REGULAMIN KONKURSU Bezpieczna droga do zmian. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Bezpieczna droga do zmian. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Bezpieczna droga do zmian Postanowienia ogólne 1) Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Bezpieczna Droga Do Zmian czyli Co Oświetlenie może zmienić w Mojej Gminie (dalej zwany : Konkursem ). 2) Współorganizatorami Konkursu są (1) Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile, ul. Kossaka 150 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP: , kapitał zakładowy zł - wpłacony w całości oraz (2) Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.zo.o z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, wpsiana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON ,NIP , kapitał zakładowy zł-wpłacony w całości(dalej nazwanych: Organizatorami ). 3) Konkurs będzie trwał od do ) Konkurs składa się z 3 etapów: a)do dnia rejestracja uczestników Konkursu drogą mailową na adres b) do termin nadsyłania c) do ocena nadesłanych prac. 5)Konkurs organizowany jest na terytorium Polski. 6) Uczestnikom muszą przysługiwać prawa majątkowe autorskie do zgłoszonych Projektów, pod rygorem odrzucenia Projektu/pozbawienia prawa do przyznanej nagrody. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu. 1 Uczestnicy Konkursu 1) Konkurs przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla jednostek samorządu terytorialnego posiadających udziały (przynajmniej jeden udział w dniu rozpoczęcia Konkursu) w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. bądz też są klientami tej Spółki, zwanych dalej Uczestnikami. 2 ZASADY KONKURSU Etap Pierwszy 1) Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać w terminie do r. rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej: Wniosek) oraz przesłanie go na adres Zarejestrowanie się uczestnika w Konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem Konkursu i go zaakceptował. 3

2 2) Organizator poinformuje Uczestnika o zakwalifikowaniu się do Konkursu na podstawie poprawnie wypełnionego Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie drogą elektroniczną na podany przez uczestnika adres , bądź w razie jego braku, pocztą tradycyjną. 3) Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji oraz przesłać wyłącznie jeden Projekt. W przypadku przesłania kilku projektów, uwzględniony zostanie pierwszy z otrzymanych przez Organizatora. Etap Drugi 1) Po zakwalifikowaniu się do Konkursu Uczestnik powinien przesłać przygotowany przez siebie Projekt ( esej, makietę, zdjęcie, film, etc. na temat : Co Oświetlenie może zmienić w Mojej Gminie? ) pocztą tradycyjną lub kurierską, w terminie do r. na adres: Małgorzata Grudzień, Philips Lighting, Al. Jerozolimskie 195b, Warszawa z dopiskiem Konkurs Bezpieczna Droga Do Zmian. Decyduje data dotarcia pracy na wskazany adres. 2) Do opakowania należy w sposób niepozwalający na przypadkowe odłączenie dołączyć nieprzejrzystą, szczelnie zamkniętą kopertę, opisaną jedynie karta informacyjna, w której należy umieścić prawidłowo wypełnioną Kartę Identyfikacyjną Uczestnika Konkursu, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu. 3) Praca konkursowa ani żaden z jej elementów nie może być podpisany, ani nie może zawierać nazwy Uczestnika Konkursu lub innego oznaczenia pozwalającego na identyfikację Uczestnika Projektu. Prace o tematyce nieetycznej, demoralizującej, naruszającej prawa autorskie i pokrewne oraz prawa własności przemysłowej lub niezwiązane z tematem Konkursu będą niezwłocznie usuwane oraz nie będą brały udziału w Konkursie. 4) Do rozstrzygnięcia Konkursu dopuszczone zostają wszystkie Projekty, zgłoszone przez zarejestrowanych Uczestników i spełniające warunki Regulaminu Konkursu. 4 Pula nagród 1) Nagrodami w Konkursie są: I miejsce Przeprowadzenie audytu oświetlenia ulicznego lub drogowego wraz z projektem poprawy efektywności energetycznej (do 1000 punktów świetlnych) oraz czasowa iluminacja wybranego przez Uczestnika obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy (innej jednostki administracyjnej), trwająca 3 dni*. Dodatkowo jeżeli audytem objęte będą punkty stanowiące własność Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. to Spółka zobowiązuje się do przeprowadzenia modernizacji własnego majątku polegającej na wymianie 40 opraw oświetleniowych wykonanych w innowacyjnej i energooszczędnej technologii LED, która przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. 5 II miejsce Przeprowadzenie audytu oświetlenia ulicznego lub drogowego wraz z projektem poprawy efektywności energetycznej (do 1000 punktów świetlnych) oraz czasowa iluminacja wybranego przez Uczestnika obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy (innej jednostki administracyjnej), trwająca 1 dzień*. Dodatkowo jeżeli audytem objęte będą punkty stanowiące własność Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. to Spółka zobowiązuje się do przeprowadzenia modernizacji własnego majątku polegającej na wymianie 25 opraw oświetleniowych wykonanych w innowacyjnej i energooszczędnej technologii LED, która przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej.

3 III miejsce- Przeprowadzenie audytu oświetlenia ulicznego lub drogowego wraz z projektem poprawy efektywności energetycznej (do 1000 punktów świetlnych) oraz czasowa iluminacja wybranego przez Uczestnika obiektu użyteczności publicznej na terenie gminy (innej jednostki administracyjnej), trwająca 1 dzień*. Dodatkowo jeżeli audytem objęte będą punkty stanowiące własność Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. to Spółka zobowiązuje się do przeprowadzenia modernizacji własnego majątku polegającej na wymianie 15 opraw oświetleniowych wykonanych w innowacyjnej i energooszczędnej technologii LED, która przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej. Nagrody mogą zostać przyznane tylko za Projekty spełniające warunki Regulaminu Konkursu. *- gmina zapewnia dostęp do iluminowanych obiektów oraz zasilanie 230V. Rozstrzygniecie Konkursu i wydanie nagród 1) Rozstrzygnięcia Konkursu, przy zachowaniu należytej staranności, będzie dokonywać Komisja Konkursowa ( Komisja ) składająca się z: a) Bogdan Rogala, Philips Lighting Poland S.A b) Grzegorz Nawrocki, Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. c) Agnieszka Sieg-Trafalska, Philips Lighting Poland S.A d) Piotr Ratajkiewicz, Philips Lighting Poland S.A e) Jakub Krzywda, Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. f) Dorota Kisiela-Augustyniak Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 2) Komisja Konkursowa będzie oceniać wszystkie Projekty Koncepcyjne i podejmie decyzję, które z Projektów zostaną nagrodzone. Decyzje o przyznaniu nagród zostaną podjęte w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 3) Przy ocenie Projektów Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:, pomysłowość, technikę wykonania, kreatywność, możliwości realizacyjne, końcowy i całościowy efekt. 4) Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w dniu Nagrodzeni Uczestnicy otrzymają na podany we Wniosku adres , informację o wyniku Konkursu. 5) Komisja sporządzi a Organizator będzie przechowywać listę nagrodzonych Uczestników wraz z informacjami o rodzaju przyznanych nagród. 6) Oficjalne wręczenie nagród nagrodzonym Uczestnikom przez Organizatorów zostanie dokonane osobiście. O terminie i miejscu oficjalnego rozdania nagród Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. 7) Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, ani jej zamiana na ekwiwalent pieniężny. 6 Przeniesienie praw do Projektu 1) Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93, ze zm.). Organizatorzy (przyrzekający nagrodę) zastrzegają, że z chwilą wydania nagrody nabywają autorskie prawa majątkowe do wizerunku Projektu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji: a) publiczne rozpowszechnianie wizerunku Projektu (zdjęcia, opis, autor) zawartych w zgłoszeniu lub egzemplarzy, na których zdjęcia utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 7

4 wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku Projektu Koncepcyjnego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. b) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów wizerunku Projektu w celu wytworzenia produktów oraz wprowadzenia ich do obrotu, w sposób określony w pkt. l. lit. a), c) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów wizerunku Projektu w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt. 1 lit. a), d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet Projektu poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy. 2) Uczestnicy zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatorów z tytułu wykorzystania przez niego nadesłanych Projektów. Uczestnikowi, któremu została wydana nagroda nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do wizerunku Projektu w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu. 3) Uczestnik Konkursu, oświadcza, że jest autorem Projektu oraz że Projekt nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełna odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Projektu. 4) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przetwarzania, drukowania, wystawiania wyświetlania oraz publicznego udostępniania zdjęć zamieszczonych w dokumencie, przysłanym na Konkurs, na stronie internetowej w celach reklamowych i promujących Philips Lighting Poland S.A., bez odrębnego wynagrodzenia dla Uczestnika Konkursu z tego tytułu. Reklamacje 1) O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może poinformować Organizatorów. 2) Uczestnik ma prawo zgłaszać uwagi i reklamacje, związane z Konkursem drogą elektroniczną, na adres będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatorów Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez na adres podany przy rejestracji. 3) Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 8 Dane osobowe 1) Podanie danych osobowych wskazanych we Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania. Uczestnik może zażądać od Organizatora usunięcia swoich danych osobowych. Niepodanie lub usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 9

5 Postanowienia końcowe 10 1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w 3 ust 2 podanych podczas rejestracji, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora. 2) Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 3) Uczestnicy, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób nieuczciwy zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie. 4) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu. 5) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny i powiadamiając każdego z uczestników Konkursu poprzez pocztę elektroniczną. 6) Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 7) Niniejszy Regulamin dostępny w wersji elektroniczne na stronie www: [adres] oraz w wersji papierowej w siedzibie Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o, ul. Wrocławska 71 A, Kalisz 8) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatorów w związku z prowadzeniem Konkursu. 9) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatorów Nagród w związku z prowadzeniem Konkursu. 10) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Współorganizatora Philips Lighting Poland S.A.. 11) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. 12) Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540). 13) Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu. 14) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizatorzy:

6 Załącznik nr 1 Do Regulaminu Konkursu : Co Oświetlenie może zmienić w Mojej Gminie Lighting Poland S.A. i Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o organizowanego przez Philips WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Jako Uczestnik Konkursu/działający w imieniu Uczestnika Konkursu: nazwa Uczestnika adres adres do korespondencji Tel./ składam(-y) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika

7 Załącznik nr 2 Do Regulaminu Konkursu : Co Oświetlenie może zmienić w Mojej Gminie Lighting Poland S.A. i Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu organizowanego przez Philips egzemplarz Uczestnika Konkursu POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ Praca konkursowa oznaczona... została przyjęta w dniu r. o godz.... przez osobę upoważnioną do odbioru pracy konkursowej przez Organizatora.... podpis i pieczęć Załącznik nr 3 Praca konkursowa oznaczona... została przyjęta w dniu r. o godz.... przez osobę upoważnioną do odbioru pracy konkursowej przez Organizatora egzemplarz Organizatora Konkursu POKWITOWANIE ODBIORU PRACY KONKURSOWEJ Praca konkursowa oznaczona... została przyjęta w dniu r. o godz.... przez osobę upoważnioną do odbioru pracy konkursowej przez Organizatora.... Podpis

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny

Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny Regulamin konkursu Polak, z którego jestem dumny 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady konkursu o nazwie Polak, z którego jestem dumny ( Konkurs ). 1.2. Tekst niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2.

Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący. Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie. 1. Organizator Konkursu. 2. Regulamin Konkursu na spot filmowy promujący Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie 1. Organizator Konkursu 1. Develop Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, al. Pod Kasztanami 10,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo