Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO"

Transkrypt

1 Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO I. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w IV Etapie programu promocyjnego pod nazwą Moje Vichy Pro (dalej: Program ). 2. Program jest ogłaszany, organizowany i prowadzony przez Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: PL , kapitał zakładowy zł, (dalej: Organizator ), na zlecenie L Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , kapitał zakładowy zł (dalej: Zlecający ). 3. Program odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. 4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Uczestników mieszkających na terenie Polski. 5. Program jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej (dalej: Strona WWW ). 6. Obecny IV Etap Programu trwa od r. do r. ( Etap ): a. IV Etap r r., 7. W IV Etapie Programem objęte są produkty Vichy wskazane w odpowiednim aneksie do Regulaminu (dalej: Produkty ). Lista produktów dla Etapu IV stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 8. W Etapie IV obowiązują zasady przyznawania punktów za sprzedaż Produktów wskazane w pkt 27 Regulaminu. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w obecnym Etapie Programu jest przesłanie wydruków sprzedażowych za rok Wydruki powinny obejmować pełną sprzedaż wszystkich produktów Vichy w podziale na produkty i miesiące, powinny obejmować okres od r. do r. Wydruki takie powinny zostać przesłane najpóźniej do dnia r.. Uczestnikami IV Etapu mogą być jedynie uczestnicy etapów poprzednich. Nie można dołączyć do IV Etapu jeśli nie brało się udziału w etapach poprzedzających. 9. Dane sprzedażowe za IV Etap Organizator przyjmuje do r. (liczy się data wpłynięcia wiadomości do systemu Organizatora). 10. Potwierdzenie sprzedaży Produktów w ramach Programu powinno odbyć się poprzez przesłanie wydruków sprzedażowych spełniających podstawowe kryteria:

2 a. Powinny być to oryginalne wydruki kasowe potwierdzające sprzedaż produktów Vichy, b. wydruki powinny być przygotowane w podziale na dni, c. wydruki nie powinny zawierać przesunięć międzymagazynowych oraz zwrotów towarów, d. wydruki powinny dotyczyć sprzedaży produktów Vichy tylko i wyłącznie z Apteki biorącej udział w Programie, z której zgłoszony jest Uczestnik, e. wydruki nie powinny zawierać danych dotyczących sprzedaży realizowanej przez internet ani przesunięć magazynowych, f. wydruki powinny zawierać dane identyfikujące Aptekę. 11. Do każdego wydruku sprzedażowego powinna zostać dołączona deklaracja sprzedaży przez Uczestników w ramach deklaracji powinny być podane dane: imię i nazwisko Uczestnika, liczba sprzedanych Produktów w podziale na dni. Dodatkowo deklaracja sprzedaży powinna zostać opatrzona pieczątką Apteki i pieczątką kierownika lub właściciela Apteki oraz podpisem kierownika/właściciela Apteki, który potwierdza faktyczny poziom sprzedaży produktów Vichy przez Uczestników z Apteki w danym miesiącu. II. Cel Programu rywalizacja 12. Celem Programu jest promowanie Produktów marki Vichy. Rywalizacja konkursowa między Uczestnikami polega na sprzedaży przez Uczestników jak największej liczby Produktów w czasie trwania Etapu. Konkursy dodatkowe są organizowane na podstawie odrębnych regulaminów ogłaszanych na Stronie WWW na zasadach wskazanych w rozdziale VI Regulaminu. 13. Dnia r. uruchomiona została strona WWW pod adresem: przeznaczona do obsługi Programu (Strona WWW). 14. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników Programu komunikatów informacyjnych SMS oraz wiadomości mailowych dotyczących Programu lub Produktów w zakresie, w jakim Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w ramach formularza zgłoszeniowego do konkursu. III. Uczestnicy Programu 15. Udział w Programie mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnione na stanowiskach farmaceuta, technik farmacji, dermokonsultantka, dermokonsultant, kierownik apteki w aptekach partnerskich (dalej: Apteka ) współpracujących ze Zlecającym (L Oréal Polska Sp. z o.o.), które zostały zaproszone do poprzedniego Etapu Programu i zgłosili się poprawnie w ciągu poprzedniego Etapu do udziału w Programie (Uczestnicy). 16. Uczestnik przez cały czas trwania Programu ma prawo do wglądu do swoich danych, może je zmieniać lub prosić o ich usunięcie. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z Programu. 17. Jeżeli w trakcie trwania bieżącego Etapu Programu Uczestnik przestanie być pracownikiem Apteki, zebrane przez niego punkty przyznane za sprzedaż produktów Vichy zostają przeniesione na inną zatrudnioną w Aptece osobę wskazaną przez kierownika Apteki.

3 Przeniesieniu podlegają wyłącznie punkty zdobyte przez Uczestnika z tytułu sprzedaży produktów Vichy. W celu wskazania przeniesienia punktów niezbędne jest przesłanie oświadczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, lub pod numer faksu Zgłoszenie takie powinno zawierać: dane Apteki, imię i nazwisko Uczestnika, który przestaje być pracownikiem Apteki, imię i nazwisko Uczestnika, na którego konto powinny zostać przypisane punkty, oraz liczba punktów do przeniesienia. Pismo takie powinno zawierać również pieczątkę Apteki, datę i podpis kierownika lub właściciela Apteki. 18. Jeżeli w trakcie trwania Programu Apteka zostanie wykluczona z Programu bądź wycofa się z Programu albo udział Apteki w Programie zakończy się z innych przyczyn, uzyskane przez Uczestników punkty przepadają. Aptece ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 19. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, wstępni ani zstępni. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 20. Zgłoszenia osób, które nie spełniają warunków Regulaminu, nie będą brane pod uwagę. 21. Uczestnik, przystępując do Programu, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu. 22. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Programu, a nagroda przysługująca danemu Uczestnikowi Programu przepada. 23. Regulamin oraz oferta nagród w Programie są dostępne na Stronie WWW. IV. Zasady Programu zdobywanie punktów 24. Pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w Regulaminie każdy Uczestnik za sprzedaż Produktów konkursowych w okresie trwania Programu na rzecz klienta detalicznego Apteki będzie otrzymywał punkty za sprzedaż Produktów objętych Programem. 25. W ramach Etapu Organizator przewiduje aktywności, za które Uczestnik może również otrzymać punkty dodatkowe (konkursy dodatkowe organizowane na zasadach określonych w rozdziale VI Regulaminu). Informacja o rodzaju aktywności oraz liczbie punktów do zdobycia podawana będzie Uczestnikom w aneksie do Regulaminu oraz udostępniona na Stronie WWW. Dodatkowo Organizator może poinformować Uczestników o konkursach dodatkowych poprzez komunikację i/lub SMS. 26. Szczegółowe informacje o punktach, jakie może zdobyć Uczestnik Programu w ramach IV Etapu, są opisane w punkcie 27 i 37 niniejszego Regulaminu. 27. Organizator ustala następujące zasady przyznawania punktów oraz liczbę punktów w IV Etapie Programu (tj. na WRZESIEŃ LISTOPAD 2013 roku) w podziale na punkty możliwe do zdobycia za sprzedaż Produktów, z zastrzeżeniem, że punkty nie mają wartości pieniężnej: Punkty za sprzedaż przyznawane są wg zasady

4 W Etapie IV Organizator przewidział punkty za sprzedaż produktów: - Idéalia Life Serum (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (50 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla kobiet 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla mężczyzn 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Neogenic 28 ampułek 350 pkt za każdy sprzedany produkt; 28. Punkty przyznawane są w terminie od dnia rozpoczęcia Etapu Programu do dnia zakończenia Etapu Programu. 29. Sprzedaż z aptek internetowych i przesunięcia stanów magazynowych pomiędzy aptekami nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników Programu w trakcie trwania bieżącego Etapu w przypadku stwierdzenia rozliczania sprzedaży internetowej i przesunięć magazynowych. 30. Warunkiem otrzymania punktów przez Uczestnika z tytułu sprzedaży Produktów jest przesłanie wyników sprzedażowych Produktów w terminie określonym w punktach odpowiednio do kolejnego Etapu pkt 8, pkt 10 i pkt 11, Regulaminu, w zakresie dot. sprzedaży Produktów dokonanej w danym Etapie Programu. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania wyników sprzedażowych przesyłką pocztową poprzez odsyłanie wydruków kasowych wraz z poprawnie wypełnionym formularzem oraz imiennym wskazaniem liczby punktów przypadającej na danego Uczestnika (raporty). Każde zgłoszenie wyników sprzedażowych powinno być opatrzone pieczątką Apteki oraz podpisem kierownika/właściciela apteki potwierdzającym poprawność przesłanych wydruków oraz prawidłowy podział punktów między Uczestników z danej Apteki. 31. W przypadku, gdy liczba punktów wpisana w treści formularza sprzedażowego nie będzie zgodna z liczbą punktów wynikających z wydruku sprzedażowego, liczy się liczba punktów wynikająca z wydruku sprzedażowego. 32. Punkty będą naliczane wyłącznie z tytułu w pełni wykonanej sprzedaży Produktów na rzecz klientów detalicznych Apteki, a więc wyłącznie, jeżeli Uczestnik rzeczywiście wydał klientom sprzedane Produkty. Uczestnik lub kierownik Apteki zobowiązany jest informować Organizatora o przypadkach odstąpień od umów, na podstawie których Uczestnik dokonał sprzedaży Produktów klientom Apteki, a także o wszelkich pozostałych przypadkach skutkujących zwrotem Produktów. W takich sytuacjach liczba punktów ulega odpowiedniemu obniżeniu. 33. Liczba sprzedanych Produktów w okresie raportowania nie może przewyższać liczby zakupionych Produktów przez Aptekę od bezpośredniego dystrybutora L Oréal Polska Sp. z o.o. w okresie raportowania i w miesiącu poprzedzającym okres raportowania (np. dla IV Etapu: sierpień 2013 r., wrzesień 2013 r., październik 2013 r., listopad 2013r. ). 34. Organizator jest uprawniony do weryfikacji przekazywanych przez Uczestnika danych dotyczących sprzedaży Produktów. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dodatkowych dowodów potwierdzających dane podane przez Uczestnika, np. faktur potwierdzających wyniki sprzedaży Produktów.

5 W przypadku, gdy w ocenie Organizatora dane podane przez Uczestnika są oczywiście nieprawdziwe lub nie zostały udowodnione przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do dokonania odpowiedniej korekty, w tym obniżenia liczby punktów. Zaistnienie powyższej sytuacji może także stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Programu przez Organizatora według wyboru Organizatora. VI. Konkursy dodatkowe/wiedzy 35. Organizator w czasie trwania IV Etapu Programu może zdecydować o zorganizowaniu dodatkowych aktywności w formie konkursów. Konkursy będą oparte na odrębnych regulaminach i ogłaszane na Stronie WWW oraz w aneksach do Regulaminu. Dodatkowo Organizator może poinformować Uczestników o konkursach dodatkowych poprzez komunikację i/lub SMS. W ramach konkursów uczestnikom zostaną przyznane nagrody opisane w regulaminach danych konkursów albo dodatkowe punkty w Programie do zrealizowania na warunkach niniejszego Regulaminu. Zasady wydania i opodatkowania nagród w konkursach będą określały odrębne regulaminy. 36. W IV Etapie zaplanowano następujące konkursy dodatkowe: a. Idéalia Life Serum quiz b. Neogenic quiz c. Dermablend quiz 37. Konkursy dodatkowe w IV Etapie prowadzone będą wg następującego harmonogramu: VII. Nagrody a. I konkurs trwa od r. do r., b. II konkurs trwa od r. do r., c. III konkurs trwa od r. do r. 38. Aby Uczestnik miał możliwość uzyskania nagrody, powinien mieć zarejestrowaną na swoim koncie minimum 3500 punktów zdobytych w Programie w Etapie. Uzyskanie kolejnych 3500 punktów w Programie w czasie trwania danego Etapu umożliwia uzyskanie kolejnej nagrody z zastrzeżeniem pkt. 47. O uzyskaniu nagrody decyduje czas wpływu do systemu Organizatora zgłoszenia Uczestnika opisanego w pkt. 41. W razie równoczesnego wpływu zgłoszenia zgodnie z pkt. 41, decyduje większa liczba punktów wykazanych w tym zgłoszeniu. 39. Łącznie Organizator przewidział 600 nagród rzeczowych (Zestaw I 300 sztuk o wartości 736 zł. brutto każdy i Zestaw II 300 sztuk o wartości 686 zł. brutto każdy) w Etapie IV. Prezentacja nagród dostępnych w tym Etapie dostępna jest na Stronie WWW. Lista nagród dla Etapu IV została określona w załączniku nr 2 do Regulaminu. 40. Każdy Uczestnik, który uzyskał na swoim koncie minimum 3500 punktów powinien przesłać na adres Organizatora: wydruki odsprzedażowe, które potwierdzają zdobycie odpowiedniej liczby punktów uprawniającej do odebrania nagrody. Wydruki odsprzedażowe powinny wykazywać sprzedaż Produktów objętych danym Etapem w podziale na dni (dzienna sprzedaż). Wraz z wydrukami odprzedażowymi Uczestnik powinien przesłać formularz rozliczeniowy oraz deklarację, którą nagrodę wybiera (Zestaw I albo Zestaw II). Organizator skontaktuje się z Uczestnikami w celu poinformowania ich uzyskaniu nagrody najpóźniej w terminie do r. w Etapie IV.

6 41. W sytuacji, gdy Uczestnik nie wybierze nagrody w powyższy sposób, ale uzyska do niej prawo, Organizator ma prawo przesłać Uczestnikowi nagrodę wg wyboru Organizatora. 42. Nagrody zostaną doręczone laureatom, przez Przedstawiciela Zlecającego do Apteki, w której pracuje nagrodzony Uczestnik. Nagrody będą dostarczane najpóźniej w terminie: do roku ( IV Etap). 43. Nagrody zostaną wydane na podstawie protokołu odbioru stanowiącego potwierdzenie odbioru. Uczestnik zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych w celu wydania nagrody, w tym w szczególności dla celów podatkowych. 44. Uczestnik nie może żądać zamiany wybranej nagrody na równowartość pieniężną ani na inną rzecz. W przypadku niedostępności danej nagrody na rynku (np. wycofania z produkcji) organizator zapewni wydanie nagrody, której cechy i wartość odpowiadają nagrodzie przyrzeczonej. 45. Nagrody są opodatkowane na zasadach ogólnych zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nagrody podlegają zryczałtowanemu podatkowi od wygranych w konkursach w wysokości 10%. Organizator doda do wartości nagrody uzyskanej Programie nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od ich zdobywców podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami prawa. Pobrany podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora jako płatnika podatku zryczałtowanego na konto właściwego urzędu skarbowego. Nagrodzony Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dodawanej do wartości nagrody. 46. Uczestnicy z jednej Apteki mogą łącznie w czasie trwania danego Etapu otrzymać maksymalnie 30 Nagród w czasie trwania IV Etapu. VIII. Regulacje dotyczące SMS i sieci Internet oraz poczty 47. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS lub poczty elektronicznej albo wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Strony WWW bądź faksu do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu w imieniu Organizatora albo odpowiednio wpływ faksu do Organizatora. W przypadku listów wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. IX. Odpowiedzialność 48. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia wadliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestników, w szczególności: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych i informacji przekazanych przez Uczestnika przy rejestracji do Programu bez odpowiedniej aktualizacji tych danych złożonej Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 49. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora lub osób trzecich w przypadku, jeżeli jego zgłoszenie udziału w Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7 X. Reklamacje 50. Reklamacje dotyczące Programu oraz aktywności z nim związanych mogą być zgłaszane listem poleconym na adres: MH, skrytka pocztowa 145, Warszawa 79 albo pod adresem z dopiskiem na kopercie albo odpowiednio w temacie wiadomości: Moje Vichy Pro -- reklamacja. Reklamacja zawierać powinna opis zdarzenia, dane Uczestnika. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. XI. Ochrona danych osobowych 51. Dane osobowe Uczestników w zakresie, w jakim korzystają z ustawowej ochrony, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie L Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ulicy Daniszewskiej 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. XII. Postanowienia końcowe 52. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na Stronie WWW: 53. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu i warunków lub zasad Programu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w tym także zakończenia Programu w dowolnym czasie lub wydłużenia jego trwania, o ile zmiana taka nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez publikację Regulaminu na Stronie WWW na 14 dni przed wejściem w życie zmiany (w tym zmienionego Regulaminu). 54. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator

8 Załącznik nr 1 LISTA PRODUKÓW PUNKTOWANYCH W ETAPIE IV - Idéalia Life Serum (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (50 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla kobiet 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla mężczyzn 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Neogenic 28 ampułek 350 pkt za każdy sprzedany produkt;

9 Załącznik nr 2 LISTA NAGRÓD DOSTĘPNYCH W ETAPIE IV Zestaw 1 składa się z: Casharel Catch me 50 ml Vichy Idéalia Life serum 30 ml Vichy Liftactiv serum eyes 15 ml L`Oreal Professionnel Infinium Mademoiselle 300ml L`Oreal Professionnel Mythic Oil 45 ml Kerastase Kąpiel odżywcza 500 ml Zestaw 2 składa się z: Casharel Catch me 50 ml Vichy Idéalia Life serum 30 ml Vichy Liftactiv serum eyes 15 ml L`Oreal Professionnel Infinium Mademoiselle 300 ml L`Oreal Professionnel Mythic Oil 45 ml Kerastase Soleil Kąpiel włosy koloryzowane 250 ml

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Odbierz Prezent

Regulamin promocji. Odbierz Prezent Regulamin promocji Odbierz Prezent 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, posiadających dowolny model aparatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016 REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA EAU THERMALE AVENE XeraCalm A.D Zima 2016 I. Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w prowadzonym pod nazwą: Karta Stałego Pacjenta Eau Thermale Avene XeraCalm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL

REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL REGULAMIN KONKURSU 40 lat SYSTEM PROFESSIONAL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 40 lat SYSTEM PROFESIONAL zwany dalej Konkursem". 2. Regulamin określa w szczególności zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos 2+1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos 2+1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos 2+1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Dercos 2+1 (dalej Akcja ). Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa.

4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orbico Sp. z o.o. ul. Wołoska 5, Warszawa. Konkurs 135 lat Wella Professionals" REGULAMIN KONKURSU 135 lat Wella Professionals" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 135 lat Wella Professionals" zwany dalej Konkursem". 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA

REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA REGULAMIN KONKURSU HOUSE OF ASIA 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu pt. " House of Asia ", zwanego dalej "Konkursem", jest De Care Group Spółka z o.o. i Wspólnicy Sp. Komandytowa z siedzibą: Pieńków

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012

REGULAMIN PROMOCJI MAŁE FORMATY ZŁOTA JESIEŃ 2012 I. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1. Promocja - promocja Cerkolor Sp. z o.o., o nazwie Małe Formaty", realizowana na zasadach niniejszego Regulaminu. 2. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21?

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Co wiesz na temat Forever 21? ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu

REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie. 1 Zakres przedmiotowy. 2 Postanowienia ogólne. 3 Przedmiot i czas trwania konkursu REGULAMIN KONKURSU PN. Krystalicznie białe pranie 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Krystalicznie białe pranie, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja

Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko. 1 Organizacja Regulamin konkursu Bezpieczna jazda z Michałem Kościuszko Organizatorem Konkursu są: 1 Organizacja Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 4, 31 004 Kraków, zwany dalej UM

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Elseve. Odżywienie

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie edukacyjnym z dziedziny farmacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

"Poznaj sekrety angielskiej piłki

Poznaj sekrety angielskiej piłki Regulamin Konkursu "Poznaj sekrety angielskiej piłki I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ PAKIET VIP DLA PRODUKTÓW MARKI GAGGENAU 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem oferty specjalnej (dalej zwaną Ofertą specjalną bądź Pakiet VIP ) jest firma BSH Sprzęt Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Gotuj ze Smoby

Regulamin Konkursu Gotuj ze Smoby Regulamin Konkursu Gotuj ze Smoby I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Gotuj ze Smoby, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Dercos Neogenic - 34 dni kuracji w prezencie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU #FURAVIFOLDA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą #FURAVIFOLDA (dalej: Konkurs ) jest TAN-VIET International S.A. ul. Marco Polo 9, 83-031 Łęgowo, Nr KRS 0000318068

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda. Artykuł 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Weekendowa Mikroprzygoda Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo