Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO"

Transkrypt

1 Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO I. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w IV Etapie programu promocyjnego pod nazwą Moje Vichy Pro (dalej: Program ). 2. Program jest ogłaszany, organizowany i prowadzony przez Marketing House Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 11, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: PL , kapitał zakładowy zł, (dalej: Organizator ), na zlecenie L Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , kapitał zakładowy zł (dalej: Zlecający ). 3. Program odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. 4. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Uczestników mieszkających na terenie Polski. 5. Program jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej (dalej: Strona WWW ). 6. Obecny IV Etap Programu trwa od r. do r. ( Etap ): a. IV Etap r r., 7. W IV Etapie Programem objęte są produkty Vichy wskazane w odpowiednim aneksie do Regulaminu (dalej: Produkty ). Lista produktów dla Etapu IV stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 8. W Etapie IV obowiązują zasady przyznawania punktów za sprzedaż Produktów wskazane w pkt 27 Regulaminu. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w obecnym Etapie Programu jest przesłanie wydruków sprzedażowych za rok Wydruki powinny obejmować pełną sprzedaż wszystkich produktów Vichy w podziale na produkty i miesiące, powinny obejmować okres od r. do r. Wydruki takie powinny zostać przesłane najpóźniej do dnia r.. Uczestnikami IV Etapu mogą być jedynie uczestnicy etapów poprzednich. Nie można dołączyć do IV Etapu jeśli nie brało się udziału w etapach poprzedzających. 9. Dane sprzedażowe za IV Etap Organizator przyjmuje do r. (liczy się data wpłynięcia wiadomości do systemu Organizatora). 10. Potwierdzenie sprzedaży Produktów w ramach Programu powinno odbyć się poprzez przesłanie wydruków sprzedażowych spełniających podstawowe kryteria:

2 a. Powinny być to oryginalne wydruki kasowe potwierdzające sprzedaż produktów Vichy, b. wydruki powinny być przygotowane w podziale na dni, c. wydruki nie powinny zawierać przesunięć międzymagazynowych oraz zwrotów towarów, d. wydruki powinny dotyczyć sprzedaży produktów Vichy tylko i wyłącznie z Apteki biorącej udział w Programie, z której zgłoszony jest Uczestnik, e. wydruki nie powinny zawierać danych dotyczących sprzedaży realizowanej przez internet ani przesunięć magazynowych, f. wydruki powinny zawierać dane identyfikujące Aptekę. 11. Do każdego wydruku sprzedażowego powinna zostać dołączona deklaracja sprzedaży przez Uczestników w ramach deklaracji powinny być podane dane: imię i nazwisko Uczestnika, liczba sprzedanych Produktów w podziale na dni. Dodatkowo deklaracja sprzedaży powinna zostać opatrzona pieczątką Apteki i pieczątką kierownika lub właściciela Apteki oraz podpisem kierownika/właściciela Apteki, który potwierdza faktyczny poziom sprzedaży produktów Vichy przez Uczestników z Apteki w danym miesiącu. II. Cel Programu rywalizacja 12. Celem Programu jest promowanie Produktów marki Vichy. Rywalizacja konkursowa między Uczestnikami polega na sprzedaży przez Uczestników jak największej liczby Produktów w czasie trwania Etapu. Konkursy dodatkowe są organizowane na podstawie odrębnych regulaminów ogłaszanych na Stronie WWW na zasadach wskazanych w rozdziale VI Regulaminu. 13. Dnia r. uruchomiona została strona WWW pod adresem: przeznaczona do obsługi Programu (Strona WWW). 14. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników Programu komunikatów informacyjnych SMS oraz wiadomości mailowych dotyczących Programu lub Produktów w zakresie, w jakim Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną w ramach formularza zgłoszeniowego do konkursu. III. Uczestnicy Programu 15. Udział w Programie mogą wziąć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnione na stanowiskach farmaceuta, technik farmacji, dermokonsultantka, dermokonsultant, kierownik apteki w aptekach partnerskich (dalej: Apteka ) współpracujących ze Zlecającym (L Oréal Polska Sp. z o.o.), które zostały zaproszone do poprzedniego Etapu Programu i zgłosili się poprawnie w ciągu poprzedniego Etapu do udziału w Programie (Uczestnicy). 16. Uczestnik przez cały czas trwania Programu ma prawo do wglądu do swoich danych, może je zmieniać lub prosić o ich usunięcie. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać się z Programu. 17. Jeżeli w trakcie trwania bieżącego Etapu Programu Uczestnik przestanie być pracownikiem Apteki, zebrane przez niego punkty przyznane za sprzedaż produktów Vichy zostają przeniesione na inną zatrudnioną w Aptece osobę wskazaną przez kierownika Apteki.

3 Przeniesieniu podlegają wyłącznie punkty zdobyte przez Uczestnika z tytułu sprzedaży produktów Vichy. W celu wskazania przeniesienia punktów niezbędne jest przesłanie oświadczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Marketing House Sp. z o.o., ul. Marynarska 11, Warszawa, lub pod numer faksu Zgłoszenie takie powinno zawierać: dane Apteki, imię i nazwisko Uczestnika, który przestaje być pracownikiem Apteki, imię i nazwisko Uczestnika, na którego konto powinny zostać przypisane punkty, oraz liczba punktów do przeniesienia. Pismo takie powinno zawierać również pieczątkę Apteki, datę i podpis kierownika lub właściciela Apteki. 18. Jeżeli w trakcie trwania Programu Apteka zostanie wykluczona z Programu bądź wycofa się z Programu albo udział Apteki w Programie zakończy się z innych przyczyn, uzyskane przez Uczestników punkty przepadają. Aptece ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 19. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, ich małżonkowie, wstępni ani zstępni. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 20. Zgłoszenia osób, które nie spełniają warunków Regulaminu, nie będą brane pod uwagę. 21. Uczestnik, przystępując do Programu, oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu. 22. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez Uczestnika Programu postanowień niniejszego Regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Programu, a nagroda przysługująca danemu Uczestnikowi Programu przepada. 23. Regulamin oraz oferta nagród w Programie są dostępne na Stronie WWW. IV. Zasady Programu zdobywanie punktów 24. Pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w Regulaminie każdy Uczestnik za sprzedaż Produktów konkursowych w okresie trwania Programu na rzecz klienta detalicznego Apteki będzie otrzymywał punkty za sprzedaż Produktów objętych Programem. 25. W ramach Etapu Organizator przewiduje aktywności, za które Uczestnik może również otrzymać punkty dodatkowe (konkursy dodatkowe organizowane na zasadach określonych w rozdziale VI Regulaminu). Informacja o rodzaju aktywności oraz liczbie punktów do zdobycia podawana będzie Uczestnikom w aneksie do Regulaminu oraz udostępniona na Stronie WWW. Dodatkowo Organizator może poinformować Uczestników o konkursach dodatkowych poprzez komunikację i/lub SMS. 26. Szczegółowe informacje o punktach, jakie może zdobyć Uczestnik Programu w ramach IV Etapu, są opisane w punkcie 27 i 37 niniejszego Regulaminu. 27. Organizator ustala następujące zasady przyznawania punktów oraz liczbę punktów w IV Etapie Programu (tj. na WRZESIEŃ LISTOPAD 2013 roku) w podziale na punkty możliwe do zdobycia za sprzedaż Produktów, z zastrzeżeniem, że punkty nie mają wartości pieniężnej: Punkty za sprzedaż przyznawane są wg zasady

4 W Etapie IV Organizator przewidział punkty za sprzedaż produktów: - Idéalia Life Serum (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (50 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla kobiet 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla mężczyzn 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Neogenic 28 ampułek 350 pkt za każdy sprzedany produkt; 28. Punkty przyznawane są w terminie od dnia rozpoczęcia Etapu Programu do dnia zakończenia Etapu Programu. 29. Sprzedaż z aptek internetowych i przesunięcia stanów magazynowych pomiędzy aptekami nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestników Programu w trakcie trwania bieżącego Etapu w przypadku stwierdzenia rozliczania sprzedaży internetowej i przesunięć magazynowych. 30. Warunkiem otrzymania punktów przez Uczestnika z tytułu sprzedaży Produktów jest przesłanie wyników sprzedażowych Produktów w terminie określonym w punktach odpowiednio do kolejnego Etapu pkt 8, pkt 10 i pkt 11, Regulaminu, w zakresie dot. sprzedaży Produktów dokonanej w danym Etapie Programu. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania wyników sprzedażowych przesyłką pocztową poprzez odsyłanie wydruków kasowych wraz z poprawnie wypełnionym formularzem oraz imiennym wskazaniem liczby punktów przypadającej na danego Uczestnika (raporty). Każde zgłoszenie wyników sprzedażowych powinno być opatrzone pieczątką Apteki oraz podpisem kierownika/właściciela apteki potwierdzającym poprawność przesłanych wydruków oraz prawidłowy podział punktów między Uczestników z danej Apteki. 31. W przypadku, gdy liczba punktów wpisana w treści formularza sprzedażowego nie będzie zgodna z liczbą punktów wynikających z wydruku sprzedażowego, liczy się liczba punktów wynikająca z wydruku sprzedażowego. 32. Punkty będą naliczane wyłącznie z tytułu w pełni wykonanej sprzedaży Produktów na rzecz klientów detalicznych Apteki, a więc wyłącznie, jeżeli Uczestnik rzeczywiście wydał klientom sprzedane Produkty. Uczestnik lub kierownik Apteki zobowiązany jest informować Organizatora o przypadkach odstąpień od umów, na podstawie których Uczestnik dokonał sprzedaży Produktów klientom Apteki, a także o wszelkich pozostałych przypadkach skutkujących zwrotem Produktów. W takich sytuacjach liczba punktów ulega odpowiedniemu obniżeniu. 33. Liczba sprzedanych Produktów w okresie raportowania nie może przewyższać liczby zakupionych Produktów przez Aptekę od bezpośredniego dystrybutora L Oréal Polska Sp. z o.o. w okresie raportowania i w miesiącu poprzedzającym okres raportowania (np. dla IV Etapu: sierpień 2013 r., wrzesień 2013 r., październik 2013 r., listopad 2013r. ). 34. Organizator jest uprawniony do weryfikacji przekazywanych przez Uczestnika danych dotyczących sprzedaży Produktów. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń Uczestnika w tym zakresie, Uczestnik będzie zobowiązany do przedstawienia na żądanie Organizatora dodatkowych dowodów potwierdzających dane podane przez Uczestnika, np. faktur potwierdzających wyniki sprzedaży Produktów.

5 W przypadku, gdy w ocenie Organizatora dane podane przez Uczestnika są oczywiście nieprawdziwe lub nie zostały udowodnione przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do dokonania odpowiedniej korekty, w tym obniżenia liczby punktów. Zaistnienie powyższej sytuacji może także stanowić podstawę wykluczenia Uczestnika z Programu przez Organizatora według wyboru Organizatora. VI. Konkursy dodatkowe/wiedzy 35. Organizator w czasie trwania IV Etapu Programu może zdecydować o zorganizowaniu dodatkowych aktywności w formie konkursów. Konkursy będą oparte na odrębnych regulaminach i ogłaszane na Stronie WWW oraz w aneksach do Regulaminu. Dodatkowo Organizator może poinformować Uczestników o konkursach dodatkowych poprzez komunikację i/lub SMS. W ramach konkursów uczestnikom zostaną przyznane nagrody opisane w regulaminach danych konkursów albo dodatkowe punkty w Programie do zrealizowania na warunkach niniejszego Regulaminu. Zasady wydania i opodatkowania nagród w konkursach będą określały odrębne regulaminy. 36. W IV Etapie zaplanowano następujące konkursy dodatkowe: a. Idéalia Life Serum quiz b. Neogenic quiz c. Dermablend quiz 37. Konkursy dodatkowe w IV Etapie prowadzone będą wg następującego harmonogramu: VII. Nagrody a. I konkurs trwa od r. do r., b. II konkurs trwa od r. do r., c. III konkurs trwa od r. do r. 38. Aby Uczestnik miał możliwość uzyskania nagrody, powinien mieć zarejestrowaną na swoim koncie minimum 3500 punktów zdobytych w Programie w Etapie. Uzyskanie kolejnych 3500 punktów w Programie w czasie trwania danego Etapu umożliwia uzyskanie kolejnej nagrody z zastrzeżeniem pkt. 47. O uzyskaniu nagrody decyduje czas wpływu do systemu Organizatora zgłoszenia Uczestnika opisanego w pkt. 41. W razie równoczesnego wpływu zgłoszenia zgodnie z pkt. 41, decyduje większa liczba punktów wykazanych w tym zgłoszeniu. 39. Łącznie Organizator przewidział 600 nagród rzeczowych (Zestaw I 300 sztuk o wartości 736 zł. brutto każdy i Zestaw II 300 sztuk o wartości 686 zł. brutto każdy) w Etapie IV. Prezentacja nagród dostępnych w tym Etapie dostępna jest na Stronie WWW. Lista nagród dla Etapu IV została określona w załączniku nr 2 do Regulaminu. 40. Każdy Uczestnik, który uzyskał na swoim koncie minimum 3500 punktów powinien przesłać na adres Organizatora: wydruki odsprzedażowe, które potwierdzają zdobycie odpowiedniej liczby punktów uprawniającej do odebrania nagrody. Wydruki odsprzedażowe powinny wykazywać sprzedaż Produktów objętych danym Etapem w podziale na dni (dzienna sprzedaż). Wraz z wydrukami odprzedażowymi Uczestnik powinien przesłać formularz rozliczeniowy oraz deklarację, którą nagrodę wybiera (Zestaw I albo Zestaw II). Organizator skontaktuje się z Uczestnikami w celu poinformowania ich uzyskaniu nagrody najpóźniej w terminie do r. w Etapie IV.

6 41. W sytuacji, gdy Uczestnik nie wybierze nagrody w powyższy sposób, ale uzyska do niej prawo, Organizator ma prawo przesłać Uczestnikowi nagrodę wg wyboru Organizatora. 42. Nagrody zostaną doręczone laureatom, przez Przedstawiciela Zlecającego do Apteki, w której pracuje nagrodzony Uczestnik. Nagrody będą dostarczane najpóźniej w terminie: do roku ( IV Etap). 43. Nagrody zostaną wydane na podstawie protokołu odbioru stanowiącego potwierdzenie odbioru. Uczestnik zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych w celu wydania nagrody, w tym w szczególności dla celów podatkowych. 44. Uczestnik nie może żądać zamiany wybranej nagrody na równowartość pieniężną ani na inną rzecz. W przypadku niedostępności danej nagrody na rynku (np. wycofania z produkcji) organizator zapewni wydanie nagrody, której cechy i wartość odpowiadają nagrodzie przyrzeczonej. 45. Nagrody są opodatkowane na zasadach ogólnych zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego nagrody podlegają zryczałtowanemu podatkowi od wygranych w konkursach w wysokości 10%. Organizator doda do wartości nagrody uzyskanej Programie nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od ich zdobywców podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami prawa. Pobrany podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora jako płatnika podatku zryczałtowanego na konto właściwego urzędu skarbowego. Nagrodzony Uczestnik nie ma prawa żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej dodawanej do wartości nagrody. 46. Uczestnicy z jednej Apteki mogą łącznie w czasie trwania danego Etapu otrzymać maksymalnie 30 Nagród w czasie trwania IV Etapu. VIII. Regulacje dotyczące SMS i sieci Internet oraz poczty 47. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS lub poczty elektronicznej albo wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Strony WWW bądź faksu do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu w imieniu Organizatora albo odpowiednio wpływ faksu do Organizatora. W przypadku listów wysyłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. IX. Odpowiedzialność 48. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia wadliwe z przyczyn leżących po stronie Uczestników, w szczególności: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych i informacji przekazanych przez Uczestnika przy rejestracji do Programu bez odpowiedniej aktualizacji tych danych złożonej Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze zwycięzcą z tego powodu zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 49. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora lub osób trzecich w przypadku, jeżeli jego zgłoszenie udziału w Programie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7 X. Reklamacje 50. Reklamacje dotyczące Programu oraz aktywności z nim związanych mogą być zgłaszane listem poleconym na adres: MH, skrytka pocztowa 145, Warszawa 79 albo pod adresem z dopiskiem na kopercie albo odpowiednio w temacie wiadomości: Moje Vichy Pro -- reklamacja. Reklamacja zawierać powinna opis zdarzenia, dane Uczestnika. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji. XI. Ochrona danych osobowych 51. Dane osobowe Uczestników w zakresie, w jakim korzystają z ustawowej ochrony, przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników będzie L Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod ) przy ulicy Daniszewskiej 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. XII. Postanowienia końcowe 52. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora, na Stronie WWW: 53. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu i warunków lub zasad Programu w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, w tym także zakończenia Programu w dowolnym czasie lub wydłużenia jego trwania, o ile zmiana taka nie będzie naruszać praw nabytych Uczestników. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestników o zmianie Regulaminu poprzez publikację Regulaminu na Stronie WWW na 14 dni przed wejściem w życie zmiany (w tym zmienionego Regulaminu). 54. We wszystkich sprawach dotyczących Programu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator

8 Załącznik nr 1 LISTA PRODUKÓW PUNKTOWANYCH W ETAPIE IV - Idéalia Life Serum (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (50 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Liftactiv Serum 10 (30 ml) 150 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla kobiet 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Aminexil 18 ampułek dla mężczyzn 200 pkt za każdy sprzedany produkt; - Dercos Neogenic 28 ampułek 350 pkt za każdy sprzedany produkt;

9 Załącznik nr 2 LISTA NAGRÓD DOSTĘPNYCH W ETAPIE IV Zestaw 1 składa się z: Casharel Catch me 50 ml Vichy Idéalia Life serum 30 ml Vichy Liftactiv serum eyes 15 ml L`Oreal Professionnel Infinium Mademoiselle 300ml L`Oreal Professionnel Mythic Oil 45 ml Kerastase Kąpiel odżywcza 500 ml Zestaw 2 składa się z: Casharel Catch me 50 ml Vichy Idéalia Life serum 30 ml Vichy Liftactiv serum eyes 15 ml L`Oreal Professionnel Infinium Mademoiselle 300 ml L`Oreal Professionnel Mythic Oil 45 ml Kerastase Soleil Kąpiel włosy koloryzowane 250 ml

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU zabbaluj z Dawidem

REGULAMIN KONKURSU zabbaluj z Dawidem REGULAMIN KONKURSU zabbaluj z Dawidem I. Postanowienia Ogólne. 1.Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej "Konkursem", jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo