INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: W artykule zwrócono uwag na problem integracji podstawowych us ug telekomunikacyjnych, do jakich zaliczane s us ugi poczty elektronicznej i SMS. Dokonano podstawowej charakterystyki tego typu us ug. Podkre lono ich znaczenie dla wspó czesnych przedsi biorstw w procesach obiegu i wymiany informacji. Zaprezentowano ich szczególne znaczenie dla ma ych i rednich przedsi biorstw transportowych. Sformu owano kryteria wyboru okre lonego typu us ugi dla sprawnej realizacji procesu transportowego oraz przedstawiono praktyczne metody realizacji tego typu us ug. Wyznaczono kierunki i mo liwo ci integracji us ug oraz zaproponowano konkretne, praktyczne systemowe rozwi zanie tego zagadnienia. S owa kluczowe: us ugi SMS, us ugi poczty elektronicznej, serwer SMS 1. WST P Wspó czesny wiat oparty jest na informacji, na jej obiegu i przetwarzaniu. Informacja ma swoj warto, podlega wymianie, a nawet i sprzeda y. Jest warto ci o istotnym, a cz sto fundamentalnym, znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania wspó czesnego przedsi biorstwa w wielu dziedzinach techniki i ga zi przemys u. Jednym z mocnych przyk adów jest tutaj nowoczesny transport, dla którego informacja np. o po o eniu rodków transportu ma kluczowe znaczenie dla prawid owej realizacji procesu transportowego. Wychodz c naprzeciw tego typu potrzebom w procesie sprawnej i efektywnej wymiany informacji znalaz y swoje miejsce dwie kluczowe us ugi telekomunikacyjne: poczty elektronicznej (ang. electronic mail, ), b d cej us ug internetow, s u c do przesy ania wiadomo ci tekstowych i graficznych oraz SMS (ang. Short Message Service), czyli us ugi przesy ania krótkich wiadomo ci tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Pomimo du ego ideowego podobie stwa, du ej konwergencji, us ugi te zdaj si nadal funkcjonowa oddzielnie. Jedynym cznikiem s dedykowane ich wzajemnej konwersji us ugi sms2mail i mail2sms, ale w praktycznej realizacji maj one swoje ograniczenia

2 176 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk i wady. Wydaje si zatem celowe podj cie prac, maj cych na celu ich prost integracj, zarówno na poziomie aplikacji, jak i sprz tu, co powinno pozwoli na wzrost ich znaczenia w funkcjonowaniu ma ych i rednich przedsi biorstw transportowych, a tym samym przyczyni si do wzrostu efektywno ci ich funkcjonowania. 2. CHARAKTERYSTYKA US UG i SMS Pocz tkowo do wysy ki i odbioru poczty elektronicznej s u y protokó komunikacyjny CPYNET. Nast pnie wykorzystywano protoko y FTP, UUCP i wiele innych, a w 1982 roku Jon Postel opracowa protokó SMTP (ang. Simple Mail Transfer Protocol), który u ywany jest do dzisiaj. Jego uzupe nieniem jest protokó POP3 oraz jego ulepszona wersja IMAP [1]. Do praktycznej realizacji us ugi poczty elektronicznej wymagane jest specjalizowane oprogramowanie. Po stronie dostawcy us ugi (serwera pocztowego) jest to zwykle jeden z powszechnie znanych programów, z których np. Sendmail jest rozwijany a od 1979 r. W przeciwie stwie do us ugi SMS specjalizowane oprogramowanie wymagane jest równie po stronie u ytkownika i okre lane jest ono mianem klienta poczty elektronicznej. Pomimo niezmienno ci podstawowych protoko ów pocztowych programy tego typu s stale rozwijane, rozbudowywane i wzbogacane o nowe funkcje, co sprzyja umocnieniu pozycji us ugi poczty elektronicznej. Us ugi SMS s krócej na rynku us ug telekomunikacyjnych ni us ugi poczty elektronicznej. Pierwsze wizje wymiany krótkich wiadomo ci tekstowych, stworzy na pocz tku lat 90-tych XX wieku Ian Pearson. Ju 3 grudnia 1992 r. idea ta zosta urzeczywistniona w Wielkiej Brytanii, gdzie pracownik firmy Vodafone Neil Papworth z o y w ten sposób wi teczne yczenia swoim wspó pracownikom. Pozytywna reakcja na pojawienie si nowej formy komunikacji spowodowa a wprowadzeniem przez firmy telekomunikacyjne nowej us ugi [2]. Pierwotnie mia a s u y ona przesy aniu informacji do klientów np. o stanie sieci, jej problemach technicznych itp. Nikt nie przewidywa, e ta nieskomplikowana idea przyczyni si do swoistej rewolucji telekomunikacyjnej. Przyczyna niewyobra alnego sukcesu us ugi SMS jest jednak do oczywista. Tkwi w a nie w jej prostocie, a do tego szybko ci i niezawodno ci. Dok adnie te same cechy pozwoli y przetrwa w praktycznym u yciu ponad 150 lat takiemu rozwi zaniu jak alfabet i telegraf Morse a, co powinno by wyra nym wska nikiem dla poszukuj cych nowych rozwi za telekomunikacyjnych. Na rysunku nr 1 przedstawiono schematycznie sposób realizacji us ugi SMS i transmisji wiadomo ci w sieci GSM. Schemat pokazuje, które i jakie protoko y s u ywane w tym procesie i które podmioty sieci GSM uczestnicz w procesie komunikacji. Jak wida, telefon komórkowy MS (ang. Mobile Station) wysy a wiadomo SMS do stacji bazowej GSM BTS (ang. Base Station) za po rednictwem cza bezprzewodowego. Po odbiorze wiadomo ci przechodzi ona przez sie szkieletow dostawcy us ugi SMS: MSC (ang. Mobile Switching Center), HLR (ang. Home Location Register) i ewentualnie VLR (ang. Visitor Location Register). SMSC (ang. Short Message Service Center) odpowiada za przechowywanie i ostateczne przekazanie wiadomo ci do odbiorcy, gdy ten stanie si dost pny [3].

3 Integracja us ug poczty elektronicznej oraz SMS w ma ych i rednich przedsi biorstwach 177 Rys. 1. Sposób realizacji us ugi SMS i transmisji w sieci GSM ród o: strona internetowa z dn r. 3. INTEGRACJA US UG ORAZ SMS Dzi ki post puj cemu rozwojowi technologicznemu od lat mo emy obserwowa stopniowe zanikanie ró nic pomi dzy, jeszcze niedawno zasadniczo odr bnymi, grupami us ugodawców rynku telekomunikacyjnego, czyli dostawcami us ug tradycyjnej telekomunikacji, sieciowych technik komputerowych oraz mediów. Coraz szerszy i atwiejszy dost p do us ug sieci Internet oraz sieci telefonii komórkowej odgrywa tutaj znacz c rol w procesie konwergencji us ug telekomunikacyjnych. Proces ten nazywamy integracj us ug, a jego post p warunkuje cz sto przetrwanie klasycznych us ug telekomunikacyjnych w ca kiem nowej ods onie, z nowymi mo liwo ciami i znacznie szerszym zakresem wykorzystania [4]. Proces ten nie omin oczywi cie us ug poczty elektronicznej i wiadomo ci SMS. Mo liwo prostej implementacji tego typu us ug w aplikacjach zaowocowa a ich pojawieniem si i sta obecno ci w oprogramowaniu o bardzo ró norodnym zakresie wykorzystania. Standardem sta o si powiadamianie klienta zarówno wiadomo ci jak i SMS o zrealizowanym zamówieniu, przygotowaniu towaru do wysy ki, ledzeniu i lokalizacji towaru itp. Warto jednak zwróci uwag, e us ugi oraz SMS nawet je eli oferowane s z poziomu jednej aplikacji, to zwykle funkcjonuj w a ciwie oddzielnie [6]. Daleko tu do typowej integracji, po której oczekiwaliby my pewnej transparentno ci i zamienno ci us ug. Jedynym wyj tkiem s tutaj us ugi typu sms2mail oraz mail2sms, które s w istocie us ugami konwersji wiadomo ci SMS na poczt elektroniczn i odwrotnie. Us ugi te

4 178 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk realizowane s w oparciu o protokó SMPP [5], co wymusza uczestnictwo w ca ym procesie odr bnego dostawcy tego typu us ug, czyli zewn trznej firmy. Dostawcy tego typu us ug umo liwiaj wysy anie wiadomo ci SMS przy pomocy panelu klienta oraz dost pnych tam funkcji, jak równie przy pomocy tzw. zdalnej obs ugi oraz us ugi mail2sms. Dzi ki tej ostatniej mo liwe jest wysy anie wiadomo ci SMS przy wykorzystaniu wiadomo ci , do utworzenia której mo e pos u y zarówno dowolny program pocztowy jak np. Outlook Express, The Bat!, Thunderbird jak równie skrypty np. PHP czy ASP. Oczywi cie poprawna wiadomo mo e powsta równie bezpo rednio w przegl darce internetowej i panelu www do obs ugi skrzynki pocztowej. Poprzez prosty formularz na stronie www mo e w ten sposób powsta równie prosta bramka SMS. Komunikacja z dostawc us ugi mail2sms odbywa si poprzez przes anie na okre lony adres odpowiednio przygotowanej wiadomo ci elektronicznej która zawiera m.in. adres nadawcy, klucz, numer telefonu oraz wiadomo. Dost pne s równie dodatkowe parametry pozwalaj ce np. na wys anie wiadomo ci SMS typu Flash, otrzymanie informacji odno nie statusu wiadomo ci, okre lenie pola nadawcy oraz parametr pozwalaj cy okre li d ugo wiadomo ci. Us uga mail2sms wymaga zazwyczaj, aby przesy ane wiadomo ci SMS by y tworzone w formacie tekstowym (text/plain). Je li wiadomo zostanie stworzona z u yciem znaczników HTML (text/html), mo e równie by prawid owo zinterpretowana i przetworzona, jednak zazwyczaj nie jest to rozwi zanie zalecane. Podstawowym zabezpieczeniem przed wykorzystaniem dost pu do us ugi przez osoby nieuprawnione jest sam adres pocztowy nadawcy, jednak nale y pami ta, e mo e on by do atwo sfa szowany. W celu pe nego zabezpieczenia stosowany jest klucz zabezpieczaj cy, który s u y do uwierzytelnienia nadawcy. Brak zgodno ci klucza w przychodz cej wiadomo ci uniemo liwia wys anie wiadomo ci SMS. Us uga sms2mail dzia a oczywi cie odwrotnie, czyli s u y do zamiany wiadomo ci SMS na wiadomo poczty elektronicznej [7]. Rozwi zanie tego typu ma oczywi cie wiele zalet, które wynikaj z do du ej elastyczno ci i potencjalnie szerokich zastosowa. Nie jest jednak pozbawione wad, do których nale y przede wszystkim zaliczy konieczno udzia u w ca ym procesie odr bnej firmy, wiadcz cej us ugi telekomunikacyjne w zakresie us ug sms2mail i mail2sms, co wi e si z dodatkowymi kosztami. 4. REALIZACJA US UG ORAZ SMS Jak wspomniano wcze niej, po stronie u ytkownika praktyczna realizacja us ugi poczty elektronicznej wymaga specjalizowanego oprogramowania, tzw. klienta poczty elektronicznej. W przypadku us ugi SMS nie ma takiej potrzeby, poniewa jest to elementarna funkcja ka dego aparatu telefonii GSM. Sytuacja ta uleg a jednak zmianie z chwil wprowadzenia na rynek aparatów telefonicznych wykorzystuj cych zaawansowane oprogramowanie systemowe, tzw. smartfonów (ang. smartphone), cz cych w sobie funkcje telefonu komórkowego i mobilnego, ma ego komputera. Dzi ki niemu mo liwe jest stosowanie aplikacji, które wprawdzie nadal realizuj jedn z podstawowych funkcji telefonii GSM, ale w znacz cy sposób j usprawniaj i u atwiaj, chocia by w zakresie

5 Integracja us ug poczty elektronicznej oraz SMS w ma ych i rednich przedsi biorstwach 179 zarz dzania baz kontaktów, masow wysy k wiadomo ci SMS [4], czy chronologicznym sortowaniu wiadomo ci z grupowaniem wg ich odbiorcy/nadawcy. Samo oprogramowanie wymaga jeszcze sprz tu na którym zostanie zainstalowane i uruchomione. W przypadku klienta poczty elektronicznej jest to zwykle klasyczny komputer klasy PC, ale tak e notebook, tablet, a ostatnio równie i smartfon. Korzystanie z us ugi SMS nie jest bynajmniej ograniczone do telefonu komórkowego. Baz sprz tow dla oprogramowania s u cego wysy ce i odbiorowi wiadomo ci SMS mo e by tak e komputer, notebook, tablet itp. Wspó praca telefonu z komputerem mo liwa jest na wiele sposobów, poprzez jeden z popularnych interfejsów: RS232C, USB czy Bluetooth. Zdecydowanie jednak najwygodniejszym, a tak e najbardziej uzasadnionym technicznie i ekonomicznie rozwi zaniem jest wykorzystanie zamiast telefonu komórkowego modemu GSM [3]. Jest to urz dzenie, które wykorzystuje sie komórkow GSM do bezprzewodowej transmisji danych. Stanowi zwykle alternatyw dla po cze kablowych (szerokopasmowego dost pu do Internetu) i umo liwia korzystanie z us ug dostawców Internetu drog radiow. Jedynym warunkiem jest wymóg aby u ytkownik znajdowa si w zasi gu telefonii komórkowej GSM. G ówn korzy ci p yn c z tego rozwi zania jest przypisanie us ug (mo liwo ci wykorzystania) do abonenta, a nie miejsca instalacji (lokalizacji abonenta). Z tego powodu urz dzeniem do którego najcz ciej pod czany jest modem GSM jest notebook (lub jemu podobne urz dzenia), dzi ki czemu u ytkownik komputera ma w a ciwie pe n swobod w dost pie do Internetu. Pod czenie modemu GSM do komputera stacjonarnego jest oczywi cie tak e wykorzystywane, g ównie w sytuacji braku sta ego cza w miejscu zamieszkania. Podstawow zalet stosowania modemów GSM jest oczywi cie mobilno. Nie jest to jednak rozwi zanie pozbawione wad, do których nale y zaliczy przede wszystkim w sze pasmo transmisji (ni sz pr dko ) oraz op aty uzale nione od ilo ci przes anych (pobranych i wys anych) danych, które mog si okaza wy sze (nawet znacznie) od kosztów utrzymania cza sta ego. Wykorzystanie modemu GSM pozwala jednak na praktyczn realizacj us ug poczty elektronicznej i SMS w oparciu o wspóln baz sprz tow. 5. OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO Realizacja us ug sms2mail oraz mail2sms bez udzia u po rednicz cego, dodatkowego us ugodawcy jest chocia by ze wzgl dów ekonomicznych korzystna. Pozostaje jednak pytanie, czy mo liwe jest osi gni cie tego w sposób nie ust puj cy jako ci, przy ni szych nak adach finansowych. Dostawcy tego typu us ug reklamuj je k ad c nacisk przede wszystkim na trzy aspekty: - niezawodno, - ni sz cen, - szybko. Kwestie niezawodno ci nie stanowi wi kszego problemu i tym samym bariery w implementacji tego typu us ug w aplikacjach niewykorzystuj cych dodatkowego operatora. W us udze wysy ki wiadomo ci SMS zawarto bowiem mechanizm potwierdzenia

6 180 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk dor czenia wiadomo ci, co mo na w prosty sposób wykorzysta do potwierdzenia realizacji us ugi. Tym samym jej niezawodno nie b dzie odbiega od tej, realizowanej za po rednictwem dodatkowego operatora. Kwestia ni szej ceny, co ju wspomniano wcze niej, tak e nie jest do ko ca prawdziwa. Mo liwa jest obecnie wysy ka wiadomo ci SMS nawet przy ca kowicie zerowych kosztach. Rys. 2. Struktura stanowiska badawczego ród o: opracowanie w asne Pozostaje zatem kwestia szybko ci, czyli okre lenie liczby wysy anych wiadomo ci i realizowanych us ug sms2mail oraz mail2sms w systemie bez udzia u dodatkowego us ugodawcy. W celu okre lenia tej warto ci i tym samym znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy system ten b dzie dostatecznie wydajny stworzono stanowisko badawcze, którego schemat ideowy zosta przedstawiony na rys. 2. Sk ada si ono z typowego komputera klasy PC, pracuj cego z systemem Windows 7 w wersji 64-bitowej, modemu GSM oraz oprogramowania. W celu zminimalizowania wp ywu sprz tu oraz oprogramowania na wyniki pomiarów wykorzystano dwa modemy GSM, ró nych typów i producentów (Huawei E173 i Ovation MC935D), oraz dwie aplikacje: Centrala SMS i ActiveXperts SMS Messaging Server. W celu dalszej rozbudowy stanowiska od razu zagwarantowano realizacj dodatkowych funkcji, takich jak odbiór danych lokalizacyjnych GPS czy wspó praca z bazami danych.

7 Integracja us ug poczty elektronicznej oraz SMS w ma ych i rednich przedsi biorstwach 181 Opracowana we w asnym zakresie na potrzeby pomiarów aplikacja Centrala SMS to oprogramowanie pracuj ce w systemie Windows. Nie jest to jednak zwyk y klient SMS, ale oprogramowanie oferuj ce znacznie wi cej mo liwo ci. Okre lenie "centrala" wzi o si z podstawowych za o e, przyj tych podczas tworzenia aplikacji. Umo liwia ona bowiem wymian wiadomo ci mi dzy u ytkownikami systemu, dwukierunkowe przekierowywanie wiadomo ci mail2sms oraz sms2mail oraz znacznie wi cej. Pozwala m.in. tworzy i zarz dza grupami kontaktów, do których na danie lub o zadanej porze skieruje okre lon wiadomo SMS, pozwalaj c w ten sposób na wykorzystanie w serwisach informacyjnych, centrach zarz dzania (w tym kryzysowego), marketingu oraz oczywi cie w transporcie i logistyce. W prosty sposób mo e by przystosowana do odbioru danych lokalizacyjnych GPS i ich wizualizacji poprzez API na mapach Google lub w polskich serwisach, np. mapgo. Aplikacja ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework, co oznacza, e nie jest to aplikacja w typowym tego s owa rozumieniu. To bardziej rodowisko programistyczne, które jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on struktur aplikacji oraz ogólny mechanizm jej dzia ania, a tak e dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania okre lonych zada. Dopiero programista tworzy finaln aplikacj, rozbudowuj c i dostosowuj c poszczególne komponenty do wymaga realizowanego projektu, tworz c w ten sposób gotow aplikacj. Inaczej mówi c, w przeciwie stwie do aplikacji Centrala SMS, to oprogramowanie wymaga udzia u programisty w celu realizacji okre lonych zada. Sam u ytkownik ko cowy nie b dzie w stanie wykorzysta tego oprogramowania, zanim nie zostanie ono przystosowane do pracy przez programist. G ówne cechy oprogramowania to: - zintegrowane rodowisko programistyczne, s u ce tworzeniu aplikacji opartych na przetwarzaniu wiadomo ci sms, - automatyczna wysy ka, odbiór i przetwarzanie wiadomo ci sms oraz , - otwarta architektura systemu, dokumentacja dla API oraz aplikacji bazodanowych, - mo liwo uruchomienia w systemie Windows 2008/2003/7/Vista/XP, zarówno na platformie 32 jak i 64 bitowej, - komunikacja SMS przez klasyczne modemy GSM oraz za po rednictwem protoko ów HTTP i SMPP, - komunikacja poprzez protokó POP3 oraz (zabezpieczony) SMTP. Na potrzeby pomiaru w rodowisku ActiveXperts SMS Messaging Server opracowano w j zyku VBScript skrypty, realizuj ce funkcj masowej wysy ki SMS oraz us ugi sms2mail oraz mail2sms. 6. WYNIKI POMIARÓW W pierwszej kolejno ci postanowiono okre li czas niezb dny do wysy ki wiadomo ci SMS przy wykorzystaniu klasycznego modemu GSM, a zatem przy wykorzystaniu wy cznie operatora sieci komórkowej, bez udzia u dodatkowego us ugodawcy. W tym celu o ró nych porach dnia, w ró nych sieciach komórkowych (Orange, Plus, Play, Heyah) i przy wykorzystaniu dwóch ró nych modemów GSM wysy ano porcje 10, 20, 50 i 100

8 182 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk wiadomo ci SMS. Za ka dym razem odbiorca wiadomo ci SMS znajdowa si w zasi gu tej samej stacji bazowej, co modem nadawczy, a moc sygna u GSM przekracza a 50% i by a porównywalna w ka dym przypadku. Wyniki pomiarów czasów wysy ki wiadomo ci SMS zosta y zebrane w tablicy nr 1. Wyniki pomiarów czasów wysy ki wiadomo ci SMS Operator GSM Orange Plus Si a sygna u 51% 55% Tablica 1 Liczna wiadomo ci SMS w porcji Czas wysy ki wiadomo ci SMS Czas wysy ki wiadomo ci SMS Min. Maks. redni r. 1 Min. Maks. redni r. 1 sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek ,0 2, ,0 2, ,5 2, ,0 2, ,5 2, ,5 2, ,0 2, ,0 2,2 Operator GSM Play Heyah Si a sygna u 52% 53% Liczna wiadomo ci SMS w porcji Czas wysy ki wiadomo ci SMS Czas wysy ki wiadomo ci SMS Min. Maks. redni r. 1 Min. Maks. redni r. 1 sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek ,0 2, ,5 2, ,5 2, ,0 2, ,5 2, ,0 2, ,5 2, ,5 2,2 Wyniki pomiarów czasów wysi ki wiadomo ci SMS nie wykaza y znacz cych ró nic ani w zale no ci od ilo ci wiadomo ci SMS w jednorazowym pakiecie (wysy anej porcji SMS), ani w zale no ci od wykorzystywanej sieci GSM. Jedynie w przypadku sieci Orange odnotowano zauwa alny wzrost czasu wysy ki wiadomo ci SMS w zale no ci od liczby wiadomo ci SMS w pakiecie. W sieci tej wyst powa a tak e utrata kolejno ci w dostarczanych wiadomo ciach SMS (ka da wiadomo SMS posiada a unikalny identyfikator), czego nie zaobserwowano podczas wysy ki w pozosta ych sieciach. Ze wzgl du na ograniczon ilo miejsca zaprezentowano jedynie dane u rednione, ale nie zaobserwowano istotnych ró nic tak e w odniesieniu do wykorzystywanego modemu GSM, ani wykorzystywanego oprogramowania. Ostatecznie przyj to, e redni czas wysy ki jednej wiadomo ci SMS wynosi poni ej 2,5 sekundy i waha si w granicach 2,1 do 2,4 sekundy. W granicach tych nie mieszcz si wyniki uzyskane w sieci Orange, co wymaga jeszcze dalszego badania, np. przy wykorzystaniu innej stacji bazowej.

9 Integracja us ug poczty elektronicznej oraz SMS w ma ych i rednich przedsi biorstwach 183 Wyniki pomiarów czasów realizacji us ugi mail2sms dla sieci Play Tablica 2 Serwer pocztowy Konto darmowe A Konto darmowe B Si a sygna u GSM 52% 52% Liczna wiadomo ci w porcji Czas realizacji us ugi mail2sms Czas realizacji us ugi mail2sms Min. Maks. redni r. 1 Min. Maks. redni r. 1 sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2, ,0 2,1 Serwer pocztowy Konto p atne C Konto p atne D Si a sygna u GSM 52% 52% Liczna wiadomo ci w porcji Czas realizacji us ugi mail2sms Czas realizacji us ugi mail2sms Min. Maks. redni r. 1 Min. Maks. redni r. 1 sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek. sek ,0 2, ,5 2, ,5 2, ,0 2, ,0 2, ,5 2, , ,5 2,1 Us ugi typu sms2mail oraz mail2sms sk adaj si niejako z dwóch cz ci. Jedna z nich to odbiór/wysy ka wiadomo ci poczty elektronicznej a druga odbiór/wysy ka wiadomo ci SMS. Zamieszczone w tablicy 1 wyniki pomiarów dotycz tylko jednej cz ci, czyli wysy ki wiadomo ci SMS. Pozostaje jeszcze do oszacowania czas, jaki zajmuje odbiór wiadomo ci poczty elektronicznej i jej konwersji do formatu akceptowalnego w wiadomo ci SMS. Na czas tego procesu wp ywa b dzie przede wszystkim czas odbioru wiadomo ci poczty elektronicznej, a czas konwersji jest pomijalnie ma y. Podstawow trudno ci w oszacowaniu tej wielko ci jest fakt, e wp ywa na ni do du a liczba niezale nych czynników. Nale y do nich przede wszystkim czas logowania/uwierzytelnienia aplikacji klienckiej w serwerze pocztowym. Wielko ta zale e b dzie od szybko ci cza, szybko ci serwera, aktualnego obci enia serwera, a nawet sieciowej odleg o ci serwera od komputera na którym pracuje aplikacja kliencka. Jak wida jest to znacz ca liczna czynników, a nie nale y zapomina, e konto pocztowe mo e by utrzymywane zarówno na bezp atnym serwerze, serwerze firmowym, jak i p atnym serwerze wirtualnym czy dedykowanym obs ugiwanymi przez firm hostingow. Te ostatnie tak e mog mie ró ne parametry, wynikaj ce chocia by z wykupionego pakietu lub samej jako ci wiadczonych us ug, co równie mo e przek ada si na czas realizacji us ug mail2sms oraz sms2mail. W celu ostatecznego okre lenia tej wielko ci ponownie przeprowadzono na stanowisku badawczym testy polegaj ce na odczycie porcji wiadomo ci poczty elektronicznej, ich konwersji do formatu wiadomo ci SMS i wysy ki porcji wiadomo ci SMS. W rzeczywisto ci by a to praktyczna realizacja us ugi mail2sms. Fakt wys ania wiadomo ci SMS nie by potwierdzany mailem zwrotnym, chocia obydwie

10 184 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk wykorzystywane aplikacje dopuszczaj tak mo liwo. Pomiary przeprowadzono dla czterech sieci komórkowych (Orange, Plus, Play, Heyah), przy wykorzystaniu dwóch ró nych modemów GSM, dwóch aplikacji oraz czterech serwerów pocztowych: dwóch darmowych i dwóch p atnych. Wyniki pomiarów zebrano w tablicy nr 2. Podobnie jak w poprzednim przypadku ze wzgl du na ograniczon ilo miejsca zaprezentowano jedynie dane u rednione, ale ponownie nie zaobserwowano istotnych ró nic w odniesieniu do wykorzystywanego modemu GSM, ani wykorzystywanego oprogramowania. Wyniki charakteryzuj si jednak wi ksz nierównomierno ci w odniesieniu do liczby wiadomo ci w wysy anej jednorazowo porcji. Nierównomierno ta jest zauwa alnie wi ksza dla kont pocztowych utrzymywanych na darmowych serwerach pocztowych ni na serwerach p atnych. Podobna zale no wyst puje w wielko ciach czasów realizacji us ugi mail2sms. Jest to zgodne z oczekiwaniem, poniewa z oczywistych wzgl dów konta p atne powinny mie lepsze parametry od kont darmowych. Ostatecznie przyj to, e redni czas realizacji us ugi mail2sms wynosi poni ej 3 sekund i waha si w granicach 2,1 do 2,9 sekundy dla darmowych kont pocztowych i w granicach 2,1 do 2,3 sekundy dla p atnych kont pocztowych. Czasy realizacji us ugi sms2mail, wyznaczone równie do wiadczalnie, s mniejsze. Wynika to z faktu, e odbiór wiadomo ci SMS z sieci GSM odbywa si niejako bez udzia u aplikacji klienckiej, poniewa jest realizowany niezale nie przez modem GSM. Tym samym g ówne zadanie aplikacji to odczyt wiadomo ci SMS z modemu GSM, jej ewentualny zapis w bazie danych, konwersja do postaci wiadomo ci i wysy ka samej wiadomo ci. Poniewa w ocenie systemu kluczowa b dzie jego wydajno, to przyj to warto ci wi ksze, czyli czasy realizacji us ugi mail2sms. 7. OCENA WYDAJNO CI SYSTEMU Kluczow kwesti w ocenie praktycznej u yteczno ci tego typu rozwi zania i mo liwo ci rezygnacji z us ug dodatkowej firmy wiadcz cej us ugi typu sms2mail i mail2sms b dzie ocena wydajno ci zaproponowanego rozwi zania, czyli systemu opartego na modemie GSM i rozbudowanej aplikacji klienckiej. Inaczej mówi c nale y okre li, czy i w jakich granicach system ten b dzie w stanie dostatecznie szybko realizowa zadania konwersji wiadomo SMS na i odwrotnie. Identyczn kwesti w a ciwie nale a oby rozwa a w chwili zamówienia tego typu us ug w zewn trznej firmie. Pró no szuka jednak w ofertach i specyfikacjach us ug tych firm tego typu informacji. Milcz co przyjmuje si, e jako wiadczonej us ugi i wydajno serwerów jest na tyle du a, e problem ten nie wyst puje. Skutecznym zabezpieczeniem przed nadmiern ilo ci wysy anych wiadomo ci jest naliczana op ata za ka d z nich. W analizowanym przypadku kwestia ta ma istotne znaczenie. Proponowane rozwi zanie jest w istocie przyk adem klasycznego systemu masowej obs ugi [8]. Buforem wej ciowym b dzie tutaj zarówno pami modemu GSM, zdolna pomie ci okre lon ilo wiadomo ci SMS, jak i pojemno konta pocztowego. W obydwu przypadkach system musi zd y z obs ug (odczytem, konwersj i wysy k wiadomo ci) w czasie, który zagwarantuje brak przepe nienia bufora. Poniewa jest to

11 Integracja us ug poczty elektronicznej oraz SMS w ma ych i rednich przedsi biorstwach 185 system telekomunikacyjny, to nie mo na wykluczy, e za jego po rednictwem nie b dzie realizowana wy cznie funkcja wysy ki wiadomo ci o charakterze powiadomie, lecz tak e prowadzona konwersacja wiadomo ci typu pytanie odpowied. Z tego wzgl du maksymalny czas oczekiwania na realizacj zadania powinien by zbli ony do redniego czasu obs ugi. Tym samym konieczne jest oszacowanie liczby zg osze (zada /wiadomo ci do przetworzenia), któr system jest w stanie przetworzy przy przyj tych za o eniach. Dla 8 godzinnego dnia pracy rednia liczba wiadomo ci do przetworzenia zosta a oszacowana na poziomie 4800 wiadomo ci i SMS [8, 9]. Odpowied na pytanie, czy liczba ta odpowiada potrzebom danego przedsi biorstwa zale e b dzie oczywi cie od jego wielko ci i zapotrzebowania na tego rodzaju us ug, a tak e charakteru i zakresu wykorzystywanych us ug sms2mail i mail2sms. Wydaje si, e jest ona na tyle du a, e w przypadku ma ych przedsi biorstw powinna zaspokoi ich potrzeby. Gdyby z jakiegokolwiek powodu, okaza aby si zbyt ma a to mo e ona zosta w do prosty sposób zwi kszona. Porównanie wyników pomiarów zawartych w tablicach 1 i 2 pokazuje, e g ówny wp yw na wielko czasu przetworzenia wiadomo ci ma jej wysy ka przez modem GSM. Zwró my jednak uwag, e proces ten realizowany jest przez modem GSM przy minimalnym udziale i obci eniu procesora komputera systemowego. Moc ta mo e by wykorzystana do obs ugi drugiego modemu GSM (i kolejnych), które w sposób niezale ny b d realizowa us ugi. Pozwala na to zarówno oprogramowanie ActiveXperts SMS Messaging Server, obs uguj ce w wersji podstawowej do czterech kana ów/modemów GSM, jak i aplikacja Centrala SMS, która wprawdzie obs uguje tylko jeden modem GSM, ale mo e by uruchamiana wielokrotnie przy ró nych ustawieniach konfiguracyjnych, a wi c i z obs ug ró nych modemów GSM pod czonych do ró nych portów komputera systemowego. Pod czenie tylko jednego dodatkowego modemu pozwoli nam na zwi kszenie liczby wiadomo ci do przetworzenia w systemie. Warto redniej liczby wiadomo ci i SMS do przetworzenia w czasie 8 godzinnego dnia pracy zosta a oszacowana na poziomie wiadomo ci [8, 9]. 8. WNIOSKI Jak wspomniano na wst pie us ugi poczty elektronicznej oraz SMS nale dzi do podstawowych form komunikacji. Mo na za o y, e ich rola wcale nie b dzie male, a przeciwnie wraz z post pem technologicznym nadal b dzie rosn. Warunkiem i podstaw takiego rozwoju sytuacji na rynku us ug telekomunikacyjnych jest proces integracji us ug. To dzi ki niemu nawet proste i pozornie ograniczone funkcjonalnie us ugi zyskuj nowe oblicze, nowe mo liwo ci i nowe obszary zastosowa. Takim przyk adem s niezwykle proste ideowo us ugi SMS, które poprzez w czenie do komputerowych systemów magazynowych, logistycznych, lokalizacyjnych itp. nie tylko nie straci y na znaczeniu, ale umocni y swoj pozycj na rynku. Warto zatem poszukiwa kolejnych, nowych rozwi za, które b d umo liwia wdro enie tego typu us ug w praktycznych realizacjach. Wydaje si, e na szczególn uwag zas uguj tutaj us ugi sms2mail oraz mail2sms, które w sposób naturalny cz dwie, dotychczas do oddzielne formy komunikacji. Warto jednak poszerzy zakres tej integracji poza obszar prostej konwersji wiadomo ci

12 186 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk jednego rodzaju na drugi i odwrotnie. Us ug tego typu oferuj za stosown op at firmy telekomunikacyjne, w oparciu g ównie o protokó SMPP. W pracy przedstawiono jednak systemowe rozwi zanie, dzi ki któremu us ugi te mog by zrealizowane bez udzia u zewn trznych firm telekomunikacyjnych, a co za tym idzie bez konieczno ci zawierania przez przedsi biorstwa kolejnych umów na us ugi telekomunikacyjne. Jak wykazano system tego typu mo e oferowa dostateczn wydajno konwersji wiadomo ci w oparciu jedynie o klasyczny modem GSM. Nie bez znaczenia jest tak e fakt, e tego typu rozwi zanie systemowe ma du o wi ksze potencjalne mo liwo ci ni sam mechanizm konwersji wiadomo ci. W prosty sposób pozwoli na integracj nie tylko samych us ug, ale i funkcji komunikacji oraz SMS w istniej cym w ramach przedsi biorstwa oprogramowaniu i systemach zarz dzania. W najprostszym ju tylko rozwi zaniu umo liwia korzystania z komunikacji SMS przy wykorzystaniu istniej cego i wykorzystywanego dotychczas oprogramowania (klienta) pocztowego. Mo e by prosto zintegrowane z systemem lokalizacji rodków transportu lub systemami nadzoru ruchu. Wszystko to bez dodatkowych op at abonamentowych, a nawet bez (lub przynajmniej mniejszych) kosztach transmisji samych wiadomo ci, co w obecnych warunkach ekonomicznych mo e mie kluczowe znaczenie dla ma ych i rednich przedsi biorstw transportowych. Bibliografia 1. Scrimger R., LaSalle P., Leitzke C., Parihar M., Gupta M.: TCP/IP. Biblia, Helion, Gliwice Hillebrand F.: Short Message Service (SMS): The Creation of Personal Global Text Messaging, John Wiley & Sons, West Sussex Ozeki Informatics, Ozeki Message Server 6 Product Guide, Ozeki, Hungary Tagg C.: Discourse of Text Messaging: Analysis of SMS Communication, Deanta Global Publishing, Chennai Short Message Peer to Peer Protocol Specification v3.4, SMPP Developers Forum Denti E., Ricci A., Rubino R.: Integrating and Orchestrating Services upon an Agent Coordination Infrastructure, Engineering Societies in the Agents World IV, Springer Porter Ch.: Security with Cisco IronPort, Cisco Czachórski T.: Modele kolejkowe systemów komputerowych, Politechnika l ska, Gliwice Filipowicz B.: Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych - analiza i synteza systemów obs ugi i sieci kolejkowych, WNT, Warszawa INTEGRATION OF ELECTRONIC MAIL AND SMS SERVICES FOR SMALL AND MIDDLE-SIZED TRANSPORT COMPANIES Summary: The need for communication services which span multiple communication technologies is growing, especially for small and middle-sized transport companies. The problem of integration of electronic mail and SMS services for small and middle-sized transport companies was highlighted in this article. The basic telecommunication services were described in this case. This paper shows that is plausible to create uni ed and SMS services in the computer system dedicated for the transport companies. Keywords: SMS services, electronic mail services, SMS server

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe.

Cennik usług. Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe. 56 Internet i telefonia TOYAmobilna Pakiety usługi TOYAmobilna z limitem transmisji danych 1) opłaty abonamentowe Pakiety Ceny połączeń nie dotyczą usług Premium Rate ( głosowych, SMS, MMS i WAP) oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A.

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 24 października 2007 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym mateuszgrzesiak.tv I. Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Starway spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Załącznik do uchwały nr UZ/355/2011 Zarządu PZU SA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZU SA w zakresie obsługi klienta PZU SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

ZP/341/52 /09 Zakopane dnia 17 września 2009 r. W s z y s c y

ZP/341/52 /09 Zakopane dnia 17 września 2009 r. W s z y s c y ZP/341/52 /09 Zakopane dnia 17 września 2009 r. W s z y s c y Dotyczy :odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy dostawy i montaŝu sprzętu sieciowego oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku

U M O W A. NR PI.IT..2016 z dnia. roku U M O W A NR PI.IT..2016 z dnia. roku zawarta pomiędzy: Gminą Staszów z siedzibą: Opatowska 31, 28-200 Staszów, NIP 866-160-87-31, REGON 830409749, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Leszka

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo