INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM Niniejsza Instrukcja została podzielona na dwie części Warunki Ogólne oraz Warunki Szczególne. Warunki Ogólne wskazują na najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Programu URBANCARD Premium, natomiast Warunki Szczególne stanowią uszczegółowienie Warunków Ogólnych w zakresie, który może być przydatny dla użytkowników. Numeracja Warunków Szczególnych odnosi się do numeracji Warunków Ogólnych. A. Warunki Ogólne I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszej Instrukcji nadaje się następujące znaczenie: Dziecko osoba w wieku poniżej 18 lat; Karta (Urbancard) - imienna karta URBANCARD Wrocławska Karta Miejska wydana przez Mennicę Polską S.A. posiadająca aktywny status w Systemie URBANCARD lub inna imienna karta posiadająca taki status w Systemie URBANCARD na przykład Elektroniczna Legitymacja Studencka; Posiadacz Statusu Premium osoba, której wniosek o nadanie Statusu Premium został rozpatrzony pozytywnie i co do której status ten pozostaje nadal aktywny; Program Urbancard Premium - system Zniżek dla Posiadaczy Statusu Premium; Punkty Partnerskie podmioty oferujące Zniżki w ramach Programu URBANCARD Premium, których wykaz jest opublikowany w ramach Zakładki WWW; Regulamin dokument regulujący warunki udziału i zasady korzystania z Programu URBANCARD Premium; Status Premium - status uprawniający do Zniżek; System URBACARD Wrocławska Karta Miejska (System URBANCARD) system stworzony i administrowany przez Mennicę Polską S.A. w związku z wykonywaniem Umowy nr WTR/P/4/2013 o świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej zawartej przez Gminę Wrocław z Mennicą Polską S.A. zawierający zbiór danych osobowych, z którymi, w sytuacjach określonych w niniejszej Instrukcji i Regulaminie, weryfikowana będzie przez Gminę Wrocław zgodność danych podawanych w związku z Programem Premium; 1

2 Zakładka WWW strona funkcjonująca w ramach portalu dedykowana obsłudze Programu URBANCARD Premium i umożliwiająca wykonywanie operacji, o których mowa w niniejszej Instrukcji; Zniżki zniżki obowiązujące w odniesieniu do usług świadczonych przez Punkty Partnerskie osobom posiadającym Status Premium w wysokości 20% ceny danej usługi; informacja o usługach, co do których obowiązują Zniżki w danym Punkcie Partnerskim zawarta jest na stronie internetowej Punktu Partnerskiego, a brak takiej informacji oznacza, że zniżka w wysokości 20% ceny regularnej danej usługi dotyczy wszystkich usług w ramach oferty kulturalno-edukacyjno- rekreacyjnej świadczonych przez Punkt Partnerski; promocje udzielane przez Punkt Partnerski nie sumują się z promocją wynikającą z Programu URBANCARD Premium. II. Uzyskanie Statusu Premium W celu uzyskania Statusu Premium konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku: w formie elektronicznej za pośrednictwem Zakładki WWW lub w formie zwykłej (papierowej), sporządzonego na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, podpisanego własnoręcznie przez Wnioskodawcę i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. Nie jest możliwe złożenie wniosku w okresie, kiedy poprzednio złożony przez daną osobę wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Szczegółowa instrukcja składania wniosku o nadanie Statusu Premium zawarta jest w Warunkach Szczególnych. III. Okres ważności Statusu Premium, odświeżenie Statusu Status Premium nadawany jest na okres roku liczonego od dnia jego nadania (pozytywne rozpatrzenie wniosku) i po tym okresie wymaga odświeżenia. Szczegóły związane z odświeżeniem Statusu Premium znajdują się w Warunkach Szczególnych. Posiadacz Statusu Premium może utracić Status Premium w wypadkach określonych w Regulaminie. IV. Korzystanie ze Statusu Premium a) Ogólne zasady 2

3 Korzyścią z posiadania Statusu Premium jest możliwość korzystania ze Zniżek, z tym zastrzeżeniem, że osoba posiadająca Status Premium jest uprawniona do: - skorzystania ze Zniżki na jedno konkretne wydarzenie organizowane przez dany Punkt Partnerski odbywające się o określonej godzinie (np. spektakl), - zakupu jednorazowo na daną usługę (jedno konkretne wydarzenie organizowane przez dany Punkt Partnerski) jednego biletu normalnego ze Zniżką dla siebie oraz biletów ze Zniżką dla Dzieci, jednak w ilości nie większej niż 5. Oddawanie biletów wydanych ze Zniżką regulowane jest przez poszczególne Punkty Partnerskie. W celu weryfikacji możliwości skorzystania ze Zniżki przed dokonaniem płatności Posiadacz Statusu Premium zobowiązany jest umożliwić odczytanie informacji o przysługującym mu uprawnieniu, poprzez przyłożenie posiadanej przez niego karty do dedykowanego czytnika zainstalowanego w poszczególnym Punkcie Partnerskim. b) Jak się skontaktować W Zakładce WWW dostępny jest formularz kontaktowy ogólnego przeznaczenia. Celem działania strony jest wysłanie wiadomości zebrane w formularzu dane są przenoszone do wiadomości i wysyłane. Odpowiedź, jeśli taka będzie wymagana, zostanie wysłana w ciągu 14 dni. Warunkiem skutecznego wypełnienia formularza kontaktowego jest zaznaczenie pola o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Gminę Wrocław w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na wiadomość (zgoda na powyższe jest obligatoryjna). Przed wysłaniem wiadomości konieczne jest przepisanie kodu z obrazka. c) Logowanie do systemu W Zakładce WWW znajduje się pole zatytułowane Zaloguj się umożliwiające zalogowanie się do systemu. Szczegóły związane z logowaniem znajdują się w Warunkach Szczególnych. Po zalogowaniu się do Systemu możliwe są następujące operacje: - zmiana adresu , - wycofanie złożonych oświadczeń z zastrzeżeniem skutków wskazanych w pkt V e) Warunków Ogólnych, - sprawdzenie okresu ważności Statusu Premium oraz jego odświeżenie. Strona logowania umożliwia również: - zmianę numeru karty URBANCARD / legitymacji studenckiej, - zmianę/resetowanie hasła. 3

4 V. Dokonywanie zmian a) Przypisywanie hasła Po pierwszym zalogowaniu się Posiadacza Statusu Premium w Zakładce WWW system przenosi go na stronę Logowanie nowe hasło do konta. Szczegóły związane z przypisywaniem hasła są zawarte w Warunkach Szczególnych. Po przypisaniu hasła Posiadacz Statusu Premium w trakcie logowania nie może już wprowadzać odpowiednio PESEL lub daty urodzenia po tej chwili Posiadacz Statusu Premium musi już posługiwać się hasłem. b) Kolejne zmiany hasła Posiadacz Statusu Premium może w każdej chwili dokonać zmiany hasła. Szczegóły związane ze zmianą hasła są zawarte w Warunkach Szczególnych. c) Zmiana adresu Posiadacz Statusu Premium może w każdej chwili dokonać zmiany adresu , którym posługuje się jako Posiadacz Statusu Premium. Szczegóły związane ze zmianą adresu e- mail są zawarte w Warunkach Szczególnych. d) Zmiana numeru karty URBANCARD/Elektronicznej Legitymacji Studenckiej Posiadacz Statusu Premium może w każdej chwili dokonać zmiany numeru karty URBANCARD, w tym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, którym posługuje się jako Posiadacz Statusu Premium. Szczegóły związane ze zmianą wyżej wymienionych numerów są zawarte w Warunkach Szczególnych. e) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Osoba posiadająca Status Premium może na każdym etapie odwołać zgodę na przekazanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. adresu w celach marketingowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek innym zakresie jest również możliwe, jednak powoduje utratę Statusu Premium. Szczegóły związane z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych są zawarte w Warunkach Szczególnych. VI. Składanie reklamacji Reklamację można złożyć w następujących formach: - elektronicznej za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego w Zakładce WWW lub - w formie zwykłej (papierowej) sporządzonej na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum 4

5 Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. Szczegóły związane ze składaniem reklamacji są zawarte w Warunkach Szczególnych B. Warunki Szczególne AD. II. Uzyskanie Statusu Premium W Zakładce WWW znajduje się pole: Złóż wniosek. Osoba ubiegająca się o Status Premium po kliknięciu w pole Złóż wniosek przenoszona jest na stronę Wniosek o status. Osoba ubiegająca się o nadanie Statusu wprowadza na stronie Wniosek o status w kolejne pola dane: - Nr URBANCARD (może nią być Elektroniczna Legitymacja Studencka), - nie posiadam nr PESEL zaznacza wnioskodawca nie posiadający nr PESEL, - PESEL tu powinien zostać wprowadzony numer PESEL w przypadku osób posiadających ten numer, - imię i nazwisko. Poniżej pola PESEL/Data ur. (RRRR-MM-DD) znajduje się tekst oświadczenia, które umożliwia posłużenie się danymi osobowymi wnioskodawcy w celu sprawdzenia czy jego dane znajdują w Systemie URBANCARD, a więc czy posiada aktywną Urbancard, w tym Elektroniczną Legitymację Studencką; zaakceptowanie przez wnioskodawcę tego oświadczenia jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia wniosku o nadanie Statusu Premium; treść oświadczenia zależy od tego czy wnioskodawca jest posiadaczem Urbancard czy też posiadaczem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz czy posiada nr PESEL czy też nie. Po wypełnieniu ww. danych wnioskodawca klika w pole Sprawdź dane, co uruchamia komunikację z Systemem URBANCARD, gdzie weryfikowane są: istnienie wskazanej karty w Systemie URBANCARD, dla wprowadzonego PESEL zgodność wprowadzonego we wniosku PESEL z PESEL zarejestrowanym w Systemie URBANCARD, dla wprowadzonej daty urodzenia zgodność wprowadzonej we wniosku daty z datą urodzenia zarejestrowaną w Systemie URBANCARD, dla wprowadzonego imienia i nazwiska zgodność wprowadzonego we wniosku imienia i nazwiska z imieniem i nazwiskiem zarejestrowanym w Systemie URBANCARD. Jeśli weryfikacja danych z Systemem URBANCARD zakończy się wynikiem pozytywnym (potwierdzi się zgodność danych wprowadzonych we wniosku z danymi w Systemie URBANCARD oraz posiadanie przez Kartę aktywnego statusu w tym Systemie), wówczas 5

6 na ekranie w tej sekcji pojawia się komunikat na zielonym tle. Jeśli natomiast weryfikacja z Systemem URBANCARD dała wynik negatywny komunikat o konieczności poprawienia danych wyświetlany jest na tle czerwonym. Po zakończonej sukcesem weryfikacji danych z danymi zaimportowanymi z Systemu URBANCARD, wnioskodawca powinien rozpocząć wprowadzanie pozostałych danych wniosku. Kolejne sekcje na tej stronie służą do wprowadzenia danych osobowych oraz oświadczeń i zgód: pole obligatoryjne, Tel. kontaktowy pole opcjonalne, Ulica pole obligatoryjne, Nr domu pole obligatoryjne, Nr mieszkania pole opcjonalne, Miejscowość nazwa miejscowości wnioskodawcy pole obligatoryjne, Siedziba US siedziba Urzędu Skarbowego; rozwijane pole wyboru o wartościach: -- wybierz --- Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście Inny wybór tej opcji powoduje zaprezentowanie ukrytego pola Nazwa Urzędu Skarbowego, w którym to polu wnioskodawca ma możliwość wprowadzenia nazwy innego urzędu skarbowego. Uwaga: system przeprowadza kontrolę unikalności adresu , co oznacza, że jeśli dany adres został już wcześniej wprowadzony do systemu przez innego wnioskodawcę, nie ma możliwości skorzystania z tego samego adresu przez kolejnego wnioskodawcę. Jeśli taka sytuacja wystąpi, wnioskodawca będzie musiał wprowadzić inny adres . Wprowadzenie takiego adresu jest warunkiem przejścia do kolejnych etapów wypełniania wniosku. Następna konieczna do wypełnienia sekcja zawiera oświadczenia i zgody wnioskodawcy: - na przetwarzanie danych osobowych zgoda obligatoryjna, - akceptacja postanowień Regulaminu URBANCARD Premium - zgoda obligatoryjna, - na otrzymywanie drogą ową informacji dotyczących udziału w Programie URBANCARD Premium zgoda obligatoryjna, - zgoda na przekazanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. adresu w celach marketingowych- zgoda fakultatywna. Brak wyrażenia przez wnioskodawcę którejkolwiek z wyżej wymienionych zgód, której wyrażenie jest obligatoryjne, powoduje brak możliwości skutecznego złożenia wniosku o nadanie Statusu Premium. 6

7 Kolejnym etapem jest wprowadzenie kodu z obrazka. Po wprowadzeniu kodu należy kliknąć pole Złóż wniosek znajdujące się poniżej. Jego użycie powoduje złożenie wniosku drogą elektroniczną i zapis danych z formularza w systemie. Przesłanie wniosku powoduje zaprezentowanie ekranu Potwierdzenie z informacją o numerze, jaki otrzymał złożony wniosek w systemie (numer wniosku będzie miał postać 12 znaków). Dodatkowo wnioskodawca otrzyma na wskazany we wniosku adres wiadomość informującą o złożeniu wniosku i przekazaniu go do weryfikacji. Informacja na temat zmiany statusu wniosku, to jest o pozytywnym wyniku weryfikacji, zostaje przesłana na adres podany podczas składania wniosku. Do momentu otrzymania informacji mailowej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nadanie Statusu Premium osoba ubiegająca się o nadanie tego statusu nie ma możliwości zalogowania się do systemu. Również w wypadku negatywnej weryfikacji wniosku o nadanie Statusu Premium informacja jest przekazywana na adres podany podczas składania wniosku. W przypadku składania wniosku w formie papierowej, powinno to nastąpić na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, wypełnionego w sposób opisany w niniejszej Instrukcji, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. AD. III. Okres ważności Statusu Premium, odświeżenie Statusu Ekran Status Premium dostępny po zalogowaniu prezentuje ilość dni pozostałych do końca ważności Statusu PREMIUM lub też informuje, że Status Premium utracił ważność i umożliwia odświeżenie statusu. W celu uruchomienia procedury odświeżenia statusu osoba zamierzająca dokonać tej operacji musi użyć klawisza Odśwież status. Powoduje to przekierowanie jej na stronę wniosku o przyznanie Statusu Premium z jednoczesnym uzupełnieniem pól nr URBANCARD / legitymacji studenckiej i PESEL / Data urodzenia. Następnie wnioskodawca wpisuje swoje imię i nazwisko. Dalsza część procesu składania i rozpatrywania wniosku o odświeżenie statusu jest analogiczna do procesu składania i rozpatrywania pierwszego wniosku. Do Posiadaczy Statusu Premium, którym zbliża się koniec terminu aktywności tego Statusu, na 30 dni przed końcem okresu aktywności wysyłany będzie Odśwież wniosek. AD.IV. Korzystanie ze Statusu Premium 7

8 AD.c) Logowanie do systemu Na Zakładce WWW znajduje się pole zatytułowane Zaloguj się. Po jego wybraniu pojawia się boks z polami: - nr URBANCARD / legitymacji studenckiej, - Pesel / Data urodzenia (RRRR-MM-DD) / hasło. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać: Pesel w przypadku osób posiadających nr PESEL lub datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD w przypadku osób nie posiadających tego numeru. Jeśli Posiadacz Statusu Premium logował się już wcześniej, powinien wprowadź hasło. Użycie klawisza Zaloguj się powoduje weryfikację wprowadzonych danych. Pozytywna weryfikacja przenosi Posiadacza Statusu Premium: - na stronę Logowanie nowe hasło do konta w przypadku pierwszego logowania nowego Posiadacza Statusu Premium, - na stronę Status Premium w przypadku kolejnych logowań. Negatywna weryfikacja logowania powoduje wyświetlenie komunikatu na czerwonym tle w obszarze boksu. Lista możliwych scenariuszy wyników logowania: logowanie w sytuacji, gdy w systemie nie istnieje wprowadzony nr karty w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Wprowadzone dane nie są poprawne. Prosimy zweryfikować wprowadzone dane, logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak posiada on jeszcze status Do rozpatrzenia w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Twój wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Nie możesz w tej chwili się zalogować. Czekaj na wiadomość informującą o zakończeniu procesu weryfikacji, logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak posiada on status Rozpatrzony negatywnie w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Twój wniosek został rozpatrzony negatywnie ; w takim wypadku należy skontaktować się przy użyciu Formularza kontaktowego ogólnego przeznaczenia; logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak dana osoba wcześniej już logowała się do systemu, co wymusiło procedurę zmiany hasła i w tej chwili do jego konta jest już przypisane hasło w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Dokonałeś już zmiany hasła. Zaloguj się nowym hasłem lub skorzystaj z funkcji Zmiana / resetowanie hasła ; logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak data aktywności statusu już upłynęła zalogowanie kończy się sukcesem i osoba zostaje przeniesiona na stronę Status Premium, gdzie zostanie poinformowana o fakcie, iż data aktywności statusu jej Karty już upłynęła. Ad. V. Dokonywanie zmian Ad a) Przypisywanie hasła 8

9 Po pierwszym zalogowaniu się Posiadacza Statusu Premium w Zakładce WWW, system przenosi go na stronę Logowanie nowe hasło do konta. Zawiera ona dwa pola: do wpisania hasła i ponownego wpisania tego samego hasła. Po wybraniu hasła za pomocą przycisku Aktualizuj wnioskodawca jest przenoszony do strony Status Premium (hasło nie jest wysyłane do Posiadacza Statusu Premium drogą ). Ad. b) Kolejne zmiany hasła Wybranie opcji Zmiana / resetowanie hasła na stronie Logowanie rozpoczyna procedurę zmiany/resetowania hasła. Po wpisaniu przez Posiadacza Statusu Premium adresu , system weryfikuje czy wprowadzony adres istnieje w systemie i czy należy on do konta, które ma obecnie lub posiadało w przeszłości aktywny Status Premium. Po zakończeniu sukcesem tej weryfikacji na wskazany adres wysyłana jest wiadomość z unikalnym linkiem. Kolejnym krokiem procedury jest odbiór wiadomości przez osobę zmieniającą hasło i kliknięcie w przesłany link (lub wklejenie linku w pasku adresu przeglądarki internetowej). Spowoduje to wyświetlenie przez system kolejnej strony Zmiana / resetowanie hasła, która to strona będzie zawierać pola: PESEL / Data urodzenia (RRRR-MM-DD), pod tym polem zostanie zaprezentowany tekst nakazujący wprowadzenie nr PESEL w przypadku osób posiadających ten numer lub datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD w przypadku osób nie posiadających nr PESEL. Nowe hasło, Powtórz hasło. Akceptacja tych danych powoduje weryfikację zgodności podanych PESEL lub data urodzenia z danymi zapisanymi w systemie. W zależności od wyników weryfikacji: Pozytywny wynik weryfikacji powoduje zapisanie nowego hasła w systemie oraz wyświetlenie komunikatu Hasło zostało zmienione, Negatywny wynik weryfikacji powoduje wyświetlenie komunikatu Wprowadzono błędne dane. Zweryfikuj PESEL / Data urodzenia. Uwaga: w procesie zamiany / resetowania hasła nie ma znaczenia fakt, iż dana osoba już wcześniej dokonała zmiany hasła w trakcie pierwszego logowania, w tym procesie wykorzystywane są pierwotne dane z wniosku czyli PESEL lub data urodzenia. Ad.c) Zmiana adresu W sekcji Status Premium dostępnej po zalogowaniu się znajduje się boks umożliwiający zmianę adresu Posiadacza Statusu Premium. W tym celu Posiadacz Statusu Premium musi wpisać w pierwszym polu swój nowy adres , powtórzyć go w drugim polu i kliknąć w klawisz Aktualizuj. Operacja ta spowoduje zapis nowego adresu w systemie. Uwaga: do Posiadacza Statusu Premium nie jest wysyłany żaden informujący/potwierdzający tą operację. 9

10 Ad. d) Zmiana numeru karty URBANCARD Wybranie opcji Zmiana numeru karty URBANCARD, w tym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej na stronie Logowanie rozpoczyna procedurę zmiany numeru karty, która to procedura jest zbliżona do procedury Zmiany/resetowania hasła. Po wpisaniu przez Posiadacza Statusu Premium adresu , system weryfikuje czy wprowadzony adres istnieje w systemie i czy należy on do konta, które ma obecnie lub posiadało w przeszłości aktywny Status Premium. Po zakończeniu sukcesem tej weryfikacji na wskazany adres wysyłana jest wiadomość z unikalnym linkiem. Kolejnym krokiem procedury jest odbiór wiadomości przez Posiadacza Statusu Premium i kliknięcie w przesłany link (lub wklejenie linku w pasku adresu przeglądarki internetowej). Spowoduje to wyświetlenie przez system kolejnej strony Zmiana numeru karty URBANCARD / legitymacji studenckiej, która to strona będzie zawierać pola: PESEL / Data urodzenia (RRRR-MM-DD), pod tym polem zostanie zaprezentowany tekst nakazujący wprowadzenie numeru PESEL w przypadku osób go posiadających lub datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD w przypadku osób nie posiadających nr PESEL, Nowy nr karty URBANCARD / legitymacji studenckiej, - Poniżej pola Nowy nr karty URBANCARD / legitymacji studenckiej oraz powyżej klawisza Zapisz dane prezentowany będzie tekst oświadczenia dla komunikacji z Systemem URBANCARD (sprawdzenia tożsamości podanych danych z tymi zapisanymi w Systemie URBANCARD) i pole wyboru przeznaczone do przechowywania zgody/oświadczenia wnioskodawcy dla oświadczenia. Wyrażenie zgody na oświadczenie jest obligatoryjne. Naciśnięcie klawisza Zapisz dane powoduje uruchomienie procesu weryfikacji wprowadzonych danych w oparciu o dane z Systemu URBANCARD. W zależności od wyników weryfikacji: Pozytywny wynik weryfikacji powoduje, iż dotychczasowy nr Karty Posiadacza Statusu Premium zostanie zastąpiony przez nowy nr karty; na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Numer karty został zmieniony, Negatywny wynik weryfikacji powoduje wyświetlenie komunikatu Wprowadzono błędne dane. Zweryfikuj wprowadzone dane. Ad. e) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Odnośnik Chcę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w sekcji Status Premium dostępnej po zalogowaniu się. Kliknięcie w odnośnik spowoduje zaprezentowanie listy oświadczeń zgodnej z listą oświadczeń wyrażonych przez wnioskodawcę w trakcie składania wniosku. Poniżej listy oświadczeń prezentowany będzie klawisz Zapisz, który realizować będzie: 1. w przypadku, jeśli Posiadacz Statusu Premium chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w którym wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne system zapisze zmiany w zbiorze 10

11 oświadczeń, które wyspecyfikował Posiadacz i wyświetli komunikat Zmiana oświadczeń została zapisana, 2. w przypadku, jeśli Posiadacz Statusu Premium odznaczył przynajmniej jedno z oświadczeń obligatoryjnych jako to, w zakresie którego chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych system wyświetli okno wyskakujące z komunikatem Wycofujesz akceptację dla przynajmniej jednego wymaganego oświadczenia. Kontynuacja spowoduje automatyczne odebranie Twojej karcie Statusu Premium. Czy chcesz kontynuować? ; poniżej komunikatu prezentowane będą klawisze: a. wybranie pola: Tak wyzwoli następującą listę czynności: i. jeśli Posiadacz Statusu Premium posiadał aktywny Status Premium data końca obowiązywania statusu zostanie ustalona na bieżącą datę, ii. dla konta Posiadacza Statusu Premium zostanie nadany status Wnioskodawca wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych ten komunikat będzie od tej pory prezentowany przy próbie zalogowania, iii. na ekranie zostanie zaprezentowany komunikat: Wnioskodawca wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych. iv. osoba zostanie wylogowana. b. Wybranie pola Nie spowoduje powrót do prezentacji listy oświadczeń na ekranie Status Premium. AD. VI. Składanie reklamacji W Zakładce WWW dostępna jest strona Formularz reklamacyjny. Wywołanie strony następuje poprzez kliknięcie w klawisz Formularz reklamacyjny na stronie Kontakt. Pierwsza sekcja danych formularza reklamacyjnego służy do zidentyfikowania osoby składającej reklamację. Osoba ta po wypełnieniu pól: numer URBANCARD / legitymacji studenckiej, numer PESEL /data urodzenia w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL oraz imię i nazwisko zaznacza zgodę na komunikację z Systemem URBANCARD (sprawdzenia identyczności podanych danych z tymi zapisanymi w Systemie URBANCARD). Zaakceptowanie tego oświadczenia jest obligatoryjne. Następnie osoba składająca reklamację naciska klawisz Sprawdź dane, co wzbudza weryfikację danych. Pozytywny wynik weryfikacji wzbudza wyświetlenie zielonego komunikatu i odblokowanie drugiej części formularza procedura ta ma na celu dokładne zweryfikowanie danych osoby składającej reklamację, co ma ułatwić rozpatrywanie reklamacji. Po wypełnieniu przez osobę składającą reklamację pozostałych pól formularza, osoba składająca reklamację akceptuje oświadczenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zaakceptowanie tego oświadczenia jest obligatoryjne. Po przepisaniu kodu z obrazka osoba składająca reklamację naciska klawisz Złóż reklamację, co wzbudza wysłanie wiadomości wraz z treścią reklamacji. Do osoby składającej reklamację, 11

12 na wskazany na ekranie adres wysyłana jest wiadomość W systemie została zarejestrowana Twoja reklamacja. Poniżej treść Twojej reklamacji:. W przypadku składania reklamacji w formie papierowej, powinno to nastąpić na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, wypełnionego w sposób opisany w niniejszej Instrukcji, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. 12

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u

R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M. o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u R E G U L A M I N P R O G R A M U U R B A N C A R D P R E M I U M o b o w i ą z u j ą c y o d 1 l i p c a 2 0 1 5 r o k u I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URBANCARD PREMIUM. obowiązujący od 17 stycznia 2017 roku. Rozdział I. Definicje

REGULAMIN PROGRAMU URBANCARD PREMIUM. obowiązujący od 17 stycznia 2017 roku. Rozdział I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU URBANCARD PREMIUM obowiązujący od 17 stycznia 2017 roku Rozdział I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Regulamin dokument regulujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

Autorejestracja Wykonawców

Autorejestracja Wykonawców Autorejestracja Wykonawców 1) W celu zarejestrowania się na platformie zakupowej PWSTE należy wybrać odnośnik "Zaloguj" (znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu), następnie w oknie logowania należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A.

Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. Instrukcja rejestracji zgłoszeń serwisowych w Black Point S.A. 1. Rejestracja Uzyskanie dostępu do serwisu następuje po zarejestrowaniu konta na stronie rma3.blackpoint.pl. Proces rejestracji rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl

Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Instrukcja zakładania konta pocztowego na stronie www-tz.c.pl Krok 1 Należy wpisać w okno przeglądarki adres strony: www.tz-c.pl Na górze strony www.tz-c.pl należy odnaleźć przycisk Rejestracja (podświetlony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany

Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, 89 757 22 31 wew. 23, e-mail: monika.szczurowska@morag.pl Instrukcja założenia konta na epuap oraz złożenie wniosku o profil zaufany 2 1. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE O WYDANIE KARTY KIBICA LEGII WARSZAWA

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE O WYDANIE KARTY KIBICA LEGII WARSZAWA INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW ONLINE O WYDANIE KARTY KIBICA LEGII WARSZAWA Dla wszystkich naszych Kibiców przygotowaliśmy możliwość wyrobienia Karty Kibica Legii Warszawa w systemie online poprzez stronę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0

Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 Instrukcja Użytkownika Systemu Zarządzania Tożsamością Wersja. 1.0 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Strona logowania do Systemu Zarządzania Tożsamością... 3 3. Pierwsze logowanie do systemu... 4 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Program Partnerski Junkers Platforma

Program Partnerski Junkers Platforma Program Partnerski Junkers Platforma www.junkers-program.pl Jedna z nagród - jazda Lamborghini Gallardo 1. Rejestruj zainstalowane urządzenia 2. Zbieraj punkty 3. Wybieraj nagrody Skok ze spadochronem

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU DOW NFZ. Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje po kliknięciu w menu Aktywacja

INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU DOW NFZ. Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje po kliknięciu w menu Aktywacja INSTRUKCJA PROCESU AKTYWACJI UŻYTKOWNIKÓW W PORTALU PERSONELU DOW NFZ 1. AKTYWACJA. Portal Personelu dostępny jest pod adresem: https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/clo_wl/ Rozpoczęcie procesu aktywacji następuje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika wersja 1.0 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Rejestracja... 8 3. Logowanie... 11 4. Wylogowanie... 12 5. Reset hasła... 13 6. Wgląd w dane użytkownika... 16 7. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI PROCES AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTU W KRAJOWEJ BAZIE O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI Instrukcja wypełniania formularza aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS

Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Instrukcja dla Kandydatów na staż w Projekcie SIMS Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Warszawa, 28 czerwca 2013 r. Spis treści Rejestracja na staż instrukcja dla Kandydatów...2

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Aby wejść do systemu należy kliknąć w link znajdujący w ogłoszeniu konkursu (oznaczony napisem: złóż wniosek ).

Aby wejść do systemu należy kliknąć w link znajdujący w ogłoszeniu konkursu (oznaczony napisem: złóż wniosek ). Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Regionalny Konkurs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA I LOGOWANIE REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

NOWA STREFA KIBICA bilety.legia.com

NOWA STREFA KIBICA bilety.legia.com NOWA STREFA KIBICA bilety.legia.com Witamy w nowej Strefie Kibica. Za pomocą tej strony w łatwy i prosty sposób zakupisz bilet lub karnet na mecze Legii Warszawa, a także wyrobisz kartę kibica. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie:

2. Kliknięcie Złóż wniosek otworzy Panel wnioskodawcy, o następującym wyglądzie: Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2016 Regionalny Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z Panelem wnioskodawcy Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ ELEKTRONICZNYCH Dostęp do zaświadczeń elektronicznych jest możliwy dla czynnych członków izby, po zalogowaniu się do PORTALU PIIB znajdującego się na stronie Polskiej

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl

Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie. https://budzet.krakow.pl Instrukcja rejestracji i obsługi konta użytkownika oraz głosowania na projekty obywatelskie w systemie https://budzet.krakow.pl Opracowane przez: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.01 Strona 1 Zawartość 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Cofanie upoważnień dostępu do bazy danych SIO Wersja 1.0, wrzesień 2012 2 Spis treści Wstęp... 3 Cofanie upoważnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane........... 3 4 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A

Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Instrukcja obsługi zapisu w elektronicznym systemie zgłoszeń szkoleń dofinansowanych z EFS w ramach SPO RZL 2.3 A Informacja dla firm partnerskich Microsoft: Realizacja kursów następuje w trybie szkoleń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu Pracowniczego Contrain Spis treści

Instrukcja użytkownika Portalu Pracowniczego Contrain Spis treści Instrukcja użytkownika Portalu Pracowniczego Contrain Spis treści 1. Logowanie do portalu... 2 2. Konto i ustawienia... 3 3. Moja Teczka... 4 4. Napisz do Nas... 4 5. Wnioski urlopowe... 5 6. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

1. Po kliknięciu we wspomniany link otworzy się strona o następującym wyglądzie:

1. Po kliknięciu we wspomniany link otworzy się strona o następującym wyglądzie: Jak złożyć wniosek w Programie Równać Szanse 2015 Ogólnopolski Konkurs Grantowy instrukcja postępowania z elektronicznym systemem naboru wniosków Wnioski konkursowe w Programie Równać Szanse 2015 Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu

Instrukcja obsługi portalu Instrukcja obsługi portalu Eko-faktura instrukcja obsługi Spis treści Spis ilustracji... 1 1. Wstęp strona startowa... 2 2. Rejestracja w systemie wyrażenie zgody na otrzymywanie eko-faktur... 4 3. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ]

HOTSPOT. [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] G [ internet.partner ] HOTSPOT [ konfiguracja, rejestracja, użytkowanie ] 1.Konfiguracja połączenia bezprzewodowego W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż komputer jest poprawnie skonfigurowany,

Bardziej szczegółowo