OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ"

Transkrypt

1 Nr postępowania: AZP -72/PN-p4/057/202 Załącznik nr do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism polskich w prenumeracie rocznej na rok 203 dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Stalowej Woli i Tomaszowie Lubelskim wraz z wniesieniem do wskazanych miejsc. 2. Zamówienie podlega realizacji sukcesywnie od 0203 do r., z tym zastrzeżeniem, iż zamówienie będzie realizowane od ukazania się pierwszego numeru czasopisma za 202 r. do skompletowania pełnego rocznika. Czasopisma winny być zapakowane i zaadresowane dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i dostarczone oddzielnie na adresy poszczególnych Agend : - dzienniki: w dni robocze Zamawiającego - w dniu ich wydania do godz. 7:00, zaś w pozostałe dni w kolejnym dniu roboczym Zamawiającego po dniu wydania do godz. 7:00 - pozostałe czasopisma - nie później niż 2 dni robocze Zamawiającego po upływie cyklu wydawniczego, - w przypadku czasopism nieregularnie ukazujących się w najbliższym terminie od chwili ich ukazania się ( w najbliższej dostawie). 3. Każda przesyłka powinna zawierać specyfikację, tj. dostarczane tytuły i ich ilość oraz kolejny numer. 4. Zamówione pozycje powinny być dostarczone do jednostek organizacyjnych Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem czynników atmosferycznych. W przypadku uszkodzeń, zabrudzeń, zamoknięć prasy, Zamawiający będzie żądał wymiany na egzemplarze bez wad, nie później niż przy kolejnej dostawie. 5. Zamawiający będzie dokonywał składania reklamacji faksem, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. 6. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia reklamacji jedna z dróg: faksem, em lub pocztą tradycyjną. 7. Dostawa czasopism drukowanych będzie realizowana w trybie skonsolidowanej, tzn. przesyłki muszą być kontrolowane i rejestrowane przez Wykonawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 8. Dostarczenie czasopism powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca będzie zobowiązany należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. 9. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do wskazanych miejsc. Czasopisma dostarczane będą do wnętrza budynków, do rąk portiera lub innego pracownika Zamawiającego. 0. W przypadku, gdy w okresie prenumeraty Wydawca zaprzestanie wydawania poszczególnych pozycji czasopism objętych zamówieniem, Wykonawca obligatoryjnie poinformuje o tym Zamawiającego, zaś przedmiot zamówienia ulegnie odpowiedniej korekcie. Przesłane Zamawiającemu czasopisma, które nie są objęte niniejszą umową, traktowane będą jako czasopism bezpłatnych, tzw. bezpłatnych dodatków. 2. Obligatoryjnie, niezwłocznie Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje, związane z wszelkimi zmianami w zakresie realizowanej w danym roku prenumeraty. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany zamówienia w okresie realizacji prenumeraty. 4. Zmiany, o których mowa w pkt 3, nie mogą spowodować przekroczenia wartości przedmiotu zamówienia, przy czym: - dostawa dodatkowego egzemplarza już dostarczanego dziennika powinna nastąpić nie później niż na trzeci dzień po złożeniu dodatkowego zamówienia, - dostawa dodatkowego egzemplarza już dostarczanego innego czasopisma powinna nastąpić w najbliższej dostawie od ukazania się kolejnego numeru.

2 5. Zmiany w zamówieniu nie mogą zmniejszyć wartości zamówienia poniżej 60% jego wartości w okresie obowiązywania umowy. Z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne prawa do rekompensaty. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilości odbiorców i ich adresów. 7. Wykonawca gwarantuje dostarczenie wszystkich wydań czasopism, jakie się ukażą, określonych w swojej ofercie. 8. W razie braku zamówionego tytułu Zamawiający złoży Wykonawcy reklamację, po której Wykonawca jest zobowiązany: - w przypadku dzienników (gazet codziennych) i tygodników dostarczyć brakujące egzemplarze nie później niż w kolejnym dniu roboczym Zamawiającego po dniu numerów reklamowanych, - w przypadku pozostałych czasopism dostarczyć brakujące egzemplarze nie później niż przy kolejnej dostawie. 9. Zamawiający będzie dopuszczał realizację części przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż zostało to określone tylko w przypadku, jeśli to opóźnienie wynika z przyczyn technicznych, spowodowanych cyklem wydawniczym. W przypadku opóźnień w wydaniu numerów objętych planami wydawniczymi roku 203, poza , zobowiązania Wykonawcy zachowują ważność, aż po wykonanie kompletu dostaw i przedstawienia za nie faktur. 20. Wykonawca gwarantuje stałe ceny prenumeraty brutto na poszczególne pozycje czasopism, zawarte w niniejszym zestawieniu, w całym okresie jej obowiązywania. 2Po zrealizowaniu kwartalnej Wykonawca wystawi faktury VAT (oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej, prenumerującej czasopisma) - uwzględniające tytuły, ilość czasopism, ceny netto, brutto i wartości VAT dla każdego tytułu - oraz zbiorcze zestawienie dostarczonych w okresie kwartału czasopism, z uwzględnieniem, jakiej jednostki organizacyjnej dotyczą, kolejnych numerów, ich wartości netto, podatku VAT i wartości brutto. 22. Wystawione faktury VAT dostarczane będą w zbiorczej kopercie na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zaopatrzenia Al. Racławickie 4, Lublin Pokój C-223 Należność płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu, nie wcześniej niż po potwierdzeniu prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 23. Koszty przesyłki zawarte będą w cenie prenumeraty. Uwaga! Pominięcie przy wycenie choćby jednej pozycji czasopisma w poniższym zestawieniu skutkować będzie odrzuceniem oferty!!!!!!!!! Sposób obliczeń, jakie mają być dokonane w przypadku wszystkich jednostek organizacyjnych: Ilość netto prenumeraty rocznej ogółem brutto prenumeraty ogółem

3 =5*6 = 7*8 = 7+9 Agenda I - ul. Chopina 27, Lublin Oddział Wydawnictw Ciągłych (Miejsce doręczenia: Portiernia Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Chopina 27, Lublin ) Ilość netto prenumeraty rocznej ogółem VAT ogółem brutto prenumeraty ogółem Bluszcz Miesięcznik 2 Chip X Miesięcznik 3 Dziennik Wschodni Lubelski Dziennik 4 Dziennik Wschodni Wyd. Specjalne Tygodnik 5 Dziennik. Gazeta Prawna (premium) Dziennik 6 Forum Przegląd Prasy Światowej Tygodnik 7 Fronda Kwartalnik 8 Gazeta Polska Tygodnik 9 Gazeta Wyborcza X Dziennik 0 Gestalt Nieregularna Handel Wewnętrzny Dwumiesięcznik 2 Harvard Business Review Polska Miesięcznik 3 Kino Miesięcznik 4 Kultura i Społeczeństwo Kwartalnik 5 Kwartalnik Filozoficzny Kwartalnik 6 Najwyższy Czas Tygodnik 7 Nasz Dziennik Dziennik 8 Nowe Życie Gospodarcze Miesięcznik 9 Państwo i Prawo Miesięcznik

4 20 PC World Komputer DVD Miesięcznik 2 Polityka Tygodnik 22 Polska Kurier Lubelski Dziennik 23 Przegląd Historyczny Kwartalnik 24 Rzeczpospolita Dziennik 25 Słowo Podlasia Tygodnik 26 Tygodnik Zamojski Tygodnik 27 Uważam Rze Historia Miesięcznik 28 Uważam, Rze. Inaczej pisane Tygodnik 29 Znak X Miesięcznik SUMA Agenda II - Al. Racławickie 4, Lublin 2. Biblioteka Instytutu Teologii Pastoralnej Gość Niedzielny Tygodnik 2. Katecheta Miesięcznik 3. Niedziela X Tygodnik 4. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Miesięcznik Ilość rocznej ogółem 5. Tygodnik Powszechny Tygodnik SUMA brutto prenumeraty ogółem Więź Miesięcznik 3. Biblioteka Wydziału Teologii Ilość rocznej ogółem rocznej brutto

5 2. Znak X Miesięcznik SUMA Bank Miesięcznik 2. Ekonomista Dwumiesięcznik 3. Forbes Miesięcznik 4. Gazeta Bankowa Miesięcznik 5. Dziennik. Gazeta Dziennik Prawna (premium) 6. Gospodarka Miesięcznik Narodowa 7. Handel Wewnętrzny Dwumiesięcznik 8. Marketing i Rynek Miesięcznik 9. Nowe Życie Miesięcznik Gospodarcze 0. Personel i Miesięcznik Zarządzanie Przegląd Organizacji Miesięcznik 2. Przegląd Statystyczny Rachunkowość Miesięcznik 4. Rzeczpospolita Dziennik 4. Biblioteka Instytutu Ekonomii Ilość rocznej ogółem SUMA brutto Kwartalnik Prawa Prywatnego 5. Biblioteka Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego Ilość rocznej rocznej ogółem Kwartalnik brutto

6 2. Monitor Podatkowy Miesięcznik 3. Monitor Prawniczy Dwutygodnik 4. Orzecznictwo Sądów Polskich Miesięcznik 5. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Miesięcznik Cywilna 6. Państwo i Prawo Miesięcznik 7. Praca i Zabezpieczenie Miesięcznik Społeczne 8. Przegląd Podatkowy Miesięcznik 9. Przegląd Prawa Handlowego Miesięcznik 0. Przegląd Sądowy Miesięcznik Przegląd Ustawodawstwa Miesięcznik Gospodarczego 2. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Kwartalnik Socjologiczny 3. Studia Prawnicze Kwartalnik SUMA Kultura i Społeczeństwo 6. Biblioteka Instytutu Socjologii Ilość rocznej rocznej ogółem Kwartalnik brutto Nowy Filomata Kwartalnik 7. Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej Ilość rocznej rocznej ogółem brutto

7 Kwartalnik Historii, Nauki i Techniki 8. Biblioteka Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczy Ilość rocznej rocznej ogółem Kwartalnik 2. Świat Nauki Miesięcznik 3. Wiedza i Życie Miesięcznik 4. Wszechświat Miesięcznik SUMA brutto Kwartalnik Filozoficzny 9. Biblioteka Instytutu Filozofii Teoretycznej Ilość rocznej ogółem Kwartalnik 2. Sztuka i Filozofia Półrocznik 3. Znak X Miesięcznik SUMA brutto 0. Biblioteka Instytutu Muzykologii Ilość rocznej rocznej ogółem Muzyka Kwartalnik 2. Ruch Muzyczny Dwutygodnik SUMA brutto prenumeraty ogółem Biblioteka Instytutu Historii

8 Archeologia Polski Półrocznik 2. Dzieje Najnowsze Kwartalnik 3. Karta Kwartalnik 4. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Kwartalnik 5. Przegląd Historyczny Kwartalnik netto Ilość prenumeraty rocznej ogółem 6. Kwartalnik Historyczny Kwartalnik 7. Czasopismo Prawno- Historyczne *w roku SUMA brutto 2. Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej netto Ilość prenumeraty rocznej ogółem Dialog Miesięcznik 2. Język Polski * w roku 3. Język Polski w Kwartalnik Gimnazjum 4. Język Polski w Liceum Kwartalnik 5. Język Polski w Szkole Kwartalnik dla klas IV-VI 6. Literatura na Świecie Miesięcznik 7. Nowe Książki Miesięcznik 8. Onomastica Rocznik 9. Pamiętnik Literacki Kwartalnik 0. Pamiętnik Teatralny Kwartalnik Polonistyka Miesięcznik 2. Poradnik Językowy * w roku 3. Przegląd Dwumiesięcznik Humanistyczny 4. Ruch Literacki Dwumiesięcznik 5. Teksty Drugie Dwumiesięcznik 6. Twórczość Miesięcznik brutto prenumeraty ogółem

9 7. Tygodnik Powszechny Tygodnik SUMA Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej Ilość Slavia Orientalis Kwartalnik netto prenumeraty rocznej ogółem brutto Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4. Kancelaria Ogólna Ilość rocznej ogółem Nieokreślona 0 2. Rzeczpospolita Dziennik SUMA brutto Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Dziennik. Gazeta Prawna (premium) Serwis prawnopracowniczy 5. Dział Spraw Pracowniczych Ilość rocznej ogółem X 2* w miesiącu Dziennik Tygodnik SUMA Biblioteka Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce brutto

10 Ilość rocznej ogółem Przegląd Historyczny Kwartalnik 2. Polski Przegląd Kartograficzny Kwartalnik 3. Studia Źródłoznawcze. Commentationes Nasza Przeszłość SUMA Referat ds. BHP (Miejsce doręczenia: Portiernia Collegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 4, Lublin) Ilość rocznej ogółem Bezpieczeństwo Pracy Miesięcznik 2. Dziennik. Gazeta Prawna (premium) Dziennik 3. Przyjaciel przy Pracy Miesięcznik SUMA brutto brutto Personel i Zarządzanie 8. Dział Organizacyjno-Prawny Ilość rocznej ogółem Miesięcznik SUMA brutto 9. Audyt Ilość netto prenumeraty rocznej brutto

11 Dziennik. Gazeta Prawna (premium) Dziennik ogółem 20. Biblioteka Instytutu Psychologii Ilość rocznej ogółem Charaktery X Miesięcznik Problemy Opiekuńczo- 2. Wychowawcze Miesięcznik 3. Psychologia Społeczna X Kwartalnik 4. Szkoła Specjalna X Dwumiesięcznik SUMA Polska Kurier Lubelski Personel i Zarządzanie LIVE Sound & Instalation 2 Biuro Karier Ilość rocznej rocznej ogółem Dziennik Miesięcznik SUMA Dział Administracji Obiektami netto Ilość rocznej prenumeraty rocznej ogółem brutto brutto brutto Prenumeraty ogółem 23. Dział Teleinformatyczny Ilość rocznej ogółem brutto Prenumeraty ogółem

12 Linux Magazyn Miesięcznik 2. COMPUTER WORLD (papierowa+elektroniczna) Tygodnik 3. CHIP X Miesięcznik SUMA Kwestura Ilość rocznej ogółem Rzeczpospolita Dziennik brutto 25. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Ilość rocznej ogółem Biuletyn Historii Sztuki Kwartalnik 2. Konteksty-Polska Sztuka Ludowa Kwartalnik 3. Ochrona Zabytków Kwartalnik SUMA Biuro Rzecznika Ilość rocznej ogółem Dziennik Wschodni Lublin Dziennik 2. Dziennik Gazeta Prawna Dziennik 3. Polska Kurier Lubelski Dziennik 4. Nasz Dziennik Dziennik 5. Newsweek Tygodnik 6. Polityka Tygodnik 7. Press Miesięcznik 8. Tygodnik Powszechny Tygodnik brutto brutto

13 9. Wprost Tygodnik 0. Kwartalnik filmowy Kwartalnik Kino Miesięcznik SUMA Agenda III - ul. Lwowska 20, Tomaszów Lubelski 27. Biblioteka Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (Miejsce dostarczenia: bezpośrednio do Biblioteki) Ilość Bank i Kredyt Dwumiesięcznik 2. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Kwartalnik 3. Edukacja Prawnicza Miesięcznik 4. Ekonomista Dwumiesięcznik 5. Dziennik Gazeta Prawna Dziennik 6. Gospodarka Narodowa Miesięcznik 7. Kwartalnik Prawa Prywatnego Kwartalnik 8. Marketing i Rynek Miesięcznik 9. Monitor Podatkowy Miesięcznik 0. Monitor Prawniczy Dwutygodnik Państwo i Prawo Miesięcznik 2. Personel i Zarządzanie Miesięcznik rocznej ogółem 3. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Miesięcznik 4. Przegląd Podatkowy Miesięcznik 5. Przegląd Prawa Handlowego Miesięcznik 6. Przegląd Sądowy Miesięcznik 7. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Miesięcznik 8. Rzeczpospolita z dodatkami Dziennik 9. Sprawy Międzynarodowe X Kwartalnik 20. Studia Prawnicze Kwartalnik SUMA brutto prenumeraty ogółem Agenda 4 - ul. Droga Męczenników Majdanka 70 (budynek ), Lublin 28. Biblioteka Instytutu Pedagogiki

14 (Miejsce doręczenia: Portiernia, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek, Lublin ) Ilość rocznej ogółem Kwartalnik Pedagogiczny Kwartalnik 2. Nowa Szkoła X Miesięcznik 3. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze Miesięcznik 4. Ruch Pedagogiczny Dwumiesięcznik 5. Szkoła Specjalna X Dwumiesięcznik 6. Wychowanie na co Dzień Miesięcznik Czas Kultury Dwumiesięcznik SUMA Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa (Miejsce doręczenia: Portiernia, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek, Lublin ) Ilość rocznej ogółem 2. Kwartalnik Filmowy Kwartalnik 3. Przegląd Religioznawczy Kwartalnik 4. Teatr Miesięcznik SUMA Agenda 5 - ul. Droga Męczenników Majdanka 70 (budynek 2), Lublin 30. Biblioteka Instytutu Politologii i Komunikacji Społecznej Newsweek Tygodnik 2. Nowa Europa Wschodnia Dwumiesięcznik 3. Polityka Tygodnik 4. Press Miesięcznik 5. Rzeczpospolita Dziennik 6. Samorząd Terytorialny Miesięcznik (Miejsce doręczenia: Portiernia, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, budynek, Lublin ) Ilość rocznej ogółem brutto brutto brutto

15 7. Sprawy Międzynarodowe X Kwartalnik 8. Media&Marketing Polska X Miesięcznik 9. Studia Medioznawcze Zeszyty Prasoznawcze SUMA Agenda 6 - ul. Popiełuszki 6, Stalowa Wola 3 Biblioteka Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli Bank Miesięcznik 2. Bank i Kredyt Dwumiesięcznik 3. Bibliotekarz Miesięcznik 4. Chip X Miesięcznik 5. Czasopismo Prawa Karnego Kwartalnik i Nauk Penalnych 6. Czasopismo Prawno *w roku Historyczne 7. Dyrektor Szkoły Miesięcznik 8. Dziennik. Gazeta Prawna Dziennik 2 9. Edukacja..Studia. Badania Kwartalnik Innowacje. 0. Ekonomika i Organizacja Miesięcznik Przedsiębiorstw. Ekonomista Dwumiesięcznik 2. Finanse Komunalne Miesięcznik 3. Focus(jęz. niem) Tygodnik 4. Gazeta Bankowa Miesięcznik 5. Gazeta Samorządu i Administracji * w miesiącu 6. Gazeta Wyborcza (Mutacja /5) X Dziennik 7. Głos dla Życia X Dwumiesięcznik 8. Gospodarka Narodowa- Analizy, prognozy Miesięcznik 9. Handel Wewnętrzny Dwumiesięcznik 20. Kultura i Społeczeństwo Kwartalnik 2 Kwartalnik Pedagogiczny Kwartalnik 22. Kwartalnik Prawa Prywatnego (Miejsce doręczenia: bezpośrednio do biblioteki, ul. Popiełuszki 6, Stalowa Wola ) Ilość rocznej ogółem Kwartalnik brutto

16 23. Marketing i Rynek Miesięcznik 24. Marketing w Praktyce Miesięcznik 25. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń X 2* w miesiącu 26. Monitor Prawniczy Dwutygodnik 27. Newsweek (jęz. ang.) Tygodnik 28. Newsweek Polska Tygodnik 29. Nowa Szkoła X Miesięcznik 30. Nowe Życie Gospodarcze Miesięcznik 3 Organizacja i Kierowanie Kwartalnik 32. Orzecznictwo NSA i Wojewódzkich Sądów Dwumiesięcznik Administracyjnych 33. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna Miesięcznik 34. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych: pełny urzędowy zbiór orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego 35. Państwo i Prawo Miesięcznik 36. Parkiet Gazeta Giełdy Dziennik 37. Polityka Tygodnik 38. Polityka społeczna Miesięcznik 39. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Miesięcznik 40. Praca Socjalna Dwumiesięcznik 4 Prawo Przedsiębiorcy * w miesiącu 42. Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze X Miesięcznik 43. Przegląd Komunalny Miesięcznik 44. Przegląd Legislacyjny Nieokreślony 45. Przegląd Prawa Handlowego Miesięcznik 46. Przegląd Statystyczny Psychologia w Szkole X Kwartalnik 48. Rachunkowość Miesięcznik 49. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Kwartalnik 50. Samorząd terytorialny Miesięcznik 5 Rzeczpospolita (Mutacja 35063X/) Dziennik

17 52. Studia Regionalne i Lokalne Kwartalnik 53. Szkoła Specjalna X Dwumiesięcznik 54. The Economist Tygodnik 55. Wiadomości Statystyczne Miesięcznik 56. Wieś i rolnictwo Kwartalnik 57. Wychowanie w przedszkolu Miesięcznik 58. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej Kwartalnik 59. Znak X Miesięcznik 60. Życie szkoły Miesięcznik 6 Recycling SUMA Agenda 7 - ul. Spokojna, Lublin 32. Biblioteka Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki (Miejsce doręczenia: Portiernia ul. Spokojna, Lublin) Ilość rocznej ogółem Europejski Przegląd Sądowy Przegląd Prawa Publicznego Samorząd Terytorialny Miesięcznik SUMA brutto Agenda 8 - ul. Konstantynów D, Lublin 33. Żeński Dom Akademicki (Miejsce doręczenia: Recepcja Żeńskiego Domu Akademickiego, ul. Konstantynów D, Lublin ) netto Ilość rocznej prenumeraty rocznej ogółem Gość Niedzielny Tygodnik 2. Nasz Dziennik Dziennik SUMA brutto Agenda 9 - ul. Konstantynów B, Lublin 34. Męski Dom Akademicki (Miejsce dostarczenia: Recepcja Męskiego Domu Akademickiego, ul. Konstantynów B, Lublin) Ilość brutto

18 rocznej rocznej ogółem Uważam, Rze. Inaczej pisane Tygodnik 2. Gość Niedzielny Tygodnik SUMA Lp Tytuł ISSN/ISBN Agenda 0 - ul. Konstantynów H, Lublin 35. Biblioteka Wydziału Matematyczno Przyrodniczego (Miejsce doręczenia: Portiernia Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, ul. Konstantynów H, Lublin) Ilość rocznej rocznej ogółem Aura Miesięcznik 2. Mój Piękny Ogród Miesięcznik 3. Magnolia Świat Nauki Miesięcznik 5. Wiadomości Ekologiczne Kwartalnik 6. Wiedza i Życie Miesięcznik SUMA Agenda - ul. Ofiar Katynia 6a w Stalowej Woli 36. Dział Obsługi Wydziałów w Stalowej Woli (Miejsce dostarczenia prasy: Portiernia - Dom Studencki 6 ul. Ofiar Katynia 6, Stalowa Wola) Ilość rocznej rocznej ogółem Poradnik gazety prawnej * w miesiącu 2. Dziennik Gazeta Prawna Dziennik 3. PC World Komputer Miesięcznik 4. CHIP X Miesięcznik 5. Linux Magazyn Miesięcznik SUMA brutto brutto ŁĄCZNE ZESTAWIENIE WARTOŚCI NETTO, PODATKU VAT I WARTOŚCI BRUTTO PRENUMERATY CZASOPISM POLSKICH DLA WSZYSTKICH AGEND KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

19 Sposób obliczenia: w celu obliczenia wartości netto, wartości VAT oraz wartości brutto prenumeraty rocznej za wszystkie czasopisma ogółem, należy do poniższej tabeli przenieść sumy wartości netto, wartości VAT oraz wartości brutto z tabel wszystkich jednostek organizacyjnych KUL. Wartości wpisane do tabeli należy podsumować. Uzyskane obliczenia wpisane w wierszu OGÓŁEM - będą stanowiły cenę ofertową netto, wartość podatku VAT oraz cenę ofertową brutto. NR AGENDY AGENDA ul. Chopina 27; Lublin 2 Al. Racławickie 4; Lublin Jednostki organizacyjne, wchodzące w skład poszczególnych agend Oddział Wydawnictw Ciągłych Biblioteka Instytutu Teologii Pastoralnej Biblioteka Wydziału Teologii Biblioteka Instytutu Ekonomii Biblioteka Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego Biblioteka Instytutu Socjologii Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej Biblioteka Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Biblioteka Instytutu Filozofii Teoretycznej Biblioteka Instytutu Muzykologii Biblioteka Instytutu Historii Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej Kancelaria Ogólna Dział Spraw Pracowniczych Biblioteka Ośrodka badań nad geografią Historyczną Kościoła w Polsce Referat ds. BHP Dział Organizacyjno-Prawny Biblioteka Instytutu Historii Sztuki netto prenumeraty rocznej za wszystkie czasopisma ogółem brutto prenumeraty rocznej za wszystkie czasopisma ogółem

20 ul. Lwowska 20; Tomaszów Lubelski ul. Droga Męczenników Majdanka 70 (budynek ); Lublin ul. Dr. Męczenników Majdanka 70 (budynek 2); Lublin ul. Popiełuszki 6; Stalowa Wola ul. Spokojna ; Lublin ul. Konstantynów D; Lublin ul. Konstantynów B; Lublin ul. Konstantynów H; Lublin ul. Ofiar Katynia 6a; Stalowa Wola Audyt Biblioteka Instytutu Psychologii Biuro Karier Dział Administracji Obiektami Dział Teleinformatyczny Kwestura Biblioteka Instytutu Historii Sztuki Biuro Rzecznika Biblioteka Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim Biblioteka Instytutu Pedagogiki Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa Biblioteka Instytutu Politologii i Komunikacji Społecznej Biblioteka Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli Biblioteka Instytutu Administracji i Instytutu Europeistyki Żeński Dom Akademicki Męski Dom Akademicki Biblioteka Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Dział Obsługi Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli Ogółem (suma wierszy -) CENA OFERTOWA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA OFERTOWA BRUTTO

21 .,. Miejscowość Data Podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/074/2015

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/074/2015 Załącznik nr 1 b do SIWZ... pieczątka Wykonawcy AZP-240/PN-p30/074/2015 Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa czasopism polskich w prenumeracie na 2016 rok dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną: AZP-240/PN-p30/074/2015

Załącznik nr 1 a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną: AZP-240/PN-p30/074/2015 Załącznik nr a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną: AZP-240/PN-p30/074/205 W części I: Prenumerata czasopism polskich dla Biblioteki Głównej i Bibliotek Specjalistycznych KUL na rok 206..Biblioteka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona1 Nr sprawy AZP-240/PN-p14/094/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 200 000 EURO prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2012 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 2+3D 2. 30 dni 3. Akcent

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2012 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 202 Załącznik nr 2 Liczba. 3 Magazyn Szczęśliwej Nastolatki 8 2. 2 Wiek 3. Abecadło 3 4. Architektura-Murator 5. Atest

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Liczba 1. 21 Wiek 1 8% 2. Abecadło 1 8% 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio

Bardziej szczegółowo

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011

Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych na rok 2011 Katowice, 26 listopada 2010r znak sprawy BI/I/ 323/108 /10 Wszyscy Wykonawcy Dot. : Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę prasy i dzienników urzędowych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów.

Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. ZAŁĄCZNIK NR 1 Prenumerata czasopism dla Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie - wykaz zamawianych tytułów. Lp. TYTUŁ CZASOPISMA Ilość egz. 1. Akcent - kwartalnik 1 2. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013

Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 2013 Załącznik nr2 Formularz oferty cenowej prasy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach w roku 203 Liczba. 2 Wiek 2 2. Abecadło 2 3. Architektura-Murator 4. Atest - Ochrona Pracy 5. Audio 6. Aura

Bardziej szczegółowo

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia

24 Eko i My 1232-4531 miesięcznik 1 Ekobiblioteka ul. Łukasińskiego 30 25 Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 0860-6846 miesięcznik 1 Czytelnia Wykaz prasy i czasopism Załącznik nr 1 Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 3 F. 3 ul. Głogowska 75 F. Dz.Mł.1 ul. Łukasińskiego 30 2 Aura 0137-3668

Bardziej szczegółowo

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy)

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) Rozdział II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 6......dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania Ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa Nawiązując

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz.

CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. 1 Lp. Tytuł Ilość egz. Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) CZASOPISMA POLSKIE - Odbiorca: Biblioteka Główna ATH Tab. Lp. Tytuł Ilość. Akcent, ISSN 0208-6220 2. Archives of Electrical Engineering, ISSN 0004-0746 3. Archives

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. 1) Główny kod CPV: : Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny DOA-ZP.VIII.7.74.06 Załącznik Nr do SIWZ CZĘŚĆ I ) Główny kod CPV: 00000-: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny ) Przedmiotem niniejszego postępowania jest : Dostawa prasy codziennej do UMŁ w 07 r.

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2015 1. 21 wiek F 6 2. Abecadło 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Animal Planet 7. Aura 8. Auta (mies. dla dzieci) F 6 9. Auto Świat 10. Auto Motor i Sport 11. ialski Przegląd Akademicki 12. ialskopodlaski

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna

Cena netto 1 egzemp. (PLN) Razem. 5 Biologia w Szkole - wersja elektroniczna Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy)

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) Rozdział II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami......dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania Ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wejherowo. Starogard. Sztum. Tczew. Puck. Gd.

Wejherowo. Starogard. Sztum. Tczew. Puck. Gd. Załącznik Nr 2... Pieczęć firmowa FORMULARZ CENOWY..., dnia...... 2013 r Składając ofertę na wykonanie: Dostawę prenumeraty prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa prasy dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w 2014r. Zamówienie podzielone jest na dwie nw. części:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI Warszawa, dnia 06 kwietnia 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO CYFRYZACJI SEKRETARZ STANU Marek Zagórski BM-WOP.072.33.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 4 tel. +48 8 445-43-92, faks +48 8 445-4-63, e-mail:dzp@kul.pl Nr sprawy AZP-240/PN-p30/087/204 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do umowy na dostawę prenumeraty dzienników oraz czasopism dla Centrali Spółki Operator Gazociagów Przesyłowch GAZ-SYSTEM S.A.

Załącznik Nr 3 do umowy na dostawę prenumeraty dzienników oraz czasopism dla Centrali Spółki Operator Gazociagów Przesyłowch GAZ-SYSTEM S.A. ROZDZIELNIK TYTUŁÓW Z PODZIAŁEM NA ODBIORCÓW I ADRESY DOSTAW PREZES, CZŁONEK ZARZĄDU, DORADCA- ul. Mszczonowska 4 2 Forbes miesięcznik 1 3 Gazeta Wyborcza dziennik 3 4 Harvard Business Review Polska -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM

Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM Załącznik nr 3 WYKAZ FILII TERENOWYCH ORAZ TYTUŁÓW I ILOŚCI CZASOPISM DOSTARCZANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I KAŻDEJ Z FILII Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Nazwa jednostki nazwa czasopisma ilość uwagi miejsce dostarczania prasy 1 Biuro ds. Nieruchomości Nieruchomości C.H.BECK 1 KO 2 Biuro ds. Rekrutacji KO LInux Magazine 1 Stolica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Nazwa jednostki nazwa czasopisma ilość uwagi miejsce dostarczania prasy 1 Biuro ds. Nieruchomości Nieruchomości 1 KO 2 Biuro ds. Rekrutacji KO PC World Komputer 1 Stolica 2 3

Bardziej szczegółowo

OR-D-IV.ZP.D MK zał część 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OR-D-IV.ZP.D MK zał część 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR-D-IV.ZP.D.272.55.2016.MK zał. 2.12 część 12. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Jednostki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie, adres dostawy: ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa osoba

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.7.64.05 Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ nr - Dostawa dla Urzędu Miasta Łodzi gazet codziennych w 06 r. Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i

Bardziej szczegółowo

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1

Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe. Strona 1 Prasa codzienna i wydawnictwa kolorowe Załącznik Nr 1 a L.p. Tytuł Częstotliwość Zamawiana ilość Cena 1 egz. Wartość brutto ukazywania się egz. (rocznika) (rocznika) brutto 1 2 3 4 5 6 1. ADMINISTRATOR

Bardziej szczegółowo

Lista tytułów i ilość czasopism i prasy do zaprenumerowania dla PiMBP i filii podległych na rok

Lista tytułów i ilość czasopism i prasy do zaprenumerowania dla PiMBP i filii podległych na rok Lista tytułów i ilość czasopism i prasy do zaprenumerowania dla PiMBP i filii podległych na rok 2 0 1 7 L.P. Tytuł czasopisma Filie PiMBP Razem BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 1 Abecadło

Bardziej szczegółowo

OR.AG.II.ZP.D MK załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

OR.AG.II.ZP.D MK załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę OR.AG.II.ZP.D.2780.201MK, dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 03 719 Warszawa działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

1 Procesowa 15. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 1 16. CHIP z DVD 6 17. Ecological Chemistry and Engineering dt.chemia i Inż.

1 Procesowa 15. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 1 16. CHIP z DVD 6 17. Ecological Chemistry and Engineering dt.chemia i Inż. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia. Gazeta Wyborcza 0 2. Rzeczpospolita (prenumerata podstawowa) 6 3. Dziennik - Gazeta Prawna (Premium) 2 4. Dziennik Gazeta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają:

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Wałbrzych, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działają: 1. Marek Małecki - Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha 2. Magdalena Kocur Sekretarz Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa dzienników i czasopism będących w kolportażu Dostawcy dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Bardziej szczegółowo

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016

Bieżąca oferta czasopiśmiennicza na rok 2016 1. 21 wiek B 2. Abecadło B 3. Akant 4. Akcent 5. Angora F 3 F 6 6. Apetyt B 7. Auto Świat 8. Auto Motor i Sport B 9. Bialski Przegląd Akademicki 10. Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki 11. Biblioteka w Szkole

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek

Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek Zasób czasopism Nadesłał Edyta Dobek ZASÓB CZASOPISM BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W OSTROŁĘCE Drama Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania Kwartalnik 2006-2010, 2011-2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY po zmianach

FORMULARZ CENOWY po zmianach ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek Nr 2 do SIWZ Załącznik nr do oferty Znak sprawy: DOA.III.272.1.91.2012 FORMULARZ CENOWY po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tygodniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość

Wykaz prasy i czasopism. częstotliwość Wykaz prasy i czasopism Lp. tytuł ISSN/INDEX częstotliwość ilość miejsce dostawy 1 Abecadło 1506-5511 miesięcznik 2 F. 3 ul. Głogowska 75 2 Aura 0137-3668 miesięcznik 2 3 Auto Świat 33071X tygodnik 1 4

Bardziej szczegółowo

MINISTER ŚRODOWISKA. Jan Szyszko. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł - Czasopisma

MINISTER ŚRODOWISKA. Jan Szyszko. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł - Czasopisma Warszawa, dnia 2017 r. MINISTER ŚRODOWISKA Jan Szyszko Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Odpowiadając na interpelację poselską Pani Krystyny Sibińskiej

Bardziej szczegółowo

1. Jakie tytuły prasowe (z podziałem na dzienniki oraz czasopisma) Ministerstwo prenumerowało w 2015 i w 2016 oraz prenumeruje w 2017 roku?

1. Jakie tytuły prasowe (z podziałem na dzienniki oraz czasopisma) Ministerstwo prenumerowało w 2015 i w 2016 oraz prenumeruje w 2017 roku? Warszawa, 04 kwietnia 2017 BM.IV.058.1.2017 IK: 80452 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Krystyny Sibińskiej

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online)

Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Wykaz czasopism dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnicach (dostępność poszczególnych numerów należy sprawdzić w katalogu online) Czytelnia dla Dorosłych oraz Pracownia Dokumentacji Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ISSN cena. wartość. jednostkowa GRUPA

ISSN cena. wartość. jednostkowa GRUPA ISSN cena orientac. wartość wielkość jednostkowa L.p. Tytuł J.M. zamów. VAT w % GRUPA 1 2 3 4 5 7 1 1 Acta Archaeologica Carpaythica 0001-5229 1 2 1 Alkoholizm i Narkomania 0867-4361 1 3 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2013 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2013 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Wykaz prenumeraty gazet i czasopism na 2013 rok dla placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni I. Czytelnia Naukowa 81-402 Gdynia, ul. Bpa Dominika 17, tel. 58 622-10-99 1. 30 Dni 2. Anonse Gazeta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia: Załącznik nr - Formularz ofertowy Nazwa i adres Wykonawcy: Tel.. Fax. NIP... REGON. Nr rach. bankowego....... (miejscowość i data) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 87-00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Lp. Tytuł Ilość Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr do SIWZ Załącznik Nr do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie w prenumeracie prasy (dzienników i periodyków) z datą wydawniczą 20 r. Termin

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 06.12.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 06.12.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 06.12.2012 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120A-119/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. NIP., REGON.., prowadzącym/ą działalność gospodarczą zarejestrowaną w

WZÓR. NIP., REGON.., prowadzącym/ą działalność gospodarczą zarejestrowaną w WZÓR Umowa BDU/ / na systematyczne dostarczanie prasy do Urzędu Morskiego w Szczecinie zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

- Bravo Girl. -Cogito. -Kumpel -Newsweek. -Kumpel. -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza. -Sens -Zdrowie -Zwierciadło

- Bravo Girl. -Cogito. -Kumpel -Newsweek. -Kumpel. -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza. -Sens -Zdrowie -Zwierciadło ZAŁĄCZNIK NR 2 Filia Filia Nr 1 Al. Niepodległości 11, tel.34 363-64-44 filia1@biblioteka.czest.pl Pakiety zamawianych czasopism z adresami dostawy. Pakiet gazet i czasopism -Pośrednik Częstochowski -Wiedza

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu.

Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu. Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu. Regulamin Wypożyczalnia czasopism na zewnątrz 1. W celu wypożyczenia do domu

Bardziej szczegółowo

W przypadku przesyłki: miejskiej w kopercie firmowej - doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę.

W przypadku przesyłki: miejskiej w kopercie firmowej - doręczenie tego samego dnia w ciągu 3 godzin po odebraniu przesyłki przez Wykonawcę. Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Posiadamy: NIP:..., REGON...

Posiadamy: NIP:..., REGON... Załącznik nr do SIWZ (po modyfikacji) Druk OFERTA (wzór formularza ofertowego) Zamawiający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 00-030 Warszawa Nazwa Wykonawcy:... - zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej Znak: ZP.I.34-63/07 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism

CZASOPISMA. CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Czytelnia Czasopism Angora Czytelnia Czasopism, F 2, 4, 5, 6. Czytelnia Czasopism CZASOPISMA TYTUŁ FILIA CZASOPISMA BIEŻĄCE 21 Wiek Angora, F 2, 4, 5, 6 Aura Bibliotekarz Bravo Filia nr 1 Chorzowianin, F.1,2,3,4,5,9,14,18,19 Claudia, F. 5 Cogito Dialog Do Rzeczy Dobre Rady Filia nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CZASOPISM BIBLIOTEKI PWSZ. T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego 8)

WYKAZ CZASOPISM BIBLIOTEKI PWSZ. T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego 8) WYKZ ZSOPSM BBLOTEK PWSZ - zytelnia ul. Popiełuszki 4 - nformatorium ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 Magazyn ul. kard. S. Wyszyńskiego 3 T Zamiejscowy Wydział Ochrony Środowiska w Turku (Turek ul. Milewskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów czasopism krajowych w prenumeracie 2017

Wykaz tytułów czasopism krajowych w prenumeracie 2017 Wykaz tytułów czasopism krajowych w prenumeracie 2017 BG: Biblioteka Główna BIFO: Biblioteka Instytutu Filologii Obcych BWS - IM: Biblioteka Wydziału Sztuki - Instytut Muzyki BWS - ISP: Biblioteka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla filii MBP w Gdyni na 2014 r.

Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla filii MBP w Gdyni na 2014 r. Wykaz gazet i czasopism prenumerowanych dla filii MBP w Gdyni na 2014 r. l.p. Tytuł czasopisma Filie MBP Ilość egz. 1. 30 dni F15, CN 2 F1, F2, F3, F7, F11, F12 6 2. Angora F1, F13, F15, F14 4 3. Anonse-Gazeta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.: NIP: REGON:

Załącznik nr 1 do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy. Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.:   NIP: REGON: Załącznik nr do zaproszenia formularz ofertowy. Formularz ofertowy Dane Wykonawcy: Nazwa: Adres: Tel.: e-mail: NIP: REGON: CENNIK DOSTAWY. Centrala Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 8/20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy Załącznik nr 3 do umowy LP. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UWR TYTUŁ ILOŚĆ PRENUMERATY MIEJSCE DOSTAWY Biuro Audytu Wewnętrznego Rachunkowość 2 Biuro Kanclerza Polityka Kadra Kierownicza w Administracji Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tyg 8 304 1a Echo Dnia + dodatek Ponidzie 6 x w tyg 1 304 2 Rzeczpospolita 6 x w tyg 13 304 3 Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura

CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP. Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura CZASOPISMA DOSTĘPNE W CZYTELNI CDIDN WBP Tytuł czasopisma Rocznik Sygnatura Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 1970 Pr II 307 1983 1990 Aura 1979 2006 Pr III 115 Auxilium Sociale 2003 2006 Pr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY po zmianach

FORMULARZ CENOWY po zmianach Dodatek Nr 2 do SIWZ Załącznik nr do oferty... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.127.2011 FORMULARZ CENOWY po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1 Echo Dnia 6 x w tygodniu

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA 2015. Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Lokalizacja. 1. Abecadło miesięcznik. 2. Aura miesięcznik. 3. Auta miesięcznik.

CZASOPISMA 2015. Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Lokalizacja. 1. Abecadło miesięcznik. 2. Aura miesięcznik. 3. Auta miesięcznik. CZASOPISMA 2015 Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Lokalizacja 1. Abecadło 2. Aura 3. Auta 4. Auto Świat tygodnik 5. Bezpieczeństwo Pracy nauka i praktyka 6. Biblioteka w Szkole 7. Bibliotekarz 8. Burda

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZASOPISM W MBP W 2014 ROKU

OFERTA CZASOPISM W MBP W 2014 ROKU OFERTA CZASOPISM W MBP W 2014 ROKU CZYTELNIA GŁÓWNA 1 21 WIEK 2 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 3 ANGORA 4 ANTIDOTUM - w darze (nieregularnie) 5 ARMIA 6 AUTO ŚWIAT 7 BENEFIT - w darze (nieregularnie) 8 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia prasa na 2013 rok. Cena netto

Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia prasa na 2013 rok. Cena netto Załącznik Nr 1 Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia prasa na 2013 rok LP. Tytuł czasopisma 1. Aura 1 2. Biblioteka w Szkole 5 3. Bibliotekarz 5 4. Biblioteka-szkolne centrum 5 5. Biologia w Szkole

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa prenumeraty netto

Cena jednostkowa prenumeraty netto Załącznik nr 2 - formularz cenowy: Część I prenumerata prasy krajowej: L.P. netto netto 2 3 4 5 6 7 8 Archiwista Polski 2 Atest 2 3 Auto Świat 4 Biuletyn Cen Robót Modernizacyjno- Remontowych BCM 5 Biuletyn

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa

CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa CZASOPISMA UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI WSZIF - 2007 r. Wersja papierowa L.P. TYTUŁ CZASOPISMA Strona www Gromadzone od: 1 2 K Kultura www.dswe.wroc.pl 2004 2 Abc Jakości www.pcbc.gov.pl 2002-2007 3 Academia.

Bardziej szczegółowo

- Bravo Girl. -Cogito. -Newsweek. -Kumpel. -Victor Junior -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza

- Bravo Girl. -Cogito. -Newsweek. -Kumpel. -Victor Junior -Zdrowie. -Claudia -Cztery kąty -Focus -Gala -Gazeta wyborcza ZAŁĄCZNIK NR 2 Filia Zaktualizowane pakiety zamawianych czasopism z adresami dostawy. Pakiet gazet i czasopism Filia Nr 1 Al. Niepodległości 11, tel.34 363-64-44 filia1@biblioteka.czest.pl -Claudia -Newsweek

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

ZP.I.341-61/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej

ZP.I.341-61/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej ZP.I.34-6/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost

Wprost. Dziennik -Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Polska Parkiet Polityka Puls Biznesu Rzeczpospolita. Wprost komórka organizacyjna Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad Sekretarz Stanu Jan Bury Podsekretarz Stanu Adam Leszkiewicz Podsekretarz Stanu Zdzisław Gawlik Podsekretarz Stanu Mikołaj Budzanowski tytuł

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w KOSZALINIE Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel fax

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w KOSZALINIE Koszalin, ul. Ruszczyca 16 tel fax ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ. Moc umowna (kw) Numer licznika WO KUL STACJA K-990 WO COLEGIUM JANA PAWŁA II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ. Moc umowna (kw) Numer licznika WO KUL STACJA K-990 WO COLEGIUM JANA PAWŁA II ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr do SIWZ po modyfikacji Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości j przekraczającej 07 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r.

2. Termin składania podań w Dziekanacie Wydziału Teologii upływa 10 września 2014 r. Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć i planowanej liczby miejsc dla drugiego kierunku studiów na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość

Zał. nr 3. miejsce dostawy. Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość Zał. nr 3 Lp tytuł ISSN / częstotliwość ilość miejsce dostawy INDEKS 1. AKANT 1429-9054 miesięcznik 1 2. AUDIO 1425-171X miesięcznik 1 F.ZMiS ul. Heweliusza 7 3. AURA 0137-3668 miesięcznik 3 F.11 ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZASOPISM W 2015 ROKU

OFERTA CZASOPISM W 2015 ROKU OFERTA CZASOPISM W 2015 ROKU CZYTELNIA GŁÓWNA 1 21 WIEK 2 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA 3 ANGORA 4 ANTIDOTUM - w darze (nieregularnie) 5 ARMIA 6 AUTO ŚWIAT 7 BENEFIT - w darze (nieregularnie) 8 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r.

Znak: ROP-0101-62/13 Lublin, 27 czerwca 2013 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, e-mail:dop@kul.lublin.pl Znak: ROP-0101-62/13 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Zasób czasopism Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Lp. Tytuł czasopisma Częstotliwość Zasób Uwagi 1 Alkoholizm i Narkomania 2006-2011 Roczniki niekompletne: 2006 br. nr 1, 2009 br.

Bardziej szczegółowo

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6

50 0,68 5 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 90 1,58 6 Liczba osób na miejsce Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 I stopień i jednolite magisterskie Lp. Kierunek Miejsc Kandydaci na miejsce 1 Administracja (niestacjonarne I 100 0,21 2 Administracja (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. PAKIET I - Dostawa prasy do biurowca przy ul. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń dostawa do godz.7.00

FORMULARZ CENOWY. PAKIET I - Dostawa prasy do biurowca przy ul. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń dostawa do godz.7.00 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 4 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) tel.:... fax:... e-mail:. (miejscowość i data) PAKIET I - Dostawa prasy do biurowca przy ul. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ ZESTAWIENIE GAZET, MAGAZYNÓW, CZASOPISM, DZIENNIKÓW ORAZ WYDAWNICTW PROMULGACYJNYCH DLA SĄDÓW OKRĘGU OPOLSKIEGO NA ROK 203 Lp. Tytuł Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej

Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Wykaz czasopism bieżących i wydawnictw ciągłych dostępnych w Czytelni Książnicy Płockiej Akant Aktualności Teatru Płockiego Analiza Wykonania Budżetu Państwa.. Angora Auto Kurier Płock i Region Auto Świat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach Lp. TYTUŁ Częstotliwość 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Liczba zamawianych egzemplarzy (szt.) Liczba

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy na dostawę prenumeraty prasy na 2014 r.

Formularz cenowy na dostawę prenumeraty prasy na 2014 r. Formularz cenowy na dostawę prenumeraty prasy na 2014 r. Załącznik nr 1 LP. Tytuł czasopisma Il. Cena jednostkowa netto VAT % kwota Cena jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto "1 Aura 1 5% "2

Bardziej szczegółowo

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach

Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Lp. Wykaz czasopism archiwalnych dostępnych w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Archiwalnych Bieżących Uwagi o brakujących rocznikach i ich kompletności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Zapotrzebowanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na prenumeratę prasy w latach. Razem liczba egzemplarzy

Załącznik nr 2 do SIWZ Zapotrzebowanie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na prenumeratę prasy w latach. Razem liczba egzemplarzy Załącznik nr do SIWZ egz. tytuł w pren. Abecadło-miesięcznik edukac.dla najmł. Angora Architektura - Murator Aura Auto Świat AutoŚwiat Extra 7 Auto, Moto: Magazyn Zmotoryzowanych Auto, Motor i Sport Bank

Bardziej szczegółowo

Znak: WOU /2009 Tarnów dnia O G Ł O S Z E N I E. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ EURO

Znak: WOU /2009 Tarnów dnia O G Ł O S Z E N I E. O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ EURO Znak: WOU.341-21/2009 Tarnów dnia 24.11.2009 O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ 206 000 EURO Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa Nazwa Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 2013

PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 2013 Załącznik nr 2 WYKAZ TYTUŁÓW PRASY CODZIENNEJ I WYDAWNICTW FACHOWYCH NA ROK WYDAWNICZY 203 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUG PRENUMERATY PRASY W 2007 R. CPV 78400 usługi prenumeraty Tabela 1 - ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa skrytka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ. Numer licznika WO KUL STACJA K-990 WO COLEGIUM JANA PAWŁA II I II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ. Numer licznika WO KUL STACJA K-990 WO COLEGIUM JANA PAWŁA II I II ... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów czasopism krajowych w prenumeracie 2016

Wykaz tytułów czasopism krajowych w prenumeracie 2016 Wykaz tytułów czasopism krajowych w prenumeracie 2016 BG: Biblioteka Główna BIFO: Biblioteka Instytutu Filologii Obcych BWS - IM: Biblioteka Wydziału Sztuki - Instytut Muzyki BWS - ISP: Biblioteka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne

Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne Czasopisma Biblioteka gromadzi czasopisma pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, bibliotekarskie, regionalne CZASOPISMA dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę Główną WSG w Bydgoszczy w 2014 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 2013 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Dostawa z prenumeratą czasopism zagranicznych

Bardziej szczegółowo