Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Seve rstal Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług zwana dalej Ustawą. 2. Niniejszy regulamin określa zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej w Severstal Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. 3. Każdy Odbiorca korzystający z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed wypełnieniem Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej oraz przestrzegania jego postanowień. 2 Definicje Użyte w regulaminie wyrażenia oznaczają: 1. Klient - odbiorca faktury przesyłanej w formie elektronicznej, 2. Severstal D istribution Sp. z o.o. - wystawca faktury przesyłanej w formie elektronicznej, 3. Akceptacja - zgoda udzielona przez Klienta Severstal Distribution Sp. z o.o. na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Przesyłanie faktur w formie elektronicznej 1. Severstal Distribution Sp. z o.o. przesyła faktury w formacie PDF (Portable Document Format) z adresu poczty elektronicznej ssls.pl. Powyższy adres służy wyłącznie do automatycznej wysyłki faktur. 2. Faktury wysyłane w formie elektronicznej w formacie PDF są generowane bezpośrednio z systemu i nie wymagają umieszczenia na nich podpisu i pieczątki Severstal Distribution Sp. z o.o. 3. Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokum ent księgowy. 4. Faktury korygujące i duplikaty do faktur przesyłanych drogą elektroniczną bedą także przesyłane w formie elektronicznej. 5. K ażda faktura wysyłana będzie oddzielnym em. 6. Doręczenie faktury przesłanej w formie elektronicznej następuje z chw ilą w ysłania przez 3 cjfit'

2 Severstal Severstal Distribution Sp. z o.o. wiadomości zawierającej fakturę z adresu na adres wskazany w Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej. Faktura wysłana w formie elektronicznej w momencie wysyłki zapisuje się w archiwum na serwerze wystawcy, według dat wystawienia, w formacie i treści jednakowej z przesłaną do Klienta. 7. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w formie elektronicznej, w sposób dowolny, ale zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelności tych faktur, łatwości ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowem u lub organowi kontroli skarbowej. 8. Klient zobowiązany jest do elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej w momencie otw ierania wiadomości. 4 Akceptacja i cofnięcie akceptacji na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 1. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia akceptacji tego sposobu przesyłania przez klienta. 2. Akceptację Klient może złożyć poprzez wypełnienie i własnoręczne podpisanie Oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przesłanie pocztą na adres Severstal Distribution Sp. z o.o. oraz w postaci elektronicznej poprzez przesłanie scanu podpisanego oświadczenia w formacie pliku PDF na adres ssls.pl, ksiegow ssls.pl. 3. Podając w Akceptacji adres poczty elektronicznej, Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego adresu. Severstal Distribution Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie osobom trzecim adresu poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych. 4. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej, poprzez przesłanie wniosku o zmianę adresu poczty elektronicznej pocztą na adres Severstal Distribution Sp. z o.o. oraz w postaci elektronicznej poprzez przesłanie scanu podpisanego wniosku o zmianę adresu w formacie pliku PDF na adres ssls.pl, ksiegow ssls.pl. 5. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu . wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje skutki prawne. 6. Akceptacja nie wyłącza prawa Severstal Distribution Sp. z o.o. do przesyłania faktur w formie papierowej.

3 Severstal 7. Klient jest uprawniony do wycofania Akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej. 8. Wycofanie Akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem Oświadczenia o wycofanie akceptacji faktur w formie elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Wniosek powinien być przesłany listownie na adres Severstal Distribution Sp. z o.o. oraz w postaci elektronicznej poprzez przesłanie podpisanego scanu oświadczenia w formacie pliku PDF na adres ssls.pl; ksiegow ssls.pl. 9. W przypadku cofnięcia Akceptacji przez Klienta, Severstal Distribution Sp. z o.o. traci prawo do przesyłania temu odbiorcy faktur w formie elektronicznej w terminie 30 dni od dnia otrzym ania ośw iadczenia od Klienta o cofnięciu Akceptacji. 1. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia odbioru faktury elektronicznej w ciągu 2 dni roboczych Severstal D istribution Sp. z o.o. drogą e-m ailow ą wystąpi do klienta z prośbą o potwierdzenie odbioru przedmiotowej faktury. W przypadku braku odpowiedzi Severstal Distribution Sp. z o.o. skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 2. W przypadku, gdy wiadomość zawierająca fakturę w formie elektronicznej nie zostanie dostarczona Klientowi, z przyczyn niezależnych od Severstal Distribution Sp. z o.o., na prośbę klienta Severstal Distribution Sp. z o.o. wystawi duplikat faktury w formie papierowej i prześle drogą pocztową na adres Klienta. 6 Postanowienia końcowe 1. Severstal Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usługi przesyłania faktur w formie elektronicznej w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych przesłanek, o czym Severstal Distribution Sp. z o.o. poinformuje Klienta w formie elektronicznej. 2. Severstal Distribution Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O powyższym Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej. 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej jrstalkusi lesia.nl 4. Regulamin obowiązuje od dnia r. Sercrstal Distribution Sp. z o.o ul. Nowopogońska Sosnowiec NIP " m

4 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE O AKCEPTАСЛ FAKTUR PRZESYŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ Akceptujący - Dane Klienta: Nazwa:... Adres: Telefon:... N IP: Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 m arca 2004r. o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz korekt, w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. N ow opogońska 1, Sosnowiec z adresu poczty elektronicznej: ssls.pl. 2. Zobowiązujemy się przyjmować faktury w formie papierowej, w przypadku, gdy problemy techniczne uniem ożliw iają przesyłanie faktur drogą elektroniczną. 3. Prosimy o przesyłanie faktur drogą ową na podany poniżej adres 4. Zobowiązujemy się do elektronicznego potwierdzenia odbioru każdej wiadomości z adresu: ssls.pl. 5. W razie zmiany adresu zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 6. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z Regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępnym pod adresem w w w.severstallat-silesia.pl. Data Podpis i pieczęć Klienta

5 Severstal Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O WYCOFANIE AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH W FORMIE Akceptujący - Dane Klienta: Nazwa:... Adres:... NIP:... ELEKTRONICZNEJ 1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 m arca 2004r. o podatku od towarów i usług, cofamy zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz korekt, w formie elektronicznej przez Severstal Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. N owopogońska 1, Sosnowiec. 2. Prosimy o przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur i faktur korygujących w formie papierowej po upływie 30 dni licząc od dnia, w którym wystawca faktur otrzymał niniejsze oświadczenie. Data Podpis i pieczęć Klienta

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna

Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o.

Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. Regulamin korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z faktury elektronicznej w Ricoh Polska Sp. z o.o. (zwana

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok)

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia ogólne 1. e-bok jest własnością Dąbrowskich Wodociągów Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

KG-SOFT.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 01.04.2015 r.

KG-SOFT.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 01.04.2015 r. KG-SOFT.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 01.04.2015 r. I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WWW.COFFEMA.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r.

WWW.COFFEMA.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r. WWW.COFFEMA.PL Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r. I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE.

Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. Regulamin sklepu Armatura Sanitarna EGO-STYLE. I. INFORMACJE O FIRMIE Sklep internetowy, działający pod adresem: http://armaturasanitarna.com/, prowadzony jest przez firmę EGO- STYLE M. Pelc, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014

PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. edycja 3.2014 PANI TERESA MEDICA SA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edycja 3.2014 Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.pani-teresa.pl prowadzony jest przez firmę PANI TERESA MEDICA SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem

Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem Regulamin sklepu internetowego Luxury Products 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Luxury Products, działający pod adresem www.luxuryproducts.pl, prowadzony jest przez firmę Luxury Products Cylwik

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA.PL Regulamin Promocji Gorący strzał

SATYSFAKCJA.PL Regulamin Promocji Gorący strzał SATYSFAKCJA.PL Regulamin Promocji Gorący strzał I. Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez spółkę SATYSFAKCJA Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl

Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Regulamin serwisu internetowego www.ictw.pl Obowiązuje od dnia 16.07.2012 1 Definicje Definicje - użyte w Regulaminie sformułowania należy rozumieć zgodnie z podanymi niżej definicjami. 1. Operator kapitałowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą.

zwana także zamiennie Usługodawcą lub Sprzedającym lub Wydawcą. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania oraz dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.dossiernaturalnychterapii.pl Serwis jest prowadzony przez: Poczta Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KHC (obowiązuje od 31.12.2014 r.) DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie: Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo