Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocz tki saneczkarstwa w Galicji (1900 1914)"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Kultura Fizyczna 2013, t. XII, nr 2 Pawe KRÓL * Waldemar NADOLSKI ** Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( ) Streszczenie Saneczkarstwo po raz pierwszy na ziemiach polskich pojawi o si w Krakowie i Zakopanem na pocz tku XX wieku, oko o 1900 r. Inicjatorami rozwoju sportu saneczkowego byli prof. Henryk Jordan i dr Eugeniusz Piasecki, wówczas 28-letni absolwent medycyny Uniwersytetu Jagiello skiego. Eugeniusz Piasecki by kontynuatorem i zwolennikiem idei prof. Henryka Jordana. Zapozna si z rozwojem ró nych dyscyplin sportowych uprawianych w parku Jordana w Krakowie. Po studiach przebywa krótko w Wiedniu. M odo sp dzi w Zakopanem, gdzie prowadzi m.in. Zak ad Ortopedyczny, w którym realizowa gimnastyk higieniczn. W sierpniu 1900 r. wyg osi prelekcje na temat rozwoju sportu, taternictwa i turystyki w kurorcie, opublikowane w miejscowej prasie. S owa kluczowe: Galicja, kultura fizyczna, saneczkarstwo, pocz tki saneczkarstwa. Eugeniusz Piasecki w kolejnym referacie w grudniu 1900 r. O sporcie niegowym wskaza na prawdziwego pioniera saneczkarstwa w Polsce prof. Henryka Jordana, który u podstawy kopca Ko ciuszki w Krakowie zje d a na saneczkach wraz z m odzie rzemie lnicz : po g adko uje d onej powierzchni niegu ca y szereg ma ych saneczek sunie w asnym ci arem, niezaprz ony w konie. Na ka dej siedzi jeden lub kilku ludzi i hamuje szalony p d, dotykaj c ziemi ko cami stóp 1. Artyku dra Eugeniusza Piaseckiego zainspirowa elit zakopia skiej spo- eczno ci do podj cia stara o utworzenie stowarzyszenia sportowego w uzdrowisku. Pierwsze próby zorganizowania w lutym 1901 r. klubu sportowego, podj te przez Zwi zek Przyjació Zakopanego, by y nieudane 2. Dopiero w listopadzie tego roku za o ono Towarzystwo Sportowe w Zakopanem, które zaj o si * Dr, Wydzia Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. ** Dr, Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Nowym S czu. 1 E. Piasecki, O sporcie niegowym, Przegl d Zakopia ski 1900, nr 50, s Do zwolenników sportu!, Przegl d Zakopia ski 1901, nr 4, s. 28; nr 5, s. 37.

2 28 Pawe KRÓL, Waldemar NADOLSKI g ównie urz dzaniem lizgawki. W 1902 r. praktykowano równie jazd na saneczkach: amatorów zimowych zabaw na powietrzu nie brak w Zakopanem. Garstka ich urz dzi a sobie zje d anie na saneczkach z góry. Wybrano jednak miejsce (w Modrzejowie) tak dalece niefortunne, e w jednym tygodniu nast pi o 5 wypadków 3. Krótko jednak trwa a o ywiona dzia alno Towarzystwa Sportowego pod koniec 1902 r. znacznie ograniczy o swoj aktywno z powodu wyjazdu z Zakopanego jego inicjatora Jana Szyma skiego 4. O rozwoju sportów zimowych w Zakopanem w 1903 r. informowa korespondent Nowej Reformy : od dwóch lat bawi tu przez zim mnóstwo pierwszorz dnych rodzin polskich, wol tu jecha ni za granic. Wyrobi o si ywe po ycie towarzyskie, zakwit y sporty zimowe, a w szczególno ci sport saneczkowy. Mo e nigdzie w Europie nie ma tak wspania ego toru na saneczki szwajcarskie, jak na przestrzeni z Ku nic do Muzeum Cha ubi skiego i dalej. Hrabia Zamoyski, nader yczliwie usposobiony dla tego sportu, zamierza, jak s yszymy, urz dzi w jak najkrótszym czasie odpowiedni tor z Ku nic, aby sankarze i nadobne sankarki nie byli nara eni na wymijanie wozów i ewentualne wypadki 5. Dopiero oko o 1905 r. pierwsze sanki sportowe sprowadzono do Lwowa. Popularyzacj tej dyscypliny od 1906 r. zaj o si Towarzystwo Zabaw Ludu i M odzie y (przekszta cone pó niej w Towarzystwo Zabaw Ruchowych). Zorganizowa o ono 14 stycznia 1906 r. pierwsze we Lwowie zawody saneczkowe 6. W kolejnych latach organizacj zawodów saneczkowych we Lwowie zajmowa y si stowarzyszenia i kluby sportowe, m.in. AZS, Czarni, Pogo i Znicz. Spotkania pi karskie sportowców lwowskich w Krakowie w czerwcu i wrze- niu 1906 r. oraz patronat sportowy Henryka Jordana nad tymi o rodkami zaowocowa y rozwojem kilku dyscyplin sportowych w grodzie Kraka, w tym m.in. saneczkarstwa. Redaktor krakowskiego Czasu w listopadzie 1907 r. pisa : Cracovia ma wnie na r ce pana prezydenta memoria w sprawie rozwini cia sportu zimowego w Parku dra Jordana, mo na si spodziewa, e miasto nie odmówi poparcia m odym zwolennikom sportu. B dzie tu chodzi o o wyasygnowanie niewielkiej kwoty na sprawienie saneczek i rennwolfów 7 do Parku, a jestem przekonany, e znajdzie si wiele osób, którzy na ten cel nie posk pi datków i przyjd z pomoc materialn 8. Autor artyku u zapewni, e w nied ugim czasie, staraniem Cracovii, jedna z firm krakowskich zaprezentuje ró nego rodzaju saneczki systemu Lappland, w tym i rennwolfy Przegl d Zakopia ski 1902, nr 10, s. 96. Przegl d Zakopia ski 1902, nr 50, s Z pod Giewontu, Nowa Reforma 1903, nr 34, s. 1. Kurjer Lwowski 1906, nr 12, s. 3; S owo Polskie 1906, nr 19, s. 5. Rennwolfy wilki to odmiana saneczek, na których jazda odbywa a si w pozycji stoj cej. Czas 1907, nr 276, s. 3. Tam e.

3 Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( ) 29 W Sokalu na Wo yniu, w jednym z wi kszych miast Galicji, m odzie gimnazjalna uprawia a saneczkarstwo ju zim 1907/1908 r. Szko a zakupi a dwoje sanek na 6 i 4 osoby 10. W 1909 r. uczniowie uprawiali saneczkarstwo na wzgórzach nad Bugiem. Gimnazjum dysponowa o o mioma saneczkami, w tym sze- cioma typu rennwolf 11. Sport saneczkowy na pocz tku XX wieku rozwin si tak e w Bielsku (Bielitz), które by o zamieszkiwane g ównie przez ludno niemieck 12. W roku szkolnym 1907/1908 w sprawozdaniu szkolnym Gimnazjum w Bielsku odnotowano po raz pierwszy fakt, e m odzie ch tnie korzysta a z jazdy saneczkami. Nie wiadomo, czy te pierwsze próby saneczkarskie w ród m odzie y by y wynikiem wspó pracy z bielsk sekcj Beskidensverein za o on w 1907 r., chocia wiele na to wskazuje. Owa sekcja, a w a ciwie Zimowy Klub Sportowy (Wintersportclub Bielitz-Biala des Beskidensvereines) propaguj cy sporty zimowe, g ównie narciarstwo prowadzi dzia alno w ród l skich i ma opolskich Niemców 13. Sport saneczkowy w Galicji zacz si rozwija równie w innych miejscowo ciach. W 1908 r. saneczkarstwo uprawiano w Zakopanem na stokach Guba- ówki. Mia o to zwi zek z dzia alno ci Zakopia skiego Oddzia u Narciarzy Towarzystwa Tatrza skiego i jego wspó za o yciela Mariusza Zaruskiego, który czyni starania o wybudowanie w Zakopanem toru bobslejowego 14. Do Zakopanego na pocz tku lutego 1909 r. przyby a ponad 100-osobowa wycieczka ogniska nauczycielskiego z Krakowa. Wycieczka po czona by a z uprawianiem sportów zimowych, w tym i saneczkarstwa 15. Zainteresowanie pobytem w Zakopanem ros o zw aszcza w okresie wi tecznym. W trakcie wi t Bo ego Narodzenia w 1909 r. do Zakopanego przybyli sportowcy z ró nych stron Polski, uroki kurortu doceni a prasa: dla amatorów sportu saneczkowego nie brak w Zakopanem d ugich i urozmaiconych terenów, o wielkim niejednokrotnie spadzie. Na Guba ówce, dzi ki subwencji Krajowego Zwi zku Turystycznego, utrzymywany jest sta y tor saneczkowy, który tak pod wzgl dem swej d ugo ci, jak i doskona o ci po o enia nie ust puje najlepszym torom zagranicznym II sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum w Sokalu za rok szkolny 1907/08, Sokal 1908, s III sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum w Sokalu za rok szkolny 1908/09, Sokal 1909, s Na podstawie: Der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910 in Schlesien, Troppau 1912, ludno Bielska mówi ca w domu j zykiem niemieckim stanowi a 81,5% wszystkich mieszka ców Bielska. Podobne szacunki podawano w polskiej prasie, przyznaj c, e w Bielsku w 1910 r. mieszka o tylko 13% Polaków: Ilustrowany Kuryer Codzienny 1911, nr 291, s Jahresbericht des k. k. Staats-gymnasiums in Bielitz für das Schuljahr 1907/08, Bielitz, s K. Szujecki, Pocz tki sportów zimowych, ród o: artykuy/sport/108-pocztki-sportow-zimowych [stan z ]. 15 Kurjer Lwowski 1909, nr 40, s Nowo ci Illustrowane 1909, nr 52, s. 7.

4 30 Pawe KRÓL, Waldemar NADOLSKI Ponadto saneczkarstwo uprawiano rekreacyjnie jak i coraz cz ciej wyczynowo na drodze do Ku nic. Fot. 1. Wycieczki narciarskie i saneczkowe do Ku nic i Kalatówek w 1909 r. w Zakopanem ród o: Nowo ci Illustrowane 1909, nr 52, s. 7. Nieco pó niej saneczkarstwo dotar o do Krynicy. Sta o si to za spraw cz onków lwowskiego Karpackiego Towarzystwa Narciarskiego, którzy w latach w drowali na nartach w pa mie Jaworzyny i Radziejowej. Byli oni jedynymi w tym czasie narciarskimi odkrywcami gór w okolicach Krynicy. By mo e saneczkarstwo po raz pierwszy zago ci o tam w 1909 r. 17 Uprawiane by o na okolicznych wzniesieniach. Rozkwit sportów zimowych w kurorcie, w tym i saneczkarstwa, nast pi dzi ki doprowadzeniu linii kolejowej do Krynicy w 1911 r., dzia alno ci prelekcyjnej m.in. Kazimierza Hemmerlinga i inicjatywie tamtejszego lekarza, w a ciciela Zak adu Hydropatycznego, dra Henryka Ebersa 18. Dopiero pod koniec 1909 r. w Krakowie urz dzono tor saneczkowy o d ugo- ci 700 m na Woli Justowskiej. Jego wad by a zbyt du a odleg o od centrum 17 W. Nadolski, Wychowanie fizyczne i sport na Ziemi S deckiej w latach , Nowy S cz 2007, s Od wielu lat powszechnie uwa a si Krynic za kolebk saneczkarstwa w Polsce, co jednak nie jest prawd. Informacje te pochodz z wielu stron internetowych. Ich ród em mog y by m.in. nieprawdziwe informacje oraz b dna interpretacja samego artyku u pt. 70-letnie tradycje saneczkarstwa, Dziennik Polski 1979, nr 29, s. 6, omawiaj cego pocz tki sportu saneczkowego w naszym kraju. Nieprawdziwa jest informacja, e pierwsza sekcja saneczkowa powsta a w 1909 r. By mo e autor artyku u mia na my li Towarzystwo Saneczkowe w Krakowie. Przed I wojn wiatow aden klub czy stowarzyszenie sportowe nie posiada o odr bnej sekcji saneczkowej. Funkcjonowa y one w ramach sekcji sportów zimowych lub sekcji narciarskich. 18 W. Nadolski, Wychowanie fizyczne, s

5 Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( ) 31 miasta, a przewo enie saneczek np. w tramwaju bez dodatkowej op aty by o niedozwolone. Projektowany by równie kolejny tor w Krakowie o d ugo ci 350 m na Sikorniku. Pierwszy z wymienionych torów powsta z inicjatywy bli- ej nieokre lonego Towarzystwa Saneczkowego, drugi mia powsta ze rodków Zwi zku Turystycznego. W zwi zku z tym Cracovia zrezygnowa a z wybudowania w asnego toru saneczkowego, tak e z powodu wysokich kosztów inwestycji 19. W 1909 r. w okolicach Bielska drewniana chata (Rodelhütte lub Stefanka) na szczycie Koziej Góry (683 m n.p.m.) zosta a zaadaptowana przez Komitet Popierania Ruchu Turystycznego na potrzeby sportu saneczkowego i udost pniona amatorom sportów zimowych, którzy zim mogli znale tu doskona e warunki do uprawiania saneczkarstwa. Fot. 2. Schronisko na Koziej Górze (Rodelhütte) i pocz tek toru saneczkowego przed I wojn wiatow ród o: T. Biesik, Schroniska górskie na starej pocztówce i fotografii, Beskid Ma y, l ski i ywiecki, Bielsko-Bia a Przy samym schronisku usytuowany by pocz tek toru saneczkowego, koniec za znajdowa si przy restauracji Emmerhof w Cyga skim Lesie. Sanki mo na by o wypo yczy w schronisku i zjecha a do restauracji, sk d transportowane by y z powrotem do schroniska. Ca o trasy liczy a od 2300 do 3000 m, nie cis o spowodowana by a tym, e ró ne ród a podawa y rozbie ne informacje o d ugo ci toru 20. Z pewno ci tor by jednym z d u szych obiektów w tym czasie, na których startowali polscy zawodnicy. W 1910 r. prasa lwowska 19 Przegl d Sokoli 1909, nr 23, s Kozia Góra, czyli schronisko na Stefance, ród o: [stan z ]; Czy tor saneczkowy w Cyga skim Lesie musi niszcze?, ród o: gazeta.pl/bielskobiala/1,88025, ,czy_tor_saneczkowy_w_cyganskim_lesie_musi_niszczec.html#ixzz2leoiyvsy [stan z ].

6 32 Pawe KRÓL, Waldemar NADOLSKI informowa a o odbywaj cych si tam zawodach. Wed ug relacji tor liczy wówczas 2300 m i posiada siedem ostrych krzywizn. W zawodach startowa o 81 zawodników, w tym równie polscy zawodnicy. W zawodach jedynek panów najlepszy rezultat wynosi 4.11, w ród kobiet Najlepsza dwójka osi gn a rezultat 4.06,4, drugie miejsce w tej konkurencji zaj li Polacy z czasem Niestety prasa nie poda a nazwisk ani zwyci zców zawodów, ani startuj cych w nich sportowców polskich. Podsumowano jednak, e tor zbudowany by wed ug najnowszych wymogów sportowych, nadaj cy sposobno do emocyjnej a bezpiecznej jazdy 21. Tak e w Zakopanem sezon saneczkowy 1910 r. znajdowa si w pe ni, sanki i narty mkn jedne za drugimi, a nie brak na nich oprócz m odych i u miechni tych twarzy, tak e i osób starszych, które równie oddaj si temu sportowi 22. Na amach Kurjera Lwowskiego korespondent gazety z Zakopanego wyg osi apel, w którym stwierdzi, e sport saneczkowy bardzo si rozwija, jak równie jazda na ski i wobec tego warto by pomy le o za o eniu fabryki wyrobu saneczek i nart w kraju, które teraz z Davos albo z Czech do nas wagonami sprowadzaj. Sport saneczkowy rozszerza si na ca y kraj, wi c zaspokojenie potrzeb tego sportu krajowym wyrobem by oby najw a ciwsze, przez co wiele tysi cy koron pozosta oby w kraju 23. Kraków od jesieni 1909 roku posiada tylko jeden tor saneczkowy, którego w a cicielem by o Towarzystwo Saneczkowe. Dla cz onków Cracovii udost pnia o tor bezp atnie w poniedzia ki, co by o znacznym udogodnieniem, gdy obiekt ten sporo kosztowa, wst p dla obcych wynosi 2 korony dziennie. Saneczkarze Cracovii, wspólnie z cz onkami krakowskiego AZS i krakowskiego ko a Karpackiego Towarzystwa Narciarskiego w okresie ferii wi tecznych wyjechali do Zakopanego 24, co zreszt skrupulatnie odnotowano w prasie: od tygodnia roj si przyleg e Zakopanemu Ku nice od saneczek i nart, na których liczni amatorzy nara aj nogi i r ce. Karnawa zupe nie nie daje si odczuwa wszyscy tak zaj ci saneczkami, wycieczkami, e ani czasu nie maj, ani ochoty do ta ca 25. AZS z Krakowa 27 lutego 1910 r. zorganizowa kolejn wycieczk saneczkowo-narciarsk do Zakopanego. Wzi o w niej udzia 15 narciarzy i narciarek oraz kilku saneczkarzy. Warunki pogodowe by y bardzo dobre. Saneczkarze nie 21 Kurjer Lwowski 1910, nr 91, s Kurjer Lwowski 1910, nr 55, s Kurjer Lwowski 1910, nr 81, s. 3; F. D ugoszewski, Krajowa Szko a Ko odziejsko-kowalska, Ziemia S decka 1914, nr 17, s. 4. Od roku szkolnego 1913/14 w grybowskiej Szkole Ko odziejsko-kowalskiej wykonywano sanki, bobsleje i skeletony, które jako ci nawet przewy sza y wyroby zagraniczne, zdobywaj c wiele nagród w konkursach. 24 Kurjer Lwowski 1910, nr 20, s Kurjer Lwowski 1910, nr 12, s. 2.

7 Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( ) 33 spodziewali si, e w Zakopanem zastan tak dogodne warunki do uprawiania tego sportu: na Kalatówkach znaleziono nieg doskona y i tu zosta a cz narciarzy i saneczkarze, którzy przez ca y dzie u ywali na doskona ych zjazdach do Ku nic 26. Fot. 3. Wycieczka AZS z Krakowa do Zakopanego w 1910 roku, wyci ganie saneczek na Kalatówki ród o: Nowo ci Illustrowane 1910, nr 10, s. 13. Sportowcy i amatorzy sportów zimowych w Krakowie w 1910 r. tak e nie pró nowali. Oblegane by y zw aszcza stoki Góry w. Bronis awy, Ska Panie skich i Góry Biela skiej. O popularno ci tej dyscypliny zimowej wiadczy cho by fragment tekstu z krakowskiego Czasu : dzie w dzie ci gn w te strony liczni amatorzy saneczek i nart, a droga wojskowa, prowadz ca od fortu na Kopca Ko ciuszki, a pod ko ció Norbertanek jest ulubionym terenem do zjazdów. Sport saneczkowy zna Kraków dopiero od dwóch lat, a dzisiaj sport ten liczy w Krakowie nie mniej zwolenników od footballu. Pod Kopcem Ko ciuszki znajduje si codziennie co najmniej 150 saneczek, a po o enie szosy na grzbiecie Góry w. Bronis awy pozwala na zjazdy nie tylko na szosie wojskowej doskonale w nieg zaopatrzonej przez wozy, ale i na zjazdy w kierunku Wis y i B o. Tu te prócz saneczek prywatnych spotyka si saneczki klubowe Cracovii, w ród których tzw. lenkev wielosiedzeniowy, zbli aj cy si typem do bobsleja, budzi powszechn sensacj 27. Saneczkarstwo w 1910 r. uprawiali równie sportowcy innego krakowskiego klubu sportowego Wis y 28. Na torze Towarzystwa Saneczkowego na Woli Justowskiej równie notowano du y ruch sportowy. Zorganizowano zawody 26 Nowo ci Illustrowane 1910, nr 10, s Czas 1910, nr 46, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1911, nr 19, s. 5.

8 34 Pawe KRÓL, Waldemar NADOLSKI bobslejowe. Podkre lano bardzo dobre wykonanie toru, lecz jako wad wskazywano, e by on raczej dostosowany do jazdy bobslejem ni saneczkami, gdy na ostatnich 300 metrach nabiera o si znacznej pr dko ci 29. W 1911 r. sport saneczkowy w rodowisku krakowskim uprawiali w dalszym ci gu sportowcy Cracovii, którzy u ywali torów naturalnych w okolicy Krakowa i organizowali wycieczki do Zakopanego 30. Zapewne korzystali równie z toru na stokach kopca Ko ciuszki znajduj cego si w lasku zwanym potocznie Sikornikiem. Jego zalety podkre la a kolejna krakowska gazeta, Ilustrowany Kuryer Codzienny : raz po raz zaje d aj automobile i eleganckie pojazdy, z których wysiada m odzie p ci obojga, w bia e opo cze sportowe odziana, i d wigaj c saneczki do sterowania tzw. bobsleighy pnie si na szczyt wzgórka, sk d za chwile b yskawicznie zje d aj na dó. To sport saneczkowy w Krakowie! 31 M odzie II Gimnazjum w Nowym S czu od pocz tku bra a udzia w wycieczkach Sekcji Narciarskiej nowos deckiego Oddzia u Towarzystwa Tatrza skiego Beskid, którego pocz tki si gaj 1906 roku. Oddzia w asne saneczki posiada ju w sezonie 1909/1910. Dzi ki staraniu dyrekcji II Gimnazjum w Nowym S czu, która w sezonie zimowym 1910/1911 zakupi a znaczn liczb saneczek do uprawiania sportów zimowych, uczniowie mogli rozwija swoje umiej tno ci nabywane podczas wycieczek TT Beskid 32. Nic nie wspominano o organizowanych zawodach, uczniowie uprawiali saneczkarstwo, tylko zje d aj c z pobliskich wzniesie w okolicach Nowego S cza 33. W a ciwie jedyna wzmianka o pocz tkach sportu saneczkowego w Nowym S czu pochodzi a z artyku u Gazety Poniedzia kowej z lutego 1911 r.: zima tegoroczna, cho krótka, zapisze si jako pami tna w historii sportów zimowych w naszym mie cie. W tym roku zacz to tu uprawia na wielk skal sport saneczkowy, ignoruj c jednocze nie lizgawk 34. Nowy S cz nie posiada oczywi cie toru saneczkowego, zjazdy o d ugo ci 1 km odbywa y si w niedalekim Zabe czu (obecnie dzielnica Nowego S cza) oraz we wsi Wysokie, oddalonej od miasta oko o 7 km 35. Saneczkarstwo uprawiano w roku szkolnym 1910/1911 równie w gimnazjum przemyskim. wiczenia w je dzie saneczkami odbywa y si pod kierunkiem instruktorów Soko a. Zaj cia prowadzono na torze drogi fortecznej wsi Lipowice pod Przemy lem Czas 1910, nr 46, s Czas 1911, nr 92, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1911, nr 15, s Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum II w Nowym S czu za rok szkolny 1910/11, Nowy S cz 1911, s Sprawozdanie z czynno ci Zarz du Oddzia u Towarzystwa Tatrza skiego Beskid w Nowym S czu za rok 1910, Pami tnik Towarzystwa Tatrza skiego, t. 32, Kraków 1911, s. XVIII. 34 Gazeta Poniedzia kowa 1911, nr 9, s Tam e. 36 Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum z wyk adowym j zykiem polskim w Przemy lu za 1911 rok, Przemy l 1911, s. 21.

9 Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( ) 35 W sezonie zimowym 1910/1911 coraz wi cej miejscowo ci galicyjskich rozwija o sport saneczkowy. Kolejn z nich by Sambor, mimo e brakowa o tam odpowiedniego toru saneczkowego, a dyrekcja gimnazjum nie widzia a potrzeby zakupu sanek dla swych uczniów 37. Ale saneczkarstwo by o tam bardzo popularne, o czym wiadczy a korespondencja Kurjera Lwowskiego : sport ten ma swoich gor cych zwolenników i gromadzi na stoku ulicy Jagiello skiej, obok fary, wieczorami setki m odzie y obojga p ci, która saneczkuje si do pó nej nocy bez przedsi brania odpowiednich rodków ostro no ci 38. M odzie cieszy skiego II Gimnazjum w roku szkolnym 1910/1911 uprawia a saneczkarstwo prawdopodobnie na torach bielskiego Beskidenverein. W ka dym razie saneczkarstwo w tej szkole cieszy o si znaczn popularno ci, przewy szaj c zdecydowanie narciarstwo. Spo ród wszystkich 306 uczniów II Gimnazjum 189 osób (ponad 61%) uprawia o saneczkarstwo. Najwi cej saneczkarzy wywodzi o si z III klasy 30, najmniej z VIII klasy 8 uczniów 39. Równie m odzie gimnazjalna z Rzeszowa w roku szkolnym 1910/1911 uprawia a saneczkarstwo mimo niedogodnego terenu. Uczniowie wykorzystywali pobliskie wzgórza na zjazdy saneczkami 40. Saneczkarstwo uprawiano wówczas tak e w Tarnowie, za tor saneczkowy s u y a aleja w ogrodzie strzeleckim. Sport saneczkowy w Gorlicach równie zyska sobie znaczne grono zwolenników. W korespondencji prasowej podkre lano: w najbli szej okolicy miasta mamy dobry tor, tote liczne rzesze m odzie y i starszych w druj tam, by skorzysta ze wspania ej zimy 41. W 1911 r. w dalszym ci gu Kraków, Lwów i Zakopane pozostawa y g ównymi arenami sportu saneczkowego. Du popularno ci cieszy a si droga do Ku nic w Zakopanem, która coraz cz ciej gromadzi a na starcie rzesze bobsleistów, rozwijaj cych pr dko oko o 60 km/h. By o to o tyle niebezpieczne, e zjazdy odbywa y si w okolicy, w której odbywa si normalny ruch uliczny 42. W roku szkolnym 1910/1911 m odzie gimnazjum bielskiego coraz energiczniej uprawia a saneczkarstwo. Po raz pierwszy w sprawozdaniu szko y wymieniono udzia uczniów poszczególnych klas w zawodach szkolnych. W ca ym roku szkolnym saneczkarstwo w tej szkole uprawia o 323 uczniów. Zjazdy odbywa y si pod opiek tamtejszych nauczycieli. W zawodach m odzie owych odbywaj cych si 12 marca 1911 r. na torze Steffansruhe-Emmerhof zwyci y Polatschek 37 Sprawozdanie kierownika filii c.k. Gimnazjum w Samborze za rok szkolny 1911/12, Sambor 1912, s Kurjer Lwowski 1911, nr 48, s Programm des Vereinigten k.k. Albrecht-Gymnasiums in Teschen fur das Schuljahr 1910/11, Teschen, s Kurjer Lwowski 1911, nr 81, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1911, nr 33, s Kurjer Lwowski 1911, nr 17, s. 4.

10 36 Pawe KRÓL, Waldemar NADOLSKI z IV klasy. Trzecie miejsce zaj Hans Vetter z tej samej klasy, z kolei Schwarz z V klasy zaj równie trzecie miejsce w jedynkach 43. Kolejny tor saneczkowy w okolicy Bystrej i Bielska powsta pod koniec 1911 r. Tor o d ugo ci 5 km i szeroko ci 3 m zosta wykonany z inicjatywy dzier awcy schroniska Klementynki na Szyndzielni 44. W tym czasie tor rozpoczynaj cy si na wysoko ci 1110 m n.p.m. uznawany by za jeden z najlepszych w kraju. Znajdowa si pod opiek Wintersportclub Bielitz-Biala des Beskidensvereines 45. M odzie z Gimnazjum w Bielsku bra a udzia w kolejnych zawodach saneczkarskich organizowanych przez Wintersportclub. Odby y si one 18 lutego 1912 r. na torze Steffansruhe- Emmerhof. Alfred Feuerstein z IV klasy zaj trzecie miejsce, a Hans Vetter z V klasy równie by trzeci w jedynkach 46. Powstaj ce coraz cz ciej tory saneczkowe w Galicji przyczynia y si do dalszego rozwóju sportu saneczkowego i bobslejowego. Na pocz tku 1912 r. Lwów posiada oficjalnie trzy tory saneczkowe znajduj ce si pod zarz dem sfer sportowych (TZR, Lechii i Pogoni ), dwa tory znajdowa y si w Krakowie i Bielsku. Tylko jeden tor na Guba ówce posiada o Zakopane, drugi w Ku nicach by zakazany dla u ytku saneczkarzy, chocia u ytkowany na dziko przez amatorów tego sportu. Nic zatem dziwnego, e coraz cz ciej domagano si wybudowania w Zakopanem toru saneczkowego z prawdziwego zdarzenia. Dotychczasowe zjazdy praktykowano z Ku nic, Kalatówek oraz Doliny Ko cieliskiej, ale w 1912 r. o adnym torze nie zd ono jeszcze pomy le ; naturalne za pochy o ci zgo a nie utrzymane, ur gaj najprymitywniejszym wymogom bezpiecze stwa, bariery czy wa y ochronne w miejscach nawet gro nych dla ycia ludzkiego nie istniej co przy samowoli jednostek wje d aj cych ko mi pod gór, oraz lekkomy lno ci ogó u, tworzy chaos nie do opisania 47. Wa nym wydarzeniem w rozwoju saneczkarstwa w Galicji w 1912 r. by o zorganizowanie zawodów saneczkowych w kolejnej podkarpackiej miejscowo- ci Ja le. Nic nie wiadomo o istniej cym tam torze saneczkowym oraz o organizacji samych zawodów, Ilustrowany Kuryer Codzienny poda tylko zwyci zców poszczególnych konkurencji. W ka dym razie zawody z nagrodami by- y bardzo interesuj ce i zgromadzi y du widowni. W rywalizacji par zwyci - yli L. Methówna z S. Siwikiem przed Steinhausówn z Z. Kosikiewiczem, 43 Jahresbericht des k.k. Staats-gymnasiums in Bielitz für das Schuljahr 1910/11, Bielitz, s Klementynka to nazwa pierwszego schroniska na Szyndzielni nazywanej wtedy Kamitzer Platte (Kamienicka P yta), wybudowanego w 1895 roku. Klementynka sp on a w momencie uroczystego otwarcia. Pó niej powsta o w 1897 roku schronisko pod Klimczokiem o wysokim standardzie pobytu. W pobli u schroniska, oprócz toru saneczkowego, znajdowa a si skocznia narciarska, co powodowa o znaczn popularno obiektu. 45 Ilustrowany Kuryer Codzienny 1911, nr 290, s Jahresbericht des k.k. Staats-gymnasiums in Bielitz für das Schuljahr 1911/12, Bielitz, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1912, nr 4, s. 7.

11 Pocz tki saneczkarstwa w Galicji ( ) 37 Goldschla ank z Steinhausem oraz M. Kurzówn z S. Kostkiewiczem. Ogólne zawody dwójek mieszanych zako czy y si równie sukcesem L. Methówny z S. Siwikiem przed Steinhausówn z Z. Kosikiewiczem. Kolejne miejsca zaj li: Goldschla anka z Steinhausem, Patlówna z Kranzem, Haubenstockówna z Alscherem, Kurzówna z J. Kurzem 48. W 1912 r. krakowskie wzgórza i tory saneczkowe, mniej lub bardziej oficjalnie oddane dla u ytkowników saneczkarstwa, prze ywa y totalne obl enie: drog ku B oniom ci gn setki sportowców, aby u y jazdy na saneczkach na Sikorniku Specjalny teren sportowy stanowi Planty, milcz cym zezwoleniem publiczno ci zarezerwowane dla naszych milusi skich 49. W tym samym roku w Gimnazjum w Bochni z inicjatywy tamtejszego nauczyciela prof. dra Gofrona powsta klub saneczkowy. Klub ten posiada 40 saneczek i 4 bobsleje, w czasie ferii zimowych organizowa wyjazdy saneczkarskie do Zakopanego, Ku nic, Kalatówek i Doliny Ko cieliskiej. W okolicy Bochni we wsi Kopaliny na drodze w kierunku Limanowej m odzie korzysta a z toru saneczkowego, którego pozazdro ci oby niejedno wi ksze miasto 50. W 1912 r. saneczkarstwo uprawiano w a ciwie wsz dzie, gdzie tylko by y dogodne warunki terenowe i klimatyczne, m.in. w Oczkowie ko o ywca. Mia tam miejsce zreszt bardzo gro ny wypadek, któremu uleg a arcyksi na Maria Teresa, ma onka arcyksi cia Karola Stefana. Na szcz cie operacja si powiod a i arcyksi na wróci a do zdrowia. Ten wypadek pokaza jednak, e sport saneczkowy, w którym cz stym wypadkom ulega a m odzie i dzieci, stanowi du- e niebezpiecze stwo tak e dla doros ych 51. Prasa galicyjska bardzo cz sto informowa a o wielu ci kich wypadkach i kontuzjach zawodników uprawiaj cych saneczkarstwo. Tragiczne wydarzenie mia o miejsce w lutym 1913 r. w Zakopanem. W wyniku wypadku bobslejowego zgin a jedna osoba, a dwie zosta y ranne 52. Zjazdy saneczkowe i bobslejowe odbywa y si tam wbrew zakazowi, który na wniosek tamtejszej Sekcji Narciarskiej obowi zywa od poprzedniego sezonu 53. W Bielsku 28 stycznia 1913 r. odby y si kolejne zawody saneczkarskie z udzia em 9 uczniów tamtejszego gimnazjum. Jeden z nich, Artur Pustowka z III klasy zaj trzecie miejsce. Organizatorem zawodów by Wintersportclub Bielitz-Biala des Beskidensvereines 54. Nast pne zawody zorganizowane zosta y 2 lutego 1913 r. na torze Steffansruhe-Emmerhof. W konkurencji m skich jedynek zwyci y Edmund Pechal z czasem 5.60 przed Oswaldem Antesem Ilustrowany Kuryer Codzienny 1912, nr 6, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1912, nr 8, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1912, nr 9, s Ilustrowany Kuryer Codzienny 1912, nr 16, s Kurjer Lwowski 1913, nr 69, s Kurjer Lwowski 1913, nr 72, s Jahresbericht des k.k. Staats-gymnasiums in Bielitz für das Schuljahr 1912/13, Bielitz, s. 68.

12 38 Pawe KRÓL, Waldemar NADOLSKI i Juliusem Deutschem 5.20,5. W jedynkach kobiet wygra a Grete Jacob z czasem 4.47 przed Hilde Kreis 7.10,5 i Louise Roy 10.28,5. Pierwsze miejsce w rywalizacji dwójek m skich zaj Gustav Kotschy z czasem 4.45, drugie miejsce zaj Franz Till 4.58,5, a trzecie Erwin Traubner 5.10,5. W konkurencji juniorów najlepszy okaza si Fritz Aschenbrenner z czasem 5.13,5 przed Arturem Pustowk 5.18,5 oraz Friedrichem Krakowskim Zawody saneczkarskie by y organizowane co roku przez bielsk Sekcj Sportow Towarzystwa Beskidzkiego. Zalet toru Stefansruhe-Emmerhof by o dobre przygotowanie dwóch torów do jazdy saneczkami 56. Przed I wojn wiatow w okolicach Bielska utworzono trzeci tor saneczkowy Josefsberg-Straconka, który równie nale- a do Wintersportclub Bielitz-Biala des Beskidensvereines 57. Ze szczytu Jozefsberg (Magurka) zje d ano w stron Straconki, prowadzi tam zielony szlak, który aktualnie te si tam znajduje 58. W 1913 r. zawody saneczkowe przeprowadzone zosta y tak e przez fili Gimnazjum w Stryju. Odby y si one w Strza kowie, Skolem i Bolechowie. W zawodach bra o udzia od 14 do 18 uczniów. Ich organizacj zajmowa si nauczyciel Boles aw Keim, kierownik gier i zabaw w tamtejszym Gimnazjum 59. W 1913 r. w austriackiej prasie in. Aleksander Bobkowski, jeden z za o ycieli krakowskiego oddzia u Karpackiego Towarzystwa Narciarzy i dzia acz Tatrza skiego Towarzystwa Narciarzy, opisywa sport zimowy w Galicji. Artyku po wi ci g ównie roli Zakopanego w rozwoju sportów zimowych. Aleksander Bobkowski podkre li, e dot d odczuwalny by brak sztucznych dobrze utrzymanych torów bobslejowych i saneczkowych. Zbyt strome wzgórza i p askie równiny w Zakopanem utrudnia y powstawanie takich torów. Kamieniste drogi le ne i dobrze utrzymane drogi wiejskie z umiarkowanym spadkiem zosta y zaadoptowane przez sportowców na potrzeby saneczkarstwa 60. Budow sztucznego toru saneczkowo-bobslejowego w Zakopanem zainicjowa Wincenty Szymborski w pa dzierniku 1910 r. Pó niej spraw budowy toru zaj a si Sekcja Narciarska Towarzystwa Tatrza skiego. Projekt toru dla Sekcji (z Kalatówek do Ksi ówki ) wykona Alojzy Jost w lutym 1911 r. Tor 55 Illustriertes Österreichisches Sportblatt 1913, nr 6, s E. Tischler, Wintersport im Bielitz-Biala, Illustriertes Österreichisches Sportblatt 1913, nr 7, s Die östlichen Beskiden im Gebiet der Sektion Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines (von der Weichsel bis zur Babia Góra) mit einem Anhang über die westl. Beskiden und das Fatragebirge, Schweidnitz 1914, s. 25, Magurka Wilkowicka nazywana w j zyku niemieckim Josefsberg to jeden z najwy szych szczytów Beskidu Ma ego o wysoko ci 909 m n.p.m. Pierwsze schronisko Beskidenverein wybudowa tutaj w 1903 roku. Schronisko spali o si 22 marca 1912 roku. Rok pó niej powsta o nowe schronisko z 64 miejscami noclegowymi, ród o: pokaz.php?id=464 [stan z ]. 59 Sprawozdanie kierownictwa filii c.k. Gimnazjum w Stryju za rok szkolny 1913, Stryj 1913, s A. Bobkowski, Wintersport in Galizien, Illustriertes Österreichisches Sportblatt 1913, nr 5, s. 3 4.

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Z dziejów krakowskiego MONAR-u

Z dziejów krakowskiego MONAR-u PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Zeszyty Historyczne 2009, z. X Magdalena Szwed Z dziejów krakowskiego MONAR-u W Polsce narkomania nie nale y do zjawisk nowych 1. Wyst powa

Bardziej szczegółowo

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review

Przegl d Polsko-Polonijny * * * * * The Poland-Polonia Review Przegl d Polsko-Polonijny Pó rocznik Nr 7 8 * * * * * The Poland-Polonia Review Half-yearly No 7 8 Gorzów Wielkopolski 2014 Stowarzyszenie Naukowe Polska w wiecie w Gorzowie Wielkopolskim przy wspó pracy

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy

Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska. Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Scott Wilson Lotnisko Doncaster Finningley Propozycje zagospodarowania lotniska Raport o wp ywie na rodowisko Raport ko cowy Podsumowanie nie techniczne Nowa przyszo dla Finningley LOTNISKO DONCASTER FINNINGLEY

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Budownictwo okr towe w Gda sku

Budownictwo okr towe w Gda sku Budownictwo okr towe w Gda sku jest nierozerwalnie zwi zane z histori miasta. Ju redniowieczni gda scy szkutnicy konstruowali nie tylko ma e jednostki przybrze ne, jak barki i balingery, ale równie wspania

Bardziej szczegółowo

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach

Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010 r. na wybranych przyk adach PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Res Politicae 2012, wydanie specjalne Robert UREK Recepta na d ugowieczno wójta. Analiza czynników prowadz cych do reelekcji w wyborach 2010

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ

Sonduj¹ gwiazdê. masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 05 luty 2007 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 05 luty 2007 r. Nr 3/168/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

J zyk alba ski. Literatura

J zyk alba ski. Literatura W Albanii niezb dne s znajomo ci. Dzi ki nim mo na za atwi wszystko. Przez wspomnienie nazwiska wspólnego znajomego wi cej osi gniemy ni przez pokazanie banknotów. J zyk alba ski Albania wielokrotnie by

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE KOZUBNIK H P R

Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE KOZUBNIK H P R Kwartalnik Bytom 6 Marca 2008 BYTOMIK NR 1/08 (Numer 9) NOWINY INFORMACJE ZAPROSZENIA KOMENTARZE W Numerze mi dzy innymi: VELKY ROZSUTEC ZIMOWE WEJ CIE strona 3 UK AD Z SCHENGEN SWOBODA TURYSTYKI strona

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592

Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 listopad 2006 strona 1 Nr 24 listopad/2006 Rok 3 ISSN 1732-3592 Szanowni Pañstwo! Chcielibyœmy przedstawiæ Pañstwu, w sposób uproszczony, najwa niejsze zagadnienia zwi¹zane z finansami powiatu koœciañskiego.

Bardziej szczegółowo

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa

KULTURA MEDIALNA. Próba analizy polskich mediów. Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa KULTURA MEDIALNA Próba analizy polskich mediów Zbiorowa praca studentcka pod redakcj Bohdana Ju kiwa Kraków 2012 Redakcja: Zast pca redaktora: Miko aj Kostka Redaktorzy: Ewelina Dwojewska, Sylwia Jasiak,

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11

UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11 UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 521 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 11 SZCZECIN 2009 Rada Wydawnicza Urszula Ch ci ska, Inga Iwasiów, Danuta Kopyci ska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 11

Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 11 Miêdzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych International Scientific Society of Sport Games MONOGRAFIA NR 11 Humanistyczne aspekty gier sportowych (pi³ka rêczna) Humanistic Aspects of Sport Games

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo