R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce, zwaną dalej loterią audioteksową lub Loterią jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 8, kod pocztowy , wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator) Loteria stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Niniejszą loterią audioteksową objęte są wszystkie produkty (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi). znajdujące się w ofercie handlowej spółki Nestle Polska SA dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Stokrotka, których spis stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Loteria będzie trwała w dniach od 21 maja 2015 roku i do 31 sierpnia 2015 roku. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii będzie trwała w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku (dalej: okres sprzedaży promocyjnej ). Zgłoszenie udziału w Loterii będzie możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku Informacje na temat loterii AUDIOTEKSOWEJ udostępniane będą poprzez materiały promocyjne umieszczone w sklepach sieci Stokrotka. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w loterii AUDIOTEKSOWEJ jest dobrowolny Loteria audioteksowa przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia, będących konsumentami, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt oraz, które posiadają obywatelstwo polskie. (dalej zwana: Uczestnikiem) W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Nestle Polska SA i Albedo Marketing sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Uczestnicy zamieszkali pod tym samym adresem mogą wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego, nie więcej niż jedną nagrodę drugiego i nie więcej niż jedną nagrodę trzeciego stopnia. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia, jedną nagrodę drugiego stopnia oraz jedną nagrodę trzeciego stopnia W Loterii nie będą akceptowane dowody zakupu w postaci faktur VAT. 1

2 1.11. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 2.1. W loterii audioteksowej może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.7, która w trakcie trwania loterii audioteksowej spełni łącznie niżej wymienione warunki: a) zakupi przynajmniej raz w sklepie sieci Stokrotka (zgodnie z załącznikiem nr 1) jeden Produkt lub Produkty Promocyjne o wartości minimum 25,00 zł (kwota dotyczy wyłącznie Produktów Promocyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 2) w okresie od dnia 21 maja 2015 roku do dnia 03 czerwca 2015 roku do godziny 20:30:00 b) wyśle zgłoszenie udziału w loterii audioteksowej: w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 2.2 Regulaminu (koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora Uczestnika), w okresie od dnia 21 maja 2015 roku od godziny 00:00:05 do dnia 03 czerwca 2015 roku do godziny 20:59:59 (podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego, Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), c) zachowa oryginał paragonu fiskalnego, będący podstawą danego zgłoszenia, potwierdzający zakup jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2) w sklepie sieci Stokrotka (zgodnie z załącznikiem nr 1), przy czym nie wszystkie produkty promocyjne wymienione w załączniku nr 2 muszą stanowić bieżącą ofertę handlową we wszystkich sklepach sieci Stokrotka wymienionych w załączniku nr Prawidłowe zgłoszenie SMS zawiera w treści SMS-a słowo Nestle.stokrotka oraz po kropce numer paragonu kasowego potwierdzającego zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt 2.1. np. Nestle.stokrotka Numer paragonu wpisany w treści SMS-a, musi być podany w identycznym formacie, jak na paragonie fiskalnym dokumentującym zakup Produktów Promocyjnych Data zakupu na paragonie nie może być późniejsza niż data wysłania SMS ze zgłoszeniem Każdy paragon o którym mowa w punkcie 2.1 upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia: za pomocą SMS-a. Każdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w loterii audioteksowej. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punktach od 2.1 do 2.4. Możliwość wysłania jednego SMS-a przysługuje za zakup jedną transakcją przynajmniej jednego Produktu lub Produktów Promocyjnych o wartości minimum 25,00 zł W odpowiedzi na wysłane prawidłowe zgłoszenie SMS, odsyłany będzie na koszt Organizatora komunikat zwrotny. Komunikat zwrotny zostanie przesłany do Uczestnika nie później niż w 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem. Jeżeli w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik na swój koszt powinien zgłosić ten fakt do Organizatora (pod numer ), gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został odnotowany przez system teleinformatyczny. Na przesłane prawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Dziękujemy za zgłoszenie do Loterii. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności zachowania paragonu w celu weryfikacji Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Wysłane przez Ciebie zgłoszenie jest błędne. Prawidłowa treść SMS-a to: Nestle.stokrotka.nr paragonu, sprawdź regulamin i spróbuj 2

3 wysłać SMS-a ponownie. Dziękujemy. Komunikat zwrotny odsyłany będzie na koszt Organizatora każdorazowo automatycznie po zarejestrowaniu zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od momentu zarejestrowania odpowiedzi SMS w systemie Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w punkcie 2.1 nie będą brały udziału w Loterii Przesłanie zgłoszenia do loterii audioteksowej oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu W loterii audioteksowej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej, określonych m.in. w pkt niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii Zakazane jest generowanie tzw. sztucznego ruchu, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS odmiennych niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z loterii audioteksowej Uczestnika dokonującego takiego naruszenia Wylosowany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktów Promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS-owych zgodnie z pkt. 2.1 Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych dowodów zakupu odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie wykluczony z udziału w Loterii. 3. PULA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3.1. Nagrodami w loterii audioteksowej są: a) 1 nagroda pierwszego stopnia o łącznej wartości ,36 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych 36/100) składająca się z dwóch części: 3.1.a.1. Części pierwszej: samochód MINI ONE First XP11, kolor biały, 3 drzwiowy, silnik 1198 cm3, o wartości jednostkowej ,36 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 36/100) 3.1.a.2. Części drugiej: Nagrody pieniężnej w wysokości 6 821,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100) przeznaczonej na poczet podatku dochodowego. 3

4 b) 98 nagród drugiego stopnia o jednostkowej wartości 350,61 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 5/100) w postaci ekspresów do kawy Dolce Gusto MINI o łącznej wartości ,78 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100) c) 196 nagród trzeciego stopnia o jednostkowej wartości 49,99 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 99/100) w postaci kubków termicznych MINI o łącznej wartości 9 798,04 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 04/100) 3.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Zakup nagród i oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora Łączna wartość brutto puli nagród wynosi: ,18 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 18/100). 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 4.1. System działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesłane przez Uczestników za pośrednictwem SMS począwszy od dnia 21 maja 2015 roku od godz. 00:00:05 do dnia 03 czerwca 2015 roku do godz. 20:59:59. Praca komputerowego systemu będzie nadzorowana przez powołaną przez Organizatora wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii. Losowanie odbędzie się przy użyciu aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeń zapewniającej losowość wyników Laureatem loterii audioteksowej zostanie osoba (dalej: Laureat), wylosowana spośród tych, które nadesłały prawidłowe zgłoszenie, która spełni wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Losowanie Laureata nagrody pierwszego stopnia odbędzie się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, w dniu 04 czerwca 2015 roku o godzinie 12:00. W losowaniu nagrody biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em w okresie od dnia 21 maja 2015 roku od godz. 00:00:05 do dnia 03 czerwca 2015 roku do godz. 20:59:59. W losowaniu wylosowane zostanie 1 zgłoszenie podstawowe Losowania Laureatów nagrody drugiego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, codziennie w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku o następujących godzinach: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. W pierwszym losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 9:00 w dniu 21 maja 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 00:00:05 do godz. 08:59:59. W losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 11:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 09:00:00 do godz. 10:59:59. Kolejne losowania odbędą się wg. powyższego schematu. W kolejnym losowaniu o godz. 9:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz.21:00:00 do godz. 08:59:59. W każdym losowaniu wylosowane zostanie 1 zgłoszenie podstawowe. W sumie zostanie wylosowanych 98 zgłoszeń Losowania Laureatów nagrody trzeciego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, codziennie w dniach od 21 maja 2015 roku do 03 czerwca 2015 roku o następujących godzinach: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. W pierwszym losowaniu nagrody trzeciego stopnia o godzinie 9:00 w dniu 21 maja 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 00:00:05 do godz. 08:59:59. 4

5 W losowaniu nagrody trzeciego stopnia o godzinie 10:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz. 09:00:00 do godz. 09:59:59. Kolejne losowania odbędą się wg. powyższego schematu. W kolejnym losowaniu o godz. 9:00 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od godz.15:00:00 do godz. 08:59:59. W każdym losowaniu wylosowane zostaną 2 zgłoszenia podstawowe. W sumie zostanie wylosowanych 196 zgłoszeń Po zakończeniu każdego losowania nagrody wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu, sporządzi protokół z losowania nagrody, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy W przypadku, gdy zgłoszenie, które zostanie wylosowane przez system jako podstawowe nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to nagroda pozostaje własnością Organizatora Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia, telefonicznie na numer telefonu, wykorzystany przez Laureata do wzięcia udziału w Loterii Laureat zostanie poinformowany o sposobie realizacji nagrody telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych (do dnia 09 czerwca 2015 roku) od dnia wylosowania zwycięskiego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu komórkowego, adres za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany w tym samym dniu za pomocą SMS-a o następującej treści: Gratulujemy! Twoje zgłoszenie w loterii Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce zostało wylosowane. Skontaktuj się z Organizatorem w celu odebrania nagrody W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.8.) Laureat jest zobowiązany przesłać z dopiskiem na kopercie Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające: a) imię, nazwisko, adres zameldowania, oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt. 4.8 b) czytelną kserokopię dowodu tożsamości potwierdzającego dane osobowe (tj. imię, nazwisko i miejsce zameldowania), o których mowa w pkt. a. powyżej, c) oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt 2.1 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii, d) podpisane czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań i Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2, moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Formularzu w celu przeprowadzenia loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce, w szczególności 5

6 do wydania nagród oraz Zapoznałem się z Regulaminem loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce i wyrażam zgodę na jego warunki. ; Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w loterii audioteksowej i wydania nagrody Nieprzesłanie wszystkich elementów Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. Nieprzyznana zgodnie z punktem 4.2. nagroda pozostanie własnością Organizatora Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 24 lipca 2015 roku. Nagroda pierwszego stopnia zostanie wręczona w Salonie Bavaria przy ul. Czerniakowska 47, Warszawa. Laureat pokrywa koszt dojazdu do miejsca odbioru nagrody pierwszego stopnia. Nagrody drugiego i trzeciego stopnia zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą kurierską Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu: a. Biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego z operatorów na terenie RP) b. Prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Loterii. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora Wydanie nagrody w niniejszej Loterii poczytuje się za dokonane z chwilą, odebrania i poświadczenia jej odbioru przez Laureata lub jego przedstawicieli ustawowych w przypadku osób fizycznych, które nie posiadają pełnej zdolności prawnej Nagroda nieodebrana w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora Za rejestrację samochodu i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest Laureat Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii audioteksowej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwana Komisją, która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 21 maja 2015 roku najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego). 6

7 6.2. Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treść żądania, należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań z dopiskiem "Reklamacja Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce". Organizator zastrzega sobie iż reklamacje dostarczone po dniu 24 sierpnia 2015 roku nie będą rozpatrywane. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Organizator dopuszcza możliwość dostarczenia reklamacji osobiście do siedziby Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od do Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 31 sierpnia 2015 roku. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi Roszczenia związane z udziałem w loterii audioteksowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Laureat loterii audioteksowej wyraża zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce oraz w celu wydania i zrealizowania nagród w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa2, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody w Loterii. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na stronach i w terminie od dnia 21 maja 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o grach hazardowych. 7

8 8.3. Zasady przeprowadzania loterii audioteksowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronach oraz i przestrzegania jego postanowień Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w tym poszerzenia listy Produktów Promocyjnych o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu. Aktualna lista produktów będzie dostępna na stronie w trakcie trwania Loterii Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Stokrotce. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizator może wprowadzić po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta. 8

9 Załącznik nr 1_lista sklepów sieci Stokrotka Lp Miasto Ulica Województwo 1 ŁĘCZNA WIERZBOWA 7 LUBELSKIE 2 PUŁAWY GROTA ROWECKIEGO 2 LUBELSKIE 3 ŚWIDNIK RACŁAWICKA 9 LUBELSKIE 4 WŁODAWA KOROLOWSKA 2 LUBELSKIE 5 HRUBIESZÓW PROSTA 1 LUBELSKIE 6 ŁUKÓW UNITÓW PODLASKICH 17/1 LUBELSKIE 7 LUBLIN GODEBSKIEGO 1 LUBELSKIE 8 ŁUKÓW KLIMECKIEGO 4 LUBELSKIE 9 LUBLIN BAZYLIANÓWKA LUBELSKIE 10 RADOM ŻEROMSKIEGO 96 MAZOWIECKIE 11 BYTOM ŁUŻYCKA 12 ŚLĄSKIE 12 RYBNIK LOMPY 10 ŚLĄSKIE 13 DĄBROWA GÓRNICZA KASPRZAKA 44A ŚLĄSKIE 14 LUBLIN AMETYSTOWA 1 LUBELSKIE 15 GLIWICE KOPERNIKA 16 ŚLĄSKIE 16 BIAŁYSTOK DUBOIS 2 PODLASKIE 17 BIAŁYSTOK WYSOKI STOCZEK 54 PODLASKIE 18 LUBLIN DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 28 LUBELSKIE 19 LUBLIN ŚLIWIŃSKIEGO 1 LUBELSKIE 20 LUBLIN ŻELAZOWEJ WOLI 1 LUBELSKIE 21 BUSKO ZDRÓJ PARTYZANTÓW 1 ŚWIĘTOKRZYSKIE 22 KIELCE BISKUPA MIECZYSŁAWA JAWORSKIEGO 28 ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 SUWAŁKI NONIEWICZA 46 PODLASKIE 24 TARNÓW POWSTAŃCÓW WARSZAWY 40 MAŁOPOLSKIE 25 MIĘDZYRZEC PODLASKI WARSZAWSKA 1 LUBELSKIE 26 LUBLIN KUNICKIEGO 141 LUBELSKIE 27 KOZIENICE NOWY ŚWIAT 7 MAZOWIECKIE 28 SIEDLCE MŁYNARSKA 26 MAZOWIECKIE 29 BYDGOSZCZ WOJSKA POLSKIEGO 23 KUJAWSKO-POMORSKIE 30 BIAŁYSTOK RADZYMIŃSKA 14 PODLASKIE 31 GRÓJEC PIŁSUDSKIEGO 2 MAZOWIECKIE 32 BIELSK PODLASKI MICKIEWICZA 47 PODLASKIE 33 RZESZÓW SŁOWACKIEGO 16 PODKARPACKIE 34 ŁOMŻA PIŁSUDSKIEGO 14 PODLASKIE 35 ZAMOŚĆ PIŁSUDSKIEGO 16 LUBELSKIE 36 POŁANIEC KOŚCIUSZKI 45 ŚWIĘTOKRZYSKIE 37 ŁÓDŹ ANDRZEJA STRUGA 8/10 ŁÓDZKIE 38 SIEDLCE WOJSKOWA 3 MAZOWIECKIE 39 PUŁAWY KOŁŁĄTAJA 18 LUBELSKIE 40 ŁÓDŹ DŁUGOSZA 34/36 ŁÓDZKIE 41 DOBRE MIASTO ZWYCIĘSTWA 10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 42 OLEŚNICA RYNEK 19 DOLNOŚLĄSKIE 43 LUBARTÓW LUBELSKA 56A LUBELSKIE 44 MŁAWA FRANCISZKA ŻWIRKI 6 MAZOWIECKIE 45 PARCZEW 11-GO LISTOPADA 13 LUBELSKIE 46 ŚWIDNIK KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 17 LUBELSKIE 47 CZĘSTOCHOWA ARMII KRAJOWEJ 60/62 ŚLĄSKIE 48 TOMASZÓW LUBELSKI TRAUGUTTA 1 LUBELSKIE 49 TARNOBRZEG MONIUSZKI 19 PODKARPACKIE 50 WYSZKÓW SOWIŃSKIEGO 64 MAZOWIECKIE 51 GRUDZIĄDZ SKARŻYŃSKIEGO 6 KUJAWSKO-POMORSKIE 52 JAROSŁAW ELEKTROWNIANA 4 PODKARPACKIE 53 PIONKI SIENKIEWICZA 53 MAZOWIECKIE 54 HRUBIESZÓW PIŁSUDSKIEGO 55 LUBELSKIE 55 GDYNIA CZEREMCHOWA 10 POMORSKIE 56 GDYNIA CHYLOŃSKA 89 POMORSKIE 9

10 57 WŁOCŁAWEK ŻYTNIA 66/68 KUJAWSKO-POMORSKIE 58 GRUDZIĄDZ ŚNIADECKICH 25 KUJAWSKO-POMORSKIE 59 PRZASNYSZ ORLIKA 18 MAZOWIECKIE 60 RYBNIK RACIBORSKA 16 ŚLĄSKIE 61 OLSZTYN WILCZYŃSKIEGO 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 62 SOSNOWIEC SIENKIEWICZA 2 ŚLĄSKIE 63 KOLNO KOLEJOWA 1A PODLASKIE 64 ŁOMŻA ALEJA LEGIONÓW 54 PODLASKIE 65 PUŁTUSK DASZYŃSKIEGO 11 MAZOWIECKIE 66 MAKÓW MAZOWIECKI 1-GO MAJA 12 MAZOWIECKIE 67 OSTROŁĘKA SIKORSKIEGO 39 MAZOWIECKIE 68 MAŁKINIA NURSKA 142A MAZOWIECKIE 69 OSTROŁĘKA INWALIDÓW WOJENNYCH 32/2 MAZOWIECKIE 70 RADZIEJÓW OBJEZDNA 31 KUJAWSKO-POMORSKIE 71 WŁOCŁAWEK KALISKA 87A KUJAWSKO-POMORSKIE 72 LUBLIN LIPOWA 13 LUBELSKIE 73 OSTRÓW MAZOWIECKA KOŚCIUSZKI 24 MAZOWIECKIE 74 STARACHOWICE ARMII KRAJOWEJ 3 ŚWIĘTOKRZYSKIE 75 SZCZECIN 26-GO KWIETNIA 2 ZACHODNIO-POMORSKIE 76 SZCZECIN GENERAŁA KUTRZEBY 8A ZACHODNIO-POMORSKIE 77 ŚWINOUJŚCIE GENERAŁA BEMA 2 ZACHODNIO-POMORSKIE 78 SZCZECIN TATRZAŃSKA 3 ZACHODNIO-POMORSKIE 79 ŚWINOUJŚCIE MATEJKI 34 ZACHODNIO-POMORSKIE 80 SZCZECIN 1-GO MAJA 1A ZACHODNIO-POMORSKIE 81 GORZÓW WRÓBLEWSKIEGO 30 LUBUSKIE 82 KOSZALIN JANA PAWŁA II 4 ZACHODNIO-POMORSKIE 83 SZCZECIN BANDURSKIEGO 90 ZACHODNIO-POMORSKIE 84 SZCZECIN NIEMCEWICZA 26 ZACHODNIO-POMORSKIE 85 WAŁCZ KILIŃSZCZAKÓW 43 ZACHODNIO-POMORSKIE 86 POZNAŃ OS. RUSA 58 WIELKOPOLSKIE 87 KOŁOBRZEG ZŁOTA 17 ZACHODNIO-POMORSKIE 88 SZCZECIN NIEPODLEGŁOŚCI 18/22 ZACHODNIO-POMORSKIE 89 KOLUSZKI KOŚCIUSZKI 2 ŁÓDZKIE 90 KĘTRZYN SIKORSKIEGO 34A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 91 BIAŁYSTOK LESZCZYNOWA 31 PODLASKIE 92 BIAŁYSTOK WIERZBOWA 1 PODLASKIE 93 CHEŁM WOLNOŚCI 3 LUBELSKIE 94 JĘDRZEJÓW CHROBREGO 8 ŚWIĘTOKRZYSKIE 95 NIDZICA TRAUGUTTA 18 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 96 RADOM AL. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO 17 MAZOWIECKIE 97 BIAŁYSTOK PADEREWSKIEGO 10 PODLASKIE 98 AUGUSTÓW KOPERNIKA 4 PODLASKIE 99 LUBLIN TARASOWA 1 LUBELSKIE 100 POLICE WYSZYŃSKIEGO 13 ZACHODNIO-POMORSKIE 101 ZŁOCIENIEC PIŁSUDSKIEGO 2 ZACHODNIO-POMORSKIE 102 ŁÓDŹ PLANTOWA 1 ŁÓDZKIE 103 OSTRÓDA STEFANA JARACZA 21 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 104 BIAŁYSTOK POZIOMA 2 PODLASKIE 105 OSTRÓDA STEFANA CZARNIECKIEGO 47 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 106 BIAŁYSTOK STROMA 26 PODLASKIE 107 BIAŁA PODLASKA BRZESKA 27 LUBELSKIE 108 TARNÓW NOWODĄBROWSKA 116 MAŁOPOLSKIE 109 DZIAŁDOWO MALEWSKIEJ 4 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 110 GDAŃSK PIOTRKOWSKA 25 POMORSKIE 111 STALOWA WOLA JANA PAWŁA II 18F PODKARPACKIE 112 OSTROŁĘKA SIENKIEWICZA 55 MAZOWIECKIE 113 KOLBUSZOWA RZESZOWSKA 6 PODKARPACKIE 114 KAZIMIERZA WIELKA PARTYZANTÓW 30 ŚWIĘTOKRZYSKIE 115 IŁAWA KOPERNIKA 10 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 116 KWIDZYN KAMIENNA 13 POMORSKIE 10

11 117 SŁUPSK TUWIMA POMORSKIE 118 WARSZAWA REMBIELIŃSKA 20 MAZOWIECKIE 119 RADOMSKO KOMUNY PARYSKIEJ 4 ŁÓDZKIE 120 ŁĘCZNA JANA PAWŁA II 99 LUBELSKIE 121 BARTOSZYCE KĘTRZYŃSKA 18 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 122 BARTOSZYCE PADEREWSKIEGO 18A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 123 BARTOSZYCE PONIATOWSKIEGO 21 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 124 BARTOSZYCE SIKORSKIEGO 6 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 125 BARCZEWO WOJSKA POLSKIEGO 19 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 126 BRANIEWO MARYNARSKA 3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 127 KORSZE MICKIEWICZA 4A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 128 LIDZBARK TARGOWA 2A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 129 SZCZYTNO MONIUSZKI 22 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 130 WARKA PUŁAWSKA 4 MAZOWIECKIE 131 GDYNIA KORZENNA 17 POMORSKIE 132 ŁĘCZNA POLNA 1 LUBELSKIE 133 LUBIN TOPOLOWA 56 DOLNOŚLĄSKIE 134 KRAKÓW ŁUŻYCKA 55 MAŁOPOLSKIE 135 TORUŃ LELEWELA 33 KUJAWSKO-POMORSKIE 136 SANOK TRAUGUTTA 9 PODKARPACKIE 137 BOLESŁAWIEC CHROBREGO 35 DOLNOŚLĄSKIE 138 KRAKÓW NA KOZŁÓWCE 10 MAŁOPOLSKIE 139 SANDOMIERZ MICKIEWICZA 32 ŚWIĘTOKRZYSKIE 140 ŁOMŻA KSIĘŻNEJ ANNY 6 PODLASKIE 141 KNURÓW STASZICA 2 ŚLĄSKIE 142 LUBLIN HERBOWA 4 LUBELSKIE 143 LUBLIN NAŁĘCZOWSKA 30 LUBELSKIE 144 LUBLIN JUTRZENKI 5 LUBELSKIE 145 SOKÓŁKA GRODZIEŃSKA 9 PODLASKIE 146 WARSZAWA PIRENEJSKA 2A MAZOWIECKIE 147 OPOLE LUBELSKIE PRZEMYSŁOWA 1 LUBELSKIE 148 WARSZAWA PATRIOTÓW 43 MAZOWIECKIE 149 KRAŚNIK MICKIEWICZA 9B LUBELSKIE 150 SIEDLCE 11-GO LISTOPADA 43D MAZOWIECKIE 151 ŚWIDNICA KAZIMIERZA WIELKIEGO 1 DOLNOŚLĄSKIE 152 RZESZÓW KRAKOWSKA 20 PODKARPACKIE 153 WOLBROM OLKUSKA 1 MAŁOPOLSKIE 154 ZŁOTORYJA KOŚCIUSZKI 3 DOLNOŚLĄSKIE 155 OLKUSZ KRASIŃSKIEGO 2A MAŁOPOLSKIE 156 WARSZAWA POWSTAŃCOW ŚLĄSKICH 45/CZŁUCHOWSKA MAZOWIECKIE 157 JASTRZĘBIE ZDRÓJ WARSZAWSKA 2 ŚLĄSKIE 158 PUŁAWY SŁOWACKIEGO 2 LUBELSKIE 159 SKARŻYSKO KAMIENNA KRASIŃSKIEGO 18 ŚWIĘTOKRZYSKIE 160 GDAŃSK BORKOWO KLASYCZNA 2 POMORSKIE 161 DĄBRÓWKA PLATANOWA 2 WIELKOPOLSKIE 162 SUWAŁKI DWERNICKIEGO 15 PODLASKIE 163 GARWOLIN KOŚCIUSZKI 49M MAZOWIECKIE 164 WOLSZTYN ŻEROMSKIEGO 30 WIELKOPOLSKIE 165 WĘGORZEWO ARMII KRAJOWEJ 4/TARGOWA WARMIŃSKO-MAZURSKIE 166 MIELEC ZYGMUNTOWSKA 4 PODKARPACKIE 167 BYDGOSZCZ GENERAŁA WŁADYSŁAWA BORTNOWSKIEGO 12 KUJAWSKO-POMORSKIE 168 CHEŁM PARTYZANTÓW 1A LUBELSKIE 169 LUBLIN WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 1 LUBELSKIE 170 WROCŁAW WAPIENNA 35 DOLNOŚLĄSKIE 171 BIŁGORAJ SIKORSKIEGO 5 LUBELSKIE 172 GDYNIA NOWOWICZLIŃSKA 115 POMORSKIE 173 SOKOŁÓW PODLASKI SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 MAZOWIECKIE 174 JELCZ-LASKOWICE OŁAWSKA 21 DOLNOŚLĄSKIE 175 NOWA DĘBA JASNA PODKARPACKIE 176 LUBLIN WYŻYNNA 41 LUBELSKIE 11

12 177 BIAŁYSTOK FABRYCZNA 22 PODLASKIE 178 GOWOROWO RYNEK 4 MAZOWIECKIE 179 OLSZTYN WITOSA/LASZKI 11 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 180 ELBLĄG GROTTGERA 53 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 181 PONIATOWA NAŁĘCZOWSKA LUBELSKIE 182 TORUŃ WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 90 KUJAWSKO-POMORSKIE 183 SANOK FELIKSA GIELI 4 PODKARPACKIE 184 PRUSZCZ GDAŃSKI ADAMA MICKIEWICZA 1 POMORSKIE 185 SŁUPSK 11 LISTOPADA 4 POMORSKIE 186 WROCŁAW KIEŁCZOWSKA 70 DOLNOŚLĄSKIE 187 TCZEW POMORSKA 1 POMORSKIE 188 SZCZECIN-BEZRZECZE GÓRNA ZACHODNIO-POMORSKIE 189 BOGUCHWAŁA PRZEMYSŁOWA 1 PODKARPACKIE 190 LUBLIN ABRAMOWICKA 43 LUBELSKIE 191 LUBLIN NAŁKOWSKICH 230 LUBELSKIE 192 KRAKÓW KOMUNY PARYSKIEJ 1A MAŁOPOLSKIE 193 WROCŁAW KRZEMIENIECKA 125 DOLNOŚLĄSKIE 194 WARSZAWA PASŁĘCKA 8D MAZOWIECKIE 195 WŁOCŁAWEK POGODNA 2 KUJAWSKO-POMORSKIE 196 TYCHY WYSZYŃSKIEGO 40 ŚLĄSKIE 197 KATOWICE 3 MAJA 30 ŚLĄSKIE 198 DĄBROWICA DĄBROWICA 144 D LUBELSKIE 199 LUBLIN PANA BALCERA 6A LUBELSKIE 200 HORODNIANY HORODNIANY 8C PODLASKIE 201 OLSZTYN BAJKOWA 13 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 202 MOTYCZ KOZUBSZCZYZNA 67A LUBELSKIE 203 LUBLIN JANA SAMSONOWICZA 1 LUBELSKIE 204 LUBLIN POZYTYWISTÓW 1 LUBELSKIE 205 POZNAŃ CHROBREGO 101/15 WIELKOPOLSKIE 206 POZNAŃ GEN. MACZKA 14 WIELKOPOLSKIE 207 POZNAŃ LESZKA/BROWARNA WIELKOPOLSKIE 208 OPOLE CHABRÓW 52 OPOLSKIE 209 TYCHY GROTA ROWECKIEGO 53 ŚLĄSKIE 210 POZNAŃ TYSIĄCLECIA 30 WIELKOPOLSKIE 211 LEŻAJSK KOPERNIKA 5A PODKARPACKIE 212 TERESPOL WOJSKA POLSKIEGO 79 LUBELSKIE 213 SUWAŁKI MIKOŁAJA REJA 60 PODLASKIE 214 ŻYWIEC KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 15 ŚLĄSKIE 215 TYCHY ARMII KRAJOWEJ 2 ŚLĄSKIE 216 LIBIĄŻ SŁOWACKIEGO 4 MAŁOPOLSKIE 217 BIAŁKA TATRZAŃSKA ŚRODKOWA 178 MAŁOPOLSKIE 218 PARCZEW ALEJA ZWYCIĘSTWA 9 LUBELSKIE 219 LUBLIN BUKIETOWA 2 LUBELSKIE 220 BYCHAWA PIŁSUDSKIEGO 18 LUBELSKIE 221 WĘGORZEWO AL. WOJSKA POLSKIEGO 1A WARMIŃSKO-MAZURSKIE 222 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL. SIENNIEŃSKA 85 ŚWIĘTOKRZYSKIE 223 KRAKÓW OS. DYWIZJONU G MAŁOPOLSKIE 224 SWARZĘDZ KÓRNICKA 91 WIELKOPOLSKIE 225 OBORNIKI SZARYCH SZEREGÓW 4 WIELKOPOLSKIE 226 POZNAŃ LANGIEWICZA 23 WIELKOPOLSKIE 227 POZNAŃ DĘBINA 105 WIELKOPOLSKIE 228 WOŁCZYN RYNEK 1-5 OPOLSKIE 229 OPOLE WILSONA 56 OPOLSKIE 230 OPOLE HUBALA 10 OPOLSKIE 231 OPOLE CHABRÓW 117 OPOLSKIE 232 OPOLE STRZELECKA 44 OPOLSKIE 233 POZNAŃ OS.RZECZYPOSPOLITEJ WIELKOPOLSKIE 234 TYCHY ŚWIĘTEJ ANNY 7 ŚLĄSKIE 235 TYCHY DMOWSKIEGO 1 ŚLĄSKIE 12

13 236 TYCHY NIEPODLEGŁOŚCI 188 ŚLĄSKIE 237 TYCHY BATOREGO 23 ŚLĄSKIE 238 TYCHY DĘBOWA 12 ŚLĄSKIE 239 TYCHY ŻWAKOWSKA 15 ŚLĄSKIE 240 TYCHY ORZESZKOWEJ 2 ŚLĄSKIE 241 TYCHY ZELWEROWICZA 38 ŚLĄSKIE 242 TYCHY KORFANTEGO 1 ŚLĄSKIE 243 WARSZAWA NERUDY 1 MAZOWIECKIE 244 CHEŁM ZACHODNIA 19 LUBELSKIE 245 DZIERŻONIÓW OS. JASNE 20 DOLNOŚLĄSKIE 246 ŁÓDŹ GORKIEGO 63 ŁÓDZKIE 247 OSTRÓDA CHROBREGO 2 WARMIŃSKO-MZURSKIE 248 LUBLIN PROJEKTOWA 1 LUBELSKIE 249 BYTOM WROCŁAWSKA 32/34 ŚLĄSKIE 250 PISZ KLEMENTOWSKIEGO 15 WARMIŃSKO-MZURSKIE 251 WARSZAWA TWARDA 44 MAZOWIECKIE 252 SANOK ROBOTNICZA 15 PODKARPACKIE 253 SKIERNIEWICE SUCHARSKIEGO 12 ŁÓDZKIE 254 LUBIN ARMII KRAJOWEJ 30 LUBUSKIE 255 LUBLIN NADBYSTRZYCKA 25 LUBELSKIE 256 PUŁAWY CENTRALNA 11 LUBELSKIE 257 OSTRÓWEK XXX LECIA PRL 6b MAZOWIECKIE 258 JABŁOŃ 3-GO MAJA 2 LUBELSKIE 259 KOSZALIN WAŃKOWICZA 36 ZACHODNIO-POMORSKIE 260 GÓRA PUŁAWSKA PARKOWA 3 LUBELSKIE 13

14 Załącznik nr 2_lista produktów promocyjnych EAN opakow. jednost. Nazwa produktu NESCAFE 2in1 Tor (10x10g) NESCAFE 2in1 Torba (20x10g) NESCAFE 2in1 Display 10(28x10g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (10x18g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (20x18g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC display 18g NESCAFE 3in1 Strong Bag (10x18g) NESCAFE 3in1 Strong Bag (20x18g) NESCAFE 3in1 StrongDspl10(28x18g) NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR torba (10x17g) NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR display 17g NESCAFE Cappuccino Original (8x13g) NESCAFE Cappuccino Vanilla (8x13g) NESCAFE Latte Machiatto(8x15g) NESCAFÉ CLASSIC Paluszek 2g NESCAFÉ CLASSIC Saszetka 75g NESCAFÉ CLASSIC 50g NESCAFÉ CLASSIC 100g NESCAFÉ CLASSIC 200g NESCAFÉ CLASSIC paczka 300g NESCAFÉ CLASSIC Bez Kofeiny 100g NESCAFE SENSAZIONE Crema Paluszek 100x2g NESCAFÉ Sensazione Cremé saszetka 75g NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 100g NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 200g NESCAFÉ SENSAZIONE Cremé paczka 300g NESCAFÉ ESPIRO 200g NESCAFÉ GOLD paluszek 2g NESCAFÉ GOLD saszetka 75g NESCAFÉ ESPRESSO puszka 100g NESCAFE Barista Puszka 100g NESCAFÉ GOLD 100g NESCAFÉ GOLD Crema 200g NESCAFÉ GOLD INTENSE 200g NESCAFÉ GREEN BLEND 100g NESCAFÉ ESPRESSO paluszek (1,8gx25) NESCAFÉ GOLD 200g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16 kaps. 128g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Latte Macchiato 16 kaps. 194g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 120g 14

15 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cappuccino 16 kaps. 200g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Chococino 16 kaps. 270g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Grande 16 kap 128g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cafe Au Lait 16 kaps 160g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nesquik 16 kaps. 256g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macciato 16 kaps. 100,8g NESCAFE Intenso 12x200g NESCAFE Intenso 12x100g 15

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji prowadzonej pod nazwą Zgarnij STÓwkę na STOkrotkowe urodziny (dalej Akcja ) tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Philips LED. Wybór, który się opłaca! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji pt. Philips LED. Wybór, który się opłaca! (dalej: Promocja) jest Przedsiębiorstwo Handlowe "Alfa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo