Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Andrzej J. Noras WYKAZ PUBLIKACJI 1. Książki: 1.1.: Monografie: Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice Kant a neokantyzm badeński i marburski. Wydanie drugie poprawione. Katowice Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Katowice Kant a novokantovstvo bádenská a marburská škola. Tłum. E. A n d r e a n s k ý, V. L e š k o, P. T h o l t. Košice Historia neokantyzmu. Katowice : Tłumaczenia: N. H a r t m a n n: Wprowadzenie do filozofii. Autoryzowany zapis wykładu wygłoszonego w semestrze letnim 1949 roku w Getyndze. Tłum. A.J. N o r a s. Warszawa H. S c h n ä d e l b a c h: Hegel. Wprowadzenie. Tłum. A.J. N o r a s. Warszawa H. C o h e n: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. N o r a s. Kęty : Redakcja książek: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. J. K ł o s, A.J. N o r a s. Lublin Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. D. K u b o k, A.J. N o r a s. Katowice Wokół Badań logicznych. W 100 lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Red. Cz. G ł o m b i k, A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki. Red. A.J. N o r a s. Katowice Rationality today. Challenges, Problems, Changes. Ed. A. K i e p a s, A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki II. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2005.

2 Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. S z o t e k i A.J. N o r a s. Katowice Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice Z problemów współczesnej humanistyki III. Red. A.J. N o r a s. Katowice Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, A.J. N o r a s. Würzburg

3 2. Artykuły: 2.1. Recenzje B. D e m b i ń s k i: Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Katowice Edukacja Filozoficzna 1991, nr 12, s O. H ö f f e: Kant. Tłum. A.M. K a n i o w s k i. Warszawa Ruch Filozoficzny 1996, Tom LIII, nr 1, s Gadameriana. Hans-Georg Gadamer w: Zbliżenia Polska Niemcy. Annäherungen Polen Deutschland. Red. Karol Bal i Jadwiga Wilk. Wrocław Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2007, T. XIX, s K. W o l s z a: Człowiek w horyzoncie bycia i wartości. Historycznosystematyczne studium filozofii Johannesa B. Lotza. Opole Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2007, T. XIX, s Historia et philosophia. Ante et post Hegelium. Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag. Neisse Verlag, Wrocław Dresden 2009, ss Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s Spór o pewność prawdy. Recenzja książki Aleksandra R. Bańki Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Katowice: Wydanictwo Uniwersytetu Śląskiego, Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 28. Katowice 2010, s Tłumaczenia E. C a s s i r e r, M. H e i d e g g e r: Wykłady i dysputa w Davos. Tłum. A.J. N o r a s. Edukacja Filozoficzna 1994, nr 17, s N. H a r t m a n n: Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia? Przyczynek do ugruntowania ogólnej nauki o kategoriach. Tłum. A.J. N o r a s. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 2000, T , s G. Z e c h a: Czy etyka jest nauką? Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 19, Katowice 2001, s H. S c h n ä d e l b a c h: Opowiadać lub tworzyć historię? Jeszcze raz o sensie historii. Tłum. A. K i e p a s i A.J. N o r a s. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej 2003, T. 34, s T.W. A d o r n o: Muzeum Valery Proust. Tłum. A.J. N o r a s. W: Muzeum sztuki. Antologia. Red. M. P o p c z y k. Kraków 2005, s H. S c h n ä d e l b a c h: Nasz nowy neokantyzm. Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 24. Katowice 2006, s

4 E. von A s t e r: Jak studiuje się filozofię? Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2008, T. XX, s J.B. L o t z SJ: Identyczność i różnica u Heideggera w zestawieniu z analogią bytu. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s W. W i n d e l b a n d: Historia filozofii. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2010, T. XXII, s E. L a s k: Czy istnieje prymat rozumu praktycznego w logice? W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s P. N a t o r p: Kant a szkoła marburska. W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s E. C a s s i r e r: Teoria poznania wraz z pytaniami granicznymi logiki. W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s E. Z e l l e r: Historia filozofii, jej cele i drogi. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2011, T. XXIII, s J. E b b i n g h a u s: Kant a wiek dwudziesty. Tłum. A.J. N o r a s. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 31. Katowice 2013, s H. C o h e n: Teoria idei Platona a matematyka. Tłum. A.J. N o r a s. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2014, T. XXVI, s Artykuły Stosunek istoty i istnienia w Zur Grundlegung der Ontologie Nicolaia Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae 1990, nr 26, z. 1, s Stosunek Nicolaia Hartmanna do postulatu filozofii bezzałożeniowej. Studia Philosophiae Christianae 1992, nr 28, z. 1, s Filozof współczesny? Arkadia. Pismo katastroficzne 1996, nr 1, s Kilka uwag o metodzie filozofii Nicolaia Hartmanna. W: W stronę filozoficznego doświadczenia. Antropologiczno epistemologiczne aplikacje myślenia filozoficznego. Red. H. M i k o ł a j c z y k. Częstochowa 1996, s Życie i twórczość Friedricha E. D. Schleiermachera. Arkadia. Pismo katastroficzne 2 3 (1997), s Problem metafizyki. Nicolai Hartmann a Immanuel Kant. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 17, Katowice 1999, s Gottfried Martin w sporze o filozofię Kanta. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 18, Katowice 2000, s

5 Filozofia jako myślenie historyczne. Spór o filozofię współczesną. W: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej. Red. J. B a ń k a przy współudziale B. S z u b e r t a. Katowice 1998, s Nicolaia Hartmanna krytyka teorii dwóch światów. W: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica IV Ed. I. B l e c h a. Olomouc 2000, s Nicolai Hartmann i marburczycy. Znaczenie pracy Jak w ogóle możliwa jest krytyczna ontologia?. Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej. 2000, T. XXVII XXVIII, s Czy możliwa jest wolność od wolności? W: De bono homine. Red. M. R u b a, S. G a ł k o w s k i. Lublin 2000, s O potrzebie filozofii systematycznej. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2000, T. 9, s Wstęp. W: Ibidem. Próby filozoficzne z końca wieku. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2000, s Autoprezentacja. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2001, T. XIII, s Scheler i Hartmann o miłości. W: Duchovnost v modoch viery, nadeje a lasky. Red. L.J. V e v e r k a. Banska Bystrica 2001, s O relacji: Kant neokantyzm Husserl. W: Psychologizm antypsychologizm. W setną rocznicę wydania Logische Untersuchungen Edmunda Husserla. Red. A. O l e c h. Kraków 2001, s Absolutność wartości w ujęciu Nicolaia Hartmanna. W: Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Filozofia III: Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Red. R. M i s z c z y ń s k i, H. M i k o ł a j c z y k. Częstochowa 2001, s Rationalität in der Philosophie Husserls. In: Rationalität heute. Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Hrsg. von G. B a n s e und A. K i e p a s. Münster 2002, s W obronie filozofii systematycznej. W: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego. Red. J. K ł o s, A.J. N o r a s. Lublin 2002, s Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann. W: Między kantyzmem a neokantyzmem. Red. D. K u b o k, A.J. N o r a s. Katowice 2002, s Przedmiot i metoda w filozofii Immanuela Kanta. Folia Philosophica. Red. J. B a ń k a. T. 20, Katowice 2002, s

6 Redukcja jako droga filozofii. W: Wokół Badań logicznych. W 100 lecie ukazania się dzieła Edmunda Husserla. Red. Cz. G ł o m b i k, A.J. N o r a s. Katowice 2003, s Haering Theodor Lorenz. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Hartmann Eduard von. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin2003, s Hartmann Nicolai. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Heidegger Martin Recepcja filozofii Heideggera. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Horkheimer Max. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Idealizacja. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2003, s Co to znaczy być krytycznym? W: Prawda a metoda. Część I: Aporie myśli współczesnej. Red. J. J a s k ó ł a, A. O l e j a r c z y k. Wrocław 2003, s Filozofia i jej historia. Próba charakterystyki. W: Z problemów współczesnej humanistyki. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2003, s Dejiny a aktualnost novokantismu. Sbornik praci filozoficke fakulty Brnenske University. Studia Philosophica. 2003, T. LII, s Problem współczesnego projektu filozofii pierwszej. W: Spotkania Platońskie. W dobie rozumu rozproszonego wracamy do korzeni. Red. A. M o t y c k a, S. B l a n d z i. Warszawa 2004, s Postneokantyzm wobec Kanta. Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2004, T. XVI, s Platonizm Nicolaia Hartmanna. W: Kolokwia platońskie. Timajos. Red. A. O l e j a r c z y k, M. M a n i k o w s k i. Wrocław 2004, s Spór o metafizykę w neokantyzmie. W: Z problemów współczesnej humanistyki II. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2005, s Historia filozofii nauka niepotrzebna? W: Filozofia i czas przeszły. Profesorowi Czesławowi Głombikowi w 70. rocznicę urodzin. Red. B. S z o t e k i A.J. N o r a s. Katowice 2005, s Przewrót Kopernikański Kanta. Ewolucja czy rewolucja? W: Filozofia przedkrytyczna Kanta. Red. B. P a ź. Wrocław 2006, s

7 Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla. W: Roman Ingarden i dążenia fenomenologów. W 110. rocznicę urodzin Profesora. Materiały pokonferencyjne. Red. Cz. G ł o m b i k. Katowice 2006, s Literatura neokantyzm. Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros Wstęp. W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2006, s Neokantyzm wobec Kanta. W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2006, s Natorp Paul Gerhard. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 7. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2006, s Zahlreiche Gesichter der Rationalität heute. Rezension des Buches Rationalität in der Angewandten Ethik. Banska Bistrica Hrsg. von P. F o b e l, G. B a n s e, A. K i e p a s, G. Z e c h a. Teorie vědy. Theory of Science 2006, nr 3, s Das Erkenntnisproblem im Postneukantianismus. In: Transzendentalphilosophie heute. Breslauer Kant-Symposion Hrsg. von A. L o r e n z. Würzburg 2007, s Novokantovstvo a Kantova filozofia. Tłum. E. A n d r e a n s k ý. W: Sociálnopolitická, etická, kultúrno-civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy. Ed. by L. B e l á s. Prešov 2006, s Nicolaia Hartmanna rozumienie filozofii. W: Między spekulacją a namysłem. Ku źródłom badania filozoficznego. Red. A. P r z y ł ę b s k i. Poznań 2006, s Z histórie novokantovstva. W: Z pol skej a slovenskej tvorby. Z twórczości słowackiej i polskiej. Red. Z. P l a š i e n k o v a, B. S z o t e k. Bratislava 2007, s Platoński Teajtet według Paula Natorpa. W: Kolokwia Platońskie. Teajtet. Red. A. P a c e w i c z. Wrocław 2007, s Problem prawdy w ontologii krytycznej Nicolaia Hartmanna. W: Prawda i świat człowieka. Studia i szkice filozoficzne. Red. D. K u b o k. Katowice 2008, s Wstęp. W: Z problemów współczesnej humanistyki III. Red. A.J. N o r a s. Katowice 2008, s Autoprezentacja. Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2008, T. XX, s Päťdesiat rokov po Hegelovej Fenomenológii ducha. W: Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Ed. V. L e š k o, Z. P l a š i e n k o v a. Košice 2008, s

8 Staudinger Franz Gottfried Christian. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9. Red. A. M a r y n i a r c z y k i in. Lublin 2008, s Chápanie filozofie a dejín podľa N. Hartmanna. W: Človek dejiny kultúra II. Red. L. B e l a s. Presov 2008, s Filozofia a błąd. W: Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej. Red. M. K i t a przy współudziale M. C z e m p k i - W e w i ó r y i M. Ś l a w s k i e j. Katowice 2008, s Fundamentalizm jako problem? W: Jedno i jedno wiele. Podstawowe problemy ontologiczne. Red. A. T o m k o w s k a, J. J a s k ó ł a. Wrocław 2009, s Problem wyboru koncepcji filozofii: subiektywna opcja czy obiektywne racje? W: Zadania współczesnej metafizyki. 11. Spór o rozumienie filozofii. Red. A. M a r y n i a r c z y k, K. S t ę p i e ń. Lublin 2009, s Kant w sporach o metafizykę w XIX wieku. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 27. Katowice 2009, s Kant v sporoch o metafyziku v 19. storoči. W: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Ed. V. Leško, Z. Plašienková. Košice 2009, s Spór o materializm. Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 2009, T. XXI, s Dialog w filozofii dziś. Szkic. W: Philosophiae Itinera. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie Krynickiej. Red. A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, s Heidegger, Hartmann a problém metafyziky. Filozofia 2010, T. 65, Nr 2, s Úvod do novokantovství. Studia Philosophica 2010, T. 57, nr 2, s Metafizyka Kanta w interpretacji Nicolaia Hartmanna. W: Kant a metafizyka. Red. N. L e ś n i e w s k i, J. R o l e w s k i. Toruń 2010, s Heidegger a Hartmann o Kantovej metafyzike. W: Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Ed. V. L e š k o, P. T h o l t. Košice 2010, s Nicolai Hartmann a dejiny filozofie. W: Dejiny filozofie ako filozofický problém. Ed. V. L e š k o, P. T h o l t. Košice 2010, s Wstęp (z T. Kubalicą). W: Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów. Red. A.J. N o r a s, T. K u b a l i c a. Katowice 2011, s Problem poznania i prawdy w szkole marburskiej. Studia Systematica Red. D. L e s z c z y ń s k i. Nr 1. Wrocław 2011, s Spór o metodę w filozofii przełomu XIX i XX wieku. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 29. Katowice 2011, s

9 Transcendentalizm Hermanna Cohena. W: Idea transcendentalizmu. Od Kanta do Wittgensteina. Red. P. P a r s z u t o w i c z, M. S o i n. Warszawa 2011, s Przedmowa (z Dariuszem Bębenem). W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice 2011, s Recepcja filozofii Kanta. W: Filozofia Kanta i jej recepcja. Red. D. B ę b e n i A.J. N o r a s. Katowice 2011, s Philosophiegeschichte als Problem der Marburger und Südwestdeutschen Neukantianer. W: Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, A.J. N o r a s. Würzburg 2012, s Filozofia a jej dzieje: Aktualność propozycji Nicolaia Hartmanna. W: Slovenské a pol ské dialógy v európskom filozofickom rámci. Słowackie i polskie dialogi w europejskiej myśli filozoficznej. Ed. by Z. P l a š i e n k o v á, B. S z o t e k. Bratislava 2012, s Twórca szkoły marburskiej. Hermann Cohen. W: H. C o h e n: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. N o r a s. Kęty 2012, s Filozofia nowożytna. W: Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Red. K. W i e c z o r e k. Chorzów 2012, s Filozofia XX wieku. W: Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Red. K. W i e c z o r e k. Chorzów 2012, s O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm. Estetyka i Krytyka 2012, nr 3 (26), s Das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem in der Marburger Schule. In: Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus. Hrsg. von T. K u b a l i c a. Würzburg 2013, s Nicolai Hartmanns Metaphysik der Geschichte und der Neukantianismus. In: Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukatnianismus. Hrsg. von Ch. K r i j n e n, M. de L a u n a y. Würzburg 2013, s Szkoła marburska w filozofii Nicolaia Hartmanna. W: Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku Red. L. K o p c i u c h. Lublin 2013, s Debata Trendelenburg Fischer. Problem obiektywności Kantowskich form zmysłowości. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2013, R. 22, nr 1, s Philosophy and its History. The Validity of Nicolai Hartmann s Proposal. In: Slovak and Polish Reflections on Historical and Current Philosophical Issues. Ed. Z. P l a š i e n k o v á, B. S z o t e k. Bratislava 2013, s

10 The debate on the method of philosophy at the turn of the 19th and the 20th centuries. Folia Philosophica. Ed. by P. Ł a c i a k, A. W e s o ł o w s k a. Vol. 29. Katowice 2013, s Marburg a Gréci novokantovske reflexie. W: Heidegger a grécka filozofia. Eds. V. L e š k o, K. M a y e r o v á. Košice 2013, s Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 32. Katowice 2014, s Rzecz sama w sobie jako problem. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2014, R. 23, nr 2, s O badaniach recepcji filozofii Kanta. Studia z historii filozofii 2014, 3(5), s Rickert der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2014, T. 59, s Otto Liebmann. In: Neukantianismus in Polen. Hrsg. von T. K u b a l i c a, S. N a c h t s h e i m. Würzburg 2015, s Początki filozofii Cohena a problem psychologii. Kultura i Wartości 2015, nr 13, s Emil Lask. W stulecie śmierci. Folia Philosophica. Red. P. Ł a c i a k. T. 33. Katowice 2015, s

11 3. Udział w konferencjach: Metafizyka doświadczenia (I. Kant) Konferencja Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizacji ludzkiego losu. Wisła Problem filozofii czy filozofia problemu? Konferencja Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. Wisła Redukcja jako droga filozofii Konferencja Wokół Badań logicznych Edmunda Husserla. Katowice Teoria dwóch światów. Lask a Hartmann Konferencja Czy estetyka może być filozofią pierwszą? Wisła Platonizm Nicolaia Hartmanna Konferencja Kolokwia Platońskie Timajos. Karpacz Nicolai Hartmann a filozofia systematyczna Konferencja Ludwig Wittgenstein a filozofia systematyczna. Bachotek Scheler i Hartmann o miłości Konferencja Duchovnost v modoch viery, nadeje a lasky. Bańska Bystrzyca (Słowacja) Czy wolność jest antynomiczna? Konferencja Etyka a problemy współczesnego świata. Wisła Co to jest filozofia systematyczna? Konferencja Ludwig Wittgenstein a filozofia systematyczna. Bukowina Tatrzańska Parmenides Platona w interpretacji Nicolaia Hartmanna Konferencja Kolokwia Platońskie. Parmenides. Sosnówka k. Karpacza Das Suchen nach der Rationalität in der Philosophie Husserls Konferencja Rationalität heute Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen. Ustroń Konferencja Stań badań fenomenologicznych w Polsce IFiS PAN Warszawa O filozofii inaczej, czyli Platon jako pierwszy reprezentant szkoły marburskiej. Konferencja Drogi platonizmu w filozofii starożytnej i średniowiecznej Ustroń Filozofować w kontekście historycznym. Konferencja Kolokwia Platońskie. Sofista. Karpacz Co to znaczy być krytycznym? Konferencja Światy możliwe. Prawda a metoda. Karpacz Przewrót Kopernikański Kanta. Rewolucja czy ewolucja? Konferencja Filozofia przedkrytyczna Immanuela Kanta. Karpacz

12 Getyngeńczycy wobec filozofii późnego Husserla. Konferencja Roman Ingarden i dążenia fenomenologów (w 110 tą rocznicę urodzin Profesora). Katowice Idea filozofii systematycznej Nicolaia Hartmanna. Konferencja Idea filozofii systematycznej. Bukowina Tatrzańska Potwierdzenie filozofii Kanta w neokantyzmie. Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Katowice Neokantyzm wobec Kanta. Kant a tradycja filozofii krytycznej. Wisła Das Erkenntnisproblem im Postneukantianismus. Konferencja Transzendentalphilosophie heute. Kant zum 200 jährigen Todestag. Wrocław Spór o metafizykę w neokantyzmie. Konferencja Problemy współczesnej humanistyki. Katowice Przyczynowość w ujęciu Nicolaia Hartmanna. Konferencja Dynamizm i porządek świata realnego. Katowice Filozofia Kanta w neokantyzmie. Międzynarodowa konferencja Spór o Kanta. Katowice Fundamentalizm jako problem? Konferencja Światy możliwe. Jedno wiele Kudowa Zdrój Teajtet w ujęciu Natorpa. Konferencja Kolokwia Platońskie. Teajtet Kudowa Zdrój Problem prawdy w ontologii krytycznej N. Hartmanna. Konferencja Oblicza prawdy w filozofii, etyce i polityce Bielsko Biała N. Hartmanna rozumienie filozofii. Konferencja O przyszłości namysłu. Zasadność i perspektywy myśli spekulatywnej Ciążeń, Absolutność wartości w ujęciu N. Hartmanna. Konferencja Trwanie i zmiana wartości Ustroń 9 12 maja Novokantovstvo a kantovstvo. Konferencja Sociálno politická, etická, kultúrno civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy Prešov (Słowacja), máj Historia filozofii starożytnej u progu III tysiąclecia. Debata w Internetowym Czasopiśmie Filozoficznym Diametros Pięćdziesiąt lat po Fenomenologii ducha Hegla. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła I: G.W.F. Hegel. W dwusetną rocznicę opublikowania Fenomenologii ducha. Katowice

13 Metafizyka Kanta w interpretacji N. Hartmanna. Konferencja Kant a metafizyka Obrzycko Sesja naukowa Z problemów współczesnej humanistyki III. Katowice O päťdesiat rokov nieskôr (R. Haym Hegel a jeho doba). Konferencja Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. Koszyce Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła II: Rudolf Eucken i jego dzieło. W setną rocznicę wydania»einführung in eine Philosophie des Geisteslebens«oraz uzyskania literackiej Nagrody Nobla. Katowice Recepcje filozofii Kanta. Konferencja Transcendentalizm i jego recepcje. Ustroń Filozofia a dejiny w chapani N. Hartmanna. Konferencja Človek dejiny kultura II. Prešov (Słowacja), máj Kant a spory o metafizyku v 19. staročí. Konferencja Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Koszyce (Słowacja), Nicolai Hartmann i jego dzieło. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła III: Nicolai Hartmann. W setną rocznicę wydania»platos Logik des Seins«. Katowice (Bez)założeniowość jako problem. Konferencja Spory o (bez)założeniowość filozofii. Ustka, Dve koncepcie metafyziky: Hartmann a Heidegger. Konferencja Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Koszyce (Słowacja), Czym jest filozofia? Konferencja Kompromis perspektywy. Opole Philosophiegeschichte als Problem der Marburger und südwestdeutschen Neukantianer. Konferencja Marburg versus Südwestdeutschland. Philosophische Differenzen zwischen den beiden Hauptschulen des Neukantianismus. Ustroń Das Erkenntnis- und Wahrheitsproblem in der Marburger Schule. Konferenz Bild, Abbild und Wahrheit. Von der Gegenwart des Neukantianismus. Marburg O periodyzacji filozofii uwag kilka. Neokantyzm a postneokantyzm. Konferencja Nowe ontologie. Tradycja postneokantyzmu w Niemczech i Rosji. Kraków Nicolai Hartmanns Metaphysik der Geschichte und der Neukantianismus. Konferencja Der Begriff der Geschichte im Marburger und südwestdeutschen Neukantianismus und seine Aktualität. Paryż (École normale supérieure)

14 Szkoła marburska w filozofii Nicolaia Hartmanna. Konferencja Nicolai Hartmann ( ) źródła, krytyki, kontynuacje. Lublin Historia pojęcia świadomości jako relacji w filozofii świadomości Paula Natorpa. Sympozjum Wielcy filozofowie i ich dzieła VI: Paul Natorp. W setną rocznicę wydania»allgemeine Psychologie nach kritischer Methode«. Katowice Debata o uniwersytecie. Konferencja Odnaleźć się w czasie i przestrzeni. Dyskusja interdyscyplinarna. Opole Czy filozofii jest jeszcze potrzebna historia filozofii? IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice-Katowice-Wisła Nicolai Hartmann a neokantyzm. IX Polski Zjazd Filozoficzny. Gliwice- Katowice-Wisła Marburg a Greci novokantovskie reflexie. Konferencja Heidegger a grecka filozofia. Koszyce (Słowacja) Rickert der berühmte Neukantianer oder Neuhegelianer? Am Rande einer Lektüre. Konferencja Economy/culture/values. On the origins of social and cultural sciences in 150th birth anniversary of Heinrich Rickert. Gdańsk Symposium Grundloser Hass. Die Entmächtigung einer elementaren Gewalt. Zürich Pojęcie świadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Konferencja Aporie samowiedzy. Kazimierz Problem historii filozofii. Konferencja Obecność myśli starożytnej w koncepcjach filozoficznych średniowiecza Ustroń Otto Liebmanns Philosophie. Seminarium Neokantyzm w Polsce Katowice Czy można odpowiedzieć na zadane pytanie o Wszechświat? IX dyskusja panelowa Oblicza fizyki między fascynacją a niepokojem. Wszechświat prosty czy złożony? Katowice Einige Bemerkungen über Philosophie und Bildung. Konferencja Philosophie und Bildung 2. Philosophie als Lehrerin des kritischen Denkens. Opole O badaniach recepcji filozofii Kanta. Konferencja Immanuel Kant i filozofia polska. Toruń Neokantyzm a sprawa narodowa. Konferencja Neokantyzm w Polsce dalsze perspektywy badania Katowice Patočka a Hartmann. Konferencja Patočka a dejiny filozofie. Koszyce (Słowacja),

15 4. Wykłady: Problem metafizyki. N. Hartmann a I. Kant Cieszyńskie Koło PTF ( Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie). Nicolaia Hartmanna krytyka teorii dwóch światów. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Nicolai Hartmann und das Problem der Willensfreiheit. Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Kant i aktualność kantyzmu. Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Filozofia późnego Husserla. Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Ethik des Neukantianismus. Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Neokantowskie źródła filozofii Hartmanna i Heideggera. Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Częstochowie, Czy filozofia Kanta jest nadal aktualna? Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych Katowice Wprowadzenie do neokantyzmu. Uniwersytet Wrocławski Neokantyzm. Uniwersytet Wrocławski Poznanie i jego brak. Katowice Wykłady Novokantovská filozofia základné problémy a výsledky. Koszyce (Słowacja), Wykłady Poczatky neokantyzmu. Brno Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paul Natorpa. Kraków (IF UJ) Matematyka i filozofia a liczba π. IX święto liczy π Katowice (Instytut Matematyki). 15

16 5. Recenzje: 5.1. Prac doktorskich: dr Andrzej Radzio: Eksplikacja kategorii istnienia i bytu w filozofii Kanta i Hegla. Promotor prof. zw. dr hab. K. Bal (obrona ). dr Michał Kapias: Personalistyczny wymiar demokracji (w oparciu o myśl współczesnych filozofów chrześcijańskich). Promotor prof. zw. dr hab. J.W. Gałkowski (obrona ). dr Tomasz Drewniak: Epistemologia fikcji. Promotor prof. zw. dr hab. J. Bańka (obrona ). dr Dariusz Bęben: Conrad Martius a Husserl. Ontologiczne a transcendentalne pytanie o realność. Promotor prof. zw. dr hab. Cz. Głombik (obrona ). dr Witold Worach: Idea podmiotowości a problem innego w filozofii Paula Ricoeura. Promotor prof. dr hab. K. Wieczorek (obrona ). dr Magdalena Wołek: Estetyczne kontynuacje postmodernizmu. Neopragmatyzm Richarda Shustermana. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Bańka (obrona ). dr Aneta Zacharz: Translation as dialogue: (Re)reading the Other in the Context of Franz Rosenzweig s Thought. Promotor prof. dr hab. Wojciech Kalaga (obrona ). dr Paweł Sikora: Ingardenowska filozofia wartości. Promotor prof. dr hab. K. Bal (obrona ). dr Tomasz Kubalica: Die Wahrheitstheorie der Badischen Schule des Neukantianismus. Promotor prof. dr hab. Jan Woleński (obrona ). dr Magdalena Mruszczyk: Człowiek w antropologii adekwatnej Karola Wojtyły. Promotor prof. dr hab. Barbara Szotek (obrona ). dr Agata Anna Janaszczyk: Fikcja a nauka. Krytyczny pozytywizm Hansa Vaihingera jako radykalizacja teoretycznej filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta. Promotor prof. dr hab. Aldona Pobojewska (obrona ). dr Leszek Szczasny: Formy determinacji według Nicolaia Hartmanna. Promotor prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (obrona ). dr Aleksander Bańka: Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Promotor prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (obrona ). dr Tomasz Knapik: Człowiek i wartości. Tematy filozoficzne we wczesnych studiach Floriana Znanieckiego. Promotor prof. zw. dr hab. cz. Głombik (obrona ). dr Andrzej Krysa: Całość i Absolut w koncepcjach Plotyna i G.W.F. Hegla. Promotor prof. zw. dr hab. Józef Bańka (obrona ). dr Patrycja Szyprowska: Koncepcja prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Promotor prof. zw. dr hab. Janina Gajda Krynicka (obrona ). 16

1 Zob. Philosophie im 20. Jahrhundert, red. A. Hügli, P. Lübcke, t. 1 2, wyd. 3, Reinbek bei Hamburg 1992.

1 Zob. Philosophie im 20. Jahrhundert, red. A. Hügli, P. Lübcke, t. 1 2, wyd. 3, Reinbek bei Hamburg 1992. Wstęp Pozwolę sobie rozpocząć od osobistych wspomnień. W październiku 1982 roku, czyli dwadzieścia pięć lat temu, rozpocząłem pracę naukową jako asystent księdza profesora Józefa Tischnera. To on zafascynował

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI

SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Tomasz Kubalica SYLLABUS ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: JOHANNES VOLKELT I MOŻLIWOŚĆ METAFIZYKI Zagadnienia 1 1. Wprowadzenie do problemu metafizyki 2. Johannes Volkelt wobec filozofii Kanta 3. Problem metafizyki

Bardziej szczegółowo

Studies of Polish Philosophy

Studies of Polish Philosophy Studies of Polish Philosophy vol. 7(2012) Edited by Marka Rembierza Krzysztofa Ślezińskiego Bielsko-Biała Kraków 2012 ISSN 1897-8584 tom 7(2012) Pod redakcją Marka Rembierza Krzysztofa Ślezińskiego Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Jzyk. Rozumienie. Komunikacja

Jzyk. Rozumienie. Komunikacja Jzyk. Rozumienie. Komunikacja Mikołaj Domaradzki, Emanuel Kulczycki, Michał Wendland Shared by Emanuel Kulczycki The author(s) would appreciate your feedback on this article. Click the yellow button below.

Bardziej szczegółowo

Fenomenologia genetyczna, psychoanaliza a podstawy doświadczenia społecznego

Fenomenologia genetyczna, psychoanaliza a podstawy doświadczenia społecznego Jagna Brudzińska AUTOREFERAT Fenomenologia genetyczna, psychoanaliza a podstawy doświadczenia społecznego Na wyżej wskazane osiągnięcie (wymagane w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru.

Bibliografia. Co dalej? W kolejnym odcinku dowiemy się, gdzie trafił Tadeusz Pietkiewicz po wyzwoleniu z łagru. Nic, co ja mogłem robić? To sprawa przeszła odpowiadam. Wyszło zarządzenie od Rady Ministrów, że będziesz oswobodzony. Zwraca się do kaczek-ławników: Kak wy towariszczi protiw ili niet? One chórem: U nas

Bardziej szczegółowo

EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE

EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE 126 KS. JERZY MACHNACZ PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VII 2008 Nr 1 (12) Ks. Jerzy Machnacz EDYTA STEIN ŻYCIE I FILOZOFIA POSZUKIWANIE SAMEGO SIEBIE Wykład rozpocznę od trzech

Bardziej szczegółowo

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi pod redakcją Edwarda Jelińskiego,

Bardziej szczegółowo

BARTŁOMIEJ GUTOWSKI PRZESTRZEŃ MARZYCIELI

BARTŁOMIEJ GUTOWSKI PRZESTRZEŃ MARZYCIELI BARTŁOMIEJ GUTOWSKI PRZESTRZEŃ MARZYCIELI MIASTO JAKO PROJEKT UTOPIJNY WARSZAWA 2006 WSTĘP 3 ROZDZIAŁ 1 NAJWAŻNIEJSZE TENDENCJE W ROZWOJU MIAST EUROPEJSKICH DO KOŃCA XIX WIEKU 17 1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny wrocławski PRZEGLĄD teologiczny ISSN 1231-1731 Rok XVII 2009 Nr 1 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 17/2009/nr 1 OD REDAKCJI Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym

Bardziej szczegółowo

PROBLEM RELACJI MIĘDZY NAUKĄ A RELIGIĄ W OBI

PROBLEM RELACJI MIĘDZY NAUKĄ A RELIGIĄ W OBI Zagadnienia Filozoficzne w Nauce L (2012), 75 84 Teresa Obolevitch Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych PROBLEM RELACJI MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

STUDIUM NAUK PODSTAWOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE Tomasz Drewniak Doktor nauk humanistycznych Docent PWSZ w Nysie Kierownik Studium Nauk Podstawowych, Sekretarz Oficyny Wydawniczej PWSZ w Nysie SPECJALNOŚĆ NAUKOWA filozofia ZAINTERESOWANIA NAUKOWE Fenomenologia,

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH

TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH TEOLOGIA DUCHOWOŚĆ, KATECHETYKA, KULTURA I EDUKACJA RELIGIJNA INFORMACJE O PRZEDMIOTACH KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH (w porządku alfabetycznym lub dodatkowo chronologicznym) WZÓR tznr.

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0866-9961. Rok XVII maj-czerwiec 2005 Nr 3 (95)

PL ISSN 0866-9961. Rok XVII maj-czerwiec 2005 Nr 3 (95) PL ISSN 0866-9961 Rok XVII maj-czerwiec 2005 Nr 3 (95) Senat Akademicki KUL na podstawie art. 48 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) oraz 28 Statutu KUL nadaje

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 54, nr 3. Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 54, nr 3. Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 54, nr 3 Paradygmat finansowy w obliczu współczesnej ekonomii The Poznan School of Banking Research Journal 2014, Vol. 54, No. 3 The Financial

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU

WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU WYKAZ PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W 2011 ROKU PUBLIKACJE W PERIODYKACH Publikacja w czasopiśmie posiadającym Impact Factor (IF) określony w bazie Journal Citation Reports (JCR) 1. Library

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze. Stypendia i pobyty badawcze dr Grzegorz Kowal Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury pok. 323 tel.: +48 71 3752 867 e-mail: nietzkowal@hotmail.com Biogram naukowy 1993-1998 Studia magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej

Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej Bibliografia prac Profesor Ewy Nowickiej (opracowała Barbara Bossak-Herbst) 2012 Świat człowieka świat kultury: systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, wyd. 7 zmienione i poszerzone, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego radosław strzelecki Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

INNY W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA

INNY W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA S ł u p s k i e S t u d i a F i l o z o f i c z n e n r 11 * 2012 Sylwia Górzna Akademia Pomorska w Słupsku INNY W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny,

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Nr 9 2004 Pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz e-mail: krwawicz@wp.

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Nr 9 2004 Pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz e-mail: krwawicz@wp. BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD WIEKIEM OSIEMNASTYM Nr 9 2004 Pod redakcją Anny Grześkowiak-Krwawicz e-mail: krwawicz@wp.pl Spis treści: Walne Zebranie Członków Towarzystwa Sprawozdanie obrad

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS. Bibliograficzna. Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz.

ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS. Bibliograficzna. Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz. ISSN 1505-0742 POLSKIE TOWARZYSTWO SOCJOLOGICZNE ZARZĄD GŁÓWNY PTS Bibliograficzna Informacja Bieżąca nr 67 lipiec wrzesień 2014 poz. 4512-4571 4512. BROCKI Marcin.- Antropologia społeczna i kulturowa

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y

P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y W oje wó d z k a B ib l io t e k a Public z n a i Ce n t r um A ni m ac j i Ku l tu r y w P o z n a n i u P O R A D N I K B I B L I O G R A F I C Z N O M E T O D Y C Z N Y K w a r t a l n i k P o z n ań

Bardziej szczegółowo