu ki - wa ny wy pro wa dził się ja kiś czas te mu. Po li cjan ci cię gle pró bo wa li do - dzwo nić się do po szu ki wa ne go. Ten w koń cu ode brał te le fon, zgo - dził się po roz ma wiać z po li cjan - tem i po dał swój ak tu al ny ad res. Chwi lę póź niej funk cjo na riu sze by li u nie go w miesz ka niu. 61-let ni męż czy zna był roz - trzę sio ny, mó wił, że miał sa mo bój - cze za mia ry. Po li cjan ci uspo ko ili go, na wią za li z nim roz mo wę, we - zwa li po go to wie ra tun ko we, po - mo gli męż czyź nie spa ko wać rze - czy i za mknąć miesz ka nie. De spe - rat tra fił do szpi ta la. Wła ści cie le fir my z oko lic Tar no - brze ga za ra bia li na sprze da ży pia - sku, któ ry nie le gal nie wy do by wa li. Dwaj bra cia zo sta li za trzy ma ni przez po li cjan tów w mo men cie, gdy przy go to wy wa li trans port su - row ca. Miał tra fić na bu do wę. Męż - czyź ni usły sze li już za rzu ty kra dzie - ży. Nie wy klu czo ne, że w cią gu kil ku mie się cy mo gli za ro bić na tym pro - ce de rze na wet 200 ty się cy zło tych. Tar no brze scy po li cjan ci nad tą spra wą pra co wa li od kil ku ty go dni. Mie li po dej rze nia, że wła ści cie le fir - my do star cza ją cej pia sek na bu do wę dro gi po zy sku ją go z nie le gal ne go źró dła. Usta lo no, że fir ma z oko lic Tar no brze ga ma kon ce sję na wy do - by wa nie pia sku, jed nak że jej wła ści - cie le ko rzy sta li z in nych miejsc niż te wska za ne w de cy zji. Wy do by cie pro wa dzi li w od lud nych miej scach, na te re nie by łej ko pal ni Je ziór ko, z te re nów na le żą cych do pry wat - nych osób. Wy do by ciem zaj mo wa li się sa - mi wła ści cie le, to dwaj bra cia w wie ku 41 i 42 lat. Zwy kle ra no uru cha mia li ko par ki, a ca ły uro - bek sa mi ła do wa li na sa mo cho dy cię ża ro we i do wo zi li dro go wcom w miej sce bu do wy. Od wio sny mo - gli za ro bić na tym na wet 200 ty się - cy zło tych. Bra cia zo sta li za trzy ma ni przez po li cjan tów przed kil ko ma dnia mi. Wła śnie przy go to wy wa li trans port pia chu. Męż czyź ni usły sze li pierw - sze za rzu ty. Od po wie dzą za kra - dzież su row ca o war to ści oko ło 10 ty się cy zło tych. Trwa po stę po wa nie, po li cjan ci za bez pie cza ją do wo dy, w tym do ku men ta cję, któ ra da pod - sta wy do skon stru owa nia ko lej nych za rzu tów. Pro ku ra tor za sto so wał wo bec po dej rza nych śro dek za po bie gaw czy w po sta ci po li cyj ne go do zo ru oraz po rę cze nie ma jąt ko we w wy so ko ści po 6 ty się cy zło tych. Spra wa ma cha - rak ter roz wo jo wy. Pla żo wo w CkiR Trze cia edy cja Tur nie ju Siat - ków ki Pla żo wej 2011 od bę - dzie się w nie dzie lę (28 sierp - nia) w Cen trum Kul tu ry i Re - kre acji przy ul. Por to wej 24 w San do mie rzu. Tur niej roz gry wa ny bę dzie w Cen trum Kul tu ry i Re kre acji przy ul. Por to wej 24 w San do - mie rzu. Roz po czę cie roz gry wek na stą pi o godz. 9:30. W tur nie ju mo gą brać udział oso by, któ re mu szą mieć ukoń czo ne 16 lat. Za wod nik mu si le gi ty mo wać się do ku men tem po twier dza ją - cym da tę uro dze nia. Or ga ni za - tor usta la li mit ilo ści zgło szeń na 24 pa ry. Zgło sze nia przyj mo - wa ne bę dą do godz. 15 każ de go piąt ku po prze dza ją ce go week - end, w któ rym od bę dzie się tur - niej lub do cza su wy czer pa nia się li mi tu ilo ści zgło szeń. Me - cze roz gry wa ne bę dą jed no se to - wo do 15 punk tów, a tur niej ro - ze gra ny zo sta nie w sys te mie bra zy lij skim. Dla ko go cho chla? Już po raz dzie wią ty od bę dzie się w San do mie rzu kon kurs Na sze san do mier skie ku li na ria re gio - nal ne. Któ ra gmi na w tym ro ku otrzy ma srebr ną cho chlę? Te go rocz na edy cja kon kur su od bę dzie się w nie dzie lę 18 wrze - śnia. Mu zeum Okrę go we w San - do mie rzu za pra sza tu ry stów i miesz kań ców re gio nu na dzie dzi - niec zam ko wy, gdzie o go dzi nie roz pocz nie się kon kurs, skie ro wa ny do gmin po wia tu san - do mier skie go. Mo ty wem prze wod nim te go - rocz nych zma gań ku li nar nych bę dą po tra wy z dro biu przy go to wa ne w opar ciu o ro dzi me prze pi sy. Spo śród zgło szo nych do ry wa li za cji kon kur so - wej dań ju ro rzy wy ło nią zwy cięz cę głów nej na gro dy Srebr nej Cho chli wy ja śnia et no graf Iwo na Łu kaw ska. Pre zen to wa ne przez gmi ny sma - ko ły ki udo stęp nio ne zo sta ną do de - gu sta cji. At mos fe rę spo tka nia umi - lać bę dą wy stę py lu do wych ze spo łów śpie wa czych. Dla cze go nie my? Pod ta kim ty tu łem sto wa rzy sze nie Do brze, że je steś zre ali zu je pro - jekt skie ro wa ny do 40 nie peł no - spraw nych uczniów z Ośrod ka Ra - dość Ży cia w San do mie rzu. Od bę - dą się warsz ta ty z za kre su zdro we - go od ży wia nia, od po wied nie go do - bo ru ubio ru i fry zu ry oraz na uki po - rząd ko wa nia gro bów i miejsc pa - mię ci. Pod czas dwu mie sięcz nych warsz ta - tów, któ re obej mo wać bę dą w su mie 40 go dzin, ucznio wie na uczą się jak zdro wo się od ży wiać, jak się ubie rać, cze sać by za prze czyć ste reo ty po wi, że oso ba nie peł - no spraw na ma fry zu rę w nie ła dzie i cho - dzi ubra na w dres. Pod su mo wa niem warsz ta tów bę dzie po kaz mo dy i fry zur po łą czo ny z po czę stun kiem przy go to wa - nym we dług za sad zdro we go ży wie nia. W warsz ta tach ma ją uczest ni czyć też w mia rę moż li wo ści ro dzi ce uczniów, po - nie waż zmia na wy pra co wa na w za da niu bę dzie trwa ła, je śli rów nież opie ku no wie ak tyw nie się włą czą i za sto su ją do uwag. Pod czas warsz ta tów po rząd ko wych ucznio wie na uczą się jak sprzą tać gro by, miej sca pa mię ci, jak się za cho wy wać na cmen ta rzu, ja kie pa nu ją zwy cza je. Prak - tycz nym spraw dzia nem bę dzie upo rząd ko - wa nie kil ku gro bów żoł nie rzy ra dziec kich po le głych pod czas obro ny San do mie rza, któ rzy spo czy wa ją na Cmen ta rzu Żoł nie - rzy Ra dziec kich w San do mie rzu. Zor ga ni zo wa nie opi sa nych wy żej warsz ta tów jest ko niecz ne przede wszyst kim by na uczyć oso by nie peł no - spraw ne in te lek tu al nie i ru cho wo jak się po win ni ubie rać, cze sać, oczy wi ście bez eks tra wa gan cji tyl ko tak by na mia rę swo ich moż li wo ści wy glą da li es te tycz nie i czu li się kom for to wo. Nie jest to za da nie wzo ro wa ne jak mo gło by się wy da wać na pro gra mach te le wi zyj nych, tyl ko au - tor skie, nie zwy kle po trzeb ne by trwa le zmie nić na wy ki i wi ze ru nek osób nie peł - no spraw nych in te lek tu al nie wy ja śnia Ka ta rzy na Zio ło, se kre tarz sto wa rzy sze - nia Do brze, że je steś. Po my sło daw cy pro jek tu wy ja śnia ją, że mi mo lat in te gra cji spo łecz nej, pew ne - go otwar cia na pro ble my osób nie peł no - spraw nych da lej po ku tu je w spo łe czeń - stwie ob raz oso by nie peł no spraw nej wy - glą da ją cej nie chluj nie, ubra nej w dzie cię - ce rze czy, nie sto sow ne do wie ku, przez co jest wy śmie wa na i ob ra ża na. Jest to po nie kąd wi na ro dzi ców, na uczy cie li, któ - rzy mi mo za le ceń psy cho lo gów, pe da go - gów nie przy kła da ją do tych za gad nień wie le ser ca do da je K. Zio ło. Warsz ta ty są po trzeb ne nie peł no - spraw nym uczniom by mo gli się po - czuć tak jak każ dy z nas, by za uwa ży li zmia nę w swo im wy glą dzie na ko rzyść. Mi mo upo śle dze nia umy sło we go ucznio wie są wraż li wi na to w co są ubra ni, jak ucze sa ni, tak więc warsz ta - ty po zwo lą im sa mo dziel nie za de cy do - wać jak chcą wy glą dać. Warsz ta ty z za kre su zdro we go od - ży wia nia rów nież są nie zwy kle waż ne. Oso by np. z ze spo łem Do wna ge ne tycz - nie ma ją skłon ność do ty cia, nie peł no - spraw no ści ru cho we czę sto unie moż li - wia ją uczniom ruch i moż li wość by cia ak tyw nym fi zycz nie, przez co ma ją nad wa gę. Za po zna nie uczniów z za le ta - mi zdro we go je dze nia pod czas warsz ta - tów bę dzie dla nich mia ło wie le ko rzy - ści. Warsz ta ty z na uki po rząd ko wa nia są wy da wać by się mo gło rze czą bła hą, ale chcie li by śmy utwo rzyć ze spół uczniów któ rzy być mo że w przy szło ści zaj mą się za wo do wo dba niem o gro by np. żoł nie rzy czy osób za po mnia nych. Po trze ba zor ga ni zo wa nia po ka zu mo dy i fry zur jest spo so bem na zwró ce nie uwa gi od bior ców na ży cie spo łecz ne osób nie peł no spraw nych i prze ła ma nie ste reo ty pów. Warsz ta ty z do bo ru stro ju po pro wa - dzi Do mi nik Ge fre rer, z do bo ru fry zu ry An drzej Ko łe czek, a warsz ta ty na uki ży - wie nia Ka mil Wa rzo cha. Warsz ta ty po - rząd ko we pro wa dzić bę dą na uczy cie le pra cu ją cy w Ośrod ku Ra dość Ży cia. Pro jekt Dla cze go nie my fi nan so - wa ny jest ze środ ków PFRON bę dą cych w dys po zy cji sa mo rzą du wo je wódz twa świę to krzy skie go.

3 CZWARTEK, 25 SIERPNIA Dro ga do wie dzy Dziś de cy zja? Praw do po dob nie już dzi siaj Ko - men da Wo je wódz ka Po li cji w Rze szo wie wy da po zy tyw ną opi - nię na ko rzy sta nie z no wej try bu - ny na tar no brze skim sta dio nie przy Alei Nie pod le gło ści. Pre zy - z dzieć mi. Co ro ku szko li li śmy ko - dent mia sta wspól nie z przed - lej ną gru pę na uczy cie li, za pew ni li - sta wi cie la mi tar no brze skiej po li - śmy re ali za cję po nad 50 go dzin za - cji, spraw dza li we wto rek try bu - jęć po za lek cyj nych dla każ dej kla - nę pod wzglę dem bez pie czeń - sy uczest ni czą cej w pro jek cie. stwa. Tych klas by ło oko ło 9 ty się cy Po zy tyw ną opi nię wy dał już pod kre śla Da riusz Dą bek z kie lec - Sa ne pid i po wia to wy in spek tor kiej Gru py Edu ka cyj nej SA. nad zo ru bu dow la ne go. Kie dy tyl - W wo je wódz twie świę to krzy - ko po li cja prze śle swo ją, pre zes skim uczest ni czy ło w pro jek cie Klu bu Spor to we go Siar ka bę dzie 270 szkół. mógł wy stą pić do pre zy den ta o W tym ro ku pro jekt się koń - zgo dę na wpusz cze nie na no wą czy, i mo men tem fi na ło wym są try bu nę ki bi ców. kon fe ren cje pod su mo wu ją ce je go - W związ ku z tym, że jest pla - efek ty, ale rów nież ich te ma tem no wa ne od da nie dla pu blicz no ści bę dzie teo ria wie lo ra kich in te li - dru giej try bu ny, zgod nie z usta wą, gen cji, na któ rej to ba zu je Ho ward mu si my prze pro wa dzić lu stra cję Gard ner. Ame ry kań ski pro fe sor ta kie go obiek tu. Try bu na jest no - bę dzie uczest ni czył w trzech kon - wo cze sna. Oczy wi ście jest to do - fe ren cjach, któ re od bę dą się w paź - pie ro pierw szy etap, więc nie któ re dzier ni ku. Jak pod kre śla ją re ali za - rze czy bę dą jesz cze uzu peł nia ne. to rzy pro jek tu je go obec ność, roz - Klub Spor to wy ja ko or ga ni za tor mo wy z na uczy cie la mi i dy rek to - me czów zwró cił się do nas o wy da - ra mi szkół spo wo du ją, że pro jekt nie opi nii, więc mu sie li śmy prze - wnie sie jesz cze wię cej po zy tyw - pro wa dzić wi zy ta cję i my ślę, że ko - nych skut ków w pol skiej edu ka cji. men dant wy da po zy tyw ną opi nię. Li czę, że po wi zy cie pro fe - My ślę, że te raz po ziom bez pie - so ra Gard ne ra u nas, gdy na - czeń stwa jest o wie le wyż szy niż uczy cie le bę dą mie li moż li wość wcze śniej mó wi kom. Sta ni sław Pierw sze uczniow skie do świad cze - to ra De par ta men tu Edu ka cji edu ka cji, do sto so wa ne go do in dy - oso bi ste go z nim kon tak tu, po - Se ku ła na czel nik wy dzia łu pre - nia dro gą do wie dzy to ty tuł jed - Urzę du Mar szał kow skie go. wi du al nych po trzeb i moż li wo ści słu cha nia go, bę dzie my też mo - wen cji Ko men dy Miej skiej Po li cji ne go z naj więk szych w kra ju pro - Kon cep cja pro jek tu Pierw sze uczniów, z wy ko rzy sta niem no wa - gli prze ko nać tych nie prze ko na - w Tar no brze gu. jek tu edu ka cyj ne go, w któ rym uczniow skie do świad cze nia dro gą tor skich me tod, a przez to roz wój nych do za po zna nia się z teo rią - Jest to już ostat nia spra wa w cią gu trzech lat wzię ło udział po - do wie dzy za kła da, że każ de u naj młod szych dzie ci in te li gen cji, ten den cji wie lo ra kich, bo jest zwią za na z bez pie czeń stwem pod - nad 142 ty sią ce uczniów z 2732 dziec ko jest zdol ne, tyl ko trze ba któ ra po zwo li w przy szło ści od - ona, nie ste ty po za ma gicz nym czas im prez ma so wych or ga ni zo - szkół w ca łej Pol sce. Pro jekt opar ty od kryć je go zdol no ści jak naj wcze - nieść każ de mu z nich suk ces. krę giem 276 szkół pod sta wo - wa nych na sta dio nie. Mam na - jest na teo rii in te li gen cji wie lo ra - śniej, a na stęp nie je roz wi jać. W ra mach pro jek tu w każ dej szko - wych, któ re w pro jek cie uczest - dzie ję, że już w so bo tę ki bi ce bę dą kich ame ry kań skie go pro fe so ra Jest to je den z naj więk szych le zo stał utwo rzo ny tak zwa ny ni czy ły, ma ło zna na. Cią gle zbyt mo gli do pin go wać pił ka rzy z no - Ho war da Gard ne ra, pro jek tów edu ka cyj nych w Eu ro - ośro dek za in te re so wań, wy po sa żo - ma ła licz ba na uczy cie li od cho dzi wej try bu ny. Pró bu ję tak że prze ko - Je że li za koń czy się pro jekt pie, a na pew no w Pol sce, re ali zo - ny w ze staw spe cjal nie do bra nych od ste reo ty po we go po dej ścia nać pre ze sa Klu bu Siar ka, aby i je go fi nan so wa nie z pro gra mów wa ny przez nas od 2008 ro ku. Je go środ ków dy dak tycz nych. do ucznia i do pra cy z nim. Sła - wła śnie na ten pierw szy mecz, kra jo wych, to na pew no w ko lej - bu dżet wy no si 46 mln zło tych. W pro jek cie szko ły do po sa ży - bo ścią pol skiej szko ły jest to, że zre zy gno wał ze sprze da ży bi le tów. nych la tach, sa mo rząd wo je wódz - Obej mu je po nad 2700 szkół pod sta - li śmy w środ ki dy dak tycz ne, spe - zde cy do wa na więk szość na uczy - My ma my w pla nach przy go to wa - twa bę dzie chciał po móc przy kon - wo wych. po wie dział Piotr Tresz - cy ficz nie do bra ne, tak, aby na uczy - cie li pa trzy na uczniów, jak nie kil ku do dat ko wych atrak cji na ty nu acji te go przed się wzię cia po - czot ko, pre zes za rzą du Gru py Edu - ciel prze szko lo ny przez nas mógł na pew ną zbio ro wość za zna cza tę szcze gól ną so bo tę mó wi pre - przez nasz re gio nal ny Ka pi tał ka cyj nej SA. pra co wać na pod sta wie me to dy Mał go rza ta Mu zoł, Świę to krzy - zy dent Tar no brze ga Nor bert Ma - Ludz ki po in for mo wa ła Mał go - Głów nym ce lem pro jek tu jest edu ka cji przez za ba wę, w spo sób ski Ku ra tor Oświa ty. sta lerz. rza ta Ko wa liń ska, za stęp ca dy rek - wpro wa dze nie spe cjal ne go mo de lu atrak cyj ny pro wa dzić za ję cia (UMT) ADRES REDAKCJI Polpress ul. Koseły 22 p.112, Sandomierz REDAKTOR NACZELNA Anna Podolecka BIURO REKLAMY tel WYDAWCA Media Projekt Sp. z o.o. w organizacji Na podst. umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o. DRUK Presspublica ul. Drukarska 2, Raszyn PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE Łukasz Stężycki Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

4 4 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011 UDA NY SPŁYW KA JA KO WY 46 osób wzię ło udział w spły wie ka ja - ko wym or ga ni zo wa nym przez kpt. Ta - de usza Go spo dar czy ka. Wie le osób po raz pierw szy w ży ciu mia ło oka zję wziąć udział w te go ty pu im pre zie Ni gdy wcze śniej nie pły ną łem ka - ja kiem. Kie dy prze czy ta łem o spły wie, stwier dzi łem, że mógł bym spró bo wać cze goś in ne go. Za pi sa łem się i nie ża łu ję, bo spra wi ło mi to ogrom ną fraj dę mó - wi Piotr z Tar no brze ga. W spły wie ka ja ko wym udział mógł wziąć każ dy, kto te le fo nicz nie lub ma ilo - wo zgło sił chęć uczest nic twa. W su mie na spływ za pi sa ło się 46 osób. Tak licz - na gru pa w so bot nie przed po łu dnie spo - tka ła się na przy sta ni TKKF -u skąd au - to bu sem wy je cha ła do Ba ra no wa San - do mier skie go. Po czą tek tra sy or ga ni za tor spły wu wy zna czył w miej scu gdzie od by wa ją się prze pra wy pro mo we. Do po ko na nia ma my 15 ki lo me - tro wą tra sę. Nie któ rzy z was po raz pierw szy bę dą mie li oka zję zo ba czyć mia sta z nie co in nej per spek ty wy, wie - rzę, że ob raz ten za pad nie wam na dłu - go w pa mię ci. Ży czę wszyst kim nie za po - mnia nych wra żeń i wspa nia łej za ba wy mó wił Ta de usz Go spo dar czyk. Z Ba ra no wa San do mier skie go do Tar no brze ga ka ja ka rze pły nę li 3 godz. To by ło nie sa mo wi te prze ży cie. Z po cząt ku tro chę się ba łam, ale dość reklama szyb ko opa no wa li śmy tech ni kę pły wa - nia ka ja kiem i strach od szedł na dru gi plan opo wia da Mo ni ka. Ta de usz Go spo dar czyk, po przez or - ga ni zo wa ny spływ ka ja ko wy chciał po - ka zać wszyst kim, ja kie wa lo ry tu ry - stycz ne po sia da nasz re gion. Te moc ne stro ny, zda niem ka pi ta na moż na z po - wo dze niem wy ko rzy stać pla nu jąc pro - mo cję miast czy in we sty cje. Je stem ro do wi tym Tar no brze ża - ni nem, ale ja koś ni gdy nie mia łem oka - zji zo ba czyć swo je go mia sta z ta kiej per - spek ty wy. To pięk ne oko li ce, ale też bar - dzo za nie dba ne, szko da, że tak nie wie le osób wi dzi sens in we sto wa nia w te te re - ny ubo le wa Ma ciek. Ka ja ka rzom to wa rzy szy ła wspa - nia ła po go da, bez chmur ne nie bo, słoń ce i lek ki wiatr, dzię ki te mu mo gli w peł ni ko rzy stać z wa lo rów na tu ry. Jed nak jak pod kre śla Go - spo dar czyk przy ro da nie za wsze jest dla nas ła ska wa wciąż w pa - mię ci ma my ob raz ubie gło rocz nej po wo dzi czy te go rocz nych pod to - pień, któ re by ły wy ni kiem zbyt ob fi - tych desz czów. Dla te go w oko li cach ta kich rzek jak Wi sła po win no się bu do wać zbior ni ki re ten cyj ne, nie wol no za po mi nać też o sys te ma tycz - nym oczysz cza niu mię dzy wa la z drzew i krze wów przy po mi na. Spływ ka ja ko wy za koń czy ło wspól - ne ogni sko. Ka pi tan Ta de usz Go spo dar - czyk za chę ca ny przez wszyst kich uczest ni ków za po wie dział, że ko lej ny spływ zor ga ni zu je już nie ba wem. Zdjęcia B. My śli wiec

5 IV CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011

6 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011 V

7 CZWARTEK, 25 SIERPNIA Miejsce dla TWOJEJ firmy tel

8 6 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011

9 CZWARTEK, 25 SIERPNIA Po wia to wy Urząd Pra cy w Tar no brze gu ul. 1 Ma ja 4, Tar no brzeg, tel. (015) Ofer ty pra cy: l Kierowca-magazynier l Magazynier l Pracownik wykończeniowy l Merchandiser l Mechanik samochodowy l Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych l Doradca klienta firmowego l Sprzedawca (3 oferty) l Magazynier-przedstawiciel handlowy l Kasjer-sprzedawca l Pracownik ochrony l Kierowca C+E (2 oferty) l Diagnosta l Kierownik sekcji zamówień publicznych l Elektromechanik l Operator węzła betoniarskiego l Informatyk l Pomocnik operatora otaczarki l Robotnik drogowy l Konsultant finansowy klienta biznesowego l Kierownik zespołu sprzedaży l Kierowca pojazdów samochodowych do 3,5 t. l Pracownik agencji reklamy l Informatyk handlowiec l Kontroler jakości l Technolog programista maszyn CNC l Operator maszyn CNC l Główny księgowy l Kierownik prac budowlanych l Kierowca ciągnika siodłowego (2 oferty) l Technik Farmacji l Pielęgniarka l Wulkanizator samochodów ciężarowych l Pracownik ochrony fizycznej l Programista CNC Po wia to wy Urząd Pra cy w San do mie rzu: ul. Mickiewicza 34 tel Aktualne oferty pracy l sprzedawca (liczba miejsc: 2) l tynkarz (liczba miejsc: 4) l robotnik budowlany (liczba miejsc: 6) l kierowca kategorii C + E l nauczyciel przyrody na 1/2 etatu l nauczyciel j. hiszpańskiego l sprzątaczka na 1/2 etatu l lektor j. angielskiego (liczba miejsc: 3) l blacharz samochodowy l monter paneli akustycznych (liczba miejsc: 4) l mechanik samochodów osobowych l lakiernik samochodowy l specjalista do spraw marketingu l tynkarz gipsowy (liczba miejsc: 4) l murarz (liczba miejsc: 2) l glazurnik (liczba miejsc: 2) l tynkarz (liczba miejsc: 2) l pracownik ochrony fizycznej I stopnia (liczba miejsc: 2) Ogłoszenia drobne w E x t r a S a n d o m i e r z!!! kupię, sprzedam, zamienię, usługi, nieruchomości, motoryzacja zapraszamy do naszego biura reklam Sandomierz ul. Koseły 22 p.112, tel n KUPIĘ! JUNAK, WFM, WSK, OSA, MZ I INNE ORAZ CZESCI TEL LUB SMS n SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ DOM W CENTRUM SANDOMIERZA TEL n SPRZEDAM DZIAŁKĘ 35A BUDOWLANA I 4 DZIAŁKI 15A; NOWY KAMIEŃ; Z ŁADNYM WIDOKIEM; TEL n KIEROWNICTWO BUDOWY, NADZORY, PROJEKTOWANIE; TEL n SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 41 ARÓW WRAZ Z BUDYNKAMI W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO NR 48 OBOK RAKOWA (NIEDALEKO ZALEWU HAŃCZA). TEL n ANGIELSKI KOREPETYCJE, TEL n SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 0,26 HA ORAZ DZIAŁKĘ ROLNĄ 0,76 HA, SANDOMIERZ, TEL n SPRZEDAM TANIO, 150 ZŁ ZA SZTUKĘ, NOWE DRZWI WEWNĘTRZNE, KLASYCZNE, PRODUKCJI STOLBUD WŁOSZCZOWA, OKLEINOWE W KOLORZE WIŚNIA DWORKOWA (JASNY BRĄZ), O SZEROKOŚCI 80 CM, WYSOKOŚCI 203 CM - 4 SZTUKI DO POKOJU, TYP CLASSIC DPR ORAZ 2 SZTUKI DO ŁAZIENKI TYP CLASSIC MPR, KLAMKA GRATIS, KONTAKT:

10 8 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083

Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski. te le fon: 783 031 083 Wy daw ca: Wy daw nic two Per spek ty wa sp. z o.o. ad res: ul. Stru my ko wa 15, 63-400 Ostrów Wiel ko pol ski te le fon: 783 031 083 www.wy daw nic two.per spek ty wa.co Biuletyn coacha nr 1/2014 DEMO

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo