Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI 1. Książki: 1.1.: Monografie: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice Kant a neokantyzm badeński i marburski. Wydanie drugie poprawione. Katowice Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Katowice Kant a novokantovstvo bádenská a marburská škola. Tłum. E. A n d r e a n s k ý, V. L e š k o, P. T h o l t. Košice Historia neokantyzmu. Katowice : Tłumaczenia: N. H a r t m a n n: Wprowadzenie do filozofii. Autoryzowany zapis wykładu wygłoszonego w semestrze letnim 1949 roku w Getyndze. Tłum. A.J. N o r a s. Warszawa H. S c h n ä d e l b a c h: Hegel. Wprowadzenie. Tłum. A.J. N o r a s. Warszawa H. C o h e n: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. N o r a s. Kęty : Redakcja książek: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. J. K ł o s, A.J. N o r a s. Lublin Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. D. K u b o k, A.J. N o r a s. Katowice Wokół Badań logicznych. W 100 lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Red. Cz. G ł o m b i k, A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki. Red. A.J. N o r a s. Katowice Rationality today. Challenges, Problems, Changes. Ed. A. K i e p a s, A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki II. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2005.

2 Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. S z o t e k i A.J. N o r a s. Katowice Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki III. Red. A.J. N o r a s. Katowice Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, A.J. N o r a s. Würzburg

3 2. Artykuły: 2.1. Recenzje B. D e m b i ń s k i: Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Katowice Edukacja Filozoficzna 1991, nr 12, s O. H ö f f e: Kant. Tłum. A.M. K a n i o w s k i. Warszawa Ruch Filozoficzny 1996, Tom LIII, nr 1, s Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w: Zbliżenia Polska Niemcy. Annäherungen Polen Deutschland. Red. Karol Bal i Jadwiga Wilk. Wrocław Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2007, T. XIX, s K. W o l s z a: Człowiek w horyzoncie bycia i wartości. Historycznosystematyczne studium filozofii Johannesa B. Lotza. Opole Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2007, T. XIX, s Historia et philosophia. Ante et post Hegelium. Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag. Neisse Verlag, Wrocław Dresden 2009, ss Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s Spór o pewność prawdy. Recenzja książki Aleksandra R. Bańki Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Katowice: Wydanictwo Uniwersytetu Śląskiego, Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 28. Katowice 2010, s Tłumaczenia E. C a s s i r e r, M. H e i d e g g e r: Wykłady i dysputa w Davos. Tłum. A.J. N o r a s. Edukacja Filozoficzna 1994, nr 17, s N. H a r t m a n n: Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? Przyczynek do ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach. Tłum. A.J. N o r a s. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 2000, T , s G. Z e c h a: Czy etyka jest nauką? Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 19, Katowice 2001, s H. S c h n ä d e l b a c h: Opowiadać lub tworzyć historię? Jeszcze raz o sensie historii. Tłum. A. K i e p a s i A.J. N o r a s. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 2003, T. 34, s T.W. A d o r n o: Muzeum Valery Proust. Tłum. A.J. N o r a s. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. M. P o p c z y k. Kraków 2005, s H. S c h n ä d e l b a c h: Nasz nowy neokantyzm. Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 24. Katowice 2006, s

4 E. von A s t e r: Jak studiuje się filozofię? Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2008, T. XX, s J.B. L o t z SJ: Identyczność i różnica u Heideggera w zestawieniu z analogią bytu. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s W. W i n d e l b a n d: Historia filozofii. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2010, T. XXII, s E. L a s k: Czy istnieje prymat rozumu praktycznego w logice? W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s P. N a t o r p: Kant a szkoła marburska. W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s E. C a s s i r e r: Teoria poznania wraz z pytaniami granicznymi logiki. W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s E. Z e l l e r: Historia filozofii, jej cele i drogi. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2011, T. XXIII, s J. E b b i n g h a u s: Kant a wiek dwudziesty. Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 31. Katowice 2013, s H. C o h e n: Teoria idei Platona a matematyka. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2014, T. XXVI, s Artykuły Stosunek istoty i istnienia w Zur Grundlegung der Ontologie Nicolaia Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae 1990, nr 26, z. 1, s Stosunek Nicolaia Hartmanna do postulatu filozofii bezzałożeniowej. Studia Philosophiae Christianae 1992, nr 28, z. 1, s Filozof współczesny? Arkadia. Pismo katastroficzne 1996, nr 1, s Kilka uwag o metodzie filozofii Nicolaia Hartmanna. W: W stronę filozoficznego doświadczenia. Antropologiczno epistemologiczne aplikacje myślenia filozoficznego. Red. H. M i k o ł a j c z y k. Częstochowa 1996, s Życie i twórczość Friedricha E. D. Schleiermachera. Arkadia. Pismo katastroficzne 2 3 (1997), s Problem metafizyki. Nicolai Hartmann a Immanuel Kant. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 17, Katowice 1999, s Gottfried Martin w sporze o filozofię Kanta. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 18, Katowice 2000, s

5 Filozofia jako myślenie historyczne. Spór o filozofię współczesną. W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej. Red. J. B a ń k a przy współudziale B. S z u b e r t a. Katowice 1998, s Nicolaia Hartmanna krytyka teorii dwóch światów. W: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV Ed. I. B l e c h a. Olomouc 2000, s Nicolai Hartmann i marburczycy. Znaczenie pracy Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia?. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 2000, T. XXVII XXVIII, s Czy możliwa jest wolność od wolności? W: De bono homine. Red. M. R u b a, S. G a ł k o w s k i. Lublin 2000, s O potrzebie filozofii systematycznej. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2000, T. 9, s Wstęp. W: Ibidem. Próby filozoficzne z końca wieku. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2000, s Autoprezentacja. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2001, T. XIII, s Scheler i Hartmann o miłości. W: Duchovnost v modoch viery, nadeje a lasky. Red. L.J. V e v e r k a. Banska Bystrica 2001, s O relacji: Kant neokantyzm Husserl. W: Psychologizm antypsychologizm. W setną rocznicę wydania Logische Untersuchungen Edmunda Husserla. Red. A. O l e c h. Kraków 2001, s Absolutność wartości w ujęciu Nicolaia Hartmanna. W: Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Filozofia III: Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Red. R. M i s z c z y ń s k i, H. M i k o ł a j c z y k. Częstochowa 2001, s Rationalität in der Philosophie Husserls. In: Rationalität heute. Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Hrsg. von G. B a n s e und A. K i e p a s. Münster 2002, s W obronie filozofii systematycznej. W: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. J. K ł o s, A.J. N o r a s. Lublin 2002, s Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann. W: Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. D. K u b o k, A.J. N o r a s. Katowice 2002, s Przedmiot i metoda w filozofii Immanuela Kanta. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 20, Katowice 2002, s

6 Redukcja jako droga filozofii. W: Wokół Badań logicznych. W 100 lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Red. Cz. G ł o m b i k, A.J. N o r a s. Katowice 2003, s Haering Theodor Lorenz. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Hartmann Eduard von. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin2003, s Hartmann Nicolai. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Heidegger Martin Recepcja filozofii Heideggera. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Horkheimer Max. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Idealizacja. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Co to znaczy być krytycznym? W: Prawda a metoda. Część I: Aporie myśli współczesnej. Red. J. J a s k ó ł a, A. O l e j a r c z y k. Wrocław 2003, s Filozofia i jej historia. Próba charakterystyki. W: Z problemów współczesnej humanistyki. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2003, s Dejiny a aktualnost novokantismu. Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske University. Studia Philosophica. 2003, T. LII, s Problem współczesnego projektu filozofii pierwszej. W: Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Red. A. M o t y c k a, S. B l a n d z i. Warszawa 2004, s Postneokantyzm wobec Kanta. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2004, T. XVI, s Platonizm Nicolaia Hartmanna. W: Kolokwia platońskie. Timajos. Red. A. O l e j a r c z y k, M. M a n i k o w s k i. Wrocław 2004, s Spór o metafizykę w neokantyzmie. W: Z problemów współczesnej humanistyki II. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2005, s Historia filozofii nauka niepotrzebna? W: Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. S z o t e k i A.J. N o r a s. Katowice 2005, s Przewrót Kopernikański Kanta. Ewolucja czy rewolucja? W: Filozofia przedkrytyczna Kanta. Red. B. P a ź. Wrocław 2006, s

7 Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla. W: Roman Ingarden i dążenia fenomenologów. W 110. rocznicę urodzin Profesora. Materiały pokonferencyjne. Red. Cz. G ł o m b i k. Katowice 2006, s Literatura neokantyzm. Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros Wstęp. W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2006, s Neokantyzm wobec Kanta. W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2006, s Natorp Paul Gerhard. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2006, s Zahlreiche Gesichter der Rationalität heute. Rezension des Buches Rationalität in der Angewandten Ethik. Banska Bistrica Hrsg. von P. F o b e l, G. B a n s e, A. K i e p a s, G. Z e c h a. Teorie vědy. Theory of Science 2006, nr 3, s Das Erkenntnisproblem im Postneukantianismus. In: Transzendentalphilosophie heute. Breslauer Kant-Symposion Hrsg. von A. L o r e n z. Würzburg 2007, s Novokantovstvo a Kantova filozofia. Tłum. E. A n d r e a n s k ý. W: Sociálnopolitická, etická, kultúrno-civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy. Ed. by L. B e l á s. Prešov 2006, s Nicolaia Hartmanna rozumienie filozofii. W: Między spekulacją a namysłem. Ku źródłom badania filozoficznego. Red. A. P r z y ł ę b s k i. Poznań 2006, s Z histórie novokantovstva. W: Z pol skej a slovenskej tvorby. Z twórczości słowackiej i polskiej. Red. Z. P l a š i e n k o v a, B. S z o t e k. Bratislava 2007, s Platoński Teajtet według Paula Natorpa. W: Kolokwia Platońskie. Teajtet. Red. A. P a c e w i c z. Wrocław 2007, s Problem prawdy w ontologii krytycznej Nicolaia Hartmanna. W: Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne. Red. D. K u b o k. Katowice 2008, s Wstęp. W: Z problemów współczesnej humanistyki III. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2008, s Autoprezentacja. Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2008, T. XX, s Päťdesiat rokov po Hegelovej Fenomenológii ducha. W: Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Ed. V. L e š k o, Z. P l a š i e n k o v a. Košice 2008, s

8 Staudinger Franz Gottfried Christian. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2008, s Chápanie filozofie a dejín podľa N. Hartmanna. W: Človek dejiny kultúra II. Red. L. B e l a s. Presov 2008, s Filozofia a błąd. W: Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej. Red. M. K i t a przy współudziale M. C z e m p k i - W e w i ó r y i M. Ś l a w s k i e j. Katowice 2008, s Fundamentalizm jako problem? W: Jedno i jedno wiele. Podstawowe problemy ontologiczne. Red. A. T o m k o w s k a, J. J a s k ó ł a. Wrocław 2009, s Problem wyboru koncepcji filozofii: subiektywna opcja czy obiektywne racje? W: Zadania współczesnej metafizyki. 11. Spór o rozumienie filozofii. Red. A. M a r y n i a r c z y k, K. S t ę p i e ń. Lublin 2009, s Kant w sporach o metafizykę w XIX wieku. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 27. Katowice 2009, s Kant v sporoch o metafyziku v 19. storoči. W: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Ed. V. Leško, Z. Plašienková. Košice 2009, s Spór o materializm. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s Dialog w filozofii dziś. Szkic. W: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie Krynickiej. Red. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, s Heidegger, Hartmann a problém metafyziky. Filozofia 2010, T. 65, Nr 2, s Úvod do novokantovství. Studia Philosophica 2010, T. 57, nr 2, s Metafizyka Kanta w interpretacji Nicolaia Hartmanna. W: Kant a metafizyka. Red. N. L e ś n i e w s k i, J. R o l e w s k i. Toruń 2010, s Heidegger a Hartmann o Kantovej metafyzike. W: Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Ed. V. L e š k o, P. T h o l t. Košice 2010, s Nicolai Hartmann a dejiny filozofie. W: Dejiny filozofie ako filozofický problém. Ed. V. L e š k o, P. T h o l t. Košice 2010, s Wstęp (z T. Kubalicą). W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s Problem poznania i prawdy w szkole marburskiej. Studia Systematica Red. D. L e s z c z y ń s k i. Nr 1. Wrocław 2011, s Spór o metodę w filozofii przełomu XIX i XX wieku. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 29. Katowice 2011, s

9 Transcendentalizm Hermanna Cohena. W: Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina. Red. P. P a r s z u t o w i c z, M. S o i n. Warszawa 2011, s Przedmowa (z Dariuszem Bębenem). W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice 2011, s Recepcja filozofii Kanta. W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice 2011, s Philosophiegeschichte als Problem der Marburger und Südwestdeutschen Neukantianer. W: Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, A.J. N o r a s. Würzburg 2012, s Filozofia a jej dzieje: Aktualność propozycji Nicolaia Hartmanna. W: Slovenské a pol ské dialógy v európskom filozofickom rámci. Słowackie i polskie dialogi w europejskiej myśli filozoficznej. Ed. by Z. P l a š i e n k o v á, B. S z o t e k. Bratislava 2012, s Twórca szkoły marburskiej. Hermann Cohen. W: H. C o h e n: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. N o r a s. Kęty 2012, s Filozofia nowożytna. W: Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Red. K. W i e c z o r e k. Chorzów 2012, s Filozofia XX wieku. W: Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Red. K. W i e c z o r e k. Chorzów 2012, s O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm. Estetyka i Krytyka 2012, nr 3 (26), s Das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem in der Marburger Schule. In: Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus. Hrsg. von T. K u b a l i c a. Würzburg 2013, s Nicolai Hartmanns Metaphysik der Geschichte und der Neukantianismus. In: Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukatnianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, M. de L a u n a y. Würzburg 2013, s Szkoła marburska w filozofii Nicolaia Hartmanna. W: Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku Red. L. K o p c i u c h. Lublin 2013, s Debata Trendelenburg Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2013, R. 22, nr 1, s Philosophy and its History. The Validity of Nicolai Hartmann s Proposal. In: Slovak and Polish Reflections on Historical and Current Philosophical Issues. Ed. Z. P l a š i e n k o v á, B. S z o t e k. Bratislava 2013, s

10 The debate on the method of philosophy at the turn of the 19th and the 20th centuries. Folia Philosophica. Ed. by P. Ł a c i a k, A. W e s o ł o w s k a. Vol. 29. Katowice 2013, s Marburg a Gréci novokantovske reflexie. W: Heidegger a grécka filozofia. Eds. V. L e š k o, K. M a y e r o v á. Košice 2013, s Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 32. Katowice 2014, s Rzecz sama w sobie jako problem. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2014, R. 23, nr 2, s O badaniach recepcji filozofii Kanta. Studia z historii filozofii 2014, 3(5), s Rickert der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2014, T. 59, s Otto Liebmann. In: Neukantianismus in Polen. Hrsg. von T. K u b a l i c a, S. N a c h t s h e i m. Würzburg 2015, s Początki filozofii Cohena a problem psychologii. Kultura i Wartości 2015, nr 13, s Emil Lask. W stulecie śmierci. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 33. Katowice 2015, s

11 3. Udział w konferencjach: Metafizyka doświadczenia (I. Kant) Konferencja Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizacji ludzkiego losu. Wisła Problem filozofii czy filozofia problemu? Konferencja Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Wisła Redukcja jako droga filozofii Konferencja Wokół Badań logicznych Edmunda Husserla. Katowice Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann Konferencja Czy estetyka może być filozofią pierwszą? Wisła Platonizm Nicolaia Hartmanna Konferencja Kolokwia Platońskie Timajos. Karpacz Nicolai Hartmann a filozofia systematyczna Konferencja Ludwig Wittgenstein a filozofia systematyczna. Bachotek Scheler i Hartmann o miłości Konferencja Duchovnost v modoch viery, nadeje a lasky. Bańska Bystrzyca (Słowacja) Czy wolność jest antynomiczna? Konferencja Etyka a problemy współczesnego świata. Wisła Co to jest filozofia systematyczna? Konferencja Ludwig Wittgenstein a filozofia systematyczna. Bukowina Tatrzańska Parmenides Platona w interpretacji Nicolaia Hartmanna Konferencja Kolokwia Platońskie. Parmenides. Sosnówka k. Karpacza Das Suchen nach der Rationalität in der Philosophie Husserls Konferencja Rationalität heute Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Ustroń Konferencja Stań badań fenomenologicznych w Polsce IFiS PAN Warszawa O filozofii inaczej, czyli Platon jako pierwszy reprezentant szkoły marburskiej. Konferencja Drogi platonizmu w filozofii starożytnej i średniowiecznej Ustroń Filozofować w kontekście historycznym. Konferencja Kolokwia Platońskie. Sofista. Karpacz Co to znaczy być krytycznym? Konferencja Światy możliwe. Prawda a metoda. Karpacz Przewrót Kopernikański Kanta. Rewolucja czy ewolucja? Konferencja Filozofia przedkrytyczna Immanuela Kanta. Karpacz

12 Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla. Konferencja Roman Ingarden i dążenia fenomenologów (w 110 tą rocznicę urodzin Profesora). Katowice Idea filozofii systematycznej Nicolaia Hartmanna. Konferencja Idea filozofii systematycznej. Bukowina Tatrzańska Potwierdzenie filozofii Kanta w neokantyzmie. Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Katowice Neokantyzm wobec Kanta. Kant a tradycja filozofii krytycznej. Wisła Das Erkenntnisproblem im Postneukantianismus. Konferencja Transzendentalphilosophie heute. Kant zum 200 jährigen Todestag. Wrocław Spór o metafizykę w neokantyzmie. Konferencja Problemy współczesnej humanistyki. Katowice Przyczynowość w ujęciu Nicolaia Hartmanna. Konferencja Dynamizm i porządek świata realnego. Katowice Filozofia Kanta w neokantyzmie. Międzynarodowa konferencja Spór o Kanta. Katowice Fundamentalizm jako problem? Konferencja Światy możliwe. Jedno wiele Kudowa Zdrój Teajtet w ujęciu Natorpa. Konferencja Kolokwia Platońskie. Teajtet Kudowa Zdrój Problem prawdy w ontologii krytycznej N. Hartmanna. Konferencja Oblicza prawdy w filozofii, etyce i polityce Bielsko Biała N. Hartmanna rozumienie filozofii. Konferencja O przyszłości namysłu. Zasadność i perspektywy myśli spekulatywnej Ciążeń, Absolutność wartości w ujęciu N. Hartmanna. Konferencja Trwanie i zmiana wartości Ustroń 9 12 maja Novokantovstvo a kantovstvo. Konferencja Sociálno politická, etická, kultúrno civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy Prešov (Słowacja), máj Historia filozofii starożytnej u progu III tysiąclecia. Debata w Internetowym Czasopiśmie Filozoficznym Diametros Pięćdziesiąt lat po Fenomenologii ducha Hegla. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła I: G.W.F. Hegel. W dwusetną rocznicę opublikowania Fenomenologii ducha. Katowice

13 Metafizyka Kanta w interpretacji N. Hartmanna. Konferencja Kant a metafizyka Obrzycko Sesja naukowa Z problemów współczesnej humanistyki III. Katowice O päťdesiat rokov nieskôr (R. Haym Hegel a jeho doba). Konferencja Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Koszyce Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła II: Rudolf Eucken i jego dzieło. W setną rocznicę wydania»einführung in eine Philosophie des Geisteslebens«oraz uzyskania literackiej Nagrody Nobla. Katowice Recepcje filozofii Kanta. Konferencja Transcendentalizm i jego recepcje. Ustroń Filozofia a dejiny w chapani N. Hartmanna. Konferencja Človek dejiny kultura II. Prešov (Słowacja), máj Kant a spory o metafizyku v 19. staročí. Konferencja Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Koszyce (Słowacja), Nicolai Hartmann i jego dzieło. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła III: Nicolai Hartmann. W setną rocznicę wydania»platos Logik des Seins«. Katowice (Bez)założeniowość jako problem. Konferencja Spory o (bez)założeniowość filozofii. Ustka, Dve koncepcie metafyziky: Hartmann a Heidegger. Konferencja Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Koszyce (Słowacja), Czym jest filozofia? Konferencja Kompromis perspektywy. Opole Philosophiegeschichte als Problem der Marburger und südwestdeutschen Neukantianer. Konferencja Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Ustroń Das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem in der Marburger Schule. Konferenz Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus. Marburg O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm. Konferencja Nowe ontologie. Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji. Kraków Nicolai Hartmanns Metaphysik der Geschichte und der Neukantianismus. Konferencja Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukantianismus und seine Aktualität. Paryż (École normale supérieure)

14 Szkoła marburska w filozofii Nicolaia Hartmanna. Konferencja Nicolai Hartmann ( ) źródła, krytyki, kontynuacje. Lublin Historia pojęcia świadomości jako relacji w filozofii świadomości Paula Natorpa. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła VI: Paul Natorp. W setną rocznicę wydania»allgemeine Psychologie nach kritischer Methode«. Katowice Debata o uniwersytecie. Konferencja Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna. Opole Czy filozofii jest jeszcze potrzebna historia filozofii? IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice-Katowice-Wisła Nicolai Hartmann a neokantyzm. IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice- Katowice-Wisła Marburg a Greci novokantovskie reflexie. Konferencja Heidegger a grecka filozofia. Koszyce (Słowacja) Rickert der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre. Konferencja Economy/culture/values. On the origins of social and cultural sciences in 150th birth anniversary of Heinrich Rickert. Gdańsk Symposium Grundloser Hass. Die Entmächtigung einer elementaren Gewalt. Zürich Pojęcie świadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Konferencja Aporie samowiedzy. Kazimierz Problem historii filozofii. Konferencja Obecność myśli starożytnej w koncepcjach filozoficznych średniowiecza Ustroń Otto Liebmanns Philosophie. Seminarium Neokantyzm w Polsce Katowice Czy można odpowiedzieć na zadane pytanie o Wszechświat? IX dyskusja panelowa Oblicza fizyki między fascynacją a niepokojem. Wszechświat prosty czy złożony? Katowice Einige Bemerkungen über Philosophie und Bildung. Konferencja Philosophie und Bildung 2. Philosophie als Lehrerin des kritischen Denkens. Opole O badaniach recepcji filozofii Kanta. Konferencja Immanuel Kant i filozofia polska. Toruń Neokantyzm a sprawa narodowa. Konferencja Neokantyzm w Polsce dalsze perspektywy badania Katowice Patočka a Hartmann. Konferencja Patočka a dejiny filozofie. Koszyce (Słowacja),

15 4. Wykłady: Problem metafizyki. N. Hartmann a I. Kant Cieszyńskie Koło PTF ( Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie). Nicolaia Hartmanna krytyka teorii dwóch światów. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Nicolai Hartmann und das Problem der Willensfreiheit. Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Kant i aktualność kantyzmu. Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Filozofia późnego Husserla. Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Ethik des Neukantianismus. Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Neokantowskie źródła filozofii Hartmanna i Heideggera. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Częstochowie, Czy filozofia Kanta jest nadal aktualna? Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Katowice Wprowadzenie do neokantyzmu. Uniwersytet Wrocławski Neokantyzm. Uniwersytet Wrocławski Poznanie i jego brak. Katowice Wykłady Novokantovská filozofia základné problémy a výsledky. Koszyce (Słowacja), Wykłady Poczatky neokantyzmu. Brno Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paul Natorpa. Kraków (IF UJ) Matematyka i filozofia a liczba π. IX święto liczy π Katowice (Instytut Matematyki). 15

16 5. Recenzje: 5.1. Prac doktorskich: dr Andrzej Radzio: Eksplikacja kategorii istnienia i bytu w filozofii Kanta i Hegla. Promotor prof. zw. dr hab. K. Bal (obrona ). dr Michał Kapias: Personalistyczny wymiar demokracji (w oparciu o myśl współczesnych filozofów chrześcijańskich). Promotor prof. zw. dr hab. J.W. Gałkowski (obrona ). dr Tomasz Drewniak: Epistemologia fikcji. Promotor prof. zw. dr hab. J. Bańka (obrona ). dr Dariusz Bęben: Conrad Martius a Husserl. Ontologiczne a transcendentalne pytanie o realność. Promotor prof. zw. dr hab. Cz. Głombik (obrona ). dr Witold Worach: Idea podmiotowości a problem innego w filozofii Paula Ricoeura. Promotor prof. dr hab. K. Wieczorek (obrona ). dr Magdalena Wołek: Estetyczne kontynuacje postmodernizmu. Neopragmatyzm Richarda Shustermana. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Bańka (obrona ). dr Aneta Zacharz: Translation as dialogue: (Re)reading the Other in the Context of Franz Rosenzweig s Thought. Promotor prof. dr hab. Wojciech Kalaga (obrona ). dr Paweł Sikora: Ingardenowska filozofia wartości. Promotor prof. dr hab. K. Bal (obrona ). dr Tomasz Kubalica: Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus. Promotor prof. dr hab. Jan Woleński (obrona ). dr Magdalena Mruszczyk: Człowiek w antropologii adekwatnej Karola Wojtyły. Promotor prof. dr hab. Barbara Szotek (obrona ). dr Agata Anna Janaszczyk: Fikcja a nauka. Krytyczny pozytywizm Hansa Vaihingera jako radykalizacja teoretycznej filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta. Promotor prof. dr hab. Aldona Pobojewska (obrona ). dr Leszek Szczasny: Formy determinacji według Nicolaia Hartmanna. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (obrona ). dr Aleksander Bańka: Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (obrona ). dr Tomasz Knapik: Człowiek i wartości. Tematy filozoficzne we wczesnych studiach Floriana Znanieckiego. Promotor prof. zw. dr hab. cz. Głombik (obrona ). dr Andrzej Krysa: Całość i Absolut w koncepcjach Plotyna i G.W.F. Hegla. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Bańka (obrona ). dr Patrycja Szyprowska: Koncepcja prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Promotor prof. zw. dr hab. Janina Gajda Krynicka (obrona ). 16

Fenomenologia Husserla

Fenomenologia Husserla TRZECIE SPOTKANIA PATOČKOWE Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna Fenomenologia Husserla (Między dogmatycznym absolutyzmem a hermeneutyczną otwartością). W 150. rocznicę urodzin Edmunda Husserla 22.10.09.

Bardziej szczegółowo

POSTNEOKANTYZM ONTOLOGIZM

POSTNEOKANTYZM ONTOLOGIZM POSTNEOKANTYZM ONTOLOGIZM RADA NAUKOWA Władysław Stróżewski (przewodniczący), Grzegorz Dziamski, Bohdan Dziemidok, Tadeusz Gadacz, Maria Gołaszewska, Teresa Kostyrko, Andrzej J. Nowak, Elżbieta Paczkowska-Łagowska,

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Tomasz Kubalica SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Zagadnienia 1 1. Wprowadzenie do problemu metafizyki 2. Johannes Volkelt wobec filozofii Kanta 3. Problem metafizyki

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ ANDRZEJ L. ZACHARIASZ TEORIA POZNANIA JAKO RELATYSTYCZNA KONCEPCJA PRAWDY TEORETYCZNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2011 Recenzował prof. dr hab. TADEUSZ BUKSIŃSKI Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii

Andrzej L. Zachariasz. ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii Andrzej L. Zachariasz ISTNIENIE Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZÓW 2004 Opiniowali Prof. zw. dr hab. KAROL BAL Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006

Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły. Poznań, 15 16 listopada 2006 Organizatorzy konferencji: Komisja Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk

Bardziej szczegółowo

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe

Polsko - Niemieckie Semiarium Naukowe Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Albert Ludwigs Universität Freiburg zapraszają w dniach 19-21 maja 2011 r. na polsko niemieckie

Bardziej szczegółowo

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA Sylabus 1 rok akademicki 010-011 Nazwa Przedmiotu: Historia filozofii współczesnej (wykład) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów, semestr: rok III, semestr

Bardziej szczegółowo

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12.

W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. W JĘZYKU POLSKIM BALUCH Jacek, Wstęp. W: Patočka Jan, Kim są Czesi?, tłum. Jacek Baluch, Kraków 1997, s. 5-12. BARAN Bogdan, Jana Patočki Eseje heretyckie. W: Znak nr 7, Kraków 1984, s. 984-989. BĘBEN

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce

Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje o odbytych i planowanych w I połowie roku 2015 konferencjach naukowych w Polsce Informacje podajemy w następującym porządku: termin, tytuł konferencji, organizator imprezy. 20.01.2015 r. Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

www.kmcwynar.republika.pl 06.10.2015 wykaz publikacji

www.kmcwynar.republika.pl 06.10.2015 wykaz publikacji dr Katarzyna M. Cwynar wykaz publikacji 2001 1. Hofstede G., Kultury i organizacje, przeł. M. Durska, PWE, Warszawa 2000. Rec.:..., Tyczyńskie Zeszyty Naukowe 2001, nr 3 4, s. 134 139. 2. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Ontologie, czyli o inteligentnych danych

Ontologie, czyli o inteligentnych danych 1 Ontologie, czyli o inteligentnych danych Bożena Deka Andrzej Tolarczyk PLAN 2 1. Korzenie filozoficzne 2. Ontologia w informatyce Ontologie a bazy danych Sieć Semantyczna Inteligentne dane 3. Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Tomasz Drewniak Doktor nauk humanistycznych Docent PWSZ w Nysie Kierownik Studium Nauk Podstawowych, Sekretarz Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie SPECJALNOŚĆ NAUKOWA filozofia ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Fenomenologia,

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

POCZĄTKI FILOZOFII COHENA A PROBLEM PSYCHOLOGII. Andrzej J. Noras

POCZĄTKI FILOZOFII COHENA A PROBLEM PSYCHOLOGII. Andrzej J. Noras KULTURA I WARTOŚCI ISSN 2299-7806 NR 13/ 2015 ARTYKUŁY, s. 153 170 POCZĄTKI FILOZOFII COHENA A PROBLEM PSYCHOLOGII Andrzej J. Noras Hermann Cohen, twórca neokantowskiej szkoły marburskiej, jest uznawany

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne II stopnia Studia filozoficzne II stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA Moduł/Przedmiot: Metodologia pracy badawczej i naukowej Kod modułu:

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7

Wstęp... 5. Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (projekt)... 7 Spis treści Wstęp.............................................. 5 Część pierwsza WYCHOWANIE, KSZTAŁCENIE, EDUKACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Makary K. Stasiak Koncepcja doskonalenia nauczycieli w ramach

Bardziej szczegółowo

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW

PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW Initium Nr 41-42 (2010/2011) CZASOPISMO TEOLOGICZNYCH POSZUKIWAŃ PERIODYK KOŁA NAUKOWEGO TEOLOGÓW WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH KATOWICE 2011 Spis treści Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii Michał Kruszelnicki Drogi francuskiej heterologii Spis treści Wstęp 11 Część I Tło historyczne i filozoficzne podłoże heterologii Rozdział 1 Tło historyczne i społeczno -polityczne 21 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

dr Jakub Bartoszewski Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Sieradzu

dr Jakub Bartoszewski Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Sieradzu Szanowni Państwo mam zaszczyt zaprosić Państwa na I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję, pt.: Możliwość w nauce, nauka w możliwości organizowaną przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Konferencja odbędzie się w UNIWERSYTECIE KAZIMIERZA WIELKIEGO Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 (Aula Mikotoksyn) organizowana przez: Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy KOMITET

Bardziej szczegółowo

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397.

CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI. 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, ss. 397. dr hab. Daniel Eryk Lach LL.M. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego CHRONOLOGICZNY WYKAZ PUBLIKACJI I. Monografie 1. Zasada równego dostępu do świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Przedmioty obowiązkowe Wykłady monograficzne. 15 E 1 Dr hab. Alicja Kalus. Przedmioty fakultatywne

Semestr 1. Przedmioty obowiązkowe Wykłady monograficzne. 15 E 1 Dr hab. Alicja Kalus. Przedmioty fakultatywne Rok I Semestr 1 Rodzina a stres psychologiczny. Modele teoretyczne metody badań praktyka psychologiczna 15 E 1 Dr hab. Alicja Kalus Metodologia i metodyka pracy naukowej 15 Z/O 1 Opiekun naukowy/promotor*

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Przewody doktorskie mgr Karolina Mazur Tytuł rozprawy doktorskiej: Umiejętności tekstotwórcze uczniów szkoły podstawowej w zakresie opowiadania z dialogiem dr hab. Danuta Krzyżyk (Uniwersytet Śląski) dr

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998.

Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Dr hab. BARBARA STOCZEWSKA Monografie: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego, Wydaw. Księgarnia Akademicka, Kraków 1998. Kraków 2006. Kraków 2007. Kraków 2009. Litwa, Białoruś,

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA. ETYKA. RELIGIA Z 098959-BG BARAN TOMASZ Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek / Tomasz Baran Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje:

Poniżej lista miast, w których odbędą się konferencje: Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencje wprowadzające do programu Miłosz odnowa. Podczas konferencji będą mieli Państwo okazję wysłuchać wykładów ekspertów, znanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015

Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 Stefan M. Kwiatkowski Przewodniczący Zespołu Pedagogiki Pracy Sprawozdanie z działalności Zespołu Pedagogiki Pracy przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2015 W latach 2011-2015 Zespół Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Folia Philosophica 29

Folia Philosophica 29 Folia Philosophica 29 NR 2882 Folia Philosophica 29 pod redakcją Piotra Łaciaka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 Redaktor serii: Filozofia Andrzej Kiepas Recenzenci Marek Maciejczak Andrzej

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW)

Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Adwokaci/aplikanci adwokaccy kandydujący w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 r. Imię i nazwisko Kandydat do: Numer okręgu wyborczego (siedziba OKW) Pozycja na liście Komitet wyborczy adw. Piotr

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji

Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE. ZESZYTY STUDENCKIE STUDIA ERASMIANA WRATISLAVIENSIA. ACTA STUDENTIUM Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej administracji 1 2 WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE.

Bardziej szczegółowo

ROZWAŻANIA O JEZYKU NAUKOWYM I RELIGIJNYM

ROZWAŻANIA O JEZYKU NAUKOWYM I RELIGIJNYM ROZWAŻANIA O JEZYKU NAUKOWYM I RELIGIJNYM Wiesław M. Macek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dewajtis 5, 01-815 Warszawa; Centrum Badań Kosmicznych,

Bardziej szczegółowo

Σ Ο Φ Ι Α. Przekłady. Переводы. Patočka o fenomenologach. Nicolai Hartmannowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin

Σ Ο Φ Ι Α. Przekłady. Переводы. Patočka o fenomenologach. Nicolai Hartmannowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin ISSN 1642-1248 Σ Ο Φ Ι Α NR 7/2007 Przekłady Jan Patočka Patočka o fenomenologach. Nicolai Hartmannowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin Паточка о феноменологах. Николаю Гартманну к шестидесятилетию со

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 Program studiów stacjonarnych na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg:

Opole 22.05.2011r. Komunikat końcowy Finałów Akademickich Mistrzostw Polski w judo mężczyzn. Kategoria 60 kg: AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Ul. Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole, tel. (0-77) 668 924 080, 4747466 fax www.azs.po.opole.pl azs@po.opole.pl Opole 22.05.2011r. Komunikat

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board

Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Międzynarodowa Rada Programowa / International Advisory Board Pprzewodnicząca mgr inż. Teresa Hernik, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 VI LO KLASA 1 Przedmiot Autor Tytuł Uwagi biologia chemia edukacja dla bezpieczeństwa fizyka geografia historia informatyka Język angielski język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Etyka filozoficzna. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne i niestacjonarne)

Etyka filozoficzna. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne i niestacjonarne) Etyka filozoficzna Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne. Wszystkie treści programowe przewidziane dla studiów stacjonarnych są realizowane na studiach niestacjonarnych. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Nauk Społecznych PRAWDZIWA PASJA POLEGA NA POZNAWANIU. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE W roku 2015 Wydział Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze

Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bohaterstwo i tchórzostwo w literaturze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2012 Korekta Dorota Parkita Redakcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ORGANIZATORZY. Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ORGANIZATORZY Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partner Merytoryczny Patronat Medialny PROGRAM KONFERENCJI 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU EGZAMINY ZEWNĘTRZNE I ICH ROLA W NAUCZANIU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii.

Bardziej szczegółowo

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego

Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno. dność filozofii w kształtowaniu. eczeństwa obywatelskiego Program ogólnopolskiej konferencji Niezbędno dność filozofii w kształtowaniu towaniu społecze eczeństwa obywatelskiego Kuźnica na Helu, Gryf, 26-29.X.2012 PIĄTEK 17.oo. Otwarcie konferencji Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5.

WSPÓŁCZESNE WYMIARY HUMANIZMU. Miejsce spotkania: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5. II Konferencja naukowa Koła Naukowego Humanistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku Białej WSPÓŁCZESNE

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program

Konferencja Naukowa Polityków Społecznych XXVII MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE. Program XXVII Konferencja Naukowa Polityków Społecznych MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA ASPEKTY PORÓWNAWCZE Program Ustroń 19-21 maja 2009 r. 19 maja 2009 (wtorek) Godzina do 13 00 Rejestracja i zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2011/2012. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

zapraszają na konferencję naukową

zapraszają na konferencję naukową Zakład Historii XIX wieku Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszają na konferencję naukową

Bardziej szczegółowo

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej

Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej 3 Grzegorz Łuszczak Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2012 5 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1

WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Rocznik Pedagogiczny 37/2014 PL ISSN 0137-9585 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYKAZ KONFERENCJI NAUKOWYCH POD PATRONATEM KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH PAN ZA LATA 2013 2014 1 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Estetyka i Krytyka 26 (4/2012) ALICJA PIETRAS EMIL LASK: MIĘDZY NEOKANTYZMEM A POSTNEOKANTYZMEM. Wstęp

Estetyka i Krytyka 26 (4/2012) ALICJA PIETRAS EMIL LASK: MIĘDZY NEOKANTYZMEM A POSTNEOKANTYZMEM. Wstęp Estetyka i Krytyka 26 (4/2012) ALICJA PIETRAS EMIL LASK: MIĘDZY NEOKANTYZMEM A POSTNEOKANTYZMEM Artykuł przedstawia filozofię Emila Laska jako filozofię wychodzącą od problematyki typowo neokantowskiej,

Bardziej szczegółowo

Historia filozofii nowożytnej wykład

Historia filozofii nowożytnej wykład dr Tomasz Kubalica Historia filozofii nowożytnej wykład LISTA LEKTUR Teksty źródłowe: Bacon, Francis: Novum organum; Berkeley, George: Traktat o zasadach ludzkiego poznania: w którym poddano badaniu główne

Bardziej szczegółowo

Studia Doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. w zakresie literaturoznawstwa

Studia Doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. w zakresie literaturoznawstwa Studia Doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w zakresie literaturoznawstwa Nazwa: Studia Doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk Adres: Pałac Staszica,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia

SYLABUS. politologia studia I stopnia Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Rodzaj przedmiotu Rok i semestr studiów

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań

ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań ZWYCIĘZCY IV ETAPU KONKURSU doładowań sieci Orange w mbanku: Zimowa gorączka doładowań I miejsce Wybierz w mbanku telefonu Orange doładowanie, bo jest wygodne, szybkie i tanie! Pani Małgorzata, Pomiechówek

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Imię i nazwisko autora rozprawy: mgr Paulina Mamiedow Stopień / tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora rozprawy: dr hab. Mariusz Gizowski Temat rozprawy doktorskiej:

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W.

Wykaz publikacji. Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 177-185. 4. Poetyka i pragmatyka gatunków dziennikarskich, red. W. dr Wojciech Furman Zakład Stosunków Międzynarodowych Katedra Politologii UR 1 października 2010 r. Wykaz publikacji 1996 1. Łatwość zapominania. Niektóre przykłady krytyki bolszewizmu formułowane w latach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Pedagogiki Przedszkolnej Opr.dr Maria Gładyszewska Plan Rys historyczny Pracownicy Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?

Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? PROGRAM Międzynarodowej KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu Sandomierskie spotkania z Biblią. BIBLIA WIARA KULTURA Człowiek współczesny kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy? na kanwie najnowszego dokumentu Papieskiej

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Psychologicznych PAN w roku 2006 I. SKŁAD KOMITETU W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu. Komitet Nauk Psychologicznych liczył 35 członków.

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo