Grzegorz W. Kołodko MOJA GLOBALIZACJA, CZYLI DOOKOŁA ŚWIATA I Z POWROTEM. (wyciąg z ksiąŝki), rozdział 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grzegorz W. Kołodko MOJA GLOBALIZACJA, CZYLI DOOKOŁA ŚWIATA I Z POWROTEM. (wyciąg z ksiąŝki), rozdział 1"

Transkrypt

1 Grzegorz W. Kołodko MOJA GLOBALIZACJA, CZYLI DOOKOŁA ŚWIATA I Z POWROTEM (wyciąg z ksiąŝki), rozdział 1

2 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 2 Od WIDER-a do TIGER-a 1. Z polskich pałaców do ciszy Helsinek Była juŝ środa, 5 lutego 1997 roku, gdy o drugiej nad ranem wyszedłem z gmachu Urzędu Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich. Wtedy juŝ po raz ostatni oficerowie BOR-u odwieźli mnie pustymi ulicami do domu. Gdy w latach byłem w rządzie, często o podobnej porze prawie zawsze po północy wracałem do domu, aby wcześnie rano znowu wracać do nigdy niekończącej się pracy. Tym razem noc była jeszcze krótsza niŝ zazwyczaj, bo musiałem jeszcze trochę popracować i spakować się. O wpół do siódmej rano ponownie siedziałem w samochodzie, aby szybko dojechać na cotygodniowe spotkanie ze słuchaczami mazowieckiego Radia dla Ciebie. Stamtąd zaś jeszcze szybciej na Okęcie, aby o ósmej mieć zapięte pasy i w chwilę potem wystartować. JuŜ z prywatnym, a nie z dyplomatycznym paszportem. Było szaro-buro, padał deszcz i nie miałem najmniejszej nawet ochoty rzucić okiem na pierwsze strony gazet, które podsuwały mi uśmiechnięte stewardesy. Widniało na nich duŝe zdjęcie, na którym Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, wręcza za zasługi w dziele reformowania i rozwoju polskiej gospodarki odchodzącemu wicepremierowi do spraw gospodarczych i ministrowi finansów KrzyŜ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Ciekawe Ŝe przez minione dwadzieścia lat

3 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 3 nie otrzymałem Ŝadnego odznaczenia państwowego, ale za to tym razem jedno z najwyŝszych. Jeśli zaiste koresponduje to z tym, co udało się uczynić dla dobra rozwoju Polski, to moŝna się tylko cieszyć. Wtedy jednak trzeba było patrzeć juŝ w inną stronę. Leciałem do Helsinek. ZwaŜywszy na godzinną róŝnicę czasu, wylądowałem tam wkrótce po jedenastej. Padał śnieg. Na lotnisku powitał mnie nasz ambasador w Finlandii Józef Wiejacz. Dyplomata wielce zasłuŝony nie tylko dla dobrej współpracy polskofińskiej, ale takŝe dla naszej aktywności na szerszej scenie międzynarodowej, wcześniej bowiem pełnił wiele waŝnych funkcji, między innymi radcy na placówce w Waszyngtonie oraz ambasadora we Włoszech, a bezpośrednio przed swoim wyjazdem do Helsinek był wiceministrem spraw zagranicznych. Gdy tylko była ku temu okazja, przez cały czas pobytu w Helsinkach chętnie współdziałaliśmy. Sądzę, Ŝe niektóre z organizowanych, takŝe z inicjatywy ambasady, spotkań w kręgach politycznych i naukowych, a zwłaszcza pośród przedsiębiorców i inwestorów, sprzyjały intensyfikacji współpracy między Polską i Finlandią. Na helsińskim lotnisku skądinąd niezwykle funkcjonalnym, co okazało się bardzo waŝne, poniewaŝ potem przewijałem się przez nie wiele razy oczekiwał mnie równieŝ profesor Giovanni Andrea Cornia. Był on (do końca 1999 roku) dyrektorem WIDER-a, czyli Światowego Instytutu Badań Rozwoju Gospodarczego funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych 1. W ten sposób teŝ stałem się dyplomatą, gdyŝ jako pracownikowi struktur ONZtowskich przysługiwał mi taki status. Lecąc tam nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale skoro moŝna było zostać dyplomatą, to dlaczego nie? Nawet kilka razy skorzystałem z małego parkingu przed lotniskiem Vaanta, co bardzo się przydawało. Samochód chwilę postał, w tym czasie moŝna było wzbić się w przestrzeń, po dwudziestu minutach wylądować po drugiej stronie Zatoki Fińskiej w Tallinie, wygłosić wykład na tamtejszym uniwersytecie i jeszcze wrócić do WIDER-a przed końcem dnia. Ta placówka naukowa powstała w 1984 roku, między innymi z inspiracji Amartya Sena, późniejszego pracownika instytutu i laureata Nagrody Nobla, którą uzyskał w dziedzinie ekonomii w 1998 roku 2. Nie licząc udziałów w konferencjach naukowych, miałem okazję gościć juŝ tam dwukrotnie wcześniej w 1988 i w 1989 roku. KaŜdy z tamtych pobytów teŝ zaowocował ciekawymi wynikami badań 1 Strona internetowa WIDER-a informująca o projektach badawczych, publikacjach i innych formach aktywności naukowej tej placówki znajduje się pod adresem: 2 Zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem Komitetu Nagrody Nobla Amartya Sen dostał to wyróŝnienie za wkład do ekonomii dobrobytu (welfare economics). W szczególności chodzi o badania na temat stosunków podziału i przeciwdziałania ubóstwu.

4 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 4 oraz publikacjami 3. Tym razem jednak wyzwania były większe, a zakres planowanych studiów i prac badawczych daleko szerszy. Wyjaśnić jednak trzeba wpierw, dlaczego właśnie wtedy na przedwiośniu 1997 roku odszedłem z rządu? Dlaczego, jak to napisał w liście przysłanym kilka dni po wyjeździe jeden z posłów, zdecydowałem, Ŝe pora odejść z aktywnej polityki właśnie wtedy, kiedy to według dość zgodnej opinii sejm przyjął najlepszy w latach dziewięćdziesiątych budŝet? OtóŜ właśnie dlatego: byłem przekonany, Ŝe to co moŝna było dobrego w istniejących warunkach uczynić, zostało właśnie zrobione. Najlepiej jak tylko potrafiłem. Nigdy nie byłem zawodowym politykiem, zawsze zaś uwaŝałem, Ŝe moŝna się nią dla dobra sprawy zająć, jeśli jednocześnie spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, trzeba mieć rzetelną, opartą o dobrą teorię ekonomiczną wiedzę, co nale- Ŝy zrobić. Po drugie, muszą istnieć niezbędne warunki polityczne umoŝliwiające w sensowym zakresie realizację tych zamierzeń. Jeśli oba warunki nie są spełnione, ktoś naprawdę odpowiedzialny nie powinien się do polityki zabierać. Zanim na początku 1994 roku przyjąłem propozycję pracy w rządzie, dwukrotnie wcześniej odmówiłem: w sierpniu 1989 roku i ponownie w październiku 1993 roku. Nie dlatego, Ŝe nie wiedziałem, co czynić. Bynajmniej; pisałem i mówiłem na ten temat bardzo duŝo, takŝe w latach , kiedy to uczestniczyłem w pracach Rady Ekonomicznej Rady Ministrów kierowanej przez profesora Witolda Trzeciakowskiego i później, gdy nieustannie toczyły się debaty na temat sposobów naprawy Rzeczypospolitej, a zwłaszcza wprowadzania mechanizmów rynkowych do gospodarki. Wtedy odmówiłem, poniewaŝ uwaŝałem, Ŝe nie były spełnione warunki polityczne umoŝliwiające realizację polityki gospodarczej, którą uwa- Ŝałem za słuszną. A przecieŝ nie mogło mnie interesować paranie się inną, gdyŝ polityka powinna słuŝyć rozwiązywaniu na gruncie ekonomicznym problemów społecznych. 3 Po wizycie w roku 1988 ukazało się opracowanie pt. Reform, Stabilization Policies, and Economic Adjustment in Poland, WIDER Working Papers, WP 51, UNU/WIDER, Helsinki 1989, a w rezultacie projektu badawczego realizowanego w roku 1989, wspólna z profesorami Marianem Ostrowskim i Dariuszem Rosatim, publikacja pt. Stabilization Policy in Poland: Challenges and Constraints, WIDER Working Papers, WP 81, UNU/WIDER, Helsinki W oparciu o tamte badania w Polsce ukazała się ksiąŝka Kryzys, dostosowanie, rozwój, PWE, Warszawa 1989, s W tamtym czasie ukazało się kilka moich ksiąŝek. Były to nie tylko teoretyczne monografie, ale takŝe prace ukierunkowane normatywnie pod kątem odpowiedzi na wyzwania polityki gospodarczej. Zob. Inflacja, reforma, stabilizacja, Alma-Press, Warszawa 1990, s. 136; Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej (współautorzy Danuta Gotz-Kozierkiewicz i ElŜbieta Skrzeszewska- Paczek), PWE, Warszawa 1991, s. 184 (wydanie w języku angielskim: Hyperinflation and Stabilization in Postsocialist Economies, Kluwer Academic Publishers, Boston Dordrecht London 1992, s. 206) oraz Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy poraŝka?, Poltext, Warszawa 1992, s W ramach studiów prowadzonych przez Instytut Finansów, którym kierowałem w latach , ukazały się prace zbiorowe pod moją redakcją naukową: Polityka finansowa stabilizacja transformacja, Instytut Finansów, Warszawa 1991, s. 448 oraz Polityka finansowa transformacja wzrost, Instytut Finansów, Warszawa 1992, s. 368.

5 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 5 W kilka miesięcy po nieprzyjęciu propozycji wejścia w skład rządu, bezpośrednio po wyborach z jesieni 1993 roku, wyjechałem za granicę. Gdy wkrótce potem, pewnego późnego lutowego wieczoru, w moim mieszkaniu, na jednym z niezliczonych końców świata, zadzwonił telefon i ówczesny premier rządu Waldemar Pawlak zapytał, kiedy wracam, wiedziałem, Ŝe sytuacja się zmienia. Byłem wtedy w Tokio i prowadziłem badania oraz seminaria w japońskim Instytucie Polityki Fiskalnej i Monetarnej. Przed sobą miałem dalsze plany zawodowe i związane z tym podróŝe, ale wakat powstały po niespodziewanej rezygnacji z funkcji ministra finansów Marka Borowskiego stworzył nowe okoliczności. Telefony z Warszawy odzywały się coraz częściej. Z Tokio poleciałem przez Pacyfik na wykład do Los Angeles. Tam dowiedziałem się, Ŝe kandydatura profesora Dariusza Rosatiego nie zyskała akceptacji prezydenta Lecha Wałęsy. Zarazem premier Pawlak ponawiał swoje propozycje. Podobnie czynili inni liderzy ówczesnej koalicji SLD PSL. Z Los Angeles poleciałem do Waszyngtonu na seminarium Banku Światowego. MoŜna wszakŝe było juŝ wyczuć (takŝe ze sposobu zadawania pytań), Ŝe bardziej słuchają przyszłego chief economist Polski niŝ profesora ekonomii zajmującego się posocjalistyczną transformacją. Ja tak jednakŝe nie uwaŝałem i robiłem swoje. Poleciałem dalej do Londynu. Tam z kolei przedstawiłem wyniki prowadzonych badań na seminarium zorganizowanym w London Business School (LBS). Wreszcie dotarłem do Warszawy. Zakończyła się moja pierwsza podróŝ dookoła świata i z powrotem. Choć niezupełnie z powrotem, gdyŝ podróŝowałem dalej. Po przeprowadzeniu serii rozmów z premierem i wieloma czołowymi politykami koalicji SLD PSL zrozumiałem, Ŝe tym razem warunki polityczne wydają się bardziej sprzyjać realizacji mojej linii polityki gospodarczej nakreślonej w ramach 44 punktów Strategii dla Polski kilka miesięcy wcześniej, jeszcze w październiku 1993 roku 5. Poleciałem jednak do Rzymu, gdzie miałem przebywać semestr, prowadząc badania i wykładając na Universita di Roma La Sapienza. ZdąŜyłem nawet wynająć mieszkanko w uroczym zakątku koło Forum Romanum. Nie na długo. Po kilku dniach wróciłem i odebrałem w Belwederze z rąk prezydenta Wałęsy nominację na 5 Program reform systemowych i rozwoju społeczno-gospodarczego znany jako Strategia dla Polski oparty był na wcześniejszych próbach poszukiwania właściwej polityki gospodarczej. W szczególności wywodzi się on z analizy przedstawionej w ksiąŝce Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa 1993, s Ta z kolei praca oparta jest w duŝej mierze na opracowaniu wcześniej przygotowanym dla MFW, gdzie byłem konsultantem w 1991 i 1992 roku. Wtedy to powstało między innymi studium pt. From Output Collapse to Sustainable Growth in Transition Economies: The Fiscal Implications, International Monetary Fund, Washington, DC, December Jest ono dostępne w Internecie pod adresem: Co zaś tyczy się samych 44 tez, to były one wpierw opublikowane w listopadzie 1993 roku w tygodniku Nowe śycie Gospodarcze, a następnie w wersji ksiąŝkowej. Zob. Strategia dla Polski, Poltext, Warszawa 1994, s. 224.

6 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 6 Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów. Sądziłem bowiem, Ŝe zarówno wiem, co i jak naleŝy robić na rzecz ustrojowej transformacji w sferze gospodarczej, jak i przekonałem się, iŝ aczkolwiek nie idealne, to jednak dostatecznie korzystne są polityczne warunki podjęcia tych wyzwań. Czas mijał, lata biegły. Były to bezsprzecznie dobre lata polskiej gospodarki, co widać z perspektywy czasu, jak i w porównawczym ujęciu międzynarodowym. Obecnie znajduje to potwierdzenie coraz częściej i coraz powszechniej, takŝe w powaŝnych opracowaniach międzynarodowych 6. Zaiste, udało się nam wspólnym wysiłkiem osiągnąć wiele. Jeśli tylko spojrzeć przez pryzmat pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej, którego maksymalizacja legła u podstaw Strategii dla Polski, to jego powierzchnia wzrosła znakomicie 7. Wszystkie zatem cele, które postawiłem sobie w odniesieniu do polityki ekonomicznej, zostały zrealizowane. Łatwo było to śledzić, gdyŝ Strategia dla Polski, jak Ŝaden inny program, zawierała ilościowe kryteria umoŝliwiające obserwowanie postępu i mierzenia stopnia realizacji wszystkich czternastu programów węzłowych, które się na nią składały 8. A od polityki zamierzałem odsunąć się właśnie wtedy, gdy zamierzone cele zostaną osiągnięte. Nadeszła więc ku temu pora. Decyzję o odejściu z rządu podjąłem juŝ latem 1996 roku, przy czym jej wyegzekwowanie warunkowałem wcześniejszym spełnieniem kilku okoliczności. Po pierwsze, zwieńczone, aŝ po nieodwołalną parlamentarną ratyfikację, miało być dzieło doprowadzenia Polski do członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). To wymagało przeprowadzenia wielu trudnych reform strukturalnych. Dzień 11 lipca 1996 roku, kiedy to w ParyŜu podpisałem historyczny akt akcesji do tej waŝnej organizacji, co podniosło na trwałe międzynarodowy prestiŝ Polski, z pewnością jest dniem największego sukcesu naszej gospodarki od 1989 roku i zostanie przyćmiony dopiero z chwilą naszego wejścia do Unii Europejskiej. 6 World Economic Outlook 2000 Międzynarodowego Funduszu Walutowego poświęca aŝ dwa rozdziały kwestiom związanym z posocjalistyczną transformacją i integracją tych krajów z gospodarką światową. Przez pryzmat tej analizy równieŝ łatwo moŝna dostrzec, Ŝe lata były szczególnie korzystne dla polskiej gospodarki i to równieŝ dzięki osiągnięciom tego właśnie okresu Polska radzi sobie relatywnie lepiej niŝ inne kraje regionu. Zob. World Economic Outlook 2000, IMF, Washington, DC, October 2000, rozdział III i IV. 7 Zob. Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, op.cit. Wierzchołki tzw. pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej wyznacza pięć zasadniczych parametrów ekonomicznych: stopa wzrostu PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji, saldo budŝetu (w procentach PKB) oraz saldo rachunku obrotów bieŝących (w procentach PKB). 8 Program ten w całości wraz z później przygotowanym i przyjętym przez rząd w 1996 roku Pakietem 2000, który nakreślił ścieŝkę postępowania w sferze polityki fiskalnej pod kątem sprzyjania wysokiemu tempu wzrostu został opublikowany jako ksiąŝka Polska Strategia dla przyszłości, Poltext, Warszawa 1996, s Ukazała się ona takŝe nakładem tego samego wydawnictwa w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

7 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 7 Po drugie, nieustannie miała spadać inflacja. Jeśli nie działo się tak z miesiąca na miesiąc, to udawało się poŝądany trend utrzymywać nie tylko w ujęciu rocznym, ale takŝe z kwartału na kwartał. Inflacja z okresu na okres była konsekwentnie coraz niŝsza i tak mogło, i powinno być takŝe w następnych okresach, gdyŝ strukturalne przesłanki ku temu zostały stworzone. Po trzecie, obniŝone miały być podatki. W praktyce okazało się to jednym z trudniejszych celów, jednakŝe został on koniec końców pomyślnie osiągnięty. W trzech etapach całkowicie wyeliminowany został sześcioprocentowy podatek importowy wprowadzony w końcu 1992 roku. W dwu etapach obniŝone zostały podatki od dochodów osobistych z 45, 33 i 21 do odpowiednio 40, 30 i 19 procent. Wreszcie, decyzjami przesądzonymi w Pakiecie 2000, w czterech etapach został obniŝony podatek dochodowy dla przedsiębiorstw. Mocą przyjętych przez parlament ustaw był on sukcesywnie redukowany o dwa punkty rocznie, z 40 do 32 procent w roku Po czwarte, wprowadzona w Ŝycie miała być reforma centrum gospodarczego. Chodziło o to, aby układ i struktura ministerstw i centralnych urzędów gospodarczych stała się bardziej funkcjonalna. ZaleŜało nam takŝe na usprawnieniu koordynacji całokształtu polityki gospodarczej na szczeblu rządu i jego komitetów, w tym równieŝ Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, którym jako wicepremier kierowałem. Miało to zmniejszyć mitręgę biurokratyczną, w którą uwikłany był mechanizm międzyresortowych uzgodnień podczas przygotowywania nowych rozwiązań prawnych. I ten cel udało się osiągnąć, bowiem strona organizacyjna resortów gospodarczych została głęboko zreformowana, pewne ministerstwa zniknęły, funkcje innych zostały zintegrowane i zmienione w nowej konfiguracji. Po piąte, stworzona miała być nowa instytucja słuŝąca do rozprzestrzeniania polskich doświadczeń w zakresie reform gospodarczych i polityki rozwoju. Chodziło zwłaszcza o dzielenie się naszymi umiejętnościami (takŝe przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskiwanych z Zachodu) na Wschodzie tak w Europie, jak i poradzieckich republikach centralnej Azji. Decyzjami rządu powołana została zatem do Ŝycia fundacja Wiedzieć Jak, a projekt budŝetu na 1997 rok preliminował na uruchomienie jej działalności dwa miliony złotych. Z czasem miała stać się instytucją finansowaną bez angaŝowania środków z kasy publicznej, ale w początkowej fazie takie wsparcie było nieodzowne. I chociaŝ w sejmie, ze względu na politycznie motywowane obstrukcje, skreślono preliminowane na ten cel kwoty, to jednak inicjatywa ta teŝ ruszyła z miejsca. Jeszcze w grudniu 1996 roku prezydent Kwaśniewski mógł zaprosić do Pałacu Namiestnikowskiego liczną grupę ambasadorów krajów przechodzących transformację oraz poinformować ich o fundacji i jej celach. W swoim zaś gronie nie ukrywaliśmy, Ŝe ma to słuŝyć równieŝ promocji 9 W roku 1999 parlament podjął decyzję o dodatkowej redukcji stopy o dwa kolejne punkty, tak więc w roku 2000 została ona obniŝona do 30 procent.

8 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 8 polskich interesów w tej części świata, sprzyjając między innymi ekspansji naszych firm, a z czasem takŝe inwestycjom bezpośrednim lokowanym w tym regionie. Po szóste, miał być przyjęty przez sejm dobry budŝet. I to udało się osiągnąć, gdy w styczniu 1997 roku izba przegłosowała rządowe propozycje w tym zakresie. Był to waŝny fakt, poniewaŝ budŝet państwa i to w dodatku przy zmniejszonych podatkach! przesądzał podstawowe proporcje makroekonomiczne oraz wielkość strumieni finansowych na cały rok. A był to rok szczególny, nadchodziły bowiem kolejne wybory parlamentarne. W kontekście wcześniej przeprowadzonych reform przyjęcie rozsądnego budŝetu gwarantowało w miarę sprawne funkcjonowanie gospodarki w roku wyborów i rokowało jej dobre perspektywy rozwojowe na przyszłość. MoŜna zatem było odejść. Wydawać się mogło, Ŝe dalsza ewolucja sytuacji gospodarczej rysowała się korzystnie. Nie zakładałem wówczas, Ŝe tak szybko i tak wiele zostanie popsute później, w latach Wtedy nie było ku temu Ŝadnych podstaw, gdyŝ wcześniejsze reformy, a zwłaszcza lata , doprawdy stworzyły dobre strukturalne i instytucjonalne, finansowe i społeczne, wewnętrzne i zewnętrzne warunki do długofalowego i zrównowaŝonego wzrostu. Skądinąd ciekawe, Ŝe tuŝ po wrześniowych wyborach parlamentarnych w 1997 roku ton zagranicznych reakcji prasowych był dość minorowy. Obawiano się szybkiego pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej. Ukazały się wtedy moje polemiczne komentarze, których intencją było uspokojenie zagranicznych inwestorów 10. Wydawali się oni niemile zaskoczeni politycznym obrotem spraw w wyniku wyborów i utratą władzy przez SLD, który przeszedłszy w latach swoistą próbę wody i ognia był postrzegany jako pragmatyczna partia reform. Napisałem o tym artykuł sugerujący, Ŝe zasadniczo polityka gospodarcza poprzednich lat będzie przez jakiś czas kontynuowana, a to ze względu na brak pozytywnej alternatywy. Takie były fakty. Brak moŝliwości realizacji zarówno błędnego, bo zbyt populistycznego podejścia AWS, jak i złej, bo nadmiernie liberalnej polityki preferowanej przez UW, zmuszał obu partnerów do kompromisu. Nie był on wszakŝe chciany i zaplanowany, ale został wymuszony koniecznością podzielenia się władzą, a nie wspólnotą programową. Swoją linię rozumowania wyłoŝyłem na łamach paryskiej Kultury 11. Miejsce tej publikacji niektórych zdziwiło. Mnie teŝ, gdyŝ do tego pisma zaglądałem, ale nigdy wcześniej tam nie pisywałem. W kraju jednak tekstu nie chciano wydrukować na łamach pisma, dla którego pierwotnie był przeznaczony. 10 Zob. Hope for Poland, International Herald Tribune, October 2, 1997 oraz Change of government will not hurt Polish economy, Financial Times, October 8, Zob. Post scriptum, Kultura (ParyŜ) 1997, nr 11 (602), s Artykuł jest przytoczony w trzeciej części ksiąŝki.

9 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 9 Gdy zastanawiałem się, gdzie go ogłosić, zaprzyjaźniony od lat wybitny matematyk wykładający na uniwersytecie w Kapsztadzie zasugerował, abym zwrócił się właśnie do paryskiej Kultury. PrzecieŜ niejeden opozycyjny tekst juŝ opublikowała wywodził. Zrazu nie potraktowałem tej propozycji zupełnie serio, ale czasami okazuje się, Ŝe to druga myśl jest lepsza. Gdy tylko nadeszła wysłałem tekst do redakcji na Maisons-Laffitte. Zaskoczenie było niemałe, gdy juŝ po kilku godzinach otrzymałem odpowiedź (faksem, nie em) od redaktora naczelnego, Ŝe tekst jest bardzo ciekawy i idzie in extenso w najbliŝszym numerze pisma. Zatelefonowałem do redaktora Jerzego Giedroycia i dłuŝej porozmawialiśmy o sprawach naszej wspólnej, jak się okazało, troski. Zaintrygowało mnie to, Ŝe bardziej niŝ ja martwił się o skutki polityki tamtej koalicji, przy czym obaj obawialiśmy się w większej mierze dewiacji prymitywnego liberalizmu niŝ prawicowego populizmu. Najbardziej zaś tego, Ŝe jedno stanie się poŝywką dla drugiego. To wszystko jednak było juŝ kilka miesięcy później, a wpierw do Helsinek musiałem przylecieć. Dlaczego akurat 5 lutego? Ano dlatego, Ŝe prezydent Kwaśniewski prosił, abym towarzyszył mu jeszcze ten jeden raz jako wicepremier rządu na Światowym Forum Gospodarczym w Davos. I tak się stało, choć zdąŝyłem przedtem dosłownie na kilka godzin zawitać do rodzinnego Tczewa na imprezę, na którą organizatorzy zaprosili dziesiątkę najbardziej znanych i zasłuŝonych tczewian 12. Uznano mnie za jednego z nich obok wybitnej aktorki Teresy Budzisz- KrzyŜanowskiej, kompozytora i gwiazdy rocka Grzegorza Ciechowskiego, długodystansowca i brązowego medalisty igrzysk olimpijskich w Rzymie Kazimierza Zimnego. Znalazł się równieŝ w tym gronie zasłuŝony dla polskiej estrady Zbigniew Korpolewski, który najbardziej ze swoich młodych lat pamiętał szneki z glancem. Tak na Kociewiu mówiło się na droŝdŝówki z lukrem. Dzięki zapobiegliwości organizatorów imprezy droŝdŝówek nie brakowało, zabrałem więc trochę obiecując, Ŝe nazajutrz rano spoŝyjemy je z prezydentem na pokładzie samolotu po drodze w szwajcarskie Alpy. Tak było. Prezydentowi szneki smakowały. Podobnie profesorowi Markowi Belce. W Davos niektórzy z naszych rozmówców zostali juŝ dyskretnie poinformowani o nadchodzącej zaraz po forum zmianie na stanowisku ministra finansów 13. Zgodnie w tej kwestii współpracowaliśmy z profesorem Belką, akcentując w pełni płynne przekazanie spraw i to w bardzo korzystnej sytuacji polskiej gospodarki i naszych finansów publicznych. Prezydent Kwaśniewski wspomniał o tym podczas swego spotkania z prezesem Banku Światowego Jamesem Wolfensohnem i ówczesnym prezydentem EBOiR Jacques'em de Larosičre'em. Byli za- 12 Ich drogi Ŝyciowe opisuje ksiąŝka Józefa M. Ziółkowskiego Drogi do sukcesu, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew Przekazanie właśnie jemu roli ministra finansów i wicepremiera zostało ustalone nieco wcześniej. Pełnił on z powodzeniem tę funkcję przez miesiące pozostające do końca kadencji rządu kierowanego przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza.

10 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 10 skoczeni, ale w ich większych światach podobne nowiny zdarzały się przecieŝ od czasu do czasu. Za to o sznekach się nie dowiedzieli. Dla mnie nader ciekawa okazała się zupełnie prywatna rozmowa z Gro Harl Brutland, obecnie dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a do 1996 roku wieloletnim premierem Norwegii. Pani Brutland teŝ odeszła z piastowanego stanowiska z własnej woli i z poczuciem spełnienia swej misji. Stało się to równieŝ w dobrej sytuacji gospodarczej jej kraju i takŝe na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Motywacja jej odejścia wszakŝe była inna. Brutland powiedziała, Ŝe odeszła przed końcem kadencji, gdyŝ chciała dać czas swojej partii na rozstrzygnięcie kwestii swojego następstwa na stanowisko szefa oraz przygotowanie się do nowych wyborów juŝ pod jego przywództwem. Tak teŝ się stało. W moim natomiast wypadku tylko część tych argumentów miała zastosowanie, choć bezsprzecznie chęć umoŝliwienia zawodowym politykom i liderom koalicyjnych partii prowadzenia długotrwałej kampanii wyborczej na ich sposób, bez mojego wikłania się w tamtą walkę, odegrała tutaj znaczną rolę. Ta rozmowa jednak ostatecznie utwierdziła mnie w przekonaniu, Ŝe podjąłem wtedy słuszną decyzję. ChociaŜ postanowienie o odejściu z rządu podjąłem duŝo wcześniej, a dokładnie w lipcu 1996 roku podczas pobytu w ParyŜu w związku z podpisywaniem aktu przystąpienia Polski do OECD, to zakomunikowałem ją na piśmie prezydentowi i premierowi dopiero pół roku później. Prezydenta Kwaśniewskiego konsekwentnie informowałem o tym zamiarze juŝ w grudniu, ale nie był skłonny uwierzyć. Dopiero gdy otrzymał w tej sprawie oficjalne podanie, zrozumiał, Ŝe jest to w pełni przemyślana decyzja, a nie polityczna gra. Moje odejście z rządu zostało przez głowę państwa zaakceptowane. Udało się, tak jak postanowiliśmy, utrzymać to w tajemnicy aŝ do przedednia dymisji. Ale w końcu i ten dzień nadszedł. JuŜ nazajutrz podjąłem pracę w Helsinkach. Miejscowa prasa odnotowała przyjazd jako interesujący fakt. W końcu niewiele wtedy się wokół działo i nieoczekiwany przyjazd polskiego wicepremiera (nawet jeśli od kilkunastu godzin juŝ byłego) to był jakiś news. W ślad za tym pojawiło się w fińskiej prasie kilka artykułów i wywiadów. Jeden z nich pod frapującym tytułem Z polskich pałaców do ciszy Helsinek 14 miał jakoby oddawać istotę zmiany miejsca mego pobytu i pracy. Tam w Polsce niby w splendorze rządowych pałaców, a tutaj tak cicho. Trochę prawdy w tym było. W Helsinkach jest nadzwyczaj spokojnie. Nade wszystko moŝna było iść ulicą, jak czyni to kaŝdy inny człowiek. Nieznany. Korzystałem z tego z przyjemnością. Było inaczej i panował spokój, i cisza. Przeciwieństwo tego, co jeszcze wczoraj działo się po drugiej stronie morza. JuŜ w południe byłem w WIDER-ze. Powróciłem do pracy naukowej. 14 Antti Autio, Puolan palatsesista Helsingin hiljaisuuteen, Savon Sanomat, Helsinki, 16 luty Tłumaczenie fragmentów tego artykułu znajduje się w czwartej części ksiąŝki.

11 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 11 W centrum tego pięknego miasta córki Bałtyku na Aleksanderinkatu znajduje się nie tylko ministerstwo finansów, na które nie zwracałem uwagi, ale jest tam klub sportowy z siłownią Alexis, nazwany tak na cześć rosyjskiego cara. Jego pomnik stoi nieopodal, na Placu Senackim, i nikomu to nie przeszkadza. To w końcu władający imperium rosyjskim w latach car Aleksander II, choć ciemięŝyciel, przyczynił się w latach sześćdziesiątych XIX wieku do rozkwitu miejscowego uniwersytetu. W tej uczelni miałem takŝe kilka okazjonalnych wykładów. Codziennie za to chodziłem ćwiczyć i a jakŝe uŝywać fińskiej sauny. Gdy juŝ w dniu przyjazdu, w kilka godzin po przybyciu do WIDER-a, wszedłem do ukropu, siedzący tam człowiek o coś zapytał w języku fińskim. Pojąłem tylko tyle, Ŝe chciałby polać wodą rozŝarzone kamienie, więc odpowiedziałem po angielsku, Ŝe oczywiście tak. Po chwili spytał, czy jestem Amerykaninem. Gdy odpowiedziałem, Ŝe Polakiem, zastanawiał się przez chwilę, po czym rzekł: very good economy. TeŜ tak uwaŝałem. Gdy stwierdziłem, Ŝe tym, aby tak właśnie było, zajmowałem się przez ostatnie lata, bardzo dokładnie mi się przyjrzał i jakby nie dawał wiary. Chyba rzeczywiście gospodarka wtedy była w lepszej formie niŝ ja sam, z czego się tylko cieszyłem. 2. Między ONZ-tem a Oksfordem Tak jak nie odchodzi się w normalnych warunkach z rządu z dnia na dzień, bez odpowiedniego przygotowania, tak nie wyjeŝdŝa się w takim trybie do pracy za granicę. To trzeba było odpowiednio przygotować. Tak teŝ było. JuŜ pół roku wcześniej nawiązałem kontakt z dyrektorem WIDER-a profesorem Cornią a jeszcze we wrześniu 1996 roku, na pięć miesięcy przed wyjazdem, złoŝyłem aplikację, ubiegając się w konkursowym trybie o upatrzone stanowisko. Nazywało się to bardzo ładnie, dostojnie i długo: Distinguished Sasakawa Chair and Research Professor in Development Economics. Przyznano mi to stypendium i w ślad za tym nadeszło zaproszenie do rocznego pobytu w tym ONZ-towskim instytucie. WIDER jest tak zorganizowany, aby goszczący w nim uczeni pochodzili z wszystkich kontynentów i zajmowali się zarazem kluczowymi problemami rozwoju. Nie jest to grono liczne, gdyŝ grupa rotujących się co rok lub dwa naukowców liczy około piętnastu uwaŝnie wyselekcjonowanych osób. Z krajów, którym w szczególności poświęciłem swoje studia, przebywali tam w tym czasie jedynie Władimir Popow z Rosji i Lu Aiguo z Chin. Tematy ich badań, zwłaszcza profesora Popowa, stykały się po części z moim obszarem zainteresowań, dyskutowaliśmy więc często. Natomiast za bezpośrednich sąsiadów na korytarzu miałem z jednej strony Peruwiankę doktor Cecilię Ugaz, a z drugiej profesora z Tanzanii Nguyuru H.I. Lipumba. Co ciekawe, teŝ wcześniej zdarzyło mu się zajmować polityką i przed przyjazdem do Helsinek zdąŝył nawet przegrać w wyborach prezydenckich.

12 G.W. Kołodko Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem [wyciąg Rozdział I] str. 12 Ubiegając się o Sasakawa Chair przedłoŝyłem projekt badawczy, który zamierzałem realizować podczas swego pobytu w Helsinkach. Studia miały koncentrować się na zagadnieniach związanych z rynkową transformacją w krajach posocjalistycznych, a zwłaszcza na uwarunkowaniach wejścia w fazę zrównowaŝonego wzrostu. Od początku pragnąłem napisać na ten temat ksiąŝkę obejmującą szeroką paletę ekonomicznych, społecznych i politycznych wątków dotyczących tego waŝnego procesu. ChociaŜ była to kontynuacja wcześniejszych badań, to tym razem było to zadanie z wielu powodów bardziej ambitne. Miało teŝ odmienny niŝ poprzednio charakter. Po pierwsze, rodziło się podczas pobytu w instytucie zajmującym się problemami rozwoju gospodarczego w skali globalnej. Stąd teŝ od początku tak ukierunkowałem sposób analizy procesów i prezentacji tez, aby transformację przedstawić na szerszym, światowym tle. Trzeba ją przecieŝ widzieć w kontekście intensyfikującej się w tym samym czasie globalizacji, która nie byłaby pełna, ani teŝ nie byłoby to przedsięwzięcie dostatecznie kompleksowe, gdyby nie uczestniczyły w nim gospodarki naszej części świata. Zarazem sama globalizacja silnie rzutuje na przebieg procesów transformacyjnych. Innymi słowy moŝna rzec, Ŝe współcześnie zarówno globalizacja nie moŝe obejść się bez transformacji, jak i transformacja nie moŝe obejść się bez globalizacji. Po drugie, WIDER funkcjonuje w ramach specyficznej międzynarodowej struktury naukowej, jaką jest Uniwersytet Organizacji Narodów Zjednoczonych 15. To stawiało pewne dodatkowe wymagania w podejściu do badań, a w szczególności skłaniało do pytań o właściwy sposób ukierunkowania rozwoju społecznogospodarczego w gospodarce posocjalistycznej. Skądinąd ten wątek często był i nadal, niestety, bywa niedoceniany w literaturze przedmiotu, która nadmierną, a niekiedy wręcz jednostronną uwagę koncentrowała na aspektach zmian systemowych, lekcewaŝąc konieczność prowadzenia autonomicznej polityki rozwojowej. Rozwój miałby pojawiać się niejako samoistnie, gdy tylko osiągnięta jest masa krytyczna tych zmian. Tak się jednak nie działo i to wzbudzało szczególne zainteresowanie właśnie w ONZ-towskiej placówce zajmującej się badaniami rozwoju gospodarki światowej. Miałem okazję dyskutować o tym z sekretarzem generalnym ONZ Kofi Annanem, gdy odwiedził instytut. I jemu zaleŝy, aby z prac naukowych prowadzonych w WIDER-ze jak najwięcej pragmatycznych wniosków wynikało dla polityki rozwoju w innych regionach. Sugerował zatem, abym przy okazji realizacji swego projektu zaproponował szerzej, jak borykać się skuteczniej z problemami zrównowaŝonego wzrostu. Po trzecie, przystępowałem do pisania tej pracy w zupełnie innej sytuacji niŝ poprzednio. Miałem przecieŝ za sobą juŝ nie tylko lata studiów i rozmyślań nad tymi zagadnieniami, ale takŝe jedyne w swoim rodzaju doświadczenie praktyczne. 15 Szersze informacje o tej instytucji znaleźć moŝna na stronie internetowej pod adresem:

Grzegorz W. Kołodko Blaski i cienie globalizacji 1

Grzegorz W. Kołodko Blaski i cienie globalizacji 1 Grzegorz W. Kołodko Blaski i cienie globalizacji 1 Globalizacja to jedno z tych słów-wytrychów, nieustannie uŝywanych i często naduŝywanych, najczęściej bez próby intelektualnego wysiłku, aby zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Najbliższe ćwierćwiecze Prognoza rozwoju gospodarczego Polski (cz. 1)

Najbliższe ćwierćwiecze Prognoza rozwoju gospodarczego Polski (cz. 1) DZIŚ, LISTOPAD 2001, s. 22-33 GRZEGORZ W. KOŁODKO Najbliższe ćwierćwiecze Prognoza rozwoju gospodarczego Polski (cz. 1) Filary strategii rozwoju Przesłanki optymizmu Dobrodziejstwa globalizacji Strategia

Bardziej szczegółowo

fale BAŁTYKU CHCĘ BYĆ NAJLEPSZY! Przełamując BUSINESS WO(W)MAN Klub Morski wyrusza w rejs KONFERENCJA sposób na sukces według Kamila Kosiora

fale BAŁTYKU CHCĘ BYĆ NAJLEPSZY! Przełamując BUSINESS WO(W)MAN Klub Morski wyrusza w rejs KONFERENCJA sposób na sukces według Kamila Kosiora Miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie publikacja bezpłatna http://www.sgh.waw.pl/gazeta/ numer 04/07 (233), czerwiac 2007 Przełamując fale BAŁTYKU Klub Morski wyrusza w rejs KONFERENCJA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZYBKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE

STRATEGIA SZYBKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE STRATEGIA SZYBKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE Grzegorz W. Kołodko redakcja naukowa STRATEGIA SZYBKIEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE redakcja naukowa Grzegorz W. Kołodko Wydawnictwo Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA DWIE TRZECIE. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA I LEKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

SUKCES NA DWIE TRZECIE. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA I LEKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ Grzegorz W. Kołodko Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl) SUKCES NA DWIE TRZECIE.

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla rozwoju nauki

Dobry klimat dla rozwoju nauki KWARTALNIK 08/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dobry klimat dla rozwoju nauki PROF. DR HAB. RYSZARD DOMAŃSKI Rektor czasu przełomu PROF. DR HAB. BOHDAN GRUCHMAN WSTĘP 3 Szanowne Czytelniczki,

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Sporządzony w dniu 1 czerwca 2007 r. Początek przesłuchania godz. 10 min 07

Sporządzony w dniu 1 czerwca 2007 r. Początek przesłuchania godz. 10 min 07 Protokół przesłuchania osoby wezwanej w celu złożenia zeznań przed Komisją Śledczą do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków (SPSB) w dniu 1

Bardziej szczegółowo

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze:

Odkurzamy i reorganizujemy zasoby... Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów. ... tymczasem w numerze: publikacja bezpłatna numer 8/13 (296), wrzesień 2013 Odkurzamy i reorganizujemy zasoby...... tymczasem w numerze: Uchwała kierunkowa marszruta zmian Rekrutujemy więcej CEMBA promocja absolwentów DON T

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych

Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych Grzegorz W. Kołodko

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

9 / 2 0 1 3 PISMO PG 1

9 / 2 0 1 3 PISMO PG 1 9/2013 1 í www.pg.gda.pl/pismo/ Słowo dziekana Ü str. 3 O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wydziału. Nostalgicznie, ale i realistycznie Niektóre z książek wydanych przez pracowników Wydziału

Bardziej szczegółowo

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH

Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy. Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH publikacja bezpłatna numer 4/13 (292), kwiecień 2013 Siostra Angelica Pucciniego spektakl operowy W numerze: Spory instytutowe Basic a odchamiacze Kanclerz (na) otwarcie Polska Grupa Emerytalna SGH 20-lecie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------- 2008 - NR 5/46 - Rozmowa z prof. W. Stawińskim - Zespół

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. str. 4 5. str. str. 24 27. str. Od redakcji 3. Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5

Spis treści. str. str. 4 5. str. str. 24 27. str. Od redakcji 3. Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5 1 str. 4 5 Spis treści Od redakcji 3 Olimpiada trzyma poziom wywiad z dr. Arturem Pollokiem 4-5 Ciekawe czasy dla ekonomii. Marek Belka 6 Olimpijczycy pytają prezesa NBP 7-9 str. 6 Recepta na sukces prezesa

Bardziej szczegółowo

REFLEKSJE O TYM, Z CZEGO BYLI

REFLEKSJE O TYM, Z CZEGO BYLI Prof. dr hab. Edward Łukawer Akademia Ekonomiczna w Krakowie REFLEKSJE O TYM, Z CZEGO BYLIŚMY SWEGO CZASU DUMNI, A CZEGO U NAS JUś OD DAWNA NIE MA Afterthoughts about This We Were Proud of but That Does

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 59 2009 / 2010

Biuletyn nr 59 2009 / 2010 Biuletyn nr 59 2009 / 2010 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Biuletyn SKOZK 59 2009 / 2010 1 Biuletyn Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Zespół redakcyjny Artur Chojnacki (red. naczelny)

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY Projekt finansowany przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Globalizacja w trzech odsłonach

Globalizacja w trzech odsłonach Krzysztof Rybiński Globalizacja w trzech odsłonach Wprowadzenie. W jakim celu powstała ta ksiąŝka i do kogo jest adresowana? Część 1. Outsourcing, offshoring i networking jako przyczyny pojawienia się

Bardziej szczegółowo

9 (32) BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010

9 (32) BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 9 (32) LISTOPAD GRUDZIEŃ 2010 BIULETYN PROGRAMU EUROPEJSKIEGO FEDERACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CENTRUM SZPITALNA Gorąco zachęcamy do lektury kolejnego numeru EUlotki. Jak zwykle, chcemy Państwa zainteresować

Bardziej szczegółowo

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1 Nauka, Kariera, Biznes ISBN 978-83-932640-1-8 2 Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, 61-612

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ. Nr 9 / Grudzień 2012 odpowiedzialny biznes. Kompendium CSR NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Bilans 2012 Najważniejsze wydarzenia roku Otwarci na komunikację? Relacje z interesariuszami Współpraca rządu i biznesu Rozwój polskiego

Bardziej szczegółowo

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian

Dobry. Komfort. Brak wyboru. zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński. start Marek Zefirian KWARTALNIK 10/13 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Komfort zakorzenienia Prof. Kazimierz Rogoziński Dobry start Marek Zefirian Brak wyboru najlepszym rozwiązaniem Prof. Nicholas Barr Większość ludzi

Bardziej szczegółowo

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie

Od zainteresowania do zrozumienia Linda R. Hoover Konsul Generalny USA w Warszawie Numer 36 www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl Czerwiec 2012 Szanowni Czytelnicy, w tym Dodatku do Biuletynu Migracyjnego chcielibyśmy przybliŝyć Państwu sytuację polskiej diaspory w Stanach Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Ambasador. polskiej gospodarki. savoir vivre. Kariera międzynarodowa. Dyplomatyczny KWARTALNIK 06/12. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu

Ambasador. polskiej gospodarki. savoir vivre. Kariera międzynarodowa. Dyplomatyczny KWARTALNIK 06/12. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu KWARTALNIK 06/12 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu Dyplomatyczny savoir vivre Zasady precedencji i organizacji przyjęć Kariera międzynarodowa Jack Liczkowski Ambasador polskiej gospodarki Rozmowa z

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

Utrzymać władzę. rzecz o Donaldzie Tusku. Ring numeru: D.I.C. Holding kontra GoldSolution. Allegro kontra MLM. MLM - pomoc dla niepełnosprawnych

Utrzymać władzę. rzecz o Donaldzie Tusku. Ring numeru: D.I.C. Holding kontra GoldSolution. Allegro kontra MLM. MLM - pomoc dla niepełnosprawnych Ring numeru: D.I.C. Holding kontra GoldSolution czytaj na str. 14 Wydanie pierwsze, październik 2011 www.rankingmlm.com Cena 19,90 PLN Allegro kontra MLM Jesteśmy świadkami niesamowitych zmian w naszej

Bardziej szczegółowo