Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI 1. Książki: 1.1.: Monografie: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice Kant a neokantyzm badeński i marburski. Wydanie drugie poprawione. Katowice Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Katowice Kant a novokantovstvo bádenská a marburská škola. Tłum. E. A n d r e a n s k ý, V. L e š k o, P. T h o l t. Košice Historia neokantyzmu. Katowice : Tłumaczenia: N. H a r t m a n n: Wprowadzenie do filozofii. Autoryzowany zapis wykładu wygłoszonego w semestrze letnim 1949 roku w Getyndze. Tłum. A.J. N o r a s. Warszawa H. S c h n ä d e l b a c h: Hegel. Wprowadzenie. Tłum. A.J. N o r a s. Warszawa H. C o h e n: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. N o r a s. Kęty : Redakcja książek: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. J. K ł o s, A.J. N o r a s. Lublin Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. D. K u b o k, A.J. N o r a s. Katowice Wokół Badań logicznych. W 100 lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Red. Cz. G ł o m b i k, A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki. Red. A.J. N o r a s. Katowice Rationality today. Challenges, Problems, Changes. Ed. A. K i e p a s, A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki II. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2005.

2 Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. S z o t e k i A.J. N o r a s. Katowice Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki III. Red. A.J. N o r a s. Katowice Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, A.J. N o r a s. Würzburg

3 2. Artykuły: 2.1. Recenzje B. D e m b i ń s k i: Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Katowice Edukacja Filozoficzna 1991, nr 12, s O. H ö f f e: Kant. Tłum. A.M. K a n i o w s k i. Warszawa Ruch Filozoficzny 1996, Tom LIII, nr 1, s Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w: Zbliżenia Polska Niemcy. Annäherungen Polen Deutschland. Red. Karol Bal i Jadwiga Wilk. Wrocław Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2007, T. XIX, s K. W o l s z a: Człowiek w horyzoncie bycia i wartości. Historycznosystematyczne studium filozofii Johannesa B. Lotza. Opole Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2007, T. XIX, s Historia et philosophia. Ante et post Hegelium. Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag. Neisse Verlag, Wrocław Dresden 2009, ss Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s Spór o pewność prawdy. Recenzja książki Aleksandra R. Bańki Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Katowice: Wydanictwo Uniwersytetu Śląskiego, Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 28. Katowice 2010, s Tłumaczenia E. C a s s i r e r, M. H e i d e g g e r: Wykłady i dysputa w Davos. Tłum. A.J. N o r a s. Edukacja Filozoficzna 1994, nr 17, s N. H a r t m a n n: Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? Przyczynek do ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach. Tłum. A.J. N o r a s. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 2000, T , s G. Z e c h a: Czy etyka jest nauką? Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 19, Katowice 2001, s H. S c h n ä d e l b a c h: Opowiadać lub tworzyć historię? Jeszcze raz o sensie historii. Tłum. A. K i e p a s i A.J. N o r a s. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 2003, T. 34, s T.W. A d o r n o: Muzeum Valery Proust. Tłum. A.J. N o r a s. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. M. P o p c z y k. Kraków 2005, s H. S c h n ä d e l b a c h: Nasz nowy neokantyzm. Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 24. Katowice 2006, s

4 E. von A s t e r: Jak studiuje się filozofię? Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2008, T. XX, s J.B. L o t z SJ: Identyczność i różnica u Heideggera w zestawieniu z analogią bytu. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s W. W i n d e l b a n d: Historia filozofii. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2010, T. XXII, s E. L a s k: Czy istnieje prymat rozumu praktycznego w logice? W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s P. N a t o r p: Kant a szkoła marburska. W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s E. C a s s i r e r: Teoria poznania wraz z pytaniami granicznymi logiki. W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s E. Z e l l e r: Historia filozofii, jej cele i drogi. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2011, T. XXIII, s J. E b b i n g h a u s: Kant a wiek dwudziesty. Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 31. Katowice 2013, s H. C o h e n: Teoria idei Platona a matematyka. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2014, T. XXVI, s Artykuły Stosunek istoty i istnienia w Zur Grundlegung der Ontologie Nicolaia Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae 1990, nr 26, z. 1, s Stosunek Nicolaia Hartmanna do postulatu filozofii bezzałożeniowej. Studia Philosophiae Christianae 1992, nr 28, z. 1, s Filozof współczesny? Arkadia. Pismo katastroficzne 1996, nr 1, s Kilka uwag o metodzie filozofii Nicolaia Hartmanna. W: W stronę filozoficznego doświadczenia. Antropologiczno epistemologiczne aplikacje myślenia filozoficznego. Red. H. M i k o ł a j c z y k. Częstochowa 1996, s Życie i twórczość Friedricha E. D. Schleiermachera. Arkadia. Pismo katastroficzne 2 3 (1997), s Problem metafizyki. Nicolai Hartmann a Immanuel Kant. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 17, Katowice 1999, s Gottfried Martin w sporze o filozofię Kanta. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 18, Katowice 2000, s

5 Filozofia jako myślenie historyczne. Spór o filozofię współczesną. W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej. Red. J. B a ń k a przy współudziale B. S z u b e r t a. Katowice 1998, s Nicolaia Hartmanna krytyka teorii dwóch światów. W: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV Ed. I. B l e c h a. Olomouc 2000, s Nicolai Hartmann i marburczycy. Znaczenie pracy Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia?. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 2000, T. XXVII XXVIII, s Czy możliwa jest wolność od wolności? W: De bono homine. Red. M. R u b a, S. G a ł k o w s k i. Lublin 2000, s O potrzebie filozofii systematycznej. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2000, T. 9, s Wstęp. W: Ibidem. Próby filozoficzne z końca wieku. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2000, s Autoprezentacja. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2001, T. XIII, s Scheler i Hartmann o miłości. W: Duchovnost v modoch viery, nadeje a lasky. Red. L.J. V e v e r k a. Banska Bystrica 2001, s O relacji: Kant neokantyzm Husserl. W: Psychologizm antypsychologizm. W setną rocznicę wydania Logische Untersuchungen Edmunda Husserla. Red. A. O l e c h. Kraków 2001, s Absolutność wartości w ujęciu Nicolaia Hartmanna. W: Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Filozofia III: Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Red. R. M i s z c z y ń s k i, H. M i k o ł a j c z y k. Częstochowa 2001, s Rationalität in der Philosophie Husserls. In: Rationalität heute. Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Hrsg. von G. B a n s e und A. K i e p a s. Münster 2002, s W obronie filozofii systematycznej. W: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. J. K ł o s, A.J. N o r a s. Lublin 2002, s Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann. W: Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. D. K u b o k, A.J. N o r a s. Katowice 2002, s Przedmiot i metoda w filozofii Immanuela Kanta. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 20, Katowice 2002, s

6 Redukcja jako droga filozofii. W: Wokół Badań logicznych. W 100 lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Red. Cz. G ł o m b i k, A.J. N o r a s. Katowice 2003, s Haering Theodor Lorenz. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Hartmann Eduard von. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin2003, s Hartmann Nicolai. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Heidegger Martin Recepcja filozofii Heideggera. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Horkheimer Max. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Idealizacja. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Co to znaczy być krytycznym? W: Prawda a metoda. Część I: Aporie myśli współczesnej. Red. J. J a s k ó ł a, A. O l e j a r c z y k. Wrocław 2003, s Filozofia i jej historia. Próba charakterystyki. W: Z problemów współczesnej humanistyki. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2003, s Dejiny a aktualnost novokantismu. Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske University. Studia Philosophica. 2003, T. LII, s Problem współczesnego projektu filozofii pierwszej. W: Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Red. A. M o t y c k a, S. B l a n d z i. Warszawa 2004, s Postneokantyzm wobec Kanta. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2004, T. XVI, s Platonizm Nicolaia Hartmanna. W: Kolokwia platońskie. Timajos. Red. A. O l e j a r c z y k, M. M a n i k o w s k i. Wrocław 2004, s Spór o metafizykę w neokantyzmie. W: Z problemów współczesnej humanistyki II. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2005, s Historia filozofii nauka niepotrzebna? W: Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. S z o t e k i A.J. N o r a s. Katowice 2005, s Przewrót Kopernikański Kanta. Ewolucja czy rewolucja? W: Filozofia przedkrytyczna Kanta. Red. B. P a ź. Wrocław 2006, s

7 Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla. W: Roman Ingarden i dążenia fenomenologów. W 110. rocznicę urodzin Profesora. Materiały pokonferencyjne. Red. Cz. G ł o m b i k. Katowice 2006, s Literatura neokantyzm. Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros Wstęp. W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2006, s Neokantyzm wobec Kanta. W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2006, s Natorp Paul Gerhard. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2006, s Zahlreiche Gesichter der Rationalität heute. Rezension des Buches Rationalität in der Angewandten Ethik. Banska Bistrica Hrsg. von P. F o b e l, G. B a n s e, A. K i e p a s, G. Z e c h a. Teorie vědy. Theory of Science 2006, nr 3, s Das Erkenntnisproblem im Postneukantianismus. In: Transzendentalphilosophie heute. Breslauer Kant-Symposion Hrsg. von A. L o r e n z. Würzburg 2007, s Novokantovstvo a Kantova filozofia. Tłum. E. A n d r e a n s k ý. W: Sociálnopolitická, etická, kultúrno-civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy. Ed. by L. B e l á s. Prešov 2006, s Nicolaia Hartmanna rozumienie filozofii. W: Między spekulacją a namysłem. Ku źródłom badania filozoficznego. Red. A. P r z y ł ę b s k i. Poznań 2006, s Z histórie novokantovstva. W: Z pol skej a slovenskej tvorby. Z twórczości słowackiej i polskiej. Red. Z. P l a š i e n k o v a, B. S z o t e k. Bratislava 2007, s Platoński Teajtet według Paula Natorpa. W: Kolokwia Platońskie. Teajtet. Red. A. P a c e w i c z. Wrocław 2007, s Problem prawdy w ontologii krytycznej Nicolaia Hartmanna. W: Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne. Red. D. K u b o k. Katowice 2008, s Wstęp. W: Z problemów współczesnej humanistyki III. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2008, s Autoprezentacja. Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2008, T. XX, s Päťdesiat rokov po Hegelovej Fenomenológii ducha. W: Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Ed. V. L e š k o, Z. P l a š i e n k o v a. Košice 2008, s

8 Staudinger Franz Gottfried Christian. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2008, s Chápanie filozofie a dejín podľa N. Hartmanna. W: Človek dejiny kultúra II. Red. L. B e l a s. Presov 2008, s Filozofia a błąd. W: Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej. Red. M. K i t a przy współudziale M. C z e m p k i - W e w i ó r y i M. Ś l a w s k i e j. Katowice 2008, s Fundamentalizm jako problem? W: Jedno i jedno wiele. Podstawowe problemy ontologiczne. Red. A. T o m k o w s k a, J. J a s k ó ł a. Wrocław 2009, s Problem wyboru koncepcji filozofii: subiektywna opcja czy obiektywne racje? W: Zadania współczesnej metafizyki. 11. Spór o rozumienie filozofii. Red. A. M a r y n i a r c z y k, K. S t ę p i e ń. Lublin 2009, s Kant w sporach o metafizykę w XIX wieku. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 27. Katowice 2009, s Kant v sporoch o metafyziku v 19. storoči. W: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Ed. V. Leško, Z. Plašienková. Košice 2009, s Spór o materializm. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s Dialog w filozofii dziś. Szkic. W: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie Krynickiej. Red. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, s Heidegger, Hartmann a problém metafyziky. Filozofia 2010, T. 65, Nr 2, s Úvod do novokantovství. Studia Philosophica 2010, T. 57, nr 2, s Metafizyka Kanta w interpretacji Nicolaia Hartmanna. W: Kant a metafizyka. Red. N. L e ś n i e w s k i, J. R o l e w s k i. Toruń 2010, s Heidegger a Hartmann o Kantovej metafyzike. W: Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Ed. V. L e š k o, P. T h o l t. Košice 2010, s Nicolai Hartmann a dejiny filozofie. W: Dejiny filozofie ako filozofický problém. Ed. V. L e š k o, P. T h o l t. Košice 2010, s Wstęp (z T. Kubalicą). W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s Problem poznania i prawdy w szkole marburskiej. Studia Systematica Red. D. L e s z c z y ń s k i. Nr 1. Wrocław 2011, s Spór o metodę w filozofii przełomu XIX i XX wieku. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 29. Katowice 2011, s

9 Transcendentalizm Hermanna Cohena. W: Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina. Red. P. P a r s z u t o w i c z, M. S o i n. Warszawa 2011, s Przedmowa (z Dariuszem Bębenem). W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice 2011, s Recepcja filozofii Kanta. W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice 2011, s Philosophiegeschichte als Problem der Marburger und Südwestdeutschen Neukantianer. W: Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, A.J. N o r a s. Würzburg 2012, s Filozofia a jej dzieje: Aktualność propozycji Nicolaia Hartmanna. W: Slovenské a pol ské dialógy v európskom filozofickom rámci. Słowackie i polskie dialogi w europejskiej myśli filozoficznej. Ed. by Z. P l a š i e n k o v á, B. S z o t e k. Bratislava 2012, s Twórca szkoły marburskiej. Hermann Cohen. W: H. C o h e n: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. N o r a s. Kęty 2012, s Filozofia nowożytna. W: Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Red. K. W i e c z o r e k. Chorzów 2012, s Filozofia XX wieku. W: Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Red. K. W i e c z o r e k. Chorzów 2012, s O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm. Estetyka i Krytyka 2012, nr 3 (26), s Das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem in der Marburger Schule. In: Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus. Hrsg. von T. K u b a l i c a. Würzburg 2013, s Nicolai Hartmanns Metaphysik der Geschichte und der Neukantianismus. In: Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukatnianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, M. de L a u n a y. Würzburg 2013, s Szkoła marburska w filozofii Nicolaia Hartmanna. W: Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku Red. L. K o p c i u c h. Lublin 2013, s Debata Trendelenburg Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2013, R. 22, nr 1, s Philosophy and its History. The Validity of Nicolai Hartmann s Proposal. In: Slovak and Polish Reflections on Historical and Current Philosophical Issues. Ed. Z. P l a š i e n k o v á, B. S z o t e k. Bratislava 2013, s

10 The debate on the method of philosophy at the turn of the 19th and the 20th centuries. Folia Philosophica. Ed. by P. Ł a c i a k, A. W e s o ł o w s k a. Vol. 29. Katowice 2013, s Marburg a Gréci novokantovske reflexie. W: Heidegger a grécka filozofia. Eds. V. L e š k o, K. M a y e r o v á. Košice 2013, s Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 32. Katowice 2014, s Rzecz sama w sobie jako problem. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2014, R. 23, nr 2, s O badaniach recepcji filozofii Kanta. Studia z historii filozofii 2014, 3(5), s Rickert der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2014, T. 59, s Otto Liebmann. In: Neukantianismus in Polen. Hrsg. von T. K u b a l i c a, S. N a c h t s h e i m. Würzburg 2015, s Początki filozofii Cohena a problem psychologii. Kultura i Wartości 2015, nr 13, s Emil Lask. W stulecie śmierci. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 33. Katowice 2015, s

11 3. Udział w konferencjach: Metafizyka doświadczenia (I. Kant) Konferencja Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizacji ludzkiego losu. Wisła Problem filozofii czy filozofia problemu? Konferencja Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Wisła Redukcja jako droga filozofii Konferencja Wokół Badań logicznych Edmunda Husserla. Katowice Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann Konferencja Czy estetyka może być filozofią pierwszą? Wisła Platonizm Nicolaia Hartmanna Konferencja Kolokwia Platońskie Timajos. Karpacz Nicolai Hartmann a filozofia systematyczna Konferencja Ludwig Wittgenstein a filozofia systematyczna. Bachotek Scheler i Hartmann o miłości Konferencja Duchovnost v modoch viery, nadeje a lasky. Bańska Bystrzyca (Słowacja) Czy wolność jest antynomiczna? Konferencja Etyka a problemy współczesnego świata. Wisła Co to jest filozofia systematyczna? Konferencja Ludwig Wittgenstein a filozofia systematyczna. Bukowina Tatrzańska Parmenides Platona w interpretacji Nicolaia Hartmanna Konferencja Kolokwia Platońskie. Parmenides. Sosnówka k. Karpacza Das Suchen nach der Rationalität in der Philosophie Husserls Konferencja Rationalität heute Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Ustroń Konferencja Stań badań fenomenologicznych w Polsce IFiS PAN Warszawa O filozofii inaczej, czyli Platon jako pierwszy reprezentant szkoły marburskiej. Konferencja Drogi platonizmu w filozofii starożytnej i średniowiecznej Ustroń Filozofować w kontekście historycznym. Konferencja Kolokwia Platońskie. Sofista. Karpacz Co to znaczy być krytycznym? Konferencja Światy możliwe. Prawda a metoda. Karpacz Przewrót Kopernikański Kanta. Rewolucja czy ewolucja? Konferencja Filozofia przedkrytyczna Immanuela Kanta. Karpacz

12 Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla. Konferencja Roman Ingarden i dążenia fenomenologów (w 110 tą rocznicę urodzin Profesora). Katowice Idea filozofii systematycznej Nicolaia Hartmanna. Konferencja Idea filozofii systematycznej. Bukowina Tatrzańska Potwierdzenie filozofii Kanta w neokantyzmie. Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Katowice Neokantyzm wobec Kanta. Kant a tradycja filozofii krytycznej. Wisła Das Erkenntnisproblem im Postneukantianismus. Konferencja Transzendentalphilosophie heute. Kant zum 200 jährigen Todestag. Wrocław Spór o metafizykę w neokantyzmie. Konferencja Problemy współczesnej humanistyki. Katowice Przyczynowość w ujęciu Nicolaia Hartmanna. Konferencja Dynamizm i porządek świata realnego. Katowice Filozofia Kanta w neokantyzmie. Międzynarodowa konferencja Spór o Kanta. Katowice Fundamentalizm jako problem? Konferencja Światy możliwe. Jedno wiele Kudowa Zdrój Teajtet w ujęciu Natorpa. Konferencja Kolokwia Platońskie. Teajtet Kudowa Zdrój Problem prawdy w ontologii krytycznej N. Hartmanna. Konferencja Oblicza prawdy w filozofii, etyce i polityce Bielsko Biała N. Hartmanna rozumienie filozofii. Konferencja O przyszłości namysłu. Zasadność i perspektywy myśli spekulatywnej Ciążeń, Absolutność wartości w ujęciu N. Hartmanna. Konferencja Trwanie i zmiana wartości Ustroń 9 12 maja Novokantovstvo a kantovstvo. Konferencja Sociálno politická, etická, kultúrno civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy Prešov (Słowacja), máj Historia filozofii starożytnej u progu III tysiąclecia. Debata w Internetowym Czasopiśmie Filozoficznym Diametros Pięćdziesiąt lat po Fenomenologii ducha Hegla. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła I: G.W.F. Hegel. W dwusetną rocznicę opublikowania Fenomenologii ducha. Katowice

13 Metafizyka Kanta w interpretacji N. Hartmanna. Konferencja Kant a metafizyka Obrzycko Sesja naukowa Z problemów współczesnej humanistyki III. Katowice O päťdesiat rokov nieskôr (R. Haym Hegel a jeho doba). Konferencja Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Koszyce Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła II: Rudolf Eucken i jego dzieło. W setną rocznicę wydania»einführung in eine Philosophie des Geisteslebens«oraz uzyskania literackiej Nagrody Nobla. Katowice Recepcje filozofii Kanta. Konferencja Transcendentalizm i jego recepcje. Ustroń Filozofia a dejiny w chapani N. Hartmanna. Konferencja Človek dejiny kultura II. Prešov (Słowacja), máj Kant a spory o metafizyku v 19. staročí. Konferencja Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Koszyce (Słowacja), Nicolai Hartmann i jego dzieło. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła III: Nicolai Hartmann. W setną rocznicę wydania»platos Logik des Seins«. Katowice (Bez)założeniowość jako problem. Konferencja Spory o (bez)założeniowość filozofii. Ustka, Dve koncepcie metafyziky: Hartmann a Heidegger. Konferencja Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Koszyce (Słowacja), Czym jest filozofia? Konferencja Kompromis perspektywy. Opole Philosophiegeschichte als Problem der Marburger und südwestdeutschen Neukantianer. Konferencja Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Ustroń Das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem in der Marburger Schule. Konferenz Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus. Marburg O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm. Konferencja Nowe ontologie. Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji. Kraków Nicolai Hartmanns Metaphysik der Geschichte und der Neukantianismus. Konferencja Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukantianismus und seine Aktualität. Paryż (École normale supérieure)

14 Szkoła marburska w filozofii Nicolaia Hartmanna. Konferencja Nicolai Hartmann ( ) źródła, krytyki, kontynuacje. Lublin Historia pojęcia świadomości jako relacji w filozofii świadomości Paula Natorpa. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła VI: Paul Natorp. W setną rocznicę wydania»allgemeine Psychologie nach kritischer Methode«. Katowice Debata o uniwersytecie. Konferencja Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna. Opole Czy filozofii jest jeszcze potrzebna historia filozofii? IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice-Katowice-Wisła Nicolai Hartmann a neokantyzm. IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice- Katowice-Wisła Marburg a Greci novokantovskie reflexie. Konferencja Heidegger a grecka filozofia. Koszyce (Słowacja) Rickert der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre. Konferencja Economy/culture/values. On the origins of social and cultural sciences in 150th birth anniversary of Heinrich Rickert. Gdańsk Symposium Grundloser Hass. Die Entmächtigung einer elementaren Gewalt. Zürich Pojęcie świadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Konferencja Aporie samowiedzy. Kazimierz Problem historii filozofii. Konferencja Obecność myśli starożytnej w koncepcjach filozoficznych średniowiecza Ustroń Otto Liebmanns Philosophie. Seminarium Neokantyzm w Polsce Katowice Czy można odpowiedzieć na zadane pytanie o Wszechświat? IX dyskusja panelowa Oblicza fizyki między fascynacją a niepokojem. Wszechświat prosty czy złożony? Katowice Einige Bemerkungen über Philosophie und Bildung. Konferencja Philosophie und Bildung 2. Philosophie als Lehrerin des kritischen Denkens. Opole O badaniach recepcji filozofii Kanta. Konferencja Immanuel Kant i filozofia polska. Toruń Neokantyzm a sprawa narodowa. Konferencja Neokantyzm w Polsce dalsze perspektywy badania Katowice Patočka a Hartmann. Konferencja Patočka a dejiny filozofie. Koszyce (Słowacja),

15 4. Wykłady: Problem metafizyki. N. Hartmann a I. Kant Cieszyńskie Koło PTF ( Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie). Nicolaia Hartmanna krytyka teorii dwóch światów. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Nicolai Hartmann und das Problem der Willensfreiheit. Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Kant i aktualność kantyzmu. Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Filozofia późnego Husserla. Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Ethik des Neukantianismus. Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Neokantowskie źródła filozofii Hartmanna i Heideggera. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Częstochowie, Czy filozofia Kanta jest nadal aktualna? Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Katowice Wprowadzenie do neokantyzmu. Uniwersytet Wrocławski Neokantyzm. Uniwersytet Wrocławski Poznanie i jego brak. Katowice Wykłady Novokantovská filozofia základné problémy a výsledky. Koszyce (Słowacja), Wykłady Poczatky neokantyzmu. Brno Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paul Natorpa. Kraków (IF UJ) Matematyka i filozofia a liczba π. IX święto liczy π Katowice (Instytut Matematyki). 15

16 5. Recenzje: 5.1. Prac doktorskich: dr Andrzej Radzio: Eksplikacja kategorii istnienia i bytu w filozofii Kanta i Hegla. Promotor prof. zw. dr hab. K. Bal (obrona ). dr Michał Kapias: Personalistyczny wymiar demokracji (w oparciu o myśl współczesnych filozofów chrześcijańskich). Promotor prof. zw. dr hab. J.W. Gałkowski (obrona ). dr Tomasz Drewniak: Epistemologia fikcji. Promotor prof. zw. dr hab. J. Bańka (obrona ). dr Dariusz Bęben: Conrad Martius a Husserl. Ontologiczne a transcendentalne pytanie o realność. Promotor prof. zw. dr hab. Cz. Głombik (obrona ). dr Witold Worach: Idea podmiotowości a problem innego w filozofii Paula Ricoeura. Promotor prof. dr hab. K. Wieczorek (obrona ). dr Magdalena Wołek: Estetyczne kontynuacje postmodernizmu. Neopragmatyzm Richarda Shustermana. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Bańka (obrona ). dr Aneta Zacharz: Translation as dialogue: (Re)reading the Other in the Context of Franz Rosenzweig s Thought. Promotor prof. dr hab. Wojciech Kalaga (obrona ). dr Paweł Sikora: Ingardenowska filozofia wartości. Promotor prof. dr hab. K. Bal (obrona ). dr Tomasz Kubalica: Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus. Promotor prof. dr hab. Jan Woleński (obrona ). dr Magdalena Mruszczyk: Człowiek w antropologii adekwatnej Karola Wojtyły. Promotor prof. dr hab. Barbara Szotek (obrona ). dr Agata Anna Janaszczyk: Fikcja a nauka. Krytyczny pozytywizm Hansa Vaihingera jako radykalizacja teoretycznej filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta. Promotor prof. dr hab. Aldona Pobojewska (obrona ). dr Leszek Szczasny: Formy determinacji według Nicolaia Hartmanna. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (obrona ). dr Aleksander Bańka: Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (obrona ). dr Tomasz Knapik: Człowiek i wartości. Tematy filozoficzne we wczesnych studiach Floriana Znanieckiego. Promotor prof. zw. dr hab. cz. Głombik (obrona ). dr Andrzej Krysa: Całość i Absolut w koncepcjach Plotyna i G.W.F. Hegla. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Bańka (obrona ). dr Patrycja Szyprowska: Koncepcja prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Promotor prof. zw. dr hab. Janina Gajda Krynicka (obrona ). 16

Fenomenologia Husserla

Fenomenologia Husserla TRZECIE SPOTKANIA PATOČKOWE Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna Fenomenologia Husserla (Między dogmatycznym absolutyzmem a hermeneutyczną otwartością). W 150. rocznicę urodzin Edmunda Husserla 22.10.09.

Bardziej szczegółowo

POSTNEOKANTYZM ONTOLOGIZM

POSTNEOKANTYZM ONTOLOGIZM POSTNEOKANTYZM ONTOLOGIZM RADA NAUKOWA Władysław Stróżewski (przewodniczący), Grzegorz Dziamski, Bohdan Dziemidok, Tadeusz Gadacz, Maria Gołaszewska, Teresa Kostyrko, Andrzej J. Nowak, Elżbieta Paczkowska-Łagowska,

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Tomasz Kubalica SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Zagadnienia 1 1. Wprowadzenie do problemu metafizyki 2. Johannes Volkelt wobec filozofii Kanta 3. Problem metafizyki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy współczesnej fenomenologii

Perspektywy współczesnej fenomenologii Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym Perspektywy współczesnej fenomenologii Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE - FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA. 1. Człowiek poznający Poznanie naukowe... 16 SPIS TREŚCI P r z e d m o w a... 5 P r z e d m o w a do d r u g i e g o w y d a n i a... 7 P r z e d m o w a do t r z e c i e g o w y d a n i a... 9 P r z e d m o w a do c z w a r t e g o w y d a n i a...

Bardziej szczegółowo

Redakcje. Horyzonty fenomenologii. Red. Dariusz Bęben, Andrzej Leder, Cezary Olbromski. Wyd. Adam Marszałek. Toruń Artykuły

Redakcje. Horyzonty fenomenologii. Red. Dariusz Bęben, Andrzej Leder, Cezary Olbromski. Wyd. Adam Marszałek. Toruń Artykuły Redakcje Horyzonty fenomenologii. Red. Dariusz Bęben, Andrzej Leder, Cezary Olbromski. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2007. Artykuły Cielesność jako moment realności w ontologii Hedwig Conrad- Martius. W:

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2011 Recenzował prof. dr hab. TADEUSZ BUKSIŃSKI Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wstęp 9. I. Stawiając pytania 11

Wstęp 9. I. Stawiając pytania 11 Spis treści Wstęp 9 I. Stawiając pytania 11 1. Czym jest filozofia? 13 1.1 Pojęcie filozofii 13 1.2. Filozofia a światopogląd 14 1.3. Filozofia a ideologia 15 1.4. Specyfika tekstu filozoficznego 16 2.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

6 Bóg w myśli Schelera

6 Bóg w myśli Schelera PRZEDMOWA Max Scheler (1874 1928) jest jedną z najważniejszych postaci filozofii XX wieku. Jako współtwórca, wraz z Edmundem Husserlem, fenomenologii, jej programu i jej pierwszych osiągnięć teoretycznych,

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii Andrzej L. Zachariasz ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2004 Opiniowali Prof. zw. dr hab. KAROL BAL Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia: I) KsiąŜki:

Bibliografia: I) KsiąŜki: Dr Włodzimierz Zięba Bibliografia: I) KsiąŜki: 1) Byt i recens. Prolegomena do ontologii Józefa Bańki, Tyczyn b.r.w., WSSG w Tyczynie, stron 105. 2) Dekonstrukcja metafizyki. Powstanie (J. Derrida) Rozkwit

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Kod przedmiotu:

Sylabus. Kod przedmiotu: Sylabus Nazwa Przedmiotu: TEORIA POZNANIA Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany rok studiów, semestr: rok I i II, semestr i (rok akad. 009/010, 010/011) Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 3.

SPIS TREŚCI. Wstęp 3. SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. ROZWAŻANIA WSTĘPNE 23 1. Luteranizm i jego znaczenie dla filozofii 23 1.1. Główne założenia doktrynalne luteranizmu 24 1.2. Luter i filozofia 33 2. Reakcja na Reformację - racjonalizacje

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

Program konferencji Homo communicativus: między historią filozofii a filozofią komunikacji

Program konferencji Homo communicativus: między historią filozofii a filozofią komunikacji Program konferencji Homo communicativus: między historią filozofii a filozofią komunikacji 09.06.2016 r., czwartek Uroczyste otwarcie konferencji z udziałem: Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii

Przewodnik. do egzaminów doktorskich z filozofii Przewodnik do egzaminów doktorskich z filozofii Instytut Filozofii Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego WARSZAWA 2010 ZAKRES EGZAMINU 1. Elementy metafilozofii

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA

ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA ZAGADNIENIA NA KOLOKWIA RACJONALIZM XVII WIEKU [COPLESTON] A. KARTEZJUSZ: 1. metoda matematyczna i) cel metody ii) 4 reguły iii) na czym polega matematyczność metody 2. wątpienie metodyczne i) cel wątpienia

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE. Materiały z konwersatoriów interdyscyplinarnych. Nauka Wiara VIII WYDZIAŁ FILOZOFII PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ

ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE. Materiały z konwersatoriów interdyscyplinarnych. Nauka Wiara VIII WYDZIAŁ FILOZOFII PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE Materiały z konwersatoriów interdyscyplinarnych Nauka Wiara VIII WYDZIAŁ FILOZOFII PAPIESKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ Kraków 1986 PHILOSOPHY IN SCIENCE Proceedings of the

Bardziej szczegółowo

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej.

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Filozofia zagadnienia i kierunki Kod modułu: - Koordynator modułu: prof. Włodzimierz Kaczocha Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka filozofii SYLABUS A. Informacje ogólne

Propedeutyka filozofii SYLABUS A. Informacje ogólne Propedeutyka filozofii A. Informacje ogólne Elementy składowe jednostki prowadzącej kierunek kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 2. Koncepcja wojny, koncepcja pokoju wg św. Augustyna. Wojna sprawiedliwa wg św. Tomasza z Akwinu. Wystąpienia (po min)

Zagadnienie 2. Koncepcja wojny, koncepcja pokoju wg św. Augustyna. Wojna sprawiedliwa wg św. Tomasza z Akwinu. Wystąpienia (po min) NAUKA O WOJNIE I POKOJU Program konwersatorium I rok studiów magisterskich; specjalność: bezpieczeństwo i studia strategiczne. (skrót konspektu zajęć) Prowadzący: prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz) Wykład

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące program Od inspiracji do kreacji przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej

Placówki realizujące program Od inspiracji do kreacji przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej Pracownia Dydaktyki Filozofii Instytutu Filozofii, Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne, Placówki realizujące program Od inspiracji do kreacji przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej zapraszają na kolejne

Bardziej szczegółowo

POJĘCIE KATEGORII A PROBLEM GRANIC POZNANIA. NICOLAI HARTMANN A IMMANUEL KANT

POJĘCIE KATEGORII A PROBLEM GRANIC POZNANIA. NICOLAI HARTMANN A IMMANUEL KANT Alicja Pietras POJĘCIE KATEGORII A PROBLEM GRANIC POZNANIA. NICOLAI HARTMANN A IMMANUEL KANT Celem tego artykułu jest przedstawienie znaczenia pojęcia kategorii dla problemu granic poznania, a dokładniej

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. Literatura

Program wykładu. Literatura Filozofia współczesna semestr letni 2015 Program wykładu. Literatura 01. Filozofia pokantowska. Reinhold, Jacobi i Maimon 02. Fichte i Schelling 03. Hegel 04. Filozofia poheglowska 05. Schopenhauer 06.

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć Egzamin Wykład + ćwiczenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów S2A_W06. Egzamin Wykład + ćwiczenia

KARTA PRZEDMIOTU. Forma prowadzenia zajęć Egzamin Wykład + ćwiczenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów S2A_W06. Egzamin Wykład + ćwiczenia (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: METODOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH 2. Kod przedmiotu: ROZ-S5-12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii.

Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. Zagadnienia historiozoficzne we współczesnej filozofii. historiozofia DZIEJÓW FILOZOFIA nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. także

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Historia filozofii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże

Rozdział 8. Św. Augustyn i państwo Boże Słowo wstępne Rozdział 1. Filozofia i jej podstawowe zagadnienia Wstępne pojęcie filozofii Działy filozofii Filozofia a inne formy ludzkiego poznania Praktyczny wymiar filozofii Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego

Znajomość ogólnej wiedzy historii, teorii i estetyki muzyki, wykonawstwa. Znajomość szeroko pojętej kultury muzycznej i życia społeczno-kulturalnego AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium Krytyki Kod modułu: Koordynator modułu: Stefan Drajewski Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Emigracyjność w literaturze XIX wieku Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EL-S16

Bardziej szczegółowo

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12.

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. W JĘZYKU POLSKIM BALUCH Jacek, Wstęp. W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. BARAN Bogdan, Jana Patočki Eseje heretyckie. W: Znak nr 7, Kraków 1984, s. 984-989. BĘBEN

Bardziej szczegółowo

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA Sylabus 1 rok akademicki 010-011 Nazwa Przedmiotu: Historia filozofii współczesnej (wykład) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów, semestr: rok III, semestr

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Filozofia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA

PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA POLONISTYKA 1 ROK (STUDIA I STOPNIA) PLAN STUDIÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 FILOLOGIA POLSKA I ROK I SEMESTR II SEMESTR RODZAJ ZAJĘĆ GODZ. WYKŁADOWCA ZAL GODZ. WYKŁADOWCA ZAL ECTS Lektorat języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych

Kształtowanie społeczeństwa wieloświatopoglądowego jako cel procesów edukacyjnych ANTROPOLOGICZNA SZKOŁA FILOZOFII PRAWA MARII SZYSZKOWSKIEJ Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karta opisu przedmiotu A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Podstawy filozofii. Jednostka prowadząca Instytut Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Żeby istnieć trzeba myśleć (Kartezjusz) Żywiołem filozofii jest powaga myślenia. Mówimy potocznie:

Żeby istnieć trzeba myśleć (Kartezjusz) Żywiołem filozofii jest powaga myślenia. Mówimy potocznie: Żeby istnieć trzeba myśleć (Kartezjusz) Żywiołem filozofii jest powaga myślenia. Mówimy potocznie: ale z Ciebie filozof! Też mi filozof! Nie filozofuj! Ale czy rozumiemy sens tych słów, poza oczywiście

Bardziej szczegółowo

Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588

Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588 Aristoteles: Etyka nikomachejska. Warszawa 2007 18653 Artaud A. : Heliogabal albo Anarchista ukoronowany. Warszawa 1999 (grant) 18588 Barker E. : Nowe ruchy religijne. Kraków 2002 (grant) 18620 Bartoś

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

Pedagogika ogólna materiał nauczania. Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu Prowadzący: dr Małgorzata Kabat Pedagogika ogólna materiał nauczania Temat 1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu 1. Przedstawienie studentom materiału nauczania, 2. Podanie propozycji literaturowych,

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Lektorat z języka obcego, zakończony egzaminem na poziomie minimum B2 Jagiellońskie Centrum Językowe

Nazwa przedmiotu. Lektorat z języka obcego, zakończony egzaminem na poziomie minimum B2 Jagiellońskie Centrum Językowe Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Nazwa i kod modułu, do którego należy przedmiot Język kształcenia Typ przedmiotu Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących przedmiot Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

Ontologie, czyli o inteligentnych danych

Ontologie, czyli o inteligentnych danych 1 Ontologie, czyli o inteligentnych danych Bożena Deka Andrzej Tolarczyk PLAN 2 1. Korzenie filozoficzne 2. Ontologia w informatyce Ontologie a bazy danych Sieć Semantyczna Inteligentne dane 3. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

www.kmcwynar.republika.pl 06.10.2015 wykaz publikacji

www.kmcwynar.republika.pl 06.10.2015 wykaz publikacji dr Katarzyna M. Cwynar wykaz publikacji 2001 1. Hofstede G., Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, PWE, Warszawa 2000. Rec.:..., Tyczyńskie Zeszyty Naukowe 2001, nr 3 4, s. 134 139. 2. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI FILOZOFII COHENA A PROBLEM PSYCHOLOGII. Andrzej J. Noras

POCZĄTKI FILOZOFII COHENA A PROBLEM PSYCHOLOGII. Andrzej J. Noras KULTURA I WARTOŚCI ISSN 2299-7806 NR 13/ 2015 ARTYKUŁY, s. 153 170 POCZĄTKI FILOZOFII COHENA A PROBLEM PSYCHOLOGII Andrzej J. Noras Hermann Cohen, twórca neokantowskiej szkoły marburskiej, jest uznawany

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Filozofia. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Czesław Wróbel Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Filozofia. Kod Punktacja ECTS* 2. Koordynator Dr Czesław Wróbel Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Filozofia Philosophy Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Czesław Wróbel Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Poznanie procesów rozwojowych filozofii z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA HISTORII ĆWICZENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA I ROK

METODOLOGIA HISTORII ĆWICZENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA I ROK dr Barbara Klassa METODOLOGIA HISTORII ĆWICZENIA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA I ROK Podręczniki: Moszczeńska W., Metodologii historii zarys krytyczny, wyd. 2, Warszawa 1977. Topolski J., Metodologia

Bardziej szczegółowo

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania

Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Program ogólnopolskiej konferencji naukowej Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania Kielce, 7-8 marca 2016 roku Patronat Honorowy Zespół Historii Wychowania Komitetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Tomasz Drewniak Doktor nauk humanistycznych Docent PWSZ w Nysie Kierownik Studium Nauk Podstawowych, Sekretarz Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie SPECJALNOŚĆ NAUKOWA filozofia ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Fenomenologia,

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008. Wydział Humanistyczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Humanistyczny Studia wyższe prowadzone na kierunku w

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014 Seria Wykłady z Socjologii, t. 8 Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Piotr Sztompka Recenzja: prof. dr hab. Marian Golka Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Magdalena Pluta Korekta: Joanna

Bardziej szczegółowo

VIII SEMINARIUM HISTORYKÓW FILOZOFII POLSKIEJ

VIII SEMINARIUM HISTORYKÓW FILOZOFII POLSKIEJ VIII SEMINARIUM HISTORYKÓW FILOZOFII POLSKIEJ Współczesna filozofia polska konteksty, dyskusje, polemiki Uniwersytet Śląski Katowice, 21-22 września 2016 roku PROGRAM Miejscem obrad jest Wydział Nauk Społecznych,

Bardziej szczegółowo

pod tytułem: Koordynatorzy naukowi: prof. UW, dr hab. Jacek Czaputowicz prof. dr hab. Edward Haliżak

pod tytułem: Koordynatorzy naukowi: prof. UW, dr hab. Jacek Czaputowicz prof. dr hab. Edward Haliżak III OGÓLNOPOLSKA KONWENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH pod tytułem: Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej

Bardziej szczegółowo

dr Jakub Bartoszewski Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Sieradzu

dr Jakub Bartoszewski Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Sieradzu Szanowni Państwo mam zaszczyt zaprosić Państwa na I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję, pt.: Możliwość w nauce, nauka w możliwości organizowaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska

ZAPROSZENIE. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska ZAPROSZENIE II Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTE i EBEN Polska 27 października 2016 r. (czwartek) w siedzibie PTE (Dom Ekonomisty) w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 49 Szanowni Państwo, wspólna konferencja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne II stopnia Studia filozoficzne II stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Przedmioty obowiązkowe Wykłady monograficzne. 15 E 1 Dr hab. Alicja Kalus. Przedmioty fakultatywne

Semestr 1. Przedmioty obowiązkowe Wykłady monograficzne. 15 E 1 Dr hab. Alicja Kalus. Przedmioty fakultatywne Rok I Semestr 1 Rodzina a stres psychologiczny. Modele teoretyczne metody badań praktyka psychologiczna 15 E 1 Dr hab. Alicja Kalus Metodologia i metodyka pracy naukowej 15 Z/O 1 Opiekun naukowy/promotor*

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu

Wykład monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu monograficzny specjalnościowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny specjalnościowy Kod przedmiotu 11.3-WZ-BezD-WMS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Gilsonowska metoda historii filozofii. Artur Andrzejuk

Gilsonowska metoda historii filozofii. Artur Andrzejuk Gilsonowska metoda historii filozofii Artur Andrzejuk PLAN 1. Gilsonowska koncepcja historii filozofii jako podstawa jej metodologii 2. Charakterystyka warsztatu historyka filozofii na różnych etapach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Metodologia pracy badawczej i naukowej Kod modułu:

Bardziej szczegółowo

Ku wolności jako odpowiedzialności

Ku wolności jako odpowiedzialności Marcin Kilanowski Ku wolności jako odpowiedzialności Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013 Spis treści Od Autora 11 Wstęp 13

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki

Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki Nazwa modułu kształcenia Nazwa jednostki prowadzącej moduł Sylabus modułów kształcenia Kuratorska I Instytut Historii Sztuki Kod modułu IHS-II-02 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Typ modułu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW Initium Nr 41-42 (2010/2011) CZASOPISMO TEOLOGICZNYCH POSZUKIWAŃ PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH KATOWICE 2011 Spis treści Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE Załącznik nr a PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA I STOPNIA STACJONARNE M1: Wprowadzenie do filozofii (w), M: Moduł głównych subdyscyplin filozoficznych: Etyka ogólna (w, ć), Ontologia (w, ć), Antropologia

Bardziej szczegółowo

IMPERATYW KATEGORYCZNY

IMPERATYW KATEGORYCZNY IMPERATYW KATEGORYCZNY (łac. imperativum debitum nakazana powinność, obowiązujący nakaz, obowiązek) podstawowa, ogólna, uniwersalna, formalna zasada w etyce I. Kanta, która kategorycznie, czyli bezwarunkowo,

Bardziej szczegółowo