>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ">>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy Bin go Bank Spół dziel czy w San do mie rzu Od dział w Sam bor cu Sam bo rzec 43 KO PRZYW NI CA: Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu Zdro ju Od dział w Ko przyw ni cy, ul. Ry nek 15 De li ka te sy Cen trum, ul. Kra kow ska 137 Urząd Mia sta i Gmi ny, ul. 11go Li sto pa da 8 Pi ja ny kie row ca, któ ry wiózł sa - mo cho dem tro je swo ich dzie ci, wje chał do ro wu. Nie był w sta - nie za pa no wać nad au tem. Po li - cjan ci osa dzi li go w aresz cie. Miał bli sko 3 pro mi le al ko ho lu. Po spraw dze niu w po li cyj nych sys te mach oka za ło się, że od ubie głe go ro ku, do ro ku 2013, ma za kaz kie ro wa nia sa - mo cho da mi za jaz dę w sta nie nie trzeź wo ści. Po li cjan ci z po ste run ku w Ba - ra no wie San do mier skim in ter - we nio wa li w po nie dzia łek wie - czo rem na dro dze mię dzy Ba ra - no wem a Dy mi tro wem Du żym. Ktoś we zwał pa trol wi dząc w ro - wie sa mo chód. Pa tro lu jąc dro gę po li cjan ci za uwa ży li Volks wa ge - na Pas sa ta, któ re go tył par ko wał w przy droż nym ro wie, a przód na jezd ni. Obok au ta stał męż czy - zna, wy raź nie nie trzeź wy chwiał się na no gach, mó wiąc beł ko tał. Na tyl nym sie dze niu pas sa ta sie dzia ło tro je dzie ci chłop cy >>> powiat sandomierski >>> Tarnobrzeg NR 120 u 25 sierpnia 2011 u ROK III u ISSN X u Sandomierz, powiat sandomierski, Tarnobrzeg u e ma il: u NA SZE PUNK TY Troje dzieci, U nas jak w Davos Wo je wódz two świę to krzy skie bę dzie SAN DO MIERZ: w tym ro ku go ścić uczest ni ków Fo rum Go spo dar cze go Pol ski Wschod niej. C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, twa Świę to krzy skie go wy grał kon - ul. Ar mii Kra jo wej 1 kurs na or ga ni za cję Fo rum Go spo dar - cze go Pol ski Wschod niej. Pierw sze De li ka te sy Cen trum, ul. Ar mii Kra jo wej 1 trzy promile spo tka nie go spo dar cze, or ga ni zo wa ne Centrum Budowlane PALIŃSKI, ul. Lu bel ska 25 na wzór Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy, zwa ne pol skim Da vos, od - Sklep Ka ba nos, ul. T. Kró la bę dzie się już w grud niu. Or ga ni za to - Ap te ka Max Me di cum, ul. Mic kie wi cza 11 rem kon kur su by ły Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed się bior czo ści oraz Pań - Sklep Gro szek, ul.do bkie wi cza 16 stwo wa Agen cja In for ma cji i In we sty - Sklep spo żyw czy, ul. Lu bel ska cji Za gra nicz nych. Bank Spół dziel czy, ul. Mic kie wi cza 43 Cy klicz ne przed się wzię cie, or ga - ni zo wa ne przez pięć lat, do 2015 ro ku, PHU RO MA, ul. Woj ska Pol skie go 15 bę dzie fi nan so wa ne z Pro gra mu Roz - Sklep spo żyw czy WE DE LEK, wo ju Pol ski Wschod niej, w ra mach pro mo cji go spo dar czej pię ciu wo je - ul. Ry nek 21 wództw ob ję tych pro gra mem. W każ - Sta ro stwo Po wia to we, ul. Mic kie wi cza 34 dym Fo rum Go spo dar czym Pol ski Urząd Mia sta, ul. Po nia tow kie go 3 Wschod niej uczest ni czyć ma oko ło ty sią ca przed sta wi cie li świa ta biz ne - Mar ket Spo żyw czy SŁO NECZ KO, su, po li ty ki i sa mo rzą du. ul. Lwowska 9 W kon kur sie na or ga ni za cję pre - sti żo wej im pre zy wy star to wa ły Ga le ria San do mierz, ul. Bło nie 2 wszyst kie re gio ny Pol ski Wschod - Sklep spo żyw czy BE ATA, ul. Ko se ły 6 niej. Wy gra ła ofer ta wo je wódz twa świę to krzy skie go. MERKURY Sklep Wielobranżowy, Na sza pro po zy cja oka za ła się ul. Mickiewicza 33 naj lep sza. Ma my sil ny ośro dek tar go - wy, któ ry ma być miej scem spo tka - Fir ma Han dlo wa KWA SEK, ul. Lu bel ska 7 nia, do brą ba zę kon fe ren cyj ną i noc - le go wą, bę dą cą w sta nie przy jąć ty - TAR NO BRZEG: siąc uczest ni ków te go Fo rum mó wi mar sza łek wo je wódz twa Adam Ja ru - Po wia to wy Urząd Pra cy, ul. 1go Ma ja 4 bas. Bę dzie to spo tka nie na wzór Su per mar ket STO KROT KA, ul. Mo niusz ki 19 Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy, zwa ne go pol skim Da vos, z tym że na - De li ka te sy Cen trum, ul. Gen. Si kor skie go 2A sze bę dzie ad re so wa ne do 5 wo je - De li ka te sy FRAC, ul. Mic kie wi cza 40A wództw Pol ski Wschod niej, z udzia - łem au to ry te tów z za kre su go spo dar - Ap te ka Fa mi lij na, ul. Mic kie wi cza ki, sa mo rząd no ści i po li ty ki. De li ka te sy Cen trum, ul. Pił sud skie go 5 Or ga ni za to rzy za pew nia ją, że Fo - rum bę dzie pre sti żo wym wy da rze - Bank Spół dziel czy, ul. So ko la 12 niem, oka zją do wy pro mo wa nia ca łe go na ko lej ne la ta. Przed są dem od - wo je wódz twa, ja ko do bre go miej sca Ap te ka Na So ko lej, ul. So ko la po wie za pro wa dze nie sa mo cho du do pro wa dze nia in we sty cji, do lo ko wa - Bank Spół dziel czy, ul. De ku tow skie go 6 w sta nie nie trzeź wo ści oraz nie - nia pie nię dzy przez biz nes kra jo wy sto so wa nie się do wy ro ku są du. i za gra nicz ny. De li ka te sy Cen trum, ul. Słom ki 1 Cen trum Han dlo we Wszyst ko dla do mu, reklama ul. Słom ki 1 w wie ku 4 i 11 lat oraz 7-let nia dziew czyn ka, dzie ci by ły prze stra - szo ne. Po li cjan ci usta li li, że męż - czy zna kie ro wał au tem, ja dąc dro - gą po sta no wił za wró cić, bo po my - li ły mu się kie run ki jaz dy. Co fa jąc wje chał ty łem do ro wu. Męż czy - zna pró bo wał prze ko ny wać po li - cjan tów, że nie kie ro wał sa mo cho - dem, że sa mo chód pro wa dził je go ko le ga, po tem mó wił, że kie ro wa ła je go żo na. Po li cjan ci zba da li trzeź wość 44-let nie go miesz kań ca Tar no - brze ga al ko mat wska zał stę że - nie 2,8 pro mi la al ko ho lu. Oka za ło się, że wcze śniej wy po czy wał z dzieć mi i żo ną nad za le wem w Woj ko wie. Po sprzecz ce z żo ną wsiadł do sa mo cho du, za brał dzie - ci i od je chał. Po dro dze wje chał do ro wu. Nad za le wem wy pił kil - ka pu szek pi wa. Po li cjan ci za trzy ma li go w aresz cie. Dzieć mi za opie ko wa ła się ma ma. Pi ja ne mu kie row cy gro zi ka ra po zba wie nia wol no ści do 3 lat i utra ta pra wa jaz dy Rozkład jazdy Sandomierz Fot. Podkarpacka policja Czytaj str. IV-V

2 2 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011 Nie le gal ne wy do by cie Zdą ży li na czas Fot. Pod kar pac ka po li cja To by ły po szu ki wa nia, w któ rych czas li czył się szcze gól nie. Po li - cjan ci z Tar no brze ga pró bo wa li od na leźć męż czy znę, któ ry gro ził bli skim, że od bie rze so bie ży cie. Po li cjan ci zdą ży li w po rę. Ta spra wa za czę ła się od po po - łu dnio we go te le fo nu do dy żur ne - go tar no brze skiej Po li cji. O po moc pro sił miesz ka niec Wro cła wia. Mó wił, że je go brat, któ ry miesz ka w Tar no brze gu, chce po peł nić sa - mo bój stwo. Skon tak to wał się z bra tem i po wie dział, że za żył ta - blet ki, że nie chce da lej żyć. Po li cjan ci na tych miast za czę li szu kać po grą żo ne go w de pre sji czło wie ka. Nie wie dzie li gdzie miesz ka, bo wiem brat z Wro cła - wia nie znał je go ad re su, wie dział tyl ko, że wy naj mu je miesz ka nie w Tar no brze gu. Prze ka zał tyl ko nu mer je go te le fo nu. Po li cjan ci dzwo ni li, jed nak de spe rat nie od - bie rał. Funk cjo na riu sze usta li li, że dzień wcze śniej po szu ki wa ny przez nich był u le ka rza. Po je cha - li do przy chod ni, po twier dzi li tę in for ma cję, uzy ska li ad res, jed nak po spraw dze niu miesz ka nia oka - za ło się, że nikt nie otwie ra. Po li - cjan ci do wie dzie li się, że po szu ki - wa ny wy pro wa dził się ja kiś czas te mu. Po li cjan ci cię gle pró bo wa li do - dzwo nić się do po szu ki wa ne go. Ten w koń cu ode brał te le fon, zgo - dził się po roz ma wiać z po li cjan - tem i po dał swój ak tu al ny ad res. Chwi lę póź niej funk cjo na riu sze by li u nie go w miesz ka niu. 61-let ni męż czy zna był roz - trzę sio ny, mó wił, że miał sa mo bój - cze za mia ry. Po li cjan ci uspo ko ili go, na wią za li z nim roz mo wę, we - zwa li po go to wie ra tun ko we, po - mo gli męż czyź nie spa ko wać rze - czy i za mknąć miesz ka nie. De spe - rat tra fił do szpi ta la. Wła ści cie le fir my z oko lic Tar no - brze ga za ra bia li na sprze da ży pia - sku, któ ry nie le gal nie wy do by wa li. Dwaj bra cia zo sta li za trzy ma ni przez po li cjan tów w mo men cie, gdy przy go to wy wa li trans port su - row ca. Miał tra fić na bu do wę. Męż - czyź ni usły sze li już za rzu ty kra dzie - ży. Nie wy klu czo ne, że w cią gu kil ku mie się cy mo gli za ro bić na tym pro - ce de rze na wet 200 ty się cy zło tych. Tar no brze scy po li cjan ci nad tą spra wą pra co wa li od kil ku ty go dni. Mie li po dej rze nia, że wła ści cie le fir - my do star cza ją cej pia sek na bu do wę dro gi po zy sku ją go z nie le gal ne go źró dła. Usta lo no, że fir ma z oko lic Tar no brze ga ma kon ce sję na wy do - by wa nie pia sku, jed nak że jej wła ści - cie le ko rzy sta li z in nych miejsc niż te wska za ne w de cy zji. Wy do by cie pro wa dzi li w od lud nych miej scach, na te re nie by łej ko pal ni Je ziór ko, z te re nów na le żą cych do pry wat - nych osób. Wy do by ciem zaj mo wa li się sa - mi wła ści cie le, to dwaj bra cia w wie ku 41 i 42 lat. Zwy kle ra no uru cha mia li ko par ki, a ca ły uro - bek sa mi ła do wa li na sa mo cho dy cię ża ro we i do wo zi li dro go wcom w miej sce bu do wy. Od wio sny mo - gli za ro bić na tym na wet 200 ty się - cy zło tych. Bra cia zo sta li za trzy ma ni przez po li cjan tów przed kil ko ma dnia mi. Wła śnie przy go to wy wa li trans port pia chu. Męż czyź ni usły sze li pierw - sze za rzu ty. Od po wie dzą za kra - dzież su row ca o war to ści oko ło 10 ty się cy zło tych. Trwa po stę po wa nie, po li cjan ci za bez pie cza ją do wo dy, w tym do ku men ta cję, któ ra da pod - sta wy do skon stru owa nia ko lej nych za rzu tów. Pro ku ra tor za sto so wał wo bec po dej rza nych śro dek za po bie gaw czy w po sta ci po li cyj ne go do zo ru oraz po rę cze nie ma jąt ko we w wy so ko ści po 6 ty się cy zło tych. Spra wa ma cha - rak ter roz wo jo wy. Pla żo wo w CkiR Trze cia edy cja Tur nie ju Siat - ków ki Pla żo wej 2011 od bę - dzie się w nie dzie lę (28 sierp - nia) w Cen trum Kul tu ry i Re - kre acji przy ul. Por to wej 24 w San do mie rzu. Tur niej roz gry wa ny bę dzie w Cen trum Kul tu ry i Re kre acji przy ul. Por to wej 24 w San do - mie rzu. Roz po czę cie roz gry wek na stą pi o godz. 9:30. W tur nie ju mo gą brać udział oso by, któ re mu szą mieć ukoń czo ne 16 lat. Za wod nik mu si le gi ty mo wać się do ku men tem po twier dza ją - cym da tę uro dze nia. Or ga ni za - tor usta la li mit ilo ści zgło szeń na 24 pa ry. Zgło sze nia przyj mo - wa ne bę dą do godz. 15 każ de go piąt ku po prze dza ją ce go week - end, w któ rym od bę dzie się tur - niej lub do cza su wy czer pa nia się li mi tu ilo ści zgło szeń. Me - cze roz gry wa ne bę dą jed no se to - wo do 15 punk tów, a tur niej ro - ze gra ny zo sta nie w sys te mie bra zy lij skim. Dla ko go cho chla? Już po raz dzie wią ty od bę dzie się w San do mie rzu kon kurs Na sze san do mier skie ku li na ria re gio - nal ne. Któ ra gmi na w tym ro ku otrzy ma srebr ną cho chlę? Te go rocz na edy cja kon kur su od bę dzie się w nie dzie lę 18 wrze - śnia. Mu zeum Okrę go we w San - do mie rzu za pra sza tu ry stów i miesz kań ców re gio nu na dzie dzi - niec zam ko wy, gdzie o go dzi nie roz pocz nie się kon kurs, skie ro wa ny do gmin po wia tu san - do mier skie go. Mo ty wem prze wod nim te go - rocz nych zma gań ku li nar nych bę dą po tra wy z dro biu przy go to wa ne w opar ciu o ro dzi me prze pi sy. Spo śród zgło szo nych do ry wa li za cji kon kur so - wej dań ju ro rzy wy ło nią zwy cięz cę głów nej na gro dy Srebr nej Cho chli wy ja śnia et no graf Iwo na Łu kaw ska. Pre zen to wa ne przez gmi ny sma - ko ły ki udo stęp nio ne zo sta ną do de - gu sta cji. At mos fe rę spo tka nia umi - lać bę dą wy stę py lu do wych ze spo łów śpie wa czych. Dla cze go nie my? Pod ta kim ty tu łem sto wa rzy sze nie Do brze, że je steś zre ali zu je pro - jekt skie ro wa ny do 40 nie peł no - spraw nych uczniów z Ośrod ka Ra - dość Ży cia w San do mie rzu. Od bę - dą się warsz ta ty z za kre su zdro we - go od ży wia nia, od po wied nie go do - bo ru ubio ru i fry zu ry oraz na uki po - rząd ko wa nia gro bów i miejsc pa - mię ci. Pod czas dwu mie sięcz nych warsz ta - tów, któ re obej mo wać bę dą w su mie 40 go dzin, ucznio wie na uczą się jak zdro wo się od ży wiać, jak się ubie rać, cze sać by za prze czyć ste reo ty po wi, że oso ba nie peł - no spraw na ma fry zu rę w nie ła dzie i cho - dzi ubra na w dres. Pod su mo wa niem warsz ta tów bę dzie po kaz mo dy i fry zur po łą czo ny z po czę stun kiem przy go to wa - nym we dług za sad zdro we go ży wie nia. W warsz ta tach ma ją uczest ni czyć też w mia rę moż li wo ści ro dzi ce uczniów, po - nie waż zmia na wy pra co wa na w za da niu bę dzie trwa ła, je śli rów nież opie ku no wie ak tyw nie się włą czą i za sto su ją do uwag. Pod czas warsz ta tów po rząd ko wych ucznio wie na uczą się jak sprzą tać gro by, miej sca pa mię ci, jak się za cho wy wać na cmen ta rzu, ja kie pa nu ją zwy cza je. Prak - tycz nym spraw dzia nem bę dzie upo rząd ko - wa nie kil ku gro bów żoł nie rzy ra dziec kich po le głych pod czas obro ny San do mie rza, któ rzy spo czy wa ją na Cmen ta rzu Żoł nie - rzy Ra dziec kich w San do mie rzu. Zor ga ni zo wa nie opi sa nych wy żej warsz ta tów jest ko niecz ne przede wszyst kim by na uczyć oso by nie peł no - spraw ne in te lek tu al nie i ru cho wo jak się po win ni ubie rać, cze sać, oczy wi ście bez eks tra wa gan cji tyl ko tak by na mia rę swo ich moż li wo ści wy glą da li es te tycz nie i czu li się kom for to wo. Nie jest to za da nie wzo ro wa ne jak mo gło by się wy da wać na pro gra mach te le wi zyj nych, tyl ko au - tor skie, nie zwy kle po trzeb ne by trwa le zmie nić na wy ki i wi ze ru nek osób nie peł - no spraw nych in te lek tu al nie wy ja śnia Ka ta rzy na Zio ło, se kre tarz sto wa rzy sze - nia Do brze, że je steś. Po my sło daw cy pro jek tu wy ja śnia ją, że mi mo lat in te gra cji spo łecz nej, pew ne - go otwar cia na pro ble my osób nie peł no - spraw nych da lej po ku tu je w spo łe czeń - stwie ob raz oso by nie peł no spraw nej wy - glą da ją cej nie chluj nie, ubra nej w dzie cię - ce rze czy, nie sto sow ne do wie ku, przez co jest wy śmie wa na i ob ra ża na. Jest to po nie kąd wi na ro dzi ców, na uczy cie li, któ - rzy mi mo za le ceń psy cho lo gów, pe da go - gów nie przy kła da ją do tych za gad nień wie le ser ca do da je K. Zio ło. Warsz ta ty są po trzeb ne nie peł no - spraw nym uczniom by mo gli się po - czuć tak jak każ dy z nas, by za uwa ży li zmia nę w swo im wy glą dzie na ko rzyść. Mi mo upo śle dze nia umy sło we go ucznio wie są wraż li wi na to w co są ubra ni, jak ucze sa ni, tak więc warsz ta - ty po zwo lą im sa mo dziel nie za de cy do - wać jak chcą wy glą dać. Warsz ta ty z za kre su zdro we go od - ży wia nia rów nież są nie zwy kle waż ne. Oso by np. z ze spo łem Do wna ge ne tycz - nie ma ją skłon ność do ty cia, nie peł no - spraw no ści ru cho we czę sto unie moż li - wia ją uczniom ruch i moż li wość by cia ak tyw nym fi zycz nie, przez co ma ją nad wa gę. Za po zna nie uczniów z za le ta - mi zdro we go je dze nia pod czas warsz ta - tów bę dzie dla nich mia ło wie le ko rzy - ści. Warsz ta ty z na uki po rząd ko wa nia są wy da wać by się mo gło rze czą bła hą, ale chcie li by śmy utwo rzyć ze spół uczniów któ rzy być mo że w przy szło ści zaj mą się za wo do wo dba niem o gro by np. żoł nie rzy czy osób za po mnia nych. Po trze ba zor ga ni zo wa nia po ka zu mo dy i fry zur jest spo so bem na zwró ce nie uwa gi od bior ców na ży cie spo łecz ne osób nie peł no spraw nych i prze ła ma nie ste reo ty pów. Warsz ta ty z do bo ru stro ju po pro wa - dzi Do mi nik Ge fre rer, z do bo ru fry zu ry An drzej Ko łe czek, a warsz ta ty na uki ży - wie nia Ka mil Wa rzo cha. Warsz ta ty po - rząd ko we pro wa dzić bę dą na uczy cie le pra cu ją cy w Ośrod ku Ra dość Ży cia. Pro jekt Dla cze go nie my fi nan so - wa ny jest ze środ ków PFRON bę dą cych w dys po zy cji sa mo rzą du wo je wódz twa świę to krzy skie go.

3 CZWARTEK, 25 SIERPNIA Dro ga do wie dzy Dziś de cy zja? Praw do po dob nie już dzi siaj Ko - men da Wo je wódz ka Po li cji w Rze szo wie wy da po zy tyw ną opi - nię na ko rzy sta nie z no wej try bu - ny na tar no brze skim sta dio nie przy Alei Nie pod le gło ści. Pre zy - z dzieć mi. Co ro ku szko li li śmy ko - dent mia sta wspól nie z przed - lej ną gru pę na uczy cie li, za pew ni li - sta wi cie la mi tar no brze skiej po li - śmy re ali za cję po nad 50 go dzin za - cji, spraw dza li we wto rek try bu - jęć po za lek cyj nych dla każ dej kla - nę pod wzglę dem bez pie czeń - sy uczest ni czą cej w pro jek cie. stwa. Tych klas by ło oko ło 9 ty się cy Po zy tyw ną opi nię wy dał już pod kre śla Da riusz Dą bek z kie lec - Sa ne pid i po wia to wy in spek tor kiej Gru py Edu ka cyj nej SA. nad zo ru bu dow la ne go. Kie dy tyl - W wo je wódz twie świę to krzy - ko po li cja prze śle swo ją, pre zes skim uczest ni czy ło w pro jek cie Klu bu Spor to we go Siar ka bę dzie 270 szkół. mógł wy stą pić do pre zy den ta o W tym ro ku pro jekt się koń - zgo dę na wpusz cze nie na no wą czy, i mo men tem fi na ło wym są try bu nę ki bi ców. kon fe ren cje pod su mo wu ją ce je go - W związ ku z tym, że jest pla - efek ty, ale rów nież ich te ma tem no wa ne od da nie dla pu blicz no ści bę dzie teo ria wie lo ra kich in te li - dru giej try bu ny, zgod nie z usta wą, gen cji, na któ rej to ba zu je Ho ward mu si my prze pro wa dzić lu stra cję Gard ner. Ame ry kań ski pro fe sor ta kie go obiek tu. Try bu na jest no - bę dzie uczest ni czył w trzech kon - wo cze sna. Oczy wi ście jest to do - fe ren cjach, któ re od bę dą się w paź - pie ro pierw szy etap, więc nie któ re dzier ni ku. Jak pod kre śla ją re ali za - rze czy bę dą jesz cze uzu peł nia ne. to rzy pro jek tu je go obec ność, roz - Klub Spor to wy ja ko or ga ni za tor mo wy z na uczy cie la mi i dy rek to - me czów zwró cił się do nas o wy da - ra mi szkół spo wo du ją, że pro jekt nie opi nii, więc mu sie li śmy prze - wnie sie jesz cze wię cej po zy tyw - pro wa dzić wi zy ta cję i my ślę, że ko - nych skut ków w pol skiej edu ka cji. men dant wy da po zy tyw ną opi nię. Li czę, że po wi zy cie pro fe - My ślę, że te raz po ziom bez pie - so ra Gard ne ra u nas, gdy na - czeń stwa jest o wie le wyż szy niż uczy cie le bę dą mie li moż li wość wcze śniej mó wi kom. Sta ni sław Pierw sze uczniow skie do świad cze - to ra De par ta men tu Edu ka cji edu ka cji, do sto so wa ne go do in dy - oso bi ste go z nim kon tak tu, po - Se ku ła na czel nik wy dzia łu pre - nia dro gą do wie dzy to ty tuł jed - Urzę du Mar szał kow skie go. wi du al nych po trzeb i moż li wo ści słu cha nia go, bę dzie my też mo - wen cji Ko men dy Miej skiej Po li cji ne go z naj więk szych w kra ju pro - Kon cep cja pro jek tu Pierw sze uczniów, z wy ko rzy sta niem no wa - gli prze ko nać tych nie prze ko na - w Tar no brze gu. jek tu edu ka cyj ne go, w któ rym uczniow skie do świad cze nia dro gą tor skich me tod, a przez to roz wój nych do za po zna nia się z teo rią - Jest to już ostat nia spra wa w cią gu trzech lat wzię ło udział po - do wie dzy za kła da, że każ de u naj młod szych dzie ci in te li gen cji, ten den cji wie lo ra kich, bo jest zwią za na z bez pie czeń stwem pod - nad 142 ty sią ce uczniów z 2732 dziec ko jest zdol ne, tyl ko trze ba któ ra po zwo li w przy szło ści od - ona, nie ste ty po za ma gicz nym czas im prez ma so wych or ga ni zo - szkół w ca łej Pol sce. Pro jekt opar ty od kryć je go zdol no ści jak naj wcze - nieść każ de mu z nich suk ces. krę giem 276 szkół pod sta wo - wa nych na sta dio nie. Mam na - jest na teo rii in te li gen cji wie lo ra - śniej, a na stęp nie je roz wi jać. W ra mach pro jek tu w każ dej szko - wych, któ re w pro jek cie uczest - dzie ję, że już w so bo tę ki bi ce bę dą kich ame ry kań skie go pro fe so ra Jest to je den z naj więk szych le zo stał utwo rzo ny tak zwa ny ni czy ły, ma ło zna na. Cią gle zbyt mo gli do pin go wać pił ka rzy z no - Ho war da Gard ne ra, pro jek tów edu ka cyj nych w Eu ro - ośro dek za in te re so wań, wy po sa żo - ma ła licz ba na uczy cie li od cho dzi wej try bu ny. Pró bu ję tak że prze ko - Je że li za koń czy się pro jekt pie, a na pew no w Pol sce, re ali zo - ny w ze staw spe cjal nie do bra nych od ste reo ty po we go po dej ścia nać pre ze sa Klu bu Siar ka, aby i je go fi nan so wa nie z pro gra mów wa ny przez nas od 2008 ro ku. Je go środ ków dy dak tycz nych. do ucznia i do pra cy z nim. Sła - wła śnie na ten pierw szy mecz, kra jo wych, to na pew no w ko lej - bu dżet wy no si 46 mln zło tych. W pro jek cie szko ły do po sa ży - bo ścią pol skiej szko ły jest to, że zre zy gno wał ze sprze da ży bi le tów. nych la tach, sa mo rząd wo je wódz - Obej mu je po nad 2700 szkół pod sta - li śmy w środ ki dy dak tycz ne, spe - zde cy do wa na więk szość na uczy - My ma my w pla nach przy go to wa - twa bę dzie chciał po móc przy kon - wo wych. po wie dział Piotr Tresz - cy ficz nie do bra ne, tak, aby na uczy - cie li pa trzy na uczniów, jak nie kil ku do dat ko wych atrak cji na ty nu acji te go przed się wzię cia po - czot ko, pre zes za rzą du Gru py Edu - ciel prze szko lo ny przez nas mógł na pew ną zbio ro wość za zna cza tę szcze gól ną so bo tę mó wi pre - przez nasz re gio nal ny Ka pi tał ka cyj nej SA. pra co wać na pod sta wie me to dy Mał go rza ta Mu zoł, Świę to krzy - zy dent Tar no brze ga Nor bert Ma - Ludz ki po in for mo wa ła Mał go - Głów nym ce lem pro jek tu jest edu ka cji przez za ba wę, w spo sób ski Ku ra tor Oświa ty. sta lerz. rza ta Ko wa liń ska, za stęp ca dy rek - wpro wa dze nie spe cjal ne go mo de lu atrak cyj ny pro wa dzić za ję cia (UMT) ADRES REDAKCJI Polpress ul. Koseły 22 p.112, Sandomierz REDAKTOR NACZELNA Anna Podolecka BIURO REKLAMY tel WYDAWCA Media Projekt Sp. z o.o. w organizacji Na podst. umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o. DRUK Presspublica ul. Drukarska 2, Raszyn PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE Łukasz Stężycki Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

4 4 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011 UDA NY SPŁYW KA JA KO WY 46 osób wzię ło udział w spły wie ka ja - ko wym or ga ni zo wa nym przez kpt. Ta - de usza Go spo dar czy ka. Wie le osób po raz pierw szy w ży ciu mia ło oka zję wziąć udział w te go ty pu im pre zie Ni gdy wcze śniej nie pły ną łem ka - ja kiem. Kie dy prze czy ta łem o spły wie, stwier dzi łem, że mógł bym spró bo wać cze goś in ne go. Za pi sa łem się i nie ża łu ję, bo spra wi ło mi to ogrom ną fraj dę mó - wi Piotr z Tar no brze ga. W spły wie ka ja ko wym udział mógł wziąć każ dy, kto te le fo nicz nie lub ma ilo - wo zgło sił chęć uczest nic twa. W su mie na spływ za pi sa ło się 46 osób. Tak licz - na gru pa w so bot nie przed po łu dnie spo - tka ła się na przy sta ni TKKF -u skąd au - to bu sem wy je cha ła do Ba ra no wa San - do mier skie go. Po czą tek tra sy or ga ni za tor spły wu wy zna czył w miej scu gdzie od by wa ją się prze pra wy pro mo we. Do po ko na nia ma my 15 ki lo me - tro wą tra sę. Nie któ rzy z was po raz pierw szy bę dą mie li oka zję zo ba czyć mia sta z nie co in nej per spek ty wy, wie - rzę, że ob raz ten za pad nie wam na dłu - go w pa mię ci. Ży czę wszyst kim nie za po - mnia nych wra żeń i wspa nia łej za ba wy mó wił Ta de usz Go spo dar czyk. Z Ba ra no wa San do mier skie go do Tar no brze ga ka ja ka rze pły nę li 3 godz. To by ło nie sa mo wi te prze ży cie. Z po cząt ku tro chę się ba łam, ale dość reklama szyb ko opa no wa li śmy tech ni kę pły wa - nia ka ja kiem i strach od szedł na dru gi plan opo wia da Mo ni ka. Ta de usz Go spo dar czyk, po przez or - ga ni zo wa ny spływ ka ja ko wy chciał po - ka zać wszyst kim, ja kie wa lo ry tu ry - stycz ne po sia da nasz re gion. Te moc ne stro ny, zda niem ka pi ta na moż na z po - wo dze niem wy ko rzy stać pla nu jąc pro - mo cję miast czy in we sty cje. Je stem ro do wi tym Tar no brze ża - ni nem, ale ja koś ni gdy nie mia łem oka - zji zo ba czyć swo je go mia sta z ta kiej per - spek ty wy. To pięk ne oko li ce, ale też bar - dzo za nie dba ne, szko da, że tak nie wie le osób wi dzi sens in we sto wa nia w te te re - ny ubo le wa Ma ciek. Ka ja ka rzom to wa rzy szy ła wspa - nia ła po go da, bez chmur ne nie bo, słoń ce i lek ki wiatr, dzię ki te mu mo gli w peł ni ko rzy stać z wa lo rów na tu ry. Jed nak jak pod kre śla Go - spo dar czyk przy ro da nie za wsze jest dla nas ła ska wa wciąż w pa - mię ci ma my ob raz ubie gło rocz nej po wo dzi czy te go rocz nych pod to - pień, któ re by ły wy ni kiem zbyt ob fi - tych desz czów. Dla te go w oko li cach ta kich rzek jak Wi sła po win no się bu do wać zbior ni ki re ten cyj ne, nie wol no za po mi nać też o sys te ma tycz - nym oczysz cza niu mię dzy wa la z drzew i krze wów przy po mi na. Spływ ka ja ko wy za koń czy ło wspól - ne ogni sko. Ka pi tan Ta de usz Go spo dar - czyk za chę ca ny przez wszyst kich uczest ni ków za po wie dział, że ko lej ny spływ zor ga ni zu je już nie ba wem. Zdjęcia B. My śli wiec

5 IV CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011

6 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011 V

7 CZWARTEK, 25 SIERPNIA Miejsce dla TWOJEJ firmy tel

8 6 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011

9 CZWARTEK, 25 SIERPNIA Po wia to wy Urząd Pra cy w Tar no brze gu ul. 1 Ma ja 4, Tar no brzeg, tel. (015) Ofer ty pra cy: l Kierowca-magazynier l Magazynier l Pracownik wykończeniowy l Merchandiser l Mechanik samochodowy l Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych l Doradca klienta firmowego l Sprzedawca (3 oferty) l Magazynier-przedstawiciel handlowy l Kasjer-sprzedawca l Pracownik ochrony l Kierowca C+E (2 oferty) l Diagnosta l Kierownik sekcji zamówień publicznych l Elektromechanik l Operator węzła betoniarskiego l Informatyk l Pomocnik operatora otaczarki l Robotnik drogowy l Konsultant finansowy klienta biznesowego l Kierownik zespołu sprzedaży l Kierowca pojazdów samochodowych do 3,5 t. l Pracownik agencji reklamy l Informatyk handlowiec l Kontroler jakości l Technolog programista maszyn CNC l Operator maszyn CNC l Główny księgowy l Kierownik prac budowlanych l Kierowca ciągnika siodłowego (2 oferty) l Technik Farmacji l Pielęgniarka l Wulkanizator samochodów ciężarowych l Pracownik ochrony fizycznej l Programista CNC Po wia to wy Urząd Pra cy w San do mie rzu: ul. Mickiewicza 34 tel Aktualne oferty pracy l sprzedawca (liczba miejsc: 2) l tynkarz (liczba miejsc: 4) l robotnik budowlany (liczba miejsc: 6) l kierowca kategorii C + E l nauczyciel przyrody na 1/2 etatu l nauczyciel j. hiszpańskiego l sprzątaczka na 1/2 etatu l lektor j. angielskiego (liczba miejsc: 3) l blacharz samochodowy l monter paneli akustycznych (liczba miejsc: 4) l mechanik samochodów osobowych l lakiernik samochodowy l specjalista do spraw marketingu l tynkarz gipsowy (liczba miejsc: 4) l murarz (liczba miejsc: 2) l glazurnik (liczba miejsc: 2) l tynkarz (liczba miejsc: 2) l pracownik ochrony fizycznej I stopnia (liczba miejsc: 2) Ogłoszenia drobne w E x t r a S a n d o m i e r z!!! kupię, sprzedam, zamienię, usługi, nieruchomości, motoryzacja zapraszamy do naszego biura reklam Sandomierz ul. Koseły 22 p.112, tel n KUPIĘ! JUNAK, WFM, WSK, OSA, MZ I INNE ORAZ CZESCI TEL LUB SMS n SPRZEDAM LUB WYNAJMĘ DOM W CENTRUM SANDOMIERZA TEL n SPRZEDAM DZIAŁKĘ 35A BUDOWLANA I 4 DZIAŁKI 15A; NOWY KAMIEŃ; Z ŁADNYM WIDOKIEM; TEL n KIEROWNICTWO BUDOWY, NADZORY, PROJEKTOWANIE; TEL n SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 41 ARÓW WRAZ Z BUDYNKAMI W MIEJSCOWOŚCI DĘBNO NR 48 OBOK RAKOWA (NIEDALEKO ZALEWU HAŃCZA). TEL n ANGIELSKI KOREPETYCJE, TEL n SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ 0,26 HA ORAZ DZIAŁKĘ ROLNĄ 0,76 HA, SANDOMIERZ, TEL n SPRZEDAM TANIO, 150 ZŁ ZA SZTUKĘ, NOWE DRZWI WEWNĘTRZNE, KLASYCZNE, PRODUKCJI STOLBUD WŁOSZCZOWA, OKLEINOWE W KOLORZE WIŚNIA DWORKOWA (JASNY BRĄZ), O SZEROKOŚCI 80 CM, WYSOKOŚCI 203 CM - 4 SZTUKI DO POKOJU, TYP CLASSIC DPR ORAZ 2 SZTUKI DO ŁAZIENKI TYP CLASSIC MPR, KLAMKA GRATIS, KONTAKT:

10 8 CZWARTEK, 25 SIERPNIA 2011

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków WOJCIECH SAKŁAK Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków W odbiorze społecznym wychowanie fizyczne zostało sprowadzone do rangi przedmiotu szkolnego. A ponieważ wszyscy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

z mojego punktu widzenia

z mojego punktu widzenia reklama 2 kwiet nia br. od bę dzie się XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy - naj wyż sza wła dza na sze go le kar skie go sa - mo rzą du. W ubie głym mie sią cu zwró ci łem się do wszyst kich Ko le ża nek i

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze P o R TA l, K Tó Ry otwwworzy C i o C z y W W W.exTRAPolSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 109 l 9 CZERWCA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl MA jo we tra sy PłOń skich

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo