INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJE w sieci. Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Wrzesień 2007 Numer 5. www.dolnyslask-innowacje."

Transkrypt

1 Internetowy System KReowania Aktywnoś ci w innowacji zdolnego Ś l ą ska Wrzesień 2007 Numer 5 W tym numerze: Wspólnotowa Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku Strategia innowacji w firmie INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych Ciekawewydarzenia Informacje na stronie 9 Innowacje w Sieci Informacje na stronie Od Dolnośląskiej Strategii 6 Innowacji do Go- spodarki Opartej na Wiedzy Od Strategii Innowacji 7 do Systemu Inno- wacji działania pomostowe PO KL na innowacje 8 U nas jest ZPORR Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach ZPORR , Działanie 2.6. I Informacje na stronach: 2, 4, 6 Wspólnota Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski a niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa branża IT. Na Dolnym Śląsku działa już istnieje klaster motoryzacyjny i AGD. Jednakże, zarówno ze względu na ilość przedsiębiorstw działających w tym obszarze jak i na ich (wysoki) poziom innowacyjności branża IT jest jednym z koni pociągowych nowej, innowacyjnej gospodarki zdolnego Śląska. 25 czerwca br. wrocławskie uczelnie (Politechnika Strategia innowacji w firmie Strategia innowacji stanowi część strategii firmy. Odnosi się ona do procesów innowacyjnych zachodzących zarówno w niej, jak i w jej otoczeniu. Strategia innowacji pozwala na identyfikację prawidłowości na płaszczyźnie relacji firmy z czym oraz podejmowanie stosownych stos- Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Medyczna we Wrocławiu i Akademia Ekonomiczna), miasto, Urząd Marszałkowski, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i kilkanaście firm z sektora wysokich technologii (m.in. Comarch, Tieto Enator, Microtech, KEN) powołało Wspólnotę Wiedzy i Innowacji. W projekcie weźmie też udział szpital przy ul. Kamieńskiego. Lista jest nadal otwarta. ownych działań mających na celu realizację strategii rozwoju firmy. Innowacje są uważane zarówno za jeden ze sposobów osiągania celów strategicznych (np. przywództwa technologicznego, określonego poziomu zysku, powiększenia sprzedaży), jak i (ciąg dalszy na stronie 3) Wspólnota Wiedzy i Innowacji chce pozyskiwać pieniądze na wspólne badania naukowe, prace badawcze, rozwój nowych technologii i patenty z funduszy unijnych, głównie z PO "Innowacyjna Gospodarka" oraz RPO. (ciąg dalszy na stronie 2) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

2 Str. 2 Wspólnota Wiedzy i Innowacji klaster IT na Dolnym Śląsku (ciąg dalszy ze strony 1) Powołanie Wspólnoty ma również pomóc Wrocławiowi w staraniach o udział w Europejskim Instytucie Technologicznym. Instytut, wzorowany na amerykańskim Massachusetts Institute of Technology, ma być instytucją Klastry innowacyjne- oznaczają skupiska niezależnych przedsiębiorstw nowopowstałych firm innowacyjnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych działających w określonym sektorze i regionie oraz mających na celu stymulowanie kontaktów, współdzielenie zaplecza technicznego oraz wymianę wiedzy i doświadczeń oraz poprzez skuteczne przyczynianie się do transferu technologii, tworzenia sieci powiązań oraz rozpowszechniania informacji wśród przedsiębiorstw wchodzących w skład przycią gają c ą Klaster - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, danego klastra. Państwo najlepszych naukowców wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm Członkowskie po- z całe- go świata. działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz winno dążyć do uzyskania właściwej równowagi między MŚP i dużymi instytucji finansowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między Inicjatywa ta ma sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną szansę zdynamizować przedsiębiorstwami w (niezbędną liczbę firm i innych instytucji tworzących efekt aglomeracji) i współpra- odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w określonych dziedzinach ramach klastra, aby cę między przedsiębiorstwami działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki narodowej, uzyskać określoną ma- a regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo sę krytyczną, szczegól- szkołami wyższymi, a w perspektywie rozwiniętych. Źródło: (M. E. Porter Konkurencyjna przewaga narodów, 1990 oraz Porter o nie poprzez specjalizację w określonym obszarze nasz Re- konkurencji, 2001, PWE, Warszawa). działalności gion ma szansę stać się najbardziej B+R+I oraz biorąc pod uwagę istniejące klastry innowacyjnym w danym Państwie regionem w Polsce, a w dłuższej perspektywie czasowej jednym z najbardziej innowacyjnych w tej części UE. działalności innowacyjnej przez promowanie intensywnych Członkowskim i na szczeblu wspólnotowym. Powyższa definicja klastra innowacyjnego została zaczerpnięta z dokumentu Komisji Europejskiej: u nas jest ZPORR Strona internetowa klastra: Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY DR BEST Program stypendialny dla najlepszych doktorantów na Akademii Ekonomicznej. Celem projektu jest podniesienie potencjału w sferze innowacji oraz zasobów kapitału społecznego Dolnego Śląska poprzez pobudzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej doktorantów Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Langego we Wrocławiu Więcej:

3 Str. 3 Strategia innowacji (ciąg dalszy ze strony 1) Podstawowy czynnik strategii. W ramach strategii innowacji przedsiębiorstwa podejmowane są decyzje dotyczące: 2) strategii w zakresie B+R będącej źródłem wiedzy i alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i innych, 1) strategii 3) strategii w dziedzinie odnoszą cej Formułowanie strategii innowacji powinno być oparte na trzech głównych działaniach: absorpcji 1) analizie obecnej pozycji firmy, się do kompetencji podmio- 3) wdrożeniu strategii innowacji. logicznych i tech- procesów techno- 2) wyborze strategii innowacji, tu jako odzwierciedlenia. nik wytwarzania zasobu wiedzy (technicznej), wyrobów (usług) w relacji do konkurentów. W teorii zarządzania wyróżnia się dwa przeciwstawne rodzaje strategii: strategie defensywne (obronne, pasywne) oraz strategie ofensywne (aktywne, zdobywcze). Innowacyjności w przedsiębiorstwie sprzyjają strategie ofensywne poprzez stwarzanie odpowiedniego klimatu, w którym nacisk kładzie się na wiedzę pracowników, ich pomysłowość oraz gotowość do podejmowania decyzji i ponoszenia za nie odpowiedzialności. Źródło: JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLO- GICZNE W FIRMIE. Poradnik dla przedsiębiorców Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym Jakub Labuda, Fundacja MOST Już wkrótce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyda decyzję o uruchomieniu drugiej edycji programu INI- TECH finansującego przedsięwzięcia o dużym potencjale innowacyjnym. Pierwszą edycję programu, która zakończyła się 2 maja br, można, jak sądzę, nazwać sukcesem. Aktywnie promowana, z profesjonalną oprawą medialną, zainteresowała szerokie grono instytucji nie tylko jednostek naukowych, ale także przedsiębiorców. INITECH, czyli Inicjatywa Technologiczna, to program wspierający prace badawcze, rozwojowe i innowacyjne oraz komercjalizację ich wyników. Wywodzi się on z przedsięwzięcia prof. Teresy Lubińskiej (byłej minister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) nazywanego roboczo Wędką Technologiczną. Celem programu jest wspieranie rozwoju nowych produktów i technik oraz innych usprawnień mających znamiona nowoczesności oraz pobudzanie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-badawczymi. Podstawowym warunkiem finansowania zgłaszanych przez wnioskodawców przedsięwzięć jest ich potencjał rynkowy, a więc możliwość komercjalizacji wyników prac rozwojowych w Polsce lub poza jej granicami. INITECH kierowany jest do przedsiębiorców i jednostek naukowych. Dla wprowadzonych w zagadnienie wspierania projektów B+R ze źródeł publicznych dodam, że INITECH przypomina mechanizm projektów celowych jest jednak przedsięwzięciem szerzej zakrojonym, umożliwiającym dodatkowo finansowanie etapu przygotowania do wdrożenia wyników badań. Progi dofinansowania w INITECH wahają się w zależności charakteru prowadzonych prac od 25% do 90% kosztów projektu (a do 100% w przypadku publicznych jednostek naukowo-badawczych). Dodatkowo INITECH zapewnia mechanizmy ułatwiające aplikantom przygotowanie wniosków punkt informacyjny oraz tzw. jednostki wspierające, które finansowane ze środków programu wypełniają formularze za wnioskodawców. Pierwsza edycja programu przyniosła wiele doświadczeń warto je wykorzystać w celu ulepszenia mechanizmu INITECH. Zabiegów reorganizacyjnych wymagają procedury oceny wniosków. Formularze ich oceny zawierały błędy i były przygotowane niezgodnie z (ciąg dalszy na stronie 4)

4 Str. 4 INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym (ciąg dalszy ze strony 3) metodologią oceny podobnych dokumentów. Co więcej, część recenzentów okazała się niezdyscyplinowana, przekazując oceny wniosków nie w ciągu uzgodnionych z Ministerstwem 7 dni, ale nawet po ponad 3 miesiącach. Wydaje się, że tak niezdyscyplinowane osoby powinny zniknąć z bazy ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Ministerstwo sprawniej i bardziej zdecydowanie przekazywać wnioski do oceny punktualnym ewaluatorom. Sporo zamieszania i bałaganu informacyjnego wywołał podział obowiązków związanych z realizacją INITECH pomiędzy 3 partnerów Ośrodek Przetwarzania Informacji (odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków oraz ocenę ich poprawności formalnej), Zespół Badawczy Integracja (pełniący rolę punktu informacyjnego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (sponsora programu). Podział zadań był niejasny, a może lepiej powiedzieć niewyjaśniony. Zabrakło jednego portalu INITECH informacje na temat programu rozproszone były na stronach Integracji i Ministerstwa nieuporządkowane i niepełne. Przed uruchomieniem kolejnej edycji warto stworzyć także jednolity i kompletny przewodnik po programie. Wnioskodawcom ułatwi on przygotowanie aplikacji, a instytucjom prowadzącym program pomoże zaoszczędzić czas poświęcany w INITECH I na udzielanie podobnych porad telefonicznych setkom zdezorientowanych wnioskodawców. Druga edycja INI- TECH, której inauguracja przewidziana jest w najbliższych tygodniach, zainteresuje najprawdopodobniej jeszcze większe grono wnioskodawców. Przedsiębiorcy, którzy zdobyli finansowanie dla swoich przedsięwzięć w ramach pierwszego wezwania programu, już dziś przygotowują kolejne wnioski, a bogatsi o doświadczenia INITECH I mają duże szanse na sukces. Utrudnieniem może być tym razem ograniczony budżet, który będzie stanowił resztę z 300 milionów złotych, która pozostała z pierwszej edycji programu (w pierwszej edycji suma budżetów projektów przyjętych do finansowania nie wyczerpała założonej kwoty). Kilka zasad, o których piszę poniżej pomoże, jak sądzę, zwiększyć szanse wnioskodawców. Jednocześnie zainteresowanych odsyłam do szczegółowego materiału szkoleniowego, który przygotowałem z okazji jednego z prowadzony przeze mnie szkoleń (http://www.mostprogram.org/images/stories/ppts/ INITECH_JLebuda.ppt) Przygotowując wniosek - trwa to zazwyczaj około 2-3 tygodni - tracimy obiektywność. Jako pomysłodawcy projektu znamy koncepcję przedsięwzięcia i wydaje się nam ona w pełni zrozumiała i oczywista. Recenzent poświęci na lekturę naszego wniosku najprawdopodobniej około 2 godzin. Pamiętajmy, że on nie zna pomysłu projektu ani zespołu realizującego przedsięwzięcie i co zrozumiałe nie zależy mu na sukcesie (ciąg dalszy na stronie 5) u nas jest ZPORR Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY System stypendialny dla doktorantów Akademii Rolniczej we Wrocławiu Celem projektu jest wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska poprzez stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wsparciem zostało objętych 19 Doktorantów. Więcej:

5 Str. 5 INITECH finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć o wysokim potencjale rynkowym (ciąg dalszy ze strony 4) wniosku tak jak nam. Oceniając wniosek będzie już w pierwszych zdaniach szukać argumentów za lub przeciw finansowaniu. Pomóżmy mu podjąć pozytywną decyzję: opisując przedsięwzięcie wyrażajmy się precyzyjnie i jasno. Stwórzmy logiczną strukturę projektu ilustrując go schematami i umieśćmy je w formularzu. Przystępując do przygotowania wniosku zapoznajmy się z kryteriami, według których będzie on oceniany oraz założeniami i celami programu INI- TECH. Połóżmy nacisk na wyczerpującą analizę finansową, która w przejrzysty sposób pokaże potencjał rynkowy naszego projektu. Dzięki temu wniosek będzie przyjemny w lekturze, zrozumiały i udzieli recenzentowi odpowiedzi na jego wszystkie pytania. A wtedy sukces jest już bardzo blisko. Powodzenia! Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych Wzrost gospodarczy we współczesnym świecie to w dużej mierze zasługa wprowadzanych innowacji. Silna gospodarka, to gospodarka innowacyjna. Wprowadzanie na rynek nowych produktów, usług i technologii to efekt współpracy świata nauki i biznesu. Niestety, jedynie 9 procent przedsiębiorstw w Polsce inwestuje w działalnosc badawczo rozwojowa. Co roku zgłaszamy tylko 2,7 patentów na milion mieszkańców. Średnia w Unii Europejskiej wynosi aż 133,6 patentów. Podczas gdy nasi zachodni partnerzy intensywnie inwestują w badania i rozwój, my przyciągamy inwestorów najczęściej niskimi kosztami pracy. To, ze jest to na dłuższą metę strategia nieopłacalna, która przynieść może tylko i wyłącznie fatalne następstwa, nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety, próby nawiązania współpracy miedzy nauka, a biznesem często w ogóle nie są podejmowane. Oprócz praktycznych przeszkód istnieją także te nieformalne choćby popularne stereotypy, których ofiarami staja się obie strony. Naukowiec to według częstych opinii osoba oderwana od życia, skoncentrowana przede wszystkim na prowadzeniu badań o trudnej do pojęcia tematyce oraz na spotkaniach ze studentami. Przedsiębiorca w wielu oczach to z kolei przedstawiciel szybko bogacącej się grupy nie zainteresowanej pogłębianiem wiedzy i budowaniem przewagi konkurencyjnej opartej na fachowej ekspertyzie, know-how. Jak jest naprawdę? Czy przedsiębiorcy poszukują kontaktów ze światem nauki? Czy naukowcy szukają dróg komercjalizacji swoich prac? Czy obie strony widza olbrzymie szanse, które mogłaby im dać współpraca? Projektem badawczym MNiSZW objęto grupę przedsiębiorców reprezentujących przemysł i grupę naukowców z polskich ośrodków naukowo-badawczych Z badan przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i naukowców płynie kilka ciekawych wniosków, które mogą pomóc w popularyzacji dialogu obu środowisk: konieczność zwiększania świadomości przedsiębiorców na temat możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi konieczność edukacji przedsiębiorców na temat korzyści ze współpracy z ośrodkami naukowymi dodatkowa aktywizacja naukowców Az 1/5 polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem naukowym Prawie 40% firm nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań 62% naukowców deklaruje, ze są autorami rozwiązania, które nadaje się do komercjalizacji 99% naukowców deklaruje chęć poszukiwania przedsiębiorców zainteresowanych współpracą tworzenie internetowych platform wymiany kontaktów, dialogu. Źródło: Raport BARIERY WSPÓŁPRACY PRZEDSIEBIORCÓW I OSRODKÓW NAUKO- WYCH. MNiSzW, listopad 2006 r.

6 Str. 6 Od Dolnośląskiej Strategii Innowacji do Gospodarki Opartej na Wiedzy Andrzej Kosiór, Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM Sp. z o.o. B+R w zakresie komercjalizacji wyników prac i współpracy z biznesem, - brak systemu gromadzenia i upowszechniania informacji o prowadzonych badaniach i otrzymanych rozwiązaniach. Formułując wizję Dolnego Śląska za 13 lat eksperci wskazywano na region z gospodarką silnie skojarzoną z wiedzą, region, w którym blisko do dobrej nauki, nowoczesnego przemysłu, wysokiej jakości usług (teleinformacyjnych, medycznych i rekreacyjno-turystycznych). Wynikać ma to ze sprawnie funkcjonujących układów sieciowych na linii nauka gospodarka, wspartych właściwie zarządzanymi zasobami i odpowiednimi finansami. Rozwój gospodarki Dolnego Śląska opierać się będzie na: - spójnym i elastycznym systemie szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego; - regionalnym systemie innowacyjnym, obejmującym funkcjonowanie powszechnych sieci informacyjnych o nauce i biznesie (high tech i medium high) w regionie oraz spójnego systemu transferu wiedzy i wspierania innowacyjności. u nas jest ZPORR Prezentacja projektów realizowanych na terenie Dolnego Śląska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Wychodząc od definicji Gospodarki Opartej na Wiedzy, stosunkowo łatwo można określić jakie bariery i problemy musi pokonać Dolny Śląsk aby móc powiedzieć o jego gospodarce, że jest oparta na wiedzy. Za jeden z największych Śląska jest już na tyle duży, że powoduje spadek pracochłonności przemysłu i wzrost liczby pracowników sektora wiedzy nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Faktem jest jednak to, że rośnie udział sektorów tworzących nową jakość (przemysł mediumhigh problemów uznać należy Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW) to taka, w brak dostatecznej świadomości której wiedza jako zasób kluczowy jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana społecznej, że w co- przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności oraz instytucje, sprzyjając raz większym stopniu to wiedza, a nie praca, surowce szybkiemu i ciągłemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. lub kapitał, jest kluczowym zasobem gospodarki. Konsekwencją i high-tech, usługi high-tech) w takiego stanowiska jest uznanie gospodarce regionu i kraju. Coraz powszechniejsza współpracy nauki z biznesem za podstawowy element budowy gospodarki opartej na wiedzy na Dolnym Śląsku. O tym jak daleko nam do takiej gospodarki świadczy dobitnie fakt, że jeszcze rok temu przekonywaliśmy światowe koncerny do inwestycji na Dolnym Śląsku tym, że przewagę konkurencyjną daje im tania praca w regionie. Aby gospodarka Dolnego Śląska stawała się Gospodarką Opartą na Wiedzy musi istnieć nacisk konkurencji i wzrost świadomości nabywców produktów i usług. Tylko to spowoduje, że jest też świadomość konieczności ustawicznego zwiększania kompetencji pracowników produkcyjnych. DSI jako główne wyzwanie uznała brak umiejętności budowy przewag konkurencyjnych regionu w oparciu o innowacje. Składają się na to : - niski poziom kooperacji z partnerami z UE, - niski eksport produktów zaawansowanych technologii, - niski poziom nakładów firm na innowacje, - nieskuteczny system publicznego dofinansowania badań i rozwoju, - słabość sektora przedsiębiorcy coraz bardziej przesuwać będą nakłady z bezpośredniej produkcji na prace innowacyjne dające wymierny efekt (potencjalną przewagę) dopiero w przyszłości, a naukowcy Drugi program stypendialny dla doktowicjalizacją interesować się będą komerrantów Akademii Rolniczej we Wrocła- swojej wiedzy. Na pytanie czy nacisk konkurencji i nabywców na Celem projektu jest wzrost potencjału naukowego w dziedzinach innowacyjnych w regionie Dolnego Śląska po- przedsiębiorców i naukowców Dolnego przez stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wsparciem zostało objętych 34 Doktorantów. Więcej:

7 Str. 7 Od Strategii Innowacji do Systemu Innowacji działania pomostowe Magdalena Bednarska, Dolnośląski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Celem Dolnośląskiej Strategii Innowacji jest ustalenie kierunków działań i konkretnych poczynań mających doprowadzić do tego, aby w przewidywalnej przyszłości powstał regionalny system innowacyjny działający proinnowacyjnie układ powiązań instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych wspierający innowatorów oraz usprawniający procesy implementacji innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych. Dolny Śląsk może stać się wszechstronnie innowacyjny tylko jeżeli w tym procesie będą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony, a przede wszystkim jeżeli w regionalnej gospodarce będzie występował popyt na innowacje. W regionie dolnośląskim występuje duży potencjał badawczo- naukowy oraz znacznie zróżnicowany potencjał biznesowy mogący być chłonnym rynkiem dla innowacji, w tworzeniu regionalnego systemu innowacji z administracją współpracuje także ponad 70 instytucji wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju lokalnego.. O powodzeniu budowy sprawnie działającego regionalnego systemu innowacji decydują trzy płaszczyzny: Rozwój ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Rozwój instrumentów finansowania firm nowych oraz ryzykownych przedsięwzięć innowacyjnych. Pobudzanie i promocja przedsiębiorczości technologicznej. Dział ania samorządu wojewódzkiego są nastawione na wspieranie rozwoju innowacyjnego regionu, przycią ganie inwestycji wysoko- technologicznych i rozwijanie potencjału ludzkiego jak i infrastruktury dla innowacji. W latach w regionie realizowanych było ponad 50 projektów współfinansowanych z różnych europejskich źródeł mających charakter innowacyjny. Projekty te dotyczyły zarówno budowy infrastruktury dla innowacji parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości czy tez inwestycji w laboratoria naukowe jak i rozwojowi kompetencji w zakresie innowacji. Głównym źródłem wsparcia dla tworzenia regionalnej sieci innowacji i budowania zrębów systemu było działanie 2.6 ZPORR w ramach którego zrealizowanych zostanie 17 projektów. W okresie na działania wspierające innowacyjność przeznaczono dużą kwotę środków w ramach zarówno Regionalnego Programu Operacyjnego jak i PO Kapitał Ludzki i PO Innowacyjna Gospodarka. Działania mające na celu dalszą budowę systemu innowacji jego ewolucji, zacieśniania współpracy, kształtowania postaw będzie realizowane w ramach działania 8.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z którego będą wspierane będą projekty kreujące współpracę między rożnymi uczestnikami regionalnego systemu innowacji. W dniu 21 czerwca br. zorganizowany został czat internetowy pn.: W jaki sposób Lean Manufacturing może wspomóc wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw i organizacji biznesowych". Ekspertem zaproszonym do rozmowy był dr inż. Tomasz Sobczyk, członek zarządu Lean Enterprise Institute Polska (LEIP) tj. instytucji wchodzącej w skład ogólnoświatowej sieci ośrodków Lean Global Network (LGN). Szczegółowy zapis czatu został zamieszczony na portalu w zakładce: Pokój rozmów z ekspertem czat internetowy / Archiwum czatów.

8 Str. 8 PO KL na innowacje Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych są obecnie kluczowymi czynnikami konkurencyjności gospodarki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Skala tworzenia i absorbowania innowacji jest w Polsce wysoce niewystarczająca. Niskie zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo-rozwojowej świadczy o braku współpracy pomiędzy przemysłem i sferą nauki oraz wskazuje na strukturalną słabość sektora badawczorozwojowego w Polsce. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. Realizacja działania 8.2. TANSFER WIEDZY, określonego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, przyczyni się do wzmocnienia korzystnych procesów i zmian, jakie obecnie zachodzą w poszczególnych regionach w zakresie właściwego pojmowania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw. Poprawie innowacyjności i zwiększeniu konkurencyjności regionu będzie sprzyjało również inwestowanie w młode kadry naukowe, realizowane za pomocą naukowych stypendiów doktoranckich. Osiągnięciu celów będzie służyła realizacja następującego rodzaju projektów: staże i szkolenia praktyczne dla - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out; tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RSI) poprzez: - studia, analizy, ekspertyzy - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RSI - tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI). Na realizację powyższych działań przewidziano kwotę w wysokości euro, w tym euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty będą realizowane w trybie konkursowym (Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw) oraz jako projekty systemowe (Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji). Zgodnie z założeniami PO KL na Dolnym Śląsku wsparcie uzyskają m.in.: 73 osoby w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out 255 doktorantów w zakresie uzyskania stypendiów naukowych 23 pracowników naukowych odbędzie staże w przedsiębiorstwach 22 pracowników przedsiębiorstw odbędzie staże w jednostkach naukowych. Źródło: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja z dnia 18 września 2007 roku).

9 Str. 9 Ciekawe wydarzenia... w świecie Przyszłość nauki i technologii w Europie Lizbona, Portugalia, 8 października 2007 Konferencja organizowana przez prezydencję portugalską Więcej: Źródło: Trans regional RIS impact assesement and benchmarking projects congress Praga, Rep.Czeska, 12 października 2007 Konferencja prezentujący wyniki projektów OMEN i ARISE Więcej: Źródło: Developing regional cluster-initiatives - intellectual capital reporting as a new tool for cluster managers and policy makers Berlin, RFN, 15 listopada 2007 Konferencja projektu RICARDA Więcej: Źródło: w kraju Seminarium Innowacyjności - Inicjatywa Technologiczna Kraków, 19 września 2007 Przedstawienie założeń i zasad finansowania projektów w ramach "Inicjatywy Technologicznej". Więcej: TECHNICON INNOWACJE Gdańsk, października 2007 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji. W dniu 24 października 2007 europejska sieć współpracy technologicznej IRC organizuje w ramach Targów spotkania brokerskie dla firm i instytucji badawczych Więcej: VII Spotkanie plenarne Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa Polska Platforma Technologiczna Budownictwa zaprasza wszystkich Partnerów oraz osoby zainteresowane na VII spotkanie plenarne. Więcej: w regionie Dolnośląskie Forum Innowacji Wrocław, października 2007 W trakcie Forum zostanie podpisany PAKT NA RZECZ INNOWACJI. PAKT zostanie podpisany przez przedstawicieli środowisk zaangażowanych w proces realizacji postulatu Regionu Opartego na Wiedzy, a Dolnośląskie Forum Innowacji na stałe wpisze się do kalendarza wydarzeń w Regionie. Więcej: Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze Krzyżowa, listopada 2007 Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze powstało z inicjatywy prof. Jana Waszkiewicza oraz Janisława Muszyńskiego. Po raz pierwszy debatowano w 1999 roku w Krzyżowej k. Świdnicy. Było to nawiązanie do tradycji spotkań w szwajcarskim Davos. Tematem przewodnim tegorocznej, IX edycji spotkań w Krzyżowej będzie "Kreatywny Dolny Śląsk ku kreatywnej Europie. Więcej: Międzynarodowa konferencja Wzmacnianie gospodarczych osiągnięć regionów poprzez Foresight i Mentoring Wrocław, listopada 2007 roku Głównym tematem konferencji będzie polityka B+R i polityka innowacji oraz tematy pokrewne. Najważniejsze zagadnienia to: Foresight i Rozwój Scenariuszy Transfer technologii oraz B+R Strategie wprowadzania innowacji na szczeblu regionalnym i rozwój przedsiębiorstw Rola Parków technologicznych oraz centrów innowacji w B+R. Więcej: Innowacje w Sieci Wdrażanie Dolnośląskiej Strategii Innowacji - Sieć Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce http: //www.integris.net.pl Mapy trendów innowacji Unia Europejska Badania i innowacje -

10 Str. 10 Internetowy System KReowania Aktywności w innowacji zdolnego Śląska Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dolnośląskie Centrum Euro Info ul. Wysockiego 10 Tel.: (074) Faks: (074) Motto projektu Innowacje tworzą wartość Projekt ISKRA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz- woju Regionalnego Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY Koordynatorem projektu jest Dolnośląskie Centrum Euro Info afiliowane przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Partnerem projektu jest Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Podstawowym przedmiotem projektu jest utworzenie i powszechne udostępnienie on-line platformy informacyjnej (portalu internetowego), będącego formą META INFORMACJI, który będzie usystematyzowaniem i prezentacją działań innowacyjnych w regionie oraz poprzez jej połączenie z podobnymi systemami w kraju i za granicą, jak na przykład Innovating Regions in Europe - ułatwi dostęp do informacji na temat najlepszych praktyk we wdrażaniu RSI - Regionalnych Strategii Innowacyjnych w Unii Europejskiej. Portal internetowy, jako kanał informacyjny powinien integrować uczestników z Dolnego Śląska, takich jak: dolnośląskie przedsiębiorstwa instytucje naukowe i badawcze firmy i inne organizacje obsługujące przedsiębiorstwa, zwłaszcza w zakresie ich działań innowacyjnych i wspólnie przyczyniać się do powstania regionalnego systemu innowacyjnego. Poza dostępem do interaktywnej i wirtualnej informacji na portalu internetowym w ramach projektu możliwy będzie również bezpośredni kontakt pomiędzy przedsiębiorcami i jednostkami naukowo-badawczymi w ramach giełd współpracy i specjalistycznych rozmów na temat innowacji, transferu technologii i wdrażania Dolnośląskiej Strategii Innowacji podczas czatów Internetowych czy też pozyskanie indywidualnych nieodpłatnych eksperckich usług doradczych. Okres realizacji projektu: 01/07/ /12/2007 Zespół Projektu / Zespół Redakcyjny Biuletynu Barbara Buryta Kierownik Projektu Tomasz Pająk Specjalista ds. portalu internetowego telefon bezpośredni: (074) Marek Urbański Specjalista ds. innowacji telefon bezpośredni: (074) Anna Izbińska Specjalista ds. promocji telefon bezpośredni: (074)

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013

Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa (RSI Silesia) na lata 2003-2013 Stan zaawansowania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RSI Silesia) na lata 2003-2013 2013 Seminarium Miasta wiedzy Gliwice, 12 maja 2009r. Programy Wykonawcze dla RSI Regionalna

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim. Gliwice, 14 listopada 2012r. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Gliwice, 14 listopada 2012r. III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Strategie Innowacji

Regionalne Strategie Innowacji V Krajowe Forum Informacyjno-Edukacyjne dla MŚP Regionalne Strategie Innowacji Warszawa, 19-20.09.2005 r. Aleksander Bąkowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Konkurencyjność a innowacje

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne 2009 Łukasz Sztern Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne Warszawa, 05 maja 2009r. Działania wspierające tworzenie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji Konwent Marszałków Województw RP Inicjatywa Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Toruń 3-4 grudnia 2013r. Idea Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo