Regulamin promocji Amica

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Amica"

Transkrypt

1 Inteligentne rozwiązania w zestawie Regulamin promocji Amica 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Inteligentne rozwiązania w zestawie dalej Promocja lub Akcja promocyjna. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, dalej Regulamin. 2. Organizatorem Promocji jest GMP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bacha 26A, Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ; REGON: ; NIP: , dalej Organizator. Zleceniodawcą Promocji jest Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Bułgarska 17, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ; REGON: ; NIP: dalej Zleceniodawca. 3. Promocja prowadzona będzie na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich punktach sprzedaży, w których dostępne będą Produkty promocyjne Zleceniodawcy, dalej Punkty sprzedaży. 4. Sprzedaż promocyjna będzie prowadzona w okresie od r. do r., dalej Okres Sprzedaży Promocyjnej lub OSP. 5. Sprzedażą promocyjną objęte są następujące produkty marki AMICA: a) Piekarniki: EBI AA EBI AA EBI AA EBI C AA EBI AA EBI AA EBI AA EBI B AA EBI W AA EBI 8874 AA EBI 8873 B AA EBI 8862 AA EBI 8562 AA EBI 8562 B AA EBI 7932 AA EBI 7522 AA EBI 7532 B AA EBF 8551 AA EBF 7941 AA EBF 7541 AA EBN 7551 AA b) Płyty: PI 8600 TF PI 7511 SF PI 6511 SF PI 6514 TFD PI 6513 TBD PI 6512 TUE PI 6512 TU PI 6512 TK PI 6512 TG PI 6512 TB

2 PI 6512 TFN PI 6509 LN PI 6501 TU PI 6112 WTF PI 6109 WL PH 7311 FT PH 6121 FTS PH 6211 PT PGCZ 7411 PGCZ 6411 PGCZ 6411 W PGZ 7311 PGZ 6311 PGZ 6310 c) Kuchenki mikrofalowe: AMT 38 BI ACMT 38 BI AMG 20 BF AMM 20 BI AMM 25 BI d) Zmywarki: ZIA 648 ZIA 448 ZIM 646 E ZIM 629 ZIM 627 ZIM 616 ZIM 446 E ZIM 429 ZIM 427 ZIM 416 ZZM 629 I ZZM 429 I ZZM 427 I ZZM 416 I ZWA 649 I ZWV 624 I ZWV 427 I e) Okapy: OKC 954 S OKC 953 T OKC 655 S OKC 655 SW OKC 654 S OKC 653 SW OKC 653 T OKC 652 G OKC 645 S OKP 931 T OKP 931 Z OKP 631 T OKP 621 Z OKS 956 S OKS 952 T

3 OKS 652 T OWS 952 T OWS 451 O OWS 451 P f) Lodówki: BK BK AA BK FA dalej Produkty promocyjne lub Produkty. 6. W Promocji może brać udział wyłącznie osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dalej Uczestnik promocji. W Promocji nie mogą wziąć udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto w Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora i Zleceniodawcy, a także najbliżsi członkowie rodziny tych osób. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 7. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny. Warunkiem uczestnictwa w Promocji oraz nabycia prawa do otrzymania gratisów jest: a. zakup w OSP jednego z 3 zestawów Produktów promocyjnych: Zestaw 1 zakup 2 (dwóch) dowolnych Produktów uprawnia do otrzymania gratisu w postaci karty podarunkowej Amica (wartość 200 zł brutto). Zestaw 2 zakup 3 (trzech) dowolnych Produktów uprawnia do otrzymania gratisów w postaci: blendera Amica BA 3011 (wartość 209 zł brutto), czajnika Amica KF 4012 (wartość 169 zł brutto), odkurzacza Amica VK 5011 (wartość 399 zł brutto). Zestaw 3 zakup 4 (czterech) dowolnych Produktów uprawnia do otrzymania gratisu w postaci: zmywarki ZIM429 (wartość 1299 zł brutto), lub zmywarki ZIM 629 (wartość 1349 zł brutto). dalej Zestawy i Gratisy. Uczestnik promocji może dokonać zakupu poszczególnych elementów zestawu w różnych Punktach sprzedaży. Ilość Gratisów w konkursie jest ograniczona, przewidziano następujące ilości: karty podarunkowe Amica 100 szt., blender, czajnik, odkurzacz 200 kpl., zmywarki łącznie 100 szt. do wyboru przez Uczestników, aż do wyczerpania limitu,

4 b. zarejestrowanie się na stronie internetowej dalej Strona internetowa i spełnienienastępujących warunków: wypełnienie kuponu promocyjnego dostępnego na Stronie internetowej, dołączenie skanu dowodu lub dowodów zakupu Produktów promocyjnych składających się na Zestaw (zawierających opis modeli Produktów promocyjnych), dołączenie skanu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej na zakupiony Produkt promocyjny z widocznym numerem fabrycznym i typem Produktu. W przypadku braku dostępu do Internetu Uczestnik promocji ma możliwość przesłania na adres: GMPSp. z o.o., ul. Bacha 26a, Warszawa następujących dokumentów: prawidłowo wypełnionego kuponu promocyjnego załączonego do ulotki otrzymanej w punkcie sprzedaży lub dostępnego na Stronie internetowej (należy kupon wydrukować, wypełnić wszystkie pola kuponu oraz wysłać na wyżej wskazany adres Organizatora), kserokopie dowodu lub dowodów zakupu Produktów promocyjnych składających się na Zestaw (zawierających opis modeli Produktów promocyjnych), kserokopie kart gwarancyjnych z widocznym numerem fabrycznym i typem produktu. Rejestracji na Stronie internetowej lub wysyłki wymaganych dokumentów należy dokonać w terminie do 30 dni (decyduje data rejestracji lub stempla pocztowego w przypadku wysyłki pocztą) od daty zakupu ostatniego Produktu promocyjnego Zestawu. c. zachowanie (do okazania) oryginału dowodu lub dowodów zakupu Produktów promocyjnych oraz kart gwarancyjnych potwierdzających spełnienie powyższych warunków. 8. Dodatkowo każdy Uczestnik promocji, który spełnił warunki Regulaminu niezbędne do otrzymania Gratisa może wziąć udział w konkursie na wymyślenie najciekawszego hasła reklamowego dotyczącego produktów Amiki, dalej Konkurs. Odpowiedź o treści: Amica_treść hasła reklamowego należy przesłać drogą SMS pod numer Kosz SMS według stawki operatora. W Konkursie będą uwzględnione jedynie SMS-y wysłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, z zastrzeżeniem identyfikacji numeru telefonu, z którego SMS będzie wysyłany, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 9. Uczestnicy promocji w liczbie 10 (dziesięciu), którzy spełnią warunki Regulaminu oraz nadeślą sms-y z najciekawszymi hasłami reklamowymi w okresach: a. od do r., b. od do r., c. od do r., otrzymają komplet 17 częściowego zestawu garnków MytheBarghoff (wartość 678 zł brutto), dalej Zwycięzcy. Ponadto wszyscy Zwycięzcy w liczbie 30 (trzydziestu) otrzymają zaproszenie do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych ze znanym i cenionym kucharzem Andrzejem Polanem. Warsztaty odbędą się w Poznaniu w Restauracji Akademia 42 przy ul. Dąbrowskiego 42, w terminach odpowiednio: a r., b r., c r. Każdy Zwycięzca będzie mógł zabrać 1 osobę towarzyszącą. Organizator pokrywa koszt podróży i noclegu zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Regulaminu. 10. Jeden ze Zwycięzców, który zdaniem prowadzącego warsztaty będzie najlepiej wykonywał zadania na warsztatach otrzyma bon wycieczkowy na kwotę 5000 zł brutto do wykorzystania w biurze podróży ITAKA (w salonach własnych i nawww.itaka.pl).

5 11. Każdy Uczestnik promocji może wziąć udział w Promocji i związanym z nią Konkursie wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki określone w treści Regulaminu. Uczestnik promocji, który otrzymał Gratisy określone w pkt 7 może także zostać otrzymać także nagrody wymienione w pkt9 i 10 Regulaminu. 12. Wydawane w ramach Promocji świadczenia rzeczowe i pieniężne są określane w treści Regulaminu jako Gratisy w przypadku Promocji lub Nagrody w przypadku Konkursu. Nagrodzonym nie przysługuje wybór i wydanie Gratisów i Nagród innych niż wskazane w Regulaminie lub/i ich wymiana na inną lub/i na ekwiwalent pieniężny. 13. Gratisy i Nagrodybędą przesyłane kurierem lub przesyłką poleconą na adres Uczestnika promocji podany na kuponie promocyjnym w terminie do 4 tygodni od dnia poprawnego zweryfikowania spełnienia przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu. 14. Od Nagród określonych w pkt 9 i 10 Regulaminu oraz w przypadku, gdy łączna wartość Gratisów określonych w pkt 7 dla jednego Uczestnika promocji przekroczy 760 zł brutto Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości otrzymanych Gratisów i Nagród podlegających opodatkowaniu. Wobec braku innych informacji Organizator będzie przyjmował, że Uczestnik programu jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej od której należy pobrać i odprowadzić 10% podatek od nagród, o którym mowa w przepisie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 t.j. ze zm.). Część pieniężna nagrody zostanie pobrana przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od Nagrody. 15. Organizator - w celu wyjaśnienia wątpliwości - ma prawo do żądania od Uczestników udzielania niezbędnych informacji koniecznych do rozstrzygnięcia Promocji i wydania Gratisów i Nagród. 16. Niniejszy Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 17. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji rozpatruje Organizator w porozumieniu ze Zleceniodawcą promocji. Reklamacje winny być zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres: GMP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), ul. J.S. Bacha 26a z dopiskiem na kopercie REKLAMACJA AMICA. Pisemna reklamacja powinna zawierać minimum: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 18. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 19. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także żądanie usunięcia swoich danych. 20. Dane Uczestników promocji będą przetwarzane przez Zleceniodawcę promocji oraz Organizatora jedynie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w szczególności w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem Gratisów i Nagród przekazywanych w ramach Promocji. Podanie danych osobowych przez Uczestników promocji jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Gratisów i Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 21. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż wymienione w pkt 20, dane będą przetwarzane na warunkach wskazanych w tej zgodzie, przez Zleceniodawcę promocji, który będzie zarazem Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa, w szczególności art kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych, na kuponach promocyjnych lub dostępne w punkcie sprzedaży mają charakter informacyjny.

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy

EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy EGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gwarancja Efektów albo Zwrot Pieniędzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo