SMS JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MOBILNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMS JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MOBILNEGO"

Transkrypt

1 SMS JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU MOBILNEGO Streszczenie Łukasz Łysik Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Celem niniejszego artykułu jest ukazanie idei marketingu mobilnego pojawiającej się coraz częściej w naszym otoczeniu. Autor chciałby pokazać skąd taka koncepcja pojawiła się a następnie zaprezentować jej główne narzędzie. Oprócz typowej prezentacji SMS ów celem artykułu będzie wyszczególnienie najwaŝniejszych aspektów tworzenia akcji marketingowych przy uŝyciu krótkich wiadomości tekstowych tak aby była ona skuteczna. Słowa kluczowe: SMS, marketing mobilny, nomadyzacja, permission marketing. Wstęp W dzisiejszych czasach przeciętny człowiek jest naraŝony na atak około 2000 przekazów informacyjno-reklamowych w ciągu jednego dnia. Jak w gąszczu informacyjnego chaosu ma do niego dotrzeć właśnie nasz przekaz? Jakie cechy posiada SMS, które czynią go lepszym i bardziej skutecznym narzędziem reklamy marketingowej niŝ dotychczasowe sposoby dotarcia do klienta? Nad tymi właśnie pytaniami autor będzie się zastanawiał w tym artykule. Czasy, w których reklama masowa przynosiła oczekiwane korzyści odchodzą do lamusa jej miejsce zajmuje przekaz informacyjny krótki i docierający do precyzyjnie wybranego adresata lub uŝywając Ŝargonu marketing managerów do stargetowanej grupy. Taką właśnie moŝliwość daje współczesnym kreatorom reklam, SMS czyli krótka wiadomość tekstowa. PoniewaŜ jednak dotyczy ona jednego z najbardziej osobistych ostatnio urządzeń, rządzi się swoimi prawami, na które zwrócić trzeba uwagę. Jednym z nich jest immanentna cecha kaŝdego SMS a a mianowicie jego 160 znaków a więc nie wiele miejsca na zainteresowanie potencjalnego klienta a jeszcze mniej na wygenerowanie u niego potrzeby i akcji. Kolejną istotną rzeczą, jeśli nie najwaŝniejszą z punktu widzenia tego artykułu, na którą zwrócić uwagę muszą osoby tworzące przekazy reklamowe, w szczególności dotyczy to akcji SMS owych, jest zgoda na otrzymanie reklamy. Zgodnie ze zdaniem Setha Godina, promotora permission marketingu, czyli marketingu opartego o otrzymanie pozwolenia, tylko taka filozofia ma szanse w

2 552 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania przyszłości i przekształci potencjalnych zainteresowanych w klientów lub idąc nawet dalej w partnerów. Zanim zaprezentowane zostanie meritum sprawy, naleŝy wspomnieć o obecnej sytuacji na rynku urządzeń mobilnych oraz ich perspektywie. Według badań przeprowadzonych przez OVERNET Interactive Agency obecnie w Polsce mamy 17 milionów uŝytkowników telefonów komórkowych a ich liczba do końca 2004 ma urosnąć o kolejne 3 miliony. Jak widać z przedstawionych jest to rynek wciąŝ bardzo pręŝnie rozwijający się w Polsce jak i na świecie. W stronę marketingu mobilnego Autor chciałby się teraz zastanowić jakie zmiany wpływają na zmiany muszą się dokonać i powoli dokonują w marketingu, a które kolejny raz zmienią jego obliczę. Krótki rys historyczny, termin marketing pojawił się w latach pięćdziesiątych naszego stulecia, nie długo po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej. Wtedy to największy nacisk kładziony był na zdobycie klienta za wszelką cenę w celu sprzedaŝy nowych produktów. Ten moment był kluczowym, gdyŝ wtedy to przedsiębiorstwa zmieniły postawę zorientowaną na produkcję i sprzedaŝ, aby stać się zorientowanymi na marketing. Od tamtego czasu marketing został poddany wielu przeobraŝeniom, na skutek zmian zachodzących w otoczeniu, a w szczególności w postępie technicznym, technologicznym, informacyjnym, a takŝe na skutek zmian zachodzących w świadomości społeczeństwa [Kotyra, Pysz-Radziszewska 2001]. NaleŜy równieŝ wspomnieć o innych elementach mających wpływ na sposób myślenia dzisiejszych organizacji. Jeszcze w XIX wieku praca kowala, szewca czy bednarza wykonywana była w jednym miejscu, przez całe Ŝycie a nie jednokrotnie przez kilka kolejnych pokoleń. Wiek XX przyniósł zmiany, gdyŝ praca wyuczona wykonywana jest przez całe Ŝycie, ale nie ma juŝ przywiązania do miejsca pracy, najlepiej moŝna to obserwować na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Europy zachodniej, gdzie prace zmienia się co kilka lat. Wreszcie czasy nam współczesne czyli XXI wiek, który wedle przewidywań wielu naukowców miał być przełomowym i takim się stał, mianowicie dziś oprócz tego, Ŝe nie jesteśmy przywiązani do jednego miejsca pracy to są ludzie zmieniający profesję kilka razy w Ŝyciu. PoniŜej prezentacja kilku najwaŝniejszych czynników wpływających na zmianę modelu funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, które dąŝy do uzyskania miana organizacji pod kaŝdym względem mobilnej: (Nomadyzacja społeczeństwa) nowy trend kulturowo społeczny, który moŝna scharakteryzować w następujący sposób: Globalizacja zamiast lokalizacji, Zacieranie się granic między miejscem pracy a odpoczynku,

3 SMS jako narzędzie marketingu mobilnego 553 Wszystko względne, nie wszystko jest czarne i białe, pojawia się szeroka paleta szarości, Wszystko tymczasowe, efemeryczność, czyli wszystko jest ulotne a w przełoŝeniu na biznes, chodzi o znaczne skrócenie się cyklu Ŝycia produktu staje się on łatwy do skopiowania, ze względu na duŝą przejrzystość rynku, Firmy przechodzą z zarządzania po przez procesy na zarządzanie i zbieranie wiedzy, a takŝe na umiejętne wnioskowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, Dostępność 24/7, czyli nieustająca, do kluczowych pracowników i zasobów zgromadzonej wiedzy, Rozwój technologii komunikacyjnej umoŝliwiającej wyszczególniony wcześniej dostęp do zasobów firmy w kaŝdym miejscu o kaŝdej porze: Internet, jako platforma przesyłu danych do większości wymienionych poniŝej, GSM, GPRS, UMTS, Bluetooth krótki zasięg, WiFi i standardy a, b, g transfer nawet do 54KB/s. Kontekstowość reklamy, tutaj główny nacisk jest połoŝony na to iŝ ludzie zarzucani wielką ilości reklam kaŝdego dnia po prostu staja się na nią odporni, przedsiębiorstwa aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom zwrotu z inwestycji na reklamę muszą szukać nowych kanałów przekazu informacji, jedną z nich jest SMS, forma reklamy waŝna i adekwatna tu i teraz; Zmiana w marketingu od masowej sprzedaŝy, do marketingu opartego o kontakt one-to-one i by profiles, informacje o kliencie gromadzone w bazach danych dają moŝliwość lepszego dostosowania produktu do potrzeb klienta a co za tym idzie kontaktów z nim na zasadach partnerstwa. Nie zostało nic poza zdefiniowaniem marketingu mobilnego aby później przejść do narzędzi wykorzystywanych przez niego w praktyce. Pomocne w określeniu czym jest marketing mobilny będzie wyjście od definicji handlu mobilnego, czyli m-commerce a jest to: KaŜda transakcja opiewająca na pewną kwotę, a przeprowadzona za pomocą mobilnej sieci komunikacyjnej [Durlacher, 2000]; Działania handlu elektronicznego, e-commerce, przeprowadzone w środowisku mobilnym [King, Lee, Warkentin, Chung, 2002]

4 554 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Wychodząc od powyŝszych definicji ściśle związanych z prezentowanym tematem, autor chciałby w tym miejscu określić w jaki sposób rozumie marketing mobilny: Jest to interaktywny proces wymiany informacji kanałami bezprzewodowej komunikacji, zmierzający do zadowolenia stron w nim uczestniczących a opartym na bezpośrednim kontakcie. Według jednego z załoŝycieli i menedŝera Flytxt, Larsa Beckera, termin marketing mobilny powstał w lecie 2000 w najbardziej hedonistycznym miejscu na świecie a mianowicie na Ibizie. Na tej wyspie naleŝącej do Hiszpanii przeprowadzono pierwszą mobilną kampanie reklamową opartą na SMS ach a mającą na celu rozpowszechnienie informacji o tym co się aktualnie dzieje na wyspie i w klubach. Była to bardzo prosta kampania informacyjna jednakŝe dała początek kolejnym i ustaliła pewne standardy w dzisiejszym marketingu. Kolejny podpunkt będzie traktował i narzędziach wykorzystywanych w mobilnych kampaniach informacyjnych. SMS i jego obszary zastosowań Jak to juŝ zostało wcześniej wspomniane SMS (Short Message System) jest krótką, bo zawierającą 160 znaków, wiadomością tekstową. Pomimo swojego nazwijmy to ułomnego charakteru znalazł juŝ wiele zastosowań w dzisiejszym świecie przekazów reklamowych. O jego popularności zadecydowała powszechność telefonów komórkowych, w Polsce wg. Badań OVERNET jest juŝ ponad 17 mln. aktywnych uŝytkowników telefonów komórkowych w 3 dostępnych sieciach, z których kaŝda oferuje moŝliwość wysyłania i odbioru SMS ów. Na co dzień spotykamy się z wieloma moŝliwościami wysłania, czy teŝ otrzymania SMS s, który moŝe przy odrobinie szczęścia przynieść nam korzyści materialne. Do często spotykanych akcji medialnych zaliczyć moŝna wysłanie SMS a, na podany numer, dzięki któremu nasz ulubiony sportowiec, czy muzyk moŝe wspiąć się na szczyty popularności a my w zamian, jeśli zostaniemy wylosowani dostaniemy np.: moŝliwość zjedzenia kolacji w jego towarzystwie. Są to na razie początki zapowiadanej przez specjalistów kariery SMS nie mniej jednak zwiastują całkowite przeobraŝenie się komunikatu reklamowego w kolejnych kilku latach. Tworząc kampanie marketingowe z wykorzystaniem SMS ów tak jak w przypadku tradycyjnych wyróŝnić moŝemy dwa główne rodzaje podejmowanych działań są to mianowicie kampanie typu push i typu pull. PoniŜej krótka charakterystyka tychŝe terminów: Kampanie pull w takim przypadku inicjującym kontakt jest klient wysyłający SMS (płatnego), dzięki wysłaniu sms a otrzymuje coś w zamian: dostęp

5 SMS jako narzędzie marketingu mobilnego 555 do serwisu, gadŝety na telefon, dzwonki, udział w loterii, konkursie itp. Obrazowo, to klient ciągnie informacje do siebie, Kampanie push w takiej kampanii kieruje się komunikaty reklamowe do pewnej grupy odbiorców, która wcześniej została dobrze dobrana, gdyŝ będziemy oczekiwać odpowiedzi (płatnej), najwaŝniejszą sprawą w tego typu akcji jest bezwzględne uzyskanie pozwolenia na dostarczenie komunikatu, o tym w kolejnym podrozdziale, dla lepszego zrozumienia, odpowiedzialnym za dostarczenie informacji jest marketer, który wypycha informację do klienta, Istnieje jeszcze jedna waŝna róŝnica pomiędzy wyszczególnionymi powyŝej działaniami a mianowicie SMS y o charakterze push są wysyłane raczej do masowego klienta, zaś SMS y o charakterze pull znajdują swojego odbiorcę w postaci indywidualnego klienta. W marketingu opartym o SMS y te dwa rodzaje działań stały się podstawą funkcjonowania wielu kampanii reklamowych, pionierami wykorzystania akcji SMS owych w marketingu były największe firmy na świecie takie jak: Pepsi i Coca Cola, które przeniosły cięŝar z reklam telewizyjnych na, bardziej efektywne dzięki lepszemu dopasowaniu odbiorcy SMS y, Carlsberg, Heineken, McDonalds wykorzystały SMS y do przeprowadzenia wielu róŝnego rodzaju konkursów wykorzystujących SMS jako platformę wymiany informacji w celu promowania marki, Wreszcie jedna z Angielskich partii politycznych wykorzystała SMS w celu informowania o róŝnego rodzaju zebraniach, waŝnych datach. Jak widać z powyŝszych przypadków, SMS znajduje zastosowania w praktycznie kaŝdej dziedzinie naszego dzisiejszego Ŝycia. PoniewaŜ jest to młoda technologia i kaŝda kolejna kampania dodaje kolejne nowe elementy poniŝej przedstawiona zostanie lista moŝliwych zastosowań technologii mobilnych w działaniach marketingowych, są to jednakŝe tylko szeroko pojmowane trendy [Haig, 2002]: Konkursy, Darmowe pliki, Akcje lojalnościowe, Akcje sprzedaŝowe, Informacje, Sondy, Głosowania. Pisząc na temat SMS ów nie moŝna zapomnieć równieŝ o jego wadach i zaletach a naleŝą do nich: Zalety

6 556 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania ObniŜenie kosztów wysyłki komunikatów reklamowych, wysyłane są komunikaty do dobrze sprecyzowanej grupy odbiorczej, Zysk generowany z ruchu sms owego, Zebranie danych o kliencie w procesie rejestracji, na podstawie dobrego formularza moŝna uzyskać interesujące dane demograficzno-społeczne, Zwiększenie świadomości marki w oczach klienta, telefon komórkowy jest osobistą rzeczą póki co czytamy wszystkie SMS y Wady Mamy tylko 160 znaków Ŝeby zainteresować, jeśli uŝywamy polskich liter to znaków jest tylko 70, Konieczna i często potwierdzana zgoda na otrzymywanie komunikatów reklamowych, MoŜliwość nie trefienia w dobry moment z komunikatem, Łatwo zrazić klienta zbyt nachalnymi sms ami, W kampanii typu PULL, potrzebny jest bodziec aby zainteresować, co więcej musi to być tzw. łakomy kąsek. NajwaŜniejsze zasady przy formułowaniu kampanii SMS owych Obecnie najwaŝniejszymi zasadami, które obowiązują i są nieodzowne, aby akcja SMS owa odniosła sukces to wspominana wcześniej konieczność uzyskania pozwolenia na przesłanie komunikatu oraz odpowiedni nacisk na kontekst danego komunikatu. O ile pierwsza z zasad jest łatwa do zdefiniowana i moŝna ją w łatwy sposób zmaterializować o tyle druga, póki co, jest kwestią szczęścia. W kwestii uzyskania pozwolenia na przesyłanie komunikatów na jakŝe osobistą rzecz telefon komórkowy, pomocne są zasady zdefiniowane przez Seth a Godina, jednego z vice prezydentów Yahoo Inc.. Jest on jednym z twórców i promotorów marketingu opartego o uzyskanie pozwolenia na przesłanie komunikatu reklamowego (permission marketing). Jego zdaniem "Jeśli 5% respondentów bezpośredniej komunikacji odpowiedziało pozytywnie na nasz komunikat - oznacza to, iŝ 95% go zignorowało". Permission marketing jako główną zasadę przyjmuje nie przeszkadzać klientom a więc trzeba działań na tyle rozwaŝnych i przemyślanych aby przesyłany komunikat nie doprowadził do reakcji odwrotnej, tak jak to obecnie obserwujemy w akcjach mailowych. Najlepsze metody aby uzyskać zgodę klienta na przesyłanie mu komunikatów reklamowych są stare i sprawdzone zasady, czyli dać mu coś w zamian, umoŝliwić zwrot towaru czy chociaŝby bezpłatna porada. Jedna z amerykańskich agencji reklamowych, 5th Finger stworzyła nawet wzór na otrzymanie pozwolenia a prezentuje się on mniej więcej tak: P = W + Z, czyli pozwolenie wynika z dania klientowi jakiejś wartości oraz dołączenia do niej pierwiastka zabawy. Stosowanie takiej koncep-

7 SMS jako narzędzie marketingu mobilnego 557 cji jest warte, gdyŝ do wygrania jest lojalność klienta, a to łatwo przełoŝyć na korzyści finansowe. Lojalny klient kupuje więcej, jest mniej wraŝliwy na cenę. Wreszcie, poleca naszą ofertę innym, czyli pracuje jako nasz wiarygodny i bezpłatny sprzedawca [HTTP 3]. Zasada związana z kontekstem jest, jak to juŝ wcześniej zostało wspomniane trudna do zdefiniowana, a wynika to braku dostępności odpowiedniej technologii a takŝe ze zbyt subiektywnego jej charakteru, bo kto wie kiedy klient ma ochotę na zakupy? Zadanie utrudnia fakt, Ŝe promocja przy uŝyciu telefonu uznawana jest przez odbiorców za jedną z bardziej naruszających ich prywatność form komunikacji marketingowej. Krótkie wiadomości tekstowe są swego rodzaju intruzem, atakując odbiorcę w sytuacji, gdy jego świadomość jest nie tylko nie przygotowana na przyjmowanie przekazów promocyjnych, ale wręcz moŝe być zaprzątnięta sprawami negatywnie wpływającymi na ich interpretację [HTTP 2]. JednakŜe połoŝenie duŝego nacisku na tenŝe właśnie aspekt pozwala na uzyskanie wymiernych zysków i dlatego teŝ pomimo trudności jakie sprawia, autor postara się podjąć jego eksploracji a później zdefiniowaniu. Wyjść naleŝy od tego, iŝ marketing mobilny jest procesem komunikacji a nie technologicznie zaawansowanym przekazywaniem informacji. Najistotniejsze z punktu widzenia tego punktu jest to, Ŝe mamy do czynienia z dwustronnym procesem komunikacyjnym. Dzięki akcjom reklamowym, oraz odpowiedzi, jakie na nią otrzymujemy jesteśmy w stanie lepiej poznać naszego klienta, w końcu SMS daje moŝliwość odpowiedzi. Szczególnie dobre efekty przynosi połączenie siły Internetu oraz technologii mobilnych, m.in. telefonów komórkowych, co wynika z podobieństwa grupy docelowej. Dzięki podobieństwu audytoriów krótkie wiadomości tekstowe mogą skutecznie przyciągać do serwisów WWW lub kontynuować wątki komunikacyjne zapoczątkowane w Internecie. Do dyspozycji mamy przy tym cały szereg technologii i narzędzi integrujących oba kanały w sposób całkowicie automatyczny. Niemal całkowita odmienność formy przekazu w Internecie i SMS jest natomiast nieograniczonym polem do popisu dla doświadczonych e-marketerów [HTTP 2]. Fakt podobieństw uŝytkowników Internetu i technologii mobilnych potwierdza w swoim artykule Sean Carton. Za przykład bierze on firmę Apple, która to zintegrowała działania aby pozyskać szersze grono klienta w tworząc Internetowy sklep z muzyką itunes music store, odtwarzacz komputerowy itunes desktop media player oraz wydając ipod przenośne urządzenie do odtwarzania muzyki. Dzięki tym zabiegom uŝytkownicy szybko stali się fanatykami i zostali niejako wchłonięci przez markę a co za tym idzie niczym apostołowie głosili pochwały dla firmy Apple oraz jej dbałości o klienta [HTTP 4].

8 558 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Zakończenie Jak widać z powyŝszego artykułu mobile marketing jest wyłaniającą się koncepcją, która jednakŝe jak kaŝda nowa jest uzaleŝniona i ściśle związana od swoich poprzedniczek. Artykuł opisując przyczyny pojawienia się koncepcji marketingu opartego o SMS y pragnął zwrócić uwagę na fakt, iŝ mamy do czynienia z nowym podejściem do klienta. Pomimo wielu podobieństw do koncepcji CRM marketing mobilny daje więcej moŝliwości ze względu na wachlarz narzędziowo-technologiczny wymaga od marketerów duŝo więcej kreatywności i dbałości o szczegóły. Tworząc akcje reklamowe kierowane na telefony komórkowe, naleŝy wykazać szczególną dbałość o pozwolenia na wysyłkę SMS ów aby nie podzieliły one losów i i nie stały się jedynie niechcianymi informacjami wykasowywanymi niemalŝe w momencie otrzymania. Jak moŝna zauwaŝyć w artykule temat SMS ów został potraktowany dosyć oględnie a wynika to przede wszystkim z faktu młodego staŝu tego rodzaju akcji w praktyce gospodarczej. Autor wyraŝa swoje zainteresowanie technologiami mobilnymi i ma nadzieje rozwijać tematykę w kolejnych pracach naukowych. Literatura: [Kotyra, Pysz-Radziszewska 2001] Kotyra K., Pysz-Radziszewska A.: Marketing w teorii i praktyce. Wydawnictwo WyŜszej Szkoły Bankowej. Poznań 2001 [King, Lee, Warkentin, Chung, 2002] King D, Lee J.,Warkentin M., Chung H. M.: Electronic commerce a managerial prespective Prentice Hall 2002 [Durlacher, 2000] Durlacher Research: Mobile Commerce Report. (durlacher.com) 2000 [Haig, 2002] Matt Haig: Mobile marketing (The message revolution). Kogan Page. London 2002 [HTTP 1] [HTTP 2] [HTTP 3] [HTTP 4] SMS A MOBILE MARKETING TOOL The main aim of this article is to present SMS as a two-way information tool which becomes more and more popular in today s marketing. Other goals are to put emphasis on principal requirements which a marketer should meet in order to create satisfying campaign. Finally, the article points to social aspects of a new emerging philosophy of mobile marketing.

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

SprawnaRejestracja.pl opis korzyści płynących z używania narzędzia

SprawnaRejestracja.pl opis korzyści płynących z używania narzędzia ` SprawnaRejestracja.pl opis korzyści płynących z używania narzędzia Korzyści z używania narzędzia Optymalizacja czasu pracy firmy Usprawnienie działań marketingowych Zapewnienie stałego kontaktu z klientami

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L

S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L S Y S T E M S K L E P Ó W I N T E R N E T O W Y C H R E D C A R T. P L Wytyczne dla Sprzedawców Szanowni Państwo! Na wstępnie pragniemy podziękować za okazane nam zaufanie i wybór naszego produktu. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Video Marketing YouTube & Facebook Video

Video Marketing YouTube & Facebook Video agenda szkolenia Video Marketing YouTube & Facebook Video prowadzi Magdalena Daniłoś zgłoszenia: szkolenia@socialmedianow.pl lub http://tydzien.socialmedianow.pl/ Aż 90% poskich marketerów, którzy realizowali

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż

Marketing sieciowy łączy więc w sobie niezależność i współpracę, sprzedaż bezpośrednią z budowaniem relacji pośrednich, reprezentuje sprzedaż Marketing sieciowy Marketing sieciowy zwany również marketingiem wielopoziomowym jest formą dystrybucji towarów i usług, która nie korzysta z tradycyjnych miejsc zakupu i powszechnej reklamy. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

900/1800 i UMTS udostępnia usługę SMS z Internetu Max (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu takŝe

900/1800 i UMTS udostępnia usługę SMS z Internetu Max (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu takŝe Regulamin usługi SMS z Internetu Max (Obowiązuje od dnia 6 listopada 2007r.) Definicje: SMS (Short Message Service) - krótka wiadomość składająca się z maksimum 160 7-bitowych znaków (litery, cyfry, znaki

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci!

Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Szkolenie. Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! Tomasz Bonek Marta Smaga Spółka z o.o. dla Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Szkolenie Jak zarabiać w internecie? Przenieś swój biznes do sieci! O nas Współautorzy jednego z największych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Marketing Bezpośredni Mikołaj Janicki SMB Wtorek, 31 maja 2011 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ Za pomocą serwisu asendo.pl, wysyłanie kampanii reklamowych z ofertami handlowymi oraz reklamami Państwa klientów stanie się bajecznie proste. asendo.pl skupia wszystkie

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Promuj lokalny biznes, oferując gościom i mieszkańcom BEZPŁATNE Wi-Fi. PokaŜemy Ci jak!

Promuj lokalny biznes, oferując gościom i mieszkańcom BEZPŁATNE Wi-Fi. PokaŜemy Ci jak! Promuj lokalny biznes, oferując gościom i mieszkańcom BEZPŁATNE Wi-Fi PokaŜemy Ci jak! Program BEZPŁATNY HotSpot firmy free-hotspot.com dla samorządów lokalnych. O free-hotspot.com Operujemy NAJWIĘKSZĄ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju.

Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Zarządzanie klientami i marketingiem w branży kosmetycznej i SPA. Możliwości i kierunki rozwoju. Poznań, 2014 Agenda Cechy rynku kosmetycznego Marketingowe cele prowadzenia firmy kosmetycznej i SPA Kim

Bardziej szczegółowo

Wstęp Istota i reguły marketingu bezpośredniego 17

Wstęp Istota i reguły marketingu bezpośredniego 17 Marketing bezpośredni : koncepcja, zarządzanie, instrumenty / Mariusz Trojanowski. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 11 CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 15 1. Istota i reguły marketingu

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców 2012 Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców Grzegorz Błażewicz Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24

Bardziej szczegółowo

ŁAMIEMY GRANICE KOMUNIKACJI ZOBACZ JAK PAN LIM ROZWIĄZAŁ PROBLEMY W SWOJEJ FIRMIE»

ŁAMIEMY GRANICE KOMUNIKACJI ZOBACZ JAK PAN LIM ROZWIĄZAŁ PROBLEMY W SWOJEJ FIRMIE» ZOBACZ JAK PAN LIM ROZWIĄZAŁ PROBLEMY W SWOJEJ FIRMIE» Co to jest Limtel.pl? Limtel.pl jest internetową platformą, dzięki której możesz przygotować infolinię lub centralę telefoniczną przy pomocy przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 Szanowni Państwo. OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny U progu nowego sezonu turystycznego 2010 odwiedzający Was klienci zabiorą ze sobą niezapomniane wraŝenia z wymarzonego urlopu, pobytu i wakacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

sms-api.pl Zastosowania SMS w rozwiązaniach biznesowych www.sms-api.pl niezawodna bramka SMS

sms-api.pl Zastosowania SMS w rozwiązaniach biznesowych www.sms-api.pl niezawodna bramka SMS sms-api.pl Zastosowania SMS w rozwiązaniach biznesowych Agenda Możliwości bramki SMS Zastosowania Możliwości integracyjne Wskaźniki jakościowe Korzyści Do kogo skierowana jest usługa Źródła dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014

Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Jak wyłowić nowoczesnego klienta internetową wędką? Finanse w Internecie jak złowić więcej w sieci, 20 marca 2014 Informatyk, przedsiębiorca, współtwórca wielu serwisów internetowych jak: Kim jestem? Rys

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Case study. Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina

Case study. Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina Case study Divante zwiększa sprzedaż w sklepie marki Caterina O kliencie Caterina to znana marka odzieżowa typu premium, posiadająca swoje sklepy stacjonarne w ponad 20 miastach w Polsce. Istnieje na rynku

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone

Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Reklama na Facebooku - szkolenie rozproszone Program szkolenia Informacje o szkoleniu. Reklamowe możliwości Facebooka uznawane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie. W łatwy sposób można

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM SPRZEDAŻY I LOJALNOŚCI EVERYTAP SP. Z O.O. JEST CZĘŚCIĄ TVN GROUP S.A.

MOBILNY SYSTEM SPRZEDAŻY I LOJALNOŚCI EVERYTAP SP. Z O.O. JEST CZĘŚCIĄ TVN GROUP S.A. MOBILNY SYSTEM SPRZEDAŻY I LOJALNOŚCI EVERYTAP SP. Z O.O. JEST CZĘŚCIĄ TVN GROUP S.A. Aplikacja mobilna, dzięki której klienci Twojej restauracji lub kawiarni będą kupować więcej i odwiedzać je częściej.

Bardziej szczegółowo

Oferta Lokalna Gastronomia

Oferta Lokalna Gastronomia Oferta Lokalna Gastronomia Jak to działa? Partner poprzez Serwis zakupów grupowych pozyskuje nowych Klientów udzielając atrakcyjnego rabatu na swoje produkty i usługi. Partner (usługodawca) Serwis (HappyDay.pl)

Bardziej szczegółowo

TWOJA PRZESYŁKA NIE MUSI WYGLĄDAĆ POSPOLICIE MAMY NA TO SPOSOBY. Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599

TWOJA PRZESYŁKA NIE MUSI WYGLĄDAĆ POSPOLICIE MAMY NA TO SPOSOBY. Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599 Kontakt: Paulina Moder: 606 806 950 Michael Banaszczyk: 602 778 599 Połączyła nas pasja do marketingu bezpośredniego Jako największy producent przesyłek direct mail w Polsce, zajmujemy się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA

OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA Per Omnia Salutaris Agencja doradczo-szkoleniowa OPIS MODUŁU E-DORADZTWO ORAZ E-SZKOLENIA MODUŁ E-DORADZTWO OPIS 1. UmoŜliwia pełną obsługę doradczą z zakresu BHP i ppoŝ, prawa pracy oraz doradztwa dla

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk

Creative Media. Marketing szeptany i nie tylko. Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Centrum Usługowo-Handlowe Robert Kiljańczyk Creative Media Marketing szeptany i nie tylko 2016 0 05-6 5 0 S u ł k o w i c e, u l. L i p o w a 9 O nas Jesteśmy grupą najlepszych specjalistów w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana.

Szanowni Państwo, Na stronie 2 chcieli byśmy zaprezentować Państwu w formie graficznej miejsca w których reklama będzie emitowana. Szanowni Państwo, Serwis internetowy www.jednostki-wojskowe.pl powstał w roku 2008 i jest miejscem skupiającym informacje o współczesnym Wojsku Polskim, o historii Wojska Polskiego i wielu innych aspektach

Bardziej szczegółowo

Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016

Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016 Specjalna sesja TNS Polska i Millward Brown Marketing Summit, Kraków, 7 czerwca 2016 Marketing, technologie i zmieniający się media mix TRENDY W MEDIACH CYFROWYCH I TRADYCYJNYCH Kuba Antoszewski / Millward

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski

Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Marketing bezpośredni. Koncepcja - zarządzanie - instrumenty Mariusz Trojanowski Zagadnienia omówione w książce są przedstawione w trzech wymiarach: koncepcyjnym - usystematyzowanie wiedzy na temat marketingu

Bardziej szczegółowo

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em.

zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Lista wprowadzonych zmian: zmiany w aplikacji abcpanel MoŜliwość wysyłania informacji podatkowych SMS-em. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek problemy czy to z rejestracją czy z konfiguracją abcpanel-a,

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Zbuduj sprzedaż w internecie. Magda Nojszewska

Zbuduj sprzedaż w internecie. Magda Nojszewska Zbuduj sprzedaż w internecie Magda Nojszewska 12 / 16 1. Rynek e-commerce w Polsce Rynek e-commerce w Polsce: Czym jest e-commerce? Handel elektroniczny według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel (e-commerce)

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SARE & Magento. jedyna tak zaawansowana integracja systemu e-marketingowego platformą e-commerce na rynku

INTEGRACJA SARE & Magento. jedyna tak zaawansowana integracja systemu e-marketingowego platformą e-commerce na rynku INTEGRACJA SARE & Magento jedyna tak zaawansowana integracja systemu e-marketingowego platformą e-commerce na rynku Co daje Magento w integracji z SARE? Magento to najbardziej elastyczna platforma e-commerce

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu

Marketing. Rola Internetu w kreowaniu wizerunku firmy jest faktem bezsprzecznym. Wizerunek. Cechy Internetu Marketing Kształtowanie wizerunku za pomocą nowoczesnych narzędzi technologicznych Wizerunek Pojęcie wizerunku oznacza najczęściej obraz, podobiznę, symbol, wyobrażenie. Stanowi zbiór przekonań, myśli

Bardziej szczegółowo