REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU SIĘGNIJ PO E W SWOIM SKLEPIE I ZABŁYŚNIJ PRZED RODZINĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną, zwanego dalej Konkursem jest EURO RSCG Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 11, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00-zł., NIP: , REGON: , zwana dalej Organizatorem Fundatorem nagród w konkursie jest firma PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-791), przy ul. Chocimskiej 17, zwana dalej "Fundatorem" Konkurs trwać będzie od 22 sierpnia 2011 r. do 30 października 2011 r., przy czym zgłoszenia w Konkursie przyjmowane będą od 1 sierpnia 2011 r. godz. 00:00:00 do 30 października 2011 r. godz. 23:59:59 włącznie Konkurs prowadzony będzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym produkt, którego nabycie uprawnia do uczestnictwa w Konkursie, dostępny będzie w sklepach sieci Społem PSS Północ (wykaz placówek w załączniku nr 1). Objęcie Konkursem sklepów równoznaczne jest z zapewnieniem przez nie dostępności produktów, których zakup uprawnia do uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za chwilowy brak bądź wyczerpanie się zapasów produktów uprawniających do udziału w Konkursie w powyżej określonych sklepach W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz PZ Cussons Polska S.A., a także członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo i małżonkowie pracowników oraz osób wymienionych), podobnie jak pracownicy innych podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji Konkursu na zlecenie Organizatora, w tym pracownicy sieci Społem PSS Północ Przystąpienie do Konkursu poprzez spełnienie warunków opisanych w punkcie II. jest równoznaczne z akceptacją Regulamin Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych nabywających produkty, o których mowa w ust lit a), jako konsumenci, w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, które spełniają niżej wymienione kryteria uczestnictwa: a) w terminie od 22 sierpnia 2011 r. do 30 października 2011 r. włącznie zakupią w sklepie sieci Społem PSS Północ działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 3 produkty oznaczone znakiem towarowym E, których producentem jest firma PZ Cussons Polska S.A. stanowiące produkt uprawniający do uczestnictwa w Konkursie, zwany dalej Produktem; nabycie 3 produktów E upoważnia do wysłania jednego SMS-a w Konkursie; Każdy z uczestników Konkursu może wziąć w nim udział tyle razy, ile razy uprzednio spełni warunki uczestnictwa w Konkursie z tym że jednorazowe nabycie produktów objętych Konkursem (udokumentowane jednym dowodem zakupu) uprawnia do wysłania tylko jednego SMS-a, nawet jeżeli łączna ilość zakupionych produktów stanowi wielokrotność 3 sztuk. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie więcej razy powinien dokonać kolejnych odrębnych zakupów 3 produktów potwierdzonych odrębnymi paragonami. b) w terminie od 22 sierpnia 2011 r. godz. 00:00:00 do 30 października 2011 r. godz. 23:59:59 włącznie prześlą za pośrednictwem telefonu komórkowego na numer dedykowanej do obsługi Konkursu bramki SMS: (koszt wysłania SMS 0,5 PLN netto, 0,62 zł. brutto) wiadomość tekstową SMS. Wiadomość ta musi się rozpoczynać się od prefix u 31 i zawierać numer paragonu oraz dokończenie zdania konkursowego Kiedy sięgam po E to..., w formacie: 31.NUMERPARAGONU.dokończenie zdania konkursowego, przy czym akceptowanymi separatorami między prefix em a numerem paragonu oraz między numerem paragonu a

2 odpowiedzią będzie kropka (.), przecinek (,), podkreślnik (_) i spacja ( ); odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z prefixem i numerem paragonu musi być zawarta (zmieścić się) w treści jednej wiadomości SMS (łącznie maksymalnie 160 znaków wliczając spacje i znaki przestankowe i musi zawierać polskie znaki); W Konkursie nie biorą udziału zgłoszenia nie zawierające treści, o której mowa w pkt 2.1 pkt b) lub zawierające nieprawidłową bądź niekompletną treść. c) posiadają dowód zakupu (paragon) Produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie nabytego w okresie od 22 sierpnia 2011 r. do 30 października 2011 r., przy czym dowód zakupu musi posiadać identyfikowalną i czytelną datę i godzinę nabycia tego produktu i data ta i godzina muszą być chronologicznie wcześniejsze niż data i godzina zgłoszenia SMS opisanego w punkcie 2.1. podpunkt b., dowód zakupu musi zawierać informację potwierdzającą fakt nabycia Produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie jest potwierdzone generowaną automatycznie bezpłatną zwrotną wiadomością SMS na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie Zgłoszenia mogą być wysyłane tylko z telefonu komórkowego, przy czym z tego samego numeru telefonu komórkowego zgłoszenia mogą być wysyłane przez nieograniczoną liczbę uczestników, z których każdy identyfikowany jest innymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania), o ile osoby te nie są wyłączone z udziału w Konkursie z przyczyn określonych w Regulaminie (ust. 1.4) Zwycięzcami Konkursu zostaną uczestnicy, którzy nadeślą zgłoszenia zawierające dokończenie odpowiedzi na pytanie konkursowe ocenione następnie najwyżej przez jury Konkursu, w którego skład wchodzą trzej pracownicy Organizatora przy czym odpowiedzi będą analizowane i oceniane po zakończeniu konkursu tj. od dnia 30 października 2011 r Jury Konkursu wybiera zwycięskie zgłoszenia w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe, ich atrakcyjności i poczucia humoru. Decyzja podjęta przez Jury jest ostateczna i nie podlega zakwestionowaniu. Jury decyduje o przyznaniu kolejnych rodzajów nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie. Jury jest uprawnione do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych regulaminem nagród, w przypadku, gdy poziom zgłoszeń jest niski, albo liczba zgłoszeń jest niewystarczająca do rozdysponowania wszystkich nagród Obrady jury Konkursu i wybór zwycięskich zgłoszeń odbywać się będą w terminie do 14 dni roboczych liczonych od daty zakończenia Konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w terminie 72 godzin od chwili podjęcia decyzji przez Jury konkursowe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem, z którego dokonane zostało zwycięzkie zgłoszenie do Konkursu Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność względem Organizatora za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi prawa do korzystania z treści zgłoszonych do Konkursu na zasadzie licencji przez czas nieokreślony, bez ograniczenia terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik oświadcza, że treść jego odpowiedzi nadesłanej w Konkursie jest przejawem jego osobistej oryginalnej twórczości, nie była dotychczas nigdzie publikowana. Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich wskutek naruszenia praw tych osób, w tym w szczególności praw autorskich bądź innych praw osobistych w związku z jego zgłoszeniem w Konkursie, w tym w związku z wykorzystaniem treści nadesłanej odpowiedzi. Odpowiedzi nie mogą zawierać treści i stwierdzeń sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego, albo takich które mogłyby zostać uznane za obraźliwe, wulgarne, niemoralne, dyskryminujące, naruszające dobre imię bądź dobra osobiste innych osób, w tym Organizatora. Zgłoszenia zawierające treści tego rodzaju będą usuwane z Konkursu i nie będą podlegały ocenie jury konkursowego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają zgłoszenia SMS. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za

3 prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu. III. NAGRODY 3.1. Nagrodami w Konkursie są: a) nagroda główna I stopnia w postaci telewizora Panasonic o wartości 2091,00 zł. brutto. b) nagroda II stopnia w postaci pralki Samsung WF 9702 N5V o wartości 1045,50 zł. brutto. W całym Konkursie przewidziana jest następująca liczba nagród: 1 (słownie: jedna) nagroda I stopnia, 3 (słownie: trzy) nagrody II stopnia Nagroda nie podlega wymianie na jej równowartość pieniężną, bądź inną nagrodę rzeczową. Uczestnik nie ma prawa do zastrzeżenia szczególnych cech nagrody, jak również nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę Do nagrody, której wartość przekracza zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, Fundator dodaje nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej i z łącznej wartości tak ustanowionej nagrody potrąca ryczałtowy podatek dochodowy, którego jest płatnikiem. Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty nagrody pieniężnej, gdyż jej wartość jest w całości przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od nagrody Jeden Uczestnik (osoba fizyczna) może wygrać jedną nagrodę w Konkursie (jedną nagrodę główną albo jedną nagrodę kolejnego stopnia). Jeżeli Uczestnik uzyska prawo do większej liczby nagród, wydana mu zostanie tylko jedna nagroda, do której prawo uzyskał najwcześniej, a pozostałe nagrody nie będą mu wydane Niewydane nagrody zostają w dyspozycji Fundatora Nagrody będą eksponowane przez czas trwania Konkursu w sklepach sieci PSS Północ. IV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 4.1. Uczestnik, który uzyskał prawo do nagrody, zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 72 godzin pod numerem telefonu komórkowego, z którego nadeszło zgłoszenie. W trakcie rozmowy laureat zostanie poproszony o: a) podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację zwycięzcy podczas odbioru nagrody: imię, nazwisko, adres pocztowy, b) wybór miejsca i terminu odbioru nagrody, przy czym odbiór nagrody nastąpi w miejscu wskazanym przez Organizatora, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a termin odbioru zostanie potwierdzony indywidualnie między zwycięzcą a Organizatorem, c) przesłanie dowodu (paragonu) potwierdzającego zakup Produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie, przy czym zwycięzca będzie miał 7 dni na dostarczenie skanu lub zdjęcia paragonu na adres podany w trakcie rozmowy lub dostarczenie oryginału paragonu pocztą na adres Organizatora (EURO RSCG MARKETING HOUSE Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa) z dopiskiem Sięgnij po E PSS Północ. Do skanu, zdjęcia paragonu lub oryginału paragonu uczestnik powinien dołączyć dane: numer telefonu komórkowego, z którego nadesłano zgłoszenie, imię, nazwisko, adres. Dla paragonów przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego. Jeśli data stempla mieści się w czasie 7 dniu od daty rozmowy, paragon przesłany w ten sposób uznany zostaje za ważny. Organizator oczekuje 14 dni na nadejście paragonu przesłanego pocztą. Po tym terminie uznaje się, że paragon nie został wysłany w wymaganym terminie. Numer przesłanego dowodu zakupu (paragonu) musi być zgodny z numerem paragonu podanym w zgłoszeniu konkursowym (sms) W przypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z przyczyn niezależnych od Organizatora, pomimo podjęcia co najmniej trzech prób w odstępach nie mniejszych niż 2

4 godziny, lub odmowy przez zwycięzcę podania danych osobowych, lub nieuzgodnienia miejsca odbioru nagrody, lub odmowy przesłania dowodu zakupu, albo nieprzesłania albo przesłania po wymaganym terminie dowodu zakupu, zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. W razie niepodejmowania rozmowy telefonicznej przez zwycięzcę uznaje się próbę połączenia telefonicznego za nieudaną po co najmniej 5 sygnałach telefonicznych oczekiwania na podjęcie rozmowy Utrata prawa do otrzymania nagrody skutkuje pozostawieniem nagrody w dyspozycji Fundatora. V. WYDANIE NAGRÓD 5.1. Warunkiem wydania nagrody jest: a) przesłanie w ciągu 7 dni od dnia rozmowy telefonicznej skanu/zdjęcia lub oryginału dowodu (paragonu) potwierdzenia zakupu produktu uprawniającego do uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z brzmieniem punktu 2.1. podpunkt c. i punktu 4.1. podpunkt c), 5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem nagrody, w tym również zmianę numeru telefonu komórkowego, która uniemożliwi kontakt ze zwycięzcą. VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przez cały czas trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od daty wydania nagrody pod adresem Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, niemniej Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które wpłyną do Organizatora po dniu 30 grudnia 2011 r Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie Konkursu Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie laureata Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagród głównych oraz za faktyczną możliwość skorzystania przez zwycięzców z nagród, w tym z przyczyn leżących po stronie uczestnik Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania firm kurierskich, operatorów komórkowych, jak również za działania uczestników Dane osobowe uczestników Konkursu są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 ze. zm). Administratorem danych osobowych jest EURO RSCG Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), przy ul. Marynarskiej 11. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie Konkursu pod nazwą Sięgnij po E w swoim sklepie i zabłyśnij przed rodziną oraz cel marketingowy. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

5 7.7. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagród Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności do zmiany terminów wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym skrócenia, wydłużenia trwania Konkursu, rozszerzenia listy sklepów, w których dostępne będą produkty uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, jak również do braku rozstrzygnięcia Konkursu w razie nienadesłania wystarczającej liczby zgłoszeń, bądź niskiego poziomu zgłoszeń W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu, podejrzenia Organizatora, że Uczestnik podejmuje działania nieuczciwe bądź sprzeczne z prawem, albo w sposób nieuczciwy lub sprzeczny z prawem, bądź Regulaminem podejmuje działania zmierzające do poprawy swoich szans w Konkursie, bądź zmiany wyniku Konkursu, Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Konkursu, usunięcia kwestionowanych zgłoszeń danego Uczestnika z Konkursu, a jeżeli uczestnik został nagrodzony, nagroda wygrana przez danego Uczestnika przepada, a Organizator jest uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, zgodnie ze wskazaniem jury konkursowego, bądź pozostawienia nagrody we własnej dyspozycji. al. Kasprowicza 85, Wrocław ul. Jemiołowa 42a, Wrocław (w Pasażu Grunwaldzkim, poziom -1) pl. Grunwaldzki 22, Wrocław ul. Św. Wincentego 1, Wrocław Supersam Zacisze al. Kochanowskiego 33, Wrocław Delikatesy Wielka Wyspa ul. Olszewskiego 79, Wrocław Delikatesy Kokos ul. Kasprowicza 1c, Wrocław Sam spożywczy Pętelka ul. Mickiewicza 100, Wrocław Sam spożywczy "Sępolno" ul. Walerego Sławka 11, Wrocław Sam spożywczy "Karłowice", ul. Syrokomli Wrocław Sam spożywczy ul. Leszczyńskiego 4, Wrocław ul. Jedn. Narodowej 169, Wrocław ul. Daszyńskiego 37/39, Wrocław ul. Nowowiejska 77/81, Wrocław Sklep AGD ul. Olszewskiego 73, Wrocław ul. Osobowicka 137, Wrocław Wykaz placówek sieci Społem PSS Północ Załącznik nr 1 biorących udział w konkursie Sięgnij po E

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo