ISSN Jolanta Cabaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Września (September) 2010 No 18 (1008 Ludzie z cienia Burmistrz -Toronto - czyj? Po objęciu urzędu prezydenc - kie go przez Bronisława Komo - row skiego, do stanowisk wracają ludzie związani z WSI - komuni - stycznymi służbami specjalnymi, zlikwidowanymi w czasach PiS. - To bardzo niepokojąca tendencja, która godzi w bezpieczeństwo i suwerenność państwa - mówi Antoni Macierewicz - były wice - minister obrony odpowiedzialny za likwidację WSI. Leszek Szymowski Pułkownik Artur B. wiosną 2008 roku objął stanowisko doradcy szefa Służby Kontrwy - wiadu Wojskowego. W ten spo - We wtorek 14, września 2010 ro ku Polskie Stowarzyszenie Stu - dentów (PSA) przy Uniwersy tecie Torontońskim przekazało czek na rzecz Studiów Pols kich. Pieniądze zostały zebrane w marcu 2010 ro - ku podczas koncer tu Spring Soirée i zostały prze zna czone na fundusz, który ma za cel wspo ma - ganie istnienia za awan so wanego (3 roku) kursu języka polskiego na Uniwersy tecie Torontońskim. W koncercie wzięli udział arty - ści tacy jak Margaret Maye, Mar - ta Herman, Jaqueline Mokrzew - ski, Mirosław Polatyński z Atlas Stag e Productions, kabaret Pod Bań ką, zespół taneczny Biały Orzeł oraz zespół taneczny Rise and Improvise. Patronat nad kon - certem objęli, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Toron - to oraz Kongres Polonii Kana dyj - s kiej. Zarząd PSA otrzymał rów - nież wsparcie Komitetu Wspiera - nia Studiów Polskich na Uniwer - sytecie Torontońskim. Początki działalności tego ko - mi tetu sięgają roku 1988 kiedy Kon gres Polonii Kanadyjskiej rozpoczął działalność której celem było zapobiegnięcie likwidacji kursów historii polskiej na Uni - wersytecie Torontońskim. Do dnia dzisiejszego Komitet Wspie - rania Studiów Polskich zajmuje się głównie zbieraniem funduszy umożliwiających istnienie tychże kursów na Uniwersytecie Toron - sób, po ponad dwóch latach zna - lazł się z powrotem w strukturach służb specjalnych odpowiedzial - nych za militarne bezpieczeństwo Polski. Latem 2006 roku, gdy pra cę rozpoczynała komisja we - ry fikacyjna WSI - tzw. komisja Macierewicza, pułkownik B. zo - stał jako jeden z pierwszych prze - niesiony do rezerwy kadro wej MON. Wynikało to z faktu, że ko misja znalazła dowody jego współ udziału w głośnych aferach m.in. w handlu bronią. Nazwisko pułkownika B. znalazło się na liś - cie osób objętych zawiado mie - niem o popełnieniu przestępstw w związku z nielegalnym handlem DokoÒczenie na stronie 16 tońskim. Na uroczystym spotkaniu prze - kazania czeku, członkowie zarzą - du Polskiego Stowarzyszenia Studentów mieli zaszczyt usły - szeć od Dziekana Wydziału Sla - wistyki, pani profesor Kramer, że koncert Spring Soirée był pier - w szą taką inicjatywą podjętą przez studentów jaka miała miej - sce w jej dwudziestoletniej pracy na uczelni. Polskie Stowarzyszenie Stu - den tów na Uniwersytecie Toron - toń s kim działa już od 1952 roku i zaj mu je się organizacją przeróż - nych wydarzeń kulturalnych, wy - kła dów, wycieczek oraz spotkań to warzyskich. Wszystko to ma na celu promowanie naszej polskiej kultury, historii i obyczajów. W czwartek 16 września 2010 roku został wybrany nowy zarząd na rok 2010/2011 i w tym oto no - wym składzie Polskie Stowarzy - sze nie Studentów będzie współ - orga nizowało wraz z Polską Ini - cja tywą Studentów w Kanadzie (PISK) oraz Young Polish Pro - fessio nals Association (YPCPA) przyszłoroczną konferencję Quo Vadis III, która odbędzie sie w Toronto. Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich do wsparcia na szego Stowarzyszenia i do udzia łu w licznych inicjatywach organizowanych przez nas. Klaudyna Szczupak Zarząd PSA 2010/2011 Jolanta Cabaj Wyścig o fotel burmistrza To - ron to jest niemalże w zenicie. Spośród kilkudziesięciu zgłoszo - nych kandydatur Toronto kilku - na stu już się wy cofało, zaś czo - łówkę uformowało zaledwie kilku z nich zaprasza nych przez media do udzielania wywiadów i do ucze stnictwa w rozmowach pane - lowych etc: (Rob Ford, Joe Panta - lone, Rocco Rossi, George Smither man i Sarah Thompson). Dało to mo żli wość przedsta wie - nia ich więk sze mu gronu wybor - ców tj. tej grupie która śledzi pra - sę i ciągle p o święca swój wol ny czas na oglą danie de bat tele wizyj - nych. W przeprowa dzonych we wrze - śniu br. bada niach opinii publicz - nej okazało się, że zbliżonym pro - centowo po parciem cieszą się Rob Ford i Geor ge Smitherman. Rocco Rossi zajął trzecie miejsce. Sarah Thompson rozważa wyco - fanie się i przekazanie swojego elektoratu na rzecz Smithermana, (co jest trudno wyjaśnić inaczej jak) by mógł sprostać rosnącej po pularności Roberta Forda. Hasło kampani wyborczej For - da to: Szacunek dla podatni ków ( Respect For Taxpayers ). Andrzej Targowski Powołanie do życia Światowe - go Forum Polskich Inżynierów wynika ze stanu polskiej inży - nierii w XXI w. o co zabiegałem na Zjeździe Polskich Inżynierów we wrześniu 2010 r. w Warsza - wie. Na podstawie badań wyko - na nych przez ośrodek badawczy angielskiego tygodnika The Eco - no mist (April 2009), wynika, że pod względem innowacyjności, Polska znajduje się na 44 czwar - tym miejscu w świecie. Polskę wyprzedzają takie państwa jak Sło wenia, Chorwacja, Węgry, Cze chy, Słowacja, Litwa, Łotwa, które to kraje zaliczają się do krę - gu kulturowego bliskiemu Polsce. Bardziej innowacyjne od Polski są nawet takie kraje jak Cypr, Malezja, Grecja, Hiszpania, Por - tu galia, Kostaryka, Arabia Sau - dyjska, czy Kuwejt, które w prze - sz łości miały inżynierię na niż - szym od polskiej poziomie. Pol ska obecnie jest na pozio mie in nowacyjności Kuby (45 miejs - Proponuje On plan finansowy oparty m.in. na redukcji zatru - dnie nia i kosztów związanych z funkcjonowaniem admi ni stra cji miejskiej. Jego platforma wyborcza skła - da się z czterech postulatów.. 1. Redukcja rady miejskiej z 44 do 22 radnych roz poczynając już w 2014 roku. Przewidywana oszczędność około $9 mln w bez - popośrednich wy dat kach (wyna - gro dzenia) i mini mum $6 mln w pośrednich (za bez pieczenie i wy - posażenie miejsc pracy urzędni - ków różnych szcze bli). Realiza - cja postulatu pierw szego ma przynieść osz częd ność równą 15 mln dolarów rocznie rozpoczy - nając od 2014 r. 2. Redukcja rządu miejskiego: ce). Oczywiście, że kraje z tzw. Za chodu, wyprzedzają Pols kę w zakresie innowacyjności zdecydowanie. Jakkolwiek Polska robi postęp w swej konkurencyjności, bo - wiem w latach była sklasyfikowana na 49 miejscu, a w przesunęła się o 5 miejsc do przodu na 44 miejsce. Można założyć za The Econo - mist, że w latach przesu - nie się tylko o 3 miejsca do przo - du na 41 miejsce. Wynika z tego, że Polska poprawia swą konku - ren cyjność, ale bardzo powoli. I TOP PRODUCER dotyczy To ron to, różnych agencji i komisji. 3. Redukcja kosztów rządo - wych. Oszczędności w budżecie w latach: r.mają osiąg nąć 1.7 miliarda dolarów ( $230 mln, $409 mln, $541 mln i $541 mln). Przekładając dane z pro gramu Forda podane w dola - rach na procenty otrzymujemy redukcję budżetu operacyjnego wy rażoną w procentach w kolej - nych latach jak następuje: 2.5%, 2.0%, 1.5% i 1.5%. (Dane są opra cowane na podstawie $9.2 mld budżetu operacyjnego z 2010 r.). 4. Program Saving Our City może przynieść 17 mln rocznie. Jest to program oparty na małych oszczę dnościach. Pracownicy rzą do wi, których wnioski przy - nio są oszczędności miastu otrzy - mają dyplomy uznania i nagrody pieniężne, których wysokość ma być uzależniona od korzyści przy - niesionych miastu. W ciągu czterech lat program ma zaoszczędzić 61 mln dolarów. Plan Forda do 2014 r..ma przy - nieść ogółem 2.8 miliarda dola - rów oszczędności w wydatkach miejskich. Oszczędności z tytułu re dukcji liczby radnych mają DokoÒczenie na stronie 14 Dlaczego Światowe Forum Polskich Inżynierów to dzięki światowemu kryzysowi, który przyhamowuje postęp tech - niczny w wyprzedzających Pols - kę państwach. Indeks innowacyjności Polski wynosił 6.13 w 2008 r., podczas gdy indeks ten dla Kuby wynosił czyli dzieli oba kraje nikła róż nica. A przecież Kuba jest po - strzegana, jako państwo totalitar - ne, izolowane i o tradycyjnie nis - kiej kulturze inżynierskiej. Nawet w czasach PRL, Kuba była trakto - wa na, jako państwo niedorozwi - nię te, wymagające bratniej po - DokoÒczenie na stronie 15 JAN CZAN Broker (905) godz. $49,900 - Dochodowy Business - 10 lat od za oøenia $119,900 -B.dobrze wyposaøona Pizzeria- dobry dochûd $179,900 - Luksusowe condo, nowoczesny budynek. $187,000 -Condo, 2 parkingi, balkon, nowy budynek. $339,000 -PiÍkny i Nowy 1880 sq.ft. executive townhouse $369,000 Samodzielny europejski dom-bardzo zadbany $559,000 - Dom po rozbudowie i completnej renowacji - jak nowy - Dom Marzenie!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Porządek przyrody Jeśli chodzi o jej własne spoj - rze nie na moralność, Szkoła Austriacka traktuje moralność nie jako przedmiot wyboru ale jako rzecz daną, czy nadaną. Jak to jest możliwe, skoro jak już wspom - niałem wedle ekonomis tów należących do tego nutru myśli, moralność to forma insty tucji a te są przecież produktem powtarzalnego - postępowania jednostek. Ta sprzeczność jest pozorna, gdyż, jak głosi ta szkoła, mo ral - ność jako zespół reguł po stępo - wa nia jest wynikiem ruty no - wych działań jednostek, tyle że mo ralny porządek nie może być ustalony - odnaleziony - z jakiej nie ograniczonej listy możliwości ale raczej z ograniczonej można dodać wąskiej dostępnych im opcji. W pewnym sensie ten fakt, że moralność nie jest przedmiotem dowolnego wyboru ale jest wąsko ograniczona wskazuje na szcze - gól ne miejsce jakie moralność jako instytucja zajmuje wśród prze różnych instytucji, które skła - dają się na społeczną organizację, ściślej, jak twierdzą ci ekonomiś - ci moralność jest z nich najwa ż - niejsza. To, że moralność jest dana wy - nika z tego, że jak każda z innych instytucji moralność jest ukształ - to wana przez ludzi w celu wspar - cia walki o przetrwanie w pod - wój nym znaczeniu psychicznym i fizycznym, tyle, że jak należy wnioskować, moralność jako taka ma najbardziej decydujący wpływ na szanse ludzkiego przetrwania. Stąd, żeby zrozumieć rolę mo - ral ności należy posłużyć się prze - konywującą definicją tego czym przetrwanie walka o byt jest. Taka definicja musi wziąć pod uwa gę, że jednostki mają na swo - jej uwadze nie tylko utrzyma nie się przy życiu, ale też przedłu że - nie tej egzystencji poza moment śmierci - przez prokreację po - tomstwo. Idąc tym torem, Austriaccy ekonomiści, czy lepiej Austriacka ekonomia gdyż uprawiaja ją też nie-austriacy - twierdzą, że ten dany zespół reguł moralnych musi być związany z najbardziej pod - stawowymi warunkami przetrwa - nia w tym sensie, że ich pogwał - ce nie prowadzi do pełnego prze - kreśle nia możliwości egzystencji przez jednostki. Jeśli przyjąć taką szeroką defi - nicję przetrwania, w której mieści się potrzeba potomstwa dzieci -- to wynikałoby stąd, że wskaźni - kiem tego na ile moralość w da - nym społeczeństwie spełnia wy - mo gi walki o przetrwanie musi być jej wpływ na tempo rozwoju demograficznego tejże społecz - noś ci wspólnoty, szczepu czy też narodu. Haeyk formułuje ten postulat dyskutując kwestię jak mierzyć efektywność wydajność - róż - nych systemów społecznych, a tym razem siłę odpowiednich porządków moralnych. Jego zda - niem, te systemy moralne które zapewniają najwyższą stopę eks - pansji demograficznej margi na - lizują społeczeństwa gdzie mo - ralność jest słabsza. Kiedy się przyjmie taką szero - ką definicję moralności zwiąże się moralność z kwestią przetrwa - nia wtedy staje się jasne dlacze - go zdaniem Szkoły Austriackiej moralność nie jest kwestią wybo - ru, a to dlatego, że oczywiście jest tylko jeden zespół reguł mo - ralnych, który gwarantuje prze - trwanie ludzi w jego najprostszej formie. Rozumowanie jest takie, mia - no wicie, że nawet jeśli egzysten - cja żyjącej pojedynczej jed - nostki może nie wymagać wspar - cia ze strony innych, prokreacja nie jest mozliwa bez wsparcia innych, a to dlatego, że ludzie co nie może podlegać żadnej wątpliwości nie pojawiają się na ziemi w wyniku tzw. samo - rodztwa, muszą być urodzeni. Muszą być urodzeni przez in - nych, czyli przez parę rodzi ców, którzy muszą zdecydować czy mieć dziecko czy nie, biorąc pod uwagę, że ich decyzja żeby stworzyć nowe życie pociąga za sobą ogromne konsekwencje dla rodziców w postaci najprzeróż - niej szych kosztów osobistych, włą cznie z ryzykiem śmierci przez matkę. Z pewnością, wzięcie na siebie tych kosztów oznacza wybór moralny, ściślej mówiąc jest to najbardziej brzemienny w skutki ze wszystkich wyborów życio - wych a tym samym najbardziej brzemienny wybór moralny, stąd 15-30/ N o 18 (1008) Alderwood Naturopathic Clinic Jolanta Polewczak N.D.,M.D.(PL) Doctor of Naturopathic Medicine żeby zrozumieć moralność należy starannie przestudiować okolicz - ności, które towarzyszą tym pro - kreacyjnym dylematom. Bez moralnego wyboru, żeby kosztem własnym żeby tak powiedzieć podarować życie noworodkowi, nigdy nie miała by szansy ludzkość na egzystencję, poczynając od pierwszej pary ludzi - co jest raczej abstrakcyj ną, teoretyczną koncepcją którzy musieli przyjąć reguły moralne, które musiały przetrwać do dzi - siejszej chwili. Detoxification Clinical Nutrition Chinese Medicine - Acupuncture - Chinese Herbal Patents Homeopathy Western Herbal Medicine BOWEN Therapy Tel: A Horner Ave., Etobicoke, M8W 2C3 JOLANTA KRYSTKOWICZ Adwokat, Notariusz L.L.B, LLM By y SÍdzia w Polsce 2347 Kennedy Rd. Unit 402, Scarborough, Ont. M1T 3T8 pû nocno-wschodni rûg ulic Kennedy Rd. i Sheppard Ave. Tel.: Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA 3115 Dundas St., West Mississauga, (Starsky 2) Tel.: LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 (416) SIX POINT ROAD

3 N o 18 (1008) 15-30/09/2010 Jerzy Przystawa Uniwersytet Wroc awski Strona 3 Eksperci postkomunizmu Komunizm ogłosił swoją śmierć już 21 lat temu, wyrosło, a nawet kończy studia, pokolenie, które tej doniosłej epoki nie miało okazji dotknąć, a ludzie uczeni nieustannie analizują przyczyny, dla których trudno nam się z jego uścisku naprawdę wyzwolić i w ca łym naszym bujnym rozwoju dostrzegają nieubłagane piętno minionej epoki. Sławny socjolog, Jadwiga Staniszkis, profesor w War szawie i Nowym Sączu, po - święciła temu fenomenowi ob - szer ną książkę zatytułowaną Post komunizm, a niemal tak samo sławny profesor socjologii w Warszawie i Bremie, Zdzisław Krasnodębski, w sążnistym tek - ście, opublikowanym w Rzecz - po spolitej maja 2010 opisuje Komunizmu życie po życiu. To są, naturalnie, jedynie dwa przykłady opracowań wybit - nych socjologów, bo tek s tów po - święconych temu niezwyk łemu ustrojowi napisano bez liku. To jest ciekawy problem. Wy - da wałoby się, że zmieniliśmy wszystko: przepędziliśmy na cztery wiatry Armię Czerwoną; zepchnęliśmy na emerytalny tor sekretarzy i generałów; rozwią - zaliśmy WSI i SB; zlikwidowa - liśmy proletariat miejski i wiejski; zakopaliśmy do piachu huty, stocznie, kopalnie i wszystkie te ko munistyczne molochy, poże ra - jące energię i pieniądze; roz pę - dziliśmy spółdzielnie produk cyj - ne; pozakładaliśmy setki pry wat - nych uczelni, na których o mar k - sizmie-leniniźmie opowiada się tyl ko w formie anegdot i ba jek; setki tysięcy naszej młodzie ży posłaliś my na studia za dzie siąte granice; każdy Polak, z pasz - portem i bez paszportu, może pojechać gdzie oczy poniosą, itd., itd., itd.. Pomimo tych wszys t kich cu - dow nych zmian, wybitny socjo log podsumowuje swój artykuł w Rzeczypospolitej tak: Po 20 latach niepodległości mimo niewątpliwych sukcesów zwłaszcza w porównaniu z semi - kolonialną PRL, z jej nonsensow - nym systemem gospodarczym suwerenna, praworządna, nowo - czesna Rzeczpospolita pozostaje niezrealizowanym projektem. Dlaczego? Dlaczego pomimo warunków i okoliczności tak wspa niałych, jak nigdy w całej ponad tysiącletniej historii (tak utrzymują nasi najważniejsi po - litycy!) ten wielki Projekt nie mo - że się doczekać realizacji? Profesor Krasnodębski podaje odpowiedź: Największą przesz - kodą w budowie nowoczesnej, demokratycznej, europejskiej Pol - ski był brak warstwy przywód - czej i temat ten szeroko rozwija. Pokazuje wszystkie transformacje polskich elit od II Wojny Świa - towej, od sowieckiego komuniz - mu, poprzez realny socjalizm Gomułki i Gierka, lata opozycji solidarnościowej i wreszcie 20 lat nowej Polski. Podkreśla, że elita kulturalna i naukowa, po roku 1989, praktycznie nie zmieniła swego składu i szybko adapto - wała się do zmienionych warun - ków. Okazuje się, że podobne zdol ności adaptacyjne wykazały też elity polityczne, zarówno komu nistyczne, jak i opozycyjno -solidarnościowe. Uczony so - cjolog precyzyjnie opisuje zasa - dnicze cechy tych elit: skwap - liwa usłużność wobec centrum władzy i bogactwa oraz niechęć wobec społeczeństwa, szczególnie jego niższych warstw, i tra dycji narodowej. Elity te nie po strze - ga ją siebie jako repre zentanta Po - laków, działającego zgodnie z ich wolą i artykułują cego ich po glą - dy, lecz jako mo der ni zatora i wychowawcę. W efek cie uznały one tak jak za ko munizmu kon cepcję suwe renności i pańs t - wa narodowego za należącą do przeszłości, chętnie podporząd ko - wały się zewnęt rzne mu rdze nio - wi Euro py, a wew nątrz zajęły się wal ka mi per so nalnymi. Dominu - jącą ce chą partii politycznych stał się klientyzm. Skoro przez 21 lat nie doro - biliśmy się odpowiedniej warstwy przywódczej, to co należałoby zrobić, żeby w następnym poko - leniu ta opłakana sytuacja uległa zmianie? Profesor Krasnodębski nie odpowiada na to pytanie, a nawet go nie stawia. Jest to za - stanawiające. Podstawową cechą demokracji jest to, że elity poli - tyczne są wyłaniane na drodze wyborów powszechnych. Elity rzą dzące Polską od roku 1989 zostały wyłonione w sposób z demokracją nie mający wiele wspólnego. I te elity, w zasadzie, przetrwały wszystkie transfor - macje i reformy pokolenia , chociaż po roku 1989 za - stosowane zostały procedury wyborcze powszechnie uważane za demokratyczne. Wielokrotne mo dyfikowanie tych procedur nie wpłynęło znacząco na rdzeń przywódczy pomimo natural - nych korekt biologicznych. Czy Krasnodębski dlatego nie wspo - mina słowem o procedurze demo - kratycznego wybierania elit, że uważa ją za czynnik bez większe - go znaczenia? Gdyby tak było, to by ozna cza - ło, że socjologia polska odkryła jakieś nowe czynniki determinu - jące ewolucję społeczną i poli - tycz ną, o których dotąd nie wiele wiedziano. Mam przed sobą kla - syczną pozycję literatury przed - miotu, jaką jest Bunt mas Orte - gi y Gasseta. O książce tej socjo - log, prof. Jerzy Szacki napisał, że dla XX wieku powinna się stać tym, czym Kapitał Marksa był dla wieku XIX. Ortega y Gasset formułuje w niej nastepującą tezę: Zdrowie demokracji, każdego typu i każdego stopnia, zależy od jednego drobnego szczegółu tech - nicznego, a mianowicie: proce - dury wyborczej. Cała reszta to sprawy drugorzędne. Jeśli system wyborów działa skutecznie, jeśli do stosowuje się do wymogów rzeczywistości, to wszystko jest w porządku, natomiast jeśli tego nie robi, to wszystko zaczyna się wa - lić, chociażby cała reszta działała bez zarzutu. Jest rzeczą zdumiewającą, że najwybitniejsi polscy socjolodzy, jeden po drugim zabierający głos publicznie na temat kondycji państwa polskiego i rządzących nim elit, tej najważniejszej spra - wy nie zauważają, albo, w naj - lepszym razie, starannie pomijają. Sprawia to wrażenie, jakby nie byli niezależnymi uczonymi, ale raczej wynajętymi ekspertami, podporządkowanymi logice syste - mu wyborczego, który de termi - nuje nasze życie polityczne. Logika systemu wyborczego działa bowiem tak: w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych, partie polityczne wynajmują ekspertów po to, żeby znajdowali sposoby i wyjaśniali, jak przełożyć oczekiwania społe - cz ne na decyzje polityczne. W systemie list partyjnych, który zdeter mi nował ewolucję po - lity czną Pol ski na całe poko le - nie, eks pertów się wy naj muje po to, żeby wy - na j dy wal i takie me to dy ura bia - nia opi nii spo - łecz nej, które za - g wa ran tują, że spo łe czeń stwo bez opo ru za ak - ce p tuje de cy zje po litycz ne go przywództwa. Tak funkcjo - no wali eks per ci komunizmu. Pod tym wzglę dem post ko mu nizm zna czą cych zmian nie przy - niósł.

4 Strona /09/ 2010 N o 18 (1008) Dlaczego Piotr Milczyn powinien być Radnym? Zofia Lachowicz Wybory do Rady Miejskiej 2010 to kolejna szansa dla mie sz - kańców Toronto na wybra nie wła ściwych ludzi do zarzą dza nia miastem. W okręgu wyborczym nr 5 ponownie zgłosił swoją kandydaturę na funkcję radnego mówiący biegle po polsku i współpracujący ściśle z Polonią Piotr Milczyn. Od dziecka zamiesz ku je rejon Etobicoke - Lakeshore i potrzeby oraz bolączki okręgu nr 5 są mu dobrze znane. Warto do - dać, że po wyborach nie traci kontaktu z wyborcami organi - zując liczne z nimi spotkania i odpowiada na prośby zgłoszone nawet telefonicznie przez przed - sta wicieli biznesu lub osoby pry - watne. Tak więc konsekwencja i odpowiedzialność towarzyszą codziennej pracy Piotra Milczy - na. Jest to cecha zasadnicza w pra cy radnego, który wybrany demokratycznie ma reprezento - wać w Urzędzie Miejskim intere - sy swoich wyborców ma być ich głosem. A oto odpowiedzi Piotra Milczyna na moje pytania: 1. Po raz kolejny zdecydował się Pan ofiarować swój czas i talent na rzecz mieszkańców okręgu #5 w Toronto, dlaczego? Jako że pracowałem nad wielo - ma przedsięwzięciami miasta i na szej społeczności okręgu nr 5 chciał bym doprowadzić do ich ukończenia, a te które wymagają wiecej czasu - do ich kontynuacji t.j. powiększenie tranzytu publi - cz nego, lepsza obsługa klienta, wpro wadzenie dyscypliny w za - rzą dzaniu finansami: miejskim i w moim okręgu -transformację tere nów leżących wzdłuż ulic: Kip ling i Islington. 2. Wydaje się, że jako architekt z wykształcenia, jest Pan skarbem dla miasta. Czy wiedza architekta pomaga Panu w pracy radnego? Ależ oczywiście, jest mnóstwo wniosków rozbudowy w moim i in nych okręgach Toronto, których analiza i ocena wymaga profesjo - na lizmu. Moje propozycje odno ś - nie zagospodarowania wielu nie - ruchmości należących do miasta Toronto znalazły dobry oddźwięk w Radzie Miejskiej i w konsek - wen cji nieużytki miejskie zostaną poddane transformacji. Jestem ini cja torem An International Jerry J.Ouellette M.P.P. - Oshawa Design Competition w celu wy - bra nia najlepszej propozycji achi - tektonicznej dla wspaniałego ka - wałka ziemi - Nathan Philips Square. 3. Jako wieletni mieszkaniec i radny rejonu Etobicoke Lakesho - re dobrze Pan zna jego potrzeby. Jako radny zawsze był Pan ak - tyw ny i reprezentował tak intere sy rejonu jak osób indywidual nych. Co sprawiło, że z niewiel ką grupą radnych utworzył Pan t.zw. responsible government? Odmowa podjęcia przez Dawi - da Millera znaczących kroków zmierzających do ograniczenia wy datków i lepszej gospodarki majątkiem miejskim była przy - czy ną utworzenia przez część rad - nych grupy opozycyjnej w Radzie Miejskiej. Działając zwartą grupą byliśmy w stanie przeciwsta - wić się niektórym posunięciom po litycznym Millera i jego zwo - len nikom; to była jedyna droga stwo rzenia efektywnej opozycji. Wierzę, że odnieśliśmy sukces. Doprowadziliśmy do wyborów nowego burmistrza; Dawid Miller nie ubiega się o przedłużenie swojej kadencji burmistrza. 4. Wiemy, że w okręgu numer 5 jest liczna Polonia. Z jakiego ty pu problemami zgłaszają się jej członkowie do Pana? Takimi samymi [problemami] jak inni. Są to: problemy związa - ne z usługami świadczonymi przez urzędników miejskich, zapytania w sprawie przepisów, a generalnie o pomoc i przewod ni - ctwo w różnych sprawach. Oczy - wiś cie jestem proszony o pomoc przez organizacje działające w Polonii w realizacji ich inicjatyw. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Konsulat Polski w Toron - to zaprosił mnie do współpracy przy organizowaniu różnych uro - czystości, wystaw i spotkań z Urzę dem Miejskim. Obecnie pra - cuję nad wznowieniem współpra - cy między miastami: Toronto i Warszawa. 5. Podczas Pańskiej kadencji 170 Athol St. East Oshawa, On., L1H 1K1 Phone: Fax: Website: jako radny dużo zmieniło się na dobre w rejonie Etobicoke-Lake - shore; małe i stare motele zostały zastąpione piękną zabudową. Jakie ma Pan teraz plany odnoś - nie swojego okręgu? Wiele naszych parków i ośrod - ków rekreacji jest starych i wy - maga naprawy, wymiany czy odno wy. Główny priorytet lokal - ny to: odrestaurowanie Centrum Mia sta Etobicoke The Etobico ke City Centre i stworzenie pul - sującego życiem i pięknego rejo - nu jakim jest okręg numer 5 z licz nymi parkami, ośrodkami publicznymi i szerokimi chodni - ka mi na terenach należących do miasta. 6. Jaki problem występujący na terenie określonym jako okręg #5 uważa Pan za główny i oczy - wiście naglący?. Czy ma Pan wi - zję jego rozwiązania? Odnowa i reinwestycja w naszą starzejącą się infrastrukturę jest kluczowym problemem. Można go rozwiązać na drodze ciągłego planowania i inwestowania w mo - dernizację. Inną ważną kwestią jest kontrolowanie nowych przed - sięwzięć inwestycyjnych i zapew - nienie żeby ich wpływ na lokalne społeczności był ograniczony. Wy maga to w takim samym sto - pniu dobrego planowania jak do - brej współpracy z mieszkańcami. Pomoże to w znalezieniu opty - mal nego rozwiązania jednakże z myślą przewodnią o korzyściach dla społeczności lokalnej. 7. Na skutek szybko rozwijają - cego się - pod względem lokali mieszkalnych - centrum Toronto następuje migracja ludności. Prowadzi to do m.in. zwiększo - nego zużycia energii elektrycznej, zwiększonego zapotrzebowania na usługi komunikacji miejskiej czy też lepsze połączenia i lep - szych dróg dla użytkowników sa - mo chodów. Jaka jest Pańska ra - da na zlikwidowanie tego typu problemów? Infrastuktura miejska wody i ka nalizacji nie jest w całości wy - korzystana, wymaga tylko regu - lar nej konserwacji i napraw. Elek tryczność jest odpowiedzial - nością rządu szczebla prowincjo - nal ne go. Urząd miejski Toronto czy ni starania by wprowadzać w nowych przedsięwzięciach inwe - sty cyj nych lepsze t.zn. bardziej efektywne zużycie energii. Czo ło - wym priorytetem jest rozwinię cie systemu tranzytowego i inte gracja wszystkich miast należą cych do Metropolii Torontoń skiej. 8. Jaka jest Pańska opinia na te mat wprowadzonego podczas kadencji burmistrza Millera po - dat ków: drogowego i od nabycia nieruchomości (1%)? Przeciwstawiałem się podat ko - wi transferowemu przy kupnie nie ruchomości Land Transfer Tax, ponieważ według mnie to było zbyt wielkie obciążenie ku - pu jącego. Wielu kupujących mu - siało powiększyć pożyczkę hipo - tecz ną by móc sprostać kosztom; nie było konkretnej korzyści z te - go wydatku. Popierałem podatek dro gowy dla miasta, ponieważ nie było innej drogi na stworzenie bu - dżetu finansującego projekt do ty - czący powiększenia tranzytu miej skiego i reperacji dróg. Wszy st kie pieniądze z podatku dro gowego zostały przeznaczone na naprawę dróg i tranzyt. Łącząc wysiłki z nowym bur - mis trzem miasta znajdziemy osz - czędności w budżecie na sfinan - so wa nie potrzeb drogowych i tran zytu. W konsekwencji poda - tek drogowy miasta Toronto zo - stanie zniesiony. 9. Czy wyprzedaż dóbr miejs - kich i opodatkowanie mieszkań - ców to według Pana jest obecnie jedyna droga na stworzenie ko - niecz nego budżetu zapewniają - cego rozwój Toronto i realizację rozpoczętych już przedsięwzięć? Wiele dóbr miejskich powinno być sprzedanych. Dostarczyłoby to funduszy do zainwestowania w infrastrukturę. Wskaźnik wzrostu opodatkowania powinien być po - mniejszony by nie przewyższyć wskaźnika inflacji. Ciągle daje się zauważyć wiele możliwości stworzenia oszczędności przez wy eliminowanie strat w wyniku lepszej gospodarki budżetem mia - sta. 10. Obecnie przeżywamy za wi - rowania ekonomiczne i należy żywić nadzieję, że podczas ka den - cji gospodarka Onta - rio się wzmocni na tyle by wspo - magać wielkie miasta t.zw płat - nościami transferowymi. Jakie Pan widzi szanse odzyska nia płatności transferowych z pro - wincji dla wielkich miast, które poprzez tzw. download ing nie - g dyś wyeliminował Premier Mike Harris? Rząd prowincjonalny pod prze - wodnictwem Daltona McGuinty rozpoczął transfery pieniężne dla miast. Istnieje wieloletnia umowa między Toronto i Ottawą zgodnie z którą są zapewnione ciągłe pod - wyżki tych transferów do miast. Dotychczas Rząd zapowiada, że będą spełnione warunki umowy i będzie kontynuacja podwyżek transferów dla Toronto. 11. Jest Pan Radnym od bar - dzo wielu lat. Czy w przyszłej ka - den cji widzi Pan przed Radą Miej ską i Burmistrzem Toronto problemy, których nie było w przeszłości? Jeśli tak, to na czym one polegają? Zapewne problemy fundamen - tal ne występujące obecnie będą nam towarzyszć w przyszłości. Aczkolwiek mam nadzieję, że wzmocnieni nową energią spro - sta my wyzwaniom i rozwiążemy je z szacunkiem dla podatników kontrolując wydatki miejskie bez uszczerbku dla świadczeń i jako - ści usług dla mieszkańców. Spośród wielu osiągnięć Piotra Milczyna wymienię za led - wie kilka: 1. Instalacja bariery przeciw - dźwiękowej wzdłuż terenu szkoły St. Elizabeth (East Mall/Hwy 427) i posadzenie drzewek 2. Zagospodarowanie zielenią dwóch akrów (Titan Rd, Bell Manor Park i Tom Riley Park) 3. Renowacja dróg m.in ulic: North Queen, Park Lawn, Berry Rd, Stephen Rd, The Queensway, The West Mall, The Royal York, i wiele innych (ok. 40.) 4. Restauracja obiektów rekre - a cyjnych i parków (Woodford Park, Bell Manor, Wedgewood, Queensway Fieldhouse, Green - field Park, East Mall tennis courts, Kipling/Dundas Park, zabezpieczenie 400 tys dolarów z kasy miejskiej dla East Mall Park). Dobra polityka władz lokal - nych jest konieczna dla ciągłości rozwoju naszego miasta. Przy - pomnę, że ponownie kandydujący w wyborach miejskich 2010 z długoletnim stażem radnego mia - sta Toronto - Piotr Milczyn w ubieg łym roku poparł wniosek do Rady Miejskiej Roba Forda o redukcję wydatków miejskich na administrację. Oszczędności wy - gos podarowane w budżecie po - mo gą zrealizować programy słu - żące transformacji miasta i wygo - dzie życia jej mieszkańcow. Obecnie Piotr Milczyn wraz z żoną i córką mieszkają na Sunnylea.

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

Bóg, honor, ojczyzna (2)

Bóg, honor, ojczyzna (2) POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Kwietnia (April) 2010 No 08 (998) Tragedia Polskiego Państwa Wojciech Błasiak Uroczystości pogrzebowe i sam

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Continued on page 18

ISSN 0848-1946. Continued on page 18 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Listopada (November) 2010 No 21 (1011 The Conservative Party By Robert Bothwell In Canada there were politi

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Marca (March) 2009 No 05 (971) Porozmawiajmy o węglu brunatnym (3) Wiesław Blaschke W najbliższych dniach przed

Bardziej szczegółowo

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Lipca (July) 2011 No 13 (1027 Wina intencjonalna Opublikowana Biała księga posłów PiS na temat tragedii w Smo

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni-

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni- POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Czerwca (June) 2011 No 12 (1026) Przesłanie Michała Falzmanna Ojczyzna Wyspach Dziewiczych, którą za - Jerzy

Bardziej szczegółowo

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka.

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Lipca (July) 2009 No 14 (980) Sektor morski w Polsce A.D. 2009 Dokończenie z poprzedniego wydania Henryk Bugłacki

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

No we cen trum Kra ko wa

No we cen trum Kra ko wa R E K L A M A KRAKOWSKIE CENTRA BIZNESOWE PONIEDZIAŁEK 5 GRUDNIA 2011 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Wojciech Pelowski 31370390 No we cen trum Kra ko wa W cią gu osta t nich sied miu lat

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne w krajach UE. Nr 107. Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1)

Finanse publiczne w krajach UE. Nr 107. Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1) Finanse publiczne w krajach UE Nr 107 2 0 1 0 Jak posprzątać po kryzysie (cz. 1) Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014

VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014 VIII Forum Regionów Krynica-Zdrój 2-4 września 2014 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013 PRO JEKT JEST

Bardziej szczegółowo

ludzie i miejsca»12-13 Pan o niezłomnej naturze i sercu wielkim jak słońce Tak można określić charakter i dobroć

ludzie i miejsca»12-13 Pan o niezłomnej naturze i sercu wielkim jak słońce Tak można określić charakter i dobroć london 12 april 14 may 2012 4 (181) Free issn 1752-0339 Drogi Panie Krauze!»10 takie czasy»3,6 W drugą rocznicę Dwa lata po tragedii smoleńskiej niewiele wiemy na temat jej przyczyn. Paradoksalnie, wiemy

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo