R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce, zwaną dalej loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 8, kod pocztowy , wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator) Loteria stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Niniejszą loterią audioteksową objęte są wszystkie produkty (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi). znajdujące się w ofercie handlowej spółki Nestle Polska SA dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Stokrotka, których spis stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Loteria będzie trwała w dniach od 21 maja 2015 roku i do 31 sierpnia 2015 roku. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii będzie trwała w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku (dalej: okres sprzedaży promocyjnej ). Zgłoszenie udziału w Loterii będzie możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku Informacje na temat loterii AUDIOTEKSOWEJ udostępniane będą poprzez materiały promocyjne umieszczone w sklepach sieci Stokrotka. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w loterii AUDIOTEKSOWEJ jest dobrowolny Loteria audioteksowa przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, będących konsumentami, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt oraz, które posiadają obywatelstwo polskie. (dalej zwana: Uczestnikiem) W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Nestle Polska SA i Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnicy zamieszkali pod tym samym adresem mogą wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego, nie więcej niż jedną nagrodę drugiego i nie więcej niż jedną nagrodę trzeciego stopnia. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia, jedną nagrodę drugiego stopnia oraz jedną nagrodę trzeciego stopnia W Loterii nie będą akceptowane dowody zakupu w postaci faktur VAT. 1

2 1.11. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 2.1. W loterii audioteksowej może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.7, która w trakcie trwania loterii audioteksowej spełni łącznie niżej wymienione warunki: a) zakupi przynajmniej raz w sklepie sieci Stokrotka (zgodnie z załącznikiem nr 1) jeden Produkt lub Produkty Promocyjne o wartości minimum 25,00 zł (kwota dotyczy wyłącznie Produktów Promocyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2) w okresie od dnia 21 maja 2015 roku do dnia 03 czerwca 2015 roku do godziny 20:30:00 b) wyśle zgłoszenie udziału w loterii audioteksowej: w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 2.2 Regulaminu (koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora Uczestnika), w okresie od dnia 21 maja 2015 roku od godziny 00:00:05 do dnia 03 czerwca 2015 roku do godziny 20:59:59 (podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego, Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), c) zachowa oryginał paragonu fiskalnego, będący podstawą danego zgłoszenia, potwierdzający zakup jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2) w sklepie sieci Stokrotka (zgodnie z załącznikiem nr 1), przy czym nie wszystkie produkty promocyjne wymienione w załączniku nr 2 muszą stanowić bieżącą ofertę handlową we wszystkich sklepach sieci Stokrotka wymienionych w załączniku nr Prawidłowe zgłoszenie SMS zawiera w treści SMS-a słowo Nestle.stokrotka oraz po kropce numer paragonu kasowego potwierdzającego zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1. np. Nestle.stokrotka Numer paragonu wpisany w treści SMS-a, musi być podany w identycznym formacie, jak na paragonie fiskalnym dokumentującym zakup Produktów Promocyjnych Data zakupu na paragonie nie może być późniejsza niż data wysłania SMS ze zgłoszeniem Każdy paragon o którym mowa w punkcie 2.1 upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia: za pomocą SMS-a. Każdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w loterii audioteksowej. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punktach od 2.1 do 2.4. Możliwość wysłania jednego SMS-a przysługuje za zakup jedną transakcją przynajmniej jednego Produktu lub Produktów Promocyjnych o wartości minimum 25,00 zł W odpowiedzi na wysłane prawidłowe zgłoszenie SMS, odsyłany będzie na koszt Organizatora komunikat zwrotny. Komunikat zwrotny zostanie przesłany do Uczestnika nie później niż w 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem. Jeżeli w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik na swój koszt powinien zgłosić ten fakt do Organizatora (pod numer ), gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został odnotowany przez system teleinformatyczny. Na przesłane prawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Dziękujemy za zgłoszenie do Loterii. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności zachowania paragonu w celu weryfikacji Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Wysłane przez Ciebie zgłoszenie jest błędne. Prawidłowa treść SMS-a to: Nestle.stokrotka.nr paragonu, sprawdź regulamin i spróbuj 2

3 wysłać SMS-a ponownie. Dziękujemy. Komunikat zwrotny odsyłany będzie na koszt Organizatora każdorazowo automatycznie po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od momentu zarejestrowania odpowiedzi SMS w systemie Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w punkcie 2.1 nie będą brały udziału w Loterii Przesłanie zgłoszenia do loterii audioteksowej oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu W loterii audioteksowej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej, określonych m.in. w pkt niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii Zakazane jest generowanie tzw. sztucznego ruchu, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS odmiennych niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z loterii audioteksowej Uczestnika dokonującego takiego naruszenia Wylosowany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktów Promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS-owych zgodnie z pkt. 2.1 Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych dowodów zakupu odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie wykluczony z udziału w Loterii. 3. PULA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3.1. Nagrodami w loterii audioteksowej są: a) 1 nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości ,36 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych 36/100) składająca się z dwóch części: 3.1.a.1. Części pierwszej: samochód MINI ONE First XP11, kolor biały, 3 drzwiowy, silnik 1198 cm3, o wartości jednostkowej ,36 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 36/100) 3.1.a.2. Części drugiej: Nagrody pieniężnej w wysokości 6 821,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100) przeznaczonej na poczet podatku dochodowego. 3

4 b) 98 nagród drugiego stopnia o jednostkowej wartości 350,61 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 5/100) w postaci ekspresów do kawy Dolce Gusto MINI o łącznej wartości ,78 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100) c) 196 nagród trzeciego stopnia o jednostkowej wartości 49,99 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100) w postaci kubków termicznych MINI o łącznej wartości 9 798,04 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 04/100) 3.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Zakup nagród i oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora Łączna wartość brutto puli nagród wynosi: ,18 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 18/100). 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 4.1. System działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesłane przez Uczestników za pośrednictwem SMS począwszy od dnia 21 maja 2015 roku od godz. 00:00:05 do dnia 03 czerwca 2015 roku do godz. 20:59:59. Praca komputerowego systemu będzie nadzorowana przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii. Losowanie odbędzie się przy użyciu aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeń zapewniającej losowość wyników Laureatem loterii audioteksowej zostanie osoba (dalej: Laureat), wylosowana spośród tych, które nadesłały prawidłowe zgłoszenie, która spełni wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Losowanie Laureata nagrody pierwszego stopnia odbędzie się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, w dniu 04 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00. W losowaniu nagrody biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em w okresie od dnia 21 maja 2015 roku od godz. 00:00:05 do dnia 03 czerwca 2015 roku do godz. 20:59:59. W losowaniu wylosowane zostanie 1 zgłoszenie podstawowe Losowania Laureatów nagrody drugiego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, codziennie w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku o następujących godzinach: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. W pierwszym losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 9:00 w dniu 21 maja 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 00:00:05 do godz. 08:59:59. W losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 11:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 09:00:00 do godz. 10:59:59. Kolejne losowania odbędą się wg. powyższego schematu. W kolejnym losowaniu o godz. 9:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz.21:00:00 do godz. 08:59:59. W każdym losowaniu wylosowane zostanie 1 zgłoszenie podstawowe. W sumie zostanie wylosowanych 98 zgłoszeń Losowania Laureatów nagrody trzeciego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, codziennie w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku o następujących godzinach: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. W pierwszym losowaniu nagrody trzeciego stopnia o godzinie 9:00 w dniu 21 maja 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 00:00:05 do godz. 08:59:59. 4

5 W losowaniu nagrody trzeciego stopnia o godzinie 10:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 09:00:00 do godz. 09:59:59. Kolejne losowania odbędą się wg. powyższego schematu. W kolejnym losowaniu o godz. 9:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz.15:00:00 do godz. 08:59:59. W każdym losowaniu wylosowane zostaną 2 zgłoszenia podstawowe. W sumie zostanie wylosowanych 196 zgłoszeń Po zakończeniu każdego losowania nagrody wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu, sporządzi protokół z losowania nagrody, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy W przypadku, gdy zgłoszenie, które zostanie wylosowane przez system jako podstawowe nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to nagroda pozostaje własnością Organizatora Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia, telefonicznie na numer telefonu, wykorzystany przez Laureata do wzięcia udziału w Loterii Laureat zostanie poinformowany o sposobie realizacji nagrody telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych (do dnia 09 czerwca 2015 roku) od dnia wylosowania zwycięskiego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu komórkowego, adres za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany w tym samym dniu za pomocą SMS-a o następującej treści: Gratulujemy! Twoje zgłoszenie w loterii Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce zostało wylosowane. Skontaktuj się z Organizatorem w celu odebrania nagrody W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.8.) Laureat jest zobowiązany przesłać z dopiskiem na kopercie Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające: a) imię, nazwisko, adres zameldowania, oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt. 4.8 b) czytelną kserokopię dowodu tożsamości potwierdzającego dane osobowe (tj. imię, nazwisko i miejsce zameldowania), o których mowa w pkt. a. powyżej, c) oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt 2.1 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii, d) podpisane czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań i Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2, moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Formularzu w celu przeprowadzenia loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce, w szczególności 5

6 do wydania nagród oraz Zapoznałem się z Regulaminem loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce i wyrażam zgodę na jego warunki. ; Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w loterii audioteksowej i wydania nagrody Nieprzesłanie wszystkich elementów Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. Nieprzyznana zgodnie z punktem 4.2. nagroda pozostanie własnością Organizatora Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 24 lipca 2015 roku. Nagroda pierwszego stopnia zostanie wręczona w Salonie Bavaria przy ul. Czerniakowska 47, Warszawa. Laureat pokrywa koszt dojazdu do miejsca odbioru nagrody pierwszego stopnia. Nagrody drugiego i trzeciego stopnia zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą kurierską Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu: a. Biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego z operatorów na terenie RP) b. Prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora Wydanie nagrody w niniejszej Loterii poczytuje się za dokonane z chwilą, odebrania i poświadczenia jej odbioru przez Laureata lub jego przedstawicieli ustawowych w przypadku osób fizycznych, które nie posiadają pełnej zdolności prawnej Nagroda nieodebrana w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora Za rejestrację samochodu i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest Laureat Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii audioteksowej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwana Komisją, która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 21 maja 2015 roku najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego). 6

7 6.2. Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treść żądania, należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań z dopiskiem "Reklamacja Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce". Organizator zastrzega sobie iż reklamacje dostarczone po dniu 24 sierpnia 2015 roku nie będą rozpatrywane. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do siedziby Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od do Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 31 sierpnia 2015 roku. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi Roszczenia związane z udziałem w loterii audioteksowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Laureat loterii audioteksowej wyraża zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce oraz w celu wydania i zrealizowania nagród w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa2, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody w Loterii. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na stronach i w terminie od dnia 21 maja 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o grach hazardowych. 7

8 8.3. Zasady przeprowadzania loterii audioteksowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronach oraz i przestrzegania jego postanowień Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w tym poszerzenia listy Produktów Promocyjnych o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu. Aktualna lista produktów będzie dostępna na stronie w trakcie trwania Loterii Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizator może wprowadzić po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta. 8

9 Załącznik nr 1_lista sklepów sieci Stokrotka Lp Miasto Ulica Województwo 1 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE 6 ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH 17/1 LUBELSKIE 7 LUBLIN GODEBSKIEGO 1 LUBELSKIE 8 ŁUKÓW KLIMECKIEGO 4 LUBELSKIE 9 LUBLIN BAZYLIANÓWKA LUBELSKIE 10 RADOM ŻEROMSKIEGO 96 MAZOWIECKIE 11 BYTOM ŁUŻYCKA 12 ŚLĄSKIE 12 RYBNIK LOMPY 10 ŚLĄSKIE 13 DĄBROWA GÓRNICZA KASPRZAKA 44A ŚLĄSKIE 14 LUBLIN AMETYSTOWA 1 LUBELSKIE 15 GLIWICE KOPERNIKA 16 ŚLĄSKIE 16 BIAŁYSTOK DUBOIS 2 PODLASKIE 17 BIAŁYSTOK WYSOKI STOCZEK 54 PODLASKIE 18 LUBLIN DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28 LUBELSKIE 19 LUBLIN ŚLIWIŃSKIEGO 1 LUBELSKIE 20 LUBLIN ŻELAZOWEJ WOLI 1 LUBELSKIE 21 BUSKO ZDRÓJ PARTYZANTÓW 1 ŚWIĘTOKRZYSKIE 22 KIELCE BISKUPA MIECZYSŁAWA JAWORSKIEGO 28 ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 SUWAŁKI NONIEWICZA 46 PODLASKIE 24 TARNÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWY 40 MAŁOPOLSKIE 25 MIĘDZYRZEC PODLASKI WARSZAWSKA 1 LUBELSKIE 26 LUBLIN KUNICKIEGO 141 LUBELSKIE 27 KOZIENICE NOWY ŚWIAT 7 MAZOWIECKIE 28 SIEDLCE MŁYNARSKA 26 MAZOWIECKIE 29 BYDGOSZCZ WOJSKA POLSKIEGO 23 KUJAWSKO-POMORSKIE 30 BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 14 PODLASKIE 31 GRÓJEC PIŁSUDSKIEGO 2 MAZOWIECKIE 32 BIELSK PODLASKI MICKIEWICZA 47 PODLASKIE 33 RZESZÓW SŁOWACKIEGO 16 PODKARPACKIE 34 ŁOMŻA PIŁSUDSKIEGO 14 PODLASKIE 35 ZAMOŚĆ PIŁSUDSKIEGO 16 LUBELSKIE 36 POŁANIEC KOŚCIUSZKI 45 ŚWIĘTOKRZYSKIE 37 ŁÓDŹ ANDRZEJA STRUGA 8/10 ŁÓDZKIE 38 SIEDLCE WOJSKOWA 3 MAZOWIECKIE 39 PUŁAWY KOŁŁĄTAJA 18 LUBELSKIE 40 ŁÓDŹ DŁUGOSZA 34/36 ŁÓDZKIE 41 DOBRE MIASTO ZWYCIĘSTWA 10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 42 OLEŚNICA RYNEK 19 DOLNOŚLĄSKIE 43 LUBARTÓW LUBELSKA 56A LUBELSKIE 44 MŁAWA FRANCISZKA ŻWIRKI 6 MAZOWIECKIE 45 PARCZEW 11-GO LISTOPADA 13 LUBELSKIE 46 ŚWIDNIK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17 LUBELSKIE 47 CZĘSTOCHOWA ARMII KRAJOWEJ 60/62 ŚLĄSKIE 48 TOMASZÓW LUBELSKI TRAUGUTTA 1 LUBELSKIE 49 TARNOBRZEG MONIUSZKI 19 PODKARPACKIE 50 WYSZKÓW SOWIŃSKIEGO 64 MAZOWIECKIE 51 GRUDZIĄDZ SKARŻYŃSKIEGO 6 KUJAWSKO-POMORSKIE 52 JAROSŁAW ELEKTROWNIANA 4 PODKARPACKIE 53 PIONKI SIENKIEWICZA 53 MAZOWIECKIE 54 HRUBIESZÓW PIŁSUDSKIEGO 55 LUBELSKIE 55 GDYNIA CZEREMCHOWA 10 POMORSKIE 56 GDYNIA CHYLOŃSKA 89 POMORSKIE 9

10 57 WŁOCŁAWEK ŻYTNIA 66/68 KUJAWSKO-POMORSKIE 58 GRUDZIĄDZ ŚNIADECKICH 25 KUJAWSKO-POMORSKIE 59 PRZASNYSZ ORLIKA 18 MAZOWIECKIE 60 RYBNIK RACIBORSKA 16 ŚLĄSKIE 61 OLSZTYN WILCZYŃSKIEGO 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 62 SOSNOWIEC SIENKIEWICZA 2 ŚLĄSKIE 63 KOLNO KOLEJOWA 1A PODLASKIE 64 ŁOMŻA ALEJA LEGIONÓW 54 PODLASKIE 65 PUŁTUSK DASZYŃSKIEGO 11 MAZOWIECKIE 66 MAKÓW MAZOWIECKI 1-GO MAJA 12 MAZOWIECKIE 67 OSTROŁĘKA SIKORSKIEGO 39 MAZOWIECKIE 68 MAŁKINIA NURSKA 142A MAZOWIECKIE 69 OSTROŁĘKA INWALIDÓW WOJENNYCH 32/2 MAZOWIECKIE 70 RADZIEJÓW OBJEZDNA 31 KUJAWSKO-POMORSKIE 71 WŁOCŁAWEK KALISKA 87A KUJAWSKO-POMORSKIE 72 LUBLIN LIPOWA 13 LUBELSKIE 73 OSTRÓW MAZOWIECKA KOŚCIUSZKI 24 MAZOWIECKIE 74 STARACHOWICE ARMII KRAJOWEJ 3 ŚWIĘTOKRZYSKIE 75 SZCZECIN 26-GO KWIETNIA 2 ZACHODNIO-POMORSKIE 76 SZCZECIN GENERAŁA KUTRZEBY 8A ZACHODNIO-POMORSKIE 77 ŚWINOUJŚCIE GENERAŁA BEMA 2 ZACHODNIO-POMORSKIE 78 SZCZECIN TATRZAŃSKA 3 ZACHODNIO-POMORSKIE 79 ŚWINOUJŚCIE MATEJKI 34 ZACHODNIO-POMORSKIE 80 SZCZECIN 1-GO MAJA 1A ZACHODNIO-POMORSKIE 81 GORZÓW WRÓBLEWSKIEGO 30 LUBUSKIE 82 KOSZALIN JANA PAWŁA II 4 ZACHODNIO-POMORSKIE 83 SZCZECIN BANDURSKIEGO 90 ZACHODNIO-POMORSKIE 84 SZCZECIN NIEMCEWICZA 26 ZACHODNIO-POMORSKIE 85 WAŁCZ KILIŃSZCZAKÓW 43 ZACHODNIO-POMORSKIE 86 POZNAŃ OS. RUSA 58 WIELKOPOLSKIE 87 KOŁOBRZEG ZŁOTA 17 ZACHODNIO-POMORSKIE 88 SZCZECIN NIEPODLEGŁOŚCI 18/22 ZACHODNIO-POMORSKIE 89 KOLUSZKI KOŚCIUSZKI 2 ŁÓDZKIE 90 KĘTRZYN SIKORSKIEGO 34A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 91 BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 31 PODLASKIE 92 BIAŁYSTOK WIERZBOWA 1 PODLASKIE 93 CHEŁM WOLNOŚCI 3 LUBELSKIE 94 JĘDRZEJÓW CHROBREGO 8 ŚWIĘTOKRZYSKIE 95 NIDZICA TRAUGUTTA 18 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 96 RADOM AL. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO 17 MAZOWIECKIE 97 BIAŁYSTOK PADEREWSKIEGO 10 PODLASKIE 98 AUGUSTÓW KOPERNIKA 4 PODLASKIE 99 LUBLIN TARASOWA 1 LUBELSKIE 100 POLICE WYSZYŃSKIEGO 13 ZACHODNIO-POMORSKIE 101 ZŁOCIENIEC PIŁSUDSKIEGO 2 ZACHODNIO-POMORSKIE 102 ŁÓDŹ PLANTOWA 1 ŁÓDZKIE 103 OSTRÓDA STEFANA JARACZA 21 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 104 BIAŁYSTOK POZIOMA 2 PODLASKIE 105 OSTRÓDA STEFANA CZARNIECKIEGO 47 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 106 BIAŁYSTOK STROMA 26 PODLASKIE 107 BIAŁA PODLASKA BRZESKA 27 LUBELSKIE 108 TARNÓW NOWODĄBROWSKA 116 MAŁOPOLSKIE 109 DZIAŁDOWO MALEWSKIEJ 4 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 110 GDAŃSK PIOTRKOWSKA 25 POMORSKIE 111 STALOWA WOLA JANA PAWŁA II 18F PODKARPACKIE 112 OSTROŁĘKA SIENKIEWICZA 55 MAZOWIECKIE 113 KOLBUSZOWA RZESZOWSKA 6 PODKARPACKIE 114 KAZIMIERZA WIELKA PARTYZANTÓW 30 ŚWIĘTOKRZYSKIE 115 IŁAWA KOPERNIKA 10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 116 KWIDZYN KAMIENNA 13 POMORSKIE 10

11 117 SŁUPSK TUWIMA POMORSKIE 118 WARSZAWA REMBIELIŃSKA 20 MAZOWIECKIE 119 RADOMSKO KOMUNY PARYSKIEJ 4 ŁÓDZKIE 120 ŁĘCZNA JANA PAWŁA II 99 LUBELSKIE 121 BARTOSZYCE KĘTRZYŃSKA 18 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 122 BARTOSZYCE PADEREWSKIEGO 18A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 123 BARTOSZYCE PONIATOWSKIEGO 21 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 124 BARTOSZYCE SIKORSKIEGO 6 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 125 BARCZEWO WOJSKA POLSKIEGO 19 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 126 BRANIEWO MARYNARSKA 3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 127 KORSZE MICKIEWICZA 4A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 128 LIDZBARK TARGOWA 2A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 129 SZCZYTNO MONIUSZKI 22 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 130 WARKA PUŁAWSKA 4 MAZOWIECKIE 131 GDYNIA KORZENNA 17 POMORSKIE 132 ŁĘCZNA POLNA 1 LUBELSKIE 133 LUBIN TOPOLOWA 56 DOLNOŚLĄSKIE 134 KRAKÓW ŁUŻYCKA 55 MAŁOPOLSKIE 135 TORUŃ LELEWELA 33 KUJAWSKO-POMORSKIE 136 SANOK TRAUGUTTA 9 PODKARPACKIE 137 BOLESŁAWIEC CHROBREGO 35 DOLNOŚLĄSKIE 138 KRAKÓW NA KOZŁÓWCE 10 MAŁOPOLSKIE 139 SANDOMIERZ MICKIEWICZA 32 ŚWIĘTOKRZYSKIE 140 ŁOMŻA KSIĘŻNEJ ANNY 6 PODLASKIE 141 KNURÓW STASZICA 2 ŚLĄSKIE 142 LUBLIN HERBOWA 4 LUBELSKIE 143 LUBLIN NAŁĘCZOWSKA 30 LUBELSKIE 144 LUBLIN JUTRZENKI 5 LUBELSKIE 145 SOKÓŁKA GRODZIEŃSKA 9 PODLASKIE 146 WARSZAWA PIRENEJSKA 2A MAZOWIECKIE 147 OPOLE LUBELSKIE PRZEMYSŁOWA 1 LUBELSKIE 148 WARSZAWA PATRIOTÓW 43 MAZOWIECKIE 149 KRAŚNIK MICKIEWICZA 9B LUBELSKIE 150 SIEDLCE 11-GO LISTOPADA 43D MAZOWIECKIE 151 ŚWIDNICA KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 DOLNOŚLĄSKIE 152 RZESZÓW KRAKOWSKA 20 PODKARPACKIE 153 WOLBROM OLKUSKA 1 MAŁOPOLSKIE 154 ZŁOTORYJA KOŚCIUSZKI 3 DOLNOŚLĄSKIE 155 OLKUSZ KRASIŃSKIEGO 2A MAŁOPOLSKIE 156 WARSZAWA POWSTAŃCOW ŚLĄSKICH 45/CZŁUCHOWSKA MAZOWIECKIE 157 JASTRZĘBIE ZDRÓJ WARSZAWSKA 2 ŚLĄSKIE 158 PUŁAWY SŁOWACKIEGO 2 LUBELSKIE 159 SKARŻYSKO KAMIENNA KRASIŃSKIEGO 18 ŚWIĘTOKRZYSKIE 160 GDAŃSK BORKOWO KLASYCZNA 2 POMORSKIE 161 DĄBRÓWKA PLATANOWA 2 WIELKOPOLSKIE 162 SUWAŁKI DWERNICKIEGO 15 PODLASKIE 163 GARWOLIN KOŚCIUSZKI 49M MAZOWIECKIE 164 WOLSZTYN ŻEROMSKIEGO 30 WIELKOPOLSKIE 165 WĘGORZEWO ARMII KRAJOWEJ 4/TARGOWA WARMIŃSKO-MAZURSKIE 166 MIELEC ZYGMUNTOWSKA 4 PODKARPACKIE 167 BYDGOSZCZ GENERAŁA WŁADYSŁAWA BORTNOWSKIEGO 12 KUJAWSKO-POMORSKIE 168 CHEŁM PARTYZANTÓW 1A LUBELSKIE 169 LUBLIN WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 1 LUBELSKIE 170 WROCŁAW WAPIENNA 35 DOLNOŚLĄSKIE 171 BIŁGORAJ SIKORSKIEGO 5 LUBELSKIE 172 GDYNIA NOWOWICZLIŃSKA 115 POMORSKIE 173 SOKOŁÓW PODLASKI SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 MAZOWIECKIE 174 JELCZ-LASKOWICE OŁAWSKA 21 DOLNOŚLĄSKIE 175 NOWA DĘBA JASNA PODKARPACKIE 176 LUBLIN WYŻYNNA 41 LUBELSKIE 11

12 177 BIAŁYSTOK FABRYCZNA 22 PODLASKIE 178 GOWOROWO RYNEK 4 MAZOWIECKIE 179 OLSZTYN WITOSA/LASZKI 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 180 ELBLĄG GROTTGERA 53 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 181 PONIATOWA NAŁĘCZOWSKA LUBELSKIE 182 TORUŃ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 90 KUJAWSKO-POMORSKIE 183 SANOK FELIKSA GIELI 4 PODKARPACKIE 184 PRUSZCZ GDAŃSKI ADAMA MICKIEWICZA 1 POMORSKIE 185 SŁUPSK 11 LISTOPADA 4 POMORSKIE 186 WROCŁAW KIEŁCZOWSKA 70 DOLNOŚLĄSKIE 187 TCZEW POMORSKA 1 POMORSKIE 188 SZCZECIN-BEZRZECZE GÓRNA ZACHODNIO-POMORSKIE 189 BOGUCHWAŁA PRZEMYSŁOWA 1 PODKARPACKIE 190 LUBLIN ABRAMOWICKA 43 LUBELSKIE 191 LUBLIN NAŁKOWSKICH 230 LUBELSKIE 192 KRAKÓW KOMUNY PARYSKIEJ 1A MAŁOPOLSKIE 193 WROCŁAW KRZEMIENIECKA 125 DOLNOŚLĄSKIE 194 WARSZAWA PASŁĘCKA 8D MAZOWIECKIE 195 WŁOCŁAWEK POGODNA 2 KUJAWSKO-POMORSKIE 196 TYCHY WYSZYŃSKIEGO 40 ŚLĄSKIE 197 KATOWICE 3 MAJA 30 ŚLĄSKIE 198 DĄBROWICA DĄBROWICA 144 D LUBELSKIE 199 LUBLIN PANA BALCERA 6A LUBELSKIE 200 HORODNIANY HORODNIANY 8C PODLASKIE 201 OLSZTYN BAJKOWA 13 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 202 MOTYCZ KOZUBSZCZYZNA 67A LUBELSKIE 203 LUBLIN JANA SAMSONOWICZA 1 LUBELSKIE 204 LUBLIN POZYTYWISTÓW 1 LUBELSKIE 205 POZNAŃ CHROBREGO 101/15 WIELKOPOLSKIE 206 POZNAŃ GEN. MACZKA 14 WIELKOPOLSKIE 207 POZNAŃ LESZKA/BROWARNA WIELKOPOLSKIE 208 OPOLE CHABRÓW 52 OPOLSKIE 209 TYCHY GROTA ROWECKIEGO 53 ŚLĄSKIE 210 POZNAŃ TYSIĄCLECIA 30 WIELKOPOLSKIE 211 LEŻAJSK KOPERNIKA 5A PODKARPACKIE 212 TERESPOL WOJSKA POLSKIEGO 79 LUBELSKIE 213 SUWAŁKI MIKOŁAJA REJA 60 PODLASKIE 214 ŻYWIEC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 15 ŚLĄSKIE 215 TYCHY ARMII KRAJOWEJ 2 ŚLĄSKIE 216 LIBIĄŻ SŁOWACKIEGO 4 MAŁOPOLSKIE 217 BIAŁKA TATRZAŃSKA ŚRODKOWA 178 MAŁOPOLSKIE 218 PARCZEW ALEJA ZWYCIĘSTWA 9 LUBELSKIE 219 LUBLIN BUKIETOWA 2 LUBELSKIE 220 BYCHAWA PIŁSUDSKIEGO 18 LUBELSKIE 221 WĘGORZEWO AL. WOJSKA POLSKIEGO 1A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 222 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL. SIENNIEŃSKA 85 ŚWIĘTOKRZYSKIE 223 KRAKÓW OS. DYWIZJONU G MAŁOPOLSKIE 224 SWARZĘDZ KÓRNICKA 91 WIELKOPOLSKIE 225 OBORNIKI SZARYCH SZEREGÓW 4 WIELKOPOLSKIE 226 POZNAŃ LANGIEWICZA 23 WIELKOPOLSKIE 227 POZNAŃ DĘBINA 105 WIELKOPOLSKIE 228 WOŁCZYN RYNEK 1-5 OPOLSKIE 229 OPOLE WILSONA 56 OPOLSKIE 230 OPOLE HUBALA 10 OPOLSKIE 231 OPOLE CHABRÓW 117 OPOLSKIE 232 OPOLE STRZELECKA 44 OPOLSKIE 233 POZNAŃ OS.RZECZYPOSPOLITEJ WIELKOPOLSKIE 234 TYCHY ŚWIĘTEJ ANNY 7 ŚLĄSKIE 235 TYCHY DMOWSKIEGO 1 ŚLĄSKIE 12

13 236 TYCHY NIEPODLEGŁOŚCI 188 ŚLĄSKIE 237 TYCHY BATOREGO 23 ŚLĄSKIE 238 TYCHY DĘBOWA 12 ŚLĄSKIE 239 TYCHY ŻWAKOWSKA 15 ŚLĄSKIE 240 TYCHY ORZESZKOWEJ 2 ŚLĄSKIE 241 TYCHY ZELWEROWICZA 38 ŚLĄSKIE 242 TYCHY KORFANTEGO 1 ŚLĄSKIE 243 WARSZAWA NERUDY 1 MAZOWIECKIE 244 CHEŁM ZACHODNIA 19 LUBELSKIE 245 DZIERŻONIÓW OS. JASNE 20 DOLNOŚLĄSKIE 246 ŁÓDŹ GORKIEGO 63 ŁÓDZKIE 247 OSTRÓDA CHROBREGO 2 WARMIŃSKO-MZURSKIE 248 LUBLIN PROJEKTOWA 1 LUBELSKIE 249 BYTOM WROCŁAWSKA 32/34 ŚLĄSKIE 250 PISZ KLEMENTOWSKIEGO 15 WARMIŃSKO-MZURSKIE 251 WARSZAWA TWARDA 44 MAZOWIECKIE 252 SANOK ROBOTNICZA 15 PODKARPACKIE 253 SKIERNIEWICE SUCHARSKIEGO 12 ŁÓDZKIE 254 LUBIN ARMII KRAJOWEJ 30 LUBUSKIE 255 LUBLIN NADBYSTRZYCKA 25 LUBELSKIE 256 PUŁAWY CENTRALNA 11 LUBELSKIE 257 OSTRÓWEK XXX LECIA PRL 6b MAZOWIECKIE 258 JABŁOŃ 3-GO MAJA 2 LUBELSKIE 259 KOSZALIN WAŃKOWICZA 36 ZACHODNIO-POMORSKIE 260 GÓRA PUŁAWSKA PARKOWA 3 LUBELSKIE 13

14 Załącznik nr 2_lista produktów promocyjnych EAN opakow. jednost. Nazwa produktu NESCAFE 2in1 Tor (10x10g) NESCAFE 2in1 Torba (20x10g) NESCAFE 2in1 Display 10(28x10g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (10x18g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (20x18g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC display 18g NESCAFE 3in1 Strong Bag (10x18g) NESCAFE 3in1 Strong Bag (20x18g) NESCAFE 3in1 StrongDspl10(28x18g) NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR torba (10x17g) NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR display 17g NESCAFE Cappuccino Original (8x13g) NESCAFE Cappuccino Vanilla (8x13g) NESCAFE Latte Machiatto(8x15g) NESCAFÉ CLASSIC Paluszek 2g NESCAFÉ CLASSIC Saszetka 75g NESCAFÉ CLASSIC 50g NESCAFÉ CLASSIC 100g NESCAFÉ CLASSIC 200g NESCAFÉ CLASSIC paczka 300g NESCAFÉ CLASSIC Bez Kofeiny 100g NESCAFE SENSAZIONE Crema Paluszek 100x2g NESCAFÉ Sensazione Cremé saszetka 75g NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 100g NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 200g NESCAFÉ SENSAZIONE Cremé paczka 300g NESCAFÉ ESPIRO 200g NESCAFÉ GOLD paluszek 2g NESCAFÉ GOLD saszetka 75g NESCAFÉ ESPRESSO puszka 100g NESCAFE Barista Puszka 100g NESCAFÉ GOLD 100g NESCAFÉ GOLD Crema 200g NESCAFÉ GOLD INTENSE 200g NESCAFÉ GREEN BLEND 100g NESCAFÉ ESPRESSO paluszek (1,8gx25) NESCAFÉ GOLD 200g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16 kaps. 128g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Latte Macchiato 16 kaps. 194g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 120g 14

15 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cappuccino 16 kaps. 200g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Chococino 16 kaps. 270g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Grande 16 kap 128g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cafe Au Lait 16 kaps 160g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nesquik 16 kaps. 256g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macciato 16 kaps. 100,8g NESCAFE Intenso 12x200g NESCAFE Intenso 12x100g 15

Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu " STOKROTKA KWITNIE NAGRODAMI OD NESTLE!" L.P. MIASTO ULICA 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego

Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu  STOKROTKA KWITNIE NAGRODAMI OD NESTLE! L.P. MIASTO ULICA 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego Załącznik NR 1 do Regulaminu konkursu " STOKROTKA KWITNIE NAGRODAMI OD NESTLE!" L.P. MIASTO ULICA 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego 19 3 Bartoszyce Kętrzyńska 18 4 Bartoszyce Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Kod 1 Miasto Ulica Województwo

Kod 1 Miasto Ulica Województwo 1 2 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 4 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 8 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 7 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 5 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE 6 15 ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

52 Horodniany Horodniany 8C 53 Hrubieszów Prosta 1 54 Hrybieszów Piłsudskiego Iława Kopernika Jarosław Elektrowniana 4 57 Jastrzębie

52 Horodniany Horodniany 8C 53 Hrubieszów Prosta 1 54 Hrybieszów Piłsudskiego Iława Kopernika Jarosław Elektrowniana 4 57 Jastrzębie LP. MIASTO ADRES 1 Augustów Kopernika 4 2 Barczewo Wojska Polskiego 19 3 Bartoszyce Kętrzyńska 18 4 Bartoszyce Paderewskiego 18A 5 Bartoszyce Poniatowskiego 21 6 Bartoszyce Sikorskiego 6 7 Bezrzecze (Szczecin)

Bardziej szczegółowo

MPK Miasto Ulica Województwo

MPK Miasto Ulica Województwo 1 02-002 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 02-004 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 02-008 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 02-007 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 02-005 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Adres sklepu

Miejscowość Adres sklepu Miejscowość Adres sklepu AUGUSTÓW ul. Kopernika 4 Barczewo ul. Wojska Polskiego 19 A Bartoszyce ul. Kętrzyńska 18 Bartoszyce ul. Paderewskiego 18 Bartoszyce ul. Księcia Poniatowskiego 21 Bartoszyce ul.

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów z ofertą "Fajerwerki"

Lista sklepów z ofertą Fajerwerki Lista sklepów z ofertą "Fajerwerki" Miasto Ulica Augustów Kopernika 4 Barczewo Wojska Polskiego 19 Bartoszyce Kętrzyńska 18 Bartoszyce Paderewskiego 18A Bartoszyce Poniatowskiego 21 Bartoszyce Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Województwo

Miasto Ulica Województwo 1 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE 6 ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH 17/1 LUBELSKIE

Bardziej szczegółowo

L.p. Adres Województwo 1 OLEŚNICA, Rynek 19 DOLNOŚLĄSKIE 2 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 4 LUBIN,

L.p. Adres Województwo 1 OLEŚNICA, Rynek 19 DOLNOŚLĄSKIE 2 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 4 LUBIN, L.p. Adres Województwo 1 OLEŚNICA, Rynek 19 DOLNOŚLĄSKIE 2 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 4 LUBIN, Topolowa 56 DOLNOŚLĄSKIE 5 ŚWIDNICA, Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Zasmakuj w rodzinnej tradycji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię audioteksową Zasmakuj w rodzinnej tradycji zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (dalej Akcja ) tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Odczaruj jesień z Pulmoll

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Odczaruj jesień z Pulmoll 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Odczaruj jesień z Pulmoll 1.1. Podmiotem urządzającym konsumencką loterię promocyjną Odczaruj jesień z Pulmoll, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

L.p. Nr sklepu Adres

L.p. Nr sklepu Adres L.p. Nr sklepu Adres 1 02-004 24-100 Puławy, ul. Grota Roweckiego 2 2 02-005 22-500 Hrubieszów, ul. Prosta 1 3 02-006 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 4 02-007 22-200 Włodawa, ul. Korolowska 2 5 02-008

Bardziej szczegółowo

Adres sklepu Łęczna, ul. Wierzbowa Puławy, ul. Grota Roweckiego Hrubieszów, ul. Prosta Lublin, ul.

Adres sklepu Łęczna, ul. Wierzbowa Puławy, ul. Grota Roweckiego Hrubieszów, ul. Prosta Lublin, ul. L.p. Adres sklepu 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 2 24-100 Puławy, ul. Grota Roweckiego 2 3 22-500 Hrubieszów, ul. Prosta 1 4 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 5 22-200 Włodawa, ul. Korolowska 2 6

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Carrefour 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Ostro, Kolorowo, Zyliss. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Ostro, Kolorowo, Zyliss. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ostro, Kolorowo, Zyliss 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Ostro, Kolorowo, Zyliss (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji, zasady

Bardziej szczegółowo

Maków Mazowiecki, ul. 1-go Maja 12 MAZOWIECKIE Ostrołęka, ul. Sikorskiego 39 MAZOWIECKIE Małkinia, ul. Nurska 142A MAZOW

Maków Mazowiecki, ul. 1-go Maja 12 MAZOWIECKIE Ostrołęka, ul. Sikorskiego 39 MAZOWIECKIE Małkinia, ul. Nurska 142A MAZOW 1 21-017 Łęczna, ul. Wierzbowa 7 LUBELSKIE 2 24-100 Puławy, ul. Grota Roweckiego 2 LUBELSKIE 3 22-500 Hrubieszów, ul. Prosta 1 LUBELSKIE 4 20-114 Lublin, ul. Bazylianówka 58-60 LUBELSKIE 5 22-200 Włodawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA

LISTA SKLEPÓW STOKROTKA LISTA SKLEPÓW STOKROTKA L.P. MIASTO ULICA 1 Goworowo Rynek 4 2 Warszawa Pasłęcka 8d 3 Kraków ul. Komuny Paryskiej 1A 4 Wrocław ul. Krzemieniecka 125 5 Lublin Nałkowskich 230 6 Boguchwała ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

MPK Nazwa 1 Nazwa 2 Województwo

MPK Nazwa 1 Nazwa 2 Województwo 1 02-195 50-518 Wrocław, ul. Wapienna 35 WROCŁAW, Wapienna 35 DOLNOŚLĄSKIE 2 02-196 59-700 Bolesławiec, ul. Chrobrego 35 BOLESŁAWIEC, Chrobrego 35 DOLNOŚLĄSKIE 3 02-197 59-335 Lubin, ul. Topolowa 56 LUBIN,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI DELIKATESÓW ALMA, PROWADZONEJ POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ pod nazwą Dodaj gazu swoim pasjom

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ pod nazwą Dodaj gazu swoim pasjom R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ pod nazwą Dodaj gazu swoim pasjom 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej Loterii promocyjnej Dodaj gazu swoim pasjom zwanej dalej loterią promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Promocja z piłką plażową od Chiquity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą Promocja z piłką plażową od Chiquity [ Promocja ]. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ Od 75 lat w Waszych rękach

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ Od 75 lat w Waszych rękach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ Od 75 lat w Waszych rękach 1.1 Organizatorem konsumenckiej loterii promocyjnej Od 75 lat w Waszych rękach (zwanej dalej: loterią promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM w Stokrotce i odbierz gratis

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM w Stokrotce i odbierz gratis REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM w Stokrotce i odbierz gratis 1. Organizatorem promocji (zwanej dalej Promocją ) jest STOKROTKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Sklepach Topaz

REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Sklepach Topaz POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Sklepach Topaz Organizatorem konkursu Gra warta Smarta w Sklepach Topaz (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (dalej Akcja ) tj. zasady udziału w Akcji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Intermarche (dalej:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji konsumenckiej 21 DNI DLA PEŁNEJ OCHRONY JAMY USTNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą 21 DNI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ Wiosenna Loteria Wedel

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ Wiosenna Loteria Wedel 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ Wiosenna Loteria Wedel 1.1 Organizatorem konsumenckiej loterii promocyjnej Wiosenna Loteria Wedel (zwanej dalej: loterią promocyjną lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI DELIKATESÓW ALMA, PROWADZONEJ POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Oblo kupisz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej pt. PRO PLAN PUPPY (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej pt. PRO PLAN PUPPY (dalej: Regulamin) Regulamin sprzedaży premiowej pt. PRO PLAN PUPPY (dalej: Regulamin) 1 Organizatorem sprzedaży premiowej pt. PRO PLAN PUPPY (zwanej dalej: Promocją lub Sprzedażą Premiową) jest Albedo Marketing Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo

Regulamin loterii promocyjnej pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin loterii promocyjnej pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo 1.1 Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną pt. Mistrzynie domowych kuchni zyskują z Galeo

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Deski Winiary - znów do zdobycia (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej pt. Deski Winiary - znów do zdobycia (zwanej

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą 16 LAT SELGROS w POLSCE (dalej: Loteria ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. CZYSTA RADOŚĆ GRILLOWANIA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. CZYSTA RADOŚĆ GRILLOWANIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PT. CZYSTA RADOŚĆ GRILLOWANIA 1.1 Organizatorem loterii promocyjnej pt. Czysta Radość Grillowania (dalej: Loteria) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pt. Kamis Smaki 25-lecia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pt. Kamis Smaki 25-lecia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pt. Kamis Smaki 25-lecia 1.1 Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną pt. Kamis Smaki 25-lecia (dalej: Loteria) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria zakupowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy cz.2 gratis

REGULAMIN PROMOCJI Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy cz.2 gratis REGULAMIN PROMOCJI Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy cz.2 gratis 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kup 5 Lubisi 25-30g i odbierz Dziennik Odkrywcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej Chłodna kalkulacja dla kupujących

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii

Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii Regulamin Konkursu pod nazwą Dwa tygodnie w Bułgarii 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Dwa tygodnie w Bułgarii (Konkurs), jest Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD TYTUŁEM Usłysz MUUH i wygraj! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pt. Usłysz MUUH i wygraj (zwanej dalej: Loterią ) jest Riverwood Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo