Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach , Poznań 1949, s. 72, 73,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach 1939-1945, Poznań 1949, s. 72, 73, 76-77."

Transkrypt

1 INFORMACJA DO INWENTARZA ZESPOŁU: ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI GŁÓWNEGO URZĘDU POWIERNICZEGO WSCHÓD EKSPOZYTURA W ŁODZI GRUNDSTÜCKGESELLSCHAFT DER HAUPTTREUHANDSTELLE OST ZWEIGSTELLE LITZMANNSTADT Z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich na teren ziem polskich władze niemieckie wydały zarządzenie o konfiskacie i zajęciu mienia polskiego. Do tego celu utworzono wyodrębnione urzędy. Jednym z nich był Główny Urząd Powierniczy- Wschód z siedzibą w Berlinie (Haupttreuhandstelle Ost, Berlin). Utworzony został dekretem pełnomocnika dla planu czteroletniego- Hermanna Göringa z dnia r. Zadaniem urzędu miało być kierowanie postępowaniem mającym na celu przejęcie majątków i związanymi z tym formalnościami (z wyjątkiem postępowania dotyczącego majątków rolnych wraz z przedsiębiorstwami podlegającymi komisarzowi dla umocnienia niemczyzny), regulacja rozrachunków spowodowanych wcieleniem polskich ziem zachodnich do Rzeszy oraz uregulowanie sprawy pieniądza i kredytu. Organizacja Głównego Urzędu Powierniczego został rozbudowana zarządzeniem z dnia r. (Anordnung über die Hauptstelle Ost Rechtsvorschriften über die Hauptstelle Ost). Odtąd do jego zadań naleŝało: zarządzanie majątkiem Państwa Polskiego oraz innym majątkiem publicznym, przejęcie i zarząd majątku obywateli polskich oraz przenoszenie tego majątku na obywateli niemieckich, regulacja wierzytelności i długów powstałych przed r. na terenie ziem wcielonych. Główny Urząd Powierniczy posiadał wyłączne prawo dokonywania zajęć, mianowania i odwoływania komisarycznych zarządców, a zarządcy, ustanowieni przez inne urzędy musieli być przez ten urząd zatwierdzeni 1. Jednym z postanowień dotyczących przejmowania nieruchomości było rozporządzenie przewodniczącego Rady Ministrów i 1 Z. Piaszyk, Działalność Głównego Urzędu Powierniczego Wschód w Kraju Warty w latach , [w:] Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach , Poznań 1949, s. 72, 73,

2 pełnomocnika dla planu czteroletniego- Hermanna Göringa z r. o dysponowaniu mieniem obywateli naleŝących do byłego państwa polskiego (Verordnung des Vorsitzenden des Ministersrates für die Reichsverteidigung und Beauftragten für den Vierjahresplan, Reichsmarschalls Göring, über die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates vom 17 September 1940) 2. Główny Urząd Powierniczy mógł uprawnienia swoje przenosić na miejscowe urzędy powiernicze i inne urzędy. Wszystkie urzędy Rzeszy, krajowe i komunalne, były zobowiązane do udzielania mu pomocy 3. Administrowanie przejętym majątkiem odbywało się przez komisarycznych zarządców. Ekspozytura Głównego Urzędu Powierniczego Wschód rozpoczęła działalność w Poznaniu pod nazwą Urząd Powierniczy Poznań (Treuhandstelle Posen) dnia r. 4. W Łodzi utworzono ekspozyturę poznańskiej placówki (Nebenstelle) dla Łodzi oraz powiatów łaskiego, łęczyckiego i sieradzkiego. Komisaryczny zarząd zajętych nieruchomości mieszkalnych, łącznie z gruntami pod zabudowę mieszkaniową powierzono zarządzeniem z r., spółce pod nazwą Grunstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost m.b.h. z siedzibą w Berlinie. Do zadań spółki naleŝał zarząd i uŝytkowanie nieruchomości i praw do nieruchomości. Spółka mogła nabywać nieruchomości, stawiać budynki, zakładać filie, brać udział w innych przedsiębiorstwach oraz tworzyć nowe przedsiębiorstwa 5. W Kraju Warty przejmowaniem budynków mieszkalnych i parcel budowlanych zajmowało się Towarzystwo Nieruchomości (Grundstückgesellschaft Wartheland G.m.b.H w skrócie Gewa). Zwierzchnikiem Haupttreuhandstelle Ost (HTO) na obszarze Kraju Warty był na mocy zarządzenia centralnych władz państwowych z r. Arthur Greiser 6. 2 Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ), Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi , sygn K. M. Pospieszalski, Polska pod niemieckim prawem (Ziemie zachodnie), Poznań 1946, s Cz. Łuczak, dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (kraj Warty). Kalendarium wydarzeń , Poznań 1993, s Z. Piaszyk, op. cit., s. 77, 78-79, 87, Cz. Łuczak, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty ), Poznań 1996, s.87. 2

3 Konfiskacie podlegało wszystko co stanowiło własność polską. Oprócz surowców i obiektów wojskowych, skonfiskowano przedsiębiorstwa przemysłowe produkujące sprzęt wojenny oraz najwaŝniejsze przedsiębiorstwa transportowe. Właściwym zadaniem Urzędu Powierniczego Wschód było stopniowe przekazywanie skonfiskowanej własności polskiej i Ŝydowskiej w ręce niemieckich przedsiębiorstw państwowych lub prywatnych 7. Akta Zarządu Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi (Grundstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost Zweigstelle Litzmannstadt) przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Łodzi przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Łódź- Śródmieście Prawa dnia r, wraz ze spisami zdawczo odbiorczymi. Zespołowi nadano tytuł: Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi, zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zawartymi w Załączniku Nr 1 do zarządzenia nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z r. w sprawie zasad formułowania tytułów zespołów (zbiorów itp.) archiwalnych, których twórcy nosili nazwy obcojęzyczne. W skład zespołu wchodzą akta z lat Terytorialnie obejmuje on teren Łodzi oraz miejscowości znajdujące się w okolicach Łodzi (Aleksandrów, Andrespol, Andrzejów, Grabów, Łęczyca, Ozorków, Poddębice, Sieradz, Tuszyn oraz Zgierz). Zespół liczy po opracowaniu j. a., 38,60 m b. akt. Są to akta w języku niemieckim. Dokumentacja działalności Urzędu jest dalece niekompletna, gdyŝ brak jest na przykład materiałów organizacyjnych i sprawozdawczości. Pod względem fizycznym zespół tworzą teczki, których stan moŝna określić jako dobry. Akta nie były mikrofilmowane. W skład zespołu wchodzą: - dwie serie akt dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości: pierwsza zawiera akta nieruchomości z terenu Łodzi, druga z okolicznych miejscowości. Typowa teczka zawiera między innymi: wyciągi z hipoteki, dyspozycje, co do przejęcia i oszacowania wartości nieruchomości przejmowanej, korespondencję dotyczącą przejmowania, 7 T. Bojanowski, Polityka okupacyjnych władz hitlerowskich wobec Łodzi ( ), Łódź 1973, s

4 spis lokatorów, ankiety personalne niemieckich właścicieli, a czasami fotografie obiektów); - akta osobowe pracowników Zarządu Nieruchomości; - kartoteka pracowników Wydziału Budowlanego GHTO; - skorowidze do akt nieruchomości miasta Łodzi litery A-Z; - spis ulic Łodzi wraz z numeracją nieruchomości; - przepisy i rozporządzenia Rzeszy (Gesetze und Verordnungen von Reich u. Staat). Prace nad zespołem rozpoczęto od zapoznania się z literaturą odnośnie niemieckiej polityki gospodarczej w Kraju Warty oraz z wytycznymi w sprawie zasad formułowania tytułów zespołów (zbiorów itp.) archiwalnych, których twórcy nosili nazwy obcojęzyczne. Przed przystąpieniem do opracowania zespół posiadał kartę B50. W wyniku opracowania materiały znajdujące się w zespole uznano za archiwalne. Przystąpiono do inwentaryzacji poszczególnych jednostek nadając im tytuły, których najczęściej były pozbawione. Pozostawiono przy tym dotychczasowy, kancelaryjny układ akt w zespole. Sporządzono inwentarz o głębi informacyjnej spisu. Do tych czynności wykorzystano bazę danych IZA 4.0. Nie przeprowadzono brakowania akt. Zakończeniem prac nad zespołem było napisanie informacji. Prace nad zespołem prowadziła z latach Wioletta Majchrzak Tuta. Informację o zespole napisano w 2006 r. 4

5 Bibliografia: 1. APŁ, Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi z lat , sygn Bojanowski Tadeusz, Polityka okupacyjnych władz hitlerowskich wobec Łodzi ( ), Łódź Łuczak Czesław, Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty). Kalendarium wydarzeń , Poznań TenŜe, Kraj Warty Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej. Poznań TenŜe, Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warty ), Poznań Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce t. I, Warszawa Piaszyk Zdzisław, Działalność Głównego Urzędu Powierniczego Wschód w Kraju Warty w latach , [w:] Przyczynki do gospodarki niemieckiej w latach , Poznań Pospieszalski Karol Marian, Polska pod niemieckim prawem (Ziemie zachodnie), Poznań Zespół opracowała Wioletta Majchrzak Tuta 5

N. Kołomejczyk, Wojewódzkie Archiwa PZPR. W: Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Biuletyn Nr 1. Warszawa 1980, s. 13-14.

N. Kołomejczyk, Wojewódzkie Archiwa PZPR. W: Archiwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Biuletyn Nr 1. Warszawa 1980, s. 13-14. Irena Chmielewska, Krystyna Hołownia (Archiwum Państwowe w Olsztynie) Problemy porządkowania akt partyjnych z byłego Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Przemyśl, dnia 28.03.2014 r. OKK.II. 1711.2.2014

Przemyśl, dnia 28.03.2014 r. OKK.II. 1711.2.2014 OKK.II. 1711.2.2014 Przemyśl, dnia 28.03.2014 r. Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu ul. Kilińskiego 10 Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-4/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006 r. INSTRUKCJA O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1)

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 829 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo