REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Zaprzyjaźnij się z pięknem (dalej Konkurs ) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, Poznao, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznao - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy ,00 zł (dalej Organizator ). 1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa. 1.3 Konkurs odbywad się będzie w dniach od 29 stycznia 2015 r. do 11 lutego 2015 r. (dalej czas trwania Konkursu ) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakooczą się do dnia 24 kwietnia 2015r. 1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny. 1.5 Konkursem objęte są produkty Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, znajdujące się w ofercie handlowej sklepów sieci drogerii Dayli pod następującymi markami: Palette, Fa; Gliss Kur; Vademecum; Taft; Color Mask; Schauma got2b -dalej: Produkty Konkursowe 1

2 1.6 W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora oraz Henkel Polska sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu oraz członkowie rodzin wszystkich wymienionych w niniejszych przepisie pracowników (niezależnie od podstawy zatrudnienia). Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeostwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1.7 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz ze zm.). 1.8 Niniejszy Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego. 1.9 W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator będzie wykorzystywał stronę internetową dostępną pod adresem Strona Internetowa ). 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem Konkursu może byd wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któradokona w sklepach sieci Dayli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakupu co najmniej dwóch produktów promocyjnych w czasie trwania Konkursu, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego) ( Uczestnik ). 2

3 2.2 Konkurs polega na nagrodzeniu Uczestnika, który w czasie trwania Konkursu wykona i prześle do Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej zdjęcie, na którym znajdowad będzie się Uczestnik w swojej karnawałowej stylizacji włosów, która będzie najlepsza pod względem estetyki, oryginalności i unikatowości oraz jeden z zakupionych przez niego Produktów Konkursowych(dalej Zdjęcie Konkursowe ). 2.3 Organizator dopuszcza wykorzystanie na zdjęciu różnych rekwizytów i ozdób, jednak na zdjęciu nie mogą byd widoczne poza Uczestnikiem inne osoby, jak również inne produkty, których marki można rozpoznad. 2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: dokonanie przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu zakupu jedną transakcją co najmniej dwóch Produktów Konkursowychw jakimkolwiek sklepie należącym do sieci drogerii Dayli dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (jako konsument w rozumieniu art Kodeksu cywilnego); samodzielne wykonanie przez UczestnikaZdjęcia Konkursowego zgodnego z pkt 2.2 Regulaminu; zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez przesłanie do Organizatora Zdjęcia Konkursowego za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej; zachowanie oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego każdorazowy zakup Produktów Konkursowych zgodnie z pkt Regulaminu. 2.5 Jeden paragon fiskalny może stanowid potwierdzenie nabycia wyłącznie dla dwóch Produktów Konkursowych, chociażby był na nim wykazany zakup więcej niżdwóch Produktów Konkursowych. 2.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej. 2.7 Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie i przesłania Zdjęcia Konkursowego do Organizatora Uczestnikpowinien złożyd pod rygorem odmowy udziału w Konkursie oświadczenie, że: zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje; jest autorem przesyłanego Zdjęcia Konkursowego; 3

4 2.7.3 Zdjęcie Konkursowe dotyczy jego osobyi wyraża zgodę na jego publikację przez Organizatora na Stronie Internetowej; spełnia wszystkie warunki niezbędne do prawidłowego udziału w Konkursie i odbioru nagrody. 2.8 Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien podad następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres zamieszkania; numer telefonu; adres poczty elektronicznej o ile go posiada. 2.9 Formularze zgłoszeniowe wypełnione w sposób niekompletny zostaną uznane za bezskuteczne i tym samym nie uprawniają do wzięcia udziału w Konkursie Przystąpienie do Konkursu oraz przesyłanie Zdjęd Konkursowych może nastąpid w dowolnym momencie trwania Konkursu, tj. od r. (godz. 00:00:01) do r. (godz. 23:59:59) Uczestnik może zgłosid swój udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy, jednakże każdorazowo przy użyciu innego Zdjęcia Konkursowego, przedstawiającego inną karnawałową stylizację włosów, a także przy użyciu tych samych danych osobowych i pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa określonych w pkt. 2.4 Regulaminu.W takim przypadku Jury weźmie pod uwagę jedynie najlepsze Zdjęcie Konkursowe zgłoszone przez danego Uczestnika. Zgłoszenie się do Konkursu przez tę samą osobę z wykorzystaniem różnych danych osobowych traktowane będzie jako rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkowad dyskwalifikacją wszystkichzgłoszonychprzez takiego Uczestnika Zdjęd Konkursowych, jak również wykluczeniem danego Uczestnikaz Konkursu Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje przeniesienie wszelkich istniejących autorskich praw majątkowych do jakiegokolwiek zgłoszonego do Konkursu Zdjęcia Konkursowego, jeżeli zdjęcie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora (Albedo Marketing sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu) wszelkie majątkowe prawa autorskie do takiego zdjęcia, na podstawie art Kodeksu cywilnego, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, 4

5 rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadao i wielkości nakładów, wykorzystanie w utworach multimedialnych, wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji Uczestnik lub Zdjęcie Konkursowe, które zostało raz zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie z powodu łamania Regulaminu nie mogą ponownie brad udziału w Konkursie. 5

6 3 NAGRODA W KONKURSIE 3.1 Nagrodę w Konkursie stanowijeden voucher o wartości o wartości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) brutto z przeznaczeniem do wykorzystania jako płatnośd za weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Uroczysko Siedmiu Stawów (Gola Dzierżoniowska 21, Dzierżoniów, dalej Hotel ) (dalej: Nagroda ). 3.2 Wraz z Nagrodą Zwycięzca otrzymadodatkową nagrodą pieniężną przypisaną w wys. 333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote 00/100) na poczet pokrycia podatku dochodowego od wygranej. 3.3 Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 3.2Regulaminu zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na co Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę. 3.4 Zwycięzca może zrealizowad Nagrodę w terminie do dnia 2 lutego 2016 r. Zwycięzca może skorzystad z innych usług Hotelu niż weekendowy pobyt dla dwóch osób, jak również z usług Hotelu o wartości wyższej niż wartośd Nagrody, jednakże z obowiązkiem pokrycia we własnym zakresie różnicy pomiędzy wartością Nagrody a wartością zrealizowanych usług Hotelu. W razie nieskorzystania z usług Hotelu przez Zwycięzcę, jak również skorzystania z usług Hotelu o wartości niższej niż wartośd Nagrody, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości Nagrody lub różnicy pomiędzy wartością Nagrody a wartością zrealizowanych usług Hotelu. 3.5 Szczegółowe zasady realizacji Nagrody określa regulamin Hotelu i wszelkie inne zasady realizacji usług przez Hotel, z którymi Zwycięzca powinien zapoznad się przed realizacją Nagrody. 4 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1 Zwycięzcę Konkursu, czyli Uczestnika, który wykonał i zgłosił Zdjęcie Konkursowe najlepszej karnawałowej stylizacji włosów, wyłoni jury składające się z jednego przedstawiciela Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Henkel Polska sp. z o.o. (dalej Jury ), uwzględniając kryteria, o których mowa w pkt. 2.2Regulaminu. Jury wybierze Zwycięzcę w terminie 7 dni od dnia zakooczenia czasu trwania Konkursu. Jury wybierze również zwycięzcę rezerwowego, który uzyska prawo do nagrody w razie niespełnienia przez Zwycięzcę dodatkowych wymogów, o których mowa w pkt Regulaminu. 4.2 Zwycięzca zostanie ponadto powiadomiony przez Organizatora o wygranej telefonicznie na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym w ciągu 5 dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody zgodnie z pkt. 4.1.Regulaminu.Zwycięzca zobowiązany jest odebrad połączenie telefoniczne, potwierdzid swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie Czy brał(a)pan(i) udział w konkursie Zaprzyjaźnij się z pięknem oraz przesład na adres Organizatora swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-miał o ile go posiada) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniemo treści i w terminie, o których mowa w pkt. 4.3Regulaminu. Próba uzyskania połączenia zezwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie 6

7 na połączenie powinno obejmowad co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy.W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po upływie 1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu podany przy zgłoszeniu udziału w Konkursie o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 4.3 W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.2. Regulaminu) Zwycięzca jest zobowiązany przesład na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Tatrzaoska 8, Poznao, z dopiskiem Zaprzyjaźnij się z pięknem, zgłoszenie zawierające: swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.4. Regulaminu, kopię oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu Produktów Konkursowych zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu, w tym Produktu Konkursowego znajdującego się na Zdjęciu Konkursowym, zgodnie z wymogami określonymi niniejszym Regulaminem, podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, Poznao i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa moich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Zaprzyjaźnij się z pięknem, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród ; Zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu Zaprzyjaźnij się z pięknem i wyrażam zgodę na jego treśd. Zostałem(am) poinformowany(a) przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania, podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy o treści: Oświadczam, że: a) jestem autorem wszelkich treści, utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie Zaprzyjaźnij się z pięknem, polegającego na zakupieniu dwóch Produktów Konkursowych oraz samodzielnym wykonaniu własnego zdjęcia razem z jednym z zakupionych Produktów Konkursowych, przedstawiającego moją karnawałową stylizację włosów; 7

8 b) przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. Zdjęcia Konkursowego powstałe w związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie Zaprzyjaźnij się z pięknem, polegającego na zakupieniu dwóch Produktów Konkursowych oraz samodzielnym wykonaniu własnego zdjęcia z jednym z zakupionych Produktów Konkursowych, przedstawiającego moją karnawałową stylizację włosów; c) utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze Zdjęcia Konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleo na rozporządzanie i korzystanie z opracowao Zdjęcia Konkursowego; d) ponoszę pełną odpowiedzialnośd prawną wobec Organizatora Konkursu Zaprzyjaźnij się z pięknem oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeo określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnid Organizatora oraz Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą wwarszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw; e) przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą przyjęcia nagrody w Konkursie przenoszę na organizatora konkursu Albedo Marketing sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do mojego Zdjęcia Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt Regulaminu Konkursu; f) zgadzam się na publikację przesłanego przeze mnie Zdjęcia Konkursowego na stronie internetowej Konkursu pod adresem 4.4 Dane osobowe Zwycięzcy, o których mowa w pkt Regulaminu zawierad będą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres (o ile Uczestnik go posiada). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla otrzymania nagrody w Konkursie. 4.5 Nagrodazostanie wydanaw terminie 7 dni od otrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 4.3 Regulaminuza pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zwycięzcę w formularzu zgłoszeniowym. 4.6 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4.7 Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub oświadczeo wsposób i terminie określonym w pkt i 4.3. powoduje utratę prawa do nagrody. W takim przypadku prawo do uzyskania nagrody przechodzi na pierwszego w kolejności Zwycięzcę rezerwowego, o którym mowa w pkt 4.1. Regulaminu, pod warunkiem spełnienia przez niego warunków formalnych wydania nagrody, określonych dla Zwycięzcy nagrody. W 8

9 przypadku niespełnienia tych wymogów również przez zwycięzcę rezerwowego, nagroda pozostaje własnością Organizatora. 4.8 Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród rzeczowych, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 4.9 Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Odbiór nagrodyzwycięzca pokwituje swoim podpisem Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyd Uczestnika zudziału w Konkursie, jak również odmówid przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, co do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeo. 5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1 Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 15kwietnia 2015 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysład listem poleconym za potwierdzeniem odbioruna adres Organizatora z dopiskiem Zaprzyjaźnij się z pięknem. Reklamacja powinna zawierad: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora. 5.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. 5.4 Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomid o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeo na drodze postępowania sądowego. 9

10 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1 Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu Zaprzyjaźnij się z pięknem, w tym wydania nagród. 6.2 Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 6.3 Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Henkel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, Warszawa. Henkel Polska Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Konkursu firmie Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, Poznao, będącej Organizatorem Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez Zwycięzcę. 7 PRAWA AUTORSKIE 7.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe dowszelkich zgłoszonych przez siebie Zdjęd Konkursowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7.2 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 7.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialnośd prawną wobec Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 7.1 i 7.2 powyżej i zobowiązuje się zwolnid Organizatora i Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 10

11 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1 Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na StronieInternetowej. 8.2 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 8.3 Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 8.4 Uczestnik Konkursu może zrezygnowad z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu, jak również usuniewszelkie Zdjęcia Konkursowe zgłoszone przez takiego Uczestnika. 8.5 W przypadku naruszenia postanowieo Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 8.6 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą byd przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 8.7 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 11

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej nadaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo