przykładzie zbiorników w pomiarowych do cieczy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przykładzie zbiorników w pomiarowych do cieczy."

Transkrypt

1 Prawna kontrola metrologiczna a na przykładzie zbiorników w pomiarowych do cieczy. Andrzej Lewicki 1

2 System miar w Polsce regulowany jest Ustawą Prawo o miarach 2

3 Regulacje dotyczące zbiorników w Polsce GUM Regulacje w zakresie metrologii Regulacje w zakresie prawa budowlanego Zbiorniki pomiarowe Regulacje w zakresie bezpieczeństwa i inne Regulacje w zakresie ochrony środowiska

4 Prawna kontrola metrologiczna jest to działanie anie zmierzające do wykazania, że e przyrząd d pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych w przepisach. 4

5 Obszary zastosowań Określenie na liście przyrządów podlegających prawnej kontroli metrologicznej (w Polsce - minister właściwy do spraw gospodarki) Przyrząd d podlega prawnej kontroli metrologicznej 5

6 Obszary zastosowań przyrządów w pomiarowych, które mogą wymagać dokonania prawnej kontroli metrologicznej: w ochronie zdrowia, życia i środowiska; w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego; w ochronie praw konsumenta; przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych ; przy dokonywaniu kontroli celnej; w obrocie. 6

7 Sposób b postępowania powania podczas dokonywania prawnej kontroli metrologicznej regulują: Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa Prawo o miarach Przepisy rozporządze dzeń,, w tym między innymi: o o prawnej kontroli metrologicznej Procedury wewnętrzne 7

8 Zbiornik pomiarowy do cieczy: pomiar objęto tości cieczy (Prawnej kontroli metrologicznej nie podlegają zbiorniki do pomiaru materiałów w sypkich), wyposażony ony w urządzenie do pomiaru wysokości napełnienia, nienia, wyposażenie opcjonalne; przelicznik, urządzenie do pomiaru temperatury, urządzenie do pomiaru gęstog stości cieczy. 8

9 Prawna kontrola metrologiczna zbiorniki pomiarowe Prezes Głównego Urzędu Miar Dyrektor/Naczelnik Okręgowego/Obwodowego Urzędu Miar 9

10 Wymagania techniczne dla zbiorników w pomiarowych do cieczy zostały y określone w formie rozporządzenia przez Ministra Gospodarki i zawierają: wymagania odnośnie nie konstrukcji i wykonania zbiornika, wymagania dla przyrządów w dodatkowych, które mogą być zainstalowane w zbiorniku, warunki właściwego w stosowania zbiorników, zakresy sprawdzeń podczas każdego z elementów w prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzenia typu, legalizacji). 10

11 Rozporządzenie techniczne określa wymagania dla dwóch rodzajów zbiorników w pomiarowych Zbiorniki posadowione na stałe Zbiorniki zainstalowane na stałe na pojazdach drogowych 11

12 Przepisy techniczne dotyczące ce zbiorników w pomiarowych bazują częś ęściowo na rekomendacjach Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML): OIML R 71 Edycja 2008 zbiorniki OIML R 85-1&2 Edycja 2008 mierniki 12

13 OIML R 80 Road and rail tankers with level gauging.. Part 1: Metrological and technical requirements cysterny. 13

14 ZATWIERDZENIE TYPU Potwierdzenie, w drodze decyzji, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania na podstawie badania typu; badanie typu - zespół czynności mających na celu wykazanie, czy przyrząd pomiarowy danego typu spełnia wymagania, i stanowiących podstawę zatwierdzenia typu. Z wnioskiem o zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego może wystąpić producent lub jego upoważniony przedstawiciel. 14

15 Dane do wniosku : dane podmiotu występuj pującego o zatwierdzenie typu zbiornika pomiarowego; dokumentację techniczno-konstrukcyjn konstrukcyjną zbiornika pomiarowego zawierającą między innymi: przeznaczenie i przewidywany zakres użytkowania u zbiornika pomiarowego; charakterystyki metrologiczne typu zbiornika pomiarowego; wykaz urządze dzeń dodatkowych, które mogą wchodzić w skład zbiornika pomiarowego; określenie warunków w znamionowych użytkowania u zbiornika pomiarowego z uwzględnieniem jego wersji, o ile sąs przewidziane; Dokumentację urządze dzeń stanowiących wyposażenie zbiornika, miernik, przelicznik, termometry, urządzenia do pomiaru gęstog stości; szczegółowe rysunki konstrukcyjne zbiornika. 15

16 Przebieg postępowania powania o zatwierdzenie typu. Wniosek + dokumentacja techniczna Wniosek do Prezesa Głównego Urzędu Miar składa producent lub jego upoważniony przedstawiciel Analiza wniosku i dokumentacji Analiza formalna wniosku oraz analiza zgodności projektu zbiornika pomiarowego z wymaganiami Zlecenie wykonania badań zbiornika Zlecenie wykonania badań w miejscu zainstalowania egzemplarza/egzemplarzy zbiorników pomiarowych przez organ terenowej administracji miar właściwy ze względu na miejsce posadowienia zbiornika 16

17 Badania zbiornika do zatwierdzenia typu Oględziny Sprawdzenie czy egzemplarz przedstawiony do badań wykonano zgodnie z dokumentacją i czy nie stwarza niebezpieczeństwa podczas badań. Wzorcowanie zbiornika Stworzenie tabeli litrażowej zbiornika. Sprawdzenie urządzeń dodatkowych Dokonanie sprawdzeń miernika, termometru, urządzenia do automatycznego pomiaru gęstości, przelicznika. Analiza wyników badań i wydanie decyzji Analiza wyników i wydanie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar. 17

18 Decyzja zatwierdzenia typu zbiornika pomiarowego zawiera: dane identyfikujące postępowanie; powanie; nadany znak zatwierdzenia typu; stwierdzenie spełniania wymagań; charakterystykę typu; opis zabezpieczeń; informacje dodatkowe; 18

19 Okres ważności decyzji zatwierdzenia typu wynosi 10 lat. 19

20 Legalizacja Zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania. Legalizacja pierwotna zbiornika pomiarowego jest dokonywana na wniosek: producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela; importera. Legalizacja ponowna zbiornika pomiarowego jest dokonywana na wniosek: użytkownika; wykonawcy naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego. 20

21 Dane do wniosku o legalizację (pierwotną/ponowną): 1) dane identyfikujące wnioskodawcę. 2) dane identyfikujące zgłaszany przyrząd pomiarowy: a) nazwę lub znak fabryczny, o ile jest stosowany, b) oznaczenie lub nazwę producenta, c) zakres pomiarowy, o ile ma to zastosowanie, d) numer fabryczny, a w przypadku zgłoszenia partii przyrządów pomiarowych liczbę przyrządów pomiarowych w partii oraz zakres numerów fabrycznych tych przyrządów, 2) dane identyfikujące zgłaszany przyrząd pomiarowy: a) nazwę lub znak fabryczny przyrządu pomiarowego, b) numer fabryczny przyrządu pomiarowego; c) liczbę sztuk zgłaszanych przyrządów pomiarowych, jeżeli jest większa niż jeden; 3) nadany znak zatwierdzenia typu lub numer decyzji zatwierdzenia typu. 21

22 Przebieg postępowania powania przy legalizacji. Wniosek Wniosek do Dyrektora/Naczelnika Okręgowego/Obwodowego Urzędu Miar. Analiza wniosku Wzorcowanie zbiornika Legalizacja i wydanie dowodu legalizacji Analiza wniosku: sprawdzenie czy typ zbiornika jest zatwierdzony; sprawdzenie, czy zbiornik jest nieuszkodzony, kompletny i przygotowany do dokonania sprawdzeń; sprawdzenie, czy wnioskodawca zapewnił właściwe warunki wykonywania czynności związanych z legalizacją. Jeśli na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia stwierdzimy, że zbiornik pomiarowy spełnia wymagania, organ administracji miar poświadczają dowodem legalizacji dokonanie legalizacji oraz zabezpieczają, określone elementy przyrządu pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą cech zabezpieczających. 22

23 Dowodem legalizacji w przypadku zbiorników pomiarowych do cieczy jest świadectwo legalizacji i może e zawierać: dane identyfikujące postępowanie; powanie; stwierdzenie spełniania wymagań; opis zabezpieczeń; informacje dodatkowe; Okres ważno ności legalizacji zbiornika pomiarowego do cieczy wynosi 11 lat. 23

24 Metody wzorcowania zbiorników (stosowane podczas badania typu i legalizacji) oraz związane zane z daną metodą szacowanie niepewności ci, można znaleźć normach ISO, np: ISO :2003 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 1: Strapping method ISO :2005 Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 2: Opticalreference-line line method ISO :1995 (2010) Petroleum and liquid petroleum products -- Calibration of vertical cylindrical tanks -- Part 4: Internal electro-optical optical distance-ranging method 24

25 Okresowe inspekcje zbiorników w okresie legalizacji lat 37 miesięcy 37 miesięcy 37 miesięcy CZAS W zbiornikach posadowionych na stałe: mierniki, termometry do automatycznego pomiaru temperatury cieczy i średniej temperatury cieczy, przyrządy do automatycznego pomiaru gęstości cieczy powinny być sprawdzane pod względem zgodności z określonymi wymaganiami, po zainstalowaniu w zbiorniku, nie rzadziej niż co 37 miesięcy. Sprawdzeń tych może dokonać organ administracji miar albo użytkownik/producent zbiornika pomiarowego. Czynność ta powinna być zakończona protokołem lub innym dokumentem. 25

26 Sankcje 26

27 Karze grzywny podlega osoba: Sankcje za naruszenie przepisów ustawy prawo o miarach. wprowadzająca do obrotu lub użytkowania; u stosująca; przechowująca ca w stanie gotowości do użycia, u przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów w tej kontroli lub niespełniaj niające wymagań; użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach (pobór r podatków,, opłat at,, obrót, kontrola celna, )) niezgodnie z warunkami właściwego w ich stosowania; świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru. 27

28 Sankcje za fałszowanie dowodów w legalizacji i cech nie sąs opisane w przepisach ustawy prawo o miarach. Regulują je przepisy kodeksu karnego. 28

29 Zbiorniki prawna kontrola- Europa. Przykłady: Belgia (Fixed( storage tanks) Czechy (Stationary( tanks used as volume measuring instrument) Niemcy (Volume( measuring for fluids in rest state, like Storage tanks) Węgry (Fixed( storage tanks) Portugalia (Fixed( storage tanks,, Road and Rail tanks) Dane ze strony zakładka: adka: Country info (2010) 29

30 Dziękuj kuję za uwagę 30

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 31 maja 2012 r. Poz. 619 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 29 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia maja 0 r. Poz. 69 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 9 maja 0 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) warunki i tryb wprowadzania do obrotu nawozów, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E)

WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) WYTYCZNE ILAC-G24 DOKUMENT OIML D 10 SERIA Wydanie 2007 (E) MIĘDZYNARODOWY Wydanie 2007 (E) Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych INTERNATIONAL LABORATORY

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo