INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5. www.dolnyslask-innowacje."

Transkrypt

1 Internetowy System KReowania Aktywnoś ci w innowacji zdolnego Ś l ą ska Wrzesień 2007 Numer 5 W tym numerze: Wspólnotowa Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku Strategia innowacji w firmie INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych Ciekawewydarzenia Informacje na stronie 9 Innowacje w Sieci Informacje na stronie Od Dolnośląskiej Strategii 6 Innowacji do Go- spodarki Opartej na Wiedzy Od Strategii Innowacji 7 do Systemu Inno- wacji działania pomostowe PO KL na innowacje 8 U nas jest ZPORR Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach ZPORR , Działanie 2.6. I Informacje na stronach: 2, 4, 6 Wspólnota Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski a niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa branża IT. Na Dolnym Śląsku działa już istnieje klaster motoryzacyjny i AGD. Jednakże, zarówno ze względu na ilość przedsiębiorstw działających w tym obszarze jak i na ich (wysoki) poziom innowacyjności branża IT jest jednym z koni pociągowych nowej, innowacyjnej gospodarki zdolnego Śląska. 25 czerwca br. wrocławskie uczelnie (Politechnika Strategia innowacji w firmie Strategia innowacji stanowi część strategii firmy. Odnosi się ona do procesów innowacyjnych zachodzących zarówno w niej, jak i w jej otoczeniu. Strategia innowacji pozwala na identyfikację prawidłowości na płaszczyźnie relacji firmy z czym oraz podejmowanie stosownych stos- Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Medyczna we Wrocławiu i Akademia Ekonomiczna), miasto, Urząd Marszałkowski, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i kilkanaście firm z sektora wysokich technologii (m.in. Comarch, Tieto Enator, Microtech, KEN) powołało Wspólnotę Wiedzy i Innowacji. W projekcie weźmie też udział szpital przy ul. Kamieńskiego. Lista jest nadal otwarta. ownych działań mających na celu realizację strategii rozwoju firmy. Innowacje są uważane zarówno za jeden ze sposobów osiągania celów strategicznych (np. przywództwa technologicznego, określonego poziomu zysku, powiększenia sprzedaży), jak i (ciąg dalszy na stronie 3) Wspólnota Wiedzy i Innowacji chce pozyskiwać pieniądze na wspólne badania naukowe, prace badawcze, rozwój nowych technologii i patenty z funduszy unijnych, głównie z PO "Innowacyjna Gospodarka" oraz RPO. (ciąg dalszy na stronie 2) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

2 Str. 2 Wspólnota Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku (ciąg dalszy ze strony 1) Powołanie Wspólnoty ma również pomóc Wrocławiowi w staraniach o udział w Europejskim Instytucie Technologicznym. Instytut, wzorowany na amerykańskim Massachusetts Institute of Technology, ma być instytucją Klastry innowacyjne- oznaczają skupiska niezależnych przedsiębiorstw nowopowstałych firm innowacyjnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych działających w określonym sektorze i regionie oraz mających na celu stymulowanie kontaktów, współdzielenie zaplecza technicznego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład przycią gają c ą Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, danego klastra. Państwo najlepszych naukowców wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm Członkowskie po- z całe- go świata. działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz winno dążyć do uzyskania właściwej równowagi między MŚP i dużymi instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między Inicjatywa ta ma sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną szansę zdynamizować przedsiębiorstwami w (niezbędną liczbę firm i innych instytucji tworzących efekt aglomeracji) i współpra- odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach ramach klastra, aby cę między przedsiębiorstwami działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, uzyskać określoną ma- a regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo sę krytyczną, szczegól- szkołami wyższymi, a w perspektywie rozwiniętych. Źródło: (M. E. Porter Konkurencyjna przewaga narodów, 1990 oraz Porter o nie poprzez specjalizację w określonym obszarze nasz Re- konkurencji, 2001, PWE, Warszawa). działalności gion ma szansę stać się najbardziej B+R+I oraz biorąc pod uwagę istniejące klastry innowacyjnym w danym Państwie regionem w Polsce, a w dłuższej perspektywie czasowej jednym z najbardziej innowacyjnych w tej części UE. działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych Członkowskim i na szczeblu wspólnotowym. Powyższa definicja klastra innowacyjnego została zaczerpnięta z dokumentu Komisji Europejskiej: u nas jest ZPORR Strona internetowa klastra: Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY DR BEST Program stypendialny dla najlepszych doktorantów na Akademii Ekonomicznej. Celem projektu jest podniesienie potencjału w sferze innowacji oraz zasobów kapitału społecznego Dolnego Śląska poprzez pobudzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej doktorantów Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu Więcej:

3 Str. 3 Strategia innowacji (ciąg dalszy ze strony 1) Podstawowy czynnik strategii. W ramach strategii innowacji przedsiębiorstwa podejmowane są decyzje dotyczące: 2) strategii w zakresie B+R będącej źródłem wiedzy i alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i innych, 1) strategii 3) strategii w dziedzinie odnoszą cej Formułowanie strategii innowacji powinno być oparte na trzech głównych działaniach: absorpcji 1) analizie obecnej pozycji firmy, się do kompetencji podmio- 3) wdrożeniu strategii innowacji. logicznych i tech- procesów techno- 2) wyborze strategii innowacji, tu jako odzwierciedlenia. nik wytwarzania zasobu wiedzy (technicznej), wyrobów (usług) w relacji do konkurentów. W teorii zarządzania wyróżnia się dwa przeciwstawne rodzaje strategii: strategie defensywne (obronne, pasywne) oraz strategie ofensywne (aktywne, zdobywcze). Innowacyjności w przedsiębiorstwie sprzyjają strategie ofensywne poprzez stwarzanie odpowiedniego klimatu, w którym nacisk kładzie się na wiedzę pracowników, ich pomysłowość oraz gotowość do podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Źródło: JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLO- GICZNE W FIRMIE. Poradnik dla przedsiębiorców Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym Jakub Labuda, Fundacja MOST Już wkrótce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyda decyzję o uruchomieniu drugiej edycji programu INI- TECH finansującego przedsięwzięcia o dużym potencjale innowacyjnym. Pierwszą edycję programu, która zakończyła się 2 maja br, można, jak sądzę, nazwać sukcesem. Aktywnie promowana, z profesjonalną oprawą medialną, zainteresowała szerokie grono instytucji nie tylko jednostek naukowych, ale także przedsiębiorców. INITECH, czyli Inicjatywa Technologiczna, to program wspierający prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne oraz komercjalizację ich wyników. Wywodzi się on z przedsięwzięcia prof. Teresy Lubińskiej (byłej minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) nazywanego roboczo Wędką Technologiczną. Celem programu jest wspieranie rozwoju nowych produktów i technik oraz innych usprawnień mających znamiona nowoczesności oraz pobudzanie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-badawczymi. Podstawowym warunkiem finansowania zgłaszanych przez wnioskodawców przedsięwzięć jest ich potencjał rynkowy, a więc możliwość komercjalizacji wyników prac rozwojowych w Polsce lub poza jej granicami. INITECH kierowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych. Dla wprowadzonych w zagadnienie wspierania projektów B+R ze źródeł publicznych dodam, że INITECH przypomina mechanizm projektów celowych jest jednak przedsięwzięciem szerzej zakrojonym, umożliwiającym dodatkowo finansowanie etapu przygotowania do wdrożenia wyników badań. Progi dofinansowania w INITECH wahają się w zależności charakteru prowadzonych prac od 25% do 90% kosztów projektu (a do 100% w przypadku publicznych jednostek naukowo-badawczych). Dodatkowo INITECH zapewnia mechanizmy ułatwiające aplikantom przygotowanie wniosków punkt informacyjny oraz tzw. jednostki wspierające, które finansowane ze środków programu wypełniają formularze za wnioskodawców. Pierwsza edycja programu przyniosła wiele doświadczeń warto je wykorzystać w celu ulepszenia mechanizmu INITECH. Zabiegów reorganizacyjnych wymagają procedury oceny wniosków. Formularze ich oceny zawierały błędy i były przygotowane niezgodnie z (ciąg dalszy na stronie 4)

4 Str. 4 INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym (ciąg dalszy ze strony 3) metodologią oceny podobnych dokumentów. Co więcej, część recenzentów okazała się niezdyscyplinowana, przekazując oceny wniosków nie w ciągu uzgodnionych z Ministerstwem 7 dni, ale nawet po ponad 3 miesiącach. Wydaje się, że tak niezdyscyplinowane osoby powinny zniknąć z bazy ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Ministerstwo sprawniej i bardziej zdecydowanie przekazywać wnioski do oceny punktualnym ewaluatorom. Sporo zamieszania i bałaganu informacyjnego wywołał podział obowiązków związanych z realizacją INITECH pomiędzy 3 partnerów Ośrodek Przetwarzania Informacji (odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków oraz ocenę ich poprawności formalnej), Zespół Badawczy Integracja (pełniący rolę punktu informacyjnego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (sponsora programu). Podział zadań był niejasny, a może lepiej powiedzieć niewyjaśniony. Zabrakło jednego portalu INITECH informacje na temat programu rozproszone były na stronach Integracji i Ministerstwa nieuporządkowane i niepełne. Przed uruchomieniem kolejnej edycji warto stworzyć także jednolity i kompletny przewodnik po programie. Wnioskodawcom ułatwi on przygotowanie aplikacji, a instytucjom prowadzącym program pomoże zaoszczędzić czas poświęcany w INITECH I na udzielanie podobnych porad telefonicznych setkom zdezorientowanych wnioskodawców. Druga edycja INI- TECH, której inauguracja przewidziana jest w najbliższych tygodniach, zainteresuje najprawdopodobniej jeszcze większe grono wnioskodawców. Przedsiębiorcy, którzy zdobyli finansowanie dla swoich przedsięwzięć w ramach pierwszego wezwania programu, już dziś przygotowują kolejne wnioski, a bogatsi o doświadczenia INITECH I mają duże szanse na sukces. Utrudnieniem może być tym razem ograniczony budżet, który będzie stanowił resztę z 300 milionów złotych, która pozostała z pierwszej edycji programu (w pierwszej edycji suma budżetów projektów przyjętych do finansowania nie wyczerpała założonej kwoty). Kilka zasad, o których piszę poniżej pomoże, jak sądzę, zwiększyć szanse wnioskodawców. Jednocześnie zainteresowanych odsyłam do szczegółowego materiału szkoleniowego, który przygotowałem z okazji jednego z prowadzony przeze mnie szkoleń (http://www.mostprogram.org/images/stories/ppts/ INITECH_JLebuda.ppt) Przygotowując wniosek - trwa to zazwyczaj około 2-3 tygodni - tracimy obiektywność. Jako pomysłodawcy projektu znamy koncepcję przedsięwzięcia i wydaje się nam ona w pełni zrozumiała i oczywista. Recenzent poświęci na lekturę naszego wniosku najprawdopodobniej około 2 godzin. Pamiętajmy, że on nie zna pomysłu projektu ani zespołu realizującego przedsięwzięcie i co zrozumiałe nie zależy mu na sukcesie (ciąg dalszy na stronie 5) u nas jest ZPORR Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu Celem projektu jest wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska poprzez stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wsparciem zostało objętych 19 Doktorantów. Więcej:

5 Str. 5 INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym (ciąg dalszy ze strony 4) wniosku tak jak nam. Oceniając wniosek będzie już w pierwszych zdaniach szukać argumentów za lub przeciw finansowaniu. Pomóżmy mu podjąć pozytywną decyzję: opisując przedsięwzięcie wyrażajmy się precyzyjnie i jasno. Stwórzmy logiczną strukturę projektu ilustrując go schematami i umieśćmy je w formularzu. Przystępując do przygotowania wniosku zapoznajmy się z kryteriami, według których będzie on oceniany oraz założeniami i celami programu INI- TECH. Połóżmy nacisk na wyczerpującą analizę finansową, która w przejrzysty sposób pokaże potencjał rynkowy naszego projektu. Dzięki temu wniosek będzie przyjemny w lekturze, zrozumiały i udzieli recenzentowi odpowiedzi na jego wszystkie pytania. A wtedy sukces jest już bardzo blisko. Powodzenia! Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych Wzrost gospodarczy we współczesnym świecie to w dużej mierze zasługa wprowadzanych innowacji. Silna gospodarka, to gospodarka innowacyjna. Wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług i technologii to efekt współpracy świata nauki i biznesu. Niestety, jedynie 9 procent przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w działalnosc badawczo rozwojowa. Co roku zgłaszamy tylko 2,7 patentów na milion mieszkańców. Średnia w Unii Europejskiej wynosi aż 133,6 patentów. Podczas gdy nasi zachodni partnerzy intensywnie inwestują w badania i rozwój, my przyciągamy inwestorów najczęściej niskimi kosztami pracy. To, ze jest to na dłuższą metę strategia nieopłacalna, która przynieść może tylko i wyłącznie fatalne następstwa, nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety, próby nawiązania współpracy miedzy nauka, a biznesem często w ogóle nie są podejmowane. Oprócz praktycznych przeszkód istnieją także te nieformalne choćby popularne stereotypy, których ofiarami staja się obie strony. Naukowiec to według częstych opinii osoba oderwana od życia, skoncentrowana przede wszystkim na prowadzeniu badań o trudnej do pojęcia tematyce oraz na spotkaniach ze studentami. Przedsiębiorca w wielu oczach to z kolei przedstawiciel szybko bogacącej się grupy nie zainteresowanej pogłębianiem wiedzy i budowaniem przewagi konkurencyjnej opartej na fachowej ekspertyzie, know-how. Jak jest naprawdę? Czy przedsiębiorcy poszukują kontaktów ze światem nauki? Czy naukowcy szukają dróg komercjalizacji swoich prac? Czy obie strony widza olbrzymie szanse, które mogłaby im dać współpraca? Projektem badawczym MNiSZW objęto grupę przedsiębiorców reprezentujących przemysł i grupę naukowców z polskich ośrodków naukowo-badawczych Z badan przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i naukowców płynie kilka ciekawych wniosków, które mogą pomóc w popularyzacji dialogu obu środowisk: konieczność zwiększania świadomości przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi konieczność edukacji przedsiębiorców na temat korzyści ze współpracy z ośrodkami naukowymi dodatkowa aktywizacja naukowców Az 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym Prawie 40% firm nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań 62% naukowców deklaruje, ze są autorami rozwiązania, które nadaje się do komercjalizacji 99% naukowców deklaruje chęć poszukiwania przedsiębiorców zainteresowanych współpracą tworzenie internetowych platform wymiany kontaktów, dialogu. Źródło: Raport BARIERY WSPÓŁPRACY PRZEDSIEBIORCÓW I OSRODKÓW NAUKO- WYCH. MNiSzW, listopad 2006 r.

6 Str. 6 Od Dolnośląskiej Strategii Innowacji do Gospodarki Opartej na Wiedzy Andrzej Kosiór, Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. B+R w zakresie komercjalizacji wyników prac i współpracy z biznesem, - brak systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o prowadzonych badaniach i otrzymanych rozwiązaniach. Formułując wizję Dolnego Śląska za 13 lat eksperci wskazywano na region z gospodarką silnie skojarzoną z wiedzą, region, w którym blisko do dobrej nauki, nowoczesnego przemysłu, wysokiej jakości usług (teleinformacyjnych, medycznych i rekreacyjno-turystycznych). Wynikać ma to ze sprawnie funkcjonujących układów sieciowych na linii nauka gospodarka, wspartych właściwie zarządzanymi zasobami i odpowiednimi finansami. Rozwój gospodarki Dolnego Śląska opierać się będzie na: - spójnym i elastycznym systemie szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego; - regionalnym systemie innowacyjnym, obejmującym funkcjonowanie powszechnych sieci informacyjnych o nauce i biznesie (high tech i medium high) w regionie oraz spójnego systemu transferu wiedzy i wspierania innowacyjności. u nas jest ZPORR Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Wychodząc od definicji Gospodarki Opartej na Wiedzy, stosunkowo łatwo można określić jakie bariery i problemy musi pokonać Dolny Śląsk aby móc powiedzieć o jego gospodarce, że jest oparta na wiedzy. Za jeden z największych Śląska jest już na tyle duży, że powoduje spadek pracochłonności przemysłu i wzrost liczby pracowników sektora wiedzy nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Faktem jest jednak to, że rośnie udział sektorów tworzących nową jakość (przemysł mediumhigh problemów uznać należy Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW) to taka, w brak dostatecznej świadomości której wiedza jako zasób kluczowy jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana społecznej, że w co- przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności oraz instytucje, sprzyjając raz większym stopniu to wiedza, a nie praca, surowce szybkiemu i ciągłemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. lub kapitał, jest kluczowym zasobem gospodarki. Konsekwencją i high-tech, usługi high-tech) w takiego stanowiska jest uznanie gospodarce regionu i kraju. Coraz powszechniejsza współpracy nauki z biznesem za podstawowy element budowy gospodarki opartej na wiedzy na Dolnym Śląsku. O tym jak daleko nam do takiej gospodarki świadczy dobitnie fakt, że jeszcze rok temu przekonywaliśmy światowe koncerny do inwestycji na Dolnym Śląsku tym, że przewagę konkurencyjną daje im tania praca w regionie. Aby gospodarka Dolnego Śląska stawała się Gospodarką Opartą na Wiedzy musi istnieć nacisk konkurencji i wzrost świadomości nabywców produktów i usług. Tylko to spowoduje, że jest też świadomość konieczności ustawicznego zwiększania kompetencji pracowników produkcyjnych. DSI jako główne wyzwanie uznała brak umiejętności budowy przewag konkurencyjnych regionu w oparciu o innowacje. Składają się na to : - niski poziom kooperacji z partnerami z UE, - niski eksport produktów zaawansowanych technologii, - niski poziom nakładów firm na innowacje, - nieskuteczny system publicznego dofinansowania badań i rozwoju, - słabość sektora przedsiębiorcy coraz bardziej przesuwać będą nakłady z bezpośredniej produkcji na prace innowacyjne dające wymierny efekt (potencjalną przewagę) dopiero w przyszłości, a naukowcy Drugi program stypendialny dla doktowicjalizacją interesować się będą komerrantów Akademii Rolniczej we Wrocła- swojej wiedzy. Na pytanie czy nacisk konkurencji i nabywców na Celem projektu jest wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska po- przedsiębiorców i naukowców Dolnego przez stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wsparciem zostało objętych 34 Doktorantów. Więcej:

7 Str. 7 Od Strategii Innowacji do Systemu Innowacji działania pomostowe Magdalena Bednarska, Dolnośląski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Celem Dolnośląskiej Strategii Innowacji jest ustalenie kierunków działań i konkretnych poczynań mających doprowadzić do tego, aby w przewidywalnej przyszłości powstał regionalny system innowacyjny działający proinnowacyjnie układ powiązań instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych wspierający innowatorów oraz usprawniający procesy implementacji innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych. Dolny Śląsk może stać się wszechstronnie innowacyjny tylko jeżeli w tym procesie będą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim jeżeli w regionalnej gospodarce będzie występował popyt na innowacje. W regionie dolnośląskim występuje duży potencjał badawczo- naukowy oraz znacznie zróżnicowany potencjał biznesowy mogący być chłonnym rynkiem dla innowacji, w tworzeniu regionalnego systemu innowacji z administracją współpracuje także ponad 70 instytucji wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju lokalnego.. O powodzeniu budowy sprawnie działającego regionalnego systemu innowacji decydują trzy płaszczyzny: Rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Rozwój instrumentów finansowania firm nowych oraz ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych. Pobudzanie i promocja przedsiębiorczości technologicznej. Dział ania samorządu wojewódzkiego są nastawione na wspieranie rozwoju innowacyjnego regionu, przycią ganie inwestycji wysoko- technologicznych i rozwijanie potencjału ludzkiego jak i infrastruktury dla innowacji. W latach w regionie realizowanych było ponad 50 projektów współfinansowanych z różnych europejskich źródeł mających charakter innowacyjny. Projekty te dotyczyły zarówno budowy infrastruktury dla innowacji parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości czy tez inwestycji w laboratoria naukowe jak i rozwojowi kompetencji w zakresie innowacji. Głównym źródłem wsparcia dla tworzenia regionalnej sieci innowacji i budowania zrębów systemu było działanie 2.6 ZPORR w ramach którego zrealizowanych zostanie 17 projektów. W okresie na działania wspierające innowacyjność przeznaczono dużą kwotę środków w ramach zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak i PO Kapitał Ludzki i PO Innowacyjna Gospodarka. Działania mające na celu dalszą budowę systemu innowacji jego ewolucji, zacieśniania współpracy, kształtowania postaw będzie realizowane w ramach działania 8.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z którego będą wspierane będą projekty kreujące współpracę między rożnymi uczestnikami regionalnego systemu innowacji. W dniu 21 czerwca br. zorganizowany został czat internetowy pn.: W jaki sposób Lean Manufacturing może wspomóc wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw i organizacji biznesowych". Ekspertem zaproszonym do rozmowy był dr inż. Tomasz Sobczyk, członek zarządu Lean Enterprise Institute Polska (LEIP) tj. instytucji wchodzącej w skład ogólnoświatowej sieci ośrodków Lean Global Network (LGN). Szczegółowy zapis czatu został zamieszczony na portalu w zakładce: Pokój rozmów z ekspertem czat internetowy / Archiwum czatów.

8 Str. 8 PO KL na innowacje Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych są obecnie kluczowymi czynnikami konkurencyjności gospodarki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Skala tworzenia i absorbowania innowacji jest w Polsce wysoce niewystarczająca. Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy o braku współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki oraz wskazuje na strukturalną słabość sektora badawczorozwojowego w Polsce. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. Realizacja działania 8.2. TANSFER WIEDZY, określonego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w poszczególnych regionach w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Poprawie innowacyjności i zwiększeniu konkurencyjności regionu będzie sprzyjało również inwestowanie w młode kadry naukowe, realizowane za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich. Osiągnięciu celów będzie służyła realizacja następującego rodzaju projektów: staże i szkolenia praktyczne dla - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out; tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: - studia, analizy, ekspertyzy - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI - tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI). Na realizację powyższych działań przewidziano kwotę w wysokości euro, w tym euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty będą realizowane w trybie konkursowym (Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw) oraz jako projekty systemowe (Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji). Zgodnie z założeniami PO KL na Dolnym Śląsku wsparcie uzyskają m.in.: 73 osoby w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out 255 doktorantów w zakresie uzyskania stypendiów naukowych 23 pracowników naukowych odbędzie staże w przedsiębiorstwach 22 pracowników przedsiębiorstw odbędzie staże w jednostkach naukowych. Źródło: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja z dnia 18 września 2007 roku).

9 Str. 9 Ciekawe wydarzenia... w świecie Przyszłość nauki i technologii w Europie Lizbona, Portugalia, 8 października 2007 Konferencja organizowana przez prezydencję portugalską Więcej: Źródło: Trans regional RIS impact assesement and benchmarking projects congress Praga, Rep.Czeska, 12 października 2007 Konferencja prezentujący wyniki projektów OMEN i ARISE Więcej: Źródło: Developing regional cluster-initiatives - intellectual capital reporting as a new tool for cluster managers and policy makers Berlin, RFN, 15 listopada 2007 Konferencja projektu RICARDA Więcej: Źródło: w kraju Seminarium Innowacyjności - Inicjatywa Technologiczna Kraków, 19 września 2007 Przedstawienie założeń i zasad finansowania projektów w ramach "Inicjatywy Technologicznej". Więcej: TECHNICON INNOWACJE Gdańsk, października 2007 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. W dniu 24 października 2007 europejska sieć współpracy technologicznej IRC organizuje w ramach Targów spotkania brokerskie dla firm i instytucji badawczych Więcej: VII Spotkanie plenarne Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa Polska Platforma Technologiczna Budownictwa zaprasza wszystkich Partnerów oraz osoby zainteresowane na VII spotkanie plenarne. Więcej: w regionie Dolnośląskie Forum Innowacji Wrocław, października 2007 W trakcie Forum zostanie podpisany PAKT NA RZECZ INNOWACJI. PAKT zostanie podpisany przez przedstawicieli środowisk zaangażowanych w proces realizacji postulatu Regionu Opartego na Wiedzy, a Dolnośląskie Forum Innowacji na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń w Regionie. Więcej: Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Krzyżowa, listopada 2007 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze powstało z inicjatywy prof. Jana Waszkiewicza oraz Janisława Muszyńskiego. Po raz pierwszy debatowano w 1999 roku w Krzyżowej k. Świdnicy. Było to nawiązanie do tradycji spotkań w szwajcarskim Davos. Tematem przewodnim tegorocznej, IX edycji spotkań w Krzyżowej będzie "Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie. Więcej: Międzynarodowa konferencja Wzmacnianie gospodarczych osiągnięć regionów poprzez Foresight i Mentoring Wrocław, listopada 2007 roku Głównym tematem konferencji będzie polityka B+R i polityka innowacji oraz tematy pokrewne. Najważniejsze zagadnienia to: Foresight i Rozwój Scenariuszy Transfer technologii oraz B+R Strategie wprowadzania innowacji na szczeblu regionalnym i rozwój przedsiębiorstw Rola Parków technologicznych oraz centrów innowacji w B+R. Więcej: Innowacje w Sieci Wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji - Sieć Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce http: //www.integris.net.pl Mapy trendów innowacji Unia Europejska Badania i innowacje -

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju

Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Ekspertyza klastry województwa śląskiego rekomendacje dla dalszego rozwoju Opracował Zespół Badawczy Prof. Jan Stachowicz - kierownik Dr Lilla Knop Dr Joanna Machnik-Słomka Dr Sławomir Olko Prof. Agata

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka

Plan Prezentacji. inicjatywy. sytuacja, polityka Bogdan Kępka Plan Prezentacji 1. Klaster definicja 2. Klaster a Inicjatywa klastrowa 3. Dlaczego klastry? korzyści 4. Bariery tworzenia oraz działalności klastrów 5. Czynniki rozwoju klastrów 6. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015 Wspólnie możemy osiągnąć więcej Regionalny Program Wspierania Klastrów dla Województwa Pomorskiego na lata 2009-2015

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Waldemar W. Budner Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Klastry w gospodarce lokalnej - znaczenie, czynniki i bariery rozwoju Wprowadzenie Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Model transferu wiedzy w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Model transferu

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13

Założenia działania informacja dla członków inicjatywy. Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Założenia działania informacja dla członków inicjatywy Materiał nie do rozpowszechniania. kazimierz.murzyn 2013-11-13 Spis treści 1 Podsumowanie... 3 2 Uwarunkowania... 5 2.1 Inicjatywa Klaster LifeScience...

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo