PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW"

Transkrypt

1 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-11/12/MO/AK wersja niezawierająca tajemnicy przedsiębiorstwa oznaczono (xxx) Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA Nr DDK 5/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, działania Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, polegające na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) promujących loterię audioteksową pod nazwą Loteria Orange (edycja przeprowadzona w dniach od 1 stycznia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r.) do konsumentów będących użytkownikami numerów telefonicznych (MSISDN) w sieci Orange, którzy uprzednio nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie, co stanowi naruszenie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie ich stosowania z dniem 3 kwietnia 2011 r. II. Na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania przez Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegających na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) promujących loterię audioteksową pod nazwą Loteria Orange (edycja przeprowadzona w dniach od 1 stycznia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r.) do konsumentów będących użytkownikami numerów telefonicznych (MSISDN) w sieci Orange, którzy uprzednio nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie, co mogło stanowić naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umarza postępowanie w części opisanej powyżej.

2 III. Na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 80 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz na podstawie art i art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanawia się obciążyć Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kosztami przeprowadzonego postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zobowiązać ww. przedsiębiorcę do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 22,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Uzasadnienie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes Urzędu ) przeprowadził postępowanie wyjaśniające (sygn. akt DDK-405-7/11/EK) w sprawie wstępnego ustalenia, czy przedsiębiorcy Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Internetq Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dopuścili się naruszenia przepisów uzasadniającego wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub naruszenia chronionych prawem interesów konsumentów uzasadniającego podjęcie działań określonych w odrębnych ustawach, w związku z prowadzoną loterią audioteksową Loteria Orange. W dniu 31 grudnia 2012 r., na podstawie art. 49 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania przez Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) promujących loterię audioteksową pod nazwą Loteria Orange (edycja przeprowadzona w dniach od 1 stycznia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r.) do konsumentów będących użytkownikami numerów telefonicznych (MSISDN) w sieci Orange (operator sieci telefonii komórkowej Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), którzy uprzednio nie wyrazili zgody na ich otrzymywanie, co może stanowić naruszenie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.), art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) oraz godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 r. Prezes Urzędu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaliczył w poczet dowodów następujące dokumenty zgromadzone w trakcie postępowania wyjaśniającego (sygn. akt DDK-405-7/11/EK): 1. Postanowienie oraz zawiadomienia z 17 lutego 2011 r. o wszczęciu postępowania wyjaśniającego (sygn. akt DDK-405-7/11/EK) 2. Pismo Internetq Poland sp. z o.o. z dnia 9 marca 2011 r. 2

3 3. Pismo PTK Centertel sp. z o.o. z 10 marca 2011 r. 4. Pismo PTK Centertel sp. z o.o. z 17 marca 2011 r. 5. Postanowienie z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie postanowienia z 17 lutego 2011 r. 6. Zawiadomienia z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie postanowienia z 17 lutego 2011 r. 7. Pismo Internetq Poland sp. z o.o. z dnia 15 kwietnia 2011 r. 8. Pismo Prezesa Urzędu z dnia 21 kwietnia 2011 r. 9. Pismo Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 29 kwietnia 2011 r. 10. Pismo Prezesa Urzędu do Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 7 września 2011 r. 11. Pismo Prezesa Urzędu do PTK Centertel sp. z o.o. z dnia 7 września 2011 r. 12. Pismo PTK Centertel sp. z o.o. z 9 września 2011 r. 13. Pismo Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 15 września 2011 r. 14. Pismo Prezesa Urzędu do Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 6 października 2011 r. 15. Pismo Prezesa Urzędu do PTK Centertel sp. z o.o. z dnia 6 października 2011 r. 16. Pismo PTK Centertel sp. z o.o. z 17 października 2011 r. 17. Pismo Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 17 października 2011 r. 18. Pismo Prezesa Urzędu do Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 28 października 2011 r. 19. Pismo Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 31 października 2011 r. 20. Pismo Mobile Dialogue sp. z o.o. z dnia 1 listopada 2011 r. 21. Postanowienie z 21 listopada 2011 r. o zamknięciu postępowania wyjaśniającego W toku postępowania administracyjnego Mobile Dialogue sp. z o.o. przekazała żądane przez Prezesa Urzędu informacje i dokumenty, w tym sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., opinię biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz CIT-8 Mobile Dialogue sp. z o.o. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Prezes Urzędu ustalił, co następuje Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: MD, Spółka ) świadczy m.in. działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. W dniach od 1 stycznia 2011 r. do 1 czerwca 2011 r. przeprowadzona została loteria audioteksowa o nazwie Loteria Orange, dalej: Loteria, zorganizowana przez Polską Telefonię Komórkową Centertel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: PTK ). W ramach ww. loterii, na zlecenie PTK, Spółka wysyłała do konsumentów będących użytkownikami numerów telefonicznych (MSISDN) w sieci Orange krótkie wiadomości tekstowe (SMS) dotyczące udziału w Loterii. Baza numerów została przekazana MD przez PTK. Zgodnie z 3

4 pkt Umowy o świadczenie usług związanych z obsługą platformy technologicznej na potrzeby Akcji promocyjnej dla klientów PTK Centertel z dnia 3 grudnia 2010 r., (xxx). Załącznik nr 5 do ww. Umowy zawiera zakres oraz harmonogram komunikacji SMS wysyłanej do osób wpisanych do bazy MSISDN. Zgodnie z harmonogramem, wysyłka wiadomości SMS miała obejmować: (xxx). Treści wiadomości SMS określał załącznik do Regulaminu Loterii Orange. Poniżej wskazano przykładowe: Apelujemy: Czekamy na sms od CIEBIE! Wiesz dlaczego? Bo TY mozesz wygrac ten samochod-nowego AUDI A1 lub AUDI A5! Wyślij GRA na Zostalo 30 min! (4,92zl) Gratulacje! Zdobywasz 500 losow za zaproszenie osoby z numerem telefonu: [%INVITEE%]. Zapraszaj i zdobywaj extra losy do wygrania AUDI! Reg. na orange.pl KOMISJA NADZORU LOTERII PRZYZNALA CI PREMIE. WYSLIJ SMSa PREMIA na 7400 (4,92 zl), aby ja odebrac. TO PRAWDA! KONIECZNIE PRZECZYTAJ! BĘDZIESZ SIĘ BARDZO CIESZYC, ale po tym, jak wyslesz AUDI na 7400 (4,92zl)! Uwierz, mozliwa wygrana solidnego auta! KONIECZNIE PRZECZYTAJ: PROSZE PO RAZ OSTATNI napisz SMS o tresci TAK na numer 7400 (4,92zl). Za 15 min. Koniec sesji premiowej! MD według informacji na dzień 10 kwietnia 2011 r. wysłała wiadomości SMS promujące Loterię do konsumentów, którzy nie zgłosili uczestnictwa i nie zarejestrowali swojego uczestnictwa w Loterii. Pojedynczy konsument, który przez czas trwania Loterii nie zgłosił uczestnictwa i nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Loterii otrzymał średnio około 7,52 wiadomości SMS. Przeciętnie konsumenci nie będący Uczestnikami akcji promocyjnej otrzymywali informacje raz na dni w ciągu całego czasu trwania akcji promocyjnej (pismo MD z dnia 29 kwietnia 2011 r.). PTK posiadała na dzień 17 marca 2011 r. zgodę numerów sieci Orange na komunikację handlową drogą elektroniczną numerów w bazie MSISDN PTK posiadało flagę TAK w polu zgody na komunikację handlową drogą elektroniczną (pismo PTK z dnia 17 marca 2011 r.). Liczby posiadanych przez PTK zgód na użycie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, znajdujące się w bazie MSISDN, przekazanej MD, były zmienne. Na wskazane dni trwania Loterii przedstawiały się następująco: 19 stycznia 2011 r , 27 stycznia 2011 r , 7 lutego 2011 r , 17 lutego 2011 r , 2 marca 2011 r , 16 marca 2011 r , 24 marca 2011 r (pismo PTK z dnia 17 października 2011 r.). Prezes Urzędu zważył, co następuje Podstawą do rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest uprzednie zbadanie przez Prezesa Urzędu, czy w danej sprawie naruszony 4

5 został interes publiczny, co ma miejsce w szczególności wtedy, gdy określonymi działaniami dotknięty jest szerszy krąg uczestników rynku, względnie, gdy wywołują one na rynku niekorzystne zjawiska (wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 24 października 1991 r., sygn. akt XVII Amr 8/90). Stwierdzenie naruszenia interesu publicznego pozwala na realizację celu tej ustawy, którym jest m.in. ochrona interesów konsumentów (art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dalej: uokik ). W ocenie Prezesa Urzędu, rozpatrywana sprawa ma charakter publiczny, gdyż wiąże się z ochroną praw konsumentów odbiorców wiadomości SMS wysyłanych przez MD, narażonych na skutki praktyk stosowanych przez Spółkę. Interes publiczny przejawia się także w postaci zbiorowego interesu konsumentów, co oznacza, iż naruszenie zbiorowego interesu konsumentów jest jednocześnie naruszeniem interesu publicznoprawnego. W tym stanie rzeczy uznać należy, że w niniejszej sprawie ma miejsce naruszenie przez MD interesu publicznego, co uzasadnia ocenę zachowania Spółki na rynku w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ocena działań Mobile Dialogue sp. z o.o. w aspekcie zarzutu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (pkt I rozstrzygnięcia decyzji) Przepis art. 24 ust. 2 uokik stanowi, iż przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: kc ) w zw. z art. 4 pkt 12 uokik]. Zbiorowe interesy konsumentów podlegają zatem ochronie przed wymierzonymi w nie działaniami przedsiębiorców, które są sprzeczne z prawem. W związku z powyższym, dla uznania działania przedsiębiorcy za niezgodne z zawartym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów zakazem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów należy wykazać, iż spełnione zostały kumulatywnie trzy następujące przesłanki: - oceniane zachowanie musi być podejmowane przez podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; - zachowanie przedsiębiorcy nosi znamiona bezprawności; - zachowanie to godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Status przedsiębiorcy Zgodnie z art. 4 pkt 1 uokik, pod pojęciem przedsiębiorcy należy rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), tj. osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ust. 1 ww. ustawy). Działalnością gospodarczą jest zgodnie z przepisem art. 2 ww. ustawy, zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Mobile Dialogue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , 5

6 prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą polegającą m.in. na prowadzeniu działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych na terenie całego kraju. Nie ulega zatem wątpliwości, iż posiada status przedsiębiorcy w rozumieniu powoływanego powyżej art. 4 pkt 1 uokik. Tym samym, Spółka przy wykonywaniu działalności gospodarczej podlega rygorom określonym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów i jej działania mogą podlegać ocenie w aspekcie naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Bezprawność działania Bezprawność ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem prawnym. Porządek prawny obejmuje normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Bezprawność jest kategorią obiektywną. Rozważenia przy ocenie bezprawności wymaga zatem kwestia, czy zachowanie przedsiębiorcy było zgodne czy też niezgodne z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. Dla stwierdzenia bezprawności działania przedsiębiorcy bez znaczenia pozostaje strona podmiotowa czynu, a zatem wina sprawcy. W celu uznania praktyk stosowanych przez Spółkę za naruszające zbiorowe interesy konsumentów należy zatem wykazać, że działania podejmowane przez MD, wskazane w punkcie I rozstrzygnięcia niniejszej decyzji, są sprzeczne z prawem. Naruszenie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz ze zm.) Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne (dalej: pt ), zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Automatycznym systemem wywołującym jest każde rozwiązanie techniczne pozwalające na przesyłanie komunikatów indywidualnym odbiorcom, nie wymagające bezpośredniego zaangażowania człowieka w wysłanie każdego z indywidualnych komunikatów. Cecha automatyczności jest związana z inicjowaniem i realizowaniem przekazu za pomocą odpowiednio zaprogramowanych urządzeń przyłączonych do sieci telekomunikacyjnej 1. Przepis art. 172 ust. 1 pt dotyczy wszelkich automatycznych systemów wywołujących, a zatem wykonywanych automatycznie połączeń głosowych (IVR), jak również systemów generujących i wysyłających krótkie wiadomości tekstowe (SMS) oraz wiadomości multimedialne (MMS) 2. Dopuszczalne jest zatem użycie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego pod warunkiem, że podmiot posługujący się takim systemem dysponuje wcześniej wyrażoną zgodą użytkowników numerów telefonicznych (MSISDN), na które mają być wysyłane wiadomości SMS lub MMS (tzw. model opt-in). Ponadto, art. 174 pkt 1 pt zastrzega, iż wymagana przepisami Prawa telekomunikacyjnego zgoda abonenta lub użytkownika końcowego, w tym również zgoda na użycie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. 1 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne, Komentarz, wyd. 2, CH Beck, Warszawa 2005, s tamże 6

7 Działanie przedsiębiorcy polegające na automatycznym wysyłaniu na numery MSISDN krótkich wiadomości tekstowych (SMS) dla celów marketingu bezpośredniego, bez wcześniejszego uzyskania zgody odbiorców takich komunikatów, stanowi naruszenie art. 172 ust. 1 pt zakazującego używania automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Załączony przez MD do pisma z dnia 31 października 2011 r. Opis platformy technicznej wskazuje: (xxx). Ponadto w piśmie z dnia 31 października 2011 r. Spółka wskazała, że automatyczny jest proces fizycznego wysyłania wiadomości, który jest obsługiwany przez specjalistyczne, dedykowane oprogramowanie, a który wynika ze specyfiki technologii wysyłania SMS-ów. Spółka wskazała jednak również, że cały proces przygotowania, tworzenia i uruchamiania wysyłek marketingowych wymaga udziału czynnika ludzkiego. Nie zmienia to jednak faktu, w ocenie Prezesa Urzędu, że sposób wysyłania komunikatów SMS spełnia przesłankę używania automatycznych systemów wywołujących, na którą wskazuje przepis art. 172 ust. 1 pt. Nie można również zgodzić się z twierdzeniem Spółki, że wysyłane wiadomości były spersonalizowane, co sprawia, że różni odbiorcy otrzymali różne komunikaty. Z zebranego w toku postępowania administracyjnego materiału dowodowego wynika, że (xxx) (Przepływ wiadomości marketingowej - tłumaczenie przysięgłe, załącznik do pisma MD z dnia 1 listopada 2011 r.). Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika jednak, jakoby wiadomości miały być spersonalizowane. W ocenie Prezesa Urzędu, konkretne treści wiadomości SMS, wprowadzane przez przedsiębiorcę, wysyłane były następnie w sposób masowy, hurtowy przy użyciu automatycznego systemu wywołującego, opartego na opisanym w ww. dokumencie procesie procedury przepływu. Pojęcie marketingu bezpośredniego A. Krasuski określa jako działania polegające na bezpośrednich komunikatach kierowanych do starannie wybranych pojedynczych osób, często w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi) 3. Istotą marketingu bezpośredniego jest dostarczanie informacji o możliwości nabycia towarów lub usług oraz składanie potencjalnym klientom propozycji zawarcia umowy 4. Nie ulega wątpliwości, że kierowanie wiadomości SMS do grona konkretnych osób, które miały na celu promocję Loterii i PTK, stanowi marketing bezpośredni w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego. Zatem komunikaty SMS, którymi posłużyła się Spółka do promocji Loterii, stanowią przypadek posłużenia się automatycznymi systemami wywołującymi dla celów marketingu bezpośredniego, o których mowa w art. 172 ust. 1 pt. W związku z powyższym, Spółka mogła posłużyć się automatycznymi systemami wywołującymi dla celów marketingu bezpośredniego promocji Loterii pod warunkiem, iż dysponowała wyraźną zgodą adresatów tych działań. 3 A. Krasuski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010, s S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne, Komentarz, wyd. 2, CH Beck, Warszawa 2005, s

8 W niniejszej sprawie ustalono, że część konsumentów odbiorców wiadomości SMS wysyłanych przez MD - nie wyrażała zgody na używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Wysyłka wiadomości, zgodnie z harmonogramem (załącznik do Umowy o organizację Loterii), obejmowała daty: xxx). Liczby posiadanych zgód na użycie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, znajdujące się w bazie MSISDN PTK, przekazanej MD, były zmienne. Na wskazane dni trwania Loterii przedstawiały się następująco: 19 stycznia 2011 r , 27 stycznia 2011 r , 7 lutego 2011 r , 17 lutego 2011 r , 2 marca 2011 r , 16 marca 2011 r , 24 marca 2011 r (pismo PTK z dnia 17 października 2011 r.). Biorąc pod uwagę, że w ww. dniach, w których dokonywano wysyłki wiadomości SMS, wysyłanych było (xxx) wiadomości dziennie, należy dojść do wniosku, że we wskazanych wyżej dniach trwania Loterii, w których aktualna była podana liczba zgód konsumentów na użycie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (19 stycznia, 7 lutego, 17 lutego, 2 marca, 16 marca 2011 r.) średnio ponad (xxx) wiadomości SMS dziennie zostało wysłanych do konsumentów, którzy nie wyrazili takiej zgody. Naruszenie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206) Zgodnie z art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: upnpr ), stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych jest zakazane. Zgodnie z art. 9 pkt 3 upnpr nieuczciwą praktyką rynkową w każdych okolicznościach jest agresywna praktyka rynkowa polegająca na uciążliwym i niewywołanym działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianiu do nabycia produktów przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. Przytoczona powyżej agresywna praktyka rynkowa została umieszczona przez ustawodawcę na tzw. czarnej liście agresywnych praktyk rynkowych, a więc praktyk uznanych za nieuczciwe w każdych okolicznościach (art. 9 upnpr). Oznacza to, iż w sytuacji, w której zachowanie przedsiębiorcy względem konsumenta wypełnia znamiona praktyki agresywnej, uznanej przez ustawodawcę za nieuczciwą praktykę rynkową w każdych okolicznościach - w tym przypadku art. 9 pkt 3 upnpr - dla uznania tego zachowania za naruszenie zakazu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, nie jest konieczne wykazanie, iż zachowanie to wypełnia również przesłanki ogólne, wynikające z art. 4 ust.1 upnpr. Agresywną praktyką rynkową, o której mowa w art. 9 ust. 3 upnpr, będzie w każdych okolicznościach zachowanie przedsiębiorcy polegające na: - uciążliwym; - niewywołanym działaniem lub zaniechaniem konsumenta; - nakłanianiu do nabycia produktów; - przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość; - które jednocześnie nie jest egzekwowaniem zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. 8

9 Nakłanianie do nabycia produktu ma charakter uciążliwy jeżeli powoduje dyskomfort po stronie konsumenta. Uciążliwość należy interpretować w połączeniu z celem regulacji, jakim w tym przypadku jest ochrona prywatności konsumenta przed nieproszonymi, niechcianymi komunikatami marketingowymi przedsiębiorcy, który w celu dotarcia bezpośrednio do odbiorcy stosuje środki porozumiewania się na odległość. Zatem uciążliwość polega na tym, iż aktywność ze strony przedsiębiorcy zakłóca spokój i prywatność konsumenta, który może nie życzyć sobie kontaktów o charakterze marketingowym ze strony przedsiębiorcy. Uciążliwość tej formy nakłaniania do nabycia produktów przedsiębiorcy może być związana zarówno z częstotliwością kontaktów ze strony przedsiębiorcy, jak i natarczywością, czy też nachalnością treści marketingowych przekazywanych konsumentowi. Dla oceny praktyki przedsiębiorcy w świetle art. 9 pkt 3 upnpr, nakłanianie do nabycia produktów musi być rozpatrywane nie tylko w kontekście zachowania przedsiębiorcy ale i konsumenta adresata tych działań. Przepis art. 9 pkt 3 upnpr posługuje się pojęciem działania lub zaniechania konsumenta i na gruncie przepisów chroniących prywatność konsumentów przed niechcianą komunikacją marketingową powinien być odczytywany jako regulacja odnosząca się do przyjętego przez ustawodawcę systemu akceptacji takiej komunikacji, a więc systemu wyraźnej zgody (opt-in) albo braku sprzeciwu (opt-out). W polskim porządku prawnym przyjęty został system wyraźnej zgody (opt-in), a zatem nakłanianie do nabycia produktów będzie miało charakter niewywołany działaniem konsumenta w tych wszystkich przypadkach, w których konsument nie wyraził prawem wymaganej zgody na tego typu działania ze strony przedsiębiorcy, w szczególności nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy środkami komunikacji elektronicznej (art. 10 ust. 1 i 2 uśude) lub nie wyraził zgody na posłużenie się automatycznym systemem wywołującym dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 ust. 1 pt). Zakazane przez ustawodawcę działanie przedsiębiorcy musi polegać na nakłanianiu do nabycia produktów. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym definiuje zarówno pojęcie produktu jak i propozycji nabycia produktu. Zgodnie z art. 2 pkt 3 upnpr, przez produkt rozumie się każdy towar lub usługę, w tym nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych jest to zatem definicja bardzo szeroka, obejmująca w zasadzie wszelkie dobra jakie przedsiębiorca może zaoferować konsumentowi. Natomiast pod pojęciem propozycji nabycia produktu, zgodnie z art. 2 pkt 6 upnpr, rozumie się informację handlową określającą cechy produktu oraz jego cenę, w sposób właściwy dla użytego środka komunikowania się z konsumentami, która bezpośrednio wpływa bądź może wpływać na podjęcie przez konsumenta decyzji dotyczącej umowy. Art. 9 pkt 3 upnpr posługuje się pojęciem nakłaniania do nabycia produktu, przez co należy rozumieć informację handlową określającą cechy produktu oraz jego cenę, której treść i forma prezentacji ma nakłonić konsumenta do nabycia produktu. Istotą nakłaniania do nabycia produktu jest bowiem nie tylko przedstawienie oferty zakupu produktu (propozycja nabycia produktu), ale także doprowadzenie do zrealizowania transakcji. Wysyłane przez Spółkę wiadomości SMS dotyczące udziału w Loterii Orange, zawierały bezpośrednie wezwania do wzięcia udziału w Loterii opartej na usłudze o podwyższonej opłacie, zawierając informację o możliwości wygranej. Zatem ww. wiadomości SMS, sugerując wygraną i posługując się językiem silnej perswazji, stanowiły informację handlową 9

10 określającą cechy produktu, których treść i forma prezentacji miała nakłonić konsumenta do nabycia produktu udziału w Loterii. Nakłanianie do nabycia produktu - czyli wysyłanie marketingowych wiadomości SMS - nie było wywołane działaniem ani zaniechaniem konsumentów, którzy otrzymywali przedmiotowe wiadomości SMS. Biorąc pod uwagę, że jak ustalił Prezes Urzędu na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego - w dniach, w których dokonywano wysyłki wiadomości SMS, wysyłanych było (xxx) wiadomości dziennie, należało dojść do wniosku, że we wskazanych wyżej dniach trwania Loterii, w których aktualna była podana liczba zgód konsumentów na użycie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (19 stycznia, 7 lutego, 17 lutego, 2 marca, 16 marca 2011 r.) średnio ponad (xxx) wiadomości SMS dziennie zostało wysłanych do konsumentów, którzy nie wyrazili takiej zgody. W tych przypadkach, w których praktyka Spółki, polegająca na wysyłaniu wiadomości SMS, nie znajduje oparcia w zgodzie adresatów tych działań, należy uznać, iż działania Spółki nie były wywołane działaniem ani zaniechaniem konsumentów. Działania Spółki, polegające na nakłanianiu do udziału w Loterii miały charakter uciążliwy. O uciążliwości w tym przypadku decyduje zarówno częstotliwość, jak i natarczywość komunikatów nakłaniających do nabycia produktu. Jak ustalił Prezes Urzędu, Spółka wysłała marketingowe wiadomości SMS do konsumentów, którzy nie zgłosili uczestnictwa i nie zarejestrowali swojego uczestnictwa w Loterii. Średnio około 7,52 wiadomości SMS zostało wysyłanych pojedyńczemu konsumentowi, który przez czas trwania Loterii nie zgłosił uczestnictwa i nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Loterii. Uciążliwość działań Spółki przejawiała się w fakcie, iż pojedynczy konsument, który wcześniej nie wyraził wymaganych przez przepisy prawa zgód, otrzymywał od Spółki na swój telefon komórkowy średnio kilka komunikatów o charakterze marketingowym. Uciążliwość potęguje fakt, iż komunikaty marketingowe kierowane były bezpośrednio na osobiste urządzenia telekomunikacyjne telefony powodując, iż adresat kampanii marketingowej w zasadzie nie miał żadnej możliwości uchronienia swojej osoby przed otrzymywaniem od Spółki niechcianych, natarczywych i bezpośrednio ingerujących w prywatność komunikatów marketingowych. Ponadto, treści wiadomości SMS nakłaniających do udziału w Loterii miały charakter natarczywy, zawierały sformułowania, które zarówno treścią (eksponowanie możliwych do wygrania nagród wraz z informacją, iż wygrana jest w zasięgu konsumenta), jak i formą graficzną (drukowana czcionka, wykrzykniki) nakłaniały adresatów do udziału w Loterii, wywierając tym samym presję na jak najszybsze podjęcie decyzji o nabyciu produktu. Ponadto, nie bez znaczenia jest fakt, że wiadomości wysyłane były do konsumentów przez cały czas trwania Loterii, tj. kilka miesięcy (xxx xxx). W ocenie Prezesa Urzędu, nie tyle nagromadzenie wiadomości w krótkim czasie, co ich powtarzalność, permanentność w danym okresie, decydują o uciążliwości stosowanej przez przedsiębiorcę praktyki. Otrzymywanie przez konsumenta wiadomości w przeciągu kilku miesięcy o treści zachęcającej do udziału w Loterii czy nawet sugerującej wygraną, pełnych onomatopei i nawołań bezpośrednio zwracających się do konsumenta sprawiało, że przeciętny konsument miał uzasadnione poczucie uciążliwości praktyk Spółki, a także nieadekwatności jej ekspresyjnego zachowania. 10

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-18/14/MF Warszawa, dn. 20 lipca 2015 r. DECYZJA NR DDK-12/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-23/10/11/MLM Gdańsk, dnia 11 października 2011r. DECYZJA NR RGD. 20/2011 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-10/09/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 7/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 31/2011

DECYZJA nr RPZ 31/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Poznań, dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK- 61-5/11/AS Warszawa, dn. 31 grudnia 2012 r. DECYZJA NR 4/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT-61-36/13/BP Katowice, dn. 12 września 2014 r. DECYZJA Nr RKT 28/2014 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT 61 26/12/AD Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. DECYZJA Nr RKT - 38/2012 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RWR 17/2014

DECYZJA nr RWR 17/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-30/12/AJ/

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 12/2011

DECYZJA nr RPZ 12/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/5/11/AR

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -39/2014

DECYZJA NR RBG -39/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RWR 61-1/10/AJ/ Wrocław, 10 grudnia 2010 r. DECYZJA RWR 28/2010

RWR 61-1/10/AJ/ Wrocław, 10 grudnia 2010 r. DECYZJA RWR 28/2010 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-1/10/AJ/

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-1/08/AH Warszawa, dn. 28 sierpnia 2008 r. DECYZJA NR DDK 17/2008 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-1/11/JZ Warszawa, dn. 29 grudnia 2011 r. DECYZJA Nr RWA - 28/2011 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

RPZ- 61/11/14/PG Poznań, dnia 28 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 15/2014

RPZ- 61/11/14/PG Poznań, dnia 28 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 15/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, fax (61) 851-86-44 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/11/14/PG

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku spamu w Polsce dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Analiza rynku spamu w Polsce dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Analiza rynku spamu w Polsce dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Warszawa, październik 2014 Autorzy: Anna Kliczewska Aleksander Puzyna Maciej Piotrowski Artur Kowalczyk Redaktor: Magdalena Marciniak-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR-61-4/2011/WS

Bardziej szczegółowo