INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM Niniejsza Instrukcja została podzielona na dwie części Warunki Ogólne oraz Warunki Szczególne. Warunki Ogólne wskazują na najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Programu URBANCARD Premium, natomiast Warunki Szczególne stanowią uszczegółowienie Warunków Ogólnych w zakresie, który może być przydatny dla użytkowników. Numeracja Warunków Szczególnych odnosi się do numeracji Warunków Ogólnych. A. Warunki Ogólne I. Definicje Pojęciom stosowanym w niniejszej Instrukcji nadaje się następujące znaczenie: Dziecko osoba w wieku poniżej 18 lat; Karta (Urbancard) - imienna karta URBANCARD Wrocławska Karta Miejska wydana przez Mennicę Polską S.A. posiadająca aktywny status w Systemie URBANCARD lub inna imienna karta posiadająca taki status w Systemie URBANCARD na przykład Elektroniczna Legitymacja Studencka; Posiadacz Statusu Premium osoba, której wniosek o nadanie Statusu Premium został rozpatrzony pozytywnie i co do której status ten pozostaje nadal aktywny; Program Urbancard Premium - system Zniżek dla Posiadaczy Statusu Premium; Punkty Partnerskie podmioty oferujące Zniżki w ramach Programu URBANCARD Premium, których wykaz jest opublikowany w ramach Zakładki WWW; Regulamin dokument regulujący warunki udziału i zasady korzystania z Programu URBANCARD Premium; Status Premium - status uprawniający do Zniżek; System URBACARD Wrocławska Karta Miejska (System URBANCARD) system stworzony i administrowany przez Mennicę Polską S.A. w związku z wykonywaniem Umowy nr WTR/P/4/2013 o świadczenie usługi dystrybucji biletów komunikacji miejskiej zawartej przez Gminę Wrocław z Mennicą Polską S.A. zawierający zbiór danych osobowych, z którymi, w sytuacjach określonych w niniejszej Instrukcji i Regulaminie, weryfikowana będzie przez Gminę Wrocław zgodność danych podawanych w związku z Programem Premium; 1

2 Zakładka WWW strona funkcjonująca w ramach portalu dedykowana obsłudze Programu URBANCARD Premium i umożliwiająca wykonywanie operacji, o których mowa w niniejszej Instrukcji; Zniżki zniżki obowiązujące w odniesieniu do usług świadczonych przez Punkty Partnerskie osobom posiadającym Status Premium w wysokości 20% ceny danej usługi; informacja o usługach, co do których obowiązują Zniżki w danym Punkcie Partnerskim zawarta jest na stronie internetowej Punktu Partnerskiego, a brak takiej informacji oznacza, że zniżka w wysokości 20% ceny regularnej danej usługi dotyczy wszystkich usług w ramach oferty kulturalno-edukacyjno- rekreacyjnej świadczonych przez Punkt Partnerski; promocje udzielane przez Punkt Partnerski nie sumują się z promocją wynikającą z Programu URBANCARD Premium. II. Uzyskanie Statusu Premium W celu uzyskania Statusu Premium konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku: w formie elektronicznej za pośrednictwem Zakładki WWW lub w formie zwykłej (papierowej), sporządzonego na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, podpisanego własnoręcznie przez Wnioskodawcę i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. Nie jest możliwe złożenie wniosku w okresie, kiedy poprzednio złożony przez daną osobę wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Szczegółowa instrukcja składania wniosku o nadanie Statusu Premium zawarta jest w Warunkach Szczególnych. III. Okres ważności Statusu Premium, odświeżenie Statusu Status Premium nadawany jest na okres roku liczonego od dnia jego nadania (pozytywne rozpatrzenie wniosku) i po tym okresie wymaga odświeżenia. Szczegóły związane z odświeżeniem Statusu Premium znajdują się w Warunkach Szczególnych. Posiadacz Statusu Premium może utracić Status Premium w wypadkach określonych w Regulaminie. IV. Korzystanie ze Statusu Premium a) Ogólne zasady 2

3 Korzyścią z posiadania Statusu Premium jest możliwość korzystania ze Zniżek, z tym zastrzeżeniem, że osoba posiadająca Status Premium jest uprawniona do: - skorzystania ze Zniżki na jedno konkretne wydarzenie organizowane przez dany Punkt Partnerski odbywające się o określonej godzinie (np. spektakl), - zakupu jednorazowo na daną usługę (jedno konkretne wydarzenie organizowane przez dany Punkt Partnerski) jednego biletu normalnego ze Zniżką dla siebie oraz biletów ze Zniżką dla Dzieci, jednak w ilości nie większej niż 5. Oddawanie biletów wydanych ze Zniżką regulowane jest przez poszczególne Punkty Partnerskie. W celu weryfikacji możliwości skorzystania ze Zniżki przed dokonaniem płatności Posiadacz Statusu Premium zobowiązany jest umożliwić odczytanie informacji o przysługującym mu uprawnieniu, poprzez przyłożenie posiadanej przez niego karty do dedykowanego czytnika zainstalowanego w poszczególnym Punkcie Partnerskim. b) Jak się skontaktować W Zakładce WWW dostępny jest formularz kontaktowy ogólnego przeznaczenia. Celem działania strony jest wysłanie wiadomości zebrane w formularzu dane są przenoszone do wiadomości i wysyłane. Odpowiedź, jeśli taka będzie wymagana, zostanie wysłana w ciągu 14 dni. Warunkiem skutecznego wypełnienia formularza kontaktowego jest zaznaczenie pola o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Gminę Wrocław w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na wiadomość (zgoda na powyższe jest obligatoryjna). Przed wysłaniem wiadomości konieczne jest przepisanie kodu z obrazka. c) Logowanie do systemu W Zakładce WWW znajduje się pole zatytułowane Zaloguj się umożliwiające zalogowanie się do systemu. Szczegóły związane z logowaniem znajdują się w Warunkach Szczególnych. Po zalogowaniu się do Systemu możliwe są następujące operacje: - zmiana adresu , - wycofanie złożonych oświadczeń z zastrzeżeniem skutków wskazanych w pkt V e) Warunków Ogólnych, - sprawdzenie okresu ważności Statusu Premium oraz jego odświeżenie. Strona logowania umożliwia również: - zmianę numeru karty URBANCARD / legitymacji studenckiej, - zmianę/resetowanie hasła. 3

4 V. Dokonywanie zmian a) Przypisywanie hasła Po pierwszym zalogowaniu się Posiadacza Statusu Premium w Zakładce WWW system przenosi go na stronę Logowanie nowe hasło do konta. Szczegóły związane z przypisywaniem hasła są zawarte w Warunkach Szczególnych. Po przypisaniu hasła Posiadacz Statusu Premium w trakcie logowania nie może już wprowadzać odpowiednio PESEL lub daty urodzenia po tej chwili Posiadacz Statusu Premium musi już posługiwać się hasłem. b) Kolejne zmiany hasła Posiadacz Statusu Premium może w każdej chwili dokonać zmiany hasła. Szczegóły związane ze zmianą hasła są zawarte w Warunkach Szczególnych. c) Zmiana adresu Posiadacz Statusu Premium może w każdej chwili dokonać zmiany adresu , którym posługuje się jako Posiadacz Statusu Premium. Szczegóły związane ze zmianą adresu e- mail są zawarte w Warunkach Szczególnych. d) Zmiana numeru karty URBANCARD/Elektronicznej Legitymacji Studenckiej Posiadacz Statusu Premium może w każdej chwili dokonać zmiany numeru karty URBANCARD, w tym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, którym posługuje się jako Posiadacz Statusu Premium. Szczegóły związane ze zmianą wyżej wymienionych numerów są zawarte w Warunkach Szczególnych. e) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Osoba posiadająca Status Premium może na każdym etapie odwołać zgodę na przekazanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. adresu w celach marketingowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek innym zakresie jest również możliwe, jednak powoduje utratę Statusu Premium. Szczegóły związane z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych są zawarte w Warunkach Szczególnych. VI. Składanie reklamacji Reklamację można złożyć w następujących formach: - elektronicznej za pośrednictwem stosownego formularza dostępnego w Zakładce WWW lub - w formie zwykłej (papierowej) sporządzonej na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum 4

5 Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. Szczegóły związane ze składaniem reklamacji są zawarte w Warunkach Szczególnych B. Warunki Szczególne AD. II. Uzyskanie Statusu Premium W Zakładce WWW znajduje się pole: Złóż wniosek. Osoba ubiegająca się o Status Premium po kliknięciu w pole Złóż wniosek przenoszona jest na stronę Wniosek o status. Osoba ubiegająca się o nadanie Statusu wprowadza na stronie Wniosek o status w kolejne pola dane: - Nr URBANCARD (może nią być Elektroniczna Legitymacja Studencka), - nie posiadam nr PESEL zaznacza wnioskodawca nie posiadający nr PESEL, - PESEL tu powinien zostać wprowadzony numer PESEL w przypadku osób posiadających ten numer, - imię i nazwisko. Poniżej pola PESEL/Data ur. (RRRR-MM-DD) znajduje się tekst oświadczenia, które umożliwia posłużenie się danymi osobowymi wnioskodawcy w celu sprawdzenia czy jego dane znajdują w Systemie URBANCARD, a więc czy posiada aktywną Urbancard, w tym Elektroniczną Legitymację Studencką; zaakceptowanie przez wnioskodawcę tego oświadczenia jest warunkiem niezbędnym dla skutecznego złożenia wniosku o nadanie Statusu Premium; treść oświadczenia zależy od tego czy wnioskodawca jest posiadaczem Urbancard czy też posiadaczem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz czy posiada nr PESEL czy też nie. Po wypełnieniu ww. danych wnioskodawca klika w pole Sprawdź dane, co uruchamia komunikację z Systemem URBANCARD, gdzie weryfikowane są: istnienie wskazanej karty w Systemie URBANCARD, dla wprowadzonego PESEL zgodność wprowadzonego we wniosku PESEL z PESEL zarejestrowanym w Systemie URBANCARD, dla wprowadzonej daty urodzenia zgodność wprowadzonej we wniosku daty z datą urodzenia zarejestrowaną w Systemie URBANCARD, dla wprowadzonego imienia i nazwiska zgodność wprowadzonego we wniosku imienia i nazwiska z imieniem i nazwiskiem zarejestrowanym w Systemie URBANCARD. Jeśli weryfikacja danych z Systemem URBANCARD zakończy się wynikiem pozytywnym (potwierdzi się zgodność danych wprowadzonych we wniosku z danymi w Systemie URBANCARD oraz posiadanie przez Kartę aktywnego statusu w tym Systemie), wówczas 5

6 na ekranie w tej sekcji pojawia się komunikat na zielonym tle. Jeśli natomiast weryfikacja z Systemem URBANCARD dała wynik negatywny komunikat o konieczności poprawienia danych wyświetlany jest na tle czerwonym. Po zakończonej sukcesem weryfikacji danych z danymi zaimportowanymi z Systemu URBANCARD, wnioskodawca powinien rozpocząć wprowadzanie pozostałych danych wniosku. Kolejne sekcje na tej stronie służą do wprowadzenia danych osobowych oraz oświadczeń i zgód: pole obligatoryjne, Tel. kontaktowy pole opcjonalne, Ulica pole obligatoryjne, Nr domu pole obligatoryjne, Nr mieszkania pole opcjonalne, Miejscowość nazwa miejscowości wnioskodawcy pole obligatoryjne, Siedziba US siedziba Urzędu Skarbowego; rozwijane pole wyboru o wartościach: -- wybierz --- Urząd Skarbowy Wrocław Fabryczna Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki Urząd Skarbowy Wrocław Psie Pole Urząd Skarbowy Wrocław Stare Miasto Urząd Skarbowy Wrocław Śródmieście Inny wybór tej opcji powoduje zaprezentowanie ukrytego pola Nazwa Urzędu Skarbowego, w którym to polu wnioskodawca ma możliwość wprowadzenia nazwy innego urzędu skarbowego. Uwaga: system przeprowadza kontrolę unikalności adresu , co oznacza, że jeśli dany adres został już wcześniej wprowadzony do systemu przez innego wnioskodawcę, nie ma możliwości skorzystania z tego samego adresu przez kolejnego wnioskodawcę. Jeśli taka sytuacja wystąpi, wnioskodawca będzie musiał wprowadzić inny adres . Wprowadzenie takiego adresu jest warunkiem przejścia do kolejnych etapów wypełniania wniosku. Następna konieczna do wypełnienia sekcja zawiera oświadczenia i zgody wnioskodawcy: - na przetwarzanie danych osobowych zgoda obligatoryjna, - akceptacja postanowień Regulaminu URBANCARD Premium - zgoda obligatoryjna, - na otrzymywanie drogą ową informacji dotyczących udziału w Programie URBANCARD Premium zgoda obligatoryjna, - zgoda na przekazanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. adresu w celach marketingowych- zgoda fakultatywna. Brak wyrażenia przez wnioskodawcę którejkolwiek z wyżej wymienionych zgód, której wyrażenie jest obligatoryjne, powoduje brak możliwości skutecznego złożenia wniosku o nadanie Statusu Premium. 6

7 Kolejnym etapem jest wprowadzenie kodu z obrazka. Po wprowadzeniu kodu należy kliknąć pole Złóż wniosek znajdujące się poniżej. Jego użycie powoduje złożenie wniosku drogą elektroniczną i zapis danych z formularza w systemie. Przesłanie wniosku powoduje zaprezentowanie ekranu Potwierdzenie z informacją o numerze, jaki otrzymał złożony wniosek w systemie (numer wniosku będzie miał postać 12 znaków). Dodatkowo wnioskodawca otrzyma na wskazany we wniosku adres wiadomość informującą o złożeniu wniosku i przekazaniu go do weryfikacji. Informacja na temat zmiany statusu wniosku, to jest o pozytywnym wyniku weryfikacji, zostaje przesłana na adres podany podczas składania wniosku. Do momentu otrzymania informacji mailowej o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o nadanie Statusu Premium osoba ubiegająca się o nadanie tego statusu nie ma możliwości zalogowania się do systemu. Również w wypadku negatywnej weryfikacji wniosku o nadanie Statusu Premium informacja jest przekazywana na adres podany podczas składania wniosku. W przypadku składania wniosku w formie papierowej, powinno to nastąpić na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, wypełnionego w sposób opisany w niniejszej Instrukcji, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. AD. III. Okres ważności Statusu Premium, odświeżenie Statusu Ekran Status Premium dostępny po zalogowaniu prezentuje ilość dni pozostałych do końca ważności Statusu PREMIUM lub też informuje, że Status Premium utracił ważność i umożliwia odświeżenie statusu. W celu uruchomienia procedury odświeżenia statusu osoba zamierzająca dokonać tej operacji musi użyć klawisza Odśwież status. Powoduje to przekierowanie jej na stronę wniosku o przyznanie Statusu Premium z jednoczesnym uzupełnieniem pól nr URBANCARD / legitymacji studenckiej i PESEL / Data urodzenia. Następnie wnioskodawca wpisuje swoje imię i nazwisko. Dalsza część procesu składania i rozpatrywania wniosku o odświeżenie statusu jest analogiczna do procesu składania i rozpatrywania pierwszego wniosku. Do Posiadaczy Statusu Premium, którym zbliża się koniec terminu aktywności tego Statusu, na 30 dni przed końcem okresu aktywności wysyłany będzie Odśwież wniosek. AD.IV. Korzystanie ze Statusu Premium 7

8 AD.c) Logowanie do systemu Na Zakładce WWW znajduje się pole zatytułowane Zaloguj się. Po jego wybraniu pojawia się boks z polami: - nr URBANCARD / legitymacji studenckiej, - Pesel / Data urodzenia (RRRR-MM-DD) / hasło. Przy pierwszym logowaniu należy wpisać: Pesel w przypadku osób posiadających nr PESEL lub datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD w przypadku osób nie posiadających tego numeru. Jeśli Posiadacz Statusu Premium logował się już wcześniej, powinien wprowadź hasło. Użycie klawisza Zaloguj się powoduje weryfikację wprowadzonych danych. Pozytywna weryfikacja przenosi Posiadacza Statusu Premium: - na stronę Logowanie nowe hasło do konta w przypadku pierwszego logowania nowego Posiadacza Statusu Premium, - na stronę Status Premium w przypadku kolejnych logowań. Negatywna weryfikacja logowania powoduje wyświetlenie komunikatu na czerwonym tle w obszarze boksu. Lista możliwych scenariuszy wyników logowania: logowanie w sytuacji, gdy w systemie nie istnieje wprowadzony nr karty w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Wprowadzone dane nie są poprawne. Prosimy zweryfikować wprowadzone dane, logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak posiada on jeszcze status Do rozpatrzenia w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Twój wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Nie możesz w tej chwili się zalogować. Czekaj na wiadomość informującą o zakończeniu procesu weryfikacji, logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak posiada on status Rozpatrzony negatywnie w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Twój wniosek został rozpatrzony negatywnie ; w takim wypadku należy skontaktować się przy użyciu Formularza kontaktowego ogólnego przeznaczenia; logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak dana osoba wcześniej już logowała się do systemu, co wymusiło procedurę zmiany hasła i w tej chwili do jego konta jest już przypisane hasło w takim przypadku zostanie zaprezentowany komunikat: Dokonałeś już zmiany hasła. Zaloguj się nowym hasłem lub skorzystaj z funkcji Zmiana / resetowanie hasła ; logowanie w sytuacji, gdy w systemie istnieje wniosek odpowiadający wprowadzonym danym, jednak data aktywności statusu już upłynęła zalogowanie kończy się sukcesem i osoba zostaje przeniesiona na stronę Status Premium, gdzie zostanie poinformowana o fakcie, iż data aktywności statusu jej Karty już upłynęła. Ad. V. Dokonywanie zmian Ad a) Przypisywanie hasła 8

9 Po pierwszym zalogowaniu się Posiadacza Statusu Premium w Zakładce WWW, system przenosi go na stronę Logowanie nowe hasło do konta. Zawiera ona dwa pola: do wpisania hasła i ponownego wpisania tego samego hasła. Po wybraniu hasła za pomocą przycisku Aktualizuj wnioskodawca jest przenoszony do strony Status Premium (hasło nie jest wysyłane do Posiadacza Statusu Premium drogą ). Ad. b) Kolejne zmiany hasła Wybranie opcji Zmiana / resetowanie hasła na stronie Logowanie rozpoczyna procedurę zmiany/resetowania hasła. Po wpisaniu przez Posiadacza Statusu Premium adresu , system weryfikuje czy wprowadzony adres istnieje w systemie i czy należy on do konta, które ma obecnie lub posiadało w przeszłości aktywny Status Premium. Po zakończeniu sukcesem tej weryfikacji na wskazany adres wysyłana jest wiadomość z unikalnym linkiem. Kolejnym krokiem procedury jest odbiór wiadomości przez osobę zmieniającą hasło i kliknięcie w przesłany link (lub wklejenie linku w pasku adresu przeglądarki internetowej). Spowoduje to wyświetlenie przez system kolejnej strony Zmiana / resetowanie hasła, która to strona będzie zawierać pola: PESEL / Data urodzenia (RRRR-MM-DD), pod tym polem zostanie zaprezentowany tekst nakazujący wprowadzenie nr PESEL w przypadku osób posiadających ten numer lub datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD w przypadku osób nie posiadających nr PESEL. Nowe hasło, Powtórz hasło. Akceptacja tych danych powoduje weryfikację zgodności podanych PESEL lub data urodzenia z danymi zapisanymi w systemie. W zależności od wyników weryfikacji: Pozytywny wynik weryfikacji powoduje zapisanie nowego hasła w systemie oraz wyświetlenie komunikatu Hasło zostało zmienione, Negatywny wynik weryfikacji powoduje wyświetlenie komunikatu Wprowadzono błędne dane. Zweryfikuj PESEL / Data urodzenia. Uwaga: w procesie zamiany / resetowania hasła nie ma znaczenia fakt, iż dana osoba już wcześniej dokonała zmiany hasła w trakcie pierwszego logowania, w tym procesie wykorzystywane są pierwotne dane z wniosku czyli PESEL lub data urodzenia. Ad.c) Zmiana adresu W sekcji Status Premium dostępnej po zalogowaniu się znajduje się boks umożliwiający zmianę adresu Posiadacza Statusu Premium. W tym celu Posiadacz Statusu Premium musi wpisać w pierwszym polu swój nowy adres , powtórzyć go w drugim polu i kliknąć w klawisz Aktualizuj. Operacja ta spowoduje zapis nowego adresu w systemie. Uwaga: do Posiadacza Statusu Premium nie jest wysyłany żaden informujący/potwierdzający tą operację. 9

10 Ad. d) Zmiana numeru karty URBANCARD Wybranie opcji Zmiana numeru karty URBANCARD, w tym Elektronicznej Legitymacji Studenckiej na stronie Logowanie rozpoczyna procedurę zmiany numeru karty, która to procedura jest zbliżona do procedury Zmiany/resetowania hasła. Po wpisaniu przez Posiadacza Statusu Premium adresu , system weryfikuje czy wprowadzony adres istnieje w systemie i czy należy on do konta, które ma obecnie lub posiadało w przeszłości aktywny Status Premium. Po zakończeniu sukcesem tej weryfikacji na wskazany adres wysyłana jest wiadomość z unikalnym linkiem. Kolejnym krokiem procedury jest odbiór wiadomości przez Posiadacza Statusu Premium i kliknięcie w przesłany link (lub wklejenie linku w pasku adresu przeglądarki internetowej). Spowoduje to wyświetlenie przez system kolejnej strony Zmiana numeru karty URBANCARD / legitymacji studenckiej, która to strona będzie zawierać pola: PESEL / Data urodzenia (RRRR-MM-DD), pod tym polem zostanie zaprezentowany tekst nakazujący wprowadzenie numeru PESEL w przypadku osób go posiadających lub datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD w przypadku osób nie posiadających nr PESEL, Nowy nr karty URBANCARD / legitymacji studenckiej, - Poniżej pola Nowy nr karty URBANCARD / legitymacji studenckiej oraz powyżej klawisza Zapisz dane prezentowany będzie tekst oświadczenia dla komunikacji z Systemem URBANCARD (sprawdzenia tożsamości podanych danych z tymi zapisanymi w Systemie URBANCARD) i pole wyboru przeznaczone do przechowywania zgody/oświadczenia wnioskodawcy dla oświadczenia. Wyrażenie zgody na oświadczenie jest obligatoryjne. Naciśnięcie klawisza Zapisz dane powoduje uruchomienie procesu weryfikacji wprowadzonych danych w oparciu o dane z Systemu URBANCARD. W zależności od wyników weryfikacji: Pozytywny wynik weryfikacji powoduje, iż dotychczasowy nr Karty Posiadacza Statusu Premium zostanie zastąpiony przez nowy nr karty; na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Numer karty został zmieniony, Negatywny wynik weryfikacji powoduje wyświetlenie komunikatu Wprowadzono błędne dane. Zweryfikuj wprowadzone dane. Ad. e) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Odnośnik Chcę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w sekcji Status Premium dostępnej po zalogowaniu się. Kliknięcie w odnośnik spowoduje zaprezentowanie listy oświadczeń zgodnej z listą oświadczeń wyrażonych przez wnioskodawcę w trakcie składania wniosku. Poniżej listy oświadczeń prezentowany będzie klawisz Zapisz, który realizować będzie: 1. w przypadku, jeśli Posiadacz Statusu Premium chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w którym wyrażenie zgody nie jest obligatoryjne system zapisze zmiany w zbiorze 10

11 oświadczeń, które wyspecyfikował Posiadacz i wyświetli komunikat Zmiana oświadczeń została zapisana, 2. w przypadku, jeśli Posiadacz Statusu Premium odznaczył przynajmniej jedno z oświadczeń obligatoryjnych jako to, w zakresie którego chce cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych system wyświetli okno wyskakujące z komunikatem Wycofujesz akceptację dla przynajmniej jednego wymaganego oświadczenia. Kontynuacja spowoduje automatyczne odebranie Twojej karcie Statusu Premium. Czy chcesz kontynuować? ; poniżej komunikatu prezentowane będą klawisze: a. wybranie pola: Tak wyzwoli następującą listę czynności: i. jeśli Posiadacz Statusu Premium posiadał aktywny Status Premium data końca obowiązywania statusu zostanie ustalona na bieżącą datę, ii. dla konta Posiadacza Statusu Premium zostanie nadany status Wnioskodawca wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych ten komunikat będzie od tej pory prezentowany przy próbie zalogowania, iii. na ekranie zostanie zaprezentowany komunikat: Wnioskodawca wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych. iv. osoba zostanie wylogowana. b. Wybranie pola Nie spowoduje powrót do prezentacji listy oświadczeń na ekranie Status Premium. AD. VI. Składanie reklamacji W Zakładce WWW dostępna jest strona Formularz reklamacyjny. Wywołanie strony następuje poprzez kliknięcie w klawisz Formularz reklamacyjny na stronie Kontakt. Pierwsza sekcja danych formularza reklamacyjnego służy do zidentyfikowania osoby składającej reklamację. Osoba ta po wypełnieniu pól: numer URBANCARD / legitymacji studenckiej, numer PESEL /data urodzenia w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL oraz imię i nazwisko zaznacza zgodę na komunikację z Systemem URBANCARD (sprawdzenia identyczności podanych danych z tymi zapisanymi w Systemie URBANCARD). Zaakceptowanie tego oświadczenia jest obligatoryjne. Następnie osoba składająca reklamację naciska klawisz Sprawdź dane, co wzbudza weryfikację danych. Pozytywny wynik weryfikacji wzbudza wyświetlenie zielonego komunikatu i odblokowanie drugiej części formularza procedura ta ma na celu dokładne zweryfikowanie danych osoby składającej reklamację, co ma ułatwić rozpatrywanie reklamacji. Po wypełnieniu przez osobę składającą reklamację pozostałych pól formularza, osoba składająca reklamację akceptuje oświadczenie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zaakceptowanie tego oświadczenia jest obligatoryjne. Po przepisaniu kodu z obrazka osoba składająca reklamację naciska klawisz Złóż reklamację, co wzbudza wysłanie wiadomości wraz z treścią reklamacji. Do osoby składającej reklamację, 11

12 na wskazany na ekranie adres wysyłana jest wiadomość W systemie została zarejestrowana Twoja reklamacja. Poniżej treść Twojej reklamacji:. W przypadku składania reklamacji w formie papierowej, powinno to nastąpić na podstawie wzoru opublikowanego w ramach Zakładki WWW lub możliwego do poprania w Centrum Obsługi Podatnika mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41, wypełnionego w sposób opisany w niniejszej Instrukcji, podpisanego i doręczonego na adres Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Zarządzania Należnościami ul. Kotlarska 41, Wrocław. 12

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników

7.2 Szkoleniowiec...34 7.2.1 Tworzenie szkolenia...35 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami...36 7.3 Operator...37 7.3.1 Rejestracja Użytkowników Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Cel dokumentu...4 1.2 Przeznaczenie Portalu PL-Grid...4 1.3 Słownik...4 1.4 Odniesienia...5 2 Typy użytkowników Portalu...6 2.1 Użytkownik Infrastruktury...6 2.2 Kursant...7

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

e-klient Służby Celnej

e-klient Służby Celnej e-klient Służby Celnej Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej Wersja 0.1 z dnia 19.06.2015r. ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Spis treści Dla ułatwienia pracy wydrukuj poniższą instrukcję Część I... 2 1. Założenie konta... 2 Krok 1. Załóż konto dla osoby fizycznej w systemie EBOI.... 2 Krok 2. Aktywuj konto... 7 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://markus-sklep.celtur.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://markus-sklep.celtur.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://markus-sklep.celtur.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ)

Podręcznik użytkownika aplikacji Obsługi Zapytań Zewnętrznych (OZZ) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI OBSŁUGI ZAPYTAŃ ZEWNĘTRZNYCH (OZZ) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) Tryb zatwierdzania: Do wiadomości Strona 1 z 74 Metryka dokumentu Cel dokumentu Otrzymują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER

INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER System Obsługi Finansowej INSTRUKCJA DO SYSTEMU POŻYCZKA GOTÓWKOWA CITIFINANCIAL PARTNER Dokument SOF 4(1) Procedura realizacji sprzedaży - pożyczka gotówkowa CitiFinancial (Partner) A. Wstęp Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk

Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Ministerstwo Sprawiedliwości System e-krk Podręcznik Użytkownika dla Podmiotów Instytucjonalnych Elektroniczny dostęp do e-usług Krajowego Rejestru Karnego Spis treści 1 Informacje wstępne... 3 1.1 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward

Centrum Telefoniczne (CT) Dyspozycje Elektroniczne. Dyspozycje Pisemne. Elektroniczne kanały dostępu (EKD) Internetowe kanały dostępu (IKD) FX Forward REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTĘPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo