SMS JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MOBILNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMS JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MOBILNEGO"

Transkrypt

1 SMS JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MOBILNEGO Streszczenie Łukasz Łysik Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Celem niniejszego artykułu jest ukazanie idei marketingu mobilnego pojawiającej się coraz częściej w naszym otoczeniu. Autor chciałby pokazać skąd taka koncepcja pojawiła się a następnie zaprezentować jej główne narzędzie. Oprócz typowej prezentacji SMS ów celem artykułu będzie wyszczególnienie najwaŝniejszych aspektów tworzenia akcji marketingowych przy uŝyciu krótkich wiadomości tekstowych tak aby była ona skuteczna. Słowa kluczowe: SMS, marketing mobilny, nomadyzacja, permission marketing. Wstęp W dzisiejszych czasach przeciętny człowiek jest naraŝony na atak około 2000 przekazów informacyjno-reklamowych w ciągu jednego dnia. Jak w gąszczu informacyjnego chaosu ma do niego dotrzeć właśnie nasz przekaz? Jakie cechy posiada SMS, które czynią go lepszym i bardziej skutecznym narzędziem reklamy marketingowej niŝ dotychczasowe sposoby dotarcia do klienta? Nad tymi właśnie pytaniami autor będzie się zastanawiał w tym artykule. Czasy, w których reklama masowa przynosiła oczekiwane korzyści odchodzą do lamusa jej miejsce zajmuje przekaz informacyjny krótki i docierający do precyzyjnie wybranego adresata lub uŝywając Ŝargonu marketing managerów do stargetowanej grupy. Taką właśnie moŝliwość daje współczesnym kreatorom reklam, SMS czyli krótka wiadomość tekstowa. PoniewaŜ jednak dotyczy ona jednego z najbardziej osobistych ostatnio urządzeń, rządzi się swoimi prawami, na które zwrócić trzeba uwagę. Jednym z nich jest immanentna cecha kaŝdego SMS a a mianowicie jego 160 znaków a więc nie wiele miejsca na zainteresowanie potencjalnego klienta a jeszcze mniej na wygenerowanie u niego potrzeby i akcji. Kolejną istotną rzeczą, jeśli nie najwaŝniejszą z punktu widzenia tego artykułu, na którą zwrócić uwagę muszą osoby tworzące przekazy reklamowe, w szczególności dotyczy to akcji SMS owych, jest zgoda na otrzymanie reklamy. Zgodnie ze zdaniem Setha Godina, promotora permission marketingu, czyli marketingu opartego o otrzymanie pozwolenia, tylko taka filozofia ma szanse w

2 552 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania przyszłości i przekształci potencjalnych zainteresowanych w klientów lub idąc nawet dalej w partnerów. Zanim zaprezentowane zostanie meritum sprawy, naleŝy wspomnieć o obecnej sytuacji na rynku urządzeń mobilnych oraz ich perspektywie. Według badań przeprowadzonych przez OVERNET Interactive Agency obecnie w Polsce mamy 17 milionów uŝytkowników telefonów komórkowych a ich liczba do końca 2004 ma urosnąć o kolejne 3 miliony. Jak widać z przedstawionych jest to rynek wciąŝ bardzo pręŝnie rozwijający się w Polsce jak i na świecie. W stronę marketingu mobilnego Autor chciałby się teraz zastanowić jakie zmiany wpływają na zmiany muszą się dokonać i powoli dokonują w marketingu, a które kolejny raz zmienią jego obliczę. Krótki rys historyczny, termin marketing pojawił się w latach pięćdziesiątych naszego stulecia, nie długo po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Wtedy to największy nacisk kładziony był na zdobycie klienta za wszelką cenę w celu sprzedaŝy nowych produktów. Ten moment był kluczowym, gdyŝ wtedy to przedsiębiorstwa zmieniły postawę zorientowaną na produkcję i sprzedaŝ, aby stać się zorientowanymi na marketing. Od tamtego czasu marketing został poddany wielu przeobraŝeniom, na skutek zmian zachodzących w otoczeniu, a w szczególności w postępie technicznym, technologicznym, informacyjnym, a takŝe na skutek zmian zachodzących w świadomości społeczeństwa [Kotyra, Pysz-Radziszewska 2001]. NaleŜy równieŝ wspomnieć o innych elementach mających wpływ na sposób myślenia dzisiejszych organizacji. Jeszcze w XIX wieku praca kowala, szewca czy bednarza wykonywana była w jednym miejscu, przez całe Ŝycie a nie jednokrotnie przez kilka kolejnych pokoleń. Wiek XX przyniósł zmiany, gdyŝ praca wyuczona wykonywana jest przez całe Ŝycie, ale nie ma juŝ przywiązania do miejsca pracy, najlepiej moŝna to obserwować na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Europy zachodniej, gdzie prace zmienia się co kilka lat. Wreszcie czasy nam współczesne czyli XXI wiek, który wedle przewidywań wielu naukowców miał być przełomowym i takim się stał, mianowicie dziś oprócz tego, Ŝe nie jesteśmy przywiązani do jednego miejsca pracy to są ludzie zmieniający profesję kilka razy w Ŝyciu. PoniŜej prezentacja kilku najwaŝniejszych czynników wpływających na zmianę modelu funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, które dąŝy do uzyskania miana organizacji pod kaŝdym względem mobilnej: (Nomadyzacja społeczeństwa) nowy trend kulturowo społeczny, który moŝna scharakteryzować w następujący sposób: Globalizacja zamiast lokalizacji, Zacieranie się granic między miejscem pracy a odpoczynku,

3 SMS jako narzędzie marketingu mobilnego 553 Wszystko względne, nie wszystko jest czarne i białe, pojawia się szeroka paleta szarości, Wszystko tymczasowe, efemeryczność, czyli wszystko jest ulotne a w przełoŝeniu na biznes, chodzi o znaczne skrócenie się cyklu Ŝycia produktu staje się on łatwy do skopiowania, ze względu na duŝą przejrzystość rynku, Firmy przechodzą z zarządzania po przez procesy na zarządzanie i zbieranie wiedzy, a takŝe na umiejętne wnioskowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Dostępność 24/7, czyli nieustająca, do kluczowych pracowników i zasobów zgromadzonej wiedzy, Rozwój technologii komunikacyjnej umoŝliwiającej wyszczególniony wcześniej dostęp do zasobów firmy w kaŝdym miejscu o kaŝdej porze: Internet, jako platforma przesyłu danych do większości wymienionych poniŝej, GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth krótki zasięg, WiFi i standardy a, b, g transfer nawet do 54KB/s. Kontekstowość reklamy, tutaj główny nacisk jest połoŝony na to iŝ ludzie zarzucani wielką ilości reklam kaŝdego dnia po prostu staja się na nią odporni, przedsiębiorstwa aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom zwrotu z inwestycji na reklamę muszą szukać nowych kanałów przekazu informacji, jedną z nich jest SMS, forma reklamy waŝna i adekwatna tu i teraz; Zmiana w marketingu od masowej sprzedaŝy, do marketingu opartego o kontakt one-to-one i by profiles, informacje o kliencie gromadzone w bazach danych dają moŝliwość lepszego dostosowania produktu do potrzeb klienta a co za tym idzie kontaktów z nim na zasadach partnerstwa. Nie zostało nic poza zdefiniowaniem marketingu mobilnego aby później przejść do narzędzi wykorzystywanych przez niego w praktyce. Pomocne w określeniu czym jest marketing mobilny będzie wyjście od definicji handlu mobilnego, czyli m-commerce a jest to: KaŜda transakcja opiewająca na pewną kwotę, a przeprowadzona za pomocą mobilnej sieci komunikacyjnej [Durlacher, 2000]; Działania handlu elektronicznego, e-commerce, przeprowadzone w środowisku mobilnym [King, Lee, Warkentin, Chung, 2002]

4 554 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Wychodząc od powyŝszych definicji ściśle związanych z prezentowanym tematem, autor chciałby w tym miejscu określić w jaki sposób rozumie marketing mobilny: Jest to interaktywny proces wymiany informacji kanałami bezprzewodowej komunikacji, zmierzający do zadowolenia stron w nim uczestniczących a opartym na bezpośrednim kontakcie. Według jednego z załoŝycieli i menedŝera Flytxt, Larsa Beckera, termin marketing mobilny powstał w lecie 2000 w najbardziej hedonistycznym miejscu na świecie a mianowicie na Ibizie. Na tej wyspie naleŝącej do Hiszpanii przeprowadzono pierwszą mobilną kampanie reklamową opartą na SMS ach a mającą na celu rozpowszechnienie informacji o tym co się aktualnie dzieje na wyspie i w klubach. Była to bardzo prosta kampania informacyjna jednakŝe dała początek kolejnym i ustaliła pewne standardy w dzisiejszym marketingu. Kolejny podpunkt będzie traktował i narzędziach wykorzystywanych w mobilnych kampaniach informacyjnych. SMS i jego obszary zastosowań Jak to juŝ zostało wcześniej wspomniane SMS (Short Message System) jest krótką, bo zawierającą 160 znaków, wiadomością tekstową. Pomimo swojego nazwijmy to ułomnego charakteru znalazł juŝ wiele zastosowań w dzisiejszym świecie przekazów reklamowych. O jego popularności zadecydowała powszechność telefonów komórkowych, w Polsce wg. Badań OVERNET jest juŝ ponad 17 mln. aktywnych uŝytkowników telefonów komórkowych w 3 dostępnych sieciach, z których kaŝda oferuje moŝliwość wysyłania i odbioru SMS ów. Na co dzień spotykamy się z wieloma moŝliwościami wysłania, czy teŝ otrzymania SMS s, który moŝe przy odrobinie szczęścia przynieść nam korzyści materialne. Do często spotykanych akcji medialnych zaliczyć moŝna wysłanie SMS a, na podany numer, dzięki któremu nasz ulubiony sportowiec, czy muzyk moŝe wspiąć się na szczyty popularności a my w zamian, jeśli zostaniemy wylosowani dostaniemy np.: moŝliwość zjedzenia kolacji w jego towarzystwie. Są to na razie początki zapowiadanej przez specjalistów kariery SMS nie mniej jednak zwiastują całkowite przeobraŝenie się komunikatu reklamowego w kolejnych kilku latach. Tworząc kampanie marketingowe z wykorzystaniem SMS ów tak jak w przypadku tradycyjnych wyróŝnić moŝemy dwa główne rodzaje podejmowanych działań są to mianowicie kampanie typu push i typu pull. PoniŜej krótka charakterystyka tychŝe terminów: Kampanie pull w takim przypadku inicjującym kontakt jest klient wysyłający SMS (płatnego), dzięki wysłaniu sms a otrzymuje coś w zamian: dostęp

5 SMS jako narzędzie marketingu mobilnego 555 do serwisu, gadŝety na telefon, dzwonki, udział w loterii, konkursie itp. Obrazowo, to klient ciągnie informacje do siebie, Kampanie push w takiej kampanii kieruje się komunikaty reklamowe do pewnej grupy odbiorców, która wcześniej została dobrze dobrana, gdyŝ będziemy oczekiwać odpowiedzi (płatnej), najwaŝniejszą sprawą w tego typu akcji jest bezwzględne uzyskanie pozwolenia na dostarczenie komunikatu, o tym w kolejnym podrozdziale, dla lepszego zrozumienia, odpowiedzialnym za dostarczenie informacji jest marketer, który wypycha informację do klienta, Istnieje jeszcze jedna waŝna róŝnica pomiędzy wyszczególnionymi powyŝej działaniami a mianowicie SMS y o charakterze push są wysyłane raczej do masowego klienta, zaś SMS y o charakterze pull znajdują swojego odbiorcę w postaci indywidualnego klienta. W marketingu opartym o SMS y te dwa rodzaje działań stały się podstawą funkcjonowania wielu kampanii reklamowych, pionierami wykorzystania akcji SMS owych w marketingu były największe firmy na świecie takie jak: Pepsi i Coca Cola, które przeniosły cięŝar z reklam telewizyjnych na, bardziej efektywne dzięki lepszemu dopasowaniu odbiorcy SMS y, Carlsberg, Heineken, McDonalds wykorzystały SMS y do przeprowadzenia wielu róŝnego rodzaju konkursów wykorzystujących SMS jako platformę wymiany informacji w celu promowania marki, Wreszcie jedna z Angielskich partii politycznych wykorzystała SMS w celu informowania o róŝnego rodzaju zebraniach, waŝnych datach. Jak widać z powyŝszych przypadków, SMS znajduje zastosowania w praktycznie kaŝdej dziedzinie naszego dzisiejszego Ŝycia. PoniewaŜ jest to młoda technologia i kaŝda kolejna kampania dodaje kolejne nowe elementy poniŝej przedstawiona zostanie lista moŝliwych zastosowań technologii mobilnych w działaniach marketingowych, są to jednakŝe tylko szeroko pojmowane trendy [Haig, 2002]: Konkursy, Darmowe pliki, Akcje lojalnościowe, Akcje sprzedaŝowe, Informacje, Sondy, Głosowania. Pisząc na temat SMS ów nie moŝna zapomnieć równieŝ o jego wadach i zaletach a naleŝą do nich: Zalety

6 556 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania ObniŜenie kosztów wysyłki komunikatów reklamowych, wysyłane są komunikaty do dobrze sprecyzowanej grupy odbiorczej, Zysk generowany z ruchu sms owego, Zebranie danych o kliencie w procesie rejestracji, na podstawie dobrego formularza moŝna uzyskać interesujące dane demograficzno-społeczne, Zwiększenie świadomości marki w oczach klienta, telefon komórkowy jest osobistą rzeczą póki co czytamy wszystkie SMS y Wady Mamy tylko 160 znaków Ŝeby zainteresować, jeśli uŝywamy polskich liter to znaków jest tylko 70, Konieczna i często potwierdzana zgoda na otrzymywanie komunikatów reklamowych, MoŜliwość nie trefienia w dobry moment z komunikatem, Łatwo zrazić klienta zbyt nachalnymi sms ami, W kampanii typu PULL, potrzebny jest bodziec aby zainteresować, co więcej musi to być tzw. łakomy kąsek. NajwaŜniejsze zasady przy formułowaniu kampanii SMS owych Obecnie najwaŝniejszymi zasadami, które obowiązują i są nieodzowne, aby akcja SMS owa odniosła sukces to wspominana wcześniej konieczność uzyskania pozwolenia na przesłanie komunikatu oraz odpowiedni nacisk na kontekst danego komunikatu. O ile pierwsza z zasad jest łatwa do zdefiniowana i moŝna ją w łatwy sposób zmaterializować o tyle druga, póki co, jest kwestią szczęścia. W kwestii uzyskania pozwolenia na przesyłanie komunikatów na jakŝe osobistą rzecz telefon komórkowy, pomocne są zasady zdefiniowane przez Seth a Godina, jednego z vice prezydentów Yahoo Inc.. Jest on jednym z twórców i promotorów marketingu opartego o uzyskanie pozwolenia na przesłanie komunikatu reklamowego (permission marketing). Jego zdaniem "Jeśli 5% respondentów bezpośredniej komunikacji odpowiedziało pozytywnie na nasz komunikat - oznacza to, iŝ 95% go zignorowało". Permission marketing jako główną zasadę przyjmuje nie przeszkadzać klientom a więc trzeba działań na tyle rozwaŝnych i przemyślanych aby przesyłany komunikat nie doprowadził do reakcji odwrotnej, tak jak to obecnie obserwujemy w akcjach mailowych. Najlepsze metody aby uzyskać zgodę klienta na przesyłanie mu komunikatów reklamowych są stare i sprawdzone zasady, czyli dać mu coś w zamian, umoŝliwić zwrot towaru czy chociaŝby bezpłatna porada. Jedna z amerykańskich agencji reklamowych, 5th Finger stworzyła nawet wzór na otrzymanie pozwolenia a prezentuje się on mniej więcej tak: P = W + Z, czyli pozwolenie wynika z dania klientowi jakiejś wartości oraz dołączenia do niej pierwiastka zabawy. Stosowanie takiej koncep-

7 SMS jako narzędzie marketingu mobilnego 557 cji jest warte, gdyŝ do wygrania jest lojalność klienta, a to łatwo przełoŝyć na korzyści finansowe. Lojalny klient kupuje więcej, jest mniej wraŝliwy na cenę. Wreszcie, poleca naszą ofertę innym, czyli pracuje jako nasz wiarygodny i bezpłatny sprzedawca [HTTP 3]. Zasada związana z kontekstem jest, jak to juŝ wcześniej zostało wspomniane trudna do zdefiniowana, a wynika to braku dostępności odpowiedniej technologii a takŝe ze zbyt subiektywnego jej charakteru, bo kto wie kiedy klient ma ochotę na zakupy? Zadanie utrudnia fakt, Ŝe promocja przy uŝyciu telefonu uznawana jest przez odbiorców za jedną z bardziej naruszających ich prywatność form komunikacji marketingowej. Krótkie wiadomości tekstowe są swego rodzaju intruzem, atakując odbiorcę w sytuacji, gdy jego świadomość jest nie tylko nie przygotowana na przyjmowanie przekazów promocyjnych, ale wręcz moŝe być zaprzątnięta sprawami negatywnie wpływającymi na ich interpretację [HTTP 2]. JednakŜe połoŝenie duŝego nacisku na tenŝe właśnie aspekt pozwala na uzyskanie wymiernych zysków i dlatego teŝ pomimo trudności jakie sprawia, autor postara się podjąć jego eksploracji a później zdefiniowaniu. Wyjść naleŝy od tego, iŝ marketing mobilny jest procesem komunikacji a nie technologicznie zaawansowanym przekazywaniem informacji. Najistotniejsze z punktu widzenia tego punktu jest to, Ŝe mamy do czynienia z dwustronnym procesem komunikacyjnym. Dzięki akcjom reklamowym, oraz odpowiedzi, jakie na nią otrzymujemy jesteśmy w stanie lepiej poznać naszego klienta, w końcu SMS daje moŝliwość odpowiedzi. Szczególnie dobre efekty przynosi połączenie siły Internetu oraz technologii mobilnych, m.in. telefonów komórkowych, co wynika z podobieństwa grupy docelowej. Dzięki podobieństwu audytoriów krótkie wiadomości tekstowe mogą skutecznie przyciągać do serwisów WWW lub kontynuować wątki komunikacyjne zapoczątkowane w Internecie. Do dyspozycji mamy przy tym cały szereg technologii i narzędzi integrujących oba kanały w sposób całkowicie automatyczny. Niemal całkowita odmienność formy przekazu w Internecie i SMS jest natomiast nieograniczonym polem do popisu dla doświadczonych e-marketerów [HTTP 2]. Fakt podobieństw uŝytkowników Internetu i technologii mobilnych potwierdza w swoim artykule Sean Carton. Za przykład bierze on firmę Apple, która to zintegrowała działania aby pozyskać szersze grono klienta w tworząc Internetowy sklep z muzyką itunes music store, odtwarzacz komputerowy itunes desktop media player oraz wydając ipod przenośne urządzenie do odtwarzania muzyki. Dzięki tym zabiegom uŝytkownicy szybko stali się fanatykami i zostali niejako wchłonięci przez markę a co za tym idzie niczym apostołowie głosili pochwały dla firmy Apple oraz jej dbałości o klienta [HTTP 4].

8 558 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Zakończenie Jak widać z powyŝszego artykułu mobile marketing jest wyłaniającą się koncepcją, która jednakŝe jak kaŝda nowa jest uzaleŝniona i ściśle związana od swoich poprzedniczek. Artykuł opisując przyczyny pojawienia się koncepcji marketingu opartego o SMS y pragnął zwrócić uwagę na fakt, iŝ mamy do czynienia z nowym podejściem do klienta. Pomimo wielu podobieństw do koncepcji CRM marketing mobilny daje więcej moŝliwości ze względu na wachlarz narzędziowo-technologiczny wymaga od marketerów duŝo więcej kreatywności i dbałości o szczegóły. Tworząc akcje reklamowe kierowane na telefony komórkowe, naleŝy wykazać szczególną dbałość o pozwolenia na wysyłkę SMS ów aby nie podzieliły one losów i i nie stały się jedynie niechcianymi informacjami wykasowywanymi niemalŝe w momencie otrzymania. Jak moŝna zauwaŝyć w artykule temat SMS ów został potraktowany dosyć oględnie a wynika to przede wszystkim z faktu młodego staŝu tego rodzaju akcji w praktyce gospodarczej. Autor wyraŝa swoje zainteresowanie technologiami mobilnymi i ma nadzieje rozwijać tematykę w kolejnych pracach naukowych. Literatura: [Kotyra, Pysz-Radziszewska 2001] Kotyra K., Pysz-Radziszewska A.: Marketing w teorii i praktyce. Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej. Poznań 2001 [King, Lee, Warkentin, Chung, 2002] King D, Lee J.,Warkentin M., Chung H. M.: Electronic commerce a managerial prespective Prentice Hall 2002 [Durlacher, 2000] Durlacher Research: Mobile Commerce Report. (durlacher.com) 2000 [Haig, 2002] Matt Haig: Mobile marketing (The message revolution). Kogan Page. London 2002 [HTTP 1] [HTTP 2] [HTTP 3] [HTTP 4] SMS A MOBILE MARKETING TOOL The main aim of this article is to present SMS as a two-way information tool which becomes more and more popular in today s marketing. Other goals are to put emphasis on principal requirements which a marketer should meet in order to create satisfying campaign. Finally, the article points to social aspects of a new emerging philosophy of mobile marketing.

E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY

E-BIZNES NAJWAśNIEJSZE ELEMENTY Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Rafał Prońko

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu 34072 REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów:

STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM. LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska. Raport opracowany przez ekspertów: STRATEGIE WIELOKANAŁOWEJ KOMUNIKACJI Raport opracowany przez ekspertów: LeadBullet SalesManago Focus Telecom Polska Z KLIENTEM 1 Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze

Bardziej szczegółowo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445 Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej

O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Joanna Polus Nr albumu: 208190 O znaczeniu pracy w Ŝyciu pracowników: Etnografia Agencji PR-owej Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Marketing

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax Piotr Lutek 1 dr Robert Maik 2 Mariusz Kowalski 3 Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax 1. Wstęp istota marki komponentu Od blisko 100 lat marka pełni w światowym biznesie

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

PROCES MARKETING AUTOMATION JAKO KIERUNEK DOSKONALENIA WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU PRZEDSIĘBIORSTWA

PROCES MARKETING AUTOMATION JAKO KIERUNEK DOSKONALENIA WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU PRZEDSIĘBIORSTWA PROCES MARKETING AUTOMATION JAKO KIERUNEK DOSKONALENIA WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU PRZEDSIĘBIORSTWA marketing instytucji naukowych i badawczych PROCES MARKETING AUTOMATION JAKO KIERUNEK DOSKONALENIA WSPÓŁCZESNEGO

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Jak kaŝde działanie prowadzone przez przedsiębiorstwo równieŝ aktywność promocyjna pociąga za sobą określone

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

I. Targi, ekspozycje i wystawy A. Terminologia

I. Targi, ekspozycje i wystawy A. Terminologia I. Targi, ekspozycje i wystawy A. Terminologia Pochodzenia słów targi, ekspozycje i wystawy naleŝy szukać w języku, z którego się wywodzą. Targi (ang. fair ) pochodzi od łacińskiego słowa feria, oznaczającego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Zarządzanie kontaktami z klientami z wykorzystaniem Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA Zakład Zintegrowanego Wytwarzania i Zarządzania Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTERNETU NA PRODUKT W UJĘCIU MARKETINGOWYM

WPŁYW INTERNETU NA PRODUKT W UJĘCIU MARKETINGOWYM Streszczenie WPŁYW INTERNETU NA PRODUKT W UJĘCIU MARKETINGOWYM Radosław Kowal Akademia Ekonomiczna w Katowicach (radek@sulu.ae.katowice.pl) śyjąc w dzisiejszym świecie nie sposób nie zetknąć się z siecią

Bardziej szczegółowo

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska.

Poradnik mobile Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Poradnik mobile Fot. Corbis/FotoChannels Poradnik jest pracą zbiorową członków grupy roboczej Mobile IAB Polska. Zespół redakcyjny: Agnieszka Ferenc, Natalia Malec, Anna Wątła. IAB Polska Poradnik mobile

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE I DOCHODOWE ZARZĄDZANIE MARINĄ. Praktyczne porady w zakresie optymalizacji

SKUTECZNE I DOCHODOWE ZARZĄDZANIE MARINĄ. Praktyczne porady w zakresie optymalizacji Błąd! Nie zdefiniowano stylu. 0 SKUTECZNE I DOCHODOWE ZARZĄDZANIE MARINĄ Praktyczne porady w zakresie optymalizacji świadczenia usług opracowane przez PLANCO Consulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127

Bardziej szczegółowo

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej

Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej dr Ewa Badzińska Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Media interaktywne warunkiem skutecznej komunikacji społecznej WPROWADZENIE Proces informatyzacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo