R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 8, kod pocztowy , wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator) Loteria stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. Loteria jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Loteria jest organizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Niniejszą loterią audioteksową objęte są wybrane produkty (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi zał. nr 1) znajdujące się w ofercie handlowej spółki Nestle Waters Polska SA dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Loteria trwa w dniach od 15 września 2015 roku i do 22 stycznia 2016 roku. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa w dniach od 15 września 2015 roku do 30 listopada 2015 roku (dalej: okres sprzedaży promocyjnej). Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 15 września 2015 roku do 30 listopada 2015 roku Informacje na temat loterii audioteksowej udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone w punktach sprzedaży oraz na stronie Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w loterii audioteksowej jest dobrowolny Loteria audioteksowa przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, będących konsumentami, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt oraz, które posiadają obywatelstwo polskie. (dalej zwana: Uczestnikiem) W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Nestle Waters Polska SA i Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnicy zamieszkali pod tym samym adresem mogą wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia. Do jednej osoby przypisany jest jeden numer telefonu W Loterii nie będą akceptowane dowody zakupu w postaci faktur VAT Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 1

2 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 2.1. W loterii audioteksowej może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.8, która w trakcie trwania loterii audioteksowej spełni łącznie niżej wymienione warunki: a) zakupi przynajmniej raz jedną transakcją w sklepie na terenie RP trzy Produkty Promocyjne o wartości minimum 3zł (kwota dotyczy wyłącznie Produktów Promocyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1) w okresie od dnia 15 września 2015 roku do dnia 30 listopada 2015 roku do godziny 23:59:58 b) wyśle zgłoszenie udziału w loterii audioteksowej: w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 2.2 Regulaminu (koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora Uczestnika), w okresie od dnia 15 września 2015 roku od godziny 00:00:05 do dnia 30 listopada 2015 roku do godziny 23:59:59 (podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego, Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), c) zachowa oryginał paragonu fiskalnego, będący podstawą danego zgłoszenia, potwierdzający zakup jedną transakcją minimum 3 Produktów Promocyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 1) Prawidłowe zgłoszenie SMS zawiera w treści SMS-a słowo: Nałęczowianka oraz po kropce numer paragonu kasowego potwierdzającego zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1. np. Nałęczowianka Numer paragonu wpisany w treści SMS-a, musi być podany w identycznym formacie, jak na paragonie fiskalnym dokumentującym zakup Produktów Promocyjnych Data zakupu na paragonie nie może być późniejsza niż data wysłania SMS ze zgłoszeniem Każdy paragon o którym mowa w punkcie 2.1 upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia: za pomocą SMSa. Każdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w loterii audioteksowej. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punktach od 2.1 do 2.4. Możliwość wysłania jednego SMS-a przysługuje za zakup jedną transakcją przynajmniej trzech Produktów lub Produktów Promocyjnych o wartości minimum 3 zł W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie SMS, każdorazowo i automatycznie odsyłany będzie na koszt Organizatora komunikat zwrotny. Komunikat zwrotny zostanie przesłany do Uczestnika nie później niż w 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem i zarejestrowania zgłoszenie w systemie teleinformatycznym Organizatora. Na przesłane prawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Dziękujemy za zgłoszenie do Loterii. Graj dalej aby zwiększyć swoje szanse na wygranie nagród. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Wysłane przez Ciebie zgłoszenie jest błędne. Prawidłowa treść SMS-a to: Nałęczowianka.nr paragonu, sprawdź regulamin i spróbuj wysłać SMS-a ponownie. Dziękujemy. Jeżeli w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik na swój koszt powinien zgłosić ten fakt do Organizatora (pod numer ), gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został odnotowany przez system teleinformatyczny Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w punkcie 2.1 nie będą brały udziału w Loterii Przesłanie zgłoszenia do loterii audioteksowej oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 2

3 2.9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu W loterii audioteksowej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej, określonych m.in. w pkt niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii Zakazane jest generowanie tzw. sztucznego ruchu, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS odmiennych niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z loterii audioteksowej Uczestnika dokonującego takiego naruszenia Wylosowany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktów Promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS-owych zgodnie z pkt. 2.1 Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych dowodów zakupu odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie wykluczony z udziału w Loterii. 3. PULA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3.1. Nagrodami w loterii audioteksowej jest: 385 nagród pierwszego stopnia o łącznej wartości ,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące 00/100) składająca się z dwóch części: a) Części pierwszej: vouchera do sklepu internetowego oraz sklepu stacjonarnego New Balance (listę sklepów stanowi załącznik nr 2) o wartości jednostkowej 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) na obuwie z kolekcji lifestyle oraz sport do wykorzystania do końca lutego 2016 roku; nie dotyczy produktów przecenionych. b) Części drugiej: koszulki typu T-shirt o wartości jednostkowej 20,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) z nadrukiem przedstawiającym parę kapci przesłanych przez Laureata nagrody pierwszego stopnia Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Zakup nagród oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora W przypadku zakupu przez Laureata produktu o wartości przekraczającej wartość nagrody, Laureat będzie zobowiązany do zapłaty różnicy wartości produktu, przekraczającej wartość nagrody W przypadku zakupu przez Laureata produktu o wartości niższej niż wartość nagrody, Laureatowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty różnicy wartości pomiędzy nagrodą a zakupionym produktem. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3

4 4.1. Komputer z zainstalowanym specjalnym systemem, działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od dnia 15 września 2015 roku od godz. 00:00:05 do dnia 30 listopada 2015 roku do godz. 23:59:59. Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy Laureatem loterii audioteksowej zostanie osoba (dalej: Laureat), wylosowana spośród tych, które nadesłały prawidłowe zgłoszenie, która spełni wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Losowania Laureatów nagrody pierwszego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, codziennie w dniach od 16 września 2015 roku do 01 grudnia 2015 roku o godz W pierwszym losowaniu nagrody pierwszego stopnia o godzinie 12:00 w dniu 16 września 2015 roku biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em w dniu 15 września od godz. 00:00:05 do godz. 23:59:59. W drugim losowaniu nagrody pierwszego stopnia o godzinie 12:00 w dniu 17 września 2015 roku biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em w dniu 16 września od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59. W ostatnim losowaniu nagrody pierwszego stopnia o godzinie 12:00 w dniu 01 grudnia 2015 roku biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em w dniu 30 listopada 2015 roku od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59. W każdym losowaniu wylosowanych zostanie 5 zgłoszeń podstawowych. W sumie zostanie wylosowanych 385 zgłoszeń Po zakończeniu wszystkich losowań wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu, sporządzi protokół z losowania W przypadku, gdy zgłoszenie, które zostanie wylosowane przez system jako podstawowe nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to nagroda pozostaje własnością Organizatora Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia, telefonicznie na numer telefonu, wykorzystany przez Laureata do wzięcia udziału w Loterii Laureat zostanie poinformowany o sposobie realizacji nagrody telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wylosowania zwycięskiego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii). Rozmowy z Laureatem mogą być nagrywane. Organizator uzyska zgodę Laureata na nagrywanie przed rozpoczęciem nagrywania. W przypadku braku zgody Laureata, rozmowa będzie kontynuowana bez włączania nagrywania a Laureat będzie zobowiązany do potwierdzenia poinformowania go o wylosowaniu jego zgłoszenia i sposobie realizacji nagrody poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości sms. Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. 4

5 W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany w tym samym dniu za pomocą SMS-a o następującej treści: Gratulujemy! Twoje zgłoszenie w loterii Wyskocz z kapci z Nałęczowianką zostało wylosowane. Skontaktuj się z Organizatorem w celu odebrania nagrody W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.6.) Laureat jest zobowiązany przesłać z dopiskiem na kopercie Wyskocz z kapci z Nałęczowianką na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające: a) imię, nazwisko, adres zameldowania, oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt. 4.6 b) oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt 2.1 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii, c) podpisane czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań i Nestle Waters SA z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2, moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Formularzu w celu przeprowadzenia loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, w szczególności do wydania nagród oraz Zapoznałem się z Regulaminem loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką i wyrażam zgodę na jego warunki. ; d) parę kapci (dotyczy nowego lub posiadającego ślady noszenia obuwia domowego w postaci: kapci, laczków, klapek, japonek,itp.) 4.8. Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w loterii audioteksowej i wydania nagrody Nieprzesłanie wszystkich elementów Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. Nieprzyznana zgodnie z punktem 4.2. nagroda pozostanie własnością Organizatora Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Nagrody pierwszego stopnia zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą kurierską Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu: a. Biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego z operatorów na terenie RP) b. Prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora Odbiór nagrody Laureat powinien pokwitować swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Laureata i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody Nagroda nieodebrana w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora. 5

6 4.15. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii audioteksowej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwana Komisją, która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 15 września 2015 roku najpóźniej do dnia 08 stycznia 2016 roku (liczy się data stempla pocztowego) Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treść żądania, należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań z dopiskiem "Reklamacja Wyskocz z kapci z Nałęczowianką". Organizator zastrzega sobie iż reklamacje dostarczone po dniu 15 stycznia 2016 roku nie będą rozpatrywane. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do siedziby Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od do Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 22 stycznia 2016 roku. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi Roszczenia związane z udziałem w loterii audioteksowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Laureat loterii audioteksowej wyraża zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Nestle Waters Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką oraz w celu wydania i zrealizowania nagród w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest Nestle Waters Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, kod pocztowy: , która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody w Loterii. 6

7 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na stronach w terminie od dnia 15 września 2015 roku do dnia 22 stycznia 2016 roku W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o grach hazardowych Zasady przeprowadzania loterii audioteksowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronach i przestrzegania jego postanowień Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w tym poszerzenia listy Produktów Promocyjnych o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu. Aktualna lista produktów będzie dostępna na stronie w trakcie trwania Loterii Wyskocz z kapci z Nałęczowianką. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizator może wprowadzić po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta Lista laureatów będzie publikowana przez Organizatora na stronie internetowej Loterii poprzez podanie imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania laureatów w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia praw wszystkich laureatów z danego losowania do otrzymania nagrody w Loterii w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7

8 Załącznik nr 1_ lista produktów promocyjnych Lp. Nazwa produktu Rodzaj Pojemność 1. Nałęczowianka Niegazowana 0,5 l 2. Nałęczowianka Gazowana 0,5 l 3. Nałęczowianka Sport Niegazowana 0,75 l 4. Nałęczowianka Niegazowana 1 l 5. Nałęczowianka Gazowana 1,5 l 6. Nałęczowianka Niegazowana 1,5 l 7. Nałęczowianka Delikatnie Gazowana 1,5 l 8. Nałęczowianka ze smakiem cytrynowa Niegazowana 1,5 l 9. Nałęczowianka ze smakiem truskawkowa Niegazowana 1,5 l 10. Nałęczowianka ze smakiem jabłkowa Niegazowana 1,5 l 11. Nałęczowianka Jabłko-Gruszka Gazowana 1,5 l 12. Nałęczowianka Cytryna-Pomarańcza Gazowana 1,5 l 8

9 Załącznik nr 2 lista sklepów New Balance l.p Adres sklepu 1 NEW BALANCE - ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82, lok WARSZAWA 2 NEW BALANCE - ZŁOTE TARASY UL. ZŁOTA 59, lok WARSZAWA 3 NEW BALANCE - GALERIA MOKOTÓW UL. WOŁOSKA 12, lok WARSZAWA 4 NEW BALANCE - GALERIA KRAKOWSKA UL. PAWIA 5, lok KRAKÓW 5 NEW BALANCE - BONARKA CITY CENTER UL. KAMIEŃSKIEGO 11, LOK. F KRAKÓW 6 NEW BALANCE - GALERIA BAŁTYCKA AL. GRUNWALDZKA 141, lok GDAŃSK 7 NEW BALANCE CH RIVIERA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 2, LOK. B GDYNIA 8 NEW BALANCE - GALERIA KASKADA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36, LOK SZCZECIN 9 NEW BALANCE - GALERIA MANUFAKTURA UL. KARSKIEGO 5, lok. HB ŁÓDŹ 10 NEW BALANCE - PASAŻ GRUNWALDZKI PLAC GRUNWALDZKI 22, LOK. YL WROCŁAW 11 NEW BALANCE - MAGNOLIA PARK UL. LEGNICKA 58, LOK. F WROCŁAW 12 NEW BALANCE - GALERIA SŁONECZNA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, LOK RADOM 13 NEW BALANCE - SILESIA CITY CENTER UL. CHORZOWSKA 107, LOK. C KATOWIC 14 NEW BALANCE - GALERIA ECHO UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, lok. YL KIELCE 15 NEW BALANCE - GALERIA RZESZÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 44, LOK RZESZÓW 16 NEW BALANCE - LUBLIN PLAZA UL. LIPOWA 13, LOK LUBLIN 17 NEW BALANCE - GALERIA SFERA UL. MOSTOWA 5, lok BIELSKO-BIAŁA 9

10 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. WYSKOCZ Z KAPCI Z NAŁĘCZOWIANKĄ (dalej: Regulamin) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Wyskocz z kapci z Nałęczowianką (zwanej dalej Promocją ) jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , zwana dalej Organizatorem. 2. Promocja stanowi sprzedaż premiową i przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 3. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.). 4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoczyna się w dniu 15 września 2015 r. i trwa do czasu wyczerpania nagród w Promocji zgodnie z pkt. 14 Regulaminu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2015 r. (dalej: czas trwania Promocji ). 5. Promocja jest przeznaczona dla osób fizycznych, zamieszkałych w Polsce, które w charakterze konsumentów (zgodnie z art Kodeksu cywilnego) kupują produkty objęte Promocją (dalej: Uczestnicy ). 6. Promocją objęte są wybrane produkty z oferty handlowej Nestle Waters Polska S.A. (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi ). Lista Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 7. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać nagrodę, Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji: a) zakupić w dowolnym sklepie na terenie Polski trzy Produkty Promocyjne o łącznej wartości minimum 3 zł brutto i uzyskać z tego tytułu paragon fiskalny; b) wysłać zgłoszenie udziału w Promocji w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 8 Regulaminu (koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora Uczestnika; podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego: Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu). 8. Prawidłowe zgłoszenie SMS zawiera w treści SMS-a słowo Nałęczowianka. oraz po kropce numer paragonu kasowego potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnych zgodnie z pkt. 7 Regulaminu, np. Nałęczowianka Na potrzeby Promocji jeden Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. 10. Każdy paragon upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia w Promocji, a każdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w Promocji. Jeden Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie udziału w Promocji i może otrzymać tylko jedną nagrodę. Ponadto, Uczestnicy zamieszkali pod tym samym adresem mogą wygrać w Promocji nie więcej niż jedną nagrodę. 11. Uczestnicy Promocji mogą zostać również uczestnikami loterii audioteksowej pt. Wyskocz z kapci z Nałęczowianką (dalej: Loteria ), przeprowadzanej przez Organizatora na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz odrębnego, zatwierdzonego przez ten organ regulaminu, dostępnego na stronie o ile spełniają warunki zgłoszenia udziału w Loterii. 12. W Promocji nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 13. Pula nagród w Promocji to (słownie: tysiąc pięćset) kuponów uprawniających do otrzymania 20% rabatu na zakupy w sklepie internetowym lub sklepie stacjonarnym New Balance spośród wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu, na całą kolekcję sportową (RUNNING, TENNIS, FITNESS, TRENING). Nagrody zastaną przyznane Uczestnikom, którzy jako pierwsi prześlą Organizatorowi zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 7 ppkt b) Regulaminu. 14. Po wyczerpaniu puli nagród Promocja ulega zakończeniu, o ile wcześniej nie upłynie termin wskazany w pkt. 4 Regulaminu. 10

11 15. Nagroda w Promocji w postaci drukowanego kodu rabatowego (dalej: Kupon) może być wykorzystana wyłącznie jednorazowo. Zwycięzca może zrealizować Kupon do końca lutego 2016 r.; uprawnienia z Kuponu nie obejmują produktów przecenionych i nie łączą się z innymi rabatami, które mogłyby przysługiwać Uczestnikowi. 16. Po zrealizowaniu warunków otrzymania nagrody, Uczestnik będzie informowany o przyznaniu mu nagrody w Promocji komunikatem wysłanym do niego w postaci informacji SMS. Uczestnik Promocji obowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania SMS z informacją o wygranej, wysłać do Organizatora na adres w treści podając swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Nieprzesłanie wymaganych danych osobowych w przepisanym terminie powoduje utratę prawa do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 17. Nagrody w Promocji zostaną wysłane Uczestnikowi pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z danymi podanymi przez Uczestnika na podstawie pkt. 16 Regulaminu. Wydanie nagrody nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 18. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nestle Waters Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Domaniewska 41. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 19. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej 20. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. Załącznik nr 1_ lista produktów promocyjnych Lp. Nazwa produktu Rodzaj Pojemność 1. Nałęczowianka Niegazowana 0,5 l 2. Nałęczowianka Gazowana 0,5 l 3. Nałęczowianka Sport Niegazowana 0,75 l 4. Nałęczowianka Niegazowana 1 l 5. Nałęczowianka Gazowana 1,5 l 6. Nałęczowianka Niegazowana 1,5 l 7. Nałęczowianka Delikatnie Gazowana 1,5 l 8. Nałęczowianka ze smakiem cytrynowa Niegazowana 1,5 l 9. Nałęczowianka ze smakiem truskawkowa Niegazowana 1,5 l 10. Nałęczowianka ze smakiem jabłkowa Niegazowana 1,5 l 11. Nałęczowianka Jabłko-Gruszka Gazowana 1,5 l 12. Nałęczowianka Cytryna-Pomarańcza Gazowana 1,5 l 11

12 Załącznik nr 2 lista sklepów New Balance l.p Adres sklepu 1 NEW BALANCE - ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82, lok WARSZAWA 2 NEW BALANCE - ZŁOTE TARASY UL. ZŁOTA 59, lok WARSZAWA 3 NEW BALANCE - GALERIA MOKOTÓW UL. WOŁOSKA 12, lok WARSZAWA 4 NEW BALANCE - GALERIA KRAKOWSKA UL. PAWIA 5, lok KRAKÓW 5 NEW BALANCE - BONARKA CITY CENTER UL. KAMIEŃSKIEGO 11, LOK. F KRAKÓW 6 NEW BALANCE - GALERIA BAŁTYCKA AL. GRUNWALDZKA 141, lok GDAŃSK 7 NEW BALANCE CH RIVIERA UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 2, LOK. B GDYNIA 8 NEW BALANCE - GALERIA KASKADA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36, LOK SZCZECIN 9 NEW BALANCE - GALERIA MANUFAKTURA UL. KARSKIEGO 5, lok. HB ŁÓDŹ 10 NEW BALANCE - PASAŻ GRUNWALDZKI PLAC GRUNWALDZKI 22, LOK. YL WROCŁAW 11 NEW BALANCE - MAGNOLIA PARK UL. LEGNICKA 58, LOK. F WROCŁAW 12 NEW BALANCE - GALERIA SŁONECZNA UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 1, LOK RADOM 13 NEW BALANCE - SILESIA CITY CENTER UL. CHORZOWSKA 107, LOK. C KATOWIC 14 NEW BALANCE - GALERIA ECHO UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, lok. YL KIELCE 15 NEW BALANCE - GALERIA RZESZÓW UL. PIŁSUDSKIEGO 44, LOK RZESZÓW 16 NEW BALANCE - LUBLIN PLAZA UL. LIPOWA 13, LOK LUBLIN 17 NEW BALANCE - GALERIA SFERA UL. MOSTOWA 5, lok BIELSKO-BIAŁA 12

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo