R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Moc nagród od E. Wedel w Carrefour 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Moc nagród od E. Wedel w Carrefour ( zwanej dalej: loterią audioteksową lub Loterią) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 8, kod pocztowy , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator) Loteria stanowi loterię audioteksową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Niniejszą loterią audioteksową objęte są wszystkie produkty znajdujące się w ofercie handlowej spółki Lotte Wedel sp. z o.o. dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci Carrefour biorących udział w promocji ( lista sklepów biorących udział w promocji znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu) poza cukierkami sprzedawanymi na wagę tj. luzem (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi) Loteria będzie trwała w dniach od 9 września 2015 roku do 27 listopada 2015 roku (dzień zakończenia postępowania reklamacyjnego). Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii będzie trwała od 9 września 2015 roku do 29 września 2015 roku (dalej: okres sprzedaży promocyjnej). Zgłoszenie udziału w Loterii będzie możliwe, w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 9 września 2015 roku do 29 września 2015 roku Informacje na temat loterii audioteksowej udostępniane będą poprzez materiały promocyjne umieszczone w sklepach, na stronie internetowej sieci Carrefour na stronie oraz Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w loterii audioteksowej jest dobrowolny Loteria audioteksowa przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. 1.8 oraz zamieszkałe w Polsce (dalej zwane: Uczestnikami) W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Lotte Wedel sp. z o.o., Albedo Marketing sp. z o.o. i Carrefour Polska oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 1.9. Uczestnicy zamieszkali pod tym samym adresem mogą wygrać tylko jedną nagrodę w Loterii. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu może wygrać tylko jedną nagrodę w Loterii W Loterii, jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie paragony fiskalne. Nie będą akceptowane dowody zakupu w postaci faktur VAT Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 2.1. W loterii audioteksowej może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.7 z zastrzeżeniem pkt. 1.8., która spełni łącznie niżej wymienione warunki: a) w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. w okresie od 9 września 2015 roku od godziny 0:00:01 do 29 września 2015 roku, do godziny 23:59:59) dokona jednorazowego zakupu (tj. udokumentowanego jednym paragonem fiskalnym) w sklepie sieci Carrefour (wymienionym w załączniku nr 1) jednego Produktu lub Produktów Promocyjnych o wartości minimum 20,00 zł (kwota dotyczy wyłącznie Produktów Promocyjnych). b) wyśle zgłoszenie udziału w loterii audioteksowej: w formie SMS-a pod numer 4321 o treści zgodnej z punktem 2.2 Regulaminu (koszt SMS-a zgodnie z taryfą operatora Uczestnika), w okresie od dnia 9 września 2015 roku od godziny 0:00:01 do 29 września 2015 roku do godziny 23:59:59 (podmiot odpowiedzialny za serwer systemu teleinformatycznego- Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), c) zachowa oryginał paragonu fiskalnego, będący podstawą danego zgłoszenia, potwierdzający zakup jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt. a) powyżej Prawidłowe zgłoszenie SMS zawiera w treści SMS-a sformułowanie Wedel.Carrefour. oraz po kropce numer paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktu lub Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt np. Wedel.Carrefour.xxxxxxx Numer paragonu fiskalnego wpisany w treści SMS-a, musi być podany w identycznym formacie, jak na paragonie fiskalnym dokumentującym zakup Produktów Promocyjnych Data zakupu na paragonie fiskalnym nie może być późniejsza niż data wysłania SMS ze zgłoszeniem Każdy paragon fiskalny o którym mowa w punkcie 2.1 upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia: za pomocą SMS-a. Każdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w loterii audioteksowej. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punktach od 2.1 do W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie SMS, odsyłany będzie automatycznie na koszt Organizatora komunikat zwrotny. Komunikat zwrotny zostanie przesłany do Uczestnika nie później niż w 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem. Jeżeli w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłany komunikat, Uczestnik na swój koszt powinien zgłosić ten 2

3 fakt do Organizatora telefonicznie, dzwoniąc pod numer w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 17:00, gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy nie został odnotowany przez system teleinformatyczny. Na przesłane prawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Dziękujemy za zgłoszenie do Loterii. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj o konieczności zachowania paragonu fiskalnego w celu weryfikacji. Na przesłane nieprawidłowe zgłoszenie odsyłany będzie zwrotny SMS: Wysłane przez Ciebie zgłoszenie jest błędne. Prawidłowa treść SMS-a to: Wedel.Carrefour.xxxxxxx, sprawdź regulamin i spróbuj wysłać SMS-a ponownie. Dziękujemy Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w punkcie 2.1 nie będą brały udziału w Loterii Przesłanie zgłoszenia do loterii audioteksowej oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w pkt. 4.1 Regulaminu W loterii audioteksowej uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zostanie odebrane prawo do nagrody a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii Zakazane jest generowanie tzw. sztucznego ruchu, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS odmiennych niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z loterii audioteksowej Uczestnika dokonującego takiego naruszenia Wylosowany Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktów Promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS-owych zgodnie z pkt. 2.1 Uczestnik, który nie prześle w wyznaczonym terminie oryginalnych dowodów zakupu odpowiadających ilości zgłoszeń SMS zostanie wykluczony z udziału w Loterii. 3

4 3. PULA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 3.1. Nagrodami w loterii audioteksowej są: a) 2 nagrody pierwszego stopnia o łącznej wartości ,98 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy 00/100). Na jedną nagrodę pierwszego stopnia składają się dwie części: i. samochód marki Toyota Aygo; silnik 1.0_VVT-i 70; wersja x-play; 3 drzwiowy o wartości jednostkowej ,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sto siedem złotych 00/100); ii. dodatkowa nagroda pieniężnej w wysokości 4.122,99 zł (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy 00/100) przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych. b) 21 nagród drugiego stopnia o łącznej wartości ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Na jedną nagrodę drugiego stopnia składają się dwie części: i. voucher do biura podróży Blue Sky Travel o jednostkowej wartości 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy i pół tysiąca złotych 00/100); ii. dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 389,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego Zakup nagród i oraz ich wydanie leży po stronie Organizatora Łączna wartość brutto puli nagród wynosi: ,98 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące, sto dwadzieścia osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy 00/100) Laureat może zrealizować Nagrodę II stopnia w terminie do dnia r. W razie nieskorzystania z usług turystycznych Blue Sky Travel przez Zwycięzcę, jak również skorzystania z usług Blue Sky Travel o wartości niższej niż wartość Vouchera, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości Vouchera lub różnicy pomiędzy wartością Vouchera a wartością zrealizowanych usług Blue Sky Travel Szczegółowe zasady realizacji Nagrody II stopnia może określać regulamin Blue Sky Travel i wszelkie inne zasady realizacji usług przez Blue Sky Travel, z którymi Zwycięzca powinien zapoznać się przed realizacją Nagrody. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 4.1. System działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesłane przez Uczestników za pośrednictwem SMS począwszy od dnia 09 września 2015 roku od godz. 0:00:01 do dnia 29 września 2015 roku do godz. 23:59:59. Praca komputerowego systemu będzie nadzorowana przez powołaną przez Organizatora 4

5 wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii. Losowanie odbędzie się przy użyciu aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeń zapewniającej losowość wyników Losowania przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych Zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, o którym mowa w 7 ust. 1 Regulaminu jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U r., poz. 612) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy Laureatem loterii audioteksowej zostanie osoba (dalej: Laureat), wylosowana spośród tych, które nadesłały prawidłowe zgłoszenie, która spełni wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Losowania dwóch Laureatów nagrody pierwszego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, odpowiednio w dniach 18 września 2015 oraz 30 września 2015 roku o godzinie 13:00. W każdym losowaniu wylosowane zostanie 1 zgłoszenie. W pierwszym losowaniu nagrody pierwszego stopnia o godzinie 13:00 w dniu 18 września 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od 9 września 2015 r. godz. 00:00:01 do 18 września 2015 r. godz. 12:30:30. W drugim losowaniu nagrody pierwszego stopnia o godzinie 13:00 w dniu 30 września 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od 18 września 2015 r. godz. 12:30:31 do 29 września 2015 r. godz. 23:59: Losowania Laureatów nagrody drugiego stopnia odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, codziennie w dniach od 10 września 2015 roku do 30 września 2015 roku o godzinie 12:00. W pierwszym losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 12:00 w dniu 10 września 2015 biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od 9 września 2015 r. godz. 00:00:01 do 10 września 2015 r. godz. 11:59:59. W drugim losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 12:00 w dniu 11 września 2015 r. biorą udział wszystkie prawidłowej zgłoszenia w Loterii nadesłane SMS-em od 10 września 2015 r. godz. 12:00:00 do 11 września 2015 r. godz. 11:59:59. Kolejne losowania odbędą się wg. powyższego schematu. W sumie zostanie wylosowanych 21 zgłoszeń. W ostatnim losowaniu nagrody drugiego stopnia o godzinie 12:00 30 września 2015 r, biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w loterii nadesłane SMS-em w dniu 29 września 2015 r. od godz. 12:00:00 do godz. 23:59: Po zakończeniu każdego losowania nagród wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu, sporządzi protokół z losowania nagród. 5

6 4.7. W przypadku, gdy zgłoszenie, które zostanie wylosowane przez system nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to nagroda pozostaje własnością Organizatora Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia, telefonicznie na numer telefonu, wykorzystany przez Laureata do wzięcia udziału w Loterii Laureat zostanie poinformowany o sposobie realizacji nagrody telefonicznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia wylosowania zwycięskiego zgłoszenia przez system. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer telefonu komórkowego za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany (na koszt Organizatora) w tym samym dniu za pomocą SMS-a o następującej treści: Twoje zgłoszenie w loterii Moc nagród od E. Wedel w Carrefour zostało wylosowane. Skontaktuj się z Organizatorem pod nr W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.8.) Laureat jest zobowiązany przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Moc nagród od E. Wedel w Carrefour na adres Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające: a) imię, nazwisko, adres zameldowania, oraz numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia w Loterii dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt. 4.6 b) czytelną kserokopię dowodu tożsamości potwierdzającego wiek Laureata c) oryginalny paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu jedną transakcją Produktu lub Produktów Promocyjnych, o którym mowa w pkt. 2.1 Regulaminu, którego numer będzie zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu udziału w Loterii, d) podpisane czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Zapoznałem się z Regulaminem loterii audioteksowej Moc nagród od E. Wedel w Carrefour i wyrażam zgodę na jego warunki Podanie danych osobowych w Dokumentach jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w loterii audioteksowej i wydania nagrody Nieprzesłanie wszystkich elementów Dokumentów w sposób i terminie określonym w Regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. Nieprzyznana nagroda pozostanie własnością Organizatora. 6

7 4.12. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 29 października 2015 roku. Nagrody rzeczowe w postaci samochodów zostaną wręczone Laureatom w Salonie Toyota Chodzeń przy ul. Czerniakowskiej 102 w Warszawie. Laureat pokrywa koszt dojazdu do miejsca odbioru nagrody. Dokładny termin wręczenia nagrody zostanie ustalony indywidualnie z Laureatem. Nagrody w postaci voucherów wycieczkowych zostaną przesłane Laureatom w formie przesyłki kurierskiej Dodatkowa nagroda pieniężna wchodząca w skład nagrody w Loterii nie będzie podlegała wydaniu Laureatowi, ale zostanie potrącona przez Organizatora w myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od wygranej w Loterii, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagrody Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Loterii Uczestnikom, którym wykazano, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowienia niniejszego Regulaminu, tj.: a. Biorą udział w Loterii z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwany przez żadnego z operatorów na terenie RP) b. Prowadzą działania, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego pozostają własnością Organizatora Wydanie nagrody w niniejszej Loterii poczytuje się za dokonane z chwilą odebrania i poświadczenia jej odbioru przez Laureata lub jego przedstawicieli ustawowych w przypadku osób fizycznych, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych Nagroda nieodebrana w terminie z przyczyn leżących po stronie Laureata pozostaje własnością Organizatora Za rejestrację samochodu i zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest Laureat Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii audioteksowej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwana Komisją, która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora, w tym osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 7

8 6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 09 września 2015 roku najpóźniej do dnia 14 listopada 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego) Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania, należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań z dopiskiem "Reklamacja Moc nagród od E. Wedel w Carrefour" (dopisek nie jest obowiązkowy). Organizator zastrzega sobie, iż reklamacje dostarczone po dniu 14 listopada 2015 roku nie będą rozpatrywane. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Organizator dopuszcza również możliwość dostarczenia reklamacji w ww. terminie osobiście do siedziby Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz doręczenie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 27 listopada 2015 roku Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi Roszczenia związane z udziałem w loterii audioteksowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie Loterii jest Lotte Wedel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego28/30, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody w Loterii. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań. Niniejszy Regulamin jest również dostępny na stronach i w terminie od dnia 9 września 2015 roku do dnia 27 listopada 2015 roku. 8

9 8.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o grach hazardowych Zasady przeprowadzania loterii audioteksowej określa wyłącznie niniejszy Regulamin Uczestnik loterii audioteksowej Moc nagród od E. Wedel w Carrefour ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii dostępnym na stronach oraz i przestrzegania jego postanowień Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w tym poszerzenia listy Produktów Promocyjnych o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu. Aktualna lista produktów będzie dostępna na stronie oraz w trakcie trwania Loterii Moc nagród od E. Wedel w Carrefour. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizator może wprowadzić po uprzednim zatwierdzeniu zmian przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta. 9

10 Załącznik nr 1_lista sklepów sieci Carrefour: Miasto Kod pocztowy Adres Łódź Kolumny 6/36 Kraków Zakopiańska 62 Warszawa Głębocka 15 Warszawa Jerozolimskie 148 Wrocław Gen. Hallera 52 Katowice Roździeńskiego 200 Warszawa Powstańców Śląskich 126 Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Gdańsk Schuberta 102 A Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141 Sosnowiec Staszica 8B Warszawa Jana Pawła II 82 Zielona Góra Dąbrówki 5 Legnica Piłsudskiego 84 Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Elbląg Dąbka 152 Kraków Witosa 7 Łódź Szparagowa 7 Łódź Przybyszewskiego 176/178 Poznań Solidarności 47 Szczecin Mieszka I 73 Kalisz Poznańska Chorzów Parkowa 20 Zamość Lwowska 56 Zgorzelec Jeleniogórska 42 Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Olsztyn Krasickiego 1 b Rybnik Gliwicka 45 Grudziądz Konarskiego 45 Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Jaworzno Wojska Polskiego 2D Puławy Goscińczyk 2 Radomsko Piastowska 28 10

11 Inowrocław Wojska Polskiego 10 Pabianice Popławska 4/20 Łódź Bandurskiego 49 Gliwice Lipowa 1 Dębica Ks. Nosala 2 Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Starogard Gdański Niepodległości 2a Chojnice Bayeux 1 Gniezno Pałucka 2 Konin Paderewskiego 8 Bełchatów Kolejowa 4 Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 Olkusz Rabsztyńska 2 Tczew Braci Grimm 4 Kwidzyn Maja 26 Kutno Oporowska 6A Sochaczew Warszawska 119 Bolesławiec go Marca 1 Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Poznań Górecka 30 Warszawa Wołoska 12 Kraków Pawia 5 Gdańsk Grunwaldzka 141 Białystok Wrocławska 20 Lublin Witosa 6 Szczecin Wiosenna 32 Kraków Pokoju 44 Białystok Wysockiego 67 Wrocław Graniczna 2A Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Chełm Lwowska 81 Mława Targowa 13 Kłodzko Noworudzka 2 Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Nowy Sącz Węgierska 170 Oświęcim Powstańców Śląskich 1 Gdańsk Przywidzka 6 Opole Dębowa 1 Piła Lutego 26 Świdnik Lotników Polskich 38 Starachowice Krzosa 6 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Sieradz Jana Pawła II 63a 11

12 Płock Przemysłowa 1 Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 Szczytno Wielbarska 1 Ostróda Jana Pawła II 9/4 Ruda Śląska go Maja 310 Kozienice Warszawska 34 Przemyśl Listopada 4 Nowa Sól Staszica 10 Gniezno Sobieskiego 17 Krosno Krakowska 187 Ciechanów Armii Krajowej 24 Siedlce Monte Cassino 77 Warszawa Światowida 18 Warszawa Złota 59 Starachowice Krzosa 6 Płock Przemysłowa 1 Warszawa Powsińska 31 Ciechanów Armii Krajowej 24 Wrocław Plac Dominikański 3 Lipienice Podmiejska 2a Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Świdnik Lotników Polskich 38 Szczytno Wielbarska 1 Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 Zduńska Wola Żeromskiego 20/24 Kozienice Warszawska 34 Ruda Śląska go Maja 310 Siedlce Monte Cassino 77 Katowice Przemysłowa 3 Ostróda Jana Pawła II 9/4 Leszno Jana Pawła II 16 Przemyśl Listopada 4 Otwock Matejki 3 Rzeszów Obrońców Poczty Gdańskiej 14 Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 Nowa Sól Staszica 10 Kraków Łokietka 5 Lublin Andersa 9 Piekary Śląskie Śląska 1 A Wieluń Stycznia 41 Opole Niemodlińska 21 Tarnów Romanowicza 59 12

13 Tarnów Monte Cassino 3a Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego 4 Kraśnik Słowackiego 72 Sieradz Wojska Polskiego 2 Poznań Osiedle Kosmonautów 104 Żyrardów Maja 43 Stalowa Wola Jana Pawła II 44 Toruń Ślaskiego 7 Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego 23 Rzeszów Rejtana 33 Pisz Warszawska 48 Swarzędz Graniczna 61 Pszczyna Bielska 24 Warszawa Klaudyny 26 Koło Sienkiewicza 30c Łódź Grabieniec 28 Wrocław Bardzka 3 Gostyń Energetyka 1 D Zabrze Janika 11 Sanok Traugutta 78/1 Starachowice Prądzyńskiego 1 Pawłowice Ludowego Wojska Polskiego 22 Zabrze Gen. De Gaulle'a 75 Gdańsk Rogalińska 1 Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a Kęty Jana III Sobieskiego 19 Kościerzyna Miodowa 15 Siemianowice Śląskie Jagiełły 4 Sandomierz Błonie 2 Warszawa Rembielińska 7 Pyskowice Armii Krajowej 25/27 Grodzisk Mazowiecki Królewska 86 Koszalin Krakusa i Wandy 34 Pruszków Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 1 Tarnów ul. Krakowska 149 Czechowice Plac Targowy 292 Opoczno Słowackiego 2 Płońsk Północna 1A Ustroń Brody 6 Włocławek Pogodna 10 Legionowo Piłsudskiego 43a Łódź Zarzewska 51 Warszawa Marszałkowska 104/122 Rybnik Broniewskiego 23 Bytom Reptowska 37 13

14 Żywiec Żeromskiego Warszawa Modzelewskiego 42/44 Warszawa Conrada 11 Łódź Codzienna 1 Myślenice Słowackiego 42 Hrubieszów Kolejowa 8 Skierniewice Szarych Szeregów 4 Warszawa Sierpińskiego 1 Gdańsk Cygańska Góra 3F Radom Gagarina 9 Gdańsk Rakoczego 17 Warszawa Belgradzka 6 Myszków Pułaskiego 9 Zabrze Chopina 28 Lędziny Lędzinska 1 Łomianki Baczyńskiego 30 Zakopane Orkana 1 Brzesko Królowej Jadwigi 3 Bogatynia Kossaka 25D Kraśnik Urzędowska 44A Warszawa Wojciechowskiego 18 Warszawa Abrahama 14 Katowice Św. Wojciecha 3 Warszawa Przymierza 6 Warszawa Solec 32/34 Warszawa Góralska 7 Jasło Kazimierza Wielkiego 14 Bydgoszcz Wyzwolenia 66 Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa 2 Ciechanów Ściegiennego 10/1 Dąbrowa Górnicza Majakowskiego 24 Wrocław ul. Grunwaldzka 67 Łódź Rydla 31 Warszawa Rondo ONZ 1 Krosno Lewakowskiego 5 Jaworzno Grunwaldzka 237 Gdańsk Kołobrzeska 54 Koziegłowy k/poznania Poznańska 15 Strzelin Piłsudskiego 26 Wadowice J. Putka 2 Lubliniec Karola Miarki 11A Łask Jana Pawła II 7 Rabka Zakopianska 6A Będzin Zwycięstwa 12 14

15 Poznań Nowogrodzka 13/15 Kraków Juliusza Lea 53 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Żyrardów De Girarda 10A Sosnowiec Główna 22 Kraków Bobrzyńskiego 37 Łódź Rydza Śmigłego 32A Kowary Staszica 20 Krosno Czajkowskiego 98 Łódź Legionów 16 Jędrzejów go Listopada 21 Zabrze Jordana 86 Jasło Baczyńskiego 20 Nowy Sącz Armii Krajowej 13 Warszawa Puławska 39 Pruszków Powstańców 44 Zabrze Pośpiecha 22 Sopot Kościuszki 26 Janów Lubelski Wiejska 14 Warszawa Czerska 18 Piechowice Żymierskiego 52 15

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo