REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW XXV FORUM EKONOMICZNE 8-10 września 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW XXV FORUM EKONOMICZNE 8-10 września 2015 r."

Transkrypt

1 REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW XXV FORUM EKONOMICZNE 8-10 września 2015 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. XXV FORUM Ekonomiczne zwane w dalszej części Regulaminu FORUM, odbywa się w dniach 8-10 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju ORGANIZATOREM FORUM jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85/33, NIP: , zwana dalej ORGANIZATOREM W ramach FORUM odbędą się: a) sesje plenarne b) debaty panelowe c) bloki programowe: prezentacje raportów, wykłady, rozmowy d) uroczyste koncerty e) Gala nagród FORUM f) programy: rekreacyjny i kulturalny 1.4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia Uczestnictwa w FORUM i obowiązują wszystkich Uczestników 1.5. Oficjalny serwis internetowy FORUM znajduje się pod adresem Kontakt do ORGANIZATORA: a) Telefon: b) adres do kontaktów 1.7. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej ORGANIZATORA. 1

2 2. ZASADY UCZESTNICTWA 2.1. Warunkiem udziału w FORUM jest zgłoszenie Uczestnictwa w FORUM wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Rejestracja składa się z dwóch etapów Pierwszy etap rejestracji polega na: a) wypełnieniu pierwszej części formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych i kontaktowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie ww. danych przez ORGANIZATORA FORUM; b) po zakończeniu I etapu i zaakceptowaniu zgłoszenia przez ORGANIZOTORA zostanie wygenerowany indywidualny link do II etapu rejestracji, który zostanie wysłany na adresy uczestnika i/lub osoby kontaktowej, wpisane w formularzu rejestracyjnym z I etapu; c) w pierwszej kolejności indywidualny link z II etapem otrzymują osoby zaproszone przez ORGANIZATORA oraz Przedstawiciele Firm Partnerskich; 2.3. Drugi etap rejestracji odnosi się do kwestii organizacyjnych dotyczących dokonania rezerwacji hotelowej oraz opłat związanych z organizacją pobytu na Forum Rejestrację na II etapie należy dokonać w ciągu 7 dni od daty otrzymania linku. W formularzu należy wypełnić następujące dane: a) fotografię uczestnika w celu przygotowania identyfikatora, (plik o rozszerzeniu JPEG np. jan_kowalski.jpg, wymiar zdjęcia 200x280 pikseli, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2MB, pliki o rozszerzeniu.doc,.docx,.pdf nie będą akceptowane; b) notkę biograficzną uczestnika (opcjonalnie); c) dokonanie rezerwacji hotelowej, zakwaterowanie jest integralną częścią zgłoszenia uczestnika na Forum; d) rezerwację noclegu dla osoby towarzyszącej lub/i kierowcy (opcjonalnie); e) dane płatnika w celu wystawienia dokumentu pro-forma za udział w FORUM f) w formularzu należy dołączyć zdjęcie osoby towarzyszącej w celu wydrukowania identyfikatora; 2.5. Niewypełnienie II etapu rejestracji w ciągu 7 dni może być jednoznaczne z usunięciem zgłoszenia z systemu bez powiadomienia uczestnika Po zakończonej pełnej rejestracji on-line, na ostatniej stronie pojawi się komunikat: Rejestracja zakończona, potwierdzenie zostanie wysłane również na adresy podane przez uczestnika w trakcie rejestracji. Brak któregoś z powyższych potwierdzeń może oznaczać, że rejestracja nie powiodła się w wyniku problemów technicznych przeglądarki. Aby prawidłowo przejść II etap rejestracji należy skorzystać z aktualnej przeglądarki Chrome, Mozilla lub Explorer co najmniej w wersji 10. Obowiązek weryfikacji tego faktu spoczywa na uczestniku FORUM Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników ORGANIZATOR FORUM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w FORUM bez podania przyczyny Organizator decyduje o terminie zamknięcia rejestracji. 2

3 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 3.1. AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM otrzymuje imienny identyfikator ze zdjęciem, który uprawnia do poruszania się na terenie Centrum Kongresowego, gdzie odbywają się obrady FORUM AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM zobowiązany jest do posiadania przekazanego mu IDENTYFIKATORA FORUM przez cały czas pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM i każdorazowo zobowiązany jest do jego okazania na prośbę przedstawiciela ORGANIZATORA Wstęp do obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM mają wyłącznie AKREDYTOWANI UCZESTNICY FORUM Osoby, które nie są w stanie okazać swojego IDENTYFIKATORA FORUM w trakcie pobytu w obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM są zobowiązane na żądanie przedstawiciela ORGANIZATORA do niezwłocznego opuszczenia tych obiektów ORGANIZATOR ma prawo odebrać IDENTYFIKATOR FORUM jeżeli w obiekcie, w którym odbywają się wydarzenia programowe FORUM posługuje się nim osoba inna niż AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM uwidoczniony na IDENTYFIKATORZE FORUM Osoby, które zagubiły bądź w inny sposób utraciły swój IDENTYFIKATOR FORUM mogą otrzymać duplikat IDENTYFIKATORA FORUM zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ORGANIZATORA oraz po dokonaniu opłaty 350 zł netto + 23 % VAT W obiektach, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM zabronione jest rejestrowanie, nagrywanie i fotografowanie bez pisemnej zgody ORGANIZATORA ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi i prezentacje przedstawiane w trakcie wydarzeń programowych FORUM AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje wypowiedzi i prezentacje przedstawiane podczas FORUM ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do AKREDYTOWANYCH UCZESTNIKÓW FORUM, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas FORUM AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawieniem szkody wyrządzonej przez niego, jakie poniesie ORGANIZATOR w przypadku wystąpienia stron trzecich w stosunku do ORGANIZATORA z roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez UCZESTNIKA FORUM AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i przepisów przeciwpożarowych, jakie obowiązują na terenie obiektów, w których odbywają się wydarzenia programowe FORUM, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawicieli ORGANIZATORA Za przedstawiciela ORGANIZATORA w trakcie FORUM uważa się każdą osobę legitymującą się imiennym IDENTYFIKATOREM FORUM koloru żółtego z napisem ORGANIZATOR. 3

4 3.14. Osoba towarzysząca otrzymuje identyfikator Osoba towarzysząca z ograniczonym dostępem do wydarzeń FORUM. Osoby towarzyszące mogą uczestniczyć w programie kulturalnym i rekreacyjnym Forum Partnerzy FORUM są poinformowani przez ORGANIZATORA, iż nie mogą prowadzić działań marketingowych wobec Uczestników FORUM, które są nieetyczne lub naruszają normy prawne i obyczajowe Wszelkie działania promocyjne Partnera muszą być uprzednio omówione z ORGANIZATOREM. 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 4.1. Ceny oraz warunki płatności za organizację pobytu na FORUM są widoczne w II etapie rejestracji Opłata za organizację pobytu na Forum obejmuje: zakwaterowanie (które jest integralną częścią zgłoszenia uczestnika na Forum, każdorazowo obejmuje trzy noclegi r. z dwoma posiłkami dziennie, śniadanie i obiadokolacja), tłumaczenie symultaniczne, materiały konferencyjne, imienny identyfikator, uczestnictwo w imprezach towarzyszących (program rekreacyjny i kulturalny), transport na trasie Kraków-Krynica- Kraków, transport lokalny podczas Forum Osoba towarzysząca jest kwaterowana w pokoju AKREDYTOWANEGO UCZESTNIKA FORUM za dodatkową opłatą Kierowca jest kwaterowany w innych obiektach niż AKREDYTOWANY UCZESTNIK FORUM Po zakończonym procesie rejestracji ORGANIZATOR przesyła na adresy z formularza rejestracyjnego dokument pro-forma, który należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie ORGANIZATORA, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa lub faktura VAT oraz przesłana na adres pocztowy płatnika Płatnikiem jest podmiot wskazany przez zamawiającego. Odpowiedzialność płatnika i zamawiającego wobec ORGANIZATORA jest solidarna Opłatę za FORUM należy przesłać na konto ORGANIZATORA wg opłat znajdujących się podczas uzupełniania II-go etapu formularza rejestracyjnego. Potwierdzenie mailowe II etapu zawiera podsumowanie wprowadzonych danych oraz należne opłaty Po dokonaniu opłat organizacyjnych, na adresy podane w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany login i hasło z dostępem do serwisu informacyjnego Forum (INFOFORUM). Serwis ten dostępny jest tylko dla zarejestrowanych uczestników FORUM. Wszelkie pytania dotyczące INFOFORUM należy kierować na adres: 4.9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl W przypadku braku płatności w określonym terminie tj. 7 dni od wystawienia faktury proforma, najpóźniej do 28 sierpnia 2015 r. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wykreślenia danej osoby z listy uczestników FORUM oraz do zablokowania Identyfikatora uprawniającego do wstępu na teren Centrum Kongresowego. Gość ponosi również pełne koszty rezerwacji pobytu hotelowego. 4

5 5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA oraz ZAMIANY w ZGŁOSZENIU UCZESTNICTWA 5.1. Rezygnacja uczestnika z udziału w FORUM wymaga formy pisemnej i musi być przesłana na adres w temacie: Rezygnacja Każda zamiana uczestnika wymaga formy pisemnej i musi być przesłana za na adres e- mail: w temacie: Zmiana uczestnika. Zmiana musi być potwierdzona przez ORGANIZATORA. Od 1 września 2015 r. skutkuje dodatkową opłatą wynoszącą 1250 PLN netto + 23%VAT. Z przyczyn technicznych ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do niedokonania zamiany osoby reprezentującej Partnera lub zamiany rezerwacji hotelowej zgłaszanej od r Każda zmiana rezerwacji hotelowej od dnia 5 września 2015 musi zostać zgłoszona drogą mailową na adres: wiąże się z opłatą w wysokości 350,- zł netto + 23% VAT Informacja o zamianie uczestnika powinna zawierać: a) imię i nazwisko osoby rezygnującej/zarejestrowanej b) dane personalne osoby, która przyjeżdża w zastępstwie na FORUM: imię, nazwisko, firma, stanowisko, . Nowy uczestnik również musi dokonać rejestracji na stronie W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum złożonej do dnia 20 sierpnia 2015, opłata za organizację pobytu podlega zwrotowi, w terminie do 30 września 2015r W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 20 sierpnia 2015 roku opłata za organizację pobytu nie podlega zwrotowi ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany terminu FORUM z przyczyn od Niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w FORUM może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie ORGANIZATOR nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z FORUM. 6. REKLAMACJE 6.1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej listem poleconym na adres ORGANIZATORA w terminie 7 dni od dnia zakończenia FORUM Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane Reklamacje będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a odpowiedź na nie zostanie przesłana w formie pisemnej na adres wskazany przez reklamującego. 5

6 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Osoby zgłoszone po 14 sierpnia br. nie będą posiadały wpisu notki biograficznej w publikacji Lista uczestników Forum Ekonomicznego ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany w programie merytorycznym FORUM W przypadku, gdy FORUM nie odbędzie się z przyczyn zależnych od ORGANIZATORA, ORGANIZATOR niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe W przypadku, gdy FORUM nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w FORUM, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych ORGANIZATOROWI przez Uczestników FORUM ORGANIZATOR ustala program FORUM oraz ma prawo dokonywania w nim zmian także w dniu, w którym odbywa się FORUM, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego, kolejności wystąpień i zmiany prelegentów ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestniczenia przez uczestnika w FORUM spowodowane siłą wyższą lub wywołane z winy uczestnika W przypadku wątpliwości co do interpretacji wersją wiążącą jest tekst Regulaminu w języku polskim Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w FORUM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ORGANIZATORA Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej FORUM, oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a ORGANIZATOREM W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do ORGANIZATORA Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) ORGANIZATOR FORUM nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres owy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a ORGANIZATORAMI FORUM Rejestracja na Forum Ekonomiczne jest prowadzona z przestrzeganiem zasad Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 6

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Poznań, 16-17 października 2015 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi. Poznań, 16-17 października 2015 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowej Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi Poznań, 16-17 października 2015 r. Słownik definicji Na potrzeby niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej Konferencją jest wydawnictwo Mamania Anna

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej Konferencją jest wydawnictwo Mamania Anna III Konferencja Bliskości Warszawa, 28-29 listopada 2015 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konferencji Bliskości, zwanej dalej Konferencją jest wydawnictwo Mamania Anna Zdrojewska-Żywiecka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LogosTour

Regulamin Serwisu LogosTour Regulamin Serwisu LogosTour 1 Informacje ogólne Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379),

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014

Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014 Regulamin Konferencji LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG. Warszawa, 5-6.03.2014 1 Postanowienia ogólne 1.1 LPG - Wyjątkowa Energia. Międzynarodowa Konferencja LPG, zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488

LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP: 701-04-02-488 Sklep internetowy LOCAL HEROES, działający pod adresem http://www.localheroesstore.com prowadzony jest przez: LOCAL HEROES S.C. KAROLINA SŁOTA, ARETA SZPURA UL. NOWOGRODZKA 31 00-511 WARSZAWA POLSKA NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa Uczestnicy, wystawcy i przedstawiciele zgłoszeni przez firmy XII Międzynarodowy Kongres PTA Bydgoszcz, 09-12 września 2015 Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Alergologiczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU Rozdział I Kwestie wstępne 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji uczestników i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo