WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zagadnienia wybrane uzupełniajace dla studiów II stopnia 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zagadnienia wybrane uzupełniajace dla studiów II stopnia 1"

Transkrypt

1 Marian Ostwald Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Zagadnienia wybrane uzupełniajace dla studiów II stopnia 1 Materiały uzupełniające do podręczników: Marian Ostwald: PODSTAWY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Wydanie V poprawione, Poznań 2012 Marian Ostwald: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW. ZBIÓR ZADAŃ. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Wydanie II poprawione, Poznań 2012 Wersja 03 Politechnika Poznańska Patrz: Wprowadzenie do WW 2011, Wprowadzenie do WM II

2 ZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (wytrzymałości konstrukcji, mechaniki konstrukcji) Złożoność współczesnych konstrukcji CEL: Projektowanie i wytwarzanie bezpiecznych i niezawodnych konstrukcji, urządzeń i systemów technicznych. NARZĘDZIE: TEORIA SYSTEMÓW, INŻYNIERIA SYSTEMÓW Teoria systemów Inżynieria systemów Inżynierskie widzenie otoczenia Złożoność współczesnych rozwiązań technicznych wymaga SYSTEMOWEGO ROZWIĄZYWANIA problemów. METODA: Złożoność współczesnych problemów technicznych wymaga SYSTEMOWEGO WIDZENIA RZE- CZYWISTOŚCI. Warunki te spełnia PROJEKTOWANIE SYTEMOWE (projektowanie mechatroniczne). ZADANIE: kompromis między wymaganiami typu hard (bezpieczeństwo, niezawodność) i soft (np. negocjowane koszty, ocena ryzyka). OGRANICZENIA: projektowanie uwzględniające CYKL ŻYCIA WYROBU TECHNICZNEGO oraz KOSZTY CYKLU ŻYCIA. Wprowadzenie do WM II

3 SYSTEM WARTOŚCI KRYTERIUM OPTYMALIZACYJNE (koszt wyrobu) Optymalne projektowanie konstrukcji WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW (KONSTRUKCJI) Potrzeba Projektowanie Wytwarzanie Dystrybucja Eksploatacja Likwidacja Zarządzanie produkcją Marketing Nowa potrzeba CYKL ŻYCIA WYROBU KOSZT CYKLU ŻYCIA PROJEKTOWANIE SYTEMOWE 2 SZEROKO ROZUMIANE KOSZTY SĄ OBECNIE PODSTA- WOWYM ELEMENTEM PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI (SYSTEMÓW) TECHNICZNYCH Motto inżynierii systemów: DZIAŁAMY LOKALNIE, MYŚLIMY GLOBALNIE TRZEBA WIDZIEĆ LAS, A NIE POJEDYNCZE DRZEWA. Lekcja natury, bionika (biomechanika, biomimetyka) NOWY PARADYGMAT PROJEKTOWANIA (recycle, reuse, reduse) Paradygmat 3R stosowany jest coraz powszechniej w przemyśle motoryzacyjnym. 2 Patrz: Wprowadzenie do POP 2012, Wprowadzenie do WM II

4 MECHATRONIKA 3 synergiczna agregacja inżynierii mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i informacyjnej. MECHATRONIKA dział inżynierii systemów. Inżynieria działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu, rozwoju, utrzymaniu i modernizacji urządzeń w oparciu o wiedzę naukową (nauki techniczne). Całokształt niezbędnej wiedzy określa się także terminem technologii. INŻYNIERIA SYSTEMÓW INTERDYSCYPLINARNA INŻYNIERIA UKIERUNKOWANA NA ROZWIĄZYWANIE ZŁOŻONYCH PROBLE- MÓW PROJEKTOWANIA I ZARZĄDZANIA. 3 Patrz: Eskrypt: Mechatronika dla mechaników, Wprowadzenie do WM II

5 Mechatronika jako integracja różnych dziedzin nauki i techniki Historyczny rozwój systemów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych DEFINICJA MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI TEORII MASZYN I MECHANI- ZMÓW: MECHATRONIKA JEST SYNERGICZNĄ KOMBINACJĄ MECHA- NIKI, ELEKTRONICZNEGO STEROWANIA I SYSTEMOWEGO MYŚLENIA PRZY PROJEKTOWANIU PRO- DUKTÓW I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. S Y N E R G I A Współdziałanie, współpraca Tworzenie dodatkowych możliwości (wartości), działanie synergiczne definicja wg teorii systemów Wprowadzenie do WM II

6 AKSJOMATY SYSTEMOWE (Aksjomaty ogólne stwierdzenia, niewymagające udowadniania) 1. Aksjomat synergii: system przejawia cechę synergii 2. Aksjomat kontekstu: na każdy system oddziałuje jego otoczenie. 3. Aksjomat równoważności systemów: różne systemy mogą prowadzić do tego samego celu. 4. Aksjomat różnorodności Ashby ego każda różnorodność może być zrównoważona tylko przez inną różnorodność. 5. Aksjomat sprawności systemu: sprawność systemu pod względem kryterium K zależy od sprawności jego najsłabszego elementu pod względem tegoż kryterium K. CECHY URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH MULTIFUNKCJONALNOŚĆ możliwość realizacji przez jedno urządzenie wielu różnorodnych zadań (np. poprzez zmianę oprogramowania). ELASTYCZNOŚĆ możliwość modyfikacji urządzeń poprzez zastosowanie idei konstrukcji modułowej w procesie projektowania, wytwarzania i eksploatacji. INTELIGENCJA zastosowanie oprogramowania umożliwiającego podejmowanie decyzji i komunikacji z otoczeniem. NOWA JAKOŚĆ PRACY komunikacja z operatorem poprzez interfejs użytkownika (odpowiednie oprogramowanie). Mniejsze zmęczenie fizyczne, znacznie zwiększone obciążenie psychiczne związane z odpowiedzialnością za pracę. RYNKOWOŚĆ zależność urządzenia od wymagań rynku. NOWOCZESNOŚĆ związane urządzeń z możliwościami technologicznymi wielu dziedzin techniki. INNOWACYJNOŚĆ konieczność szukania nowych rozwiązań dla spełnienia coraz szerszych wymagań użytkowników. Wprowadzenie do WM II

7 KRYTERIA OCENY KONSTRUKCJI Przy podejmowaniu decyzji o wyborze należy posługiwać się pewnymi kryteriami oceny rozwiązania (konstrukcji). Podstawy konstrukcji maszyn pod red. Marka Dietricha, t KRYTERIUM BEZPIECZEŃSTWA Wyrób nie powinien zagrażać użytkownikom. Nie wolno dopuszczać do powstania zagrożeń (ocena zagrożenia subiektywna). Nadzór państwa dozór techniczny. Dyrektywy Unii Europejskiej, normy ISO, firmy ubezpieczeniowe. Ocena ryzyka związanego z zagrożeniami (jednym z celów projektowania mechatronicznego jest ograniczenie roli człowieka). 2. KRYTERIUM NIEZAWODNOŚCI Kryterium ściśle związane z kryterium bezpieczeństwa. Systemy awaria jednego elementu może doprowadzić do zniszczenia całego systemu. SYSTEM JEST TAK NIEZAWODNY, JAK JEGO NAJ- SŁABSZY ELEMENT. Najczęściej najsłabszym elementem systemu jest człowiek. 3. KRYTERIUM MASY 4. KRYTERIUM EKONOMIKI EKSPLOATACJI 5. KRYTERIUM TECHNOLOGICZNOŚCI 6. KRYTERIUM ERGONOMII I ESTETYKI 7. KRYTERIUM EKOLOGICZNOŚCI (patrz The 3R Initiative, Sound Material-Cycle Society) Podejście systemowe (holistyczne) do procesu projektowania pozwala na ocenę ważności kryteriów oceny i wypracowanie rozwiązania kompromisowego. Waga poszczególnych kryteriów proces decyzyjny, w którym uczestniczą klienci, decydenci, konstruktorzy i ekonomiści. Wprowadzenie do WM II

8 ROLA I ZNACZENIE PROJEKTOWANIA OPTYMALNEGO 4 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne powinny być odpowiednio trwałe, ekonomiczne i niezawodne. Szczególną uwagę należy przykładać do BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA konstrukcji (zdrowia i życia ludzi). Określenie właściwego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji jest problemem społecznym, ekonomicznym i technicznym. Problem bezpieczeństwa konstrukcji wymaga zastosowania odpowiednich form konstrukcyjnych, właściwych materiałów oraz metod obliczeniowych. WSPÓŁCZESNA TECHNIKA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ CAŁKOWICIE BEZPIECZNYCH I NIEZAWODNYCH KONSTRUKCJI (WYSOKI POZIOM KOSZTÓW). METODA: PROJEKTOWANIE SYSTEMOWE (OPTYMALNE) K O M P R O M I S WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANA Z MECHANIKĄ TECHNICZNĄ ORAZ PRZEDMIOTEM PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (CZĘŚCI MASZYN) Normalizacja części maszyn UNIFIKACJA (typizacja) działalność w celu zmniejszenia różnorodności norm (wyrobów, czynności). Podstawy konstrukcji maszyn pod red. Marka Dietricha, t. 1, WNT Warszawa 4 Patrz: Wprowadzenie do POP 2012, Wprowadzenie do WM II

9 Uproszczenia w klasycznej wytrzymałości materiałów: model ciała, właściwości materiału, sposobu rozwiązywania problemu. Wytrzymałość materiałów posługuje się modelem ciała jednorodnego, w którym materia wypełnia objętość ciała w sposób ciągły. Model ten umożliwia stosowanie w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich pojęć i aparatu analizy matematycznej, takich jak różniczkowanie i całkowanie. Na podstawie wyników doświadczeń opisujących właściwości materiałów w wytrzymałości rozróżnia się dwie grupy materiałów: izotropowe, gdy właściwości ciała są identyczne we wszystkich kierunkach, anizotropowe, gdy właściwości ciała są różne w różnych kierunkach. Ciało anizotropowe drewno. Ciała ortotropowe - właściwości są definiowane w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunków. W większości zagadnień wytrzymałość materiałów zajmuje się materiałami izotropowymi. Sposób rozwiązania zadań w wytrzymałości materiałów powinno charakteryzować praktyczne, inżynierskie podejście. Klasyczna wytrzymałość materiałów posługuje się modelem ciała jednorodnego, izotropowego, idealnie sprężystego i charakteryzuje się praktycznym, inżynierskim podejściem do rozwiązywanych problemów. Wprowadzenie do WM II

10 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE Problem Model Rozwiązanie DWA MOŻLIWE PODEJŚCIA: 1. Problem Model P Rozwiązanie D (Model P ) Model P przybliżony model problemu 2. Problem Model D Rozwiązanie P (Model D ) Model D dokładny model problemu Rozwiązanie P (Model D ) rozwiązanie przybliżone modelu dokładnego OGRANICZENIA: Złożone problemy często mają olbrzymią liczbę możliwych rozwiązań. Żeby dojść do jakiegokolwiek rozwiązania, musimy często wprowadzić uproszczenia, które uczynią problem możliwy do rozwiązania. Uzyskane w rezultacie rozwiązania mogą być nieużyteczne. Warunki problemu zmieniają się w czasie, mogą na nie mieć też wpływ osoby, które chcą twojego niepowodzenia. Rzeczywiste problemy mają ograniczenia, które wymagają specjalnych operacji do generowania rozwiązań dopuszczalnych. OGRANICZENIA MODELOWANIA: 1. Niedokładności modelowania. NIE MA MODELI IDEALNYCH. 2. Niewystarczające umiejętności zawodowe (wiedza, praktyka). 3. Niedokładności materiałowe. 4. Niedokładności wykonania elementów. 5. Niedokładności montażowe. 6. Niedokładności eksploatacyjne (nie przestrzeganie przepisów, procedur KATASTROFY). BYLEJAKOŚĆ nowy paradygmat naszej codzienności Wprowadzenie do WM II

11 LEKCJA NATURY Czynniki twórcze w naturze: nieodwracalność czasu, nieliniowość, tendencja do samoorganizowania się i tworzenia złożonych układów, rywalizacja o ograniczone zasoby. Natura inspiracją dla inżynierów BIOMIMETYKA Zbiór zasad, którymi kieruje się Przyroda i które są inspiracją dla środowiska inżynierów (i nie tylko), pracujących na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb człowieka, jak również na rzecz zapewnienia naszej cywilizacji większych szans przetrwania: Przyroda napędzana jest światłem słonecznym, wykorzystuje jedynie tyle energii, ile potrzebuje. Przyroda dopasowuje formę do funkcji. Przyroda wszystko poddaje recyklingowi. Przyroda nagradza współpracę. Kapitałem Przyrody jest jej różnorodność. Przyroda wymaga lokalnej sprawności. Przyroda umie się samoorganizować. Przyroda ograniczeniom zawdzięcza swe sukcesy. ZASTOSOWANIE LEKCJI NATURY W OPTYMALNYM PROJEKTOWANIU KONSTRUKCJI 5 5 Patrz: Wprowadzenie do POP 2012, Wprowadzenie do WM II

12 PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI Miarą wytężenia materiału są naprężenia dopuszczalne: dop n gdzie: nieb naprężenie przyjęte za niebezpieczne (granica plastyczności, wytrzymałość materiału na rozciąganie), n współczynnik bezpieczeństwa. Współczynnik bezpieczeństwa n musi być większy od 1. Właściwy dobór współczynnika bezpieczeństwa to jedno z podstawowych zagadnień w projektowaniu. Wymagania: nieb Znajomość całokształtu problemów konstrukcyjnych, technologicznych i eksploatacyjnych WIEDZA SYSTEMOWA, z uwzględnieniem wpływu działalności inżynierskiej na środowisko (otoczenie). Posiadanie wiedzy teoretyczną (wiedza jawna), oraz odpowiedniej wiedzy praktycznej (wiedza ukryta). Odpowiedzialność i samokontrola, asertywność, umiejętność podejmowania decyzji i skalkulowanego ryzyka. CZYNNIKI WPŁYWĄJACE NA WYBÓR WSPÓŁCZYNNIKA BEZPIECZEŃSTWA: 1. Niejednorodna struktura materiału (wtrącenia). 2. Naprężenia wstępne (obróbka cieplna, naprężenia montażowe, naprężenia termiczne). 3. Charakter obciążenia: losowość obciążenia (obciążenia przypadkowe), zmienność obciążenia (zmęczenie materiałów), obciążenia dynamiczne (udarowe). 4. Warunki eksploatacji (zużycie, korozja). 5. Spiętrzenia naprężeń (karby, niedokładności wykonania i obciążenia). 6. Niedoskonałość metod obliczeniowych: zbyt daleko idące uproszczenia, błędy modelowania, niedoskonałość metod analitycznych., Wprowadzenie do WM II

13 W nowocześnie rozumianej wytrzymałości materiałów zaczyna dominować tendencja do bardzo precyzyjnego określania rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa. Jest to zagadnienie o złożonym charakterze, wymagającym uwzględnienia: aspektów bezpiecznej pracy konstrukcji, aspektów niezawodnej pracy konstrukcji, aspektów ekonomicznych (kosztów projektowanych konstrukcji). Uwzględnienie tych i innych aspektów powoduje, że obliczenia wytrzymałościowe stają się coraz bardziej skomplikowane, odpowiedzialne i wymagają stosowania najnowszych osiągnięć nauki, techniki komputerowej i informatyki. OBLICZENIA TE MAJĄ CHARAKTER SYSTEMOWY (MECHATRONICZNY) PROJEKTOWANIE SYSTEMOWE (projektowanie uwzględniające optymalizację konstrukcji) 6. Konstrukcja bezpieczna oprócz spełnienia warunków bezpiecznej pracy (wytrzymałości i sztywności) musi także sygnalizować przeciążenie konstrukcji (rysy, pęknięcia, osiadanie). Konstrukcja powinna być tak zaprojektowana, aby umożliwić ewakuację ludzi i sprzętu (nie ulegać nagłemu, niesygnalizowanemu zniszczeniu). WARUNEK WYTRZYMAŁOŚCIOWY max dop. Warunek wytrzymałościowy stanowi podstawę obliczeń wytrzymałościowych na naprężenia dopuszczalne. Prostota tego warunku powoduje, że dominuje on w procesach projektowania większości konstrukcji inżynierskich. Z warunku wynika, że o wytrzymałości całej konstrukcji decyduje jej najsłabszy element, w którym pojawią się naprężenia dopuszczalne. Korzystanie z niego umożliwia zrealizowanie obu zadań wytrzymałości materiałów, czyli: określenie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji o znanych wymiarach, określenie koniecznych wymiarów konstrukcji dla zadanego obciążenia. Postawą obliczeń wytrzymałościowych są właściwości materiału uzyskane za pomocą statycznej próby rozciągania. Złożone stany naprężenia: hipotezy wytrzymałościowe (hipoteza Hubera 1904 Misesa 1913 Hencky ego 1925) 6 Patrz: Wprowadzenie do POP 2012, Wprowadzenie do WM II

14 INNE WARUNKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE: Warunek sztywności konstrukcji L L dop Warunek stateczności konstrukcji (konstrukcje cienkościenne) gdzie P kr to obciążenie krytyczne dla danej konstrukcji. Warunek wytrzymałości zmęczeniowej. Inne np. warunek na pełzanie.. P P kr PRAKTYKA INŻYNIERSKA: jednoczesne spełnianie ww. warunków. Obliczenia wytrzymałościowe oparte na koncepcji naprężeń dopuszczalnych są powszechnie stosowane w praktyce inżynierskiej. Ich wadą jest to, że o bezpieczeństwie całej konstrukcji decyduje wartość naprężenia w jednym tylko miejscu. Jest to sposób projektowania zakładający, że o wytrzymałości całej konstrukcji decyduje jej najsłabszy element. Gdy w konstrukcji występują spiętrzenia naprężeń, ścisłe trzymanie się tego sposobu (koncepcji, filozofii projektowania) prowadzi do jej przewymiarowania. W związku z tendencją do urealniania współczynników bezpieczeństwa coraz częściej stosuje się inne koncepcję obliczeń wytrzymałościowych. METODY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI 1. Metoda dopuszczalnych naprężeń warunek wytrzymałościowy. 2. Metoda dopuszczalnych odkształceń (przemieszczeń) warunek na sztywność. 3. Metoda obciążeń krytycznych (stateczność konstrukcji, wyboczenie). 4. Metody energetyczne. 5. Metoda nośności granicznych dopuszcza występowanie w konstrukcji odkształceń plastycznych (schematyzacja wykresów rozciągania). 6. Metoda stanów granicznych stanu granicznego nośności lub stanu granicznego użytkowania. Metoda oparta jest na skodyfikowanych międzynarodowych przepisach i normach (Eurokody). 7. Metoda elementów skończonych MES (Finite Element Metod FEM) Zalety MES: określanie rzeczywistych współczynników bezpieczeństwa, odejście od filozofii projektowania na najbardziej obciążony element i wyrównanie wartości naprężeń w całej konstrukcji. Wady MES: eksperyment numeryczny, konieczność doświadczalnej weryfikacji rozwiązań., Wprowadzenie do WM II

15 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW JEST ŚCISLE ZWIĄZANA Z PRZEDMIOTEM PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN (CZĘŚCI MASZYN) Podstawy konstrukcji maszyn (maszynoznawstwo) dziedzina inżynierii mechanicznej obejmująca projektowanie i dobór elementów mechanizmów, urządzeń i maszyn. W szczególności PKM to konstruowanie i dobór połączeń, łożyskowań, konstruowanie wałów i osi, sprzęgieł, hamulców przekładni itd. Istotną częścią PKM jest odpowiedni dobór tolerancji wykonawczych, tolerancji kształtów (płaskości, okrągłości), dobór pasowań (tolerancji wałków i otworów), parametrów jakości powierzchni (chropowatości, płaskości, falistości). Normalizacja części maszyn Normalizacja to działalność mająca na celu uzyskanie optymalnego w danych warunkach stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalenie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących problemów istniejących lub możliwych do wystąpienia. Działalność ta polega w szczególności na opracowywaniu, publikowaniu i wdrażaniu norm. Potrzeba normalizacji została zrodzona w wyniku rozwoju produkcji seryjnej i masowej (zamienność części). W procesie projektowania koniecznością stało się ujednolicanie pojęć, terminów, nazw, symboli, metod obliczeń, sposobów badań, produkcji i kontroli, określanie warunków eksploatacji, przechowywania, transportu oraz likwidacji. Normalizacja skraca cykl przygotowania wyrobów technicznych. Ograniczenie wyboru do wartości znormalizowanych ogranicza kreatywność konstruktora, rzutuje na zwiększenie kosztów (masy) projektowanych elementów. Inżynier projektant w procesie obliczeń wytrzymałościowych dobiera konkretne rozwiązania w oparciu o właściwe normy. Normalizacja ma jednak głęboki sens ekonomiczny. Odstępstwa od norm wymagają wielu uzgodnień. NORMALIZACJA WYMAGA STOSOWANIA W PROJEKTOWANIU KOMPROMISU. NORMA dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną. PN-EN:45020:2000 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna Normy zbiory przepisów opisujących cechy i właściwości elementów konstrukcyjnych (normy międzynarodowe, dyrektywy UE, normy państwowe, branżowe, zakładowe). UNIFIKACJA (typizacja) działalność w celu zmniejszenia różnorodności norm (wyrobów, czynności). Podstawy konstrukcji maszyn pod red. Marka Dietricha, t. 1, WNT Warszawa Wprowadzenie do WM II

16 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH PODSTAWOWE ZASADY PROJEKTOWANIA: I ZASADA KONSTRUKCJI KONSTRUKCJA POWINNA SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE PODSTAWOWE WARUNKI KONSTRUKCYJNE W STOPNIU NIE GORSZYM OD ZAŁOŻONEGO II ZASADA KONSTRUKCJI KONSTRUKCJA POWINNA BYĆ OPTYMALNA W DANYCH WARUNKACH ZE WZGLĘDU NA PODSTAWOWE KRYTERIUM OPTYMALIZACYJNE Oprócz podstawowych zasad konstrukcji istnieje wiele zasad szczegółowych, które konstrukcja musi spełniać w stopniu nie gorszym od założonych na początku procesu projektowania (określonych przez klienta), zgodnie z I zasadą konstrukcji. Do najważniejszych szczegółowych zasad konstrukcji należą: bezpieczeństwo ergonomiczność funkcjonalność łatwość eksploatacji i napraw niezawodność i trwałość niskie koszty eksploatacji sprawność zgodność z obowiązującymi normami prawidłowość doboru materiałów i przepisami dobór właściwej technologii łatwość likwidacji masa inne zasady i wymagania. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Osińskiego: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, Wyd Naukowe PWN 2003 Wprowadzenie do WM II

17 THE CODES The 58 parts of the Eurocodes are published under 10 area headings. The first two areas basis and actions are common to all designs, six are material-specific and the other two cover geotechnical and seismic aspects. EN1990 Eurocode 0: Basis of structural design EN1991 Eurocode 1: Actions on structures EN1992 Eurocode 2: Design of concrete structures EN1993 Eurocode 3: Design of steel structures EN1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures EN1995 Eurocode 5: Design of timber structures EN1996 Eurocode 6: Design of masonry structures EN1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance EN1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures By March 2010 the Eurocodes will be mandatory for European public works and likely to become the de-facto standard for the private sector both in Europe and world-wide. They will also provide the framework for standards used in assessing structural products for their essential CE marking. European Committee for Standardization Members, affiliates, and partner standardisation bodies of the ECS. The European Committee for Standardization or Comité Européen de Normalisation (CEN), is a non-profit organisation whose mission is to foster the European economy in global trading, the welfare of European citizens and the environment by providing an efficient infrastructure to interested parties for the development, maintenance and distribution of coherent sets of standards and specifications. The CEN was founded in Wprowadzenie do WM II

18 ELEMENTY WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW W PROJEKTOWANIU MECHATRONICZNYM WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I: Naprężenia montażowe Naprężenia cieplne (termiczne) Skręcanie swobodne prętów o przekroju dowolnym Skręcanie nieswobodne prętów o przekroju dowolnym (prętów cienkościennych) Ramy, kratownice, pręty zakrzywione (łuki) Tarcze, płyty, powłoki Pręty silnie zakrzywione (haki) WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW II: ZMĘCZENIE MATERIAŁÓW OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI MATERIAŁY NIEJEDNORODNE (KOMPOZYTY) Pełzanie i relaksacja naprężeń Naprężenia kontaktowe LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Zdzisław Dyląg, Antoni Jakubowicz, Zbigniew Orłoś: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW. Tom I i II, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Marek Bijak-Żochowski (red.): MECHANIKA MATERIAŁÓW I KON- STRUKCJI. Tom 1 i 2. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński: WZORY WYKRESY I TABLICE WYTRZYMAŁOŚCIOWE. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne Wprowadzenie do WM II

19 MATERIAŁY UZUPEŁNIAJACE Wykaz zagadnień omawianych w ramach przedmiotu WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH 1. Analiza wrażliwości patrz Podstawy wytrzymałości materiałów, przykład Naprężenia termiczne i montażowe patrz Podstawy wytrzymałości materiałów oraz Wytrzymałość materiałów zbiór zadań. 3. Skręcanie swobodne prętów o przekroju nieokrągłym patrz Podstawy wytrzymałości materiałów, tabela Skręcanie nieswobodne prętów o przekroju nieokrągłym. Skręcanie swobodne przekrój poprzeczny ma swobodę w odkształcaniu się w kierunku prostopadłym do powierzchni przekroju paczenie się przekroju, deplanacja przekroju. Skręcanie nieswobodne deplanacja przekroju poprzecznego jest ograniczona, co powoduje w skręcanym pręcie pojawienie się obok naprężeń stycznych naprężeń normalne. Skręcanie nieswobodne prętów cienkościennych o profilach otwartych i zamkniętych Duże znaczenie praktyczne, wysoki stopień złożoności problemu w aspekcie teoretycznym oraz numerycznym (globalne i lokalne formy utraty stateczności wyboczenia prętów). Wprowadzenie do WM II

20 5. Konstrukcje kompozytowe patrz: Mechanika materiałów i konstrukcji, praca zbiorowa pod redakcją Marka Bijak-Żochowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006, tom II. 6. Zmęczenie materiałów patrz Podstawy wytrzymałości materiałów oraz Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, tom II. 7. Obciążenia dynamiczne (udarowe) patrz Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, tom II. 8. Metody energetyczne patrz Podstawy wytrzymałości materiałów oraz Wytrzymałość materiałów zbiór zadań. 9. Ramy patrz Podstawy wytrzymałości materiałów oraz Wytrzymałość materiałów zbiór zadań. 10. Łuki patrz Podstawy wytrzymałości materiałów oraz Wytrzymałość materiałów zbiór zadań. 11. Projektowanie elementów mechanicznych. PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW MECHANICZNYCH Wykres rozciągania dla materiałów plastycznych (z wyraźną granicą plastyczności). A granica proporcjonalności B granica sprężystości C górna granica plastyczności D dolna granica plastyczności E wytrzymałość na rozciąganie (wytrzymałość doraźna) F zerwanie próbki Linia HGH linia odciążenie ponownego obciążenie umocnienienie materiału poprzez jego plastyczne (trwałe) odkształcenie na zimno (strain-hardening, workhardening). Wprowadzenie do WM II

21 0 Uproszczone wykresy rozciągania Cel uproszczenie modeli matematycznych, zastosowania inżynierskie (projektowanie). Linia OAD klasyczny wykres statycznej próby rozciągania bez wyraźnej granicy plastyczności: stale węglowe o wysokiej wytrzymałości, stale stopowe ulepszane cieplnie, także niektóre stopy aluminium. Linia OABC zlinearyzowany wykres dla stali niskowęglowych oraz niskostopowych o wysokiej wytrzymałości. A e D s B C Modele materiału: przybliżone określanie związków poza zakresem sprężystym schematyzacja (linearyzacja) wykresów rzeczywistych. R e A R e A 0 Model materiału idealnie sztywnoplastycznego 0 e Model materiału sprężysto-idealnie plastycznego R e A R e A 0 e Model materiału sprężysto-plastycznego z umocnieniem liniowym Wykresy ściskania stali 0 e Model materiału sprężysto-plastycznego z umocnieniem nieliniowym Ściskanie elementów konstrukcyjnych (pręty, belki, elementy cienkościenne, smukłe) powoduje ich wyboczenie UTRATĘ STATECZNOŚCI Wyboczenie Wykres ściskania i rozciągania miękkiej stali kr 0 d c b f Wyboczenie niesprężyste a e L/r Wyboczenie sprężyste Wykres NAPRĘŻENIE SMUKŁOŚĆ L/r (L/): Wykres rozciągania: 0 A e D s B C Wprowadzenie do WM II

22 Linia eaf krzywa wyboczenia sprężystego (wzory Eulera, wyboczenie eulerowskie),dla wszystkich gatunków stali. Linia ad krzywa wyboczenia niesprężystego (odpowiedniki linii OAD na wykresie rozciągania). Linia abc niesprężyste wyboczenie elementów ściskanych (odpowiednik linii OABC na wykresie rozciągania) 12. Stateczność konstrukcji patrz Podstawy wytrzymałości materiałów oraz Wytrzymałość materiałów zbiór zadań. 13. Dźwigary powierzchniowe patrz Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, tom II. DŹWIGARY POWIERZCHNIOWE Dźwigary powierzchniowe (thin-walled structures) trójwymiarowe ciała odkształcalne, których grubość jest mała w porównaniu z pozostałymi wymiarami, takimi jak długość czy szerokość. Cecha charakterystyczna zdolność do przenoszenia znacznych obciążeń, wysoki stosunek obciążenie/masa wysoka efektywność konstrukcji. Powłoka (shell) konstrukcja przestrzenna ograniczona zakrzywionymi powierzchniami (powłoki kuliste, walcowe, stożkowe i inne powłoki cienkościenne). Powłoki grubościenne grubość porównywalna z pozostałymi wymiarami rury. Płyta (plate) konstrukcja przestrzenna ograniczona powierzchniami płaskimi, obciążona w płaszczyźnie środkowej płyty i prostopadle do tej powierzchni (rozciąganie, zginanie). Tarcza (disc) j. w., obciążenie tylko w płaszczyźnie środkowej (rozciąganie). Membrana (membrane) j.w., nie przenosi obciążeń, charakteryzuje dużą podatnością na odkształcenia (membrany głośnikowe, dachowe), spełnia dodatkowe funkcje ochronne. Geometrię dźwigarów powierzchniowych określa się definiując kształt tzw. powierzchni środkowej, leżącej w jednakowych odległościach od powierzchni zewnętrznych konstrukcji. 14. Cienkościenne konstrukcje powłokowe patrz Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, tom II oraz Mechanika materiałów i konstrukcji, praca zbiorowa pod redakcją Marka Bijak-Żochowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006, tom II. Wprowadzenie do WM II

23 CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE POWŁOKOWE (Thin-walled shell structures) ZBIORNIKI CIENKOŚCIENNE (Pressure vessels) Powłoka jest ciałem stałym, zajmującym obszar pomiędzy dwiema powierzchniami, między którymi odległość jest niewielka w porównaniu z rozmiarami samych powierzchni. Grubość powłoki jest wielokrotnie mniejsza od jej pozostałych rozmiarów. Złożoność teorii powłok, skomplikowany aparat matematyczny. POWŁOKI CIENKOŚCIENNE (Thin-walled shells) POWŁOKI TRÓJWARSTWOWE (Sandwich shells) POWŁOKI WIELOWARSTWOWE (Multilayer shells) POWŁOKI GRUBOŚCIENNE (Thick-walled shells) q q P P R L Wprowadzenie do WM II

24 15. Teoria sprężystości patrz Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, tom II oraz Mechanika materiałów i konstrukcji, praca zbiorowa pod redakcją Marka Bijak-Żochowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006, tom II. TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW: 1. Zależności między siłami równania równowagi 2. Zależności geometryczne odkształcenia i przemieszczenia (UPROSZCZENIA) 3. Związki fizyczne związek między siłami (naprężeniami) i wielkościami geometrycznymi (przemieszczenia, odkształcenia) prawo Hooke a MODEL: ciało jednorodne, izotropowe, sprężyste Hipoteza płaskich przekrojów (hipoteza Bernoulliego) Zasada de Saint-Venanta sposób przyłożenia obciążenia nie ma większego wpływu na stan naprężeń i przemieszczeń (charakter lokalny). PRAKTYKA TECHNICZNA: 1. Niedoskonałość modelowania elementów konstrukcyjnych 2. Zmienność przekrojów 3. Zmienność obciążeń 4. Niejednorodność materiałów 5. Niesprężystość materiałów 6. Sposób przyłożenia obciążeń TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI (TEORIA PLASTYCZNOŚCI) METODY ROZWIĄZY- WANIA ZŁOŻONYCH PRZYPADKÓW WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW 16. Rury grubościenne (zadanie Lame) patrz Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, tom II oraz Mechanika materiałów i konstrukcji, praca zbiorowa pod redakcją Marka Bijak- Żochowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006, tom II. Wprowadzenie do WM II

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW PROBLEMY I PERSPEKTYWY

PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW PROBLEMY I PERSPEKTYWY PROJEKTOWANIE NOWYCH MATERIAŁÓW PROBLEMY I PERSPEKTYWY Andrzej Tadeusz Bukat, Antonio Nobili ENEA, ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L ENERGIA E L AMBIENTE Casaccia - Włochy W pracy omówiono niektóre problemy

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

1. Istota i zakres jakości

1. Istota i zakres jakości Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 1. Istota i zakres jakości Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje nowych rozwiązań. W.E. Deming 1.1. Jakość i jej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. Dr inż.

AUTOREFERAT. przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy. Dr inż. AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy Dr inż. Jacek Mucha Katedra Konstrukcji Maszyn Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PRACE IPPT IFTR REPORTS 2/2010 Rafał Stocki ANALIZA NIEZAWODNOŚCI I OPTYMALIZACJA ODPORNOŚCIOWA ZŁOŻONYCH KONSTRUKCJI I PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego Adam Glema Poznań, 18 marca 2015 r. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań t: 61 665 2104 m: 600 807089 e: adam.glema@put.poznan.pl w: www.adam.glema.pl Opinia

Bardziej szczegółowo

Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej

Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej Alicja Maciejko - Grześkowiak Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej rozprawa doktorska PROMOTOR: PROF. DR INŻ. JERZY JASIEŃKO

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego

Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Krzysztof Białas-Heltowski Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego Rozprawa doktorska Promotor:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO Piotr Lubiński Podręcznik niniejszy zawiera podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów transportu wewnętrznego. Jest on adresowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność

Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność Wstęp 1 Prefabrykacja jakość, trwałość, różnorodność - Zeszyt 1 - skierowany do: inwestorów, projektantów, wykonawców, inżynierów, studentów budownictwa, uczniów

Bardziej szczegółowo