REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną, zwanego dalej Konkursem jest EURO RSCG Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00-zł., NIP: , REGON: , zwana dalej Organizatorem Fundatorem nagród w konkursie jest firma PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-791), przy ul. Chocimskiej 17, zwana dalej "Fundatorem" Konkurs trwać będzie od 22 sierpnia 2011 r. do 30 października 2011 r., przy czym zgłoszenia w Konkursie przyjmowane będą od 1 sierpnia 2011 r. godz. 00:00:00 do 30 października 2011 r. godz. 23:59:59 włącznie Konkurs prowadzony będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym produkt, którego nabycie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie, dostępny będzie w sklepach sieci Społem PSS Północ (wykaz placówek w załączniku nr 1). Objęcie Konkursem sklepów równoznaczne jest z zapewnieniem przez nie dostępności produktów, których zakup uprawnia do uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za chwilowy brak bądź wyczerpanie się zapasów produktów uprawniających do udziału w Konkursie w powyżej określonych sklepach W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz PZ Cussons Polska S.A., a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie pracowników oraz osób wymienionych), podobnie jak pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Konkursu na zlecenie Organizatora, w tym pracownicy sieci Społem PSS Północ Przystąpienie do Konkursu poprzez spełnienie warunków opisanych w punkcie II. jest równoznaczne z akceptacją Regulamin Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych nabywających produkty, o których mowa w ust lit a), jako konsumenci, w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, które spełniają niżej wymienione kryteria uczestnictwa: a) w terminie od 22 sierpnia 2011 r. do 30 października 2011 r. włącznie zakupią w sklepie sieci Społem PSS Północ działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 3 produkty oznaczone znakiem towarowym E, których producentem jest firma PZ Cussons Polska S.A. stanowiące produkt uprawniający do uczestnictwa w Konkursie, zwany dalej Produktem; nabycie 3 produktów E upoważnia do wysłania jednego SMS-a w Konkursie; Każdy z uczestników Konkursu może wziąć w nim udział tyle razy, ile razy uprzednio spełni warunki uczestnictwa w Konkursie z tym że jednorazowe nabycie produktów objętych Konkursem (udokumentowane jednym dowodem zakupu) uprawnia do wysłania tylko jednego SMS-a, nawet jeżeli łączna ilość zakupionych produktów stanowi wielokrotność 3 sztuk. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie więcej razy powinien dokonać kolejnych odrębnych zakupów 3 produktów potwierdzonych odrębnymi paragonami. b) w terminie od 22 sierpnia 2011 r. godz. 00:00:00 do 30 października 2011 r. godz. 23:59:59 włącznie prześlą za pośrednictwem telefonu komórkowego na numer dedykowanej do obsługi Konkursu bramki SMS: (koszt wysłania SMS 0,5 PLN netto, 0,62 zł. brutto) wiadomość tekstową SMS. Wiadomość ta musi się rozpoczynać się od prefix u 31 i zawierać numer paragonu oraz dokończenie zdania konkursowego Kiedy sięgam po E to..., w formacie: 31.NUMERPARAGONU.dokończenie zdania konkursowego, przy czym akceptowanymi separatorami między prefix em a numerem paragonu oraz między numerem paragonu a

2 odpowiedzią będzie kropka (.), przecinek (,), podkreślnik (_) i spacja ( ); odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z prefixem i numerem paragonu musi być zawarta (zmieścić się) w treści jednej wiadomości SMS (łącznie maksymalnie 160 znaków wliczając spacje i znaki przestankowe i musi zawierać polskie znaki); W Konkursie nie biorą udziału zgłoszenia nie zawierające treści, o której mowa w pkt 2.1 pkt b) lub zawierające nieprawidłową bądź niekompletną treść. c) posiadają dowód zakupu (paragon) Produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie nabytego w okresie od 22 sierpnia 2011 r. do 30 października 2011 r., przy czym dowód zakupu musi posiadać identyfikowalną i czytelną datę i godzinę nabycia tego produktu i data ta i godzina muszą być chronologicznie wcześniejsze niż data i godzina zgłoszenia SMS opisanego w punkcie 2.1. podpunkt b., dowód zakupu musi zawierać informację potwierdzającą fakt nabycia Produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie jest potwierdzone generowaną automatycznie bezpłatną zwrotną wiadomością SMS na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie Zgłoszenia mogą być wysyłane tylko z telefonu komórkowego, przy czym z tego samego numeru telefonu komórkowego zgłoszenia mogą być wysyłane przez nieograniczoną liczbę uczestników, z których każdy identyfikowany jest innymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), o ile osoby te nie są wyłączone z udziału w Konkursie z przyczyn określonych w Regulaminie (ust. 1.4) Zwycięzcami Konkursu zostaną uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenia zawierające dokończenie odpowiedzi na pytanie konkursowe ocenione następnie najwyżej przez jury Konkursu, w którego skład wchodzą trzej pracownicy Organizatora przy czym odpowiedzi będą analizowane i oceniane po zakończeniu konkursu tj. od dnia 30 października 2011 r Jury Konkursu wybiera zwycięskie zgłoszenia w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe, ich atrakcyjności i poczucia humoru. Decyzja podjęta przez Jury jest ostateczna i nie podlega zakwestionowaniu. Jury decyduje o przyznaniu kolejnych rodzajów nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie. Jury jest uprawnione do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych regulaminem nagród, w przypadku, gdy poziom zgłoszeń jest niski, albo liczba zgłoszeń jest niewystarczająca do rozdysponowania wszystkich nagród Obrady jury Konkursu i wybór zwycięskich zgłoszeń odbywać się będą w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty zakończenia Konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 72 godzin od chwili podjęcia decyzji przez Jury konkursowe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem, z którego dokonane zostało zwycięzkie zgłoszenie do Konkursu Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność względem Organizatora za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi prawa do korzystania z treści zgłoszonych do Konkursu na zasadzie licencji przez czas nieokreślony, bez ograniczenia terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik oświadcza, że treść jego odpowiedzi nadesłanej w Konkursie jest przejawem jego osobistej oryginalnej twórczości, nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich wskutek naruszenia praw tych osób, w tym w szczególności praw autorskich bądź innych praw osobistych w związku z jego zgłoszeniem w Konkursie, w tym w związku z wykorzystaniem treści nadesłanej odpowiedzi. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści i stwierdzeń sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, albo takich które mogłyby zostać uznane za obraźliwe, wulgarne, niemoralne, dyskryminujące, naruszające dobre imię bądź dobra osobiste innych osób, w tym Organizatora. Zgłoszenia zawierające treści tego rodzaju będą usuwane z Konkursu i nie będą podlegały ocenie jury konkursowego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają zgłoszenia SMS. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za

3 prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu. III. NAGRODY 3.1. Nagrodami w Konkursie są: a) nagroda główna I stopnia w postaci telewizora Panasonic o wartości 2091,00 zł. brutto. b) nagroda II stopnia w postaci pralki Samsung WF 9702 N5V o wartości 1045,50 zł. brutto. W całym Konkursie przewidziana jest następująca liczba nagród: 1 (słownie: jedna) nagroda I stopnia, 3 (słownie: trzy) nagrody II stopnia Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną, bądź inną nagrodę rzeczową. Uczestnik nie ma prawa do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody, jak również nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę Do nagrody, której wartość przekracza zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, Fundator dodaje nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej i z łącznej wartości tak ustanowionej nagrody potrąca ryczałtowy podatek dochodowy, którego jest płatnikiem. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty nagrody pieniężnej, gdyż jej wartość jest w całości przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od nagrody Jeden Uczestnik (osoba fizyczna) może wygrać jedną nagrodę w Konkursie (jedną nagrodę główną albo jedną nagrodę kolejnego stopnia). Jeżeli Uczestnik uzyska prawo do większej liczby nagród, wydana mu zostanie tylko jedna nagroda, do której prawo uzyskał najwcześniej, a pozostałe nagrody nie będą mu wydane Niewydane nagrody zostają w dyspozycji Fundatora Nagrody będą eksponowane przez czas trwania Konkursu w sklepach sieci PSS Północ. IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 4.1. Uczestnik, który uzyskał prawo do nagrody, zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 72 godzin pod numerem telefonu komórkowego, z którego nadeszło zgłoszenie. W trakcie rozmowy laureat zostanie poproszony o: a) podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację zwycięzcy podczas odbioru nagrody: imię, nazwisko, adres pocztowy, b) wybór miejsca i terminu odbioru nagrody, przy czym odbiór nagrody nastąpi w miejscu wskazanym przez Organizatora, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a termin odbioru zostanie potwierdzony indywidualnie między zwycięzcą a Organizatorem, c) przesłanie dowodu (paragonu) potwierdzającego zakup Produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie, przy czym zwycięzca będzie miał 7 dni na dostarczenie skanu lub zdjęcia paragonu na adres podany w trakcie rozmowy lub dostarczenie oryginału paragonu pocztą na adres Organizatora (EURO RSCG MARKETING HOUSE Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa) z dopiskiem Sięgnij po E PSS Północ. Do skanu, zdjęcia paragonu lub oryginału paragonu uczestnik powinien dołączyć dane: numer telefonu komórkowego, z którego nadesłano zgłoszenie, imię, nazwisko, adres. Dla paragonów przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Jeśli data stempla mieści się w czasie 7 dniu od daty rozmowy, paragon przesłany w ten sposób uznany zostaje za ważny. Organizator oczekuje 14 dni na nadejście paragonu przesłanego pocztą. Po tym terminie uznaje się, że paragon nie został wysłany w wymaganym terminie. Numer przesłanego dowodu zakupu (paragonu) musi być zgodny z numerem paragonu podanym w zgłoszeniu konkursowym (sms) W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z przyczyn niezależnych od Organizatora, pomimo podjęcia co najmniej trzech prób w odstępach nie mniejszych niż 2

4 godziny, lub odmowy przez zwycięzcę podania danych osobowych, lub nieuzgodnienia miejsca odbioru nagrody, lub odmowy przesłania dowodu zakupu, albo nieprzesłania albo przesłania po wymaganym terminie dowodu zakupu, zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. W razie niepodejmowania rozmowy telefonicznej przez zwycięzcę uznaje się próbę połączenia telefonicznego za nieudaną po co najmniej 5 sygnałach telefonicznych oczekiwania na podjęcie rozmowy Utrata prawa do otrzymania nagrody skutkuje pozostawieniem nagrody w dyspozycji Fundatora. V. WYDANIE NAGRÓD 5.1. Warunkiem wydania nagrody jest: a) przesłanie w ciągu 7 dni od dnia rozmowy telefonicznej skanu/zdjęcia lub oryginału dowodu (paragonu) potwierdzenia zakupu produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z brzmieniem punktu 2.1. podpunkt c. i punktu 4.1. podpunkt c), 5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody, w tym również zmianę numeru telefonu komórkowego, która uniemożliwi kontakt ze zwycięzcą. VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od daty wydania nagrody pod adresem Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, niemniej Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które wpłyną do Organizatora po dniu 30 grudnia 2011 r Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie Konkursu Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie laureata Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagród głównych oraz za faktyczną możliwość skorzystania przez zwycięzców z nagród, w tym z przyczyn leżących po stronie uczestnik Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania firm kurierskich, operatorów komórkowych, jak również za działania uczestników Dane osobowe uczestników Konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych jest EURO RSCG Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 11. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu pod nazwą Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną oraz cel marketingowy. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

5 7.7. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym skrócenia, wydłużenia trwania Konkursu, rozszerzenia listy sklepów, w których dostępne będą produkty uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, jak również do braku rozstrzygnięcia Konkursu w razie nienadesłania wystarczającej liczby zgłoszeń, bądź niskiego poziomu zgłoszeń W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu, podejrzenia Organizatora, że Uczestnik podejmuje działania nieuczciwe bądź sprzeczne z prawem, albo w sposób nieuczciwy lub sprzeczny z prawem, bądź Regulaminem podejmuje działania zmierzające do poprawy swoich szans w Konkursie, bądź zmiany wyniku Konkursu, Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Konkursu, usunięcia kwestionowanych zgłoszeń danego Uczestnika z Konkursu, a jeżeli uczestnik został nagrodzony, nagroda wygrana przez danego Uczestnika przepada, a Organizator jest uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, zgodnie ze wskazaniem jury konkursowego, bądź pozostawienia nagrody we własnej dyspozycji. al. Kasprowicza 85, Wrocław ul. Jemiołowa 42a, Wrocław (w Pasażu Grunwaldzkim, poziom -1) pl. Grunwaldzki 22, Wrocław ul. Św. Wincentego 1, Wrocław Supersam Zacisze al. Kochanowskiego 33, Wrocław Delikatesy Wielka Wyspa ul. Olszewskiego 79, Wrocław Delikatesy Kokos ul. Kasprowicza 1c, Wrocław Sam spożywczy Pętelka ul. Mickiewicza 100, Wrocław Sam spożywczy "Sępolno" ul. Walerego Sławka 11, Wrocław Sam spożywczy "Karłowice", ul. Syrokomli Wrocław Sam spożywczy ul. Leszczyńskiego 4, Wrocław ul. Jedn. Narodowej 169, Wrocław ul. Daszyńskiego 37/39, Wrocław ul. Nowowiejska 77/81, Wrocław Sklep AGD ul. Olszewskiego 73, Wrocław ul. Osobowicka 137, Wrocław Wykaz placówek sieci Społem PSS Północ Załącznik nr 1 biorących udział w konkursie Sięgnij po E

REGULAMIN KONKURSU "VIP'owska promocja Carlsberga" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU VIP'owska promocja Carlsberga I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "VIP'owska promocja Carlsberga" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "VIP'owska promocja Carlsberga" zwanego dalej Konkursem, jest Carlsberg Polska Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne

Regulamin promocji. 600 sklepów Delikatesów Centrum. 1. Warunki Ogólne Regulamin promocji 600 sklepów Delikatesów Centrum 1. Warunki Ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą 600 sklepów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko.

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko. 1.2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Walentynki z Wawelem

REGULAMIN KONKURSU. Walentynki z Wawelem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Walentynki z Wawelem 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Walentynki z Wawelem, zwanego dalej: Konkursem, jest Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wawel na Walentynki

REGULAMIN KONKURSU Wawel na Walentynki REGULAMIN KONKURSU Wawel na Walentynki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wawel na Walentynki, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade

REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą Okocim on trade dalej zwanego Konkursem. 1.2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU MAGAZYNU GLAMOUR WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z SZÓSTEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT RUNWAY - 2 EDYCJA I.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU WYTYPUJ KTO ODPADNIE Z DRUGIEGO ODCINKA PROGRAMU PROJECT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przepis na grilla

REGULAMIN KONKURSU Przepis na grilla REGULAMIN KONKURSU Przepis na grilla I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Przepis na grilla, zwanego dalej: Konkursem, jest Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs

Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs Regulamin konkursu Ostatkowy konkurs OKOCIM, 19 JANUARY 2017 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Ostatkowy konkurs. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Z Kaktusem do Legolandu (dalej: Konkurs) jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade

REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade REGULAMIN KONKURSU Okocim on trade 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą Okocim on trade dalej zwanego Konkursem. 1.2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Nasze najfajniejsze chwile (zwany dalej Konkursem) jest Centrum Turystyki Oskar, ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej Konkurs ) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU Ferie (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Ferie 2017 (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Ferie 2017 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast!

Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast! Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast! 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Aktywne wakacje z Viscoplast! zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM

Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM Regulamin konkursu LATO PEŁNE KOMPLEMENTÓW Z GARNIEREM I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja New Look Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo