Zmiany w Regulaminie Studiów, obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w Regulaminie Studiów, obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r."

Transkrypt

1 Kraków, dnia 2 maja 2012 r. Zmiany w Regulaminie Studiów, obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 r. Po szeregu spotkań i negocjacji z udziałem przedstawicieli Samorządu Studentów w ramach Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania UJ, Senat UJ uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 r. dokonał nowelizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu Studiów oraz uchwalił nowy Regulamin Studiów, który będzie obowiązywał studentów, którzy rozpoczną studia po 30 września 2012 r. W praktyce uniwersyteckiej spowoduje to konieczność stosowania dwóch Regulaminów Studiów. Pozwoli to jednak na klarowne oddzielenie sytuacji prawnej studentów obecnych od tych, którzy dopiero rozpoczną studia. Sugestie co do takiego sposobu wprowadzenia zmian przedstawił Samorząd Studentów UJ. PoniŜej opisane zostały zmiany, które będą obowiązywać obecnych studentów. 1. MoŜliwość zatrzymania legitymacji studenckiej do 31 października roku zakończenia studiów pierwszego stopnia. 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. 2 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z zastrzeŝeniem odrębnych przepisów. PowyŜsze zmiany polegały na dostosowaniu przepisów Regulaminu Studiów do znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym. Student kończący studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta np. do zniŝek w środkach komunikacji publicznej do dnia 31 października roku zakończenia studiów pierwszego stopnia, nawet w przypadku gdy nie będzie kontynuował studiów na drugim stopniu. Uprawnienia wygasają w dniu 31 października. Konieczność wprowadzenia tego zapisu została zaproponowana przez Samorząd Studentów UJ. 2. Obowiązek poinformowania uczelni o zmianie danych wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. 1

2 2 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: Student obowiązany jest powiadomić bezzwłocznie kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej o zmianie nazwiska i adresu, a takŝe danych wymaganych przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie odrębnych przepisów. Zmiana miała na celu nałoŝenie obowiązku poinformowania uczelni o zmianie danych innych niŝ zmiana nazwiska czy adresu, takich jak np. zmiana adresu . Przyczyną zmian była chęć zapewnienia skuteczności w doręczaniu pism i zawiadomień wysyłanych do studentów. 3. Usunięcie z Regulaminu Studiów przepisów dotyczących opłat. W 3 skreśla się ustępy 2 i 3. Skreśla się 14. Zmiana miała na celu przeniesienie wszystkich przepisów dotyczących opłat do uchwały Senatu UJ o zasadach pobierania opłat. Pozwoli to na łatwiejsze korzystanie z przepisów dotyczących opłat zgromadzonych w jednym akcie. Ponadto rozporządzenie w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminów studiów w uczelniach nie wymaga obecności przepisów o opłatach w regulaminie studiów. Dalej, zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym to Senat w drodze odrębnej uchwały określa zasady pobierania opłat na uczelni. 4. Obowiązek ogłaszania informacji w systemie USOSweb przez prowadzących przedmiot. 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: Zasady i kryteria przyznawania oceny, a takŝe sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niŝ jedna forma zajęć, określa prowadzący przedmiot i ogłasza je w systemie USOS oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.. 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: Prowadzący przedmiot w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej określa zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu i ogłasza je w systemie USOS oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Udział w nich moŝe być uzaleŝniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego przedmiot. 2

3 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Prowadzący przedmiot w porozumieniu z kierownikiem podstawowej jednostki organizacyjnej ustala wymagania, zasady, formę oraz warunki dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania, ogłaszając je przed rozpoczęciem zajęć w danym roku akademickim w systemie USOS oraz na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Zmiany w całości zostały zaproponowane przez Samorząd Studentów UJ. Propozycje miały na celu wymuszenie na prowadzących zajęcia zamieszczanie informacji dotyczących danego przedmiotu równieŝ w systemie USOS, a nie tylko ogłaszania ich na pierwszych zajęciach. Ogłoszenie w USOS da studentowi moŝliwość wcześniejszego zapoznania się z zasadami, a prowadzącemu uniemoŝliwi ich zmianę w trakcie trwania semestru. Od roku akademickiego w systemie USOS będą musiały być opublikowane: Zasady i kryteria przyznawania oceny, a takŝe sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niŝ jedna forma zajęć. Zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu. Wymagania, zasady, forma oraz warunki dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. 5. Zmiany w zasadach wyraŝania zgody na tzw. wpis 50 punktowy. Obecna treść przepisu: 10 ust.6: Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek studenta wyraŝa zgodę na wpis na kolejny rok studiów w przypadku uzyskania co najmniej 50 punktów ECTS w terminie, o którym mowa w 9 ust. 2, ust. 3 lub 4 zd. 2 oraz spełnienia innych warunków określonych w programie studiów (wpis 50-punktowy). W 10 ust. 6 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: Program studiów moŝe dopuszczać moŝliwość skorzystania z ww. wpisu takŝe w sytuacji niezrealizowania określonych w programie studiów warunków zaliczenia danego roku studiów. Zmiana polega na tym, Ŝe od przyszłego roku akademickiego student będzie mógł otrzymać wpis 50 punktowy nawet gdy nie spełni innych warunków określonych w programie studiów, jeśli sam program studiów dopuści taką moŝliwość. Wykonanie i stosowanie tego przepisu zostało przekazane wydziałom. 6. Prawo do przystąpienia do egzaminu pierwszy raz dopiero w sesji poprawkowej. W 12 po ustępie 3a dodaje się ustęp 3b w następującym brzmieniu: Student moŝe przystąpić do egzaminu po raz pierwszy w sesji poprawkowej. 3

4 Zmiana ta została wynegocjowana przez Samorządu Studentów UJ. Od przyszłego roku akademickiego student będzie miał zagwarantowane prawo przystąpienia do egzaminu po raz pierwszy w sesji poprawkowej. śaden prowadzący nie będzie mógł nałoŝyć na studenta obowiązku przystąpienia do egzaminu w pierwszym terminie. W sytuacji, gdy zostaną wyznaczone dwa terminy w sesji poprawkowej, student będzie mógł przystąpić dwa razy do egzaminu w sesji poprawkowej. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe zgodnie z 12 ust. 5a student, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów traci prawo do egzaminu poprawkowego. 7. Zagwarantowanie prawa do poprawy zaliczenia ćwiczeń warunkującego przystąpienie do egzaminu. W 12 po ustępie 5b dodaje się ustęp 5c w następującym brzmieniu: W przypadku nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń, które jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, studentowi przysługuje prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia przed rozpoczęciem sesji poprawkowej, o ile typ zajęć to umoŝliwia. Zmiana ta została wprowadzona na skutek propozycji Samorządu Studentów UJ. Studentowi przysługiwać będzie prawo do poprawy niezaliczenia ćwiczeń warunkujących przystąpienie do egzaminu przed rozpoczęciem sesji poprawkowej. Do tej pory student miał zagwarantowane tylko prawo do terminu poprawkowego egzaminu. Regulamin studiów milczał na temat poprawy niezaliczenia ćwiczeń. Od przyszłego roku akademickiego student, który otrzymał niezaliczenie moŝe stracić tylko prawo do pierwszego terminu egzaminu i będzie mógł uzyskać zaliczenie przed rozpoczęciem sesji poprawkowej. Jeśli uda mu się zaliczyć ćwiczenia przed rozpoczęciem sesji zwykłej, będzie mu przysługiwało prawo do dwóch terminów. Trzeba mieć na uwadze, Ŝe spod zakresu wprowadzonego przepisu zostały wyłączone zajęcia, których typ uniemoŝliwia poprawę niezaliczenia, są to np. zajęcia terenowe, laboratoria. Przepis nie dotyczy równieŝ sytuacji niezaliczenia ćwiczeń w związku z przekroczeniem limitu nieobecności. 8. Odnotowanie nieprzystąpienia do egzaminu w dokumentacji przebiegu studiów. W 12 ust. 8 dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu: Nieprzystąpienie do egzaminu odnotowuje się w dokumentacji przebiegu studiów. 4

5 Odnotowanie nieprzystąpienia do egzaminu w dokumentacji przebiegu studiów nie rodzi negatywnych skutków dla studenta. MoŜe mieć znaczenie w przypadku powtarzania zajęć, których student mimo obowiązku zaliczenia nie zaliczył z powodu nieprzystąpienia do egzaminu. W takiej sytuacji uczelnia będzie mogła pobrać opłatę za powtarzanie przedmiotów. 9. Terminy ogłoszenia wyników egzaminów oraz obowiązek ogłoszenia w systemie USOS. W 12 dodaje się ustęp 9 w następującym brzmieniu: Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb. W 12 dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu: Prowadzący przedmiot zobowiązani są do ogłoszenia ocen oraz dostarczenia do właściwego sekretariatu jednostki prowadzącej tok studiów podpisanych przez siebie protokołów w terminie 10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia, jednak nie później niŝ do 30 września, zaś w przypadku ocen wystawionych w semestrze zimowym nie później niŝ do 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej. Wprowadzone zmiany polegają na przeniesieniu przepisów z zarządzenia Rektora UJ o tzw. e-indeksie do Regulaminu Studiów. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu będzie następowało w systemie USOS, dopiero później prowadzący będzie mógł wywiesić tradycyjną listę z wynikami. Ogłoszenie ocen będzie musiało nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia, w którym odbył się egzamin, jednak nie później niŝ do 30 września, zaś w przypadku ocen wystawionych w semestrze zimowym nie później niŝ do 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej. Wprowadzenie wymienionych przepisów nastąpiło na wyraźną prośbę Samorządu Studentów UJ. 10. Nadzwyczajne powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów, bez moŝliwości pobrania opłaty. 13 ust. 4: W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej moŝe jeden raz w ramach toku studiów wyrazić zgodę na powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów przed upływem terminów, o których mowa w 9 ust. 2, ust. 3 lub 4 zd. 2. Po interwencji Samorządu Studentów UJ zapis o nadzwyczajnym powtarzaniu przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów pozostał bez zmian. Chęć usunięcia przepisu pojawiła się na skutek braku moŝliwości pobrania opłaty za skorzystanie z tej instytucji. Znowelizowana 5

6 ustawa pozwala pobierać opłaty wyłącznie za powtarzanie zajęć. W przypadku nadzwyczajnego powtarzania przedmiotu, wbrew nazwie nie powtarza się zajęć. Skorzystanie z tej instytucji polega tylko na wyznaczeniu de facto 3 terminu egzaminu. 11. MoŜliwość prowadzenia pracy dyplomowej przez osobę zatrudnioną poza Uniwersytetem Jagiellońskim. 17 ust. 1a otrzymuje następujące brzmienie: Rada podstawowej jednostki organizacyjnej moŝe upowaŝnić do prowadzenia pracy licencjackiej/inŝynierskiej osobę zatrudnioną poza Uniwersytetem Jagiellońskim, posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora. 17 ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie: Rada podstawowej jednostki organizacyjnej moŝe upowaŝnić do prowadzenia pracy magisterskiej osobę zatrudnioną poza Uniwersytetem Jagiellońskim, posiadającą tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Od przyszłego roku akademickiego zaistnieje moŝliwość prowadzenia pracy dyplomowej przez osoby zatrudnione poza Uniwersytetem Jagiellońskim, np. w instytucie badawczym, innej uczelni czy w podmiocie komercyjnym. Warunkiem tego jest udzielenie upowaŝnienia przez Radę Wydziału. Prowadzący pracę licencjacką będzie musiał posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, natomiast prowadzący pracę magisterską co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 12. Zlikwidowano tzw. studia równoległe. W 25 skreśla się ustęp 1 i 2. Obecne brzmienie przepisów: Student, po zaliczeniu pierwszego roku studiów, moŝe, za zgodą kierowników właściwych podstawowych jednostek organizacyjnych, podjąć studia na dodatkowym kierunku lub specjalności studiów bez postępowania rekrutacyjnego, o ile spełnia wszystkie obowiązki wynikające z programu studiów na kierunku, na który został przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego (podjęcie drugiego kierunku studiów). 2. Szczegółowe warunki i zasady podejmowania dodatkowego kierunku lub specjalności studiów określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Obecnie student, który zaliczył pierwszy rok studiów mógł za zgodą Dziekana przyjmującego rozpocząć drugi kierunek studiów z wpisem od razu na drugi rok z obowiązkiem uzupełnienia róŝnic programowych. W zdecydowanej większości kryterium podjęcia studiów równoległych było osiągnięcie wysokiej średniej ocen. Od przyszłego roku akademickiego 6

7 nie będzie juŝ takiej moŝliwości. Likwidacja tej instytucji wymuszona została przez zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyŝszym. Nowa ustawa nie przewiduje moŝliwości podjęcia studiów równoległych z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dotychczasowa moŝliwość podjęcia studiów równoległych stanowiła obejście przepisów ustawy. Przyczyną likwidacji były równieŝ nowe przepisy o moŝliwości pobierania opłat za studia na drugim kierunku. Opłatę za studia na drugim kierunku moŝna naliczyć dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów i niespełnieniu kryteriów do otrzymania stypendium rektora (nie znalezieniu się w gronie 10% najlepszych studentów na roku). W przypadku studiów równoległych student od razu przechodził na rok drugi. Student, który po ukończeniu pierwszego roku studiów stwierdzi, Ŝe dany kierunek mu nie odpowiada będzie mógł za zgodą Dziekana przyjmującego zmienić kierunek studiów, rezygnując tym samym z kierunku pierwotnego. 13. Dostosowano Regulamin do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Po 29 dodaje się 29a w następującym brzmieniu: 1. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. 2. Do studentów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby: a) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równowaŝny, b) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza przedłoŝona w BON UJ dokumentacja medyczna, c) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłoŝona w BON UJ dokumentacja specjalistyczna. 3. Rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. 4. Szczegółowe warunki dostosowania procesu dydaktycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych określa Rektor UJ w drodze zarządzenia. Studenci niepełnosprawni będą mogli ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków studiów do rodzaju niepełnosprawności. Zmiana ta została uzgodniona z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z Samorządem Studentów UJ. Uszczegółowienie przepisów nastąpi w zarządzeniu Rektora UJ, które na dzień dzisiejszy znajduje się w fazie projektowej. 7

8 13. Skrócenie terminu na wniesienie opłaty po uprzednim doręczeniu wezwania do uiszczenia opłaty. 32 ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zmiana dotyczy przesłanki skreślenia z listy studentów. Dziekan moŝe skreślić studenta z listy w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów, pomimo pisemnego wezwania do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Do tej pory termin ten wynosił 14 dni. Zmiana miała na celu zdyscyplinowanie studentów do wnoszenia opłat w terminie oraz jest niezbędna do wprowadzenia systemu pobierania opłat w 9-miesięcznych ratach, do którego Samorząd Studentów UJ dąŝy juŝ od dawna. 14. Przyznanie kierownikom indywidualnych studiów międzyobszarowych uprawnień Dziekana. W 37 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu: W przypadku studentów indywidualnych studiów międzyobszarowych uprawnienia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej przysługują kierownikowi tych studiów. Kierownik indywidualnych studiów międzyobszarowych takich jak MISH czy SMP uzyskał uprawnienia równe uprawnieniom Dziekan. Będzie więc mógł decydować w takich kwestiach jak np. udzielenie urlopu czy skreślenie z listy studentów. Tomasz Kocoł Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ 8

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW 2012 1 1. Studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dalej zwanej Uczelnią, odbywają się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA

REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA REGULAMIN STUDIÓW I I II STOPNIA W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 2 w zw z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo